Page 1


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

  ertebat ae   

  

  

  

 


"#

 !

     ! "#$% & '() *+ ,- #) .)/ 0012) 3 ' ,  45(67 8 ,  / 3 "#) / 9:);<= >- ?@ AB .9&  3@ 0016<%C 9DE6 DE6 "#) /& '(  & F(G&D7.? HA6   I.)DBJ6< ( K, I  L?- M & ,3N%) ()' ,N   I  ) *+  <?O  "#) /& '() *+ PER& S ) ) ,- #T016:) & - )( I &  (5(U " V;& < L+?  GW 7 ! (?KV(I1  7 ! (<ertebat ae
%.,/ ( -  L :) :)=( G 6 j

 . & L! 6 nW) _8 b< 0  (<# oW ? ? -6c(" (5 O ZG+ L :) =(& ^ <YYY L  ]K  4/) p L!:) 3 & L.?N YYYIO IO O 4 I H  0/.#G ^ "^& & )]K <K

 4K l & ID"f 6 (5 f 

 ) (L (g=[- )X ?

$,(

! N IO 0#KL :) :)=( TYYY#! ;G=/^YYY.1(% b YYYK4 X ? /<dk(K>3(YYY?"gYYYI^

_K5 ":.K 7.YYY#& )O YYY6  L)S"K+LI- & 4/3L :) :)=(L (  # & ? 4/G) (YYY# e16LI- L ( & h-

$-

<K IO H T#!L :) =(& 4K  ((+(YYY5 h>O YYYI 3L!:)   46 (@B O3 I(L (g= I YYYI ) #"& i) ,@.YYY# g   )7+ YYY?& (5 YYYI<Aq ,;K & %:? IDIZ63L :) 716F O .F A (L)/L -ertebat ae$%&

& L 6X YYY?L :) =(&  %ZG+ & ) ) %@ > / %DI[- )& W L:) /3D"L4<W-:) 

:) 6;YYY) 3YYYI\ ,F 0 70]) YYY (<45 YYYGK! ^K6 :) :)=(6_K5 `.= O *"aG.6 :6 ; F O4b c %5 L YYY <8(Oc 5

 L :) (5:)=( & I ! (=JI d )?(#W(6<45SK F,=,6 ; A(& %) e & G6? Z8  (?* L!/& f 

=(6< gKBZG+ TK>6#) ( ( fh> 4 3L 6& i ) #% & ?A? I

:)=( G Z66^j.) :KM ;d D aGg7)k,3,f(L :)

& <>M_8( L!:) 3 L?"C?/ lZG+ ,)D^4 YYY?,;K.^j6 ( L?N IO (?%0#!D L :) =(& 4K X ?L :) m() 8/ &lYYY#>=   (L)/f[- )& & )

$+

$'(

$)*+,


%.,/ =(& 4K GC ! IO 7c I ^j6& ( ( (YYY L]) ;L :YYY)

h>:KM *"&B / ( & L:)  3 ? 8<GWYYY?*  4/; m D" 8(L (g=7.#6& & L 6H) ? L L :) :)=( W #& ?(& n @- If O K?<   7A+ <

`(- ;3) 4 @- I:) KO3) L 6( (= <? * (DBJ6 K?@ O L >=

$"1+2

> "YYY ( ZG+ L :) YYY=(& l <GW:6 "YYY)dk(W 3YYYI 4/ .f TYYY#! h>3 j)m6 YYY?(@ KK6 YYY (YYY#W(6 W(6 L DYYY L :) YYY V g < L 3@ YYY#.C6 (#   (<- ) ?(n&  ((

$.3

l 4K G3 IO C !7c I  ?TO L0! #X ? ( 4K L:) .= O < 4)  #6  5(6  ? & - ;3 j( ) A  (6ZG+ (5& fc(? < %  l GL 6& 4), < @ >YYY (#W(6m() 8/ (u(!G. D+  (V(A1 (@ IO >)  (<  ,X ?@ ()

$4+

$)5

 YYY 3 L :) :)=( G@ >8(6 G)kL CJb< 0_8(63 ) ?/ O ZAYYYSKYYYDK YYY (:) S;) A.= O 3(# ?I- < A! ( ( ? )#K 4/G<g ;3? :) :)=(q 3 IO C !7c YYYI >C:) D % #) L) &(L <I ) K? X ?3 m & G >

$0H  (YYY#W(6L :) =(&  % dk(W L r O <) ! ( - (YYY ;3 <6 C6) ! )<(# L K6TYYY#!<A1 i:) m:)=( & IX ?.= O (# "K , h>3<k V(70Is?& j)m6( 0YYY? !H  )&,  ; )  % & ?A?

$

 Ct3& YYY&("C 71]) c(<A+ > L/d W(3(# (? K?ZA/:) O:gYYY G< & M ? 4/:) c ? d KGI F(m! I 4- /< L :) =(& (5 & L ;7m>6:) DI L .) (I ) L:) F O 3(#< O& ) .6 ) m h>& T#!3 % (AW8 ! <( % & L!& gA?( (6ertebat ae


 

 

 YYY (5 =/l%YYY#)6

YYI (Y R | ~ }~ {| Pvwxwyz YYY & YYY?( < 

 & ( )

YYY $) <K0 7

3^YYY #L

K= &D N   6 |w YYY?(S), ~ƒ„xx| }v† U€}‚ )l : ( ?  ( < YYY 457)

) (?(:)

7 YYY q )

 (=

 k ‡ˆ‰Š‹ˆUŒ‰3X ? A/' YYY& & /GW K <  ) $  YYY?(YYYI5 YYY? A7) (

K YYY K= 

V Ž  D8 6

YYY

L L C ( 6 < 7) (? 

  & ŠU 3 (:)l4 = ?(%N K= s

L < K i S 8Š / <  3 &@ D   ‘  < - 

6473850 -).94 :"4 2007

GLX-

2009 FX50A.%& 

2006

F15045

20102007

%33443

2007

4%

2006

ES!4IJ/

2005

4

2009

45

2009

*.A/(

2011 KMNOP!4IJ/

2010

45

;

<)&=3 ;

  ; ;

<>,4 

ertebat ae
- RT (

"

 ’c K‘^ 4’’Z’ -—  ^ 2)( "- (g ^),’ 5 6 L  f 8X’46& ^’.’V/^)@ O& .;( K / L,-   / X /  <?(V/ ^’.’ ‘ ^’,’^ iK^),)’ /7 X 6 ^’’   :) 0/ L,- ’?X)/< L  I? 4; 8^’,’^ L  />^’.’H(& ^^),)’X7 ^’c K’‘ ^’,’ & ? *—  4.’ F O 3’Z’ ^),)’• 8X 4/ ^’.’Sc,6g%2)("-(g !"

ǫźśƧſƀɄŚŻŞ

 ‘; 6 ) ]’

 8 6 ]’ ])<( ^’(.’ K <?(@ >8  7CG- ]K  >8   ( <?(>8^’.’#+/ Z’ ^’.’ ‘ :+   5 F@ (L <(% 4’’ ‘ 6 4’’Z’^) –’  6) "V/& O-— ? ‘ ,K(#L ’ (@ m 3 5 & 6   4.’ ?

<?(V/ K’%]) ’C /& (“(T? 8]) L ‰” L 6• 8 ‡‰” ’? K’%]) - L 7CG-]K

ȊdžťƀŚɄŚŻŞ

>8& ‡‰”A)06 )G’-<?(>8U H(’Z’! "-(g Š”” ];( 2)(! ? L Š‰” - L 7CG-]Kertebat ae
-\A]

  4  ("C K? &.#6 C>5 7.#6 L 4 ‡” 6 ()4? Š‰ 4  :)

 ,KN((6 L "U””]),˜<C(? ((6 r(  )5 G16 F    @ 4?(?  ((6  & ) ,- L ? & ˜<C 4CW -? DI& 6& 4((6 H  < & L4F O M OF O H:)

<A& -$(5VWZW">[ K6  ) ,- G16F +/ ,K  @ )(m# <-— 6& 4((6 ŒH7K.6 46 4? > ŒH˜<C<I 4 o&  & 2GV(-W š‰<K8V IO ˜<CC& L /- g% )k %G< ?7 !) 6 K;L , M OF O 6& N((6

˜,- KEM MDG!<IlK (6‹”” :),l==(6<K878 O3 L "#)k %<Ce ( +/ 6 < X)F O & (4K5 l= (6”” 6‹””S2GV(-W š‰e (V IO  L "#)k % & >6 =(6), . V(5F 6)5G16F < l# ,:)  4/ :),l==(6), (5,) L "#)k % 3<

< 464?(5K& (G07KO )  ˜_A N ) # L 4 +/ ,K˜  

&4?& C ) ,- ?3?(/, <))& ^I]- 6?S"/F A ȊɇƣŚŻŤ ƽ ƮƨƷ ƽ ƮƴŰ ƵƽśƙƳ ƶɆʩƷŎ ƲŬ ƱśŬ 70 7KO   @  ]- 6 l4 ƭśƀ żśƜŎ śŞ ƵśƳŽƴƻ ţƤȘ ƵŚŻƼŤ ɄźŚŶŻƼƄ (?7.#64 <-— K6 (K! ŶźŚƽʀŞśȋƽŶžƾŞƾŤŚljǐǐŶƽŷŰŷɆŷŬɅưɇƉűŤ ŶƾƄɅƳɅƷŚźžƾŞƾŤŚƎƾƑŴ :™/^5 5˜_A

"I. 43;;!A*41)R%,A././43Y%R

U4,43 ;; "VAWY,).,ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
^+=[<_J[

... Yb&cY2d\Yertebat ae
 $ +e K (6˜<C3(?L )F ):) d6  d (>I 0 & DB 6žG6L(48 ^#0^

& C) &DB 6›6  œl

<? ›(>Iœ 0

? ?  F ):) L#-<gH)

?L ?   &  (6 46

 C ˜ Ÿ)6 k  .) & L ›F )

< &K .) 7= œ ›(>Iœ 0") W&K .C6 &DB 6›žG6L(48œ!(Km :) 3 =(6 )  ›6  œ 0˜<C 7)A61 ] < ?  (>I 0 ) / œF ) (> m6 (!) ( ' I 0") ›6,! (5œ

m6S= SiK6,!  3 ),)(G6() " &  ;8!˜<C &

 )? <&

n (<C › ^ m &)& <= >-^ ^ = (6

h L

&

 !( Km K4-L  >.)

Ÿ56 &.˜ <C ) & /08 &K ? ^<AqDB 6 ) % 6,!

8 ˜ 4— 3(? <8 IK / ^Ÿ563(? KW^ &K 9 ") =(6 <A ])&  ]K ")K ^. !(Km 0@ O F (:) ž % (>I 0") 

› ? <#œ #)81 <- < &4?V(5 (5 

 <3F(% /<  SiK &  <#r(7c I^G- 

 r A6 ^XG% ?

 5N A!œ 0") ›-&#K 

 d :)

 K1 ( % d G4 > m  70N -& ,n' , œ(),)(G6!(K (<C 3›- M <8 f œ& ^ › ),)(G6() "n (  

  G6˜ 3P m

) & K& ,nRN% K # #%& F ) !(KmL  3› & F ) S

 #" L 

A 4; œ3› e b( "; ;œ h ") _K5 6#)

g&( 81 3 [/& Z6 6œ3›i83*+ 3œ (F A0  (?5 ( A <  ( %P d ? < & # dR^ G-:)

YY % 3›Z?œ3› +(+œ3›"

 F (:) žY -@(6 (; ") (hO:)  & F ) ] 

I 8 F 

# l ( % 3 

)˜<C › (GX5 &œ3›V 4œ A g5(6 #3A & F .  ? (3 @ (% ^ ? g # K5

 3 $‘-KO & ? L4! › A?& g ) %&  #-3 ( œ ; / ! 

  (Gj  ) 

D : 3KEM K ! )l4 ( & !(Km^ (6 3^ -> : 

. <& 

< < 

L?>8G4 (6K g"I 6 A!› ? <#œ7 (! 3<-L) / L9( Z

 › ? < ) & < #œ) K^G5 -&#K 3G4>˜L 46 0& C)   ( ˜

 G 4 œ >   46     o 3& (f (6˜& ^G- ˜ Ÿ)6› g?3F ):) 

 ) < <L ( G 46 A? (

 c

o 3&(GN A!˜N A=1 I (6? & & (

 

? ( W 3 < #œ) K^G-& nKG (!: g? ' /˜ W3 D 4˜ 5(6 

LI)(& %< ) &

C ^) & >  

<  46› ?

:)  '6 0 3A>?4˜L9%L #3 (K1 0")

K i S  +  /L D6‡‰( 86 % G4 ) (!) (  F 3]5 6 4˜1W <gm6] -  )? < , ˜

6 A8 #

7 G

 L :) Š” <) 4 3(? 3F ) ) (  M ˜=(6)3 G!˜  (hO & m6t

l! ) 3^?  

^ g 

<

 (

 & F OS!  (V *5:)D? & ( › ? <#œ3' ,:) N  

") 0 œ 1 K ( ›  œ ˜› (  g g  )

  ¡)(ertebat ae
? F C F H F B 6 6 5 6 ? 

104

®Ů DUBAI ®Ů

H K ? K B D

ƀ‚©<

1340 9020 211 7100 51

6 5 6 6 6

ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 42.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 269.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 32.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 39.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 39.000/-

DUBAI DHS 33.000/-

®Ů

DUBAI DHS 245.000/-

®Ů

DUBAI DHS 21.500/-

®Ů

DUBAI DHS 245.000/‘:“mgŦžŦ U.A.E DHS 24.000/-

ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 25.500/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 36.500/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 295.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 52.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 2.100.000/-

ertebat aeDHS 239.000/-

8833 44888 178 70004 230 186

DUBAI DHS 49.000/-

®Ů

DHS 229.000/®Ů

4404 86688 77000 95500 888

E ? ? F B

220

D

1090 148 40003 90090 30030

6 5 6 6 6

DUBAI DHS 39.000/-

®Ů

DUBAI DHS 9.500/-

®Ů

DUBAI DHS 119.000/-

®Ů

F

®Ů DUBAI

DUBAI DHS 3.900/‘:“mgŦžŦ U.A.E DHS 149.000/-

U.A.E DHS 35.000/-

®Ů

990 2900 55000 660 413 185

DUBAI DHS 33.000/-

®Ů

DUBAI DHS 119.000/-

®Ů

DUBAI DHS 245.000/-

®Ů

DUBAI DHS 175.000/‘:“mgŦžŦ U.A.E DHS 29.000/-

ƀ‚©<

105

U.A.E DHS 35.000/-

1181 178 99550 44454 70077

ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 49.500/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 269.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 18.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 39.000/ũŦŰs³Ŧ •7 “Ţ DHS 29.000/-
ertebat ae
*=[

!3-4]).f*gYh5d "

) ?  ? - <AI S"K+ -

& - )3 (&l#) (6 @ (W @k O DBJ6 L  )5 ) (6  ) ,E.GK!O & >6& ) ) /N - ):)

 (6< L/<- m (m# I- & l4  & L(? m)  (L #S#%@ >= ? ? 0 & <= >-  , a ( S" I= / )! , .C67A8 &,E 7g L9 ertebat aei0!,7.2*>I[ :)  & F(K>&  (  & &l 7I!< l#3(?,)(m6& K ]K *+^h%<) KOL C < C)*%])16L A - &  <( 7I!& (g) ;T? 8 < B¢? (& ^ & 

<G!< B¢K) ^I<)(06& 7I! ^.6(/b )l /<W ( & <- ^6& D ^7  ^(A4 g C?DBJ6 ]K )5>= ])  (GI%.?,%2= g G 0& >A7I!T? 8])DBJ6 - ) 


\]j#*^ C.) 6 CW!  C.) <I%! b?C ?CCW 6 

6'  ^^ .- 0; G >:) m #K& *=< F(%

 j-W

e6.GÂ&#x2C6; IKD% / <?* @(6-  < 4(GF K 4 / .L -

n) )

 )

 l#

L &(8&

4 I

(?K^  & L ÂŁ(? G K

(?K- M ^& L ÂŁ < Z= 5

 ?L 3 L ,;:)6Â&#x17E;G6 < )ertebat ae


*Y-,j&A-%,YAI, ɄźŚŷɆŻŴ ŶƾŴ ƮɇƳśƣ śɆ ţƀƽŶ ɄŚŻŞ ƺȋ ɅɆśƻ ƺɆŷƻ ɄŷƸŞ ƺťƁŞ ɄŚŻŞ ƹŶśƤťƀŚƭƾƴƙƳƂƽźƺŞƲƻƵŎƽŶśȋŹƜśȋżŚƺȋţƁɇƷɄżśɇƷśĵ ƴťŰŷɆŚƹŶŻȋ ƱżŚƾƯ ƮƳśƄ ƵƾȘśƷƾȘɄśƻŷɆŻŴ ƱśșƸƻ ƺŞ ƺȋɅƤưťŵƳ ɄśƻƺşƙŬ ŷɇƸȋ ŶƾƄɅƳƺɆŚźŚśƴƄƺŞŻƻŚƾŬƽʩƐɅťŰƽƃƤȋņƢɇȋņȉśƄƾǡņɅƷƾɇƀŚźƾȋŶ ŷɇƸȋƹŶśƤťƀŚƽŶśȋƺşƙŬɄśŬƺŞśƼƷŎżŚƽŷɆźŚŶƺșƷŚź L?]OL "?-^ ) // ) <KI8& b? Nl & L , (j :) &  ?( / 9 %( ].6  (6 3(  *+  A)&) 6 0' (6¦ (5&> o / ) m S),6CL " & <)%  9 %( GO3/ ' X%L ^ " & *+ & L (g= m ZI;Z 6 )V(;ZI; (63j (& o AI;& & ),6& *+ / X% L C & ()*+ ZI;V(; #?(%3 &§ )(^G85:+ / ) AI; A>5  m) 9 %( &*+ @ ),6 (A>5o(& ¨- 1 (8  8 A)& A>5 () (6k O ^)06ertebat ae<4^$%e4h%)-,  (-O ) 0 )L " & *+ ) *+ L C ¤Š 4/ CL )" & <)% ) L C & ; %.6 A>5 ?(%¥‡ `(-' ' :) ¦A>5o(&  #?(% m) ¥U < 6<O I

 L C  ( ^G8 ) &§  (6 K? (j :) &  ) L "  A>5 Ÿ 6 (W  DE6  6A>5 & K A)" L & A>5G ( )) ?(%o&*+


*%.

? (^G! 6 I& GW - ^)(%,)% ") :)l4IOV 4?<AI L  4 O? # <- 8 ( Ŷśťƅƻ ƺƻŶ ŻŤŻŞ Ʋưɇƣ ƹŶ ţƁɇƯ ƵŚŻŞźśȋ ŜśŵťƷŚ ƺŞ ƵŚŻɆŚ ɄśƴƸɇƀ ţƷɅƀ  UŒ©b L ¥Š  Š‹Uš©& (A? 4;¥‡  Š‡©]=( ¥U  Š‰”‰©& (¥Œ  š”©# ¥‰  ‰© (+  ¥  UU©X¥‹  ŒŠ© 7q^¥  ‹”‰©  K4¥š U © ]), G  G ¥ Š” 

) 4 <I= 3< ' , & K& :)l4œ\ ,mj  V g › # )

 +/& 5F L D6‡‡ < mj:) ? ! 3(L? ( ŠU‡Š V g  C ‡‡‹ F A0 ( s(   < ? < & 0  ›b L œ3<I=:)  W   ^G- <AI O I) #^G-:)l4F5 ›]=( œ ›& ( A? 4;œ I) ( & L Z66 :)l4 8  ^ & - EW

^  ? #   )(54 '()   K6 O 6  S( S Z66 - # K6 O=?T-( -C#G F5 W  ( L  I) # ") :)l4

A1Y-)A+,+ "I./ " ,kVA Y,-*%.ertebat ae
o4d

8Y 0!42=0 4"] F O  8 ? 5( (  % " AG 6 ]K XG%GW -I'  <8 (?<?  & )(6 '  <? >  AG S= (

L?'  (  ?5( m ) ( I<8F O 8 %& )(68 ( S= & & ?5(& )(6SO & )(6 ' <? ( IB B F O CL I) '  ( & 4) (-:CG6, .),/  )(K! GW -  8 )5  4/-N K6Â&#x161;Â&#x160;Â&#x160;IG% )/@ ! G(( &(K!L KG1XG% ()ÂŞG 4/ m  % S8 Z0>6   ( (  <?  ÂŤ (O Â&#x2DC;_Aertebat ae1 Yl,>./,Y/ ! 4,Y m4n H(6 % Â&#x160;Â&#x201D; & Â&#x160;Â&#x161;l? % K  /XG%X) n3(L?L( K )  L  K Â&#x160;Â&#x161;lÂ&#x203A; 1) Â&#x153;.)  * -Â? l:) L ( Â&#x2DC;<C3?)% K @  .) Â&#x;AWÂ&#x160;Â&#x201D;<!  s ).?Â&#x160;Â&#x160;&l i ) 5s(M(Â&#x2DC;<C3< L(C ! e( :) ) .)  & i< L i:) )  8 K  ;<I&D  1) )  8 K Â&#x2DC;<C&< L( 1-[? ?K ) ^K6i) @  .) 8 C6 @ (W L(= Â&#x152;Â&#x2030;L D :) / )@ 8 XG%H(6L? m & &D"% .)  * 8 XG%& &D"%& .K Â&#x2DC; # 3? % L >il @:) il:) 3? % K &  .) il:) ) 3 )  Â&#x2DC; 6&?& 4"L )  8 ^ :)   &n(ti )  > ;< L(AF(%< ( &D 0

Â&#x2DC;<C&< L# 1) L ( F(%[-&D & e(.#& N K6 ' L ( 7)(16^= 1) L#L)L ( :) & /)46(t &D"%<  L )  8 M OF O .)  &?L & #- % W ) ^ :) (?Â&#x2DC; ÂŚ< &D"%F O ( 8F K! &  I) Â&#x2DC;_A(?K 1) & 4"_ ")'IK


f--%!. "*I]+(u"+^q23Y=r:Ab% Y2%+e+} "[3~dY2% -!-,

+%!.

40

Y2%-!+} "[3~d Y2%Y-!-,

;- ; <_J5$*Y,YA& w.f,UÂ&#x20AC; ;- 

<)&=3$*,+%3---%!. +($4Â !(-,.zÂ&#x201A;

Â&#x192;4&b40-,/4A..Â&#x201E;3Â&#x2026;Â&#x2020;dÂ&#x2021;dq23Y1 $&Ap4q23Y=r-%!. V,s/tfu!RR[%4*!-73Y &vAYJ%Y,h w"$%4*!x7,-,-$[j#J1y[,) $4z 40ufj4cY,Y=r, {|5"40),%,

6(Â? IG" HGI6 ]) X 9/ <45IK ) %< 8 & ^) 6- I mahan_dxb@yahoo.com ^) "#) /^ ])

#

67

$%$'+55,($,#. $9 8 0% ) JA%$3 5%'K L. $M  E9 $ 5 $ 123 $# . $ 0 0 N0 N. A.

-===C A. OL% *. $?9 8 0 7? ? E?9 $F 5 $ 123 $# . $ 0 0 N0 N.

-I=;<; E9 $2 )0 . Q00. . Q0R )0  S 09H $ 45 $ 123 1T ..0%$ U%$9 8 0 1" 

-<<

 )l#@ g <45^ & >6 ^) 6(Â? IG" HGI solkhazal@premiers.ae - 3IG"  HGI # ^ ])   < ?]) <456(Â? ?/ ^) 

W = A! F K5 0  8/ gK C ]) ^) $%&'()%*+,-#. '-F,7) & >6 $%&'(&&,%+%#. ^) 5 ? >60 ^ gK

$5'*&&+***#.

$3# * A D?+ $?9 8 0 7 E?9 $F 4?5 $ 123 1)GH

$%$'+$)$$-*#.

-I=;=;

* *L P , 1*( 0 $9 8 0 7 !"# $F 5 $ 123 7  )A OL .

-CI

    

-

 !"# $ !"# $ %)*+%.%* > %& %'( %)*+ %&%/0 %)?? , ) , . /0 %. 123 1+ * @)A . 45 $ 123 (780 9# ': .5 $ -C=;=C

/0123 4 ?/3 ()V(;? 0 ( m6 ) 8/ & .K L / 6 3 -3IG"  ? $%$'++&,)-$#. 3IG" &   ?/ 3 I E- >A6 ) 8/  m6 6(Â? HGI3 -3!3

? & .KL /'$%%'%%5-)$,#.

-;<;=ertebat ae
40

$YA0-).)3_4/ .&-#! )(? ?/ S? :) & >6 3 L =(6C& (7((6 & F 7((6 6& Â?K ÂŹ|y­}ÂŽ|ÂŻÂ&#x2DC;_Aertebat ae
"#

%-.f1.W2=]YAJ!4A! &D"#% AG8u  ()  (? FlIG  °!  < ) K? ( & O () :+ &D(G5(=( & 3. < I /& ) ,& O ]Âą=(=3 ]Âą= W Â?Â&#x201D; 6Â?Â&#x2030; (Gg():+ Â&#x2DC;<C& < ]K= %

 4z$I5>g # L "#   001 >=   I- u (!   I) 0 7+ ?  T016:) < lK  = UÂ&#x201D; 6Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x160;Â?Â&#x201D;Â&#x201D;& KG! <m? m 6 >= u (!7+ ?  #L/ N   &lK I-

  _8  3' ,:)

L -  <(7+ ? #g(A4 / ) /ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
6 ?[) 1),L

·ITw»j ¾M I¶ ½nIMnj kÃļ«M j¼i

–.L‘Ž–|ˆÇ–€š’*-‰Å“)K–›‰€Q)}K”€K*›‘. *€K”€™)P.™O)K)“š‘¦ šƒ‘˜P¦™*˜O*€ Lœ*’šŽ™O*˜–.3”ÇKL‘\*-›Ž

< 5 6)F IÀ»pnA ¾ºIi

y{¼Q SdU ·I¨j¼¨ Á»pnA ·jo¨ ½jn»AoM ¾M ®ÄIμU Rn¼Å nj .kÄoëM tIμU I¶ IM oTzÃM RIdÃò¼U SÎIÄnj S¿] IÄ » ¥j¼¨ jIùM tnjA ¾M kúH¼U ¶ IÀ»pnA ¾ºIi ¾M ½k{ ÏIwnH ÁIÀ ¾¶Iº ¾÷²Iõ¶ ÁHoM :kÃÄIμº ¾÷]Ho¶ oÄp ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬŐƌŽƵƉ͘ƉŚƉ͍ŐŝĚсϱϵϴϱϭϯϬϴϱϭertebat ae  !"#$ !%!&'()%*') +,, -./012. +)345 6,.789#(6):;3. ,8 <  =,) 1>.5?6 ƵďĂŝ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝĚĂŶĚ,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶŝƚLJ 18 ?6<1 13A B C  3/ 0*; =D* ;%)E <1 , F!)2GHHI 1 )J> K*& .L 6 %* F6%)<  <  F% )' 4=M .52N>. ' F ) + *; O'PQLBL 1>.?RSTT *6.<1),L1>. = >*5 < *' ?6( 0P .1),L%)?61UJ V%6W, 6(1>.W P IRT (QLBL  5; 0P D GTT L *') 0P ? < XN>*4Y' 4 ::8 *: . :GTT 1 <:)1 ; E *')+*') 6K-1)*P5=2$ < )0Z,.

www.childf.com www.childfoundation.org Email: info.uae@childf.com MOB: 050 95 66 522 TEL: 04 422 19 47

  !"# $%&'%()"*+ ,-,..,/-/.0'123! 45 4 6 789: 2


  

-,i=.5YJ%.[ %_4 !4%

.l.= @k(1 L =(6 < ? ]) (6 n&)5]!< - ) (? & ) K& ^G-L& ) K I )) (?@k BJ - X)() 5 ^G- )L ) K])& ? K6F(E#  X)()6 Âą6 ) K& := I @ ! (6 ]! :) 3' ,:) N  ? O [ <- ) L%&  X)() N D6 X)() & ( #]!Sc % ? ^#;^0Iertebat ae"=23$1*Y|=d!z $*)&=3

šÂ&#x201E;ÂŹwy i) Â&#x2030;Â&#x17D;U "#) K ]) )5 L " :)

:CG6 ]) l , K :)   zÂŻ|{wÂş < <GA6]) l.;( IK?(L K & I"? %]),4mÂ&#x203A;@(I Â&#x153; Â&#x203A; (7IÂ&#x153;Â&#x203A;& -& Â&#x153;@k 6 3&,6 "Â&#x160;Â&#x17D;Â&#x152; F(1:) 8< ) "UÂ&#x2021;G j- O < lKGÂ&#x161;Â&#x17D;Â&#x2039; 46)5 & L < ? 7) ( g Xc 3Â&#x203A;b 5 &Â&#x153; Â&#x2DC;<? 4Â&#x2014; Â&#x203A;@(I Â&#x153;Â ( Â?(I Â&#x203A;^)<>W &)5=(0F A Â&#x153; :) M!Â&#x17E;) 6<K8(3(V' ,N  < L#Âťg#)5F(1

 7% # = ;   Â?(I < ?  K=/S=-.l.= @k(1L "#) K 0GO j ) K &)5F(1 ? K?(L K& 4CG6 4GA6 L#K @k(1 L "#) K 34 & ,n ' ,  K K=/ PÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x160; IFAR S= - .l.=

 ,4?:) n Â?Â&#x2039; 6Â&#x2021; ?*& 4= (? Â?(I & L < ?3L "#) K:) L :)  -> 7KO7 8& 4 " &)5=(0 K?(L K:CG6])<GA6])SL  I  Â&#x20AC;Âľ{¾œ¡¸|xw )5F(1:)

& k(1& .GK!)5 > :) 7= (6 ? ? ertebat ae
  

.=. R5 *.,j2A[ 43 Â&#x2C6;0 L ?  @ K   > ?(%<16  K&C ,Â?Â&#x2039;<>K5 UÂ&#x2030; ) ,- 3 :) !(Km)& `W &    K L$) @ A! (6 G F Â&#x2DC; 4Â&#x2014; ) h6 n & 5 F O 5F K!  3@ #) / K??* &?L,- L:) & K ?(%<16   :)    K 5( .)   :) Â&#x2DC; # 3( (6 GÂ&#x152;Â&#x201D;?*F  ) ,- (6 G Â?Â&#x2030; Â&#x161;Â&#x201D; F 5(  ^8  (6 GÂ&#x160;Â&#x201D;.)  ) < - ) K?*F  )& K-71  ( A! :) Â&#x2DC;,- 3<- )     < -" 8 @ 

 )  Â&#x2DC;_Aertebat ae41U^=.\Â&#x2030;Â&#x201A;f.!43 GG("i <K8 DE6D? ) G16F N ") D?_)(6  g:) @ A! Â&#x2DC;<C3<? (g)5 N D?   &DE6 < Âťg# @ A! Âťg6 Âź1  <? ^ (g ^ ( ! /& 5 L(1( D? G K Â&#x2DC; #  K)  ") )*E6 & I _)(6 SiK N  (  1 (^ T  1T ,F I < L 8( L4^= )*E6& I:)  (/  ? ( )  Â&#x2DC;_A

 D?_)(6 (# N D?GK D G16 F  ?*@ ( (iK N @ A! SJ6 j Â&#x2DC;<C  n Â&#x161;Â&#x201D; Y Â&#x161;Â&#x160; ^I ) 5 7O  +/ &  g :)

D? r( &  Â&#x2DC;,- K) MDG! l#<>K5 8 ?(%<16N Âťg6 r( "-  (/  ?*F Â&#x2DC; Â&#x;)6 K) < @ A!

N 3 I %3e( & 4L!   D & >6 ) K 3) 

& ) D? ?(% ) , "-  

- 8 *O .)   N D? G K D


"#

%-.4=^!$.-e ]K ,  &D"#% (6 / I / C=() .)/ 001F >= ˜,- L :) L/7K!@ >= L  6 ;& ; ›(= œC=((?<- )L & ; 46 ›‡Â:)-6œ & ;  F(-G%DBJ6& 001 >= ¦ 87G16),m6 ( ?L)>= :) ¦ °(& '(  ,AL W š‡W ‹‹Z66 & ((6 K?45(67 8L & ; ^ ,  ((6:) ?  n&, O ˜_A

ƽŶŻȋŷɇȋőŤɅƻśɇȘɄśƻƽźŚŶżŚƹŶśƤťƀŚŻŞƵśƳźŶƽţƄŚŷƼŞƵƾɇƁɇƴȋɄƾșƸŵƀ ɼƣźʀŞżŚƽƵŷƄȊǭƾȋŝŬƾƳżƽźźŶƹśɇƀɄśǭƵśŭƸƣȊɆƵŷɇƄƾƷţƤȘ ŷƸȋȊƴȋƵśƐŻƀƺŞʩťŞŚŻƑŴƃƻśȋƺŞŷƷŚƾŤɅƳƽŶƾƄɅƳɅƷśƐŻƀɄśƻƭƾưƀ ? &D(G57 ! L & ;3) i=J6:IO3n&, O ' , /Sc %°! & ;(? (6 < @˜<C<I < B( A6 S;A= ¦(? I% 3P\ ,L #gR(=( 3L> &D(G5°! (6L & ; L »g# "#) /@ >=  L# (? ? 

°! L & ; ½¾¥¿ A 6  #"6 L "# 001˜,- & :KM,›# (œ<PL KI8R ( (=( & F(G(? ^= & F(G& &DBJ6Z 6:) .)

 3< V+& & ;:)6L C % L & ;˜ (!<? L) K (?°! :) 3 ]#l# ) \ < ,A& ; K_8 3 LI DKg6&l# , L & ; ) m/ DE6/ ^> !^>.) ¼1D (>!/(?LD6^/\ \/ X% a8( ( I ) -3 %À 06 k ,& ; D@ (W 4/Á TA^&]aGg& L  <I  I / (GK L ),A& ;3 <? 4(IK (h!:)

 4/ L A3(?_K5 &h& F(.=( (6& ;˜<C nS 3Z! )@ m),AL!2%L & ; m-?(˜,- &ertebat ae


ertebat ae
!

-.r5<4=h -!,-!4A3>,| %

 & ,87 0&D%‡ZI X%F0

 F(A8 <A1W:)  ¦ & )L,"

< 6a)O ^ :) F0  0> G^6& &m -˜ Ÿ)6(Gj  4A5 ‡  ) &  0> :   (hO ^6H) ?<8t: 3"mW H) ? && ( 6 & & )¦ DKL) H) ? )3^ L C :.) :)    - V m) <>M:) ^6  -!3`(-IG5 < :) 83< C Ÿ-G! 3(? , Ah K  ()4?ŠU & I& GE# < L ! L =

3(?F( (&") IG57=SK<

<C= g ` C6 :)  Ah K  k(±I  ) .) K < , I^6F0 ƭƾƝƅƳ ƵƾƸȋŚ Ʋƻ ƭʩƨťƀŚ ƭśşŤƾƣ ƲɇŤ ɅŞŻƳŻƀ & 4 IO7=`(-IG5 ? !  ¦ g- ^6:) Z 6 & 08; (hO ƮŞśƨƳ ƲƼƳ ɄżśŞ Lj ɄŚŻŞ ƃƴɇŤ Ʉżśƀ ƹŶśƳŎ 3 m ").)G!S- ) 4A1W(5( ; .) ; ^ILD^K6:<) 4 ɅŞŻƳ ƶɆŚ ţƀŚ ƵŚŻƼŤ ſɇƯƾǢƀŻǡ ƽ ɄżśƀźƾťȋŚŻŤ (? ,L? !   & 08 ƆƾƉŴźŶ Śź ɅɆśƼƷ ƲɇƴƉŤ Ʉƽ ƺȋţƀŚ ŷƨťƙƳ ŷƸȋɅƳŸśŵŤŚƲɇŤƶɆŚŝɇȋŻŤźŶƵśƸȌɆżśŞźƾƍŰ & ( 6 7 0 ^4 ) & ˜,- &   6 ^ 7  /  ) X=(% ) ?  (6 G^ %< ˜<C F0 F A6(- ^6 3(Gj ,)%  !"#$%&'() *!+, -!. /0 45 *12 3 6789 : !;<ertebat ae
!

-,‚2345=i.3 :b)J!,t], 8 )b O  (# F A6(- ?(%G 46 ) ?  1 :.)   ^ 8 Z? A? &  ^6 :) Z) + L4 < L? ( O  ? -& O .) K) G!G0!& G>-H) ?  IG^6& M OL ]6 . 6/& ) @ <- ) @ (W (5 4/<1 (GO  V(; ; 8 ) L 8 ‡”ŠŒ 45 5 g F A6(-@ 0 I L "? P RA? ‡”˜U”<! / (? ,I= KO:^ 5 ELS# W U ) F A6(-G^6 45 5 g F A6(- @ 0 I ( GO < /L 8 ‡”ŠŒertebat aei +^:^Y,i%Š*t<-.r

 (GO &, ) F A6(-G& 4K6 ) >K5 L " ? 37) 45 5 6 0 & 4 8 ) F A6(-G^6CWU&6 ? ,  ) %

ƵŚŻɆŚɅưƳƲɇŤţƤȘƵŚŻɆŚƭśşŤƾƣɅưƳƲɇŤƲŬśƼƳ ɄŽƷƽŷƷŚƺȌƷƾǭŶŻȋŷƻŚƾŴɄżśŞɻƼŞŻƑƧƮŞśƨƳ ɅƘśƣŶƽƺťƁŞƮȌƄƶɆŷŞŻƑƧƽŶŻȋɅƳɄżśŞƺťƁŞ ŶŻȋŷƻŚƾŵƷɄżśŞ ) F A6(-G& 4K6 ) X%&m .) 5(6 ˜<C`(-ZG :KM&,

'  (GO & S=

& :)  (#K ^) ZI G^6 L <) KOG^6 V(G <) KOD"mL & V(7.?SK ? (,l#?  G^6  ^68F A6(-G^67 0? :±K˜,- & I&, .(; (& l4 ) G & ! - I 7.? :) 8  & \ , .) :)  ^±K (g ^ ((>W 45 5 ˜ 6 K6   ) F A6(- G ^6 ^5 4 (6 K  G^6 .) & F K L$)( K? " K :) ? <?* ? :±K< >A) L # ?^ (6 Kl4& & 


!

-R >,|-!.W!7,8

5-di]Y,i|3,)

 '6 Âź)(>6 :7=SK( M l#& <! )) DE6 _C )5 ^,")7^I (6? ' j8 0 IL ^&") "n Z6 8Â&#x2DC;? / )G^6? )(5 &  < &, <AI&6&(8^6 8< (m& ]) ZI 8 (  (# :) <> 6 5 .) 

 5 (>W & & ) L," ^ 4/   45

^ ^)06-& O^ 8 &D%:) (  _K5 6 ;   ?  ])n6K:((G" Â&#x2DC;<C&, ^6L G^6^)( F K Â ((" K^6 4/ ^) > ( (& L >= `(-, K6 ^)(?M O&, , K67 0&I( ) % &,  & .)  J6  ' K '( - )  & :) Â&#x2DC;  L ^ : < 8  &  k O  ÂŁ . ) % & I  :)1  8 0 I F K 0 I:) ,= /& L) K])^ L ^) - :)  & Âź)(>6 L  '  & "n :) '  (0> "n:) %0 I ' < ? 0 IL 8 Âź)(>6 0 I )5&O 6F 7 >3GÂ&#x2DC;<CÂ&#x17E; %

L >= `(- 4/<  ( .#6:<A1WS=

 ^ ^)06-& O^ 8 &D%:) ( _K56; ?  >&, G^6&G:,) ^) & /L "? &nX C := 0 I ) % &D%:) :Â&#x2DC;<CS;Z# 0 IL  & , KF K ^)(])n6 ) ^6 ) ^6( ^0 IGKOS= ^)  4/?°! s(M(SK( 6G8 Zm>6& 5,7 (@(80:) & 

 &D% (>W(l4  )   "I " & & b O ) F A6(-G^6' N(= ?&nX C := <? Z=L o#= ;& % ;A= M O "n Â&#x2DC; +/(")  ) O' . L >= `(- 4/<  ( .#6:<A1WS=ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
  - W (! , :) ?L C PĂ&#x201E;{}ÂŻ}Âľx|y) & (& lG- :) L! 7K!lG- )  ( TG>@ ÂŁ) e  <> K ?L C : ]#^I7 (& g & =( ^m%]) L ":) -` ,L ,G! :) -` ,Â&#x2DC;  <I & / VÂŁ 5]K L C  (6< ,; L " & 3<(  L!P) G (=R ^IL ? T01:) c   (  O & Â&#x2DC; - M &? ()(46&9 SJ6 T) @ O:) ^) @ O T8 F(G1 & (.G Z66:) (?SJ6&? (&9

&9 4/^ 8? ( (7 0 &? ( m & L?=(6@ O V*5 &? ( (?L ) G (=F(G1 O ) 5 Â?Â&#x201D;  (.G &( L?SJ6& ,& Ă&#x2020; (K>Â&#x2DC; # ÂŁ "  ) G (=k ;b(? O " 5 UÂ&#x201D;& D@ (W6_)l4) -:) ? l# 5 Â?Â&#x201D; 6Â&#x2039;Â&#x201D;& =(6 8L ":) & (.G &9 L!Â&#x2DC;? / )SiK&< "  (&9 6< ,.)l.= &9 Ă&#x2021;? ( SJ6 L ":-ÂŞK% :Â&#x2122;/^5 5Â&#x2DC;_Aertebat aeY5Â&#x2039;Y*.,"+5Y,"*.| ^- 5 (# &  l# L)/F L ( ]?,%o :) L ? <b !& (?D Â&#x2DC;<? 4Â&#x2014; &D-Ă&#x2C6;= KW(? 5 &l#<! L)/F o:) Â&#x2DC;<C3? ( <K0  :) l# L?- M K<4-&)5& 3<b !& (?@ IG5 & 3<b !& (?& h! <0- ( SiKÂ&#x2DC; Â&#x;)6&< L( K (  & .?,%5(6 (D & F  :) & (3 L?- M K<4-, )  Â&#x2DC;_A< L( K

41-.40942tY4+3Y d ) K? (!( ) G (= (j:)

?L C 3< ]K  ) G (= L?T8 F(G1 Â&#x2DC;  L ,G! L @ OF(G1:) m/ (?L O g /7)A6 X%< (V/ 6(?  6(?L "D<( g ¨G+F(G1 m s(A)(46) -3H1<( V*5 L " Ă&#x192; Kc 7.:) :)  o&m  &D(G5 (jÂ&#x2DC; # 3(? .6 DL8 & , )(46& h-7 _) @ ÂŁ

& VÂŁ 5 L C &9 (L "#$% "#$%  O &? (s(A)(46 3<(  V( T ) ) & ¨GE63 (: ]#o&mL ,G!:)= V 4?l &DgA6L ]_) <.L?T8 F(G1L 4Â&#x2014;  ÂŁ&? (s(A)(46 & ,5  ?O VÂŁ 5 ( L C ^I:) Â&#x2DC;<?  V( T &  #  :) .GK! , .L ? & & (?- (<(  :) Â&#x2DC;
ertebat ae


ertebat ae
8  R ŢśƨŞśƁƳ ƹźƽŶ ʀƯƽŚ ƲƅƄ śŤ ƭƽŚ ŢŚŻƤƷ ɅƳśƀŚ ŋŷƄśŞɅƳƮɆŸŮŻƄƺŞŶŻƷƺťŵŤ Z  & 8/˜F 0 ( & & 8/˜ 0 Kc 8 -^ ˜ ( 0 L ( ) K%& 8/˜ 4; 0 & 8 & 8/˜^m% 0 $SIO M K1& 8/˜^#? 0 <) ( XJ6"= S= <A ])n6:KM (? K)06g6@ 0 I &)(6' ,

^+=[<_J[8R

" . YAŒ"%z43-4\38R

“ ?- ( 7 !) A#% @ 0 I:) s?= I.) F( <) “ ?- ( ‡š3?*A? (L? +/ h L &  <) GGK= S& ( S 0-( I? 3(  ) %( ( 6F @ C-> <(/ L?7)A6 ) V(A1 ( ])? < L(F >-,? 3"- (

 ( & L ,) (5 48o(=< £ ) ? 5R<) g6@ 0 IL S=  SK ^  ,K (L?-j <) “ ?-  ) 8/ ^ L < ?‹‡ (hO P h (L? % ( XJ6"= S= <A K #5 ( L ])@GO‹ ) :(K )  ( 6F @ C ( 7 !)H(6 ? ,- <) ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
"#

"xI "#-,IÂ&#x2026;}

 46IÂ&#x2014;Â&#x2DC;Ă&#x2030;Ă&#x2030; 6,)Ă&#x160;?,% (G!L "# ? 4 ?/ (N ? Ă&#x2030;  Z/,.G KS 6 X IÂ&#x2014;Â&#x2DC; 4Â&#x2014; L :)  ( M 3 I)  <? 4X)' , <g%& Â&#x2014;:) ,^)8 IA GÂ&#x2014;3) <) & Â?  XÂ? )XI ?7Ă&#x160;#6@ (W  3?L C ,% L :) Ă&#x2030; ; Z/<3Â&#x2014;:) < K IA 6& (:) _G8)k3IÂ&#x2014; L C SO (;Â&#x2DC;  &< Ă&#x2039;  )k:) < :Ă&#x160;K,(#I?B  )(?) *+ ( L? 5Â&#x2014; L C )_G8(5Â&#x2DC;,- ? 4#) /3 ?/ (N ? Ă&#x2030;:) (? 5Â&#x2014; 3(? I <Z/) *+ ( _G8 ) ,- ZAIÂ&#x2014; ) L C  ( ,Â??/" Â&#x2014; L$)Â&#x2014;:) < l4:)  L C 0> - h>Â&#x2DC; Â&#x;)6 ) % Ă&#x2030; (3 ' ,N (# Ă&#x160;C6:) b O (?S 6 (X (?ZAIÂ&#x2014;  L C & (5) *+ ( X3 ( 0 ;< L A?

<IXS 6<45Â&#x2014;:) ertebat ae
  

-$f1z!g( Â?.&Â&#x152;c ;,$R.Â&#x17D;W ()4?^4 464?0Â&#x152; L,c %L "#) K <? ( & 5L ^I 6 +/  +/ ^   (# W & (? X) K.O <?(  0  L,c % L "#) K  L "#) K :) Â&#x2DC;,- ZG :)   46  e % 3  & I"- 3K.O 0Â&#x152; 3)1=  (=aCg6W Â&#x2021;Â&#x201D; 6Â&#x160;Â&#x201D; <)k ( ( 3)(m#  &(/  IA= 3 C 3a M! ? 4L)(?3Âą6%3) *+ L 4Â&#x2021;Â&#x201D; 6 ()4?Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2DC;,-  -L(^ 8 :)  (? +/ W L >= `(-'O Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x201D; 3 46  e ?(% CW O  , Â&#x2021; C a M! O Â?Â&#x201D; 3)1=  (= M! 4? aCg6W Â&#x2021;Â&#x201D; 6Â&#x160;Â&#x201D; (@k(1 M! 46 )  Â&#x2DC;_A

>gfAI1 !,hA -*AIt] L! & I# (?' , )( `(0O3<- (& )5KTO :)  (_8^ ' "I# ? k(I _M( <mO K6 :) ; 70 Ă&#x192; -WL#o! K5 SJ6K`W  3< 4CW  ! K5 SJ67 ) b(8 ! K5 SJ6`W? k(I Ă&#x192; >8F O (6C:) Ij 4Â&#x2014; :) )5 SJ6`W? k(IK &D_M(!( ? ^! K5

:)/^5 5Â&#x2DC;_A

 " ^   :) ! K5 SJ6 "I# <?  ,) & ), SJ6 & ++ 3I ]) DK (g& &KI SJ6k(I F(870L ; & A  < (?3 '( ?( ! K5

g) ^ "I#  / ;  ; #) " < "I# /°1 :)

 F(E# &") & 5  L "I#  X% t 0>! K5 SJ6k(I3(?  &KI<- ) (5 TO& I# ! K5 SJ6k(I(? F(E#&")& 5ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
 $ +e

 45 ") :)6'(%'( '(Â??( (!d6 %&d& ^G-") d(I6 

Â&#x201C; %0(L b O ?V g 45:)6 <-& 5d (dGm<I=& 4 d &=d F  IG" = Â&#x2021;Â&#x160;:. ") dF( 7)? L (L /< <IgA6 ?* \d^G-L (C<- 8 = Â&#x2021;Â&#x160;d@ ( SI) d3d ?V g

- 8") :)6F :^ Â&#x2030;ld & (d<I=:)  ,KG  6l3= <

")  # 4 (  =

 ( ÂĄ?

) ]) KG 4#= Â&#x152;Â&#x160;" ( . ), .  = 

!(Km %L Â&#x2039;3( ^  &

 ) L ? l L '  =  6

<=(% :)/ 

) F ( ' 4? @ CK)  Âą= ( ) L K &  ),c(=

 L  / - ^G

)(? ?/ 45 :)6 A) .):)6X.!'(  :)6 A) .)Ă&#x20AC;,5#K'C1) A)7= (= & I- <g?:) 3 (G6< ,=

[- 8 ? , )Ă&#x17D;¡Ă&#x17D;wÂŻ|yy¡<) H(6 &D& D 8 45  K6 45N ?<g?:)6X.!'( (!d 4.)()dd(I/C5d 6k ?->V g

F5 W &(= <g?]) (Z= 5 I:) ddÂ&#x2DC; ! l) <) :)  .) 7= (G6< ,= ]? #V g :) b(?V g -:)6X.!'( (! d (8 :ÂŁ #K& 'C1) A) Ă&#x2020; ) (jS; k(K>dÂ&#x2DC;<? (! (L  4.)()[- 8 ( SiK& <K ,c (6L :)  4.)()[- 8D 86-Â&#x160;Â&#x201D;Ă&#x20AC;,5L F O d? 

KG- # = Â&#x152;Â&#x161;:)K :) ") T? !& ^58 :)   l! <l)  &(= = Â&#x2021;Â&#x2021;& A) Â&#x2021;Â&#x2039; d," <C"?6(A.!d") (? j 3 dÂ&#x2DC;< 3<6 (5 F  ) A)H0-3I A)Ă? 1= (6: AG8'('( I.G& Â&#x2014;  ! & ^5(= >:)K f (6 ]? (l (5:

 ( < Ă&#x152;(  Ă&#x152;T? ! 7Â?7Â?6i 6;ZO W  :)  ( K?& d^)? f (= ") 

ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae


ertebat ae
j  

 L(=/ C ‡” 3AO A C ? ) k CU‡UXGC ) ]G  ' , :)  »g# j (& 4 K (& ,k(C/ (Œ< L# @ ^0 4/ CŠU PávŠŠ)  +G/ACU‡Šš3 L( (L?L(=//6 C‹ CUš F gA6N)A-‡‹” ' ,:)  L(@ >A6 4/ < L) !

‡Œ/‹@ ˜_A

 3<8@ GK! m 7A8^4 0  XIm6  F( m 7A8 %'j (  @ ),5 ( K6 ) (J XG%CID)< -j z†¯wº ᄯµ}º  3 L0-šZ.6^4<C3z{εyy} ””” < L? L E <8 ^ Š””” N . @ ( ^  IO] .@ (W "I:);< L(K,) 8I ( 7 ? :CG6 & 46  L(

‡Œ/‹@ ˜_A

ŠŠU”U? 4@ 0' ,  D & & KA KC  ) %,  K L <AB 3S=(±I L? ! ' ,N  3 3) 7 ? D & KU‰ & & K) S ) k ±)(C6  -j<16T8 (D 3<)$3 *57q 4) K) .= O <16F m3 +G/3F Z6 L( 6 C Š‡Š 3A ŠŠU”U S 

@  5 K00( Š‹U' ,:) N I:  5 ' ])  & K6 ›< L s( 7=  <?  4— ^4 ?( G <I)  48 GW - 7= SK4 L 7K! &> <8 <8  < L(@ C & 7.? <8 :); X%  4/ )»g# XG% & <#% C]) m:)

@ j :)  < 4% @ ) 5  ) ,- (:)  ( < %XIm60 CID & <= >- (?N  Ã ) 4  e(.# ( K6` (K&Dm

.-+*.,Y,#A2& 

;

‘.fAW’n,_.=W  1 .A& 4? `  S GW - # & Z.6 ^j6 ) I <8 8 & ' SiK & L C L E & à q L ACLm%[? T)  L "?-  &  (  ε~|„y} ª6 . <8 m K! ^4 œ ˜(K I L  m GW -   m (>^4.]?& ‹ O  L( F(E# < ? ]) < :   < F 

 ?" m])XG% D" 3L? ^4 <8 L0- š  !  70  &  %   (= @ 

 L%3^4&D" :); ^<#%& <8 & <-  ,>= (0@ A8 Khalil ª6 g TA ) 3Þ­yµ†}¯ z{ ε~|„y} 3XG%) 5@ 00167 L 

F O 5V .6 SO ^4 XG%  L "?- ]) <8 -

,YJ).W ,[$bAj-R, ‘"i.40)&=3

 8? V(5 ) / CG6 r(  M 06 :)l# & 4#%   X) ), - ) W( CG6 @ K= . ‘  < GGK= S@ K= . ^ ڌ” 6 , 2G L(O & (# ‡Œ/‹@ ˜_A< L? @ K= .& 408 XG-U” à D

DE6 7 8 ->6 ^I < ( - PØw¶}­{wxµy}ÙÙ~·~xw¯) <

 & 4#% o à . TRA r( & < ( ) L K < L <- ) <K8 DE6 (jSK & K  — < L?o3L)7.#6, & ->6  W š” F KO  6 g k(±I )J6 CG6 N  <?  ( L K o :) :)  (5( & 

 ? ! L1 @  &, F 0 K= . ->6 ‘  , ‡ T)  P DataR @ !

(^ (6 g L 2Gg= !  70  L )J6PTRAR@ g ) < ( DuEtisalat< ? @  6 g->6 & < L(K<- ) @ 4#% .)' ,:) N  @ ->6 r( L? )

")   ?  l# 

ertebat ae


ertebat ae
-Â&#x201C;4/4%J3

-AW4= W-. ,Y %!W

 I (6.&l%( G<  6&9(=(? &(m# & h! %L= ( < L <AB ( V  (  ( BÂ&#x152;/Â&#x2021;@L    l%( G:) L Z6 'D& % < L C  (5 AG&> ( D F '6m   ( :) <I (6F % I (6 < G)L "# ( C=/4 "(/  N  IO l%( G:) I @ 8 L C  I & %  k 1&D < :)  N 3' ,:)

 / %< OlÂ&#x160;Â&#x201D;DI )  (6(F 0 >- ? -GW -S l) S? <KI8:)6Sc %@:) ertebat ae
9

ertebat ae


ertebat ae

8


7

ertebat ae
License No.31366 - Dubaii Media City

-.0=[+ U VE 6 9! LFW ! LFW $.7 6 6 ^%!(/9 X 6 6 ^+=[Â&#x201D;Y=.=:+!Q9 F" 9 F" -+Ti/949 9 1 -'./ / Â&#x201D;.5%.3Â&#x201D;-%&%.Â&#x201D;-%&Â&#x2039;.=[ 4YZ39 YZ39 Â&#x201D;h%4J. !Â&#x201D;k4 Y4/Â&#x201D;4T fYI.& Â&#x201D;.g,5Â&#x201D;.1*^%3( .1*^%3( 1! -A1! Â&#x201E;/[\ Â&#x201E;/[\

&&+31 ' +%']S2U

 6 9 0 :; (

 4 +$ < 9= >?A 9/9B/C=9 *$

0D 9 EF< 6G *5

.G1.? 9 H!:< 6G *,

I#9 E < 6G -)

;; ( ) ; - <)&=3 ;; ( ) ; <_J5 D.M.C ; <AIWÂ&#x2019;%c

JC 5* 9 G< 6G9!? 3 55

Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae To contact us in english please call : +971 (4 ) 367 04 16      !"#$%"&#' # () %"&#' # *+,-./...0 1!!  23 45#6 789#: ;$ <;=> "#?4@AB %"C$ ;D,#;9E!' ;&#F)#G3 G&3 $" H" IJ H H$K" ;>4L MG,%; # N+%"OF)# %C PQ R;ST4LM" #';#;#<;=>GTA3FT3 UL*;K!"#V;1&#W GLX @; Y ;5#Z> "![BF)#  MGK"! ;> Q;Q9 G\]4+#

2/6H !D 5& !K =93 2 LMDN 5( =OD91F9/6H E 5, =P9Q %* 3RS4 &*  &TS &5


www.

.ae In Affiliation With Dubai Technology and Media Free Zone Authority

Ĺ˝s Ĺ°ĹŽĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°Â&#x201A;Š Â&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C; ŲŰŌÂ&#x20AC;Ĺ°ĹŽÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x20AC;ÂŽiŠ`C ſŌÂ&#x201A;ÂĄĹŚ

Ć&#x20AC;Â&#x20AC;kÂĄĹĄĹ°ĹŽĹŠĹŚĹ°sĹŚÂŽkfiĹŠsHsÂĽĹ­Â&#x201A;Â&#x2026;sš

_`a.; C_b - dd_%I e!f

ĹżĆ Â&#x20AC;ſŌÂ&#x201A;ÂĄĹŚĹ˝s7Â&#x201C;ÂŽiÂ?Š ĹąĆ Â&#x201A;ĹŚĹ°ĹŚÂ&#x20AC;ÂĄĹŽĹ°ĹŽĹžĆ Â&#x201A;ĂźÂ&#x2018;ÂĽÂĄĹąs Â&#x201A;bÂ?sg

!""#$%#

..ag_ (i) `dg.i_d / _gk14

      

Â&#x2019;7k Â&#x2019;

Ertebat Issue 661  

Ertebat Publishing Issue 661