Page 1

voorjaar 2019 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i.finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard herbert marcuse

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r.rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

virginia woolf

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


voorjaar 2019 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD Z O V ERTEL JE EEN V ER HAAL

A N TON T S J E C HOV

ZO V ERTEL J E EEN

VER HAAL En andere brieven over literatuur

door anton tsjechov Voorjaar 2019

S I MON E DE BE AUVOI R

DE T W EEDE S EK S E

BI J LEVE LD

DE TWEEDE SE K SE

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

feiten, mythen, werkelijkheid door simone de beauvoir BI J LEVELD

Voorjaar 2019

JOHANN SEBA STIAN BACH bijgewerkte editie

C HRI S T OP H WOL F F

J OH ANN S EBAS TIAN

BACH

door christoph wolff Voorjaar 2019

MOSES I.. F I NLEY

DE OUDE GRI EKE N

BI J LEVE LD

DE OU DE GR IEK EN h et sta n da a r dw er k door moses finley

BI J LEVE LD

Voorjaar 2019

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


voorjaar 2019 bijleveld

«tsjechov heeft ons gevoel voor literatuur gegeven.» – virginia woolf – – uit de inhoud – «De taak van een schrijver is niet om een probleem op te lossen, maar om het scherp te formuleren.» «Als een verhaal eenmaal is geschreven, dient men zowel het begin als het einde te schrappen. Het is in die delen dat wij schrijvers het meest liegen.» «Schrijf met extreme beknoptheid; ontvlucht elke platitude, schrijf met compassie.» «Het doel van fictie is de absolute en eerlijke waarheid.» «Het is onmogelijk Tsjechov te lezen zonder meteen van hem te houden.» – karel van het reve – «hij is de grootste schrijver die ooit heeft geleefd.» – raymond carver – G EO RG E O R W EL L

V I RG I NI A WOOL F

WAAROM I K

HOE L E E S J E E E N

SC H R IJF

BOE K ?

En andere essays over literatuur

En andere essays over literatuur

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD


voorjaar 2019 bijleveld

A N TON T S J E C HOV

ZO V E RTE L J E E EN

VE RHAAL En andere brieven over literatuur

BI J LEVE LD

A N T O N T S J E C H OV ZO VERTEL JE EEN VERHAAL en andere brieven over literatuur nur 320 / 192 blz. / luxe pbk. met flappen / geïll. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.767.8 / april 2019 – tsjechovs teksten over de kunst van het schrijven – anton tsjechov (1860-1904) geldt als een der grootste schrijvers uit de wereldliteratuur. Naast zijn toneelwerk (De Meeuw, Oom Wanja en Drie zusters) worden vooral zijn talrijke korte verhalen (zoals De weddenschap, Een trieste geschiedenis en De dame met het hondje) beschouwd als onovertroffen en als het begin van de moderne letterkunde. Niet voor niets werd en wordt Tsjechov mateloos bewonderd door schrijvers als Virginia Woolf, Vladimir Nabokov, John Cheever, Raymond Carver, Karel van het Reve en Herman Koch. Nergens wordt het genie van Tsjechov duidelijker dan in zijn teksten over het vertellen van verhalen en de basisprincipes van modern schrijven. Die inzichten zijn vooral te vinden in zijn brieven, zoals die aan Maksim Gorki, waarin Tsjechov scherpzinnig vertelt hoe een verhaal tot literatuur wordt. In Zo vertel je een verhaal zijn de opvattingen en inzichten van Tsjechov over de kunst van het schrijven voor het eerst in Nederland bijeengebracht. «een vuurwerk van taal; groots!» – pieter steinz

 


voorjaar 2019 bijleveld

«deze bijbel van het feminisme blijft glorieus overeind.» – nrc handelsblad – S I MON E DE BE AUVOIR

J E A N - PAU L   SA R T R E

DE OUDE R DOM

DE   WOOR DE N

Situatie en zingeving in de laatste levensfase

Memoires van een mislukt

BI J LEVELD

S I M O N E D E B E AU VO I R

*

wonderkind

P L E IDOOI VOOR E E N MOR A AL D E R D U B B E L ZI N N I GH E I D

BI J LEVE LD

BI J LEVELD


voorjaar 2019 bijleveld

S I MON E DE BE AUVOI R

D E TWE E DE SE KSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI J LEVELD

SIMONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE – feiten, mythen en geleefde werkelijkheid – nur 740, 745 / 888 blz. / luxe pbk. met flappen / ƒ 39,90 isbn 978.90.6131.841.5 / maart 2019 – nu reeds herdruk van de nieuwe editie – Toen Simone de Beauvoir (1908-1986) in 1949 Le Deuxième Sexe publiceerde, sloeg het boek in als een bom. Deze even radicale als inzichtelijke studie ontrafelde met schrijnende helderheid hoezeer het «zwakke geslacht» een maatschappelijk maaksel was. Niet alleen in behoudende kring was men geschokt door de vrijmoedige en onverschrokken toon, maar ook de progressieve gelederen werden genoodzaakt tot een pijnlijk zelfonderzoek door dit vertoog over feiten, mythen en geleefde werkelijkheid van de «andere» sekse. De Tweede Sekse is een werk dat het aanzien van onze tijd heeft veranderd en dient tot de geestelijke bagage van een ieder – man en vrouw – te behoren. «Een onmetelijk rijk boek dat altijd klassiek blijft.» – n o u v e l l e s l i t é r a i r e s «Formidabel, uiterst leesbaar, een onmisbaar fundament om de wereld te begrijpen.» – times literary supplement – «een monument van een boek!» – opzij

 


voorjaar 2019 bijleveld

– toptitel: de onovertroffen biografie van bach – «Hier schrijft de ultieme kenner van de ultieme componist.» – the new york times – dit is het definitieve bach-boek Een uitputtend en toegankelijk overzicht van leven en werk, rijk geïllustreerd, en voorzien van muziekvoorbeelden. Dit met zorg uitgevoerde boek is onmisbaar voor iedere Bach-liefhebber. christoph wolff is hoogleraar musicologie aan Harvard University, en geldt als de grootste Bach-kenner ter wereld; dit boek is het resultaat van meer dan een kwart eeuw onderzoek. Wolff werd geboren in Duitsland, heeft een Nederlandse moeder, en bezoekt regelmatig ons land. Hij is auteur van diverse essaybundels over Bach, redacteur van het Bach-Jahrbuch en van de Neue Bach-Ausgabe. Zijn Bach-compendium, dat hij tezamen met Hans-Joachim Schulze maakte, geldt als het standaard referentiewerk voor Bachs werken. «De eminente Bach-kenner Christoph Wolff biedt in dit absolute prachtwerk een ware rijkdom aan briljante uiteenzettingen.» – new york review of books – «Scherpzinnig, vindingrijk, genuanceerd en beter dan alle andere boeken die ooit over Bach zijn geschreven.» – nrc handelsblad – m u s i c o l o g i s c h e r e d a c t i e n e d e r l a n d s e e d i t i e : Clemens Romijn «een werkelijk uniek boek.» – isaac stern


voorjaar 2019 bijleveld

C HR IS T O P H WO L F F

J O H A N N S E BA S T IAN

BACH

BI J LEVELD

christoph wolff JOHA NN S EB A S TIAN BACH – zijn leven, zijn werk, zijn genie – nur 661 / 608 pag. / luxe pbk. met flappen / ƒ 39,90 isbn 978.90.6131.796.8 / maart 2019 – nu bijgewerkte en aangevulde 5de druk – De muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) heeft generaties betoverd, maar de componist zelf is altijd een raadselachtige figuur gebleven. Wat weten wij van het meest invloedrijke muzikale genie ooit? Is er meer dan het beeld van een godvruchtige kapelmeester met een strenge pruik? Meer dan twee en een halve eeuw na Bachs dood geeft Wolff ons een levend portret van zijn leven en werk. Dit boek biedt zicht op een man van vlees en bloed, en op een componist van muziek die eeuwig inspireert en verrijkt. Christoph Wolff schreef met dit werk geen traditionele biografie. Steeds wordt de relatie onderzocht tussen het dagelijks bestaan en het ontstaan van werken als Das wohltemperierte Klavier, Die Kunst der Fuge, de Brandenburgische Konzerte en de Matthäus Passion, een werk met een omvang en complexiteit zonder precedent. Dit boek biedt de nieuwste stand van zaken op het gebied van Bach-studies, en is als persoonlijk portret van de componist en zijn tijd toegankelijk voor een groot publiek, en onmisbaar voor Bach-liefhebbers. «meeslepend, onmisbaar, briljant.» – die zeit

 


voorjaar 2019 bijleveld

«een der indrukwekkendste boeken ooit geschreven.» – times literary supplement – «Dit boek wil noch een aanklacht noch een bekentenis zijn. Het wil alleen een poging wagen verslag uit te brengen over een generatie die door de oorlog vernield werd, ook als ze aan de granaten wist te ontkomen.» – e . m . r e m a r q u e *

*

*

«Met dit waarachtige document is een waarheid uitgesproken die de gevolgen van iedere oorlog raakt. Daarom zal dit boek helaas ook in de eenentwintigste eeuw gelezen moeten worden.» – trouw – «Remarque gelooft in mensen en menselijkheid, zonder ooit sentimenteel te worden. Een briljant verteller in een tijd waarin nog nooit zoveel te vertellen is geweest.» – het binnenhof – «Wat Remarque bezat, is precies wat een boek tot een meesterwerk kan maken – en hij bezat er een overdaad van: oprechtheid, humaniteit, artistiek talent en begrip.» – b e r n a r d l e v i n in t h e s u n d a y t i m e s – «Misschien is het grote succes van dit scherpe boek wel het gevolg hiervan, dat het menschdom walgt van den oorlogswaanzin.» – nederlandsche bibliographie – «een monument en een meesterwerk.» – martinus nijhoff


voorjaar 2019 bijleveld

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS ✶

BIJLEVELD

ERICH MARIA REMARQUE VA N H E T W E S T E L I J K F R O N T G E E N N I E U W S het grote boek over de grote oorlog op groot formaat nur 301 / 208 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.764.7 / maart 2019 «dit boek zal altijd gelezen moeten worden.» – trouw Eind 1928 voltooide Remarque zijn Im Westen nichts Neues. Reeds op 18 april van het volgende jaar verscheen bij Erven J. Bijleveld de eerste vertaalde editie ter wereld van deze fameuze anti-oorlogsroman. Alleen al van de Nederlandse uitgave werden er in de eerste jaren na verschijnen meer dan honderdduizend verkocht, tot de bezetter het boek in 1940 in beslag nam. «Van het westelijk front geen nieuws» is sedert de eerste dag van verschijnen niet alleen een literair monument geweest, maar een politiek en cultureel feit van grote betekenis. Door de sobere en pregnante beschrijving van de oorlogswaanzin werd het werk ogenblikkelijk en ook blijvend herkend als een der belangrijkste en indrukwekkendste boeken van de moderne tijd. Nog altijd is dit meesterwerk van de moderne romankunst een manifest van wat literatuur daadwerkelijk vermag: zelden is de menselijke werkelijkheid en het menselijke levenslot verwoord in zo een beslissende leeservaring. «dit boek overleeft alle oorlogen.» – het parool

 


voorjaar 2019 bijleveld

MOS ES I.. F I NLEY

DE OUDE GRI EKE N

BI J LEVE LD

MOSES I. FINLEY DE OUDE GRIEKEN m e t e e n n i e u w n a w o o r d – r i j k g e ïl l u s t r e e r d nur 680 / 224 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.827.9 / april 2019 «de beste inleiding tot de antieke grieken.» – nrc «De oude Grieken» van Moses Finley heeft wereldwijd roem verworven als een baanbrekende en onmisbare samenvatting van de Griekse geschiedenis en cultuur in de antieke oudheid. Het is in meer dan twintig landen vertaald en werd onlangs uitverkoren tot een der belangrijkste boeken van onze tijd. Deze bijgewerkte en van een nieuw nawoord voorziene editie brengt dit klassieke meesterwerk nu binnen het bereik van een nieuwe lezersgeneratie. «In Finleys grote en rijke œuvre mag dit boek in het bijzonder worden geroemd als een persoonlijke en academische triomf.» – le monde – uit de inhoud: – Wie waren de Grieken? – Homerus – De grote kolonisatie – ­Tyrannen en wetgevers – Gemeenschap en godsdienst – De stadstaat – Athene en ­Sparta – Literatuur en wetenschap – Filosofie en politiek – Democratie en dagelijks leven «het boek over griekenland dat je gelezen moet hebben.» – new york review of books –

  


voorjaar 2019 bijleveld

ER IC H F RO M M

DE Z E L F S TAN D I G E M E N S Bijdrage tot een humanistische ethiek

BI J LEVELD

ERICH FROMM D E Z E L F S TA N D I G E M E N S bijdrage tot een humanistische ethiek nur 740 / 240 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.590.2 / april 2019 «een van zijn belangrijkste werken» – fernando savater erich fromm (1900-1980) geldt als een der invloedrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Naast eversellers als Liefhebben; een kunst, een kunde en De angst voor vrijheid behoort De zelfstandige mens tot zijn belangrijkste werken. In een even helder als stimulerend betoog biedt dit boek een overzicht van de fascinerende geschiedenis van het denken over goed en kwaad door de eeuwen heen. Tevens brengt Erich Fromm hier de grondslagen in kaart van een nieuwe en werkelijk humanistische ethiek. Overtuigend en helder betoogt Fromm dat de mens ertoe is veroordeeld zelf de maat der dingen te zijn. Hoewel de moderne tijd aanzet tot een vlucht in narcisme, autoritarisme, fundamentalisme of waarderelativisme, wordt duidelijk dat de mens wel degelijk de mogelijkheid bezit het goede te kennen en daarnaar te handelen. Hier wordt duidelijk dat elk mens daartoe beter in staat is naarmate hij waarachtig vrij en zelfstandig weet te leven. «een zeer welkom, sympathiek en toegankelijk boek.» – nbd/biblion –

  


voorjaar 2019 bijleveld

S I MONE WE I L

WAC H T E N OP GOD

BI J LEVELD

S IMONE W EI L WA C HT EN OP GO D – een intense zoektocht naar spiritualiteit – nur 700, 730 / 192 pag. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.719.7 / nu al 5de druk / april 2019 – een boek dat talloze lezers zal blijven inspireren – Simone Weil werd in 1909 te Parijs geboren uit welgestelde, liberaal-joodse ouders. Tussen de studenten van de filosoof Alain in Parijs trok zij de aandacht door haar uitzonderlijke intelligentie, strijdbaarheid en geestkracht. Na haar doctoraal wijsbegeerte volgde een periode van links activisme die haar in 1936 voerde naar Spanje om te strijden tegen de Franco-fascisten. Dan, tijdens een ziekteverlof in Assisi, krijgt haar leven een nieuwe dimensie: de religie. Lichamelijk verzwakt verdiept zij zich in Plato en Spinoza, alsook in de Bhagavad-Gita en in de christelijke mystici. Ternauwernood ontkomen aan de nazi’s in bezet Frankrijk, sterft zij in 1943, volledig uitgeput, in Engeland. Wachten op God werd in de jaren 1941-1942 geschreven als een poging de «dodelijke tegenspraak van onze tijd te overwinnen». Het boek is van belang voor het verstaan van deze unieke vrouw, en ook voor het begrijpen van de paradoxale positie van de mens in een wereld waarin destructiedrang en zelfzucht alle humaniteit en geestelijke verdieping dreigen te verdringen. «een der belangrijkste denkers die ik ken» – albert camus

  


voorjaar 2019 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS – ZOJUIST VERSCHENEN extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws

V I RG I NIA WOOLF

N UCCIO ORDIN E

HOE LEES JE E EN

HE T N U T VA N HE T

BOE K ?

NUT T EL O ZE

En andere essays over literatuur

EEN M AN IFE S T

BIJLEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.764.7

978.90.6131.763.0

978.90.6131.712.8

J O H N G . N E I HAR DT

S IMO NE D E B EAUVO IR

karL JaspErs

*

socr at Es • BoE DDha

Z WA RTE E LAND S P RE E KT Verhalen en visioenen van de laatste ziener der Oglala-Sioux

P LEIDOOI VOOR EEN MOR A AL DER DUBBELZINNIGH EID

confucIus • J E zus De maatgevende mensen

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.675.6

978.90.6131.930.6

978.90.6131.716.6

E R I C H   F ROMM T HOMAS NAGEL

RO GER S CRUTON

ERVING GOFFMA N

WATBBE N LIE F HE

MODE RNE   F I LOSOF I E

STIGMA

een kunst, eenE kunde BETEK NT

Van Descartes tot Wittgenstein

Notities over de omgang

met een geschonden identiteit

H ET ALLEMA AL?

ZE E R KORTE I NLE I D I NG IN DE FI L OSOFIE

BI BIJJLEVELD LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

978.90.6131.822.4 978.90.6131.824.8 978.90.6131.949.8 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


voorjaar 2019 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, indianen marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 4de druk thomas nagel Het laatste woord nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 2de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 30ste druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein robert louis stevenson Schateiland robert louis stevenson De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll & mr. Hyde lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 2de druk lev tolstoj De weg van het leven, 2de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 5de druk virginia woolf Hoe lees je een boek? stephen m. barrett Ik, Geronimo john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 4de druk joseph epes brown De heilige pijp

[isbn] 9789061317661 ƒ 19,50 9789061318279 ƒ 19,50 9789061318187 ƒ 19,50 9789061317760 ƒ 21,50 9789061317739 ƒ 22,50 9789061318224 ƒ 15,00 9789061318231 ƒ 19,50 9789061317128 ƒ 19,50 9789061317647 ƒ 19,50 9789061318255 ƒ 19,50 9789061318248 ƒ 24,90 9789061317821 ƒ 22,50 9789061317814 ƒ 18,50 9789061317616 ƒ 19,50 9789061319993 ƒ 22,50 9789061317791 ƒ 22,50 9789061317968 ƒ 39,90 9789061317630 ƒ 22,50 [isbn] 9789061316718 ƒ 18,50 9789061316756 ƒ 19,50 9789061316619 ƒ 18,50


voorjaar 2019 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 16de druk erich fromm De zelfstandige mens, 11de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 19de druk erich fromm Tussen mens en God erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 7de druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Marx, Freud en de vrijheid, 6de druk erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk* erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 5de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 3de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 14de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 4de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315858 ƒ 19,50 9789061315902 ƒ 19,50 9789061315537 ƒ 17,50 9789061315841 ƒ 18,50 9789061315896 ƒ 19,50 9789061315797 ƒ 19,50 9789061315711 ƒ 19,50 9789061315865 ƒ 19,50 9789061315582 ƒ 17,50 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315872 ƒ 19,50 9789061315889 ƒ 37,50 [isbn] 9789061318415 ƒ 39,90 9789061319252 ƒ 29,90 9789061319016 ƒ 29,90 9789061319306 ƒ 19,50 9789061319177 ƒ 18,50 9789061319184 ƒ 19,50 9789061319283 ƒ 19,50 9789061319078 ƒ 29,90


voorjaar 2019 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater, buber anoniem [isbn] Het boekje van het volmaakte leven 9789061317807 ƒ 19,50 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 4de druk 9789061316879 ƒ 19,50 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 5de druk 9789061317166 ƒ 19,50 karl jaspers Nietzsche en het christendom 9789061317135 ƒ 16,50 karl jaspers Kleine leerschool van het filosofisch denken, nwe ed. 9789061317142 ƒ 19,50 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 5de druk 9789061319504 ƒ 24,90 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312550 ƒ 29,90 paul tillich De moed om te zijn, 6de druk 9789061317180 ƒ 19,50 simone weil Wachten op God, 5de druk 9789061317197 ƒ 19,50 fernando savater Het goede leven, 10de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 2de druk buber martin buber Ik en Jij, 12de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk

[isbn] 9789061317067 ƒ 18,50 9789061317074 ƒ 22,50 9789061317029 ƒ 18,50 9789061317098 ƒ 22,50 9789061317081 ƒ 24,90 9789061317043 ƒ 15,00 [isbn] 9789061315933 ƒ 18,50 9789061315964 ƒ 24,90 9789061315926 ƒ 18,50 9789061315957 ƒ 24,90 9789061315940 ƒ 19,50


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

NUCCIO ORDINE ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

NOA NOA

PAUL GAUGUIN

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

SC HATE I LAND

MIJN REIS NAAR TAHITI

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

KARL JASPERS

SAU L F R I E DL Ä N DE R

NIETZSCHE

FR ANZ KAFKA

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

EN HET CHRISTENDOM

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Schrijver van schuld en schaamte

BI J LEVELD

C HRIS T OPH WOLFF

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN SEBAS TIAN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

weil

woolf

Prospectur Erven J. Bijleveld voorjaar 2019  
Prospectur Erven J. Bijleveld voorjaar 2019  
Advertisement