__MAIN_TEXT__

Page 1

voorjaar 2021 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i. finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard bryan magee

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r. rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

virginia woolf

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


voorjaar 2021 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD MOZ ART OP REIS

S I MON E DE BE AUVOI R

EDUARD MÖR I K E

DE TWEEDE EKS E MO Z AR T OP SREIS Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

NAAR PR AA G

NA AR PR A AG

door eduard mörike Schitterende novelle over de grote componist

f Er na n Do saVatEr ✶

marIa rEmarquE VErIch r IJ H EI D, GELIJ K H EI D, Van hEt

BUwEstELIJk rGErsCH aP front Zakwoordenboek mensen van morgen gEEnvoor nIEuws ✶

BI BIJJLEVELD LEVE LD

V R IJH EID, GELIJ K H EID , B UR GER SCHA P door fernando savater

BI J LEVE LD BIJLEVELD

Hoogst actuele heruitgave

PLEIDOOI VOOR EEN MORAAL

SIM ON E DE BE AU VOIR

*

P L E IDOOI VOOR E E N MOR A A L D E R D U BBE L Z IN N IG HE ID

door simone de beauvoir Haar belangrijkste filosofische werk

k a r L J a s p Ers

socr at Es • BoE DDha confucIus • J E zus De maatgevende mensen

BI J LEVE LD

SO CR AT E S * BOEDDH A C ONF UCIUS * JE ZUS door karl jaspers

BI J LEVE LD

Herdruk van een meesterwerk

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


voorjaar 2021 bijleveld

«klassieke novelle met de gratie van mozarts muziek.» – frankfurter allgemeine zeitung – eduard mörike (1804-1875) geldt als een der grote Duitse klassieke auteurs in de literaire canon. Hij is geliefd om zijn lyrische poëzie en bovenal om zijn ook nu nog overal ter wereld veel gelezen Mozart op reis naar Praag. Deze novelle uit 1855 heeft hem een grote schare bewonderaars opgeleverd die uiteenloopt van Hermann Hesse tot George Steiner en John Updike. Mörike werd destijds voor zijn novelle geïnspireerd door de naderende grote herdenkingen van Mozarts honderdste geboortedag in 1856. Het even lichtvoetige als aangrijpende verhaal speelt zich af tegen een nauwkeurig geschetste cultuurhistorische achtergrond van Mozarts leven en werk. Het succes van het boek in heel Europa was onmiddellijk en blijvend. Mozart op reis naar Praag wordt nog steeds wereldwijd beschouwd als een werk dat elke Mozart-liefhebber absoluut gelezen dient te hebben. «Mozart op reis naar Praag» is in vele landen vertaald en nu eindelijk weer beschikbaar in het Nederlands in vertaling van Wilfred Oranje. «Een onovertroffen karakterschildering, die net als het oeuvre van Mozart zelf inzicht biedt in de energie en veelvormigheid van het menselijk bestaan.» – kindlers literatur lexicon – «Goede literatuur over Mozart heeft zeldzaamheidswaarde. Men vindt ze hier. En het klopt ook, want de ware Mozartstad is niet Wenen, maar Praag, waar men altijd aardig voor de componist is geweest.» – martin van amerongen –


voorjaar 2021 bijleveld

EDUARD MÖR I K E

MO Z AR T OP REIS NA AR PR A AG

BI J LEVELD

EDUARD MÖRIKE M OZ A RT OP REIS NAAR PRAAG vertaling wilfred oranje nur 302 / 144 blz. / luxe pbk. flappen / geïll. / ƒ 17,50 isbn 978.90.6131.751.7 / maart 2021 «onovertroffen, net als mozarts muziek.» – faz Dit wereldwijd bejubelde boek behoort tot de grootste kostbaarheden van de West-Europese literatuur. Mozart op reis naar Praag is in alle opzichten een «muzikale» novelle, niet alleen door het onderwerp – een dag uit het leven van Wolfgang Amadeus Mozart – maar ook door de verfijnde en lyrische toon. In de herfst van 1787 reist Mozart tezamen met zijn vrouw Constanze naar de première van zijn opera «Don Giovanni» in Praag. Deze werkelijk gebeurde episode in het leven van de componist biedt Mörike het toneel voor zijn sprankelende novelle. Tijdens de reis stort Mozart zijn hart uit over de hoogtepunten en dieptepunten van zijn bestaan, over zijn twijfels en zijn verlangens. Hierbij wordt de lezer een blik gegund in de ziel van de kunstenaar, in het hart van zijn liefde voor Constanze en in de kern van zijn relatie met het leven. Dit boek wordt door menig Mozartkenner beschouwd als de beste karakterstudie van het muzikale genie. Daarnaast biedt het werk een fascinerende rijkdom aan motieven die in alles doet denken aan Mozarts muziek. «een verrukkelijk en onvergetelijk boek.» – literatur

 


voorjaar 2021 bijleveld

«fernando savater is een filosoof die swingt!» – libÈration – fernando savater (1947) is hoogleraar filosofie aan de universiteit van Madrid en publiceerde onder meer de internationale bestsellers Het goede leven, Het avontuur filosofie, De waarde van opvoeden, Grondslagen van de ethiek en De vragen van het leven. uit de inhoud: – De burger & de grondwet | Identiteit | Kritiek & tolerantie – – Immigratie & nationalisme | Publieke opinie & persoonlijke opinie – – Politiek & paternalisme | Kerk & staat – – Inburgering & aanpassing | Jij & de kudde – «Savater geeft lessen in ethiek die de moeite waard zijn. Hij schrijft aanstekelijke boeken waar een mens vrolijk van wordt.» – nrc handelsblad – – winnaar van de octavia paz prijs 2012 – FE R NAN DO SAVATE R

f Er nanDo saVatE r

FERNANDO SAVATER

FE RNAN DO SAVAT E R

Het goede leven

hEt aVontuur

DE VR AGEN VAN HET LEVEN

DE wA A RDE VA N O pVO EDEN

Ethiek voor mensen van morgen

fIL osofIE Denkers die de wereld veranderden

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Filosofie van onderwijs en ouderschap

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


voorjaar 2021 bijleveld

f Er na n Do saVatEr V r IJ H EI D, GELIJ K H EI D,

BU rGErsCH a P Zakwoordenboek voor mensen van morgen

BI J LEVELD

F E R N A N D O S AVAT E R VRIJHEID, GELIJKHEID, BURGERSCHAP zakwoordenboek voor mensen van morgen nur 740 / 80 blz. / pbk. / ƒ 15,00 isbn 978.90.6131.732.6 / maart 2021 – actuele heruitgave over tolerant samen leven – Dit kleine, heldere, ophefmakende en hoogst actuele boek van Fernando Savater, de meest gelezen filosoof van Europa, is een manifest over een van de meest urgente vragen van onze tijd: wat betekent burgerschap in de moderne wereld? In de vorm van een handvol korte vuistregels snijdt Savater diep in het hart van de uitdagingen die de huidige maatschappij biedt. Hoe verhoudt het recht op individualisme zich met de eisen van een beschaafde samenleving; wanneer verwordt tolerantie tot sociale desinteresse; waar botst respect met vrije meningsuiting; waarom is vrede een harde strijd waard? Op een even toegankelijke en speelse als tegendraadse en aantrekkelijke wijze werpt Savater licht op de pijnpunten van modern burgerschap. Zonder een spoor van moralisme biedt dit elegante boekje voor jong en oud een handvat om als individu een actieve en betrokken plaats te zoeken in de hedendaagse pluriforme samenleving. Hierbij is de leidraad dat goed samenleven alleen gegrondvest kan zijn op redelijkheid en een goed humeur. « s t e r k a a n b e v o l e n v o o r e l k e w e r e l d b u r g e r . » – e l p a ís

  


voorjaar 2021 bijleveld

«bijzonder helder en knap, maar ook met grote bewogenheid geschreven.» – vrij nederland – S I MON E DE BE AUVOIR

S I MON E DE BE AUVOIR

J E A N- PAU L   SA R T R E

D E TW E E D E SEKSE

DE OUDE R DOM

DE   WOOR DE N

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

Situatie en zingeving in de laatste levensfase

Memoires van een mislukt wonderkind

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD


voorjaar 2021 bijleveld

S I M O N E D E B E AU VO I R

*

P L E IDOOI VOOR E E N MOR A A L D E R DUBBELZINNIGHEID

BI J LEVE LD

SIMONE DE BEAUVOIR PLEIDOOI VOOR EEN MORAAL DER DUBBELZINNIGHEID nur 730 / 176 blz. / pbk. met flappen / ƒ 19,90 isbn 978.90.6131.843.9 / april 2021 – nieuwe editie van haar visie op mens en ethiek – simone de beauvoir (1908-1986) geldt als een der belangrijkste denkers en schrijvers van de moderne tijd. De belangstelling voor haar literaire en wijsgerige werk is wereldwijd onverminderd, en heeft nu met de #MeToo-bewe­ ging zelfs een nieuwe en urgente actualiteit gekregen. Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid is ongetwijfeld haar toegankelijkste filosofische boek. Op heldere wijze bepaalt Beauvoir haar positie ten opzichte van de existentiefilosofie en het leven zelf. Zij betoogt dat het onmogelijk is een menselijke ethiek te funderen op de opvatting van Jean-Paul Sartre dat «het niets» de enige basis van het bestaan is. Beauvoir meent daarentegen dat de vrijheid waarin de mens bij zijn geboorte wordt geworpen, hem verplicht verantwoording af te leggen en zelf de grenzen van goed en kwaad te bepalen. Het is zijn plicht om tijdens zijn leven zelf een ethiek te maken met zijn daden. «Dit is een filosofisch boek dat wél actueel en belangrijk blijft.» – l i b é r a t i o n «het beste boek over beauvoirs filosofie.» – le monde

 


voorjaar 2021 bijleveld

karL JaspErs

socr at Es • BoE DDha conf ucIus • J E zus De maatgevende mensen

BI J LEVE LD

KARL JA SPERS S O C R AT E S * B O E D D H A * C O N F U C I U S * J E Z U S – de maatgevende mensen – nur 730 / 192 blz. / pbk. / ƒ 21,50 isbn 978.90.6131.723.4 / april 2021 – nu al zesde druk van klassiek meesterwerk – Socrates, Boeddha, Confucius en Jezus lieten geen geschriften of leerstellingen na, zij streefden niet naar bewondering noch naar volgelingen. Toch staan zij aan de basis van de grote wereldbeschouwingen en religieuze bewegingen waarvan de invloed zich uitstrekt over de gehele wereld. Niet voor niets gelden zij als de vier «maatgevende mensen» van de beschaving. Karl Jaspers betoogt overtuigend dat geen enkel overzicht van het menselijk denken of van de filosofie mogelijk is zonder eerst stil te staan bij deze illustere figuren. Door hen werden immers reeds alle levensvragen opgeworpen die ons nu nog bezighouden. Met dit boek wilde Jaspers de lezer een persoonlijke ontmoeting aanbieden met deze grote grondleggers. Maar Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus biedt veel meer dan vier levensbeschrijvingen. Juist door de kennismaking met deze menselijke denkers werd dit boek een klassieke inleiding op de geschiedenis van de wijsbegeerte. «een nieuwe benadering van de filosofie.» – the times

  


voorjaar 2021 bijleveld

ErIc h fromm

Drom En, sprookJEs, my th En Inleiding tot het verstaan van een vergeten taal

BI J LEVELD

ERICH FROMM DROMEN, SPROOKJES, MYTHEN – inleiding tot het verstaan van een vergeten taal – nur 740 / 224 blz. / pbk. / ƒ 19,90 isbn 978.90.6131.544.5 / april 2021 – nu al achtste druk van klassieke «everseller» – Dromen, sprookjes, mythen geldt als een der belangrijkste werken van Erich Fromm. In deze fascinerende beschouwing over de «vergeten taal» der menselijke verbeelding brengt hij de relaties in kaart tussen oude volkssprookjes, traditionele mythen, religieuze verhalen, dromen en literaire scheppingen (zoals Het Proces) van Kafka of tragedies (zoals Oedipus). Zo blijkt dat met het symbolisch idioom van de taal der dromen en sprookjes in velerlei culturen de diepste belevingen van de mens worden uitgedrukt. Fromm ziet deze taal der verbeelding als de enige universele taal die de mensheid heeft ontwikkeld, een taal waarmee mensen onafhankelijk van tijd en plaats met elkaar kunnen communiceren, en waardoor zij als mens verbonden zijn. Deze taal maakt oerthema’s zoals angst, liefde, haat, eenzaamheid, verdriet, macht en dood begrijpelijk. Het verstaan van deze «vergeten taal» en de wijsheid die erin besloten ligt, is van essentieel belang voor ieder mens die streeft naar inzicht in zichzelf en in de mens als vraagstuk. «dit boek ontrafelt echt de taal der verbeelding.» – tls

 


voorjaar 2021 bijleveld

JANUSZ KO RCZ AK

HOE HOUD J E VA N

E E N KIND Het recht van jongeren op respect in de opvoedkundige situatie

BI J LEVE LD

JA NUS Z KORC ZAK HOE HOUD JE VA N EE N KIN D – het recht van jongeren op respect – nur 740 / 320 blz. / pbk. / ƒ 21,50 isbn 978.90.6131.108.9 / april 2021 – nieuwe editie van klassiek opvoedkundig meesterwerk – Janusz Korczak (Warschau 1878-Treblinka 1942), de Pools-Joodse kinderarts, pedagoog en weeshuis-directeur, geldt wereldwijd als een van de belangrijkste en invloedrijkste denkers over de opvoedkundige situatie van de moderne tijd. Zijn eigenlijke naam was Henryk Goldszmit, maar onder zijn pseudoniem «Janusz Korczak» schreef hij talrijke essays, een nu nog succesvol kinderboek alsook in zijn tijd zeer opzienbarende en nog steeds bijzonder indringende pleidooien voor de rechten van kinderen. Hoe houd je van een kind is Korczaks hoofdwerk en wordt alom beschouwd als een van de toonaangevendste pedagogische boeken van onze tijd. Op indringende wijze beschrijft Korczak het leven van kinderen in hun gezinnen en over het dagelijks leven van kinderen in het door hem geleide weeshuis in Warschau, waar hij zijn «pedagogie van het respect» in de praktijk toepaste. Bij elk onderwerp biedt hij een schat aan observaties alsook tal van praktische inzichten die van belang zijn voor opvoeding en onderwijs. «bewonderenswaardig, onmisbaar!» – jean piaget

  


voorjaar 2021 bijleveld

aBr aham Joshua hEschEL

In h E t L I c h t Van z I J n a ang E z I c h t

BI J LEVELD

A B RA HA M JOS HUA H E SCHE L I N HET LIC HT VA N Z IJN AAN GE ZICHT de betekenis van het gebed in de joodse gedachtewereld nur 700 / 192 blz. / pbk. / 5 de druk / ƒ 19 , 90 isbn 978.90.6131.724.1 / april 2021 – klassieke meditatie over mens en god – Abraham Joshua Heschel (1907 - 1972 ) geldt als een der belangrijkste joodse denkers van onze tijd. Hij werd geboren te Warschau als afstammeling uit een chassidische «rabbijnen-dynastie«. Hij studeerde filosofie te Berlijn en judaïca aan de Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Het geestelijk klimaat van de jaren twintig legde bij hem de basis voor een brede culturele belangstelling en een liberaal-humanistische visie op de joodse religie. In 1937 koos Martin Buber de jonge Heschel tot zijn opvolger in de leiding van het Jüdische Lehrhaus te Frankfurt en in de organisatie voor joodse bewustwording, instellingen die de allerlaatste fase van de duits-joodse re­naissance vertegenwoordigden. Eind 1938 moest Heschel Duitsland ontvluchten, en werd hoogleraar in de joodse ethiek en mystiek te New York. In het licht van zijn aangezicht behoort tot de invloedrijkste werken van Heschel en is dan ook in vele tientallen landen over de hele wereld vertaald. «wijs, verheffend, diep menselijk.» – trouw

  


voorjaar 2021 bijleveld

M ARC C HAGALL

S I MON E DE BE AUVOI R

MIJN L E V E N

DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

Reeds verschenen! marc chagall mijn leven 978.90.6131.766.1 / ƒ 22,50

Reeds verschenen! simone de beauvoir de tweede sekse 978.90.6131.842.2 / ƒ 39,90

E R IC H F ROM M

IC H F SEIRMON EROM WE IML

DE A NGST VOOR V R I JH E I D

DEWAC A NGST H T E NVOOR OP V R GOD I JH E I D

BI J LEVE LD

BIJJLEVELD LEVE LD BI

Reeds verschenen! erich fromm de angst voor vrijheid 978.90.6131.543.8 / ƒ 22,50

Reeds verschenen! simone weil wachten op god 978.90.6131.722.7 / ƒ 19,90


voorjaar 2021 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers MART I N BUBE S I MONE WE I LR

V I RG I NIA WOOLF

N UCCIO ORDIN E

IKHTEN EN JI JOP WAC

HOE LEES JE E EN

HE T N U T VA N HE T

BOE K ?

NUT T EL O ZE

En andere essays over literatuur

EEN M AN IFE S T

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.521.6

978.90.6131.763.0

978.90.6131.721.0

GOD

S I MONE DE BE AUVOIR

S I MONE WE I L

DE T WEEDE SEKS E

WAC HT EN OP

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

GOD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

978.90.6131.827.9

978.90.6131.842.2

978.90.6131.722.7

MOS ES I.. F I NLEY

DE OUDE GRI EKE N

RO GER S CRUTON

CA RL R. ROGERS

MODE RNE   F I LOSOF I E

MENS WOR DEN

Van Descartes tot Wittgenstein

Een visie op persoonlijke groei

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws ✶

BIJLEVELD

978.90.6131.770.8 978.90.6131.828.6 978.90.6131.256.7 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


voorjaar 2021 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, indianen marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 4de druk thomas nagel Het laatste woord nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 3de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 31ste druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein robert louis stevenson Schateiland robert louis stevenson De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll & mr. Hyde lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 3de druk lev tolstoj De weg van het leven, 2de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 5de druk virginia woolf Hoe lees je een boek? stephen m. barrett Ik, Geronimo, 2de druk joseph epes brown De heilige pijp, 2de druk john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 5de druk

[isbn] 9789061317661 ƒ 22,50 9789061318279 ƒ 21,50 9789061318187 ƒ 22,50 9789061317739 ƒ 24,50 9789061317760 ƒ 22,50 9789061318224 ƒ 15,00 9789061318231 ƒ 22,50 9789061317210 ƒ 19,90 9789061317708 ƒ 19,90 9789061318255 ƒ 19,90 9789061318286 ƒ 24,90 9789061317821 ƒ 22,50 9789061317814 ƒ 19,50 9789061317616 ƒ 19,50 9789061317692 ƒ 22,50 9789061317791 ƒ 22,50 9789061317968 ƒ 39,90 9789061317630 ƒ 22,50 [isbn] 9789061316770 ƒ 19,90 9789061316787 ƒ 19,90 9789061316763 ƒ 22,50


voorjaar 2021 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 17de druk erich fromm De zelfstandige mens, 11de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 20ste druk erich fromm Gij zult zijn als goden erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 8ste druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Marx, Freud en de vrijheid, 6de druk* erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk* erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 5de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 3de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 15de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 5de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315438 ƒ 22,50 9789061315902 ƒ 19,90 9789061315834 ƒ 22,50 9789061315414 ƒ 19,90 9789061315896 ƒ 19,90 9789061315445 ƒ 19,90 9789061315421 ƒ 19,90 9789061315865 ƒ 19,90 9789061315582 ƒ 18,50 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315872 ƒ 19,90 9789061315889 ƒ 39,90 [isbn] 9789061318422 ƒ 39,90 9789061319252 ƒ 32,90 9789061319016 ƒ 32,90 9789061318439 ƒ 19,90 9789061319177 ƒ 19,90 9789061319184 ƒ 19,90 9789061319283 ƒ 19,90 9789061319078 ƒ 34,90


voorjaar 2021 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater, buber anoniem [isbn] Het boekje van het volmaakte leven 9789061317807 ƒ 19,90 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 5de druk 9789061317241 ƒ 19,90 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 6de druk 9789061317234 ƒ 21,50 karl jaspers Nietzsche en het christendom 9789061317135 ƒ 19,50 karl jaspers Kleine leerschool van het filosofisch denken 9789061317142 ƒ 19,90 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 5de druk 9789061319504 ƒ 24,90 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312567 ƒ 29,90 paul tillich De moed om te zijn, 6de druk 9789061317180 ƒ 19,90 simone weil Wachten op God, 6de druk 9789061317227 ƒ 19,90 fernando savater Het goede leven, 11de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 3de druk buber martin buber Ik en Jij, 13de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk

[isbn] 9789061317319 ƒ 19,90 9789061317074 ƒ 24,90 9789061317029 ƒ 19,90 9789061317098 ƒ 24,90 9789061317081 ƒ 24,90 9789061317326 ƒ 15,00 [isbn] 9789061315216 ƒ 19,90 9789061315964 ƒ 29,90 9789061315926 ƒ 19,90 9789061315957 ƒ 24,90 9789061315940 ƒ 19,90


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

NUCCIO ORDINE ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

HOE LEES JE EEN

V I RGI NIA WOOLF

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

SC HATE I LAND

BOE K? En andere essays over literatuur

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

M A RCDE   C HBEAUVOIR AGA L L SIMONE

SIMONE DE BEAUVOIR

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

M I J N  L EVOOR VEN PLEIDOOI

BI LD BIJJLEVE LEVELD

*

*

EEN MOR A AL DER DUBBELZINNIGHEID

PLEIDOOI VOOR EEN MOR A AL DER DUBBELZINNIGHEID

BI LD BI JJ LEVE LEVELD

BI J LEVELD

C HRIS T OPH WOLFF

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN SEBAS TIAN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

weil

woolf

Profile for Uitgeverij Bijleveld

Prospectus Erven J. Bijlveld voorjaar 2021  

Prospectus Erven J. Bijlveld voorjaar 2021  

Advertisement