Page 1

Examples portfolio Escape to... Design Limited September 2013

Escape to... Design Limited The Garden Studio, Oakfield House, Heol Pant-y-Gored, Creigiau, Cardiff CF15 9NF Telephone: 029 2089 1986 e: pete@escapetodesign.com


Magazines | Brochures

Bulletin

WELSH LAMB - ITALIAN STYLE

PAGE 14

02 LEVY CHALLENGE | 04 TUMULTUOUS YEAR | 19 STAYING AHEAD | 20 A GOLDEN BARBEQUE | 21 FINANCIAL SUMMARY

Bwletin

Cig Oen Cymru – yn y dull eidalaidd

Page 14

02 Her yr Ardoll | 04 Blwyddyn gytHryBlus | 19 yn dAl Ar y BlAen | 20 BArBeciw eurAid | 21 crynodeB AriAnnol

‘LAMBASSADORS’ SPREAD THE PGI WORD

FLYING THE FLAG ON THE WORLD STAGE

THE POTENTIAL OF WELSH PIG INDUSTRY

llysgenhadon Cig Oen yn lledaenu neges Pgi

Chwifio’r faner ar lwyfan y byd

Potensial diwydiant Moch Cymru

Luke Thomas, the UK’s youngest head chef is one of a team of ‘Lambassadors’ recruited by HCC to spread the PGI message. PAGE 12

In the 10 years HCC has been established an independent report shows a £115 million increase in the Welsh red meat brands. PAGE 06

A new report says greater cooperation among stakeholders in the Welsh pig industry could lead to savings and growth. PAGE 11

Mae luke thomas, prif bencogydd ieuengaf y dg, yn un o’r tîm o lysgenhadon cig oen a gafodd eu recriwtio gan Hcc i ledaenu’r neges Pgi. 12

yn ôl adroddiad annibynnol, yn ystod y deng mlynedd o fodolaeth Hcc cafwyd cynnydd o £115 miliwn yng ngwerthiant brandiau cig coch cymru. 06

dywed adroddiad newydd y gallai mwy o gydweithredu ymhlith rhanddeiliaid y diwydiant moch yng nghymru arwain at arbedion a thwf. 11

Hybu Cig Cymru/Meat Promotion Wales Bulletin/Annual Report bilingual magazine – covers


Magazines | Brochures

llysgenhadon | Hcc Bwletin 2013

lansio llysgenhadon cig oen

4

dim ond 18 mlwydd oed, ond mae luke thomas yn gogydd ieuengaf Prydain ac yn rhedeg ei fwyty ei hun.

Penodwyd tîm o lysgenhadon cig oen i ganmol rhinweddau cig oen cymru â statws dynodiad daearyddol gwarchodedig (Pgi).

1

Ar ei fferm 180 erw ar ochr dde-ddwyreiniol conwy, mae Myrddin davies yn cadw 500 o ddefaid magu a hyd at 40 o wartheg cig eidion.

c

afodd y llysgenhadon eu recriwtio gan yr asiantaeth sy’n hyrwyddo cig coch cymru, Hybu cig cymru, ac mae ganddyn nhw amryw o alwedigaethau, gan gynnwys ffermwyr, cigyddion a phen-cogyddion. Bydd y tîm hwn o arbenigwyr yn y diwydiant yn helpu i hyrwyddo ansawdd unigryw cig oen cymru a’r manteision y mae statws Pgi yn ei roi i gynhyrchwyr, cyflenwyr a defnyddwyr. ymhlith y llysgenhadon mae pen-cogyddion adnabyddus fel shaun Hill, Matt tebbutt, ac Angela gray sydd â sêr Michelin; pen-cogydd ieuengaf y dg, luke thomas; a chigyddion arobryn fel clinton roberts o Bontardawe a rob rattray o Aberystwyth.

Penodwyd tîm o lysgenhadon Cig Oen i ganmol rhinweddau statws dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) Cig Oen Cymru Cafodd y llysgenhadon eu recriwtio gan HCC, ac mae ganddyn nhw amryw o alwedigaethau, gan gynnwys ffermwyr, cigyddion a pherchnogion tai bwyta.

Ar y panel, hefyd, mae dau ffermwr cig oen cymru, daphne tilley a Myrddin davies. er ei bod yn 73 oed ac yn nain i bump, mae daphne yn dal i redeg dwy fferm yn ninbych ac yn cyflenwi Cig Oen Cymru i nifer o brif dai bwyta llundain. Mae Myrddin, sy’n 30 oed, newydd gymryd yr awenau i ffermio fferm y teulu oddi wrth ei dad, ac ef yw’r bedwaredd genhedlaeth i redeg y fenter ym Mhandy tudur, sydd i’r de ddwyrain o gonwy. Byddant yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ar draws y wlad ac yn y cyfryngau er mwyn esbonio pam mae cig oen cymru wedi ennill statws Pgi gan y comisiwn ewropeaidd.

2

Mae’r cigydd Rob Rattray yn cyflenwi’r fasnach fanwerth ac arlwyo, ac mae’n un o enillwyr gwobr Aur gwir Flas.

‘Mae gan gig oen cymru flas unigryw oherwydd bod yr hinsawdd yng nghymru yn creu tir pori bras â glaswellt, grug a pherlysiau gwyllt, ac mae’n manteisio ar sgiliau hwsmonaeth a rheoli tir glas y ffermwyr dros genedlaethau lawer,’ meddai Philippa gill, swyddog Marchnata Brandiau Hcc. ‘yn ogystal, mae’r cynllun Pgi yn ardystio olrheinedd, sy’n rhoi sicrwydd i gigyddion a phencogyddion eu bod yn cynnig

Ymgyrch £850,000 yn cefnogi Cig Oen Cymru PGI

Mae Hcc wedi lansio ymgyrch hyrwyddo gwerth £850,00, un o’r ymgyrchoedd hysbysebu mwyaf cynhwysfawr erioed, er mwyn sicrhau mai cig oen cymru yw’r dewis cyntaf ar gyfer byrddau swper Prydain. roedd yr ymgyrch yn cynnwys hysbysebion ar y teledu, ar-lein ar bosteri hysbysfyrddau a chylchgronau yn hysbysebu cystadleuaeth ar becynnau a miloedd o lyfrynnau ryseitiau a ddosbarthwyd i siopau cig ar draws cymru i’w dosbarthu i siopwyr. Meddai laura dodds, rheolwr datblygu’r Farchnad: “yr ymgyrch hon oedd un o’r ymgyrchoedd hysbysebu mwyaf rydym wedi’i chynnal erioed, a oedd yn hyrwyddo ein menter ‘Amser gwerthfawr’ er mwyn amlygu hyblygrwydd cig oen premiwm a’i addasrwydd ar gyfer bywydau prysur heddiw”.

3

Mae daphne tilley, a fu’n Ffermwraig y Flwyddyn, yn rhedeg Fferm cefn du , Henllan, dinbych a ‘daphne’s original welsh lamb’ ar y cyd â’i gw ˆ r William, ac yn cyflenwi 80 o dai bwyta Llundain.

cynnyrch dilys i’w cwsmeriaid ac yn rhoi tawelwch meddwl i ddefnyddwyr eu bod yn prynu’r union gynnyrch sy’n cael ei ddisgrifio ar y pecyn. ‘Mae Pgi yn golygu mai dim ond cig o ddefaid sydd wedi’u geni a’u magu yng nghymru ac sydd wedi’u prosesi mewn lladd-dai wedi’u cymeradwyo gan Hcc sydd â’r hawl i gael ei ddisgrifio’n gig Cymru. ‘Mae cael statws Pgi yn fuddiol i bawb sy’n gysylltiedig

â chig oen cymru, o ffermwyr a chigyddion i ben-cogyddion, perchnogion tai bwyta a defnyddwyr,’ meddai Mrs gill. ‘Bydd ein llysgenhadon cig oen yn ein helpu i ddathlu’r ffaith fod cig oen cymru’n cael ei gydnabod yn gynnyrch o bwysigrwydd rhanbarthol a byddant yn addysgu pobl am bwysigrwydd y statws, sy’n gwarchod cig oen cymru rhag cael ei efelychu gan gynhyrchion eraill.’

12

13

Cynhadledd Flynyddol | Hcc Bwletin 2013

Hcc Bwletin 2013 | Cynhadledd Flynyddol

Hybu Cig Cymru/Meat Promotion Wales Bulletin/Annual Report bilingual magazine – spread

cynhadledd Flynyddol Hcc

cyfoeth o gyngor gan arbenigwyr o ledled y dg ac ewrop gweinidog yn Cymeradwyo Cyfraniad

uwch, yn lleihau eu gwariant ac yn

ALUN DAVIES, AC.

NEIL PERKINS

J O H N DRAC U P


Magazines | Brochures

ymhlith y llysgenhadon mae pen-cogyddion adnabyddus fel shaun Hill, Matt tebbutt, ac Angela gray sydd â sêr Michelin; pen-cogydd ieuengaf y dg, luke thomas; a chigyddion arobryn fel clinton roberts o Bontardawe a rob rattray o Aberystwyth.

ym Mhandy tudur, sydd i’r de ddwyrain o gonwy. Byddant yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ar draws y wlad ac yn y cyfryngau er mwyn esbonio pam mae cig oen cymru wedi ennill statws Pgi gan y comisiwn ewropeaidd.

ffermwyr, cigyddion a pherchnogion tai bwyta.

a rheoli tir glas y ffermwyr dros genedlaethau lawer,’ meddai Philippa gill, swyddog Marchnata Brandiau Hcc. ‘yn ogystal, mae’r cynllun Pgi yn ardystio olrheinedd, sy’n rhoi sicrwydd i gigyddion a phencogyddion eu bod yn cynnig

Meddai laura dodds, rheolwr datblygu’r Farchnad: “yr ymgyrch hon oedd un o’r ymgyrchoedd hysbysebu mwyaf rydym wedi’i chynnal erioed, a oedd yn hyrwyddo ein menter ‘Amser gwerthfawr’ er mwyn amlygu hyblygrwydd cig oen premiwm a’i addasrwydd ar gyfer bywydau prysur heddiw”.

ond cig o ddefaid sydd wedi’u geni a’u magu yng nghymru ac sydd wedi’u prosesi mewn lladd-dai wedi’u cymeradwyo gan Hcc sydd â’r hawl i gael ei ddisgrifio’n gig Cymru. ‘Mae cael statws Pgi yn fuddiol i bawb sy’n gysylltiedig

ffaith fod cig oen cymru’n cael ei gydnabod yn gynnyrch o bwysigrwydd rhanbarthol a byddant yn addysgu pobl am bwysigrwydd y statws, sy’n gwarchod cig oen cymru rhag cael ei efelychu gan gynhyrchion eraill.’

12

13

Cynhadledd Flynyddol | Hcc Bwletin 2013

Hcc Bwletin 2013 | Cynhadledd Flynyddol

cynhadledd Flynyddol Hcc

ALUN DAVIES, AC.

NEIL PERKINS

JO HN D RACUP

cyfoeth o gyngor gan arbenigwyr o ledled y dg ac ewrop gweinidog yn Cymeradwyo Cyfraniad Allforio

Mae allforion cig oen cymru i ewrop a thiriogaethau pwysig eraill yn cynnwys yr ud, tsieina, a dwbai yn hollbwysig er mwyn cynnal prisiau a chynhyrchiant. dyna oedd y neges yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig cymru yn llandudno. ‘Mae’n bwysig ein bod nid yn unig yn cadw’r contractau sydd gennym eisoes, ond ein bod yn sicrhau contractau newydd adref a thramor’, meddai Alun davies Ac, a oedd yn ddirprwy weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, pysgodfeydd a rhaglenni ewropeaidd ar y pryd. ‘Mae’n amlwg i mi; mai ein swyddogaeth hollbwysig ni fel llywodraeth yw cefnogi diwydiannau ac ysgogi allforion a gwerthiannau. Mae’n rhaid i ni gynyddu ein hallforion a chreu a chynnal y galw. ‘os byddwn yn gwneud hynny, gellir cynnal prisiau yn y du, yn ogystal â’r buddsoddiad hirdymor a chreu cyfoeth, yn arbennig yng nghymru wledig,’ meddai Mr. davies. rhoddodd y gweinidog ganmoliaeth i Hcc am eu gwaith o hyrwyddo cig coch o gymru dramor ac adref. ‘Rwyf wedi cael profiad uniongyrchol yn ddiweddar o’r gwaith gwych y mae Hybu cig cymru wedi’i wneud i hyrwyddo cig oen cymru a chig eidion cymru mewn digwyddiadau yn yr eidal a Ffrainc,’ meddai. ‘rydych yn gwneud gwaith gwych, ac mae’r hyn rydych wedi’i gyflawni yn darparu gwersi arwyddocaol i ddiwydiannau eraill! dywedodd Mr. davies y gallai cymru gynhyrchu bwyd sy’n gallu cystadlu ar lwyfan y byd. ‘Mae cig oen a chig eidion yn hollbwysig ac yn sylfaenol i economi cymru, ac maent wedi sicrhau’r llwyddiant hwn oherwydd gwaith Hcc. drwy weithio ochr yn ochr â Hcc ac eraill, gallwn greu diwydiant o’r radd flaenaf yn rhyngwladol.’

Cyfarfodydd Milan

Bu dirprwy weinidog llywodraeth cymru, Alun davies, yn cymryd rhan mewn taith fasnach i’r eidal i weld y camau breision sy’n cael eu cymryd gan gig oen cymru a chig eidion cymru i’r farchnad allforio ewropeaidd. Bu Mr. davies, dirprwy weinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a rhaglenni ewropeaidd llywodraeth cymru yn teithio gyda thîm Hcc ym Milan i ymweld â mewnforwyr, cyfanwerthwyr, archfarchnadoedd cadwyn yr eidal, dosbarthwyr cig mawr yn hanner deheuol y wlad yn ogystal â phen-cogyddion.

Dai Davies, Cadeirydd HCC, ac Alun Davies, Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, gyda’r pen-cogydd Eidalaidd, Carlo Cracco.

Defnyddwyr ‘Gwybodus’ sy’n Teimlo’r Wasgfa

Mae’r economi o gynilder wedi creu defnyddwyr gwybodus sy’n swmp-brynu, yn manteisio ar gynigion arbennig ac yn gwastraffu llai o fwyd, yn ôl prosesydd da byw blaenllaw a fu’n annerch cynhadledd. dywedodd John dracup, cyfarwyddwr da Byw cig coch yn Vion Foods, bod yr ymchwil defnyddwyr diweddaraf yn dangos bod mwy o siopwyr bwyd, wrth iddynt wynebu sefyllfa lle mae eu hincwm gwario yn lleihau a phrisiau cig coch yn gyson

14

Hybu Cig Cymru/Meat Promotion Wales Bulletin/Annual Report bilingual magazine – spread

uwch, yn lleihau eu gwariant ac yn newid protein - a chyw iâr oedd wedi elwa fwyaf ar hyn. ‘Mae defnyddwyr yn fwy gwybodus, maent yn swmp-brynu, yn manteisio ar gynigion arbennig, yn gwastraffu llai ac maent yn sicr yn dod yn siopwyr mwy medrus,’ meddai Mr. dracup.

Sicrhau llwyddiant

Mae nifer o fwytai yn methu am nad ydynt yn cyflawni tri maen prawf syml – cynhwysion da, coginio da a rhoi pethau gyda’i gilydd ar y plât sy’n mynd i weithio, yn ôl y darlledwr a’r awdur bwyd simon wright. ‘Mae cynhwysion ffres lleol, wedi’u coginio’n gywir gyda’r pethau cywir ar y plât, yn cynhyrchu bwyd da, ond yn anffodus dim ond nifer fach o fwytai sy’n llwyddo i wneud hynny,’ meddai. dywedodd Mr wright, sydd wedi bod yn feirniad bwyd i ganllaw’r AA ers saith mlynedd, ei fod wedi bwyta 2,000 o brydau bwyd tri neu bedwar cwrs yn ystod y cyfnod hwnnw, bedwar diwrnod yr wythnos o bob wythnos tra’r oedd yn y swydd – a’i fod wedi magu pwysau. er mwyn goresgyn y lefelau cynyddol o ordewdra, mae’n rhaid i ni annog plant i goginio a bwyta’n iach, meddai. ‘Mae llyfrau cw ˆ l i goginio Hcc yn wych ac mae statws Pgi cig oen cymru wedi golygu ei fod yn cael ei gynnwys mewn prydau ysgol yn rhufain – byddai’n braf ei weld yn cael ei ddefnyddio yma!’, meddai.

DAI DAVIES

‘‘Mae cig oen a chig eidion yn hollbwysig ac yn sylfaenol i economi Cymru, ac maent wedi sicrhau’r llwyddiant hwn oherwydd gwaith HCC. Drwy weithio ochr yn ochr â HCC ac eraill, gallwn greu diwydiant o’r radd flaenaf yn rhyngwladol.’

LA URA D O D D S

ALUN DAVIES, AC.

‘‘Mae llyfrau Cw ˆ l i Goginio HCC yn wych ac mae statws Pgi Cig Oen Cymru wedi golygu ei fod yn cael ei gynnwys mewn prydau ysgol yn Rhufain – byddai’n braf ei weld yn cael ei ddefnyddio yma!’,’ SIMON WRIGHT, dar l l edW r aC aWdu r.

ILLTUD DUNSFORD

JEFF MA RTI N

SIMON WRIGHT

Sicrhau Cydbwysedd

Bu Ffermwr defaid y Flwyddyn y Farmers weekly, neil Perkins yn annerch cynhadledd Hcc ar fanteision datblygu’r porthiant cywir er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau a gweithredu polisi cytbwys ar arallgyfeirio er mwyn helpu busnesau ffermio i symud ymlaen.

15


Magazines | Brochures

plane speaking

For the Cardiff Airport Community

Summer 2013

Ein taith newydd tuag at lwyddiant Rydym hefyd yn adolygu gwedd y maes awyr, sut mae’n gweithredu

Annwyl bawb,

a sut allwn ni wella’r holl elfennau yma. Eisoes mae astudiaeth Rydw i wrth fy modd i fod yn ôl ym Maes Awyr Caerdydd ac yn gweithio

beirianyddol fanwl ar y gweill i gyflwyno cynllun newydd ar gyfer y ffyrdd

gyda’r tîm ar ein taith newydd tuag at lwyddiant. Ers y newid yn y

cyfagos a’r ardal gollwng teithwyr a darpariaeth y troliau ac mae’r

berchnogaeth i eiddo Llywodraeth Cymru a’m penodiad i rydym wedi

gwasanaethau Wi-Fi hefyd yn cael eu harchwilio.

bod yn brysur yn rhoi blaenoriaeth i nifer o feysydd; • ailsefydlu cyswllt gyda chwmnïau awyrennau presennol yn ogystal â

Yn unol â’n ffocws ar wella ac ehangu’r busnes mae’n bwysig fod gennym y bobl iawn yn y safleoedd iawn er mwyn gallu cyflawni hyn.

rhai newydd posibl ynglyˆn â’r cyfleoedd sy’n bodoli wrth wasanaethu

O’r herwydd mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud fel rhan o’r broses

Cymru

yma. Mae Spencer Birns nawr yn dod yn Gyfarwyddwr Datblygu

• gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, y Cadeirydd, Yr Arglwydd Rowe-Beddoe a’r bwrdd newydd o Gyfarwyddwyr Anweithredol i sefydlu ein hamcanion unol ar gyfer y dyfodol a’r blaenoriaethau ar gyfer cynllunio yn y tymor byr, canolig a hir • cyfarfod gyda’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ymhlith ein

Busnes Hedfan i arwain ymgyrch y maes awyr i ddenu mwy o deithiau a chwmnïau awyrennau. Mae Margaret James yn symud i ddod yn Bennaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid, gan adrodd yn unionyrchol i mi a gyda ffocws clir ar y dasg hollbwysig yma. Mae Cassie Houghton, sy’n gyfrifol am farchnata hefyd yn adrodd yn uniongyrchol i mi erbyn hyn. Mae Cheryl Bray nawr yn Bennaeth Gwasanaethau Technegol

holl gyflenwyr gwasanaethau yn y maes awyr fel bod gennym

a Chynnal ac yn adrodd yn uniongyrchol i David Pickard. Mae’r

ddealltwriaeth unol o’n safle a’n disgwyliadau.

cyfarwyddwyr gweithredol; Debra Barber, Gweithrediadau, Steve

Roedd lansio’r ‘ffurflen adborth ac arolwg cwsmeriaid’ yn fodd i ni

Hodgetts, Masnachol a David Pickard, Gwasanaethau Cyllid a Chynnal

ddeall disgwyliadau ein cwsmeriaid ac mae hyn wedi’’n cynorthwyo

Corfforaethol yn aros yn eu lle ac yn ymuno â’r tîm mae Jason Thomas,

i bennu ein blaenoriaethau allweddol wrth symud ymlaen gyda’r

Cyfarwyddwr Prosiectau a Chyflenwi ac Aimee Banyard, Cynorthwy-ydd

broses o wella’r maes awyr. Hwn oedd y cam cyntaf mewn rhaglen

Personol i’r cyfarwyddwyr. Yn ogystal, mae Mike Pellegrotti hefyd wedi

o gyfathrebu’n well rhwng y maes awyr a’r bobl rydym i gyd yn eu

ymuno â’r tîm ar gytundeb dros dro i ofalu am faterion masnachol yn

gwasanaethu.

absenoldeb Steve Hodgetts ac ar y nodyn hwnnw rydym yn dymuno

Rydym eisoes wedi cymryd sawl cam arwyddocaol ymlaen gan

gwellhad buan i Steve.

gynnwys cyhoeddi rhaglen estynedig gan Vueling, a fydd yn eu gweld

Fel y gwelwch, mae gryn dipyn o bethau’n digwydd a byddaf yn

yn gweithredu drwy gydol y flwyddyn yn sgil yr amserlen aeaf newydd.

cyfleu’r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i bethau ddatblygu. Rydw i

Cyhoeddodd Thomson a First Choice hefyd fwy o seddau ar gyfer

hefyd yn edrych ymlaen at grwydro o gwmpas y derfynfa gymaint ag

gaeaf 2013.

sydd bosib gan obeithio eich cyfarfod i gyd dros y misoedd nesaf, felly

Efallai i rai ohonoch weld y gwaith cyffrous sydd ar droed ar gyfer

os gwelwch yn dda, dewch ataf i holi unrhyw gwestiwn sydd gennych.

teithwyr sy’n hedfan i mewn i’r maes awyr, sydd erbyn hyn bron wedi’i

Welcome and update from Jon Horne Connecting Wales to the world

Cardiff Airport Bilingual newsletter

gwblhau. Mae’r prosiect yma’n arddangos y gorau sydd gan Gymru

Cofion gorau,

i’w gynnig, nid yn unig drwy greu naws am le ar gyfer ymwelwyr, ond balchder yng Nghymru a’i maes awyr cenedlaethol. Mae hwn yn gam pwysig ymlaen i wella profiad y cwsmer. Cyn bo hir byddwn yn lansio ‘Ymrwymiad Cwsmeriaid Caerdydd’, menter fydd yn canolbwyntio ar ragoriaeth gwasanaeth i’r cwsmer ymhlith pob un ohonom yma yn y maes awyr, drwy weithio’n agos

Jon Horne

gyda’n gilydd i ragori ar ddisgwyliadau’r bobl rydym yn eu gwasanaethu.

Prif Weithredwr

@Cardiff_Airport

Cardiff-Airport

www.cardiff-airport.com


Magazines | Brochures

OOUNOIL CARDIFF OOUNOIL BUSINESS COUNCIL

CARDIFF BUSINESS

CARDIFF BUSINESS

BUILDING THE FUTURE OF CARDIFF

DRIVING THE FUTURE OF CARDIFF

ACT TOGETHER AND BE CLOSE ENOUGH TO MAKE A DIFFERENCE

PROPERTY

CREATE

TOURISM

TV/FILM

SPORT

THE RIGHT PLACE THE RIGHT TIME

STUDY

LEISURE

full potential

Cardiff Business Council Recruitment drive brochure proposal – covers

MEDIA

BUILD

Become a member of the leading organisation shaping the economic future of Cardiff, join and help your business and Cardiff reach their

THE FUTURE OF BUSINESS STARTS HERE.

DRIVING THE FUTURE OF CARDIFF

Become a member of the leading organisation shaping the economic future of Cardiff, sign up and help your business and Cardiff reach their goals.

Join the leading business organisation and help your business reach its full potential


Magazines | Brochures

Cardiff Business Council The Capital City of Wales is a modern and vibrant European capital with a global reputation as a sporting destination, top UK cultural, leisure and tourism destination, as well as being a great place to study, live and work. The Cardiff Capital City region is now intent on establishing itself as a leading UK business location with a strong reputation as ‘open for business’ and for strong collaboration between the public and private sectors. In order to achieve the full potential of the city, a new organisation has been set up by Cardiff Council …. the Cardiff Business Council.

The organisation has been set up to deliver economic growth for Cardiff Capital City region. The Business Council will sell Cardiff as a global destination for business regionally, nationally and internationally. It will also be at the forefront of delivering the Local Development Plan for Cardiff. The aims of the Cardiff Business Council are: • Bring businesses closer to Cardiff Council and its cabinet • Lobby the Council, Welsh Government, Westminster and the EU • Facilitate and support inter-company relationships between businesses in the capital city region • Create new opportunities to bring more business and employment to the city and support young people getting into work • Deliver key projects with partners to sell Cardiff to the world The Cardiff Business Council has a unique position within economic and political forums to make a difference. By signing up to the Business Council, organisations will benefit from close links to industry leaders to help develop their business on a global scale.

The Business Council will be a driving force in developing key projects in Cardiff Capital City region. These projects will certainly benefit local businesses and the local economy, through raising Cardiff’s profile internationally and enhancing its existing infrastructure: • Cardiff will have a high profile at two major International Exhibitions in 2014, both held in Cannes, France: • The leading international real estate exhibition -MIPIM. Here, our representatives will meet the most influential real estate professionals in the commercial property market and actively promote Cardiff as a leading city to invest and highlight development opportunities for investors. • Maximise opportunities of Cardiff City Football Club’s promotion to the premiership • Building a Cardiff/London Ambassadors network to maximise the opportunities and contacts based in London. • Lobbying for improved connectivity including: • Development of Cardiff Airport • Cardiff Metro • Transport links between the city centre and Cardiff Bay • Completion of Bay link to Newport • Bringing together a range of commercial partnerships to create the next generation of built environment projects in the city.

KEY PROJECT | Cardiff indoor arena and conference centre KEY PROJECT | Cardiff central railway station redevelopment and central business district KEY PROJECT | Porth Tiger and Alexander Head, CArdiff Bay KEY PROJECT | Cardiff International Sports Village

cardiffbusinesscouncil.com

Cardiff Business Council Recruitment drive brochure proposal – spread

Key business leaders already on board

NIgEl RObERTs CHAIRMAN CARDIFF BUSINESS COUNCIL

‘Cardiff is one of the fastest growing cities and its reputation is steadily

3


KEY PROJECT | Cardiff indoor arena and conference centre KEY PROJECT | Cardiff central railway station redevelopment and central business district KEY PROJECT | Porth Tiger and Alexander Head, CArdiff Bay KEY PROJECT | Cardiff International Sports Village

Magazines | Brochures cardiffbusinesscouncil.com

3

NIgEl RObERTs CHAIRMAN CARDIFF BUSINESS COUNCIL

Key business leaders already on board The Cardiff Business Council has recruited an Expert Advisory Panel. This panel will advise on Cardiff Council’s economic development priorities and work proactively with members to deliver these. Representatives from the following sectors will form the Panel; Retail, Hoteliers, Transport, Property, Financial, Legal, Utilities, Education, Media, IT and more. A new panel will be recruited each year.

A host of high profile, business leaders have already signed up to the Cardiff Business Council. With commitment and vision from these leaders, it is clear that the Cardiff Business Council will achieve its potential.

6

Nigel Roberts Paramount Office Interiors and NG Properties Chairman of the Cardiff Business Council.

“Cardiff is one of the fastest growing cities and its reputation is steadily growing. I am proud of this city and want to make it even more successful. Now is our time to make our mark internationally so we can all benefit from economic success. We need the input of local businesses to sign up to the Business Council to collaborate on opportunities and overcome issues; and help us to promote the Cardiff capital city region on a global scale.”

Marie Fagan Chairperson, Cardiff Hoteliers.

“This unique organisation will directly benefit the tourism industry because of the increased profile Cardiff will achieve. More visitors to the area means the local economy will grow and Cardiff will become ever more vibrant. I wanted to get on board from the start, to ensure my voice is heard and issues affecting my industry are considered and acted upon by the Council and its members.”

Paul Webber Business Director, ARUP

“It’s never an easy task to develop your business globally, but with an organisation like this behind you, a lot can be achieved. With its excellent political and business contacts, there is no better support network in Cardiff than the Business Council for local businesses. I want to help other businesses with the contacts I have internationally, and at the same time, be close enough to shape industry decisions being made. By working together, we can drive this city.”

cardiffbusinesscouncil.com

Cardiff Business Council Recruitment drive brochure proposal – spread

‘Cardiff is one of the fastest growing cities and its reputation is steadily growing. I am proud of this city and want to make it even more successful. Now is our time to make our mark internationally so we can all benefit from economic success. We need the input of local businesses to sign up to the Business Council to collaborate on opportunities and overcome issues; and help us to promote the Cardiff capital city region on a global scale.’ cardiffbusinesscouncil.com

7


Signage

A&S Manuel Illuminated signage


Signage

Penn Pharma Exterior signage


Signage

Penn Pharma Exterior signage


Brand style guides

logotype The Working Differently Working Together (WDWT) logo is instantly recognisable through its unique typography and should be correctly used. Always use the original artwork provided in our basic brand toolkit. Wherever possible, the WDWT logo should appear in the aqua & blue to maximise brand recognition.

brand

This version of the logotype must be reproduced exclusively from the original electronic files enclosed.

graphic

guidelines a simple guide to using our logo | V1.0 June 2013

Aqua 56R 166G 184B 91C 0M 30Y 0K

Blue 136R 181G 226B 57C 13M 0Y 0K

2

Workforce Modernisation and Development NHS Wales “Working Differently, Working Together� brand identity and style guide


Brand style guides

logotype

logotype

Single colour useage

Complementary colours

In some cases, full colour reproduction may not be possible. The greyscale or mono logos shown here must be used in these cases. In some exceptional cases, the logo may be used on a colour background. In this case you must use the reversed out version.

Below is a selection of complementary colours that can be used within a document that hosts the WDWT brand. Please ensure that unless creating graphs or tables for example that may require a range of colours, a maximum of two extra complementary colours from this palette may be used (in addition to black). This

Greyscale logo

Mono logo

will give your document a tasteful visual presence; please ensure you use no more than two of these colours as your document may start to look crass and the visual presence may take over from message delivery.

22R 96G 108B 100C 22M 55Y 8K

11R 108G 70B 100C 11M 95Y 5K

50R 197G 140B 100C 0M 72Y 0K

114R 215G 175B 78C 0M 48Y 0K

224R 175G 167B 0C 39M 17Y 0K

226R 181G 136B 0C 35M 39Y 0K

225R 124G 103B 0C 80M 36Y 0K

184R 74G 56B 0C 97M 69Y 0K

108R 34G 22B 20C 100M 99Y 18K

Reversed out logo

3

Workforce Modernisation and Development NHS Wales “Working Differently, Working Together� brand identity and style guide

4


Magazines | Brochures

JULIA BROOKER PAINTINGS JULIA BROOKER PAINTINGS

Julie Brooker Artist’s promotional catalogue


Magazines | Brochures

Julia’s paintings exceeded beyond our expectations, they are beautiful. We are really pleased with them and our client is very happy.

Michelle Evans, Managing Associate Hirsch Bedner Associates

Julia offers a personal service making paintings to order. She works closely with clients, architects and interior designers to agree their character and scale. Clients can request a password to browse Ideas Library for inspiration Horizon, acrylic on aluminium, 1500 x 2500mm when commissioning new paintings.

Lead-in times and delivery dates are mutually agreed to ensure client deadlines are always met.

Julie Brooker Artist’s promotional catalogue

Top: Weft and bottom: Zapatta both acrylic on aluminum, 220 x 500mm


Display systems

Recycle Direct Pop-up stand


Promotional

MS

m saves lives. An matically triggers ne if an employee radio-controlled vailable. GSG202 t in combination by the person to ine as soon as ne.

NUMBER 1 FOR:

ES

bished machines etals, paper/ and all types of e, maintain and achines. Recycle anufacturers of ng machinery.

BM60 – FULLY AUTOMATIC BALING PRESS The BM60 fully automatic baling press is suitable for baling a wide variety of materials including plastics and RDF. Throughputs of 5-15 tonnes per hour.

BESPOKE MODULAR BUILDS WASTE PAPER BALERS

COME AND SEE OUR EXTENSIVE RANGE OF NEW AND USED RECYCLING MACHINES

• Motor: 37kw • Bale weight: 450-750kg • Cycle time: 23 seconds

ALLIGATOR SHEARS

Hall: 19 | Stand Nos: Q69-P68

SCRAP METAL BALERS 29/08/2013 12:06

CABLE STRIPPERS CONVEYORS SORTING EQUIPMENT

e3643 Recycle Direct RCM handout (4).indd 5-8

Recycle Direct Exhibition handout

• Auto 5 wire tie

KAB-V The Kab-V is a versatile desktop cable strippers has the ability to strip cables with a single knife plus a pinch rollers to process the thinnest cables. • Power: 230V • Process: 20m/min • Strips: 1-60mm

KAB-X BM70 – SEMI AUTOMATIC CLOSED END BALER The BM70 semi automatic baler is suitable for baling a wide variety of materials including plastics and RDF. Throughputs of 2-6 tonnes per hour. As your business grows so can your baler with the award winning modular design. • H x W x L (mm): 750 x 1,000 x Variable • Bale Weight: 700kg • Bale length variable 900-1,500mm

NEW! KAB-S

Power: 440V/3 phase or 230V/Single phase

Power: 230V/ Single phase

29/08/2013 12:07


Branding

40 Churchill Way, Cardiff CF10 2SS • Tel 029 20 507 507 • DX 33002 Cardiff 1 • www.redresslaw.com

40 Churchill Way, Cardiff CF10 2SS DX 33002 Cardiff 1 Tel 029 20 507 507 www.redresslaw.com

with compliments

Regulated by the Solicitors Regulation Authority. No 45921.

David White

Head of Redress Law e3528 LAC Redress Law Compslip.indd 1

Redress Law Identity and stationery

40 Churchill Way, Cardiff CF10 2SS Tel 029 20 272 062 Email dwhite@redresslaw.com www.redresslaw.com

Chief Executive: Ron Zammit Partners: David White, Richard Norman, Mike Jenkins, Mark Church, Andrew Owen, Yvonne Agnew, Spencer Collier, John Browne, Lorraine O’Brien, Susan Edwards Redress Law is a trading name of Leo Abse and Cohen Solicitors, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. No 45921.

e3480 LAC Redress LH.indd 1

05/03/2013 10:48

27/03/2013 09:42


Promotional items

www.stdavidshallcardiff.co.uk/ics

2013/2014 www.stdavidshallcardiff.co.uk/ics

2013/2014 www.stdavidshallcardiff.co.uk/ics

2013/2014

nataLie CLein Photo/LLun: sussie ahLBurg

Christian tetzLaFF Photo/LLun: giorgia Bertazzi

orChestra wno Photo/LLun: Brian tarr

PHIlHARMONIA ORCHESTRA

PHIlHARMONIA ORCHESTRA

Conductor: edward gardner

Conductor: andris nelsons

Friday 4 april 2014 | 7:30pm soloist

natalie Clein, Cello

wagner

overture, rienzi

12’

elgar

Cello Concerto

28’

elgar

symphony no 1

50’

TickeTs/Tocynnau £5.00 - £42.00*

WElSH NATIONAl OPERA ORCHESTRA CERDDORFA OPERA CENEDlAETHOl CYMRU

Friday 21 February 2014 | 7:30pm soloist

eDwarD garDner

*Platinum ticket includes best Tier 1 seat and a glass of champagne

Box Office / Swyddfa Docynnau

Photo/LLun: JiLLian eDeLstein

Brahms

academic Festival overture

12’

Brahms

violin Concerto

40’

Brahms

symphony no 2

45’

TickeTs/Tocynnau £5.00 - £42.00*

For up to the minute news and regular updates Facebook.com/stdavidshall | Twitter.com/stdavidshall

Friday 25 april 2014 | 7:30pm anDris neLsons

*Platinum ticket includes best Tier 1 seat and a glass of champagne

029 2087 8444

www.stdavidshallcardiff.co.uk

Conductor: Lothar koenigs

Christian tetzlaff, violin

Box Office / Swyddfa Docynnau

Messiaen

L’ascension

20’

Bruckner

symphony no 8

85’

TickeTs/Tocynnau £5.00 - £42.00*

Lothar koenigs

*Platinum ticket includes best Tier 1 seat and a glass of champagne

029 2087 8444

www.stdavidshallcardiff.co.uk For up to the minute news and regular updates Facebook.com/stdavidshall | Twitter.com/stdavidshall

Box Office / Swyddfa Docynnau

029 2087 8444

www.stdavidshallcardiff.co.uk For up to the minute news and regular updates Facebook.com/stdavidshall | Twitter.com/stdavidshall

St David’s Hall Concert series 2013-14 double crown posters

Photo/LLun: Brian tarr


Branding

KTS Owens Thomas Brand refresh


Marketing collateral

business solutions

corporate finance

WN POBL OPLE

WN POBL OPLE

e3316 KTS Presentation Leaflets F.indd 7

KTS Owens Thomas Folder and product/service inserts

17/05/2013 14:20 e3316 KTS Presentation Leaflets F.indd 13

17/05/2013 14:20


In-house publishing

Border: 8mm all round Header Helvetica Thin Colour: 183R 119G 85B Size: 45pt Space after: 23pt Position: X: 29 Y: 29

Subheader Helvetica Heavy Colour: White Size: 14pt Space after: 6pt Position: X: 29 Y: 68.5

advisory report Information Governance October 2013 Picture Face close-up.jpg

Band Colour: 0C 67M 61Y 0K 183R 119G 85B 28mm high Position: X: 8 Y: 140

KTS logo NEW 3D LOGO.png Size: 63 x 18mm Position: X: 30 Y: 178.5

All positions given in mm

KTS Owens Thomas Microsoft Word速 styled document template for in-house use

Client logo to go here - no deeper than KTS logo (18mm)


In-house publishing

Gutter 10mm

appendix A - reporting definitions Text box Size: 75mm wide

Audit Assurance

Assurance Level

Henisinv erovid evellup taspelectiae modis ex et, sit

isimporeium ditem volorru mquisci dolorum quaestrum

Evaluation and Testing Conclusions The consoles tested are being consistently applied.

omnihitia excepudanti od ut ratemped esti aboreicimint eseni cus culpariorrum sequas as autatum consequ

Table Position: X: 115 Y: 58

FuLL

There is a sound system of internal control designed to achieve the system objectives.

fugit as dioreceatur as etus.Da et quo ini cullorr ovidel magnam reruptam fuga. Del molenisqui ut quas aut parum fugit imin ni nonsectur? Muscias vel id quid

There is evidence that the level of non-compliance with some of the controls may

unt aute volupta quasit, que se eum. See oveleaf for grading.

put some of the system objectives at risk.

SubSTAnTiAL

The level of non-compliance puts the system objectives at risk. Weaknesses in the sytem of internal controls are such as to put the system

The Counting House Dunleavy Drive

1: 77R 143G 134B

Significant non-compliance with basic controls leaves the system open to error or

2: 50% 77R 143G 134B 4: 160R 81G 51B

Level copy Helvetica Medium Colour: White Size: 10pt All caps

Cardiff Office

objectives at risk.

Box colours

3: 195R 151G 65B

Body copy Helvetica Light Colour: Black Size: 8.5pt

While there is a basically sound system of internal control, there are weaknesses, which put some of the system objectives at risk.

LimiTEd

Subheader Helvetica Medium Colour: Black Size: 8.5pt

abuse.

nonE

Celtic Gateway Cardiff CF11 0SN

Control is generally weak leaving the system open to significant error or abuse. Logo NEW 3D ICON white.png Size: 143 x 165mm Position: X: 25 Y: 18.5

Header Helvetica Heavy Colour: White Size: 9pt

Tel: 029 2082 9000 Fax: 029 2082 9001 Body copy Helvetica Roman Colour: White Size: 9pt

Aberdare Office Ceffyl Gwyn Chambers 3 Victoria Square Aberdare RCT CF44 7HU Tel: 01685 872 028 Fax: 01685 889 120

Boxes Colour: 85% 183R 119G 85B Size: 49 x 49mm Positions: X: 208 Y: 18.5 X: 208 Y: 74.5 X: 208 Y: 130

Swansea Office The Dylan Thomas Centre Unit 14 Somerset Place Swansea SA1 1RR Tel: 01792 532 250 Fax: 01792 532 251 Background Colour: 183R 119G 85B

e: 3da@ ktsowensthomas.com w: ktsowensthomas.com

KTS Owens Thomas Microsoft Word速 styled document template for in-house use

Details Helvetica Light Colour: White Size: 8.5pt Position: X: 208 Y: 184.5


Advertising

Wales. Love our heritage.

Wales. Love our coast.

Wales. Love our gardens.

Llansteffan Castle, Carmarthenshire.

Our castles – 641 of them – come in all shapes and sizes, from starry World Heritage Sites to romantic ruins waiting to be discovered.

visitwales.co.uk

Glamorgan Heritage Coast, near Llantwit Major.

Powis Castle, Welshpool.

Soaring seabirds, craggy cliffs and spectacular sights. Our Wales Coast Path is just as nature intended.

visitwales.co.uk

© National Trust/Andrew Butler

There are more than 50 historic homes and gardens to visit in Wales. You can see why we’re house-proud.

visitwales.co.uk

Visit Wales UK & Europe-wide display and outdoor campaign, Spring 2013


Advertising

Spring Design has relocated. We are now at:

Unit 3 | Chapel Barns | Merthyr Mawr Bridgend | CF32 0LS e: chris@spring-consultancy.co.uk Spring Design has relocated. t: 01656 656267 We are now498255 at: m: 07730

we’ve

moved... we’ve

Unit 3 | Chapel Barns | Merthyr Mawr Bridgend | CF32 0LS e: chris@spring-consultancy.co.uk t: 01656 656267 m: 07730 498255 To Swansea Bridgend Designer Outlet

M4 3 47

A

Coity

moved...

Bridgend A4063

To Cardiff A4061

Coychurch

Bridgend Designer Outlet

73

4 M4 A

Tythegston To Swansea

3 47

A48

A

Coity Merthyr Mawr Bridgend A4063

To Cardiff A4061

Coychurch

A48

3 47

A

Tythegston Why not pop in and seeA48 us for a chat and a cuppa?

Merthyr Mawr A48

Spring Design is a trading name of Spring Design Consultancy Limited | Registered No. 07810105

Why not pop in and see us for a chat and a cuppa?

we’ve

moved... we’ve moved... Spring Design Identity, moving card and email footer

Spring Design is a trading name of Spring Design Consultancy Limited | Registered No. 07810105

Spring Design has relocated. We are now at: Unit 3 | Chapel Barns | Merthyr Mawr | Bridgend | CF32 0LS

Spring| Design has relocated. e: chris@spring-consultancy.co.uk t: 01656 656267 We are now at: Unit 3 | Chapel Barns | Merthyr Mawr | Bridgend | CF32 0LS e: chris@spring-consultancy.co.uk | t: 01656 656267


Promotional

Traditional Welsh Sausage Company Ltd. Award winning sausages using the finest ingredients. • Wales the True Taste award winner 2011-12; 2009-10 • Great Taste award winner 2012; 2011.

SPECIAL OFFER: Any 2 products for £5 and Chipolatas for £2 CYNNIG ARBENNIG: Unrhyw 2 gynnyrch am £5 a Chipolatas am £2

Conwy www.welshsausages.co.uk

Conwy www.welshsausages.co.uk

Bragdy Mws ˆ Piws

A range of multi-award winning beers including Snowdonia Ale, Madog’s Ale, Glaslyn Ale and Dark side of the Moose. • CAMRA Champion Bitter of Wales award winner 2013 • Wales the True Taste award winner 200809 • Great Taste award winner 2012; 2012; Best Welsh Speciality –2011.

Cwrw sydd wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Cwrw Eryri, Cwrw Madog, Cwrw Glaslyn ac Ochr Dywyll y Mws. ˆ • Enillydd gwobr Champion Bitter of Wales CAMRA 2013 • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2008-09 • Enillydd gwobr Great Taste 2012; 2012; Best Welsh Speciality –2011.

Porthmadog www.purplemoose.co.uk

Porthmadog www.purplemoose.co.uk

SPECIAL OFFER: Any 2 bottles for £3.50

Traditional Welsh Sausage Company Ltd. Sosejys arbennig sy’n cael eu gwneud â’r cynhwysion gorau. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2011-12; 2009-10 • Enillydd gwobr Great Taste 2012; 2011.

Purple Moose Brewery

£2

CYNNIG ARBENNIG: Unrhyw 2 botel am £3.50

Rachel’s

Rachel’s

Organic yogurt, desserts and other dairy products. From our luscious yogurt and rice pudding to our luxurious butter and cream, everything we make is made simply and with care. • Great Taste award winner 2011.

Iogwrt, pwdinau a chynnyrch llaeth organig eraill. Iogwrt a phwdin reis blasus, menyn a hufen moethus - popeth wedi’i wneud yn syml â gofal. • Enillydd gwobr Great Taste 2011.

Aberystwyth, Ceredigion www.rachelsorganic.co.uk

ARBENNIG

SPECIAL OFFER: 25% off large pots of raspberry, rhubarb and vanilla yogurt

CYNNIG ARBENNIG: 25% oddi ar botiau mawr o iogwrt mafon cochion, riwbob a fanila

Llaeth y Llan

Llaeth y Llan

Tregroes Waffles

Tregroes Waffles

Roberts family farmhouse yogurts, probiotic yogurts and desserts. • Wales the True Taste award winner 2012-13.

Iogwrt, iogwrt probiotig a phwdinau sy’n cael eu gwneud ar fferm y teulu Roberts. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2012-13.

Llanefydd, Denbigh www.villagedairy.co.uk

Llanefydd, Dinbych www.villagedairy.co.uk

Two crisp wafers sandwiched together with an all butter toffee filling...... simply delicious! Option of the waffles enrobed in finest Belgian chocolate. Retail and snack packs available. Waffles: the perfect addition to a cup of coffee..... balance the waffle upon your cup to warm the toffee!!

Dau Waffle crensiog gyda llenwad melus o taffi …. Hynod flasus! Dewis o’r Waffles wedi eu gorchyddio mewn siocled sidanaidd o Wlad Belg. Pecynnau manwerth a byrbryd ar gael. Waffles: y partner perffaith i dished o de … gosodwch ar ben cwpaned twym i doddi’r taffi.

Llandysul, Carmarthenshire www.tregroeswaffles.co.uk

Llandysul, Sir Gar www.tregroeswaffles.co.uk

SPECIAL OFFER: Any 2 large pots for £3

SPECIAL OFFER: £1.50 for pack of 8 waffles

CYNNIG ARBENNIG: Unrhyw 2 botyn mawr am £3

M&D Supplies

Y Cwt Caws

Y Cwt Caws

Family run wholesale distribution business for a range of fine foods produced in Wales.

Busnes teuluol sy’n dosbarthu bwyd o safon sydd wedi’i gynhyrchu yng Nghymru i gyfanwerthwyr.

Newtown, Powys www.mdsupplies.co.uk

Y Drenewydd, Powys www.mdsupplies.co.uk

Artisan cheeses made from milk produced by their own free range goats. • Wales the True Taste award winner 2011 • Great Taste award winner 2012; 2011.

Cawsiau arbenigol wedi eu gwneud â llaeth eu geifr eu hunain. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2011 • Enillydd gwobr Great Taste 2012; 2011.

Dulas, Anglesey

CYNNIG ARBENNIG: Bacheldre Bread Mixes £1, Diodydd

Farm Blackcurrant crush, traditional lemonade, Elderflower presse, St. Clements Presse £1.49, Welshbrew Teabags 80 £1.99, Welsh Cottage Bara Brith £1.59, Welsh Gold Fudge Tubs £1.75, Daffodil Cottage Welsh Oatcakes £1.49, Welsh Lady Preserves £1.99, Welsh Lady Mustards £1.49 NEW Tan Y Castell Choc Chip Griddles £1.59, Tan Y Castell Shortbread £1.69.

Heartsease Farm - Blackcurrant Crush, Traditional Lemonade, Elderflower Presse, St. Clements Presse £1.49, Bagiau Te Welshbrew paced o 80 am £1.99, Bara Brith Welsh Cottage £1.59, Tybiau Welsh Gold Fudge £1.75, Daffodil Cottage Welsh Oatcakes £1.49, Welsh Lady Preserves £1.99, Welsh Lady Mustards £1.49 NEWYDD Tan y Castell Choc Chip Griddles £1.59, Tan y Castell Shortbread £1.69

Popty’r Bryn

Popty’r Bryn

Handmade cakes, biscuits and sweets.

Cacennau, bisgedi a melysion wedi’u gwneud â llaw.

• Great Taste award winner 2011. Brynsiencyn, Anglesey www.poptyrbryn.co.uk

SPECIAL OFFER: 10% off Feta Participating SPAR and Eurospar stores

• Enillydd gwobr Great Taste 2011. Brynsiencyn, Ynys Môn www.poptyrbryn.co.uk

Siopau SPAR ac Eurospar sy’n cymryd rhan YMWADIAD: Y cynigion yn amodol ar y bwydydd sydd ar gael yn y siopau sy’n cymryd rhan yn unig. Mae’r prisiau’n gywir ar yr adeg argraffu.

CYNNIG ARBENNIG: 10% oddi ar Feta EurOspar blaenau Ffestiniog New Market Square, Blaenau Ffestiniog LL41 3HW Eurospar-blaenauffestiniog.co.uk 01766 830 115 EurOspar Dolgellau Bala Road, Dolgellau LL40 2YF Eurospar-dolgellau.co.uk 01341 421 960 spar abersoch Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli LL53 7EN 01758 712 639

spar Caersws The Cross, Caersws SY17 5EQ 01686 688 050

spar Morfa bychan Morfa Bychan, Porthmadog LL49 9UY 01766 514 201

spar Carno The Old Village Hall, Carno, Powys SY17 5LE 01686 420 550

spar nefyn Siop Madryn Cyf, Stryd Fawr, Nefyn Gwynedd LL53 6HD www.spar-nefyn.co.uk 01758 721 333

Shopping

spar llanfyllin 45/46 High Street, Llanfyllin, Oswestry SY22 5DH 01691 648 266 spar llanrwst Ancaster Square, Llanrwst LL26 0LH www.llanrwst.spar-shop.co.uk 01492 640 428

spar penmaenmawr Bangor Road, Penmaenmawr, Conwy LL34 6DA www.penmaenmawr.spar-shop.co.uk 01492 622 416

BWYTA'N IACH

spar rhos on sea 37 Colwyn Avenue, Rhos on Sea, Conwy LL28 4RB www.rhosonsea.spar-shop.co.uk 01492 549 606 spar tywyn 16 High Street, Tywyn, Gwynedd LL36 9AD 01654 710 452 spar y Maes Pwllheli LL53 5HA www.sparymaes.co.uk 01758 612 993

CYNNIG ARBENNIG: 10% oddi ar Welsh Cakes (paced 6 a phaced 2)

The listed products are widely available in retailers across Wales | Mae’r cynnyrch a restrir ar gael mewn llawer o siopau ledled Cymru.

BWYTA'N IACH

Dulas, Ynys Môn

DISCLAIMER: Offers are subject to availability only in participating stores. Prices correct at time of going to press.

Shopping SPECIAL OFFER: 10% off 6 pack and 2 pack of Welsh Cakes

Samplau a thamaid i brofi

CYNNIG ARBENNIG: £1.50 am baced o 8 waffl

M&D Supplies

SPECIAL OFFER: Bacheldre Bread mixes £1, Heartsease

DyDD Iau 15 awst – DyDD sul 1 MEDI • thursDay 15 august – sunDay 1 sEptEMbEr

Aberystwyth, Ceredigion www.rachelsorganic.co.uk

Pythefnos bwyd a diod Cymru /Welsh food and drink fortnight Welsh Food and Drink Fortnight is organised in partnership with the Food Chains project which is delivered by Menter a Busnes with support from the Welsh Government and part funded by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Ireland Wales Programme (INTERREG 4A). Trefnir Pythefnos Bwyd a Diod Cymru mewn partneriaeth â’r prosiect Cadwyni Bwyd sy’n cael ei weithredu gan Menter a Busnes â chymorth Llywodraeth Cymru, ac yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon Cymru (INTERREG 4A).

Total Food Marketing/Menter a Busnes Welsh Food & Drink Fortnight 2013 – identity and promotional collateral

Welshfood2week


Promotional

Welcome to Welsh Food and Drink Fortnight 2013

Croeso i Bythefnos Bwyd a Diod Cymru 2013

We are fortunate to have a wealth of quality Welsh food and drink produced in Wales. This will be showcased across the fortnight in a range of SPAR and Eurospar stores who have partnered with award winning Welsh producers. We have organised the fortnight in partnership with the Food Chains project which is delivered by Menter a Busnes with support from the Welsh Government and part funded by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Ireland Wales Programme (INTERREG 4A). So we invite you to enjoy a taste of Wales, and look forward to seeing you in store where you will find free tasty samples, offers and competitions with £100 worth of vouchers to be won. Visit your local participating store for more details.

Rydym yn ffodus iawn bod cymaint o fwyd a diod o safon uchel yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru. Bydd y rhain yn cael eu harddangos am bythefnos mewn nifer o siopau SPAR ac Eurospar sydd wedi ffurfio partneriaeth â chynhyrchwyr o Gymru. Rydym wedi trefnu’r bythefnos mewn partneriaeth â’r prosiect Cadwyni Bwyd sy’n cael ei weithredu gan Menter a Busnes â chymorth gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon Cymru (INTERREG 4A). Hoffem eich gwahodd i fwynhau blas Cymru, ac edrychwn ymlaen i’ch gweld yn un o’r siopau lle cewch samplau am ddim, cynigion arbennig a chystadlaethau, a chyfle i ennill gwerth £100 o dalebau. Ewch i’ch siop leol i gael rhagor o fanylion.

WIN £100 WORTH OF VOUCHERS TO SPEND IN STORE ☛ Complete the form and return it to your

ENILLWCH WERTH £100 O DALEBAU I’W GWARIO YN Y SIOP ☛ Llenwch y ffurflen a’i dychwelyd i siop

participating store for a chance to win £100 worth of vouchers to spend in store. Also enter through our facebook page – simply like & share.

sy’n cymryd rhan i gael cyfle i ennill gwerth £100 o dalebau i’w gwario yn y siop. Neu cliciwch hoffi a rhannu ar ein tudalen facebook.

NAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CYFEIRIAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

EMAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EBOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELEPHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FFÔN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Store terms and conditions apply.

Telerau ac amodau’r siop yn berthnasol.

Caws Cenarth Cheese

Caws Cenarth Cheese

Award winning Organic Welsh Cheese. • Multi award winning, including Royal Welsh Show 2012 – 6 Golds, 3 Silvers and 2 Trophies and best Welsh Cheese plus cup for most prizes for the 7th time in succession • Wales the True Taste awards silver 2012-13 • Gold Award British Cheese Awards 2012/best Welsh cheese • Best Welsh Speciality – Great Taste Awards 2011

Caws Organig Cymreig sydd wedi ennill gwobrau. • Nifer o wobrau, gan gynnwys Sioe Frenhinol Cymru 2012 – 6 Aur, 3 Arian a 2 Dlws a’r Caws Cymreig gorau ynghyd â chwpan am y nifer mwyaf o wobrau am y 7fed tro yn olynol • Enillydd gwobr Arian Cymru y Gwir Flas 2012-13 • Gwobr Aur yng Ngwobrau Caws Prydain 2012/Caws Gorau o Gymru • Enillydd gwobr Great Taste – Best Welsh Speciality 2011

Fferm Glyneithinog, Pontseli, Lancych, Carmarthenshire • www.cawscenarth.co.uk

Fferm Glyneithinog, Pontseli, Lancych, Sir Gaerfyrddin • www.cawscenarth.co.uk

SPECIAL OFFER: Wax mini cheeses any 3 flavours for £10

The Patchwork Traditional Food Company

SPECIAL OFFER: 20% off all products

Handmade paté. • Wales the True Taste award winner 2012; 2011; 2010 • Great Taste award winner 2011; 2010.

CYNNIG ARBENNIG: 20% oddi ar bob cynnyrch

Llys Parcwr, Ruthin, Denbighshire www.patchwork-pate.co.uk

CYNNIG ARBENNIG: Cawsiau bach mewn cwyr, unrhyw 3 blas am £10

Daioni

Daioni

Organic milk and flavoured organic milk. • Wales the True Taste award winner 2010.

Llaeth organig a llaeth organig â blas. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2010.

Abercych, Boncath, Pembrokeshire www.trioni.com

Abercych, Boncath, Sir Benfro www.trioni.com

The Patchwork Traditional Food Company Paté wedi’i wneud â llaw. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2012; 2011; 2010 • Enillydd gwobr Great Taste 2011; 2010.

BWYTA'N IACH

Shopping

Llys Parcwr, Rhuthun, Sir Ddinbych www.patchwork-pate.co.uk

BWYTA'N IACH

SPECIAL OFFER: 3 x 200ml pack of flavoured milk for £1.50

CYNNIG ARBENNIG: 3 paced 200ml o laeth â blas am £1.50

Key/Allwedd – Wow, you must taste this!/Waw, mae’n rhaid blasu hwn! Faultless/Di-fai Close to perfect/Yn agos i fod yn berffaith

Birchgrove Free Range Eggs

Birchgrove Free Range Eggs

Halen Môn

Halen Môn

Henllan Bread UK Limited

Henllan Bread UK Limited

Award winning Class A Welsh free range eggs. • Wales the True Taste award winner 2010-11; 2009-10 • Finalists in the Farmers Weekly 2013 Best Poultry Farmer of the Year.

Wyau buarth Dosbarth A sydd wedi ennill gwobrau. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2010-11; 2009-10 • Rownd derfynol Ffermwr Dofednod Gorau’r Flwyddyn Farmers Weekly 2013.

Sea Salt & flavoured sea salt. • Wales the True Taste award winner 2011/2012 – 2x gold, 2011/2012 – Silver, 2009/2010 – Gold • Great Taste award winner 2012; 2011.

Halen môr a halen môr â blas. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2011/2012 – 2 Aur, 2011/2012 – Arian, 2009/2010 – Aur • Enillydd gwobr Great Taste 2012; 2011.

Family run bakery producing bread, cakes and morning goods.

Becws teuluol sy’n cynhyrchu bara, cacennau a nwyddau ar gyfer y bore.

Denbigh, Denbighshire www.henllanbread.co.uk

Dinbych, Sir Ddinbych www.henllanbread.co.uk

The Anglesey Sea Salt Company Ltd Brynsiencyn, Anglesey www.halenmon.com

The Anglesey Sea Salt Company Ltd Brynsiencyn, Ynys Môn www.halenmon.com

Trawsgoed, Aberystwyth, Ceredigion www.birchgrove-eggs.co.uk

SPECIAL OFFER: 6 free-range eggs for £1

Trawsgoed, Aberystwyth, Ceredigion www.birchgrove-eggs.co.uk

CYNNIG ARBENNIG: 6w ˆ y buarth am £1

SPECIAL OFFER: Buy a 100g pouch and get a 10g flavoured tube free

Blas ar Fwyd

Blas ar Fwyd

Siwgr a Sbeis

Fresh soups and salads, preserves, baked goods and cakes handmade in Wales. • Wales the True Taste award winner 2011-12; 2010-11 • Great Taste award winner 2012; 2012 x2; 2011; 2011 x2; 2010.

Cawl a salad ffres, jam a phicl, cacennau ac eitemau eraill wedi’u pobi â llaw yng Nghymru. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2011-12; 2010-11 • Enillydd gwobr Great Taste 2012; 2012 x2; 2011; 2011 x2; 2010.

Llanrwst, Conwy www.blasarfwyd.com

Llanrwst, Conwy www.blasarfwyd.com

Traditional Baking using family recipes including cakes, desserts, quiches and celebration cakes. • Wales the True Taste award winner 2012-13; 2011-12; 2010-11 x 2 • Great Taste award winner 2012; 2012; 2010 x 2.

SPECIAL OFFER: Buy 2 soups for £4.25 • Buy one plain coleslaw and any other salad for £3

CYNNIG ARBENNIG: Prynwch 2 gawl am £4.25 • Prynwch un colslo plaen ac unrhyw salad arall am £3

Brecon Carreg

Brecon Carreg

Welsh mineral water. Sourced in the Brecon Beacons National Park, 100% pure and natural. Available in still & sparkling variants. • Double medal winner for taste and quality at the Wales the True Taste awards 2012 • British Bottlers’ Institute Gold award winner 2012 and 2013.

Dwr ˆ mwynol o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Hollol naturiol a phur. Dewisiadau llonydd a phefriog ar gael. • Enillydd medal am flas ac am ansawdd yng ngwobrau Cymru y Gwir Flas 2012 • Enillydd gwobr Aur Sefydliad Potelwyr Prydain 2012 a 2103.

Trap, Nr Llandeilo, Carmarthenshire www.breconwater.co.uk

Trap, ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin www.breconwater.co.uk

SPECIAL OFFER: 25% off Brecon Still 1.5 litre, Brecon Still 50cl, Brecon Sparkling 1.5 litre, Brecon Still 750ml sportscap

Llanrwst, Conwy www.siwgrasbeis.com

Siwgr a Sbeis Pobi traddodiadol yn dilyn ryseitiau teuluol – cacennau, pwdinau, quiches a chacennau dathlu. • Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas 2012-13; 2011-12; 2010-11 x 2 • Enillydd gwobr Great Taste 2012; 2012; 2010 x 2. Llanrwst, Conwy www.siwgrasbeis.com

CYNNIG ARBENNIG: 25% oddi ar Brecon Still 1.5 litr, Brecon Still 50cl, Brecon Sparkling 1.5 litr, Brecon Still 750ml caead chwaraeon

The listed products are widely available in retailers across Wales | Mae’r cynnyrch a restrir ar gael mewn llawer o siopau ledled Cymru.

Total Food Marketing/Menter a Busnes Welsh Food & Drink Fortnight 2013 – identity and promotional collateral

CYNNIG ARBENNIG: Prynwch goden 100g a chewch diwb 10g â blas am ddim

SPECIAL OFFER: • NEW Lemon & Poppy Seed Drizzle Loaf Cake £2.50 (Wales the True Taste winner), NEW loaf cake also available in Madeira, Carrot, Ginger, Cherry and Almond • NEW 6 pack Flapjack any 2 for £5 (Plain, Apricot & Walnut or Blackcurrant), NEW 6 pack also available in Brownies, Bakewell, Caramel squares and Viennese whirls • Twin pack Coffee Choux or Eclairs 2 for £3.50 CYNNIG ARBENNIG: • NEWYDD Cacen Lemwn a Hadau Pabi £2.50 (Enillydd gwobr Cymru y Gwir Flas), NEWYDD cynigir cacen Madeira, Moron, Sinsir, Ceirios ac Almon • NEWYDD Pecyn o 6 Fflapjac, unrhyw 2 am £5 (Plaen, Bricyll a Chnau Ffrengig neu Gyrens Duon) NEWYDD Pecyn o 6 – Brownies, Bakewell, Sgwariau Caramel a Viennese whirls ar gael hefyd • Pecyn deuol Coffee Choux neu Eclairs, 2 am £3.50

The listed products are widely available in retailers across Wales | Mae’r cynnyrch a restrir ar gael mewn llawer o siopau ledled Cymru.

SPECIAL OFFER: Bara Brith £2 • Various slices 2 for £1.50

CYNNIG ARBENNIG: Bara Brith £2 • Sleisys amrywiol 2 am £1.50

Hilltop Honey

Hilltop Honey

Honey and flavoured honey. Welsh Hilltop Honey from the hills and valleys of Montgomeryshire.

Mêl a mêl â blas. Mêl Cymraeg Hilltop Honey o fryniau a dyffrynnoedd Maldwyn.

Newtown, Powys www.hilltop-honey.com

Y Drenewydd, Powys www.hilltop-honey.com

SPECIAL OFFER: 10% off all our products in store

CYNNIG ARBENNIG: 10% oddi ar ein holl gynnyrch yn y siop

Jones o Gymru

Jones o Gymru

Delicious hand cooked Welsh potato crisps with flavours including Halen Môn Sea Salt, Halen Môn Sea Salt & Vinegar and Welsh Mature Cheese & Onion.

Creision blasus o Gymru, wedi’u coginio â llaw, yn cynnwys blasau amrywiol - Halen Môn Sea Salt, Halen Môn Sea Salt & Vinegar a Welsh Mature Cheese & Onion.

Pwllheli, Gwynedd www.jonesogymru.com

Pwllheli, Gwynedd www.jonesogymru.com

SPECIAL OFFER: Halen Môn Sea Salt, Halen Môn Sea Salt & Vinegar, Welsh Mature Cheese & Onion all 40g bags 50p

CYNNIG ARBENNIG: Halen Môn Sea Salt, Halen Môn Sea Salt & Vinegar, Welsh Mature Cheese & Onion – pob bag 40g yn 50c

The listed products are widely available in retailers across Wales | Mae’r cynnyrch a restrir ar gael mewn llawer o siopau ledled Cymru.


Promotional

Fabulous Fresh

Fish

Sgolops bylchog gyda phiwrî pys, pwdin gwaed a ham Parma crensiog Penmaenuchaf Hall Hotel, Penmaen-pˆ wl, Dolgellau

Nutritious and versatile food, low in calories & high in protein

Digon i 2 • 250 gram o bys (ffres neu wedi rhewi) • 6 tafell o bwdin gwaed • 4 tafell o ham Parma • 10 sgolop mawr • berwr micro • finegr balsamig wedi’i aeddfedu

Rillette eog wedi’i fygu

quality recipes for local fish & shellfish

Bwyty Dylanwad Da Restaurant, Dolgellau Digon i 6-8 • 500gm o eog wedi’i fygu “poeth” (wedi’i goginio) • 250gm o gaws hufen – wedi’i feddalu • 200ml o hufen • 125gm o fenyn – wedi’i feddalu • crafion croen a sudd ½ lemwn • halen, pupur a nytmeg • menyn clir i selio

1 Rhowch y pys i ferwi mewn dˆ wr â halen ac yna’u rhoi mewn dˆ wr ffres. Draeniwch y dˆ wr a rhowch y pys mewn prosesydd bwyd i’w troi’n biwrî llyfn. Ychwanegwch ychydig o ddˆ wr neu stoc os oes angen. Rhowch naill ochr tan y byddwch eu hangen. 2 Torrwch yr ham Parma’n dafelli hir. Gosodwch hwy ar hambwrdd ar waelod y ffwrn ar nwy rhif 5 a’u coginio tan y byddant yn grensiog. 3 Paratowch y sgolops trwy eu torri’n eu hanner a’u rhoi nail ochr. 4 Torrwch siapiau cylchoedd bach o’r tafelli pwdin gwaed a rhowch nhw o dan y gril tan iddynt goginio. 5 Cynheswch y piwrî’n ofalus. Cynheswch badell ffrio ddigon mawr i ffrio’r sgolops. Pan fydd y badell yn boeth, ychwanegwch yr olew olewydd a ffrio’r sgolops yn gyflym tan fod ychydig o liw ar un ochr cyn eu troi nhw a’u coginio nhw am 30 eiliad ar yr ochr arall. Ychwanegwch halen a phupur a rhoi’r sgolops ar blât. 6 Gan ddefnyddio llwy, rhowch y piwrî ar y plât ac yna gosodwch y sgolops a’r tafelli pwdin gwaed arno bob yn ail. Ychwanegwch yr ham crensiog. Rhowch y berwr micro a’r finegr balsamig aeddfed ar ei ben fel garnais. Gweinwch.

1 Cymysgwch y caws hufen, y menyn, yr hufen a’r lemwn. 2 Torrwch yr eog yn ddarnau gyda fforc a’i ychwanegu at y gymysgedd. Ychwanegwch halen a phupur fel y dymunwch. 3 Rhowch y gymysgedd mewn dysglau ramecin gyda llwy a gwnewch y top yn llyfn. 4 Rhowch haenen denau iawn o fenyn clir wedi’i doddi ar y top i selio bob potyn. Bydd y rhain yn cadw’n dda mewn oergell am ychydig ddyddiau. Gweinwch nhw gyda thost poeth a mayonnaise radish poeth. 10 Pysgod Ffres Penigamp

Total Food Marketing/Menter a Busnes Bilingual recipe booklet – cover and spread

Pysgod Ffres Penigamp 11


Promotional

Seafood paella Shannon Diponio, Coleg Meirion-Dwyfor

Student Recipes

A

s part of the celebration of Welsh Food fortnight, Catering and Hospitality students at Coleg Meirion-Dwyfor’s Dolgellau Campus took part in a competition to devise a recipe using local fish and produce. To help the students with their culinary quest, they visited the fish counter at EuroSPAr. After a taste test of all the dishes that took part in the competition, the winner was Shannon Diponio from Dolgellau with her Seafood Paella. EuroSPAr were so impressed with the standard of all the recipes that they wanted to share them with you here. Coleg Meirion-Dwyfor also have their own restaurant called Bwyty’r Gader, which provides training facilities for Hospitality students, offering gourmet lunches and dinners for special occasions. Telephone 01341 422827 for bookings.

Serves 2 • 1 tablespoon olive oil • 1 onion, sliced • 2 garlic cloves – peeled and crushed • 1 red pepper – cut into strips • 110g chopped chorizo • 300g paella rice • large pinch of saffron • 100ml dry white wine • 750ml vegetable/chicken stock • 4 tomatoes – skinned, de-seeded and diced • 100g peas • 400g seafood mix • salt and black pepper

1 Heat the oil in a paella or large sauté pan, then soften the onion and garlic for 5 minutes, without browning. 2 Add the chorizo and fry until the oils are released. 3 Stir in the pepper strips and continue cooking until the pepper strips are tender. 4 Add the rice and saffron and stir until it coats in the oils. 5 Pour in the stock, stir well and bring to the boil. Season with salt and pepper. 6 Lower the heat and simmer for 10 minutes stirring occasionally. 7 Add the peas and tomatoes and continue to cook for 5 minutes. 8 Add the seafood and cook gently for a further 10-15 minutes or until the rice is tender, the mussels have opened and the fish is cooked. Add more stock if the paella seems dry. Season to taste. Serve immediately.

Coleg Meirion-Dwyfor, Ffordd Ty’n y Coed, Dolgellau LL40 2SW

14 Fabulous Fresh Fish

Total Food Marketing/Menter a Busnes Bilingual recipe booklet – spread

Fabulous Fresh Fish 15


creative professional innovative experienced flexible passionate forward-thinking open and transparent accessible competitive structured fresh sustainable policy compliant ethical and client focussed

Escape to... Design Limited The Garden Studio, Oakfield House, Heol Pant-y-Gored, Creigiau, Cardiff CF15 9NF Telephone: 029 2089 1986 e: pete@escapetodesign.com

Escape work portfolio september 2013  
Escape work portfolio september 2013  

The latest work from our Cardiff design studio.

Advertisement