Page 1


107 //

ISSUE 876


ISSUE 876

// 106


www.sunandsandsports.com


04 341 -1743 04255- 7220

04351- 6222

04256- 6033

www.sunandsandsports.com


ISSUE 876

// 102


101 //

ISSUE 876


®‚¢‚

„k©¢®slĄsŮۓ¹Ű‘¡‚t©<

ſslƀ€űſű‘¡‚ſűŰƁ‘©œk

#€ s®ſslſű‘¡‚ŻsŸ ųŮۓ¹Űv7ĄŦ‚„k©¢®slĄsŮۓ¹Űsàà’¥k¡Ŧ©Ů%€¡“¢®ĄƁ ƀ€Ŧ“ ŦŰĄƁ®¢€űſs8 ŦŮ®``=8€¡s ’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ’8‚¢ŲsW #€k¹«j¹ƁŦ’…űƁſق¹¹ŰŮƁ s ®¢€ű«¡vlŰŮ®¥j¹Ůۓ¹Ű‘¡Ŧt>¹sv ŦŰŦƁ€©Ŧ‘©k¦j “8kŦ‚¹sàà űŦ®¡s¥¡‚š’sàà ġƲſűņĬǥŀļŃıņńŕŕıň‚sž‘àà©“˜sž #€ s…¡Ŧ‚ ſ“k¹Ŧž‚¢“i©¹ưģƯyƲsĔĬŀļijńňŃļĬs©‚f©s¹vs¡ŦĆĬįňĬŁıŃŕń

%®gŦ €¡‚šŦŰ’sks ’¹ſŦ‚¡ŦĄŦ‚ ’ sj‚s "’f¡s #Ư

ƀ€ssž‚¡ű"…k¡ƒ¢ź‚"ź‚ #Ʋ

ſق¹¹"‚© ſق¢Ą“#ư

€©k¹®Ŧ€©ž’j<jſƁŰŮ"ƀűs#Ƴ

ſق¹ƀŰsž"ĄŮ‚MŦ“#Ʊ

ƀsƁŰvf"ſق¹«j¹#ƴ

ƴ

Ƴ

Ʋ

ģ

Ģ

ġ

Ʊ

ư

€šŰŮ"®fkـ#ġ

Ư

®>fkŠŦƒŦűŦ"ƀŰů‘¡‚8¥Ÿ“¹#Ģ

Ư ư

ĄŰ“sžŦ€Ŧ"ſŦ€kj8>«Ÿ“¹’s #ģ ٓ ®Ůs<¡Ŧv “žĄƁŰ®œ8 “ ‚Ŧ‚"ŧ“ ƀ“©#Ʋ ®8=7 “ ƀ€‚ž"’s ŮƁŰ#Ƴ ų“¢űŦŰŮ"ũƁ‚ƁŽs#ƴ

Ʊ ġ Ģ

%ĄŮ“j

ģ

v>©ſŦ‚¡Ɓ"vk Ɓ Ű#Ư ƀsźŦ‚ Ŧۓ"ŧ‚®fkŧŦ“#ư

Ʋ

s‚>žsš„k"Ąƒ©ŸſƁŰŮ"قœ #Ʊ

Ƴ

ŽsdƁŰs¹‚ž"űsMſs¹ŰŦűŦ#Ģ

ſs¡sžƁ‚ š#ġ ’sks Űِ8 Űtg#ģ

ƴ ISSUE 876

// 100


ƁŰٓ

žƁُ>®‚d ſŦق¢‚ ŬƁŰ „¡ƁŰƒƁŰ #’€® Űsf €¡€^ŰƁs^k¡Ű #slš®‚©ck8>© ٓ7lƁs®€k‚©©e #®¦k¡ŦƯƮyưĢۓ8©ss€¡€‘_©œ¡“ ƀ€Ů~©üŧsàà=8ŦĄŦ‚ĆđćĄŦƀŰŦ“ààs8àà>© þ®i ŦŮčļ"ēļ8àà>©

w¡ŰĄsŽ€ĄƁŰ‚ààƁưƮƯƱŽsàà ŰŮŰs‘©8àà>ŞĄŦ‚8àà>© ‘¡Ŧ#‚©¢ŰŮ ƁņĬŀİĬńĄsààžss€àࡀ®“ŸàࡂƁŮųŰsfàà ſs¥Ŧ#€àà ®‚d .čĬŀŃǥŕĒǥňňĔňńʼnʼnĭĬŃİ ſsj„žþƀ€_ŽsjŦƁŰٓ ’Ŧ‚_©žŰŮĄ‚©©e¬©vàà “¢žƁŮĄ‚ ŰŮ ŽŮsd®ۀ’¹v Ŧſs¡‚8_‚c8ks ĈƯưVŰs “ۓĄ‚8©ģyģ‘©ŝŦ #ŮŰŦŮ‚8‘“©ƲƳƮ‚Ŧ‚ĄŰƁs8_¢ƁŰs=t ŦĢģƱ

99

//

ISSUE 876

‘©8>ŞĄŦ‚»Ů“ ®’8 sk ĆıňļıʼnĮĮ€“>žs’¹v “¢vf©„©‘©ƁŮ Űِű“k„¡ƁŰƒƁŰþ€ ®‚dſs©sl’Žsàà>Ŧ“Vƀsœàà_¡sMŰŮŰs #v Ŧ€‚‘¡‚ŧ“7üsĄŰ³ŮưĢƮƟƮƮƮ!ŰŦűs ‘¡ŦŒ©“ĄŦ‚®sàà ŰűƁ‚ƀVŦƁűŦvf©„©ũŰsàà7Ąs’vàà Ŧ‚8l ‘¡‚8j¹sŦŰĆıňļıʼnĮĮſš®¡s©s8¡‚ƀ€űsàà ’¹Ŧ‚Ÿ©k¹ƀŮsf8àà Ŧ€¡€Ž€ ‘¡Ŧ‘¡‚űŰs€©¡s©þ€k¹®ŰŦűs’ŦƁۍs ĄsŽ€’v7>‘¥PũŦ‚©©e %¡‚7žs®¥¡®¥¡ŦŰũŦ‚©©e #“iĄsŹŦ‚ŸĄŦ‚¥ ƗLŬ‚ űŦƀŮsf8 ŦƁs ®i©b8>ĄsŹŦ‚Ÿź #€¡š®_Ÿ’’8 ¢űŦ‚€kiƁ‚‡¡‚v “¢’¥¡Ű“ s‚¤ ‚©©e #ũ“žs¹ـ<®Ŧ‚


97

//

ISSUE 876


őٓ¹

ũs7kš «j¹ſŦŰŦ“ t Ŧ‘¡Ŧ’ #€“_ƀ€‚s€©k¹ ų“’€Ŧ“®®ŦŰ’ŸűŦ’‚¢ #^ ſ€¡ŮſƁ€€ ‚

€ksŦŰũsŦ“©‘¡Ŧ‚¡“` #€©k¹Ąƒ©š^Ű’“M

ISSUE 876

//

96


95

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

94


v┬┤

┬«s┬Ъ┼▒┼д─ё┬ѓ┬Е┬б┬Њi─ё┼д┬ѓ ├є┬љ┬Еk┬╣┬њ┬Ъ┬ђ┬Е┼░┼« ┬њ├а┬А┬Ђe┼▓sk├а ┼░s┬╣┬Ф├а┬А ─ё┬ѓ├а┬Е┬б┬Њi─ё┼д┬ѓ├а%v├аf┬б ┼┐┼▒кЂ┬њ├аs┬Ў┼дкЂ┬«├аs┬Ъ┼▒┼д v┬Еsd┼▒кЂ┼░┬Њ├а┼Йs├а┬А┼д┼░┼« ┬ђ┬Аs7┼д┼░┼│┼▒┼░кЂкЂ┬«├а┬ђ #┼«┬ѓ┬╣┼│┬Њ┼д┬ѓ ┼«┼д┬ѓ┼д┬«┬А┼д┬Ђ─ёsкђ┬ђкЂ┼Йs┬А┼д┬Љ┬А┼д┼░┼«┬њ┬Цk┬А┼д ┬╗┬Ј┬Е┼А┼║┬ѓ`кЂкђ┼«┬Њкђ┬ђкЂ┬њ ┼▒┼д┬Ё┬Е ┬╗┬ђs┬А┬«┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼д┼Е┬┤┬Ц├а├а кЂ┬«k┬А┬ѓ┬Е├а├а ┬љ<┬ѕ┬А┼д┬ѓ ┬Љ┬А┼д┼░┼«%┼«┬ѓ┬╣┼┐s├а├а_┬ѓ s ┼┐┬ђкЂ┼«┬Њ├а├а ┬«┼┐┬ђ┼«┼░┼дкЂ─ё┬ѓs┬╣─ё┼«s┬А┼▒ vs┼Е┼░┬Њ├а├а┬Ю┬њ┼д┼░┼┐┼Аv├а├а ┼д┼░┬Њ├а├а7< ┬Њil┬ъкЂ┬љ┬Ц├а├а ┬њ┬Еs┼░┼«┼І┬Ю┬Њ` ┬«┬ѓ┬Ъ #┬ђk┬╣кђ┬ѓ┬Е ┼» v ┼д┬Њ ┼«┼д┬ѓ┼д┼▒┼д┬њ┬А┬Ђe┼▓sk├а├а ┼░s┬╣┬Љ┬А┼д v┬ЕsdкЂ┼│┼▒┼░кЂ┼▒кЂ┼░┬Њ┼Е┬┤┬Еbd┼Йs┬А┼д┼░┼« ┬«s┬Ъ┼▒кЂ┬ѓ┼▒┼дs┬ђkk┬Ц┼│┬Њ┼д┬ѓ┼д┼░┬«┬ђ #┼«┬Њ ─ё┬ѓ┬Е┬б┬Њis┼┐┼А┼░┼«┼┐┼▒кЂ┬њs┬Ў┼дкЂ

93

//

кЂ┼▒кЂ┼░┬Њ┼Е┬┤┬Еbd%vf┬б─ё┬ѓ┬Е`┼«┬Њd> ┬ђ┼д┬Њ┬«┼Е┬┤gkкђ┼▒┼д┬ђ┼д┼▒┼д┬Ё┬Е┼║┬ѓ` ─ёs├а├а┬«8┼д┼░sкЂ┼┐┼▒кЂ┬Ё├а├а┬А┼д┬Ѓ┼д┬њ├а├аk┬Е┼▒ #┬ђk┬╣┼«s<┬А┼д┼«┼д┬ѓ┼д┼░┼«┼д┼░┬« ┼░┼д┬Њ┬б ─ёsкђ┬ђкЂ┼Йs┬А┼д┬Љ┬А┼д┼░┼«┬њ┬Цk┬А┼д┼┐s┬Еs─ёкЂ кђ┼«┬Њкђ┬ђ├а├акЂ┬њ├а├а ┼▒┼д┬Ё┬Е┼«┼д┬ѓ┼д┬«├а├а┬А┼д┬Ђ ┼Е┬┤┬Ц├а├а кЂ┬«k┬А┬ѓ┬Е├а├а ┬╗┬Ј┬Е┼А┼║┬ѓ`кЂ ┼░┼«%┼«┬ѓ┬╣┼┐s├а├а_┬ѓ s ┬╗┬ђs┬А┬«┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼д ┼«┼░┼дкЂ─ё┬ѓs┬╣─ё┼«s├а├а┬А┼▒┬љ<┬ѕ┬А┼д┬ѓ├а├а ┬Љ┬А┼д ┬њ┼д┼░┼┐┼Аv ┼д┼░┬Њ7<┼┐┬ђкЂ┼«┬Њ ┬«┼┐┬ђ ┬њ┬Еs┼░┼«┼І┬Ю┬Њ` ┬«┬ѓ┬Ъvs┼Е┼░┬Њ┬Ю ┼┐s┬Еs─ёкЂ#┬ђ├а├аk┬╣кђ┬ѓ┬Е ┼»┬Њil┬ъкЂ┬љ┬Ц├а├а

ISSUE 876


ISSUE 876

//

92


91

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

90


Ąƒ¤ š

ƁŮs¹ƁƁš’8k¡®s¹

//

ISSUE 876

ĄŰ“=¡sŸ s«¡ƒ7 ƀ‚¡ű ĄŰ“=¡sŸ sƁŮſ“8¡ű‘ƁŰ Ů€«¡ƀ€àà ق «Ÿ“¹űs©ž ـ«¡ƀ€ ق “k©ž“sfi ’sj©žƯ#Ģƀ€àà ƀ€Ű®œ‚’“¢ ’7«¡ƀ€ ƀ€Ű‚©

žű³ſŦƒ©’«M ـ«¡œŰƒƁŮs¹ƁƁš ـƁŮŹ‚Ś ĄŰ“ Ŧ sƁŮ ƀ€ ق ƀűsƒ©k_¢ ų‚“j©ƁũŰůĄ´©ۓ

‚fưĄŦ‚žű³ŮŦ“

89

ž‚¢v¡slŰs’ŰŮġưĢĄsŮsŦŰ‚#Ư #€©k¹ ˆ “8ũŰŦ‚ĄƁŰŦŰ‚t sk’s#ư €©k¹ŹŦŮŦŰſ“8¡ű‘ƁŰ#€©ŮŰŦ‚ŻsŦ vfſšſƁŰŮŦŰ“ààk©ž“sfiƁűsàਫ਼Ɓ #€“ ž‚ũs<¡ƒ7 s€©Ů àà sŒ`Ɓ‚©àà »®œ‚’àà“¢#Ʊ ĢŮƁ€Ɓ€©k¹’s™ŦŦŰ«ààMĄŰ“=¡sŸ ’“¢’¹’¹®ààsŰŮ#€©Ůvf’ààg©Ů sƁŮs¹ƁƁš»€k8àà>ų“©s®ààœ‚ #€©k¹©ƁŮˆàà ƁűŦƁ€¡‚©œvàà “žŦŰ

’©lű‚

»űs©ũۓŰŮƁ€àà©k¹ūŰs ŦŰ’8àà> «¡s€©k¹®s ƒàà©ŦŰƁŮs¹ƁƁšűŦ®j¹ #ٓ sſšſƁŰŮŹ‚Ś ĄŦ‚#€¡ŰŦقũŰŦ‚ĄƁŰűŦŦŰs>s #ġ ŦŰŹ‚Ś‚#€à੃«Mſ€àà ŰŦŮƀƒ »€©k¥àà_ƁŮs¹ƁƁšĄs’j©űŦ®¥¡ſƁŰŮ ‚ſƁŰŮŦŰslšƁ€©àà s¤«MslšĄƁŰ ’g©ŮƯĢŮƁ€#€“àà ’8=žs€©ŮŰŦ‚ #v Ŧ®s¹ fiƁų‚àà“j©»ƒ©kàà_¢sŦŰsààlš#Ģ #€©k¹Ɓ‚ ´©ۓſssƁ‘©˜ƒ“k©ž“s


ISSUE 876

//

88


87

//

ISSUE 876


L

DUBAI

124

J

325,000/

I

DUBAI

145

DUBAI

255

?

DUBAI

143

G

DUBAI

646

DUBAI

855

DUBAI

711

U.A.E

5555

59,000/

DUBAI

9111

203

69,000/

279,000/

G DUBAI 7787

MDUBAI 10005

49,000/

35,000/

275,000/

L DUBAI 2211

G DUBAI 179

I

DUBAI

5556

H DUBAI 23450 9,500/

J DUBAI 8808

N DUBAI 11101

M DUBAI 20020

145/000

69,000/

95,000/

35,000

K DUBAI 2220

L DUBAI 2022

E DUBAI 88788

N DUBAI 20020

89,000/

69,000/

55,000/

35,000/

M DUBAI 5055

E DUBAI 77677

89,000/

69,000/

55,000/

25,000/

N DUBAI 8880

L DUBAI 9909

L DUBAI 55505

M DUBAI 312

89,000/

69,000/

59,000/

229,000/

I

N

325,000/

D

? DUBAI

2202

69,000/

269,000/

N

405

DUBAI

99,000/

285,000/

M

DUBAI

I

95,000/

99,000/

295,000/

J

L DUBAI 1515

269,000/

285,000/

G

2002

145,000/

295,000/

N

DUBAI

B

DUBAI

DUBAI

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

9009

3330

40

185,000/

11

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

20002

99,500/

Ε΍έΎϣϻ΍

11 ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 9595

I

90990

DUBAI

Ε΍έΎϣϻ΍

11 ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 7700

75,000/

139,000/

ISSUE 876

//

86


85

//

ISSUE 876


ſsààlàà

v ŦƀŮۓŞŦƒ¢‚’¹Ą‚8 Ů ŰŮs’¹Ą€k’s ưĢ‚8 Ů €àsĄsàŦſŮۓà ’à ſ“k¹s€à“Ɓ€àűŦvà>© ũsàd¡s ź‚à` sà ˆàg #€sNƀ€ű’8>Ŧ“

ƀ€dŮŰŮƒàà’ààƁvàà Ŧ‚€ki #ŮŰŦ€®s ®sj>¥_ ®œs ƁŮs€¡“¢®‚8 Ů‘¡ŦŰŮs sŦ¡Ů“ƀ€àà_ƁŦĄŰsj©’“8 ĄsŦſŮۓàà ’ĄƁ’à๮8Ɓ »ŮŰƁšĄƁŰſsƁ?‚àà€ks€s #€ ®Űsj© t“ƀŮŦ“s ‘¡Ŧ®sũ´¥àà_ €k s’8 Ŧ€ŦŰƁŦſsŰŮſŦ“€ ‘©sĄŦ‚ŦŰƁs¢«¡€kŦ“8ˆgƁ #€kk¹’©l‚8 Ů‘¡Ŧűs©Ůۓ‚©

ŰŮũs¤©“ ‚làà ŦŦŰŦŮ“ŝs ‚ƀƁ´’¹vàà Ŧ“®iŮ®¥¡Ůƒ ‚8©xkžsààŰslŸ’ŦűƁŰſ€©àà “ Ɓŧšź‚àà`’ŰŮsˆg»‚©àà #v ŦŹƁŮƁĄsŸ v ´87Ąű³sàà šĄŰsj©’ĄƁ ſŮۓ ũۓààŰŮſš‚ààŦ‚’à๠Ÿ“lŰsŸŮق€sĄŦ’“¢‚ #ٓ ® ’sàà ưĢ‚8 Ů‘¡Ŧ€Žs‘¡Ŧsàà »Ą€kſsààű€‘àੜs©v7àà>

ISSUE 876

//

84


®ji

»€€kiŮŦ‚Ŧ €‚ų“s ’¹€k8s¡ŰŮĄ€kis¥à Ŧſsàggü ƁŮŦ‚Ŧ€à‘©®j©g8à>Ŷs7ŰŦ #ŮŰŦŮٓƁsſš®à “t¡‚™ ’Ŷ“‚ĄsàſV‘à©ſsggü ĄŮŰŮŮŦ‚àŦų“àƁ€àĄ€àki ®j©g8à>’àbŦŰ»sàſšĄŦſŦ #€ق¹Œ_¹

s®i©s’bŦ۬©’¹€ žsŝŦĄ€kis¥ Ŧti ƁŦŮģƳƮƮĄƁŰ’¹ũsg©gC‘¡ŦŰŮ ĄŰŦŮskdĄsvs7 »ŮŦ‚ŦžsWų“Ɓ€’Ŷ“‚ĄsſV‘©»€k8 Ŧ€ ‚ų“s»€€kiŮŦ‚Ŧ’¹€€© Ű’<©8‘¡Ŧ’ſsggüŽs9ĄŦ‚#€ Œ_¹ ³s® “t¡‚™Ɓ€ki€»ũsg©gC‘¡ŦŲs Ŧ‚#€k8>€ƀs“¹ŮŦ‚ŦűŦ ƀs“¹ŮŦ‚Ŧ€ŰŮƲƮűŦ…©Ɓ€ŰŦŮق®j>v´ s®j©g8>Ŷs7ŰŦ #€ŰŦŮ®s“¹€»®¥©8V¡³Ů’€ ĄsŮŰƁs8 Ů’»©gC‘¡ŦűŦsũs´ ŦűŦƀŮsf8 Ŧs€ŰŦƁ€©Ŧſsggü ƀŰsj ŰŮũsg©gC‘¡Ŧs¹ųŰŦƒ¢#€k ‚ſs>Ŧv´ s’bŦŰŰŮ®jl #v Ŧƀ€© ŰĚsŸ’ĒıķĬǦļńňĦıŃıŕļįʼn’¡‚_‚© Ŧ

83

//

ISSUE 876


®ji

ĄŦ‘¡‚Ą‚™s ĄƁŰŦŮ‘¡‚Ą“s©Ů € ’cs ŮŦ‚Ŧ®ààkůق¥ijŰŮ’àà“ààs ق¥ijٓ7l‚ƀƁ´#ٓ ®€kHs

ٓ7lt7àà Ź‚Śź‚`»®ků Ɓ®³€8àà Ŧ»®ŦƁŰ»®´¹Ą’cs ſs¥ ƒž#Ůق¢®ƒ©ŮŦ‚Ŧ®8 skàà 7ŮŦ‚Ŧ€kk¹®’à੝“Žs‘©ŰŮ « ƒžs®sŰŮĄƀ“©àà ‘¡ŦžsŝŦűŦ Ŧ‚¡ű»€ààkŮžsŝŦƀŰƁsàà_†`=8 ³st7 €Ŧ“®Ůs¡űŹ‚Śź‚` ĄsĄŰsj©űƁ‚Ɓſ“ ŽƁ‚8>i¹UŰ Ź‚Śź‚`ĄŦ‚#ٓàà ős‚b ſsk©j ŦŽ“`üſš®8´ űŦ€¡sŮŦ‚Ŧ ĄsŹ‚ààŚ€¡‚ űŦƁ€ààkk¹s s’8 ¢ź‚`¡Űss¡Ɓ’8àà>¥ ŰŦ€àà_ſs¥àà ƒž#€kk¹ĄŰŦŮٓ Ŧ€ ’8=žũۓ’ŦŰŹ‚ŚŮŦ‚Ŧ€kŮ® #€k¡sMź‚`«MſƁ€Ɓ

‘àࡂŧ“àà7üűŦ®àॡſŦ€kjàà_ŦŮ «¡’¹ŦŰŮŦ‚ààŦ’´ŮۓààĄsŦ ‘¡‚8l’ijűŦ»v Ŧ®Ŧ“©‘©;Ɓ‚ž ’’csv¡“gĄŦ‚àஹŦۓ ŮŦ“ #€Ŧƀق¹®‚dſŦ€kHs ŰŮƀ²¡Ɓ ®¡sk98àà Ŧ’dsb«àà¡ŰŮſs¥àà ƒž ©Ů’Ź‚Śź‚`’¹€Ŧ’8s¡ŰŮ ĄŰƁ‚™ĄsſŦ€©>¹Ŧ®8šűŦſٓ®k €Ŧ“®‘©;“€ksſ€v´ ĄŦ‚ ƒeŽŦƁűƁ’csſŮŦŮv ŮűŦ€ƁŰ »vàà Ŧ®k8f¢#€Ů…s¹ŮŦ‚ààŦŰŮŦŰ ‚® ۂsŦŰx¡s8‘¡ŦſŦ€kjàà_ŦŮ ſŮŦŮŰŦ‚ƁŽs>¢ŰƒقƀƁ‚¢ƁŮĄƁŰ ƀƁ‚¢®¡Ŧàà¡VŰŰŮŹ‚Śـààư ’csſŦƒ©® ۂv¡slŰŮƁź€ s®àà ۂ#€ŦƀŮŰƁšvàà €ƀƁ‚¢ƁŮ …¡ŦƒŦt7 Ź‚Ś€kŮ®ſsàà_

ISSUE 876

//

82


®ji

ٓ ®˜sƒ¡sWŲ“Ɓ_‘©ƒe 2®Ŧ€Ą³“>k¡Ŧ3’ž“àà “ƒeŰŮ #vàà ŦƀŮŰƁšŦ‚2àà_3ƀ€¡€žŰŮ ’2_3©gC‘¡ŦĄs®àà ۂŰŮ €¡€ Żs©8 ŦĄŦ‚ĄŮŦŰŦ®8sſŦ“k ‚œ¡Ů†= ’v7àà>ũ€®³“ Ɓ ‘¡ŦƁv Ŧƀ€àà ſŦ“kĄƁs€“©žƁ ®>k©s¡ũ“l ’¹v Ŧ®sŰŮ …=ũźŦ€ŦĄŦ‚ĄŮŦŰŦ®8ss ‘¡Ŧ® #v Ŧƀ€àà Œ¡‚dũ€ƀs“¹ x©lĄs„¥ſŮŦŮſs_s»…Ɓ²ž ŮۓŰŮs€àà ’8àà Ŧ“ Űsj©‘¡ŦűŦ ©j`ũ“làà ſsjs¡Ų“®àà“ »Ą‚©¢©j`‘àà¡Ŧ‘àà©#€k¹Ą‚àà©¢ v7>Űsc8ŦŮۓĄs…k¹ŦƁũsdŮ _s’bŦŰŰŮĄ‚©¢©j`ſsű’ Ąs…k¹ŦƁ„¤ #vŰ®…©ž‚€k¹ Ůۓ‚œ¡ŮŮŦ‚Ŧsق‘¡Ŧ®àà s>Ŧ ũƁsf‘¡Ŧſsggü#v‚¢ŰŦ‚’>¡sg Ų“%€ààŦƀق¹‚©àà>f’“¢‘àà¡ŦŦŰ ®>Ąs’‚DűŦٓlàà_ĄŮ“Műs ‚©ĄŮ“Műs_’¹®sŰŮ»v Ŧ #v Ŧũs©‚D‘¡ŦűŦibƁ„Hs

81

//

%€k8s¡ŰŮ“¢s¥©à ƀsœà_ŦŮſsggü »ƒàeűŦ®àg©j…à=ŰŮĄŦ’àgbk ŦŰŮŦ‚ŦŠ¡‚à Ą‚©¢©j`®œ“œŸ #€k¹®Ž‚8k¹_s’bŦŰŰŮ ’s ġƳقĄƁŰ‚©gCsx¡s8‘¡Ŧ Ą³“>k¡Ŧ…=’¹Ąƒe’8¥ ’´87 Ɓٓƀ€àà t©àà šŰsŸŮĄƁ®ààŦ€ sàà قvfsƁŦق¥ij’àà>¡sg v Ů’Ąs’8s¡#€švàà Ů’‚œ¡Ů ®“idƁvi€Ŧ“àà ‘©8àà>Şƀ€š ĄŦ’gbkĄŦ’bàà ŦƁ…g‚®ààk7ŦŰ

ISSUE 876


ISSUE 876

//

80


sl¡€kűs©

Email: niazmandi@ertebat.ae € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ - ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_ Űs¹Ąs¡“

©7“ŦųƁ‚

Ɓ®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>»sšƁIs ĄŮŦ€d’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl®s¡ŰŦűsۓŦ’sk š Jobs4you.uae@gmail.com vl®s¡ŰŦűsۓŦ’sk š»sšƁIs ĄŮŦ€d’ #¡€kűs©ĄŰs¥j info@iowhe.us

ƁĄ€k»®‚ſsű’ˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš ĄŦƀ‚g»ưƮƯƮŽ€àà»ĔĶĆǚǜǗŲ€àà ‚àà©7“Ŧ

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš® Űs ŰŦƒƯƲƮvj©’ààق¹Űs¹‚8“i©¹ŰŦƒƱƴ»^ààŰ

ƮĢƮ-ưƴƱƴƱƴģƴ%‘fi

„sàà>©»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®ààseŦ®¡sš

ƮĢƮ-ġƲƳưģƴġ%‘fi

#€ Ű®ųƁ‚’ŰŮ

vl®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>»sšs¡Is «¡’ ’gs s®>©iœŦƁ® Űsſsű’ˆi>»Ůs`8Ŧ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹ #¡€kűs©ĄŰs¥j ƮĢģ-ƲģģƯƴģƳ%‘fi

hamidsh@safaacn.com

’s 

»ĄŰŦ€i8ۓŦŰŮĄŰs¥ààjvl®¡sšs¡Is ’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl

ƮĢƮ-ģġĢƯƯƴģ%‘fi

®Ŧ‚¡Ŧ»®àà>©iœŦĄsſsű’ààˆiàà>®Ms ’

žŦ€=8 Ŧ

ĄŰs¥jvààlĄŰŦŮŦۓààŦ’skàà šƁĄ€ààkƁ #¡€kűs©

ƮĢĢ-ƴƮƲƲƱƯƳ%‘fi

Amirvahab22000@yahoo.com #¡€kűs©ĄŰs¥j ۓŦ’skàà šũŦŰsŦ’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®àà¡sš’àà #¡€kűs©ĄŰs¥jvl®sj8 s

ƮĢĢ-ƯưƳĢĢƮư%‘fi

#¡€kűs©ƀ‚¡ŮŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi

vl»„s>©Ż“®¡sš ®sW«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€ ƀsœ_ŦŮƁŲŰŦ€Š sg #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢư-ƳĢưƮƮƴĢ:‘fi

79

//

ISSUE 876

#¡€kűs©

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮIs ’s ’

vl»Űs¹’gsàà s’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®àà¡sš’àà ƮĢĢ-ƱƮġƮƴġư%‘fi

ſsj<…àà©ۓ¹’ààgbkŰŮIsàà ’s àà’àà

ƮĢĢ-ƱġƴưưƳĢ%‘fi

#¡€kűs©€¡Ŧű© ’gbkŰŮIs ’s ’

ƮĢĢ-ġĢƲĢƮƱƱ%‘fi

ĚsžűŦƁšƁŰs8©¢®“` „¡Ű€

® ŰsƁ®>©iœŦ’«¡ƒ©Ɓũs©™s¡Űųű“š

®sv¹‚ ĄŦ‚ųƁ‚k ‚žžŦ€=8 Ŧ

ŰŮŰs¹vl®Ŧ‚¡Ŧƒ¤ š«¡ƁĄŰ““«©žĄsš’ ¡€kűs©®Ŧ‚¡ŦſŦۓ8 Ű

ƮĢƮ-ƱƱƯƮƱģƲ%‘fi

Ʈġ-ưƴģƲġġġ%‘fi

Š sg űŦ ®“` „¡Ű€ ŰŮ ’gs s ſŦ“ ®Ms #€ s ® ĄŰs¥j ƀŮsš ſs8 ‚©Ů s ſs8>Ů

ƮĢĢ-ġưġƯƴġƯ%‘fi

ƮĢƮ-ƱġģƮƳƱĢ%‘fi

ƮĢƮ-ƴģġġưƲƲ%‘fi

ž“s ˆ “®Ŧ‚¡ŦŲŰŦ€®™s¡ŰŲƁŰŮ„¡Ű€ t skvj©s

ƮĢģ-ģƴƯưģƴư%‘fi


ĄV““k¥

Ɓ‚¡Ɓs` űŦ®s´ Ŧ ®“ ſ“ũŰsŜŦ s¡‚¤>¹Ŧ ’Ŧ‚8ƁŦT2 ق¹űŰŮſƁ‚© ĄsaűŦ€ààŰŮƲƱ#ģsàà’8s¡ …¡sM’ààüfsàà‘ààfiĄ“àài #v Ŧƀ€ ƀ€© “ž vi7sŮŰŦŮ€àà`Ŧ‚s ®“àà

ĄŰŦƒŦv= ũs`=_sŦŰٓ ĢŰŦ€jŸ‚ž’ààv7àà>‚Œ©d™ sŦ»€k¹’™‚ĉŅıňļĬĊǙ®¦k¡Ŧ ŧš€™ƒ©‘ààfi‘¡ŦŽs‘¡Ŧsàà ®sàà>¥¡®Ŧ‚ ſsűűŦƁvàà Ŧ #ق®ƀ‚l

ŰŮٓàà Ž“`ü‘àà©ƁŦ®“àà

sưƮƯġŽsàà ŰŮŦŰsvi7ĄƀŮŰ űsšŦ‚8ƁŦT2s¡‚¤àà>¹ŦĄ’™‚ ‘¡Ŧ’¹ƀ€àà ųŰŦƒ¢#ق¹€Ŧ“ Ąsvi7’ s ŰŮv ŦŰŦ‚‘fi «¡űŦƁقàੜĄsààƀŮŰſsàà© ‘ “ƁűŰs¬k¡Ŧģ…¡sM’üf ƀ‚l>¥©žsœƯƱ‘©ŰƁŮƁǞǙǗŅ ®“àà €¡€vi7ŰŮ#ق€Ŧ“ …s¹…¡sM’üfŰƁŮ’©àà s

ISSUE 876

//

78


sjk©

’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© RED SKY

PLAYTHISWEEK

’’8 ¢ŰŮ’¹ſs7i «¡ Ŧ“ Ű…s78à ŦŰs¹‚ s v¡Ŧ€Ž“;>»Ů“ƀ€ 4ٓ ®©«¡

CABIN FEVER: PATIENT ZERONEED FOR SPEED %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´ ŰŦ“ và “¢ĄsŲƁ‚à¡Ɓ űƁ‚¹®8_¹«¡‚à Ŧ‚ ŰŮ ų‚8>¢t©˜ŦŰs¹Ąs¡ŰŮŰŮ 4v Ŧ’8s¡

/

ONLY GOD FORGIVES

%ſs8 ŦŮ’´

ŸƁ‚ ſŦ“ĄŰs8 ‚ž’¹®8Ɓ ®ŦƁŰ®b©üŰŮŰs¹’’k¥© à¹à¹»ƀ€à ’àk©b‚Ɓ »’à_©«à¡‚sžĄ’8f©à ’¹ƀ€ Ąƒeœ‚ĄŰsj© Ž“jd‚©ũs_¡sűšs và Ŧ’àŦ“¡ŮĄ€kjà_ŦŮ žsW’àk¥©®dà «à¡ŰsžƁ vàCƁŰ Űs8à ‚žũs¹‚à ®à¡s©Ů’àƁƀ‚à©œŽ‚à8k¹ 4Ɓ…88 ‚fősk8_Ɓ

%ſs8 ŦŮ’´

77

PATRICK

ĄŮ‚ƀŰsàŰِài©ſs8à ŦŮ ’’; “«¡©Ů’’¹v Ŧ ĄŮŦűšűŦ„žƁ€8Ŧ®ſŦ€ű ũsgsà>¡‚ űŦſŦ€àűűŦ ŰŮ®à“s‚©®àŦۏà©7“Ŧ sŮŰŦŮ€à`»Ű“à_¹~bà

ws’¹®s>¹űŦŦŰ…sg8Ŧ #ق©œ»€8f©ſŦ€ű’€€

/

ISSUE 876

%ſs8 ŦŮ’´ …g^k©ià s¢ſs¡ŦŰſsà©“ ŦŰő“¥sŰŮ®¡s¥¡‚šĄŰs¹ź´ … “žvC’¹ŮŰŦŮƀ€l’ ũ´àsd»®űvà_ƀsœà s Ɓ€Ů®àžsŝŦۀà=ŮŦ“à ‚ƀ€©¦©žƁŦĄŦ‚®¢€ű®sű ųŰŮs’¹ٓ ®’8à ¢űŦ ŦŰųŰŮŦ‚s€Ŧ“ ®ƁŦűŦ ###Ɓ€k¹ٓsƁƀق¹Ŧ€©ž

MR. PEABODY AND SHERMAN %ſs8 ŦŮ’´

ƁĄŮs7©ž‚8à>žs’^à «¡ ųŦ®s>Ŧƀ€Ŧ“ ‚à>ž‘‚à ‚fà ſsűŰŮ®àssfŦűŦ„àž Ą‚©©eŬ´Ŧ®àžŰŮƁ€kk¹®à €ŰƁš®ٓàƁ’¡ŰsŰŮ’๠ŰŦ€¡Ů®Ɓ‚dĄsv©`=à s ##€kk¹®
sjk©

ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁű’ THANKS FOR SHARING

TEMPTATION

Muppets Most Wanted %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

NAKED SOLDIER

%ſs8 ŦŮ’´ à©Ů ’à às8 ſű «à¡ ‚“©i©«à¡s»®à7i ƀs ŰŦ‚à‚ ĄŦ ’àbŦŰ à“ ’’àbŦŰ‘à¡Ŧ’เàk¥© ®‚<k®ssfŦƁvàs© ‘¡Ŧ®¢€ű‚©à>’¹ٓ 4Ɓ€àŮ®à‚©©eŦŰſű

NEIGHBORS %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´ ’¹Űs7¢‚Ɓsà7¡űs«à¡ Ą“_8> Űs¥l7«¡ˆ “ Ɵƀ€à ƀŮŦŮ Ąƒàe ſقà ‘à© űŦ và¡Ű“s ’¹€k¹®ŸƁ‚à ŦŰ®>¹ #€k¥€Ŧ“®MŦŰųۓ`

s©Ů’ƀűsĄ’¦sūƁű«¡ š €¡€ĄŦ’iü’sžſs €š ŰŮŦŰſsà ٓ Ɓ€ŰŦ¢® ũ´¥à_Ɓs®8=à sg #€kk©®às’¡sà>j‘à© s’iü‘à¡ŦŰŮ’às ƁŮ ŮƁű®ài© Ɓ€àŰŦُ¥à_ ®¡sž‚ũۓà’à®à¡Ŧ“Ů ƁŮ‘¡Ŧſsà7s‘à©®àŰsž #ق©¢®ũۓ’s

COMINGSOON

’à ƀŰsŰِài©‘à¡Ŧſs8à ŦŮ ‚’¹v ŦũƁsf8v©`=à ƒ©œŦ…àsŸŸ“™“«¡s’à

€kk¹®àž‚à’à<kžƁvà Ů ##’bŦŰ’Ůs©8Ŧ

sv©žss¹’8à ِi©‘¡Ŧ ŽsŰŮ’¹€_¹®‚¡“`’ŦŰ ŰŮœŰƒĄs‚s;ˆ©iųƁ‚ »‘©‚’ijűŦ®¡sžƁŰŦĄs€`g ۓasŦ#€k8>ſ€kƁ€¡ŰŮs Ą‚©¢ŰŮƁŦ“àŮ’‚<ksl8©žs €kk¹®ۓ`slšŦ‚¡űٓà_© ‘©8s8>k¹ˆ “’8 Ŧ“ s®i¥_ Ų“sŰƁſsl«¡ƀŰsj Űs¥l7 Űs©8 ŮƁƗv©‚¹ĄŦ‚ƀق®ű ’źƁ‚àd»«©k©ƁŮ…àůŰ ˆ “’¹»ſslŰŮŰs¥l7‘©ƁŮ ŰŮŮƁ‚à©“à„à¡Ɓ‚¢®à¥¡Ű ®iiHŦ‘©ĄŰs¥l7Ąsvkb© ###€ŦƀŮs8Ŧ‚©¢

THE WIND RISES

%ſs8 ŦŮ’´ ĄŦ’s®¢€ű»Ůƒ© ®‚Ůs ®à “¥¡Ű“Ɓ‚à©űŦ®ài©Ś ®_©“>8©ŬŦ‚ ’¹và Ŧ ۓlà_ ’=à> Ɓ žŦ Ģ ĄŦ ĄŦ ®à_©“>8© »ųŦĄ€àd #ٓ ®ŧ“>üƁ‚¡űžŦģ ®¡ssj©žŦ“»s‘¡ŦĄƁŮ‚ ĄŰ“Ŧ‚¤Ŧ’เàٓ®àœk űŦžƁŮ®sl^àkŰŮ‘àžŦV 4ق¹®ƀŮsf8 Ŧsſ ſšš

ISSUE 876

//

76


┬« sk_┼дкЂ┼░ ┬«j┬Еj`U├а├а┬ѓ┬б┬╗┼«┬Њ ┬і├а├а┬Њ┼░┼«кЂ кЂ┬љ├а├а_ ┬ѓ┬ѓ┬ю┬А┼«┬њ┬╣v├а├а ┼д┬њ├а├а┬│sd ┬њ┬ђ┬Е┼д┬Њ8s┬╗v├а├а>┬Е┬«┬Ц8─ё┬ђ┬Е┬Њ #┬ђ┬А┼«┬ѓ┬б┼▒s┬ѓv79─ё┼д┬њb┼д┼░ ┼д┼░ ┼┐s├а├а┼«┬Њ ─ёs├а├а┼░s┬╣ v┬Е┬Њ;├а├а> ─ёs┼░s8┼░┬њ├а├а┬╣┬ђ┬Еk┬╣┼й┬Њ├а├а7%┬ђ┬А┬ѓ┬А┬Ђ┬ц v┬┤ ┼░┼«v ┼д┬Љ┬ЦP┬Ѓ┬Еsj ┼«┬Њ ┬њ8 ┼д┼«┬Ёg┼┐s┬њb┼д┼░┼┐┬ђ┬А┼«t┬Е ┼Аs┬А ┼░┼«┬Јsg┼«┬ѓU├а├а>┼д┼«┬ѓ`g#v ┼д ┬«<┬А┼д┼░┬њ├а├а┬Ў┼░s┬╗┬«├а├а8┼д┼░s┼Йs┬ю├а├аk ┼║┬┤8 ┼д┼┐┬ђ├а├а┼А┼«┬ЊкЂ┬њ├а├а┼«┼░┼д┬Њ├а├а┼░┼« ┬Љ┬А┼д#v├а├а ┼д┬«f s┬њ├а├аb┼д┼░┬Ф├а├а┬А┼░┼« ┬љ┬Јsg┼║┬ѓ├а├а ┬њ─ё┼░s┬ю├а├а┼д┬ѓ`g v>┬Љ┬њ┼д┼░┬њb┼д┼░кЂ┬ђk┬╣┬«v┬А┼д┬ѓ

#┬ђs_┬╣┬« кЂs┼Дs=8┼д┬ѓ┬«j┬Еg8├а├а>┼й┬ѓ8k┬╣s ─ё┼д┬ѓкЂ┬љ┬А┼░┼д┬ђ┬ѓ┬ю┬А┼«┬є= ─ёs┼░s8┼░ ─ё┬ѓ┬А┬Ђ┬ъt ┬Е ┼Аs┬Ї_┬њ┬╣v ┼д┬Љ┬Еj кЂs┼Дs=8┼д┬ѓss┼д#v├а├а ┼дкђ┼д┬ѓj ┬њ┬╣┬љ┬А┼░┼д┼«┼й┬ѓ8k┬╣┼┐s├а├а┼«┬Њ ─ёs┼░s8┼░ ┼«┬Њ7l┼д┼░┬њb┼д┼░┬«├а├аf s┬Њ┬ђ┼д┬Њ┬« ┼░┼«┼д┼░┼┐s┬«┼дкЂ┼░v┬┤├а├а кЂ┬ђ├а├а_= #┼«┼░┼д┬ђl┬ю┼й┼«sd

75

//

ISSUE 876

┼▓s ┼д┬«`= ┬«┼дкЂ┼░v┬┤ ┬Ѕf ┼Йs┼Ю┼д┬њ┬╣v├а├а ┼д─ё┼░s┬╣┬ѓ─ё┼д┬ѓ┬«jl #┬љ┬Е┼«┬« ┬њ┬ѓ┬ю┬А┼«┬«`=├а├а ┬ѓ┼┐┬ђ├а├а ┬Ѓ┬╣┬ѓj8 ┼┐s┼«┬Њ ┬«┼дкЂ┼░v┬┤├а├а ┬њ┬╣─ё┼дкђ┬Њ┬Е ┼Й┬Њ┬Ц├╝─ё┼░s┬╣┬╗┼«┼▒┼д┬ђ├а├аk┬Е┬ѓ├а├аb ┬њ┼д┼░ ┬«8┬Еd┬ЎкЂ┬Љ┬Еk┬Ъ#v├а├а ┼дv├а├а>┬Ц ┬њ ┼й┬Ѓ┬Ѓ8┼д┼░sj ┬ѕ┼дкЂ┼░┬њjv┬Аsl┼░┼« #┼«┬ѓ┬╣┬ђ┼д┬Њ ┬«┼дкЂ┼░v┬┤├а├а ┬Ѕ├а├аf┬ѓ├а├акђкЂ┬┤├а├а ─ё┼д┬ѓ┬«├а├а s ┼д┼┐┼д┬Њk┬њ┬«`=├а├а s┬њ┬Е┬Ю┬Њ┬Љ├а├а┬А┼д┬њ┬Јj├Й┬њ├а├аb┼д┼░┬ѓ ┬Фj┬╣┬ѓ┬љ┬Ц├╝8├а├а>┬ѕ┼дкЂ┼░┼«s├а├а<┬А┼д┬њ %┬ђk┬╣┬« %┬ђ┬А┬Њ├а├а ┬Ѓ┬╣┬ѓj8v79─ёs┬њ7k┬ѓ├а├а ┼д┼░┬ї ┼д┬Њ┬«┬┤┬╣┬ѓ┬ЕкЂ┬«├а├а┬┤┬╣┼▒┼д┬ѓ┼д ─ёsv┬ЕsdкЂ┬Ї┬ў┬┤┬њкЂ┬ђ┬Еk┬╣┬Љ┬А┬ѓW #┬ђ┬Е┼«v┬А┬ЊкЂ┼д┼Љ┬ѓ8_ ┬«├а├а8%┬ђ├а├а┬Еk┬╣┬Љ├а├а┬А┬ѓW┼д┼░┬Ё┬Аs├а├а_= v ┼д┬Љ┬ЦP┬Ѓ┬Е┬«f s┬ѕ┼дкЂ┼░┬Љ┬А┬ѓ8l кђ┼д┬ѓjs┬«┬ю8>┬Ц_┼«кЂs─ё┬ђ┬Е┬Њs ┬«┬Аs┼д┬Њ─ёskd┬њ┬Ё┬Аs_=#┬ђk s ┼┐┼Акђ┼░s┼░┼«Uf┬б┬Љ=├а├а ┬╗┼«┼░┼«┬Ї┬А┬ђ`

┼░┬Њb┬Ъ ┬ѕ┼дкЂ┼░ ┬«f s ┬љs ┼д┼░ ├є┬љ┬А┼░┼д┬ђl┬ю


ISSUE 876

//

74


73

//

ISSUE 876


┼┐s├а├аl├а├а

v ┬Ђ┬б┼░┼«┼┐┬Њ;┼д┬ѓ┬Е ┬Їs ┼░┬Њlj┬ё┬Е┬А┼░

#v ┬Ђ┬б┼░┼«┬«┬юs к│к░┬Љ ┼░┼«┼┐┬Њ;┼д┬ѓ┬Е ┬Їs ─ё┼░┬Њlj┬ё┬Е┬А┼░кђss┬╣┼┐s<┬Е┬ђj┼д #┬ђs┬ђ┼д┬Њ ┬њ8 ┼д┬ѓ┼д┬њj┬Еvs┬њ кђ┼«┼д┬Њs ┼▒┼д┬Ј├а├аg┬њ┬«i├╝─ёs┬њs├а├а ┼░ ┬њs ┼░┼«─ёкЂ┬њ┬╣┬ђ┼«┬ѓ┬╣┼Й┬┤┼д┼┐s<┬Е┬ђj┼д кЂ┼┐┬Њ;┼д┬ѓ┬Е├а├а v=8┬Аs┬ъ┼┐кЂs─ё┬ѓ┼░┼«┼«┬Њ #v ┬Ђ┬б┼░┼«┼│┼дкђ┼«┬Њs кЂ┬ѓ>j┼░sk┬╣┼░┼« ┬«┬ъ┼░┼«┬Ё├а├а┬Е┬ъкђs┬ђ├а├аk┬Ъ┼┐s<┬Е┬ђ├а├аj┼д ┬ё┬Еi┬ю┼д┬њ┼┐s├а├а┼░┼«─ё┼д┬ѓ─ё┼░s├а├аj┬Е┬Ф┬А ┼░┬Њlj┬ё┬Е┬А┼░кђ┼░кЂ┼«к░─ёкЂ#┼«┬Њ├а├а┬њ├а├а8┼░ ┼Е┼░┬ђк░к«к«к▓┼йs ┼░┼«кЂ┼«┬Њ┼┐┬Њ;┼д┬ѓ┬Е├а├а

#┼«┬ѓ┬╣┼░┼д┬Ђ┬б┼дкЂsкЂ┼░┬Њ┬╣┬њ┼д┼░

─ё┼д┬њ┬Еs┬Е┼░┼«┼┐┬Њ;┼д┬ѓ┬Е ─ё┼░┬Њljv s┬А┼░ ┼┐s<┬Е┬ђj┼д┼ЕsкЂ┬ѓ7 ┼Й┬┤┼дs┬«┼ю┼░ ┬«┼░s> ─ёкЂv├а├а ┬Ђ┬б┼░┼«┬њ┬╣┼«┬ѓ┬╣┼Й┬┤┼д ┬Ј┬╣кЂкЂ┼дкђ┼«┼д┬Њs ─ё┼д┬ѓ├а├а┬ѓ┬А┬Ђ┬ъs┼┐┼д┬ѓ7 #┼«кЂ┼░┬«┼░sj ┬њ┼░┬Њ_┬╣ ┬«id─ё┼░┬Њlj┬ё┬Е┬А┼░sкЂ┼░┬Њ┬╣v├а├а>┼░┼д v├а├а ┬Ђ┬б┼░┼«v┬Еi├а├а>┬Љj┬Ў┼┐┬Њ;┼д┬ѓ┬Е├а├а

┼Е┬ђ┬њ┬њ├а├аdj┼▒кЂ┼░┼▒┼д┼┐s├а├а<┬Е┬ђ├а├аj┼д кЂ┼«┬ѓ┬╣┼Й┬┤┼д┬«├а├а┬Њj─ё┼д┬Ѓ┼▒кЂ┼░vf ┼Е┬ђ┬Љ┬А┼д┼░┼«┬Ѓ┬Е┼░┬Њ├а├а_┬╣┬Љ┬А┼д─ёs┬љ┬Ъ┬ѓ┬ъ

ISSUE 876

//

72


71

//

ISSUE 876


ųƁ‚vl®“¥>sſsWŰsžš

ųƁ‚vl®“¥>Ąs´¡Ɓ

ųƁ‚vlĄŰsDĄs€ŦƁ

Scala Towerˬ̶ΑβϨϳΰϴΑ έΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̋ˬThe Villa ϊΑήϣΕϮϓ˺˺˼̊ˬϪ̩ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϪϠΒϣϪΑ΍ϮΧ˺ ϊΑήϣΕϮϓ̊̀˹˹ˬ̶λΎμΘΧ΍ήΨΘγ΍ϭΰΒγ̵ΎπϓΎΑ ϢϫέΩ˺̄˼̌˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ̋̄˹˹˹̄˹˹˹

Dubai Health CareέΩϊϗ΍ϭ̶̰ηΰ̡̮ϴϨϴϠ̯ ϊΑήϣΕϮϓ˼̌̊˼ˬϕΎΗ΍˺˼̵΍έ΍Ω ϢϫέΩ˻̌˹˹ϊΑήϣΕϮϓήϫΖϤϴϗ

Fairview Residenceˬ̶ΑβϨϳΰϴΑ ϩΪϨϧ΍έϭέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̵̋ϼϳϭˬϞλϮϟ΍ ϊΑήϣΕϮϓ́̂˹ˬϪ̩ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϪΑ΍ϮΧ˺ ϊΑήϣΕϮϓ̀˹˹˹ˬ̲Ϩϴ̯έΎ̡̊ϭήΨΘγ΍ˬβϳϭήγ̋ ϢϫέΩ˺̄˻̂˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ̂̄̋˹˹̄˹˹˹

Citadel Tower̶ΑβϨϳΰϴΑέΩβϴϓ΁ ϢϫέΩ˺̌˹˹ϊΑήϣΕϮϓήϫϊΑήϣΕϮϓ˺̋˹˹

ˬέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ˻ˬMarina HeightsˬΎϨϳέΎϣ̶ΑΩ ϊΑήϣΕϮϓ˺̂̊̋ˬΎϨϳέΎϣϭϪ̩ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϞϣΎ̯ϪϠΒϣ

ϢϫέΩ˻̄̋˹˹̄˹˹˹

έΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̋ˬThe villaˬΪϨϟ̶ΑΩ ϊΑήϣΕϮϓ̌˹́˹ˬϝΎϣήϧΪϳΩΎΑ ϢϫέΩ̊̄́˹˹̄˹˹˹

ϪΑ΍ϮΧ˼ˬAlshams1ˬβϧΪϳίέ̨ϴΑ΍ήϴϤΟ έΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ˼ˬThe SpringˬΰϠϴϫΰΘϳήϴϣ΍ ϊΑήϣΕϮϓ˺̂́˹ˬΎϨϳέΎϣϭΎϳέΩΪϳΩΎΑˬέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ ϊΑήϣΕϮϓ˼˺˹˹ˬϝΎϣήϧΪϳΩΎΑˬϪόϟΎτϣϭ ϢϫέΩ˼̄˹˹˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ̊̄˹̋˹̄˹˹˹ ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϪΑ΍ϮΧ˻ˬSadafˬβϧΪϳίέ̨ϴΑ΍ήϴϤΟ έΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ˼ˬThe SpringˬΰϠϴϫΰΘϳήϴϣ΍ ϊΑήϣΕϮϓ˺̊˹˹ ϊΑήϣΕϮϓ˻̀˹˹ˬϝΎϣήϧΪϳΩΎΑ ϢϫέΩ˻̄˼̋˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ˼̄˻˹˹̄˹˹˹ Centriumˬ̶ΘϴγΕή̢γ΍ έΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̊ˬJVCˬΞϴϠϳϭ΍ήϴϤΟ ϊΑήϣΕϮϓ́˺˻ϩΩΎΟΪϳΩΎΑˬϪΑ΍ϮΧ˺ ϊΑήϣΕϮϓ˼̋˹˹ϩΩΎΟΪϳΩΎΑ ϢϫέΩ̂˹˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ˻̄́˹˹̄˹˹˹ ̭έΎ̡ΪϳΩΎΑˬAl Ghozlan 3ˬΰϨϳή̳ ϪΑ΍ϮΧ̊ˬEntertainment foyerˬΪϨϠϳ΁΍ήϴϤΟ ϊΑήϣΕϮϓ̀̋˻ ϊΑήϣΕϮϓ̋˼˹˹ˬϪ̩ΎϳέΩί΍̶θΨΑΪϳΩΎΑˬέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ ϩή̯΍άϣϞΑΎϗ ϢϫέΩ˺̄˻̀̋̄˹˹˹ ϢϫέΏ̄˼˹˹̄˹˹˹

ˬϪ̩ΎϳέΩΪϳΩΎΑˬ̵έΎΠΗˬMetropolisˬ̶ΑβϨϳΰϴΑ ϊΑήϣΕϮϓ́˼́ ϢϫέΩ˺̄˺˹˹̄˹˹˹ βϴϓ΁ˬBusiness Bay Towerˬ̶ΑβϨϳΰϴΑ ϊΑήϣΕϮϓ˺˺˻˼ˬϪ̩ΎϳέΩΪϳΩΎΑ ρΎδϗ΍ΕέϮλϪΑϢϫέΩ˺̄̋̀˹̄˹˹˹ί΍ΖϤϴϗωϭήη

ƀŰsŦvl®“¥>ĄsſsWŰsžš

̶ΘϴγϝΎϨθϧήΘϨϳ΍

ϪϧΎϴϫΎϣˬϒϠΘΨϣ̵ΎϫΰϳΎγΎΑˬϪΑ΍ϮΧ̮ϳϭϮϳΩϮΘγ΍̵ΎϫΪΣ΍ϭ

ƀŰsŦvlĄŰsDĄs€ŦƁ Capital Golden Towerˬ̶ΑβϨϳΰϴΑ ϒϠΘΨϣ̵ΎϫΰϳΎγΎΑϩίΎϐϣϭβϴϓ΁ˬ̵έ΍Ω΍ΪΣ΍ϭ ϢϫέῺ˼̄˹˹˹ί΍ΖϤϴϗωϭήη

ƀŰsŦvl®“¥>Ąs´¡Ɓ

Diamond View 1ˬϞ̯ήϴγΞϴϠϳϭ΍ήϴϤΟ ϪΑ΍ϮΧ˼̱έΰΑ̵ϼϳϭˬCluster Kˬ̭έΎ̡΍ήϴϤΟ ϊΑήϣΕϮϓ̂̂̂ˬϪΑ΍ϮΧ˺ ϊΑήϣΕϮϓ̌̌̀̂̄̋̊ˬLegacy έΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ̊ˬJumeirah Parkˬ̭έΎ̡΍ήϴϤΟ ϊΑήϣΕϮϓ́˺˹˹ˬΰΒγ̵ΎπϓΪϳΩΎΑˬϪόϟΎτϣϭ ϩή̯΍άϣϞΑΎϗ ϢϫέΩ̂˹˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ̋̄̋˹˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ˼˺˹̄˹˹˹ ˬέΎ̰ΘϣΪΧϕΎΗ΍ϪΑ΍ϮΧ˻ˬTaj Grandeurˬ΍ήϴϤΟϢϟΎ̡ ϪΑ΍ϮΧ˼ˬAlma 2 /Type Aˬΰ̪ϧέϦϴΑήϋ Townhouse VillaˬΞϴϠϳϭ΍ήϴϤΟ ϊΑήϣΕϮϓ˻˺˹˹ˬΎϳέΩΪϳΩΎΑˬϞϣΎ̯ϪϠΒϣ ϊΑήϣΕϮϓ˻̋˹˹ˬϝΎϣήϧΪϳΩΎΑˬϪόϟΎτϣϕΎΗ΍ ϊΑήϣΕϮϓ˺̌˼̌ˬϝΎϣήϧΪϳΩΎΑˬβ̰ϠΑϭΩˬϪΑ΍ϮΧ˺ ϢϫέΩ˼̄̂˹˹̄˹˹˹ ϢϫέΩ˼̄˹˹˹˹̄˹˹˹ ̮̩˺˻̶σϢϫέΩ˺˺̋̄˹˹˹

ISSUE 876

//

70


ϥΎΗίϭέϭϧ ΩΎΑ̭έΎΑϣ

̱έίΑϥηΟϥϳ΍ΎΑϥΎϣίϣϫ ΎΑ΍έϩΩϧΧέϓ̶ϋϭέη Ωϳϧ̯ϪΑέΟΗ̭Ύϣ΍Ω έϻΩ

̶ΑΩ̵Ύϫϼϳϭ έϻΩ

ί΍Εϣϳϗωϭέη ί΍ϭέίέ

ΎΑΩϳϧ̵̯έ΍Ϋ̳ϪϳΎϣέ˰˰γ̭Ύϣ΍ΩΕ̯έ˰˰ηί΍ˬ̶ΑΩίϠϳϫ̶ϟέϭΑΎϳϭ̯΁ϥέΩϣϩ̫ϭέ̡έΩϝΎ˰˰γϣ΍ίϭέϭϧ ϲΑϭΩϕρΎϧϣϥϳέΗέΑΗόϣϭϥϳέΗϬΑέΩϊ˰˰ϗ΍ϭϙέΎ̡ΎϳϑϠ̳ϱΎ˰˰ϬϧϳϣίέΩϝ˰˰ϠΟϣ̵ϼ˰˰ϳϭΩ˰˰ϳέΧ . .com Ωϳϭ˰˰ηΩϧϣϩέϬΑΕΧ΍Ωέ̡ϩ̫ϳϭρϳ΍έ˰˰ηί΍

*Terms & Conditions apply. Prices are subject to currency exchange rate fluctuations.

+971 4 373 1230 69

//

ISSUE 876

|

akoya@damacgroup.com

|

damacproperties.com


€Ɓ®¡s7¡ű

ƀ¡s©sj ’® s7^Ű’Ÿ ƀƁ‚¢‘¡Ŧt sksĄs^Ű ƒ‚û ®ۓû ®ŝŰsû ŮŰűû ®Ŧ“ŰŦû ‘ ƁŰƁ‘_ ĄslœŰűŦ€¡s®i¹ۓ ’ƀƁ‚¢‘¡ŦŰŮ ٓ“vàà “ž^Űs®s¹ŮsààasٓMƀŮsf8àà Ŧ Ůslkàà_©žſŦ“k¬©’ž‚¢Ąs^ŰĄ‚©¢Űs¥#€¡š #ٓ ®M

ŦŰſšs¹ۓ ’ſŦ“®MƁƀ€ ’à8à‚¢‚cŰŮŰs¹ Ŧ€’ŦŰslšĄ‚©¢Űs¥€©k¹®d Ŧ»v Ŧ¢Űsk¹ #€©¡sMƀŮsf8 ŦslšűŦžƁƒũۓŰŮˆgƁƀ€s Ű ‘ ƁŰ’ƀ‚©’®“jdĄsv “ž €kŦ“®€k8>®8àà “ž^Ű‘©kŸĄŦŰŦŮ’¹ĄŮŦ‚Ŧ ‚’¹®¡sŝšűŦ#€kk¹ƀŮsf8 ŦŲs7^Ű‚űŦs7¡‚g v “ž^Ű’“œk¡Ŧs€Ŧ“®ƀ‚©Ɓ‘àà ƁŰ^ŰƁŮ ſŦ“®^ŰƁقűŦ‘¡Ŧ‚sk»€ s’8àà ŦŮũ‚¡se ^Űs^ksjŦŰ‘Ŧ‚©žv Ŧ‚8l®ƁٓMƀŮsf8 Ŧ #ق¹ŧs=8Ŧ_Ÿ ƀƁ‚¢‘¡Ŧt skĄs^Ű ²û ®šû ĄŦ’ۓ û ®€k¢û ®¥_û ®ۓû

ŮŦ‚Ŧst sk8Ųs7^Ű ŦŰſs88 ƁŮ’¹€ sƀŮs8ŦŻsfŦsjààà ĄŦ‚à€¡sà ˆ “Ɓƀق¹‘’®ۓ®kŦ‚©ž’¹€©àà sƀ€¡Ů ŰŦ‚àſŦƁŦ‚à’“àƁ€©à<j໑©à>CŮۓſs©Ŧ‚ Ŧ ’เà©à8‚¢à©jà`ƁŦŠà7’ƒ©sj #€ s’8‚¢ #€©k¹‘‚àƁƀق๒à©l^Űſsj’®kŦ‚©ž ŰŦ‚ààſŦ‚ààœà¡Ů€àkà=_¡ŰƁ‚=>WŮۓŰs¥k¡ŦűŦ€dsŦ €à ƀ€àŦق¢‚sj űŦƒ©‘©_©žĄslsœſsjƁ’8‚¢ ®š»®¥_Ąsl s7ƁƀŮŰƁšŰŮ‘űŦŦŰslš’<©8ŰŮƁƀ €©Ŧ“ ®‚¢Ŧ#€¡Ŧƀ€©àà “žŦŰٓ ®i7Ą‚8>¹s Ɓ Ɓٓ7sàj tàà sk®ۓ‘Ŧ‚©žſšŦ‚Ÿ’¹€©Ŧ€ ĄsŲs7à€¡s7à‚œà¡Ů’¹v>©àskdſš’‘¡ŦŦ‚Ÿ #€©k¹’“’sg’àŦŮŦ’»€© “¤®œàŰ ’ŸƁ‘ ƁŰ’Ÿ»€àà sƀ‚©’Ÿsjààà vàà “ž^àŰ Ųs7ĄŦ‚t sk®œŰ€©Ŧ“®»sj ƁŮ‘¡Ŧſs©ŰŮ #€©¡sMŧs=8Ŧٓ  ƀ‚©Ąsv “ž Ąs“Ɓſsjàà_ŸĄŦŰŦŮŋ“jdvàà “žƀ‚©ŮŦ‚ààŦ ũۓ‘¡ŦŰŮ’¹€kàà s®ƀ‚©ĄŦƀ“ls¡®¥àà_ ƀ‚©àĄsààlàœŰs’àà¹ق¹ŧs=8ŦŦŰ®àà s7€àà¡s #€à sà’à8à ŦŮũ‚¡seà wsƁƀŮŰƁšſƁ‚©®8 Ŧ“k¥¡űŦŦŰƀ‚lŸũ‚¡se‘¡Ŧ #Ůق¢®‚8_©v©Ŧ

ƀƁ‚¢‘¡Ŧt sksĄs^Ű ĄŦ’8>žƒeû …fkû ƀ‚©ĄŦƀ“lû ƒ‚û ŋiŦƀƁ‚à࢑¡ŦŰŮ’à๮¡slœŰsààlk ^Ű’«¡ŮƒĄsààlœŰ»Ů‚Űs¥€àà¡s7 ƀƁ‚¢‘¡ŦĄŦ‚t skĄs^Ű v “ž^Ű‚¢ŦŽs9ĄŦ‚#vàà Ŧv “ž ®ۓû Ąsl s7ſ€© “žűŦ»vàà Ŧ®“8¡űsj €©f û #€©k¹ĄŰŦŮٓ ĄŦƀ“ls¡®“8¡ű ®¹s û ¡´®šû ‘ ƁŰĄsv “ž ‘ ƁŰ® “ û ‘ ƁŰƁ€“i®¡s“³“jdŮŦ‚Ŧ’“¢‘¡Ŧ s¡® “ »®š»ƒ7 slš_Ÿ^ŰƁ’8àà ŦŮ ƀƁ‚¢‘¡Ŧt sksĄs^Ű #v Ŧ‘ ƁŰĄŦƀ“l ®¥_û v “ž^Űs’¹v ŦƀƁ‚¢‘¡Ŧt sk®œŰ ƀ‚©ĄŦƀ“lû #€ s’8 ŦŮŮsa ĄŦƀűƁ‚©û ƀƁ‚¢‘¡Ŧt skĄs^Ű ®j_¡ƒ7 û ¡´®šû ƀ‚©ƒ‚û ĄŦƀ“lû ²û sŲs7ſ€© “žűŦ€©8àà>ŮŦ‚Ŧ’8àà Ů‘¡ŦŠƒ‚¢Ŧ ‚© ®šû ^Ű’¹®¡sŝšűŦ#€©k¹ĄŰŦŮٓ ƀ‚©Ɓž‚¢ĄsààlœŰ €©f űŦ‚©®œŰû ®ŜŰŲsà7ſŦ“k’à೓jàdààƀ‚©®šƁ®¥àà_

ISSUE 876

//

68


67

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

66


65

//

ISSUE 876


® sk_ŦƁŰ

ƀ©8>Ųs>€űŦ…©s¡š

ۓbŸ’¹€àà©ŦŮ®®8àà Ŧ‚s¡šsŦ ®i© Æ€©¡s©Űsk¹¥_‘¡Ŧs€¡s %’¹€©Ŧ€slk»v>©ƀ€©¦©ž ũ´¥àà_€©Ŧ“®’àà¥k¡Ŧ©Ů’àà ۓ7<»€©k¹őŰŮŦŰſŦ‚ààœ¡Ů®f s sƒ©ŦŰsààlšĄ‚¥Űs’¹€©8àà>© ‘¡ŦŽ“;àà>Ɓ€©àà_¥ųƁŮ’ٓ €©8>©sj ũ´¥_ sg©Ůſš‚ƒ¹‚WƁ’ij‘¡ŦŰŦ‚¥s #€¡‚®®žſšj’ őŰŮŦŰſŦ‚œ¡ŮŲsàà>Ŧ’¹®ŦŮs ų“¢slšĄsààŮŰŮ’ààƁ€àà©k¹® ŮۓààŰŮsàà7sd8Ɓ€àà©Ů®Ŧ‚àà »€¡“àà ®ſŦ‚œſsàà_¡s®8ŦŰs ‘¡Ŧ%€©k¹ŰŦ‚¥ŦŰ’ij‘¡Ŧٓàà s vàà Űِk¹®őŰŮŦŰslš‘àà’¹ ƀŦ‚j’¹8àà>©ۓ7<®Ɓ»vàà Ŧ #ž“ Ż‚ƒ©ٓ slšũ´¥àà_s v Ŧ„f‘¡Ŧs»€©_¥©j®>f ſs8àà>fsƒ©ŦŰslšũ´¥àà_’¹ ‘¡Ŧ»’ŦŮŦŰŮƁ€àà¡ŦƀŮŦŮſƁ‚àà© Ɓ€¡Űs¤àà>Ŧ€ vàà Ů’Ŧۏ¥àà_ ٓ ƒààeŰŮŦŰ’àà©a‘àà¡ŦŽsàà7Ů #€¡‚©œ ’¹€©8>©t sk®sœ¡sŰŮsjàà ŠŰŦŰslšũ´¥àà_s s Ŧ€©Ŧ“8 ’©a’ۓ ‘¡Ŧ€¡svg©gŰŮ#€©k¹ ‚©¢ŰŮ®¢€űŰŮ„¹‚’¹€©k¹ƀsœ Ɓų´sƁٓàà ®ũ´¥àà_‘¡Ŧ ’€Ŧ“®ŠŦ“‘¡Ŧ‚ààſق¹’7i #€ ‚®Ɓۏs¥ ſٓŲsàà>s’¹€©ŦŮ®Žsàà ’®¥j¹®àài© ٓàà €ààűŦ…àà© Ą€ű‚Ůs¡’»Ů‚àเ©Ŧ“ŞſŦ‚œ¡Ů ‚ s v©kŦŮsàà<¡ŦĄŦ‚’¹€©àà s ~iŮs<¡ŦĄŦ‚ƀŰŦ“j»Ů“àà ĄŦ‚ #v Ŧ“žs¥ŰŮųŰŮsƁۀž‘©

#€¡ŰŦŮſs_8 ƁŮ’¹ ŰŦ‚Šààj«àà¡ŰŮ’àà¥k¡ŦűŦ€ààd Ɓ…ŝŰŲs>Ŧ’àà_©j»Ů‚©¢® #€©k¹®®8ŦŰs s¡ſs8àà ƁŮűŦ®àà>¹’à๮àà8Ɓ »ŮŰŦŮ®f s¥àà_sjàà ƀŮŦ“s v7üź‚ŦŰٓ vƁsl8sàà

‘¡Ŧ»€©k¹žŦŰšŦŰslšs€©k¹®ƁŦs ŰsŸŮٓ ſšűŦ€d’¹v Ŧ®sŰŮ #€¡“ ®®¢Ů‚>Ŧ »slš®j>ĄsŮŰŮŠŦ“ŰŮ®8 ƀs¢šŮ“ s###ƁŮŰŮ‚j¹»ŮŰق 9 ٓ ŰŮŦŰsŮŰŮ‘¡Ŧƒ©ٓ €¡sàà €©k¹Ųs>Ŧ ſs¹Ů“àà¹ĄƁŰ’’à๮ààsg©gCŰŮ ƀ€ žsŝŦ®f sŰs©àà>ƁŲs> ‘¡Ŧ’¹€Ŧƀ€© Ű’<©8‘¡Ŧ’»v Ŧ ƀŰŦ“jƀ€ààk¡šƁ’8àà ¢ŰŮſs¹Ů“¹ ũs s>ŦŰŮŦŰٓ €kk¹®®dàà

«¡‚àà ſsàà_¡s®8ŦŰsƁſŦ‚œ¡Ů #€Ŧƀق¹€àà Ű„‘¡ŦsƁ€ààkŦ€ ŦŰtib‘¡Ŧ®8Ɓ‘¡ŰƁsàà_‚8àà_© Űsl Ŧslš»€ààk¡“¢®‘àà©dŦ‚’ Ÿ“™“‘¡Ŧ’³sààs’¹€kk¹® €Ŧƀق¥‚¥

® s>ŦũŦŰsàà_‘¡Ŧ®sW’¹‘¡Ŧ ƀŮŦ“s Ɓ’ààs ˆàà©üŰŮٓàà“ Šj’8Ű’8ŰſŦ€ààű‚‘¡Ŧٓ ŰŮ ق«¡’ƀ€k¡šŰŮs8¡slƁٓ ® #€“ ®¡€7Ųs> ƀŰŦ“jslš’àà¹vàà ŦŽs‘¡ŦŰŮƁ źŦ‚ ŦūŦ“ŦtààŦ‚ŰŦŮŦŰ«¡9 slš‚ s v©kŦŦŮs7s€k8>ٓ #ق©¢ŰŦ‚‚b vCƀŮŦ“s ŰŮ ®sàà>¢ŰƒŰŮŲsàà>ŮŦ‚ààŦ‘àà¡Ŧ Ąsv©d“’àà“8ŮƁű®i© ƒàà© »v©s7`»ſ“àà¦jĄ€k¡sàà “ s s’sf o8Ɓ€“àà ®###Ɓ_ slšŰŦŮŦŰ‘¡Ŧ€“àà œŰƒ’¹®sű ŰŮũ³s‘¡ŦŠ¡‚àà †©=_ĄŦ‚ ’ŦŮŦٓ v©sd’ƀŮŦ“s Ɓˆ©ü ’‚j«àà¡slš‘¡Ŧ‚sk€ààŮ® ũsŝvsŰŮ€kk¹®¢€ű’¥k¡ŦĄs #€k8>ٓ ſs©Ŧ‚ ŦſŮŦŮ Ųs>sjàà ’¹€©k¹®‚¥‚¢Ŧ ’“¡´‘¡Ŧ’v Ŧ‚8l€©8àà> %€©k¹ ’¹€àà©k¹®‚à॒àà_©jsjàà ſŦ‚ààœ¡ŮſٓààŽsüàà “ Ž“;àà> ®s>¹ŮۓŰŮs“`=»€©8àà>

s’¹vàà Ŧ‘àà¡Ŧsààlk»’ààisgűŦŰ őŰŮ‘j™€àà©k¹®dàà ٓ Ž‚8k¹ »ſŦ‚œ¡Ů®ààƁŰũ³sƁũ´¥àà_ ‚©ovCsg©jŦŰſs®¢€űƁٓ «¡ŰsŶsgv skàà #€©€ŰŦ‚ſš ĄŦ‚ƀŦŰ‘àࡂ8l’àà_©jſsààٓ ®8vàà ŦſŦ‚œ¡Ů«¡ŰsŶsgőŰŮ ‘¡ŦűŦƒ©ٓ ’¹‘¡ŰƁs_űŦ®ad »€ق®?ŰſٓŲsàà>¥_ ŮۓŰŮ®àà ۂƁŮۓ ‚‘àà©ŰŮ »€ٓ¥àà_‘¡Ŧ‚©¢ŰŮ’¹ĄŮŦ‚ààŦ ‘¡ŦŠŰĄŦ‚t skĄsƀŦŰ’ vàà Ů»‘©dŦ‚Ɓٓàà ŰŮũ³s Ŭ‚ ſs¢€kk¹’dŦ‚‚8àà_©#€k8s¡ «¡s®Ɓ€k8àà ŦŮ®Ɓsf8Ąsls ſٓŲs>®kd¡%ő‚8_Ą’bg ŰŮ#ĪĆņ%ĪǩŅıňʼnıŃʼnļŕļǦıŅıŅńŀı ¥àà_‘¡ŦŠŰĄŦ‚®s¥’s<k¡Ŧ ƀŰs Ŧ»‘¡ŰƁs_Ɓ‘©ggüƀs¢€¡ŮűŦ %©k¹® ®àà8s ŰŮ »Ųsàà> ŮŦ‚ààŦ ’àài ſŦ‚œ¡Ů®f sũ´¥_ŰŮƀs¢šŮ“ s #€“ ®Ż‚ ĪĆņŲsàà>ſŦ€ű‚‘¡€ŦƁ®8 »€‚®‚>vs‘¡ŦsŦ€8ŦűŦ’¹ ®M¥àà_‘¡ŦŠŰŰŮ®àà¥j¹¬© ‘¡€ŦƁٓàà ’¹Ŧ‚Ÿ»€ààkk¥€ààkŦ“ ĄŦŰŦŮ»®¢€űũsj¡´svCƀŰŦ“j €k8>®ƁŰŰs_ Ą’<©8©Ů’»ſs¹Ů“¹‘¡ŦŠŦƁŰŮ ®f sĄsŰsàà_vC»ĄŰƁŰs«¡ €kk¹®®d ſsűŰƁ‚’»€Ŧƀٓ ٓ ŰŮsƁۀž’ss‚lĄŰsàà8Űs ®8àà šŦŰslšs¡Ɓ€kk¹Žsüàà “ ŦŰ …s¹ŦŰslš®àà7`vsƁ€ààkŮ ’¹v Ŧ‘¡ŦſŦ€ű‚‘¡Ŧۓ`»€kŮ Ɓ…ŦŰš’ƒàà©ٓ »vs‘àà¡ŦŰŮ űŦ‹¡ŰŮ®Ɓ»€kàà Ű®‚ s v©kŦ

ISSUE 876

//

64


63

//

ISSUE 876


v´

€ŰŦŮ®¹Ŧۓ źŰs`ſš’8>Ɓƀ“©»¢»œ‚%ƀŮsf8 Ŧƀ“B Mango’7Ŧ%ŴŦ“ ľĬŃĵļijıňĬļŃİļįĬ%®jižs ž‚¢ĄŦ‚ààvàà Ŧž‚¢ſ“Ÿ’àà7Ŧ"ƯĢ Ŵs= Ŧ‘¡ŦƁv>©tàà skſsŦƒ #€ۓ=‘©7<k¥ sŦ‚š€¡s

®8k t ŰŮ’7ŦŴŦ“

®8k t ŰŮ’7ŦŴŦ“ sſšŸsfŰŦ’àà¹s7¡űvàà Ŧ®8 ŰŮ’7Ŧ #ق®‘©űŦŦŰ’‚

#v Ŧ€©f‚© Ŧ“ſsŰŮĄŦ‚"ƯƱ ƀ€kk¹v¡“gƁƀٓĄ“gŰs©>’7Ŧ"Ư ĄƒsƁ€k’7Ŧs_k#€ Ű®‚8ƯƮ #v Ŧſ€ žsWŰŮſ“k¹Ŧ®Ɓ€ s®’‚Ɓ #€k¹®ź‚ ‚ŦŰ…b"Ưġ #v Ŧ®>kĄŦ“ƀ€kk¹v¡“g’7Ŧ"ư #ٓ ®v_¹ƀŰsƁ®¡Ŧ“8 Ŧ sk #€k¹®ſs_ ŰŮŦŰũۓ^Ű"Ʊ ’8àà ŦŮٓƁ…©žŽsàà ġƮƮƮűŦ’àà7Ŧ #€k¹®“7 “ ŦŰſsŮ"ġ #v Ŧ #v ŦŰƁšŰŦŰŮŦ"Ģ »¥àà ĄŦƀƒ©v ŰŮ‘àà¡ŦĄsœ‚àà #€k¹®ź‚ ‚ŦŰv “7¡"ģ ũۓ`Ɓ^Űƒ‚sàà¡ŮŰűſšĄsli¢ «©s¢€©àà ŦĄŮs¡űۀgĄŦŰŦŮ’7Ŧ"Ʋ ’7Ŧ’¹ſšƀ“©#ŮŰŦŮٓƁĄŦ’àà “ €™Ŧېa8àà>© ‘¡Ŧ‚sk#vàà Ŧ ¥ Ą“a©ٓàà ®ƀ€©s“œks¡ #€k¹®ƒ©WƁ®“f Ɓƀٓ‘¡‚©àà ƁŸ“7b®jd ĄŦŰŦŮƁ #€ s®ſ“ ƀ€kk¹ƒ©W’7Ŧ"Ƴ ’7Ŧ#v ŦœŰƒs87>ĄŦ’8>ĄŦŰŦŮ ‘©űŦŦŰſ€àà€Ą“’7ŦſŮۓàà "ƴ ˜ŦƁŦsƁ€àà Ű®®ƀsàààà˜ŦƁŦŰŮ #ق® #v Ŧٓ“‚7s8¤

Ɓ€Ů®…s¹ŦŰſ€ũŰŦ‚’7Ŧ"ƯƮ Ɓž‚¢ſŦ‚¡Ŧ¡€t ‚cűŦƀ€© Ű’7Ŧ #ŮƁŰš®‘©˜sžŦŰt #v Ŧ«_ Ɓق ſšŲŰsƁ«àà_ #v Ŧ€©fŽsl ŦŠŰĄŦ‚"ƯƯ ŰŮŦٓàà Ɓeiƀ€kk¹€©“ŲŰs’7Ŧ #€ s®ſ€ Ɓ„f®œk»ŮŰق »’7ŦſŮۓ "Ưư

ISSUE 876

//

62


ſsààlàà

„¡Űsžſs7¡‚¢قƁūƁűŮقv¡ŮƁ€ü v‚¢ŦŰ

ŰŮŮقƀűsŦٓàà ®8 قŰ ‘©k¦jvƁŮ#v ŦŮ€kŦ“ ŦŰ‚l ƀŮsf8 ŦĄŦ‚ſŦ€Ɓ‚l ¡“_ĄŦ‚ ’ààdjűƁŰűŦ®àà“jààgƁ jűŦ ®“jgƁ j8>© űŦƀŮsf8àà Ŧ #ق¹ž´Ŧſsœ¡ŦŰűƁŰ’ ũ€’ŦŰ „¡ŰsžĄsűƁŰ®‚¢Ɓsl7 ĄŮ‚

‚làà ٓš’®¢Ů“šsààƀ€àà ws ųŰŦƒ¢’#€sN®ssàà‚sž„¡Űsž ®¢Ů“š»„¡Űsžvàà>¡űˆ©ü„ŦVš ŦŰ®=¡ŰsĄŮۓ¹Ű‚làà ‘¡ŦŰŮŦ“ ĄŦ“®¢Ů“š#vàà Ŧƀ€s Űvàà7’ ƯƳƮ’’8 ¢’8f‚ šŰŮ‚làà ‘¡Ŧ ‚àà8ŰŮņľǘǗũŦŰůűŦž‚àà¢Ɓ‚¥© űs<€àà‚Ŧ‚ƁŮ’àเ©àà Űtd¥ #v ŦŦ“ŰٍidũŦŰů

61

//

ź€s’>Ŧ‚„¡Űsž‚làà ũssg ’¹Ą€¡€àà ®àà¢Ů“šſŦƒàà©Ž‚àà8k¹ ŦŰ®>¡ŰsžſŦ€Ɓ‚l ſs7¡‚¢®¢űs’ ‚l ‘¡Ŧſs¢€kŦŰĄŦ‚»vàà Ŧ’8‚¢ #€Ŧƀق¹Ůs<¡ŦŮقĄsv¡ŮƁ€ü űƁŰ űŦ »ĒĒĔ ųŰŦƒàࢠŲsàà Ŧ‚ űƁŰ«¡ũۓ’ſs¢€kŦŰ’7kàà ƁŮ ~bàà ŰŮ®¢€kŦŰƀűsààŦſsàà©ŰŮ ‘¡Ŧ#vàà ŦŮ€kŦ“ ŦŰ„¡Űsž‚làà ƯƴƴƲŽs űŦ’¹vàà ŦĄŰs‘©ƁŮ ‚làà ŰŮ®8¡ŮƁ€ü‘àà©kŸſ“ààk¹s ’¥k¡ŦűŦ„ž#ٓàà ®ŽsjŦ„¡Űsž ‘©j<kžĄŦ‚àà„¡ŰsžĄŦ“®àà¢Ů“š €űŦ‚³s®übàà ŰŮ®ààŦ“8űƁŰ ’>Ŧ‚vƁŮũssg»€s®sűs< ŮقŰŮv¡ŮƁ€üŮsàà<¡Ŧ’àà©j`  skƁ„àà¡Űsž‚làà ŰŮſs¢€kŦŰ ƒ©svi¥© ۓ“#€k8‚¢ſšźŦ‚ Ŧ €kŦ“ Ąűs ŮƁ€üŬ‚ ‘¡Ŧs slk’7k ƁŮűƁŰŰُ¥ ‘¡Ŧ’#ٓ ’slšő´žƀŰsjàà ’¹®¡sƁŰٓ

ISSUE 876


ISSUE 876

//

60


59

//

ISSUE 876


®ji

┬ђ ┬ѓ┬Ф┬А┼«┬Ѓv┬Еd┼дкЂ┬њ┬«┬А┼д┬Њk s┼┐s┼░┼« ┬«i ┼д┼«┼│┬Њ┬б─ё┬Њ─ёsl┬Њi ┬њ┼┐┬ђ ┬Ј┬А┬ђ7┬њ┼░┼«s┼│┬Њ┬б┼░┼«┼┐s7┬Е8_┬ъ─ёs┼й┬Њi ┬╗┬ђ┼«┬«┼┐s_кђ┬ђ ┬ђ┬Њ8кђ┼▒s─ёs┼│┬Њ─ёкЂ┼░┬ѓ┬ђ┬А┬ђ┼Еsg┬ЕgC #┬ђk8>┬Е┼┐┬ђ ┬Љ┬А┬Ѓ┬ю┬Аs┬њ┼░┼«s┬╗U┼░┬Љ┬Е┼▒┼д┼Е┼░┬Њ┬Ю┼░┼«┬«i ┼д┼«┼│┬Њ┬б┼░┼«┬Њ─ёs┼й┬Њi ┬њ┬╣┬ђ ┬«┼░┬Њ`┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬Ё┬Е┬ъ#┬ђk8>

┬њ┼░┼«sкђ┬ђ├а├а ┬ђ┬Њ8кђ┼▒s├а├а─ёs┼│┬Њ ┼░s┬Е>┬╗┬ђk8>─ё┼«┬Њ=┼«┬Њ ─ё┼▒s ┼▒s #v ┼д┬Ѓ┬Е┬ю┼дvf┬ю #┼й┼д┬«V┼┐s├а├а┬Е┼«┼░┬Њ┼░┼«┬ђ├а├а┬А┬ђ┬Ё┼д┼« ┬«├а├аi7┼Еs├а├аg┬ЕgC┼░s├а├аk┬╣┼░┼«─б#┼░┼А#┬«├а├а ┬«┼д┬ѓ ─ё┼д┬ѓ├а├а┼┐sgg├╝┬њ├а├а┬ђ├а├а┼д┬Њ┬« ─ёs┼й┬Њi ─ё┼▒s├а├а ┼▒s ─ёs─ё┬▓┼д┬ѓ8 ┼д #┼«┬ѓ┬Е┬б┼░┼д┬ѓкђ┼«sf8 ┼д┼«┼░┬Њ─ё┬Њ ┬ѓ┬њdsb┬Љ├а├а┬А┼дx├а├а┬Аs8┬њ├а├а┬Ц┬Е┼░┬Њ┬Ю┼░┼« ┬љ┬Еjd┬Јs┬Ѓ┬Е┬ѓ┼Њ┼░┬Ѓ┼Еs┼д┬Њ┬Е─ёкЂ┼░ ┬њd├а├а ┬Њ┬њ┬ѓ├а├а<k┬ђ├а├а┼д┬Њ┬«┬╗┬ђ├а├а s ┬«k┬А┬Ѓ┬ю┬Аs┬Ф├а├а┬А┬ѓC─ё┼д┬ѓ├а├а┬«┬Аs┼│кЂ┼░ ─ёs─ё┬▓┼д┬ѓ8 ┼д┬«┼д┬ѓ кЂ┬Њ─ёs┼й┬Њi

┬«┬А┼д┬Њk├а├а s┼┐s┼░┼«─ё┼д┬ѓ┬ђ┬А┬ђ┬«s┼░┼« ┼│┬Њ┬б─ё┬Њ─ёs┼й┬Њi t┬А┬ѓ┼џ┼▒┼д┬« s #┼«┬Њ ┼┐s>┼д┼░┼«┬«i ┼д┼«

кђ┬ђ┬Ц_┼д┼«┼┐sgg├╝┬ѕ ┬Њ┬«i7┼Еsg┬ЕgC ┼░sl┬╗┬ђ┼«┬«┼┐s_┼«┼░┼дкЂ┼░s┬«┬Ц├а├а ┬Ѓ┬ъ ┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼дws─Юs┬«┼«┼йsk┬ю┬Е├а├а ┬ѓ┬Е> ┬њ<┬Е8┼░┼«кЂ┬Њ─ёs┼й┬Њi ─ё┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ┬Ф┬Е┬Цf #┼«┬Њ ┬«s┼│┬Њ┼░┼«┬«┬А┼д┬Њk ┬«s┬А┼▒s ┬╗┬ђ┼«┬«┼┐s_┬њdsb┬Љ┬А┬ѓ┬ђ┬А┬ђx┬Аs8 ┬«┼«┼й sk┬ю┬Е├а├а ┬ѓ┬Е>┼┐┼«┬ѓ┬╣┼«кЂ┬ђ├а├а> ─ё┬ѓ┬Е┬б┬Ј┬Ц├а├а ┬Ё├а├а┬А┼д┬Ѓ┼д w├а├аs ─Юs├а├а s┼д┬╗┼«┬Њ ┬«┼│┬Њ┬б─ё┬Њ─ёs┼й ┬Њi

┬њ┬Цi┬╗кђ┬ђs┬«s─ёs┼й ┬Њi├а├а ┼▒┼д┬њ ┬њ┬╣┼║┼д┬ѓ ┼д┬«s7┬Е8├а├а_┬ъ─ёs┼й ┬Њi ┼▒┼д ┬њ┼Й┬Њ├а├а ┬Њ┬«k┬Е;кЂ┬ѓ┬ъкђ┬ђ├а├аkk┬╣┼┐s├а├а┬Е #┬ђk8├а├а>─б #┼░┼А #┬«#┼й┼д ┬Љ┬А┼д┬ђ├а├а ┼░┼дкђ┬ђk├а├а>┬А┬Њ2┼Ф┼д┼Е┬ѓ7┼А3┬ѓ8┬╣┼« ┬«┬Ц ┬Ѓ┬ъкђ┬ђ┬Ц_┼д┼«┼┐sgg├╝┼▒┼дкЂ┬њdsb ┬њ8s┬А┬Љ├а├а┬А┼д%┬ђk┬╣┬«┬ђ├а├а┬Е┬╣o┼«┼░┼дкЂ┼░s├а├а ┼░┼«┬«i ┼д┼«┼│┬Њ├а├а┬б─ё┬Њ─ёs┼й┬Њi├а├а ┬њ┬╣

ISSUE 876

//

58


ŪŮŦ“

‚ s ’Ŵs`ŰsƁŮ’ž“¥üƀ€űŦ“ق ‚8 ŮƁŰŮs«¡8

’f ŦŰƁŦƁžŮŦŮvàà ŮűŦŦې‚8k¹’cF«¡ŰŮƁ ’s ŰŮƁƀ€ vàà_ƁŰsŸŮv¡skűŦ„žžŮ‚¹ ž€àà ’“8ž€šžŮ“ ’àà®8Ɓ8Ű®ààƀŦŰ ĄŦ‚v Ŧ’8_¢űs’s ’’àà ۀűŦ2‘¡VƁŰ3 7žŮ‚¹’f ŦŰƁŦٓàà_ųs8űŦŰ’¥k¡Ŧ Űsk¹ŰŮƁƀŮű…ààšŦŰ“8ž«¡’ààs űŦūƁ‚àà űŦ ũs©sŮ‘¡‚ šűŦ„ààž#8 Ŧ€Ŧſs©s‚€àà> ۓàà ŮŰŦƁƀs¢ŮŦŮũsa…dŦ€©¹ƁƁààl8 „7Žs ’ Ŵs`ŰsƁŮ’ŦŰ®78<Ɓƀ€ €ق¹ž“¥ü’¡Ův ŦقžƁ

57

//

ISSUE 876

#ŮŦŮ®ƁŦŦŰ®78<®7©“Ž“ž®8Ɓق¹® ’žslŦ©lfsƀs¢ŮŦŮ„©¡Ű»’>i‘¡Ŧ’ŦŮŦŰŮ ‚>žŮűŦق¤ٓ űŦŸsŮ’vàà Ŧ“ ƁŦűŦ®78< %vf¢ƀsœ¡sŰŮUàà‚¢ŰŦ‚űŦ€dƒ©Űs¥àà8¡sk €g’ŦŰĄƁƁž€ sk šŦ€©sƴƯŽsàà ƀs‚© ©8 ŦŮ®“ ®¢€űssžŮŰƁšŰŮٓ v“ #ٓ‘ſ€ Űs¥©ſs®¢€ű¥_slkƁ ˆ «¡Ŧ€©ž€àà ’“8’ŮsűƁŰ%ŮƁƒŦl8 ‘űŦŦŰŸ“™“‘¡ŦƁŮŰŦŮƒàà©‚œ¡ŮƀŦ‚j‘fi ¡€ ‚©¢ŰِsŸ“™“‘¡Ŧ‚àà Ɓƀق¹®f=

ưģ»vàà Ŧl82ųƁs©àà 3’źƁ‚d2®78<3 ٓ ĄŦ’e©‚>j8űŦ„žŽsàà>Ŧ‘¡ŮŰƁ‚ 8’ƒ©ŦŰƁŦ’sàà vàà_‚8 Ů»2Ŧ€©3žs’ #v Ŧƀ€s Ű Ąs™sgsĄŦ‚ƀsœ¡sŰŮۓasžŮĄs©ƁŦ ź´8 ŦƀŰsààŰŮŦ€àà©‚Ŧ“ »€ààق¹Ŵsàà` vàà ŦŮŰŦ‚Ŧ®78<%vf¢®78<sààų‚Ŧ“ sŦٓàà ¡€7˜ŦŮūŦƁŮűŦ’slšv“€g’à๠‘¡Ŧsž‚Ŧ“ ٓŰs¹®ĄŮ‚ààƁŦ’¥k¡Ŧ©Ů’ Űs¹ƀsœ_¡ŦŰš«¡ŰŮŦ€©#ق¹®vfs=Ÿ“™“


ŪŮŦ“

t© ſŦ€©ŰŮųŦƁŰs¹Œg U=¡ŰƁ‚ v Ŧ¢Ąs‚ŬƁ‚<ƁŮſŦŮsš

sſs8 ‚l ‘¡ŦŰŮ®¡“¢Ɓvf¢ŰŮſŦŮsš®¥ ƒžĄsv¡Ű“ƒ¹‚„©˜Ű ’ %ق¹Űsl ŦſŦŮsšt© ſŦ€©ŰŮųŦƁŰs¹Œg U=¡ŰƁ‚‚7 €©¡s #v Ŧƀ€ žŦƒŦ’Ůsü’„³“7šƀsœ8 Ů #€Ŧƀ€©àà_¹ſƁ‚©ŰŦƁš‚¡űűŦŦŰ‚fƁŮſ“k¹s%ق¹’s™ŦžsgžŦ‚làà ŰsŸŮ’ŮsŬƁ‚<‚œ¡ŮƁƀ€ ųŰŦƒ¢© ƁŰs©àà>slšűŦ®¥¡Žs’¹ #v Ŧƀ€ ſ€Œi8=®Ŧ“ŰŮ®œ8>¥

ISSUE 876

//

56


─ё┼«s`8┼д

кЂ┼░┼«┬Њ ┼Е┼д┼«┼░┼дкЂ┼░┼«┼«s>┼▒┼д┬ёi<кђ┬ђk┼«┼┐s┬Ц┼│┼░┼д┬Ѓ┬б

s┬њb┼д┼░┼░┼«─ё┼дкђ┬ђk┼«┼┐s┬Ц┼Еs┬Цкђ┬ђ┬ѓ┬Е┬б┬ѓ┼░┼«┬«┬┤├а ┼д─ё┼д┼░┬Њ ┬ёi<к┤к«┬Ј┬Ю┼д┼┐┬Њ┬Е├а>┬Еj┬╣┬ѓ┬Е ┼д┼│┼░┼д┬Ѓ┬б #v ┼д┼░┬Њ_┬╣┬њкЂ┼░┼«┬Њ ┼Е┼д┼«┼░┼дкЂ┬ђкЂ┼░┼░┼«┬њ8┬ѓ┬б┼Е┼░┬Њ┬Ю┼Еsfi┼џ

─ёsкЂ┼░┼«┬Њ ┼«кЂ┼░кЂ┬љ<┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼д┬ђs ┼┐sl┬бsк»к▒к┤к» v┬Е┬ЊkP┼Й┬┤┼д┼▒┼д┬Ё┬Е┬ъv├а├а ┼░┼«┬љ┼┐┼Аvj┬Е┼┐┼д┬ѓ┬б ┼Љ┬ѓj┬б┼░s┼А┼▓s ┼д┬ѓ#┬љ┬А┼«┬ЊsкЂ┼░┼«┬Њ ┬Љ┬А┼д┼Е┼д┼«┼░┼дкЂ кђs┬ю8├а├а ┼«к▒к┤к«к«┼И┬Њj<┼░┼«к»к▒к┤к»кђs┬ѓl┼░┼«┼┐┼д┬ѓ┬А┼д ┼░┼«┬ѓc┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬њ┬╣v├а├а ┼дкђ┬ђ ┼░┬Њ├а├а_┬╣┼«┼░┼дкЂкЂ┼░┼«┬Њ к░к«к«┼«кЂ┬ђs┬Ј7─ёsкђs┼Е┼д┼«┼░┼дкЂ┼░s┼Аs┬њ├а├а>┬Аsg ┬ђ┼«┬«┼┐s_┼д┼░┬ђ ┼░┬ђ┬Ю┼░┼«─б/─А┬╗┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼дкђs┬ю8 ┼« s┼д#v├а├а>┼д┼«┬«d┬Е7 ┼д┼░┼┐┼А┼┐┼д┬Њ┬«─ё┼«кЂ┬ђs┬њ├а├а┬╣ ┬ђ┼«┬«┼┐s├а├а_┬«┼д┼«┼░┼дкЂ─ёsкЂ┼░┼«┬Њ vj┬Е┬Љ┬Е┬юs┬Е ─ёs┬њ┬ЊM┼▒┼дsкЂ┼░┼«┬Њ ┬Љ├а├а┬А┼д┼▒┼д─ё┼дкђ┬ђj┬Ё=┬њ├а├а┬╣ v7v┬Е┬ЊkP┬ђd┬«├а├а┬ђ┬њ┬╣┬ђ┼дкђ┼«┬Њvj┬Е┼┐┼д┬ѓ├а├а┬б #┬ђ┼А┼░┼«┼д┬ѓ┼д┬њsl┼А┼Е┼д┼«┼░┼дкЂкЂ┼│┼░sf

55

//

ISSUE 876

┼┐┬Њ┬Е>┬Еj┬╣%v ┼дкђ┬ђ┼А┼┐┬Њ┬Е├а├а>┬Еj┬╣┬Љ┬А┼д┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┼░┼« ┼Еs┬Аs┬Ц ┼йs7┼«┬њ┼Й┬┤ ┼д─ё┼д┼░┬Њ├а├а ┬ёi<к┤к«┬Ј┬Ю┼д ┬Ёs┼ЕкЂsf┬ѓ├а├а┬«k7┼┐┬Њ┬Е├а├а>┬Еj┬╣┬Љ┬А┼д┬њ┼«┬ђd8 ─ёsl8j┬Еs┬«┼д┼«┼░┼дкЂ─ёsкЂ┼░┼«┬Њ ┼░┼д┼▒s┬њ┬Е svj┬Е ┼┐s┬б┬ђkk┬╣┼║┬ѓ`┼▒┼дv┬Аsj┼┐s┼▒s├а├а кђ┬ђ ┼Й┬┤┼д кЂ┼┐┼д┼░┼д┬Њ v┼д┼░кђ┼«sf8├а├а ┼д┼а┬Њ кЂ┼┐s┬б┬ђ├а├аkk┬╣┬ђ┬Е┬ЊкЂ ┼║s├╝┼дкЂ┬«┼д┼«┼░┼дкЂ─ёsкЂ┼░┼«┬Њ ┼░┼д┼▒s┼▒┼д┼┐┼д┼▒s┬њ8f

┼╗┬Њg┬Јs┬╣v ┼д┼«┬ѓ┬ъ┼Й┬ђ├а├акЂ┼┐s┬б┬ђkk┬╣┼║┬ѓ`┬њ├а├а к»к▒к┤к»кђs┼░┬Њ┬А┬ѓl├а├а ┼░┼«┬╗┬«┬Њs─ёsls┬ЕsкЂvкЂ┼« #┼«┼д┼«┬Ј┬Е┬Ц_┼«┼░┼д┬Њ┬Љ┬А┼д┬« ┼░┬ѓ─ё┼д┬ѓ┬«кЂ┬ѓ┬б┼░s┬╣ vкЂ┼┐┼д┬Њks├а├а┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┬Љ┬А┼д┼▒┼д─ё┬ѓ├а├а┬ю┬А┼«┬Ё├а├а=┼░┼« кђs┬ѓl┼░┼«%v ┼дкђ┬ђ┼А┬«s┬┤ ┼дv┼д┼░s┬« sk

┼Г┬ѓ┬ђ┬А┬ђ ┬ђ ┼░┼йs7┼«┬њк┤к»┼йs кЂк┤к«┼йs ┬ѓ ┼дкЂ┼д ─ё┼«s┬А┼▒┬ђ┼░┼«┬Ѓ┬Е┬«├а├а┼д┼«┼░┼дкЂ─ёsкЂ┼░┼«┬Њ vj┬Е┼▒┼░┼д ┼▒┼д─ё┼░s┬Е├а├а>┬њ┬╣┼«┬Њ┬«s┼░┼«┬Љ┬А┼д#v├а├аs┬А┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼д к»к░к░─Б┬і├а├а┬ѓ┼▒┼░┼д┼▒┼д┼┐s├а├а┼▒┼┐┼А┼░┼«┼┐s┬б┬ђ├а├аkk┬╣┼«┼░┼дкЂ s┼д┬ђ┼«┬ѓ┬╣кђ┼«sf8├а├а ┼дкЂ┼░┼«┬Њ ┼Е┼д┼«┼░┼дкЂ─ё┼д┬ѓ┬«├а├аs┬Њ к▒─бк«к«s┼«┼д┼▒┼А┼▒┼░┼д┼Г┬ѓ├а├а┬њ┼д┼░кђ┬ђ├а├а ┼«┼░┼дкЂ─ёкЂ┼░┼«┬Њ #┬ђ┬ђs ┼░┼│кЂ┬ѓ┬њ┬«s┬Њ ┼▒┼д─ё┼░s┬Е>┼х┼д┬ѓ8┼д┼┐s┼▒┼┐sj┼░┼«┼Еsfi┼џ┬Љ┬А┼д┬њ┬Ъ┬ѓ┬б┼д ┼┐┬Њ┬Е>┬Еj┬╣┼┐┬Њk┬╣┼д┬љs┼дv ┼д┼«┼йs7┼«┬њ┼д┼░┼┐s sk ┼░s┬╣ ┬Љ┬А┼д┼«┬Њ ┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┼░┼«┬«┬┤ ┼д─ё┼д┼░┬Њ├а├а ┬ёi<к┤к«┬Ј┬Ю┼д ┬ђкЂ┼░┼░┼«┬Ѓ┬Е─ё┬ѓ┬ю┬А┼«┬ђ├а├а sf┼▒┼дкЂкђ┼«┬ѓ┬╣┬ђ┬Е┬Аs┼д┼░┼Еsfi┼џ #v ┼д┬њ8 ┼д┼«┬ѓкђ┼«┬ѓ┬ъ┼░┬Њ_┬╣┬њкЂ┼░┼«┬Њ ┼Е┼д┼«┼░┼дкЂ


ISSUE 876

//

54


┬« ┼▒┼░кЂ

┬«┬Ц┬А┬Ѓ┬Е─ё┬ѓ┬Е┬б┼░┼« ┬ё┬Е┬Њ┬ц ┬ѓ┬ъ┬Љ┬Ц┬А┼▒sкЂ┼«

┬ђ┼░┼д┼«┬«k┼»┬Ј┬Ц_s┼┐sk┬Ц┬А┼▒s%┬«┬А┼д┼«

┼«┬Њ ┬«┼«┼░┬Њ ┬ѓ┼┐s┬Е┼«s┬Юs

┬«s┬╣┼░┼д┬ђ─ё┼░┼д┬ђ┬А┼«┼░┼«

┼┐sk┬Ц┬А┼▒s%vf┬б┬ё┬Е┬Њ┬ц ┬ѓ┬ъ┼йs7┬Њ┬љ┬Е┬«┬ѓ┬ѓ

#v ┼д┬ѓ┬Е┬б┼░┼«sl┼А┬ѓ┬ЦкЂ┬ђ┼░┼д┼«┬«k┼»┬Ј┬Ц_s

┼░┼д┬ђ┬А┼«┼░┼«┬ё┬Е┬Њ┬ц├а ┬ѓ┬ъ┼йs7┬Њ┬љ┬Е┬Љ┬Ц┬А┼▒sкЂ┼« ┬ѓ┬ю┬А┬ђ┬Ц┬Аs┼┐┼д┬ѓlvf┬ѓ┼д┬ѓ┬љ┬Е┬Љ┬А┼д┬«s┬╣┼░┼д┬ђ #┬ђ┬ђ ┼Ф┼д┬ѓ ┼дкЂ┬ђ┼«┬ѓ┬╣┼д┬ђ┬Е┬ъ┬«┬Ц┬А┬Ѓ┬Е─ё┬ѓ┬Е┬б┼░┼« ─ё┼д┬ѓ┼д┼░┼«┬Њ├а├а ┬њ┬╣┬ё┬Е┬Њ┬ц├а├а ┬ѓ┬ъ┼йs7┬Њ┬љ├а├а┬Е кђ┼«s┼А┬ѓ┬ѓ^┬Е─ёsvs┼░┬њ┼д┼«┼д┼░┼«┼░┬Њa ─ё┼░┼д┬ђ┬А┼«┼░┼«┬њ7k├а├а ┼░sl┬Ъ┼▒кЂ┬ѓ┼д┬ѓ`┬ђk┬╣┬« ┬њ┬╣v┼░┼┐┼д┬ѓlvf┬љ┬Е┼║s`┬њ┬«├а├аs┬╣┼░┼д┬ђ s┬Ў┼░кЂ┼┐s┬Е┼«s┬Ю┼Йs┬Е┬ъ┼░┼д┬ђ┬А┼«┬Љ┬А┼д┬ѕ├а├а ┼дкЂ┼д┼░┼« #┬ђ┼«┬ѓ┬╣┼д┬ђ┬Е┬ъ┬«┬Ц┬А┬Ѓ┬Е─ё┬ѓ┬Е┬б┼░┼«┬ѓ┬ю┬А┬ђ┬Ц┬Аs┬«g┬Еg ┬Љ┬Е┼▒┼▒┼д┬Љ┬Ц┬А┼▒sкЂ┼«┬Љ├а├а┬А┼д┼Ф┼д┬ѓ ┼дs┼╗sf┼д┬Љ├а├а┬А┼д #┬ђ кђ┼д┬ѓj ┬ђ┬Еl├а├а кђs┬ю├а├а ┼▒┼░кЂ┼░┼«┬њ├а├а┬╣┼░┼д┬ђ├а├а┬А┼«┬Љ├а├а┬А┼д┼░┼« кЂ┼«─ё┼▒s├а├а кђ┼«s┼А─ё┼д┬ѓкЂ┼┐┼д┬ѓl─ё┼«┬ѓ┬ю8├а├а ┼« ┬Ф┬А┬ѓ┬Ф┬А─ёкЂs>┬њ┬љ┬ЕкЂ┼«┬╗┬ђ ┼░┼д┬Ѓ┬б┬ѓ┬љ┬Е #┬ђk8s┬Аv ┼«

53

//

ISSUE 876

┼▒┼д┬Ё┬Е┼┐s┬Е┼«s┬Ю┼Йs┬Е┬ъ┬Јsgs┬А┼А┬њ┬Цk┬А┼д┼«┼░┬Њ┼░┼«┬«┬А┼д┼« ┼Е┼░┬Њ┬Ю┬Љ┬А┼д┬њ─ё┬ѓ┬Е┬б┼░┼«┼┐┬Њk┬╣┼д┬њ┬╣┬ђ┬ђs┬Екђs┬Њ┬╣┬ђ├а├а ┬│ss┼Йs├а├а┬Е┬ъ%┼«┬ѓ┬╣┼┐┼д┬Њ├а├аk┬╗v├а├а ┼дкђ┬ђ┼А┼«┬ЊкЂ┬њ├а├а кЂ┼┐┼д┬Њ┬Љ┬Ц┬А┼▒sкЂ┼д#┼«┬Њкђ┼«┼░кЂs┬Е┼«┬ЊкЂ┬њ─ё┼д┬њi;├а├а> ┼д┼░┼«┬Њ ┼▓┼д┬Њ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬ѓ8├а├а_┬Е┬ђ┬Аs#v ┼д─ё┼░┼д┼«кђ┬ђk┬А┼А #┬љ┬Еk┬╣┬«┼«┼░┬Њ ┬ѓкЂ┼дs┬ђ┬Ю┼░┼«┬ђ┬Ю#┬ђk┬╣┬іj

кЂ┬ё┬Е┬Њ┬ц ┬ѓ┬ъ┬Ф┬А┬ѓ┬Ф┬А─ёкЂs├а├а>┼▒┼д┬ё┬ъ┬«┬А┼д┼«┬ђj├╝ ┼«┬Њ┬«┬Њ ─ё┼▒s%vf┬б┬њs8 кЂ┼«─ё┼▒s┼░┼«┼┐┼д┬ѓlvf ┬њsf o8#┬ђ├а├а_┬╗┬ђ├а├а ┬«┬ђ┬Аs┬њ┬╣┼░┬Њb┼А─ё┼▒ss┼д ┬«кЂ┼░┼Е┬┤┬Ц_┬Ј┬Е┼«┬њ┬њ┬╣┼«s8┼д─ё┼▒s┬Љ┬А┼д┼░┼«┬«sf┼д ┼▒s ┬ѓ ┼«┼░┼«┬њi;>┬Љ┬ЕjкЂv├а├а ┼д┼┐sk┬Ц┬А┼▒s┬«┼дкЂ┼░кЂ #┬ђ кЂ┬«кЂ┼░┼Е┬┤┬Ц_s┬А┼А┬њ┬╣┼й┼д┬Њ ┬Љ┬А┼д┬њ├а├а s┬ъ┼░┼«─ёкЂ ┬╗┬ђ ss─ё┬ѓ┬Е┬б┼░┼«┬Љ┬А┼д─ё┼д┬ѓ─ё┼д┬њsl┬ђ┼д┬Њ┬«┬«┼дкЂ┼░ ┬њsl┬ђ┬Аs7┬њi;>┬Љ┬А┼д┬ђ┬Ю┼░┼«┬ђ┬Ю%┼«┬ѓ┬╣┼┐s_┬ѓ s ┬Ј┬Ц_┬«k┼»┼иsF┼▒┼д┼┐sk┬Ц┬А┼▒s┬њsf├а├а o8s┼д┼«┬Њ #v ┼д┬ѓ┬Е┬б┼░┼«┼┐s ┬ѓ┬ЦкЂ┬ђ┼░┼д┼« ┬ё┬ъ┬Љ┬Ц┬А┼▒sкЂ┼«┬ѓ┬њ┬Цk┬А┼д┼«┼░┬Њ┼░┼«┬ё┬Е┬Њ┬ц├а├а ┬ѓ┬ъ┬«┬ѓ ┼«┬Њ┼░s┬Љ┬ЕкЂ┼д%vf┬б┬╗┬ђ┬ђ├а├а кђ┼«┼░кЂ┼А┼┐кЂ┬ѓ┬Е─ё┬ѓ┬Е┬б┼░┼«┼▒┼д кЂ┼Й┬ђ┬А┼«┬«┬«┬А┼д┼«┬«├а├аi─ёs┬љ┬Е┼░┼«┼д┼░┬њi;├а├а>┬Љ┬А┼д┬њ┬╣ ┬Љ┬А┼д#┼Й┼«┬Њкђ┼«┬ѓ┬Цкђ┬ђs_┼┐┬Њk┬╣s┼д┼░┬њi;>┬Љ┬А┼дsd┼дкЂ #┬љ┬Еk┬╣┬«v ┼░┼«┼д┼░┬Ј┬Ц_


® űŰƁ

v‚¢’is®>űŦ»Ɓ€sƁŰ

©®se‚žƀŰs8 Ż“sžƁŰŦſss‚l^©Žs7“®¡sl8_«¡ŰƁŮſs¡sžŰŮ #€ v©79ſsƒi¢ŽƁ€ۀŰŮ€¡ŰŮsŽs˜Ű %v Ŧ‚¡űŬ‚ ’sžƁŰŦſss‚l^©‚‚ſsƒi¢ŽƁ€ €¡ŰŮsŽs˜ŰűŦƁ€sƁŰ„¡‚¹%¢ƯƱ ‘ŰV‘ ĄŰsžűŦ¬¡Ɓ“j©Ŧ‚Ŧſs³ű%¢ƯƮ s“i ŰsűŦ®>“©%¢Ƴ %€€ ®‚d‚¡űŬ‚ ’ƒ©sžƁŰŦ^©ſsƒi¢‘¡‚‚ …¡‚ŦœŰ“ƒs űŦ“s¡Ű“ ſss“ %¢Ʋ ſs8 Űsei„ۓ¢ƁٓűŦős¡²‘ƁŰ%¢ģ ’©¹‚ۓ¤ ŦſƁƒŦ‚űŦ‘¡ŮšſsEƁŦƁžslksűŦ“f¡Ů‘©‚%¢Ģ

ISSUE 876

//

52


’¡e

€k>žƀs ƀs©¢ƀŮsdŦŻ“ŴŦ“ s®¡sk š

Ɓt»ŮŰقj¹»®àà ŰŦ“¢ũ´¥àà_ tib‘¡ŦŰŮ#€k¹®j‚“ƀ‚àà© “¢űsŦŰƀs©¢‘àà¡ŦŴŦ“ űŦ®k©¦i¢ #©k¹® %€k>žƀs ƀs©¢€¡Ŧ“ ® ŰŦ“¢ũ´¥_ŠŰ"Ư vŦŰŧŦ“ "ư “7 “ „fU ŦŮ"Ʊ ŦƒŦ“ifšs’isg"ġ …=žŦŰš"Ģ

51

//

’¹v Ŧ®ss©¢Ɓƒ€k>žƀs ƀs©¢ »®Ŧ“ ®€ks®´¥àà_ŠŰĄŦ‚ Ɓt»ŮŰقj¹»®àà ŰŦ“¢ũ´¥àà_ #€k¹®j‚“ƀ‚© ٓƁ®ss©¢vààd©7 Ą“ààŰŦƒŰŮ ’¹ƀŮsdŦŻ“®sŰŮŴŦ“ s€ŰŦŮ v€ ‘©œk Ąs’k¡ƒ©jCſƁ€ ƀs©¢#€ksàà Ű®®8´àà ’ĄŮs¡ű ’¹v Ŧ®ss©¢Ɓƒƒ©€kàà>žƀs »®Ŧ“ ®€ks®´¥àà_ŠŰĄŦ‚

ISSUE 876


ISSUE 876

//

50


49

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

48


47

//

ISSUE 876


v©g“

€¡‚©œv €ŦŰٓ ®¢€űŽ‚8k¹

ĄsƁűŰšƁsàà’8àà Ŧ“ »ĄŰƁ‚àà™ «¡»űsàà©#€¡“àà ˜sƒ¡sWٓàà ’ſšſٓ7’¹Ąƒ©Ÿ»v ŦũŰƁ‚™ Ąsűs©€ks»€ű®’jbſsàà>Ŧ »žŦ‚8Ŧ»’“»vàà7ü»«¡V““¡ƒ© #ſš€ksƁſ€©jl»Uàà>ŦŮ»v©kŦ #vàà>©ĄŰƁ‚™ŋƁƒ’8àà Ŧ“ sŦ Ųs7s¡‘©àà s«¡Uàà ŦŮþ€ks Ɓ©»ź€«àà¡ƁűŰšƁvj©ſŦ‚àࢠ®¢€űĄŦ‚ق’¹vàà Ŧ®8àà Ŧ“ v Ŧ‘¥P’¹v Ŧ’8‚¢‚cŰŮٓ ®dŦƁ»®k8s©v Ůs¡®k8s¡v Ů ’’¹sŝšűŦ®Ɓ€àà s®dŦƁ‚©s¡ ƁŦƁ€Ů®vlƁƀƒ©œŦق®¢€ű »Ůűs ®ſ“jkŰź€Ą“àà ’ŦŰ ق’¥šŶ‚àà ’#vàà Ŧ€kj űŰŦ ٓ ĄsĄ€ààkMŦ“Ɓũsààs¥Ŧ’ ŠŦƁĄsĄŰŦ¢ź€Ɓ€ sŒŦƁ #€àà s’8àà ŦŮĄŦ’sk© ’¹Ąƒ©Ÿ»vàà ŦũŰƁ‚™«¡»űsàà© sŦ»€ű®’jbſs>Ŧ’ſšſٓ7 ’¥i#v>©ĄŰƁ‚™ŋƁƒ’8àà Ŧ“ vàà Ůs¡®k8s¡vàà Ůvàà Ŧ‘¥P #€ s®dŦƁ‚©s¡®dŦƁ»®k8s©

#€ s7ĄŰŦ‚¥’¹ s®¢²¡Ɓ‘¡Ŧs¡š’¹€©k¹® ۂ„¤

€¡ŰŦŮƁűŰš’àà¹vàà Ŧ®sfſsj ‘¡ŦűŦĄŮŦ€ààd’Ÿƀ©àà s’8àà ŦŮ ĄŮŦ€d’ŸƁ€©8>ŦŰŦŮŦŰs®¢²¡Ɓ ƁűŰšs¡šƀ© s’8 ŦŮ’¹€¡Ŧ¡sŦŰ ’8àà ŦŮŦŰs®¢²¡Ɓ‘¡Ŧ’ààj€¡ŰŦŮ Æ€© s ®¢²¡Ɓ‘¡Ŧ’¹®8sŰŮٓ ۓ`űŦs¡š ƀ¡‚®ũ€© s’8 ŦŮŦŰs žsŝŦ®à¡sŰs¹’àŸ€à©Ŧ“ ®àư ƀ©Ů #€¡€k’´®¡sŰs¹’Ÿ’€© ‚¤ٓ űŦ Ŧ»ŦŰٓàà ’´ŮۓààĄsààŰs¹ »®ieàà »®àài©`C »®ààü¡‚f űŦ »ſšƒƁ®7»Ą“kd»®¢ŮŦ“s ŦŰslšv¡“ƁŦ„¤ #€¡űs †=_ #€©k¹†=_ ’8à ŦŮ®¡sƒ©Ÿ’Ÿ€©Ŧ“ ®àƱ ƀ© s €©i¡sŋààdŦƁ’àเ©àà ‚¤ٓàà űŦ ®d #€©àà s’8àà ŦŮ®¡sƒ©Ÿ’Ÿ ~™ŦƁũۓ’ààŦۏ¡sW‘¡Ŧ€àà©k¹ Ąsààűs© ‘àà© Ɓ €àà©k¹ †=àà_

ũŰs7’#®fkĄsàà’7kŰŮ’ààŸƁ ũŦ‚©oſš’’¹€©8àà>sjàà ‚œ¡Ů ƒ©Ÿ’j#€©àà_=®ƀŰsƁŮ®¡skd ŦŰſsŰs¹‚¢Ŧ»ŮŰŦŮ®œ8àà>sj ’ ssjàà Ŷs7ŰŦ‚¢Ŧ»€¡ŰŦ€vàà ƁŮ »€¡ŦŻsŸ‚¢Ŧ»vàà>©ŧ“ibſŦ‚œ¡Ů sj ’’jƁ’j»€©8àà>©Ůs ‚¢Ŧ ˆ¡Ŧ‚ ®s‚sj þٓ ®Ŷ“‚ ŦŰˆ¡Ŧ‚àà ’¹€¡ŮŦűšsjàà #€©8àà>© €©Ŧ“8’¹ſšĄŦ‚#€©k¹ŧs=8Ŧٓ €©Ů‚©©eŦŰſsààٓ Ɓſs®¢€ű sž¡ů… ‚ž’àà ’v Ŧ‚8l %€©Ů Æ€© s®>¹’Ÿ€©Ŧ“ ®Ư žsŝŦ®à¡sŰs¹’àŸ€à©Ŧ“ ®àư ƀ©Ů ’8à ŦŮ®¡sƒ©Ÿ’Ÿ€©Ŧ“ ®àƱ ƀ© s ƀ© s®>¹’Ÿ€©Ŧ“ ®Ư ‚¥’g©Ů€kŸ»€¡ŰŦقs¹Ɓi«¡ slš’’¹ŦŰ®s= Ŧ®s ŦƁ€©k¹ sjàà Ž“7ŮۓƁ€¡ŰŦ¢®žŦ‚8Ŧ žsv ‚l‘¡ŦŰŮ#€©>¡“k»€k8> «¡þق¹ŮŰŦƁſŦ“àà®ŦŰ®àà>¹‚ «¡»©sĄsaŦűŦ®¥¡»vàà ƁŮ #€¡ŰŦ€®8¡ŮƁ€ü#ſš€ksƁŰs¥j ŰŮŦŰ®s© ق«àà¡€©Ŧ“®®8 #€¡ŰƁs©v ‚l‘¡Ŧ Ąs®¢²¡Ɓ»žsàà‚sgŰŮ³sàà sjàà ‘©àà>Ct“’¹ŦŰƁŦŴs ŰŮ„¤ #€©k¹vàà ŦŮŮs¡v Ŧƀ€ ‘¡ŦĄs®¢²¡Ɓ’©i¹Ą‚œ¡Ůvàà ‚l ĄŰ“ ’»€©àà>¡“kŋ“j<ŦŰŮŦ‚Ŧ

Æv skd’Ÿ’®¢€űŽ‚8k¹ ’¹vàà skd‘¡Ŧ’à஢€űŽ‚àà8k¹ ŰƁsƁ€àࡂ©¢vàà Ů’ààŦŰũۀàà id8®¢€ű‘¡Ŧ’¹€©àà s’8àà ŦŮ ®¢€űĄŦ‚àà€¡ŰŮsƁvàà sj ’ Ɓ€©k¹Ąƒàà¡Ű’s‚ٓ ®`=àà Űs¹‘¡Ŧ€ààŦ“®MĄ‚œ¡Ůقà଩ v7àà>sjàà #€ŮžsŝŦſsàà8¡Ŧ‚ŦŰ ‘¡ŦŦ‚¡ű»€¡ŦŽ“;àà>ٓ ®¢€ű’ ſšƀŰŦŮŦƁvàà sj ’id8®¢€ű #‚œ¡Ů†= ’ŮŰŦŮ®œ8>sj ’ ‚©àà>‘¡ŦŰŮ€©Ŧ“®®ààۓŰŮ v Ů’ŦŰŰs¥8Ŧũۀ’¹€¡‚©¢ŰŦ‚ €© sƀs¢šſsٓ ’v7>»€¡‚©œ ‘¡Ŧ»ĄŰs©>ĄŦ‚#€¡‚¡¤ŦŰٓ Ɓ tsŽs‘©ŰŮƁ€¡€»‚¥fƀ“© ’’¹®sűŴ“` ’#v Ŧ’“ ŰŮ’¦š’¹€kk¹®ƀ€s_®k ƁŰ ©g8>’<©8»ŮŰŦŮٓƁſs_©¢€ű v©“;>#vàà Ŧſsàà ٓ ĄsŰs¹ ũƁsaĄskd’à஢€űŰŮĄ‚¡ž ‚8l’¥i»vàà>©ſšƀŰsààŰŮſق¹ l Ɓƀ€s_ŦŰsv©dŦƁ»vàà Ŧ #©k¹Ŧ€àਫ਼’fàà s¥‘¡ŦŰŮŦŰٓàà Ąskd’®¢€űŰŮĄ‚¡žv©“;àà> ’¥i»v>©ſšƀŰsŰŮſق¹ũƁsa Ɓƀ€s_ŦŰsv©dŦƁ»vàà Ŧ‚8l #©k¹Ŧ€©ž’f s¥‘¡ŦŰŮŦŰٓ l

źŦ‚ ŦŠ¡sƁƁsààſsàà>Ŧ€¡Ů‚® »v ŦŮ€kŦ“ sj ®¢€ű‚®Ŧ‚©o ©j`’¹€©8àà>sjàà ˆg‘¡ŦsŦ ‚©oŦ“‘¡ŦűŦ«¡žŦ€¹€¡‚©¢® v79Ąs’7kŰŮ’Ÿ»€k s‚ŰŦ¢

ISSUE 876

//

46


45

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

44


43

//

ISSUE 876


®k©Šs

sj ®¢€ű’’vàà>ĄŮ“àà>قſs8Ŧ‚ Ŧ‚¢Ŧ ĄŰsslk#€©khvŦŰsŦŰſsٓ »€k®ĄŮ“> …7Ŧ‚’‘¡Ŧٓ žsŝŦsj ź‚ űŦv Ŧžű³’ #€©€v©jŦƀűŦ€ŦűŦ…©ƁŦĄsź‚’Ɓ€© s

®“™“sŦ»€¡Ŧƀ€ ‚8ŦŰš®j’8àà ¢’v7> ŦŰſsٓ ®i© v Ŧ‚8l#€k®vŦŰsŦŰsjàà ũ´hàà_#€©Ŧ“=ŽjŦ€ űŦƁ€©khvàà¡ůŦ #vàà ŦſsŰsc8ŦŰŮ®“ ĄsűƁŰƁٓàà ® Ɓ€¡Ɓ‚…€¡Ů’#€©k®Ŧ€©žŦŰ®j¡€vàà ƁŮŽ¡ #€©kų“Ŧ‚ŦŰ’8 ¢Ąs®8ŦŰs

®ŦŰ‚h’Ɓ€©k®®¡slkŲs>Ŧv Ŧ®8Ɓ€kŸ ’®i© #€ŮũsŝŠ™Ɓ‘¡ŦűŦŦŰsjàà ’€©8àà> ’€©khŮsj8Ŧ»€© sk ®M’®sàà>Ɓs’7¡‚ #€kkƀŮsf8 ŦŠ“ sj ®¡slk„űŦv Ŧ‘hP

’€¡Ŧ’8 ŦŮ®9üŽ¡Ůƒſs8àà ƁŮs¡žŦ“ŦűŦ®h¡s ‚¢ŦsŦ»ƀ€ ſs®Ŧ‚œwsƁƀقvŦŰsŦŰsj #ٓ ®‚€ˆ¡Ŧ‚ »€©àà s7sũŰƁ€ŠŰ‚h’ Ą‚ ©ss¡v ƁŮſš’€©Ŧ“®‚¢Ŧvàà Ŧŧ“ Űs€©Ŧ“=Ą‚8¢ۃűŦs¡€¡ŰƁs©ŰŮ…ŮűŦƁ€©ƒ #€kv ŰŮŦŰ

€©Ŧ“ ®ũۓ_ƁŦűŦƁ€©k®v7ü®àà>s #€kŽjsj ’€Ŧ“®M’k©ű‘¡ŦŰِ®i© ’ v Ŧ‘hP€©kŦ‚Ŧƀs78àà Ŧ’ŦŰƁŦĄs’©“‚¢Ŧ ’Ą‚œ¡ŮقűŦv>vƁs„ž#€¡Ű“=vàà>h ŰŮ€© st Ŧ“Ɓ€¡‚©œũۓàà_»ŮŰŦŮ®s’‚D #€©khƀs78 ŦƀŦŰ‘¡Ŧ

ũssfŦ’àà®i© Ɓ€©àà sŽ“eàà_ſsٓ Űs’ €©àà ‚ĄűƁ‚©ž’’‘¡ŦĄŦ‚#€©€v©jŦźŦ‚ Ŧ ‘¡ŦŰskŰŮsŦ»€¡Ŧ’8 s ŦŰ®“i Ɓż‚C‚ž®¢€ű #€¡“ “€©Ŧ“8s€© ‚ſsٓ ’€¡ssŰs #€©ŮŰŦ‚ٓ Ąs’s‚ŰŮŦŰvŦ‚8 Ŧ

…©žĄ‚8lŸs™ƁŦƁŮƁŰ®àà…©žt©‚’sààŰs s¡ƀŮŦŮŭŰſs8©¢€űŰŮ’®Ŧ‚©©e’#vàà Ŧſs8¡ƁŰ ĄŦ‚®ŦŰŦŰslšƁ€© s’8 ŦŮv79®sœ€Ů® ‚©àà>€Ŧ“®ŽŸ“ũŦ‚©©e‘¡Ŧ#€©Ŧ€v‚àà_©ž #€kŵ“ŦŰſs8©¢€ű

űŦbkƁ‚©€s€¡s’ààƀ€š…©ž®“ vàà©d“ ŦŰ€űŦ…©ŰƁ‚ààƁ®Ŧ“ ٓ #€©kƀŮsf8àà Ŧſš ws€Ŧ“®ˆiĄsũŮsàà‘¡Ŧ’€©kż‚ #ٓ sj ſŮۓ v>h

»Ů“ žsŝŦ‚ŮƁű’Ÿ‚€¡s’€¡ŰŦŮ®“sŰsŽ¡ ŧ‚baƁſŦ‚œŦŰsj Ɓƀ€š…©žſšŰŮ®ih_sŦ v7üƀŰs‘¡ŦŰŮſŦ‚œ¡ŮssűƁŰ‘¡ŦŰŮ#v Ŧƀق €k®®¡sjkŦŰŦŰsj ®`= ĄŮƁű’Ɓ€©k® #€©k‚7Ɓ€© s7ſŦ‚œ#€©kŦ€©žŦŰv ŰŮ‚©>s

vC® s>ŦƁ®s‚cűŦs¡€¡Ŧ’8 ŦŮ®ih_‚¢Ŧ ĄsűƁŰƁٓ ®ź‚ ‚ſsh_»€¡ŦƀٓŰs_ ’8 ŦŮ‚7®j€¡sˆg#vàà ŦſsŰsc8ŦŰŮĄ‚8l #€¡‚©œ®j©j`‚hſƁ€Ɓ€© s

€¡sſ³Ŧ’€¡ŰŦŮ®“ ŮŦ€d8àà ŦƁ€©8àà>®´ žŮš € €©Ŧ“®ũs©“` ‘¡ŦŽj’#€©kƀŮsf8 ŦſšűŦ € ſsٓ ĄŦ‚ààĄ‚8lŠ™ƁƁ€©kŦŰſs8´hàà_ ſ »€©kŧs=8ŦŦŰƀs78 ŦƀŦŰ‚¢Ŧ€ sſs8 Ŧ“#€¡űs> #€© s‚h’³s‘©jűŦ€¡sƁ€© Ű®M®¡s’

ſs8kůƁ€¡Ŧƀ€ ®“™“‚©¢ŰŮvàà Ŧ®8Ɓ€kŸ “€ƁŦ€ ’Ɓ€© s’8 ŦŮ‚7#vàà ŦŽ“e_ ®“ ’<©8ƁŮƁŰ®…©ž®“=Űs‘àà¡Ŧ’€©k tŦ‚Ɓ€¡“_ŰƁ‚eſsٓ ’®i© #ŮŰŦŮſs8¡Ŧ‚ ź‚`kſs©j`űŦŦŰsj »ŰƁ‚Ųs>Ŧ€© s #€kh ISSUE 876

//

42


d»Z«Y ½Zfˆ¸´¿YZÌ¿Zfˀ]

ÕY~³ÄËZ»€‡ÃYYd»Z///«Y\ˆ¯Ä»Z///¿€] ÄËZa½Zfˆ¸´¿Yc€mZÆ»¾Ì¿Y«¦·YŠz]…Z‡Y€]Ä»Z¿€]¾ËY į|‹Z]Ö»ÕYÄËZ»€‡ÕYY{{Y€§Y[~m½M¥|ÅÁÃ|‹ÕY~³

|ÀfˆÅ½Zfˆ¸´¿Y{ÖÆmÂe¶]Z«Ö//·Z»ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]{Z« dÆm¹Ó–ËY€‹\ˆ¯½Z°»Y€Ë‰ÁćY֓Z¬f»{Y€§Y d§ZË|ÀÅYÂyYÄ»Z¿€]¾ËYYÃ{Z¨f‡Y Á½Zfˆ¸´¿Y{|¿Âa½Â̸̻Ã{ZËlÀa,®Ë¢¸^»ÕY~³ÄËZ»€‡

Ä·Z‡ZË,d»Z«Y\ˆ¯ €]Y€] Á{ ½Y‚Ì» Ä] ֐·Zy ÕZÅ ÖËYY{ ֓Z¬f» į Öe { ¹Ó ¢¸^» |¿YÂe Ö» |‹Z] ÕY~³ ÄËZ»€‡ ÕY€] €œ¿ {» ¢¸^» ÄËZ»€‡ {€Ì´]‘€«Ö·Z»Ĉ‡Â»®ËYYÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] ,Öf·Á{ē€«©YÁY{|ËZ]{‹Ö»Ã{ÁM½Zfˆ¸´¿YÄ]įÕY µZ §Ã|‹d^iÕZÅd¯€‹{֓€«ÄËZ»€‡ZËįY€Œ·YºÆ‡ ÃZ»µÔy{|ËZ]ÕY~³ÄËZ»€‡ {‹ÕY~³ÄËZ»€‡ֈ̸´¿Y Ö»Z¼e{ÁÃ|‹¹Zn¿YY~³ÄËZ»€‡{€§Ä]ÁZmYÕZ˜ŸYxËZeY

{‹š¨uc|»¾ËY

d»Z«Y Z°Ë€»MÃ|vf»cÓZËY EB ÕYĬ˜À»‚¯Y€»Ä»Z¿€] ZËÕYĬ˜À»‚¯€»{Ó{|ËZ]½Z̓Z¬f» ZyÖËYµZ¤f‹YÃÁ€a®ËįÕYĬ˜À»‚¯€»{Z°Ë€»MÓ{ |ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡d‡Y€mYµZu{½M{ ¥€›{|ËZ]ÕYĬ˜À»‚¯€»½M,•Á€Œ»cZ¯¾Ë€³~yYÕY€] ÄËZ»€‡ |À¯ {ZnËY d«Á ¹Z¼e ¶¤‹ ¶«Y|u µZ‡ c|» ֓Z¬f»,{»¾ËY{ |‹Z]ֿ¿Z«ž^À»®ËÕYY{|ËZ]ÕY~³ { d‹Y{|ÅYÂz¿cZneÁZ¯Á\ˆ¯®ËՁY|¿YÃYÄ]ՁZÌ¿ |‹ÁÖËYµZ¤f‹YµÂXˆ»įd‡YÕYĬ˜À»‚¯€»¾ËYd¬Ì¬u YÕYʬ¿€Å{d»Z«YÕ{YM֓Z¬f»†b‡ d‡YÕ{Zf«Y

d‹Y{|ÅYÂyYZ°Ë€»M ½YY~³ÄËZ»€‡ÕY‚ËÁ {įd‡YÃ|‹ÖuY€—ÖmZyÕÄ ^eÕY€]E ÕY‚ËÁÕÄf‡{ ÕZÀ^» |ÀÀ°Ì»ÕY~³ÄËZ»€‡Z°Ë€»M{ÕZneZ¯Á\ˆ¯®Ë Öe€mZÆ»€Ì£Ö¿Z¼ÌaÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅY‚ËÁÁ|ÕY€]֫¬u ÄËZ»€‡ ZË ,Հ]ÁZ¿ Á ,cZne ,c{» ÕZÆ¿Z¼Ìa Y ¶Zu ,E ZÌ¿{Œ¯YŠÌ]Z]Ã|vf»cÓZËYįd‡YÄ^¿ZmÁ{ÕY~³ d‡YÃ{€¯|¬ À» ZŽZ¼ÌaĿ´ÀËYį|ÀfˆÅÖËZÅŒ¯½ZÌ»{€ËÕZÅŒ¯ ÄËZ»€‡ÕY‚ËÁd§ZË{ÕY€]–ËY€‹|mYÁÁ|¿YÃ{€¯|¬ À»Y ,¾Ë€v],½ZnËZ]}M,€»,½Zfˆ¯Za,½Y€ËY|ÀfˆÅE ½YY~³ ,Ö¿YÂfÌ·,Zˀ^Ì·,½{Y,½Zfˆ«Y‚«,½Zfˆm€³,Ö¿Âf‡Y,‰{Ô´À]

Ä̯€eÁ,Z°¿Ôˀ‡,Ö¿Z»Á,¾Ìb̸̧ 

Ö//Àˀ§MZ////¯ÃYYd»Z///«Y\ˆ¯Ä»Z///¿€] Ö»ÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡YÄf‡{½M[~mÄ»Z¿€]¾ËYY¥|Å ½M{ZËÁ†Ì‡ZeYֈ̸´¿Yd¯€‹®Ë|¿Y{|«į|‹Z] ¾ËY |ÀËZ¼¿‚Ì¿dˀË|»Y½MµZu¾ÌŸ{ÁÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡ ½Zfˆ¸´¿Y{|Ë|md«Á¹Z¼e¶¤‹Á{¶«Y|u|ËZ]ÕZned¯€‹

|ËZ¼¿{ZnËY ŠÀ˂³®Ë|ËZ]֓Z¬f»{€§,Ä»Z¿€]¾ËY{½|‹µÂ¼Œ»ÕY€] և€]½MY¥|Åį{Y~´]€‡dŒad̬§Â»Z]YՁZÌf»Y |ËZ]֓Z¬f»{€§ |‹Z^Ì»֓Z¬f»{€§ÖÀˀ§MZ¯ÕZÅd̸]Z« Öf¯€‹¶yY{µZ¬f¿YÕY€] ÕY‚ËÁ ֈ̸´¿Yd¯€‹®Ë{Y†Ì¸´¿Y|¿Âa‚¢¸^»¶«Y|u ®ËÕY€]įd‡YµZ¼ŸY¶]Z«ÖmZyÖÆ ^eÕY€]L ÕÄf‡{ ®Ë{†Ì¸´¿Y|¿Âa‚ÕYY{ZËÁÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡ ZË,Ä^ ‹,֟€§,{Z»d¯€‹®Ëį,|ÀÀ°Ì»Z¯ÖmZyd¯€‹ ֓Z¬f»{€§ |‹Z]‚Ì»MÀ—Zz»ÕY~³ÄËZ»€‡ֈ̸´¿Yd¯€‹

{Y{Y€«Z°Ë€»M{½MÕÄfˆ]YÁ ÁÃ{€¯d^vֈ̸´¿Y½Z]Ä]Ö]ÂyÄ]|¿YÂf]|ËZ]¾ÌÀr¼Å { {Ây ¶¨°e dve {Y€§Y ¾ÌÀr¼Å Á {Ây Ö³|¿ ÕZÅ ÄÀ˂Š |ËZ¼¿¾Ì»ZeY½Zfˆ¸´¿Y Z˜ŸY•Á€Œ»ÄÅZ»ÁµZ‡d»Z«YÕY‚ËÁ®Ë֓Z¬f»{Y€§YÄ] ‚Ì¿€´Ë{Ä·Z‡ÃÁ{®ËÕY€]|¿YÂeÖ»d»Z«Y¾ËY {‹Ö»

{‹|Ë|¼e 

    41

//

ISSUE 876


{Z°ÌÀÌ»Á{Õ|¿Á€Æ‹½M{įd‡YÄf‡ÂÌaÕÄ»Z¿€]®ËZ°ÌÀÌ»Á{Õ{Zf«YÕ|¿Á€Æ‹ÕÄ»Z¿€]

{‹Ö»Ã{Y{ZÅÃ{Y¿ZyÁ{Y€§YÄ]ÕY~³ÄËZ»€‡¢¸^»®Ëd§ZË{ÕYY d‡YÃ|‹Y€«€]½Â¿Z«\m»Ä]µZ‡{įd‡Yֿ¿Z«Õ|¿Á€Æ‹ÕÄ»Z¿€]®Ë¾ËY

Z°/Ì/ÀÌ»Á{dÌ ]Z/e

Y{Â]Z]ÁY´Ìf¿MdÌ ]Ze ²ÀÅ,Y{Z¿Z¯ĸ¼mY,½ZÆmŒ¯{Á|uÄ]|¿YÂeÖ»|¿Á€Æ‹®Ë,Y{Â]Z]ÁY´Ìf¿MÄ»Z¿~³Z]

|À¯€¨‡Y‚ËÁ½Á|]ÁÖ^ˆ¿d·ÂƇZ]¾´À‹Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯Á½Zfˆ¸´¿Y,ÂaZ´À‡,²À¯ ,|À‹Z]Äf‹Y{¾‡µZ‡YŠÌ]|ËZ]֓Z¬f»,Õ|¿Á€Æ‹ªu\ˆ¯dÆm½{Â]–ËY€‹|mYÁÕY€] ¾Ì·ÁY |ËZ¼¿[Zzf¿YY{Âm»ÄÀ˂³ćYÖ°ËÁÄfyZ‡Ã{ÁY€]Ys€—ÕZÅ•€‹Á|Ì«ÁcZ»Á‚¸» {»cÔ¤fˆ»Á­Ô»YÕZÅÃÁ€aYÖ°Ë{Z°Ë€»MÓ{,¶«Y|uÕY~³ÄËZ»€‡,ÄÀ˂³ Ä]Z°Ë€»YÓ{,¶«Y|u,{Y{€f‡Y¶]Z«€Ì£Y|¬»®ËdyY{€a,¹Á{ÄÀ˂³ |‹Z]Ö»|ÌËZe ÕY~³ÄËZ»€‡ÄÀ˂³¾Ë€yMÁ¾Ì»Â‡ d‡Y{€n»֓Z¬f»®ËÕY€]NDFÖ¸»Ä ‡Âe©Á|À ZÆÀeY~³ÄËZ»€‡®Ë½YÂÀŸÄ]–ËY€‹|mYÁÕZ¯Á\ˆ¯{Z°Ë€»Y $,,¶«Y|uºÌ¬fˆ» |‹Z]Ö»À¨¿¶«Y|u­€fŒ»ÕY~³ÄËZ»€‡®Ë½YÂÀŸÄ]ZËÁ

Ä] dÌ ]Ze ÕZ˜ŸY ÕY€] Õ{€§ Ä] €vÀ» ¹Z³ ,Õ{Zf«Y Ä ‡Âe Á |‹ ÕY€] ‰Ôe{…€^« d·Á{ ÄËZ»€‡Z]|À¿YÂeÖ»|¿Y|¿Հ¨Ì¯Ĭ]Z‡įÖ¿Z̓Z¬f» d‡YÄf‹Y{€]ZaÁYÄË{ZveY€Ì£½Z̓Z¬f» {ÁÂË,,ÕY~³Ã{€b‡Á…€^«cÔ¤fˆ»Á­Ô»Y{ÁÂË,¶«Y|uÕY~³ ž]ZÀ»¾f‹Y{Á֏yÕZÅ®¿Z]{ÁÂË,,ÕY~³ÄËZ»€‡ZË…€^«Öf·Á{Ö°¿Z]Ĉ‡Â» Ä]ÃZ»|Àq֗|¿YÂeÖ»|ÀËY€§¾ËY |ÀËZ¼¿Õ|¿Á€Æ‹ÁdÌ ]ZeÕZ“Z¬e,Œ¯YkZyYÖ§Z¯Ö·Z» Ä]€f¼¯Ö¤¸^»dyY{€a½Z°»YÄ»Z¿€]¾ËYYÃ{Z¨f‡Yd·ÂƇdÆmįd‡Y€¯}½ZËZ‹ |‡€]½ZËZa ÄËZ»€‡֓Z¬f»ÕZmÄ]ZÆ¿Mį\Ìe€e¾ËYÄ]d‡YÃ|‹ºÅY€§d·Á{|ÌËZe{»Ö·Z»cZˆ‡Â» |ÀÀ¯Ö»d§ZË{֓Z¬f»YdŒ³€]¶]Z«€Ì£cÄ]Y½MÀÆ]ÁÃ{Y{¹Zn¿YYZÅ®¿Z]{ÕY~³ Y{Z¿Z¯ĸ¼mYŒ¯YŠÌ]Ä]Y‚ËÁ½Á|]€¨‡ÁZaÁYÄË{ZveYÕ|¿Á€Æ‹,s€—¾ËYÖ¸YÕZËY‚» |À‹Z]Ö»²À¯²ÀÅÁ ֓Z¬f»Ä]Äfˆ]YÁ¶»Z¯—Ä]į{€n»Ä·Z‡Ze¾Ì]½Z´fˆ]YÁ¶»Z‹|¿YÂeֻĻZ¿Z“Z¬e

|‹Z]‚Ì¿|ÀfˆÅ

…€///^«dÌ ]Ze

 |uYÁ , Ĭ^— , ÁZe Ö/‡Â» ,|ËY x//̋ ½Z]ZÌy Ö]{ €f§{ ¾¨¸e ¶ËZ]» www bayatgroup com dËZ‡[Á,dxb@bayatgroup com¶Ì¼ËY ½Y€Æe Z°ÌÀÌ»Á{ †Ë¿Á†f̯dÀ‡ †ËZa ½|À· ­ÂËÂÌ¿ µY€f¿Â»€eZ§{€ËZ‡

#

!

$%&

ISSUE 876&

/!'!

"

/

40


ĄŮs`8Ŧ

Ŭ‚ ƯƱĄŦ‚ŦŰs8 Ŧ“ ’¡Ű“ ũŰsD«s

Ŷ“b ’ssfűŦŬ‚à ƯƱt¡“`Űs8à Ŧ“ ’¡Ű“à ũŰsD«s‚¡€ #€ ſŦ‚¡ŦũŦŰŮs’d “«ss’¡Ű“ ƁſŦ‚¡ŦĄŰs78Ŧ ’d “«sĄŰs¥jŰs8àà Ŧ“ ’¡Ű“àà ũŰsD«s‚¡€ſsjiàà ŲŦ‚ Ŷ“b ‘©sŰs8 Ŧ“ «s‘¡Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ#€àà Ŭ‚ ƯƱŰŮſŦ‚¡ŦũŦŰŮs ’ſšƀ€ vgŦ“Ŭ‚ ƯƱ’¹vàà ŦſŦ‚¡ŦĄŰs78ŦŶ“b űŦŬ‚ ġƳ®s »‚¥ »?‚»ŮŰš#€àà ž´ŦŻ‚ũŰŦűƁƁ’Űs ũŰsD®“jſsűsàà

‚¹ů’skjsf‘¡ŦŰŮ’¡Ű“àà ĄŰƁ‚™Ąsűs©űŦ®‚ĄsààŰŦƒŦƁƁŰŦŮ ®Ŧ‚¡Ŧ«sĄ“àà űŦ’skjsf‘¡Ŧ®àà ۂ%ق¹€©¹sĄƁ#vàà Ŧƀ€àà »’8 ¢Žs ’¡Ű“àà vƁŮ#©8àà>ſšt¡“`Űsc8ŦŰŮsƁŮŰŦŮ’ŦŮŦ ŦŰŰ³ŮŮŰs©i©«¡ųűŰŦ’ààſŦ‚¡ŦĄŰs78Ŧũ´©làà>űŦƀŮsf8àà ŦŮŦŮŰŦ‚ ’#ق¹saŦſŦ‚¡ŦũŦŰŮs’d “«sƁ’¡Ű“àà ũŰsDĄs«sſs© ũŰŦűƁ‘©ja’Ŧ“8àà_ž’ۓ¹ĄŰs78Ŧˆ ŮŦŮŰŦ‚»s’sàà ŰųŰŦƒ¢ ſŦ‚¡ŦũŦŰŮsvsj™ŻƁ€kĄŰs78Ŧ’j©… “žvCƁ’¡Ű“ ®¡ŦŰŦŮ #v Ŧƀ€ €gdk’¡Ű“ ũŰsD«ss

39

//

ISSUE 876


ĄŮs`8Ŧ

Ąsۓ_¹ĄŮs`8Ŧ€ Ű‘©œs© vs¡…s¹ưƮƀƁ‚¢

űŦưƮƀƁ‚¢Ąsۓà_¹ĄŮs`8Ŧ’dà “ƁĄŰs¥jſsűsà

ŽƁŦƀsŰslŸŰŮĄsۓ_¹‘¡ŦĄŮs`8Ŧ€à Ű‘©œs©…s¹ #ŮŦŮ‚7 ’8 ¢Žs s’>¡sgŰŮŽs

ŽƁŦƀsŰslŸŰŮưƮƀƁ‚¢Ąsۓàà_¹ĄŮs`8Ŧ’d “‘©œs© …s¹ٓ ’8 ¢Žs ’s_ũ€s’>¡sgŰŮĄŰsŽs

’d “ƁĄŰs¥jſsűs ƀ€ ‚_8kųŰŦƒ¢Ųs Ŧ‚#vs¡ ŰŮ’¹v Ŧ€ŰِŮƳĄsۓ_¹‘¡Ŧ€ Ű‘©œs©»ĄŮs`8Ŧ …s¹€Űِ٫¡’8 ¢Žs ’s_ſsűũ€s’>¡sg v Ŧƀ€ ųŰŦƒ¢€ŰŮƯyƳ‘©Ÿ€ Űŭ‚‘©œs©#v Ŧ’8s¡ ƀƁ‚¢Ąsۓàà_¹ſs©ƀŰƁŮ‘¡ŦŽ“ ŰŮ€àà Űŭ‚‘¡‚³s’¹ …s¹€ŰِŮġs’8 ¢Žs s’àà>¡sgŰŮ’¹v ŦưƮ ‘žŦVƁ€ŰِŮƲ‘©œs©sŦŮss¹‘©k¦j#v Ŧƀ€ Ɓ‚ƁŰ € Ű’¹€k8àà>®¡sۓàà_¹’ijűŦ€ŰِŮư‘©œs©s ĄŦŰűƁűŦ¥_8ưƮƀƁ‚¢#v Ŧƀ€s®svssſšĄŮs`8Ŧ s©ŮŬ‚bŮs`8Ŧv>©Ąƒ¹‚Ąs«sſ³“àà>ƁŮs`8Ŧ #€ŰŦŮŰs©8 ŦŰŮŦŰſslŮs`8Ŧ€ŰŮƳĢ’¹v Ŧ

űƁۓžs¡ŦŰŮ®¡s¡ŰŮ‚f ſ“©i©Ģ®k©…©ž ƁjĄsà®Ɓsd’à¡ŮsCŦàs‚¡€ Ģ®k©…©ž’àƀŰsà Ŧsà®à¡s¡Űُàg %vf¢űƁۓžs¡ŦŰŮ®¡s¡ŰŮ‚fà ſ“©i© ĄŦ‚ĄŮŰsà©i©€àkŸĄsĄŰŦ¢’¡s‚à

Ąsà’¡Ŧ‚¹ €àkűs© €à¡€ ĄsŰƁskà #v Ŧƀ€ ® sk Űs¹

%vàà ŦŮŰsl ŦűƁۓžs¡ŦĄŦ‚®¡s¡ŰŮſs¢Ɓs®¢ŮsšŮۓŰŮ®¡“¢Ɓvf¢ŰŮ®jàà s€jŦ €ŰŦŮŮقŲs7ۀkà_9€šƁvŰ‚žĄs‚©>ŰŮ’¹®¡sŰƁsk űŦ‚©žs¡Ŧ‘¡ŦŰŮ #© sſŦ‚sàà>Ą³s<Ą“œŦ“©Ŧ“8sٓàà ®’s™Ŧ‚©àà>‘¡Ŧ’xkĄŮŦ€d ‘©ٓ ®®k©…©žŽsàà>Ŧ%ق¹~¡‚`®¡s¡ŰُgƁjĄs®Ɓsd’¡ŮsCŦs‚¡€ sŰƁskàà v©ivj©Ŵ“` ŰŮĄƁ#ٓàà žsŝŦűƁۓžs¡ŦŰŮ®¡s¡ŰŮ‚fàà ſ“©i©Ģsġ »€k¹Ŧ€©ž…¡ŦƒŦſs“ŰŦƒƯƮ’vàà ŦŰŦ‚’¹vàà Ŧſs“ŰŦƒƲſ“k¹Ŧsvj©%vf¢ ƀű“‘¡ŦŰŮsĄŰŦ¢’¡s‚ <s®7 skſ“Ÿv>©® sk Űs¹ĄŰŦ¢vj©Ÿ“‘¡ŦsŦ #ŮŰŦ€sŰƁsk ő´l8 ŦƁ ſ“©i©ưƮſšųűŰŦ’¹ٓ®¡s¡ŰŮĄsŲ““Ŧ’Ŷ“‚®idĄsvj©%ق¹’s™Ŧ®j s €¡€ĄsŰƁsk ĄŦ‚ĄŮŰs©i©€kŸĄsĄŰŦ¢’¡s‚ sŦ»v ŦŮv©‚ ‚fưƮƁٓſs“ ŮƁ€űƁۓžs¡ŦŰŮ%ŮƁƒŦ®Ɓsd…=Žsd‘¡Ŧ#vàà Ŧƀ€ ® sk Űs¹Ąs’¡Ŧ‚¹€kűs© #€ŰŦُs¹ũss¥Ŧ’¹€k¹®v©sd®¡s¡ŰŮſs¢ƁsŰŮŰƁsk ĢƮ

ISSUE 876

//

38


ſŦ‚¡Ŧ

€©“’®“kŲŰsžƯưűsƀsœ_¡³sž €© Ű®_¡sűš ƒ©šv©g“ĄŦ‚ŦűŦ„ž%vf¢®“kŲŰsžƯưűs’dà “Ŭ‚ Ą‚< »®iƀVƁ‚àž‘¡Ŧ®¡s¡ŰŮv©d“űŦűs¢và ŦقƁƯưűsà’dà “Ŭ‚à

Ą‚ Ŧ‚ _ ’“ˆ ’űs¢¡ŰƒƁĄűs ‘¡‚© ’Ŷ“‚ũs©ij #€ űsš®_¡sűšũۓ’®Ŧ‚¡Ŧſs``=8ų´sſŦ‚¡Ŧűs¢ Ąsƀ€k¡³šŰsàà_8ŦſŦƒ©sààv‚¢ #€ ‚Ŧ€’®sœ_¡³sž ’s‚Ųs Ŧ‚%ق¹€©¹sŮŦ²Ŭ´ ®¡s¡ŰŮĄ“¥ ƁŮ’8‚¢ũۓĄƒ¡Ű ®“kŲŰsààžſŦ€©Ưưűsàà‚ààœ¡Ů Ɓt`»ààjƀ€ààk¡šŽsàà ŰŮƒ© ‘©s’sàà€àà €kŦ“ ĄűŦ€ŦƀŦŰ #€kk¹«j¹ۓ_¹®s8>űv “

ſŦ€©ĄŦ’dàà “ĄsŬ‚ ĄŦ‚ŦŰŮ ſs8àà ‚l ŰŮ®“kŲŰsààžĄűs¢ ‚l “ſs8 Ŧſsœk¹Ɓ’¡“iàà>Ąs Ŧ‚Ŧ’®sœàà_¡³sžűsưġſ“k¹s €©“sſšűsƯƮſ“ààk¹s’¹ƀ€šŰŮ ’űs¢td¥‚8ſ“àà©i©ưƳƮ’ŦűƁŰ #ٓƀ€© ŰĄŰŦقƀ‚l

37

//

Ąsv¹‚àà Ɓ®¡s‚Űs¹Ąs…= ƀŦۏŦ‚»ƀVƁ‚ž‘¡ŦĄŦ‚ŦŰs¥sj©ž ƒ©’d “Ŭ‚ ‘¡ŦžƁŮ…=ĄűŦ€Ŧ ®®k©…©ž’¹vàà Ŧ‚Ŧv ŮŰŮ ƒ©ſšĄűs ‘¡‚© žƁŮŒ¡ŮŰٓ €©“ŰŦ€’ƀ€k¡šŽs v_l7¡ŮŰŦŰŮ #ٓ ŮŰŦƁ žƁŮŒ¡ŮŰĄűŦ€ààŦƀŦŰs%ŮƁƒŦĄƁ ‘¡‚8¢ŰƒűŦ€©“»Ưưűs’d “Ŭ‚

’®“kŲŰsž‚™sſsààűƀVƁ‚ž #€© Ű€Ŧ“ td¥‚8ſ“©i©ưƲ ŲŰsžƯưűsàà’dàà “Ŭ‚ Ą‚àà< vs¡űs€ààŦƁ%ق¹Űsààl Ŧ®àà“k őŦۓ vs¡ŰŮsƒ©Ŭ‚ ‘¡Ŧق¢“¢ ŰslŰŮ»Ąűs ‘¡‚© Œ¡ŮŰ€ŦƁűŦ €Ŧ“ ŰŦ‚„¡Ɓ‚àà ŰŮƀ€k¡šŽsàà

ISSUE 876

’Œ¡ŮŰ‘àà¡Ŧs¹v©‚ xàà¡Ű€8 €Ŧ“ tààd¥‚8ſ“©i©ƯġŮƁ€àà #€© Ű ŲŰsžƯưűsàà’dàà “Ŭ‚ Ą‚àà< ’8 ¢Ąs’8fŰŮ%ق¹ſs©®“k vàà©d“‘àà¡ŦűŦvàà Ŧقſ“ààk¹s …©Ɓgüő‚8àà_ſŦ€©®¡s¡ŰŮ ŰŮĄűs¢ũssd©’¥àà_ŰŦƒĢƮƮűŦ ’¹ƀ€ Ąűs ƀ‚© ůŬ‚ ‘¡Ŧſűs= »ƒl<Ąs‚¥sŰŦ‚g8àà ŦsĄŮƁƒ sۓ‚¹Ɓۀ©‘àà¡ŦĄ‚©¢ŰsŦ‚ ’ũŦŮŰsààĄŦ‚ĄŮsàà`8ŦųűŰŦ Ą“¢vŜ’®slƀ€jĄsŰŦűs #€ €Ŧ“ žsŝŦŶ“‚ŰƁsk ƁĄƒ¡Ű’s‚sb%vf¢ŮŦ²Ŭ´ ®sſs sk Űs¹ĄŰs¥jƁų´s

ŲŰsžűs¢Ɓvfv¹‚ ®“jˆŦƁŰ Ŭ´Ž“ ŰűŦg’’7kàà ŰslŸűƁŰ ſŦƒ©Ŭ‚ ‘¡ŦĄŦ‚Ŧs%ŮƁƒààŦŮŦ² ſƒ=űŦſsۓ_¹®s`ü8àà Ŧűs¢ ſŦƒ©’‚bۓ_¹sĄV‚Ŧő‚8_ ƯģƁ®d©7 űs¢td¥‚8ſ“©i©Ưư »ųűŰŦsĄűs¢ũssd©’¥àà_ŰŦƒ #vs¡…¡ŦƒŦ űs¢®àà_¡sűš€©“%ق¹’s™ŦĄƁ Ŭ‚ Ąűsàà ‘¡‚©àà ŽƁŦŒàà¡ŮŰŰŮ ’®“kŲŰsžĄűs¢ſŦ€àà©Ưưűs űƁŰŰŮtd¥‚8ſ“©i©v>ſŦƒ© s’¹ٓƀ€àà űsš’8àà ¢’8fűŦ ũŦƒ©lDĄƁۍàà©Ůũsj©ckŽsjŦ sۓ ‚¤j¹Ɓs‘©ۓsàà ŰŦƁŮ »ũs>© s®s©ijˆ¡Ŧ‚àà v©79Ɓ


ISSUE 876

//

36


35

//

ISSUE 876


’¡e

v “žőƁ‚ŸƁ‘©Ÿ…s¹ĄŦ‚ƒ©œŦvfœ ®¡sƀŦŰ €©Ŧ“=v_ž’ ŰŮ€Ŧ“®s¡“ ’¹v Ŧƀ€ ƀŮŦŮ ƀ€ ‚8j¹sj v “ž€ksƀ‚fƀ‚f ƀٓ‚pv “žžs¥ü8 ŦƁŰs8 s † ³s®üb ĄsőƁ‚ŸƁ‘©ŸƁ ſsàà8ۓ ĄƁŰ ‚àà sjàà ®àà8Ɓ #ŮŰŦ¢‚©ov “ž^ŰŰŮ®8Ɓ #€ €kŦ“ ź‚ ‚sàà_ŸźŦ‚ Ŧ ’¡³ĄƁŰ‚àà®àà “b €àà©Ŧ“ ® ‘¥PđĪđʼn‚àà8¡“ŸŦ“ŦűŦƀŮsf8àà Ŧ Ůsàà<¡Ŧſsàà8ۓvàà “ž®àࡳs €©k¹ƀŮsf8 Ŧ“˜s¹s¹űŦƀ“lĄs’ ’#€k¹«j¹ƒ©ſV´¹€©“’vàà Ŧ s€àà_¹®Ž“ ®€’¹ٓàà ® €àà™Ąs®€©àà “€àà©k¹®dàà đĪđʼnűŦƀŮsf8 Ŧ’¹€© s’8 ŦŮŮs¡ sőƁ‚ŸƁ‘à੟‘¡Ŧ#ٓàà €¡€žs #€©àà “kũۓààőƁ‚ààŸƁ‘à੟ ŧs8šsgŰŮŦŰsj v “ž€Ŧ“® #€ks ‚t© švàà “ž’€kŦ“® ſŦ€©àà>¹Ŧ®8šƁŮUàà ŦŮs“˜s¹s¹ űŦsj8űƁŰŽ“ ŰŮŦ€k¹‚Ųs> Ɓ‘©ŸűƁ‚Žsààj8Ŧſق¹¹ĄŦ‚àà ‘©¦s¹Ɓ‘à੦s¹®žŦĄsààžss ƀŮsf8 Ŧtàà skŧs8š€™Ąsž‚¹ vàà “žĄƁŰ‚€àࡀĄsààőƁ‚Ÿ #€©Ŧ“=v_ž’ſs8ۓ #€©k¹ ’©ƁŦŽ“Ŧ€¡s€© s’8 ŦŮſŦ“Ɓs7¡ű®8à “ž€©Ŧ“ ®ŋdŦƁ‚¢Ŧ %űŦ€kŰs7Ž“Ŧ‘¡Ŧ#€©k¹jslš’Ɓ€©Ŧ€ŦŰv “žűŦv7Ŧ‚ €¡Ű“=Ą‚8_©®s €©¡“_€űŦ…©ŦŰſs8ۓ #€¡ƒ©‚¤»€© sŧs8šŵ‚dŰŮ’¥k¡ŦűŦƫ ®‚ŸƁvàà“ Ű’¡³®àà_¹’“ŧš Ąs®s‚¡sàà Ɓ³šŽƒàà®ààs #€©k¹ƀŮsf8 Ŧŧs8š€™Ąsž‚¹űŦƫ s’isgĄŦ‚v “žˆ “’¹®d©7 űŦ®“ Űs©àà>Š7kق Ąsŧš #€© “¤ŧs8š‰süĄsŲs7ƫ ٓ ®€©“ũۓőƁ‚ŸƁ‘©Ÿ űŦ®¥¡‘©;Ɓ‚žƁ€kàà s®‘©;Ɓ‚ž #€©_¥Űsœ© ƫ €űŦ…©Uàà> #ق®‘©űŦŦŰ #v Ŧv “žĄƀ€űs ®iŦĄŦƒŦ #€©k¹ƀŮsf8 Ŧsƀ€kk¹ŧ“ ‚űŦƫ ’¡³‘¡Ŧſق‘©űŦ®kd’ũۓ ŧ‚ŸĄs€© ŦűŦŰsàà ‚ ‘©k¦j

űŦ ıŅļįĬŕıįķļŃ ĬŃİ įĬŕıįķļŃ ŧs8šĄst©àà šsgŰŮvàà “ž  ŦŮſ“ ſs¡‚»€k¹®vààcsü »€_=®ٓ7lŦŰv “žĄsŽ“i

€k¹®«j¹v “žſ€s’Ŧۀ©’ vàà “žٓàà ®ws‘àà©k¦jƁ #€ ‚‚c’‚źsƁ‚ž‚ €©Ŧ€ŦŰv “žűŦv7Ŧ‚’©ƁŦŽ“Ŧ #€©k¹jslš’Ɓ

űŦƀŮsf8àà ŦĄs’#vàà Ŧ‰sü sŽVűŦƀ€kk¹ŧ“ ‚Ąsààſ“s ũۓƀ€ààkk¹ősžĄsààž‚¹sàà¡Ɓ #€©k¹ƀŮsf8 Ŧ

€©k¹ƀŮsf8 ŦC‘©s8¡ƁűŦ ’¹v ŦƀŮŦŮſsàà_ũsdsb® ‚ ‘©s8¡ƁĄƁsĄsž‚¹űŦƀŮsf8àà Ŧ »€kŮ®…¡ŦƒŦŦŰſV´¹€àà©“Ĕ űŦČĈĒƁČĈđĄs’dàà ŦsgŰŮ s’¥»€k¹®vcsüsj v “ž ŦŰvàà “žŧ“ibsĄsĄŰŦ“jsƁ …s¹ŦŰv “žĄƒ‚Ɓ€kk¹®¹ űŦv7Ŧ‚ũ³“àà`üűŦ#€ààkŮ® Ĕ‘©s8¡Ɓ’¹€©k¹ƀŮsf8àà Ŧ®8 “ž «©ۓ¥ š#€ s’8ŰŰs¹’slšŰŮ ĄŦ‚ƀŮs‘¡‚8lv Ŧ‘¥PL"€© Ŧ #€ sv “žőƁ‚ŸƁ‘©ŸűŦ®¡sŰ

ſsàà sk Űs¹#€àà s®ƒ©Ʊ"sœŦ ŦŰv “ž»ŧ‚ŸĄs€© Ŧ’¹€€g8d Ɓ‚ž“ŦŰũۓv “žƁƀق¹’¡e Ɓ‘©ŸſŦƒ©Ɓ€kŮ®ſs_ſŦ“ #€ks Ű®Ŧ€’ŦŰőƁ‚Ÿ

«k©űŦ»€©k¥^kŦŰſs8¡sà_Ÿ €©k¹ƀŮsf8 Ŧ ũۓ’’s_j«¡ſŮŦŮžsŝŦ ^k€ks‚àà vàà_žƁĄŰŦ‚¥ ’ààdsbžsœààksàà_Ÿſقà๠ũۓũ´ààaĄƁŰ‚€ààŦ“® ĄsŰs©àà űƁ‚wsƁŮŰŦœ‚©o ŰŮ#ٓàà vàà “žĄƁŰ‚®àय़“¹ őƁ‚ŸƁ‘©Ÿ’sŰs©àà ‘¡Ŧv¡sl ’œűsŦŰſs8sj_Ÿ#€“àà ®Ž€ űs©’dsb«ààk©’àà‚¢ŦƁ€àà¡ŰŦŮ ĄŦ‚#€©k¹ƀŮsf8 ŦſšűŦ»t »€¡ŰŦŮ Űِ_ŸźŦ‚ Ŧvàà “žűŦvcsü s¡“à ſs88à “ž űŦ và7Ŧ‚ ĄŦ‚à s’isgĄŦ‚‘©k¦jƁŧs8šsg €¡Ű“= sj8ŧs8š‚Ŧ‚Űِ_Ÿſق¹^k #€©k¹ƀŮsf8 Ŧ®s8šĄs«k©űŦ sj v “ž‚s vàà Ŧ‘¥Ps¡“

®8vàà Ŧ‘¥PƁ€àà_=7ٓ7lŦŰ ſsàà_ũsdsb#€k¹vcsüſšűŦ AHAss€© Ŧ®à>¹Ɓۀ©sfšűŦ €©k¹ƀŮsf8 Ŧ s¡“àà űŦƀŮsf8àà Ŧ’àà¹vàà ŦƀŮŦŮ »®d©7 Ąs€©àà Ŧ‘¡ŦűŦƀŮsf8àà Ŧs ŦƁŦ€ŦŰŧs8šĄst©àà š€Ŧ“® vàà “žűŦſšsgŰŮ®8s¡Ɓ€k¹ ®¡³sĄ’àࡳĄƀقààĄsŽ“iàà

ſsàà_‘©k¦j#€k¹vcsüsjàà ‚s Ɓ€“ ®’8 Ŧقsj v “ž ISSUE 876

//

34


33

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

32


31

//

ISSUE 876


sƀ‚lŸ

ĄŮŦűšĄŦ‚’sĄsaŦűŦŭŰs‘©Ŧv¡sj ®Ŧ‚¡ŦſŦűs‚

Ɓfàà o8ƀŮs8Ŧ’¹®sfŦ‘¡ŦűŦ®i© ‘ ’ſsMŦűs‚ ſٓŰĄŦ‚k¹®Ųs>Ŧ ¬©s#©àà sŰŦŮŦƒ€¡s’¥iƀŮŰűšˆààg ق¹’©“ŦŰŽsjŦ’“œk¡ŦſŦ“®M®gbk ſŦ‚œ‚s ŰŮ’àโ©¢ſs¢Ɓ‚¢ĄŦƀ€àà’¹ ĄsŮŦƁ€k8àà>ٓ ®“Ɓ®k¡Ů˜sàà> »sŰsd ’“œk¡ŦUƁ‘bŰŮ€ŰŦŮƀűŰs7 #€kk¹®Žs7ŮŦŰ®s>Ŧ‚©ĄsųƁŰ

ٓ v¡sjààsjk©àà ‚œ¡űsŭŰs‘©Ŧ ®Ŧ‚¡Ŧƀ€àà ’8‚¢ſs¢Ɓ‚¢ſŦűs‚àà ĢűŦ ‘¡ŦŰٞٓ làà ’‘%vf¢Ɓق¹ž´Ŧ ĄsaŦsƁƀق¹v¹‚àà ®iv¹‚Ɓžƒ ’¹slšĄŮŦűšĄŦ‚ſŦűs‚ űŦv¡sj’s »v Ŧƀ€ ’8àà “iſsűsàà ’ŧsb ‘¡ŦűŦžŮ‚Űs_ŦƁſŦ€k‚k‚œ¡ŮsƀŦ‚j %ŮƁƒŦ’ŦŮŦŰŮĄƁ#ààk¹®v¡sjv¹‚

®FsƁſŦŰsbـ<ĄŰs¥j 

ſ“¡ƒ¡“i Ɓsjk©àà ƒk ‚œ¡űsƁŮ®Fs ®“¡ƒ¡“i’“j<ŰŮŰs‘©ƁŦ’¹€k8àà> Ɓ€ق¹ĄŰs¥ààj‚œ¡€¥¡s2ƀ€k t©àà 3 ƒk ĄsŽ s¡‚àà űŦ ĄŰs©àà>ŰŮűƁ‚Ŧs 2s©sŦ’Ÿ“¹3»2‘¡‚©àà Ɓų‚3’ààijűŦ ‘¡Ŧ‚¢Ŧ#€ŦƀٓààŰsk¹2Ą€ŦŰsààb3Ɓ ‘©8àà>Ş»Ůۓ=€àà©i¹®¡sjk©àà ƀVƁ‚ààž sjk©àà ŰŮ®Fs €©<®Ŧق¢Űs¹’‚D ®¡sjk© i©ſŦŰsbs™Ű #ق©¢®¥ #ŮŰŦŮƴƱŽs ſŦ‚¹Ŧv“ŰŮŦŰ2vžŰs¹ŮŰ3

űƁŰ€kŸ’¹®>¥s’bŦŰŰŮ®¤©‚ ®i ‚_8kĄűs<Ąs’ ¥7àà űŦ ®¥¡ŰŮ…©ž Ɓƀ‚¹ŦŽ“eàà_sűƁŰ‘¡Ŧ%vf¢ƀ€àà ſŦŰsbs™ŰƁ®ààFs€©<svàà7ü Žs ŮƁ‚…©žŧ“ ƒ©Ÿ’j‚¢Ŧ8àà> sŦ»Ů‚¹©Ŧ“ űsšŦŰſsĄŰs¥jƀ€ààk¡š ٓƁ®8©db¬àà©ű“k‚™sŽsààŰŮ ®¡sjk©àà i©‘¡ŦŰِ¡ŰŦŮ‚cŰŮ#ŮŰŦ€ űŦſŦŰsbs™ŰƁſŦق¢Űs¹®Fs€àà©< €©<ƁſŦŰsbs™Ű#€ s®iŦſŦ‚œ¡űs

žƁŰ® žŰs’ ŹŦ‚

űƁۓ%ſsœ¡s’s> Ŧ

ŦŰslš€¡s’¹žŰŦŮ®¡s’s‚ſ“ààŸ ‘%ق¹ſs© €kŸ€¡s Ɓ sſŦ‚l‚8_©k¹® ‚¥ŮžsŝŦ ®k©ű‚ s»ĄƁ’8f¢’#¡Ɓ‚Žsj ’ŦŰĄűƁŰ ‚ŰŮ€kŦ“®žŮ‚Ɓàà¡ŰŦŮŸ“k8 ®8d©7 Ɓs7¡ű #€‚7ũٓ ũ´©bdűŦſŦ‚¡ŦĄs< ¹

ũsk¡‚W€Ŧ“ ®űƁۓŰŮ’¥k¡ŦűŦſ sœ¡s’sàà>Ŧ Ɓ€ s’8 ŦŮŰs’àà űsàà U Ŧ“ ĄƁŰĄ‚8àà_© ‘=àà ٓ ĄŮslkàà_©žŧs8¹Ɓi© ƀŰsŰŮ‘©k¦j €Ŧہ¢®’“œŸŦŰٓ űƁۓ’¥k¡ŦƀŰ sŰŮĄƁ#vf¢ »ŮŰŦٞقĄŦ‚žs¡Ŧ‘¡ŦſŦہ¢ĄŦ‚Ą Ůslk_©ž’ŸƁ

2Ų“¥d’Ɓƒ¡Ŧ3»ſ Ŧ‚¡Ŧ®g© “Ůs8 Ŧ € ũs´HŦŸ“kPƁ

’ŋ‚2Ų“àà¥d’ààƁƒ¡Ŧ3ˆ¡Ŧ‚àà Ůs8àà Ŧ‘¡ŦűŦƀ²àà¡Ɓvàà7Ŧ‚ۓàà ck ĄƁ ’8f¢ ’#vàà Ŧ®g©àà “ƀűŦƁš‚ž »v Ŧŧ“ ®fbŮs8àà Ŧ®“j Žs † ‚ ſs8àà Űsj©űŦ ĄŮƁű’àà ĄƁ ųŦƀŮŦ“s Űsk¹ŰŮŦŰ€©žs¡ŦƁ ƀ€ #ٓ€Ŧ“

’™Űs©Ů’àà’¹®fbsàà™Ű€jü ŲŰsžſs8àà Űsj©ŰŮũŦ‚gſ“8 àà

…Esd« ƒžۓ8 Ů’»ƀ€ Ą‚8> v‚¢ŰŦ‚2Ų“¥d’Ɓƒ¡Ŧ3ˆ¡Ŧ‚ ŰŮ #€ ũs´HŦŸ“kP©Ů‘©j’Ɓ ®àà“j…àà= Űs8àà ‚ž’àà8f¢ ’àà ۓ8àà ŮŰƁ€ »ŲŰsààž ſs8àà Űsj© ISSUE 876

//

30


29

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

28


ũŦŰsŦ

Œi=8ƀ€kŦŰġƮƮƮۓ7 ® slkƒ‚ŹŦ‚ŸűŦ v=8¡sžŰŮƀsư

’Űs ŰŮ®šőŰsž‘©ƁŦ®¡s_¢űs #€© ŰžsWŦ’’Űs ŰŮőŰsžv s ®jŰŮſ“©i©ƯƮƮƀVƁ‚ž

ŰŮƒ‚ſƁŮsàĄsà‘©ŰƁŮŰs¹’àűsàšs ’8 skà ®8ŦŰ’Œi=8ſs¢€kŦŰ®à7 “Ŧ #€“ ® ‘ ‘©jŰŮ®ààŮ„àà©iž %قà๞´ààŦs8àà ŦŰ ƀ€kŦŰġƮƮƮ‘¡Ŧ®ààsW ƀ ۓ7ƒ‚ĄsŹŦ‚ŸűŦ Ű ˆ ˆàà “Ɓ€ٓƀٓM ſƁŮsĄsàà‘àà©ŰƁŮ ſ űŦ…iſƁ€’àใ‚ ű „ „¥Œi=8ſs¢€kŦŰ ®¡sàà sk قàà©¢ ® ® ſsšsààƁ€Ŧƀ€àà¡Ů‚¢ ſ Ů Ůۓ ‚ſ“ss‚Ŧ‚ #€¡Ů‚¢€Ŧ“ ű“©Œi¢%Š7k ű

27

//

ISSUE 876

#€ s®‚8ƯĢŸsfŰŦs®š ģs~7ƯƮűŦ’8fĄsűƁŰŰŮőŰsžŰs¹ũss

€dƲs~7ƯƮűŦ’8f‚ šĄsűƁŰƁ‚ààl űŦ€d #€ s®‚l űŦ ƲĢƁſ³s>¢ŰƒĄŦ‚ŰŮƯưƮőŰsžĄŮƁŰƁˆ©i #v Ŧƀ€¡Ů‚¢‘©©dſs¹Ů“¹ĄŦ‚ŰŮ ű“©Œi¢%Š7k

Žs7g8 ŦsŬs88ŦűŦ„ž’Űsàà ŰŮ®šőŰsž‘©ƁŦ #€¡Ů‚¢Ɓ‚ƁŰſs¢€kk¹€¡Ůűsŧ“ Š‚‚8ƯưģyƮƮƮvsàà>ŰŮđŀľńŃŕĬǪĬķőŰsž ĄŦ‚¡žſ“k¹Ŧvàà ŦŮžsƀ‚¡ƒEŦ‘àà¡ŦűŦ…©ž’à๠®šĄsųűŰƁ’ſŦ€ààk’´Ɓſs¢€ààkk¹€¡Ůűs #v Ŧ ũŰsŦ‘¡ŦŰŮٓ Ÿ“ààŰŮ‘©ƁŦ’¹®šőŰsž‘àà¡Ŧ Ąsƀ‚ ‚ ƁŸ“k8®šĄsĄűsĄŦŰŦŮ€ s®


ISSUE 876

//

26


25

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

24


23

//

ISSUE 876


sƀ‚lŸ

ق¹źŮs`ƒi©®ۓŰŮſs© ŦŮŰs¹©¹

¬©ƀƁ´’ƀٓ7Ą€ۀgš’©a #€€_’j¡‚ſ“_Ŧ€¹ ®8¡‚7i ‘¡Ŧ’àà ŦƁ’©a€©ƒŲ€ ©¹t ÆvŰ…àਫ਼ۓbŸĄŮƁ“àà©s ®ۓ8vŜ’ƁŮ‚ƀ€ààkŦŰ‘¡ŦƁ ſق¹®¥¡s““ sl‚Ɓ€k8Űƒi© ų“šŰŮŦŰ‚œ¡€j’à๮sŰŮ€dƁ #€ق¹®csŦ€ űŦ€k8‚¢

‚ ƒi©®ۓŰŮſs© ŦŮŰs¹©¹àà Ŧ 8«¡ŮƒƁŦ#vàà ŦƀŮsàà8Ŧsààſsű ®¢€kŦŰźŮs`«¡ŰsààŸŮƒi©®ۓ Ų€ ‚ŰŦ“àà ’¹®sŰِ©¹#€àà ®ۓŰŦ“iŰŮٓųٓ ‘¢ŦƁ®Ž€ ®¡ƁŰٓ s’àà¹ق¹®®¢€kŦŰƒàài© źŮs`ƀقà๮ªŸ’ààųق¢’à๠sŦ€€¡Ů’€‘© sƁŮ‚#€k¹®

’i<ŰŮų‚8 ŮƁ®“sk©iŝšĄs„¥ ưƮƯġŲŰs›ŃŕıňŕĬļŃŁıŃŕčııĿŀǩ

ŦŰƁŦősžti’¹®8¹‚þٓ ®’sjŰ® ®8s© ‚©¢ŰŮ»žsg8ŦĄŦ‚vk>©fs#€k¹®¡€7^k ’ ŦŰƁŰƁŦƁٓ ®ƀs Ůsž‘©_ss®àà sjĄŮ‚7 #€k¹®àà>i ŦŰƁŦƀ€šs©Ů’ƀűs€ű‚»^k©s vkàà>©fs»Ů“àà ® œŰƒŦŰƁŰƁŦ’¹ŽsſsjŰŮ €¡sàà ƁƁ‚jiŰŮ~iĄŰŦ‚‚€©i¹ƁŦ’¹ق®®ž …©žsk©iŝš#ŮŰŦŮٓ sŦŰƁŦٓ ®dŦƁ®8=7 “ Ąűsų‚8 Ůs’¥k¡ŦűŦƀق¹ž´ŦsŰs‘àà¡ŦűŦ Űs=8ŦƁŦ®k¡‚š…g’Ɓv ŦŽsü “ Űs©>ƀ€ #€k¹®

i©ŰŮųŦ’sàà xkž‚8 ŮƁŰs¥àà Ŧƀ€‚‚ààœ¡űs ®k¡‚š…gsg2vfſ sb© 3‘_¹Ŧ®¡Ŧ‚s ®ƒ¡ŮvŦƁv¹‚àà €©“vfſsb©àà #€Ŧƀق¹ ‘¡‚źƁ‚d»vkàà>©fs’àà8f¢sſs8àà ŦŮű‚¦¥©ž ŦŰƯƴĢƴ2’8f Ąs7¡ű3«© ´¹‘_©j©Ŧſs‚l€™ sſŦ“®ű®“sk©iŝšĄűssƁŦ#€k¹®v¡ŦƁŰ #ŮŰŦŮ®ŦŰš®¢€űœkƁ‚jiŰŮ’¹v Ŧősž®7i ‘©ű‚ ſűŦ“űƁs<8…ŰŦ«¡’ijĄűƁŰ’¥k¡Ŧs ‰süƁك© ®sààž’vkàà>©fs#€ű®’ŦŰ Űs8‚¢v¡slŰŮƁŦsŦ»Ů‚©¢® tg‘©ű‚ ſsŦ® 

…7ĄƁŰŲ‚¡s ® i¡s“8‘¡‚€¡€ #v Ŧ¢ Ų‚¡s ®i¡s’ s’8 ŦŮŮŰŮ®i© €¡ssj8 ĄƁŰŦŰvŦŰsĄ““Ÿ“¹’‚¢«¡„ à८i¡s #v Ŧ¢…¡sM’ž Ŧ‚¢s 8>k¡ŦŰŮŦŰų€¡€“8 ®¥¡‘¡Ŧt #v Ŧƀق¹“8ųٓ ‘©¡sžt «¡ųٓ űŦčňıįĿļŃĵ ĒĬŀŀ^ààkšƀ€ààkŦ“ #v Ŧs®8¡‚7i ſ€ űs ‚7 ŸŦ“ ŦűŦ‚œ¡Ů őŦ‚8àà Ŧ’žŦ‚¢s8àà> k¡ŦŰŮŦŰſšƁv‚¢„¥

ĚŮ®sĄŦ€Ɓ‚

‚žĄŮƒs®sjl

t©‚…Ŧ“Űs©>كss…¡Ůƒ sv7 sk’ Ɓ’àà_s ưƲˆg‚7Ŧ’¹€kŦ€© ’jsj8#ŮŦŮ #v Ŧ’s ĢƮ®s ‘©ƒŲ€#€ٓ…ssjl Ŧ‚‘¡ Ŧts’8¥ ®i7‚>j’iÆÆÆƀٓ Ŧ‚‘¡ŦŰŮ ®àà>¹’Ÿ ſ“ €ű‚ƁŮƀŦ‚j’„¡ŦŮŦŰs žs>Ɓ®s ’¹’8àà ŦŮſsjl©‚fƯƮƮŮƁ€®sjl ©‘¡Ŧ’87Ŧ #€ٓſšƁƒs®8¡‚7i űŦĄŰs©> 

’Ż‚ƁŻŰű‚ààž®sjl©«¡ƀ‚ ³sĚŮ®ààs t©‚قàà‚7Ŧųكssàà…¡Ůƒ sv7àà sk Ɓƒſ“àà>k‘©‚ƁźƁ‚d‚i¡sſ“ ©8àà Ŧ#ŮŦŮ #€ٓ Ŧ‚‘¡Ŧſssjl© Ąs™sg®ŜŰۓ ’ĚŮ®sàà

Ŧ‚‘¡Ŧ®

#ق¹ŦŮŦ‚7Ŧ’ŧsb ŦŰ…ŦƁŮűŦ ƁŻŰű‚ž®sjl«¡t©˜ŦŰs¹®¡s¡ŰŮ ſŦŮűŮ‚œ¡űs İńǧŃŕńǧŃĶđŰŮŠŦƁĔĬňńŃİıŀıŕ ŭs¹ŰŮŻ‚àà ISSUE 876

//

22


21

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

20


19

//

ISSUE 876


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

®s8šĝŰsưư’7k

ŧ“7ü‘®Ů“¡€¡Ɓ ®ŮſŦŰŦ€‚

®s8šĝŰsưƱ’7k_¥¡

#v‚¢ŰŦ‚®sj8ŦĄs’s Ű®sW’“Ůۓ®ŮŰŮ®¡Ŧ“…¡sM«¡ŰŮſŦ€j© ŧsk<©s“¡€¡Ɓ

ŮŦ‚œ©8sàà ’ŰŮưġsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱƱsŮ‚9¹Ŧ€

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưĢsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱưsŮ‚9¹Ŧ€

®s8šĝŰsưġ’7k ƁŮ

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưġsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱƱsŮ‚9¹Ŧ€

®s8šĝŰsưĢ’7k ’

ŮŦ‚œ©8sàà ’ŰŮưĢsààُààŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱưsŮ‚9¹Ŧ€

ž“8¥ŽŦ€àà ŦŰ‘ŧsk<©sˆàà “’¹“¡€¡Ɓ‘¡Ŧ ‚8j¹ũ€ŰŮƀ€ ’8 s ®Ů€ld©ƁſŦ€j© ٓ ’ŦŰvks¹ƯĢƮƮƁ«¡³ŰŦƒĢƱvs ģűŦ ƀ€¡Ů‚¢®slv‚ ’Ɓvàà ŦƀŮŦŮŴs`8 Ŧ #v Ŧ ű“©Œi¢%Š7k

®œj~7žssĄŦ’àà©sƯĢª©i¹“¡€¡Ɓ‘¡Ŧ ’¹vàà Ŧƀs“¹®¤©i¹vàà Ŧ‘®Ů‘¡Ŧ»‚àà©= ’¦¡ŰŮűŦŦŰ€¡Ŧű© ſss© Ɓ’f©i ū‚űŦ®¡sM „¤àà Ɓ€Ů®ſsàà_¹ŸsfŰŦs®¡sj©žŦ“ źŦ‚ ŦĄsſss© ƁŦ‚àà©jſss© űŦ®¡sMsàà #€s¡®’Ws

’gbkŰŮ‚l ‘¡‚ƀƒ©¹sž®Ů

vk©žŽsk_ž®¡s_¢űs ’Űs ŰŮĄŮƁű’

®s8šĝŰsưģ’7kà ŰslŸ

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưġsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮƱưsŮ‚9¹Ŧ€

Ą‚Ŧ’j©ĝŰsưƲ’7k_<kž

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưưsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƳsŮ‚9¹Ŧ€

Ą‚Ŧ’j©ĝŰsưƳ’dj

ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƯsُŦ€ ŮŦ‚œ©8s ’ŰŮưƴsŮ‚9¹Ŧ€

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

Žs:Űľ¼¼’7kà Žs:ŰľĢ¼’7k_h: Žs:ŰľĢ¼’7k ƁŮ Žs:ŰÄ¿¼¼’7k ’

Žs:ŰľĢ¼’7k ŰslŸ Žs:Űľģ¼’7kà_<kž

s’¹®ŮŰŮ®sà ŰŸ´ Ŧ’s«à¡‘©¤j¹ ‚l ŰŮ’sű~©üŠŮ^k‚v¡“gź€ ®Ů‚l Ůۓ¹Ű‰ft“€à ŰŦƒ¢‚®Ů #€¡Ů‚¢’gbkŰŮ‚l ‘¡‚ƀƒ©¹sžſŦ“k’ %ق¹ž´Ŧs8àà ŦŰ‘©jŰٮ٥ŰŦقlàà sƁvàà Ŧ’gbkŰŮ‚làà ‘¡‚ƀƒ©¹sž®Ů sŦŰ®sàà ŰŸ´ ŦĄs‘©¤j¹àà¡ŰŦŮ€` ſsl‚làà ‘¡‚ƀƒ©¹sžžsààgtàà>¹ź€  skĄűs ƀƒ©¹sžs‘©¤j¹‘¡Ŧ#©Ů’ŦŮŦ ###sjàà sŰsdàà vCĄŰsDƁ®“¥àà> ۓ Ɓ‚ſŦŰŦƒſٓM…=žsƀƒ©¹sž®¡Ŧق «¡ũ€’®Ů‚l ~b ŰŮ®sàà ŰŸ´ Ŧ #€¡Ů‚¢ŰŦƒ¢‚ƀs ű“©Œi¢%Š7k

ŰŮ€¡€’dà “ƁũŦ‚à©©esàŮƁŰ®àŰsàc8Ŧ ŰŮvk©žŽskà_žŰŮ®à¢€kŦŰŶ“àb …à¡ŦƒŦ ‘¡Ŧ«©Ŧ‚ŰŮĄ‚©œjà_Ÿ…às¹wàs’Űsà #Ůق¢’gbk €jüƀŮsƀVƁ‚žűŦž“ űsžsWŦsŮƁŰ®Űsc8Ŧ ®k©…©ž¡ŰƁšƀsſsàà¡sž’¹»’Űsàà ŰŮ€¡Ŧű‘ «©Ŧ‚…s¹ŰŮ®l“sۓ ’v Ŧƀ€¡Ů‚¢ #Ůق¢ƀŦ‚¢Űƒ‘¡Ŧ ſ€©àà ŰĄŦ‚űƁŰ‚ŦŰ‚©àà>‘¡Ŧ’¹®ààs¢€kŦŰ ‘¡Ŧ®¡sàà_¢űsĄŦ‚€k¡sM®® ٓ €`g’àà ‘¡ŦűŦ’¹€ŰŦƁ€©ŦƁ€kàà s®Żs8_Űs©>ž ‚ vàà_žſss© ‘¡ŦŰŮŦŰĄ‚8j¹®¥©Ŧ‚Űs„ž ƱĢƮƀVƁ‚ž‘¡ŦĄƁŰ‚ààŰs¹’¹®sŰŮ#€ààŰŦœ ’gbkŽƁŦžvàà ŦžsWŦŽsŰŮ®jŰŮſ“àà©i© űs Ɓv sàà ŽsŰŮſsk¦j’Űsàà ®8dk #v Ŧ ű“©Œi¢%Š7k ISSUE 876

//

18


17

//

ISSUE 876


ISSUE 876

//

16


15

//

ISSUE 876


ũŦŰsŦ

vƁŮv;©’>iŰŮ€jü© ŧsk<©sۓa

ſ“sƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ’k©s¹ ŦŰ®¡ŦŮŦ“à®àkj¡ŦŰŮŽŦۀà »Ů“Mt¡“`

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®Ů"ũŦŰsŦ šǥĭĬļĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĪǥŁĬŃļŕĬňļĬŃđļİ šıǦıŀńŅŁıŃŕĔńŃijıňıŃįı ›ǨķļĭļŕļńŃƗšĮĪđš ưƮƯġĝŰsưƲsưĢ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒàโ%ſs¥ € ŦŰ© ‘s Ɓž“8¥© ‘s

’dàà “„Ŧ‚fk¹Ɓƀsœàà_¡sM%ũsü©™“ ®Ů®iiHŦ‘©’s8 ƁŮ‚_Ąs«j¹

v Ŧƀ€ ž´ŦsŰsƒ©ŋi7’¹ ®b©üŰِs ĄŦ’ds’d “ #v Ŧ‘Ŧ ű“©Œi¢%Š7k

»®Ůàà¹s‘àà©k¦jƁƀ€ààü8 ’>i‘¡ŦŰŮſs_¡Ŧ#€¡Ů‚¢ŰŦƒ¢‚ ŰŮ®¡Ŧv©kŦſ“st¡“`®

ۓbsjsź€%€“‚ũŦŰsŦ

ŧsk<©svàà s¡Űs’àà>i‘¡Ŧ ž“8¥Žš€àà ŦŰ‘€jü©àà ſŦ‚¡űƁ„i<„©˜Ű‚¡űƁv>Ş ®‚ũŦŰsŦvƁŮ„©˜Űtàà¡sƁ

Ůق¢®žsŝŦ®ŮŰŮ®¢€kŦŰſsü8ŦƯưƮƮ’ŦűƁŰ

đĦąđľļİİŀı›Ĭʼnŕ›ǨķļĭļŕļńŃ ưƮƯġĝŰsưƲsưĢ%ſsű

űŦ Ą‚ààŦ‚ Ɓ ƀŦŰ ſsűsàà

’sk©Ŧ“¢ ƯưģyģƱƯ ŰƁ€àà Ɓ’8àà ¢Žsàà ŰŮ®¢€kŦŰ ®¢€kŦŰ’ààsk©Ŧ“¢ƴƳyƲƯƲ #ŮŦŮ‚7 ưƮƯưŽs ŰŮ

®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒàโ%ſs¥ Ư»ư€©d © ‘s

ĄŰsDŮŦ€¡ƁŰsààlkƁ‘¡‚8¢Űƒ%ũsààü©™“ ’gbkŰŮĄűŰƁs_¹ũ³“`ü

ćķıĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀ¨ǥŕİńńňšıʼnļĵŃ ĶĬŃİʼnįĬŅļŃĵĆķńǧ ưƮƯġ¡‚žšưsĝŰsƱƯ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒàโ%ſs¥ 6»5‘s

®Ŧ‚ ®ààiiHŦ‘©ƀsœàà_¡sM%ũsààü©™“ …¡sM’ “üƁŮŦűšĄsa

ŮŰŦŮ ŦŰ ®ààŮ ‚làà Œàài8= ſ€Ŧہ¢»žsààv7ſs¥ààŦs Ɓ®àࢀkŦېàà©idĄsààƀŰƁŮ ®¢€kŦŰ ũsààsü8Ŧ ‘àà©k¦j #Ůق¢‚ſs šſs©™sg8ĄŦ‚ ű“©Œi¢%Š7k

ŰŦƒ¢‚®ŮŰŮ®àࢀkŦې©id ưƮƯưŽs ’v7>#Ůق¢® ƱġyƱƳ®¢€kŦŰũssü8ŦŰsš #v Ŧ’8 ŦŮ…¡ŦƒŦ€ŰŮ ®ààŮĄ‚ààŦ‚ƁƀŦŰſsűsàà

…¡ŦƒŦ€àà`’¹vàà Ŧƀق¹  skŰŮ®¢€kŦŰƒ¹Ŧ‚ŮŦ€d

’sk©Ŧ“¢àà ŦĄŦ‚ààs™sg ƁŰűƁŰ’űƁŰ®ŮŰŮ®¢€kŦŰ #v Ŧ…¡ŦƒŦ’ ˆàà “ƀ€àà ’¡ŦŰŦĄsààŰsš ®ààŮĄ‚ààŦ‚ƁƀŦŰſsűsàà

ƯưƮƮ’ŦűƁŰ’¹€Ů®ſsàà_ ƒ¹Ŧ‚ŰŮ®¢€kŦŰſsü8ŦŮۓ

ưƮƯĢ®ƀssRTA‘¡´šũs€ …¡ŦƒŦ

ĒňļİıĆķńǧ ưƮƯġ¡‚žšĢsư%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒ¹‚%ſs¥àà Ʊ»ư»Ư€©d © ‘s

Ąs’s‚ƁŲƁ‚ƀsœàà_¡sM%ũsü©™“ ® Ɓ‚ Ŧ‚’Ŷ“‚

¹s‘©k¦jƁƀ€ü8®‚ũŦŰsààŦvƁŮ„©˜Ű űŦŦŰ®8ƁŮũsàà€ ’©i¹žsŝŦ’¹€àà s®»®Ů #€¡sM®‚¡žſs¥Ŧ¡s“¡‚

ƀ€¡Ů‚¢űsšƀVƁ‚ž‘¡ŦĄƁŰ‚Űs¹‚™sŽsààŰŮ žsWŦ’ưƮƯĢ®ààƀssŮƁŰ®ààŰsc8ŦƁvàà Ŧ #€ ‚ ű“©Œi¢%Š7k

ƀ€k¡šƀsƯư® «sàà ƁŽ“ĄsũŰs¹VŰsàà ſsűs ƀ€¡Ů‚¢’˜ŦŰŦ‘¡´š€¡€ũs€ ˆàà “ ‚¡žſs¥Ŧ¡s“Ąsž‚vižˆàà “Ą‚Ŧ‚ƁƀŦŰ #€¡Ů‚¢€Ŧ“ ĄűŦ€ŦƀŦŰ»€kj “vƁُjŰs¥8ŦűŦ®_=ƀVƁ‚ž‘¡Ŧ Žš€ ŦŰ‘€jü©àà ŧsk<©sˆàà “ƀ€àà t¡sƁſŦ‚¡űƁ„i<„©˜Ű‚¡űƁvàà>Şž“8¥ ISSUE 876

//

14


13

//

ISSUE 876


License No.31366 - Dubai Media City

’¹v ŦũŦŰsŦŰŮ®8‚8k¡Ŧ"®žsŸſsű® Űs’¡‚_‘©ƁŦŶs7ŰŦ’¡‚_ #€ s®®Ŧ‚¢ſssű® Űsv€ ŰŮŽs’sưƮƮġŽs űŦ ƒ¹Ŧ‚ŰŮ’=>ƯƮ/ƮƮƮVŦ‚©s’7k_¥¡ĄsűƁŰ’8fŰŮŰs7¥¡’¡‚àà_‘¡Ŧ ‚sŮ»€¡‚ ƒ¹Ŧ‚»®¥ ƒžƒ¹Ŧ‚»sſŦۓ8àà Ű»s«s’ijűŦ®“j €©Ŧ“®‘©k¦j#Ůق¢®Š¡ű“ſsœ¡ŦŰũۓ`###Ɓsƀsœ Ɓ‚»ĄŰŦŮŦ v¡s>Ɓ’’dŦ‚sƁ‘¡´šũۓ’ŦŰ®i7ũ´<“© ŰšƁ’i<‘¡‚ š #€©¡s‚ƀ€s_www.ertebat.aeŲŰŮš’Ŷs7ŰŦ € s®®se©i7Ɓ®s ŰŸ´ Ŧ’¡‚_ŋ‚Ŷs7ŰŦ’i<’¥k¡Ŧ’‚c ƀ‚_8kũs¡“8üƁtsbvsŦƁvüŴ“` ŰŮ‚àà s‘¡Ŧ‚sk Ɓƒ¡ƒſs¢€kŦ“ ’©i¹űŦ#v>©Ɓƀٓ7ŰŦŮƀ€lŦŰ®8©“;>’“œ¦© s¡†= sƀ€ ūŰŮtsbűŦĄŰƁƀ‚lűŦ7ŮŰŦŮs€8àà Ŧƒ©€kjŰŦ Ż“g’©i¹#€©¡s‚ũۓ_»ŮۓŴ“` ŰŮv©´tsſsűs

ĄŰŦق®¤¹ƁĚsŸ’“¢‚#€ s®ŷ“füŶs7ŰŦv¹‚ ‚ sĄŦ‚ قœ©žvCŒi=8ƁŸ“kP‚àà sűŦű“< ŦſƁ€sŬ‚ ƁtààsbűŦ #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚®“s

Ą‚àà© ®i‚l%Ž“;>‚¡€Ɓűs©8Ŧts Ą‚àà© sààà ŰŮ%®ààà¡Ŧ‚Ŧ‚àࡀ

sàààààۀkƁűŰš%ĄŰŦŮŦƁ®sۓŦ‚àࡀ

‚àààààsl®àài%«àà©Ŧ‚¢Ɓ®àààààŦ‚

ƀŮŦűŧ“¡ŦŮŦű‚l %tsbĄŰƁšŮ‚¢Ɓ’j‚

»ĄŰsàààࡀkf Ŧsààààk©»ĄŰsàààࡀkf Ŧsàà™‚©i%®àààl¢šŧààƀƁ‚ààà¢

»ſsà©sŮŮs ‚»ſs¡€©_jskš»ſsà©‚ Ŧsk©

ĄŮƁ‚8_űsƁ‚ Ɓ‘ ƁŰ’sŜ»Ű“¤sœŮ’>©f

Űsàààà>%ĚsàààààŸ

à੝“%Šààà¡ű“

ũŦŰs¶Ŧ®u©7dàà s‚9¹ŢƁũ´<HŦž€ŢĄ€ààŤ®Ŷs7ŰŦuàài<ſŤ »€³Ŧž“¡®Ÿ“7 }Ŧ®ƀ‚ۀ`®Ɓ»ưƮƮġžsdŦkŨ€ü8HŦu©‚dŦ ‘©j©gHŦ‘»u© ŰsfŦueisug skŦũs©sEŦƁu©Ŧ‚¡¶Ŧũs©sEŦuë €l8> ƯƮƟƮƮƮŠ¡ű“Ÿ“7àà Ŧ¹®8¡#sl‘¡‚˜ŦƒŦƁŨ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶Ŧ® #Ũ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶ŦŠsŰŢus¹‚7ŋs<Ŷs7ŰŦui<‘u=àà> ũŦŰs¶Ŧ®©g®Ŧ‚¡ŤƲƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“®sk8i<Hſ“©>©˜‚ŦŠŦ‚gŦ9j8¡ #ũŦŰs¶ŦuƁŮ®®Ŧ‚¡Ť~˜s ‘©¡´ƱƟƮƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“ƁŨ€ü8HŦu©‚dŦ ®Ɓ‚8¥¶ŦŶsàà7ŰŦŠ“®iui<HŦ‘ààu©Ɓ‚8¥Ťu=àà>€©d`8¡ #slku“7bHŦu©ۓŦu=>kŦŠ¡ű“ž“¡„f®ˆ7as

)

*

+

,

-

*

4

7

:

:

,

:

G

.

-

-

)

/

-

.

0

-

1

/

2

+

-

0

1

1

2

3

4

+

2

3

1

+

4

2

5

<

*

=

6

+

(

4

3

1

+

3

+

*

?

-

@

2

@

8

9

A

4

B

6

3

1

*

>

ƳƲģƀŰsj "‘¡ŮŰƁ‚Ʊ"ŮŽs

6

7

1

3

6

+

3

4

2

>

+

-

C

+

+

D

4

2

E

2

8

-

F

*

-

)

/

+

*

1

2

/

;

-

2

1

-

2

3

-

2

8

H

+

)

3

1

-

2

3

+

-

D

1

2

/

4

:

-

8

>

;

)

7

2

;

2

8

I

1

3

1

*

1

2

/

<

=

(

J

(

I

+

7

:

)

F

C

+

+

:

D

K

@

-

*

1

4

2

3

7

1

I

1

2

/

;

L

@

@

@

M

4

1

+

3

4

5

:

(

)

*

+

,

-

*

.

-

/

-

0

1

2

+

8

1

3

*

)

1

,

*

+

>

4

9

7

;

4

5

>

6

-

)

/

+

-

7

7

-

)

4

2

8

<

=

+

*

+

7

F

N

)

+

+

:

(

J

O

@

@

L

@

@

@

4

5

)

+

3

1

8

+

2

*

;

G

*

)

-

2

1

4

)

-

1

2

3

*

3

1

3

-

)

2

<

+

=

4

-

)

;

=

(

9

2

-

8

1

-

2

7

9

9

-

4

/

3

-

*

0

1

P

2

L

+

@

@

)

+

@

-

)

*

@

8

@

@

+

)

G

3

)

-

2

4

5

*

>

4

F

4

5

9

-

/

-

0

1

2

+

C

1

7

7

,

+

7

+

,

-

*

C

;

+

,

-

/

+

+

Q

-

>

*

7

F

*

6

+

3

-

9

+

4

-

2

J

-

8

+

8

4

4

F

:

8

1

3

*

)

1

,

*

1

4

2

2

:

8

-

F

4

5

6

:

>

1

;

3

:

(

L

J

;

Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

-

)

8

®8 Ŧ€lƁ®¥ ƒž ® ű“š ũ‚slƁsv¹‚ v7ۓŦƁĄƁsŮĄ´¹Ɓ ®¥sۓŦƁ® ‚s>ũs€ ®i ŦŮſsji7Ɓ®k©¡ƒũs€ ®ü¡‚fƁ®8>¡Ű“ũs€ ő´Ŧ ƁŰٓ ũs€ Ɓ©7“ŦƀŰsŦ sĄ€kűs© ‚“©¤s¹ƁƀŰŦ“st`»¡s“ ³s¹gƁjƁĄ€k’8> ³s¹ųƁ‚ ƀsœ_¡ŦŰš ſŦۓ8 Ű s_‚¡s

Ertebat QR Code

(

ƯƱ ưƳ ġƮ Ģư ĢƱ Ģƴ ģĢ ƲƱ Ʋƴ ƳƮ ƳƯ ƳĢ ƴƮ ƴġ ƴƴ


ƳƲģƀŰsj »ƯƱƴƱ‘¡ŮƁ‚Ʊ»’7k_¥¡»ŮŽs

Sunday, 23 March 2014, Issue 876, 10th Year Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228)

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Ertebat Issue 876  

Ertebat Magazine Issue 876