Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2022

Page 1

najaar 2022 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i. finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard bryan magee

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r. rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

virginia woolf

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


najaar 2022 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD TIMOTHY WILLIAMSON

DE FILOSOFISCHE

DE FILOSOFIS C H E

METHODE Inleiding in de praktijk van de filosofie

METH ODE Inleiding in de praktijk van de filosofie timothy williamson

BI J LEVE LD

Nieuw: over wat filosofen nu eigenlijk doen

DE ANGST VOOR VRIJHEID

E R IC H F ROM M

DE A NGST VOOR V R I JH E I D

Over de vlucht in autoritarisme, destructivisme en conformisme erich fromm Nieuwe, 18de druk van baanbrekend boek

F E RNAN DO SAVAT E R

EEN KLEINE FILOSOFIE VAN HET

O NGEL O OF

BI J LEVE LD

EEN KLEINE FILO SO F IE VAN H ET ONGE LO O F door fernando savater

BI J LEVE LD

Over de twijfel aan eeuwige waarheid

W IJSGE R IG GE LO OF

K A RL J A SP E RS

WIJSGERIG GELOOF De mens tussen rede en religie

de mens t ussen r ede en r eligie door karl jaspers Nieuwe editie van een van zijn hoofdwerken

BI J LEVE LD

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


najaar 2022 bijleveld

«een echt uitmuntende uitnodiging tot de filosofie.» – new humanist – «Williamson schrijft met een duidelijkheid en passie die niet veel filosofen is gegeven.» – notre dame philosophical reviews – «Zeer aanbevolen als voortreffelijke inleiding voor lezers die echt iets willen weten over filosofie. Ze zullen ontdekken dat niet alle filosofen onbegrijpelijke ijdeltuiten zijn.» – the philosophers’ magazine – uit de inhoud Het gezond verstand als startpunt – Redetwisten als methode Het belang van heldere begrippen – De waarde van gedachte-experimenten Het vergelijken van filosofische theorieën – Gevolgtrekkingen maken Voortbouwen op de geschiedenis van de filosofie timothy williamson is hoogleraar Logica aan de Universiteit van Oxford en gasthoogleraar Filosofie aan de Yale-universiteit. Tevens is hij onder meer Fellow van de British Academy, van de Royal Society of Edinburgh en Honorary Fellow aan de American Academy of Arts and Sciences. Hij publiceerde o.m. Knowledge and Its Limits (2000) en The Philosophy of Philosophy (2007) en schrijft voor Times Literary Supplement en The New York Times. «Williamson is een briljante en uiterst boeiende figuur in het filosofische landschap – hij is opgewekt, duidelijk, koestert de waarheden die voor het oprapen liggen, maar gaat ook enthousiast op de tenen staan van filosofen met pretenties.» – the oxonian review – «het bestaat nog! een glashelder boek over filosofie.» – tls


najaar 2022 bijleveld

T IM O T HY W IL L IAM S O N

DE F I L O S O F I S C H E M E TH O D E Inleiding in de praktijk van de filosofie

BI J LEVE LD

TIMOTHY WILLIAMSON DE FILOSOFISCHE METHODE inleiding in de praktijk van de filosofie nur 730 / 144 blz. / pbk. / ƒ 19,90 isbn 978.90.6131.830.9 / november 2022 – antwoord op de vraag wat filosofen eigenlijk doen – Timothy Williamson biedt met zijn De filosofische methode een even beknopt en toegankelijk als verhelderend en diepgravend antwoord op vragen die al sinds mensenheugenis klinken: wat doen filosofen nu eigenlijk? Wat proberen wijsgeren te bereiken? Kunnen ze ooit succesvol in iets zijn? Kan filosofie vooruitgang boeken, en zo ja, waarom breken ze zich nog steeds het hoofd over problemen die Plato en Aristoteles al uit de slaap hielden? Is filosofie nu een wetenschap of een tijdverdrijf, dan wel compleet iets anders? De filosofische methode laat zonder wijsgerige poeha en blufwoorden zien hoe filosofie altijd weer begint vanuit de nieuwsgierigheid van het gezonde verstand, zich ontwikkelt dankzij het typisch menselijke vermogen tot rationeel redetwisten en hoewel nooit rechtlijnig, maar toch zeker vooruitgang boekt door het wegen van argumenten. Dit is een boek dat filosofie ontdoet van de mist van mysterie en het geronk van grote woorden. Filosofie blijkt uiteindelijk mensenwerk, maar opwindend, noodzakelijk en waardevol mensenwerk. «glashelder en uitdagend» – the journal of philosophy

 


najaar 2022 bijleveld

«onze tijd heeft meer dan ooit behoefte aan erich fromm.» – die zeit – E R IC H F ROM M

ER IC H F RO M M

ERIC H FROMM

E RIC H FROMM

DE GE ZON DE SAM E N LE VI NG

EEN KWE S TIE VAN HEBBEN OF ZIJN

HET V R A AGS TU K VRIJHEID

L IEF HEBBEN

Psychopathologie van het moderne kapitalisme

in de consumptiemaatschappij

De mens voorbij de ketenen der illusies

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD

Naar een nieuwe levensoriëntatie

een kunst, een kunde

BI J LEVE LD


najaar 2022 bijleveld

E R IC H F ROM M

DE A NGST VOOR V R I JH E I D

BI J LEVE LD

ERICH FROMM DE ANGST VOOR VRIJHEID de vlucht in autoritarisme, destructivisme en conformisme nur 730 / 272 blz. / nu 18de druk / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.548.3 / oktober 2022 nieuwe herdruk van een meesterwerk over de moderne mens Dit is een blijvend actueel standaardwerk over de betekenis van vrijheid voor het individu en voor de samenleving door een van de grootste denkers uit de moderne tijd. Fromm ontrafelt de paradox dat de mens hunkert naar vrijheid maar er ook bang voor is, en dat vrijheid hand in hand gaat met de fatale woekering van onbuigzaamheid, destructivisme en populisme. De angst voor vrijheid is een «must read» voor iedereen die wil begrijpen waarom ook nu zovele mensen vluchten in de totalitaire verleiding van fundamentalistische religies, autoritaire ideologieën of willoos consumentisme. Fromm ontvouwt in dit boek een weids panorama waarin de geschiedenis wordt getoond als enerzijds een voortdurende strijd voor vrijheid en als anderzijds een even voortdurende vlucht voor diezelfde vrijheid. Hij maakt duidelijk dat vrijheid onbegrepen blijft zolang we haar opvatten als «vrijheid van» en niet als «vrijheid tot». En alleen deze vrijheid is de enige vrijheid die ons in staat stelt tot volledige ontplooiing van ons mens-zijn. «een der belangrijkste boeken van onze tijd.» – tls

  


najaar 2022 bijleveld

«savater schrijft boeken waar een mens vrolijk van wordt.» – nrc handelsblad – FE R NA N DO SAVATE R

f Er nanDo saVat Er

F ERNAN DO SAVAT E R

RIC FROMM F ER E NA NH DO SAVATER

Het goede leven

hEt aVontuur

EEN K L EINE FILOSOFIE VAN D E

V R IJ H EI D, GELIJ K H EI D,

Ethiek voor mensen van morgen

fIL osofIE Denkers die de wereld veranderden

VRI JHEID

L IEF HEBBEN

BUeen RGERSCH kunst, een kundeA P

LINKS & RECH TS IN TEG RATIE KRITIEK TOLERAN TIE IDEN TITEIT RESPECT IMMIG RATIE VREDE

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD

BI BI JJ LEVELD LEVE LD


najaar 2022 bijleveld

F ERNAN DO SAVAT ER

EEN K L E I NE F I LOSOF I E VA N H E T

ONG EL O O F

BI J LEVE LD

F E R N A N D O S AVAT E R E E N K L E I N E F I L O S O F I E VA N H E T O N G E L O O F – over de knagende twijfel aan eeuwige waarheid – nur 730 / 224 blz. / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.734.0 / oktober 2022 – lichtvoetige analyse van de menselijke goedgelovigheid – Dit blijvend actuele boek van Fernando Savater, de meest gelezen filosoof van Europa, behandelt een van de urgentste vragen van onze tijd: de verknoping van goedgelovigheid en ziekelijk wantrouwen in de wereld. Hierbij richt hij zich op «religies», want het geloof in een «hogere werkelijkheid» lijkt meer vormen aan te nemen dan ooit tevoren. Die vormen variëren van fundamentalisme tot «iets-isme», en van de vage spiritualiteit van uitgebluste babyboomers tot de neo-christelijke opgewektheid van eo-jongerendagen. Op de hem bekende even toegankelijke en speelse als diepgravende en scherpzinnige wijze ontrafelt Savater de talrijke vormen van de menselijke hunkering naar religieus houvast. Uiteindelijk blijkt er een rode draad in elke religie te schuilen: de angst voor de dood en de wens tot eeuwig leven. Savater betoogt dat religie altijd een vorm van zelfbedrog is, en dat slechts één geloof ons van religie kan bevrijden. En dat is het geloof in de struikelende, dwalende, tekortschietende, sterfelijke, maar onvervangbare mens. «een triomf. zijn beste boek tot nu toe!» – el país

 


najaar 2022 bijleveld

«een der echt belangrijke filosofen van onze tijd.» – die zeit – karl jaspers (1883-1969) geldt als een der meest vooraanstaande denkers van de moderne tijd. Hij was aanvankelijk hoogleraar psychiatrie en werd daarna hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Heidelberg. Door het nazibewind werd hij tot aftreden gedwongen en kreeg hij een publicatieverbod opgelegd. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij hoogleraar wijsbegeerte in Bazel. Karl Jaspers werd vele malen onderscheiden voor zijn œuvre, zoals met de Vredesprijs van de Duitse boekhandel en met de Erasmusprijs. «Een bijzonder overtuigende plaatsbepaling van de mens in deze wereld.» – frankfurter allgemeine – «In een zo divers land als het onze is wederzijds begrip alleen haalbaar door bewustwording van de gemeenschappelijke waarden die Jaspers in beeld brengt.» – prof.dr. ph. kohnstamm – k arL JaspE r s

KARL JASPERS

socr at Es • BoE DDha confucIus • J E zus

NI ET ZS C HE

De maatgevende mensen

EN HET C HRIS TENDOM

BI J LEVELD

BI J LEVELD

ka r L JASPERS J as pE r s KARL • BoE DDha socr at Esleerschool Kleine

conf ucIus van het• J E zus De maatgevende mensen filosofisch denken

BI J LEVELD BI J LEVELD

«verfrissend, stimulerend en vol wijsheid.» – die zeit


najaar 2022 bijleveld

KARL JASPERS

WIJSGERIG GELOOF De mens tussen rede en religie

BI J LEVELD

K A RL JA S PERS W IJS G ERIG G ELO O F de mens tussen rede en religie nur 730 / 176 blz. / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.725.8 / oktober 2022 – over de ontwikkeling van een filosofisch bewustzijn – Deze klassieke overpeinzing van Karl Jaspers biedt een toegankelijke plaatsbepaling tegenover de existentiële vraag van waaruit de mens dient te leven. Moeten wij onze houding tegenover de wereld laten berusten op de rede der natuurwetenschappen, of moeten wij ons juist in vertrouwen overgeven aan het geloof in het hogere. In dit boek wordt duidelijk dat beide opties alleen niet meer dan een illusie bieden. De mens behoort juist de volle rijkdom van zijn geestesleven te benutten voor zijn denken: ratio en overtuiging kunnen zo versmelten tot een vruchtbaar wijsgerig geloof. Hierbij gaat het niet om overgave aan rede of religie, maar om geloof in de mens. Karl Jaspers betoogt overtuigend dat de werkelijke vrijheid van de mens slechts gevonden kan worden in de radicale openheid tegenover alle aspecten van het leven. Wijsgerig geloof is de bewustwording dat elke waarachtige levensbeschouwing geen zekerheden biedt, maar begint en eindigt met vragen over de mens als de maat aller dingen in het licht van de eeuwigheid. «jaspers is een werkelijk grote geest.» – trouw

 


najaar 2022 bijleveld

PAU L T I L L I C H

De MOe D OM Te ZI JN

BI J LeVe LD

PA U L T I L L I C H DE MOED OM TE ZIJN – nu al 7de druk van het hoogtepunt van zijn ˜uvre – nur 700, 730 / 192 blz. / pbk. / ƒ 21,50 isbn 978.90.6131.726.5 / november 2022 – een meesterwerk opnieuw beschikbaar – paul tillich (1886-1965) geldt als een der belangrijkste theologen van de moderne tijd. Met zijn sociaal religieuze visie nam hij een unieke positie in op het snijvlak van liberalisme en orthodoxie, van idealisme en realisme, en zelfs van protestantisme en katholicisme. Voor Tillich betekende denken over religie het telkens opnieuw bepalen van de waarde en waarheid van de christelijke boodschap. Deze interpretatie is nooit afgelopen, want het christendom dient steeds weer positie te kiezen tegenover de levensvragen die voortkomen uit de werkelijkheid van alledag. Derhalve is religie een voortdurende zoektocht: naar de waarheid, naar God en bovenal naar de mens. De moed om te zijn wordt alom gezien als het hoogtepunt van Tillichs œuvre. Dit boek brengt op glasheldere wijze het vraagstuk van het bestaan in kaart vanuit filosofisch, theologisch, maar toch bovenal menselijk perspectief. «Dit is een van de weinige boeken die de mens echt steun geven.» – w e n d i n g «helder en werkelijk bezielend.» – the new york times

 


najaar 2022 bijleveld

CA R L R. ROG E R S

MENS WOR DEN Een visie op persoonlijke groei

BI J LEVE LD

C A RL R . ROG E RS M ENS W ORD E N een visie op persoonlijke groei nur 770 / 448 blz. / nu alweer 7de druk / pbk. / ƒ 34,50 isbn 978.90.6131.259.8 / oktober 2022 – nieuwe editie van een psychologisch basisboek – Carl R. Rogers (1902-1987) mag als een der pioniers van de moderne psychologie met recht een figuur van historische betekenis worden genoemd. Met zijn fameuze «cliënt-gerichte therapie» en zijn «non-directieve» behandelmethode bracht hij een doorbraak teweeg in de behandeling van psychische klachten en in de opvattingen omtrent de menselijke persoonlijkheid. De grensverleggende opvattingen van Rogers, waarin de drang naar vrijheid en de zelfstandigheid van het individu centraal staan, heeft hij in zijn klassiek geworden hoofdwerk Mens worden te boek gesteld. In dit werk ontvouwt hij stap voor stap tot welke therapeutische inzichten en levens­filosofie hij in zijn lange beroepspraktijk is gekomen. Met deze geheel nieuwe editie van Rogers’ chef d’œuvre wordt tegemoet gekomen aan de niet-aflatende vraag naar dit werk van universiteiten, opleidingen en geïnteresseerde lezers. «Een der grote werken van de psychologie.» – m e n s & m a a t s c h a p p i j «het belangrijkste psychologieboek van onze tijd.» – tls

  


recent verschenen

F E RNANDO SAVATE R

KA R E N HOR N E Y

VRI JHEID

De neurotische persoonlijkheid van deze tijd

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Reeds verschenen! fernando savater kleine filosofie van de vrijheid 978.90.6131.733.3

Reeds verschenen! karen horney neurotische persoonlijkheid 978.90.6131.258.1

H E R BE RT MARCUSE

F ETHOMA RNAN DO SAVAT ER S NAG EL

EE N K LEINE FILOSOFIE VAN DE

E ROS en

CUL TUUR

EEN KLEIWAT NE FI LOSOFI E VAN DE

BET EK EN T HVRI ET A LJHEID L EM A A L ?

ZE E R KORTE INLE IDING IN DE FIL OS OF IE

BI J LEVELD

BI LD BIJJLEVE LEVE LD

Reeds verschenen! Hherbert marcuse eros en cultuur 978.90.6131.720.3

Reeds verschenen! thomas nagel wat betekent het allemaal? 978.90.6131.829.3


najaar 2022 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers MART I N BUBE S I MONE WE I LR

ERIC H FRO MM

IKHTEN EN JI JOP WAC

L I E F H E BBE N

GOD

een kunst, een kunde

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws ✶

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BIJLEVELD

978.90.6131.521.6

978.90.6131.547.6

978.90.6131.770.8

C HRIS T OP H WOLFF

S I MONE DE BE AUVOIR

S I MONE WE I L

BACH

DE T WEEDE SEKS E

WAC HT EN OP

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

GOD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

978.90.6131.797.5

978.90.6131.844.6

978.90.6131.722.7

ZIJN ME E S TE RWER K E N E N MUZIKALE UNIV E R S U M

karL J aspErs

V I RG I NIA WOOLF

N UCCIO ORDIN E

socr at Es • BoE DDha

HOE LEES JE E EN

HE T N U T VA N HE T

confucIus • J E zus De maatgevende mensen

BI J LEVE LD

BOE K ?

NUT T EL O ZE

En andere essays over literatuur

EEN M AN IFE S T

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.723.4 978.90.6131.763.0 978.90.6131.721.0 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


najaar 2022 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, indianen marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti bryan magee Ultieme vragen – Kleine filosofie van leven en dood thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 5de druk thomas nagel Het laatste woord nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 3de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 31ste druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein robert louis stevenson Schateiland lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 3de druk lev tolstoj De weg van het leven, 3de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 5de druk christoph wolff Bach – zijn meesterwerken en muzikale universum virginia woolf Hoe lees je een boek? stephen m. barrett Ik, Geronimo, 2de druk joseph epes brown De heilige pijp, 2de druk john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 6de druk

[isbn] 9789061317524 ƒ 24,50 9789061318279 ƒ 22,50 9789061318187 ƒ 24,50 9789061317760 ƒ 22,50 9789061317159 ƒ 21,50 9789061318293 ƒ 17,50 9789061318231 ƒ 22,50 9789061317210 ƒ 22,50 9789061317708 ƒ 19,90 9789061318255 ƒ 21,50 9789061318286 ƒ 24,90 9789061317821 ƒ 24,50 9789061317616 ƒ 21,50 9789061317692 ƒ 22,50 9789061317531 ƒ 22,50 9789061317968 ƒ 39,90 9789061317975 ƒ 39,90 9789061317630 ƒ 24,50 [isbn] 9789061316770 ƒ 21,50 9789061316787 ƒ 21,50 9789061316794 ƒ 22,50


najaar 2022 bijleveld

fromm, horney, beauvoir, sartre erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 21ste druk erich fromm De angst voor vrijheid, 18de druk erich fromm Het vraagstuk vrijheid erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 6de druk erich fromm De zelfstandige mens, 11de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Gij zult zijn als goden erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 8ste druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 2de druk

[isbn] 9789061315476 ƒ 19,90 9789061315483 ƒ 22,50 9789061315452 ƒ 22,50 9789061315469 ƒ 22,50 9789061315902 ƒ 22,50 9789061315834 ƒ 22,50 9789061315896 ƒ 22,50 9789061315445 ƒ 22,50 9789061315421 ƒ 22,50 9789061315865 ƒ 22,50 9789061315667 ƒ 39,90

karen horney [isbn] De neurotische persoonlijkheid van deze tijd, nwe. ed. 9789061312581 ƒ 22,50 karen horney Onze innerlijke conflicten 9789061312475 ƒ 19,50 beauvoir & sartre simone de beauvoir De tweede sekse, 16de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 5de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk

[isbn] 9789061318446 ƒ 39,90 9789061319252 ƒ 34,90 9789061319016 ƒ 34,90 9789061318439 ƒ 22,50 9789061319177

ƒ 21,50

9789061319184 ƒ 21,50 9789061319283 ƒ 21,50


najaar 2022 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater, buber abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 5de druk karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 6de druk karl jaspers Nietzsche en het christendom karl jaspers Kleine leerschool van het filosofisch denken erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 6de druk erving goffman Stigma, nwe. ed. carl r. rogers Mens worden, 8ste druk paul tillich De moed om te zijn, 7de druk simone weil Wachten op God, 6de druk fernando savater Het goede leven, 11de druk fernando savater Een kleine filosofie van de vrijheid fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 3de druk buber martin buber Ik en Jij, 13de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk

[isbn] 9789061317241 ƒ 22,50 9789061317234 ƒ 22,50 9789061317135 ƒ 19,90 9789061317142

ƒ 21,50

9789061314615 ƒ 24,90 9789061319498 ƒ 21,50 9789061312598 ƒ 34,50 9789061317265 ƒ 21,50 9789061317227 ƒ 21,50 [isbn] 9789061317319 ƒ 19,90 9789061317333 ƒ 19,90 9789061317029 ƒ 21,50 9789061317098 ƒ 24,90 9789061317081 ƒ 24,90 9789061317326 ƒ 17,50 [isbn] 9789061315216 ƒ 19,90 9789061315964 ƒ 29,90 9789061315926 ƒ 21,50 9789061315957 ƒ 24,90 9789061315940 ƒ 21,50


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

S I MONE DE BE AUVOIR ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

NUCCIO ORDINE

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

SC HATE I LAND

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

M A RCDE C HBEAUVOIR AGA L L SIMONE

V I RGI NIA WOOLF

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

M I J N L EVOOR VEN PLEIDOOI

*

HOE LEES JE EEN

EEN MOR A AL DER DUBBELZINNIGHEID

En andere essays over literatuur

BI LD BI JJ LEVE LEVELD

BI J LEVELD

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BOE K?

C HRIS T OPH WOLFF

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN SEBAS TIAN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

weil

woolf