Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Anselm Clavé 08940 Cornellà de Llobregat

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DE L’ESCOLA ANSELM CLAVÉ

Les persones sotasignades, Francesc Amorós Capdevila, director de l’Escola Anselm Clavé, i .…………………...............………....…................ (nom i cognoms),

(pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ……………………………………………………… reunits a Cornellà, amb data ……….....................……………., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: COMPROMISOS Per part del centre: 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna. 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 3. Informar

la família

del

projecte

educatiu

i

de

les

normes

d’organització i funcionament del centre. 4. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna. 5. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 6. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 7. Informar la família i l’alumnat dels criteris d’avaluació, de l’evolució del seu rendiment acadèmic i d’assistència al centre,

de les

necessitats educatives específiques de l’alumne/a, així com del seu desenvolupament integral com a persona. 8. Afavorir les tasques i fomentar la participació de la família en l’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA). 9. Revisar conjuntament amb la família compromisos, quan sigui necessari.

el compliment d’aquests


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Anselm Clavé 08940 Cornellà de Llobregat

Per part de la família: 1. Reconèixer l’autoritat del professorat, de l’ equip directiu i de qualsevol professional que treballi al centre, fent veure al nostre fill o filla la necessitat de respectar les normes de funcionament de l’Escola. 2. Conèixer el Projecte Educatiu i compartir amb el centre l’educació del fill/a, facilitant les informacions que siguin rellevants tant a nivell d’aprenentatge com a nivell sanitari, social i legal. 3. Assistir a les entrevistes proposades pel centre en un termini raonable. 4. Adreçar-se

al

centre

per

contrastar

les

diferències,

dubtes,

coincidències i suggeriments en relació a la formació integral del fill o filla, seguint els passos anunciats a les reunions d’inici de curs. 5. Ajudar al nostre fill o filla a organitzar-se en el temps d’estudi a casa i en la realització de les tasques encomanades així com en la preparació del material. 6. Comprar el material necessari pel desenvolupament de les activitats escolars, entenent que sense ell és impossible seguir el ritme d’aprenentatge adequat per superar el curs. 7. Vetllar perquè el fill o filla assisteixi al centre regularment i de forma puntual. 8. Informar al seu fill o filla dels compromisos de la carta. 9. Revisar conjuntament amb la família

el compliment d’aquests

compromisos, quan sigui necessari. I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre

La família (pare, mare, tutor/a)

Signatura

Cornellà de Llobregat ,……. d…………………. de 2011

Signatura

Carta de compromís  

carta compromis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you