Prospectus Erven J. Bijleveld voorjaar 2022

Page 1

voorjaar 2022 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i. finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard bryan magee

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r. rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

virginia woolf

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


voorjaar 2022 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD EEN KLEINE FILO SO F IE VAN DE V R IJHEID

F E RNAN DO SAVATE R

E E N K L E I NE F I LOSOF I E VA N D E

VRI JHEID

door fernando savater Actueel: over de mens en de moed om te kiezen

KAREN HOR N E Y

De neurotische persoonlijkheid van deze tijd

BI J LEVE LD

DE NEUR OTIS C H E PER SOONLIJKH EID VAN DEZ E TIJ D karen horney

BI J LEVELD

Geheel nieuwe editie van baanbrekend boek

LIEFHEBBEN

E RIC H FROM M

LIE FHEBBEN een kunst, een kunde

EEN KUNST, EEN KUN D E door erich fromm 21ste druk van een der grootste eversellers ooit

J O H N G . N E I HAR DT

Z WA RT E E LAND S P RE E KT Verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux

BI J LEVE LD

Z WA RT E EL A N D SPR EEKT Verhalen van de laatste ziener der Oglala-Sioux joh n g.n e i h a r dt

BI J LEVE LD

Nieuwe druk van boek met werkelijke wijsheid

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


voorjaar 2022 bijleveld

«savater schrijft boeken waar een mens vrolijk van wordt.» – nrc handelsblad – FE R NA N DO SAVATE R

f Er nanDo saVat Er

F ERNAN DO SAVAT E R

RIC  FROMM F ER E NA NH DO SAVATER

Het goede leven

hEt aVontuur

DE VR AGE N VAN HE T L E VE N

V R IJ H EI D, GELIJ K H EI D,

Ethiek voor mensen van morgen

fIL osofIE Denkers die de wereld veranderden

Een uitnodiging tot de filosofie

L IEF HEBBEN

BUeen RGERSCH kunst, een kundeA P

LINKS & RECH TS IN TEG RATIE KRITIEK TOLERAN TIE IDEN TITEIT RESPECT IMMIG RATIE VREDE

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD

BI BI JJ LEVELD LEVE LD


voorjaar 2022 bijleveld

F ERNAN DO SAVAT ER

E E N K L E I NE F I LOSOF I E VA N D E

VRI JHEID

BI J LEVE LD

FERNANDO SAVATER E E N K LEINE FILOS OFIE VAN DE VRIJHE ID over de moed van de mens om te kiezen nur 730 / 176 blz. / pbk. / ƒ 19,90 isbn 978.90.6131.733.3 / maart 2022 – lichtvoetige verkenning van ons belangrijkste bezit – fernando savater is een van de meest gelezen filosofen van onze tijd. Hij verwierf internationale faam met zijn megabestseller «Het goede leven» over ethiek in de moderne wereld. In «Een kleine filosofie van de vrijheid» richt hij zijn blik op de hem zo typerende lichtvoetige en enthousiasmerende, maar ook tegendraadse en tot nadenken stemmende wijze op wat hij beschouwt als het belangrijkste en neteligste vraagstuk van het menselijk bestaan: vrijheid. In dit even relevante als leesbare boek behandelt Savater kwesties zoals: is vrijheid wel een filosofisch probleem?; wat betekent vrijheid voor de mens?; bestaat de vrije wil?; zijn er verschillende vormen van vrijheid?; en hoe kunnen we in vrijheid vorm geven aan de vrijheid? Hierbij wijst hij op de fundamentele keuzen die ten grondslag liggen aan een vrij bestaan: de keuze voor waarheid, de keuze voor menselijkheid en de keuze voor het onvoorspelbare. Zo is «Een kleine filosofie van de vrijheid» niet alleen een filosofische verkenning van vrijheid, maar ook een hartstochtelijk pleidooi voor vrijheid. «savater is een filosoof die swingt!» – libération

 


voorjaar 2022 bijleveld

«een verbijsterend goed boek; de genialiteit spat van elke pagina af.» – american psychologist – uit de inhoud – De culturele en psychologische implicaties van het begrip «neurose» – – Het begrip «neurose» als probleem – Het begrip «normaal» als probleem – – Bestaat «de neurotische persoonlijkheid van deze tijd»? – – Neurosen begrijpen tussen menselijke natuur en menselijke cultuur – «de betekenis van karen horney is immens.» – tls


voorjaar 2022 bijleveld

KAREN HORNEY

De neurotische persoonlijkheid van deze tijd

BI J LEVELD

KAREN HORNEY D E N E U R O T I S C H E P E R S O O N L I J K H E I D VA N D E Z E T I J D geheel nieuwe editie van baanbrekend meesterwerk nur 770 / 224 blz. / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.258.1 / maart 2022 – een psychologische klassieker herontdekt – karen horney (1885-1952) geldt als een van de belangrijkste en invloedrijkste psychoanalytici alsook feministes van de moderne tijd. De neurotische persoonlijkheid van deze tijd was haar eerste boek en sloeg in als een bom. Met deze glashelder en zonder enig jargon geschreven kritiek op en bijstelling van Sigmund Freuds zienswijze vestigde Horney in één klap haar faam als origineel en onafhankelijk denker over de psychologische problemen van de hedendaagse mens. Mede door dit baanbrekende boek wordt zij gezien als de grondlegger van de «neofreudiaanse» stroming in het denken over mens en maatschappij die zo vormend was voor het huidige wereldbeeld. «Met het schrijven van dit boek beoogde ik een zuiver en volkomen eerlijk beeld te geven van het neurotische individu zoals het te midden van ons leeft, met de conflicten waardoor het beheerst wordt, met de angstgevoelens en het leed waarvan het slachtoffer is […] Ik meen dat mijn werk nog steeds van nut kan zijn in de strijd tegen dit lijden dat het leven van zoveel mensen misschien wel nodeloos bedreft.» – karen horney «wie de mens wil begrijpen, leze dit boek.» – the lancet

  


voorjaar 2022 bijleveld

E R I C H F RO M M

EE N KW E S T I E VAN H E B B E N O F Z I JN Naar een nieuwe levensoriëntatie in de consumptiemaatschappij

BI J LEVE LD

ERIC H FROMM E EN KW ES TIE VA N HEBBE N O F ZIJN – naar een nieuwe en duurzame levensoriëntatie – nur 740 / 240 blz. / pbk. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.546.9 / maart 2022 – ontsnappen aan ongelijkheid en consumptiedwang – Een kwestie van hebben of zijn geldt als een der belangrijkste werken van Erich Fromm. Het biedt een glasheldere en onthutsende blik op het beknelde individu in een samenleving vol hyperconsumptie. Het is duidelijk dat dit boek niets van zijn actualiteit heeft verloren. Fromms analyse brengt scherp de kritieke situatie in beeld van een samenleving die lijkt te hebben gekozen voor «hebben» tegen het persoonlijk «zijn». Hiermee rijst de vraag hoe men in een tijd waarin alles draait om bezit en status waarachtig mens kan zijn. Dit boek schetst de contouren van een nieuwe levensoriëntatie en biedt aldus inspiratie voor het uitzetten van een weg die de menselijke maat vindt tussen consumptieverslaving en esoterische illusies. In Een kwestie van hebben of zijn zien we hoe Fromm de mens centraal stelt en een bindend ideaal ontvouwt voor een samen­leving die de problemen van de eenentwintigste eeuw zowel met het hoofd als met het hart duurzaam tegemoet kan treden. «fromms belangrijkste en meest waardevolle werk.» – fernando savater –

 


voorjaar 2022 bijleveld

ER IC H  F RO M M

LI E F H E BBE N een kunst, een kunde

BI J LEVE LD

ERIC H FROMM L I E FHEB B EN – EEN KUNST, E E N KU N DE – nu alweer 21ste druk van klassieke everseller – nur 740 / 160 blz. / pbk. / ƒ 19,90 isbn 978.90.6131.547.6 / maart 2022 – meer dan 25 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht – erich fromm (1900-1980) geldt als een van de belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Tot zijn hoofdwerken behoort ook de wereldwijde bestseller ­Liefhebben; een kunst, een kunde. Dit boek is geen simpele handleiding voor de liefdeskunst, maar een visie op liefde als integraal onderdeel van de persoonlijkheid. Daarmee is het tegelijk een pleidooi voor respectvolle toewijding als voor­waarde voor de groei van waar­achtige liefde. «De meeste mensen stellen zich vóór alles de vraag hoe zij erin kunnen slagen door anderen bemind te worden, in plaats van zich af te vragen hoe zij zelf hun eigen vermogen tot liefhebben kunnen ontwikkelen.» – erich fromm « Een absoluut onmisbaar klassiek meesterwerk. Elke regel loopt over van inzicht, compassie en mensenkennis» – fortune – «een van de belangrijkste boekwerken van onze tijd.» – times literary supplement –

 


voorjaar 2022 bijleveld

J O H N G . N E I HAR DT

Z WA RT E E LAND S P RE E KT Verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux

BI J LEVELD

JOHN G . NEIHARDT Z WA RT E ELA ND S PRE E KT verhalen en visioenen van de ziener der oglala-sioux nur 320 / 240 blz. / pbk. / rijk geïll. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.679.4 / maart 2022 – nu al zesde druk van boek vol spirituele wijsheid – In het begin van de vorige eeuw trok de dichter John G. Neihardt door de eindeloze Noord-Amerikaanse prairies, op zoek naar de laatste resten van de indiaanse samenleving. Het lot leidde hem naar een oud opperhoofd en ziener van de Oglala-Sioux, die leefde in een schamele hut onder toezicht van zijn blanke overwinnaars. «Ga zitten, mijn zoon,» luidde diens groet, «Je bent op tijd gezonden. Voordat de kennis van mijn vadren onder het gras verdwijnt, moet je alles op papier schrijven. Wat ik weet van de andere ­Wereld, is bestemd om bewaard te blijven voor mijn volk en voor de mensen.» Hehaka Sapa, ofwel Black Elk (Zwarte Eland) heette deze ziener en sjamaan der Oglala-Sioux, en hij was als laatste medicijnman ingewijd in de riten en geheimen van zijn stam. Maandenlang was Neihardt zijn gast, en hij ­noteerde woordelijk wat hem verteld werd. Aldus ontstond «Zwarte Eland spreekt», wereldwijd beschouwd als het belangrijkste boek over de wijsheid, de spirituele tradities en de levensbeschouwing van de «Native Americans». «een echt waardevol boek.» – nederlands dagblad

  


voorjaar 2022 bijleveld

MARTIN BUBER

DIALOGI SCH L EVEN

BI J LEVE LD

MARTIN BUBER D IA LOG IS C H LE VE N – de mens in tweespraak met de ander – nur 700 / 192 blz. / pbk. met flappen / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.522.3 / maart 2022 – bubers meest persoonlijke en autobiografische werk – martin buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Dialogisch leven vormt het hart van zijn visie op mens en wereld. Centraal staat hierbij het vraagstuk van waarachtig contact tussen mensen onderling, en tussen mens en God, dat pas verwerkelijkt wordt door een actieve toewending tot de wereld en tot de ander. De dialoog die aldus onstaat, overstijgt elke ideologie en elk wijsgerig systeem. De hier bijeengebrachte geschriften over dialogisch leven zijn hoogtepunten uit Bubers œuvre. Ze worden voorafgegaan door de fameuze «Autobiografische fragmenten», een literaire terugblik op de kernmomenten van zijn jeugd. Wie beseft welke centrale rol dialoog en wederkerigheid in de huidige wereld spelen, begrijpt het blijvend belang van Bubers rijke gedachtegoed. Dit laat zich samenvatten in zijn eigen woorden: «Dialogisch leven is niet een leven waarin men veel mensen ontmoet, maar een leven waarin men met degenen die men ontmoet, ook een waarachtige ontmoeting heeft.» – nieuwe druk van het verhelderende vervolg op «ik en jij» –

 


voorjaar 2022 bijleveld

C HR IS T O P H WO L F F

J O H A N N S E BA S T IAN

BACH

BI J LEVELD

CHRISTOPH WOLFF JOHA NN S EB A S TIAN BACH – zijn leven, zijn werk, zijn genie – nur 661 / 608 pag. / luxe pbk. met flappen / ƒ 39,90 isbn 978.90.6131.411.0 / maart 2022 – nu zesde druk van de alom bejubelde biografie – De muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) heeft generaties betoverd, maar de componist zelf is altijd een raadselachtige figuur gebleven. Wat weten wij van het meest invloedrijke muzikale genie ooit? Is er meer dan het beeld van een godvruchtige kapelmeester met een strenge pruik? Meer dan twee en een halve eeuw na Bachs dood geeft Wolff ons een levend portret van zijn leven en werk. Dit boek biedt zicht op een man van vlees en bloed, en op een componist van muziek die eeuwig inspireert en verrijkt. Christoph Wolff schreef met dit werk geen traditionele biografie. Steeds wordt de relatie onderzocht tussen het dagelijks bestaan en het ontstaan van werken als Das wohltemperierte Klavier, Die Kunst der Fuge, de Brandenburgische Konzerte en de Matthäus Passion, een werk met een omvang en complexiteit zonder precedent. Dit boek biedt de nieuwste stand van zaken op het gebied van Bach-studies, en is als persoonlijk portret van de componist en zijn tijd toegankelijk voor een groot publiek, en onmisbaar voor Bach-liefhebbers. «een subliem standaardwerk.» – maarten ’t hart

 


voorjaar 2022 bijleveld

HRI FFF CCH R I SST O P H WO WOLLF

BACH BACH

Z I J N M E E S TE R W E R K E N ZIJN ME E S TE RWE RK E N E N & M U Z I K A LE U N I V E R S U M MU Z I K A L E U NI VE RSU M

BI LD BI J LEVE LD

CHRISTOPH WOLFF BACH ZIJN MEESTERWERKEN & MUZIKALE UNIVERSUM nur 665 / 464 blz. / zeer rijk geïllustreerd / ƒ 39,90 isbn 978.90.6131.797.5 / verschenen het grote nieuwe bach-boek – reeds verschenen Tijdens zijn lange leven heeft Johann Sebastian Bach vrijwel nooit iets geschreven over zijn eigen werk, waarvan de muzikale rijkdom even duizelingwekkend als adembenemend is. Liever dan in verbale vorm uitte de belangrijkste componist uit de geschiedenis van de klassieke muziek zich door middel van zijn muziek. Zo groeide een muzikaal œuvre zonder gelijke, met composities die de grenzen van de muziek verlegden, zoals de Matthäus Passion, de Brandenburgse Concerten, Die Kunst der Fuge en Das wohltemperierte Klavier. Veel minder bekend is dat Bach uiterst methodisch deze geniale werken zelf organiseerde in zorgvuldig samengestelde collecties, die bedoeld waren als de sleutel tot het begrijpen van zijn leven en van zijn werk. In Bach: zijn meesterwerken & muzikale universum biedt de grote Bach-kenner Christoph Wolff de definitieve studie van Bachs meesterwerken, maar ook van hun samenhang in het grote muzikale universum waarin de componist zich bewoog. Dit boek is eenvoudigweg onmisbaar voor elke Bach-liefhebber. «dit belangrijke boek is onmisbaar.» – luister

  


recent verschenen

E RIC H FROMM

S I MON E DE BE AUVOI R

H E T V R A AG S T U K VRIJHEID

DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

De mens voorbij de ketenen der illusies

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

Reeds verschenen! erich fromm het vraagstuk vrijheid 978.90.6131.545.2

Reeds verschenen! simone de beauvoir de tweede sekse 978.90.6131.844.6

CCHRISTOPH HRISTOPHRUEGER RUEGER

DE DE MUZIK MUZIKALE ALE HUISAPOTHEEK HUISAPOTHEEK Melodieuze Melodieuzerecepten receptenvoor voor

E R V I NG GO F F M A N

DE DRAMATURGI E VAN HET

DAGELI JKS LEVEN Schijn en werkelijkheid in sociale interacties

lichaam, lichaam,ziel zielen engeest geest

BI BIJ JLEVELD LEVELD

BI J LEVE LD

Reeds verschenen! christoph rueger de muzikale huisapotheek 978.90.6131.798.2

Reeds verschenen! erving goffman dramaturgie dagelijks leven 978.90.6131.461.5


voorjaar 2022 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers MART I N BUBE S I MONE WE I LR

V I RG I NIA WOOLF

N UCCIO ORDIN E

IKHTEN EN JI JOP WAC

HOE LEES JE E EN

HE T N U T VA N HE T

BOE K ?

NUT T EL O ZE

En andere essays over literatuur

EEN M AN IFE S T

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.521.6

978.90.6131.763.0

978.90.6131.721.0

GOD

S I MONE DE BE AUVOIR

S I MONE WE I L

DE T WEEDE SEKS E

WAC HT EN OP

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

GOD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

978.90.6131.827.9

978.90.6131.844.6

978.90.6131.722.7

MOS ES I.. F I NLEY

DE OUDE GRI EKE N

karL Jas p Ers

CA RL R. ROGERS

socr at Es • BoE DDha

MENS WOR DEN

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws

confucIus • J E zus De maatgevende mensen

Een visie op persoonlijke groei

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BIJLEVELD

978.90.6131.770.8 978.90.6131.723.4 978.90.6131.256.7 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


voorjaar 2022 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, indianen marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 5de druk thomas nagel Het laatste woord nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 3de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 31ste druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein robert louis stevenson Schateiland lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 3de druk lev tolstoj De weg van het leven, 3de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 5de druk christoph wolff Bach – zijn meesterwerken en muzikale universum virginia woolf Hoe lees je een boek? stephen m. barrett Ik, Geronimo, 2de druk joseph epes brown De heilige pijp, 2de druk john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 5de druk

[isbn] 9789061317524 ƒ 24,50 9789061318279 ƒ 21,50 9789061318187 ƒ 24,50 9789061317739 ƒ 24,50 9789061317760 ƒ 22,50 9789061318293 ƒ 17,50 9789061318231 ƒ 22,50 9789061317210 ƒ 21,50 9789061317708 ƒ 19,90 9789061318255 ƒ 19,90 9789061318286 ƒ 24,90 9789061317821 ƒ 24,50 9789061317616 ƒ 19,50 9789061317692 ƒ 22,50 9789061317531 ƒ 22,50 9789061317968 ƒ 39,90 9789061317975 ƒ 39,90 9789061317630 ƒ 24,50 [isbn] 9789061316770 ƒ 19,90 9789061316787 ƒ 19,90 9789061316763 ƒ 22,50


voorjaar 2022 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 17de druk erich fromm De zelfstandige mens, 11de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 20ste druk erich fromm Gij zult zijn als goden erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 8ste druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Het vraagstuk vrijheid erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 5de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 3de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 16de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 5de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315438 ƒ 22,50 9789061315902 ƒ 19,90 9789061315834 ƒ 22,50 9789061315414 ƒ 19,90 9789061315896 ƒ 19,90 9789061315445 ƒ 19,90 9789061315421 ƒ 19,90 9789061315865 ƒ 19,90 9789061315452 ƒ 19,90 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315872 ƒ 19,90 9789061315889 ƒ 39,90 [isbn] 9789061318446 ƒ 39,90 9789061319252 ƒ 34,90 9789061319016 ƒ 34,90 9789061318439 ƒ 19,90 9789061319177 ƒ 19,90 9789061319184 ƒ 19,90 9789061319283 ƒ 19,90 9789061319078 ƒ 34,90


voorjaar 2022 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater, buber anoniem [isbn] Het boekje van het volmaakte leven 9789061317807 ƒ 19,90 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 5de druk 9789061317241 ƒ 21,50 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 6de druk 9789061317234 ƒ 21,50 karl jaspers Nietzsche en het christendom 9789061317135 ƒ 19,50 karl jaspers Kleine leerschool van het filosofisch denken 9789061317142 ƒ 21,50 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 6de druk 9789061314615 ƒ 24,90 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312567 ƒ 32,50 paul tillich De moed om te zijn, 6de druk 9789061317180 ƒ 21,50 simone weil Wachten op God, 6de druk 9789061317227 ƒ 19,90 fernando savater Het goede leven, 11de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 3de druk buber martin buber Ik en Jij, 13de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk

[isbn] 9789061317319 ƒ 19,90 9789061317074 ƒ 24,90 9789061317029 ƒ 19,90 9789061317098 ƒ 24,90 9789061317081 ƒ 24,90 9789061317326 ƒ 15,00 [isbn] 9789061315216 ƒ 19,90 9789061315964 ƒ 29,90 9789061315926 ƒ 19,90 9789061315957 ƒ 24,90 9789061315940 ƒ 19,90


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

S I MONE DE BE AUVOIR ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

NUCCIO ORDINE

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

SC HATE I LAND

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

M A RCDE   C HBEAUVOIR AGA L L SIMONE

V I RGI NIA WOOLF

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

M I J N  L EVOOR VEN PLEIDOOI

*

HOE LEES JE EEN

EEN MOR A AL DER DUBBELZINNIGHEID

En andere essays over literatuur

BI LD BI JJ LEVE LEVELD

BI J LEVELD

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BOE K?

C HRIS T OPH WOLFF

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN SEBAS TIAN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

weil

woolf


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.