Page 1

voorjaar 2018 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i.finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard herbert marcuse

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r.rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

christoph wolff

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


voorjaar 2018 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD HOE LEES J E EEN BOEK

VI RG I N I A WOOL F

HO E L EES J E EEN

B OEK En andere essays over literatuur

door virginia woolf Voorjaar 2018

RO B VA N S C HE E R S

DE KLEI NE PAR AD E Een verborgen geschiedenis van Utrecht

BI J LEVE LD

DE KLEINE PAR A D E een verborgen geschiedenis

BI J LEVE LD

door rob van scheers Voorjaar 2018

STIGMA

E RVI NG G OF F MA N

S TI G MA Notities over de omgang

over geschonden identiteit

met een geschonden identiteit

door erving goffman Voorjaar 2018

moderne tijd. «Dialogisch leven» vormt het hart van zijn visie op mens en wereld. Centraal staat hierbij het vraagstuk van waarachtig contact tussen men­ sen onderling, en tussen mens en God, dat pas ver­ werkelijkt wordt door een actieve toewending tot de wereld en tot de ander. De «dialoog» die aldus ontstaat, overstijgt elke ideologie, elk wijsgerig sys­ teem en zelfs ook elke taal, want hij komt voort uit de ervaring die de mens onmiddellijk brengt tot de ander, tot zichzelf en derhalve ook tot God. De hier bijeengebrachte geschriften over «dialo­ gisch leven» zijn hoogtepunten uit Bubers œuvre. Ze worden voorafgegaan door de fameuze «Autobio­ grafische fragmenten», een literaire terugblik op de kernmomenten van zijn jeugd. Wie beseft welke centrale rol «dialoog» en «wederkerigheid» in de huidige wereld spelen, begrijpt het blijvend belang van Bubers rijke gedachtegoed. Dat laat zich niet

BUBER DI AL O GI SC H LEV EN

M A RTIN B UB ER martin buber (1878-1965) geldt als een der be­ langrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de

S I MON E WE I L M AR T I N BU BE R

WAC D E VRH A TE AG N NAOP AR DE ME NS GOD

BI J LEVE LD

DE V R A AG NA A R DE M E N S door

beter samenvatten dan met zijn eigen woorden: «Dialogisch leven is niet een leven waarin men veel men­ sen ontmoet, maar een leven waarin men met de mensen

ma rtin buber

die men ontmoet, ook een waarachtige ontmoeting heeft.»

978.90.6131.600.8

9

789061

316008

BI J LEVE LD BI

Voorjaar 2018

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


voorjaar 2018 bijleveld

«briljant, ontzagwekkend en ook enorm leuk.» – the guardian – – uit de inhoud – «Hoe lees je een boek» – «De gewone lezer» – «Brief aan een jonge dichter» «Lezen» – «Fictie als kunstvorm» – «Moderne fictie» «Jane Eyre» – «Toergenjev» – «Joseph Conrad» «Over het bespreken van boeken» «Zij is een literaire Mona Lisa, Marilyn Monroe en Madonna. Lees haar!» – de groene amsterdammer – «elke generatie verdient haar eigen virginia woolf.» – nrc handelsblad –


voorjaar 2018 bijleveld

V I RG I N I A WO O LF

HO E L E E S J E E E N

BOE K En andere essays over literatuur

BI J LEVE LD

VIRGINIA WOOLF HOE LEES JE EEN BOEK en andere essays over literatuur nur 320 / 208 blz. / luxe pbk. met flappen / geïll. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.763.0 / maart 2018 – de nooit eerder vertaalde literaire essays – virginia woolf (1882-1941) geldt als een der belangrijkste schrijfsters van de moderne tijd. Haar vernieuwende romans, zoals Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927), Orlando (1928), The Waves (1931) en The Years (1937), behoren nog altijd tot de meest gelezen boeken ter wereld. Daarnaast wordt Woolf gerekend tot de werkelijke grootmeesters van het literaire essay. Haar beschouwingen over literatuur en het belang van het lezen van boeken zijn wereldwijd bejubeld, maar werden nooit eerder in Nederland vertaald. In Hoe lees je een boek zijn de essays over literatuur en het belang van boeken van Woolf bijeengebracht die in onze tijd die geplaagd wordt door ontlezing een nieuwe actualiteit hebben voor iedereen die niet leeft van internet alleen. «In al deze essays straalt de glans van waarachtige toewijding door iemand die niet alleen houdt van literatuur, maar ook in staat is deze zelf te schrijven.» – p e t e r a c k r o y d in t h e n e w y o r k t i m e s – «deze essays zijn en blijven geweldig.» – the times

 


FOTO: JAAP VAN DE KLOMP

voorjaar 2018 bijleveld

tweeduizend jaar cultuurgeschiedenis in één topboek een web van utrechtse crosslinks Werkelijk iedereen die voor Utrecht belangrijk was of voor wie Utrecht van belang was, maakt zijn opwachting in De Kleine Parade: van Gerrit Rietveld tot Dick Bruna, van Herman van Veen tot J.C. Bloem, van Sylvia Kristel tot Dafne Schippers, van Herman Brood tot Anton Mussert, van Rijk de Gooyer tot Jos Stelling, van Marco van Basten tot Vincent van Gogh – en vele, talloos vele anderen. * «Rob van Scheers is een ware grootmeester in het beschrijven van onverwachte verbanden tussen personen en gebeurtenissen.» – de volkskrant – «Mede dankzij de vlotte en luchtige schrijfstijl komt men veel te weten over de Utrechtse prominenten in relatie tot hun stad, met de nadruk op culturele bijzonderheden.» – nbd/biblion – rob van scheers is auteur en cultuurreporter voor o.m. de Volkskrant, Elsevier en Hollands Maandblad. Eerder publiceerde hij onder andere Paul Verhoeven – de biografie, Elvis in Nederland, De Grote Parade en Drie akkoorden en de waarheid (6de druk). «rob van scheers – die man kan zó goed schrijven!» – m a t t h i j s v a n n i e u w k e r k in d w d d –


voorjaar 2018 bijleveld

RO B VAN S C HEER S

DE KLEIN E PAR ADE Een verborgen geschiedenis van Utrecht BI J LEVELD

R O B VA N S C H E E R S D E K L E I N E PA R A D E een verborgen geschiedenis van utrecht nur 693 / 256 blz. / luxe pbk. / rijk geïllustreerd / ƒ 24,50 isbn 978.90.6131.373.1 / maart 2018 – nieuwe editie van het cult-boek over de cult-stad! – Iedereen weet dat Utrecht volgens The Rough Guide «a must see city» is. Maar wie weet welke glansrol de Utrechter Anton Geesink speelde in de Italiaanse speelfilm I Grandi condotierri uit 1965? En wat voorspelde popster Prince tijdens zijn concert in Utrecht over Osama bin Laden? Wat zocht Vincent van Gogh in Utrecht? Waarom komen er zoveel goede voetballers uit de Domstad? En wat deden Charlie Chaplin, Napoleon, Louis Armstrong en Herman Brood in Utrecht? In welk liedje van The Beatles komt Utrecht voor? En wat dreef Gerrit Achterberg tot moord in de Domstad? Tien jaar na de eerste editie van zijn spraakmakende De Kleine Parade komt de bekende cultuurreporter Rob van Scheers nu met een geheel nieuwe editie van deze «verborgen geschiedenis van Utrecht». In zijn fameuze vloeiende stijl presenteert hij een even intrigerend als onderhoudend web van bekende Utrechters en onbekende feiten, speciaal voor de lezer die weet dat tussen de rafelranden van het verleden het echte plezier te vinden valt. – «duizelingwekkend origineel!» – nbd/biblion

 


voorjaar 2018 bijleveld

– geheel nieuwe editie van het wereldberoemde boek – «Een uniek meesterwerk over de kwesties van uitsluiting en diversiteit.» – new york times – * – uit de inhoud – Stigma en sociale identiteit – Groepsdwang en ego-vorming – Identiteitspolitiek – – Het zelf en de ander – In-groep en out-groep – Stigma als praktijkervaring – – Norm en afwijking – Morele carrières – Sociale ambivalentie – – Uitsluiting als mechanisme – * erving goffman (1922-1982) geldt als een der invloedrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Niet voor niets behoort hij nog altijd tot de meest geciteerde sociale wetenschappers ter wereld. Zijn werk is van cruciale betekenis geweest voor de moderne visie op sociale interactie en op de samenleving als geheel. Ook in Nederland zijn talrijke vooraanstaande sociologen en publicisten diepgaand door Goffman beïnvloed. * «Goffmans oog voor de dramaturgie van het dagelijks leven is onovertroffen.» – times literary supplement – «een groots boek: virtuoos, diepgaand, subtiel.» – american journal of sociology –


voorjaar 2018 bijleveld

ERV ING GOFFM AN

S TIG M A Notities over de omgang

met een geschonden identiteit

BI J LEVE LD

ERV ING G OFFMAN STIGMA notities over de omgang met een geschonden identiteit nur 740 / 224 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.949.8 / april 2018 «een werkelijk uniek meesterwerk.» – the new york times Erving Goffmans Stigma is zonder twijfel een der belangrijkste en invloedrijkste boeken over mens en maatschappij van onze tijd. Deze studie over de sociale uitsluiting van mensen die «anders» zijn (wat betreft huidskleur, gender, fysieke gesteldheid, psychische constitutie, sociale marginaliteit of andere «afwijkingen») geldt nog altijd als een onovertroffen standaardwerk. Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden en autobiografische observaties verheldert Goffman hoe de sociale en persoonlijke mechanismen werken als op iemand een «stigma» van afwijking wordt geplakt. Het gaat dan om bewuste en onbewuste discriminatie, maar ook om aanpassing en conformisme door de uitgeslotenen. Dit boek opent een ieder de ogen voor de dramaturgie van het dagelijks leven – ook ons eigen dagelijks leven. «Een fijnzinnig en werkelijk magistraal boek over de maatschappelijke werkelijkheid .» – the new york review of books – – «simpelweg onovertroffen.» – times literary supplement –

 


voorjaar 2018 bijleveld

«groot schrijverschap, stilistische elegantie.» – gershom scholem – * martin buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Hij was een kenner bij uitstek van het chassidisme, de Oost-Europese stroming van joodse mystiek. Tot zijn wereldberoemde hoofdwerken behoren Ik en Jij, Dialogisch leven, De vertellingen van rabbi Nachman, Extatische getuigenissen en De legende van de Baalsjem, alle verschenen bij uitgever dezes. * «Buber is een uitzonderlijk literair fenomeen die ons in zijn verfijnde stijl dichter bij de kern van het menselijk drama brengt dan menige romanschrijver.» – herman hesse –

MART I N BUBE R

MART I N BUBE R

MART I N BUB E R

IK EN JI J

EXTAT IS C H E GET UIGENIS S EN

DE L E GE N D E VA N D E

Visioenen en openbaringen uit de

BAAL S J EM

mystieke wereldliteratuur

BI J LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

MARTIN BUBER

DIALOGI SCH LEVE N

BI J LEVELD


voorjaar 2018 bijleveld

langrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. «Dialogisch leven» vormt het hart van zijn visie op mens en wereld. Centraal staat hierbij het vraagstuk van waarachtig contact tussen men­ sen onderling, en tussen mens en God, dat pas ver­ werkelijkt wordt door een actieve toewending tot de wereld en tot de ander. De «dialoog» die aldus ontstaat, overstijgt elke ideologie, elk wijsgerig sys­ teem en zelfs ook elke taal, want hij komt voort uit de ervaring die de mens onmiddellijk brengt tot de ander, tot zichzelf en derhalve ook tot God. De hier bijeengebrachte geschriften over «dialo­ gisch leven» zijn hoogtepunten uit Bubers œuvre. Ze worden voorafgegaan door de fameuze «Autobio­ grafische fragmenten», een literaire terugblik op de kernmomenten van zijn jeugd. Wie beseft welke centrale rol «dialoog» en «wederkerigheid» in de huidige wereld spelen, begrijpt het blijvend belang van Bubers rijke gedachtegoed. Dat laat zich niet

BUBER D IA L OGIS C H LEVEN

MA RTI N B UB ER martin buber (1878-1965) geldt als een der be­

M A R T I N BU BER

D E V R A AG NA A R D E MEN S

beter samenvatten dan met zijn eigen woorden: «Dialogisch leven is niet een leven waarin men veel men­ sen ontmoet, maar een leven waarin men met de mensen die men ontmoet, ook een waarachtige ontmoeting heeft.»

978.90.6131.600.8

9

789061

316008

BI J LEVE LD

M A RT IN B UBE R D E V RA A G NA A R DE ME N S – een dialogisch perspectief – nur 730 / 160 blz. / pbk. / ƒ 18,50 isbn 978.90.6131.591.9 / april 2018 – geheel nieuwe editie van bubers visie op de mens – In dit even elegante als tot nadenken stemmende boek buigt Martin Buber zich over de laatste en wellicht belangrijkste van de vier filosofische kernproblemen zoals geformuleerd door Immanuel Kant: «Wat kan ik weten?» – «Wat moet ik doen?» – «Wat mag ik hopen? – «Wat is de mens?». Op zoek naar een antwoord verkent hij eerst de opvatting omtrent dit vraagstuk van de grote denkers als Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino, Hegel, Kierkegaard, Marx en Nietzsche. Dan blijkt, zo betoogt Buber, dat de vraag naar de mens bovenal aan de orde is in tijden waarin het «oerverbond» tussen mens en wereld is verbroken – tijden dus zoals die waarin wij thans leven. Naar een werkelijk ervaren zelfbezinning hunkert vooral de mens die fundamenteel alleen is komen te staan. «In het ijs van die eenzaamheid,» schrijft Buber, «wordt de mens zichzelf onverbiddelijk tot een vraagstuk.» Het antwoord is slechts te vinden in een bestaan waar de mens de mens echt ontmoet. – «prachtige uren heb ik doorgebracht met zijn werk.» – albert einstein –

  


voorjaar 2018 bijleveld

ER IC H F RO M M

A NAT OMI E VA N D E ME N SE L I JK E

DE S TRU C TI VI TE I T

BI J LEVELD

ERICH FROMM A N AT O M I E VA N D E M E N S E L I J K E D E S T R U C T I V I T E I T – achtergronden van agressie, sadisme, geweld – nur 740 / 480 blz. / pbk. / ƒ 37,50 isbn 978.90.6131.588.9 / mei 2018 – nieuwe editie van herontdekt meesterwerk over de menselijke vernielzucht – Dit blijvend actuele standaardwerk over het schijnbaar eeuwige vraagstuk van de menselijke destructiviteit is waarschijnlijk een van de meest ambitieuze boeken van Erich Fromm (1900-1980). Met zijn meesterlijke analyse biedt hij een totaalblik zonder weerga en plaatst het probleem in de brede context van menselijk gedrag en sociale verhoudingen in de samenleving. Het perspectief van Anatomie van de menselijke destructiviteit is caleidoscopisch: na een inleiding over de psychologische drijfveren van menselijk gedrag volgt een historisch overzicht van het denken aangaande destructiviteit. Dan belicht Fromm het onderscheid tussen goedaardige en kwaadaardige agressie, waarvan wreedheid en sadisme voorbeelden zijn (Hitler dient als case study). Ten slotte eindigt het boek met een alomvattende visie waarbij ook ons eigen dagelijks leven in het geding komt. In deze tijd van politieke en culturele agressie heeft dit boek niets van zijn noodzaak verloren. «een mateloos boeiend boek.» – nbd / biblion

  


voorjaar 2018 bijleveld

pE t E r Bu r k E

WAt I S C u Lt u u r GE SCH I E DE N I S?

BI J LEVE LD

PETER BURKE WAT I S C U LT U U R G E S C H I E D E N I S ? – nu al derde bijgewerkte druk – nur 694 / 208 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.826.2 / april 2018 «voortreffelijk; een verrukking!» – natalie zemon davis peter burke (1937) is een der meest vooraanstaande historici van onze tijd. Hij promoveerde in Oxford, waarna hij vanaf 1978 hoogleraar cultuurgeschiedenis werd in Cambridge. Burke publiceerde onder meer Popular Culture in Early Modern Europe (1978), The Renaissance (1987), Cultural Hybridity (2009). Wat is cultuurgeschiedenis? geldt wereldwijd als een onmisbare inleiding op de recente ontwikkelingen in de geschiedwetenschap. Het biedt een toegankelijk en veelomvattend overzicht van de «culturele wending» die onze blik op het verleden voorgoed heeft veranderd. Vanaf de «klassieke» cultuurhistorici als Jacob Burckhardt en Johan Huizinga schetst Burke de ontwikkelingen en hoofdpersonen van de cultuurgeschiedenis in de afgelopen halve eeuw. Dit boek is niet alleen een ideale introductie voor iedereen die wil kennisnemen van de huidige stand van zaken in de geschiedwetenschap, maar biedt ook een fascinerende blik op de intellectuele geschiedenis van onze tijd. «subtiel, elegant, onmisbaar.» – yale university review

  


voorjaar 2018 bijleveld

PAUL GAUGUIN

NOA NOA MIJN REIS NAAR TAHIT I

R. L. S TE VE NSON

SC HATE I LAND

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Reeds verschenen

Reeds verschenen

PA U L G A U G U I N

R.L. STEVENSON

NOA NOA

S C H AT E I L A N D

– mijn reis naar tahiti –

illustraties george roux

160 blz. / pbk met flappen / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.776.0

224 blz. / pbk. met flappen / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.782.1

In 1 8 9 1 vertrok Paul Gauguin naar Tahiti, met het vaste plan om zijn leven als armlastig kunstenaar in Europa in te ruilen voor een bestaan dat «meer in harmonie was met de natuur» en niet langer werd verstikt door de westerse moraal. In 1893 keerde Gauguin nog één keer terug naar Parijs, waar hij begon aan zijn met hallucinerende houtsneden geïllustreerde verslag van zijn reis: Noa Noa.

Stevensons klassieke vertelling over de adembenemend spannende jacht op een schat die is begraven op een ver eiland wordt direct herkend als literair meesterwerk, ook door collega-schrijvers zoals Rudyard Kipling, Jack London, Marcel Proust en in onze tijd Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Vladimir Nabokov en Kurt Vonnegut.

Met de dromerige mengeling van fictie, kunstkritiek, fabulatie, auto­ biografie en reisverslag geldt dit boek als een der intrigerendste kunstenaarsboeken ooit gemaakt. – met de oorspronkelijke houtsneden van gauguin –

Ogenschijnlijk is Schateiland een verhaal vol enerverende gebeurtenissen waarin kleurrijke figuren en gevaarlijke piraten voor opwinding en actie zorgen. Maar wie het boek leest, beseft dat de jacht op de schat staat voor de zoektocht naar het geheim van het bestaan. – «his masterpiece.» – tls


voorjaar 2018 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS – ZOJUIST VERSCHENEN extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers

R .L . S TE V E N S O N

S C HAT E I LAND

PAUL GAUGUIN

N UCCIO ORDIN E

NOA NOA

HE T N U T VA N HE T

MIJ N REIS NA A R TA H ITI

NUT T EL O ZE EEN M AN IFE S T

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.782.1

978.90.6131.776.0

978.90.6131.712.8

J E A N - PAU L   SART RE

DE   WOOR DE N Memoires van een mislukt wonderkind

ERIC H  FRO MM HET BOEK JE

KAR LH FROM J ASP ERM S ERIC

L I E VAN F H EHET BBE N

LIEFH EBBEN N IETZS CHE

VOLMA AKTE LEVEN een kunst, een kunde

ENeen HET C HReen IS TENDOM kunst, kunde

BI J LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.928.3

978.90.6131.780.7

978.90.6131.713.5

E R I C H   F ROMM T HOMAS NAGEL

RO GE R S C RU T ON

FERNANDO SAVATER

WATBBE N LIE F HE

F I L OSOF I SC H DE N K E N

D E VR AGEN VAN HET LEVEN

BI J LEVE LD

BETEK E NT een kunst, een kunde

H ET ALLEMA AL?

Een uitnodiging tot de filosofie

Een inleiding voor nieuwsgierige mensen

ZE E R KORTE I NLE I D I NG IN DE FI L OSOFIE

BI BIJJLEVELD LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

978.90.6131.822.4 978.90.6131.825.5 978.90.6131.709.8 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


voorjaar 2018 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, buber marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 4de druk nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 2de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 30ste druk christoph rueger De muzikale huisapotheek, 3de druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein robert louis stevenson Schateiland robert louis stevenson De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll & mr. Hyde lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 2de druk lev tolstoj De weg van het leven, 2de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 4de druk martin buber Ik en Jij, 12de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem

[isbn] 9789061319870 ƒ 24,50 9789061318064 ƒ 18,50 9789061318187 ƒ 19,50 9789061317760 ƒ 19,50 9789061317739 ƒ 22,50 9789061318224 ƒ 14,90 9789061317128 ƒ 19,50 9789061317623 ƒ 19,95 9789061318002 ƒ 19,50 9789061318255 ƒ 18,50 9789061318248 ƒ 24,50 9789061317821 ƒ 22,50 9789061317814 ƒ 17,50 9789061317616 ƒ 19,50 9789061319993 ƒ 22,50 9789061317791 ƒ 22,50 9789061317951 ƒ 39,90 [isbn] 9789061315933 ƒ 18,50 9789061315964 ƒ 24,50 9789061315926 ƒ 18,50 9789061315957 ƒ 22,50


voorjaar 2018 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 16de druk erich fromm De zelfstandige mens, 10de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 19de druk erich fromm Gij zult zijn als goden, 3de druk erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 7de druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Marx, Freud en de vrijheid, 6de druk erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk* erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 5de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 3de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 13de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 3de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315858 ƒ 19,50 9789061315780 ƒ 19,50 9789061315537 ƒ 17,50 9789061315841 ƒ 18,50 9789061315742 ƒ 19,50 9789061315797 ƒ 19,50 9789061315711 ƒ 19,50 9789061315865 ƒ 19,50 9789061315582 ƒ 17,50 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315872 ƒ 19,50 9789061315889 ƒ 37,50 [isbn] 9789061319290 ƒ 39,50 9789061319252 ƒ 29,50 9789061319016 ƒ 29,50 9789061319160 ƒ 18,50 9789061319177 ƒ 18,50 9789061319184 ƒ 18,50 9789061319283 ƒ 18,50 9789061319078 ƒ 29,50


voorjaar 2018 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater anoniem [isbn] Het boekje van het volmaakte leven 9789061317807 ƒ 19,50 william blake Het huwelijk van hemel en hel (geb.) 9789061319856 ƒ 24,50 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 4de druk 9789061316879 ƒ 19,50 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 5de druk 9789061317166 ƒ 19,50 karl jaspers Nietzsche en het christendom 9789061317135 ƒ 16,50 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 4de druk 9789061319481 ƒ 24,50 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312550 ƒ 29,90 paul tillich De moed om te zijn, 5de druk 9789061316855 ƒ 19,50 simone weil Wachten op God, 4de druk 9789061317173 ƒ 19,50 fernando savater Het goede leven, 10de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater Goed samen leven, 2de druk fernando savater Ethiek nu! fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 2de druk indianen stephen m. barrett Ik, Geronimo john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 4de druk joseph epes brown De heilige pijp

[isbn] 9789061317067 ƒ 18,50 9789061317074 ƒ 22,50 9789061317050 ƒ 18,50 9789061317036 ƒ 18,50 9789061317029 ƒ 18,50 9789061317098 ƒ 22,50 9789061317081 ƒ 24,50 9789061317043 ƒ 14,90

[isbn] 9789061316718 ƒ 18,50 9789061316756 ƒ 19,50 9789061316619 ƒ 18,50


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

NUCCIO ORDINE ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

NOA NOA

PAUL GAUGUIN

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

SC HATE I LAND

MIJN REIS NAAR TAHITI

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

KARL JASPERS

SAU L F R I E DL Ä N DE R

NIETZSCHE

FR ANZ KAFKA

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

EN HET CHRISTENDOM

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Schrijver van schuld en schaamte

BI J LEVELD

HRISTOPH WOLFF cCh r Is t o wo Lff MARC Cph HAGALL

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN sEBas Johann t Ia n MIJN SEBASTIAN LEVEN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH Bach

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI JJLEVELD LEVELD BI LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

ordine

weil

Prospectus Erven J. Bijleveld voorjaar 2018  

Prospectus Erven J. Bijleveld voorjaar 2018

Prospectus Erven J. Bijleveld voorjaar 2018  

Prospectus Erven J. Bijleveld voorjaar 2018

Advertisement