Page 1

EDUCA, escola de professions educatives socials i culturals Oferta formativa de cursos escola EDUCA. Curs 2013 - 2014

CatĂ leg comercial curs 2013-2014_v0


EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals és una entitat de formació que té com a objectiu la millora de la qualitat educativa mitjançant la formació continua dels professionals i/o voluntaris de l’educació en totes les seves vessants. Després de 10 anys d’experiència formativa, us presentem aquest catàleg que pretén donar resposta a les necessitats educatives dels diferents professionals relacionats amb aquest àmbit. Som conscients que la formació i desenvolupament del personal educatiu varien en funció de les realitats socials i les necessitats concretes de cada moment. És per això que pretenem que les propostes que presentem s’entenguin com a suggeriments de cursos que es poden dissenyar conjuntament amb els propis alumnes i/o entitats educatives, amb la finalitat d’optimitzar al màxim la funcionalitat de la formació. Deixem, per tant, la porta oberta a les vostres demandes concretes. EDUCA és escola de formació en el lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. També té l’autorització del Departament de Sanitat per a la impartició de formació en higiene alimentària i, estem pendents de l’homologació de cursos de formació continua per a personal docent no universitari que atorga el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Educación y Ciencia.

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0


EDUCA ofereix formació adreçada a persones i institucions en els següents àmbits:

Formació permanent del professorat. Formació per associacions de mares i pares (AMPAS). Formació per a educadors/es en el lleure.

Formació per a la intervenció educativa i gestió d'organitzacions. Formació per a la intervenció socioeducativa.

Formació per a la intervenció sociosanitàtia

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0


Oferta formativa de cursos adreçats al professorat. Mediació i gestió del conflicte a l’àmbit educatiu. Bullying

El TDAH a l’escola

Intervenció amb infants amb problemes de conducta

La competència digital del professorat

Coaching emocional per a docents

Iniciació al Moodle

Moodle avançat

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0

Modalitat online


Modalitat presencial

Suport Vital BĂ sic per a docents

CatĂ leg comercial curs 2013-2014_v0


Oferta formativa de cursos adreçats a associacions de mares i pares(AMPAS).

Modalitat presencial i online

Les mares i pares necessiten espais en el context, on intercanviar impressions, expressar neguits i formar-se en l’educació dels seus fills. La proposta de cursos i seminaris que es presenta a continuació es pot adaptar a les necessitats específiques de cada centre i/o col·lectiu.

El bullying

El joc i la joguina

Transtorns alimentaris en els infants i joves

El món dels adolescents

La relació entre pares/mares i fills/es

Salut i dependències

Suport Vital Bàsic

L'autoritat amb els fills i filles

Intel·ligència emocional

Salut i sexualitat

Els infants i els mitjans de comunicació

El treball dels hàbits amb els nens/es petits

Desenvolupament de l'infant

La gestió del temps

Salut, educació i noves tecnologies

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0


Oferta formativa per a l’educació en el lleure. El voluntari o professional que intervé en l’educació dels infants i joves ha de respondre davant la societat de la tasca que realitza. Treballar amb infants i joves en els seus moments de lleure significa intervenir en la seva educació. L’escola EDUCA és una escola reconeguda per la Generalitat de Catalunya per impartir la titulació oficial de monitors/es i director/s d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Modalitat presencial i una part en formació a distància

Curs de monitor/a d'activitats de lleure

Curs de director/a d'activitats de lleure

Requisits per accedir: 18 anys complerts.

Requisits per aacedir: 18 anys complerts.

Els curs consta de 310 hores de formació.

El curs consta de 410 hores de formació.

Etapa lectiva de 100 hores presencials i 50 hores de formació a distància.

Etapa lectiva de 290 hores de formació i etapa pràctica de 120 hores. Realització de la mèmoria de pràctiques. Convalidacions: persones amb la titulació de monitor/a o diplomatures relacionades amb Educació

Etapa pràctiques de 160 hores, i elaboració d'una memòria de pràctiques.

Diploma de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0

Diploma de director/a d'activitats d'educació en ellleure infantil i juvenil.


Oferta formativa per a la intervenció educativa i la gestió d’organitzacions. Intervenció educativa.

Modalitat presencial i online

La formació d’aquest àmbit es basa en el coneixement de la situació social que determina la intervenció especialitzada, les característiques de les persones a les quals es dirigeixen els serveis, els criteris per a l’execució dels mateixos, els recursos i tècniques per a la prestació del servei i el paper dels recursos humans.

Recursos tècnics Calaix de recursos plàstics.

Necessitats Educatives Especials

Suport a l'escola

L'autisme i la síndrome d'Asperger.

El vetllador/a escolar.

El teatre com a eina per a dinamitzar l'aula. Treball d'hàbits amb infants amb NEE.

Suport Vital Bàsic

El joc com a eina educativa.

Metodologies didàctiques específiques: ludoteques.

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0

Els transtorns conductuals a l'aula.

Monitors/es i coordinadors/es de menjadors escolars.


Gestió d’organitzacions. Els continguts de les accions es basen en el coneixement de les tècniques i recursos necessaris per a la millora de les competències transversals adequades per a la gestió de tot tipus d’organitzacions, activitats o serveis.

Elaboració i disseny de projectes

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0

Estratègies de comunicació

Habilitats directives

Modalitat online


Oferta formativa per a la formació socioeducativa.

Animació socio cultural

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0


Oferta formativa per a la formació socio-sanitària. Els continguts de les accions es basen en el coneixement de la legislació referent a l’alimentació i la salut, la interiorització dels criteris de les bones pràctiques, i l’aprenentatge del desenvolupament de plans d’intervenció i del paper de les persones.

Suport Vital Bàsic

Curs bàsic de manipulació d'aliments

Curs avançat de manipulació d'aliments Dietètica i nutrició en l'àmbit infantil/escolar

Curs de massatge infantil

Curs de primers auxilis

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0

Modalitat presencial i online


Informació i contractació.

EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals http://www.escolaeduca.org/

Carrer Buenos Aires

93 331 22 70

12 -14.

08902

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0

info@escolaeduca.org

L'Hospitalet de Llobregat

Oferta formativa Escola EDUCA curs 2013-2014  

Document amb l'oferta formativa de l'escola EDUCA del curs 2013-2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you