Page 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดอบรมทำ�ใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนคราชสีมา *********

ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด สำ�นักสงฆ์ อบต. เทศบาล ที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาต ให้แจ้งรายชื่อล่วงหน้า

สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) โทร 090 4163789 ด้วย ในวันที่ 16 มกราคม 2556 จะเป็นวันสุดท้ายของการทดลองออกอากาศวิทยุชุมชน เว็บไซต์ สอทช. ชั่วคราว และกฎหมายกำ�หนดให้ทุกสถานีจะต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการแยก สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน ในฐานะสมาคมวิชาชีพทางด้าน ประเภท คือ วิทยุ-โทรทัศน์ (ทะเบียนเลขที่ จ.4892/2553) ขอเชิญผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจาย -วิทยุธุรกิจ ที่มีโฆษณา เสียง -วิทยุสาธารณะ ที่เป็นส่วนราชการ • ประเภทบุคคลที่ต้องการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการวิทยุธุรกิจโดย -วิทยุชุมชน ที่ต้องห้ามไม่ให้โฆษณา ถูกต้องตามกฎหมาย • ประเภทสถานศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน สถานีใดไม่ยื่นขออนุญาต จะต้องยุติการออกอากาศ หากฝ่าฝืนจะถูกดำ�เนินคดีตาม • ประเภทศาสนา วัด ศาสนสถานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กม.องค์กรจัดสรรคลื่น กม.การประกอบกิจการกระจายเสียง และ กม.วิทยุคมนาคม • ประเภทราชการส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล (รอบนี้ยอมความ หรือเสียค่าปรับไม่ได้ เพราะกฎหมายใหม่ปรับสูงถึง 5 ล้านบาท) ถึง • ประเภทบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ แม้ว่า กสทช. จะเพิกเฉย ไม่ดำ�เนินการ ประชาชนทั่วไปมีสิทธิแจ้งความดำ�เนินคดีได้ • ประเภทบริการสาธารณะ กู้ภัย กู้ชีพ เตือนภัย และขณะนี้สถานีวิทยุชุมชน ที่ไม่มีใบอนุญาต ทางตำ�รวจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล • ประเภทบริการสมาชิก สหกรณ์ กองทุน เพื่อดำ�เนินการทางคดี • ประเภทนิติบุคคลจดทะเบียน มูลนิธิ สมาคม • ประเภทเครือข่าย กลุ่มคน คณะบุคคล สมาคม สอทช. ตระหนักต่อบทบาทการเป็น “สมาคมวิชาชีพ” จึงได้สนับสนุน และส่ง • ประเภทเครือข่ายความมั่นคง ป้องปราบยาเสพติด เครือข่ายวัฒนธรรม เสริมให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนในปัจจุบันทุกสถานี จะต้องดำ�เนินการยื่นแบบคำ�ขอ ปปท.กกต. ใบอนุญาตภายในวันที่ี 16 มกราคม 2556 ส่งเจ้าหน้าที่ของสถานีลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทำ�ใบอนุญาตประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม ในขณะเดียวกัน สมาคม สอทช. พร้อมจะรับมอบอำ�นาจดำ�เนินการแทนผู้ประกอบ ราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา กิจการรายใหม่ ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ หรือประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบ กรุณาสำ�รองที่นั่งล่วงหน้าที่ cmotthai@gmail.com กิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งรายใหม่ รายเก่า หลุมดำ� ถูกเพิกถอนสิทธิ โอนสิทธิ เพิ่มเติมสอบถาม โทร. 090 4163789, 080 6276795, 0885787813 เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม กฎหมาย ขณะนี้ เวลาได้ล่วงเลยมากว่า 2 เดือนแล้ว จึงเหลือเวลาอีก 45 วัน ก็จะครบกำ�หนดเส้น ตายที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งกระบวนการในการเตรียมคุณสมบัติ เตรียมเอกสาร ไม่ใช่เรื่อง ง่าย ในขณะเดียวกัน ขบวนการหลอกลวงให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน เสียเงินเสีย ทองในการเข้าร่วมเครือข่ายตั้งแต่ 3,000 บาท - 10,000 บาท โดยอ้างว่ารับรองสิทธิใน การเป็นเครือข่ายเพื่อไปยื่นขออนุญาตวิทยุสาธารณะที่แอบแฝงโฆษณาได้ ล้วนเป็นการ ดำ�เนินการที่ผิดต่อกฎหมาย และผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ไม่อาจกระทำ�การที่ผิดต่อ กฏหมายได้ เพราะการเป็นวิทยุธุรกิจ ต้องมีสถานะเป็น “นิติบุคคล” จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำ�หนด และการเป็น “วิทยุสาธารณะ” ผุ้ยื่นขออนุญาตหากไม่เป็นหน่วยงาน ราชการ ก็ต้องเป็นสมาคม หรือมูลนิธิ ประชาชนธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล มีสิทธิเพียง การขอใบอนุญาตวิทยุชุมชน ที่้ห้ามโฆษณา ไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตวิทยุสาธารณะ โดยอาศัยสิทธิของส่วนราชการ สมาคม หรือองค์กรใด ๆ ได้เพราะกฎหมายกำ�หนดให้ เป็นสิทธิเฉพาะตัว

“หมดเขตยื่นแบบคำ�ขออนุญาต วิทยุชุมชนระงม เอกสารไม่ผ่าน คุณสมบัติ ไม่พร้อม สอทช.โดด อุ้ ม ช่ ว ยรายใหม่ - รายเก่ า เข้ า สู่ กลไก “ใบอนุญาต”ตาม กม.” ดีเดย์ปิดโครงการช่วยวิทยุชุมชนอีสาน นัดประชุมรอบสุดท้าย โคราช 9 ธนวาคม รร.แกรนด์ราชพฤกษ์ 9 โมงเช้า ขอเชิญยื่นเอกสาร และขอคำ� ปรึกษาใบอนุญาตทุกประเภท นายพิชัย อารยิกานนท์ ประธานสหพันธ์วิทยุธุรกิจ เผยว่าในวันอาทิตย์ที่ 9

ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จะจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษสำ�หรับผู้ ประกอบกิจการวิทยุชุมชนในภาคอีสานทั้งหมด เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมโครงการกับสหพันธ์วิทยุธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร มาดำ�เนินการตรวจสอบเอกสารและลง นามในเอกสารก่อนการยืนขอใบอนุญาตในขั้นตอนต่อไป ขณะนี้ฝ่ายกฎหมาย ได้ดำ�เนินการเตรียมความพร้อมเรื่องการจดทะเบียน นิติบุคคล และจัดทำ�เอกสารสำ�คัญให้แก่สมาชิกแล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั้งรายใหม่ และรายเก่าสามารถเข้ารวม ประชุมได้ โดยสำ�รองที่นั่งล่วงหน้าที่โทร 090 4163789

ผุด “สำ�นักข่าวประชาชน” เตรียมประกาศข่าวท้องถิ่นตนเอง หวังนำ� เสนอข่าวจากต้นตอสู่เวทีสาธารณะ เปิดโอกาสชาวบ้านทำ�ข่าวตัวเอง แข่งสื่อหลักหลังพบประชาชนถูกปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก

ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำ�นักข่าวประชาชนเผย ว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งสำ�นักข่าวประชาชนขึ้นมาเพื่อทำ�หน้าที่เป็นศูนย์ข่าวให้แก่ผู้ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายทั่วประเทศ โดยได้เปิดรับสมาชิก “ผู้สื่อข่าวประจำ�จังหวัด” ไปแล้วกว่า 500 คน และคาดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นไป จะนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร ประชาชนทุกรูปแบบจากทุกจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วประเทศนำ�เสนอ ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ สู่สายตาประชาชน สำ�นักข่าวประชาชน จะเป็นสำ�นักข่าวมิติใหม่ที่แตกต่างไปจากแหล่ง ข่าวอื่น ๆ โดยผู้สื่อข่าวจะเก็บข้อมูลจากท้องถิ่นใกล้ตัว มารวบรวมเป็นข้อมูลข่าว ชาวบ้าน ที่จะถูกตีแผ่ หรือนำ�เสนอสู่สายตาประชาชนในการเลือกบริโภคข้อมูล ข่าวสารใหม่ ขณะนี้สำ�นักข่าวประชาชน กำ�ลังรับสมัครผู้สื่อข่าวทั่วประเทศ ต้องการ ร่วมงานติดต่อ cmotthai@gmail.com

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความพร้อม ความเข้าใจที่ถูกต้อง สมาคม สอทช. ร่วมกับสมาคม สวทช. ภาคอีสาน จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำ�เอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบ กิจการวิทยุธุรกิจ วิทยุสาธารณะ และวิทยุชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮ เทล อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณานำ�บุคคลากร และเอกสารหลักฐานตามคำ�แนะนำ� ในเว็บไซต์ www.samakhomwittayu.com และ www.cmotthai.com จึงฝากข่าวมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วย ทั้งนี้ กรณีเป็รส่วน สำ�นักข่าวประชาชน : 701 ประชาอุทิศ 15 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ติดต่อโทร. (089)481-8181, (087)353-1010, (087)770-2332

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 (วารสารรายสะดวก)

99 เปอร์เซ็นต์ “ทิ้งวิทยุชุมชน” หนีตายต้องห้ามโฆษณา เร่งจัดคุณสมบัติ ขอใบอนุญาต คาดวิทยุชุมชนเหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศ

การจัดระเบียบของ กสทช. จับแยกวิทยุชุมชนออกจากวิทยุธุรกิจ ส่ง ผลให้ผู้ประกอบกิจการที่เคยแจ้งทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนชั่วคราวกว่า 7 พัน คลื่น ต่างเปลี่ยนสถานะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจแทบทั้งสิ้น จากตัวเลขของผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคม สอทช. กว่า 500 คลื่น พบ ว่ากว่าร้อยละ 90 ขอเปลี่ยนประเภทเป็นวิทยุธุรกิจ แม้กระทั่งวิทยุพระ ยังขอออก จากประเภทสาธารณะ ล่าสุดพบว่ามีเพียง 1 – 2 สถานีที่ยังยืนยันขอเป็นวิทยุ ชุมชน เนื่องจากปัญหาคุณสมบัติของบุคคลที่ไม่พร้อมเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล

วิทยุธุรกิจกว่า 500 คลื่น ลงทะเบียน สมาชิก สอทช.”หลุมดำ�” ทะลัก ประชุม 17 พ.ย.55 อบรมเข้มทำ�เอกสารวิทยุธุรกิจ สอทช. รับงานหนัก ผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนจากทั่วสารทิศ เข้าร่วมประชุมคึกคัก คาดสิ้นปีมีลุ้น หลังเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ “หลุมดำ�” เฮโล ขอให้ สอทช.ช่วยเหลือโดยไม่ลังเล

ภาพสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 17 ที่มีจำ�นวนมากล้นออกนอกห้องประชุม ทางคณะกรรมการจัดงาน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง ทั้งๆที่ได้สำ�รองพื้นที่ห้องจัดงาน สำ�หรับสมาชิกจำ�นวน 300 ท่านแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียง พอต่อความต้องการของสมาชิกสถานีวิทยุธุรกิจ

สำ�นักข่าวประชาชน – เปิดโอกาสให้ศิลปินแนะนำ�ผลงานเพลงผ่าน เว็บไซต์ อย่าลืมแนะนำ�ประวัติย่อนักร้องศิลปินเพื่อให้ชาววิทยุได้รู้จัก สำ�นัก ข่าวประชาชน เตรียมเปิดมุม “ซุบซิบศิลปินขวัญใจคลื่นชุมชน” เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสเป็นที่รู้จัก ค่ายเพลงใดต้องการโปรโมทนัก ร้องในสังกัด กรุณาส่งข้อมูล และผลงานเพลงไปที่ cmotthai@gmail.com


บันได 3 ขั้น กับการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจ –ทางเลือก ใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างรายได้ สร้างมูลค่า

แนะนำ�อุปนายกสมาคม สอทช. อาจารย์ปัณณธร หอมบุญมา นายปัณณธร หอมบุญมา น บ . น ม ( ส า ข า ก ฎ ห ม า ย ธุ ร กิ จ ) . น บ ท . ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน อุ ป นายกสมาคมสภาองค์ ก รวิ ช าชี พ วิ ท ยุ โทรทัศน์ภาคประชาชน หนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคม สอทช. ที่เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อน ทางกฎหมาย “ปัณณธร หอมบุญมา” อดีต ข้าราชการศาลแพ่ง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สาขานิติศาสตร์ สำ�เร็จการศึกษาเนติบัณฑิต ไทย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง มี ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม “สมาคม สอทช. ในบทบาทของสมาคมวิชาชีพ จะเดินหน้าในการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงคลื่น ได้สิทธิในการประกอบกิจการ และมีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำ�หนด การเข้ามาทำ�หน้าที่อุปนายก สมาคม สอทช. ตั้งใจว่าจะทำ�หน้าที่นักกฎหมายมหาชนที่จะช่วยเหลือ ประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม” อุปนายกสมาคม สอทช. เน้นย้ำ�

การเปิดตัวเป็นปฐมฤกษ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่ของประเทศไทยในชื่อ “เรดิโอนิวส์ แวดวงข่าวชาววิทยุ” ได้บ่งบอกถึงตัวตนอย่างชัดเจนว่า เนื้อหาการนำ�เสนอข้อมูล ข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับนี้ มุ่งต่อสารัตถะในความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุ กระจายเสียง-โทรทัศน์ ซึ่งแน่นอนว่ากระแสฮอทฮิตที่สุดทิ้งท้ายปลายปี 2555 คือ กระบวนการช่วง ชิงมวลชนวิทยุเข้าสู่กลไกการกำ�กับดูแลภายใต้ระบบใบอนุญาตใหม่ หรือที่เรียกว่าการ จัดระเบียบวิทยุชุมชน และก็เป็นธรรมดาเหลือเกินสำ�หรับสังคมไทย ใครมีอำ�นาจ ก็พยายามใช้ อำ�นาจ และตรงไหนมีผลประโยชน์ทุกคนก็กรูกันไปช่วงชิงผลประโยชน์ เช่นเดียวกันสื่อวิทยุกระจายเสียง ก็เป็นสื่อที่มีผลประโยชน์มหาศาลไม่แตก ต่างไปจากกิจการโทรคมนาคม เพราะสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้น มีพลังแฝงทางสังคมที่ สามารถในทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ในทางการเมืองได้ สำ�หรับพี่น้องสื่อมวลชน สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ นับจากนี้ไป เราจะมี “เรดิโอ นิวส์” เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของพวกเรา ใครอยากเขียนบทความ ส่งข่าว ลงข้อมูล แจ้งเบาแส ร้องเรียน หรือลงโฆษณา อย่าลืมติดต่อเรา “สำ�นักข่าวประชาชน” ด้วยจิตสาธารณะที่ยืนเคียงข้างประชาชน ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ์ บุญเลิศกุล บรรณาธิการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำ�นักข่าวประชาชน

สหพันธ์วิทยุธุรกิจ องค์กรศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารสำ�หรับนักธุรกิจวิทยุ ขอเสนอ แนวทางในการก้าวเข้าสู่การทำ�ธุรกิจวิทยุกระจายเสียงแบบไม่ต้องเสี่ยงและสร้างราย ได้อย่างงาม ก่อนอื่นผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น “นักธุรกิจวิทยุ” ต้องเข้าใจว่าการประกอบธุรกิจวิทยุ กระจายเสียงนั้น มีสาระสำ�คัญอยู่ 2 ส่วน คือ การประกอบวิชาชีพ ในฐานะสื่อมวลชน และการประกอบอาชีพ ในการให้บริการสินค้าหรือบริการ โดยใช้วิทยุกระจายเสียง เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อการเข้าถึงตลาด ดังนั้น ก้าวสำ�คัญของการเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ-อาชีพสื่อวิทยุกระจายเสียง จึง ควรเริ่มต้นจากการเข้าสู่การเป็นสมาชิก (Member) ขององค์กรวิชาชีพที่เป็นสมาคม จดทะเบียน และดำ�เนินกิจกรรมทางกฎหมายอย่างมาต่อเนื่อง และหากพร้อมที่จะเข้าสู่กลไกของการขอใบอนุญาตแล้ว ขอให้นักธุรกิจวิทยุ ดำ�เนิน การด้วยหลักการบันได 3 ขั้น คือ บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนดำ�เนินโครงการ ประกอบด้วย ทำ�เลที่ตั้งสถานี รูปแบบการบริหารจัดการสถานี บุคคลากรสถานี อุปกรณ์เครื่องส่งและอุปกรณ์ ประกอบ การจัดวางตำ�แหน่งของสถานีเกี่ยวกับรูปแบบของการให้บริการ การ กำ�หนดงบประมาณในการดำ�เนินการ และการกำ�หนดเป้าหมายของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ฟัง ผู้ว่าจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ บันไดขั้นที่ 2 การเตรียมคุณสมบัติ ประกอบด้วย องค์ประกอบของคณะ กรรมการบริหารสถานีที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย องค์ประกอบของผู้อำ�นวยการสถานีและ เจ้าหน้าที่บริหารสถานีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และองค์ประกอบของการรวมเป็น “นิติบุคคล” ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียงเฉพาะ ด้าน บันไดขั้นที่ 3 การเตรียมความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานและองค์ ประกอบของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และการบริหารธุรกิจภายใต้ นิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบด้วย เอกสารหลักฐานของบุคคล เอกสารหลักฐาน ทางเทคนิค เอกสารหลักฐานของสถานประกอบการ เอกสารหลักฐานของการบริหาร จัดการสถานี และเอกสารหลักฐานของการบริหารธุรกิจอันแสดงถึงสถานะทางการ เงินและความมั่นคง โดยสรุป บันได 3 ขั้นของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ “วิทยุธุรกิจ” จะประสบ ความสำ�เร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการวางแผน และการดำ�เนินการเป็นขั้น เป็นตอน และ หัวใจสำ�คัญของการประกอบกิจการวิทยุ คือ ประกอบกิจการอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ ต้องเข้ารวมกลุ่มเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งแนะนำ�ว่าสมาคมสภาองค์กร วิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน หรือ สอทช. เป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ติดตามข้อมูลได้ที่ www.samakhomwittayu.com เว็บไซต์สำ�หรับชาววิทยุชุมชน ที่ต้องการผันตัวเองเป็น วิทยุธุรกิจ ติดตาม ข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.cmotthai.com

สำ�นักข่าวประชาชน : 701 ประชาอุทิศ 15 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ติดต่อโทร. (089)481-8181, (087)353-1010, (087)770-2332

สำ�นักข่าวประชาชน นายขจรศักดิ์ ยาละ ที่ปรึกษา นายสุภัทธร บุตรจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/บรรณาธิการบริหาร ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ์ บุญเลิศกุล บรรณาธิการสายวิทยุ-โทรทัศน์ นายพิชัย อารยิกานนท์ บรรณาธิการสายโทรคมนาคม นางจิราภรณ์ ไชยยศ ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุชาติ พรมมี ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายธกร วรรณทวี ผู้อำ�นวยการฝ่ายประสานงาน นายวุฒิพงษ์ ลุประสิทธิ์

กองบรรณาธิการ ผศ.ปิติภาคย์ ปิ่นรอด นายปัณณธร หอม บุญมา นายยุทธนา นามแสน นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี นายวีระศักดิ์ สีหบุตร นาย ประยูร ใบบัว นางสุภาณี อุสิงห์ นายชัยยา เว้นบาป นายพรชัย จิตใจ นายอาคม วรรณ สัก นายธนกฤต ยมสังข์ นายพัชร สุวรรณ บุญเพ็ง นายนวปฏล เงินไกร นายสุเทพ เม้า สง่า นายทร ภูไพร วันโพนทอง นางสาวภวิ กา บุญเลิศกุล สำ�นักข่าวประชาชน : 701 ประชาอุทิศ 15 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 อีเมล์ prachachonnews@gmail.com เว็บไซต์ www.prachachonnews.com ติดต่อโทร. (089)481-8181, (087)353-1010, (087)770-2332

เรดิโอนิวส์-2012-12  

หนังสือพิมพ์แวดวงวิทยุธุรกิจ โดยเครือข่ายสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ (สอทช.)