Page 1

2012-13

GUIA_4t_Maquetaci贸n 1 13/06/2012 20:43 P谩gina 1

ELS

ARCS

GU GUIA 4t Curs

1


GUIA_4t_Maquetaci贸n 1 13/06/2012 20:43 P谩gina 2


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 3

GUIA 2012-13

PRESENTACIÓ Els Arcs és l’Escola de Secundària que dóna continuïtat a les Escoles Lys, Nausica, Peter Pan i Reina Elisenda. És una Escola amb personalitat pròpia, tot i que manté l’ideari de les Primàries. En unes instal·lacions específiques posa a l’abast de l’alumnat de 12 a 16 anys els recursos necessaris per tal d’arribar a unes bones fites tant en l’àmbit personal com en l’intel·lectual. La nostra Escola es proposa com a tasques fonamentals, ajudar a tots els alumnes en el camí de la seva formació personal, en l’assoliment d’uns coneixements adequats a les seves capacitats i en l’orientació per aconseguir un currículum personalitzat adient a les seves possibilitats. Entenem l’educació com un treball de col·laboració entre escola, família i alumnes. Els nois i noies de Secundària es troben en unes edats que necessiten (potser més que en d’altres moments) una atenció, un diàleg i un assessorament constants. L’acció dels tutors és fonamental en tota la nostra Secundària. El dia que s’inicia el curs escolar els tutors acullen el seu grup i l’informen del funcionament general de l’escola (companys, professors, guia, agenda, horaris, material, etc.). Durant el curs són els tutors els qui assessoren els alumnes individualment i acadèmicament. Els tutors coordinen la tasca del professorat, dels alumnes i de la família. Per tant, creiem que el nostre projecte educatiu només es podrà portar a terme amb la col·laboració de totes les persones que hi participen.

3


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 4

GUIA 2012-13

INSTITUCIONS Consell escolar Les principals funcions són les següents: · Aprovar l’elecció del Director del Consell Escolar que ha nomenat la titularitat · Aprovar els pressupostos anuals · Aprovar la programació anual de l’Escola i la memòria del curs anterior · Tractar incidents greus en matèria de disciplina · Ratificar els dies de festa de lliure elecció del Centre

AMPA L’Associació de mares i pares d’alumnes col·labora amb l’Escola en la millora del desenvolupament educatiu de l’alumnat, organitzant activitats extraescolars i celebracions escolars. Té finançament propi que prové de les quotes anuals dels seus associats. Cada curs subvenciona una part del viatge del quart curs de Secundària.

ORGANIGRAMA Fundació Els Arcs El Patronat de la Fundació està format per: Escola Lys, Escola Nausica, Escola El Patronat de la Fundació està format per: Escola Lys, Escola Nausica, Escola Peter Pan, Escola Reina Elisenda i Escola Els Arcs. Els patrons són: Anna Bayó, Ma Clara Forteza, Elias Gastón, Eulàlia Mañanés, Enric Masllorens, Marta Medrano, Dàrius Rahola, Ma Dolors Ribot, Ramon Ribot, Carme Sánchez i Núria Torra

Escola Els Arcs Director Elias Gastón Sotsdirectora Núria Padró Cap d’estudis Carme Arrese Coordinadora pedagògica Victòria Sendil

4


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 5

GUIA 2012-13

Caps de Departament Ciències experimentals Ciències socials Educació física Educació visual i plàstica Llengües (Català, Castellà i Llatí) Llengües estrangeres: Anglès Llengües estrangeres: Francès Matemàtiques Música Tecnologia

Montserrat Alzina i Begoña Grima David Leira Eugeni Bort Mercè Arbonés Gemma Mestre Mireia Franco Nathalie Barbeta Mercè Mas i Albert Comelles Iolanda Tarrat Joan Carles Requena i David Anguera

Tutors 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs

Mercè Mas, Anna Vilà, Estrella Pérez Mª José Jordán, Montserrat Alzina, Joan Carles Requena Begoña Grima, Montserrat Marco, Francesc Garrido Cecília Mas, Carme Arrese, Gemma Mestre

Professors Montserrat Alzina, Carolina Andrada, David Anguera, Mercè Arbonés, Carme Arrese, Nathalie Barbeta, Anna Bayó, Eugeni Bort, Roser Busqué, Caterina Canyelles, Albert Comelles, Manel Erència, Mª Sol Escarabajal, Mireia Franco, Francesc Garrido, Elias Gastón, Begoña Grima, Mª José Jordán, David Leira, Montse Marco, Cecília Mas, Mercè Mas, Elvira de Merlo, Gemma Mestre, Maëlle Monnerie, Estrella Pérez, Joan Carles Requena, Marcela de la Rosa, Victòria Sendil, Oliva Subirana, Iolanda Tarrat, Anna Vilà

Secretaria Eva Jaques, Bàrbara Jarque

5


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 6

GUIA 2012-13

AVALUACIÓ S’entén com a avaluació la recollida d’informació sobre els processos i els resultats de l’aprenentatge, amb l’objectiu de millorar el procés. Es valora el treball, l’estudi, les preguntes que es fan a classe, els exercicis, les pràctiques, els deures, els treballs, etc. que conjuntament amb les proves d’avaluació formaran part de la qualificació. L’avaluació fixarà l’atenció en el progrés personal.

Competències bàsiques Competència és la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats en diferents contextos, cosa que implica la comprensió i el discerniment en cadascuna de les situacions. S’han d’assolir les competències bàsiques en els següents apartats: · Competències comunicatives: Es refereix als continguts lingüístics, artístics i culturals. · Competències metodològiques: Inclou els continguts de matemàtiques, els referents a les Tecnologies de la informació (TIC) i aquells continguts que permeten l’ús estratègic del coneixement. · Competències personals: Valoren l’autonomia i la iniciativa personal. · Competències de conviure i habitar el món: referides al coneixement i interacció amb el món físic, i a les habilitats socials i de ciutadania.

6


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 7

GUIA 2012-13

FUNCIONAMENT ESCOLAR L’Escola disposa d’un Reglament de Règim Intern (RRI) i d’un Pla Preventiu de drogodependències que tots els alumnes han de conèixer i que està a la seva disposició tant al web de l’escola com a la pròpia escola.

General · · · · · ·

Ser respectuós amb les persones i amb les coses Contribuir que l’ambient escolar sigui positiu Presentar postures correctes i aspecte adequat Saludar i demanar permís abans d’entrar en un recinte Ser puntual a l’hora de fer qualsevol activitat escolar Mantenir l’ordre i la polidesa de l’escola tant de la pròpia aula com dels espais comunitaris · Desplaçar-se correctament (tranquil·lament i silenciosament) pel recinte escolar · Evitar els desplaçaments innecessaris · Participar en les activitats i celebracions escolars · Comunicar qualsevol canvi de l’activitat habitual · Complir les normes del menjador · No menjar xiclets ni d’altres llaminadures · No utilitzar ni telèfon mòbil ni càmara fotogràfica · Vestir de forma adequada

Aula · · · · · · · ·

Esperar el professor amb tranquil·litat i amb disposició de treball Atendre les indicacions del professor Ocupar el lloc assignat a l’aula Seure en una posició correcta Mantenir endreçada l’aula Tenir cura d’ordenar tot el material utilitzat ja sigui personal o comunitari Portar el material i l’equip esportiu correctes i ben marcats Col·laborar en l’ordre i silenci dels canvis de classe

Treball · Disposar del material necessari · Folrar i marcar els llibres (després d’haver estat revisats pel professor) · En la feina feta sobre paper cal: · utilitzar ploma estilogràfica · fer una lletra clara i entenedora · ajustar els marges · identificar els treballs amb nom, cognoms i data · referenciar amb la màxima precisió el treball (àrea, tipus d’activitat, etc.) · Complir la normativa de treball pròpia de cada àrea i de cada professor/a 7


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 8

GUIA 2012-13

CALENDARI - Curs escolar: Alumnes de 1r curs, del 12 de setembre fins al 21 de juny Alumnes de 2n, 3r i 4t, del 13 de setembre al 21 de juny - Períodes de vacances: Nadal: del 21 de desembre a les 13.30h al 7 de gener Pasqua: del 22 de març a les 13.30h a l’1 d’abril - Dies festius:

12 d’octubre 1 de novembre 2 de novembre 6 de desembre 7 de desembre 11 de febrer 1 de maig 20 de maig 21 de maig

Mare de Déu del Pilar Festa de Tots Sants Festa de lliure elecció Dia de la Constitució Festa de lliure elecció Festa de lliure elecció Festa del Treball Pasqua de Pentecosta Festa de lliure elecció

- Reunió de pares: Els dimecres següents a les 19:00h 26 de setembre 4t d’ESO 3 d’octubre 3r d’ESO 10 d’octubre 2n d’ESO 17 d’octubre 1r d’ESO - Preavaluació 1r ESO 24 d’octubre - Juntes d’avaluació: Les dues tardes que els professors dediquen a les juntes d’avaluacions seran lliures per als alumnes. 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

12 i 13 de desembre (tardes lliures) 13 i 14 de març (tardes lliures) 25 i 26 de juny

- Treballs de Síntesi: Aquests treballs es realitzen simultàniament entre els dies 6 i 10 de maig. Primer: La Cerdanya Segon: Escola de Mar de Sitges Tercer: Barcelona Modernista Quart: Viatge Projecte de Recerca - Qualificacions: Les famílies rebran les qualificacions que els alumnes hauran obtingut al final de cada trimestre. El dia 28 de juny podran recollir les últimes qualificacions del curs. Del 2 al 4 de setembre es realitzaran les proves extraordinàries de recuperació. 8


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 9

GUIA 2012-13

MATÈRIES COMUNES Les matèries comunes en aquest curs són les següents: · · · · · · · ·

Llengua catalana, 3 hores setmanals Llengua castellana, 3 hores setmanals Matemàtiques, 3 hores setmanals Llengua anglesa, 3 hores setmanals Ciències socials, 3 hores setmanals Ètica, 1 hora setmanal Educació física, 2 hores setmanals Tutoria, 1 hora setmanal

En total són 57 hores setmanals de dedicació dels professors per als tres grups de 4t. A la nostra escola les tractem de la forma següent: · · · · · · · · ·

Llengua catalana, 4 hores setmanals, en cinc grups de nivell Llengua castellana, 4 hores setmanals Matemàtiques, 4 hores setmanals, en cinc grups de nivell Llengua anglesa, 2 hores setmanals, en cinc grups de nivell Llengua francesa, 2 hores setmanals, en quatre grups de nivell Ciències socials, 3 hores setmanals Ètica, 1 hora setmanal Educació física, 2 hores setmanals Tutoria, 1 hora setmanal

En total són 93 hores setmanals de dedicació dels professors per als tres grups de 4t. · · · · · · ·

Llengua i literatura catalana i castellana Llengua francesa Llengua anglesa Matemàtiques Ciències socials Ètica Educació física

9


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 10

GUIA 2012-13

Llengua i Literatura Catalana i Castellana L’objectiu bàsic de l’àrea de Llengua i literatura catalana i castellana, al quart curs de secundària, serà comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat i creativitat. L’assoliment d’aquest objectiu es concretarà a través del treball d’activitats, englobades en aquests dos grans grups: Estudi de la llengua: s’aprofundirà en continguts fonètics, ortogràfics i lèxics que ja s’hagin treballat en cursos anteriors, i s’ampliarà la gramàtica amb els verbs irregulars i els tipus d’oracions subordinades (substantiva, adjectiva i adverbial). Història de la literatura: es treballarà el conjunt de coneixements necessaris per comprendre i analitzar, des d’un punt de vista literari, textos des del segle xx català fins a l’actualitat, i des del Romanticisme espanyol fins a la literatura del segle xx. Tota aquesta tasca es complementarà amb la realització de comentaris de text, relacionats amb l’època literària treballada a classe. El treball i seguiment d’aquests conceptes sempre s’iniciarà en català o castellà i es complementarà o reforçarà en l’altra llengua, per tal d’aconseguir la interrelació entre les dues llengües. Un altre aspecte que es tindrà en compte serà la presentació formal de treballs escrits (distribució del text en l’espai, lletra manuscrita i cal·ligrafia, i normes de presentació d’escrits). Tota aquesta tasca es complementarà amb la lectura de llibres i amb la realització de treballs que es relacionin amb els continguts estudiats.

10


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 11

GUIA 2012-13

Llengua Francesa En aquest curs l’alumne expressa en llengua francesa, oralment i amb precisió, sentiments propis i sensacions. Aprèn a escriure cartes on s’hi reflecteixen aquests sentiments. Demana informacions precises oralment i per carta. Es fa un repàs de l’expressió en temps passat, amb treball sistemàtic de tots els temps del passat, la qual cosa permet escriure articles breus sobre successos o bé records. Al llarg d’aquest curs, el treball de llengua francesa es fa mitjançant l’estudi de documents relacionats amb la publicitat, la ràdio, la conversa telefònica, a fi d’adquirir correcció i precisió. L’alumne ja sap donar una opinió i presentar arguments per defensar-la, tant per escrit com oralment. Els alumnes que, segons el Departament de Francès de l’Escola estiguin preparats, tindran la possibilitat de presentar-se a l’examen oficial DELF (diploma oficial de llengua francesa atorgat pel Ministère Français d’Education).

Llengua Anglesa L’objectiu fonamental és ampliar i aprofundir les habilitats lingüístiques orals i escrites. Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar estructures complexes i expressar-se correctament a nivell oral i escrit en els diferents registres de la llengua anglesa. A través de documents reals els alumnes aprenen a copsar el sentit global de diferents textos i el context sociocultural al qual pertanyen. Es preparen textos funcionals de caràcter més especialitzat com currículums, cartes de reclamació o d’agraïment, articles d’opinió, conferències, i s’elaboren conclusions sobre un estudi concret. Es treballen els diferents tipus de llenguatge i el vocabulari adequat d’àmbits de tipus polític, social i científic. Es fomenta el desenvolupament de la creativitat i la fluïdesa realitzant una exposició oral a final de cada trimestre que globalitza la matèria treballada. L’anglès es treballa per nivells i s’agrupen els alumnes segons la seva competència lingüística. Els grups són flexibles d’acord amb el ritme d’aprenentatge de l’alumne. Els alumnes que, segons el Departament d’Anglès de l’Escola estiguin preparats, tindran la possibilitat de presentar-se a l’examen oficial del First Certificate de la Universitat de Cambridge.

11


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 12

GUIA 2012-13

Matemàtiques En el darrer curs de l’ESO, per tal de consolidar els coneixements adquirits en els tres cursos anteriors, es reforça el càlcul amb els nombres reals, sobretot amb radicals, i el càlcul amb polinomis; es treballen també fraccions algèbriques. Es resolen numèricament i gràficament sistemes d’equacions; i es treballa amb inequacions; es repassen les funcions, s’insisteix en el concepte de funció i en la interpretació de gràfiques: domini, creixement, continuïtat, tendència, translacions, simetries etc. i s’estudien noves funcions: exponencial i logarítmica. En els nivells 1 i 2 s’introdueix el concepte de límit i derivada. S’introdueixen com a temes nous les successions i les progressions aritmètiques i geomètriques, la probabilitat composta: unió i intersecció d’esdeveniments, probabilitat condicionada, així com combinatòria i estadística bidimensional. Pel que fa a la geometria s’estudia trigonometria i es treballa l’expressió vectorial de la recta, totes les seves equacions, així com les característiques de les equacions de rectes paral·leles i perpendiculars i les aplicacions d’aquests coneixements.

Ciències socials En aquest curs, pel que fa a la temàtica, es treballarà l’evolució històrica patida per l’Europa occidental i l’Estat espanyol des del l’edat moderna fins als nostres dies. Per acomplir aquests coneixements es dividirà el curs en dos blocs. Un primer bloc temàtic s’anomenarà «Les arrels del món contemporani», en què s’estudiaran els canvis que es produeixen com a conseqüència de la nova mentalitat inherent als corrents il·lustrats. Al mateix temps, es repassaran les estructures socials i de poder de l’època, l’antic règim i la monarquia absoluta Es continuarà amb l’estudi de la caiguda de l’antic règim com a conseqüència de les revolucions burgeses a Europa i el sorgiment de l’ideari característic de l’època contemporània: liberalisme, nacionalisme, etc. En aquest bloc temàtic, no es podran oblidar els canvis socioeconòmics, com ara la Revolució Industrial, el moviment obrer i la revolució russa, l’imperialisme i la Primera Guerra Mundial. L’estudi del segle XIX i del primer terç del xx a l’Estat espanyol farà palesa la complicació i el particularisme que el procés de suplantació de l’antic règim, per part de l’estat burgès, va significar a casa nostra. El següent i darrer bloc temàtic, «Grans conflictes del segle XX», englobarà l’estudi del segle xx i els esdeveniments més importants: la Gran Depressió del 29, els moviments totalitaris a Europa, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, la dictadura franquista, la guerra freda i la descolonització, la coexistència pacífica i l’enfonsament del món comunista. El tema es clourà amb l’estudi de la crisi, la fi del franquisme i la transició a la democràcia. Pel que fa a l’àmbit dels procediments es faran servir els recursos específics de les ciències socials, així com la lectura i l’anàlisi de documents, la deducció d’informació a partir de l’anàlisi de gràfics, mapes, dades estadístiques, obres artístiques, documents literaris, etc. Finalment la ubicació històrica dels esdeveniments es farà mitjançant la confecció, la lectura i l’anàlisi de frisos cronològics. 12


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 13

GUIA 2012-13

Ètica L’objectiu d’aquesta matèria serà aprofundir en el desenvolupament dels alumnes com a ciutadans responsables (objectiu iniciat a tercer amb Educació per a la Ciutadania), reflexionar sobre les transformacions i els desequilibris socials i econòmics que hi ha en el món actual i identificar i rebutjar les situacions de marginació, intolerància, desigualtat i injustícia social al món, tot desenvolupant una consciència ètica. Per tal d’aconseguir aquesta fita, s’analitzaran els principis ètics que estan a la base dels drets, deures i llibertats de les persones i dels col·lectius. També s’intentarà veure la progressiva consecució dels drets i de les llibertats, la percepció de la seva vigència i la consideració d’alguns drets emergents (bioètica, tecnoètica i ecoètica). Com a procediments propis de l’àrea, en aquest curs s’aprofundirà en el treball monogràfic i cooperatiu, l’exposició oral, el debat com a fórmula d’adquisició i ús d’un vocabulari adient i altres procediments comuns també en les altres matèries, com ara l’elaboració d’esquemes i de resums, l’anàlisi de dades, etc.

Educació física Continuant en la línia de cursos anteriors, l’alumne utilitza diferents habilitats motrius per aplicar-les posteriorment en l’aprenentatge de tècniques, d’habilitats i de destreses específiques. S’inicia l’esport de l’atletisme i el de handbol. Els alumnes aprenen, tant els aspectes tècnics i teòrics d’aquests jocs esportius, com els pràctics. S’estableixen les regles a seguir, en el desenvolupament del joc, per a la consecució dels objectius que cada esport té plantejats.

13


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 14

GUIA 2012-13

MATÈRIES OPTATIVES A quart curs d’ESO els centres han d’ofertar 6 matèries optatives d’entre les següents: · · · · · · · ·

Informàtica Tecnologia Física-Química Biologia - Geologia Llatí Eduació visual i plàstica Música Segona llengua estrangera

Els alumnes han d’escollir tres d’aquestes optatives. A la nostra escola ja es fa la segona llengua estrangera com a matèria per a tots els alumnes. Les altres matèries optatives les distribuïm en quatre itineraris, i els alumnes hauran de triar un d’aquests quatre itineraris.

Groc

Blau

Verd

Vermell

Física i Química 3h*

Física i Química 3h*

Música o Educació visual i plàstica 3h*

Informàtica 2h

Informàtica i Tecnologia 3h

Biologia i Geologia 3h

Ciències naturals 3h

Projecte emprenedor: creativitat i innovació 2h

Dibuix tècnic 2h

Informàtica i Tecnologia 2h

Informàtica i Tecnologia 2h

Medi ambient 2h

*

14

Possibilitat de triar la matèria Llengua i cultura llatina 3h

Música 2h


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 15

GUIA 2012-13

Informàtica i Tecnologia La matèria de tecnologia està dividida en tres blocs: economia, electrònica i informàtica. En l’apartat d’economia s’estudiaran els tipus d’empresa i les diverses estructures organitzatives que poden tenir, la comptabilitat, els documents mercantils (albarà, factura, xec i lletra de canvi) i les principals tècniques de fabricació d’aparells i objectes realitzats en metall, plàstic i fusta. Es faran balanços econòmics i exercicis pràctics d’utilització de documents mercantils. Aquest tema és comú en tots els itineraris. El segon bloc estarà dedicat a física. En els itineraris verd i vermell es repassaran els conceptes bàsics d’electricitat i es relacionaran amb les instal•lacions domèstiques. En els itineraris groc i blau s’introduiran l’electrònica analògica i digital a partir d’uns coneixements teòrics bàsics i un exercici pràctic en què s’utilitzaran diversos components (resistències, transistors, condensadors) per construir un dispositiu electrònic. Hi haurà un bloc dedicat a la informàtica. En l’itinerari vermell es repassaran conceptes teòrics generals i aplicacions ofimàtiques i es realitzaran exercicis pràctics d’edició d’imatges. En els itineraris groc i blau, a més, s’aprofundirà en l’edició i el tractament d’imatges, i en l’itinerari verd s’utilitzarà un programa d’autoedició aplicat a la creació d’una revista.

Projecte emprenedor: creativitat i innovació Es treballa el procés d’elaboració d’un projecte. En concret els alumnes dissenyaran, executaran i promocionaran un parc d’atraccions. Per fer-ho, es treballarà amb dinàmiques de grup de manera que cada un d’ells elaborarà una atracció. Es planteja l’assignatura des d’un sentit completament pràctic. Durant el primer trimestre els alumnes han de preparar una memòria amb els dissenys del parc especificant les atraccions i els serveis generals. S’estudien tècniques de generació i avaluació d’idees, el procés tecnològic, organització dels espais, ... Al segon trimestre, es realitzarà una maqueta a escala del projecte treballat el primer trimestre. Per fer-ho, repassaran conceptes de física i materials de manera aplicada. Per últim, parlarem de marketing preparant una campanya publicitària. Veurem els diferents mitjans audiovisuals i el circuit publicitari.

15


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 16

GUIA 2012-13

Física i Química A física, s’estudiaran els tipus de moviment, les forces, la dinàmica de les forces i l’estàtica de fluïds; a química, s’aprofundirà en els coneixements dels àtoms i els enllaços, així com en la formulació i les reaccions químiques entre compostos. Aquests temes són propis dels itineraris groc i blau. Els procediments que se seguiran seran la resolució de problemes, la interpretació de gràfics, els esquemes i les activitats de laboratori.

Biologia i Geologia A biologia, s’estudiaran la cèl·lula, la genètica i l’evolució; i a geologia es treballarà el coneixement de la Terra, la seva dinàmica i la geomorfologia. Per acabar, un tema de la dinàmica dels ecosistemes, que integra els éssers vius al seu espai i les influències entre ells. Aquesta part la faran tots aquells alumnes que hagin triat els itineraris blau i verd. Els procediments que se seguiran seran l’elaboració d’esquemes, el tractament de textos, la resolució de problemes de genètica, les activitats de laboratori, exposicions orals per part dels alumnes de diferents temes i l’ús de recursos TIC per a la recopilació de dades i el tractament d’aquestes dades.

Medi ambient Es treballarà la relació de l’home amb el seu entorn així com els efectes de les modificacions d’aquest entorn. S’estudiaran actituds mediambientalment sostenibles, a partir de la realització d’experiments, de visites guiades a diverses instal·lacions relacionades amb temàtica ambiental i de la recerca d’informació, fent servir tot tipus de suports i fent ús de les noves tecnologies.

Dibuix tècnic Els alumnes aprendran a representar les formes i, amb els materials i les tècniques adequades, aprendran a dominar un llenguatge gràfic que els permetrà utilitzar el dibuix tècnic per a activitats molt diverses: investigació, enginyeria, expressió artística o disseny, entre d’altres. Estudiaran geometria plana, parant una atenció especial als angles, les tangències, els polígons, els arcs capaços i altres elements fonamentals per dur a terme correctament dibuixos tècnics. Alhora, s’introduirà els alumnes en els fonaments del sistema dièdric directe tot realitzant exercicis en perspectiva axonomètrica. Per concloure la matèria parlarem de l’evolució històrica de l’arquitectura i del disseny, tot visualitzant imatges d’objectes i construccions arquitectòniques claus en la societat actual.

16


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 17

GUIA 2012-13

Educació visual i plàstica En l’àrea d’Educació visual i plàstica, es treballaran els conceptes de volum, disseny i publicitat amb la finalitat d’adquirir coneixements sobre aquests aspectes. A partir de la comprensió de l’escultura dels segles XX i XXI, de l’evolució històrica de l’arquitectura i del disseny i de la retòrica de la imatge publicitària, es duran a terme exercicis gràfics i estructures tridimensionals: es construiran escultures de sabó, es dissenyaran pictogrames, s’exercitarà la papiroflèxia, es modelarà plastilina, entre moltes altres propostes.

Música Els objectius principals de la matèria seran: la comprensió, la reflexió i la valoració de la música, que es complementarà amb la creativitat (instrumental, vocal i corporal), l’expressió i la comunicació. Es participarà de manera responsable i proactiva en activitats musicals per afavorir el treball comú. Equilibri, reflexió, concentració, millora del sistema corporal: correcció de males posicions, dolors d’esquena, tècniques de respiració per crear un ambient tranquil i relaxat: tot això s’aconseguirà mitjançant el ioga.

Llengua i cultura llatina Els objectius bàsics de la matèria optativa de la modalitat de llatí seran iniciar un estudi bàsic de la llengua llatina i conèixer els aspectes més importants de la cultura i la societat romana. L’assoliment d’aquests objectius es concretarà a través del treball d’activitats, englobades en aquests quatre grups: · Sistema de la llengua llatina: s’iniciarà en les nocions principals de morfologia i sintaxi del llatí per tal de traduir textos originals. · Aspectes històrics i arquitectònics que perduren: es presentaran els continguts d’història de la Roma antiga i de la cultura i les formes de la vida quotidiana que encara perduren. · Evolució lingüística de les llengües romàniques i traducció de textos clàssics: es treballaran aspectes concrets que il·lustrin l’origen llatí de la nostra llengua i es traduiran textos d’autors coneguts, per tal de consolidar els aspectes gramaticals de les llengües catalana i castellana. · Mitologia: s’introduiran els personatges mitològics i els mites, a partir de les representacions artístiques que se n’han fet al llarg de la història. La llengua i cultura llatina serà presentada a l’alumne com una experiència de descoberta i d’investigació que utilitza la lògica, afavoreix la memòria i potencia els hàbits de disciplina en l’estudi.

17


GUIA_4t_Maquetación 1 13/06/2012 20:43 Página 18

E

L

S

ARCS Escola de Secundària C/ Copèrnic 34-40 08021 Barcelona Telèfon 93 201 45 98 Fax 93 414 46 39 http://www.elsarcs.cat a/e: escola@elsarcs.cat

Escola Els Arcs. Guia Quart 2012/13  

Els Arcs és l’Escola de Secundària que dóna continuïtat a les Escoles Lys, Nausica, Peter Pan i Reina Elisenda. És una Escola amb personalit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you