__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

najaar 2021 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i. finley

|

saul friedländer

erich fromm

|

paul gauguin

|

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard bryan magee

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r. rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

virginia woolf

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


najaar 2021 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD HET V R AAGSTUK V R IJH EID

E RI C H F ROMM

H E T VR A AG S TU K VRI J HE I D De mens voorbij de kentenen der illusies

door erich fromm Over de mens en de ketenen der illusies

THO MA S NAGEL ✶

ErIch marIa rEmarquE WAT Van hEt

wEstELIJk BE T E Kfront E NT gEEn nIEuws

HET ALLEMA AL? ✶

Z EER KO RTE

BI J LEVE LD

WAT BETEKENT H ET ALLEMAAL? door

I NL EI DI NG I N DE FI L O S O FI E

BI J LEVELD BIJLEVELD

thomas nagel Succesvolle zeer korte inleiding in de filosofie

DE WEG VAN HET LEVEN

L E V TOL S TO J

DE WEG VAN HET L EVEN

«mijn testament» door lev tolstoj Het laatste boek van de meesterschrijver

S I MON E DE BE AUVOIR

DE TWEEDE SEKSE

BI J LEVE LD

DE T W EEDE SEK SE

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

f ei t e n, m y t h e n, w er k elij k h ei d door simon e de beau voir BI J LEVE LD

Haar belangrijkste boek – eeuwig actueel

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


najaar 2021 bijleveld

«onze tijd heeft meer dan ooit behoefte aan erich fromm.» – die zeit – E R IC H F ROM M

ER IC H F RO M M

ERIC H FROMM

E RIC H  FROMM

DE A NGST VOOR V R I JH E I D

EEN KWE S TIE VAN HEBBEN OF ZIJN

DE ZELFS TA NDI G E M E NS

L IEF HEBBEN

Bijdrage tot een humanistische ethiek

een kunst, een kunde

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

Naar een nieuwe levensoriëntatie in de consumptiemaatschappij

BI J LEVE LD

BI J LEVELD


najaar 2021 bijleveld

ER IC H F RO M M

HE T V R A AGS TUK V RI J H E I D De mens voorbij de kentenen der illusies

BI J LEVE LD

ERICH FROMM HET V RA A G S T UK VRIJHE ID de mens voorbij de ketenen der illusies nur 740 / 160 blz. / pbk. / ƒ 19,90 isbn 978.90.6131.545.2 / oktober 2021 – nu geheel nieuwe nederlandse editie – erich fromm (1900-1980) geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van onze tijd. Zijn gehele leven heeft hij gewijd aan het onderzoek naar vrijheid als de kern van het mens-zijn, zoals blijkt uit zijn wereldberoemde boeken De angst voor vrijheid en Liefhebben – een kunst, een kunde. In Het vraagstuk vrijheid biedt Fromm in zijn meest autobiografische werk een fascinerende samenvatting van zijn ideeën over hoe cultuur en maatschappij de mens en diens verlangen naar echte vrijheid vormen. Fromm begreep dat de moderne opvattingen over menselijke vrijheid zijn geworteld in de intellectuele erfenis van Karl Marx en Sigmund Freud. Zowel Marx als Freud betoogde dat de vrijheid van de mens wordt bedreigd omdat de moderne samenleving hem «ziek» maakt. Aan de hand van een verrassend actuele verkenning van hun ideeën blijkt hoe diepgaand de in wezen humanistische opvattingen van beiden van invloed zijn geweest op de wijze waarop wij nu kijken naar vrijheid en misschien vooral naar onszelf. «briljant, van blijvend belang.» – washington post

 


najaar 2021 bijleveld

«er bestaat geen betere inleiding in de filosofie.» – the guardian – «Bijzonder elegant en humoristisch geschreven; wijsbegeerte op z’n best.» – new york times book review – uit de inhoud Hoe weten we iets? – Het lichaam-geestprobleem De betekenis van woorden – Vrije wil Goed en kwaad – Rechtvaardigheid – De zin van het leven thomas nagel is hoogleraar Wijsbegeerte en Rechten aan de Universiteit van New York en geldt als een der belangrijkste filosofen van deze tijd. Eerder was hij verbonden aan de Universiteiten van Harvard en Princeton. De Universiteit van Oxford onderscheidde hem met een eredoctoraat. Nagel publiceerde talrijke invloedrijke boeken, zoals Mortal Questions (1979), The View from Nowhere (1986), The Last Word (1997) en Mind and Cosmos (2012). «Een triomf van een der scherpste analytische filosofen van onze tijd.» – chicago literary review – «Thomas Nagel is een van die zeldzame filosofen die in staat zijn diepzinnigheid te combineren met helderheid, allure en onovertroffen leesbaarheid.» – times literary supplement – «Zonder twijfel de beste kennismaking met filosofie die voorhanden is.» – journal of philosophical issues – «subliem, glashelder, baanbrekend.» – new statesman


najaar 2021 bijleveld

T H OM A S N A G E L

WAT BE T E K E NT HET ALLEMAAL?

ZE E R KORT E IN L E ID IN G IN D E F IL OSOF IE

BI J LEVE LD

THOMAS NAGEL WAT B E T E K E N T H E T A L L E M A A L ? zeer korte inleiding in de filosofie nur 730 / 112 blz. / pbk. met flappen / ƒ 17,50 isbn 978.90.6131.829.3 / oktober 2021 – een filosofische klassieker herontdekt – Thomas Nagels Wat betekent het allemaal? is wereldwijd een van de succesvolste, meest gelezen en meest verkochte inleidingen in de filosofie van onze tijd. Dat is geen wonder. Nagel is er als geen ander in geslaagd de grote vragen van de wijsbegeerte toegankelijk te maken in een even beknopt als glashelder boek dat op een humoristische maar nooit populistische wijze de lezer uitnodigt om zelf te denken en om zelf antwoorden te formuleren. Dit boek biedt filosofie zoals die moet zijn: toegankelijk, enthousiasmerend en gericht op het denken als menselijke activiteit. Thomas Nagel richt zich hierbij op de centrale vraagstukken van de wijsbe­geerte, en dus ook van ons leven: Hebben we een vrije wil? Waarom zouden we moreel handelen? Wat is de relatie tussen lichaam en geest? Wat is het verschil tussen goed en kwaad? En maakt het uit als alles niets uitmaakt? Dit inspirerende boek is de ideale inleiding voor studenten, nieuwsgierige lezers en iedereen die wil weten waarom filosofie meer gaat over de juiste vragen dan over de nimmer definitieve antwoorden. – «indrukwekkend, van harte aanbevolen.» – philosophy

  


najaar 2021 bijleveld

MARC C HAGALL

MIJN LEVEN

BI J LEVELD

MARC CHAGALL MIJN LEVEN – nu al herdruk van de aantrekkelijke luxe paperback – nur 640 / 240 blz. / luxe pbk. met flappen / rijk geïllustreerd / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.752.4 / oktober 2021 – met alle vijftig oorspronkelijke etsen – Dit klassieke zelfportret in woorden van de geliefde schilder Marc Chagall (1887-1985) heeft over de gehele wereld reeds generaties betoverd. In deze Nederlandse editie zijn voor het eerst alle etsen en tevens alle tekeningen bijeengebracht die Chagall voor zijn jeugdherinneringen vervaardigde. Mijn leven werd door Chagall in 1922 geschreven als een dromerige en vooral lyrische balans van zijn eigen bestaan. Hij was toen slechts vijfendertig jaar, maar had reeds een overvol leven achter de rug: in de wereld van het OostEuropese jodendom, het Parijs van het surrealisme, het Duitsland van het expressionisme en het Rusland van de Revolutie. Dit is het verhaal van een kunstenaar die op het punt staat definitief terug te keren naar het rijk van zijn eigen fantasie, waar de herinneringen aan zijn Russisch-Joodse jeugd naadloos vervloeien met de dynamiek van de avant-garde kunst en de magie van zijn poëtisch-spirituele wereldbeeld waarin green grenzen bestonden. «hij is de meester van het universum der verbeelding.» – libération –

 


najaar 2021 bijleveld

L .SST TE VE S OON N RR. .L. EV ENNS

De zonderlinge geschiedenis van

De zonderlinge geschiedenis van D R. J E K Y L L & M R. HY D E

D R. J EK YLL & MR. HYD E

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

ROBERT LOUIS STEVENSON D E Z O N D E R L I N G E G E S C H I E D E N I S VA N D R . J E KY L L E N M R . H Y D E nur 300 / 144 blz. / luxe pbk. met flappen / rijk geïllustreerd / ƒ 19,90 isbn 978.90.6131.783.8 / oktober 2021 – nu al herdruk van onvergankelijk literair meesterwerk – Deze klassieke vertelling over de angstwekkende afgronden van waanzin, gespleten persoonlijkheid en schizofrenie, vol verwijzingen naar de dubbelheid van onze seksuele moraal en de maatschappelijke hypocrisie verdient het om voor elke generatie beschikbaar te zijn. Oorspronkelijk door Stevenson geschreven als een kerstverhaal werd dit boek door critici en publiek onmiddellijk herkend als een tijdloos meesterwerk over het menselijk tekort. Hoofdpersoon is de respectabele Londense arts Dr. Jekyll die een drankje ontdekt waarmee hij de duistere kanten van zijn karakter kan isoleren. Zodra hij zijn cocktail drinkt, verandert hij in de afschuwelijke Mr. Hyde, een uit de kluisters van beschaving en zelfdiscipline ontsnapte rabauw die de mistige stegen van de Engelse hoofdstad onveilig maakt en zelfs niet blijkt terug te deinzen voor moord. Al gauw raakt Jekyll verslaafd aan zijn eigen drank en wordt het onmogelijk om zijn bestaan te hernemen. Uiteindelijk moet hij kiezen tussen zijn twee persoonlijkheden en rest slechts één uitweg. – met de oorspronkelijke illustraties van c.r. macauley –

 


najaar 2021 bijleveld

L E V TOL S TO J

D E WEG VAN HET LEV EN

BI J LEVE LD

LEV T OLS TO J D E W EG VA N HET L E VE N – vertaald & toegelicht door arthur langeveld – nur 320 / 224 blz. / pbk. / geïll. / ƒ 22,50 isbn 978.90.6131.753.1 / oktober 2021 – nu al derde druk van tolstoj’s laatste boek – Leven en werk van Lev Tolstoj laten zich begrijpen als een lange zoektocht. Nu eens gaf hij die tocht literaire vorm in meesterwerken als Oorlog en vrede en Anna Karenina, dan weer koos hij voor sprookjes, legenden of volksverhalen, en soms gebruikte hij zijn pen voor wijsgerige verkenningen van de grote levensvragen. Aldus ligt er een diepe spirituele eenheid ten grondslag aan Tolstoj’s gehele œuvre. Hij was in alles wat hij schreef op zoek naar niets minder dan volledige morele integriteit en waarachtig inzicht in de mens. De laatste jaren van zijn leven wijdde Tolstoj zich uitsluitend aan wat hij zag als zijn belangrijkste boek: een ingrijpende, compromisloze zoektocht naar de betekenis van het bestaan en naar de kern van de leer van het mens-zijn. Letterlijk tot aan de dag van zijn overlijden zou hij aan dit boek doorwerken. «De toegang tot de tempel der wijsheid is laag. Alleen wie nederig bukt, krijgt toegang.» – lev tolstoj – «dit boek is zijn grootste gift aan de mensheid.» – figaro

  


najaar 2021 bijleveld

ERVING GOFFMAN

D E D R A MA TU R GIE VAN HET

D A GELIJ KS LEV EN Schijn en werkelijkheid in sociale interacties

BI J LEVE LD

ERV ING G OFFMAN D E D R A M AT U R G I E VA N H E T D A G E L I J K S L E V E N – schijn en werkelijkheid in sociale interacties – nur 740 / 288 blz. / pbk. / ƒ 24,90 isbn 978.90.6131.461.5 / oktober 2021 nieuwe druk van het meesterwerk over de sociale interactie In dit alom geprezen sleutelwerk gebruikt Erving Goffman begrippen en beelden uit het theater om het dagelijks leven te ontrafelen en te begrijpen. In het hart van deze analyse van de sociale interactie liggen begrippen zoals «voorstelling», «rol», «façade», «toneel», «publiek» en «podium». Dit perspectief op ons gedrag en onze omgang met anderen werpt een even helder als soms schrijnend licht op de schijn en werkelijkheid van ons bestaan. Aldus biedt De dramaturgie van het dagelijks leven scherp inzicht in de steeds wisselende verhouding tussen persoonlijkheid, openbaar leven en samenleving. Wie dit boek leest, waant zich aanvankelijk een toeschouwer van een vermakelijke, bonte reeks van personages die tastend en struikelend hun weg zoeken in het maatschappelijke doolhof. Totdat men doorziet dat dit boek evenzeer van fundamentele betekenis is voor begrip van het sociale leven als van het eigen «zelf». Wat de lezer altijd zal bijblijven, is Goffmans intense individualisme, zijn fundamentele humaniteit en zijn onovertroffen stijl. «fijnzinnig, magistraal.» – new york review of books

 


najaar 2021 bijleveld

S I MON E DE BE AUVOI R

D E TWE E DE SE KSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI J LEVE LD

SIMONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE – feiten, mythen en geleefde werkelijkheid – nur 740 / 888 blz. / luxe pbk. met flappen / ƒ 39,90 isbn 978.90.6131.844.6 / oktober 2021 – nu alweer herdruk; uiterst actueel door #metoo – Toen Simone de Beauvoir (1908-1986) in 1949 Le Deuxième Sexe publiceerde, sloeg het boek in als een bom. Deze even radicale als inzichtelijke studie ontrafelde met schrijnende helderheid hoezeer het «zwakke geslacht» een maatschappelijk maaksel was. Niet alleen in behoudende kring was men geschokt door de vrijmoedige en onverschrokken toon, maar ook de progressieve gelederen werden genoodzaakt tot een pijnlijk zelfonderzoek door dit vertoog over feiten, mythen en geleefde werkelijkheid van de «andere» sekse. De Tweede Sekse is een werk dat het aanzien van onze tijd heeft veranderd en dient tot de geestelijke bagage van een ieder – man en vrouw – te behoren. «Een onmetelijk rijk boek dat altijd klassiek blijft.» – n o u v e l l e s l i t t é r a i r e s «Formidabel, uiterst leesbaar, een onmisbaar fundament om de wereld te begrijpen.» – times literary supplement – «een monument van een boek!» – opzij

  


najaar 2021 bijleveld

HRI FFF CCH R I SST O P H WO WOLLF

BACH BACH

Z I J N M E E S TE R W E R K E N ZIJN ME E S TE RWE RK E N E N & M U Z I K A LE U N I V E R S U M MU Z I K A L E U NI VE RSU M

BI LD BI J LEVE LD

CHRISTOPH WOLFF BACH ZIJN MEESTERWERKEN & MUZIKALE UNIVERSUM nur 665 / 464 blz. / zeer rijk geïllustreerd / ƒ 39,90 isbn 978.90.6131.797.5 / verschenen het grote nieuwe bach-boek – reeds verschenen Tijdens zijn lange leven heeft Johann Sebastian Bach vrijwel nooit iets geschreven over zijn eigen werk, waarvan de muzikale rijkdom even duizelingwekkend als adembenemend is. Liever dan in verbale vorm uitte de belangrijkste componist uit de geschiedenis van de klassieke muziek zich door middel van zijn muziek. Zo groeide een muzikaal œuvre zonder gelijke, met composities die de grenzen van de muziek verlegden, zoals de Matthäus Passion, de Brandenburgse Concerten, Die Kunst der Fuge en Das Wohltemperierte Klavier. Veel minder bekend is dat Bach uiterst methodisch deze geniale werken zelf organiseerde in zorgvuldig samengestelde collecties, die bedoeld waren als de sleutel tot het begrijpen van zijn leven en van zijn werk. In Bach: zijn meesterwerken & muzikale universum biedt de grote Bach-kenner Christoph Wolff de definitieve studie van Bachs meesterwerken, maar ook van hun samenhang in het grote muzikale universum waarin de componist zich bewoog. Dit boek is eenvoudigweg onmisbaar voor elke Bach-liefhebber. – het definitieve boek over bachs grote composities –

  


recent verschenen

S IM O N E DE BE AU VOIR

*

E R I C H F RO M M

PL E IDOOI VOOR E E N MOR A A L D ER DU B B EL ZI N N I G H EI D

DROMEN, S P ROOKJES ,

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

Reeds verschenen! simone de beauvoir pleidooi voor een moraal 978.90.6131.843.9

Reeds verschenen! erich fromm dromen, sprookjes, mythen 978.90.6131.544.5

MYTHEN Het verstaan van een vergeten taal

R AR IC HDFMÖR ROM M E DEU IKE

R IC F ROM M F ER E NA NH DO SAVATER

MOAZNGST AR T OPVOOR REIS DE NA P RAAG V RAR I JH EID

DE A NGST VOOR BU RGERSCH A P V R I JH E I D

Een novelle

LI NKS & RE C HTS

V R IJ H EI D, GELIJ K H EI D,

I NTE GRATI E KRI TI E K TO LE RANTI E I DE NTI TE I T RE SPE C T I MMI GRATI E VRE DE

BI BIJJLEVELD LEVE LD

BI LD BI JJ LEVE LEVE LD

Reeds verschenen! eduard mörike mozart op reis naar praag 978.90.6131.751.7

Reeds verschenen! fernando savater burgerschap 978.90.6131.732.6


najaar 2021 bijleveld

BIJLEVELD TOPTITELS extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers MART I N BUBE S I MONE WE I LR

V I RG I NIA WOOLF

N UCCIO ORDIN E

IKHTEN EN JI JOP WAC

HOE LEES JE E EN

HE T N U T VA N HE T

BOE K ?

NUT T EL O ZE

En andere essays over literatuur

EEN M AN IFE S T

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

978.90.6131.521.6

978.90.6131.763.0

978.90.6131.721.0

GOD

S I MONE DE BE AUVOIR

S I MONE WE I L

DE T WEEDE SEKS E

WAC HT EN OP

Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

GOD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

BI J LEVE LD

978.90.6131.827.9

978.90.6131.842.2

978.90.6131.722.7

MOS ES I.. F I NLEY

DE OUDE GRI EKE N

karL Jas p Ers

CA RL R. ROGERS

socr at Es • BoE DDha

MENS WOR DEN

ErIch marIa rEmarquE Van hEt wEstELIJk front gEEn nIEuws

confucIus • J E zus De maatgevende mensen

Een visie op persoonlijke groei

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BIJLEVELD

978.90.6131.770.8 978.90.6131.723.4 978.90.6131.256.7 tijdloze sieraden voor elke boekenkast


najaar 2021 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, indianen marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte paul gauguin Noa Noa – Mijn reis naar Tahiti thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 5de druk thomas nagel Het laatste woord nuccio ordine Het nut van het nutteloze, 3de druk erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 31ste druk roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein robert louis stevenson Schateiland lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 3de druk lev tolstoj De weg van het leven, 3de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 5de druk christoph wolff Bach – zijn meesterwerken en muzikaal universum virginia woolf Hoe lees je een boek? stephen m. barrett Ik, Geronimo, 2de druk joseph epes brown De heilige pijp, 2de druk john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 5de druk

[isbn] 9789061317524 ƒ 22,50 9789061318279 ƒ 21,50 9789061318187 ƒ 22,50 9789061317739 ƒ 24,50 9789061317760 ƒ 22,50 9789061318293 ƒ 17,50 9789061318231 ƒ 22,50 9789061317210 ƒ 19,90 9789061317708 ƒ 19,90 9789061318255 ƒ 19,90 9789061318286 ƒ 24,90 9789061317821 ƒ 22,50 9789061317616 ƒ 19,50 9789061317692 ƒ 22,50 9789061317531 ƒ 22,50 9789061317968 ƒ 39,90 9789061317975 ƒ 39,90 9789061317630 ƒ 22,50 [isbn] 9789061316770 ƒ 19,90 9789061316787 ƒ 19,90 9789061316763 ƒ 22,50


najaar 2021 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 17de druk erich fromm De zelfstandige mens, 11de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 20ste druk erich fromm Gij zult zijn als goden erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 8ste druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 3de druk erich fromm Het vraagstuk vrijheid erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 5de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 3de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 16de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 5de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315438 ƒ 22,50 9789061315902 ƒ 19,90 9789061315834 ƒ 22,50 9789061315414 ƒ 19,90 9789061315896 ƒ 19,90 9789061315445 ƒ 19,90 9789061315421 ƒ 19,90 9789061315865 ƒ 19,90 9789061315452 ƒ 19,90 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315872 ƒ 19,90 9789061315889 ƒ 39,90 [isbn] 9789061318446 ƒ 39,90 9789061319252 ƒ 32,90 9789061319016 ƒ 32,90 9789061318439 ƒ 19,90 9789061319177 ƒ 19,90 9789061319184 ƒ 19,90 9789061319283 ƒ 19,90 9789061319078 ƒ 34,90


najaar 2021 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater, buber anoniem [isbn] Het boekje van het volmaakte leven 9789061317807 ƒ 19,90 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 5de druk 9789061317241 ƒ 19,90 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 6de druk 9789061317234 ƒ 21,50 karl jaspers Nietzsche en het christendom 9789061317135 ƒ 19,50 karl jaspers Kleine leerschool van het filosofisch denken 9789061317142 ƒ 19,90 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 5de druk 9789061319504 ƒ 24,90 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312567 ƒ 29,90 paul tillich De moed om te zijn, 6de druk 9789061317180 ƒ 19,90 simone weil Wachten op God, 6de druk 9789061317227 ƒ 19,90 fernando savater Het goede leven, 11de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 3de druk buber martin buber Ik en Jij, 13de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber Dialogisch leven, 2de druk martin buber De legende van de Baalsjem martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk

[isbn] 9789061317319 ƒ 19,90 9789061317074 ƒ 24,90 9789061317029 ƒ 19,90 9789061317098 ƒ 24,90 9789061317081 ƒ 24,90 9789061317326 ƒ 15,00 [isbn] 9789061315216 ƒ 19,90 9789061315964 ƒ 29,90 9789061315926 ƒ 19,90 9789061315957 ƒ 24,90 9789061315940 ƒ 19,90


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

MIJN LEVEN Ik En JI J

S I MONE DE BE AUVOIR ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

DE TWEEDE SEKSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BIJLEVELD

NUCCIO ORDINE

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN een kunst, een kunde

BI J LEVELD

R.L. S TEVENSON

SC HATE I LAND

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

M A RCDE   C HBEAUVOIR AGA L L SIMONE

V I RGI NIA WOOLF

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

M I J N  L EVOOR VEN PLEIDOOI

*

HOE LEES JE EEN

EEN MOR A AL DER DUBBELZINNIGHEID

En andere essays over literatuur

BI LD BI JJ LEVE LEVELD

BI J LEVELD

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BOE K?

C HRIS T OPH WOLFF

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

JOHANN SEBAS TIAN

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

BACH

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BI J LEVELD

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

stevenson

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

weil

woolf

Profile for Uitgeverij Bijleveld

Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2021  

Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded