Page 1

Falugyűlés-közmeghallgatás Kis csúszással, mintegy 40-45 fő részvételével kezdődött el a 2014. évi falugyűlés a Buzás Andor Művelődési Ház nagytermében, 2014. február 13-án délután 17.00 órakor. A forgatókönyv hasonlított az előző éviekhez, hiszen a falugyűlés-közmeghallgatás az önkormányzati költségvetés elkészítése után zajlik, ahol az Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester tolmácsolásában ad számot az elmúlt év legjelentősebb történéseiről, a gazdálkodásról, valamint vázolja az aktuális célokat, feladatokat. Varga Géza alpolgármester Úr, mint levezető elnök nyitotta meg a gyűlést és kérte fel Sándor Tibor polgármester Urat a beszámolója megtartására. A polgármester úr többek között elmondta, hogy a lakosság előzetesen megismerhette a sarokszámokat a mindenki számára eljuttatott Önkormányzati Hírlevélből. A Hírlevél tartalmazta még, a nagyon fontos eldöntendő kérdéshez kapcsolható tanulmányok vázlatait, amelynek kérdése röviden, hogy hosszú távra tervezve a jelenlegi ideiglenesen működő buszmegálló maradjon-e jelenlegi helyén a Hősök terén, vagy kerüljön át a volt italbolt helyére a Coop ABC melletti térre. A polgármester Úr kitért arra is, hogy gyakorlatilag ez az utolsó olyan alkalom ebben a ciklusban, a 2010. évben megválasztott testület hivatalosan találkozik falugyűlésen a lakossággal, mivel ez év őszén kerül sor a helyhatósági választásokra, ahol új testület kaphat felhatalmazást a település vezetésére. Az elmúlt évi költségvetésről megemlítette, hogy 2013 elején Intézményrendszer 2013. januárban jelentősen átalakult. Az alapfokú oktatás kötelező ellátását átvette az állam az önkormányzatoktól. Ez nagymértékben tehermentesítette az iskolával rendelkező önkormányzatokat, hiszen 30.000.000 Ft körüli összeggel kellett hozzájárulni a közoktatás működtetéséhez. Az óvoda és a konyha továbbra is a helyi önkormányzathoz tartozik. E mellett ugyanakkor figyelembe veszik a települések adóerő képességét is. A tehetősebb önkormányzatok állami támogatását az elvárt bevétellel csökkentik, tőlünk 13.624.000 Ft-ot vontak el ilyen címen. Változást jelentett még, hogy 2013. január 1-től közös önkormányzati hivatal jött létre Kővágószőlős székhellyel. A fenntartásával járó valamennyi költséget az állami normatíva biztosítja, így erre egyetlen önkormányzatnak sem kell saját pénzeszközeiből költeni. 2012-ben az önkormányzati beruházások miatt /IKSZT, templomtető, iskolai napelem/ jelentős korlátozásokat, megszorításokat volt kénytelen bevezetni az önkormányzat. 2013-ban, a takarékos, megfontolt gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat már nyugodt, kiegyensúlyozott gazdál-

kodást folytathatott. Visszakaptuk az előfinanszírozott IKSZT beruházáshoz megjáró 41.000.000 Ft pályázati támogatást. A bevételek közül egyedül az iparűzési adó nem teljesült a várt mértékben. E címen bevételi kiesés 10.000.000 Ft volt. Változást jelentett továbbá, hogy a gépjárműadó 60%-át vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. Összességében elmondható, hogy helyreállt az önkormányzat gazdálkodásának stabilitása, az új módosulások az állami finanszírozásban inkább pozitív előjelűek voltak. Az önkormányzat 211.000.000 Ft-tal gazdálkodhatott. Első helyen természetesen a kötelező feladatok teljesítése állt. Megkezdte működését az IKSZT, sok és tartalmas rendezvényt bonyolított le. Decemberben és januárban sok jogszabályi változás történt, ami kezdetben nehezítette a munkát. Beruházásokra, fejlesztésekre 18.428.000 Ft-ot költött a testület. Megvalósult az Ady és Dózsa utcában a csapadékvíz elvezetése 2.240.000 Ft költséggel, a régóta halogatott templom melletti járdaszakasz elkészült 1.334.000 Ftból. Újtelepen parkolót és kanyarodó ívet alakítottunk ki 2.000.000 Ft költséggel. Az iskola épületének beázása miatt karbantartási munkákat kellett végezni 407.000 Ft értékben. Legjelentősebb volumenű a temetőben elhatározott és megvalósított fejlesztés volt. A térburkolat kiépítésére, urnafal alapozására és vízvezeték építésére összességében 8.473.000 Ft-ot költöttünk. A hivatalnál meg kellett oldani a volt könyvtár villamos rendszerének leválasztását. Erre azért került sor, hogy a költségek az elszámolás miatt külön mérhetők legyenek. Finanszíroztuk rendezési tervünk módosítását, aktualizálását. Az óvodának és a Buzás Andor Művelődési Háznak is van nyertes TÁMOP pályázata, amelyek áthúzódnak a 2014. évre. 2013. évben több célra benyújtásra került Leader pályázat. Ezek között több nyertes pályázat is van. Ilyen a helytörténeti kiállítások anyagait prezentáló filmanyag és fotó dokumentáció, falunap szervezése. Az egyház helyett a villámhárítóra és csapadékvíz elvezetésére nyújtottunk be és nyertünk pályázatot 2.000.000 Ft értékben. A megvalósítás a plébánia feladata lesz. A Sportegyesület nevében a sportöltöző mellé vizesblokk építésére nyertünk 2.000.000 Ft-ot, ezt előfinanszírozni kell majd ebben az évben. Közel 40 millió Ft értékben Leader határokon átnyúló pályázaton indultunk. Ennek keretében multifunkcionális gépet és tartozékait, valamint elárusító pavilonokat szeretnénk beszerezni. A projektben részt vesz Cserkút, Bakonya és Boda község is. Ha nyer a pályázat, Kővágószőlősnek kell előfinanszírozni a gépet, itt lesz a telephelye, az üzemeltetést pedig a 4 önkormányzat végzi. /folytatás a 6. oldalon/

Január-február

Szőllősi Hírek

5.oldal

2014 1 5  
2014 1 5  
Advertisement