Page 1

¤ÇÒÁÊØ¢ÊÌҧ䴌 ʹѺʹعãËŒ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢â´Â

Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÌҧàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.)


สุขกัน

ตลอดปี

ตลอดไป

จุดยืนของโครงการ

E-San Society Happy 8 Workplace

ภายใต้กรอบแนวคิดเพือ่ มุง่ เน้นส่งเสริมให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข ตามแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ

01 สุขภาพดี (HAPPY BODY) �้ำใจ (HAPPY HEART) 02 ผ่มีอนนคลายดี (HAPPY RELAX) 03 04 มีความรู้ (HAPPY BRAIN) 05 คู่คุณธรรม (HAPPY SOUL) 06 บริหารเงินได้ (HAPPY MONEY) 07 สังคมดี (HAPPY SOCIETY) 08 ครอบครัวดี (HAPPY FAMILY) และแนวทางการสร้างความสุขทั้ง 8 ประการนี้ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานของ รัฐและเอกชน ติดต่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ E-San Society Happy 8 Workplace อย่างมาก โครงการนีไ้ ด้รบั การส่งเสริมจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ด�ำเนินงานโดย สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ต่อจากนี้ไปเราจะช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกองค์กร

ท�ำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่ท�ำตลอดไป...


และนี่คือภาพรวมของกิจกรรมแห่งความสุขตลอดทั้งปี 2555 เปิดตัวโครงการ E-San Society Happy 8 Workplace การสัมมนา ระดับ CEO และผู้บริหารองค์กร

Happy 8 Workplace mode 3.0 องค์กรแห่งความสุข ที่เพิ่มพูนก�ำไรให้ธุรกิจ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

“Happy Workplace จริงๆ เป็น เรือ่ งการบริหารองค์กรสมัยใหม่ ทีผ่ บู้ ริหารสามารถเลือกไปใช้ได้ ที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เอาไปใช้ได้ ที่มนุษย์ ทุกคนในองค์กร เอา Happy 8 ไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้” นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

นายสุรพงษ์ ศุภจรรยา ผูบ้ ริหารฝ่ายการให้คำ� ปรึกษา เป็นกิจกรรมเปิดตัวโครงการ E-San Society Happy 8 Workplace อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติ้ง พลัส จ�ำกัด นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมบรรยาย เสวนา แลกเปลีย่ นมุมมองใหม่ ท�ำให้ นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้เพื่อน�ำไปปรับใช้ใน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชาญวิทย์ การท�ำงานต่อไป... วสันต์ธนารัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะ ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดีจาก CEO และ ผูบ้ ริหาร องค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับสูง ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จากจังหวัดนครราชสีมา (สสส.) ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน บริษทั เวสเทิร์น และจังหวัดใกล้เคียง จ�ำนวนมากกว่า 145 คน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด นายสราวุฒิ พันธุชงค์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการให้ ค�ำปรึกษา บริษทั เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง้ พลัส จ�ำกัด


สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ระดับผูบ้ ริหาร/ผูจ้ ดั การ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน และแกนน�ำเพื่อพัฒนา องค์กร ในหัวข้อเรือ่ ง

การสร้างองค์กรแห่ง ความสุข ที่ตรงใจคุณ และ ปฏิบัติได้จริง 4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

“หลักส�ำคัญของการท�ำงานของทุก องค์กรต้องมี 3 ช คือ ชง เชียร์ แชร์”

คุณสายพิรุณ เพิ่มพูน บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติ้ง พลัส จ�ำกัด

เป็นภาพแห่งการแบ่งปันแนวความคิดร่วมกันของ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน รวมไปถึงแกนน�ำ เพื่อการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กร สามารถเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในองค์กร รักในงานที่ท�ำ ตลอดจนมี ส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงสุด

นายสราวุฒิ พันธุชงค์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการให้คำ� ปรึกษา บริ ษั ท เดอะ เลคเชอร์ เ ลอร์ คอนซั ล ติ้ ง พลั ส จ� ำ กั ด ได้ บ รรยายจุ ด ประกายความคิ ด สร้ า งการเปลี่ ย นแปลง เพื่อการก้าวสู่อนาคต คุณสายพิรุณ เพิ่มพูน บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติ้ง พลัส จ�ำกัด

และได้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุม่ หัวหน้างาน และตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ�ำนวนมากกว่า โดยได้รบั เกียรติจาก นายสมศักดิ์ ศรีบวั รอด ประธาน 135 คน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน


Happy Money … เคล็ด (ไม่) ลับสร้างความสุข ทางการเงิน รุ่นที่ 1 8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

“การบริหารการใช้เงิน จริงๆ ไม่มวี ธิ กี าร ตายตัว ใช้วธิ กี ารอะไรก็ได้ ให้เหมาะกับเรา แต่หลักการต้องมีวินัย ต้องมีจิตใจต้อง มั่นคง” คุณชัญญ สุวรรณโชติ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เค.ที.เอ็ม. สตีล จ�ำกัด

“Happy Money… เคล็ด (ไม่) ลับสร้างความสุข และได้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุม่ หัวหน้างาน ทางการเงิน” รุ่นที่ 1 คงต้องบอกว่า นี่เป็นการ ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้ที่สนใจเข้า สัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งแรกที่เน้นวัตถุประสงค์ ร่วมสัมมนาทั่วไป จ�ำนวนมากกว่า 37 คน เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจและเห็นถึงความส�ำคัญ ของการวางแผนทางการเงิน (Happy Money) ที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน คุณฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล วิทยากรจากสถาบันกองทุน เพือ่ พัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI)


Happy Money … เคล็ด (ไม่) ลับสร้างความสุข ทางการเงิน รุ่นที่ 2 19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

“บริษัทที่ดีๆ เขาผลิตสินค้าหรือ บริการออกมา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเอาก�ำไร แล้วเอาก�ำไรกลับมายัง องค์กร แล้วคืนความสุขกลับไปยัง พนักงานทุกคน” คุณชยุต ปริญญาธกุล

“Happy Money … เคล็ด (ไม่) ลับสร้างความสุข ทางการเงิน” รุ่นที่ 2 เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ยังคงวัตถุประสงค์เดิม คือ เพือ่ ให้ทกุ คน ได้เข้าใจและเห็นถึงความส�ำคัญของการวางแผน ทางการเงินที่ดี และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินใน แต่ละเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการท�ำ บัญชีในแต่ละเดือนด้วยตัวเองอีกด้วย

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชยุต ปริญญาธกุล วิทยากรจากสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนา ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI)

และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มหัวหน้า งาน ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาทั่วไป จ�ำนวนมากกว่า 63 คน


Happinometer

เครื่องมือวัดความสุข ระดับบุคคล 28 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

“...การสัมมนาในครั้งนี้ ท�ำให้ได้เครือ่ งมือทีเ่ ราจะน�ำ กลับไปใช้ ในองค์กร เป็น เครื่องมือชี้วัดความสุข ที่ สามารถท�ำเองได้…” อ.มณฑิรา วรรณกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนวทางการประยุกต์ใช้เครือ่ งมือวัด Happinometer เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำในการใช้เครื่องมือ ซึ่งได้รับผล น�ำความรู้ไปปรับใช้และส่งต่อให้พนักงานในองค์กร ตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มระดับผู้บริหาร ระดับ ได้ใช้เครื่องมือนี้ ซึ่งสามารถวัดระดับความสุขในด้าน หัวหน้างาน ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ ต่างๆ ของพนักงานได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินโครงการฯ จ�ำนวน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิรินันท์ มากกว่า 55 คน กิตติสุขสถิต วิทยากรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม **หมายเหตุ ส�ำหรับผู้ท่สี นใจสามารถใช้เครื่องมือวัดได้ท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล www.happinometer.com อ.ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ นักวิจัย วิทยากรจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


เราพร้อมเปิดรับความสุขให้กบั

องค์กร บริษัท หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนท�ำงานที่มีความสุขตลอดไปกับ

“โครงการเสริมสร้างสังคมขององค์กรแห่งความสุข ภาคอีสาน” ได้รับการสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esanhappy8.com

E-San Society Happy 8 Workplace

We are happy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมความสุขในที่ท�ำงานกันได้ที่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 276/11 ถ.พลแสน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4426-7117-8 โทรสาร 0-4423-0970

Esan Society Happy8 Workplace No.3  

Esan Society Happy8 Workplace No.3

Esan Society Happy8 Workplace No.3  

Esan Society Happy8 Workplace No.3