Etelä-Savon matkailustrategia 2014-2020

Page 1

Etel채-Savon matkailustrategia 2014-2020

Vett채 n채kyviss채!


Etelä-Savon matkailun kehittämisen strategiset pääkohdat

B A Saimaa kansainväliseksi matkailukohteeksi

Liiketoiminnan kansainvälistyminen


C Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja teemalliset palvelukokonaisuudet

D Kestävä matkailu

E Matkailun toimintaympäristön kehittäminen


A Saimaa kansainväliseksi matkailukohteeksi Kirkastetaan ja hiotaan Saimaasta matkailumme helmi – paikallisuutta, alueen ominaispiirteitä ja arvoja kunnioittaen.

Esimerkkejä Saimaa-teemaa tukevista elementeistä: Saimaan kansallispuisto, Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus, GeoPark Saimaa, Saimaan Charmantit ja saimaannorppa.


A B C D E

»» Saimaan päälupaus: puhtaus, eksoottisuus, kiireettömyys, vieraanvaraisuus »» Saimaa-teeman arvojen ja sisällön tarkistaminen, hallinta ja kehittäminen maakunnallisena ja ylimaakunnallisena yhteistyönä »» Saimaa-viestin vahvistaminen ◊ tuotetaan yhteisten linjausten mukaisia Saimaa-sisältöjä »» ns. Saimaa-klusterin synnyttäminen ◊ sitoutetaan yhteistyöhön kärkiyrityksiä, jotka haluavat kansainvälistymisessään tulla esiin Saimaa-kontekstissa esim. matkailun, designin ja luomutuotannon alalta »» Pitkäjänteinen kehittäminen ja ylimaakunnallinen yhteistyö ◊ tavoitellaan pitkällä tähtäimellä Saimaan kansainvälisen matkakohteen verkottamista ja laajentamista Saimaa-Laatokka-Helsinki-Pietari –matkakohteeksi


B Liiketoiminnan kansainvälistyminen Kasvuhaluisten yritysten kansainvälistymisen tukeminen kohdemarkkinoina Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Aasia. Avarretaan näköaloja, poistetaan esteitä, rakennetaan siltoja, luodaan mahdollisuuksia.


A B C

»» Alueellisten ja temaattisten yritysverkostojen tukeminen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa ◊ edistetään ja edesautetaan yritysten kykyä tehdä kansainvälistä matkailuliiketoimintaa »» Elinkeinon uudistumiskyvyn turvaaminen ◊ pilotoidaan uusia kohdemarkkinoita (maat, asiakaskohderyhmät) »» Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen ◊ kootaan kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin tiimi ◊ käynnistetään verkostovalmentajatoiminta »» Kansainvälisten investointien ja operaattorien houkutteleminen Saimaalle ◊ kootaan Invest in Saimaa –sijoitussalkku, jolla tarjotaan kootusti kilpailukykyisinä sijoituskohteina myös valmiita rakenteita uusiokäyttöön tai uusiutumiseen »» Kasvun edellytysten vahvistaminen ja esteiden poistaminen kasvuhaluisissa yrityksissä

Kohdemarkkinoina Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Aasia

D E


C Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja teemalliset palvelukokonaisuudet Saimaa-sisältöjen, tuotteiden ja tarjonnan kehittäminen myyntikuntoon. Ohjataan asiakas tuotteen luo ja helpotetaan ostamista. Lyödään lisää löylyä yritysten tuotekehitykselle ja tuotteiden saatavuudelle.


A B C D E

Verkostomainen toiminta, profiloituminen mökkimatkailuun

»» Yritysten liikevaihdon ja tuottavuuden kasvattaminen panostamalla palvelumuotoiluun »» Pienten, laadukkaiden palveluyksiköiden verkostomaisen toiminnan ja tuotekehityksen tukeminen ◊ edistetään toimijoiden, toimialojen ja maakuntien välisten kumppanuuksien, verkostojen ja yhteistyön syvenemistä »» Tuotteiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen ◊ työstetään Saimaa-matkailutuotteita myyntivalmiiksi kokonaisuuksiksi eri kohdemarkkinoita varten, ◊ hyödynnetään ja hallitaan suunnitelmallisesti sähköisiä jakelukanavia, ◊ yritysten yhteistyönä kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyinen, helposti ostettava ja sisällöiltään ylivoimainen vesistö-/järvimatkailutuote kansainvälisille markkinoille

»» Profiloituminen mökkimatkailuun ◊ nostetaan mökki ja rantasauna kärkituotteeksi ◊ nähdään vapaa-ajan asukkaat yhtenä palvelutuotannon kohderyhmänä ◊ luodaan mökkimatkailuun teemallisia palvelukokonaisuuksia (mm. kulttuuri, ruoka, kalastus, hyvinvointi) ja esim. ohjelmallinen mökkiviikko -tuote »» Palvelutuotannon monipuolistaminen


D Kestävä matkailu Matkailun kehittäminen ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle. Oman historian, perinteiden ja vahvuuksien vaaliminen luo kilpailuedun, joka ei ole kopioitavissa.


A B C D E

Laatu, aitous, kulttuuriperintö, omaperäisyys »» Matkailun kestävyyden arviointi ◊ laaditaan Saimaan matkailun laatujärjestelmä ja mittaristo esim. työstämällä Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteista sovellus Saimaan matkailukohteelle »» Yritysten tukeminen ja kannustaminen laatujärjestelmien ja ekomerkintöjen hyödyntämiseen »» Asiakaslupauksen muotoileminen koskien kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä »» Sosiaalisen kestävyyden huomioinen ja paikallisväestön osallistaminen Saimaan matkailun kehittämiseen »» Aitouden, kulttuuriperinteen ja omaperäisyyden vaaliminen ja kunnioittaminen »» Laadun turvaaminen


Etelä-Savon ainutlaatuisen järviluonnon, keskusten ja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen

E Matkailun toimintaympäristön kehittäminen


A B

Nykyisen maakunnallisen matkailun aluerakenteen perustana ovat kaupungit ja kirkonkylät, matkailukohteet sekä maakuntakaavan matkailu- ja virkistysalueet, majoituspalveluyritykset mukaan lukien vuokramökit sekä vapaa-ajan asutus. Matkailun aluerakenne ja toimintaympäristö 2020 on jo pääosin olemassa. Strategiset tavoitteet matkailun toimintaympäristön kehittämiseksi: »» Toimintaympäristön, matkailuliiketoiminnan »» Matkailun integroiminen ja toimintatapojen kokonaisvaltainen osaksi keskusten kehittämistä ◊ Tuetaan keskusten elinvoimaisuutta kehittäminen ja edellytysten luominen yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa mm. matkailun ja kaupan investoinneilla ◊ Tehdään yhteistyötä pienten keskusten eri toimijoiden kanssa kehittämiskampanjan kanssa »» Ainutlaatuisen järviluonnon vaaliminen (Pike kampanja 2014-2016) ◊ Toteutetaan norpan suojeluohjelmaa »» Matkailun integroiminen osaksi ja norppaviestintää ◊ Vahvistetaan matkailijoiden ja paikallismaaseudun elinvoimaisuutta väestön luonto- ja kulttuuritietämystä ja kehittämistä ◊ Tarkastellaan maaseudun elinvoimaisuuden sekä -arvostusta ja kestävän matkailun keskinäistä riippuvuus◊ Vahvistetaan Saimaa-identiteettiä suhdetta »» Matkailurakentamisen ja ainutlaatuisen ◊ Pilotoidaan paikallisyhteisöjen kokonaisjärviluonnon yhteensovittaminen valtaista kehittämistä ja sitoutetaan ◊ Laaditaan kestävän matkailun laatutoimijat pitkäjänteiseen kehittämiseen järjestelmä (ekologinen, taloudellinen, »» Matkailukohteiden sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) -- arvioidaan saimaannorpan taloudellinen kestävän saavutettavuuden ja imagollinen merkitys Saimaan ja matkaketjujen kilpailukykyisen matkailulle palvelutason edistäminen ◊ Hyödynnetään hankekohtaisia ◊ Edistetään liikkumistarpeiden ja -tapojen esimerkkejä ja kokemuksia optimointia sekä uutta käyttäjä- ja asiakas◊ Edistetään monipuolista matkailulähtöistä ja palvelukeskeistä ajattelutapaa ◊ Edistetään Saimaan ulkoista saavutettavuutta rakentamista rantojen lisäksi myös osana Helsingin ja Pietarin metropolialueiden matkailukeskuksiin ja kirkonkyliin toimintaympäristöä ja sen kehittämistä »» Toimintaympäristön hyödyntäminen, -- Varaudutaan kasvuun, Parikkalan uudistaminen, uusiokäyttö ja rajanylityspaikan avautumiseen ja laajentaminen matkailun tarpeisiin viisumivapauteen ◊ Edistetään valmiiden rakenteiden matkailullista hyödyntämistä ◊ Matkailuliiketoiminnan laajentaminen asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen vuokraukseen ◊ Kävijöitä, ml. myös matkailijoita ja vapaa-ajan asukkaita, palvelevien laadukkaiden reitistöjen, opasteiden, karttojen ja palvelurakenteiden luominen ja ylläpitäminen

C D E


Puhdas järviluonto

Hiljaisuus

TÄSSÄ ON

RIKKAUS Hyvä olo

Saimaa, olkaa hyvä!

Kehitetään yhdessä ja kannustetaan kehittämään tuotteita ja palveluja, jotka tukevat hiljaisuuden ja puhtauden periaatteita.

Kootaan ja paketoidaan paikalliskulttuurien helmiä ja herkkuja, tarinoita ja tulevia muistoja.


Luonnossa liikkuminen

Vieraanvaraisuus

Perinteet Sauna & mökki

Aitous Historia

Korostetaan perinteitä ja historiaa aluekohtaisesti painottaen esim. savolaisuutta, ortodoksisuutta, veskansan historiaa, kartanoita, sotahistoriaa, rajakulttuuria ja ruokaperinteitä.

Tuodaan esille Saimaan järviluonnon aktiviteettejä esim. melontaa, vaelluksia, retkiluistelua, kalastusta ja soutua.


Tervetuloa Saimaalle!

Etelä-Savon matkailustrategia 2014–2020 toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa. Siihen on kirjattu matkailuelinkeinon kehittämislinjaukset. Alueen matkailutoimijat ja -rahoittajat ovat laatineet ne yhdessä.

Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puh. 015 – 321 130 kirjaamo@esavo.fi • www.esavo.fi