Page 1


v©g“

v©g“sž€vf ´s¹ĄŦ’i‚vfŽ“‚«¡®¢€űŰŮſs‚cŮۓźŦ€Ŧ’ſ€© ŰĄŦ‚ ’¹ق¹€©Ŧ“ ƀ€s_»€©k¹ƀsœ“ŮŦ‚Ŧ’‚¢Ŧ#ŮŰŦŮٓƁ€šŰs¹Ɓ‚“ ’¥©sŰŮƟ€k¹®ƀŮsf8 Ŧſš’s_´s¹ĄsjdŦۓ8 ŮűŦ®g“ق‚ %v Ŧ‚¡űŬ‚ ’jdŦۓ8 Ů‘¡Ŧ#€kk¹®MĄŰs¹‘©kŸ®“jdŮŦ‚Ŧ

®€‘¡‚8jlvlŰŮ®€űƁŰ‚ ũŮs‘¡Ŧ#€¡ŰŦق€àà¡Ŧƀق¹‘©©d’¹ €¡ŰƁšٓƁ’ààſsٓ ŰŮŦېààcƁ ŰŮƟŽsàà űƁŰƱģĢűŦ«àà¡‚ŰŮ’à๠“i’®s¢ſs8€’ſ€©àà Űvl #€¡ŰŦق ’ƀűƁŰ‚ààŦۏjdŦۓ8àà Ů‘¡Ŧ‚¢Ŧ ‚©ü8ſšx¡s8űŦſsààٓ »€¡‚Űs¹ #€ €©Ŧ“

85

//

Ŧ€d€¡sŦŰžŦ€¹Ɓvàà Ŧ‚ĄŰƁ‚™ ‚©űŦŦېlŒàà¡s Ɓ€¡s#ŮŦŮžsŝŦ #ق¹Ŧ€l #€©k¹j"ģ #€©k¹j’¹v Ŧ‘¡Ŧàà_ ’i‚ ’¹ĄŦ’s‚‚€¡s#€©k¥ĄŰs¹€¡s €¡Ŧƀق¹©ckſs8€’ſ€© ŰĄŦ‚ #€¡ŰƁšŰُd’ŦŰ #€¡‚7“iŦŰŰs¹űŦ®8j>űƁŰ‚"Ʋ

ISSUE 881

ĄŦ‚sjàà ’¹ٓàà_©wààsĄŰs¹ ſs8€’ſ€©àà ŰžűŦ“ſق¹Ŧ‚ œŰƒ®i© sj ź€‚¢Ŧ#€©k¹ų´ ’i‚€kŸ’ààŦ‚š€©Ŧ“®Ɵvàà Ŧ ‚’ſ€©àà ŰĄŦ‚Ɓƀقà๐©àà>g v“¦©#€©k¹‘©©dvil«¡Ɵvj> ŰŦ¢ŦƁŽs7ŦƁ„sàà ’ŦŰƒ©Ÿ’j #€©k¥ #€©k¹’©lv>©«¡"ġ ĄŦ‚’à๮¡sŰs¹’àà©i¹űŦ®8àà>© #€©k¹’©lv Ŧžű³ſs8€’ſ€© Ű ’Ą€¡€ƒ©ŸűsƟŰs¹‘©ŰŮ‚¢Ŧ ŦŰſšƁ’s™Ŧv>©’€© Űſs‚c #€©k¹s¹ #€©k¹ckŦŰٓ v>©"Ģ €©k©7Ɓ€©k¹vŮٓ vàà>©’€¡s €¡Ŧ’8àà “’¹®¡sŰs¹űŦ«àà¡žŦ€¹

#€©Ŧ“=©’Ÿ’¹€¡‚©œ©j`"Ư ’i‚‚ŰŮ’àà¹vàà Ŧ‘¡ŦŽƁŦž€ ’Ÿsààg©Ů’àเàà©Ŧ€ſsàà8©¢€űűŦ ſŦق¢‚ ’¥k¡ŦĄs’€¡s#€©Ŧ“=© ĄƁŰ‚àà®ààs`8 ŦۓbƟ€©àà s #€©k¹ƒ¹‚Wſs8€ #€©k¹v ŦŮŮs¡ŦŰſs8€"ư ŦŰſsàà8€’¹vàà Ŧ‘àà¡ŦžƁŮž€àà s¹ĄƁŰũs©˜ƒsààƁ~™ŦƁۓb ƀ€_’8 “’¹®€#€©k¹v ŦŮŮs¡ ź€‘©kŸ#ŮŰŦ€ٓààƁ´Ŧvàà Ŧ ¬©Ɓv ŦƁűŰš«¡s‚ĄŦ’8 “s #v>©’8flſšv_žŰŮ® ´ƁƁ‚© #€©k¹‘©©dvilſsٓ ĄŦ‚"Ʊ €©k¹‘©©dvilſsٓ ĄŦ‚àà®8Ɓ ‚©j™ŰŮ’àโüĄƁ‚àà©«¡€ks ‘©kŸ#€k¹®ààjsjàà ƀs¢šŮ“ s


őٓ¹

»v Ŧź´8 ŦƯƮ‚¡Ɓs`‘¡Ŧ‘© €©k¹Ŧ€©žŦŰslš

ũs7kš

#€©Ůſs_^ ‘¡Ŧ’ŦŰ’s ƀŦŰ

’“MssbŦŰ‚¡ű‚¡“` #€©k¹Ąƒ©š^Ű

ISSUE 881

//

84


83

//

ISSUE 881


┬« sk_┼дкЂ┼░

┼Д┼д┬Њ=8 ┼░┬њ┬њ8├а>┬Ц tis┬ѓf┬Ф┬А┬«8кЂ#┼«┼░┼д┼«┬Љ┬Е┬Аs┬ъкЂ┬│s┬њ├а_┬Еj┬«┬б┬ђ┼▒ ─ё┬њ ┬ѓ┬Ъ┬Љ┬А┼дкђs┬б┬г┬Е#v ┼д┬њ8s┬А┼д┼░┼«┬Њ ┬«d┼дкЂ┬Ї_кђ┼▒s─ё┬ѓ┬ю┬А┼«┼«┬ѓ┼«кЂ┼░┬« ┬«┬ѓ8k┬╣┬г┬Е┬њ┬╣┬«b┬А┼д┬ѓ├а ┼░┼«┼┐┼«┬Њ┬«s┬б#┼«┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ┬«M┼┐s┬Аs┬ъ─ё┬ђ┬Е┼дsкЂ┬ђ├а┬Е┼д #v├а ┼д┼░┼д┬Њ├а ┼«┼Іd┼дкЂ┬╗┬ђ┬Еk┬╣┼»s┼џ┼д┬њ┬│┼«ss┬«j┬Еj`┬ђ┬АsкЂ┬ђ├а┬А┼░┼д┬ђ┼┐┼А─ёкЂ┼░ ┬ЈjCкЂ┬Њi┬њv┬╣┬ѓ┬Љ┬А┼д┬╗┬ђ┬Е8>кЂ┼░┬њкЂ┼░sl┼Аs┬њ┬╣┬«┬┤┬Ц_┼▒┼д┬ѓc┼║┬ѓ┬Ю #┬ђk┬╣┬«┼д┬ђ┬Е┬ъv┬Еj┼д┼░s┬Е>s┬«8= s┬њisg┼Йs┬юk┬њ┬╣v ┼д

┬г┬Еs┼░s┬╣┬Љ┬А┼дs ┬«├а┬б┬ђ┼▒┼░┼«v├акЂ ┬ђ┬А┬Њ_┬ђ┬Е┼дs ┬«┬б┬ђ┼▒┼░┼«┬«8┼д┼░sкЂ┼«┼░┼«s┬њisg─ё┼д┬ѓкђ┼д┼░xk┬ъ

┼«┬Њ ┬«┬б┬ђ┼▒┬ђ─ёs┼┐s┼▒┬њ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Ц#к» ┬ђ┬Аs %┼«┼░┼д┼«┼«┬Њ ┼░┼«┬«┬ђ┼░s┬╣┬Љ┬А┼дs┼д┬ђ ┬ѓ┬ѓc┬њ┬«┬Њ кђ┬ђ┬А┼д┼┐┼д┬Њk┬г┬Е┬њ┬ђ┬Аs ┬њ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Ц┼▒┼д┼░┬Њcks┼д┬ђ┬А┬Њ ┬Љ┬Е┬юjкђ┬ђkk┬╣v┼д┼░s─ёs┬њ8 ┬Ђ┬б┬њ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Цs ┬ђk┬╣─ё┼░кЂ┼А┼«s┬Аsj ┬њ┬њ┬╣v ┼д┼░┬Њck┬Љ┬А┼д┬њ#v>┬Еsj ┬«┬б┼«┬ѓ>┼дкЂ┬«8┼д┼░s┬╗sl┼А ┬ђ┬Аs ┬њ┬╣┬љ┬Е8>┬Љ┬А┼д┼▓┼д┬ѓ┼░┼«┬«s┬б#┬ђ┬А┼д┬њ8 ┼д┬Ђ┬б┬ѓ v_┬ъv┬Еg┬Њs┼д┼░sl┼Аsj ┬њ8 ┬Ђ┬б┼░┼«┬њ┬╣┬«┬Аs┬«8= ┬њ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Цss┼д┼«┼░кЂ┼А┼░┼«─ёs┬ъ┼▒┼д┼д┼░s┬«┬б┬ђ┼▒┼Е┬┤┬Ц_ sкЂ┬љ┬Е8>s┼║┬ѓ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬ѓ─ё┬Њ┼░s┬Е>┬љ┬А┬Њ ┬«┬њ┬Њ8┬╗┬љ┬А┼д┬њ8 ┼д┬Ђ┬б┬ѓ v_┬ъ ─ёsv┬Еg┬Њ┬ђ┬Е┼«кђ┼▒s┼д#v┼░┬љ┬Е┼д┬Њ s┬«8= ┼┐┼Аs┬њisg┬њ─ё┬ѓ8├а├а_┬Е─ёV┬ѓ┼д #┬ђ┬Еk┬Е7┼д┼░┼«┬Њ кђ┬ђk┬А┼А─ёsv┬Еd┬Њ┬њ┬╣┬Љ┬А┼д─ё┼д┬ѓ┬ђk s┬«s<┬њ8 ┬Ђ┬б ┬ђ┬Еk┬╣v ┼д┼«┼«s┬А┼д┼░sl┼Аs┬А┬ђ┬Е┬Ѓ┼║┬ѓ┼«┬Њ ┼Еs s>┼д┼«┼░┬Њ┼░┼«#к░ #┬љ┬А┬ѓ┬Е┬ю┬њi┬Юs┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┼▒┼дs┼«┬Њ ┬«ws┼й┼«┼░┼«┼«┬Њ ┼Еs├а├а s>┼дU├а├а ┼д┼«┬њ┬ю ┼«┬Њ ┼░s┬Ц┼дкЂ┼Еs s>┼д┼«┼░┬Њ┼░┼«кЂ┼д┬ђ┬Е┬ъ┼д┼░─ё┼▒┬Њ>┼«кЂ┼«sj8┼д┼«┼░┬Њ┼«┬ѓv ┼д┬ѓ8l кЂ┼░┬њкЂ┼░┼Е┬┤┬Ц├а├а_s┬ѓ┼▒s┬ѓ┬Цss┬ђk┬╣┬«┬Фj┬╣┼░s┬╣┬Љ┬А┼д#┬љ├а├а┬Еk┬╣v7├╝┬ЮкЂ┼дs├а├а ┬ђ┼д┬Њ┬«┬Ѓ┬Е┼Еs s>┼дU ┬Њ┬њ┬Цi┬Љ;jb┼«┬ѓs┼┐┼«┬ѓ┬╣v7├╝┬Юslk┬њ#┬љ┬А┬Њ #┬ђ sкђ┬ђkk┬╣┬Фj┬╣ ┼░┼д┬Њ ┼«┬ѕ┬А┼д┬ѓ ┼▒┼д┼┐┬ђ ┼░кЂ┼«#к▒ ┬«M┬╗┬ђ┬А┼░┼д┼«┼░┼д┬ѓ─ё┼░┼д┼«┼д┬ѕi─ёsv├а├а s┬Е s┬А┬Ѓ┬Е┬ю┼д┼Е┬ѓfw├╝┬Ф┬А┼┐s┬Е┼░┼«┬«8кЂ v ┼дкђ┬ђ ┬њ8f┬б┬њ_┬Еj#┬ђ┬Еk┬╣┼»s┼џ┼д┬«gbkкЂv ┼░┼«┼Еsj┬Еj`┬«s├а├а ┼А┬њ┬ђ┬Е┼д┬Њ ┬╗v├а├а ┼дv├а├а ┼░┼«─ё┬ђs┬Љ┬А┼дкЂ┬ђk┬╣┬«M┬Фj┬╣sl┼А┬Ј┬њ┼Е┬┤┬Ц├а├а_┼▒┼д┼┐┼«┬ѓ┬╣┼░┼д┬ѓ ┬њ┬╣┬ђ┬А┬Њ ┼╗┬ѓ┼Е┬┤┬Ц_кЂ┬ѕ┬А┼д┬ѓ ┬Љ┬А┼д┼░┼«─ё┼░┬ђ┬њ┬њ┬╣v├а├а>┬Е┬љ┬«kd┬Љ┬А┼д┬њs┼д ┼«┬Њ ┼Еsj┬Еj`t┬АsdкЂs┬А┼д┬Ѓ┬ђ┬Е┼д┬Њ8кЂ┬ђ┬Е├а├а s┬њ8├а├а ┼д┬ђ┬ёfk─ё┼д┬ѓ┬«┬А┼д┬Њ┬г┬Е #┬ђ┬Е<k>┼д┼░ ┬ђ┬Е8>┬Еslk┬њ┬╣┬ђ┬Еk┬╣─ё┼░кЂ┼А┼«s┬А┼«┬Њ ┬њ#─А ┼░┼«кЂкђ┼«s ┼░s┬Е>┬ђ┬Е8>slkкЂ┬њ┬Ц┬Аs┬Е┼«┼░┼«┬њ┬Цk┬А┼д┼░┬Њ`кЂ┼Е┬┤┬Ц_┼░┼«┼┐┬ђ ┼╗┬ѓ ┬╗v s┼┐┼д┬ѓ┬юкЂ┼«┼░┼д┼«v кЂ┼«┼д┼░s┬њ┬╣v>┬«>┬╣┬њ┬Цk┬А┼д┼┐┼«┼░кЂ┼А┼«s┬А┬њ┬ѕ┬А┼д┬ѓ ┬Љ┬А┼д ┬Љ┬А┼д┬«┬б┬ђ┼▒┼░┼«s┬«8= s┬њisg─ёsкђ┼д┼░┬Љ┬А┬ѓ8l┼▒┼д┬«┬Ц┬А#v├а├а ┼д┼░┼д┬Њ ┼«┼░s┬Е├а├а> #┬ђ┬Е8>┬Еslk┬«┬б┬ђ┼▒┼░┼«┬ђ┬Е s┬њ8 ┼д┼«┼«s┬А┬њ┬њ_┬Еj┬њ┬╣v ┼д ┬ђ┬Еk┬╣v┬Аsj┼д┼░┼┐┼А┬ѓ8_┬Е─ё┼д┬ЊsкЂ┼й┬Њ7┼д┼░┬њ<┬Е8#─б ┬њ┬Цk┬А┼д┼▒┼д┬ѓc┼║┬ѓ┬Ю#┬ђ┬А┬Њ├а├а кЂ┼░┼░┼«кЂ┼░┼Е┬┤┬Ц├а├а_ssкђ┬ђ┬Е├а├а ┼░┼┐┼А┼┐s┼▒┬╗┬ѓ ┼А┼░┼« ┬њ┬╣v ┼д┼┐┼А┼┐s┼▒┬╗┬ѓ┬Е s┬Аv>кђ┬ђ┼▒s sj ┼Дs=8┼дs┬А┼АкЂv├а├а>┬Е┬Ъsj ┬Ј┬Ц├а├а_ ┼░┼«┬ђ┬А┬Њ ┬«кЂ┼░┬њкЂ┼░┬«i┬Ц├а├а_s┼░s7┬Ц┬А┬«8кЂ#┬ђ┬Еk┬╣v┬Аsjsl┼А┼▒┼дкЂ┼й┬Њ7┼д┼░sl┼А ┬њ┬╣┬ђd┬њd┼«s┬ђk┬╣┬«┬Ф├а├аj┬╣sj├а├а ┬њ┬њ┬ѓD┬Љ┬ЕjкЂ┬ђ┬Еk┬╣┬«┬њ┬ѓD┼д┼░┼┐┼А┬і┼дкЂ #┬ђ┬Еk┬Ц┬љ ┬ѓj┬╣┼Е┬┤┬Ц_┼░s┬ѓ┬А┼▒┬«s ┼А┬њ┬╗┬ђ┬Е8┬ѓ┬б┼░┼д┬ѓ┬њs_┬ѕ┬А┼д┬ѓ ┼░┼«кђ┼░sкЂ┼« ┬ђ┬Аs┬њ┬╣┬ђ┬Е8>sj ┬Љ┬А┼дкЂ┬ђ8>┬А┼д┬«Mv┬╣┬ѓ┼▒┼д┼┐s┼▒кЂ┼«┼░┼д┼«┼┐s┬А┬ѓ┬њ_┬Еj┬«┬б┬ђ┼▒ ─ёкЂ┼░┬«┬б┬ђ┼▒┼░┼«┬Ѓ┬б┬ѓ#┬ђ┬Еk┬╣v┬╣┬ѓ┬Њi┬њкЂ┼░┬њ├а├а_┬ЕjкЂ┼»s┼џ┼дv ┼░┼«┼Еsj┬Еj` ┼й┼«─ёкЂ┼░┬«j ┼▒┬ђ┬Аs ┼Е┬┤┬Ц_┬Љ┬А┼д#┬ђ┬Еk┬Ц┬Ј┬ўкЂ┼«2┼│s┬╣─ё┼д3s┬А2┬ѓ┬б┼д┬ђ├а├а ┬«┬њ┬Ъ3 #┬ђ┬Еk┬╣t>┬╣┬ђ┬А┬ђ┬«8┬Е`= кЂ┬њ┬ѓD┼┐┼А┬њb ┼дкЂ┬њ┬ђ┬Е┼д┬Њ┬«s┼д┬ђ┼░┼д┬Ђ┬юsj ISSUE 881

//

82


81

//

ISSUE 881


ĄŮs`8Ŧ

v=8¡sžŰŮ’s ‚8‚vj©‘¡‚ſŦűŰŦƁ‘¡‚ſŦ‚¢

ŰŦűsŰŮ«àŸ“¹Ąs€ŦƁvj©®à ۂ ŮŰŦŮĄ‚8_©Ą‚8à_’¹v=8¡sž‘¥> ſ“©i©ƁŮŮƁ€’¹v Ŧ‘¡Ŧƀ€kŮſs_ ſsà“ſ“à©i©ƴƁ‘à¡‚‘©¡sžſsà“ ŰŮűsà “ſsWŰsžš‚8‚vj©‘¡‚³s #v ŦVŦ‚8‘¡‚8¥Ÿ“¹

’¹€“ ’s=7ss€k s’8 ŦŮƀŮŰƁšſs“ ’8àà>Ɓ‚làà ‚‘©¡sž skŰŮƀŮŰƁš‹i7’87Ŧ ‚8j¹€Ŧ“®ſš’ààiüƁſsj8 sàà vàà©f©¹’ …¡ŦƒŦſŦƒ©‘¥>ſs sk Űs¹ƀ€©g’#€ s «¡ƀ€àà žsWvj©’’“s®¥sũ´©làà> ſŦ‚lƀ²¡Ɓ’œŰƒĄs‚làà ŰŮ®sWŰsžš€ŦƁ «j¹…=‘¡ŦŰٞق€¡‚ ũۀ’’8àà>Ŧ“8 €ŦƁ«¡€ààŰŮƯƮˆààg‹i7‘¡Ŧ’àà¹Ŧ‚Ÿ€ààk¹ #€k¹®‘©sŦŰ®sWŰsžš

’œŰƒĄs‚làà ŰŮ’àà_©j®sWŰsžš«Ÿ“¹ ® ۂق©¢®ŰŦ‚žŮ‚Žs7g8 ŦŮۓſŦ‚lƀ²¡Ɓ ĢƮsġƮĄsſsWŰsžšvj©űŦsk>¡ŦŰsœ‚7 ®Ŧ€© ’¹€Ů®ſs_ſŦ‚l‚l ~b ŰŮűs “Ą‚8 ’8s¡…¡ŦƒŦ‘¥>€¡‚ žŦƁ‹i7®¢űs’€kŸ‚ ŰŮſsWŰsžš‚8‚ˆ “8ŭ‚ž´Ŧ’’“ssŦ ſs©™sg8ſs“ŰŦƒƴƮƮƁſ“©i©’ ®kd¡ſŦ‚l vs¡ŰŮ‚ƀƁ´Ą‚8ġƮ®“¥>€ŦƁ«¡€¡‚ ſ“©i©ƯưĢààŦ€€¡s®s“ſ“àà©i©ƱĢžŦƁ

’s¢ưưàà skſs©Űsààšƒ¹‚ž´ààŦ‚sààk ųƁ‚vj©ˆ “8‘¡‚8àà_©ſŦ‚lĄŰŦقlàà ’gbkŰŮſs“ſ“©i©vàà_ŮƁ€’s ‚8‚ «¡‚8‚ųƁ‚ààvj©ˆàà “8‘¡‚8j¹Ɓ«àà¡ #v ŦƀٓƯƳ’gbkŰŮſs“ŰŦƒƴƮƮƁſ“©i© ųƁ‚sĄs€ŦƁvààj©’®sjŦ®sœs s®8j©ũƁsf€sàà ſŦ‚lŒi8= skŰŮ Ąs€ŦƁŰŮƒàà©ſŦƒ©‘¡Ŧ’à๐©8àà>®l“ Ąs€ŦƁ’àà¹sŝšűŦ#vàà Ŧ‚‚©œjàà_Ÿ«Ÿ“¹

ISSUE 881

//

80


79

//

ISSUE 881


р╡┐р╡ЗргУржг р╢ерж╛ ╬з▀о╧ирзй╬л▀о╧држНр░н╬┤ргБ ╬Я╧кре╜                ╬з╬Л╬з╬Орв╡рвБ╧армШ╬м ╠╢риШ▀о╬╡╬з▀о╠б ─Д┬Аd ┼┐s8>i┬в ╬л╬ирзор╢╝р╖ЩреЯ╬нрмШ╬з▀о╬Цржг╬Л╬л╧крдУ                      ╬л╬нрмШ╧жрлЫржд╧крзЧ╧й╬Л╬Я╧кре╜╬мр╗ЖрнА

┼┐┬У┬вs┬У┬в

┬║┬╕┬а┬╗┬Б├Б

┼┐┼ж┬Уk┬Т┼ж┼░┬о┬Уj┼│┼▒┬У┼бv┬йj┼ж┼┐sl┬Т8┬В_┬й┬Ю┬К┼ж┬У ┬Рid┼▒╞Б┼░┬╗┼┐┼ж┬В┬б┼ж┬о┬┤ ┼ж─Д┼░┬Уlj┬Р┬б┬Уg┼░┼оv_l7┬б┼о┼░┼ж╞п╞░┼▒╞Б┼░ ┬оsj8┼ж┬Тd ┬У┬Пs┬С┬б┬Вslk┬А┬бs ╞Б┬С┬б┬В┬Рl┼▒┼ж┬о┬е┬б ─Д┬Вlb┬оa┬В┼оs8 ┼ж┼й┼оsl ┼▒┼ж┬Д┬Ю#v ┼ж╞А┬А ─Д┼░┼ж┬Б┬Ьs ┼ж┼░┬о┬А┼▒┼ж┼░┼о╞Б┬Р├а├а┬йc─Дs─Д┼░┼ж┬Б┬в┬Т┬бs┬В├а├а ╞Б┬А┼ж┬Т8s┬б┼░┼о ┼┐┼ж┬Уk┬Т┼▒╞Б┼░┬С┬б┼ж┬╗╞п╞▒─в╞│┼╜s ╞Аsv_l7┬б┼о┼░┼ж╞п╞░┼▒╞Б┼░┼░┼о #┬А┼ж╞А┼о┼ж┼о┼╛s┼Э┼ж┼┐┼б─Д╞Б┼░ #┬А ─Д┼░┼ж┬Б┬Ьs┬Рid┼▒╞Б┼░ ┬В_╞А┬▓┬б╞Б┬Т┼о┼ж┬У s┼░s_┼ж─Д┬В┬Ьk ╞Б┼░┼░┼о─Д┬Вlb┼оs8├а├а ┼ж ┬Рid┼╛sg╞Б┼│┼▒┼░┼ж ┬Н┬йj┼░s┼б╞Б┼о┬У┬Т8 ┼ж┼о┬В┬о s ┼ж─Дs┼╛┬А┬Тds┬о┬Ьk┬В ┼┐o├а├а ┬А┼ж┬У8┬Т┼о┼░┼ж┼оv┬йj┼ж┬оs┼▒┬Рidv7┬В╞Бv┼ж┬В├а├а s┬Н7bk╞Б┬Т┬б┼ж┬В┬й┬Ю┬о╞Б┬П┬й┬Э┼ж┬оk┬б┼о┬В┬е─Дs┬й┼ж┼░┼о┬А┬йl├а├а ┬А┬У┬й┬Ю╞Б┼о┼▒s├а├а ┬Нg├╝┼о┬У ┼о┬У╞Б┼░┼о┼ж┼░┼┐┼ж┬В7s┬й┬Ю╞Б┬А├а├а╞Б┼ж┬А #v ┼ж╞А┼о┬У┬Вp┼░s┬й>┬╗s┼░┼ж┬Б┬в┼╜s┼░┼о┬Тds┼▒╞Б┼░┼▒s┬й #┼о┼▒s ┼░┼ж┬В┬В┼ж┼░┼й┼оs7┬оkd┬бvgi ┬оsd8┼║┬А┬Т┼┐s>┼ж ╞Б┬о┬Уj┼│┼▒┬У┼б┼┐s┬б┬В<┼┐┼ж┬Уk┬Т┼┐sjid─Д┬А├а├а┬йi┬╣┬Еg ┼┐┼б┼▒┼ж┬оh┬б─Д┬В├а├аlb┬оa┬В┬А┬йl├а├а ┬М┬б┬Вd┬С├а├а┬б┼ж┼░┼о┼ж┬Б├а├а ┼ж┬В┬Я#┬Аk┬╣┬о╞А┬Уi┬Рl┼░s┬й>┼┐┼ж┼▒┬У┼б┬Е┼ж┼о┬Т┬й╞Б┼ж─Дs┬У┬Ь┼ж ┬Тj┬Т┬о7┬й┬В╞Аs┬Ь├а├аs┼Л╞Б┼ж┬Тv├а├а ┼ж┬С┬й8├а├а ┼ж┼░┼┐sjid #┬Аk8>─Д┬Аd┬П>┼┐┼ж┼▒s ┼┐s>┼ж┬╗┬Тds┼┐sjid┬Т┬╣ ┬оji─Дsl ┬┤┬оsWs┬йs╞Б┬Аk┬о┬Вc─Д┬В_┼║┼░sd ┬Рid┬оsl┼▒╞Б┼░ ╞А┼ж┼░┬С┬б┼ж┼░┼о╞Б┬А┼ж┼о┬о┼й┼оs├а├а7─Д┼ж┬В─Д┼ж┬Т┬Аg┼ж┼░┬о├а├аij╞Б ┼й┼оs7┬╗┼й┼оsl s╞Б┬Аs┬б┬о╞А┼ж┼░─Д┼░┼ж┬Аk┬б┼о┼╛┬У ┬Тi┬В┬Т ┬В78┬╣┼ж─в┬╗┬А├╝8┬Пi┼┐s┼▒s ┬о┬Ьk┬В┼оsl┬╗┬У┬е>┬У┬б─Д┬У ┼▒┼ж #┼о┼▒s ┬о┬Пs┼ж┼░┼о┬У ┬оji╞Б┬оij ┼░┬У_┬╣╞п╞о╞о┼▒┼ж┬Е┬й#v ┼ж╞А┬А ─Д┼░┼ж┬Б┬Ьs┬Рid┬оsl┼▒╞Б┼░ ─Д┼ж┬В─Д┬В┬й┬в┬Р┬йj`┼┐s├а├а┬б┬В┼░┼о┬╗┼┐┼ж┬В├а├а┬б┼ж┬Тij┼▒┼ж┬╗┼┐s├а├аl %┬оjid┬Вk ┼┐┼б┼▒┼ж┼║┬А╞Б┬Т8├а├а ┼ж┼о┼░┬Уa┬Рid┬оsl┼▒╞Б┼░─Д┼░┼ж┬Б┬Ьs ─Д┬АkM┼ж┬У┬Вk╞Б┼╗╞Б┼п┬Т┬еi┬╗v├а├а>┬й┬Т┬В╞Б┬Пe├а├а ┬оjid ┬Д┬б┼░┬Аv┬йf┬й┬╣╞Б┼┐sjidv┬йd┬Щ╞Б┬Тv7├а├а>┬В8_┬й┬Т┬У ┼╜┼ж┬Г┬б┬│┼й┼░┬А┼▒┼ж─Д┼ж╞А┬Уi┼┐┼ж┬Уk┬Т┼┐┼б┬В┼░┼о┬оjidv├а├а ┼ж ┬Мi8=─Дs┼░┬У_┬╣┼░┼о─Д┼▒╞Б┼░┬С┬йk┬Я┼░┼о╞Б┬Тs ┬Тj#v├а├а ┼ж #v ┼ж┬оsd╞Б┼С┼░s7┬А╞Б┼ж┬А ┼▓┬Аg┼й┼ж┼п╞А┬▓┬б╞Бv>┼Ю┬оl┼ж #┼о┬У├а├а ┬о┬П┬йiD┬Тds┼░┼о┼┐sjid┬Еg╞Б┼╛sg┼▒┼ж┼┐sl

ISSUE 881

//

78


77

//

ISSUE 881


I

225 L

L

DUBAI

124 J

8808

DUBAI

DUBAI

M

5055

DUBAI

775

DUBAI

N

H

196

DUBAI

I

DUBAI

G

9111

DUBAI

E

77677 DUBAI

I

90990 DUBAI

DUBAI

M

405

DUBAI

N 20020

DUBAI

N

213

DUBAI

O 80800

DUBAI

I

732

DUBAI

E 88788

DUBAI

F

246

DUBAI

L 55505

O

7077

DUBAI

N

3330

DUBAI

G

7787

DUBAI

E

645

DUBAI

N

711

DUBAI

K

203

E

1515

DUBAI

L

9909

DUBAI

O

9909

DUBAI

G

225

DUBAI

K

2220

DUBAI

L

225

DUBAI

L

2211

DUBAI

11101 DUBAI 2202

DUBAI

C

5115

DUBAI

J

2002

DUBAI

ISSUE 881

//

76


75

//

ISSUE 881


Ąƒ¤ š

s sūskf Ŧss8 sž %’©lű‚

ŦŰ«MƁƀs©àà fi»ų“ŝű‚»ſsü¡Ű#€©Ůvààfſ“8¡ű‘ààƁŰŰŮŦŰŮŰš ’Ɓ€©k¹’s™ŦŦŰ‚©àà ®ŦŰš’#€©ƒ’g©Ů©ũ€’Ɓ€©k¹’ààs™Ŧ #ٓ v €¥¡ŮŦ“’¹ĄŰ“ »€©ƒckۓ

ĄƁŰ’g©ŮƱũ€’Ɓ€©k¹’s™Ŧſš’ŦŰūskf Ŧ#€¡ŰƁs©ų“’ŦŰ‚©àà ŦŰſš‚¡űƁ€©ƒ»€©k¹’s™ŦŮŦ“àà’ŦŰ³ŰŦű“‚©kž#€¡ƒ¤¹ũŰŦ‚àà #€©k¹ų“s Ɓ‚ Ɓ€©ƒŧ“ Ɓ€©k¹’s™ŦŮŦ“’ŦŰƀ€àà …¥šƁ’8=žĄs8àà sž #€©k¹

%žű³ŮŦ“

’sj©žưƀ€ …¥šƁƒžŧšĄs8 sž ž‚¢ĢƮƮƀ€ ق Ɓ’8> ūskf Ŧ ĄŰ“ Ŧ sưŮŰš ĄŰ“ s‚ sŒ`ſsü¡ŰŰٓž ĄŰ“ s‚ s«¡ų“ŝű‚Űٓž ĄŰ“ s‚ s«¡ƀs© fi ’ààsj©ž«àà¡‚©àà ®s¹ƀűŦ€Ŧ’«M ’sj©žžŰslŸ«¡³ŰŦű“ƀ€ ƀ€Ű‚©kž ĄŰ“ Ŧ sưſ“8¡ű‘ƁŰ

ISSUE 881

//

74


®_¡ŦŰš

ű“« ssũۓőƁ‚Ÿ‘©ŸűŦĄ‚©¢“i ’€©Ŧ“®Ɓv ŦƀŮsdŦŻ“ĄŦƀŮsőƁ‚Ÿ€™ĄƁŰŦŮ«¡ſŦ“k’ű“ #€©k¹’©lũۓ« s«¡ű“®j¹s®¢Ůs

%’©lųƁŰ ŦŰſš„¤ #€k¹Ŧ€©žĄŦ’s vss€©s>©=ŧšĄŰŦ€gŰŮŦŰű“žŰslŸ«¡ #€sNſs8ۓĄƁŰ’g©ŮưƮ®ŦƯĢũ€’€¡ŰŦœƁ€©sNٓ ũۓĄƁŰ űŦ€d’is´#€©¡“àà_ž‚¢ŧšsŦŰٓ ũۓ€©Ŧ“®ũ€‘àà¡ŦűŦ€d #€©k¹«_ ŦŰٓ ũۓƁ€©ƒٓ ũۓ’ق ŧš®j¹“_8>

73

//

ISSUE 881


┬ѓ┬Е┬ю┬Фj┬╣v┼д┬Њ ┬ђ┼▒┼д

┬њ┬Љ#┬«k┬╣кђ┼«sf8 ┼д┼Е┼«┬Њ ┬іf┬њкЂ┼д─ёs ┼│┬┤┬њ<┬Е8┼▒┼д┬«┼д┬Њ┬« ┬њ┬┤┼░ s┬Е├а├а>s┼д┬Њ┬Е├а├а ─ёs┼▓┼░┼«┬њ┬њ┬╣┼«┬Њ ┼▒┼дкЂ┼Й┼«s8 ┬ѓ┬«┼░sb┼«┬Ѓ┬«s┬А┬ѓ8_┬њ8 ┬«├а├а кЂ┬ѓ?┬ѓ┼«┬ѓ

┬Њ┬Е┬ъ┼░┬Њ ┬њ┼Й┼«┬Њ┬Њ─ёs ┬«>┬╣┼░┼д┼▒s ┼░┼« vf ┬бкЂ ┼д┬њ кЂ┬ђ ┼Аs┼д┬Њ┬Е ┼«┬Ѓ┼«┬ѓ┬Љ┬А┼д─ё┼▒кЂ┼░#v ┼д┼« ┬њk┬А┬Ѓ┬Љ┬А┬ѓ8j┬╣s┬Њ┬њ<┬Е8┼░┼«#┼Й┼«┬ѓ┬╣┬« ┬ЊкЂ┼▓┬ѓ┬ъ┬Њ┼«┼░┬Њ├а├а┼░┼«кЂ┼д кђ┼▒se ┬Јsgv ┼░┼«┼│┼дкђ┼▒sessf┼дкЂv

┼д┬Љкђ┼д┬Њ ┬ђ┬њ┬╣v> ─ё┬Њ ┬«┬ђkкђ┬ѓlкђ┼«sf8 ┼дxk ┬њ8┬ЦкЂ ┬Ї┬Е┼«┼«┬ѓ┬Ф┬А┼Е┼░┬Њ_┼▒┼д ┬«8┬ѓкЂ┼Й┼д┬ѓ8┼дкЂs┬ЕкЂ┼Й┬ѓ ┬ѓ s ┬њ┬Њ #v ┼д┬Љ ┼▒┼д┬ђk┬╣┬ѓ┬Ц┬Њкђ┼д┬Њ ┬ђ┼░┼д┬Ђ┬ю ┬ѓc┬ѓ┬А┼▒┼д┼░ ┼Й┼д кђ┼▒se ┬і ┬ЎкЂ кЂ┼┐ ┼д┼«┬ѓ┬бs кЂ┬Љ┼Еsk┬Ц кЂ┼Еs┬╣┬ѓ┬љ┬ў┼д┼« ┬њ┬╣┼┐s┼▒#v├а├а ┼д┬ѓ┬Њi┬╗┬«┼«┼┐s├а├а_┬Ё k┬╣┼дкЂ┬«┼д┬Њ┬«MкЂ─ё┼░┼д┼«┬њ┬╣ ┼«┬Њ ┼┐s┬А ┬ѓ8_─ё┼д┬ѓ┼д┼░┼┐┼А┬њi┬Юs┬┤┬љ┬Е┼«┼Йs┼Ю┼д┬« ─ё┼▒кЂ┼░┬њs7 ┼░кЂs├а├а_┬Ф┬А┼▒┼дvкЂ┼ЙsWкђ s78 ┼д┬ѓ┬б┼дкЂ┼«┼░┼д┼« ┼«sf8├а├а ┼д┬ѓ s ┬њ┬Њ┼«┼░┬Ђ┬ю #┼Й┬Њ ┬ѓ ┬Е┬б┼░ ┼«┬« `= ┬Љ ┬Еk┬Ъ s┼Й┼░┼д┬ђv кЂ┼«#┬ђk┬╣┬«┬Јg ┬њs7 ┼Е┼░┬Њ_┬ѓ s ┬њ┼Йs┼Ю┼д┬ѓ ┼░sb кЂ┬« ┼░┬«vdfk┬њ┬«s< ┼Й┼«┼А┬њ┬Ц k┬А┼д%vf┬б┬ђk=7ss┼д┬Њ┬Е├а├а ├є┬љk┬╣┬њ┬Ъ┬њ ┬╣┬ђ┬Еk┬╣┬«┬Аsjk┼д┼░┼д┬ѓ #┬ђ ┬ђ┼д┬Њ кђ┼д┬ѓ┬ѓ ┬Њ─ё┼д┬ѓ┼«┬Њ ┼┐кЂ┬ђ кЂ┬«s<─ё┼▒кЂ┼░ ┬ђ┬љs┼░┬ђg┼А┬╗┬ђ├а├а s┬њ8├а├а ┼д┼«v┬А┬ђкЂvs┼ю┬Љ┬А┼дs┬« ┬Ёk┬╣┼дкЂ┬ѓ┬љl┬њ├а├аj┼▒┼дкЂ─ё┬Њ├а├а ┬« ┼д┬Њ ┬ђ ┬єg┬«┬Њ┼┐┬Њ├а├а┬Ъ┼І├а├а8┬Аsl кЂ┬«s┬А┼▒ ┼░┼дкЂ┬« ┼░┬ѓ─ё┼д┬ѓ┬Њ┼▒┼д┬ѓ8├а├а_┬Е┬«8 ┬Њкђ┼д┬Њ ┬ђv├а├а>┬Е ┬ђ┼д┬Њ ┬ђ┬Е┬ўs┼д┼░┬Њ┬Ї┬Е┬ЊкЂ┼йsj┬╣┬Ѓ┬ЕкЂ┼д ┬╗┬«┼«┬«M┼┐s_v>┬Аs s #v ┼д┬њ8 ┼д┬Ђ┬бvкЂ┼Е┼дкђ┼▒seкЂ┬Њ┬Ј┬ЕiC #v ┼д┼«┬ђ┼д┬Њ ┬ѓ┬«┼д┬Њ ┬ђ┼▒┼дv ┼«кЂ ┼«┬ѓ┬╣ v├а├а ┬Њ┬њ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Ц┼йs┼░┼«кЂ┼д┬« 8├а├а>┼Е┼«┬Њ ┼йs┼░┼«┬«8кЂ┬Њ├а├а

ISSUE 881

//

72


ĄV““k¥

vs Ɓ‚¥:sˆ “sm¹“ts`

sˆ7‚Ąsvjàà>®i¹Ž‚8k¹vsàà Ɓ‚¥¡sŮŰŦŮŰsc8Ŧs©¹“v¹‚àà ĄŰ³ŮŮŰs©i©ƲyưŮŦŮŰŦ‚#ق©œƀ€l‚ŦŰv¹‚ ‘¡ŦĄsƀsœ8àà Ů€©“ Ɓsƀsœ8 Ů’©i¹s©¹“»ſš7 ‚Ɓ€àà €gdk’8 ¢Žsàà ‚7s8¤àà ŰŮ ’“s#ق¹€Ŧ“ ŰŦ¢ŦƁvs Ɓ‚¥¡s’ŦŰƀ€ Ůs¡…=Ąs„¡Ɓ‚àà

®¡slſs¥Ŧ€sŦŰٓ ŮŦŮŰŦ‚€ŰŦŮ€`v¹‚ ƁŮ‚»ŰŦűsˆ¡Ŧ‚ ’ ĄŰs¢űs ƁŸŦ€Ŧ€Ŧ“8sق¹€Ŧ“ «j¹vs Ɓ‚¥¡s’ŮŦŮŰŦ‚‘¡Ŧ#€kk¹ vgŦ“vs Ɓ‚¥¡s#€Ůų‚8>¢ſs¥Ŧ€sŦŰſ“űƁ€k¡ƁĄŦ‚ŰŦűss Ŧ€ŦŰv¹‚àà ‘¡Ŧsˆ7‚Ąsv¡sàà ‚œ¡ŮƁłńĿļĬ#ĔńŁsààƀق¹ ‚©©esvj>®adŰŮƒ©ŮŦŮŰŦ‚ˆ¡Ŧ‚àà #€k¹v¡‚¡€Žsàà «¡ĄŦ‚ ų€¡‚ ŮŦŮŰŦ‚ŰŮ‘¡ŦűŦ…àਫ਼’¹ĄŦƀ‚¹v¹‚àà »Žs9ſŦ“k’Ɓƀق¹ vs Ɓ‚¥¡s#€ €Ŧ“ŞĄŰŦ€¡‚ vs Ɓ‚¥¡sˆ “‚œ¡Ů»Ů“ƀ€àà €© €©“ĄŦ‚ŦŰٓ ſŦ“³Ůsààs©sàà »Ů“ €¡€s‚¡€®¡sjkŦŰvC ®¡s® “¢€©“’s©¹“űŦg8>Ɓv>€Ŧ“ Űs¹’€¡€ſŦŰŦ€jŸ‚ž #v Ŧقž€Ŧ“ €¡€®Ŧ‚ s

71

//

ISSUE 881


ĄV““k¥

ũs`=_ ®sj8Ŧ ’©ƁŦƁ ļņķńŃıǝ sƀŦ‚jģſ“f¡š’¹ٓƀ€àà ’8f¢‘¡ŦűŦ…©ž #€ €Ŧ“ ’™‚Į¨Ćǟs8>©

ŰŦ€jŸ‚žűŦĄ‚ààœ¡Ůũs`=àà_ŰŮſ“k¹ŦsŦ …¡sM’üf’’“s’¹ƀ€šƒ©žŦƀ€k¡š ’¥k¡ŦŽsj8Ŧƀ€ ƀŰsàà šſš’’¹®¦k¡ŦġyƲ #v ŦŮs¡ű®i© €k s®dŦƁũs`=_‘¡Ŧ »ĄŦ’8>ġƀ€űŦقž«¡sŮs¡űŽsj8Ŧ’ģſ“f¡š ‘ “ƁűŰsąıŕļŃĬ®¦k¡ŦġyƲ…¡sM’üf »^Űſ“àà©i©ƯģűŦ®s7©8àà_ž»ƯƴưƮŰŮưĢġƮ »v¡ssœ©¢ƯưƳƁƯģ»Ʊư»ģġ®àài ŦŮs’cs ®iàà>¥©žsœƯƱ‘©ŰƁŮ»DDR3v¡ssœ©¢ưžŰ “iŰُàà>¥©žsœư‘àà©ŰƁŮ«¡ƁtààgŰŮ »ĄsĄŦƁ»Ū“àà“i©7űŦ‚ààœ¡Ůũsààs¥ŦƁ ǛĦ»›šĦ›ƟƁ3GĄs’¥7àà űŦ®s7©8àà_ž #€š€Ŧ“ ŰŦűs’ĦņąĆƟĦņĆƟđĦņ

^“>s ˆ “ƀ€©j Ą‚s®“®‚d

Ůۓàà ĄsààĄ‚s ŰŮ ƀ€àà ààsĄsààŰŦƒŦŰŮƀŮsf8àà Ŧ Ąsv<¢ŋàà“`=»ààj ĄŰƁ‚™ۓŦűŦ®¥¡®€© “ž €©“^“àà>s ź€#v Ŧ ŰŮƀŮsf8àà ŦĄŦ‚Ą‚ààs«¡ ĦıĬň ēļŕ ſ“àà¦j ®¡sv<¢ ‘àà¡Ŧų´àà‚àà9¹Ŧ€Ɓvàà Ŧ ſق¹ƀقàà_ĄƁŰ‚®s¤j¹ #v Ŧƀ€ ƒ¹‚j8ſš

®‚dŦŰ®àà“k8ũ³“`ü Ąs’“MűŦ®¥¡’¹v Ŧƀق¹ ‘¡ŦĄƀ€©j €kj “‘fiŰŮſš Űs¹’„¥i®®ààkd¡®s¤j¹ ^“>s #vàà Ŧƀ€ ’8‚¢ ĄŰs¥ŦŰƀ€©j Ą‚ààs‘¡ŦŰŮ ’¹ƀŮŦŮŰŦ‚ƀŮsf8àà ŦŮۓŦŰ ŦŰĄ‚sƀ€àà ƀ‚àà© ůĄV‚Ŧ #€Ů®…¡ŦƒŦ ƀ‚© ů ĄV‚ààŦ àà< …¡ŦƒŦ

ƀ€©j Ą‚s «¡ ^“àà>s

ۓààck’’àà¹قà๮àà‚d sàà ®àà¡sŰŦƒŦ ŰŮ ƀŮsf8àà Ŧ ƀŮŦŮ’dàà “ƀ€©j Űs8 sàà

‘©kŸĄ’ijűŦ#vàà Ŧƀ€àà ĦıĬňēļŕ’ſŦ“®®¡sŰŦƒŦ #ق¹ƀŰs Ŧ^“>s

‚¤š®i©ưƯƮĄ‚s‘¡Ŧ€kŸ‚ ŰŮ ƀŮsf8àà Ŧ ĄŦ‚àà ®8sàà

tàà sk €kjàà “Ąs‘fi ĄsĄ‚sűŦ®¥¡sŦ»vàà>© ƀŮsf8àà ŦĄŦ‚³sv©‚ sàà Ąs€kvàà ŮƁsvsàà ŰŮ #Ůق¢®ŧ“>ü€kj “ GearĄ‚s‘¡ŦűŦƀŮsf8àà Ŧs ŦŰĄ‚8_©ſsűv ŦŰŮsēļŕ #ŮŰƁs©žŦƁŮ €àà©“ŮۓààŰŮ^“àà>s

ƀ€©j Űs8 sàà s®¡sĄ‚s »ĄŦƀ‚¹®s¤j¹‚œ¡ŮƁƀٓ7slk ’k©ű‘¡ŦŰŮƒàà©®ŽŦ®ààkd¡

ISSUE 881

//

70


┬ѓ┬Е┬ю┬Фj┬╣v┼д┬Њ ┬ђ┼▒┼д

┬њ┬Љ#┬«k┬╣кђ┼«sf8 ┼д┼Е┼«┬Њ ┬іf┬њкЂ┼д─ёs ┼│┬┤┬њ<┬Е8┼▒┼д┬«┼д┬Њ┬« ┬њ┬┤┼░ s┬Е├а├а>s┼д┬Њ┬Е├а├а ─ёs┼▓┼░┼«┬њ┬њ┬╣┼«┬Њ ┼▒┼дкЂ┼Й┼«s8 ┬ѓ┬«┼░sb┼«┬Ѓ┬«s┬А┬ѓ8_┬њ8 ┬«├а├а кЂ┬ѓ?┬ѓ┼«┬ѓ

┬Њ┬Е┬ъ┼░┬Њ ┬њ┼Й┼«┬Њ┬Њ─ёs ┬«>┬╣┼░┼д┼▒s ┼░┼« vf ┬бкЂ ┼д┬њ кЂ┬ђ ┼Аs┼д┬Њ┬Е ┼«┬Ѓ┼«┬ѓ┬Љ┬А┼д─ё┼▒кЂ┼░#v ┼д┼« ┬њk┬А┬Ѓ┬Љ┬А┬ѓ8j┬╣s┬Њ┬њ<┬Е8┼░┼«#┼Й┼«┬ѓ┬╣┬« ┬ЊкЂ┼▓┬ѓ┬ъ┬Њ┼«┼░┬Њ├а├а┼░┼«кЂ┼д кђ┼▒se ┬Јsgv ┼░┼«┼│┼дкђ┼▒sessf┼дкЂv

┼д┬Љкђ┼д┬Њ ┬ђ┬њ┬╣v> ─ё┬Њ ┬«┬ђkкђ┬ѓlкђ┼«sf8 ┼дxk ┬њ8┬ЦкЂ ┬Ї┬Е┼«┼«┬ѓ┬Ф┬А┼Е┼░┬Њ_┼▒┼д ┬«8┬ѓкЂ┼Й┼д┬ѓ8┼дкЂs┬ЕкЂ┼Й┬ѓ ┬ѓ s ┬њ┬Њ #v ┼д┬Љ ┼▒┼д┬ђk┬╣┬ѓ┬Ц┬Њкђ┼д┬Њ ┬ђ┼░┼д┬Ђ┬ю ┬ѓc┬ѓ┬А┼▒┼д┼░ ┼Й┼д кђ┼▒se ┬і ┬ЎкЂ кЂ┼┐ ┼д┼«┬ѓ┬бs кЂ┬Љ┼Еsk┬Ц кЂ┼Еs┬╣┬ѓ┬љ┬ў┼д┼« ┬њ┬╣┼┐s┼▒#v├а├а ┼д┬ѓ┬Њi┬╗┬«┼«┼┐s├а├а_┬Ё k┬╣┼дкЂ┬«┼д┬Њ┬«MкЂ─ё┼░┼д┼«┬њ┬╣ ┼«┬Њ ┼┐s┬А ┬ѓ8_─ё┼д┬ѓ┼д┼░┼┐┼А┬њi┬Юs┬┤┬љ┬Е┼«┼Йs┼Ю┼д┬« ─ё┼▒кЂ┼░┬њs7 ┼░кЂs├а├а_┬Ф┬А┼▒┼дvкЂ┼ЙsWкђ s78 ┼д┬ѓ┬б┼дкЂ┼«┼░┼д┼« ┼«sf8├а├а ┼д┬ѓ s ┬њ┬Њ┼«┼░┬Ђ┬ю #┼Й┬Њ ┬ѓ ┬Е┬б┼░ ┼«┬« `= ┬Љ ┬Еk┬Ъ s┼Й┼░┼д┬ђv кЂ┼«#┬ђk┬╣┬«┬Јg ┬њs7 ┼Е┼░┬Њ_┬ѓ s ┬њ┼Йs┼Ю┼д┬ѓ ┼░sb кЂ┬« ┼░┬«vdfk┬њ┬«s< ┼Й┼«┼А┬њ┬Ц k┬А┼д%vf┬б┬ђk=7ss┼д┬Њ┬Е├а├а ├є┬љk┬╣┬њ┬Ъ┬њ ┬╣┬ђ┬Еk┬╣┬«┬Аsjk┼д┼░┼д┬ѓ #┬ђ ┬ђ┼д┬Њ кђ┼д┬ѓ┬ѓ ┬Њ─ё┼д┬ѓ┼«┬Њ ┼┐кЂ┬ђ кЂ┬«s<─ё┼▒кЂ┼░ ┬ђ┬љs┼░┬ђg┼А┬╗┬ђ├а├а s┬њ8├а├а ┼д┼«v┬А┬ђкЂvs┼ю┬Љ┬А┼дs┬« ┬Ёk┬╣┼дкЂ┬ѓ┬љl┬њ├а├аj┼▒┼дкЂ─ё┬Њ├а├а ┬« ┼д┬Њ ┬ђ ┬єg┬«┬Њ┼┐┬Њ├а├а┬Ъ┼І├а├а8┬Аsl кЂ┬«s┬А┼▒ ┼░┼дкЂ┬« ┼░┬ѓ─ё┼д┬ѓ┬Њ┼▒┼д┬ѓ8├а├а_┬Е┬«8 ┬Њкђ┼д┬Њ ┬ђv├а├а>┬Е ┬ђ┼д┬Њ ┬ђ┬Е┬ўs┼д┼░┬Њ┬Ї┬Е┬ЊкЂ┼йsj┬╣┬Ѓ┬ЕкЂ┼д ┬╗┬«┼«┬«M┼┐s_v>┬Аs s #v ┼д┬њ8 ┼д┬Ђ┬бvкЂ┼Е┼дкђ┼▒seкЂ┬Њ┬Ј┬ЕiC #v ┼д┼«┬ђ┼д┬Њ ┬ѓ┬«┼д┬Њ ┬ђ┼▒┼дv ┼«кЂ ┼«┬ѓ┬╣ v├а├а ┬Њ┬њ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Ц┼йs┼░┼«кЂ┼д┬« 8├а├а>┼Е┼«┬Њ ┼йs┼░┼«┬«8кЂ┬Њ├а├а

69

//

ISSUE 881


sl¡€kűs©

Email: niazmandi@ertebat.ae € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ - ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_ žŦ€=8 Ŧ

ĄŰŦŮŦۓŦŰŮŰs¹’gs svsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’ #¡€kŰs©®Ŧ‚©8_¹v¹‚ ŰŮĄŰs¥jvl ƮĢƮ-ƲƲƱƱĢģƮ%‘fi

»„sàà>©őۀ»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sšsàà¡Is ’

®s¢ŰűsۓààŦvl®àà>©iœŦſsààű’ˆiàà> #¡€kűs© Ʈġ-ƱưƴƳġġƮ%‘fi

’s 

žŦ€=8 Ŧ źśȋƺƨŞśƀśŞŮŚŻƐȊɆƺŞ ȊɆźŶɄźśȌƴƻţƼŬɅɆŚźŎƺűƤƈ ƲɆŷƸƳżśɇƷţƧƽƺƴɇƷŢźƾƉŞƺưŭƳ ƮĢƮƯĢƴƮƮƲƮ

#¡€kűs©€¡Ŧű© ŠgbkŰŮIs ’s ’

ƮĢĢ-ġĢƲĢƮƱƱ%‘fi #¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮIs ’s ’

ƮĢƮ-ĢƮƴƮƯģư%‘fi

’‚f8

ĄŰs¥jvlIsàà ‚=8àà Ŧ®sƁ®‚«¡’ #¡€kűs© Ʈġ-ƱƱġĢƱƮĢ%‘fi

»®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš

#€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d

vlŰs¹’gs ĄŦŰŦŮŰŦ€sàà>®¡sšs¡Is ’ ƀŮsšő‚ààj¢ۓŦŰŮŰs¹’gsàà sƁŮŰŦ»®àà‚ #¡€kűs©®Ŧ‚v¹‚ ŰŮĄŰs¥j #€ s®ĄŰs¥j ƮĢƮ-ƯƲġƱƮƮƴ%‘fi ƮĢĢ-ưƲƱƲƱĢĢ%‘fi

ƮĢƮ-ƲưƳƱƯưư%‘fi

Ʈġ-ưģĢưƯưƳ%‘fi őۀƁvsŦĄŦŰŦŮIs ® űŰƁ®‚ĄŮŦ€d’

ƀŮsšvsŦĄŦŰŦŮʼnĿļŃįĬňıőۀĄŦŰŦŮ®Ms

ŬŦ‚ ƁđʼnŅ#Ńıŕ„¡“’s‚®¡sšs¡Is «¡’ ĄŰŦ€sàà>’s‚’skàà š»vsŦĄŦŰŦŮ®àà¡sš #¡€kűs©Űs¹’gs sŧƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®Ŧ‚ŰŮŰs¹vl ƮĢƮ-ƲƯĢƴĢġư%‘fi

#¡€kűs©Ą‚œ©‚

Ʈġ-ƱƱġĢƱƮĢ%‘fi ۓŦ’sk šƁ®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>®Ms ’ gƁààjv¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvl‚àà“©¤s¹ Ʈġ-ưƱƳƳƳƲƯ%‘fi

#¡€kűs©®¡s¡ŰŮ

»’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi

Ʈġ-ưƴģƲġġġ%‘fi

«© ´¹®g© “ųű“š Űs8©¢"“s©ž Ɓ ۓ8k ƮĢƮ-ƲƮĢƯƲƯƳ:‘fi

vl»„s>©Ż“®¡sš ®sW«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€ ƀsœ_ŦŮƁŲŰŦ€Š sg #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

őۀĄŦŰŦŮƁŧ‚<®Ms ųű“švlITFűŦĄ‚œ©‚ ž´Ŧ„©k®Ɓ‚¢Ɓ®“` .€¡sM®®¢Ůsš

®sv¹‚ ĄŦ‚ųƁ‚k ‚žžŦ€=8 Ŧ

ƮĢư-ƳĢưƮƮƴĢ:‘fi

ƮĢģ-ƲƮġƳģưƱ%‘fi

Űs¹Ąs¡“

#€ s®ĄŰs¥j

Ʈģ-ĢĢġĢƱĢƯ%‘fi ũs Űsf ŸŦ“Ŧų‚¡žƀŮsšŰs¹’gs sƒ¤ š®Ms

#€ s®ŽƒkƁŰs¹ü»„s<ĄŦ‚Ŧ

ƮĢƮ-ưĢƮƴƯƮƮ%‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »Ű“8k »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »űs»źŮ»œŰŦ»“s©ž Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Űő“¹ ĄŰs¥jƀŮsš #€ s® ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi ISSUE 881

//

68


ĄŮs`8Ŧ

Ůs`8Ŧ‘©j€<ſŦ‚¡Ŧ s©Ů

«©Ɓ‚8¥ŦĄŰŦ€¥ss®¢Ů“šƁĄV‚Ŧź‚`…s¹

®iiHŦ‘©ŻƁ€kųŰŦƒ¢‘¡‚ƀűsŲs Ŧ‚ſŦ‚¡Ŧ #ٓưƮƯƱŽs ŰŮs©ŮŮs`8Ŧ‘©j€<Ž“ž v7àà>ưƮƯƱŽsàà ŰŮſŦ‚¡Ŧ®i Ŧنs s€©“ ‚œs©’¹’8àà ŦŮ…s¹Ű³ŮŮŰs©i©ġƯ»ưƮƯư’àà €©“ſŦƒ©#v ŦſŦ‚¡ŦĄŮs`8Ŧ€àà Űſ€ ®fk €¡‚ ũۀ† s Ųs Ŧ‚ſŦ‚¡Ŧ®i Ŧنs s € Ű#v Ŧƀ€ ž´ŦŰ³ŮŮŰs©i©ƴġĢŽs ‘¡ŦŰŮ «sž´ŦŲsàà Ŧ‚ƴƯŽsàà ŰŮſŦ‚¡ŦĄŮs`8Ŧ ‘¡Ŧٓ ®®k©…©ž€ ųŰŦƒ¢ĢyƳ®fk»Ąƒ¹‚ ƴƱŽs űŦƁƀ€ ŰŦ‚¥ƴưŽsàà ŰŮ®fk€ Ű ‘¡ŦŰŮ#ٓàà v79ſŦ‚¡ŦĄŮs`8Ŧ€àà Űv©d™Ɓ ſŦ“k’ưƮƯƱŽsàà ŰŮs¥¡‚šŻƁ€ààk»ųŰŦƒ¢ #v Ŧƀ€ ’8 skàà s©ŮœŰƒŮs`8Ŧ‘¡‚œŰƒ ưƮƯƱŽs ŰŮۓ_¹‘¡Ŧ®i Ŧنs s€©“ųűŰŦ ‘¡ŦűŦ„ž#vàà ŦƀٓŰ³Ůſ“©i¡‚ƯģyƲģ‚‹s ſ“©i¡‚ƯƱyƱƴ®i Ŧنs s€©“s‘©Ÿ»Ű“_¹ ŰŮĄŰ³Ůſ“©i¡‚ĢŰs€kƁžƁŮ’7ŰŰŮĄŰ³Ů #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ž“ ’7Ű

67

//

ISSUE 881

ũs€ ‚©o‚ààœ¡Ůl’àà8¥#€k¹®vàà Ŧقž v©sf Ɓŧs8 ’bàà ŦƁ’«©Ɓ‚8¥ŦĄŰŦ€¥s ſƁƒŦƁv sۓ_¹ĄŮs`8Ŧ€ Ű‚ĄŮs`8Ŧ »®“žƁ®sũŦŮƁŦ‚’ſ€©àà_=v‚àà ‚ ‚8àà_©ŦŰĄŰsDũ´sdƁũŦŮƁŦ‚ààſs¥ààŦ #v Ŧ®iŦ‚Ɓ®i‚Ŧ‘¡Ŧ’¹ق¹€Ŧ“ ’¥7 ŰŮ®s7Ɓ®sŮs>ſs¥Ŧ‚œ¡ŮĄ“ űŦ Ɓ«©Ɓ‚8¥ŦĄŰŦ€¥sũs€ ų‚8>¢s®¥s …s¹ũ€àà ’s…k¹Ŧ‚Ɓs€k¡Ŧ‚‚ũŰsc ’›"ĒĬŃĿļŃĵ‚àà®k87‚8àà>ŰŮƁ€ààs¡® Ɓۓ8©sŦŰ®àà¥sĄsv©sdſŦ“®®àà8ŦŰ ®sj8ŦĄsŮs>Ą‚©¢¥àà ŠsƁق¹€Ű «©Ɓ‚8¥Ŧũs€ ‚®k87Ɓ‘¡´šũŰscƁ€ #€s¡®ų‚8>¢s«s

«©Ɓ‚8¥ŦĄŰŦ€àà¥sŰŮ’àà¹vàà Ŧ‘¡Ŧv©dŦƁ ź‚®sũŦŮƁŦ‚ààžsààŝŦŰŮvŮƁv‚àà

U‚¢‚cŰŮsſŦ“àà®M‚œ¡ŮƁ€ààű®ŦŰŽƁŦ ĄsĄŰŦ“àà ŮƁ®sƁĄŰsààDĄsà஢€©¦©ž ®8k ũۓ’ŦŰ®¥s’¥7àà »Ą‚l ®¢€ű Ąsۓàà_¹’87Ŧ#ق¹ƀŰŦŮŦ®¥¡ƒ©’dŦ‚sƁ ’¡ŦŰŦ‚©>ŰŮĄ€kiƁŰŦ“8 ŦĄsžs¢’8‚àà_©ž ’k¡ƒ…s¹ĄŦ‚«©Ɓ‚8¥ŦĄŰŦ€àà¥sũs€ ſق¹¹’87ŦƁĄŰsààDƁ®“žƁ®sũŦŮƁŦ‚àà ’¥7 Ɓ€Ŧ’8àà ŦقĄ‚làà v¡‚¡€Ąs’k¡ƒ sۓàà_¹‘¡Ŧ’‚DűŦ®“ ’ſŦ‚¡Ŧ®àà¥s űŦ®àà sv‚àà ſŦƒ©…s¹#€Ŧƀقƀ‚ààl ®¥¡Ž“žűŦ®¥¡ƒ©ƀŮsf8àà Ŧs¡Žsg8ŦƁààg ũs€ űŦ’ààdsĄ€kƀ‚lĄsŮŰƁs8àà ŮűŦ ¡Ŧ‚ſŦƒ©vŦ’¹vàà Ŧ«©Ɓ‚8¥ŦĄŰŦ€¥s Ąs’k¡ƒ…s¹v¡slŰِ®žsŒ©¹’ijűŦ ŰŮ€kŸ‚»ŮŰŦŮƀŦ‚ààj’ŦŰ®¡saƁ®sc8Ŧ ſs¥Ŧ«©Ɓ‚8¥ŦĄŰŦ€àà¥sũsàà€ Ąsa ĄsũŰsàà> ‘¥©Ɓ»ŮŰŦŮٓƁƀŮsf8àà ŦŠ“

’àà“8‚àà8j¹€ààk¡Ŧ‚‘àà¡ŦŰŮ®ààsj8ŦƀŮŰŦƁ ®¥s’¥7 ŦŰſšĄs’k¡ƒƁƀٓſŦ€Ɓ‚làà


ũŦŰsŦ

ƒ7 t© s®7 “Ŧ„©iž®¥ ƒžƒ¹‚ €k¹®®¡Ŧ‚¡žٓ ſŦŰsj©űŦ ſŦŰsj©Ɓ‘©dŦ‚’ŦŰƒ7 t© Š¡ű“Ŭ‚ ®7 “Ŧ„©iž®¥àà ƒžƒ¹Ŧ‚ ų‚8àà>¢ۓck’Ɓقf‚`ükžŦ€Ŧ«¡® ƒ¹‚‘¡Ŧ#vàà Ŧƀق¹űsš ŰŮſ€vƁsgſŦƒ©…¡ŦƒŦƁsĄŰsj©űŦĄ‚©œ_©ž»ĄŮ‚v´ ^k‚ #ŮŰƁš®ŰŮŦ‚Ŧ’®¥ ƒžƒ¹‚ŰŮŦŰƀűsƀ“©ź‚`Ŭ‚ »ĄŰsj©‚Ŧ‚ ſŦۀŮƁƁŦُ©i ª©‚àà ®7 “Ŧ„©ižŰŮũs€ Ɓ®sۓŦ¹‚¡€ ĄŦ‚ų´’¥ivàà>©‚8lũs€ ’˜ŦŰŦslk®7 “Ŧ„àà©ižų´»vf¢ ®7 “Ŧ„©iž‚™sŽsààŰŮ#vàà>ƒ©‚s¹Ɓ‚s7¡ű®s€ ’àà˜ŦŰŦ ĄŦ‚ŦŰs‚ Ŵ“`=»àà`ƀ“©űŦ®ŦƁŦ‚‚¡Ůsgsvàà Ŧų´ŰŮ #€¡sM’©lٓ ſsdŦ‚űŦ®¡Ŧ‚¡ž ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ISSUE 881

//

66


ƁŰٓ

ũƁۓ¹‘©ƁŦĄŦ‚Ű³Ůſ“©i©«¡ ŰŦƒ¢‚’¡‚© źŦ€Ŧs»ƀ€ü8ũ³s¡Ŧ  Ŧ‚‘¡ŦűŦsٓàà #ٓƀ€ Ų“sŰs¹ſs ‚ ’> “ŧs>’ ĄŦ‚«àà¡Ű€k…ààb#€àà ’8=¡Ű Ž“ž’¹ƀ€àà wssũƁۓ¹2‘©ƁŦ3 ŠjŒi8=Ąs’¡‚© ĄŦ‚ààĄŮs¡ű ſ³ŦűŦŦŰ«àà¡Ű€k€¡s³sààj8Ŧ„ž ’=>‘©ƁŦĄŦ‚‚œ¡Ůſ“©i©«¡ #ٓ ĄŰƁš ſƁ€ưƮƯĢĊǗǝ‘àà©ƁŦƀ€¡Ŧƒƀ€àà‚ ’k¡ƒ»‚œk©8àà ŦũƁۓ¹Œg ſƁ€ ū‚ Ű³Ůſ“©i©ƯyƯ’8àà ¢Žs ƁŦ #ق¹ €dƁٓMưƮƯġ‚œk©8 ŦũƁۓ¹‘©ƁŦ #©Ŧ€Œg

»€© ŰưƮƯƱŽs ŰŮƀsœ8 Ůſ“©i© sv¹‚àà ‘¡Ŧ®i ŦŮųƁ‚àà’Ÿ‚¢ ƀsœ8àà Ůſ“©i©ƯyĢƴ’…s¹ģyġ ƀƁ‚¢ųƁ‚ŮŰŦŮŰsc8Ŧs“¡“#€© Ű ſ“©i©ƯƮyƱŮۓàà¹Ű’ààųŦ®ààsl ‘¡Ŧ’¹€ ‚ưƮƯġŽsàà ŰŮƀsœ8 Ů űsàà ƁŰٓ ‘©8àà>Ş’ŦŰſš‚ààŦ ſ“©i©ƯƮĄ³sààƀ€kk¹€©“®ààsl #ق¹€Ŧ“ ¡€7ƁŰٓ ƀsœ8 Ů

65

//

‘¡Ŧ®i ŦŮ€àà©“ق¹ž´ààŦs“¡“ ġyƱ’…¡ŦƒŦ€ààŰŮưyƴsààƀƁ‚¢ ŰŮƁƀ€© ŰƁŰٓ ƀsœ8àà Ůſ“©i© ‘¡Ŧ®Űs €àà©“€àà ŰŽs‘©j ĢyƳ’Ɓƀٓ€ŰŮģyƯűs ƁŰٓ #v Ŧ’8s¡…¡ŦƒŦƀsœ8 Ůſ“©i© ž´Ŧ ſsl űsàà ƁŰٓ ‘¡‚œŰƒ €àà ŰƀƁ‚¢‘¡Ŧ®slųƁ‚ààق¹ ƴyƴŮۓ¹Ű’Ɓvàà ŦŮĄ€ŰŮưyġ

ISSUE 881

®¡s¥¡‚šŰŮŰs©i©«¡žs«¡Ű€k«¡Ű ſقĄŦ‚Ɓv>©U sŦƁŦ#v Ŧ ’k¡ƒ®jŰvfĄŮ€’¹v Ŧ‚™s ĊǗǝũƁۓ¹‘©ƁŦts³sƁŦ#€k¹ ƁŰٓ ‘¡Ŧ€Ŧ“®Ɓv ŦưƮƯĢ’ž“¹ ‘¡Ŧ#€k¹’s™Ŧٓ ſ“©àà>¥i¹’ŦŰ ſ“>¥"ũ‚ƀ€¡Ŧƒ’s ŰŮƁŰٓ  Ŧ‚‘¡Ŧ#ٓƀ€ ’8 Ŧ¢ƀ€¡Ŧƒ’ ƀ€¡Ŧƒ Ŧ‚űŦ‚œ¡ŮĄŰs©àà>€ks

%Ůű®slŮۓ¹Űs“¡“ Žs ŰŮƁŰٓ ſ“©i©ƯƮ€©“ »ŮŦŮųŰŦƒ¢“©¹“űŦſsHšĄŰŦƒ¢‚7 Ɓۓ““>sl¡Ŧُs s“¡“ƀƁ‚¢ ق¹ž´Ŧۓà“s“¡“v¹‚à Ą€ŰŮưyƯ€ Ű€s űۓ““k© ſslŰŮűsà ƁŰٓ ‘©8>Ş’ ’8àà ¢Žsàà ’v7àà>ٓ €©“ ſ“©i©ƯƮűŦ…©’¹ƀ€à ¡€7 ſ“©i©ƯƮyƯ€©“’ſ€© ŰƁĄŮ´© #v Ŧƀق¹€©“Žs ŰŮƁŰٓ #v ŦƀٓưƮƯƱŽs ŰŮƀsœ8 Ů


ISSUE 881

//

64


63

//

ISSUE 881


ųƁ‚vl®“¥>Ąs´¡Ɓ ΖΧΎγϝΎΣέΩˬϪΑ΍ϮΧ˼ˬ7\SH0ˬ0LUDϢϳήϟ΍ ϩΪηΖΧ΍Ωή̡̃˼˹ ˬ ϪόϟΎτϣϭέΎ̰ΘϣΪΧ ϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̋ˬϥΎΟήϔϟ΍ ϊΑήϣΕϮϓ̋˹˹˹ ϢϫέΩ̊̀̊̋˹˹˹

ųƁ‚vl®“¥>sſsWŰsžš ϪΑ΍ϮΧ˻ˬRimal 3ˬβϧΪϳίέ̨ϴΑ΍ήϴϤΟϥϮϳίΎ̯΍ ϊΑήϣΕϮϓ˺˻̊˼ˬΎϳέΩϞϣΎ̯ΪϳΩΎΑ ϩή̯΍άϣϞΑΎϗ ˻̀̋˹˹˹˹ ϊΑήϣΕϮϓ̊́̊ˬϮϳΩϮΘγ΍ˬϥΩέΎ̵̳έϭΎ̰δϳΩ ϢϫέΩ̋̋˹˹˹˹

ųƁ‚vl®“¥>sſsWŰsžš Diamond View 1ˬϞ̯ήϴγΞϴϠϳϭ΍ήϴϤΟ ϊΑήϣΕϮϓ̂̂̂ˬϪΑ΍ϮΧ˺ ϩή̯΍άϣϞΑΎϗ ϢϫέΩ̂˹˹̄˹˹˹

έΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̋ˬThe villaˬΪϨϟ̶ΑΩ ϊΑήϣΕϮϓ̌˹́˹ˬϝΎϣήϧΪϳΩΎΑ ϢϫέΩ̊̄́˹˹̄˹˹˹

ˬέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ˻ˬTaj Grandeurˬ΍ήϴϤΟϢϟΎ̡ ϊΑήϣΕϮϓ˻˺˹˹ˬΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϞϣΎ̯ϪϠΒϣ ϪΑ΍ϮΧ˺ˬCBD Clusterˬ̶ΘϴγϝΎϨθϧήΘϨϳ΍ ϢϫέΩ˼̄̂˹˹̄˹˹˹ ϊΑήϣΕϮϓ̌̋˹ ϢϫέΩ̌̋˹˹˹˹

ˬϪόϟΎτϣϭέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ˼ˬThe Spring ϊΑήϣΕϮϓ˼˺˹˹ˬϝΎϣήϧΪϳΩΎΑ ϢϫέΩ̊̄˹̋˹̄˹˹˹

Scala Towerˬ̶ΑβϨϳΰϴΑϥϮϳίΎ̯΍ ϊΑήϣΕϮϓ˺˺˼̊ˬϪ̩ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϪϠΒϣϪΑ΍ϮΧ˺ ϢϫέΩ˺̄˼˼˹̄˹˹˹

ųƁ‚vlĄŰsDĄs€ŦƁ

Dubai Health CareέΩϊϗ΍ϭ̶̰ηΰ̡̮ϴϨϴϠ̯ ϊΑήϣΕϮϓ˼̌̊˼ˬϕΎΗ΍˺˼̵΍έ΍Ω ϪόϟΎτϣϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ˻ˬΰϨϳή̳ϥϮϳίΎ̯΍ ϢϫέΩ˻̌˹˹ϊΑήϣΕϮϓήϫΖϤϴϗ έΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̊ˬJVCˬΞϴϠϳϭ΍ήϴϤΟ ήΨΘγ΍ΪϳΩΎΑˬϊΑήϣΕϮϓ˺̊˹˹ ϢϫέΩ˼̄˹˹˹̄˹˹˹ϊΑήϣΕϮϓ˼̋˹˹ϩΩΎΟΪϳΩΎΑ Citadel Tower̶ΑβϨϳΰϴΑέΩβϴϓ΁ ϩή̯΍άϣϞΑΎϗ ϢϫέΩ˻̄˹̋˹̄˹˹˹ ϊΑήϣΕϮϓ˺̋˹˹ ϪΑ΍ϮΧ̊ˬEntertainment foyerˬΪϨϠϳ΁΍ήϴϤΟ Fairview Residenceˬ̶ΑβϨϳΰϴΑ ϢϫέΩ˺̌˹˹ϊΑήϣΕϮϓήϫ ϊΑήϣΕϮϓ̋˼˹˹ˬϪ̩ΎϳέΩί΍̶θΨΑΪϳΩΎΑˬέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ ϊΑήϣΕϮϓ́̂˹ˬϪ̩ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϪΑ΍ϮΧ˺ ϢϫέΏ̄˼˹˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ˺̄˻̂˹̄˹˹˹ ƀŰsŦvlĄŰsDĄs€ŦƁ ϪΑ΍ϮΧ˼̱έΰΑ̵ϼϳϭˬCluster Kˬ̭έΎ̡΍ήϴϤΟ Distinction Tower ϥϮϳίΎ̯΍ ϊΑήϣΕϮϓ̌̌̀̂̄̋̊ˬLegacy ϊΑήϣΕϮϓ́˻̊ˬϪϔϴϠΧΝήΑϪϘτϨϣέΩ̶ϧϮ̰δϣΪΣ΍ϭ ϢϫέΩ̋̄̋˹˹̄˹˹˹ Executive TowerˬϡϮ̰ϴΗϥϮϳίΎ̯΍ ˻˹˺̌ϝΎγϞϳϮΤΗˬϩΩΎϣ΁ήϴϏˬϩέΎΘγ̋ϞΘϫΕΎϣΪΧϞϣΎη ϊΑήϣΕϮϓ˻˹̌˹ˬ̵έ΍Ω΍ϥΎϤΗέΎ̡΁ ϪΑ΍ϮΧ˼ˬAlma 2 /Type Aˬΰ̪ϧέϦϴΑήϋ ϪΑ΍ϮΧ˼ˬAlshams1ˬβϧΪϳίέ̨ϴΑ΍ήϴϤΟ ϢϫέΩ̂˹ϊΑήϣΕϮϓήϫϩΩΎϔΘγ΍ϩΩΎϣ΁ϭϻΎΑΕΎϘΒσ ϊΑήϣΕϮϓ˻̋˹˹ˬϝΎϣήϧΪϳΩΎΑˬϪόϟΎτϣϕΎΗ΍ ϊΑήϣΕϮϓ˺̂́˹ˬΎϨϳέΎϣϭΎϳέΩΪϳΩΎΑˬέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ ϢϫέΩ˼̄˹˹˹˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ˼̄˹˹˹̄˹˹˹ Type 2Eˬ˻Ϣϳήϟ΍ˬΰ̪ϧέϦϴΑήϋ ƀŰsŦvl®“¥>ĄsſsWŰsžš ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϪΑ΍ϮΧ˻ˬSadafˬβϧΪϳίέ̨ϴΑ΍ήϴϤΟ ήΨΘγ΍ˬϪόϟΎτϣϭέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̊ ϊΑήϣΕϮϓ˺̊˹˹ ϢϫέΩ˼́̋˹˹˹˹ ϢϫέΩ˻̄˼̋˹̄˹˹˹ Lake Terrace TowerˬίέϭΎΗ̮ϴϟ΍ήϴϤΟ Type 2E ˬ̲Ϩϳή̢γ΍ϥϮϳίΎ̯΍ ̭έΎ̡ΪϳΩΎΑˬAl Ghozlan 3ˬΰϨϳή̳ ϊΑήϣΕϮϓ˺˼˹˹ˬϪ̩ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϪΑ΍ϮΧ˻ ϪόϟΎτϣϭέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̊ ϊΑήϣΕϮϓ̀̋˻ ̮̩˻̶σϢϫέΩ˺˹˹˹˹˹ ϩή̯΍άϣϞΑΎϗ ϢϫέΩ˼̌̋˹˹˹˹ ϩή̯΍άϣϞΑΎϗ ϢϫέΩ˺̄˻̀̋̄˹˹˹

ISSUE 881

//

62


61

//

ISSUE 881


®k©Šs

»€©ŮžsŝŦ€©fĄsŰs¹’¹€© s’8‚¢©j`€¡s Ɓ€©k¹~¡‚f’¹€¡“¢® sjàà ’® “œ¡űs„®Ɓ Ɓv Ŧ’8‚¢ūƁŦſs8sàà s>Ŧſ“k¹Ŧ#€©Ŧہœų“ þ€©k¹s™ŰŦŦŰũs s>Ŧ‘¡Ŧs€¡ŰŦŮŦŰſs¥Ŧ‘¡Ŧsj ‘¡Ŧ’® ‚8 ŮűŦŦŰsj €Ŧ“® M®>¹©Ů‘©j’ űŦŦŰſsٓ ’¹ŮŰŦ€®i©Ů»ĄƁŰ‘¡ŦűŦ#€k¹ŰƁŮĄŮs #€©k¹žƁ‚ü®_=ũ’‚D‘©kŸ ®i© ŦŰſs8s s>Ŧ’¹v ŦĄŦ’“¢’ſsvi` Ɓ€©k¹jũƁsf8®j¹v Ŧ‘¥PsŦ€©k¹®Mſs© €¡s #€¡ŰŦœſs®œ_©jĄƀŮƁ€üűŦ‚Ŧ‚ŦŰsž ſ“k¹Ŧ’¹€©Ŧ€sŦ€©8àà>tŦ‚’¹€©k¹‚¥ٓ s Ɓv Ŧ’8‚¢ūƁŦũsàà s>ŦĄ’©iŚ’sjàà űs© €©àà s‘;jb#€©k¹’‚DŦŰſs<©®j¹s€¡ŦƀŮsš #ŮŰŦŮŦŰſق¹ſsü8ŦŰs«¡ųűŰŦ’¹ ŦŰų‚¥’¹vàà ŦſšűŦ‚«¡Ůƒſsv©´ ųŦŮsž Ɓ€©k¹†=_ŦŰsv¡“ƁŦvàà ® s¹ˆg»€©k¹® €©8>‘¡ŦſŦ‚œ#€¡‚©œ‚cŰŮŦۏ˜sàà>‘¡‚8jl »sv©dŦƁ’€ ss¡ƁŰűŦ’8‚¢‚ſs8s s>Ŧ’¹ ¥àà ‚’ŦŰslšs€©k¹®ų´űsŽsàà‘¡Ŧs ’ĄŦ’‚D€Ŧ“® ũs s>Ŧſs©#€©k¹ſs©‘¥P #€k¹i ĄŦ‚®€sŮs¡ ’8 ¢ũŦ€ldűŦŦŰٓ €©Ŧ“8vàà Ŧ‘¥P’Ÿ‚¢Ŧ ſsűƁ‚Ŧ’¹€©k¹Ŧ€©žŦŰ®ŦŰ€©Ŧ“® ű“k€©k¹sŰ v=àà v©d“«¡ŰŮ®8#€¡űsàà>‚‚¡¤ŮŦŰ sjàà #€kàà Ű® ‚c’®sſsũ€űŦŰŮźŦ€ààŦ ’Ą‚8lŲs>Ŧٓ ® ws’¹ĄŰs¹‚®8>¡s Űs¹‘¡ŦųŦŮsž’¹Ŧ‚Ÿ€©€žsààŝŦ€©k¹Ŧ€©žſsٓ €Ŧ“® ſs8©7iũ´¡sWűŦ‚Ŧ#ŮŰƁš€©Ŧ“ v Ů’ŦŰ #€k¹ĄŰs¡ſs8Ŧ€Ŧ’ſ€© ŰŰŮŦŰsj Ÿ“™“‘¡ŦŰŮŶŦ‚Ŧ®Ɓ€ Ű®ūƁŦ’sj ®k©ų“ ’€k¡s “ ®i© ƒ©Ÿ’j#€àà s‘¡‚š‚b €Ŧ“® Űsc8Ŧsj ’¹’“¢ſšv Ŧ‘¥Pű“k®Ɓ€ Ű®‚c ws‚Ŧ‘¡ŦƁ€©8>®™ŦŰſsٓ űŦ#€àà s7€¡ŰŦŮ #ٓ ’8 s¹ƀ‚űƁŰ®¢€űĄsŰs_űŦ®j¹ٓàà ® ۀſšsj Ɓ€kk¹«j¹sj ’€kŦ“ ® ’jŋ7¡‚g #€©€ŦŰŰs¹‘¡ŦƀűsŦ’¹€©8>sŦŮ ſs šsj ĄŦ‚v Ŧ‘¥P˜sàà>‘¡‚v= ®8 #€©àà sƀق¹ĄŮs¡űų´sjàà ’¥k¡ŦſƁ€€“àà ſ€© ŰūƁŦ’űŦƀŮsàà ųűs «¡s€©Ŧ“® sj ŦűſŦŰsĄs‚Ŧ#€©k¹Ą‚©¢“i®àà s Ŧ¥àà_«¡ ‚¡¤Ůŧs8š«¡ũsj ’s€“ ®‚s ®s¢ ’¹Ŧ‚Ÿ€¡‚7ũàà®8=ų“ űŦ#€kk¹ĄŰƁšŮsàà¡ŦŰ #€k¡š® ſsŹŦ‚ ’«¡Ůƒƀ€k¡šŰŮsv©“;>

®Ŧ‚œŲs>Ŧ€©€vŦ‚8 Ŧ®j¹ſsٓ ’’¹‘¡ŦűŦ €¡ŦƀŮŦ€žsŝŦ®jlŰs¹ſsٓ ‚cűŦ’¹ſ“Ÿ»€©k¹® ’¥k¡ŦĄs’»©Ů‘©j’#€© svŦ‚8 Ŧ‘¡ŦŰŦƁŦƒ ’¹ ſsĄsŰs¹‚©¢ŰŮŦŰſsٓ €©k¹~¡‚fſsſs8àà ƁŮs ‘©>Cssj ® sk ’f© ƁĄ’©ƁŰ‘¡Ŧ’87Ŧ#€¡Ŧƀق¹ űŦƁƀŮŦŮvŦ‚8àà Ŧٓ ’®j¹’¹v ŦlsŦ»vàà Ŧ #€¡‚7ũ€¡ŦƀŮŦŮžsŝŦſ³Ŧs’¹®¡sŰs¹Ą’<©8

ŧ“ŸűŦ’àà¹vàà>©Ąűs©Ɓ€àà¡ŰŦŮ®àà“ Ųsàà>Ŧ s€©k¹’ƒűŦŰ®j>i s¡Ɓ€©k¹ƀŮsf8àà Ŧſs®¡ƁŮs ƀŮŰƁš‚ĄŦ‚®8#ŮƁ‚…©žſs©sbſsĄsŰs¹ ˆ¡Ŧ‚ þ€©k¹ų´®i© vàà>©žű³ſs8¡sƁűŰšſق¹ ‘¡ŦſƁ€v Ŧ®¡sűšv=ˆ©iſ€ ƀ€‚€kssj ®fk‚¥’“¢‚űŦŦŰٓ #€© s’8 ŦŮŦŰųŰsc8Ŧ’¹ #€¡Ɓ‚®8=7 “ Žs7g8 Ŧ’Ɓ€©k¹sŰ ŦŰsjàà €kŦ“8ſsſs©Ŧ‚ Ŧ’¹vàà Ŧ‘¥P‚©ŋ7¡‚g ſsٓ sjàà ®‚ űŦ»€ŰŦŮűsſ€Ŧہ¢ų“àà űŦ ’¹v Ŧ‘¡Ŧsj ĄŦ‚ų“ ‚7 #€¡“ Šs€©Ŧ“® M »_’ٓ ® ws’¹€¡ŰŦŮƀŮsdŦŻ“„sàà «¡ Žs7Ů’#€© ‚€¡Ů“…¡“Ɓv>ŰŮ’¹Ą€©¡oƁŽ“ž €©k¹Žs7ŮŦŰٓ ũŮsd ŵ“ŰŮ»€© s7ƁŮsƁ‚ü

#ٓ ®sŮs űŦŰs ‚ ſstis€©ŮƀűsŦƁ ƒ©Ÿ¬©Ɓ€©8àà>ĄŮsàà Ż‚’¹€©k¹®Ųsàà>Ŧ ſs8¡Ŧ‚®i© #€š€Ŧ“Ş…©žſsĄŦ‚Ą€k¡sàà “ s €©Ŧ“® sj ’¹ſ“Ÿ€8Ŧ® ®sfŦ’Ÿ’¹v>©l ſsũsàà s>ŦŰŮvàà Ŧ‚8l#€©ŮžsŝŦ®¢ŰƒŰs¹ ŰŦ€©ŧŦ“ űŦ’¹Ŧقv Ŧ‘¥P’¹Ŧ‚Ÿ€©k¥ĄƁŰƀŮs¡ű ®sj©_žŲs>Ŧſsٓ Ą‚œ Ŧ‚Ŧ’j‘¡ŦűŦ€¡“ ® #€© sƁŰ’s©sŦ€©Ŧہœų“ #€©k¹ Ą Ą‚©c®Ąsl8©d“€©k¹®ƀsœ’¹s<¹‚’v Ŧ‘¥P ŦŦŰſŦ‚œ¡Ů€©Ŧ“® ®8ٓ v79’©ƁŰssj #€©k©7ŦŰ Ą ĄŦ‚#€¡ŰƁs©ŰŮ®¢Ů‚>ŦűŦŦŰslšƁ€©€ŰŦ‚‚©ovC #€k s€©Ŧssj ۓaŰŮ’¹ٓ€Ŧ“ v=àà slš ’ ’©7kĄŦ‚’€k ssj Ą“<8>ŰŮĄŮs¡űŮŦ‚Ŧŋsj8Ŧ v v‚‘¡ŦűŦ#®Ŧہ¢ų“ ƁĄŮs ĄŦ‚’¥isj ſق¹ #€¡‚7ũ€k¡s “ ®Ɓ®8“ ‘¥P’Ÿ‚¢€k8>Ÿ“ƁŽsŰŮſsĄŦ‚v79ũssfŦžsW ’¹‘¡Ŧs#€kk©7ŦŰv79ũssfŦ‘¡ŦĄ’jſŦ‚œ¡Ůvàà Ŧ sj sŦ€kŮ® ŭŰsj ‘ůƀs¢Ŧٓ sŰŮũssfŦ‘¡ŦžsW ‘¥PſsſŦŰs¥j#€©k©7®dŦƁ¥ ’ŦŰslš’j€©Ŧ“8© ſs©ŰŮsj sŦŰſs ®ü¡‚fĄs’s‚€kŦ“=v Ŧ #€©8>slš’U “©žƀŮsš€¡Ů‚ſƁ€sj Ɓ€ŰŦœ ‚¢Ŧ®8v ŦvŦŰ®i© Uf¢’i®s¢€© s’8 ŦŮŮs¡’ #€© s’8 ŦŮſŮŦŮžsŝŦĄŦ‚®¡sŰs¹ ISSUE 881

//

60


59

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

58


®ji

ſŦŮŦű“ƀ²¡Ɓ®žŦ‚“8Ą“8žv s

ۓ_¹ŰŮĄŮŰű’´87

s’¹vàà ŦſšűŦ®¹sƀ€ű’j© ®i©~b ’i©àà Ɓ‘¡ŦűŦƀŮsf8àà Ŧ ®¡Ŧ€8Ŧvs … ® ž‚ ‘©ƁŰ #€k¹®Ŧ€©ž…s¹v‚ ’ ž“iƀsœàà_ŦŮ®jivàà;©“a ũsdsb%ŮƁƒààŦ€làà_®¥àà ƒž ƀ€űˆ©üŰŮ’i© Ɓ‘¡ŦűŦƀŮsf8 Ŧ #v ŦžsŝŦź‚ ŰŮƒ©

57

//

ISSUE 881

‚8>Ÿ“«¡»ƀ€àà ®Ŧ‚ ĄŰ“ ŮŦű“ĄŦ‚ààźsbdŦààsĄŰ“àà ſšĄs¡Ŧƒ‘¡‚8jlűŦ®¥¡Ɓvàà Ŧ ‘©ŰŮ´àà87ŮŦű“’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ ų“šŰŮ€Ŧ“®ſsŰŮ®žŦ‚“8 %ق¹~¡‚`ĄƁ#قàà©¢ŰŦ‚ààŰŮs Ąsž‚àà ĄƁŰ‚ũsdsbxàà¡s8 ˆ©üũsdsb‘©ƁŰ®i©ĄƁs

ƀsœ8àà ŮűŦƀŮsf8àà Ŧ%ق¹Űsààl Ŧ ’ijűŦ®s8lۓ…sƁ®žŦ‚“8 ĄŰsj©‘¡ŦſsŰŮ®8kàà Ąsl ƁŰ ®jiv;©“a#ŮƁŰ®Űsj ’ ~¡‚`€l_®¥ ƒžž“iƀsœ_ŦŮ ŮŰŦ“űŦĄŰs©àà>ŰŮſŦŮŦű“%ق¹ ®sŰŮƒ¹Ŧ‚ŰŮ€àà¡sſsŰŮĄŦ‚ ƁŲ‚8 Ŧ‚Ŧ‘¡ŦƁ€“àà Ą‚8> ’sƀŮŦ“s ĄŦ‚ŦŰ’k¡ƒź‚àà ũss¥Ŧٓ7‘©k¦j»ŮŰŦŮƀŦ‚ààj ſs¥ ƒžƁłĮĔČĄsl_=’ijűŦ ®¥¡ skűŦ®àà ‚Űن`=8 ‘¡ŦſsààŰŮŰŮũ´¥àà_űŦ‚ààœ¡Ů #ŮƁŰ®Űsj ’ſŦŰsj©űŦ’8àà Ů “8Ą“8ž%ق¹ſs_‚ s ƀŮŦƒ©i

® sk  ƀƁ‚¢®jiv;©“a “€l_®¥ ƒžž“iƀsœàà_ŦŮ ®žŦ‚“8Ą“8žv sàà Ɓ®Ŧ‚ ’ ĄŮŰű‚8¥¡Ŧ’´87ſŦŮŦű“ƀ²¡Ɓ #€ s8©sš‚8¹Ůˆàà “®žŦ‚“8Ą“8ž Ąsààl¡Űsj© †àà`=8 »ƀŮŦƒàà©i ® sk àà t©àà “iƁſs¹Ů“¹ ž“iƀsœàà_ŦŮŰs¡Ůs8àà ŦƁ®k©s ƒ¹‚ĄŰs¥ààjs€làà_®¥àà ƒž ’8 sàà Ɓ®Ŧ‚ ſŦŮŦű“ũsg©gC ŸŦ‚8 Ŧv7ƲƴƴƮġƀŰsj ’Ɓƀ€ ’¥k¡Ŧ’ƀŰs ŦsƀŮŦƒ©i#v Ŧƀ€ Š¡s ũ´¥_űŦ®¥¡ĄŮŰű‚8¥¡Ŧ »ŮƁŰ®Űsj ’ĄŮŦű“ſŦŰƁŮŰŮ


قƁſű

s tiƁ_’bŦŰ #€©Ŧ€ŻŮsŦŰ’©a‘¡Ŧ_ŮۓŰŮsŦ»v Ŧŧ“ …Ůsd8ŰŦ€g’Ąƒ©Ÿ‚’Ÿ‚¢ ’¹vàà ŦſšűŦ®¹sũs´ ŦŸ“j< žsœk»€ŰŦŮſs ‚>jsƀ€kk¹v¡sj Ɓsàà ’bŦŰŸ“‚ŰŮſٓ‚àà©¢ŰŮ ſ“ Űsàà_…s¹ƁŦƀŦ‚ààj’ſٓ v79ũŦ‚©svàà Ŧ‘¥PĄŦ’sj©j #€kŮ®ſs_ #€ s’8 ŦŮv´ ‚ĄŰs©> ’sgàà sˆŦƁŰűŦ®fi8=ŸŦ“Ŧ’àà87Ŧ ŰŮſŦ‚œàà_Ɓ²ž’8f¢’sŦ#ŮŰŦŮٓƁ

ŰŮUàà ŦŮŰŦ‚’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ‚‚ààc ®879ũŦ‚Ŧvàà Ŧ‘¥PĄŦ’bŦŰ‘©kŸ ũ€űŦŰŮŰŮ®Ɓ‚"®7iƀsœ8àà Ů‚ €ŦƀŮŦŮſs_s® ۂŠŦƁŰŮ#ŮŰŦœ ®¡slkƁvàà Ŧƀ€kàà_¹Ų‚8àà Ŧ’à๠ŧ“7üق«¡ſŮŦŮv ŮűŦƁŰs7¢‚ #€k¥ ®ŦŰti’ji¹®dŦƁĄskd’ ‚b ’bŦŰ«¡ŰŮ®¡Ŧ‚¢®fks¡ŵŰsd ti‚Ɓۓ¹ŻƁ‚ĄsĄŰsj©’àà´8Ŧ #€¡ŦƒŦ®ŦŰ ’8¥àà ƁtiŮs©k’¹®àà ۂ«¡ŰŮ €àà †=àà_ŮŦŮžsŝŦŦŮss¹Ąƒe sŮsàà s®bŦƁŰĄŦŰŦŮ’àà¹ĄŮŦ‚ààŦ ƁŦs’¹®sœk»€k8àà>ſsàà ‚>j ſsàà_“ Űs_žƁŦ€ۓ ’»€k8àà> #v Ŧ³s ĄŰsj©’àà´àà87ŮŦ‚ààŦ’à३sŰŮ àà¡´€ààŰŮ’àà¹ſ“àà ĄŰsàà_‚ž Ɓ’sgàà sĄŦ’bŦŰƁ€k8àà>´àà87

’bŦŰ«¡U ŦŮ€k¡“¢®ſŦ€kjàà_ŦŮ »v Ŧŧ“ tiĄŦ‚s Ɓ’sg s #Ŧ‚Ÿsg©Ův>©ž“id’87Ŧ €àà s©Ů‘¡Ŧ’vàà Ŧ‘¥P‚Ŧ‘¡Ŧ ®Hsàà Ɓ«¡Ůƒ’ààbŦŰ’àà¹ĄŮŦ‚ààŦ Űsœ©àà ‚8j¹»€ààŰŦŮſsàà ‚>jsàà ‚ààŽsd®jàà>ŷsààFűŦ»€kàà_¹® Űs8 sàà «àà¡ſsàà ®¢€űƁ€k8àà> #ŮŰŦŮ’8s¡s¥´s¹®sj8Ŧ ‘¡ŦŰŮ’¡‚c«¡ſŦ‚œàà_Ɓ²ž’8f¢’ ĄŦŰŦŮ’àà¹ĄŮŦ‚Ŧ’¹vàà Ŧ‘¡ŦŮۓàà ŰsŸŮv Ŧ‘¥P»€k8>ĄŦ’bŦŰ‘©kŸ ’¹€“àà ®“ۓ"®7`ũŦ‚àà©©e ‚’ijűŦſ€ààĄƁŰ‚®àà879ũŦ‚Ŧ #€ s’8àà ŦŮ®Ɓ‚"®7iƀsœ8àà Ů ſ€ààŰŮsààſ“ۓűŦ®àà ‚~bàà

قŧŦ‚b™ŦƁŲ‚8 ŦſŦƒ©’’8àà> #v ŦũƁsf8 sŦ»v Ŧƀ€àà_vs’¡‚c‘¡Ŧ’Ÿ‚¢

ISSUE 881

//

56


v´

‘ sſ€¡“ũŦ‚aűŦsŰslŸ €kŰs7ق«¡ŰŮ‘à sſ€¡“˜´ %űŦ v ŮĄs‘ s®ssƁ®s“¹" ſsŮŽs=7" ŧsl8ŦƁĄƒ‚ws’¹‘ sv“f" ٓ ®‘ sźŦ‚ Ŧv “ž ‚ààŦŰŮvàà Ůſs8àà_œŦũsààd¡s™" „¥i¤j© „ž‚ŲƁ‚¡Ɓ ŰŮƀ€¡Ůt© šƁŧŦ‚ ſŦ€Ůſ€šŰŮ" őٓ¹ ’9Ąƒ¡‚“ Ɓŧsl8Ŧ" ®¡“iĄsſŦ€Ůő‚s¡®œ8>¥ " ‘ s‚8>źŦ‚ Ŧ®¡s©¢ű" ‘ sĝŰs"

55

//

®“ibsƁ€ũŦŮsv Ŧ‘¥Pſs¹Ů“¹ »v> v_œŦſ€©¥9€k s’8àà ŦŮ ſ€©¡s ’ŸƁ‚ſŦ€Ů»‚ Ą“ſŮŦ٬©ž #v Ů‘ sſ€¡“®8Ɓ’sſŦ€Ů sŦŰũŮs‘¡Ŧőٓà๻®j¹ŮŰŦ“ŰŮsŦ ĄŮŦŰŦ€ààŦ“®’¹ŮŰŦŮƒ©®sàà>¢Űƒ ‘¡Ŧ‘¡‚x¡ŦŰűŦ®¥¡#€àà sĄŮŦŰŦ‚©s¡ ſ€¡“»ſ³sàà>¢ŰƒŰŮ®Ůsũ³´8 Ŧ Ąs‘ sŋ“jd´87ق#vàà Ŧ‘ s »®7`Űs_»v©s7`žsœkŦŰ…8 Ů #ٓ®…k‚žˆ©üŰŮs¡Ɓ®œ8àà> Ɓſs¹Ů“¹ŰŮ‘ sſ€¡“»ŰsšŲs Ŧ‚ sſš€ŰŮĢsŦ»v ŦŠ¡sàà ſsŦ““ #€ŰŦŮٓ sƒ©®s>¢ŰƒsŦŰũŮs‘¡Ŧ

ISSUE 881


ISSUE 881

//

54


ſŦ‚¡Ŧ

Žs>Ŧũ³Ůs7Œg Ű³ŮŮŰs©i©Ưģ ’©¹‚ƁſŦ‚¡Ŧ ſŦ‚¡ŦĄŮs`8ŦĄsĄŰs¥jŽsàà>Ŧ %ŮƁƒŦĄƁ#€©àà Űt¡“`’’©¹‚Ɓ Ų´Ŧ‘¡ŦŰŮ’¹®jsfv ŦŮŮs¡ŰŮ ©¥_»v‚¢ŰŦ‚ź‚ ƁŮ€©¡sŮۓ ƀs’àà ŰŮĄű‚ũ³Ůs7ſ“©àà>©j¹ ’dàà “»Ąű‚ũŰsD’dàà “»ƀ€k¡š ƁĄŮs`8ŦĄsààĄŰs¥jĄs’k©ű ĄŰs¥jƁő‚8_®8dk’gbkŮs<¡Ŧ jƁv¡ƒŦ‚»ĄV‚ààŦĄsƀű“ŰŮ ĄƁ#vàà Ŧ’8‚¢ŰŦ‚€©¹sŮۓgƁ Ųsji ųŰƀű“¹Ąű‚’s¡sž’k©űŰŮ Ąű‚’s¡sž®¡sàà_¢űs%ق¹’s™Ŧ ĄsۓütsŰŮŲsjiàà ųŰƀű“¹ ƀŰsƁŮ’©¹‚vƁŮsàà€¡€®Ŧ‚¹Ŧ s%vf¢ĄƁ#ٓ ®® ۂƁŬ‚b ũŰŦűƁź‚ űŦƀ€ žsŝŦĄs® ۂ tàà skĄŰs¥ŦŰ€¡s’ààŰs ۓŦ Ųsji Ąű‚’s¡sž®¡sàà_¢űsĄŦ‚ vƁŮs€¡€®Ŧ‚¹ŦĄsààۓüŰŮ ź‚ ƁٍŦ“ŮۓààƁŬ‚b’à੹‚ #ق©¢ŰŦ‚

53

//

Ɓvf¢ŰŮ’7kàà ƁŮ»®€œ©sàà™‚©i €¡Ůűs’©àà sŰŮſŦŰsœàà‚7 s“¢ Ųsjiàà ųŰƀű“¹Ąű‚’ŸŰŦűsűŦ ſŦ‚¡ŦĄŰsDũ³Ůs7<%ق¹Űsl Ŧ ưƮƯġŽsàà ŽƁŦ’s’àà ŰŮ’©¹‚Ɓ ®8s¡ŰŮĄsųŰŦƒ¢Ųs Ŧ‚ĄŮ´© #v ŦƀٓŰ³ŮŮŰs©i©Ưyư’ss saŦũۓààŰŮ%قàà¹Űsààl ŦĄƁ ũŰsD’ààskgŦ“ſقà๮àà¡Ŧ‚ŦƁ ’©¹‚ƁſŦ‚àà¡Ŧź‚ ƁŮ’¹®ààü©‚ …©ž»€ksàà ‚t¡“`’ŦŰſš€¡s ŮŰs©i©ưƮsĄŰsDũ³Ůs7ĄŦ‚®k© ŰŮ%vf¢ĄƁ#ٓàà ®žsŝŦŰ³Ů Žsàà>Ŧ‘¡ŮŰƁ‚ưƲƁưģĄsààűƁŰ ő‚8_ſ“©>©j¹‘©ŰslŸƁvàà>© ŰŮŦŰ’©¹‚ƁſŦ‚àà¡ŦĄŰsDĄŰs¥ààj Ɓũs s7ŰŦ‚àà¡űƁvàà s¡ŰsſŦ‚ààl ’¹¡Ů‚¹ŰŦƒàࢂſsۓàà_¹ĄŰƁsk ’8àà ¢Žsàà ق¥ijŲ´Ŧ‘¡ŦŰŮ ۓ_¹ƁŮ‘©ĄŮs`8ŦĄsĄŰs¥j ’s‚Ɓvàà‚¢ŰŦ‚àà®àà ۂŮۓ

ISSUE 881


ſŦ‚¡Ŧ

“¥>ŰŮźƁŰƁ³ƁŒ¡‚ €ق¹®ƒ¡ŦŰ

“¥>’ŮƁŰƁƁ€ŰŮŒ¡‚ ũŦŰsl Ŧ ۃ Ąs¡ŰŮƀŰsŰŮ%vf¢ſŦ‚¡Ŧ’Űs ۓŦ‚à¡űƁ ĄŮs¡űŰs¹’87ŦƁƀ€ žsŝŦĄŦƀق8>¢ĄsŰs¹ ƁĄŰs¥jsà¡ŰŦƁ€©ŦƁvà Ŧƀ€s®sà ŦŲsà Ŧ‚®isà Ąsۓà_¹‘©àsf Ɓ~iĄsà¡ŰŮ«à¡űŦő‚8à_őŰŮƁźsà`Ŧ ٓ7lĄŦ‚ŦŰƀŮsf8à Ŧ‘¡‚8l©Ŧ“8®8à ƁŮ ’8 ŦŮs¡ŰŮ‘¡Ŧ®is Ąsۓ_¹’jv©d™Ɓ #© s

Űs¹’űsšűŦ…©ž’©à ƁŰƁſŦ‚¡Ŧ’Űs ſŦ‚¡űƁ Ąs¡ŰŮ®isà ۓà_¹xkž’Űs ĄŦŰűƁŲ´àŦ Œi8=ũs“™“ſš®à ƁŰŦ€à¡Ů“¥à>ŰŮۃ vf¢ŮۓŦŰ®àiiHŦ‘à©ƁĄŦ’àgbkƁ’à7sƁŮ #€ŮŦŮŰŦ‚“¢Ɓ ®ƒ¡ŦŰžƁŦ€ũŰƁ‚™’v7àà>ź‚ ƁŮŰŦ€¡Ů‘¡ŦŰŮ ®iiHŦ‘©ƁĄŦ’gbkũs“™“űŦ®d© ƁŒ© ŰŮ Œ¡‚ #€ق¹€©¹s>¡ŰƁ‚ƁĄŦ’gbkv©kŦ’ijűŦ űŦ’7sƁŮũs“™“‚ٓ ũŦ‚¹ŦŰŮźƁŰƁ³Ɓ ‘¡Ɓ€Ÿ“™“Ɓۃàà ƀű“ŰŮsĄŰs¥j’ààij ĄŰs¥jƁŶs7ŰŦ…¡ŦƒŦƁۃ Ąs¡ŰŮ®“g¡VŰ ĄŦŰűƁ#€ŮŦŮŰŦ‚€©¹sŮۓŦŰۓàà_¹ƁŮ„s< ®œ“œŸĄ‚©œ©ž‘àà©k¦j’©àà ƁŰƁſŦ‚¡Ŧ’Űs ũŦ‚¹ŦŰŮ’8‚¢ũۓũsgŦ“v‚àà_©žƁŦ‚Ŧ ’© sŰŮ«¥_©ŰŮۓljĄs ƁŰ’8 ¢Žs

®šŰŦ€¡Ů»Ąslœsàà ĄŰs¥jſsűsàà Ų´Ŧ ۓljĄs ƁŰ»‘©“ž‚©j¡Ů³ƁƁ®sƁŰ‘àà> žs¢ŦŰ‘©ŸĄslœs ŰŮs¥© Ų´ŦŰŮۓ_¹ƁŮ “¥àà>ƁſŦ‚lĄsĄŰs¥jƀű“ŰŮĄ‚œ¡Ů‚“ #€ق¹®s¡űŰŦ

#€ €Ŧ“ ©¥_»Ů“ ŰŦƒ¢‚ tsŰŮ®jckĄs“¢Ɓvf¢’© ƁŰſs8 ƁŮs%vf¢ĄƁ ˜sàà>#¡ŰŦŮ®¡’gbkĄsĄs¥jƁ’7sƁŮ»Ģ+Ư ’Űs ‚¡űƁ»źƁŰƁ³Ąsààšs’¹¡ŰŦŮ®jlŰs©àà> #ق¹©Ŧ“ wü’© ƁŰ ۃ Ąs¡ŰŮ®is Ąsۓ_¹’Űs ſŦ‚¡űƁv>_ Ɓ»Ů“ ®ŰŦƒ¢‚“¥àà>iHŦ‘©ũŰsDƒ¹‚ŰŮ ¡VŰ’Ŷ“àà‚Ůskàà Ŧsۓàà_¹’Űs ſŦ‚¡űƁ vàà>_‘©ŰslŸ’’˜ŦŰŦĄŦ‚ŦŰs¡ŰŮ‘¡Ŧ®“g #€kk¹®‘¡Ɓ€Ɓ® ۂſŦ‚

ſsۓàà_¹’Űs ۓŦ‚¡űƁþŒ¡‚ ŮŦ“àà€jü ſŦ‚¡űƁ’7sxkžvàà>_ŰŮv¹‚ ۓck’’¹ ŰŮŮƁŰƁƁ€ŰŮƁ€ “¥>ŮŰŦƁۃ Ąs¡ŰŮ’Űs ’ƀŰs ŦsſŦŰsœ‚7 ŠjŰŮۓàà_¹‘¡Ŧƀs¢ŮƁ‚ Ąsۓ_¹ſs©® sk Űs¹Ąsvàà>_ĄŰŦƒ¢‚ %ق¹Űsl Ŧۃ Ąs¡ŰŮ®“g¡VŰƀŰsŰŮ®is

s¡ŰŮ‘¡Ŧ®“gàà¡VŰŒi8=ũs“™“ƀŰsààŰŮ ſŦ‚¡űƁv>_Ɓv Ŧƀ€àà ‚cŽŮs7Ɓwü v>>_Ąűsàà ƀŮsšĄŦ‚Ɓws7‘¡Ŧ’ŦŮŦŰŮ ’© ƁŰŰŮŽs>Ŧƒ©¡sžssvàà ŦŰŦ‚’¹ſŦ‚àà

ISSUE 881

//

52


® űŰƁ

® ‚%Ɓ€sƁŰ k¹Ąűs‘€k8 Ŧ“ ®M ‚f‚«¡ĄűƁ‚àਫ਼űŦ„žƁ€sƁŰ“s©8àà>¡‚¹ vŰŰƁŮŰŮàà©“ſ‚¡sààsg€¡ŰŮsŽsàà˜Ű Űsl ŦsžƁŰŦſsààs‚l^àà©®¡sl’j©’àài‚ űŦ€d‘Ąűs‘©ƁŦ‘¡Ŧ»žŮ“®7`%vàà ŦŮ 8àà ŦŮſsk©j ŦžŮ“ ®¢Ůsš’#ٓ’8f’àà

Ųs>Ŧ#k¹Ąűs‘€k8àà Ŧ“ ®M® ‚sŦ ®sàà>¹’Ÿ’¥k¡Ŧ%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ#8àà ŦŮ®“ »žƁ‚ſŦ€©’’gs>‘¡ŦŰŮ‘€k8àà Ŧ“ ®M »¡€ űƁ‚©ž’¥k¡ŦűŦ€¡s#v Ŧ‚œ¡Ů’i;àà>«¡ Ąűs’¹žŮ‚¥ۓ7<Ŧ۞ٓ #© sŽsü “ Žs˜Ű®se‚žƀŰs8àà #ٓŧ“ ®i© sþk¹ Ɓƀ€àà žsWƒ©Ÿ’j%ق¹ſsàà_‚ s €¡ŰŮs ©’s’8àà_¢űs“s©8>¡‚¹#8àà>©vŦŰs €¡sàà »¡ŮŰƁšvàà Ů’®“ ’<©8#€k¹«j¹ ¡Ůű®¢‚¢Ŧ#ٓŧ“ ’<©8sŦ€ s7®s¹ ŦŰſsٓ s#¡Ů‚¹®¥àà_slšĄŦ‚ŦŰŰs¹ Űs_©“ŰŮĄűs%ق¹’s™ŦĄƁ#¡ŰŦŮŰƁs ©ˆ¡Ŧ‚àà k¹®‚¥#vàà ŦŮ€Ŧ“ ®ŦƁŦ‚ ’¹©k©7€¡ssŦ¡ŰŦŮ®j¹Ą‚‚#vàà Ŧ®s #’s¡v>®s¹s¡š

51

//

ISSUE 881

ٓƀŮsš€ŰŮĢƮƁ€sƁŰ%®“i¦š ٓ®sſsŰs¹ ƀŰs8 ق¹ž´Ŧ€¡ŰŮsŽs˜Ű®¡s©s8¡Ŧ®‚‚

slk©“ſ‚¡ssgŰŦ€¡ŮŰŮ…j©®se‚ž #v Ŧ’8 ŦŮ®¢Ůsš€ŰŮĢƮ

#vàà Ŧ‚vŦŰſsj¡Ŧ‚»€ŰŦŮŰs©8 ŦŰŮŦŰ̓àà sƁ€©k¹ŸsŮƀ“©àà ‘¡Ŧsvàà Ŧ‚8l̓ſƁ€ ’¹®sŰŮƁàà©ũ‚¢ſƁ€àà#¡Ů‚¹Űs¹®ààs …¡sM‘©kŸ»v ŦŮ®¢Ůsš€ŰŮĢƮslkƁ€sƁŰ ſق¹Ąűs’“s©8àà>¡‚¹#ٓ7®8ŦŰŰs¹®“ #ق¹Űs¹®sƁٓ‘;jb v= Űs©àà>©“ŰŮ’gsàà>%ق¹’s™ŦĄƁ ’¹®>f’Ůsj8ŦƁƀƒ©œŦs€¡ssƁٓ€Ŧ“ €©ŦŮ®Mƒ¢‚#¡Ɓ‚sŝš’»¡ŮŦŮſsàà_űƁ‚Ŧ #žŰŦŮſsk©j Ŧ‘#€ŮŭŰv Ŧ‘¥P®ssfŦ’Ÿ

‚f‚àà«àà¡ĄűƁ‚àਫ਼űŦ„ààž®àà“i¦š“ààŰs¹ ’i‚vŰŰƁŮŰŮ©“ſ‚¡ssg…Ŧق¢sàà “;s‚“¢s©8s ŰŮsžƁŰŦſss‚l^©®¡sl’j© Ɓ’<©8űŦþ8>®™ŦŰƒ©Ÿ’jűŦ%v ŦŮŰsl Ŧ ®s#©8 ŦŮ®8= ’gsàà>Ŧ‚¡ű»Isk¥¡űs€ld …k¹ŦƁ®s€ ¥_Űs¹’¹®8ƁƁ¡Ů‚¹Ąűs Ɓ¡Ů‚¹ŸƁ‚ ŦŰŰs¹Ŷs©8Ŧs®j¹#¡ŮŦŮſsàà_ ĄƁŰĄ‚8_©Ž‚8k¹žƁŮ’j©ŰŮ#©8 ŦŮ®´¥_ ĄƁŰsŦ¡Ů‚¹ŸsŮ’¹v Ŧv ŰŮ#©8 ŦŮĄűs #¡Ů“®sŰs©>ũ´j€™ #ٓlŰs©àà>®j©ſقàà¹Űs¹%ŮŦŮ’ààŦŮŦĄƁ ®Ů’s¡ŰsĄŮƁق¹®«j¹“˜Ŧ‚8k˜“¹’“¥>¡Ŧ űs©®j©Űs¹’à஡sl’j©ĄűsŰŮ#Žsàà ŦƁŰs¹ #€¡ŰŦŮ ſق¹ŸsŮ%ق¹ſs_‚ s €¡ŰŮsŽs˜Ű®‚‚àà

v©¥sŮs¡ű’¹®¡s©sgư"ġ"ġ8àà>© s


® űŰƁ

ſ‚¡ssgŽs˜Ű®œs ĄűƁ‚©ž sžƁŰŦſss‚l^© vŰŰƁŮŰŮ€à à“€¡ŰŮsŽsà˜ŰŽsà7“à© ŦŰ©“ſ‚¡ssžƁŰŦſss‚l^©®Ɓ‚¢’ài‚ #€Ův>¥

#€ «¡ŮƒsžƁŰŦ®s‚lſŦ“k‘©jŮ űŦƁŦūƁ‚ ƁŽsàà˜Ű®se‚žŠŦ€’¤žvàà©Ɓ€` ũ‚¢ۓaƁƁ€sƁŰ“s©8àà>¡‚¹‡¡“dƁĄűs #ٓĄűs‘¡ŦlũssfŦűŦſŦ€©Űُ© ŰŦƒ¢‚sààƀŰš„s©šŰŮ’7kàà ’ vàà_¢‚ŰŦ€¡Ů #ٓ ®

Ąűsſs¡sžŰŮ³“¡ŮŰŦ“¢ſŦق¢sàà ’¹®b¡Ŧ‚ ŰŮ €ŮŰƁšٓƁ’Žs˜ŰƀűŦƁŰŮĄƁŰŦŰĄŮs¡űŰsàà_ ƀűŦƁŰŮſ€ űsűŦŠsŲs©àà s¹…àà_ ŰŮsŦ ’i¢«¡Ą‚àà‚sĄűsààv¡slŰŮsàà€àà Žs˜Ű ŰŮžsŝŦ‚ ³“¡ŮŰŦ“¢Ɓ€© Űſs¡sž’s®s_¥l¹ #€ v>¥ jü8“;s‚ t>¹Ɓsj©àà Ů’žs¢«¡ĄűƁ‚©ž‘¡ŦsŽs˜Ű

sžƁŰŦſss‚l^©®¡sl’j©’i‚vààŰŰƁŮűŦ ſsƒ©“;s‚“¢s©8s ƀsœàà űŰƁŰŮ€¡ŰŮsŽs˜Ű ŰŮsű‘®ƒi¢sààĄűs‘¡Ŧ’¹ٓ©“ſ‚àà¡s ſs¡sž’Žs˜Űٓ ’‚f‚«¡’<©8sƯƴ’g©Ů #€© Ű Ɓ̓v©¥s³“àà¡ŮŰŦ“¢ſŦق¢sàà ŽƁŦ’ààj©ŰŮ ’¹€ٓs®s˜Ű‘¡ŦsŦ€k8 ŦŮŰs©8 ŦŰŮŦŰſŦ€© ŰŮsű‘¡‚¹®7i v‚ĄƁŰ‚Ɓ’ij€™ŰŮ ſs¡sžŰŮŦŰٓ Ą‚‚Ɓ€€©àà ۏ¢’Ưƴ’ààg©Ů #€ق¹ˆf’j©‘¡Ŧ ĄƁsàà>¢ſŮűŽs7Ů’s®¡ŦŰŦƁsžƁŮ’j©ŰŮ ®gbk®ààsŮs®“i¦šſŦق¢sàà sààŦ€ààٓ Űs©àà>ũ´j€™ŰŮƁ€k8àà>ŦŰů“fĄsƀŦŰ #€€ ‚s ős‚b

ISSUE 881

//

50


’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi©

sjk©

PLAYTHISWEEK

Minuscule: The English Valley Teacher of the Lost Ants ſs8 ŦŮ’´ ’sà ġƮ®ű‚i¥k©à Ŧ€k© ſsűàidſŦ“àkdƁvà Ŧ «¡ŰŮĄŦ’ ۀŰŮ®>©iœŦ %ſs8 ŦŮ’´ ĄƁ#€k¹®Űs¹«Ÿ“¹‚l sà7¡ű Ɓ žŦŰš ®às¥ ŰŮ ’“j<Ɓs’‚¢ƀŦ‚j’ s’ŸŰ“űŦ®à¡sƀƁ‚ࢠ®¢€ű…s©ŮŦvàj©gŦ‚¢ ’เàق¹®à®à¢€ű sŦ€àk©®à¢€ű#€àk¹®à ®àƁ€ksàűƁŰűŦĄűƁŰ ųű“àš…àŦŮvà_¢űs ®àŦ“ſšŰŮ‚¥à űŦ‚àž őۓ¡“©űŦŮƁ‚© ſ“ s ####€ ƀ€¡Ů ƀ€k>¡“v Ŧِ©j`’¹ ®ƁŰſš’ƁŰ‘¡ŦűŦ»Ů“ #ٓ

%ſs8 ŦŮ’´ %ſs8 ŦŮ’´

…¡‚¹’sg sſs8 ŦŮ»i© „©i¹“8>©j©®s“¡ƀs Ůsž ®sj8Ŧ’g7 ƁŮűŦ’¹ss©ŦƁ ‚àſsà“¡ŮsàCŦـàŰŮ ®v¡ŦƁŰŦŰ€k8à>Œi8= ‚©©esŦŰŰs¹‘à¡ŦƁ€à¡š® ®¡“<à_ŦŮſŦŰƁŮŰŮ’¹€k¹ ©j`Ɓ€€ sk š‚œ¡€œ¡s #€Ů®žsŝŦ^k‚©à> #€kk¹ūŦƁŮűŦ€k8‚¢ €kWۀĄsƁ‚©sgŰŮƁ ####ق©¢®ŰŦ‚ŲŰs

Dom American Hemingway Hustle %ſs8 ŦŮ’´

®¢€űſs8à ŦŮ»ài©‘¡Ŧ %ſs8 ŦŮ’´ ŰŦŮƀ€k Ɓős‚b »ĄŮűŮ xk¡Ɓ‚¡Ŧžs’Űs¥àŦ‚ «¡ #v ŦĄ“œk©jžƁŮžsk ƁŦž‚«¡‚à Ɓ€àifűƁŰ ٓſŦ€űŰŮŽsà ƯưžƁŮ

%ſs8 ŦŮ’´

t‚žƁŮ#€k¹vs¡ŰŮ ###€k¹®‚f ’>Ŧ‚’

/NEED Apartment FOR SPEED 1303

%ſs8 ŦŮ’´ ĄŮ‚ƀŰsàŰِài©ſs8à ŦŮ Ŭs7à Ŧ€¡€à>ſs8à ŦŮ ’’; “«¡©Ů’’¹v Ŧ ũ‚fƁà_’àbŦŰűŦ’๠ĄŮŦűšűŦ„žƁ€8Ŧ®ſŦ€ű ’bŦŰ«à¡‚8 ŮƁŰŮs‘à© ũsgsà>¡‚ űŦſŦ€àűűŦ ®àٓà“őskà ‚Űs©à> ŰŮ®à“s‚©®àŦۏà©7“Ŧ ſs¥gsŴ“à`=#€ŰƁš sŮŰŦŮ€à`»Ű“à_¹~bà

’àj’เࡀŠàj8<’à ws’¹®s>¹űŦŦŰ…sg8Ŧ ®¢€űĄŦ‚à…¡sſsàWŰsžš #ق©œ»€8f©ſŦ€ű’€€ #€k8>©t sk

ۓ7<‚ Ɓ‚®€© Is v‚¢©j`ĄŮŦűšűŦ„žƁ ŽŦۀۓosàĄŰs¥j’ vsٓŰŦ‚gl¹ŦŰ®à“ž ###Ɓ€“ ® »€àk€ĄƁ’àũ“¥à>Ŧ

49

300: Rise 2 of States an Empire

/

ISSUE 881

We Are Divergent What We Are %ſs8 ŦŮ’´ Űs©à>‚à¹ŰsƀŮŦ“às ‚às %ſs8 ŦŮ’´ ŰŮsŦvà ŦĄŮsàƁ®àd©7

v=à ƀ€k¡šŠŦ“ŰŮ®¢€ű ۀž’às ‘¡ŦĄsàŰŮvà_ž ‚ŠàŦ“‘à¡Ŧ#ٓà€àŦ“ Ɓ và s‚ à¥ ĄŰ³sà

€kŸ’ſsà_s©“` Ųsà Ŧ Ąsvkà űŦ€à¡sſŦ€àű‚ Ɓ €“à ®à ©à>g ƀƁ‚ࢠv©d7®8j©‚’ٓ ŮŦ€Ŧ €‚©œà©j`€¡sſsàŦ““ #€ق¹® ’dsžŦ€¹ŰŮ€kŦ“ ®’¹ ‘©œk Űs©à>ſŦŰs«¡űŦ„ž ®à¢€ű®à8©“` ’àŸsàƁ ƁűƁŰ»‚à¹ŰsĄsàšĄsà‚8 Ů ####€kk¹ Ż“s®¡sv©“;à>Ų‚¡Ŧ #€€ jü8ٓ ®¡sŦ“

MR. PEABODY The Quiet AND Ones SHERMAN ſs8 ŦŮ’´ €´“¹žskƀsœ_ŦŮŮs8 Ŧ«¡ %ſs8 ŦŮ’´ ’9s7ĄŦ‚®7©<ĄsųƁŰűŦ

ƁĄŮs7©ž‚8à>žs’^à «¡ ®ƀŮsf8à Ŧ…s¡“<à_ŦŮs ųŦ®s>Ŧƀ€Ŧ“ ‚à>ž‘‚à ŰŮ…s¡“<à_ŦŮ‘¡‚8l#€k¹ ‚fà ſsűŰŮ®àssfŦűŦ„àž ®v¹‚à tà©<®à_¡sűš Ą‚©©eŬ´Ŧ®àžŰŮƁ€kk¹® ĄŰƁ‚ ŬƁŰſšŽ´ ŰŮ’¹€kk¹ ®ٓ“ſs>Ŧ®fk€dűŦŦŰ €ŰƁš®ٓàƁ’¡ŰsŰŮ’๠«¡űŦ…¡sűš‘à¡ŦĄŦ‚à#ŮŰƁš ŰŦ€¡Ů®Ɓ‚dĄsv©`=à s ƁŦƁ€k¹®ƀŮsf8 Ŧ’¦‚8 Ů ##€kk¹® ¡€7®sœ_¡sűšų“’ŦŰ #€k¹®
sjk©

ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁű’ Transcendence Noah

I Give Event It a15 Year %ſs8 ŦŮ’´ ŰŮ®àscſs¢Ůsàž«à¡ŰŮ %ſs8 ŦŮ’´ ’’¹űs‚à ’ Uœkà ŦƁ űŦ®sŰŮſŦƁŰĄŦ‚à®à¢űs ‚à8 Ů ’à¥k¡Ŧ űŦ „àž »€ٓ’8à_¢‚’às©ŰƁs ũsà Ŧ’ĄűŦƁ‚àž€ki ĄŦ‚àƁ€“à ®ſsàŰŮ ®àŦ“sàà Ŧ‚«à¡ŰŮ ƀŮsšſs_¡sƀŮŦ“s ſ€¡Ů skà šųsžskƀ€kà>¡“ #€“ ® ƀsœà‘à©ƁŦsàٓà ®à »€ٓۓ>s š ŰŮ’¥©sŰŮ €“à ®‚àœ¡€¥¡à s Ɓ€à8Ŧ®Űs¹űŦۓà>s š űŦ„ž€‚©¢®à©j`Ɓ Uœk ŦƁ’¹€“ ®’“8 ###Ɓ€kk¹ūŦƁŮűŦƀs… ŰŦ‚®8à>¡ŰƁ‚’ijŮۓ #v Ŧ’8‚¢

%ſs8 ŦŮ’´ Ž“¢ŦŰĄŦƀŮs ‚8 Ů»³“¥© Űs©à>Ÿ“™“«¡Ɓ€àƒ© %ſs8 ŦŮ’´ €k¹®®f=ƁŦűŦŦŰƀŮsà

sg©ŮƁƯƴƳƲŽs ſs8>sŰŮ o8ĄƁ’¹v Ŧ‘¡ŦſšƁ ®ű»ſŦ‚¢Űs¹€©ũ´©bdŰŮ ſق¹®àf=ssàŦ#và Ŧ ų‚>jűŦ’¹¡Ůšà Ŧ’ ٓà ®wsŸ“™“‘¡Ŧ Ą‚kų‚à>žsàƀ€à Ŧ€ #ٓ …g s‚8 Ů‘¡Ŧ’¹ űƁŰvà ŰŮ#ق¹®®¢€ű Ŧ’à“8ő‚8 Ů®à8Ɓ ¡Ůš’¹ſŦ‚¢Űs¹€©űŦ7 à©j` ٓà ® Ÿ“à™“ ĄŮ‚s»Ů“€¡‚ Ž“eà_ ‚à>j«j¹’àŮ‚à©¢® ####Ɓ€ sk šƀق>Ŧ ŠŦƁvs© Ůۓà’¹³“¥© #ق©œžsg8ŦƁŦűŦ»ƀ€

That Awkward Neighbors Moment %ſs8 ŦŮ’´ %ſs8 ŦŮ’´ ‘¡Ŧ»Ą€àj¹Ąsàa«à¡ŰŮ »Ą€©®¢€űſs8à Ŧِi© ĄsàaűŦ®àg©fiài©‘à¡Ŧ và¡ŦƁŰ ŦŰ ®ài©¹ Ɓ ősà #và Ŧ «à©8sŰ Ɓ Ą€àj¹ ts®i©¹Ɓősà#€àk¥© Ɓà©ŦŮ»ſ“à>©ſs8à ŦŮ ‚ॠƁ €“à ® Ą€àű‚ v ƁŮ’ ŠŦƁŰŮ’¹®¥¡s ssàlš®à¢€ű’เàkk¹® ŰŮ’_©j#€k8à>®j©j ‚às7¡ű ſsà €ű‚ ٓàƁ v ŰŮt sksv©d™Ɓ«¡ ’ۓ7<®8ƁsŦ€ €Ŧ“ ‚©¢®f sv©d“«¡ˆ Ɓ űŦ®¥¡’s ®¥¡ŮƒŰŮ®¢€ű #€k8Ŧ® “iP’¹€“ ®ſs_Ŧ“Ŧ ‚¡űſs_©¢€ű»Ů“‚œ“ šűŦ #€ ƁŰƁ

Grace Of RioMonaco %ſs8 ŦŮ’´ ۓl_ƀŰs8 ®i©¹„¡‚¢ »ž“à ‚à7k¡ŰsàŮƁ“à©s %ſs8à ŦŮ’´ ūŦƁŮűŦ “à¹s“ ƀsà Ůsž ’ ƀŦ‚j’Ž“Ɓ“i ‘à¡Ŧ ŰŮ „à¡‚¹ #€àk¹® vfœ Ąs©Ůſsà €ű‚ Ɓ ũ´¥à_ sà ūŦƁŮűŦ Ɓٓà¡ŰŰŮŦŰٓà ƒà©œŦ ĄŰs©à> Ąsàv¡ŮƁ€ü ’Ɓ€kk¹®ő‚àƁ‚©ŦV ųŦ®¢€ű#ٓ ®’Ŧ“ tsŪŮŦ“űŦ‚žĄ‚f

ŰŦ‚‚©ovàCũ€à ’ ŰŮ®k©…à©žs‚à©Ɓ űŦ„žŴ“à`=Ů‚à©¢® ſƁűsàšœàkŻsàjŦ Ɓų‚>j‘©’¹Ą‚©¢ŰŮ ####€àƁŰ®à #€8Ŧ®ŻsfŦ®ŰsŸ

X-Men:Grand Days of Piano Future Past

COMINGSOON

%ſs8 ŦŮ’´ »ŮŰŦŮ …àŦŮ%ſs8 ŦŮ’´ ’๠®à>¹ ’“œk¡ŦƁ###và Ŧ€kWۀ ŸŬ“ũ‚àa®¢€űſs8à ŦŮ Ɓ€kj_ŦŮ‚8 s¹¡Ɓvà Ŧ ‚àœ¡Ů®i¥à ’àài©‘à¡ŦŰŮ €k¹®Ų´‚8à s¹#gü Ŭ“ũ‚àa#ٓà ®và¡ŦƁŰ …àŦŮ ĄŦŰŦŮ ®sœ8à Ů ’๠€àk© ®à ŧŦ“à ŰŮ Ÿ #Ůűsà> Ą‚à_ ų“à Ɓ s©Ůƀق๮ƁĄƁ’à€ƁŦ€ ų´à “ٓà ĄsàƀƁ‚¢ ŦŰ…“Ɓ#và Ŧſs¡sžŽsŰŮ €ks¡v ŮĄƁ’s€kk¹® űŦƁ€k¹®ŠibŸ“™“‘¡ŦűŦ Ąsàų´’s8=7à “ sàŦ ſs©e űŦvà Ů€Ŧ“ ®sàlš ¡Ɓsٓà ®wssſš ####Ɓ€ŰŦق ‚8¥¡Ůƒ…à€’à‚8à s¹ #ٓ

The Labor Other Day Woman

%ſs8 ŦŮ’´ €“ ®ۓ7<„¥¡ŦſŦق ƀ€űŦ“«©ƒi© žsſs8 ŦŮ «¡s€kk¹‚fà ’8à ¢’ s‘¡‚8jlűŦ®¥¡“s©žŻ´ ŦېlƁœŰƒ®=¡ŰsŻsàfŦ ſŦ“‘¡Ŧ#ٓٓà ‚`ŰŮ và Ŧ‘¥P’¹€kŮ‚à©©e €¡€ Ų‚®ŦƁۏ¥à_űŦ ƁĄ‚à_„k‚Ą€‚©o ®?Ű’küĄ³sàUŰűŦ ®V…l’๮sà>¹ƀ€k¡šš U Ŧ“ŽsŰŮ’¥¡Ű“b#ق „¥¡ŦſŦقà’’¹€àŰŦŮ ####Ɓق¹…’küĄƁŰ ’8à ŦŮ €k8à> źƁ‚àd #€ s

ISSUE 881

//

48


ŪŮŦ“

‚Ŧ“ ‚“ Ɓ‚Ŧ“ ősk“8 €Ŧ“ ®ƀskœ©ŦŰٓ Ŧ€8ŦŰِl8 Ɓſű‘¡Ŧœ‚‚àà7 ſ€©kàà űŦ„žƁ #ق¹ĄŰŦűƁſ“© ’ŸƁ‚àà ق ĄƁƀsœ©f=ŰŮ’üiàà ŦŒ_¹ssŦ #vàà Ŧ€ٓƁĄŰs¥ààŦĄs‚ààœ¡Ů ’źŦ‚8ŦƒĄŦƀŰsŸl8‘àà¡Ŧ‚sk ‘¡Ŧ%vf¢ſŦ“ق‘àà¡Ŧ#€¡€v¡sk ž‚Ŧ“ ‚“àà Ɓ‚Ŧ“ »Ů‚ààƁſű #€ٓ Ą“ űŦ#€ق¹®‚©gCŦ‚t‚slš #žŮ‚¹®ũŮs>slš®¢€ű’‚œ¡Ů #8Űſsàà ’s ’’ŮsűƁŰ~7 ‚œ¡€¥¡sűsž€© Űsŝš’®8Ɓ ũ€àà ’’¹®sŰŮ#¡€àà ‚©¢ŰŮ ŦŰslš’“i¢«©iàà sžŮ“®s7` ſs Ůs>Ŧ„¤àà #ž€sàà ۏ8’ ſsŮsŦŮĄƁ²ààžĄƁŰٓàà  ŦŮŦŰ sŝšŰŮ#8Ű‚l ’“’Ɓ8 Ŧ¢ ’ŦŰſšƁ8=¡Ű‘©àà sĄƁŰ‘¡ƒk ®¡s sk sŮs>Ŧsž€©_¹…š ĄŮƁű‘¡Ŧ’ààžŮ‚¹®M‚¥#€kàà s7 #ž“ ‚©œ8 Ů

47

//

„©ižſŦۓsƁ®s_…šſŦۓs ſs¡‚ŰŮ‚8 “ ſs8 ű“ ®s¢š U “ ƁƁŰٓ «¡Ąű“ …šŸ“Ɓ ŰŦ‚Ąű“à …š‘à¡ŦŰŮĄŮ‚àƁſű #€k8‚¢ ĄŰ“7ĄsƁŰٓ ƀ€kŦŰƁſŦہœŰ ŰŮ»€ààٓƀقàโ7 ŦŰ„àà©iž’à๠ŽsŰŮs%€k8f¢ſŦۓs’ũsg©gC «¡Ąű“ …š’“8’¹¡Ů“ۓ7 ſss© Űsk¹’¹¡€àà Ɓ²žĄƁŰٓ ſق¹ų“s €`#ٓƀ€àà őŰsž ¡€ ’“8’¹©8 ŦŮŦŰƁŰٓ ‘¡Ŧ ŽsŰŮƁŰٓàà àà ŦŮĄŮ‚ààƁſű #€k8>U “

ũsk¡sdžsŝŦűŦ€d®“s®¥àà ƒž ’“i¢«©iàà ‚ŦŰŮslš’¹ق¹ž´Ŧ ’„©ižſŦۓààs#€Ŧƀ€àà ’8àà_¹ Ɓ€k8 Ŧقžſsàà©s‚’s ®àà ۂ űŦ®¥¡’ŮsűƁŰ’àเ€àà ’“8 ’s ſsjl©ſs©s‚«¡Ůƒſsœ8> #v Ŧƀٓslš

ISSUE 881


ŪŮŦ“

ˆ “’s ġ’¦‚>žſق¹’f ĄŦ’_© ق ƁſűŸƁ‚_sŶs7ŰŦsŽ“8g ũ´¥àà_©Ů’’¹ٓ®Ŧ“ق őٓ¹ۀ=ŮŦ“ààź‚`Ɓ®ààs 8’l8كŦŰٓ ’sàà ŰslŸ #ٓƀŮŦŮŰŦ‚ ®™sŰslŸƁĄ€jüƒ¡ƒ®àà™s l8ũs©sŮ‘¡‚ šűŦ„žŰs_8> Ɓƀ€ ۓàà ŮŰŦƁ¥ŰƁ€ĄŦ‚ Ŵs`’8žsààlŦ’ŦŰſŦ‚s¹ žŦ€Ŧ’Œààk’ŶŦ“žsààlŦ’Ɓ #€ق¹ž“¥ü

8>© ŰŮų€“ſsűſsjűŦ’¹ »v ŦŮٓ ® ŰŦ“¢ #v Ŧƀق¹Œ©9¹ŦŰ‘© s®€k ź‚`“ŰŮſsk¦j’¹®sŰŮ ‚ ’’‚™€kŸŦ€8Ŧ»žŮ“’_© ’¥šĄŦ‚„¤àà ƁƀŮű…ۓƁ »k¹ŠbŦŰ…ààق¹’àࡂ¢ĄŦ€ žŮŦŮŰsàà_ۀgšƁ’8‚¢ŦŰ…ق¢ #€ Šb…¡Ŧ€s ƀ€sàà Ű’s ’Ŧ۞ٓ ’is´ žŮ‚¹vàà Ŧ“ ŰŮžŰŮsƁۀààžűŦƁ #€ksàà ‚ſs8àà Űsj©’ŦŰ´©šs

’s ġ’¦‚àà>ž’¹€k8àà ŦŮſŦ“k ſs8 ƁŮűŦ®¥¡‚àà>ž»´©šžs’ ®sŰŮſŦ‚s¹#vàà Ŧſs €ű‚ ų“l©ƁŦ’¹ŮŰƁš’ààs ’ŦŰ´©š vàà Ŧ“ ŰŮsűŦvi‘©j’Ɓٓ ’‚Š¡‚àà ’Ÿ‚ŦŰőٓ¹sقà๠ŰŮ ſŦ‚s¹#©sàà ‚ ſs8àà Űsj© %vf¢ſss¢šŰs¹’ààٓ ũsŦ‚8Ŧ ĄŰŦ€ààg’à๮sŰŮ»’ààŮsűƁŰ ƀŦ‚j’»žŮ“ƀق¹ź‚`’_© #ž€ ‘© sŰŦ“ ´©š ®i¥àà_vi’´©š®€űŦ€ààd

’ő“¥àà_ũ“ƀ‚ààg«àà¡Ÿ“Ɓ #€àà ųŰŦƒ¹Ůsšvs¡ƯĢƯĄ‚8´¹ Ɓſs8àà Űsj©ŰŮſŦۓoۓas Ŵ“` ŰŮ®¥ ƒž©’¡‚cž´Ŧ ſ€ĄƁŰŬ‚ààƁŧ‚™ŰsšٓààƁ ’ààis´ »’sàà ġ ƃŦ’¦‚àà>ž قƁſűƁžsŝŦžű³Ąs®œksj ’¦‚>žſŮŰƁš’žŦ€Ŧ’¹®s>s© ĄŦ‚»€ààٓƀق¹ſs8àà Űsj©’àà g8kĄ‚àà8´¹’ũsààg©gCžsààŝŦ Žs>s©قƁſűŽsg8Ŧs#€€àà ٓ ũŦŰsl ŦŰŮsààlš»Ą‚8´¹’àà

ISSUE 881

//

46


45

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

44


43

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

42


41

//

ISSUE 881


® űŰƁ

®¡“’di…k¹ŦƁƁ€¡€ĄsŮŰs©i©űŦ®¡sMƁŰ ’8©j¹Ž“;>ſŦƁ‚ls™‚´»^©ſsűs „©˜Ű ®d©f ¡‚ƀŦ‚j’v¹s s™Ű€jüƁũsgs> ‘¡“ſŦ‚¡Ŧſ“s¹žsg˜s®f© ‚l¤ Ɓs‚¡€ saŦ®ŜŰۓ ’‘©‚ ŮŦŮŰŦ‚€k8àà ŦŮۓa ‹i7ſŦ‚¡Ŧ^©ſsűs „©˜Ű»ūsĄ€l’8f¢’#€ ’¹vàà Ŧſs“ſ“©i©ƲƮƮƁŮŰs©i©ƯģƮŮŦŮŰŦ‚‘¡Ŧ #ŮŰŦŮŰs78ŦŽs ƁŮ € ž´Ŧ„©“¤ ‚žƁŽ´g8 Ŧ®€ſŦƒ© Ųs Ŧ‚’¹ق¹ž´ŦŦŰĄŰsšſsŦ“ƁųűŰƁũŰŦűƁ ŰŮ„©“¤ ‚žƁŽ´g8 Ŧƀsœàà sƁŮ®€ſŦƒ©ſš †=_‚‚^©ĄsvsŰƀŰƁŮ‘©jك© ſs¡sž űŦsŰ‘¡Ŧ’¥k¡Ŧ‚àà€©¹ssžŮs s™Ű‚©Ŧ#€àà “Ɓƀ€àà ® sk Űs¹® Űűsſsűsàà Ą“

ƲƮŦŰ„©“¤àà ‚žƀsœ sĄs®€ſŦƒ©»vàà Ŧ 7s’¹ق¹€©¹sĄƁ#قàà¹ſŦ“kſs“ŮŰsàà©i© ‘¡Ŧ„©“¤ ‚žƀsœàà sŰŮſs©s¡ƁŰ€jüۓaűŦ ưƳƀŰƁŮſs¡sžűŦ€dsŦٓſs“ŮŰs©i©ưƮ®àà€ ſs“ŮŰs©i©ƲƮ’à஀‘¡Ŧ»ĄƁvàࡂ¡€’s #v Ŧƀ€© Ű s© šŰŮŮ³“ƁŽ´g8 ŦũƁsf8’87ŦƁ¢‚žĄűƁ‚©ž

ƀsœs s© šſss‚l^©®Ɓ‚¢’i‚űŦ_ ’8f Ɓſs8>‚~8fŦĄs©ŰŦ€¡ŮĄŰŦƒ¢‚s’7k ŰslŸ ſŦق¢s ſš® ’¹€ Ą‚©œ©žſs8>‚ŰŮſŦ‚¡ŦŮ³“ v>¥ ŦŰٓ Œ¡‚«¡‚Ģ’<©8s®¹‚‘©> #€ق¹ٓd8àà_«¡’i‚’’Ŧۀ8gƁ€ààŮŦŮ ƁġġƁƱĢ»ƯƮàà¡sŮŰŮŦ‚¡‚ž“s©àà “ŰŦ€¡Ů‘¡ŦŰŮ ®ƒi¢Ů³“ĄŦ‚ƴƮƁƳƮ¡sŮŰŮ®¡s™Űs™‚´ ‚ś’®8skž’bgĄƁŰűŦŦŰٓ ¢ƁŮ“s© “#€ق¹ ~8fŦ©¢slkģư’g©ŮŰِ€©jlfŦ€jü#€s Ű Ąs©ŰŦ€¡ŮsŦŰŦ€àà¡Ů‘¡ŦűŦ…©ž#€sàà Ű‚ś’ŦŰ ſŦ‚lĄŮŦűšƀsœ űŰƁŰŮ‚bſs¡‚ŦƁſŦ‚¡ŦŽ´g8àà Ŧ ‚Ŧ‚®¡“’di‚©ŦſŦق¢sàà ſš® ’¹€àà ŰŦƒ¢‚ Ģġ’7¹#€k8s¡vàà Ů«¡‚ƱĄűƁ‚©ž’ٓ ſsjl Ž´g8àà ŦĄŦ‚Ąűs‘¡ŦŰŮĢƴ®™s€jüƁƲƱƁ ’ſs¡‚Ŧ‚Ŧ‚®b¡Ŧ‚ ŰŮŽ´g8 Ŧ’87Ŧ#€ق¹®ƒi¢ ٓdűŦ“ٓ’8>Ŧ“8‘¡ŦűŦ7’¹€© ŰĄűƁ‚©ž ŰƁŮűŦƁ€k¹t>¹ŦŰs© šſss‚l^©Ą€d’i‚’ #ٓ’8ŰŰsk¹svsŰ

Ąsg¡‚šĄƁŮŰŦűŦslkſsk¥¡űs‘¡Ŧ#€€ ’8 Ŧ¢Űsk¹ ŰŮųƁŰ®¹v ŦŰŦ‚Ɓ€Ŧƀ€ ’8 Ŧ¢Űsk¹®“k #ق©œ©j`Ą€dĄƁŮŰŦƁŮŰŮſs ۓaŮۓ

ſŦ‚¡ŦųűŰƁűƁŰvfũssfŦ Žs7©ŦƁ®i©’Ą“ “ũ“Ů

‘¡Ɓ‚ž’ſs©s¡ƁŰ’s „©“¤ ‚žƀsœ s‘©_©žs‚¡€ſs©s¡ƁŰ€jü ſŦƒ©‚ s ’ƀsœàà s‘¡ŦűŦųŦ®¡Ŧ€űŦ„ž’à๠»Ů“’8‚¢ŰŦ‚®ŦŮsg8ŦŮۓſs “¤ ‚ Ąs®€ ’8 Ŧ“ ƀsœàà s‘¡Ŧ®idvàà ‚ž‚ űŦ»ĄŦ’sŰŮ ĄsŮŦŮۓŰŮų‚cŮۓőŰŦ€ƁŮskàà Ŧsv Ŧ ƀsœ s‘¡Ŧ®sj8ŦĄs®€®s“ŮŰs©i©v` ‘©8©®8‚ ‘¥¡űs®Ŧ‚Ą“àà “€jü€©àà

#€k¹’˜ŦŰŦŦŰŰŦ€‚ ‚ž Ą“ űŦŽs7©ŦƁſ“© Ŧۀſ³“;>€©¡sűŦ„ž»‘©ŦŰƁ #€ ũ“Ůſsۓ_¹Žs7©ŦƁ®i©ĄƁŮŰŦ’®kŰŮs¹ € ‚_8ks®´g8 ŦŮŦŮŰŦ‚‹s7ƒ¡Ű ƁźƁ‚d€©dàà ŻsfŦ’Ą“àà “€jüt©‚‘¡€ Ɓſsk¥¡űsŮŦŮŰŦ‚àà‹àài7ſsààŦ“ƁųűŰƁũŰŦűƁ Ąs©ªj¹ŰŮۓas’7k ƁŮűŦĄŮ“jüžŦ‚l #€€ ’s™Ŧſsk©_ƁŮŰŦŠj’®i Ųsàà Ŧ‘¡Ŧ‚#ق¹‚àà_8kŦŰŽ´g8àà Ŧ©ſs©‚ ſ“©i©ƱĢƮƁŮŰs©i©ưvs¡ŰŮsſs¡Ű“j©«©Ŧۀš € Žs7“ŽƁŦ’8 Ů^©ſs‚lƀ€¡€ž ©‘¡Ŧſsk¥¡űsſs©ŰŮŦŰ®8s¡ŰŮ‘¡‚8_©ſs“ «¡ƒ©Ž´g8 ŦŽs7“©®‚‚àà #vàà Ŧ’8 ŦŮ ƀsœ sŽƁŦ’8 Ů^©Žs7“ĄsvsŰŽsk©ŰŦ€¡Ů vs¡Űِك© ^©ĄŦ‚ſs“ſ“©i©ƱƮƮƁŮŰs©i© € ŰŦƒ¢‚ſsj©iàà €<>®sƒ©’ۓàà_¹Ąs #v Ŧƀق¹ ‚«¡Ą‚‚s€làà_ƀ€¡€žŽs7“©v¡slŰŮ’¹ ‘¡Ŧ®s‚lſŦ“kſsj©iàà €<>vf‚Ŧ‚‚f € ſŦ“i®‚‚ v Ɓ€Ŧ‚¡Ŧ ŰŦ€¡Ů‘¡Ŧ¢slk#ŮŦŮŴs`8 Ŧٓ ’ŦŰũsgs> ŰŦƒ¢‚®sŰŮſŦ“iƀsœàà sƀ‚¡€v;©vàà>_ Ąs©#€s Ű‚ś’ƴƯ’g©ŮŰŮĄ‚œàà>€©ƁŦŰ űŦ®jlũs“™“ŮۓŰŮvàà>_‘¡ŦŰŮ’¹€ ®b¡Ŧ‚ ŰŮ€l_ƀ€¡€žƁſsj©i €<>vfŽs7“ s»®id«s»ŧ“<üŲƁ‚© ĄŰs¥j’ŦŮŦ’ij ۓ ’©ƁŮ‚‘¡ŦűŦ7’àเk8ېźs`’ #€ٓƀ€ ‚‚^©®Ŧې©g8> Ɓwü©‘¡Ŧƀ€k¡š`®‚‚ ƁſŦ“iƀsœàà s v;©ĄsaŦŲs Ŧ‘¡Ŧ‚#v‚¢ũۓ‚cŽŮs7 `®‚‚ ſŦ“k’ŦŰv Ɓ€Ŧ‚¡Ŧũ‚`ƀ‚¡€ ƴƮŽs ŰŮųűŰƁŰŮvƁŮĄŦ’ٓƀق8>¢ũsfiŚ € ‚_8k ƁĄ‚ü‚¡€€jü‘©k¦j#€ق¹ŧs=8ŦſŦ“iƀ€k¡š vƁŮĄŦ ’ ٓũsfiŚ’8 ¢’7k ƁŮũs7 süſŦ“¡Ů ſŦ“k’®7©7€jüƁ®‚ſŦ“k’®liŦũƒŰŮs ®Ŧ‚jŦŰvàà Ɓ€Ŧ‚¡Ŧũ‚`sſsƀűŦƁŰŮ®àà‚ ‚_8kŦŰųűŰƁƁ®€v©‚…=ŰŮƯƱƴƮŽs ŰŮ #€kk¹® űŦƁƀ€ ƀŰsàà ŦũsfiŚ® ‚’ųŰŦƒ¢‘¡ŦŰŮ#ق¹ ũŦŰs78Ŧvàà>¡s®Ż“’“`sb’¥k¡Ŧ’ij ĄŮŰs©i©ƯģƮŮŦŮŰŦ‚saŦ »®i®¡Ŧ‚Ŧƀsœ8àà ŮĢƳƴũŦŰs78ŦŒgàà űŦۓ¹ Ůق¢‚àà>¹®8ƁŮv¹‚àà ƱƲģ’ٓƁſs8àà ŦƱƯ ũŦŰs78ŦűŦſšŽs¡ŰŮŰs©i©ƴƮŰslk’sfàà s8’¹ ƱưƱƁŰŦƒĢ‹i7’®gsƁ‚>¹ſs8 ŦƯĢŧ“` ‚>¹’ “‚Ąsƀsœ8 ŮũŦŰs78ŦűŦſšŽs¡ŰŮŰs©i© ’ٓĄŦ‚s‚†©`ŚŰs¹Ɓűs űŦƁƀ€¡Ů‚œ ۓckŻ“Œ¡ŮŰŠj‚ ’Ɓƀ€ ƀŮsf8 Ŧ®“j Ɓƀ€ŦƁƀŮsŒg v¡sŰž€‘©7’¹vàà Ŧƀ€ #€ s®€k‘¡Ŧ¥Ůsf

ũse©i7ĄŰs`BŦ®‚dƁŮŦŮŰŦ‚ĄsaŦàà Ŧ‚ ‘¡“ſŦ‚¡Ŧſ“s¹üŰŮ’7k ƁŮűƁŰŽs7“®b©ü „©˜Ű»ſs© sf¹®i’¹ Ŧ‚‘¡ŦŰŮ#€àà ŰŦƒ¢‚ Ɓſ“© Ŧۀ„©˜Űt¡sūsĄ€l»Žs7“ſ“© Ŧۀ

s®ss¤ žsĄƁŰųƁŰ®¹ƒ‚ˆ ©‘¥¡űsģ»ųƁŰ®àà¹Ų“Űs¹©j`Ųsàà Ŧ‚ €©Ŧ»Ą€jŦſsààjŰĄsžsàà’ſss¤àà Žs7“ ŧ“gd¡»®f¡‚ Ą€l»ƀŮŦű©i Ÿs<àà »®j©Ŧ‚Ŧ ®“kĄsg¡‚šĄƁŮŰŦűŦ®fūsſs>ŦƁ®j¡‚¹ ISSUE 881

//

40


39

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

38


ſŦ‚¡Ŧ

€k¹®“¢Ɓvf¢~i’“ˆ ĄŦ‚ŦƁſs8>seŦűŦ“sūƁ‚ ƀŰsŰŮ®sƁŰsŒ¡‚ űŦ“ űŦ“‚fà ’ƀŰsà Ŧsſs8à>¹sž^àk’àsűƁŰ 8>©ŰŮſŦ‚l’ſs8à>¹sž‚¡űƁvà>ŞŒ¡‚à sŒ¡‚ űŦ“%và “ĄŰsŽs ƀsvà_l7¡ŮŰŦ ƀŰsŰŮſŦ‚à¡ŦvƁŮĄsàžsgƁĄŰ“àlj„à©¡Ű ƀVƁ‚žĄŦ‚Ŧv “‚ Ɓſs8>seŦűŦ“sūƁ‚ #€k¹®“¢Ɓvf¢ſs8>¹sž’ſŦ‚¡ŦűŦűs¢Žsg8Ŧ

ŰŮŦŰŒ¡‚ űŦ“þſs8>¹sžvƁŮĄŦŰűƁűŦĄŮŦ€d ũŰŦűƁĄ“œk= #ق¹€kŦ“ ®Ŧ‚jſŦ‚l’‚f

%ق¹ž´Ŧ’8 ¢ĄsűƁŰ® ƒ©ſs8>¹sž’Űs v>Ş‚f ¡Űs® ۂŽsŰŮŮsšž´ ŦƁſŦ‚l ſsŦ“ Ůsšž´ ŦƁ€k8>ſŦ‚¡Ŧ’ſs8>¹sž‚¡űƁ ‚f ‘¡ŦŰs¹ۓ8àà Ů’©lĄŦ‚®8àà>_ĄŰŦƒ¢‚ %ق¹€©¹siàà Ŧ©kàà>#v ŦſŦ‚lĄsžsgs ®¡slۓck’Ůsšž´ ŦƁſŦ‚lſs©s®œksj ūs‚ ‚8_©ž#v ŦžsŝŦŽsŰŮ‚fàà ¡Űsſ€ v©kŦŰŮſs8>¹sž‚¡űƁvàà>Ş€ ŰŦŰƁs_ƒ¡ƒ Œ¡‚àà űŦ“%ٓƀق¹ž´Ŧ®Űs ۓààŦƁ®i Ůsšž´àà Ŧ"ſŦ‚lˆŦƁŰ~bàà ŠsgŰŦź€ààs #ق¹€Ŧ“ ſ€¡ŮſŦ‚lűŦv_l7¡ŮŰŦ

37

//

ISSUE 881

’˜ŦŰŦ®Ŧ‚¡Ŧź‚ ’ŦŰ‚œ¡ŮĄs³s¹Ɓ?‚ũŦŰŮs sĄ‚slũŰsD’d “Űs8 Ŧ“ ſšŽs7ŰŮƁƀق¹ űŦűs¢Žsg8ŦŮŦŮŰŦ‚#€ €kŦ“ ®´ ŦĄŰ“lj saŦĄŮ´©ưƮƯƮƯƱƳƴŽs ſs8àà>¹sž’ſŦ‚¡Ŧ ſŦ‚¡Ŧ®d©7 űs¢vàà ŦŰŦ‚þſšŲsàà Ŧ‚Ɓ€àà ۀk’‚làà “ſs8àà ŦŰŮ®“kŲŰsžſŦ€©űŦ ŮŦŮŰŦ‚‘¡Ŧ#ٓ g8kſs8>¹sžŧ“kŰŮƀs_Ŧ“ ˆ 3»€ksſšŮŦ€8Ŧ®¡sl’s‚©Ů’ààĄűs¢ #v Ŧ’8‚¢žs2~i’“ ưƮƯġſs¡sžƯƱƴƱŽsàà ‚ ŦƁŦűŦvàà ŦŰŦ‚ſŦ‚¡Ŧ ŰŦƒĢƮƮƁſ“©i©ưƯ’ààŦűƁŰĄŮ´©ưƮƯĢ¡ŦƁŦƁ ŰŮ#€k¹ŰŮsààſs8àà>¹sž’®d©7 űs¢tààd¥‚8 Ɓ€ ŰŦũssgþƀ€ ~¡‚`^k’sűƁŰųŰŦƒ¢

ųŰŦƒ¢Ą€k¤ƁŦŰ‚l ĚsŸſsűƁŮŰŦ’sűƁŰ‘¡Ŧ žűs¡ŰƁšưƴvàà_l7¡ŮŰŦlŒ¡‚àà űŦ“%ŮŦŮ ’®žŰslŸv_l7¡ŮŰŦƯƴƁ€àà €Ŧ“ „©iœŦ ŦŰſŦ‚¡Ŧ’‚f ſšűŦ„žƁŮق¢®űsſs8àà>¹sž #€k¹®űsš ſŦ‚lŰŮſs8>¹sž‚¡űƁv>Ş%ƀ€šųŰŦƒ¢‘¡ŦŰŮ Ąsžsg‚¡s ƁĄŰ“lj„©¡Ű®sƁŰ‘àà>s ĄŦƀق8àà>¢Ąsƀ‚¹ŦƁŰŦ€¡ŮſŦ‚àà¡Ŧ’7Ű®s ƁŮſs©ĄŮsàà`8ŦĄsĄŰs¥jĄsgŰŦۓààck’ #v ŦŮ€Ŧ“ Ůsšž´ ŦƁſŦ‚l®œksjƁۓ_¹ Ŭ‚ ĄŦ‚ŦƁ©j¥®šűŦ€Ŧàà_Ÿ»^k’sűƁŰ ’Œ¡‚ űŦ“‚fàà lźŦ€ŦűŦŦŰ~i’“ˆ Ůslk_©ž®s8>¹sžũssg%v “Ɓvàà>ŦŮſŦ‚l


ISSUE 881

//

36


35

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

34


33

//

ISSUE 881


sƀ‚lŸ

i©ſŦق¢Űs¹ūŦƁŮűŦ «ƯġƱŰs© 3 ‘¡Ŧƀ€kk¹’©ls i© ĄsžssŦŰٓ ®¡sjk© i©ƁŮ’¹v ŦſŦ‚¡ŦĄsjk© ſűſŦق¢Űs¹Űs©š„¢‚ €jüsƒ©ŦŰ2ƯġƱŰs©àà 3Ɓ2€‚8¥¡Ůƒsjàà ’€©k©®’k©¡šŰŮ’¦šűŦs©àà Ŧ3 #ٓƀق¹Űs¹i©‘¡Ŧƀ€kk¹’©l®Ŝs ŦŰ2ƯġƱŰs© 3“i©»‚<i©ƀŰŦ“k_‘©ƁŮƁ® ŰŮ®¡sjk© ūƁűƁŮ‘¡Ŧ #v ŦŮƀŦ‚j’ŦŰſ³“;>ƁžŮ‚Ą“ űŦĄŮs¡űŰs©>Žs7g8 Ŧ’¹€ق¹ſŦ‚¹Ŧ ſŦ‚¡ŦƁŻŦ‚‘©^k’s>‚©¢ŰŮ®“’’¹vàà ŦĄŦƀŮŦ“s ƀŰsŰِi©‘¡Ŧ ſsű…g’2ƯġƱŰs© 3ŰŮŮŰŦŮ®dàà ‚Ŧ‘¡ŦſŦق¢Űs¹Űs©š„¢‚#ٓàà ® #ŮűŦق¤Ų€gŸsŮŰŮ

’ŦقĄsaűŦĄűŰٓ¢Ůsg8Ŧ sŽs¡‚

ĄsŽs¡‚ ‚ĄŦ’ŦقĄsa’¥k¡Ŧ‚Ůsg8ŦsĄűŰٓ¢’j s ’¹®´¥àà_űŦ®¥¡’sfàà s8%vf¢»vàà Ŧ¹s®“¡ƒ¡“i ƀŮŦ“s ŰŮſsű’¹v Ŧ‘¡Ŧ¡ŰŦŮĄűsàà Žs¡‚ ƀű“ŰŮs Ąs’jbƁs®8 s¹ſs ٓ7Ɓ€ŰŦŮĄŰ“üۓaƁ…g v¡Ű“ü‘¡ŦsŽs¡‚àà ŰŮsŦ€k¹®ŮŰŦƁ®¢€ű’ŦŰĄŮs¡ű ‚8_©sŽs¡‚àà Ɓٓ ®Mƀ€¡Ůvàà Ŧ’8àà>¡s ’¹ۓbš #€ŰŦŮ’Ŧق®¡sa %vf¢2ĄŰŮs’Ŧ‚3Žs¡‚àà ŰŮųۓaviƀŰsààŰŮĄƁ v©jŦ’jűŦ…©’¦š»…ààgŧs=8ŦŰŮ‚œ¡űs«¡ĄŦ‚àà 2ĄŰŮs’Ŧ‚3’`#vàà ŦŰs¹ſs8àà ŦŮƁ’skji©»ŮŰŦŮ Ąsš’¹‘àà¡Ŧ’jűŦ‚l#vàà ŦŮĄŮsàà¡űĄsààv©Ŧ v¡Ŧ€ŦŰŽs¡‚àà ‘¡ŦſŦقàà¢Űs¹ſŦ“ààk’ƀŮŦű®i©làà

€kŦŮ®Ɓ€€i®“ ’ŦŰſsàà Űs¹ſsàà_¡Ŧ#€ق¹® #€kŦ“ ®’ŸŰs¹űŦƁv>©Ÿſs_€

Ɓsjk© ‚œ¡űsƀŮŦűſ´Ŧ€©“ v ¢ŰŮſ“¡ű“i Űقœ¡űs‘¡Ŧũ“€©˜s‘j™ž“‚ſš‚8 ŮƀŮŦűſ´ŦƀŮŦűš ‚ſsl¢sŽƒkŰٞۀààž%vf¢»Ų‚žsjk©àà Űsœ‚7 s“¢“8f¢ Ąƒe’8¥ ŦŰĄƁœ‚viſs¥ ƒž’¹v ¢ŰŮƁŮs8Ŧ‘©ű ’¹ٓƯƱưĢ‘¡ŮŰƁ‚Ưư€“8ƀŮŦűſ´Ŧ€©“#€ق¹ſŦ“k #vf¢ŸŦŮƁŦŰ®sŰŦŮų€“„žűƁŰƯƲ»‘¡ŮŰƁ‚ưƴ¡ŰsŰŮ Ąsi©ŰŮĄűsàà’ſŦ“®ž“‚ſšĄsààv©sd’ààijűŦ »ĄŰŮsū‚¡Ŧ„¢‚Ɓžsàà »ĄŰŮsū‚¡Ŧƀs© ſsjàà_Ÿ%‚©c ƒ¡Ɓ‚žslœkŸ‚ ’ijƁ®àà¡Ŧű‚©~iǏŦũۀ®¡´ ‘©sàà #ق¹ƀŰs ŦĄ€©˜s

ƀŰŦ“k_®¡sjdi©‘¡‚8l “¥>„©iži© “ſŦ‚¡ŦĄsjk© “¥>®>©ižĄsi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_‘©jكs ŰŮ #€ ƀƒ¡sŰslŸvs¡ŰŮ’ “¥>®>©ižĄsi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“kàà_‘©jكsàà ’©s88 Ŧàà Ŧ‚ŰŮ ‘¡‚8lƀƒ¡sv>Ŧ“2ſŦƁs3i©’i®¢€kk¹’©lĄŦ‚®f¡‚àà ‘©àà>‚©Ŧ  s¹®Ŧق¢Űs¹’2’8 “àà v¡‚7¹3i©‘©k¦j#€k¹tàà>¹ŦŰ®¡sjdi© “ƒ©2’8 “àà v¡‚7¹3Ɓ2ſŦƁs3i©ƁŮ‚œ¡űsŰƁ‚žűsŦŰsàà Ɓ®“`d ƒ©®fŝŮs‚®Ŧق¢Űs¹’ƒ©2ŰƁŮss3Žs¡‚ #€€ Űs=8Ŧi¤¡Ůtàà>¹’ #€ ®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_‘¡ŦűŦŽs¡‚ ‘¡‚8lƀƒ¡svs¡ŰŮ’“ ‘¡ŮŰƁ‚ƱƮsưģűŦ“¥>®>©ižĄsi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_ƀŰƁŮ‘©jكsàà ’8 ¢ĄsƀŰƁŮŰŮ®f¡‚àà ‘©>‚©Ŧ’¹€àà ŰŦƒ¢‚s©Ůۓàà_¹Ʋġۓas #v ŦƀŮŰƁšv €ƀŰŦ“k_‘¡ŦŰŮŦŰƀ€kk¹’©l‘¡‚Žsdƀƒ¡sٓ’8>Ŧ“ƒ©

ISSUE 881

//

32


31

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

30


29

//

ISSUE 881


sƀ‚lŸ

ŰŮűs¡ŮſƁ‚©s¹ ćķı¨ŕķıň Woman ŰŮſsűűŦĄŰs©àà>%vf¢¨ĴľĬĵĬǪļŃı’i<s®¡“œ8f¢ŰŮűs¡ŮſƁ‚s¹ ®žŰŮ“œ8f¢‘¡Ŧ#€€àà ’Ŧ“ſsàà_Ŧ‚>jvs© sٓ ®f s®¢€ű »i©‘¡Ŧ#v‚¢¥ ćķı¨ŕķıňčńŁĬŃſŦ“ksűs¡ŮſƁ‚s¹i©‘¡‚ š Ąs’“_d»ų‚>žv ƁŮƁ‚àà>j’¹€k¹®v¡ŦƁŰŦŰ®űſs8àà ŦŮ ‚¥f‘¡Ŧ»…ji©¡‚ űŦŮŰŦ€€`’¹ق¹€©¹oſƁ‚s¹#€ŰŦŮĄ‚œ¡Ů €© Ű€Ŧ“ ĄűƁŰ»ĄƁŮsg8Ŧ’sŦ€k8>‘˜s ſŦق’¹€k¹‘©giŦŰ Ŷs7ŰŦŰŮųŦ’‚DűŦ‘©k¦jĄƁ#€“ ®ŠŦƁvs© Ůۓ’j’¹ #v Ŧƀ€ ŠŦƁvs© ŮۓŰs‘¡€kŸ’¹vf¢‘= ſŦقs

BAFTAƀƒ¡sƀ€‚„Ŧۓ‚f©k Ēđēćđ‚œ¡űs‘¡‚8lƀƒ¡sſق‚7 ’¥©sűvf¢„Ŧۓ‚ààf©k «¡‘¡Ŧ’¹ق¹‚¥»€©kàà đŁıňļįĬŃĪǥʼnŕŀıi©ŰŮĄűsĄŦ‚ààŦŰ #v Ŧ® “ ų“Ŧ‚ŋiŦ’¹vf¢ٓƀ€ ƒ©Űs¥ Ŧƀƒ¡sƀ€‚’¹sjk© ƀŰs8 ‘¡Ŧ ĄŰŦقi©‚©¢ŰŮ’¥k¡ŦƀƁ´d»ƀ€àà ũ“Ů®ŜŦ‚‘©kŸĄŦ‚ٓƀق¹ ŦŰ…€àà ƀ€‚‚7 ®sűƁٓĉľıŃ%šĬǩʼn¨ēēǥŕǥňıņĬʼnŕi©ŰŮ #ٓi©‘¡ŦŰŮ«©8>©v©`= ĄŦ‚®š^Űs¡‚¢ŽsŰŮ’¹€©k ’“¢‚űŦs¹ۓ ’’¹v Ŧ’8‚¢©j`ưƮƯġŽsàà ŰŮ’¹ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ ŮŰŦƁĄƁ’Ą€¡€ Ų‚8àà Ŧ Ŧ‚‘¡Ŧſ“Ÿ€k¹ĄŰƁŮƒ¡Ŧ“ĄŦ€Ŧàà Ŧ‚ ŮƁ“©s‚œ¡űs‘¡‚8s Ɓ‘ ¹»Űs¥ Ŧƀƒ¡sſقŰsġs„Ŧۓ#€kk¹® #€k¹®ٓ t©`ŦŰƀƒ¡s‘¡ŦŰsġ’¹v Ŧ

ſŦŰsœ‚7 ’ŧsb Ų‚¡s ®i¡s ž“<ŮۓŦŰſŦŰsœ‚7 ®ŜŰ’©s©«¡ŰŮŲ‚¡s ®i¡s €kk¹ŰųŦƀŮŦ“s ƁĄƁ’’¹v Ŧ“ slšűŦƁŮŦŮŰŦ‚ ®k©ƁŰŮŰs7 Ŧ’¹vàà “®sŰŮŦŰ’©s©‘¡ŦŲ‚¡sàà

#v Ŧƀ€ ‚_8kĄƁ®sjàà>Ɓ®ƁŰv©d™ƁŮۓŰŮ ?Űs«©“©®8š® ‚’€¡€àà v© s>űŦŲ‚¡s

‚7 s©‚f©s¹vs¡ŦŰŮ®`ې Ŧ‚ŰŮ“¡‚žs¥¡ŮƁŮŰs“;ۓaƀŰsŰُ©®i¡Ův¡s

ŰƁŮŦŰ®€svàà Ŧ“ ƁŦűŦ…¥àà ƒž’¥¡Ű“bق® űŦĄŮs¡űĄs“¡€¡ƁƁs„¥’àà¹ٓƀ€©àà_¹…ۓ‚®sg†Ű‘©“¡‚žs¥¡Ů#ŮŦŮ ®¢€kŦ“ Ąs’s‚žsààWƁق‚àà>ĄŰs¹ĄsaűŦ #v Ŧƀ€ ‚_8kĄƁ†Ű ®sd¡sàà s’sűƁŰ®ad‚ ŦƁŦ‘¡Ŧ#€k¹àà>k¹ŦŰ ŦŰ‘ ſs“‚œ¡Ů® ‚Ɓ€ق¹ſŦ“k‚8àà_©jĄŮŦűšUàà ŦŮŦŰĄƁſŮűŧsgvi® ‚ ƁƀŮŦ“s ’¹€ق¹‚àà_8kŲ‚¡s v´ ƀŰsŰŮŦŰ ´© “¹®g© “ƀŰŦ“k_#€k8àà>ŦŮſšvi»€Ů®ŭŰ’gbkſšŰŮŽsàà űŦ`‘¡ŦŰŮ’¹ #ق¹ſŦ‚œŰs©>ŦŰ…s8 ƁŮ #ٓ ®ŰŦƒ¢‚ƁŮŦۓ“¹ĄŦ‚üŰŮƁs©‚f©s¹ŰŮűƁŰ’ ũ€’’s ’j

®g© “ƀŰŦ“k_ŰŮ“¡‚žs¥¡ŮƁŮŰs“;†Ű

ISSUE 881

//

28


27

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

26


25

//

ISSUE 881


®‚¢‚

„k©¢®slĄsŮۓ¹Ű‘¡‚t©<

s©ŮőŰsž‘¡‚8¥Ÿ“¹ ŰŮ’¹ű€Ŧï ©őŰsž‚b#ŮŰŦŮžsű€Ŧï ©»ſslőŰsž‘¡‚8¥Ÿ“¹ ſŦ“k’„k©¢ĄsŮۓ¹ŰŰŮƁ€ s®ũ“ư»vàà ŦŠŦƁ€kiۓž #v Ŧƀ€ v7ſslőŰsž‘¡‚8¥Ÿ“¹

ſsl’¦‚8 Ů‘¡‚Ą“

 ’űƁ«¡ſق¹€kisààſsl’¦‚8 Ů‘¡‚Ą“»‘©“©¹®àà“˜s ĄsŮۓ¹Űŧs8¹ŰŮٓ žs’ŦŰĄŦƀűsŮۓ¹Ű»®‚¢“i©¹ƴƲŦŮƁ€ ® ‚“©vs¡ŦŦƁ’s ƯƮ‚8 Ů‘¡Ŧ#€s Űv7’„k©¢®sl €ki»v ŦŮ®k©œk ųٓ ſ€ſűƁ‚Ŧ‚ƁŮ’¹ŦŰ®jàà>»s¥¡‚š #ق¹t>¹ŦŰĄ€¡€Ůۓ¹Ű»Ů“ ſ³s>j‚¡s ſs©ŰŮƁق¹

Œű Ɓ‘©Ÿ"Ƴ “ƁſƁŰŮƗjdŦ~©üƗ©j„f"ƴ ŹŦ‚i¦iŸƗۓ7űĄŦ€©Ɨ®¢ŮŦűš"ƯƮ ſŦ“¡ŦƁ®s8lƗ®“¹ƒƗų“¢‚ "ƯƯ ®k‚¹ƁŮ®šűs¢ƗĄ‚“¢ų“ Ɓſٓ©ŦƗſŦŰŦ€8 ƁŮƁſs8 ƁŮ"Ưư ŰŦ‚Ɓƒ¡‚¢Ɨ„Ŧ‚Ž“sšűŦ®sŰƗſ“ ŮsgdŦ‘©s8¡ƁƗ‚ű®ƁœŰƒŰs"ƯƱ Űs©>’ŸƗcksĄs^kŰŮĄ‚l ƀ€kűŰƁ«¡‚ŸƗ® Űsž’‚dź‚"Ưġ #ſŮű‘©jŚƗŧŦ‚b ŦƁ®Ŧ‚œ"ƯĢ

%®gŦ "ư‚قàà ƗƀŮűƀ€ŦƁ‘©œjƗƝ®isƝ’“ckƀ€k¡Ŧ‚àà "Ư sv©d™ƁƁsv©d“Ɨ®‚Ÿ‚ŦƗ‘¡Ŧ‚¹ƁŦŰŮĄŰ€k v ‚žŧs8šƗslsŜšƁsƀŰs© ſslƗŦ“k s"Ʊ ſ€ſ“8 Ɨv “¢Ž´ſs¢€‚žűŦƗ®s8>űŲs7®“"ġ ® űŰƁžsƗ^‚©Ɓ’gƗŰsƁt©Ɨ®lſs©®"Ģ Žs¹ƀ“©ƗٓsƁžƁ€dƗſق¹v¹s Ɓſق¹ų“s "ģ Ą“ ‘©űƗv ŦŰsƗũs`=_v7őűsĄŦ“gƗŧŦقűs¢"Ʋ Ą“>Ŧ‚ųsgƝŰŦ“Űv “¢š‚©žƝűŦ®¡“is"Ƴ v ŮűŦ®_=ƗŲ“s8ĄŰsj©Ɨ®>©iœŦ’iƗŧ“ ƀ“©"ƴ Ɨƀ€kk¹v¹‚Ɓƀ€ààق¢ƗŲ€gĄsls¥űŦƀ€ààkk¹ŰŦ€àà¡Ů"ƯƮ ´Ɓv7©` ®ƁskŽƁ€… ƀŰsj ‚`kƗƀ€kŮĄŰs¡Ɓƀ€kk¹«j¹"ƯƯ ſsHšŰƁs ŰŮĄ‚l ƗŦƁsƁſs¥Ɨ‚sk ŲŦƒœvs¡ŦŰŮĄ‚l Ɨ®Ŧۀűs‚>žƗŦ€ź‚"Ưư €k>žsƗų‚ŧ“ŸƗƀsŰƁŮۓ‘‚ "ƯƱ Ɓƀs“¹ƗĄŰsŝũsƁƒiűŦƗ®ààsj8ŦŶs7ŰŦ˜sàà ƁűŦ"Ưġ žs“

#‘¡Ůſ“8 ƗĄ€kſŦ“=8 ŦƗŻ‚©ƁŸ‚ž"ƯĢ

ĄŮ“j ¬¡Ɓ€s ® Űs‚Ŧ‚Ɨ‚© Űs¹Ɓ®“ ’źƁ‚d"Ư Š‚‚8€Ɨſsűۓ8 ŮŰŮ®_ ‚ž’ijƗ©ŰƁv ƁŮ"ư ƗĄűsvàà ŮƗſsj8 sàà ŰŮŮƁ‚ƁٓdƀŦŰƗ’“8¢"Ʊ ĄűŦ€Ŧ‚©’s_ ſsHšĄŰ“Ŧ‚¤ŦƗĄƒ©˜sžƁ®s8>sĄsƀ“©űŦƗſق¹’©¥"ġ «¡‚8‚Ŧ‚ŰŦƒƗ‘¹ŰƁſ“8 Ɨ¡s7Ɓ‚¡s_"Ģ ų‚Ąs®k sŸűŦƗƀŰŦ“k_Ɓũ“‚l ƗĄŰŮƀقž"ģ ŭ‚ ƒiƗŰsقsƁۓ7‚©Ɨ’id Ɓt©l"Ʋ ISSUE 881

//

24


23

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

22


21

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

20


19

//

ISSUE 881


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

’ſsj<¹s ĄŰŦ¢’¡s‚

ųű“š…=ŰŮ €Ŧ“ ®Ŧ‚

®s8š¡‚žšưģ’7k ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱģsŮ‚9¹Ŧ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƲsُŦ€

®s8š¡‚žšưƲ’7k_¥¡

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱƲsŮ‚9¹Ŧ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƳsُŦ€

®s8š¡‚žšưƳ’7k ƁŮ

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱƳsŮ‚9¹Ŧ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƲsُŦ€

®s8š¡‚žšưƴ’7k ’

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱģsŮ‚9¹Ŧ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƳsُŦ€

Ɓ ųű“ààš ƀsœàà_¡sM ƀŰƁŮ ‘©“;>’¹ق¹€©¹oųŰƁ‚ž űŦĄŦ’ààcFũŦŰsààŦžs¥ààƁ Ŧ‚ĄŦ‚àà…àà “¹Ɓų´ ĄŦ‚®àà ű“šũss¥ŦſŮŰƁš ‚űŦũŦŰsààŦſsk¹sàà ’àà©i¹ #ق¹€kŦ“Ş‹¡ŰŮ»®8©i ž“©ŦũŦŰs}Ŧ%Š7k

ŦŰٓ ®iŦĄsv©“;àà> ſsŦ“ƁſŦű“š…ŦŮ‚Ŧ‚ŰŮ Ɓ‚© Ɓ»€ksàà ‚žsààŝŦ’àà ĄƁ#€kk¹ٓ t©`ŦŰ…df €©i¹ųŰƁ‚žƁųű“š’¹ŮƁƒŦ ’slš¡‚ űŦ’¹€k8>®¡s ‚žs¢ſ€WƁv‚àà_©ž‚` #¡ŰŦŮ® ‘©“àà űŦ€¡ŮűsŽ´ ŰŮĄƁ

’Űs ŰŮŧ´™sĄŰs<ƀVƁ‚žűŦýƴƲſs¡sž

®s8š¡‚žšƱƮ’7k ŰslŸ

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱƲsŮ‚9¹Ŧ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƳsُŦ€

®s8š®Ư’7k xkž ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱưsŮ‚9¹Ŧ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưġsُŦ€

®s8š®ư’dj ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱĢsŮ‚9¹Ŧ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƳsُŦ€

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

Žsà¡ŰƳģƳƮ’7kà Žs¡ŰƳƲģƮ’7k_¥¡ Žs¡ŰƳƳƱƮ’7k ƁŮ Žs¡ŰƳƴƮƮ’7k ’

Žs¡ŰƳƴƮƮ’7k ŰslŸ Žs¡ŰƳƴưƮ’7k xkž

€ ŦŰ‘€©j©àà ŧsk<©s Ɓ®s„i<“ààa®j©dkŦ ƀƁŰŮ‘©“àà ŰŮſsj<¹s »ųŰƁ‚žƁųű“šƀsœàà_¡sM ’ŦŰŰsààDƁſŦŰŦà࢒¡s‚àà

űs Ɓv s ƁĄŰŦ¢’¡s‚àà

‘¡ŦƁ#€Ŧ“ Ŧ‚ųű“š…=ŰŮ ¡‚ űŦ’¹قjàà ‚®8‚ŦŰ €kŦ“®ààſŦŰŦ¢’¡s‚àà ſš

ŮƁƒŦſ´©ǏŦ€7ŵs¡Ű#€k¡sMƁ’¥7 ‘¡Ŧ’ŦŰ ĄŰs<Ąs’¥7 v©jŦ’®“ ’ĄŰŦقlàà ’¹ ų´ŰŮƁv ŦŒŦƁ’dsv´àà ŰŮũ´™s  sk’jŰŮŦŰũs€ ‘¡Ŧ‘>Ŧ“B’sv Ŧ #€Ůų‚8>¢’Űs ž“©ŦũŦŰs³Ŧ%Š7k

®àà_¹’“ƀVƁ‚ž»Ů‚¹ž´Ŧ’Űsàà ĄŰŦقlàà ۓŦũŰŦűƁv¡sjvCĄsƀƁ‚àà¢ĄŦ‚ŧ´™s €Ŧ“ ®s<®sj8Ŧũsàà€ ƀŰŦŮŦƁ®ààsj8Ŧ #ٓ ſ´©ǏŦ€7ŵs¡Ű’Űsàà ĄŰŦقlàà ¹‚¡€ ĄŦ‚ŧ´àà™s®àà_¹’“’¥7àà ’¹ق¹ſŦ“ààk €k8>vƁŮv¡sjvC’¹®s¢€kk¹vàà Ŧ“ ŰŮ ſs¢€kk¹v Ŧ“ ŰŮ€ŰŮưƯ#vàà Ŧſs¡sž’ƁŰ €ŰŮƲģƁ®sj8Ŧũsàà€ ƀŰŦŮŦv¡sjvààC #€k s®®sj8ŦۓŦũŰŦűƁv¡sjvC‚œ¡Ů Űs¹svàà Ŧų´ŰŮĄŰŦقlàà ’¹ق¹€©¹oĄƁ űŦƁ#€s¡ſs¡sž‚8d¡‚ ’Ÿ‚’¥7 ‘¡Ŧ®_¹’“ ٓ ĄŰsDƁ®“¥>Ąs’“j<sv Ŧ“ ‘©¥s

ŲƁ‚¡Ɓ’ſs¡´87űŦŮۓĢs¹v´ v_¢űs ®7 “ŦŰŮsƁۓ¹ űŦŮۓĢ’¹قà๞´Ŧ®7 “Ŧvàà Ŧ€lv;© ®àà>fkĄŰsj©sƁۓ¹ŲƁ‚¡Ɓ’´87ſŦŰsj© ŦŰٓ v´ ق¹Ŧ€©žŸ“©àà ’s©ŰƁs ŰŮ’¹ ‘¡ŦűŦ…©žƒ©‚œ¡ŮŮۓĢƀƁ´àà’#€k8s¡űs #€ٓ’8s¡ٓ7l űŦĄŮƁű’’8s¡sfàà ſŦŰsj©’¹vf¢v;©‘¡Ŧ #€ €kŦ“ † ‚ſs8 Űsj© Ž“ ’űƁŰƯġ®ŦƯƮ‘©ƒ©®sŰŮƀŰƁŮ#€_ ’©i¹ق¹ž´ààŦٓ ’©s©ŰŮvàà Ŧ€lvàà;© #€©sŝŦ ƀ€àà žsŝŦۓ¹ŮۓĢ‚žű³Ąs…àà¡sűš ž“©ŦũŦŰs³Ŧ%Š7k vs¡slšſ€ŰŮŲƁ‚¡ƁűŦĄ‚ŦŸ“¬©Ɓv Ŧ ISSUE 881

//

18


17

//

ISSUE 881


ISSUE 881

//

16


15

//

ISSUE 881


ũŦŰsŦ

ƀsœ_¡sM€ ŦŰ‘€jü‘ž“8¥© ŧsk<©s €ٓMŬs88ŦŦŰũŦŰsŦs_ ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®Ů"ũŦŰsŦ ąıŕňńĔǥŀŕǥňıĭǩľıŀņļįĿǥŅ ưƮƯġ¡‚žšƱƮsƴ%ſsű ſŦƁs¡€8»®8© s¡€%ſs¥ i©v s %ũsü©™“

ĔķļŀİıňıŃʼnĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀēļŀŁēıʼnŕļǦĬŀ ưƮƯġ®ư®Ŧ¡‚žšưġ%ſsű

ۀkŰŮ®8‚8k¡Ŧsàà_ŰƁŮƀŦŰűŦŰs¹…=ŰŮ #ٓ ®’˜ŦŰŦ®i7 ’‚űŦ€ ŦŰ‘€jü‘ž“8¥©àà ŧsk<©s Ɓ€ŮŰƁšjd€¡Ůűsƒ©~iàà>ĄsƁ‚©v¡‚¡€ ŰŮ~i>ĄsƁ‚©® ű“šĄs’s‚s«¡ŮƒűŦ ŰŮſs_¡Ŧŋkj™#€€ sk š®¡Ŧ“Ɓ®¡s¡ŰŮĄƁ‚© ŰŮٓ“sàà_’©i¹ſs¡‚ŰŮ€¡Ůűs‘¡ŦŽ´ #€k8‚¢ŰŦ‚»®s>ŦĄƁ‚©ƀŰŦŮŦ ž“©ŦũŦŰs}Ŧ%Š7k

‘©jŮŰslŸ€ ŦŰ‘€jü‘ž“8¥© ŧsk<©s ĄŰsDƒ¹‚ŰŮũŦŰsŦsàà_ƀsœàà_¡sMƀŰƁŮ Ąsv‚ſŮŦŮŰŦ‚Űs©8 ŦŰŮۓààck’Ŧۮ٠s_sslš®¡sk šƁ®ŦŰsŦſsŦ“’®ieàà #€ٓMŬs88Ŧ»® ű“šĄsƀs¢Űs¹ŰŮv¹‚ Ɓ ŰŮƀ€kk¹v¹‚àà ſŦ‚¡€Ɓs ţŰŻsfŦ’ſsàà_¡Ŧ #€ٓM€àà¡Ůűssàà_Ąs’‚űŦƀsœàà_¡sM ’¹€ق¹ſ€¡Ůƒ©®Ů®slŰŮskŬ‚ űŦŋkj™ ®ŦŰsŦſsŦ“’žű³Ąsààųű“šŬ‚ ‘¡Ŧ®

šǥĭĬļĆŕǥİļńĔļŕǩ%ſs¥ őٓ¹i©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_%ũsü©™“ 

Ąs€ŦƁ ®8© ®“¥> ®7 “Ŧt©¥

€ €kŦ“ ŰŦ¢ŦƁ

ĆŕńŁŅĶļǦıļŃšǥĭĬļ ưƮƯġ®ġ®Ŧ¡‚žŦƱƮ%ſsű ®ŮĄsƀsœ_¡sM®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ſs¥ v¹‚ «¡’v ŦŶ“‚ Ŧ‚%ũsü©™“ ®g “ƀ€űs Ɓ†ŰŬŦ‚

ĆŁĬňŕĆĿǩʼnįňĬŅıňʼnĆǥŁŁļŕǙǗǘǛ ưƮƯġ¡‚žšưƴsưƳ%ſsű ®ŮĄsƀsœ_¡sM®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ſs¥ ų‚8>¢ŰŮق’‚`ükŮŦ€¡ƁŰ%ũsü©™“ sųŦ‚ ſsŜšv s …ŦŮ

»ƀsœàà_¡sM‘¡Ŧƀ€àà žsv7 ýưģ’8àà ¢Žs ’v7àà> #v Ŧ’8 ŦŮ€ Ű €¡Ŧű‘ŸŦƒ©àà ŧsk<©s ƀsœ_¡sMŬs88ŦűŦ„žſs©lŽš ’ij‘ſšـd8Ąs’‚űŦ €¡Ůűs ۀàà` ’ààk¡€ ’‚ ‘àࡂ šſsàࡂŰŮƁ€ààٓM ŰŦ‚ő‚l ‘¡ŦĄsv‚àà_©ž #€k8‚¢ ž“©ŦũŦŰs}Ŧ%Š7k

…¡ŦƒŦýưƮſ“ààk¹s’8àà ¢ …¡ŦƒŦ’’“sƁv Ŧ’8s¡ »®“¥>Ąs€ŦƁv Ŧ“ ŰŮ €Ŧ“ ’ŦŮŦĄ€s`€ƁŰ‘¡Ŧ #v ŦŮ ‘©j8_’¹Žsàà>Ŧƀsœ_¡sM ®7 “Ŧt©¥ ®8© ƀsœ_¡sM ƯĢ‚‹s®8sàà>ŰŮvàà Ŧ Ɓ€àà ŰŦƒ¢‚Š‚‚àà8ŰŦƒ ®iüƀ€kk¹v¹‚ ƯưƮűŦ…© #€k8 ŦŮv¹‚ ſšŰŮ®slƁ ſs¢€kk¹€¡ŮűsŮŦ€ààd’¥¡Ű“b

t©¥àà ®8©àà ƀsœàà_¡sM © ŧsk<©sˆ “®7 “Ŧ ŰƁs_»ſs©lŽš€¡Ŧű‘ŸŦƒ „i<„©˜Űt˜sƁ®iv©kŦ s‚7 Ɓ€àà Ŭs88Ŧ®àà7 “Ŧ €ŦƁſŦŰŦƒàà¡“CűŦ®¹s ®7 “Ŧ ũŰsààŦ ŰŮ ®“¥àà> #v Ŧ Ąsv¹‚ »ƀsœàà_¡sMŽƁŦűƁŰŰŮ ž´ààŦ ٓàà“ ®sj8 sàà

ő´ŦųƁ‚vààj©’¹€ق¹ Žs àà_ ƀsűŦ®7 “ŦŰŮ

ISSUE 881

//

14


13

//

ISSUE 881


License No.31366 - Dubai Media City

’¹v ŦũŦŰsŦŰŮ®8‚8k¡Ŧ"®žsŸſsű® Űs’¡‚_‘©ƁŦŶs7ŰŦ’¡‚_ #€ s®®Ŧ‚¢ſssű® Űsv€ ŰŮŽs’sưƮƮġŽs űŦ ƒ¹Ŧ‚ŰŮ’=>ƯƮ/ƮƮƮVŦ‚©s’7k_¥¡ĄsűƁŰ’8fŰŮŰs7¥¡’¡‚àà_‘¡Ŧ ‚sŮ»€¡‚ ƒ¹Ŧ‚»®¥ ƒžƒ¹Ŧ‚»sſŦۓ8àà Ű»s«s’ijűŦ®“j €©Ŧ“®‘©k¦j#Ůق¢®Š¡ű“ſsœ¡ŦŰũۓ`###Ɓsƀsœ Ɓ‚»ĄŰŦŮŦ v¡s>Ɓ’’dŦ‚sƁ‘¡´šũۓ’ŦŰ®i7ũ´<“© ŰšƁ’i<‘¡‚ š #€©¡s‚ƀ€s_www.ertebat.aeŲŰŮš’Ŷs7ŰŦ € s®®se©i7Ɓ®s ŰŸ´ Ŧ’¡‚_ŋ‚Ŷs7ŰŦ’i<’¥k¡Ŧ’‚c ƀ‚_8kũs¡“8üƁtsbvsŦƁvüŴ“` ŰŮ‚àà s‘¡Ŧ‚sk Ɓƒ¡ƒſs¢€kŦ“ ’©i¹űŦ#v>©Ɓƀٓ7ŰŦŮƀ€lŦŰ®8©“;>’“œ¦© s¡†= sƀ€ ūŰŮtsbűŦĄŰƁƀ‚lűŦ7ŮŰŦŮs€8àà Ŧƒ©€kjŰŦ Ż“g’©i¹#€©¡s‚ũۓ_»ŮۓŴ“` ŰŮv©´tsſsűs

ĄŰŦق®¤¹ƁĚsŸ’“¢‚#€ s®ŷ“füŶs7ŰŦv¹‚ ‚ sĄŦ‚ قœ©žvCŒi=8ƁŸ“kP‚àà sűŦű“< ŦſƁ€sŬ‚ ƁtààsbűŦ #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚®“s

Ą‚àà© ®i‚l%Ž“;>‚¡€Ɓűs©8Ŧts Ą‚àà© sààà ŰŮ%®ààà¡Ŧ‚Ŧ‚àࡀ

sàààààۀkƁűŰš%ĄŰŦŮŦƁ®sۓŦ‚àࡀ

‚àààààsl®àài%«àà©Ŧ‚¢Ɓ®àààààŦ‚

»ĄŰsàààࡀkf Ŧsààààk©»ĄŰsàààࡀkf Ŧsàà™‚©i%®àààl¢šŧààƀƁ‚ààà¢

»ſsà©sŮŮs ‚»ſs¡€©_jskš»ſsà©‚ Ŧsk©

ĄŮƁ‚8_űsƁ‚ Ɓ‘ ƁŰ’sŜ»Ű“¤sœŮ’>©f

Űsàààà>%ĚsàààààŸ

à੝“%Šààà¡ű“ ũŦŰs¶Ŧ®u©7dàà s‚9¹ŢƁũ´<HŦž€ŢĄ€ààŤ®Ŷs7ŰŦuàài<ſŤ »€³Ŧž“¡®Ÿ“7 }Ŧ®ƀ‚ۀ`®Ɓ»ưƮƮġžsdŦkŨ€ü8HŦu©‚dŦ ‘©j©gHŦ‘»u© ŰsfŦueisug skŦũs©sEŦƁu©Ŧ‚¡¶Ŧũs©sEŦuë €l8> ƯƮƟƮƮƮŠ¡ű“Ÿ“7àà Ŧ¹®8¡#sl‘¡‚˜ŦƒŦƁŨ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶Ŧ® #Ũ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶ŦŠsŰŢus¹‚7ŋs<Ŷs7ŰŦui<‘u=àà> ũŦŰs¶Ŧ®©g®Ŧ‚¡ŤƲƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“®sk8i<Hſ“©>©˜‚ŦŠŦ‚gŦ9j8¡ #ũŦŰs¶ŦuƁŮ®®Ŧ‚¡Ť~˜s ‘©¡´ƱƟƮƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“ƁŨ€ü8HŦu©‚dŦ ®Ɓ‚8¥¶ŦŶsàà7ŰŦŠ“®iui<HŦ‘ààu©Ɓ‚8¥Ťu=àà>€©d`8¡ #slku“7bHŦu©ۓŦu=>kŦŠ¡ű“ž“¡„f®ˆ7as"#

$%&&

'(

$

ƳƳƯƀŰsj "v_l7¡ŮŰŦƲ"ŮŽs!$

)

*

+

,!.*/!

/"

#

0/

,)*1&

2

$

&&

&

3

,4

!

$"

#0

5

&

&

2

&

&

&

!

-

"!

#

#

62&

&

&2

&&

&

-0

!

$,

)!$

,

)

7$

,,0

!

Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779®8 Ŧ€lƁ®¥ ƒž ® ű“š ũ‚slƁsv¹‚ v7ۓŦƁĄƁsŮĄ´¹Ɓ ®¥sۓŦƁ® ‚s>ũs€ ®i ŦŮſsji7Ɓ®k©¡ƒũs€ ®ü¡‚fƁ®8>¡Ű“ũs€ ő´Ŧ ƁŰٓ ũs€ Ɓ©7“ŦƀŰsŦ sĄ€kűs© ‚“©¤s¹ƁƀŰŦ“st`»¡s“ ³s¹gƁjƁĄ€k’8> ³s¹ųƁ‚ ƀsœ_¡ŦŰš ſŦۓ8 Ű s_‚¡s

Ertebat QR Code

!

-

ƯƱ ưĢ Ʊƴ ġƴ ĢƮ Ģġ ĢƳ ģĢ ģƳ ģƴ ƲƯ ƲĢ Ʋƴ ƳƯ ƳƱ


ž‚8ü‘©¥s’“s

€©¡s‚®l¢š’k¡ƒſƁ€ƀŰsŦƁųƁ‚vlŦŰٓ «i

ƒ¡s ƁŮŰŮĄŰŦŮŦſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƮƯƮƁģƴģ ®sŰs©>€¡Ůs

ſs‚fŦ Masakin

ſ“¡űs¹Ŧ

ž“¥© ›ǨıįǥŕļǦıćńǧıň

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ! Š‚ũ“ƯƲƮƮ s¹’i7

®“¥>Žƒk ’Ŧ“ Ư Š‚ũ“ƯģƴƮ œŰƒ®k¥ss

Shams 2

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ! Š‚ũ“ƯƱưƱ s¹’i7

Ŧ

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Š‚ũ“ƱƳƳư „¹“Űs©>Ɓs¹’i7

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš

űŰƁs«©Ŧ‚©j Jumeirah Bay

Ŧ

Š‚ũ“ƴƮƮ

ƀŰ s

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ’dsbŻsŦ! Š‚ũ“ƯƮƮƮ

sk¡Űs®Ů Emirates Crown

sk¡Űs®Ů Elite Tower

Ŧ

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ! Š‚ũ“ƯƴƯƯ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ƀŰ s

Ŧ ƀŰ s

Sadaf 1

Ŧ

Ŧ ƀŰ s

x©i¡ƁŦ‚©j

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

ƀŰ s

Ŧ ƀŰ s

Ŧ ƀŰ s Ŧ ƀŰ s

23 Marina

Al Murjan

ŻsŦ!’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ Š‚ũ“ưƲĢĢ

s¹ ’i7 sk¡Űs®Ů

sk¡Űs®Ů

Ŧ

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Š‚ũ“ưƯƮƮ „¹“Ɓs¹’i7

ƀŮsf8 ŦƀŮsšƁ³sũsg7

Š‚ũ“ƯġƲģ

ų Ɓ‚ 

sk¡Űs®Ů šńňňĬĒĬǩ

Marina Pinnacle

ĄŰŦŮŦſsWŰsžš Š‚ũ“ưƮģƮ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš

Burj View

ƀŰ s

ƀŰ s

Ŧ

ſ“¡űs¹Ŧ

ƀ‚¡Ů

ſƁsſƁŦŮ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴĢƮ ®s€¡Ůs „¹“Űs©>Ɓ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯĢƮƮ ưƮƯġ‚7s8¤ sƀŰsŦ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƱƲƮ ®k¥s s

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯĢƳƱ ³sũsg7 ŰŮ „¹“Űs©> ų Ɓ‚ 

sk¡Űs®Ů

ų Ɓ‚ 

ų Ɓ‚ 

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴưư

ƀŰ s

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ! Š‚ũ“ƯƴƲƯ „¹“Űs©>

DIFC

s¹’i7Ɓ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs

Manchester Tower

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƲưƮ ®k¥sss¹’i7

Ŧ

Armada 2

Lake Terrace

Park Tower

ų Ɓ‚ 

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ų Ɓ‚ 

Iris Blue

űŰƁs«©Ŧ‚©j ĦŀńĭĬŀĶĬĿıĈļıǧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ƀŰ s

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƳĢƴ „¹“Ɓs¹’i7

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴưƴ „¹“Űs©>Ɓ®s€¡Ůs sk¡Űs®Ů

ſ“¡űs¹Ŧ

ų Ɓ‚ 

Al Majara

ų Ɓ‚ 

sk¡Űs®Ů

ſ“¡űs¹Ŧ

x©i¡ƁŦ‚©j ›ŁļňĬŕıʼnĦĬňİıŃ

ų Ɓ‚ 

ĄŰŦŮŦſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƴĢ űŰƁs«©Ŧ‚©j€¡Ůs

ų Ɓ‚ 

Dome Tower

ų Ɓ‚ 

űŰƁs«©Ŧ‚©j

®¹ũŰsŜŦő´Ŧ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƱƴƮ s¹’i7


Sunday, 27 April 2014, Issue 881, 10th Year Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 4 367 04 16 - 17

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ƳƳƯƀŰsj »ƯƱƴƱv_l7¡ŮŰŦƲ»’7k_¥¡»ŮŽs

Ertebat Issue 881  

Ertebat Magazine Issue 881

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you