Page 1

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Voorwoord Het Mill-Hillcollege is een school voor mavo-havo-vwo-onderwijs in Goirle. De school heeft in 013 zo’n 1600 leerlingen en ruim 150 medewerkers. Er zijn vier onderwijsteams: het onderbouwteam, het mavoteam, het havoteam en het vwoteam. Er zijn drie onderwijsondersteuningsteams: audit en control, onderwijsondersteunende dienst en de facilitaire dienst. De school kent een matrixstructuur en heeft vier faculteiten: alfa, bèta, gamma en delta. Het jaar 013 heeft in het teken gestaan van de totstandkoming van dit schoolplan. Alle publieksgroepen van het Mill-Hillcollege zijn betrokken bij dit schoolplan: ‘Leren Navigeren’. Zo hebben de leden van de Raad van Advies gepresenteerd hoe zij de school in zijn omgeving zien en er heeft een visitatie plaatsgevonden door (ex-)rectoren waarbij met (oud-)leerlingen en personeel gesproken is. Er is een aantal visiedagen geweest, een open inloop voor het personeel en een onderwijsstudiemiddag in 8 groepen waarbij de speerpunten per faculteit en per team geformuleerd zijn. Dit schoolplan verwoordt de ideeën en idealen die leven binnen het Mill-Hillcollege met betrekking tot het onderwijs in de periode 014-018. Er is gekeken vanuit een breed perspectief: hoe zou het onderwijs eruit moeten zien als een nu (in 013) geboren kind een diploma gaat halen in 030? Vanuit die gedachte is de visie ontstaan die krachtig is samen te vatten tot Leren Navigeren. In ons onderwijs begeleiden we de leerling bij het maken van eigen keuzes. Het Mill-Hillcollege vindt het erg belangrijk dat de school een “gemeenschap” is waar de leerling naast cognitieve vaardigheden vormende vaardigheden mee krijgt. In het denkproces hebben de 21th century skills een belangrijke leidraad gevormd. Dit schoolplan sluit ook aan bij de ambities die geformuleerd zijn in Koers 2016, het strategisch plan van OMO. Leren Navigeren gaat verder op en verder dan het vorige schoolplan Mill-Hill in beweging. Navigeren is immers bewegen met een doel. De kern van dit schoolplan behelst de inhoud van het onderwijs. De organisatieprocessen zijn op orde: de organisatie staat en er heerst een goede sfeer op school die het mogelijk maakt om nu meer de diepte in te gaan. Ik dank allen die betrokken zijn geweest bij de creatie van dit schoolplan. Dat was al een boeiende expeditie, maar laat de komende jaren 014-018 ons nog meer bij de kern brengen van Leren Navigeren.

mr. Carin Zandbergen rector Mill-Hillcollege Goirle

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Inhoudsopgave Schema totstandkoming schoolplan ..……………….6 Mill-Hillcollege kernwaarden .……………………….....8 DNA Mill-Hillcollege …………………………………...….10 Het Mill-Hillcollege en zijn omgeving ………….....12 Primaire proces voorop …….………………………......14

Onderwijs schoolbreed ..…….…………………………..16 Leren navigeren ..…………………………………………...18 Speerpunten teams .……………………………………….20 Speerpunten faculteiten …..…………………………….28

Inspirerend, open, professioneel …..……………….36 Communicatie ...…………………………...……………….40 Kwaliteitszorg ...…………………………...………………..42 Richting, ruimte, resultaat, rekenschap ...……….44 Bronnen ...……………………………………………………...48 Organogram ...………………………………………………..50

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


visitati

(oud-)Leerlingen

docen

visiedag Raad van Advies

Schoo

MR

raad van bestuur

faculteiten

MT + faculteits + “talen

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


tie

nten

OOP

ouderpanels ouders

olplan

svoorzitters nten�

MT

visiedag

teams

visiedag

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Identiteit In 1866 stichtte kardinaal Herbert Vaughan de congregatie van de Mill Hill Fathers. De Tilburgse stichting dateert van 1912 en werd gevestigd in de Rooi Pannen, toen aan de rand van de stad. Inmiddels heeft de congregatie geen directe betrokkenheid meer bij het bestuur van de school; de school valt onder het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Wel zijn de doelstellingen van de congregatie van de Mill Hill Fathers bewaard gebleven in de huidige identiteit van de school. Het Mill-Hillcollege heeft een katholiek-humanitaire visie op mens en maatschappij, waarin naast de eigen verantwoordelijkheid, solidariteit met en betrokkenheid bij anderen, aandacht en respect voor de ander centraal staan. Het Mill-Hill wil zijn authentieke wortels als derdewereldschool uitdragen.

Ambitie 

het Mill-Hillcollege is een school waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij van morgen in een veilige en groene omgeving;



op het Mill-Hillcollege wordt de leerling in zijn kracht gezet en leert hij, in verbinding met de andere leerlingen, met docenten en ondersteunend personeel eigen keuzes te maken.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Kernwaarden Met de kernwaarden van het Mill-Hillcollege willen we dat iedereen in één oogopslag kan zien waar onze school voor staat. Onze kernwaarden zijn: 

inspirerend;

betrokken;

ondernemend.

Inspirerend Inspirerend onderwijs ontstaat wanneer creativiteit de ruimte krijgt en wanneer het onderwijs leerlingen uitdaagt tot nadenken en tot zelfstandig handelen en reflecteren. De docent kan de leerling binden en boeien. Leerlingen kunnen elkaar inspireren in een rijke leeromgeving, waardoor de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonskenmerken geoptimaliseerd wordt. Betrokken De medewerkers, leerlingen en ouders van het Mill-Hillcollege zijn betrokken bij elkaar: ze hebben oog en oor voor elkaar en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. De school is betrokken bij mens en maatschappij onder andere bij mensen in de zogenoemde derde wereld. Ondernemend De medewerkers en leerlingen van de school zijn ondernemend; ze zijn op zoek naar hun eigen horizon en nemen zelf het initiatief. Van medewerkers en leerlingen wordt verwacht dat ze slagvaardig zijn en door innovatie succes willen hebben. Ze krijgen de ruimte om op een dynamische wijze nieuwe dingen te ontwikkelen en plannen uit te voeren; dit moet leiden tot resultaten, waarvoor een ieder zelf of gezamenlijk de verantwoordelijkheid neemt.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Tilburg

Riel

Goirle

BiestHouthakker Alphen Hilvarenbeek

BelgiĂŤ

Diessen

Esbeek

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018

Schoo Totaa Verde brugk mavo havo vwo


Schooljaar 2013-2014 in welk(e) dorp/ in welk(e) dorp/stad hebben de stad wonen de brugklasleerlingen op de basisleerlingen? school gezeten? Goirle Tilburg Hilvarenbeek Alphen (N-Br.) Riel Diessen BelgiĂŤ Biest-Houtakker Esbeek Buiten regio

34% 27% 15% 8% 6% 3% 3% 2% 1% 1% 100%

33% 30% 16% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 100%

oljaar: 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 al aantal leerlingen: 1475 1513 1522 1583 1615 1583 1523 1427 1326 eling over: klas 296 295 296 319 322 285 255 245 235 o 285 279 289 283 309 307 307 263 225 o 507 557 561 580 581 568 533 504 476 387 382 376 401 403 423 428 415 390 1475 1513 1522 1583 1615 1583 1523 1427 1326 Het Mill-Hillcollege streeft naar een stabiele instroom van leerlingen

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Onderwijs in de 21e eeuw Onze maatschappij verandert voortdurend en met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. In de kenniseconomie die Nederland is, leiden we de leerlingen met inspiratie, betrokkenheid en ondernemendheid op tot volwassenen die door het maken van hun eigen keuzes zullen kunnen functioneren in een maatschappij die wij nog niet kennen. Hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen en hun toekomstige leven nodig hebben, is bijna onmogelijk om op dit moment in te schatten. Toch houdt wereldwijd een groot aantal groeperingen, zoals de OESO, zich bezig met het vraagstuk, namelijk: welke competenties hebben de leerlingen nodig in de 21ste eeuw? Het antwoord is: 21th century skills.

21th century skills De 21th century skills sluiten naadloos aan op de kernwaarden van het Mill-Hillcollege: 

Leven

->

betrokken

Werken

->

ondernemend

Leren

->

nieuwsgierig (inspirerend)

Deze tekening van de 21th century skills staat voor de wijze waarop het onderwijs gezien kan worden in de 21ste eeuw. Taal en rekenen zijn basisvaardigheden in het onderwijs. Vanuit de skills wordt gekeken naar de “kernvakken” en het onderwijs krijgt daarin vorm vanuit de kernwaarden: leven-werken-leren. Op het Mill-Hillcollege dus vanuit de kernwaarden betrokken-ondernemend-inspirerend.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Inleiding Onderwijs wordt gemaakt door de docent: in de teams, de faculteiten en in de secties. Daarom heeft iedere sector en elke faculteit zelf de speerpunten benoemd die in de periode 014-018 gerealiseerd gaan worden. Toch zijn er ook zaken die Mill-Hillbreed geregeld worden. Zie onder andere het schoolreglement voor informatie over toelating, bevordering en verwijdering.

Taal en rekenen In lijn met het Bestuursakkoord tussen het ministerie van Onderwijs en de VO-raad en in overeenstemming met de 21th century skills zal ook op het Mill-Hillcollege de focus de komende schoolplanperiode liggen op versterking van de basisvaardigheden. Vanuit een op te stellen beleidsplan zullen concrete activiteiten worden uitgezet om de prestaties van de leerlingen voor de kernvakken aantoonbaar te verbeteren.

Buitenlesactiviteiten en globalisering Leren vindt niet alleen in de school plaats maar ook in de buitenlesactiviteiten. Twee keer per jaar vindt een activiteitenweek plaats. De verschillende teams zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor een gedegen programma dat een verrijking en aanvulling vormt van en op het reguliere onderwijs. Een goede horizontale als wel verticale invulling staan er garant voor dat de leerling kennis maakt met diverse vormen van leren. De buitenlesactiviteiten dragen ook bij aan de 21th century skills. Het Mill-Hillcollege is een derdewereldschool met diverse activiteiten op dit terrein, zoals de derdewereldrommelmarkt, de kerstactie en diverse andere projecten. Hierin blijft de school investeren. CULTO, MuziekmozaĂŻek en andere culturele activiteiten passen bij de school en vormen de leerling. Dit geldt ook voor het Auschwitzproject waarbij enkele leerlingen uit mavo, havo en vwo gezamenlijk een bezoek aan Auschwitz brengen en hun ervaringen delen in de school. Ook de diverse sportdagen, het watersportkamp en de Ronde van Nederland doen recht aan de inhoud die het Mill-Hillcollege wil geven aan de Bildung van leerlingen. Voor leerlingen met Spaans als keuzevak vindt er een uitwisseling plaats met leerlingen uit OĹˆati in Spaans Baskenland. Daarnaast worden er diverse buitenlandse reizen georganiseerd. Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid investeert de school in maatschappelijke stage, zodat leerlingen hun burgerschap daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


ICT-vaardig Leerlingen in de 21ste eeuw moeten ICT-vaardig en mediawijs zijn. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel en dat heeft vergaande consequenties voor de school. De infrastructuur binnen het gebouw dient “bij de tijd te zijn”, docenten moeten permanent (bij)geschoold worden en het Mill-Hillcollege dient zijn visie op dit terrein verder te ontwikkelen. Binnen de school is er geen verbod op het gebruik van mobieltjes, smartphones of andere devices. Het uitgangspunt is dat leerlingen overal te allen tijde kunnen leren, online en offline, waarbij wordt uitgegaan van het principe dat zowel offline als online dezelfde fatsoensnormen gelden. Het Mill-Hillcollege is goed geoutilleerd op het gebied van ICT-voorzieningen. Het beschikt over een stabiel en goed beveiligd netwerk. Leren en werken op afstand vormen geen probleem. De mogelijkheden worden echter niet ten volle benut. Het blijft de komende jaren een uitdaging om ervoor te zorgen dat ICT een echte meerwaarde gaat krijgen binnen het primaire proces. De school zet in op een hybride systeem, zodat zowel met klassieke als met moderne leermiddelen omgegaan wordt. Speerpunt voor de komende jaren is een verdere implementatie van de elektronische leeromgeving binnen het onderwijs.

Zorg voor leerlingen en passend onderwijs Het Mill-Hillcollege ziet het als zijn verantwoordelijkheid om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun functioneren op school. Het gaat daarbij zowel om het leerproces als om het welbevinden van de leerling. Er heerst een veilige, vertrouwde sfeer binnen de school, waarbinnen het Mill-Hillcollege zijn leerlingen onderwijs en begeleiding biedt. De school heeft een goed functionerend leerlingenzorgsysteem. Met het oog op passend onderwijs zullen het systeem en de begeleiding de komende jaren aangepast moeten worden. Het is van groot belang de juiste balans te behouden in de begeleiding van alle leerlingen. Uitgangspunt zal blijven dat het Mill-Hillcollege wel een school is met zorg voor de leerling maar geen zorgschool is.

Begeleiding: mentoraat, lob Loopbaanplanning en -oriëntatie (lob) heeft niet alleen te maken met de aansluiting op het vervolgonderwijs, maar ook met het maken van de juiste keuzes. Zowel op schoolniveau als op teamniveau moet een visie en ambitie uitgewerkt worden. De rol van de mentor zal hierin een duidelijke plaats krijgen.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Klik hier voor het teamplan

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


FACTSHEET Het onderbouwteam heeft 35 docenten en wordt aangestuurd door een sectordirecteur. Het onderbouwteam wordt ondersteund door een coördinator leerlingzaken voor de brugklassen en een coördinator leerlingzaken voor havo-2 en vwo-2. Elke onderbouwleerling heeft één of twee mentor(en); de brugklassers worden daarnaast ook begeleid door twee leerlingmentoren.

Er zijn drie stromen te onderscheiden in de brugklas:

- de A-stroom: mavo/havobrugklas; - de B-stroom: havo/vwobrugklas; - de C-stroom: vwobrugklas. Naast de reguliere vakken in de brugklas wordt er een oriëntatie op talen aangeboden. De brugklassers van de A-stroom krijgen een oriëntatie op Frans en Duits, de B-stroom op Frans, Duits en Spaans en de C-stroom op Frans, Duits, Spaans en Latijn. Na de brugklas kiezen de leerlingen van de B- en C-stroom welke twee talen ze vanaf de tweede klas gaan volgen. De C-stroom leerlingen krijgen daarnaast in de brugklas het vak bètaoriëntatie en kiezen in klas vwo-2 voor een alfa- of bètarichting in de derde klas. Het vak science maakt deel uit van de bètarichting.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Klik hier voor het teamplan

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


FACTSHEET Het mavoteam bestaat uit 23 docenten, die onder leiding van een sectordirecteur, verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen in mavo-2, -3 en -4. Het onderwijs in de afdeling kenmerkt zich enerzijds door een goede praktische voorbereiding op het mbo en de arbeidsmarkt en anderzijds door een goede theoretische voorbereiding op doorstroming naar de havo. De mavoleerling kan kiezen uit een viertal sectoren, te weten economie, zorg en welzijn, techniek en landbouw. Bij het maken van keuzes wordt de leerling, behalve door de vakdocenten en de mentor, bijgestaan door twee loopbaanbegeleiders (lob’ers) en een coördinator leerlingzaken. Aandacht voor de vervolgopleidingen is er niet alleen in de verschillende vaklessen, maar ook tijdens de zogenoemde DSO (doorstroomoriëntatie)-lessen en in de beroepsgerichte stage, die verplicht onderdeel uitmaken van de opleiding.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Klik hier voor het teamplan

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


FACTSHEET Het havoteam heeft 24 docenten en wordt aangestuurd door een sectordirecteur. Verder heeft het havoteam een coรถrdinator leerlingzaken voor de derde klassen en een coรถrdinator leerlingzaken voor havo-4/-5. Iedere bovenbouwleerling van de havo krijgt elk schooljaar een nieuwe mentor. In de derde klas worden er mentorlessen aangeboden en in de vierde klas staat er een mentoruur op het rooster. Het team heeft een lob-coรถrdinator die de leerling ondersteunt bij het kiezen voor een vervolgstudie. Het Mill-Hillcollege biedt alle 4 de profielen aan met naast de profielvakken de volgende keuzevakken: Natuur en techniek:

biologie, informatica, NLT en economie

Natuur en gezondheid:

aardrijkskunde, natuurkunde, NLT, informatica en economie

Economie en maatschappij: aardrijkskunde, Duits, Frans, Spaans (el)*, kunstvak, M&O, biologie Cultuur en maatschappij:

aardrijkskunde, economie, kunstvak, Spaans (el), wiskundeA en biologie

* M.i.v. het schooljaar 2015-2016 wordt het vak Spaans elementair (el) vervangen door het vak Spaans. Voorts doorloopt elke leerling de maatschappelijke stage.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Klik hier voor het teamplan

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


FACTSHEET Het vwoteam heeft 28 docenten en wordt aangestuurd door een sectordirecteur. Onderdeel van het vwoteam zijn de coördinator leerlingzaken voor vwo-3 en de coördinator leerlingzaken voor vwo-4, -5 en -6. In vwo-3 hebben de leerlingen een mentor voor de gehele klas. Tijdens de mentorlessen wordt vooral aandacht besteed aan de keuze van het vakkenpakket. Het Mill-Hillcollege biedt alle 4 de profielen aan met daarnaast de keuzevakken: filosofie, economie, biologie, kunstvak, Grieks, Latijn en voor de natuurprofielen informatica, NLT en wiskunde-D.

In klas vwo-4 is de mentor een van de vakdocenten van de leerling. Uitgangspunt in het mentoraat van de vwobovenbouw is dat de mentoren de leerlingen zoveel mogelijk meennemen van klas vwo-4 naar vwo-6. Een voorwaarde daarbij is dat ook in vwo-5 de leerlingen les hebben van hun mentor. Het streven van de mentorbegeleiding in vwobovenbouw is de groei naar een steeds grotere zelfstandigheid en zelfkennis.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en daarom op school zelf hun zaken kunnen regelen. Dit gebeurt natuurlijk in een veilige omgeving, waar zij kunnen leren wie zij zijn en hoe zij op eigen benen kunnen te staan. Hun mentor en vakdocenten ondersteunen hen bij hun reflectie en ontwikkeling naar een steeds grotere zelfstandigheid.

Het team heeft een lob-coördinator die de leerlingen ondersteunt bij hun keuzeproces voor ten eerste de keuzevakken voor de bovenbouw en daarna de vervolgstudie. De lob-begeleiding voor de leerlingen verloopt evenals de mentorbegeleiding langs de lijnen van een steeds grotere zelfstandigheid. In vwo-3 wordt het computerprogramma Qompas gebruikt, in vwo-4 en hoger krijgen de leerlingen opdrachten om zich te oriënteren op studies. Het uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen zoveel mogelijk kennis maken met opleidingen door te ervaren hoe het daar is tijdens open dagen en meeloopdagen. Voorts doorloopt elke leerling de maatschappelijke stage.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Betekenisvol

Maatwerk/differentiatie

Taalbelang Klik hier voor het faculteitsplan

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


FACTSHEET De alfafaculteit wordt aangestuurd door een faculteitsvoorzitter die bijgestaan wordt door een sectordirecteur. In de alfafaculteit zitten de secties Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Latijn en Grieks.

Actueel

De alfafaculteit houdt zich bezig met het vernieuwen en moderniseren van het taalonderwijs. Gedurende het schooljaar worden de leden van de secties die zitting hebben in de faculteit tijdens faculteitsbijeenkomsten geschoold om deze doelen te bereiken.

Het onderste uit de kan halen

De alfafaculteit heeft inmiddels bereikt dat er voor iedere sectie een vakwerkplan ligt, bij Nederlands gestoeld op het Raamwerk Nederlands en bij de moderne vreemde talen op het Europees Referentiekader. Daarnaast is er een samenwerking tot stand gekomen met de FLOT, de talenfaculteit van Fontys lerarenopleiding te Tilburg.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Klik hier voor het faculteitsplan

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


FACTSHEET De bètafaculteit wordt aangestuurd door een faculteitsvoorzitter die bijgestaan wordt door een sectordirecteur. In de bètafaculteit zitten de secties wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, verzorging, informatica, BeO, NLT en science.

De bètafaculteit houdt zich bezig met afstemming van vakinhoud onderling, zoals het gebruik maken van dezelfde termen bij verschillende vakken. Verder werkt de bètafaculteit aan het verbeteren van de status van de bètavakken bij leerlingen. De bètafaculteit zorgt voor scholing van docenten voornamelijk op didactisch en ICT-terrein. De bètafaculteit heeft al gerealiseerd dat er een specifieke toolbox beschikbaar is, waarin termen en vaardigheden eenduidig worden omschreven voor de bètavakken.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Klik hier voor het faculteitsplan

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


FACTSHEET De gammafaculteit wordt aangestuurd door een faculteitsvoorzitter die bijgestaan wordt door een sectordirecteur. In de gammafaculteit zitten de secties filosofie, aardrijkskunde, levensbeschouwing, geschiedenis, maatschappijleer, economie en management & organisatie.

De gammafaculteit heeft zich bezig gehouden met afstemming van het begrippenkader en toetsing via het KIT-model. Hieraan is onder andere via scholing vanuit CITO op het gebied van toetsing gewerkt.

We zullen ons in de komende jaren onder andere bezig gaan houden met vakoverstijgende modules waarbij een van de thema’s ontwikkelingssamenwerking is.

In samenwerking met Fontys gaan we werken aan didactiek waarbij we de leerling aanleren als een kritische burger te kijken naar een gewenste toekomstige wereld.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Klik hier voor het faculteitsplan

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


FACTSHEET De faculteit δ wordt aangestuurd door een faculteitsvoorzitter, die bijgestaan wordt door een sectordirecteur. In de deltafaculteit zitten de volgende secties: 

lichamelijke opvoeding

muziek

handvaardigheid

tekenen

kunst

ckv

Waar houdt de deltafaculteit zich mee bezig? 

talentontwikkeling bij de leerling;

hoe kunnen wij als faculteitsvakken van elkaar leren?;

toetsing en beoordeling (specifiek bij praktijkvakken);

determinatie en advisering.

Wat is de afgelopen jaren gerealiseerd? 

er zijn vakwerkplannen ontwikkeld en geactualiseerd;

er zijn faculteitsdagen opgezet voor de bovenbouw havo en vwo: sport- en cultuurdagen;

cursus Moodle voor de faculteitsleden;

studiemiddag Human Dynamics in verband met omgaan met verschillen;

intensievere samenwerking met FHK, resulterend in stageplaatsen voor studenten van de Academie voor Danseducatie.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Inleiding Het Mill-Hillcollege biedt een veilige leeromgeving met een goed pedagogisch klimaat, waarin leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Om dit te bereiken, hebben we docenten die de leerlingen kunnen inspireren en motiveren, binden en boeien en die hen vertrouwen geven in eigen kunnen. In ons onderwijs willen we docenten hebben die onze leerlingen kunnen inspireren: leerlingen moeten gemotiveerd worden en blijven, zodat ze hun talenten ten volle kunnen benutten. Dat kan alleen als de werkomgeving voor allen een inspirerende werkomgeving is, waarbij er sprake is van open en respectvolle communicatie: een professionele organisatie dus, waar mensen elkaar ruimte geven maar ook waar een ieder de ander op resultaten kan aanspreken.

Personeelsverdeling naar geslacht en leeftijdscategorie: Sep 2013 30

25

20

15

Aantal vrouwen

Aantal mannen 10

5

0 15 tot 24 jaar

25 tot 34 jaar

35 tot 44 jaar

45 tot 54 jaar

55 tot 65 jaar

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Beroepswaarden In Koers 2016 heeft OMO de beroepswaarden omschreven van waaruit gewerkt wordt: •

vrolijk;

verrijkend;

verrassend;

vakmanschap;

verantwoordelijk eigenaarschap.

Aangevuld met de organisatiecompetenties van OMO (organisatieloyaliteit, creativiteit en samenwerken) en de kernwaarden van het Mill-Hillcollege (inspirerend, betrokken en ondernemend) ontstaat het beeld van de medewerker die het Mill-Hillcollege in zijn school aan het werk wil zien. Dat betekent dat het personeelsbeleid stoelt op de dialoog en op het in de kracht zetten van het personeel. In een open sfeer en een transparante besluitvormingscultuur is het de taak van allen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het doel: de leerling bij staan in zijn ontwikkeling. Dat doen we door de autonomie van de professional te benadrukken en de mens in de organisatie aandacht te geven, zodat er een creatief proces op gang komt. Discretio en maatwerk, dat is waar het om draait. Binnen de school bestaat een groot aantal netwerken dat reeds op een organische wijze onderhouden wordt, bijvoorbeeld omdat secties bij elkaar in een kamer zitten. Aandachtspunten binnen het personeelsbeleid zijn de vorming van kennisnetwerken buiten de school en de leerbereidheid van docenten optimaliseren.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Functiemix In het Convenant Leerkracht van Nederland zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van het loopbaanperspectief voor docenten en het belonen van kwaliteit met het doel de aantrekkelijkheid van het beroep te versterken. Een van de afspraken op dit gebied betreft de verhoging van het percentage LC- en LD-functies binnen een school. Deze ontwikkeling wordt de ´functiemix´ genoemd, de verdeling van leraren over de salarisschalen LB, LC en LD. In het Convenant is voor de groei van het aandeel docenten in de schalen LC en LD een vast percentage overeengekomen. De school zal op 1 oktober 2014 aan de functiemixvereisten voldoen.

Gesprekscyclus Het Mill-Hill onderschrijft het belang van het voeren van functionerings-gesprekken en beoordelingsgesprekken. De cyclus wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van OMO. Naast deze formele gesprekken hecht de school veel waarde aan diverse andere vormen van overleg. In voortgangs- en taakgesprekken tussen medewerker en leidinggevende worden tussentijds alle voor het goed functioneren relevante zaken besproken. Daarnaast is er expliciete aandacht voor collegiale consultatie en intervisie.

Managementteam Het managementteam bestaat uit een rector, een conrector en 4 sectordirecteuren; er is sprake van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding (4).

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Meldingsfrequentie: 1,75 1,51 1,34 1,08 Verzuimpercentage: 5,59% 7,60% 5,99% 4,14%

2011 1,05 3,70%

2012 2013 tm 13-9 1,08 1,1 4,71% 4,30%

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Opleidingsschool In de visie van de school is het opleiden van nieuwe collega’s een integraal deel van zijn onderwijstaak. De eigen onderwijsontwikkeling krijgt zo een impuls. Het brengt nieuwe kennis in de school en zorgt ervoor dat de zittende docenten leren én leren begeleiden. Deze wisselwerking is van essentieel belang. Er is flink geïnvesteerd in de scholing van schoolpracticumdocenten, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van een groot aantal studenten van lerarenopleidingen. De school kiest bewust voor een diversiteit aan instroom, dus zowel van de reguliere docentenopleidingen, de deeltijdopleidingen, de AOST (Academische Opleidingsschool Tilburg) als de ULT (Universitaire Lerarenopleiding Tilburg). Het opleiden binnen de school zal de komende periode verder uitgebouwd worden, waarbij ook onderzoek in de school stapsgewijs een plaats zal krijgen.

Vrijwilligersbeleid De school beschikt over een aantal vrijwilligers en een helder vrijwilligersbeleid.

Ambitie personeelsbeleid 

persoonlijke aandacht voor het personeel;

ontwikkeling van het personeel;

participatie van het personeel;

ziekteverzuim lager dan 4%;

meldingsfrequentie lager dan 1,5.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Inleiding Mill-Hillcollege staat voor een duurzame relatie met de publieksgroepen op een open en moderne wijze. In het strategisch communicatieplan staan alle publieksgroepen, middelen en de USP’s (Unique Selling Points) en ESP’s (Emotional Selling Points). Daaruit blijkt dat leerlingen en ouders voor het Mill-Hill kiezen vanwege:

Sfeer

Veiligheid

Groen

Kwaliteit

Sponsoring Het Mill-Hillcollege aanvaardt geen geldelijke bijdragen die op enigerlei leiden tot verplichtingen voor leerlingen. Ook het aan derden doorgeven van leerlinggegevens voor commerciële doeleinden gebeurt niet. Het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”, dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid, dient hierbij als richtlijn.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Ouderparticipatie Het Mill-Hillcollege intensiveert de ouderparticipatie de komende vier jaar. Projecten die tot doel hebben ouders meer bij de school te betrekken, hebben namelijk effect: leerlingen gaan er beter door presteren. Indirecte, subtiele vormen van ouderbetrokkenheid blijken krachtiger te zijn dan directe, zichtbare vormen. Indirecte vormen zijn bijvoorbeeld verwachtingen die ouders van hun kinderen hebben en de manier waarop ze met hen praten en dan niet alleen over school. Directe vormen van betrokkenheid zijn deelname aan ouderavonden, informatieavonden en participatie in de school. Deze verschillende activiteiten worden verder uitgebouwd naast de ouderpanels die al goed functioneren.

Ambitie communicatie 

het Mill-Hillcollege doet wat het belooft en communiceert op een heldere, open manier in een ICT-rijke omgeving;

optimalisering en vernieuwing website;

optimalisering Mill-Hill Inside en de Mail-Hill;

optimalisering werking sociale media.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Inleiding Het Mill-Hillcollege kent een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem dat gebaseerd is op het INK-model. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg berust bij de rector. Een lid van het MT is belast met de portefeuille kwaliteitszorg. De portefeuillehouder stuurt de kwaliteitskring aan en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het Kwaliteitsplan genoemde activiteiten. De kwaliteitskring bestaat uit personeelsleden vanuit de verschillende teams in de school. De kwaliteitskring verricht onderzoek naar de bestaande meetinstrumenten en inventariseert of het geheel van onderzoeken de totale kwaliteitszorg dekt. Daarnaast stelt de kwaliteitskring een kwaliteitskalender samen met daarin de doelstellingen uit het schoolplan omgezet naar kritische prestatieindicatoren, met een tijdsplan van afname van metingen en met de namen van diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. De kwaliteitskring is eveneens verantwoordelijk voor de analyse van onderzoeken, het leveren van imput voor verbetertrajecten en het bijhouden van de diverse kwaliteitzorgsystemen, zoals Vensters voor Verantwoording. Alle voorstellen ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteitszorg worden voorgelegd aan het managementteam. Het managementteam neemt het uiteindelijke besluit voor het te voeren beleid.

Kwaliteitszorggesprekken 

Ouderpanels

Leerlingenpanels

Klankbordlunches

Raad van Advies

MR

Leerlingenraad

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Ambitie kwaliteitszorg 

de school wil voor elke opleiding een basisarrangement;



de school handhaaft een goed kwaliteitszorgsysteem.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Managementvisie De visie op de organisatie van het Mill-Hillcollege kan het best benaderd worden door het 4R-model van Paul Schnabel.

Richting

Ruimte

Resultaat

Rekenschap

Ruimte geven aan medewerkers (de professionals) staat centraal, omdat ruimte werkplezier, creativiteit en innovatieve ideeĂŤn oplevert. Onderwijs is een people business bij uitstek. In het onderwijs is het motiveren en inspireren van leerlingen het uitgangspunt. Van cruciaal belang hierbij zijn de docenten. Optimaal begeleiden en motiveren van leerlingen vraagt goed gemotiveerde medewerkers. Niet alleen de docenten spelen hierbij een grote rol, maar ook de ondersteunende medewerkers die niet alleen de basiskwaliteit, maar ook het thuisgevoel waarborgen. Het Mill-Hillcollege is een school waarin medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen en ook van elkaar kunnen en willen leren. Het managementteam moet sturen: het moet de Richting aangeven en ervoor zorgen dat “de neuzen dezelfde kant op wijzenâ€?, rekening houdend met de diversiteit van het individu. Professionals wensen duidelijke doelen te krijgen en Ruimte om de realisatie hiervan te kunnen bepalen. Daarnaast moet de professional Rekenschap afleggen over de invulling van de ruimte: dit moet gebeuren binnen de kaders van de ruimte die de professional krijgt. Van groot belang is dat er van tevoren besproken Resultaten worden geleverd.

Het Mill-Hillcollege heeft gekozen voor een matrixstructuur: zie het organogram.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Bezielend leidinggeven Bezielend leidinggeven is: recht doen aan allen, iedereen vreugde bezorgen over het samenzijn en het samenwerken, ieder mens het gevoel geven dat hij waardevol is en ertoe doet.

Interne organisatie De school is gebaat bij een duidelijke en transparantie organisatiestructuur. Binnen het Mill-Hillcollege zijn de lijnen duidelijk. Teams vormen de basis van waaruit het onderwijs vorm gegeven wordt. Daarnaast is er een duidelijke plek voor de faculteiten en secties om te werken vanuit de vakinhoud. De verschillende geledingen werken in een matrixstructuur nauw met elkaar samen. De structuur van de interne organisatie is overzichtelijk en flexibel, met korte lijnendie in staat stellen om snel en adequaat in te spelen op veranderende omstandigheden. Voor een goede interne organisatie is evenwel meer nodig dan een duidelijke structuur. Als de uitwerking van de interne organisatie in praktische zaken zoals (jaar) rooster, toetsing, inzet van personeel en ruimte niet op orde is, blijven ambities zweven. Daarom is het zo belangrijk dat de interne organisatie in de school stevig aangestuurd wordt en dat er eenduidig gecommuniceerd wordt over alle zaken die hieronder vallen.

Ambitie organisatie 

Resultaatgericht werken in een professionele cultuur met aandacht voor het individu

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Financiën Het Mill-Hillcollege is een school met een gezond financieel fundament. Vanuit de beleidskeuzes die gemaakt worden, wordt steeds de bijpassende financiële verantwoording gekozen.

Ambitie financiën 

realistisch en vooruitziend begroten;

financiële verantwoordelijkheid bij het managementteam en de hoofden van dienst;

geen incidentele gelden voor langlopende projecten gebruiken;

weerstandsvermogen van 15%, overhead 20%.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Gebouw en veiligheid De tekst uit het vorige schoolplan is nog onverkort van kracht: “Het gebouw en de ligging van het Mill-Hillcollege worden door iedereen als een sterkte aangeduid: landelijk en rustig gelegen, voornamelijk laagbouw, ruimtelijk, veel licht, goed geoutilleerde ruimtes (mediatheek, Atrium, Agora, Forum, werkkamers, spreekruimtes). Voor zowel medewerkers als leerlingen is het gebouw een prettige, veilige en stimulerende plek om te werken en te leren. Het gebouw heeft evenwel ook een andere kant: het is zeer onderhoudsgevoelig’’. Zeker de staat van onderhoud van de bouwdelen van voor 1996 behoeft extra aandacht. Het MOP (Meerjaren Onderhoudsplan) zal daarom ingrijpend worden herzien. Het blijft onze ambitie om te beschikken over een goed geoutilleerd gebouw met een goede staat van onderhoud, een prettige en veilige plek voor leerlingen en medewerkers. We willen een gebouw dat in goede staat van onderhoud verkeert; een duurzame school in een mooie groene omgeving is voor ons allen van belang. Daarom moeten en willen we ook investeren in het gebouw. Om hierin zoveel mogelijk zelf regie te kunnen voeren, gaan we in overleg met de gemeente Goirle over de mogelijke doordecentralisatie van de huisvestingsgelden. Het gebouw en de ligging van het Mill-Hillcollege vormen ons visitekaartje: rustig en in een groene omgeving gelegen. Het Mill-Hillcollege is nu voorzien van een fietspad aan de achterzijde. Het fietsen snelverkeer wordt van elkaar gescheiden en beide kunnen veilig het gebouw bereiken. De herinrichting van het gebouw en de verwezenlijking van een groene, duurzame campus geven het gebouw een lichte en vrolijke uitstraling: een veilige en stimulerende plek om te leren en te werken.

Ambitie gebouw & veiligheid 

doorcentralisatie huisvestingsgelden;

gezonde veilige school: open leercentra;

tuin: groen en duurzaam.

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Anselm Gr端n, Bezielend leidinggeven, 2012

Carolien Loos, Helder inzicht, 2013 (concept)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OESD), 21th century skills, 2009

Ons Middelbaar Onderwijs, Zin en Zingeving, 2012

Ons Middelbaar Onderwijs, Koers 2016, 2010

Ton Roumen, Pedagogiek van de aandacht, 2008

Paul Schnabel, 4R-model, 2000

Nicolle Sommer, Kwaliteitsplan, 2010

Carin Zandbergen, Mill-Hill in beweging, 2009

Carin Zandbergen, Schoolreglement Mill-Hillcollege, 2013

Citeertitel: Dit schoolplan moet geciteerd worden als Leren Navigeren

Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018


Mill-Hillcollege schoolplan 2014-2018

Schoolplan6