Page 1

EI¢IKH MHNIAIA ENHMEPø™H °IA TO EM¶OPIO / TEYXO™ 10 / MA´O™ 2004

ÂÓÔÚ›·

I¢IOKTH™IA: EM¶OPIKO™ ™Y§§O°O™ A£HNøN MHTPO¶O§Eø™ 52, 105 63 A£HNA, TH§: 210-32.27.244, 210-32.21.805, FAX: 210-32.22.388 e-mail: esathena@otenet.gr EK¢OTH™/¢IEY£YNTH™: ¶. KAPE§§A™, ¶Úfi‰ÚÔ˜ E.™.A. EKTY¶ø™H:T˘Ô΢ÎÏ·‰È΋ A.E., ™YPO™,TH§: 22810 82748

TÔ ÂÙڤϷÈÔ “η›ÂÈ” ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ∆Ô ÂÌfiÚÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ∞Ó·ÛٿوÛË ÚÔηÏ› Û fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ë ÂÙÚÂ-

¿ÏÏÔ Ì‹Ó· Î·È Ë ÎÚ›ÛË ı· ÂÎÙÔÓˆı›, ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔ-

Ï·˚΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ

ÙÔ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ Û˘Ó¤ÂÈ·

ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÈÔ Â‡ÚˆÛÙ˜ Î·È ÂȉÂÈ-

ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ,

ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ

Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ˘fi ·Ó¿Ù˘ÍË ‹

·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ¿ÓÔ‰Ô

¢¿ÏˆÙ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜,

ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÈ-

fiˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋.

ÙÔΛˆÓ.

∆Ô ÂÌfiÚÈÔ, ÌÂ ÙËÓ

ŒÎ‰ËÏË Â›Ó·È ϤÔÓ Ë

˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ

·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÛÙË

‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·

¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙË

·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È ·˘Ù‹

ı˘ÂÏÏÒ‰Ë ¿ÓÔ‰Ô Ù˘

ÙË ÊÔÚ¿ „‡¯Ú·ÈÌÔ

ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ «Ì·‡ÚÔ˘

ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Ó¤·

¯Ú˘ÛÔ‡» Ë ÔÔ›· Ȥ-

ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÌËÓ

˙ÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙȘ ÙÈ̤˜

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Û·-

ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È

Û̈‰ÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ

˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·ÂÈÏ›

Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ˆÊÂ-

ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi.

ÏÔ‡Û·Ó ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔ-

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓËÛ˘¯Â› Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë

ÚfiıÂÛÌ·.

ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚÔ˜, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È

∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Û˘Û›-

·ÚÓËÙÈο, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÌ̤ۈ˜, ·fi ÙËÓ ÂÙÚÂÏ·˚΋

ÚˆÛË Î·È ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ù·

ÎÚ›ÛË.

·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ-

¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÙÚÂÏ·È·ÁÔÚ¿˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ

Ûı› Ë ÎÚ›ÛË.

Ë ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ

Afi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ E.™.A.

™E AYTO TO TEYXO™...™E AYTO TO TEYXO™...™E AYTO TO TEYXO™...™E AYTO TO TEYXO™... TÔ ÂÙڤϷÈÔ “η›ÂÈ” ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ EÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ M ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ E.™.A. ·Î˘ÚÒıËΠÙÚÈ‹ÌÂÚÔ “·˙¿ÚÈ” ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿ EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ TÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

1 2 2 2 3

EÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ 4 ™Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Ù˘ E.E. ÔÈ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ 4 ¶¤ÓÙ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ 4-5 N· ÂÓÙÔÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ 5 ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ 6

ºˆÙȤ˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚÔ‡˜” Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ °.°. EÌÔÚ›Ô˘ EȉÔÙ‹ÛÂȘ 200 ÂÎ. E˘ÚÒ Û EÌfiÚÔ˘˜ Î·È BÈÔÙ¤¯Ó˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· YÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ·;

6 7 7 8


2

M ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ E.™.A. ·Î˘ÚÒıËΠÙÚÈ‹ÌÂÚÔ “·˙¿ÚÈ” ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿

∆ÂÏ›· Î·È ·‡Ï· Ì ٷ

ªÂ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡

ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ

·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙË

™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, ·Î˘ÚÒıËÎÂ

ÕÏÛÔ˜ ∫ËÊÈÛÈ¿˜.

ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È ÂÈ-

ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡

O ∂.™.∞. ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹

ÛÙÚÔÊ‹ Û’ ·˘Ù¿ -ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ

∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·Ì-

ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ÔÔÈ·-

Ô Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘- ÁÈ·Ù› ‹ÁÂ

Ì·ÙÈÛı› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ

‰‹ÔÙ ˘·›ıÚÈ· ÛÙ¿ÛÈÌË ÂÌÔÚÈ-

Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·Ó·ÛٿوÛË

25, 26 Î·È 27 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜

΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·, Ë

∫ËÊÈÛÈ¿˜.

ÔÔ›· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi

∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ˘·›ıÚÈ· ¤ÎıÂ-

¢‹ÌÔ, ηÙfiÈÓ Û‡ÌʈÓ˘ ÁÓÒÌ˘

ÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ı·

Û˘ÛÙ·ı›Û˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ

Û˘Ó¤ÈÙ Ì ∫˘Úȷ΋-·ÚÁ›·,

ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘

Ë̤ڷ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ··ÁÔÚ‡Ô-

ÔÈΛԢ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

ÓÙ·È ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ

·ÁÔÚ·ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÁÈ’

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô ∂.™.∞. ¤ıÂÛ ı¤Ì·

·˘Ùfi Î·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›-

™Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘

Â·ÓÂͤٷÛ˘ Ù˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘

Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛΤÙÂÙ·È Ó· ÙȘ

·Ú¤ıÂÛÂ Ô ∂.™.∞. Ì ÂÈÛÙÔÏ‹

ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ

·ÔÛ‡ÚÂÈ, fiˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿

ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ËÊÈ-

ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È

ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ 2Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘

ÛÈ¿˜ ÂÙ¤ıË Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó

Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∫ËÊÈ-

™∂§¶∂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜

‰fiıËΠ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ¤ÎıÂÛË, ÌÂ

ÛÈ¿˜.

∂ÌÔÚ›Ô˘ Î. ¢. µÚÂÙÙ¿ÎÔ˜. ∂Λ-

·Ú¿ÏÏËÏË ¿ÛÎËÛË ˘·›ıÚÈÔ˘

¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. ∫¿ÔÈÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÔ¯¤ÙÂ˘Û·Ó ÂÓÙ¤¯Óˆ˜ ·ÏÏ¿ Ë ·ÁÔÚ¿… ‰ÂÓ ÙÛ›ÌËÛÂ. O‡ÙÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜….

"¡ÙÂÊ¿ÎÙÔ" ηÚÙ¤Ï ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÈ

ÓÔ fï˜ Ô˘ Ì·˜ Ì¤Ú‰Â„ ϛÁÔ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ À¶∞¡ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÂÓÈ·›Ô ˆÚ¿ÚÈÔ ÛÂ

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘

ÌÈÎÚÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.

fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∆È ¿Ú·Á ӷ ÛËÌ·›-

∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÌÔÚÈΤ˜

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·ÚÎÂÙÔ›

ÓÂÈ ·˘Ùfi; ∫·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó·

·Ï˘Û›‰Â˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ

·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÚԂϤ-

Á›ÓÂÈ; ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜

ΤÓÙÚÔ. ªÂÁ¿Ï· ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔ-

Ô˘Ó ÔÌ·Ï‹ Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚfi-

‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ…

ÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜,

ÙÂÚˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ÌÂÁ¿-

Ô˘ ›¯·Ó… "ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ" ÂÙÔÈÌ¿-

Ï· Û¯‹Ì·Ù·.

¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 10% ÙÔ˘ Û˘Ófi-

˙ÔÓÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó·

∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ΛÓËÛ˘

ÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÈÛ·-

ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÂÌÔÚÈ-

ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ı· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ù·

ÁˆÁÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫›Ó·

ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ÏËıÒÚ· ηٷ-

ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë

Î·È ÙË ¡. ∫ÔÚ¤·. OÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜

ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¤Ó‰˘Û˘ ηÈ

·Ó·˙‹ÙËÛË ¯ÒÚˆÓ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜

ÂȉÒÓ ÛÈÙÈÔ‡.

ͤÓ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ı· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ

ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌÔÚÈ-

·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. OÈ

Îfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯È-

ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó

ÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ı·

ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·

·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó Ó¤Ô, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ

ÈÛ¯˘ÚÒÓ Î·È ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ӈÓ

ÂÌÔÚÈÎfi fiÏÔ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·.

·ÁÔÚÒÓ, ÂÓÒ ¯ÚfiÓÔ ÌÂ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ

·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ

∏ Â·Ó¿Î·Ì„Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ

ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÏÔ¤Ó· ηÈ

·ÏÒÛÂÈ Ù· ÏÔοÌÈ· ÙÔ˘ ÛÂ

ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ȤÛÂÈ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ

¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ. ∆Ô Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘


3

TÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∞fi ÙȘ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌʈӋıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ù˘ ∞£∏¡∞ 2004. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ï‹ÍË ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 21:00 ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ¢Â˘Ù¤Ú·¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙȘ 18:00 ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. ∆· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘fi ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ı· ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó. ∆Ô ˆÚ¿ÚÈÔ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ ˆÚ·Ú›Ô˘ ηٿ ÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. π‰È·›ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ·, ˆÛÙfiÛÔ, ı· ÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜: ñ ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (˙ÒÓË ÌÈÎÚÔ‡ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘) ñ ΤÓÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ÂÌÔÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ñ ÂÌÔÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Î·È ∫ËÊÈÛÈ¿˜ ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ O∆∞ Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi O‰ÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô (OO¢), ÛÙȘ ∑ÒÓ˜ ∂ÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ∂ÈÛfi‰Ô˘ Î·È ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (∑∂∂∫) Î·È ∂ÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ (∑∂™) ¤ÚÈÍ ÙˆÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ¢‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Ì οı ÙÚfiÔ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ O∆∞ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·

Î·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ù· ÔÔ›· ·Ú·Ófï˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ ∞ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ¢ÚfiÌÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, (.¯. Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ï·Ù›˜) ηٿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ∞ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ: OÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ∞ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ¢ÚfiÌÔ˘ ›ӷÈ: ñ ¶Ô‰ËÏ·Û›· ¢ÚfiÌÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ı‹Ó·˜: 14 & 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004 ñ ¶Ô‰ËÏ·Û›· ¢ÚfiÌÔ˘ µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ (·ÙÔÌÈ΋ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚËÛË): 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004 ñ µ¿‰ËÓ: 20 & 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004 ñ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ: 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004 ñ ∆Ú›·ıÏÔ (OÏ˘ÌÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘): 25 & 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004 ñ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∞Ó‰ÚÒÓ: 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004 ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ¤‰Ú·

Ù˘ OÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Î˘Ú›Â˜ ª·Ú›Ó· ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿ÎË Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶¿ÏÏË, ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞ÚÌÂÓ¿ÎË, ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, Î. ¶·Ó·Á‹ ∫·Ú¤ÏÏ·, ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ™∂§¶∂, Î.Î. ∞ÓÙÒÓË ª·ÎÚ‹ Î·È ™‡ÚÔ ∫Ô˘ÚÔ‡Ë, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ OÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ, Î.Î. ªÂÙ·Í›· ™ÙÂÎÔ˘Ï¤· Î·È £·Ó¿ÛË µ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. £Âfi‰ˆÚÔ ™Î˘Ï·Î¿ÎË Î·È Ë ∞£∏¡∞ 2004 ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈ΢ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙË Ì·ÎÚ¿ ÔÚ›· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2003. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿Ûˆ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ¶·Ó·Á‹˜ ∫·Ú¤ÏÏ·˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ T‡Ô Ù· ÂÍ‹˜: «∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ‰Ôο ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·˘ÙÒÓ, Û·Ó ¤Ó·˜ ÊÈÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, ÁÈ·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·».


4

¶¤ÓÙ ̤ÙÚ· ÁÈ· ✓

∫·È ÌÈ· Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ

∂ΉfiıËÎ·Ó ÔÈ ·Ô

·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ, ‰ÂÓ

ı· ‹Ù·Ó ÛÎfiÈÌÔ Î·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ¤Ó·˜ ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì fiÏ· Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË; Ÿ¯È ·fi Ù· "·Ú¿ı˘Ú·" ·ÏÏ¿ Û "ÙÚ·¤˙È".

™ÙÔ "Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·" ı· ‚ÚÂı› ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∫¿ÔÈÔÈ Î·ÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰È·Û‡ÚÔ˘Ó (Î·È ¿ÏÈ) ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹, Û˘Û›ڈÛË Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ∞fi fiÏÔ˘˜…

∏ ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÎÚ›ÛË Ô˘

∞À™∆∏ƒ∂™ ΢ÚÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 5.000 ∂˘ÚÒ, Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·fi ÂȉÈο ÂÏÂÁÎÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ó¤ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÚԂϤÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¤ÓÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2004, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ ı·

ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ªÂ Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Ì·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ À¶∞¡ «Ó˘ÛÙ¤ÚÈ» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› «ÏËÁ‹» ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. OÈ ¤ÓÙ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. 1. ƒ˘ıÌ›˙Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً. (ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÙÚÈÏfiÙ˘Ô ‰ÂÏÙ›Ô ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‹

‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ¿Ú·Á Ë

¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ∂˘ÚÒ - ¢ÔÏ·Ú›Ô˘; ∫·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ· ˘ÂÚÊ·Ï·ÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Â˘Úˆ-

™Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Ù˘ E.E. ÔÈ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ

·˚Îfi, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ‰È·Î·ÓÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÂ

™·Ê›˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·fiÛ˘Ú-

¢ÔÏ¿ÚÈ·;

ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ¿ÏψÓ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ʇÛˆ˜ Ú˘ı-

̛ۈÓ, ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °È¿Ó-

"™ÙÔÓ ·¤Ú·" ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ

ÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ: ÔÈ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ›ӷÈ

Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘

ÔÚȷο Û‡ÓÓÔ̘ Ì ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ

O∞∂∂ ÁÈ·Ù› Ù· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ Ù· Ù·Ì›· (∆∂µ∂, ∆™∞, ∆∞∂) ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 425 ÂÎ. E˘ÚÒ.

ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ì›· De facto Û‡ÌÚ·ÍË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÈÌÒÓ, οÙÈ Ô˘ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ··ÁÔÚ‡ÂÈ. O Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ ÁÓÒÌ˘ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ú¤ÂÈ Ó·

∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ-

·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ fiÛÔ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Î·È Ó·

Τ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙȘ

Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜

"·˘ÛÙËÚ¤˜" Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ∆Ú·-

·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó

Â˙ÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋

ηÓÔÓÈÛÙÈο Î·È ÂÏÂÁÎÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢-

ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ.

ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë

ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘

ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó·

ÙÔÓˆı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ πOµ∂.

ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘.


5

ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ

N· ÂÓÙÔÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜

Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ À¶∞¡ ŒÓ· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Â›Ó·È Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ˘·›ıÚÈˆÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «ÎÈÓÂ˙È΋ Ì·Ê›·» Î·È fiÏÔÈ ÔÈ «ÓÔÓÔ›» Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∏ Ì¿ÛÙÈÁ· ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ: ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÌÔÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ηٿ ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜.) 2. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· fiÛˆÓ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÌÔÚ›· Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ÓˆÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ. 3. ∫·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ (ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘-Ï·Ófi‰ÈÔ˘). ∆· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î˘ÚÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 5.000 ∂˘ÚÒ, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ Ë ·fiÎÚ˘„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ‹ ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ. °È· οı ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÓÔÌÔ‡ÓÙ· ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È

ϤÔÓ ÌfiÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 350 ∂˘ÚÒ, Ë ÔÔ›·, Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰·. ∆· ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ·Ú·Ù˘›Â˜ fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ÂÌfiÚÈÔ ı· Â›Ó·È 1.000 ∂˘ÚÒ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·‰Â›·˜, 350 ∂˘ÚÒ ÁÈ· ÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË ˙˘ÁÔ‡ Û ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌ›Ô, 300 ∂˘ÚÒ ÁÈ· ·˘ı·›ÚÂÙË ·ÏÏ·Á‹ ¯ÒÚÔ˘, ÌË Ù‹ÚËÛË ˆÚ·Ú›Ô˘, ÌË ·˘ÙÔÚfiÛˆË ÚÔۤϢÛË, ÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂȉÈ΋˜ ÈӷΛ‰·˜, ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Û·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ Ù˘ Î·È 150 ∂˘ÚÒ ÁÈ· ÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÈӷΛ‰ˆÓ Û οı ÚÔ˚fiÓ. 4. OÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÈÛfiÙÈÌ˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘. 5. ∫·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û‡ÓıÂÛË Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜.

ÚÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¤Î·„·Ó, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÌÂÚ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÂÌÔÚ‡̷ٷ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∆Ô ›‰ÈÔ Â›¯Â Û˘Ì‚Â›, ÈÔ ÚÈÓ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∆¤ÙÔȘ ÂÈÎfiÓ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ OÏ˘ÌÈ¿‰·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ̤ÚÔ˜. ∆Ô ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ «Ù۷Λ˙ÂÈ» ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ, ÚÔηÏ› ·ÓÂÚÁ›·, ÛÙÂÚ› ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ó· ¢ÓÔ› Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ «ÛοÚÙÔ» Ú¿ÁÌ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË… ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ.


6

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ O∞∂¢ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·Ó¤ÚÁˆÓ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÏfiÁˆ ηٷÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: ñ ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ˘·ÁˆÁ‹˜: ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜. ñ ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘·ÁˆÁ‹˜: OÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ O∞∂¢. ∏ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ù· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ. ñ ¶ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘: £· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ÛÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ. ñ ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜: ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋: Ë ·Í›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ı· ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ı· ηı›ÛÙ·Ù·È ··ÈÙËÙ‹. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ.

ºˆÙȤ˜ ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚÔ‡˜” Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ °.°. EÌÔÚ›Ô˘ ∆ËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ˆÚ·Ú›Ô˘

Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›·, ·Ó Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·-

ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·-

ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÚÔˆ-

̤ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ

ı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘,

ÈÛ¯‡ÔÓ ˆÚ¿ÚÈÔ.

fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·Ì-

™ÙËÓ ›‰È· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ÁÂÓÈÎfi˜

Ì·Ù¤·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î. ¢. µÚÂÙ¿ÎÔ˜,

ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ

ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 2Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤-

fiÙÈ ÙÔ À¶∞¡ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÔÈÔ-

‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ, Ô˘

ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡-

‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™∂§¶∂.

ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜,

∏ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·˘Ù‹ ÈηÓÔÔÈ›

fiˆ˜ ›ӷÈ:

‚¤‚·È· ¤Ó· ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ

ñ ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ-

ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ,

ÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË

ÚÔηÏ› fï˜ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ-

ÌfiÓÔ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ

‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜

Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ

ÂÌfiÚÔ˘˜ – ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ηÈ

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÔÈ ∞.¢.

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ

fiˆ˜ › ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó «ÓÙÂ

ÛÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜.

Ê¿ÎÙÔ» ηÚÙ¤Ï)

ŒÓ· ·fi Ù· ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·-

ñ ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÈ-

Ù· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ

¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ °’ ∫¶™.

ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÌÈ-

ñ ∏ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡

ÁÒ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ

Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ

ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ËÏÂ-

fiψÓ.

ÎÙÚÔÓÈÎfi ÂȯÂÈÚ›Ó.

ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı›

ñ ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ

Á›·˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

Ò˜ Î·È fiÙ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ·˘Ù‹


7

EȉÔÙ‹ÛÂȘ 200 ÂÎ. E˘ÚÒ Û EÌfiÚÔ˘˜ Î·È BÈÔÙ¤¯Ó˜ ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡

ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 60 ÂÎ. ∂˘ÚÒ,

Í·ÚÙËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi «ÌÂÁ¿Ï˜»

¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ "ÚÔÛʤÚÂÈ"

ÂÓÒ ı· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜

Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÙ·ÈÚ›-

ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ 200 ÂÎ. ∂˘ÚÒ ÚÔ˜

ÂÙ·ÈÚ›˜ (fiˆ˜ ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚÈÓ ·Ï˘-

˜ ·Ôı‹Î¢Û˘.

ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ οıÂ

Û›‰Â˜ ÛÔ‡ÂÚ-Ì¿ÚÎÂÙ), Ì ÛÙfi¯Ô

∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı·

›‰Ô˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÌfiÚÔ˘˜

ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤-

ÂȯÔÚËÁ› ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·-

Î·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜.

ıÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È

Û΢‹ ·ÔıËÎÒÓ, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi

∆· Û¯ÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·Ì¤-

ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.

ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙËÌ¿-

ÓÂÙ·È fiÙÈ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡-

ŒÓ· ·ÎfiÌË Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘

ÙˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÌÔ-

ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ

ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘-

ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ (logistics). £· ·ÔÙÂÏ›

ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·-

͢ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·È-

̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ «Ù¯ÓÔ-

ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∫¶™ ·fi ÙËÓ

Ú›· Û ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈ-

ÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÂÎÛ˘Á¯ÚÔ-

∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ˘ÏÔÔÈ-

Ú‹ÛÂȘ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÙȘ

ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ.

Ô‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿-

‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ôı‹Î˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÂ-

Ù˘Í˘, ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·ÊÔÚ¿ Û ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÏÈ·Ó¤ÌÔÚÔ˘˜

O ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ Eȯ›ÚËÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ˆ˜ ÊÔÚ¤· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ

Î·È ¯ÔÓ‰Ú¤ÌÔÚÔ˘˜, Ì ·ÎÏÔ

‰Ú¿Û˘ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ¿ÙÔÌ·

ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ

Ì ·Ó·Ëڛ˜ – ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÌÔÓÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÈ

220.000 ∂˘ÚÒ (ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È

¿ÓÂÚÁÔÈ ËÏÈΛ·˜ 45 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ.

·ÓÒÙ·ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÏÏ¿

™ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ Ô O∞∂¢ ˘ÏÔÔÈ› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ¡¤ˆÓ

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›).

∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂȯÔÚ‹ÁËÛË

£· ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÙËÓ

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ: 210 3221805, 210 3227244

·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜,

η ∞ÊÚÔ‰›ÙË ™Ô˘ÏÈÒÙË.

ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ

™À°Ãƒ∏ª∞∆O¢O∆∏™∏ ∞¶O ∆O ∂Àƒø¶∞´∫O ∫Oπ¡ø¡π∫O ∆∞ª∂πO ∫∞π ∆O À¶OÀƒ°∂πO ∂ƒ°∞™π∞™ ∫∞π ∫Oπ¡ø¡π∫ø¡ ∞™º∞§π™∂ø¡.


8

YÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ·; ÀÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó·ÙÈÌËÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰È·‚ϤÂÈ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ó· «ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó» ÙÔ˘˜ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜ Î·È ·ÈÛ¯ÚÔÎÂډ›˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÁÂÓÈο Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÚÔÛÊÈÏ‹ ̤ıÔ‰Ô Â˘Î·ÈÚÈ·ÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ (ÎÔÈÓÒ˜ ·Ú·¯Ù‹). «∫¿ÔÈÔÈ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ OÏ˘ÌÈ¿‰·˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ Û‡‰Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· η‡ÛÈÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ» ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ À¶∞¡. ∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ. ¢ÂÓ ÚԤ΢„ ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ Â› ÂÔ¯‹˜ ∂˘ÚÒ.

·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÓÙÔÙÂ

ʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ Î·È ¤Í˘-

∫·È ÂÎÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒ-

Î·È «·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó» οı ¢ηÈÚ›·

ÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ë Î·ÏÏȤÚ-

ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·fi ÙË ÌË ÏÂÈ-

Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È. ∂› ÙÔ˘

ÁÂÈ· ‹ Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ·Ó·ÙÈÌËÙÈÎÔ‡

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û η›-

·ÚfiÓÙÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ

Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ

ÚÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ·fi Ù· ‰‹ıÂÓ

Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ

OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi

«·ÁÒÌ·Ù·» ÙÈÌÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤ıÂÙ·Ó

ÙÈÌÒÓ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÙÚÂ-

ı· ‰˘ÛÊ‹ÌÈ˙ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙËÓ

ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi

Ï·›Ô˘, Ô˘‰ÂÌ›· ¿ÏÏË ¿ÌÂÛË ·‡ÍË-

∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ¤ÎÏÂÈÓ ̷ÎÚÔÚfi-

ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ Û˘Ó›-

ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Û ÚÔ˚fiÓÙ· ηÈ

ıÂÛÌ· ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

‰ËÛ˘ Û ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÏË-

˘ËÚÂۛ˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘Ó¯ÈÛı›

Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∏ OÏ˘ÌÈ¿‰·,

ı˘ÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜

Â› Ì·ÎÚfiÓ Ë ·Ó·Ù›ÌËÛË ÙÔ˘

ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ

Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡-

·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó

¢ηÈÚ›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

Ô˘ÌÂ, Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ¿ÓÔ‰Ô

ËÁ¤˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘-

Ì·˜ Î·È Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈ-

Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘.

͢.

ÓfiÙËÙ·˜ Î·È fi¯È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ·

∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂ-

∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ë ËÁÂ-

«·Ú·¯Ù¤˜» Î·È Â‡ÎÔÏÔ ·ÏÏ¿ Úfi-

Ó· ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋

Û›· ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ì-

ÛηÈÚÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi.

http://old.esathena.gr/uploads/5_2004_10  

http://old.esathena.gr/uploads/5_2004_10.pdf

http://old.esathena.gr/uploads/5_2004_10  

http://old.esathena.gr/uploads/5_2004_10.pdf