Page 1


INDEX 1- L’escola .........................................................................pàg. 2-4 2- Línia metodològica ................................................... pàg-4-5 3- Adaptació................................................................... pàg. 6-7 4- Horaris ........................................................................ pàg. 7-8 5- Calendari .................................................................... pàg. 8 6- Reunions i entrevistes ............................................. pàg.8 7- Activitats fora de l’escola ...................................... pàg.9 8- Normativa de salut .................................................... pàg.9 -13 9- Matriculacions i quotes .......................................... pàg. 14 10- Material .................................................................... pàg. 15 11- Mensualitats ........................................................... pàg.15-16 12- Reducció per malaltia .......................................... pàg. 16 13- Menjador escolar ................................................. pàg. 16-18 14- Què cal portar …………………………………........……pàg. 18-20

1- L’ESCOLA

2


L’escola bressol és el primer graó del sistema educatiu, i com a tal té uns objectius, unes característiques i una organització pròpies adaptades i pensades per cobrir les necessitats dels infants de 0-3 anys. Entenem per educar, acompanyar l’infant en les diferents etapes del seu desenvolupament corporal, psicològic i cognitiu cap a l’autonomia i, així, ajudar-lo a ser capaç, quan sigui adult, de prendre iniciatives, d’escollir lliurement i d’actuar de manera creativa en el seu entorn L’Escola Bressol Municipal Sol Solet és un centre educatiu que durant aquest curs 2012/2013 acollirà infants nascuts en els anys 2010 i el 2011. La nostra escola fomenta el respecte i el desenvolupament global de l’infant conjuntament amb les famílies. Aquest centre es manifesta aconfessional i respecta les creences personals. Tot i això, celebrarà totes aquelles festes populars encara que tinguin un caire religiós (Nadal, Reis, Pasqua...). La llengua vehicular d’aprenentatge és el català. L’escola és inclusiva i facilitarà la integració dels infants discapacitats sempre que compti amb els recursos humans i materials adequats i el suport del professional especialitzat. La nostra funció com a escola és educativa i social, com a complement de la tasca familiar. L ’impuls de l’escola parteix de la participació i la renovació i el seu objectiu principal és el desenvolupament actiu de les possibilitats i capacitats dels infants. Com a escola volem oferir als nens i nenes experiències de relació, de comunicació i de contacte entre iguals, vivències, espais i materials rics amb estímuls i un tracte individualitzat que parteix de les necessitats i de les demandesde cada infant. Els objectius principals que ens proposem com a escola són: 1- Promoure una educació integral, que respecti la individualitat i les etapes de desenvolupament infantil, així com les sevescaracterístiques. 2- Suscitar en els infants la llibertat de pensament i cultivar el desig de descobrir i aprendre. 3-

Programar de forma globalitzada els diferents continguts a partir de la realitat més quotidiana i propera dels infants, amb una metodologia flexible que permeti l’adequació de la programació a les diferents realitats de cada infant i cada moment. 3


4-

Proporcionar als infants els materials adequats al moment evolutiu en que es troben de manera que siguin un estímul que fomenti el desenvolupament de tots els processosd’aprenentatge.

5- Organitzar els espais i materials de manera que l’ infant pugui actuar amb la seguretat i autonomia necessàries per desenvolupar totes les sevescapacitats. 6- Utilitzar el joc com a recurs pedagògic i com a activitat bàsica d’aprenentatge. 7- Proveir un ritme al nen, que li ofereixi seguretat i trobar l’equilibri entre la rutina i l’actuació espontània. 8-Promoure la descoberta de sensacions i percepcions a través del treball dels sentits i les experiències vivencials.

2- LÍNIA METODOLÒGICA: La metodologia que l’escola seguirà serà activa i motivadora , implicant la participació dels infants en el seu procés d’aprenentatge partint de les seves pròpies vivències i experiències i, també, la implicació dels pares per tal de ferlos partícips en el dia a dia de l’escola i en la tasca educativa dels infants. El ritme, el temps i les activitats que s’hi duguin a terme es relacionaran amb la vida quotidiana dels infants per tal que els siguin significatives i funcionals, plenes de sentit en si mateixes. Estaran delimitades quant al temps i l’acció, creant uns ritmes que es repetiran de manera regular en el decurs del dia i dels dies. Això permetrà que l'infant les identifiqui i les prevegi, tot anticipant-se al que succeirà, i que li proporcioni seguretat i confiança. Es considera la vida quotidiana del centre com l’eix organitzador de l’acció educativa, satisfent les necessitats vitals d’aquestes edats, dintre d’un ambient ric i estimulant que convidi a desenvolupar les seves capacitats d’actuar i descobrir el món que els envolta, assolint poc a poc nivells més grans d’autonomia i independència respecte els adults. L’escola tindrà sempre molt present donar temps a cada infant en el seu procés de desenvolupament.

4


El procés d’aprenentatge de cada nen/a es realitza a partir de la seva maduració personal, respectant el seu ritme i les diferents etapes evolutives. Aquest serà un procés actiu de construcció , investigació , manipulació i exploració , en el que es procurarà propiciar la curiositat, l’experimentació, la iniciativa i la reflexió. Per això s’oferiran varietat d’experiències i materials tenint en compte la diversitat. Es prioritzarà l’ús de material natural en les activitats que es duguin a terme a l’escola, ja que, creiem que aquest material és qualitativament molt ric, doncs transmet als nens sensacions i percepcions que capten a treves de tots els sentits (olor, color, tacte, pes...). Són elements que tenen una vida i energia pròpia i a partir d’ells els infants van descobrint i coneixent la realitat i l’entorn on viu. L’escola esdevindrà un espai que ofereixi experiències que possibilitin el creixement personal i la coneixença de l’entorn més proper en l’aire lliure i amb contacte amb la naturalesa. Creiem que la riquesa de l’entorn es dóna quan hi ha el contacte directe amb la natura, és llavors, quan l’exploració i les vivències es tornen més completes i diverses. Ésper això que es podran realitzar sortides a prop del voltant de l’escola per tal d’oferir aquestes experiències directes i de qualitat als nostres infants. L’escola considera el joc com l’activitat d’aprenentatge bàsica per al desenvolupament de l’infant. Així, el joc serà l’activitat principal del dia a dia, dins d’un ambient de tranquil·litat i respecte vers la pròpia iniciativa i necessitats de l’infant. Jugant es desenvolupa la imaginació, la creativitat, el raonament, l’observació... i en definitiva totes les seves capacitats. El joc esdevé doncs un recurs que permet un desenvolupament integral de l’infant. Per tot això, creiem que el joc ha de tenir un paper principal i protagonista en el transcurs dia a dia l’escola.

3- ADAPTACIÓ: L’adaptació dels infants a l’escola bressol és un pilar bàsic per al seu creixement personal, físic i emocional.

5


Pensem que l'acollida dels infants a l’escola ha de produir-se amb consciència i respecte, per això el període d’adaptació es farà amb la major cura possible. Els infants de nova incorporació a l’escola s’enfronten per primera vegada a un món escolar desconegut per a ells, es troben en un espai nou, altres adults i nens als que encara no estan vinculats afectivament. En la majoria del casos, suposa la primera separació afectiva de l’infant de la seva mare i la resta de la família i això bé es mereix una atenció especial. L’educadora farà una entrevista individual amb la família prèviament al començament del període lectiu ( setembre). Aquesta trobada està pensada per conèixer l’infant i per a que els pares puguin explicar-nos tots aquells aspectes que creiem o creguin importants. En aquestes entrevistes ja es comença a establir la relació entre educadores i pares. El fet de conèixer les educadores i fer aquest primer intercanvi d’informació dóna tranquil·litat als pares i afavoreix la bona entesa. Alhora també permet resoldre dubtes. Més endavant farem una reunió general que tindrà una doble finalitat, conèixer el funcionament general del centre i alhora conèixer-se entre ells, els pares del grup classei així resoldre els dubtes que puguin sorgir. Durant el període d’adaptació el nen o nena farà un horari reduït els primers dies. El primer dia vindrà sols una hora i mitja, i en funció de com les educadores vegin com l’infant va responent aniran allargant el temps d’estada a l’escola, sempre en funció de les característiques i necessitats de cada infant. Desenvolupament del període de l’adaptació a l’escola bressol: •

Entrevista a l’escola amb la tutora del grup

Reunió inici de curs per explicar el funcionament de l’escola

Incorporació progressiva dels infants (hora i mitja )

Entrada esglaonada

Horaris i activitats flexibles dintre l’aula

Suport de tot l’equip pedagògic

Observació i seguiment d’aquest procés en coordinació amb l’equip docent

6


Comunicació diària amb les famílies.

 Els infants de primer any que es quedin a dinar podran començar passada l’adaptació (a partir de l´1 d’octubre, tot i que s’estudiaran amb les famílies els casos particulars).

4-HORARIS Matí Si hi ha un mínim de sis famílies fixes, l’escola oferirà el servei d’acollida matinal de 8-9h del matí . En cas de no arribar a aquest mínim, l’horari de l’escola serà de 8:55- 17:30h. Entrades matí: - Acollida: 8-9h - Entrada: 8:55 a 9:30h. Sortida migdia : de ¾de 12 a les 12 (qui no es quedi al menjador). Migdia Tarda

- de 11:45 a 3 de la tarda : dinar i dormir. - entrada pels que vénen de casa: de 3 a 2/4 de 4. - el berenar serà a ¾de 4. - sortides: ¾de 5 a 2/4 de 6.

5-CALENDARI Tant l’inici del curs escolar com les vacances de Nadal i Setmana Santa es concretaran més endavant. L’escola tindrà tres dies de lliure disposició i els que s’escaiguin de festa local. En condicions extremes, l’escola podrà tancar si es creu oportú i necessari.

6- REUNIONS I ENTREV ISTES L’escola té previstes duu a terme tres reunions durant cada curs escolar: 1ª. Abans de començar el curs es farà una reunió amb els pares nous per fer el primer contacte, conèixer l’escola i parlar de l’adaptació. 2ª. Amb tots els pares, a principi de curs per explicar la planificació general del curs més informacions generals. 7


3ª. A final de curs per fer la revisió i l’avaluació del curs. Si es creu convenient es convocarà els pares quan calgui. Els pares o tutors legals podran concretar entrevistes durant el curs amb l’educadora corresponent. S’organitzaran entrevistes personals amb el pares: - Una a principi de curs (mes de setembre) on es recolliran les dadesdel nen. - L’altra a finals del 3r trimestre per comentar l’estada del nen a l’escola. En aquesta entrevista es lliurarà un informe escrit.

7-ACTIVI TATS FORA DE L’ESCOLA La majoria de les activitats es realitzaran dintre de l’escola. Si durant el curs hi ha alguna activitat que es faci fora de l’escola com per exemple anar a veure una granja, teatre... es demanarà una autorització firmada pels pares conforme l’infant hi pot assistir. Puntualment es podran realitzar sortides al voltant de l’escola, sempre i quan els pares hagin signat, a l’inici de curs, l’autorització de sortides. Les sortides i excursions que s’organitzin a l’escola, tenen caràcter i contingut pedagògic, i per tant són obligatòries per als infants. La no assistència de l’infant, suposarà que aquest no podrà ser atès a l’escola i haurà de quedar-se a casa durant el temps que duri la sortida.

8- NORMATI VA DE SALUT Les normes que us presentem a continuació són fruit de la nostra preocupació perquè l’escola no esdevingui un espai de contagi sense intentar evitar-ho. Han estat elaborades amb l’assessorament d’un pediatre i amb la supervisió dels serveis mèdics de la nostra zona. És cert que, per l’edat i l’activitat dels infants que acollim, els contagis són molt freqüents i a vegades inevitables però, a l’equip educatiu, ens sembla que no podem donar per inevitable allò que a vegadesho pot ser. Forma part de la nostra tasca vetllar pel benestar i la salut dels infants. Si per un contacte que no s’hauria d’haver produït un infant es posa malalt, no hem afavorit el seu benestar sinó tot el contrari. De la mateixa manera que l’educació dels infants ha de ser un objectiu compartit, vetllar per la seva salut i la de la col·lectivitat també ho ha de ser. És evident que fa falta la col·laboració de totes les parts : família, equip educatiu i professional mèdics per aconseguir que l’escola sigui un espai saludable. Creiem que el millor i més ideal serà que quan un infant presenti alguns dels símptomes que esmentarem, ja no assisteixi a L’Escola Bressol fins a tenir una valoració mèdica. Si aquests símptomes han aflorat mentre està a l’escola, us telefonarem perquè vingueu a buscar a l’infant. És molt necessari que els telèfons que ens doneu per casosd’urgència siguin útils i actualitzats.

8


La valoració mèdica mai s’ha d’interpretar com una desconfiança vers la família, sinó com la sol·licitud d’opinió d’una persona especialitzada: el metge/la metgessa de família o el/la pediatre. Ni nosaltres ni vosaltres (en la majoria de casos ) podem interpretar correctament els signes o símptomes que els infants manifesten. Per altra banda penseu que si un infant no es troba bé, té febre, mal de panxa o d’orella no tindrà ganes ni energia suficient per seguir el ritme de la seva classe i necessitarà una atenció més individualitzada que no podem garantir senseque vagi en detriment de l’atenció a la resta d’infants. També, cal dir , que si veiem que un nen/a no es troba bé, encara que no tingui febre, es comunicarà a les famílies i es demanarà que se’l vingui a buscar.

CRITER IS D’ACTUACIÓ DAVANT DE: Febre La febre és l’augment de la temperatura corporal. És un símptoma que manifesta que l’organisme està actuant contra un germen infecciós, augmentant la fabricació de les defensesper combatre’l. Si un nen té febre superior a 37,5ºc, no pot assistir a L’Escola Bressol ni prenent un antitèrmic (dalsy, apiretal,...) Si a l’escola un nen o una nena té febre us telefonarem perquè el vingueu a buscar. Conjuntivitis És una inflamació de la conjuntiva de l’ull, les causes poden ser diverses: contaminació, al·lèrgies, piscines, vent, virus o bacteris. Si estan a l’escola apareixen abundants lleganyes i/o ulls vermells s’avisarà a la família perquè hi hagi una valoració mèdica. L’infant amb conjuntivitis no podrà assistir a l’escola fins a 24 hores després d’inici del tractament i/o desaparició dels símptomes i lleganyes Aftes Són lesions tipus úlcera en la mucosa de la boca : llengua, paladar, part interna de les galtes. Algunes són contagiosesi d’altres no. Si se n’observen vàries en el moment caldrà la valoració mèdica per determinar la seva contagiositat. Lesions a la pell Per les erupcions, lesions i altres alteracions de la pell persistents i no identificables caldrà portar l’infant al metge perquè en faci la valoració mèdica abans de tornar a l’escola. En cas de contagiositat cal seguir les pautes mèdiques respecte als períodes de no assistència a l’escola.

9


Varicel·la La varicel·la és una malaltia pròpia de la infància. Té un període d’incubació de 14 a 20 dies. El contagi es produeix durant aquest període i fins que encara quedi una lesió sense crosta (amb líquid). NO es podrà tornar a l’escola fins que no s’hagin assecat completament, els granets. Diarrea La diarrea és l’augment del número de deposicions o el canvi de consistència ( més líquides)d’aquestes. En cas de diarrea l’infant no ha de tornar a l’escola fins que les deposicions no s’hagin normalitzat. Polls No es podrà assistir a L’Escola Bressol fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament Protecció Solar: L’escola recomana que les famílies posin protecció solar als infants abans de venir a l’escola. En casosde necessitats especials caldrà aportar un informe del dermatòleg on s’especifiqui la freqüència que caldrà posar-li crema a l’infant. Recordem que quan comença a fer calor, es variaran les estones d’esbarjo per tal d’evitar la franja horària més perillosa (12-4h).

ACTUACIONS EN CAS DE MALALTIES, ACCIDENTS I URGÈNCIES No es podrà assistir a l’escola en cas d’una malaltia amb procés infecciós (febre -37,5º-, diarrea sense catalogar, erupcions i alteracions contagioses de la pell, estomatitis, conjuntivitis, muguet o mal blanc, paràsits intestinals). En cas que el nen/a es posi malat durant l’estada a l’escola, les normes que cal observar seran les següents:

En cas de malaltia: -el nen/a no assistirà a l’escola -En el cas que un nen o nena es posi malalt mentre és a l’escola, les educadores avisaran immediatament la família per tal que l’infant malalt no hagi de quedar-se a l’escola més temps del necessari fins que la família el reculli. En cas de no localitzar els pares s’avisarà la persona en qui prèviament hagin delegat els pares. En cas de no ser localitzada,depenent de la gravetat del cas s’avisarà el Municipal perquè s’encarregui del trasllat de l’infant al metge juntament amb una educadora/directora de l’escola bressol. En cas de no localitzar cap de les persones anteriorment esmentades es trucarà al Centre d’Atenció Primària. 10


Emergència que requereixi l’assistència immediata d’un professional sanitari Trucar directament al 061 o al 112 d’emergències, també trucar al CAP o consultori local explicant i demanant assistència sanitària urgent, instruccions i mesures a seguir. Un cop el nen/a rebi assistència sanitària s’avisarà a la família.

Símptomes persistents Davant la persistència perllongada de símptomes que denotin una possible malaltia, es demanarà una valoració mèdica per garantir la no contagiositat.

Reincorporació La reincorporació a l’escola en cas de malaltia greu o accident d’un nen o nena estarà sotmesa a l’emissió d’un informe del pediatre de la família o del metge que l’hagi atès durant la malaltia, acreditatiu de que el nen es pot reincorporar a l’escola.

ADMIN ISTRACIÓ DE FÀRMACS/MED ICAMEN TS Per normativa i responsabilitat que suposa, no administrarem cap fàrmac llevat que el metge faci constar en la seva prescripció que és imprescindible la presa del medicament mentre l’infant és a l’escola. Quan algun nen/-a hagi de prendre algun medicament durant l’estada a l’escola cal portar:  La recepta (o fotocòpia) del metge o homeòpata que l’ha prescrit on haurà de constar el nom de l’alumne/a, la quantitat que s’ha d’administrar, l’hora que se l’ha de prendre, la durada del tractament i la conservació del medicament (nevera o temperatura ambient)  Autorització signada del pare o la mare conforme s’ha d’administrar el medicament.  No es podrà administrar el medicament a l’alumne/a si no està ben anotat. El full per omplir totes aquestes informacions el podreu demanar a direcció quan us calgui. Si un nen/a es posa malalt més dos dies caldria comunicar-ho a l’escola. (telèfon escola:. 972 42. 24 05)

11


9- MATRICULACIONS I QUOTES Les pre-inscripcions i matriculacions es faran seguint el calendari que proposa el Departament d’Ensenyament. Cal dir, que la modalitat de jornada s’escollirà en el moment de formalitzar la matrícula. Hi haurà dues entrades a l’escola: setembre i gener . Al setembr e podran començar els nens que ja tinguin l’any o que el facin dins d’aquest mateix mes. Al gener podran començar els nens que han fet l’any entre l’octubre i el desembre de l’any anterior . Quan hi hagi més sol·licituds que places per cobrir s’haurà d’aplicar el barem següent: - Per estar empadronat a la Cellera de Ter, 10 punts. - Estar empadronat a Anglès, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí o Amer, 5 punts. - Per tenir un germà o germana a la mateixa escola bressol, 4 punts. - Per tenir dificultat per atendre l’infant motivada per una malaltia greu o per incapacitat, 4 punts. - Per tenir una renda de la unitat familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional, 3 punts. - Per ser família monoparental, 3 punts. - Per ser família nombrosa, 3 punts. En el cas de produir-se una baixa a partir del moment en què s’ha formalitzat la matrícula, caldrà fer la renúncia per escrit a l’ajuntament i comunicar-ho al centre. La baixa no donarà dret a cap devolució econòmica. En el cas d’una nova matriculació dins el mateix curs, l’interessa’t haurà de fer un nou abonament de la matrícula. En el cas de faltes d’assistència reiterades o de períodes llargs de no assistència, sense justificar, la Direcció del centre podrà proposar motivadament a l’ajuntament la baixa del nen/a. S’estableix un únic import en concepte de matrícula, sigui quin sigui el tipus de jornada escollida. Aquest, cobrirà tot el període de permanència al centre. L’import de la matrícula es fixa en : - 75€ per curs.

10- MATERIAL Es fixa un import únic per al material didàctic al servei dels nens/es de l’escola bressol, el qual es satisfarà per una sola vegada en el moment de la matrícula, sigui quin sigui el temps de permanència al centre. 12


L’import únic es fixa en: - 25€ per curs.  Una vegada iniciat el curs, encara que l’alumne es doni de baixa no es retornarà l’import de material.

11- MENSUALI TATS Les modalitats d’assistència (menjador no inclòs) són les següents:

 Alumnes a jornada completa: 9-17:30h. - 140€ mensuals pels empadronats al municipi. -150€ mensuals pels no empadronats al municipi

 Alumnes a mitja jornada matí : 9.12h - 100€ mensuals pels empadronats al municipi. - 110 € mensuals pels no empadronats al municipi.

 Alumnes a mitja jornada tarda: 15 -17.30h - 75€ mensuals pels empadronats al municipi. - 85€ mensuals pels no empadronats al municipi.  En cas d’oferir-se el servei d’acollida matinal (8-9h) l’import es fixaria en 25€ mensuals. Les famílies que necessitin aquest servei d’acollida de forma esporàdica hauran d’abonar 2€ per dia. La modalitat d’assistència s’escollirà a la matrícula, i tindrà vigència per a tot el curs escolar. Els nens/es a mitja jornada que optin, per causa justificada, assistir eventualment a jornada completa, satisfaran un import addicional de 7€.. Els dies en que es facin celebracions ( patges, castanyada...) els nens que facin mitja jornada i podran assistir sensehaver de pagar aquesta tarda. La família que vulgui modificar el règim de jornada escollit, passant de jornada completa a mitja jornada o al revés, ho ha de comunicar al centre i ho sol·licitaran per escrit a les oficies municipals, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils previs a l’inici del mes següent exposant els motius que justifiquin la seva petició. Les sol·licituds seran ateses en la mesura que ho permeti el servei. La denegació del canvi serà motivada. Només es podrà canviar el règim de jornada escollit una vegada al llarg del curs escolar. El mes de juliol no es podrà sol·licitar la reducció de jornada. Bonificació :: Es contemplen les següents bonificacions fiscals, les quals hauran de ser sol·licitades prèviament i expressament per les persones interessades: - En el cas de dos o més germans, podrà gaudir-se d’una bonificació del 50%de les mensualitats corresponents al segon i successius germans. 13


- En el cas de família nombrosa o monoparental podrà gaudir-se d’una bonificació d’un 25%de la mensualitat per a cada alumne inscrit a l’escola.  Les bonificacions no són acumulables.

12- REDUCCIÓ PER MALALT IA En els casos de baixa per malaltia, degudament justificada, el nen/a tindrà dret a una reducció de la mensualitat per un import igual al 50% de la modalitat escollida, a partir del següent mes natural posterior a la baixa. Per a obtenir aquesta reducció, les famílies interessades hauran de sol·licitar-ho, per escrit, a les Oficines Municipals, aportant la baixa mèdica del nen/a i tota aquella documentació que, a criteri dels interessats, es consideri adequada per a la justificació de la sol·licitud.

13- EL MENJADOR ESCOLAR El dinar de L’Escola Bressol el servirà la cuina de l’escola Juncadella. Gestionat per l’empresa Capgir Serveis. Els preus de les modalitats els fixa l’Ajuntament . Hi ha tres modalitats de menjador i l’import de cadascuna és: - Usuari Fix diari: 5.25€ - Usuari Fix eventual: 5.80€ - Usuari Esporàdic : 6.10€ S’entén com a usuari fix aquell nen/a que assisteix al menjador de dilluns a divendres, sense interrupció. Com a usuari Esporàdic aquell alumne que utilitza el servei de forma esporàdica i prèvia comunicació puntual a la direcció del centre i usuari fix eventual, aquell alumne que es queda a dinar mínim tres dies fixes a la setmana, sensecap dret a canviar de dies.

 El cobrament del menjador es farà a través de l’Ajuntament, per mitjà d’un rebut bancari. Escobrarà dins la 1a quinzena del mes següent. Si algun nen /a es vol donar d’alta o baixa durant el curs ha de comunicar-ho amb antelació. El segon dia consecutiu de no utilitzar el servei, sempre i quan s’avisi, ja no es comptarà. En cas de no assistència sense justificar durant la setmana, l’alumne quedarà donat de baixa. La posterior incorporació comptarà el pagament dels dies que no va assistir injustificadament. Cap nen/a eventual pot suplir un altre company/a inscrit al menjador perquè aquest/a està absent.  Per tenir dret al servei eventual, s’haurà de comunicar, com a molt tard, a la direcció del centre abans de les 10 del matí. En cas contrari no es podrà garantir la prestació del servei. 14


 Els menús proposats els planifica l’empresa contractada per l’AMPA de l’escola Juncadella seguint totes les directrius i recomanacions que el Departament d’Ensenyament. Cada vegada que es facin canvis en els menús es lliurarà un nou full de menús a cada interessat.  Els nens que es quedin a menjador hauran de comprar uns llençols específics pels llitets que té l’escola. No s’accepta que cap nen/a porti menjar de casani per dinar ni per berenar. En cas de malaltia o per recomanació expressa del metge o metgessa es podrà substituir el menú ordinari per un menú de dieta (arròs, pollastre...). Donat que aquesta mesura és excepcional caldrà evitar-ne l’abús i no perllongar-la excessivament (més d’1 o 2 dies). Es procura que el menjador escolar sigui alhora una eina educativa i formativa desenvolupant en els nens/es els hàbits correctes en la utilització de la cullera, forquilla, got... Així mateix, es fomenta una alimentació variada i equilibrada procurant que els nens/es s’acostumin a menjar de tot. Durant l’horari del menjador hi haurà com a mínim tres educadores responsables.  Si un nen/a no assisteix a l’escola i vol quedar-se a dinar, caldrà que arribi no més tard de ¾de 12 i trucant prèviament per avisar.

HORARI L’horari de menjador és de ¾ de 12 a 3: - A les 12.00: Dinar - A les 13.00: Migdiada - A les 15.00 :Despertar

14- QUÈ CAL PORTAR  Cal deixar una maleta al penjador del nen/a per posar-hi el pitet usat de cada dia.  Els llençols s’han de demanar a l’escola bressol. Cada nen/a compra el seu joc de llençols i l’import es cobrarà amb el rebut del menjador. L’últim dia de la setmana us donarem els llençols per rentar. (Es recomana no posar els llençols a l’assecadora).  5 pitets marcats amb el nom. Aniria bé, que els pitets fossin amb “velcro” o goma. Un estoig (necesser) amb colònia i una pinta/raspall, marcats amb el nom. 15


Xumet, ossets... tot allò que calgui al nen/a per anar a dormir, igualment marcats amb el nom per deixar-ho a l’escola. El xumet haurà de portar una cinta enganxada a l’anella on quedi escrit el nom. També caldria un lloc on deixar el xumet: una bossa, una capseta... marcada amb el nom. El primer dia de la setmana cada nen/a haurà de portar 5 pitets , un per a cada dia, i els llençols. Tot el que faci falta per dormir, s’haurà de deixar a l’habitació dins d’una bosseta. Cal que tota la roba dels nens que es queden al menjador estigui marcada amb el nom del nen/a, per evitar confusions. * Només podran portar menjar de casa (petit esmorzar) els infants usuaris del servei d’acollida matinal que arribin dins la franja horària de 8-8:30h. L’escola recomana i fomenta el menjar saludable ( suc, làctic, fruita...) . Qui vulgui celebrar l’aniversari pot fer-ho portant algun conte, pilotes... per a l’escola. No es poden portar caramels ni cap altre menjar. *En el cas que es portin joguines de casa, es reserva el dret de considerar si són adequadesi l’escola no es fa responsable de pèrdues i desperfectes.

TAMBÉ CAL PORTAR : · Un recanvi complet de roba per deixar a l’escola, per si algun dia cal canviar-los (vòmit, diarrea...) -TOTS · Duescaixes de mocadors de paper -TOTS · Un paquet de tovalloletes marcat amb el nom - TOTS · Un paquet de bolquers per deixar a l’escola, també marcat amb el nom. – NOMÉSELS QUEENCARAEN PORTIN.

RECORDEU! * Els nens/-es NO han de portar BATA per anar a l’Escola Bressol, però SÍ cal deixar-ne una sempre penjada al penjador per quan ens calgui.

16


* Molt important! La roba que portin els nens ha de ser còmoda i ampla. Es demana que no portin pantalons de pitet, ni tirants; això dificulta a l’hora de canviar i sobretot el control d’esfínters. * Cal marcar tota la roba dels nens: roba de recanvi, bata, maleta, jaqueta, pitets... * Si en algun cas es deixa roba de l’escola, cal tornar-la aviat i neta. * Si la persona que va normalment a buscar el nen/a a l’escola un dia no hi pot anar, cal que comuniqueu qui hi anirà en lloc seu per evitar malentesos i problemes. No es donarà el nen a cap persona desconeguda si no s’ha avisat abans. *Qui un dia concret, hagi de venir a buscar el nen/a abans, cal que ho comuniqui, ja que fora dels horaris habituals la porta de l’escola estarà tancada i caldrà trucar.

17


18

Normativa  
Normativa  

Informació general d'escola.

Advertisement