Page 1

najaar 2018 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i.finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard herbert marcuse

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r.rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

christoph wolff

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


najaar 2018 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD WAAR OM IK SC H RIJ F essays over literatuur

G E ORG E ORW E L L

WAAROM IK

SC H RIJF En andere essays over literatuur

door george orwell Najaar 2018

S I M O N E D E B E AU VO I R

*

PLEIDOOI VOOR E E N MOR A A L DE R DU B B E L Z I N N I GH E I D

BI J LEVE LD

PLEIDOOI VOO R EEN MOR AAL DER DUBBELZ INNIG H EID simone de beauvoir

BI J LEVE LD

Najaar 2018

MIJN LEV E N

MARC C HAGALL

MIJN LEVEN

met alle etsen & tekeningen door marc chagall Najaar 2018

E RIC H F RO M M

TUSSEN MENS EN GOD Een humanistische visie op het Oude Testament

BI J LEVELD

T US SEN M ENS EN G OD een humanistische visie door erich fromm

BI J LEVE LD

Najaar 2018

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


najaar 2018 bijleveld

«de essays van orwell zijn briljant en onovertroffen» – christopher hitchens – – uit de inhoud – «Waarom ik schrijf» – «Bekentenissen van een boekrecensent» – «Charles Dickens» «Lear, Tolstoj en de dwaas» – «Gulliver’s Travels» – «Boeken vs sigaretten» «Mark Twain» – «Goede slechte boeken» – «Poëzie en de microfoon» «Wat in de weg staat van literatuur» «Niet voor niets wordt Orwell bewonderd door auteurs als Wim Brands en Martin Amis.» – vrij nederland – «juist deze stukken van orwell zijn meesterlijk!» – joost zwagerman –


najaar 2018 bijleveld

G E O RG E O R W E LL

WAAROM IK

SC H RI JF En andere essays over literatuur

BI J LEVE LD

GEORGE ORWELL WA A R O M I K S C H R I J F en andere essays over literatuur nur 320 / 192 blz. / luxe pbk. met flappen / geïll. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.765.4 / december 2018 – de nooit eerder vertaalde literaire essays – george orwell (1903-1950) geldt als een der belangrijkste schrijvers van de moderne tijd. Zijn wereldberoemde werken, zoals Down and Out in Paris and London (1933), Animal Farm (1945) en Nineteen Eighty-Four (1949), behoren nog altijd tot de meest gelezen boeken ter wereld. De betekenis van Orwell blijkt uit het feit dat hij naast Kafka een der weinige auteurs is wier naam een internationaal herkend bijwoord vormt. Naast zijn journalistieke en politieke stukken schreef Orwell ook meesterlijke essays over literatuur. Hoewel die alom zijn bejubeld, onder meer door schrijvers als Martin Amis, Joost Zwagerman, Wim Brands, Christopher Hitchens en Carel Peeters, verschenen zij nooit eerder in een Nederlandse vertaling. In Waarom ik schrijf zijn de essays over literatuur en het belang van boeken van Orwell bijeengebracht die in onze tijd, geplaagd door ontlezing als die is, een nieuwe actualiteit hebben voor iedereen die niet leeft van internet alleen. «de betekenis van orwells essays is onmeetbaar groot.» – the guardian –

 


najaar 2018 bijleveld

«bijzonder helder en knap, maar ook met grote bewogenheid geschreven.» – vrij nederland – S I MON E DE BE AUVOIR

S I MON E DE BE AUVOIR

J E A N- PAU L   SA R T R E

D E TW E E D E SEKSE

DE OUDE R DOM

DE   WOOR DE N

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

Situatie en zingeving in de laatste levensfase

Memoires van een mislukt wonderkind

BI J LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD


najaar 2018 bijleveld

S IM O N E DE BEAU VO I R

*

PLE IDOOI VOOR E E N MOR A A L D E R DUBBELZINNIGHEID

BI J LEVE LD

SIMONE DE BEAUVOIR PLEIDOOI VOOR EEN MORAAL DER DUBBELZINNIGHEID nur 740 / 176 blz. / luxe pbk. met flappen / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.930.6 / oktober 2018 – nieuwe editie van haar visie op mens en ethiek – simone de beauvoir (1908-1986) geldt als een der belangrijkste denkers en schrijvers van de moderne tijd. De belangstelling voor haar literaire en wijsgerige werk is wereldwijd onverminderd, en heeft nu met de #MeToobeweging zelfs een nieuwe en urgente actualiteit gekregen. Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid is haar toegankelijkste filosofische boek. Op heldere wijze bepaalt Beauvoir haar positie ten opzichte van de existentiefilosofie en het leven zelf. Zij betoogt dat het onmogelijk is een menselijke ethiek te funderen op de opvatting van Jean-Paul Sartre dat «het niets» de enige basis van het bestaan is. Beauvoir meent daarentegen dat de vrijheid waarin de mens bij zijn geboorte wordt geworpen, hem verplicht verantwoording af te leggen en zelf de grenzen van goed en kwaad te bepalen. Het is zijn plicht om tijdens zijn leven zelf een ethiek te maken met zijn daden. «Dit is een filosofisch boek dat wel actueel en belangrijk blijft.» – l i b é r a t i o n «het beste boek over beauvoirs filosofie.» – le monde

 


najaar 2018 bijleveld

«dit boek is betoverend als een droom in beelden.» – new york times – marc chagall (1887-1985) werd geboren in het getto van Vitebsk (in Wit-Rusland) als telg van een eenvoudige joodse familie. In 1910 vertrok hij naar Parijs, waar hij de invloeden opzoog van het kubisme, het surrealisme en het fauvisme. In 1920 zette hij zich aan het schrijven van zijn jeugdherinneringen, die later met speciaal vervaardigde etsen en tekeningen verschenen als «Mijn leven». «Dit uitzonderlijke boek biedt een fascinerende blik op het ontstaan van een genie.» – le monde – «Marc Chagall is gezegend met de vleugels van een dichter.» – henry miller – «Chagall heeft de grootste verbeelding van alle kunstenaars in deze tijd.» – andré malraux – «bij chagall huist ergens in zijn hoofd een engel.» – pablo picasso –


najaar 2018 bijleveld

MARC C HAGALL

MIJN LEVEN

BI J LEVELD

MARC CHAGALL MIJN LEVEN – nu aantrekkelijk geprijsde luxe paperback – nur 640 / 240 blz. / luxe paperback met flappen / rijk geïllustreerd / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.766.1 / oktober 2018 – met alle vijftig oorspronkelijke etsen – Dit klassieke zelfportret in woorden van de geliefde schilder Marc Chagall (1887-1985) heeft over de gehele wereld reeds generaties betoverd. In deze Nederlandse editie zijn voor het eerst alle etsen en tekeningen bijeengebracht die Chagall voor zijn jeugdherinneringen vervaardigde. Mijn leven werd door Chagall in 1922 geschreven als een dromerige en vooral lyrische balans van zijn eigen bestaan. Hij was toen slechts vijfendertig jaar, maar had reeds een overvol leven achter de rug: in de wereld van het OostEuropese jodendom, het Parijs van het surrealisme, het Duitsland van het expressionisme en het Rusland van de Revolutie. Dit is het verhaal van een kunstenaar die op het punt staat definitief terug te keren naar het rijk van zijn eigen fantasie, waar de herinneringen aan zijn Russisch-Joodse jeugd naadloos vervloeien met de dynamiek van de avant-garde kunst en de magie van zijn poëtisch-spirituele wereldbeeld waarin green grenzen bestonden. «hij is de meester van het universum der verbeelding.» – libération –

 


najaar 2018 bijleveld

«van dit werk gaat een verslavende fascinatie uit.» – new york times – * erving goffman (1922-1982) geldt als een der invloedrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Niet voor niets behoort hij nog altijd tot de meest geciteerde sociale wetenschappers ter wereld. Zijn werk is van zeer grote betekenis geweest voor de moderne visie op sociale interactie en op het functioneren van de samenleving als geheel. Ook in Nederland zijn talrijke vooraanstaande sociologen en publicisten uit de journalistiek diepgaand door Goffman beïnvloed. * «Erving Goffman is terecht befaamd door zijn scherpe oog voor de alledaagse mechanismen waarmee de calculerende burger met anderen omgaat.» – nrc handelsblad – ERVING G O F F M A N

DE DRAMATURGIE VA N H ET

goffmans ˜uvre bij uitgever dezes:

DAGELIJKS LEVEN Schijn en werkelijkheid in sociale interacties

E R V I NG G O FFM A N

S T I G MA Notities over de omgang

Stigma – notities over de omgang met een geschonden identiteit

met een geschonden identiteit

De dramaturgie van het dagelijks leven

BI J LEVE LD

Gestichten – de sociale situatie van bewoners van «totale inrichtingen»

BI J LEVE LD


najaar 2018 bijleveld

ERV ING GOFFM AN

DE DRAMATURG IE V AN HET

DAGEL I JK S L EV E N Schijn en werkelijkheid in sociale interacties

BI J LEVE LD

ERV ING G OFFMAN D E D R A M AT U R G I E VA N H E T D A G E L I J K S L E V E N – schijn en werkelijkheid in sociale interactie – nur 740 / 272 blz. / pbk. / ƒ 24,50 isbn 978.90.6131.950.4 / oktober 2018 nieuwe druk van het meesterwerk over de sociale interactie In dit alom geprezen sleutelwerk gebruikt Erving Goffman begrippen en beelden uit het theater om het dagelijks leven te ontrafelen en te begrijpen. In het hart van deze analyse van de sociale interactie liggen begrippen zoals «voorstelling», «rol», «façade», «toneel», «publiek» en «podium». Dit perspectief op ons gedrag en onze omgang met anderen werpt een even helder als soms schrijnend licht op de schijn en werkelijkheid van ons bestaan. Aldus biedt De dramaturgie van het dagelijks leven scherp inzicht in de steeds wisselende verhouding tussen persoonlijkheid, openbaar leven en samenleving. Wie dit boek leest, waant zich aanvankelijk een toeschouwer van een vermakelijke, bonte reeks van personages die tastend en struikelend hun weg zoeken in het maatschappelijke doolhof. Totdat men doorziet dat dit boek evenzeer van fundamentele betekenis is voor begrip van het sociale leven als van het eigen «zelf». Wat de lezer altijd zal bijblijven, is Goffmans intense individualisme, zijn fundamentele humaniteit en zijn onovertroffen stijl. «fijnzinnig, magistraal.» – new york review of books

 


najaar 2018 bijleveld

«wie iets wil weten over de wortels van de westerse cultuur, leze dit boek.» – frankfurter allgemeine zeitung – * erich fromm (1900-1980) geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Met boeken zoals De angst voor vrijheid en Liefhebben; een kunst, een kunde alsook Het hart van de mens en Een kwestie van hebben of zijn had hij grote invloed op het moderne wereldbeeld. Vrijwel alle boeken van Fromm zijn verschenen bij uitgever dezes. * «Als er een moderne denker het waard is om te lezen en te herlezen, dan is dat Erich Fromm.» – fernando savater – ER I C H   F RO MM

E R IC H F ROM M

E R I C H F RO M M

LIEFHEBBEN

DE A NGST VOOR V R I JH E I D

HET HART VA N D E ME N S

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

een kunst, een kunde

BI J LEVELD

Over de bronnen van goed en kwaad


najaar 2018 bijleveld

ER IC H F RO M M

T U SSE N ME N S E N GOD Een humanistische visie op het Oude Testament

BI J LEVE LD

ERICH FROMM TUSSEN MENS EN GOD – een humanistische visie op het oude testament – nur 700 / 240 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.589.6 / oktober 2018 – nieuwe editie van fromms «gij zult zijn als goden» – Dit boek wordt door velen gezien als een van Erich Fromms belangrijkste werken. Het is een even inspirerende als diepgaande lezing en interpretatie van het Oude Testament. In Tussen mens en God, dat eerder verscheen onder de titel Gij zult zijn als goden, biedt Fromm een meeslepend en bovenal menselijk beeld van de oudste bronnen van de joods-christelijke beschaving, ontdaan van kerkelijke dogma’s, religieuze taboes en ideologische lading. Op even heldere als persoonlijke wijze brengt Fromm in kaart hoe het Oude Testament het verhaal vertelt van een bevrijding. Niet alleen de bevrijding van het joodse volk uit slavernij en ballingschap, maar vooral de bevrijding van de mens uit de kluisters van bijgeloof en afgoderij. De kern van de eerste Bijbelboeken is volgens hem evenzeer het concept van de mens die Gods gelijke is, als dat van de mens die de weg naar vrijheid en zelfontplooiing kiest. Aldus wordt tevens de messiaanse idee begrijpelijk als een radicale keuze voor het goede, voor de vrede en voor een humanistisch wereldbeeld. «een van fromms waardevolste boeken.» – tls

  


najaar 2018 bijleveld

PAU L  T I L L I C H

De MOe D OM  Te ZI JN

BI J LeVe LD

PA U L T I L L I C H DE MOED OM TE ZIJN – nu al 6de druk van het hoogtepunt van zijn ˜uvre – nur 700, 730 / 176 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.718.0 / november 2018 – een meesterwerk weer beschikbaar – paul tillich (1886-1965) geldt als een der belangrijkste theologen van de moderne tijd. Met zijn sociaal religieuze visie nam hij een unieke positie in op het snijvlak van liberalisme en orthodoxie, van idealisme en realisme, en zelfs van protestantisme en katholicisme. Voor Tillich betekende denken over religie het telkens opnieuw bepalen van de waarde en waarheid van de christelijke boodschap. Deze interpretatie is nooit afgelopen, want het christendom dient steeds weer positie te kiezen tegenover de levensvragen die voortkomen uit de werkelijkheid van alledag. Derhalve is religie een voortdurende zoektocht: naar de waarheid, naar God en bovenal naar de mens. De moed om te zijn wordt alom gezien als het hoogtepunt van Tillichs œuvre. Dit boek brengt op glasheldere wijze het vraagstuk van het bestaan in kaart vanuit filosofisch, theologisch, maar toch bovenal menselijk perspectief. «Dit is een van de weinige boeken die de mens echt steun geven.» – w e n d i n g «helder en werkelijk bezielend.» – the new york times

  


najaar 2018 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS – ZOJUIST VERSCHENEN extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers PAUL GAUGUIN

N UCCIO ORDIN E

NOA NOA

HE T N U T VA N HE T

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws

MIJ N REIS NA A R TA H ITI

NUT T EL O ZE EEN M AN IFE S T

BIJLEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.762.3

978.90.6131.776.0

978.90.6131.712.8

J O H N G . N E I HAR DT

ERIC H  FRO MM HET BOEK JE

KARL JASPERS

Z WA RTE E LAND S P RE E KT

L I E VAN F H EHET BBE N

KLEINE LEERSC HOOL

Verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux

VOLMA AKTE LEVEN een kunst, een kunde

VAN HET FIL OSOFISC H DENKEN

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.675.6

978.90.6131.780.7

978.90.6131.714.2

E R I C H   F ROMM T HOMAS NAGEL

RO GE R S C RU T ON

WATBBE N LIE F HE

F I L OSOF I SC H DE N K E N

BI J LEVE LD

een kunst, eenE kunde BETEK NT

H ET ALLEMA AL?

Een inleiding voor nieuwsgierige mensen

ERVING GOFFMA N

STIGMA Notities over de omgang

met een geschonden identiteit

ZE E R KORTE I NLE I D I NG IN DE FI L OSOFIE

BI BIJJLEVELD LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

978.90.6131.822.4 978.90.6131.825.5 978.90.6131.949.8 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


najaar 2018 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, buber marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 4de druk nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 2de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 30ste druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein robert louis stevenson Schateiland robert louis stevenson De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll & mr. Hyde lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 2de druk lev tolstoj De weg van het leven, 2de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 4de druk martin buber Ik en Jij, 12de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk

[isbn] 9789061317661 ƒ 19,50 9789061318064 ƒ 18,50 9789061318187 ƒ 19,50 9789061317760 ƒ 19,50 9789061317739 ƒ 22,50 9789061318224 ƒ 14,90 9789061317128 ƒ 19,50 9789061317623 ƒ 19,95 9789061318255 ƒ 18,50 9789061318248 ƒ 24,50 9789061317821 ƒ 22,50 9789061317814 ƒ 17,50 9789061317616 ƒ 19,50 9789061319993 ƒ 22,50 9789061317791 ƒ 22,50 9789061317951 ƒ 39,90 [isbn] 9789061315933 ƒ 18,50 9789061315964 ƒ 24,50 9789061315926 ƒ 18,50 9789061315957 ƒ 22,50 9789061315940 ƒ 19,50


najaar 2018 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 16de druk erich fromm De zelfstandige mens, 10de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 19de druk erich fromm Tussen mens en God erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 7de druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Marx, Freud en de vrijheid, 6de druk erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk* erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 5de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 3de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 13de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 4de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315858 ƒ 19,50 9789061315780 ƒ 19,50 9789061315537 ƒ 17,50 9789061315841 ƒ 18,50 9789061315896 ƒ 19,50 9789061315797 ƒ 19,50 9789061315711 ƒ 19,50 9789061315865 ƒ 19,50 9789061315582 ƒ 17,50 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315872 ƒ 19,50 9789061315889 ƒ 37,50 [isbn] 9789061319290 ƒ 39,50 9789061319252 ƒ 29,50 9789061319016 ƒ 29,50 9789061319306 ƒ 19,50 9789061319177 ƒ 18,50 9789061319184 ƒ 18,50 9789061319283 ƒ 18,50 9789061319078 ƒ 29,50


najaar 2018 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater anoniem [isbn] Het boekje van het volmaakte leven 9789061317807 ƒ 19,50 william blake Het huwelijk van hemel en hel (geb.) 9789061319856 ƒ 24,50 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 4de druk 9789061316879 ƒ 19,50 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 5de druk 9789061317166 ƒ 19,50 karl jaspers Nietzsche en het christendom 9789061317135 ƒ 16,50 karl jaspers Kleine leerschool van het filosofisch denken, nwe ed. 9789061317142 ƒ 19,50 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 5de druk 9789061319504 ƒ 24,50 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312550 ƒ 29,90 paul tillich De moed om te zijn, 6de druk 9789061317180 ƒ 19,50 simone weil Wachten op God, 4de druk 9789061317173 ƒ 19,50 fernando savater Het goede leven, 10de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater Goed samen leven, 2de druk fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 2de druk indianen stephen m. barrett Ik, Geronimo john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 4de druk joseph epes brown De heilige pijp

[isbn] 9789061317067 ƒ 18,50 9789061317074 ƒ 22,50 9789061317050 ƒ 18,50 9789061317029 ƒ 18,50 9789061317098 ƒ 22,50 9789061317081 ƒ 24,50 9789061317043 ƒ 14,90

[isbn] 9789061316718 ƒ 18,50 9789061316756 ƒ 19,50 9789061316619 ƒ 18,50


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

NUCCIO ORDINE ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

NOA NOA

PAUL GAUGUIN

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

SC HATE I LAND

MIJN REIS NAAR TAHITI

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

KARL JASPERS

SAU L F R I E DL Ä N DE R

NIETZSCHE

FR ANZ KAFKA

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

EN HET CHRISTENDOM

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Schrijver van schuld en schaamte

BI J LEVELD

HRISTOPH WOLFF cCh r Is t o wo Lff MARC Cph HAGALL

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN sEBas Johann t Ia n MIJN SEBASTIAN LEVEN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH Bach

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI JJLEVELD LEVELD BI LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

ordine

weil

Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2018  
Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2018  
Advertisement