Page 28

V. Formació permanent del professorat 24. Plans de formació de zona Els plans de formació de zona (PFZ) concreten els objectius de millora dels centres i del professorat per a un àmbit territorial determinat. Les activitats de formació incloses en els plans de formació de zona són impulsades, dinamitzades i coordinades pel servei educatiu del respectiu àmbit territorial i es duran a terme dins l’horari laboral no lectiu, llevat dels casos excepcionalment autoritzats per la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. Per al curs 2010-2011, les actuacions dels PFZ tindran com a objectius generals i prioritaris els que s’especifiquen a continuació. •

Formar per a l’escola inclusiva: atenció a la diversitat, tutoria i orientació, acollida de l’alumnat nouvingut, atenció a l’alumnat en situació de risc de marginació social i participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris.

Ajudar a implementar el treball per competències derivat dels currículums establerts pels decrets 142/2007 i 143/2007 de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria.

Millorar la capacitació del professorat per al treball en entorns digitals d’aula i de centre.

Impulsar el coneixement i el domini de les llengües estrangeres, especialment de l’anglès, per part del professorat.

Ajudar el professorat novell a desenvolupar les seves competències docents.

En el procés d’assoliment d’aquests objectius es tindrà com a prioritari l’ús didàctic de les TAC a l’aula.

27

NOVETATS CURS 2010-11  

lES NOVETATS MÉS IMPORTANTS DEL CURS 2010-11

NOVETATS CURS 2010-11  

lES NOVETATS MÉS IMPORTANTS DEL CURS 2010-11

Advertisement