Page 1


 

   

  (  / ' &5%   &5%-5 ' &+()D .8&8 . ' d)-( ' e $IJ  / ( D>( (' U% E N81 ( BD ).8X %.B50 (HJKfD' -DfZ'45 g/ ND hDU% E N8S$EX>(1 'iR&5%*7 '45 1 j ' )% +/ 6( 

Lk)D Y- lS$EX>A m 6'R n5.UE' ( / 7R 5 opB q 1 / R$%A5 rM!S$EX>45 >

 ! 6#R' ' )DE' UE&E @'D6# &56# L  5s% +R1 'D&  . ' %?)05  / d5t' UE 5' )+(X%()TDS5_k./ n ? ( ( & / %D,E6#X%5A075'R' 1 ! 7R 5 qS5 uuu / " 3.b 58&-DZO 5 / ')NA/7>R' UE1 n-? 5/%( ' [R45 d uu(1 ($. X5/$%A uu%. t 45,R76bcY1 &/ uuND  ,ertebat ae&%B%E VW &( .8 +7RX> LY+' '  & ( 45 ' 

 U3T HZP = ( 45 ' S5 1 / R D &5A' EU3T45  W8&%[ W( (.)%*+5( ')TD)%*+ & 1 YD\V IP&.5 V)Y B ( 3&%B%E)+ ( &'%[& %HPP 06%DZ]I' 06 &5^ $%R_DV (. A5 35 ( & & ( 45 1 ' + (N45 7 ':E:%E 1  / %6L%Y+' `a > 45,RX?"?bcY

ţŴśƀƺŞƦƣƾƳʀǭȗƷśɇŬǿƹśșƅƷŚŶźŶƵśƀŷƸƼƳ śŞśƻƵśƁƷŚŢźśƼƳƺŞŷƸƷŚƾŤɅƳƺȋŷƷŷƄɅɆśƻŢśŞź ŷƸƸȋɄżśŞȗƸǡȗƸɇǡŻșɆŷȌɆ        ! "# ! $% &' ( %   )%*+ , )%-*.$%&' ( !%' (/ 0% 1 ' 2  ( 3' ( 45 64507 &8' 9: ;(9(<(;"6 '  7=>9:%?@;/A B56  AC ( D 7  :E:%E 1  F8 HIJ +("8 % IK &'( +( 45  &  $#LMNOP' 06%D Q  1 "# *  R S6

 !)7?)N 45 ('' S5 1 &)  '  R &5  % LT ( )D &5= ( S( .U5(D


 

* + ┼Ы╞╗┼║┼Ы┼Ю╞╜┼Ы╞╗┼║┼Ы┼Ю╞║╚М╞╕╔Ж┼Ъ┼╝┼Ъ┼┐╟б╔Е╞Е╔Ж┼╗┼д┼Ъ┼╢┼╗╞│╞║┼Ю┼╗╚Ш ╚Ц┼╗╞│ ┼╝┼Ъ ┼Ъ┼║ ╞╜┼Ъ ┼г╞г┼║ ╞╣┼Ъ┼║ ╔Д╞╜ ┼в┼║╞╛╞И ╔Д╞╜┼║ ┼╢┼Ъ┼╢┼в┼Ы┼н╞╖╔Е╞┤┼е┼░ &i)-5 m L -DOz 45 ${R BR  / % |C-R . ( " ( 8}> (  ( * >  436 ). &6 / B q 1 'BR ( &A.8'8 _D35 ' UEk%+ >(U% EN8 &AD & %x ' 8 &N81 ( &${R( &"6D Nt { ' / ND ?( ( )D 5R&6BRB D *UE' d5 5? &BR ~L%- =6( 1 F8& 45,RX?"?bcY

"#$%&'%() -D = 4 ( n 5( %[Hf(k%+ ZI Lqe -D q WES5 (k%+ yP()TDI'7? X#E( M ( $D "k ). v F8D)E ' UE 1 /  R' %[S5 45 / ) 45xY\ . 45WE T L5Zf B( =k 5E_ 7? )Y[U%8 x $% 1)D / %D 4 ( k 45,RX?"?bcY  $% 45 ' B%E ( 1 ( )TDK )D :%D?w.

╧Ю▀о╧░ржй╬У▀о╧░ргЕ▀о╬П╬л ╬Фрее╬Л╧врмМ╬Л╠╢рий╬Л╬з╧й▀о╬Эр╢╝р╖╗рал╧жр│в╬│╧крзЧ╠╢риЧ ╬Фрее╬Л╧врмМ╬Л╠╢рий╬Л╧крдУ╬л╧й╬з╬н╬ЛрвМрвС╬╣▀о╬б╬з╧крдТ ╬ФрбгреЫ╬мр╗Ж╧б╬Л╬л▀о╥д╧й╬Фрее╬Лр║креЭ╧йр║кржв╧Ю▀о╠┤ р┤╣ржШ ╬ФрбгргБр╢Ф╬Л╠╢рий▀о╠│╬ирзп╬н╧жр│в╠╢риЧ╬з╬│▀о╬П╬│╧крдТertebat ae
 ,-. 

ĄŦ’s ſs

ƒ5 X!(!5 08 $ X%'&Xx(X% &. .&%D1 5R)D &N%^-("W6 / D%+ W6(/ x> W6(X5$5 &&8 $„ Y +&%D S> 5| $ 8L3 ./#EekYt R(X% & ZI -OP ? yPP ? (/ EX% & +k%+ + E(L% ( 1 &5,t 7 S' UE(X% &/ R 1X% &E%+ %D( 7R(ertebat ae"

%’©lű‚

%žű³ŮŦ“ 6 +  4i( ( 3 S6 xR  ( R ( !5 &3>

1 5%m?X% & +€? X5, m? xR *. 35 RU{D Xn&>d+(X5$5 & _D( &E qW6X%'& 1 W8 +‚ X5 &  ( ' R * X%Y>& ‚ / 5  W6 ( ‚  W6 1 S &6 

"8ZPP R TI5yX! !EDd+Z4i( #."( S5(S5xR !EDd+S53 !5>d+"( S5L% ( !5>d+"( S5S6 E#."D( + "8ZIP
ertebat ae
SEA FOOD Farsi Fish Special ʇZ§Âz»ÊÅZ» Grilled Jumbo Shrimp Ê]Z^¯´̻ÃZ‹ Grilled Hamour Fish Ê]Z^¯»ZÅÊÅZ» Fried Shrimp ÉZy‡´̻ Fried King Fish ÉZy‡€Ì‹ÊÅZ» Fried Zubaidi Fish ÉZy‡É|Ì]ÊÅZ» Fried Shari Fish ÉZy‡ɀ ‹ÊÅZ»

90 Dhs 90 Dhs 52 Dhs 58 Dhs 45 Dhs 54 Dhs 42 Dhs

TRADITIONAL PERSIAN RICE MEALS

ʇZ§½YÂf‡{Z»Y€« ÁZe®Ì·Y€Ì¼m

Chef Special ‚b‹M€‡Âz»

85Dhs

Shirin Polow ¸a¾Ë€Ì‹

52 Dhs

Sweet & Tasty Rice, Almonds, Pistachios, Orange Peel & Saffron Served With Chicken

Baghali Polow ¡€» ÄrÌÅZ»Z]¸aÊ·Z«Z] Zereshk Polow ¸a®‹ Rice With Barberries Served With Chicken

Albaloo Polow ¡€» ʸ¬¸«d‹Â³Z]¸a·Z^·M Rice With Black Cherries & Saffron Served With Meatballs / Chicken

Tah Cheen / Sunday Ä^ÀŒ°Ë ¾ÌqÄe A Delicious Dish Made With Chicken, Rice, Eggs,Yogurt & Saffron

KooftehTabrizi/ Wednesday Ä^À‹ZÆq ɂˀ^eÄf§Â¯ Large Balls Of Rice, Ground Beef, Various Herbs & Onions

Chelo Mahiche ÄrÌÅZ»¸q Lamb Chank Served with Saffron Rice

Sabzi Polow with Fish/Thursday Ä^ÀŒnÀa ÊÅZ»Z]¸aɂ^‡

BBQ

Traditionaly Prepared Herb Rice Served with Fish

Chelo Kebab-Makhsoos Farsi ʇZ§Âz»[Z^¯Â¸q

58 Dhs 42 Dhs 42 Dhs 52 Dhs 52 Dhs

Loobia Polow / Friday Ä ¼m ¸aZÌ]·

54 Dhs

Saffron Rice À¯¸q

50 Dhs

TRADITIONAL PERSIAN DAILY STEWS

38 Dhs

Bademjaan/Saturday Ä^À‹ ½Zn»{Z]d‹Ây

40 Dhs

Khorake Zaban Ä^À‹ ½Z]­YÂy

40 Dhs

Ghormeh Sabzi Ä^ÀŒ°Ë ɂ^‡Ä»«

42 Dhs

Fesenjan Ä ¼m,Ä^À‹Á{ _¡€» ʸ¬¸«d‹Â³Z]½ZnÀˆ§d‹Ây

48 Dhs

Beef Stroganoff Ä^À‹ć ¥Â¿Z³€f‡Y¦Ì]

38 Dhs

43 Dhs

Karafs / Wednesday Ä^À‹ZÆq †§€¯d‹Ây

40 Dhs

48 Dhs

With Rice, Green Beans & Freshly Prepared Tomato Puree Served With Meat Chunks

A Combination Of Fillet & Minced Meat Skewers Served With Rice

Chelo Kebab - Barg±€][Z^¯Â¸q

42 Dhs

58 Dhs

Special Fillet Steak Skewers Served With Rice

Chelo Kebab- Soltani Ê¿Z˜¸‡[Z^¯Â¸q

42-59 Dhs

Iranian Rice with Dill & Lima Beans Served with Chicken or Lamb Chanks

12 Dhs

Fillet Skewers Served With Rice

Chelo Kebab - Koobideh Ã|Ì]¯[Z^¯Â¸q Minced Meat Skewers Served With Rice

Chelo Kebab-Loghmeh ZaferaniÖ¿Y€¨Ÿļ¬·[Z^¯Â¸q Minced Meat With Saffron Skewers Served With Rice

Negini Kebab [Z^¯ÖÀÌ´¿ Special Minced Meat Skewers With Chicken Cubes

Chenjeh Kebab ÄnÀq[Z^¯ Cubed Fillet Steak Bites

Bakhtiyari Kebab ÕZÌfz][Z^¯

42 Dhs

With Meat, Eggplants, Onions & Lime Juice

38 Dhs

Beef Tongue, Served withVegetables & Mushroom Gravy

42 Dhs

Exquisite Dish Made WithVarious Herbs, Meat & Black-Eye Beans

48 Dhs

Meat Ball / Chicken in Creamy Walnut Sauce

Chopped Meat & Chicken Chunks,Capsicum

Tikka Masti Kebab Öf‡Z»Ä°e Grilled Lamb Chunks Marinated In Yoghurt

Lamb Chops ®Ì¸ŒÌ‹ Joojeh Kebab/ Bone Less ½YÂzf‡Y½Á|][Z^¯ÄmÂm

59 Dhs 42 Dhs

Special Marinated Grilled Chicken Chunks

Joojeh Kebab/With Bone ½YÂzf‡YZ][Z^¯ÄmÂm

42 Dhs

Grilled Chicken Chunks Marinated In Yoghurt

Mixed Grill For One €¨¿®ËÕY€]†°Ì»[Z^¯ Mixed Grill For 2 / 4 ÕY€]†°Ì»[Z^¯

Gheymeh ÊÀÌ»\̇Z]Ä^ÀŒnÀa ½Zn¿{Z]Z]Ä^À‹ć ļ̫d‹Ây

42 Dhs

PERSIAN DESSERTS 46 Dhs

Special Marinated Grilled Chicken Chunks

Joojeh Masti Öf‡Z»ÄmÂm

Made With Meat, Celery, Herbs & Lime Juice

Chef Special ‚b‹M€‡Âz»

25 Dhs

Sholeh-Zard {ĸ‹

18 Dhs

With Rice, Sugar, Saffron, Rosewater, Pistachios, Almond & Cinnamon

59 Dhs 110-210 Dhs

Halva Y¸u

15 Dhs

Deliciously Made With Fried Wheat Flour, Sugar, Saffron, Rose Water, Pistachios & Almonds

Faloodeh Ã{·Z§

18 Dhs

A Splendidly Refreshing Combination of Rose Water, Lime Juice, Sugar & Noodles.Yes Noodles!

Traditional Persian Ice Cream ÊfÀ‡ÊÀfˆ] Tasty Icecream Made With Cream, Saffron & Rose Waterertebat ae18 Dhs


 L   R  (   /N (4  &L6= R L  m &. F+ " 1 / 7E /N 45 7 b ($. ( (W R("  %E&5 k " 5 " '  &+( " (R Y*?45  kE e % %S5 1 / 'D? (E k45  %E' UE&6-*- % %S5R 8 5U3Tv.8 gk L5\ / %E e 1 &Y%-)-( &Y%- dD 35 9&. F+ 6*; / ' UE ( ZPHHC ZPÂ&#x2020;5  &Y%-%,k )D ' .(W8 ( WAD D /8 'L\7 1  *&

 &8 '$%A )NA(n-?3' -HJyZD (35 &. F+6*  )3&Y%-DyZ( fJ g (  HJfJD &*5 -L\7 ) D 1 D

/) 0 123 *456'78)

 /N &Y%- &,k (W S5 / 7ER &. F+:D 1  E e % % &Y%- &,k ? 9&6-*- 6 D; &. F+ /N  

E e % %S5 / 7ER &+(b)N8 AC  %E k &. F+&,k (W6ertebat ae
?)3

,,9:

( ( <" 0$  ")= >% 3, ertebat ae
* 09

@A%B 9 =')7C$

' & 1 / ND 6%& B &3$EU @ ( (& ? n%DR '  & 6%   =T  W8 ?& 45 ^ B  1)D & ^ &A /A D)5' 

/ Â&#x2C6;k( &k%k\ Y!5  ( xR  & E 1 "#  &&8 '

 .5 &A /A 6 7R L  =Â&#x2021;(E &*%YtÂ&#x2020;5 &T/ Â&#x2C6;kF8 / 'D%Y 6 ' & ( / )%N% Y7 ( &{%  R 1 / ND & ? / R)D 5 ?T,t dYt  Â&#x2020;5  /    R ' '( & / ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
 ' D

/ DΠ %  Π 5 A # &  6 & E 

 %/ D $6L%-  & %. 6 C

%# # ; 6%D/@(E 5 & & E ; m 9 6\Ž 7X %. & 8 

8 9

1 &5? 7m5 ? 5 & %#&  Y# %-=}6  M &6, T  Ž'  k '& q B D g # ; 45 )  & E 

+ m 9  %%w / x! %. Ž hŽ  X 

/ ; 

45 1)D ( D ) 1 /8 8 9  o / D). & W T& %  *

 $5? > 9X%X(+R&qM&8 ';&56%DX %. % &6X% )%k.' 5 C*/

?;X %. 5 & ( & ? 7  & ' % N %D  6 1 5' = 1 ' 2%BkN5 & x7( ‘’. %6 A ( n‰(9 E( ‰E X %.' * L5 YC .q  %#  7 

 ' & / %( '#“- ”( 5 ?X %. A5'x!   5 %# ' 

€N 4 \;X %. ‰).5FE 6 

l ‰ ` p 5 9 E A ' && x7( ‘’. %6'Y6X %.45 % &6 )D 45 ‰45R t()6 A5' 1)D &e 5?4 D ‰ /  X % D ‰ 1 ' 6 S5Bk)D +X %.45 % &61 % 6 ‰ 6 , / 5$8(X‰ ‰W8 ( ‰  ‰ n 1

R  (  ' 

1 &D Rn-t& T&8 5('#' &t‹D X %.45 ;X %. %E& 6%D 5' 7 9p`l 6\  ' D  ( ) D &56%DX %.45 &8 %71)D ('S5&8 '•Y X %.D  Ž^ D 8 ‰   q(‹ ˆT  n 5 A YD 1)%r!'X %.45  % '1 / 7T&*%N 6\ %  ( 5 4 5[ 6%D/ E 5R'( 4    

L C6 %.L #LS5 &+ X %./ 6TB!/ %=}6 ‰ / D1). %# %# ' B%Em # 

C6 %.'iR " &  R  1

1 & [ 45 R / & 8  9 % ;&56%DX %.45 ' B%E'#“- ”( 1 EBkN5 &6=. ()D( '-

'#X %.A5'% &6  &

(9W ? ; j 9A5; ,% (HI(HyW ? D/RZZ(ZHA5 7 ,%j ? o (1  ? &k%D0. &%' (  (:. '( \q ? '# "?m $81 ‰ q 7 ŠW ? Š/(8 &DED)N/(8 \q ? '#45,RX? W ? &DEDW ? /(8 +m R 45 ‹D 1 qA5&DEDA54\/(8( /(8R" 7>("D'( )N/(8m $8 RZZ(ZHA54\/(8(RHI(HyW ? 1 ( &\q( 7 ,%j 6+,T

'S5Bk &Y? 7 5M'iR' N5 2D' UE & *i >&Y#& 8 ‰9, ; % ‰ \4%‰-X %. 45 5M 1)D / %D 7 9, ;X %. 5M5 m $8 'iREc? # F8NY–5' )D( 46%_DR$645( ( / 1)D "# ‰)D –.,ƒE/ 9, ;D &5%/#5 &L%–  & A5'X %.45 1 Dm(.(/ ‰L*?  ( e.—5 &Y? 7&5e- %6 1 ' E&BkN5 / N‘%( ‘ ((ertebat ae
6 6 6 5 6 5 F C F K D B 

64666

ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ

6 5 6 6 6

230

H K

DHS 36.500/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ

DHS 259.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 52.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 259.000/-

DUBAI

DHS 245.000/-

®Ů DUBAI

44888 178

DHS 33.000/-

®Ů

DUBAI

DHS 245.000/-

?

95500

®Ů

DUBAI DHS 39.00/‘:“mgŦžŦ U.A.E

220 186

DHS 35.000/‘:“mgŦžŦ U.A.E DHS 24.000/-

ertebat ae

DHS 239.000/-

1340 9020 189 7100 192

ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 25.500/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ

®Ů

DHS 49.000/-B B

1090 740

ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 42.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 249.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 32.000/-

40003 90090 30030

ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 39,000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ

DHS 149.000/-

®Ů

70004 86688

DUBAI DHS 21.500/-

®Ů

DUBAI

DHS 9.500/-

®Ů

DUBAI

77000

DHS 119.000/-

X XX

‘:“mgŦžŦ U.A.E DHS 999.000/‘:“mgŦžŦ U.A.E DHS 220.000/-

F

990

®Ů DUBAI

6 5 6 6 6

ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ

DHS 269.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 18.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 39.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 29.000/-

E

DUBAI

D

DUBAI

? F D B

1811 266 99550 44454 70077

DHS 49.500/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ

®Ů

2900

DHS 33.000/-

®Ů

55000

DHS 119.000/-

®Ů DUBAI

660 413

DHS 245.000/-

®Ů

DUBAI

DHS 175.000/-

105 888

‘:“mgŦžŦ U.A.E DHS 35.000/‘:“mgŦžŦ U.A.E DHS 149.000/-
ertebat ae
* 09

E$* F#=G9*C$ H$(E79

&35 1 & N8)%- D T 45 *)D 436 &3-Â&#x2C6; T' tD '(&A-DOPZP' Â&#x2DC;1 Â&#x2122;1 Â&#x2122;( Â&#x161;1 Â&#x161;1 Â&#x2122; 6? ' &DE tD X   ( )D ","&DEs^ % 1)D / m $8&65 +&3-

35 %()DErM!S5 &3- Â&#x2039; (' Â&#x2C6; T ' &35 ' Lq)NTb ($. )D )NT   % )D 436 &3- a(' *'( HPz t x7- nYD$%( &3-1 &  &&%E(( X> 5 

% FI(*#='%J > )D /Y ( 45 b 

/ * m' (  & 5'R 3   D7g XÂ&#x17D;(&N %E &c+ ( 1 ertebat ae/ *8  & M . & &>  &  m' ( g #% (  xR 0%   1 ie % ~ 5 ? *-^ S5 MM!


)<C6

*00K 'L C ).*,+ M 3N OyP ŽB% @ & 6- =/A56=6 $ L\ ?D/ &? (& ) 1 & $8B% & 6- =/A56 ZfP' B% /'( D/A5645  Ž )Y  / ")Y[&? ) KP(& ) B5 $. &? (& 7 ŽF87-D /A56 ‹D 45 1)D / ( ( &7?L+ = > ' &57 Ž B% @ &5Ž. (  .% 6-R%-5 &?/

L/A56 !7! c0 $ZH)*D( 1)D / &57 $%7#(e m(.( 5  ' &8 '/A5645  Ž =}6 5 (€ T . %%DRƒ% &?% j &A (&6 T$ c 5qYq MM! $8'  1 / &8 R",T &?  ' ) Nc5q*DB% @ & 6- =/A56=6 =( $%7#m08(*D75@ (€'8 (& ) % #YDm08eR c5q F85D3 #5 (&D & 6- = 7 $8CbcY1)D €('8) N› (

)O )&('+( *CE=$ E7(C$)

 ' &8(W W6*"#  35 % $71X5 j OHQ X% 5/ 5R U5(D / 5R D / 45 (. "# /8(W / ( (& q '€%k45 /(,Tb)N8X% 1)D q/ R$%  b t ( € (A OPP ( $ ' B%  "6 ( X5 q 1X% &"# € Y$%56 7 $8CbcY

)N '( b ( 0*5D  & )D 45 'iR ' LY+ 

 E '! )DQ 'LM. 1  ? /8(W '% &YD (  !Y 1)D "# )%*(•Y (W5'((* '( 45 b ",T $%€/Wœ  (A $yZ' MS%E B (A $Hy(ZK /8(W' 5' *)D .5

' @ (€  (W5'((* $6/8(W& W6*'iR C€MB LM.'iR )D)N5'( D b)N8( 1)D =~ /8(W&' =~' 7AN8 $7 6\ ( C/8(W&')D ' & 36%'45 b)N8 R' */‘5()N '(D 1)D .8 q)N5'( @ (€  (W5'((* )D=~ )N5'( D ' 7‚ ( C/8(W&' &5? ”^=}6b) )D Y'8=~3 X % (=~&. /' c5 1 / +/8(W 35 ",T $7 ' B% /8(W (' '! % )D  )%.‚ q Jy '! )%*( =}6 b) JP (  &$%L%w('8 1)D / "# 'D/Wœ qertebat ae
* P#H ' 

' ( %uuu3&8 $uuuk % %N45 +> 5 &5eUN 6T &uuu5#R &5/ 5 &Ÿ)D 07 08 $5k ž Y+

 %E 5')%6  )%6 &, 1 &

‡uuu(C  'uuu%&M!uuuN4uuu5 45  %.8X%6M8 uuu6uuu)%-*. d^uuu}> % . Bk 1 5WA 5 Y % 5 % & 7uuu%EXuuu8 &uuuN4uuu5 % !& X' %5%  A5 k 1 

')

(xm %( 6uuuA5 Y35N45  5(W &5? % !%(/  %E&T6? +( % x!  % %8 ( % % &6  %& L5 % FA&uuu >  %7 -8 1 A. %5(6*Wi  6 5 A%dTY ( 5 # &M!N45 e 1  % +, x F? % }RY )uuuD 45 gT'N45  uuuD &o> 5( uuu% & 1)%  &* g( % &6)E$%>5& 6>8 D Y _k.)D 07 1 D &o &6 8 & %

'% 7$

r%!&*5 % kEn+ N45 E& 8$%> / (6uuu % 3. 8 uuu5 5 &. /'  6uuu> $%>=-( ( uuu% 5 1  % %7 4507 % 5 5!

49

ertebat ae'

'Q

' 

ž N45 )q."68( %uuunM*&, 1).  )D ' 5 6 %uuuC7q.45 ' uuu Xuuu8 % S5 57R' / NuuuD  % 5 t 45 ' %uuu&*+ (&67S58 1 % \ % 5(


* P#H ')(4

'ER)

 5uuu%NS5 & . ?N45 1 % . &k^(& R()D 07 +A5 6xY\uuu „ #N45 ,56( 5 & 7TX/ ( ( uuu% % 1 5$5W (  (

( %DW&D

 % "# & T )uuuYQ  45 ?uuu x! Y- uuu %3%  45 / E)uuuE  &,3 A5 8 Ÿ &Auuu   D !S6 6' 35 ' LY+ 1 % )-

' " 5(%6' (' %3%&*DN45 1 %6  )D . eD S( 645&uuu )uuuD( (45.( % %( &  % %nS5N45  %uuu 1 % )D $5 ED X75 

 / *- €uuu./ 5 -~uuu N45 % "# 8 Ÿ 3% ^œ & „ * %3m . / 5 R % &*uuuD 1 %D"# R( % 3.m 

'.

'  % "# &57%-*.)uuuD xN45 uuu* . % %Ÿ 5CF-7R"# 1 X75  %

'))=

'))

( 5 &8 $n +6  %6Wuuux? 1)D  ( 45 N45 ( 5 6(!uuuD % %uuu&- 6uuu 5 F8&uuu ' )uuu5 (g\uuu #.S5j\&uuu 8 Ÿ % S6 uuuA5 'XX>S5 )D 6&6 (> 1 % ?R6ertebat ae

48


% 

    

 9    

- !

-G>?F !

2 ; 2 R 2 I ST,U2 VR '; 2 R 9 N &W 7 & 345 ,R X / ! 3,*

-G?G !

2 ', !% & ^ 0 &; : 2 9

&; : 2 9 Y ; Z  [+J ' 2+A 322 & M 0

3_ &; : 2 0 5% ! R ',R X / ! 3,*

\]2 #$% #0 5 0 #0 \O

67 & 345 

6 &4 0 322 +2

"! #$% '" ; U `+R & 0 Auto CAD &J+S 3D MAX (VRAY< 67 & 345 K9:2 2jR2 \ PS <

-=>FG !

-G> !

-FF?>? !

"! #$% & '+,.' 0', A '('12 '+BB / 3. , C+D 0 345 .7 &

H2 ) ,B.2

"! #$% & '( ')*! '+,. + / 0 12 ' 0 345 67 & (9:2 ; % )<

&J+S "! #$% ' :X 2 ,.2 &

-F?=?F !ertebat ae0 0'+ / "! #$% '& 2 2 I J2 3B. D K& 2 2 I J2 3 :,. L!< 67 & 345 

#MB. 2 NO PB7 ! $Q 2 L G -=G? !

-=>=? !


%  % E 6)*+W)ESR"0!_C`+'% = R .Dab] E9$"c3%8R . (

R .(ab]E9$"c3%8 R .$( (

de-ghijdkblmF4' . C7 >% no de-ghpjpphl70"' . ")3% )*+'q*+ (% Lr$

))*s7`)= *#$C t"u58v8SR" ')7C$$SR"0!% MT )U#VW),,9 H )%J"7$XCF Y >E$'%)+ H *ZJ '%%9[F\9 (%')L %.%=W)& 0!) ]^4E$=) 

ŞŌÂ&#x20AC;=8 ĹŚ

Â&#x2019;Â&#x201A;f8

4-DS5  )7?Auuu5 RX *

m(.ZPPz : $+E &%L%

1X5 '%? & 5 C*

1 D &

 D0 IR!'", 0 &B; : 2 9B "! B Y B; &W 7 & 345 &% 0 & 2 2 N2 N0

-G?=>= ! &; : 2' !+ nD'&5 7')j R0 &p "! Y ; & 7 & 345 &% 0 & 2 2 N2 N0 D0

-???F ! 3 9 Y ; '+ I *+!2 0 2+A 322 & 67 & 345 02 0 &; : 2 '& M

-???F !

ƎĢĢ"ƹưĢĥƯƯƎ%Â&#x2018;fi

ƎĢƎ"ƴĢĢģģĥƎ%Â&#x2018;fi

) uuuS5  )7?)+ &6 1X5 '%&5 

1 D &m(.$6 Y * ƎĢƎ"ƴƴƹĥƳƹƹ%Â&#x2018;fi

ƎĢĢ"ƳƎĥƲƎĥƲ%Â&#x2018;fi 1X5 '%/5 k^ X!6

3 m0 / \]2 #$% & 32 R l [+J 3D MAX 67 & 345 

S5 3uuu6)7?uuu#uuu&6uuu 1X5 '%/A5 R ƎĢƎ"ƳƳƎƎƹƳƳ%Â&#x2018;fi

ƎĢƎ"ĢƎƴƎƯģư%Â&#x2018;fi

Ä&#x201E;Ĺ°sÂĽjĆ&#x20AC;ĹŽsĹĄ

-FF !

( Â&#x20AC;( uuuq uuu "uuu# )uuu7?&uuu6

&BJ+S "B! #$% &B 0 k7+,R 32 R l 32jR2 \

7 & 345 2j 2

1 & 36/ R ƎĢĢ"ƳưƹģĢưĢ%Â&#x2018;fi ZP( (&% A &T'_ &6

-==F !

1 & 36/ R kDD ƎĢĢ"ĥƯƲƎƹĢƴ%Â&#x2018;fi

#$% ' :X 2 ,.2 &

 _ r2 32L! 

N2 P,D &J+S "!

 &!M+* 3 &$A rs%

\+ M P,D '&4 0 &; : 2 '&M5,%2 \+ M' R2 q% '& ; 2 &.7  0 &; : 2'& M

#0 5 0 #0 \O [+J 6

67 & 345 

6 R v.2 Iw N I 52 2 + 0 U

-=>FG !

info@babyfacephoto.co.uk

uuuR( &uuu% A '_ uuu&uuu5+R ÂĄÂ&#x2DC; ¢£¤¼Œ§ $uuu. "uuu uuu uuu 3uuu6 / uuuR excellence, Eureka 1 & ƎĢƎ"ƳưƯĥĥģƴ%Â&#x2018;fi &8 % 8(U%-s &5+R  kuuuD &uuu% A uuu'uuu_ uuu 1 & 36/ R&5 ( ƎĢĢ"ƯƳƳƴĥưƎ%Â&#x2018;fiertebat ae
*.( " #,0+

" #bbC7~Cr(%

w+j |"E7}$ % $

]d

]

]

i

bb

r[C$

b

k

bh

b

e

h

bb

"E7

] g

')bb

i

E= 

k

]]

wB 7"

]g

 C

)

z "

(

')w+

')=w+

w+i |r[C$}% !)4

]]

e

bd

be

g

b

i

bb

z6R&

]d

i

bj ]p

g

]

h

bb

$C3"

e

bj

h

bb

bi

g

g

p

bb

-$

p

bi

b

b]

bg

]

p

e

bb

{(Q

h

bp

e

i

bb

]

h

g

bb

 .

i

bp -g

bp

b]

e

g

e

bb

[ +I)

j

be

d

bp

bp

g

p

g

bb

) E7

k

be -e

bi

bg

g

p

g

bb ,R").

bd

bg

d

be

be

e

e

g

bb

m #-$

bb

b] -e

bj

be

p

g

g

bb

-$

b]

b] -e

bg

k

p

g

g

bb

)/4

bg

bb -g

bi

be

h

]

g

bb

m

be

bd

bp

-b

bp

be

p

e

]

bb

0

bd -e

bi

bg

g

i

b

bb

'

bh

bd -e

bg

k

p

e

]

bb

*$-$!4

bi

i -bb

bk

j

j

b

]

bb D$m

bj

-$ m [ +I) -$ *$-$!4 "E7 ,R"). ) E7 r[C$

b b b ] d d b b ]

bhlbd {(Q bhlep ' bilbd )/4 bilbp z6R& bjlbd 0 bjlbp D$m

dh pppkkppl70" dpp ]pepeig dpd ihbk]pplw ' )/4 0 $C3" . m #-$ z6R& D$m {(Q

 jR FA

Ä&#x201E;Â&#x20AC;gĹ°ĹŚÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x2018;Š s sj Â?ßŰŎ

ertebat ae

b d d ] b d g ] d

" #b]C7%)r(% iR . bhldd m #-$ [ +I) bhlgd $C3" *$-$!4 bilbd . "E7

xJ"(I(4(%= _()E$)( .y-

,R"). m -$ ) E7 -$ r[C$

" #z)C7 ŲŝĆ&#x20AC;Ć&#x17D;ƞƨĆ&#x20AC;ƺƳĹ&#x161;ĹśĹ&#x161;Ć˝źšĆ&#x2C6;ĆşĹ&#x17E;ƭʊƨżĆ&#x20AC;Ĺ&#x161;ŜƞĆ&#x2122;Ć&#x2C6;

 /A:%-Y.k' N=6 '5 X%Â&#x2022;kD( / ( ? q,kD X% *q 1 WA%E( ?X '5/ U%-{DE  /A:%-Y.k' N=6 '5 UX% 5 45  WA%E'J $8 6>DUX+Yq7=,%8m 

'D( %D N5Lk,kD ( (U%-{DE 5 7R' &35 %# (#%$% 1 7)N ,kD X% X+ N45 5  &#5 ' U)8'( ? qN( ' UE  Â&#x2022;kD}6U%-{DE(  .( ?*+ 1 ( ?


*.(

w mF %+ 

$ $ ("

r* %&

D A%-e)+ nY 5 45R  +L8( (5DLk 1 )D ' ( ? q + &- R X% Lk g  ( &R ( ? q)8'  & .8 7Rm,  '% 5 45 '(WE 45 ‹'% Z #%&k%+ JPt 1 )D '  5 5E. )+( 5 45 €N 45X7 S5nqD d5+ 45 1 X+ '  )D ' R& &-E &% @ R / D  S5 ) ( -( &Y   X &-E ^k ( ' & D  45 & & q 1 &$ 8B6% B6% 8'/(,T &L8L5 Y ( ? q A5  $%  ( ? q 1).8& +A%-e$ 8 8eX%L8 7>nY 5 w X% )' '% HJ X)3X 1)D / 5 ( ? q '

 CN28r"4 %z

1 BN5x Zy#%k45  5  ( D 6[  5(? 7  5 L8Z ‹,(U- $8U%w-pL8Zl& E ($%= @ R F8/ (  5 1  5/' ( ( V (%{D X% g L5'U35E 8k 1 / %D " 7>"k  Ž$%E

ţƁƷŚƾťƷɅƸɇŞƃɇǡơʩŴŻŞƵŚŻɆŚƭśƁŤƾƣɅưƳƲɇŤ ɅƳźśƼǭ ƱśƨƳ ƺŞ ƽ ŶźŹșŞ ʀťƷŚǿźŎ ƲɇŤ ŷƀ żŚ ŶŻȋƹŷƸƁŞƮɆżŻŞſȌɆŻǡŷƷŻȘɄśƻţŞśƧź y#%&576%  5 .& X% / '%. %D ' (/ L5'x S5  &5 Rq= @ R F8Y35  1 W8 +L5'U35E 8k&D3D 5 45 D ' 5 & &%B%E g )Y[E&  A5 )3 FA 1 &% @ RR' )+ &D3D( %D

E$C$= (€%)E 4l(%#( &35' &r%! )D %5 45 (X5 w )%k.X7 ‡ & '> 1)D 5 =6( 5( 5' .b ( -( ' &35&5A%E &x\/ | ‡ .A#%B6% 45 ' ()D 7?%4507 1XNDB5 

F8n( -( %5 %{D ‹R' Lk y'(WE &5 $Bk8eLk S5) 1) 5 w Nq X &m,()%&$ 84i i b  5M( 4 &D( ‡ X    + & 3³%()D &%X% '4(45 A% 5'4' 07$8 " %6t  ?(=  `&8‘5(' "

X%45 A%ertebat ae

44


E[$

$y(. E $%%" 1 5&6 Y7N >Â Â&#x201A;$%)5'%Da45 > 1 &x(.5 =T &%(d (m8rM!(Â&#x201D; ?45 )5'%D,Y . ' q ;b Â 5M R 6%#% ( 5& )%*( 91 &L5 Y4$)5'%D S%% &R 4$ )5'%D 35 T ( / > 6% 45 Xw,T; b ($. &6 x 91 &t 35 T 35R @-5 *? Â&#x17D;T 45 g(;b  % ~)D r! )5'%DX5,T D&(/ 706 4$)5'%D X5,T45  4$ )5'%D >  . 1)D q (  & %E  D D M. R 6% &%&A.8 6%L%Y+45 ,345X7

91)D L%- . L%Y+45 qW%' =}6( &%*(=>'(;b ' ( CÂ&#x2039;%D  ?(Â&#x2039;%D\ ,  &Â&#x2014;T / 6L3 . 45 UN#% ( 5% 91  ertebat aeb ($. ( C (d (m8rM!(Â&#x201D; ?&+ 4\0 D ( 7  &5} /Â&#x2018;5(  n i ; DLM. &D(5()NTea%' &% )NT a 45 >  f I = ( & 1 & & % ' ( $%5E LM. &D(5( )NT )5& WD 6%45 )D c5 1)%S%%&R' / ND &?% F- &t &%m$5R.DL&D(5()NTXw,T 1)D 111( "8xR !´ ' / ND 4507/ ( 45 ' DRUN#% (_%\'Dxt 91)D &%d5t &6 T ~% Â&#x17D;T ( @-5 rM! Â&#x20AC;. 45 +( &Â&#x17D;*;b  7&3$E" T/A #% (/ Âľ% i/#(d (&%\ =6 'D xt L6T  & )5Â&#x153;  . 91 W8& qL%- ) & $- &' S%%&R' / ND &+ / 5 U3T(.% Y7 6%X5,T

1 )NT Â&#x2C6; T 6? '  )5'%D , Y76*' RX5,T )D &D(5(
ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
6 ?[) 1),L

·ITw»j ¾M I¶ ½nIMnj kÃļ«M j¼i

–.L‘Ž–|ˆÇ–€š’*-‰Å“)K–›‰€Q)}K”€K*›‘. *€K”€™)P.™O)K)“š‘¦ šƒ‘˜P¦™*˜O*€ Lœ*’šŽ™O*˜–.3”ÇKL‘\*-›Ž

< 5 6)F IÀ»pnA ¾ºIi

y{¼Q SdU ·I¨j¼¨ Á»pnA ·jo¨ ½jn»AoM ¾M ®ÄIμU Rn¼Å nj .kÄoëM tIμU I¶ IM oTzÃM RIdÃò¼U SÎIÄnj S¿] IÄ » ¥j¼¨ jIùM tnjA ¾M kúH¼U ¶ IÀ»pnA ¾ºIi ¾M ½k{ ÏIwnH ÁIÀ ¾¶Iº ¾÷²Iõ¶ ÁHoM :kÃÄIμº ¾÷]Ho¶ oÄp ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬŐƌŽƵƉ͘ƉŚƉ͍ŐŝĚсϱϵϴϱϭϯϬϴϱϭertebat ae  !"#$ !%!&'()%*') +,, -./012. +)345 6,.789#(6):;3. ,8 <  =,) 1>.5?6 ƵďĂŝ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝĚĂŶĚ,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶŝƚLJ 18 ?6<1 13A B C  3/ 0*; =D* ;%)E <1 , F!)2GHHI 1 )J> K*& .L 6 %* F6%)<  <  F% )' 4=M .52N>. ' F ) + *; O'PQLBL 1>.?RSTT *6.<1),L1>. = >*5 < *' ?6( 0P .1),L%)?61UJ V%6W, 6(1>.W P IRT (QLBL  5; 0P D GTT L *') 0P ? < XN>*4Y' 4 ::8 *: . :GTT 1 <:)1 ; E *')+*') 6K-1)*P5=2$ < )0Z,.

www.childf.com www.childfoundation.org Email: info.uae@childf.com MOB: 050 95 66 522 TEL: 04 422 19 47

  !"# $%&'%()"*+ ,-,..,/-/.0'123! 45 4 6 789: 2


*.(

{(Q Â A Â&#x201A;=)=() / R'6  6\ )3/ Â&#x2014;\k5E '-RÂś% %./  Â&#x201A;( 4Rx(Â&#x153; % 'D  &)Y\q 'D %-( +?( Â&#x2014;\ (( Â  *o\- >1 / '#5 W8 'D ' )56 $% (0D A5 *v.8e( * (& 5' Â  ( n-&78Â&#x2014;\(? %X 435'45 q( + 1 = & 5' (4Rx(Â&#x153;dD435' 6\ ( 3/ -~45 )D {D k' &35 &' *o\- >  B B  &o (W  W8 X( D 3 7 &o (W( L6\a45 &(5?&.,& + q., 1 ) 'U{D(/ 6)5 ( ( 'D B564Rx(Â&#x153; )3X7L5e '  6\, / &5' '( ' 4R x(Â&#x153; 1 

x(Â&#x153;X%' & &+N 45n%#T )3' * 45 ) c+4R /(8( %&35$%.W8 ,kD Lk 1 Â&#x2019; X%45 35'' 7Nq L8)5D ACm $8 /! 7#%  . 6\'5E / 

. W T ( XD+ | $  \Nq4Rx(Â&#x153;35'' &35D)E 1 Â&#x2014;T W8 45  F8ertebat ae
*+$

j k g p ] e i h b

i p h k b g ] j e

b e ] h j i g p k

k j p i g ] b e h

h i e j p b k g ]

g ] b e k h j i p

p h k ] i j e b g

e g i b h k p ] j

] b j g e p h k i

k i h j ] g e p b

j g b k p e i h ]

p ] j k i e ] b k g h p i g ] g b i i b g ] jertebat aep ] e h i b k g j

i j p e k ] h b g

g

b e p ]

h k g i b j p ] e

e b ] p g h j i k

g h k b j p ] e i

] p j g e i b k h

b e i ] h k g j p

] h k j h e g k p j i  b i j k e h e ] j p g ] e j i h j h e j g p b ] i h p
ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
)<C6

E4M,4*F ')-$)$Â&#x192;

(Hy T  ) Â&#x20AC; ( D 8 45 X% X%o q HI X .&q. 3.a45 '' '( S5&A5 k & '( S5(3D '' '( S5' 1 (R DA5 '' $%

45,RX?"?bcYertebat aeB%E &'b / ($. &67 W%&3 DÂ&#x2019; o45 ' X%6M45 &*6? Â&#x2039;D 3 " Â&#x2019;  & M().8 45 5B 3 (e7 1 +o & Y+Â&#x2019;6 Â&#x2019;W% D &67=T 45 ()$%) Â&#x20AC; ( D Â&#x2019;X% &6b  T`M

 o 5 # &3 / 2D B5 $. 7%E$ Sb N8 " Â&#x2019;Â&#x2039;D &3 DÂ&#x2019; 1  5 YT (E b / ($. $ S L U%5 " Â&#x2019; )D + 7%E 45 D5E" Â&#x2019; ?/L+ ( &X%k( (c6?F8 &3 D Â&#x2019; T Lq Â&#x2019; 5 YT (E 7%E 1  5 D Â&#x2019; 35  % ~ (  5'  " Â&#x2019; A!DE Â 5M F8&W[~$%Â&#x20AC; ( m(. X5 $5 45 b / 

 &3 D Â&#x2019; B5 $. / ( 1X5C YT (E 

MT )  YT ( E  ( B5 $. D  Y 7> '( / 2D D Â&#x2019; q X% ( 1 %D d. D"( 6% &3 &&D  YT (E  &3"o Â&#x201D;^T D)45 ( ?L%3 / 2D q X% ( ( B5 $. 1 d. D"( /B &3 DÂ&#x2019;B5 $. aÂ&#x2039;D 45 $ S 7%E T &3 L U%5 &67 6\_DA5  ? n5M(&D S 1 Â&#x201D;^Â&#x17D;T  $ SL U%5 &67 6\ C ) B%E / S5 (  D Â&#x2019;  5 35  % ~ 
ertebat ae


ertebat ae
 ' D C)%k.45 ' &8'( &\-qS%  &6" (Œb) \Nq ( 0%w .t% %HP" %67.'( /' Œ" D( k>X %X &6" "# 5 &q X &Œ 5 >X%YX 3. % /'? X Œ)D nD6 0%w B .t( 3N&6 ' UE /H e $H· Y&55  + )N?HP(BN )5DS5 A5 )5ŽT Œ {7R "

' BN

HP(ŒLwLŒ ?' *^+HP=}6 )5D'( =6% X% s ‹Y1 %$D(

 7/ 'W{D &5 B .t&535R )6%+ 85 0%w  & VE/ 'W{D &5 .t 6 1 %D N% %HP&535R 7 .t *45  % L Nf7 88 %-E& b 6?'  0%w 1% X% „ W (( s C%=D? ' / 45 ')%k.45 ?(  ( % ( .t1) &T,t B%k. m $81 $ ?= X% '  ( 

F8&& 8 % " +Œ )Œ *A5'9 ); )1)D%E6%D 8 c6?X&535R( 56 %.(A5' ?;  m & 8 #=-( &535RU 1 &#9&3%D 

 [ &56 %. .8/ 7T9'8 5 ;/ x! B5 &'  1)D D %.45 X / (. & Y#S> 7 ( (' UE )D / ž  m &8 '/% , W% 1 ( D 

&3% ;&{6  X %.45 1 'D&9 ( '( 9:%L5(;X %. HJJKD )&5 ( 7x 8 8( 3D /$5? ‹/$5?X %.45 (1 n X %.450 1).8=-/ ?' A5'4507 /k

XZPPJD \5 (U5

S5( U5 g(  $ 'S  \5 n D 6%\5   8 & U5 R' *1 %

& ' UE( & ' ( \5 45 1 'R 1 &)%k.(' R $%>B5 )+}%4Œ (  %6( " ( % 1XD ! Œ1 d.m &8 ' &5%5 '( 45 \5 /  $Œ&w( g Œ & + m 5 ?:R (1)D S51)D /  %E dT 

³%\5 Œb 58&d[cY Œb)N8 YM \5 7R1 &67Eg ' ' $%>(/ 345N U5 )+}% 1Œ € q %X 1Œ)D / 3(' RB5  

(*/ \5  dT/ ( X%(DS5„ Y5k-&D %1)D / F8 ' m6T' %E('DD %E45 ).5 Ž/8 Y 7>'( 1 6 \ ' "7 ž Y+/8 &+ %E45 , ?S5N D (  > FA‹ ( S5 ' &k^( L%- ( S5 e IPP( $Z Y 8 1 5 %6(*( -E%E & ' '( OI &D % ?‹ (  Y+ 1 

(* ?%E /HK%E(

"3\UYertebat ae
  

)) z),wD ) *%_! " &"# U3* (&T  " 0. 4 '( S5 1).8e= Â&#x2014;\ #  &  ( ' Â&#x2014;\ 45 $%( +>4( # D Â&#x201E; *" &6' ( ( (  }R1)F8 D 6% ( ( 40 ' j Â&#x2019; '( R XD~ %)45 ' 4' 91" / &8& .L+n?

 '()%3\' UE)N8( Â&#x;  s  m '.(6 )D ' 7 )Y%M 45 ( 1 "6( 'R( 

" '% R '( 4 }R; ( 45 ( )8' ( 5 ) E &8 'Â&#x201E; Â&#x2021;6^41 &" / X 'iR#R  /'(x 91 

Zy/z bcYertebat aeD' &TĂ&#x20AC;5 )D (k %E&5 |¡%' k/ 1 6 &5AN8 Shevchenko S6 ;b)N8"%-  '( ZHPPPP¡ Y/ W" (D( yPPPP 7 (  (R c6? X / &+&6 ZIPPPP5 ' X 91)D && +W(x" ' 4; ( 5 L3 45   X

 'R ' ' X   6 S6

 "E(6/  (" 91" 8'45 ( 6 / 6 Shevchenko  D ZP  mE ( ( R ZPPOD a(   # )%-*. ? S5 U%D~  m ( 1 6 nq 6? ( :%{5 ) ( 1 'iR  D  S5 R &5 ( Ă&#x20AC;6?  4; b)N8

) E& / 5 · Y ) E " T t )D / 6 & 7 / 6%+ X yPPPP 1 UY ' 7-D)5 L+"? Shevchenko " T "3\ 5 D L  S5 / B! t  / 

UYDK"3\ "#S5 q )D / ? ' & 'R 5 X yPPPP ) E m / miR &( 1 8' -D yK Andriy Shevchenko Â&#x17E; Y+ 

X ZIPPPP ' X ZHPPPP ,


  

+% 0 $R' ).*B9.)E 6 Sheikh Khalifa bin x#%-T . Â&#x2039;D Âś%D x? W8&E( Zayed Al Nahyan Sheikh Mohammed bin Zayed Al ( +L / .=?(&YÂ&#x201A; 7*%-(Nahyan ' pAdnocl&YÂ&#x201A; )N& )  B '8 %D& \m(."( '.ZPHHC HI 1  'iR?  ' )6%+ &D  /A5 f d5t ' '8 %D L ?  ! dt Adnoc / 6T ,Al Dhaid, Muwailih, Al Dayjour 1  TMaliha(Al Mirqab A5 q Rahal ' / ND 50 &  q& /A5 HZ' / ND  1 56=~ '% '8 %D  ".)5Y%e-gas7  &  (7 Ă&#x2122;q,( {DE&{ / 6 )D  Â&#x201E; W 1 &X ZPP 5$1 56D %k- (6%!- Â&#x2039;Ă&#x161; 45k- " 6#T Adnoc) )6%+( EZI'('8 %Dm(./W#. 1)D / 6'iR X ZP Zy/z bcY

M * )m 0 *+% ))3 ) +*Y) 

1 Y &t . $%&N &8 ' / 64N 6-3' 0 ^ . 45  / =5R' X 5')uuuD / ?  5 \)k%k ( &/ ND ( &)D ' &8  $ 6(/ 6 ( )D ) uuu% ? &5( Â&#x201E; 57 1 & M(/ 6  (' Yq( Liuuu & b 6 % ~Ă&#x2030;Ă&#x192;¤Ă&#x160;  B5 RL / R uuu& % &8 ' 6B5 R1 &"# % ' W8 ? 1 &&3%. !( 5 7S5  B5 R &%q&3%. %Y( %E8  ( 35 5 L%63$' R(W' LY+ 1 B5 R(/ 6s EnDL\ Zy/z bcY

ĆşČ&#x2039;É&#x2026;ơĹ&#x161;ƞơĹ&#x203A;Ĺ&#x17E;ĆşČ&#x2039;ŜƞƴơƹʊĆ&#x2DC;Ĺ&#x161;É&#x2026;Ć&#x201E;ĹşĹ&#x161;Ĺ˝Č&#x2DC;źŜÉ&#x2026;Ĺ&#x17E;ŜſÉ&#x2021;Ć°ÇĄĹżÉ&#x2021;É&#x2020;Ĺş Ĺ&#x2020;ƚšĆ&#x201E;ƺƴÉ&#x2020;ŝŏƲƝźŜÇ&#x2021;Ç?Ç?Ç?Ĺ&#x2020;šƸƸČ&#x2039;Ć&#x192;É&#x2020;Ĺ&#x161;ĹşĹ&#x17D;É&#x2026;Č&#x2DC;šƸơĹ&#x161;źƾĹ&#x203A;ƳşźŜ Č&#x160;É&#x2020;É&#x201E;Ĺ&#x161;ĹťĹ&#x17E;ĆľĹ&#x203A;Ć&#x201E;ƽźŜƞŴĆ˝šƸƸČ&#x2039;É&#x2026;ƳţƣĹ&#x203A;É&#x2020;źŜÉ&#x2026;ƤƸƳȰŝƴơÇ&#x2021;Ç&#x2C6; ŜƞĆ&#x201E;É&#x2026;ĆłƢÉ&#x2021;ƧƞŤĆšĹ&#x203A;Ćł 6",T ¥¢Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x201E;ÂŚĂ&#x2026;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x2020;ÂŁĂ&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x192;£¤Ă&#x160;Auuu-D ' !S5 *&8 = uuu6B5 R

x / ? ^h$?( 8&x\+ &(/ 'D[ S5 45  1 5R& 0 ^&8 ' / 64N  )Y\q' 1 & a45 "%- '&T(& \'( ' Lk &8 '  % ~( 5 8",T N45  (1)%Q 45 ' &qM!/ ?5%Âł%  ?(a45 &*^+"?Âł%b ($. &8 ' )D ! B5 R)N8 455uuuD X(/  uuuX^( 5 7Suuu5 ( 65?X HPPP&N !=>1 8&x\ /6HZ3R/(,* &%+( /S5 ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
  

**C3%=bg? #„

)*70")†)8E # lE$wQ‡. C.5+r$]

źŶ ƹŷƄ ƥŻƜ Ʌťƅȋ ƺƳŷŴ LJlj ŷƷŚƺťŴśŞƵśŬūɇưŴɄśƻŜŎ

7 $8CbcY @"

…)8y

*70"

jk))g

„=* .(C $M"

C37e

jk))]e

$M"(!7 „=* .(C

C371

jk))p

* .(C $M" m)

(C37p * =

jk.bk

m=$+##^=!7

* =(C3]p

jk.]]

0 "*0 %8($M" _%

* .(C

* =71

jk p

* .(C _$u _%

* =(C3b]

jk))=

E7% )M"4 .

* =(C3b]

kd))=g

) '/ $M"

bd(C3b * =

kd "i

"E7'/

C3]

kd "]]

"'/

* =gertebat aeE$* ,"mF9

 %?()?' UEq i 9S5 ; & e   =DzO& 45 1  %E & 5 )%* (  ) &5 ( ( & ,A ( aY ' 4 >%+% ' 4fP1 &X>45 ( # | ' X & %D 1 .5 5 bcY

 .€ &? (& 5  ND~ (  UY &

>( LN+L ' .€ =6 436WiR ( ( 45 1 ? 7R L%- xR5' m $ k ' UE % (W % 6T [ L\ 1 'iR ? \)55 L 5  6 & e ' $%7D b)N8( C 0 zPd6T 

 W6* U%5 %q q 5 / +,.)N) xR5' HJ )TD b)N8C 45 ",T &N & Û 7 ZK Û Y#E 6%D  L 9S5 ; ( ƒ% &.   1 €i 5 T  & 5 HH 5' [ )TDND~ && (   d5+ v xR )q. 1 .%X # & 45 )5 ~ b)N8 ( /' -- •^ 5' F8%

1 &? ‹ E HZ '. U%D~ ( HI )TD &  &. 5 /  k%+ OP D(/ WW% q., j  )8&' 5 T  & 7E.HZ aN HO & &8@ ( Y 1 
ertebat ae
  

% 5+' .26" bg] ſǡ LJljLj ŷɆŚŻǡ ɄƽźŶƾŴ ƹźśŞƽŶ ɄźŚŹȘƹźśƴƄ ƏɇűƳ ƵśƳżśƀ żƾŭƳ źƽŷƈ ƽ ŝɆśƙƳ Ɨƣź żŚ ŶƾƄɅƳƱśŭƷŚţƁɆż

)_) 3)* [6?[(  U% ES%. :.(&T6? )(* &5$ D( F8/ 6b ",T ) T{5D'D( ) HOZ{5D 5 E ZK ' &8 5eR 'R _5  ' )5'_%\'DD' ?D 57 1)D / ",T a6 5 bcY

 ' / ? ( 4 5 kD . 45  &5/A D' 45 5( &et  %5~  o  g 1 *? s  5 (7 =}6 /A)5ŽT (n / (E  ( /  s, q ( xM ". ' + X%o 1 56/ ND &E> 5 bcY

1   =  $46# 

 & " & ' & 8 1/ "ertebat ae' 5? D ' * 

1 & / ND  => . 45 )D 436 b ($. ( ( =wE 4 · Y   / ? D 6 e/ ? e4 U{D(/ 

/ ? ?~ =wE / ? ( · Y ).5 ' UE (  &  ( L%^* /A 4 A5 ' WA%E 1 & )7? .  (Xw ?

ƲɇƕƸŤ ƱśșƸƻ ƵŚŷƷƽŻƼƄ ŝƧŚŻƳ ņƹźśŬŚ ƽ ƶƻź ŶŚŶźŚŻƧ źŶ ƺȋ ŷƸƄśŞ ɅƷŚźŚŶɹƻʩȋ ƱŶŻƳ żŚ ȉʩƳŚ ƹśșƸŞ ƃƄƾǡ ŷƸƸȋɅƳɄźŚŶɹƻʩȋ U%w 9&^ D ( ; :D 46 8D &8RU% E C, b)N8C 45 ",T / (. (/A T)\ )Dm( 45 ' &35 s,
ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
%(*R

Dubai Fashion Week

]dbb* )nR#%ML*.,+

*09mF9

( F85EZPPfD )D  # 5( S5Dubai Fashion Week 1 5 8 5:% %{ ) _DZPHPD ( 7 )ZeD(&6w & 6- =S5 q 45 1 8&EĂ&#x17E; / ( '($%5E (C ( :.' &Y% 3 )% &% Y5D 6Dubai Fashion Week / 6 %Ek^45 &! /A5? )D &7? SYD(&T)D( % (5 D^+Y-M45\% (k^D D' t45 1)D E1 FAB56T / 5  c6?&T/ \   1 x! & 5Â&#x201D;t%3 w $%D( (  %D( Cartas &5%{D Mirela Stelea }6 & nq t T Â?( Â&#x17D;45 A5 %(Sakina Mohsin (  3'iRC ZPY#E'( ' (& #$ 45 1 F8B56 1 %D 5EC ZyÂ&#x2020;5 ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
9

ertebat ae
 $ & 5 x '6 %.6' X 5 &X- ; 8 1  +,T6%D5X %. 4

)D / %  5 6%De 

'6 %.45 4' B%E )D &5m,t / ?5? & 5 8 45 91 "# 9% (D'DX %.; T=}6&Y‚ X %.& 6- =/ ?1  R' &5 (/$5? 7‚' */ 'iR  ZPPzD' &Y‚ 1 5E  '( HP' UE/7OPY &Y‚ X %. & 6- = / ? / ( =6#E k;B!Ÿ 6?' &+ Wi(&+ B! B!9  X %.k;B!9& q B!9S{;B!97?;B!94505(; B! 9 ( &D / X %. k; B! ( 9/‘5( B56; B! 9 k; pC HOl /7 ZH '( 9&5# X %.; Monsieur Lazhar9$-+R;&56%DX %. /7OP(/ a(9( e.¶% %.;& 8 

 / ? / 5$8 X %. B56 pC ZZ) 1 %D 5E !B!

*Ra z0 4' *0&,'% * 0 4()  k $5 ? / 6  /%D 5 ( /$5? X %. 4507 Ÿ &  86%D /' B 8 4507 ( ~%n!X %.&D 4507(xT7?/  %-4507xT7? 45X7/ 9-Rm ;1'( A5' ?& 8 )D &6 %./ ?45 /$5? "=6& ' .8((áE(â (&E D 1&E DXX + &6 OP  7 R ? X %. 45 & Tq&8 '' )D &5 ( 5? 9X 5 ;( "?.dT(4-5(/ ' m ; 1 & N5 ( Bk & . N% 8 & Tq&8 '' &5'( 9-R 6U%A./?' UE(  &5M & # m'D  3   & *. (F8 ( ( &$ 0 | o 1 & ( X 5 B%8 - ? 45 $%9=6%D' &5 ?;X %.45  nq  &6 %. Ÿ % m / ? 4D & %D =- 6? ' C* /$5? 45 > ZPHZ 3D /$5? 5 / 56(/ | '0E q 5 5# $8C m $8 1)D b)N8/$5?45 ).5 ' UE*6?'( .

?&Y‚ X %.& 6- =/ ?/ ( =6#E & q /$5?(  d. .q (&E D 5 (; /$5? ( /  R ' k B! m $81 C / ?45 9/%D -R m ; X %. / ? 45 &6D )5( / ? 45 &D X %. 4507 T 9 ? n%M B! 45 e $ q /$5? X %. $% . q =T 1 &E D ( ~%/‘5(/$5?9=6%D' &5 ?; 1 `M  e $IPm' & !D m /$5?).5 ' * . 0%E;(&Y‚ X %./ ?' X &3b)N8 F8D &(8' X &3(9)%- 3D  DX %.45   S6 4c+45 4-D X. 3D X 6?' &Ž* '6 %.6' X 5 &X- 1  Ž 6+,T6%D5X %. 4 & 5 x / %  5 6%De 8 Ÿ 

45 4 ' B%E )D &5m, t )D 6X &‹ 1 "# '6 %. 91X#5 435 t W[~ / %kT &Y‚ X %. / ? k & q B! / ? 45 1 7?  HH ' X %. Hf $%

)(*ˆ+‰ ˆ2$6‰

*6)&B*+%z0 4mF$=

ƽƮƼǭźŶŶƾŴɅưưƴƯŚʀŞźƾƍŰʀťƁŵƷźŶ¯ƢƀƾɆśƧŎ°ɅɆśƴƸɇƀƲưɇƣ ŷɆŎɅƳźŶƃɆśƴƷƺޯŎƾȘ°ŷƸƻƲưɇƣɅưưƴƯŚʀŞƹźŚƾƸƅŬƹźƽŶʀƳƽŶ  ?D/ œR 9R8; X %.& 6- =/ ?/ ( =( (L7> &*%. & TD9D5+R;&56%DX %.(  $8 9R8;7 1 R  B56/ ?45 7?6%DB! /AE %(. ’ & D % &6 7 &5.R Bk X %. 45 D q 3D / D *DX5&. e& AR m0 X> ' 7E B%E D ƒE '  & )5 (  ' ’ =( /‘5(45  &[ 1 & " 111 'D&88 ( &8 '( & %E_ ( „ 6%k &

7! C6 %."6 ' '( / „ ( ' */e 5 3Ym $8 6 %. %*DX %.45 45( )F8&9&o. &;& q 1 / 2D 45 U5 &3/ &+ q &8 '' &57!&D WD 9&o. &; 6\&+ q$? )D &% 6  45/' 3%w mE ' X 56(&6=. & .d5k&7m( 4(. LY+ '( )% „ ( X %. 45 C6 %. >81 R A5' 6? &+ q& 5M7R  x? c+ (&57% - 5M .8&+ q' X8 &56&8' %D "6 %/ 1 / #8X %.%  

ertebat ae

8
ertebat ae
License No.31366 - Dubaii Media City

 =*09 %Ž“;>‚¡€Ɓűs©8Ŧts ©8Ŧts '(3% J$%®¡Ŧ‚Ŧ‚¡€ ¡Ŧ‚Ŧ‚¡€ % (%ĄŰŦŮŦƁ®sۓŦ‚¡€ ۓŦ‚¡€ *09Š0 0._.%«©Ŧ‚¢Ɓ®Ŧ‚

‚¢Ɓ®Ŧ‚

-$z%ĄŰƁšق¢Ɓ’j‚ ‚¢Ɓ’j‚ 3Q% .%ĄŰŦŮŦۓŦ ĄŰŦŮŦۓŦ Š 4. "Š% 7$ Š% 7$B 09%®l¢šŧƀƁ‚¢ ŧƀƁ‚¢ ŠY F Š-) 7Š € )).4Š% %  " ($ )(C($ t#%ĚsŸ t#%ĚsŸ

ģƲĢƀŰsj " ſsšƱ" 8_Žs

®8 Ŧ€lƁ®¥ ƒž ƴ ® ű“š ƯƱ ũ‚slƁsl8¹‚ v7ۓŦƁĄƁsŮĄ´¹Ɓ Ưƴ ®¥sۓŦƁ® ‚s>ũs€ ưƲ ®i ŦŮſsji7Ɓ®k©¡ƒũs€ ƱƮ ®ü¡‚fƁ®8>¡Ű“ũs€ Ʊģ

ddkib ( e) ghidebh - bil70" ddkib ( e) ghijdkblmF4 D.M.C pd]iikl*C O(% & Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae To contact us in english please call : +971 (4 ) 367 04 16      !"#$%"&#' # () %"&#' # *+,-./...0 1!!  23 45#6 789#: ;$ <;=> "#?4@AB %"C$ ;D,#;9E!' ;&#F)#G3 G&3 $" H" IJ H H$K" ;>4L MG,%; # N+%"OF)# %C PQ R;ST4LM" #';#;#<;=>GTA3FT3 UL*;K!"#V;1&#W GLX @; Y ;5#Z> "![BF)#  MGK"! ;> Q;Q9 G\]4+#

ő´Ŧ ƱƳ ƁŰٓ ũs€ Ɓ©7“ŦƀŰsŦ ġƯ sĄ€kűs© ġģ ‚“©¤s¹ƁƀŰŦ“st`»¡s“ ġƲ ³s¹gƁjƁĄ€k’8> ġƴ ³s¹ųƁ‚ Ģư ƀsœ_¡ŦŰš ģƮ ſŦۓ8 Ű ģƯ s_‚¡s ģƱ


!""#$# 

hip' .ยbgkd gยR .$ยzCr$ ddkib ( e) ghidebhยbil70"

ยฎ7 ย“ลฆยiยฉลฝลฆย“ยฉ8>ยƒยกลฆย“t>ยน 8

ยฎลฆย‚ยกลฆลฟลฆลฑs ยiยฉยˆ ย“ย’ยกย“i>ลฐย€kยฎยฅยกลฎยƒลฐลฎ

ยฎลฆย‚ยกลฆยฎ8_ยนลปย‚

ลฟลฆย‚ยกลฆลฝs>ย“ยฎลฐslยŸลพsgt>ยน

ยยกลฑย‚ยซยŸย“ยนยฎslลพsvkMลฐย“ลฐลฎ

      

44

Ertebat Issue 675  

ertebat Magazine Issue 675

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you