Page 1

wonen&leven 2|13

Op pad met de buitendienst...

50.000 euro voor het beste idee Inschrijving prijsvraag Onze Buurt tot 1 juli Onze Buurt is een wedstrijd die buurtbewoners stimuleert om zelf te werken aan de leefbaarheid in de wijk. De woningcorporaties verenigd in Ons Limburg stellen een bedrag van maximaal € 50.000,- beschikbaar voor het beste plan.

Elke dag wacht een nieuwe uitdaging Geen dag is hetzelfde, bij ieder bezoekje wachten afwisselende klussen die geklaard moeten worden en liggen nieuwe uitdagingen op hun route. Dat maakt het niet eenvoudig om een dag uit het leven van de medewerkers uit de buitendienst van Maasvallei te beschrijven. De redactie van Wonen & Leven liep een dagje mee met Fran Schiffers, medewerker mutatie-onderhoud en Roger Kemmerling van de afdeling beheer en controle openbare ruimte en ondervond wat zij zoal tegenkomen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

In 2012 deden vanuit de hele provincie meer dan 50 inzendingen mee. Allemaal ideeën om de wijk gezelliger, menselijker, warmer, mooier of sportiever te maken. Uit al die inzendingen koos de jury het ‘zoneparc’ van basisschool De Klingerberg

Fran gaat dagelijks op pad om woningen

CV-ruimte, gaatjes in wanden en plafonds

in Blerick. Nieuwe ronde, nieuwe kansen

na te lopen die leeggekomen zijn en in

en nog veel meer. Ik heb een hele checklist

in Onze Buurt 2013. Tot 1 juli aanstaande

orde moeten worden gemaakt voor nieu-

die ik naloop en ga aan de slag met herstel

kunnen nog plannen worden ingediend.

we bewoners. Fran: “Het gaat om zo’n 12

en reparatie daar waar nodig. Dit neemt

Kijk voor meer informatie en het indienen

tot 15 woningen per week die ik stuk voor

gemiddeld zo’n twee uur per woning in

van een plan op www.onzebuurt.eu.

stuk zorgvuldig nakijk. De opzichter heeft

beslag. Vaak moeten er ook nog wat ritjes

vóór mij, samen met de voormalige bewo-

worden gemaakt naar bouwmarkten of

ners, al een voor- en eindopname gedaan.

collega medewerkers om aan de benodig-

Ik controleer zaken als het sanitair, het

de materialen te komen.

hang- en sluitwerk, de keukenkastjes, de

Lees verder op pagina 2

Maasvallei brengt wonen tot leven


Vervolg van pagina 1 Ik overleg tussentijds regelmatig met de opzichter over specifie-

bare ruimtes van complexen of deze vrij zijn van obstakels, of ze

ke zaken die in een woning aangepast moeten worden.”

goed toegankelijk zijn (o.a. in het kader van brandveiligheid) of er

Vandaag is Fran onder andere aan het werk in een woning in de

geen vuilnis of fietsen staan. Maar ook check ik of de verlichting

Blauwe Veste in Maastricht, één van de laatste nieuwe en bijzon-

goed werkt en of het er schoon is. Met name bij studentenwonin-

dere complexen van Maasvallei in het historische decor van de

gen zijn we hier de laatste tijd veel strikter op gaan letten. Dat is

voormalige Artifortfabriek. De woning is een jaar bewoond ge-

helaas ook wel echt nodig. Daar wil het nog weleens misgaan wat

weest en ziet er nog goed uit. Fran voert hier en daar wat herstel-

hygiëne betreft en ook de veiligheid in openbare ruimten wil daar

werkzaamheden uit.

nog weleens te wensen overlaten.

“De verrassingen in de studentenwoningen daar ben ik inmiddels wel op voorbereid”

Door de complexen wekelijks te bezoeken en de studenten erop te wijzen, hoop ik dat samen met hen meer onder controle te krijgen. Ik verzorg het onderhoud van alle complexen binnen mijn

Fran: “Er zijn woningen waar heel wat meer werk te doen is, het

rayon en dat geldt ook voor het groen rondom die complexen.”

is uiteraard ook wel een verschil of het om een oudere of nieuwe

Roger vervolgt secuur zijn route en kijkt goed om zich heen. Van

woning gaat.” Waar hij de meeste verrassingen tegenkomt?

sommige dingen die hem niet helemaal bevallen of die nader

“Toch wel in de studentenwoningen, maar daar ben ik inmiddels

onderzoek of uitgebreider onderhoud vragen, maakt hij een foto

wel een beetje op voorbereid,” lacht hij.

zodat hij dit kan terugkoppelen aan de medewerkers Leefbaar-

Collega Roger doet vandaag zijn ronde langs een aantal com-

heid van Maasvallei die actie kunnen ondernemen. “Zo proberen

plexen uit zijn rayon dat de woningen in en rondom de binnen-

we samen de leefbaarheid voor de huurders zo goed mogelijk in

stad van Maastricht behelst. Roger houdt zich niet zoals Fran be-

de gaten te houden.” aldus Roger.

zig met mutaties, maar voert controles uit in een aantal complexen die vast onder zijn beheer vallen. Roger: “Ik neem uitvoerig de tijd om alles goed te bekijken. Ik controleer met name de open-

Familie Buurmans

2 2


Wat te doen als u gaat verhuizen? Als u gaat verhuizen kunt u de huur mon-

toestemming voor is verleend. Voor een

deling, telefonisch of schriftelijk per e-mail

volledig overzicht van wat te doen bij een

of brief opzeggen. Een opzichter van

verhuizing, kunt u de brochure ‘Verhuizen

Maasvallei komt de woning inspecteren.

uit een woning van Maasvallei’ opvragen

Hij laat u weten of en zo ja welke herstel-

of downloaden op

Schoon genoeg van troep in studentencomplexen

werkzaamheden er verricht moeten wor-

onze website

den. Als vuistregel geldt dat u de woning

www.maasvallei.nl.

Bij veel studenten staan poetsen en oprui-

gebracht, mogen die in veel gevallen blij-

men niet heel hoog op de ‘to-do-list’. Als

ven zitten, mits ze in goede staat verkeren

het er al op staat. In sommige gevallen

en als er door Maasvallei vooraf schriftelijk

achterlaat in een goede, verhuurbare staat. Als u zelf veranderingen heeft aan-

loopt het echter de spuigaten uit. Dan ontstaan er in algemene ruimten situaties die niet veilig en onhygiënisch zijn.

Huurverhoging onvermijdelijk

Voor Maasvallei is dit aanleiding om stu-

Maasvallei heeft haar bewoners een brief

gen en scheefwonen moeten aanpakken.

denten er nadrukkelijker op te wijzen dat

gestuurd met de nieuwe huurprijs. Per 1

Scheefwonen houdt in dat mensen met

de algemene ruimten schoongehouden

juli 2013 worden de huurprijzen verhoogd.

hogere inkomens in sociale huurwoningen

moeten worden. De complexen worden

Naast de jaarlijkse huuraanpassing met

wonen, terwijl deze bedoeld zijn voor men-

nu wekelijks gecontroleerd.

de inflatie, worden de huren dit jaar ook

sen met lage inkomens. Uiteindelijk gaat

Ingrid Hanssen, medewerker Leefbaar-

verhoogd op basis van de hoogte van

het de overheid om het terugdringen van

heid bij Maasvallei: “We doen dit niet om

het inkomen van de huurders. Deze extra

het begrotingstekort en de doorstroming

studenten te pesten of hen extra werk te

inkomensafhankelijke verhoging is een di-

op de woningmarkt te verbeteren. De re-

bezorgen. Maar als de veiligheid en hy-

rect gevolg van de kabinetsplannen. Deze

kening daarvoor komt dus voor een deel bij

giëne in het gedrang komen, moeten we

plannen betekenen onder meer dat er een

de huurder terecht. Een groot deel van de

ingrijpen. De regels zijn aangescherpt. De

verhuurderheffing wordt opgelegd aan de

heffing moet Maasvallei zelf betalen uit ei-

bewoners moeten zelf zorgen voor een

woningcorporaties door minister Blok. Dit

gen middelen. Middelen die we daardoor

schone en goed toegankelijke algemene

kost Maasvallei een oplopende afdracht tot

minder kunnen besteden aan renovatie,

ruimte. Als dit niet gebeurt en ze onze

ongeveer 2,3 miljoen euro per jaar in 2017

onderhoud, nieuwbouw en leefbare wijken.

waarschuwing niet serieus nemen, zullen

en volgende jaren. Om de heffing te kun-

Daarnaast zal Maasvallei sturen op het ver-

we uiteindelijk een professioneel schoon-

nen betalen vindt het kabinet dat woning-

lagen van haar eigen bedrijfslasten en ook

maakbedrijf inschakelen. De kosten zullen

corporaties de huren extra kunnen verho-

extra woningen verkopen.

in rekening worden gebracht bij de studenten in het betreffende complex.

Voor de huurder komt het erop neer dat wie meer verdient ook meer betaalt:

We doen het liever niet, maar gelet op de

Bruto jaarinkomsten

situatie in bepaalde complexen, zien we

inkomens tot € 34.229

ons genoodzaakt om deze maatregel te

inkomens tussen € 34.229 en € 43.000 4,5% (2,5% inflatie + 2%)


nemen.

inkomens boven € 43.000

Huurverhoging
 4% (2,5% inflatie + 1,5%)
 6,5% (2,5% inflatie + 4%) 3


Sfeervol wonen in Koekoeksbloem Eijsden Hoewel het voorjaarszonnetje het dit jaar iets moeilijker lijkt te hebben, ligt het nieuwe huis van Monique van de Craats er stralend bij. Een mooie strakke witte voorgevel, de voortuin prima in orde en binnen is het sfeervol ingericht. Iets meer dan een maand geleden kreeg ze samen met haar twee dochters Celine en Kirsten de sleutel van de net opgeleverde woning aan de Koekoeksbloem in Eijsden. Haar woning ligt midden in het groen aan de rand van Eijsden. Deze woning in de nieuwe wijk Nieuw Poelveld maakt deel uit van het project van Maasvallei waarbij huurwoningen in de sociale sector worden gerealiseerd.

”Het is helemaal zoals we het willen. We hebben nu een gezellig meidenhuis!” “Dolgelukkig was ik toen ik in september

vrij groot huis in de dorpskern. Dit huis is

gedeelte van Koekoeksbloem waar wij

vorig jaar te horen kreeg dat we in aan-

erg knus en gezellig. Het heeft drie slaap-

wonen, autovrij is. Dat maakt dat het hier

merking kwamen voor een van deze wo-

kamers, dus iedereen heeft een eigen ka-

vriendelijk en ruim oogt. We wonen hier

ningen. Ik was op zoek naar een nieuwe

mer. Omdat het helemaal nieuw is, heb ik

gewoon echt in een mooi stukje Eijsden.”

woning na de scheiding met mijn ex-man.

het precies zo kunnen inrichten en aankle-

Dat ze in Eijsden zou blijven, stond voor-

Ik zocht een fijn huisje om samen met mijn

den zoals ik het wilde. Het was best nog

op. Monique: “Ik wilde per se in Eijsden

dochters in te kunnen wonen,” zo vertelt

even klussen, maar het is nu helemaal

blijven. Ik woon hier al sinds 1994. Ik heb

Monique vanuit de knusse woonkamer in

onze stijl, een gezellig meidenhuis dus!

een fijn sociaal leven hier met familie en vrienden die hier ook wonen. En ook voor

haar nieuwe huis, die een wijds uitzicht

4

biedt over het omliggende groen. Ze ver-

Ik kon kiezen tussen een aantal woningen

mijn dochters vind ik het fijn, zij zijn hier

volgt: “In juni vorig jaar werd ik getipt over

en heb meteen voor dit hoekhuis geko-

opgegroeid en ook actief in het vereni-

de huizen die ze hier aan de Koekoeks-

zen. Het ligt hier prachtig. Ik ben zelf erg

gingsleven. De ligging is bovendien heel

bloem gingen bouwen. Ik was eigenlijk

enthousiast over de wijk Nieuw Poelveld

centraal. Je bent zo op de snelweg, maar

meteen enthousiast. Dus toen eenmaal

zoals deze er nu bij ligt. Ik denk dat het

ook in het centrum van Maastricht. Ik werk

duidelijk was dat wij in één van de huizen

een erg mooie combinatie geworden is

in Maastricht en daar fiets ik binnen 20 mi-

zouden gaan wonen, heb ik de bouw op

van vrije sectorwoningen en huurwonin-

nuten naartoe. Dat geldt ook voor mijn

de voet gevolgd en ben iedere week ko-

gen. Dit zorgt ook voor een leuke mix aan

dochters die er op de middelbare school

men kijken. Ik heb zelfs foto’s gemaakt

bewoners van jong, oud, starters, jonge

zitten. Ook kunnen zij makkelijk heen en

hoe het telkens veranderde. Niet te gelo-

gezinnen en iets ouderen. Nu iedereen

weer pendelen tussen mij en hun vader die

ven dat ik nu gewoon in mijn eigen woon-

zijn tuin een beetje in orde aan het maken

ook in Eijsden woont. In veel opzichten is

kamer zit,” lacht ze. Het huis van Monique

is, krijg je daar een steeds beter beeld van

dit dus een bijzonder fijne plek voor ons!”

is volgens haar perfect voor haar en haar

en ontstaan er leuke contacten. Het leuke

dochters. “We woonden hiervoor in een

aan de straat vind ik ook dat het achterste


Kort Nieuws

Start bouw Heugemerhof In hartje Heugem, aan de Heugemerstraat, is een begin gemaakt met de bouw van HeugemerHof. HeugemerHof bestaat uit 18 nieuwbouw huurappartementen op het terrein gelegen achter de voormalige boerderij van de Boorn. De boerderij zelf wordt verbouwd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte. Dit gedeelte wordt verhuurd aan zorgstelling Radar en is bestemd voor begeleid wonen voor 22 mensen met een verstandelijke beperking. De 18 nieuwbouw appartementen zijn levensloopbestendig en daardoor zeer geschikt voor senioren. Het betreft hier een mix

Leuke binnenkomer

van sociale en vrije sector appartementen. Het appartementencomplex bestaat uit drie woonlagen en is voorzien van een lift. Elke woonlaag bestaat uit 6 appartementen. Elke woning is voorzien van een standaard keukenblok, een tweede slaapkamer, een buitenruimte, een parkeerplaats en een separate berging. De be-

Sinds kort hangen in het trappenhuis van de flat aan de wethou-

woners kijken uit over de gezamenlijke tuin.

der Vrankenstraat in Heer een aantal markante lijntekeningen.

Kijk voor meer informatie op www.maasvallei.nl

Het idee is afkomstig van bewoonster en BOC-lid Annie Heuts. Zij beschikte over zeven tekeningen van historisch Heer. Op alle tekeningen is de Sint Petrus Bandenkerk te zien, steeds vanuit een ander perspectief. De prenten zijn door een medebewoner in een houten lijst geplaatst en de glaswerk is gesponsord door glashandel Aarts.

Aanbod huurwoningen alleen op internet Maasvallei biedt haar sociale huurwoningen aan via het Woning-

ten. Het besluit om te stoppen met het adverteren sluit ook aan

buro. Tot voor kort werd door het Woningburo wekelijks een

bij landelijke ontwikkelingen. Woningzoekenden die niet beschik-

overzicht van de vrijkomende woningen gepubliceerd in de vorm

ken over internet, kunnen een overzicht van het actuele overzicht

van een advertentie in dag- en weekbladen. Dit gaat veranderen.

toegestuurd krijgen.

De huurwoningen van de Maastrichtse woningcorporaties, waar

Neem voor meer inlichtingen contact op met het Woningburo:

onder Maasvallei, worden niet langer gepubliceerd in de dag- en

043 325 20 25 (maandag t/m vrijdag 09:00-12:00 uur) of kijk op

weekbladen. Reden voor het verdwijnen van deze advertenties in

www.woningburo.net

de krant, is dat 98% van alle woningreacties binnenkomen via de

Maasvallei biedt tevens de mogelijkheid om in de centrale hal

website woningburo.net. Het wekelijks adverteren van beschik-

van ons kantoor gebruik te maken van een computer met inter-

bare huurwoningen is daarom niet langer nodig en bespaart kos-

netaansluiting om het woningaanbod te bekijken. 5


Eerste zonnepanelen geplaatst bij huurders Maasvallei Zonnepanelen op het dak, dat is ook mogelijk voor de huurders van Maasvallei! Dankzij ‘Zonnig Limburg’. Onder de huurders van Maasvallei is enthousiast

Energie & Duurzaamheid

gereageerd, er is veel belangstelling getoond. Bij elf woningen zijn de panelen inmiddels geplaatst, zo ook bij Dhr. Roks aan de Taxushoven in Amby.

“Ik ontving een mail over het project ‘Zon-

kan opleveren, zeker op de lange termijn, is

overlast. Ik ben nu al blij met de keuze!”

nig Limburg’ waardoor mijn interesse ei-

absoluut interessant. En dat wordt nu in-

Momenteel staan er nog elf woningen van

genlijk direct gewekt was. Door de subsidie

eens een stuk toegankelijker dankzij de bij-

Maasvallei op de planning waar in de ko-

vanuit de Provincie en een bijdrage van

dragen in dit project.

mende tijd panelen zullen worden ge-

Maasvallei werd het ineens wel heel aan-

plaatst. Van de overige woningen is nog

trekkelijk om voor zonnepanelen te kiezen.

Ik heb dus niet lang getwijfeld en me aan-

niet bekend of de bewoners definitief kie-

Ik vond het absoluut de moeite waard en

gemeld. In april is de klus geklaard op een

zen voor de zonnepanelen. Heeft u nog in-

ben voorstander van groene stroom, een

maandagmiddag. Ik heb me erg verbaasd

teresse in zonnepanelen? Laat het ons dan

meer duurzame manier van energie win-

hoe snel dit ging, binnen drie uur zaten de

weten, aanmelden kan nog! Kijk voor meer

nen. Het rendement dat de zonnepanelen

panelen op het dak, en dat zonder enige

informatie op www.zonnig-limburg.nl

De heer Hupperichs uit Amby over de na-isolatie van zijn woning:

“Door de lange winter heb ik het verschil al goed kunnen voelen”

6

Maasvallei is dit jaar in Amby gestart met

van de volgende 28 woningen, eveneens in

tuurlijk een flinke lange en uiteindelijk nog

de na-isolatie van een groot aantal wonin-

Amby. Dit zal in overleg gaan met de Huur-

koude winter gehad, dus ik heb het verschil

gen. Hierbij worden de spouwmuren ge-

dersvereniging. De uitvoer hiervan zal ook

al goed kunnen voelen. Normaal hadden

vuld met steenwol waardoor er veel minder

nog dit jaar zijn.

we altijd extra kussens in onze woonkamer

kou de woning in komt. Het maakt de wo-

Ook bij Dhr. Hupperichs aan de Mispelho-

liggen, dat is niet meer nodig. We zijn ge-

ningen een stuk behaaglijker en verlaagt de

ven in Amby werd een na-isolatie voltooid.

durende het hele project goed op de hoog-

energielasten aanzienlijk. Maasvallei ver-

Hij vertelt: “Ik ben er erg blij mee. Wij wo-

te gehouden van de stand van zaken door

goedt een deel van de kosten en verrekend

nen in een hoekwoning en hadden altijd

Maasvallei en hebben eigenlijk vrij weinig

het resterende bedrag in de huur.

behoorlijk koude buitenmuren. De muren

overlast ondervonden van de werkzaamhe-

Het eerste deel van het na-isoleren is inmid-

aan de voorkant, zijkant en achterkant zijn

den. Ik ben benieuwd of we een warme zo-

dels voltooid, het ging hierbij om 28 wonin-

nu voorzien van een extra isolatie en dat

mer krijgen en of de extra isolatie dan ook

gen. Er is gestart met de voorbereidingen

scheelt behoorlijk. We hebben dit jaar na-

zorgt dat het koel blijft binnen.”


Veilige Buurten Teams: samen werken aan een leefbare wijk

Maasvallei komt in actie in wijk Mariaberg Al enige tijd neemt Maasvallei, naast de corporaties Woonpunt en Servatius, deel aan de Veilige Buurten Aanpak in Maastricht. Naast meedenken en adviseren is Maasvallei sinds kort ook actief en zichtbaar aanwezig in de wijk Mariaberg. Na inventarisatie bij de bewoners om een beeld te krijgen van eventuele knelpunten in de wijk, gaat Maasvallei nu aan de slag met de aanpak van die punten om op die manier de leefbaarheid in de wijk te optimaliseren. boomspiegels in de straten worden gebruikt als dumpplaats van afval. Dit gaan we aanpakken door boomspiegels af te zetten met hekwerk. Op deze manier zullen we stap voor stap zaken gaan aanpakken die spelen in deze wijk.” Het werken met VBT’s heeft volgens Ingrid en Hélène veel voordelen. “Er is veel meer direct contact en interactie tussen politie, corporaties, handhaving, gemeente en beIngrid Hanssen (l) en Hélène Berg aan de slag in Mariaberg.

woners. Hierdoor kunnen we veel beter en sneller inspelen op verbeterpunten en deze

In 2009 is gestart met het werken met zoge-

Hélène vult aan: “Belangrijk is dus dat bewo-

gezamenlijk aanpakken. Dat werkt veel be-

naamde ‘Veilige Buurten Teams’ (VBT) in

ners zelf het initiatief nemen. Zij moeten aan-

ter. Maar dat kan uiteraard alleen met de

Maastricht. In deze teams werken gemeente,

geven welke verbeterpunten volgens hen de

hulp van de bewoners van Mariaberg. Dat

woningcorporaties, opbouwwerk en politie

aandacht verdienen. Of het nu gaat om over-

moeten we samen doen!”

samen met de buurtbewoners aan een aan-

last van hangjongeren, verkeersproblema-

gename woonomgeving. Er waren al VBT’s

tiek, hondenpoep of problemen door drugs-

actief in de wijken Maastricht Noord-Oost,

handel.” Om een eerste inventarisatie te

Nieuw speeltuintje voor kinderen Wyckerpoort

Limmel/Nazareth, Wyckerpoort en Witte-

maken, is gestart met het afleggen van zoge-

Op de verjaardag van onze nieuwe koning

vrouwenveld en sinds kort dus ook in Maria-

naamde huis-aan-huis bezoeken in twee stra-

Willem-Alexander heeft de bewoners-

berg. “Anders dan de naam ‘Veilige Buurten’

ten, de Gildenweg en Proosdijweg in Maria-

groep Wyckerpoort het nieuwe speeltuin-

misschien doet vermoeden, is de Veilige

berg. Ingrid: “We hebben er bewust voor

tje aan de Professor Pieter Willemsstraat in

Buurten aanpak er vooral op gericht de leef-

gekozen om kleinschalig te beginnen met

Maastricht feestelijk in gebruik genomen.

baarheid van de betreffende wijken te verbe-

een deel van de wijk. Op die manier kunnen

Het initiatief om een speelvoorziening te

teren en gaat het daarbij niet alleen maar om

we sneller en doelgerichter te werk gaan. Er

realiseren in Wyckerpoort is een jaar gele-

veiligheids-issues. Het doel is om bewoners

heeft inmiddels ook een eerste kennisma-

den opgepakt. De buurt krijgt steeds meer

te stimuleren een actieve rol te spelen in de

king en bewonersbijeenkomst plaatsgevon-

jonge bewoners die behoefte hebben aan

aanpak van verbeterpunten in hun buurt.”

den. Hieruit is onder andere naar voren ge-

een leuke en veilige speelplek. Het speel-

vertelt Ingrid Hanssen. Samen met collega

komen dat de aanpak van overlast door

tuintje is gerealiseerd in goede samenwer-

Hélène Berg is zij vanuit Maasvallei actief be-

hondenpoep aandacht moet krijgen en dat

king met de gemeente Maastricht en met

trokken bij de Veilige Buurten Aanpak.

bewoners zich erg storen aan het feit dat

steun van Maasvallei. 7


Nieuw Nieuwe prijs

Met enige regelmaat zet Maasvallei woningen in de verkoop.

Burg. Lespinassestr. (Scharn)

Keizerstraat 10 (Itteren)

Het actuele woning-

Keurige

met

Twee onder één kap woning- Keurige tussenwoninging met

aanbod en meer infor-

provisiekelder, doorzon woon-

met ruime tuin met afzonder- oa. kelder, doorzon woonka-

matie over de wonin-

kamer, gesloten keuken, drie

lijke berging, kelder, woonka- mer, gesloten keuken, drie

gen op deze pagina

slaapkamers, stenen berging

mer, gesloten keuken en drie slaapkamers, tuin en ruime

vindt u op de website

en tuin.

slaapkamers.

aparte berging.

van hypodomus.nl en

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 122.500 k.k.

Vraagprijs € 99.000,- k.k.

tussenwoning

op maasvallei.nl.

Wonen & Leven digitaal ontvangen? Dat kan! Via onze website www.maasvallei.nl

Belangrijke informatie Maasvallei Postadres: Postbus 5537 6202 XA Maastricht Bezoekadres: Severenstraat 200 Maastricht Telefoon: 043 368 37 37 Reparatieverzoeken: 043 362 62 53 Fax: 043 363 26 30 E-mail: wst@maasvallei.nl Website: www.maasvallei.nl Rabobank: 15.70.61.159 Ibannummer: NL72RABO0157061159 BIC nummer: RABONL2U

Op de Bos 3 (Itteren)

kunt u uw e-mail adres doorgeven.

Openingstijden kantoor Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Huurtoeslag Informatie Punt Maasvallei HIP Maasvallei, telefoon 043 368 37 37.

Klantenservice Voor het indienen van reparatieverzoeken kunt u tijdens kantooruren bellen met de storingsdienst, telefoon­043 362 62 53. Dit nummer is voor spoedeisende gevallen ook buiten kantooruren te bereiken. Ook kunt u ons bezoeken op www.maasvallei.nl of mail naar wst@maasvallei.nl.

Belangrijke telefoonnummers • Huurdersvereniging Woonvallei 043 363 13 11 • Verhuisservice 043 367 20 00 • Meldpunt drugsoverlast 043 350 51 11 • Roos 088 010 45 55

Rayons

Rayon A

Rayon B

Rayon C

Rayon D

Gebied

Maastricht Noord-West

Maastricht Zuid, West en Centrum, Randwyck, Heugem(erveld), Cadier en Keer, Gulpen, Beek en Eijsden

Maastricht Zuid-Oost (excl. Scharn, Heugem(erveld) en Randwyck)

Maastricht Noord-Oost en Scharn

Mariaberg, Brusselsepoort, Malberg, Daalhof en Caberg

Binnenstad, St. Pieter, Randwyck, Jekerdal, Wyck, Heugem, Cadier en Keer, Gulpen, Beek en Eijsden

Heer, Eyldergaard en De Heeg

Wittevrou­wenveld, Amby, Scharn, Limmel en Itteren

Ellen Hijmenberg 043 368 37 40 Eloeska Hardy 043 368 37 35

Linda Spaetgens 043 368 37 30

Ellen Hijmenberg 043 368 37 40 Eloeska Hardy 043 368 37 35

Jeroen Schins 043 368 37 14

Opzichter

Ellen Thijssens 043 368 37 26

Rob Drissen 043 368 37 20

Bert Christiaans 043 368 37 10

Carlo Bouwens 043 368 37 17

Leefbaarheidsmedewerker

Ingrid Hanssen 043 368 37 81

Ingrid Hanssen 043 368 37 81

Hélène Berg 043 368 37 08

Hélène Berg 043 368 37 08

Buurt

Consulenten

Colofon Realisatie en vormgeving: Strategyminds. Fotografie: Luc Hommes en Maasvallei. Eindredactie: Maasvallei. Aan de tekst van deze Wonen & Leven kan geen rechtskracht worden ontleend.

20130611 wonen en leven 2, maasvallei  

De zomereditie van Wonen en leven uithgebracht door Maasvallei uit Maastricht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you