Page 1

najaar 2017 bijleveld

UITGEVERIJ ERVEN J.BIJLEVELD [sinds 1865]

uitgeverij erven j.bijleveld janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

simone de beauvoir william blake

|

martin buber

peter burke marc chagall

|

moses i.finley

erich fromm

|

|

saul friedländer

erving goffman

abraham joshua heschel

|

karen horney

karl jaspers s¯ren kierkegaard herbert marcuse

|

|

janusz korczak

thomas nagel

|

nuccio ordine

erich maria remarque fritz redl

|

carl r.rogers

jean-paul sartre fernando savater

|

roger scruton

robert louis stevenson lev tolstoj

|

simone weil

christoph wolff

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht tel 030-2317008 bijleveld.publishers@wxs.nl | www.bijleveldbooks.nl Vertegenwoordiging in Nederland fred teunissen | Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 w.f.teunissen@planet.nl Vertegenwoordiging in België publiservice Aronskelkweg 63 | 2555 gc ’s Gravenhage tel. 070-3237702 | mobiel 06-53643848 | w.f.teunissen@planet.nl


najaar 2017 bijleveld

ERVEN J.BIJLEVELD ✶

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS ✶

VAN HET WEST ELIJ K FR ONT GEEN NI EUWS door e.m. remarque

BIJLEVELD

Herdenkingseditie 1918-2018

DE TWEEDE SE K SE

S I MON E DE BE AUVOIR

DE TWE E DE S E K S E Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

feiten, mythen, werkelijkheid door simone de beauvoir Najaar 2017

E RIC H F RO M M

HET HART VA N D E M E N S Over de bronnen van goed en kwaad

BI J LEVELD

HART VAN DE M EN S de bronnen van goed en kwaad door erich fromm

BI J LEVE LD

Najaar 2017

WACH T EN OP G OD

S I MONE WE I L

WAC HT EN OP GOD

door simone weil Najaar 2017

BI J LEVE LD

janskerkhof 7 | 3512 bk utrecht | tel 030-2317008 www.bijleveldbooks.nl


najaar 2017 bijleveld

1918

2018

«een der indrukwekkendste boeken ooit geschreven.» – times literary supplement – «Dit boek wil noch een aanklacht noch een bekentenis zijn. Het wil alleen een poging wagen verslag uit te brengen over een generatie die door de oorlog vernield werd, ook als ze aan de granaten wist te ontkomen.» – e . m . r e m a r q u e *

*

*

«Met dit waarachtige document is een waarheid uitgesproken die de gevolgen van iedere oorlog raakt. Daarom zal dit boek helaas ook in de eenentwintigste eeuw gelezen moeten worden.» – trouw – «Remarque gelooft in mensen en menselijkheid, zonder ooit sentimenteel te worden. Een briljant verteller in een tijd waarin nog nooit zoveel te vertellen is geweest.» – het binnenhof – «Wat Remarque bezat, is precies wat een boek tot een meesterwerk kan maken – en hij bezat er een overdaad van: oprechtheid, humaniteit, artistiek talent en begrip.» – b e r n a r d l e v i n in t h e s u n d a y t i m e s – «Misschien is het grote succes van dit scherpe boek wel het gevolg hiervan, dat het menschdom walgt van den oorlogswaanzin.» – nederlandsche bibliographie – «een monument en een meesterwerk.» – martinus nijhoff


najaar 2017 bijleveld

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

van het westelijk front geen nieuws

BIJLEVELD

BIJLEVELD

ERICH MARIA REMARQUE VA N H E T W E S T E L I J K F R O N T G E E N N I E U W S het grote boek over de grote oorlog op groot formaat nur 301 / 208+32 blz. / pbk. / ƒ 19,95 isbn 978.90.6131.762.3 / november 2017 – herdenkingseditie met filmalbum – Eind 1928 voltooide Remarque zijn Im Westen nichts Neues. Reeds op 18 april van het volgende jaar verscheen bij Erven J. Bijleveld de eerste vertaalde editie ter wereld van deze fameuze anti-oorlogsroman. Alleen al van de Nederlandse uitgave werden er in de eerste jaren na verschijnen meer dan honderdduizend verkocht, tot de bezetter het boek in 1940 in beslag nam. «Van het westelijk front geen nieuws» is sedert de eerste dag van verschijnen niet alleen een literair monument geweest, maar een politiek en cultureel feit van grote betekenis. Door de sobere en pregnante beschrijving van de oorlogswaanzin werd het werk ogenblikkelijk en ook blijvend herkend als een der belangrijkste en indrukwekkendste boeken van de moderne tijd. Nog altijd is dit meesterwerk van de moderne romankunst een manifest van wat literatuur daadwerkelijk vermag: zelden is de menselijke werkelijkheid en het menselijke levenslot verwoord in zo een beslissende leeservaring. «dit boek overleeft alle oorlogen.» – het parool

 


najaar 2017 bijleveld

«deze bijbel van het feminisme blijft glorieus overeind.» – nrc handelsblad – S I MON E DE BE AUVOIR

J E A N - PAU L   SA R T R E

DE OUDE R DOM

DE   WOOR DE N

Situatie en zingeving in de laatste levensfase

Memoires van een mislukt

JEAN-PAUL SARTRE

B AU D E L A I R E

wonderkind

BI J LEVELD

BI J LEVE LD

BI J LEVELD


najaar 2017 bijleveld

S I MON E DE BE AUVOI R

D E TWE E DE SE KSE Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid

BI J LEVELD

SIMONE DE BEAUVOIR DE TWEEDE SEKSE – feiten, mythen en geleefde werkelijkheid – nur 740, 745 / 888 blz. / luxe pbk. met flappen / ƒ 39,50 isbn 978.90.6131.929.0 / oktober 2017 – nu reeds herdruk van de nieuwe editie – Toen Simone de Beauvoir (1908-1986) in 1949 Le Deuxième Sexe publiceerde, sloeg het boek in als een bom. Deze even radicale als inzichtelijke studie ontrafelde met schrijnende helderheid hoezeer het «zwakke geslacht» een maatschappelijk maaksel was. Niet alleen in behoudende kring was men geschokt door de vrijmoedige en onverschrokken toon, maar ook de progressieve gelederen werden genoodzaakt tot een pijnlijk zelfonderzoek door dit vertoog over feiten, mythen en geleefde werkelijkheid van de «andere» sekse. De Tweede Sekse is een werk dat het aanzien van onze tijd heeft veranderd en dient tot de geestelijke bagage van een ieder – man en vrouw – te behoren. «Een onmetelijk rijk boek dat altijd klassiek blijft.» – n o u v e l l e s l i t é r a i r e s «Formidabel, uiterst leesbaar, een onmisbaar fundament om de wereld te begrijpen.» – times literary supplement – «een monument van een boek!» – opzij

 


najaar 2017 bijleveld

E R I C H F RO M M

EE N KW E S T I E VAN H E B B E N O F Z I JN Naar een nieuwe levensoriëntatie in de consumptiemaatschappij

BI J LEVE LD

ERIC H FROMM E EN KW ES TIE VA N HEBBE N O F ZIJN – naar een nieuwe levensoriëntatie – nur 740 / 240 blz. / pbk. / nu reeds nieuwe druk / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.587.2 / november 2017 – actueel: ontsnappen aan de ongelijkheid – Een kwestie van hebben of zijn geldt als een der belangrijkste werken van Erich Fromm. Het biedt een glasheldere en onthutsende blik op het beknelde individu in een samenleving vol hyperconsumptie. Het is duidelijk dat dit boek niets van zijn actualiteit heeft verloren. Fromms analyse brengt scherp de kritieke situatie in beeld van een samenleving die lijkt te hebben gekozen voor «hebben» tegen het persoonlijk «zijn». Hiermee rijst de vraag hoe men in een tijd waarin alles draait om bezit nog waarachtig mens kan zijn. Dit boek schetst de contouren van een nieuwe levensoriëntatie en biedt aldus inspiratie voor het uitzetten van een weg die de menselijke maat vindt tussen consumptieverslaving en esoterische illusies. In Een kwestie van hebben of zijn zien we hoe Fromm de mens centraal stelt en een bindend ideaal ontvouwt voor een samen­leving die de problemen van de eenentwintigste eeuw zowel met het hoofd als met het hart tegemoet kan treden. «fromms belangrijkste en meest waardevolle werk.» – fernando savater –

 


najaar 2017 bijleveld

ERIC H FROM M

HE T HA RT VAN D E ME N S Over de bronnen van goed en kwaad

BI J LEVELD

ERIC H FROMM H E T H A R T VA N D E M E N S – over de bronnen van goed en kwaad – nur 740 / 176 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.586.5 / reeds verschenen – urgent in deze tijd van narcistische wereldleiders – Dit blijvend actuele boek biedt een fascinerende visie op de moderne mens voor wie de keuze tussen goed en kwaad urgenter dan ooit lijkt. Enerzijds stimuleert de huidige door digitale technologie beheerste tijd de neiging tot narcisme, zelfoverschatting en eigenwaan; anderzijds vereist waarachtige liefde voor het leven, voor de medemens en voor de wereld een grote inspanning tegen alle krachten van materialisme en hyperconsumptie. Fromms analyse brengt scherp in beeld hoe eigentijdse leiders, de eigentijdse economie en de eigentijdse politiek floreren op ziekelijke vormen van egoïsme en superioriteitsgevoelens. Dit destructieve «ondergang-syndroom» staat tegenover het «groei-syndroom», waarvan het hart wordt gevormd door zorgzaamheid, de zin tot onafhankelijkheid en het losbreken uit egocentrisme. In Het hart van de mens schetst Fromm overtuigend dat deze twee tegenovergestelde neigingen voortdurend om voorrang strijden in de mens, en dat elk individu gedoemd is zelf dit fundamentele dilemma op te lossen. «van blijvende betekenis.» – new york review of books

9

7 89061 31 5865


najaar 2017 bijleveld

karL JaspErs

socr at Es • BoE DDha conf ucIus • J E zus De maatgevende mensen

BI J LEVE LD

KARL JA SPERS S O C R AT E S * B O E D D H A * C O N F U C I U S * J E Z U S – de maatgevende mensen – nur 730 / 192 blz. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.716.6 / november 2017 – nu al 5de druk van klassiek meesterwerk – Socrates, Boeddha, Confucius en Jezus lieten geen geschriften of leerstellingen na, zij streefden niet naar bewondering noch naar volgelingen. Toch staan zij aan de basis van de grote wereldbeschouwingen en religieuze bewegingen waarvan de invloed zich uitstrekt over de gehele wereld. Niet voor niets gelden zij als de vier «maatgevende mensen» van de beschaving. Karl Jaspers betoogt overtuigend dat geen enkel overzicht van het menselijk denken of van de filosofie mogelijk is zonder eerst stil te staan bij deze illustere figuren. Door hen werden immers reeds alle levensvragen opgeworpen die ons nu nog bezighouden. Met dit boek wilde Jaspers de lezer een persoonlijke ontmoeting aanbieden met deze grote grondleggers. Maar Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus biedt veel meer dan vier levensbeschrijvingen. Juist door de kennismaking met deze menselijke denkers werd dit boek een klassieke inleiding op de geschiedenis van de wijsbegeerte. «een nieuwe benadering van de filosofie.» – the times

  


najaar 2017 bijleveld

S I MONE WE I L

WAC HT E N OP GOD

BI J LEVE LD

S IMONE W EI L WA C HT EN OP GO D – een intense zoektocht naar spiritualiteit – nur 700, 730 / 192 pag. / pbk. / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.717.3 / oktober 2017 – een boek dat talloze lezers zal blijven inspireren – Simone Weil werd in 1909 te Parijs geboren uit welgestelde, liberaal-joodse ouders. Reeds jong trok zij de aandacht door haar intelligentie en geestkracht. Na haar doctoraal wijsbegeerte volgde een periode van links activisme die haar in 1936 voerde naar Spanje om te strijden tegen de Franco-fascisten. Dan, tijdens een ziekteverlof in Assisi, krijgt haar leven een nieuwe dimensie: de religie. Lichamelijk verzwakt zet zij haar studie voort naar de leermeesters der levenswijsheid. Naast Plato en Spinoza, verdiept zij zich in de Bhagavad-Gita en in de christelijke mystici. Ternauwernood ontkomen aan de nazi’s in bezet Frankrijk, sterft zij in 1943, volledig uitgeput, in Engeland. Wachten op God werd in de jaren 1941-1942 geschreven als een poging de «dodelijke tegenspraak van onze tijd te overwinnen». Het boek is van belang voor het verstaan van deze unieke vrouw, en ook voor het begrijpen van de paradoxale positie van de mens in een wereld waarin destructiedrang en zelfzucht alle humaniteit en geestelijke verdieping dreigen te verdringen. «een der belangrijkste denkers die ik ken» – albert camus

  


najaar 2017 bijleveld

«dit is de autobiografie van mijn ziel.» – lev tolstoj – lev tolstoj (1828-1910) geraakte na het duizelingwekkende succes van Oorlog en vrede (1869) en Anna Karenina (1877) in een bodemloze geestelijke crisis. In de vaste overtuiging dat zijn leven hol en betekenisloos was, wankelde hij jarenlang op de rand van vertwijfeling. Wat volgde, was een zeer ingrijpende spirituele zoektocht naar de kern van waarachtig mens-zijn. Het resultaat van die zoektocht was het openhartige «Mijn biecht». Vanwege de vrijmoedig verwoorde twijfels over zaken aangaande religieuze rituelen, kerkelijke geloofswaarheden en de verhouding tussen mens en God, kon het boek lange tijd niet worden gepubliceerd in Rusland. Toch circuleerde Tolstojs hartenkreet alom in talrijke gehectografeerde kopieën onder zijn landgenoten. Vandaar vond «Mijn biecht» zijn weg naar het Westen, waar het in vele landen een bestseller werd, en een brevier voor vele schrijvers en denkers. Eerder schreef de pers over deze Bijleveld-editie van Tolstojs «Mijn biecht»: «Indringend, meeslepend, onontkoombaar.» – trouw – «Een buitengewoon fraaie uitgave.» – de volkskrant – «Een prachtig boek.» – nrc handelsblad – uitmuntende vertaling door arthur langeveld bekroond met aleida schot-prijs


najaar 2017 bijleveld

L EV TOL S TO J

M I JN BI ECHT

BI J LEVE LD

LEV TOLSTOJ MIJN BIECHT – nu al 4de druk: luxe paperback met flappen – nur 320 / 160 blz. / pbk. met flappen / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.761.6 / oktober 2017 «een manifest tegen morele verblinding.» – isaiah berlin Mijn biecht is niets minder dan Lev Tolstojs aangrijpende en herkenbare zoektocht naar de zin van het leven. Weinig boeken in de wereldliteratuur geven een zo indringend en helder verslag van een dramatische ommekeer in een mensenleven. Literair doet deze «levensbiecht» in niets onder voor Tolstojs grote romans, alleen is de hoofdpersoon in dit boek zijn eigen ziel. Op het hoogtepunt van zijn roem viel de auteur van Oorlog en vrede en Anna Karenina ten prooi aan diepe geestelijke twijfels. De puissant rijke, genotzuchtige graaf en successchrijver verloor vrijwel elke belangstelling voor de wufte literaire wereld. Hij koos voor een teruggetrokken leven van contemplatie maar ook van actieve inzet voor de arme boerenbevolking. Dat laatste maakte hem gehaat bij tsaar en kerk. Tolstojs pacifisme en geweldloosheid zijn velen – onder wie Gandhi – tot voorbeeld en inspiratie geweest. «dit is de meest indringende zoektocht naar de zin van het leven die ik ken.» – thomas mann –

  


najaar 2017 bijleveld

NUC C I O O R DI N E

JE AN-PAUL SARTRE

H E T N UT VAN HE T

DE   WOOR DE N

NUTTEL O ZE

Memoires van een mislukt

EE N MAN I FE S T

wonderkind

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

Reeds verschenen

Reeds verschenen

NUCCIO ORDINE

J E A N - PA U L S A R T R E

H E T N U T VA N HET NUTTELOZE

DE WOORDEN

een manifest

memoires van een mislukt wonderkind

192 blz. / pbk. flappen / ƒ 19,50 isbn 978.90.6131.712.8

208 blz. / pbk. / ƒ 18,50 isbn 978.90.6131.928.3

Dit manifest voor de waarde van kunst & cultuur en tegen de dictatuur van hebzucht, rendementsfetisjisme, marketingprietpraat, verplatting en digitale debilisering is na het wereldwijde succes ook in Nederland ingeslagen als een bom. Nu reeds 2de druk!

«groot succes!» – trouw

Dit unieke boek met jeugdherin­ neringen van de Franse maître à penser Jean-Paul Sartre is onmisbaar voor liefhebbers van literatuur. Het biedt op een betoverende wijze de sleutel tot het begrijpen van een der belangrijkste figuren uit de Franse cultuurgeschiedenis van de 20ste eeuw. Sartre schetst een jeugd waarin eenzaamheid en genialiteit om voorrang strijden, en waarin hij nu eens zichzelf ziet als «dat monster dat is gekweekt uit de teleurstellingen van volwassenen» en dan weer genezing zoekt van «de bittere en zoete waanzin van iemand die niet weet wat hij met het leven aan moet».

«briljant!» – le monde

«zijn beste boek» – le monde

«indrukwekkend!» – nrc «een verademing, zo’n boek! aanschaffen, uitlezen en weggeven, en daarna weer aanschaffen! » – de volkskrant –


najaar 2017 bijleveld

BIJLEVELD EVERSELLERS – DRUK NA DRUK NA DRUK extra beurskorting op deze altijd actuele eversellers E RIC H FROM MART I N BUB M ER

LIEFH EBBEN IK EN JI J

Nu 12de druk!

een kunst, een kunde

BI BIJJLEVELD LEVELD

isbn 978.90.6131.593.3

martin buber F E R NA ND O SAVAT ER

Het goede leven Nu al 10de druk!

Ethiek voor mensen van morgen

BI J LEVELD

isbn 978.90.6131.706.7

fernando savater c hrIs t o ph wo L f f

J o h a n n s E Ba s t I a n

Nu al 4de druk!

Bach

BI J LEVELD

isbn 978.90.6131.795.1 christoph wolff tijdloze sieraden voor elke boekenkast


najaar 2017 bijleveld

geschiedenis, cultuur, literatuur, filosofie, buber marc chagall Mijn leven moses finley De oude Grieken moses finley De wereld van Odysseus saul friedländer Franz Kafka – Schrijver van schuld en schaamte thomas nagel Wat betekent het allemaal?, 3de druk thomas nagel Het laatste woord nuccio ordine Het nut van het nutteloze erich maria remarque Van het westelijk front geen nieuws, 30ste druk christoph rueger De muzikale huisapotheek roger scruton Moderne filosofie – van Descartes tot Wittgenstein roger scruton Filosofisch denken. Een inleiding, 3de druk robert louis stevenson De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll & mr. Hyde lev tolstoj Mijn biecht, 4de druk lev tolstoj Mijn kleine evangelie, 2de druk lev tolstoj De weg van het leven, 2de druk christoph wolff Johann Sebastian Bach, 4de druk martin buber Ik en Jij, 12de druk martin buber Extatische getuigenissen martin buber De vertellingen van Rabbi Nachman, 2de druk martin buber Dialogisch leven martin buber De legende van de Baalsjem

[isbn] 9789061319870 ƒ 24,50 9789061318064 ƒ 18,50 9789061318187 ƒ 19,50 9789061317739 ƒ 22,50 9789061318224 ƒ 14,90 9789061318231 ƒ 18,50 9789061317128 ƒ 19,50 9789061317623 ƒ 19,95 9789061318002 ƒ 19,50 9789061318248 ƒ 24,50 9789061318255 ƒ 18,50 9789061317814 ƒ 17,50 9789061317616 ƒ 19,50 9789061319993 ƒ 22,50 9789061317791 ƒ 22,50 9789061317951 ƒ 39,90 [isbn] 9789061315933 ƒ 18,50 9789061315964 ƒ 24,50 9789061315940 ƒ 18,50 9789061315926 ƒ 18,50 9789061315957 ƒ 22,50


najaar 2017 bijleveld

fromm, beauvoir, sartre erich fromm De angst voor vrijheid, 16de druk erich fromm De zelfstandige mens, 10de druk erich fromm De gezonde samenleving, 9de druk erich fromm Liefhebben: een kunst, een kunde, 19de druk erich fromm Gij zult zijn als goden, 3de druk erich fromm Dromen, sprookjes, mythen, 7de druk erich fromm Zenboeddhisme en het westen, 5de druk erich fromm Het hart van de mens, 2de druk erich fromm Marx, Freud en de vrijheid, 6de druk erich fromm Psychoanalyse en religie, 4de druk* erich fromm De revolutie van de hoop, 3de druk erich fromm Een kwestie van hebben of zijn, 5de druk erich fromm Anatomie van de menselijke destructiviteit, 2de druk simone de beauvoir De tweede sekse, 13de druk simone de beauvoir De ouderdom, 4de druk simone de beauvoir Het afscheid, 2de druk simone de beauvoir Pleidooi voor een moraal, 3de druk jean-paul sartre Het probleem van een methode jean-paul sartre Baudelaire, 2de druk jean-paul sartre De woorden, 11de druk jean-paul sartre De heilige Genet, 3de druk

[isbn] 9789061315858 ƒ 19,50 9789061315780 ƒ 19,50 9789061315537 ƒ 17,50 9789061315841 ƒ 18,50 9789061315742 ƒ 19,50 9789061315797 ƒ 19,50 9789061315711 ƒ 19,50 9789061315865 ƒ 17,50 9789061315582 ƒ 17,50 9789061315568 ƒ 17,50 9789061315605 ƒ 17,50 9789061315872 ƒ 19,50 9789061315667 ƒ 29,50 [isbn] 9789061319290 ƒ 39,50 9789061319252 ƒ 29,50 9789061319016 ƒ 29,50 9789061319160 ƒ 18,50 9789061319177 ƒ 18,50 9789061319184 ƒ 18,50 9789061319283 ƒ 18,50 9789061319078 ƒ 29,50


najaar 2017 bijleveld

levenswijsheid, religie, psychologie, savater william blake [isbn] Het huwelijk van hemel en hel (geb.) 9789061319856 ƒ 24,50 abraham joshua heschel In het licht van zijn aangezicht, 4de druk 9789061316879 ƒ 19,50 karl jaspers Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus, 5de druk 9789061317166 ƒ 19,50 karl jaspers Nietzsche en het christendom 9789061317135 ƒ 16,50 erving goffman De dramaturgie v.h. dagelijks leven, 4de druk 9789061319481 ƒ 24,50 fritz redl & david wineman Kinderen die haten, 7de druk 9789061312529 ƒ 24,50 carl r. rogers Mens worden, 6de druk 9789061312550 ƒ 29,90 paul tillich De moed om te zijn, 5de druk 9789061316855 ƒ 19,50 simone weil Wachten op God, 4de druk 9789061317173 ƒ 19,50 fernando savater Het goede leven, 10de druk fernando savater Grondslagen van de ethiek fernando savater Goed samen leven, 2de druk fernando savater Ethiek nu! fernando savater De waarde van opvoeden, 4de druk fernando savater De vragen van het leven, 2de druk fernando savater Het avontuur filosofie, 2de druk fernando savater Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, 2de druk indianen stephen m. barrett Ik, Geronimo john g.neihardt Zwarte Eland spreekt, 4de druk joseph epes brown De heilige pijp

[isbn] 9789061317067 ƒ 18,50 9789061317074 ƒ 22,50 9789061317050 ƒ 18,50 9789061317036 ƒ 18,50 9789061317029 ƒ 18,50 9789061317098 ƒ 22,50 9789061317081 ƒ 24,50 9789061317043 ƒ 14,90

[isbn] 9789061316718 ƒ 18,50 9789061316756 ƒ 19,50 9789061316619 ƒ 18,50


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

MARC ICnHAGALL Mart BuB E r

HRISTOPH cCh rIsto h WOLFF wo Lff MARC CpHAGALL

SAU L F R I E DL Ä N DE R

MIJN LEVEN Ik En JI J

JJOHANN oMIJN ha n n sSEBASTIAN E Ba s t Ian LEVEN

FR ANZ KAFKA

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BACH Bach

BI JJLEVELD LEVELD BI LEVE LD

een kunst, een kunde

BI J LEVELD

NUCCIO ORDINE

ERIC H FROMM

LIEFHEBBEN

Schrijver van schuld en schaamte

ERICH MARIA REMARQUE VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS

HET NUT VAN HET

NUTTEL OZE EEN MANIFES T

BI J LEVELD

BIJLEVELD

MARC C HAGALL L E V TOL S TO J

KARL JASPERS

LEV TOL S TO J

NIETZSCHE EN HET CHRISTENDOM

DE WEG VAN HET LEVEN

BI J LEVE LD

BI J LEVELD

MIJN LEVEN M I JN BI ECHT

BI LD BIJJLEVE LEVELD

BI J LEVELD

ROGER SCRUTON FERNANDO SAVATER

MARC C HAGALL F ERNANDO SAVAT ER

F ETH RNA N DO SAVAT OM AS NAG E LE R

MODE R NE F I LOSOF I E

Het goede leven

MIJN LEVEN Het goede leven

WAT DE T IEN G EBODEN

Van Descartes tot Wittgenstein

Ethiek voor mensen van morgen

Handleiding voor de 21ste eeuw

Ethiek voor mensen van morgen

BE TE KE N T HET ALLEMA AL?

Z E E R KORTE I NLE I D I NG IN DE F I L OS OF I E

BIJJLEVELD LEVELD BI

BI J LEVELD

BI J LEVE LD


uitgeverij erven j.bijleveld, utrecht

savater

scruton

fromm

chagall

tolstoj

buber

remarque

beauvoir

sartre

goffman

ordine

weil

Prospectus Erven J. Bijleveld najaar 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you