Page 1


89

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

88


87

//

ISSUE 869


€Ɓ®¡s7¡ű

ũŦ‚Ŧ“ĄƁŰűŦsIs v sk ĄƁŰv Ů’¹€©Ŧ€€¡s»ſs¡sš®kd¡sj và>©®s¹ſ€¡‚ ũŦ‚Ŧ“slk»ź€ŽŮ’€©ƒvà Ŧ‚¥¡’¥šĄŦ‚®kd¡ũŦ‚Ŧ“và ŰŮŧs=8ŦĄŦŰ «¡‘¡Ŧź€ti’€©ƒvà Ŧ‚¥¡s€©à s‚7 sſsƀ€k¡š‚à>j’©ƁŰĄsvŦ‚ űŦ€¡ssjà #€€’<©8ſsų´s€¡ŰŦœ®¡sŧs=8Ŧ’Ÿ #€k©_k‚ś’ũŦ‚Ŧ“€¡‚ ŰŮƒ¡ƒſs¡sšsj Ąsų´’¥šĄŦ‚v sjkŦŰ #€©k¹‚¥sĄŮslk_©žĄs’“M’s_ ŧs=8ŦźŰsd8sĄs«©Ŧ‚¢sſۀĄs®Ŧ‚

’Ɓ€kۀĄs©ŮŰŦ€‚ ’¹v Ŧ®¡sIs tiŦ #€€k’´®¥©Ŧ‚¢ĄsŬ‚

žŦŰšĄsIs ĄŦ‚ v Ŧſs‚l»ŮŰŦŮ®ŦŰš’©ƁŰsjàà ‚àà>j‚¢Ŧ ƁŻŰűŦſŦ€kŸƁ ’ sj8 v>© Ż‚ ®Ŧ‚Ŧ“ ŧsàà=8Ŧ ®ۓ ŲsààHŦ s ĄsƀŰŦ“àà “¢ 9 ‚¥ s ĄŮslkàà_©ž ‘¡Ŧ…ààŦŰš#€àà©k¹ ŋààg©Ů ũŦ‚ààŦ“ vàà Ŧ Ąƒ©Ÿ ſsj #€Ů®ŰŦ‚‚©ovCŦŰsj žŦŰš‚>j’¹

s€k>žv=

v Ŧ®´jDIs ‘¡Ŧ Ą€k>žv= ‚>j ‚¢Ŧ «¡sj ƀ€k¡š‚>j‚¢Ŧ ’’¹€àà©k¥«àà €¡ŰŦŮ v Ŧ‘©i¤©>¡Ů s Is €©Ŧ“®M sàà®8ŦŰ ‘¡Ŧ ũ´jDàà s’87ŦƁ „ž»€àà©k¹®àà™ŦŰŦŰƁŦ «¡ŧsàà=8Ŧ’ààsj8 ’¹vàà Ŧ‘¡ŦƀŦŰ‘¡‚8l sſs©‚t©¹‚#€©k¹‚¥ƁŦĄŦ‚‚Ŧ“’k©àà ¢ ®8s¡‚8_œŦ«¡ŹŦ‚ قűƁs‚l¹sàà’8‚¢ũ“s¡űŦ®8j©Ąs^kàà

Ɓ€¡Ɓ‚€¡ŰŦƁ‚ƀŰŦ“ “¢ _Ÿ’®s>Ɓv ŰŮſš®¡s7¡ű’¥šŶ‚àà ’ ſ“Ÿ€© s7Ąƒ©ŸſŦ‚œ #€Ů®ŧŦ“sj ®s=8Ŧ’k© ¢ĄŦ‚€¡s© ‘¡‚€k>žv= sj8ŧs=8Ŧ‘¡Ŧ®¡s7¡űƁ®¢Ůs

®8k ®8j>s®j¹ €k¹®®™ŦېŦŰsIs  ssj ƀ€k¡š‚àà>j‚¢Ŧ ſۀĄsIs ĄŦ‚ ĄsààŰsœƁ…ààgƁvkàà

«¡sj ‚àà>j‚¢Ŧ ŽŮ űŦ ’à๠vàà Ŧ ®j©iàà Ŧ Ąsƀs¢€¡Ů s Is »€k¡š®®Ŧ‚¡Ŧ®8k ĄsŬ‚

vàà Ŧſۀŋààis¹ vf«àà¡ŧs=8Ŧ’ààsj8 €k7ق¢«¡€¡‚ ’ ũ“s¡Ÿ“űŦſšƀŰŦ“ “¢ ƀŰŦ“àà “¢®8sàà¡ #€©k¹‚¥sĄŮslk_©žƀŰŦ“ “¢9v ŰŮƒ‚

ISSUE 869

//

86


ųű“š

Ąƒ8sƀ´¹ƁŽs vs ‚©>gƁ’8‚¢ƀűŦ€ŦŦŰƀ´¹ŰƁŮsŰƁŮ ĄŦ‚Ɓ’8‚¢‚cŰŮŦŰvj>«¡©k¹®Ʊ #©s®ũۓ‘¡Ŧ’ƀ´¹ŧsg Űsk¹ŰŮ€d€ki’¡sžƱƁ‚©ŝű’ŦŮưƯūŰ ’¡sžƱ‚©ŝűư»Ɓƀs“¹’¡sžsųٓ ‚ šsŦŰvsƁųٓàà Űsk¹ŰŮ€ki Ɓ©s®¡Ů“’àà8‚¢ƀűŦ€Ŧ’¹®àà¡sŝš sƁŮŰs¹ź‚ ƁŮűŦſs©ŰŮūŰ«¡‚Űs‚ ®‚ŦŰŰs¹Ɓ©k¹®ŮŰŦŰs€ki’¡sžƱűŦ sƱ’sĄs€ki’¡sžƱŮŦ€dsàà©Ŧق¢ #€ ‚’ŦŮġ

85

//

sſs©ŰŮ’¡sž«¡Ɓ‚©ŝűƳƀŰsƁِ©k¹® #©s®‚ šsƁƀs“¹’¡sž ‘©ƁŦˆ ƁŰŮƁ’8s‚©ŝű’ŦŮƳưūŰ ©k¹®Ɓƀs“¹’¡sžs7ūŰ’gi sžƁŮ’giˆàà ƁŰŮƁ‚©ŝűƳƀŰsààƁŮ ‘©j’ūŰƳ©k¹®Ɓƀsàà“¹’¡sž ƁŮūŰƳűŦ€ààd#ٓàà ®’8sũۓ ’ƁƀŮŦŮŰŦ‚ĄƁŰŦŰƀ€àà ’8s’¥ ’ŦŮƳűŦ©k¹®Ɓ’ũۓ‘¡Ŧ ƁŽƁŦ’¥’Ɓ’8sŦŰ’ŦŮġs‚©ŝű ’Ɓ’8s‚©ŝű’ŦŮġƀŰsààƁŮ»©k¹® #©k¹®Ɓ’gi‘©ƁŦ %’8¥ ĄŰ“’¥‚¡ű€¡s€àà ’8s’¹ŽƁŦ’¥ #ق©œŰŦ‚ ’¡sžs€ki’¡sžġ’is’‚©ŝűġƀŰsƁŮ ĄŰ“vs’gi’Ɓ‚©ŝűġƁƀs“¹ sŰƁŮũۓ‘©j’vs‚ šsƁ #©k¹®ƁŦŰ’¥ƁŮŰƁŮ %ƀ´¹’7s¡ƀ´¹ŰƁŮsŰƁŮvs’g¡‚

ŦŰƀ´¹ŰƁŮsŰƁŮūŰģƀűŦ€Ŧ’ƀs“¹’¡sžs ٓ¢ŋis¹sƀ´¹vj>‘¡ŦŰِ©k¹®Šj ©8sŦŰƀ´¹’7ŰƁŮsŰƁŮ®8Ɓ#ٓ ®

ISSUE 869

v ŮűŦŦŰs’gi€d©s¦©ž®vàà Ů ¥üŦŰs’giˆàà ƁĐ«¡sƀŮŰƁšŰŮ ŦŰs’giź‚ ƁŮ®¦©s€d#¡€k® ®¦©ĄƁs>ŦŰslŞžsWƁ©k¹®®¦© #v Ŧƀ€ ƀŮsšs’“œk©k¹® ®sŧ´Ąƒ8sƀ´¹vs’g¡‚

#ٓ ®’8s’¥ƁŮƀ´¹‘¡Ŧ %űs©Ůۓ¡s Ɓ ـư®‚¢ƯƮƮ^ŰƁŮź´¹"Ư ƱƀŰsj ®¥©8 ´žŧ´"ư %ŽƁŦ’¥vs’g¡‚

’¡sžsŦŰs‚©ŝű ŦŮ’8s‚©ŝű’ŦŮģ ’¡sžsŦŰs€ki’¡sžĄƁŰƁ©k¹®‚ž€ki ’ŦŮŦūŰƯưsààŰƁŮsŰƁŮ‚©ŝűſƁ€€ki Ųs>Ŧ‚¢Ŧ#ٓ ٓ¢€¡s7sŰs¹©Ů® «¡ŰŮvsĄ³’³ŰŮٓ ®ٓ¢¡Ů‚¹ ūŰƯưűŦ€d©s®€ki’¡sžƁŮ€ki’¡sž #€ Ű®ſs¡sž’svs»vs %ĄŰ“’¥®kd¡žƁŮ’¥vs ’¡sžƯģsŦŰ‚©ŝű ŦŮ’8s‚©ŝű’ŦŮģ ’¡sžsŦŰs€ki’¡sž‚ Ɓِ©k¹®‚ž€ki ‚©ŝű’ŦŮƳ#©k¹®ààƁ’ƀs“¹ Ɓƀs“¹’¡sžsſs©ŰŮ’¡sž«¡Ɓ’8s

®sŧ´Ąƒ8sſق¢Žs vs %űs©Ůۓ¡s Ɓ ـư®‚¢ƯƮƮź´¹"Ư ƱƀŰsj ®¥©8 ´žŧ´"ư %vs’g¡‚

‚©ŝű’ŦŮƯġƀŰsààƁŮ’8s‚©ŝű’ŦŮưƮ Ɓƀs“¹’¡sžsųٓ ŽƁŦ’ààƁ’8s ‚œ¡Ů’ŦŮƯġ©Ŧق¢®‚ŦŰŰs¹#©k¹® ©k¹®Ɓųٓ ŽƁŦ’Ɓ’8s‚©ŝű ’svss©Ů®’ŦŮŦۀgšŦŰŰs¹‘¡Ŧ #€ ‚‚8«¡ %’8¥ ‚©ŝűƯġUsűŦ€d€© s’8àà ŦŮ’“ ’ŦŮƯġ€dƁàà©Ŧق¢‚ŦŰŰs¹€¡sŋj8 sl8ŦŰŮvs‚8«¡űŦ€d#©s7ŦŰ‚œ¡Ů #©s Ű®ſs¡sž’‚©ŝű’ŦŮưƮsŦŰŰs¹ ŸƁ‚ ®kd¡s‚©ŝű‚ ƁُŦŰŮ®kd¡ ’Ws ‚©ŝű’ŦŮưƮsſs¡sžƁ’ŦŮưƮs ‘©¡ƒ’“œksŦŰŽs ‚ ƁŮ#€k¹®Ŧ€©ž ‚’is’ƒ©ſق¢Žs ‚ Ɓ©k¹® #©k¹®Ɓ’“œk«¡’gi %’“œkv s ’g¡‚

vàà_œŦġĄƁŰŦŰŦ“s¹ŰƁŮġƮƀűŦ€ààŦ’


ISSUE 869

//

84


83

//

ISSUE 869


v´

“ųƒ¡ŰűŦĄ‚©¢“iƁ‚ Ą“v¡“gĄŦ‚

#v Ŧƀs“¹ŮŦ“‘¡ŦsŲsWſsűũ€Ŧ‚¡ű»€ŰŦ€ ƒ©®k©;Ɓ‚žŮŦ“ààĄƁsĄs“¤sàà ‚©o‘©k¦j #v Ŧƀ€© ‚ũs7Ŧ’s“€ ŰƁžs¥ü8 ŦĄƁŰ “ųƒ¡ŰűŦĄ‚©¢“iƁ‚ Ą“v¡“gĄŦ‚ ’€¡ssſšųƒ¡ŰűŦĄ‚àà©¢“iƁs“v¡“gĄŦ‚àà Ąsƀ“©ŧš»sĄƒ7àà »sƀ“©űŦ®l“sŰŦ€g ®œ‚ũ“»“šŮŰű»Ű“œŦ»“iŧšŋ“`=ſ“¢s“¢ 9sƒeź‚àà`#ق¹ƀŮsf8àà Ŧs‚ ƀŰsàà`Ɓ »‘©;Ɓ‚žUàà Ŧُ©Ů’®k©űžŦŮsƁ’8àà>ž»žŦŮs ųƒ¡Ű»‚ ƀۓàà ſsŰŮĄŦ‚B2ƁĒǘĄs‘©s8¡Ɓ #ٓ ® ’©“s“®¢€k_ ŰŮƁv¡“gƁ“ ‚ ƀۓ űŦĄ‚©¢“iĄŦ‚ſ“8¡ű‘ƁŰ ĄŦ’8f€kŦ“®“ųƒ¡ŰƁ‚ ƀۓàà ’´87ŮŦ‚Ŧ €kŮVs sŦŰſs ‚ ſ“8¡ű‘ƁŰs’7‚ƁŮs¡«¡ €©f űŦ»s“®¢€kàà_ ŰŮƁžs¥ü8àà Ŧ‚ƀƁ´’¹ #€k¹®Ą‚©¢“isſšſ€

ƒ©®s©¢Ąsž‚¹®8#ŮŰŦ€ĄŦƀ€¡s»ſ€àà ŧ “Ɓvàà “ž®¢€kk¹ŧ“ ‚Ɓvsbws€kŦ“® 2#€ŰŦ€®žŰŮŦŰ“Ɓv “žv´ ƒ¢‚®Ɓ»€“ “Ɓvàà “ž†`=8»Ű“ž®¡sf‚8¹Ů’¹®sŰŮ »s“ĄƁŰsſšſ€©sƁsƀ“©ſŮۓàà 3%€¡“¢® ˆg»€ŰŦ€sſš€àà ŰƁv´àà ŰŮ®Ŧ€kŸũƁsf #€ksàà ‚s“’ŦŰs‘©;Ɓ‚ž€kŦ“®ĄŮƁ€sàà t7àà s¡“àà ŰŮٓ“®k©;Ɓ‚žƀŮsŽs9ſŦ“k’ s“žs¥ü8 Ŧws®Ɓ»Ů“ ® s“®¢€kàà_ ŰŮ ’‘¡‚© žŦŮs‘ƁŰ€ksĄŮŦ“‘©k¦j#ٓ ®M v´àà ®Ɓ»ŮŰŦŮĄ€©f…gƀ€kk¹ŧ“ ‚ſŦ“ààk 2#ٓ ®Mt7 ŦŰs“ €k¹®ſsàà_‚ s ’¡e†àà`=8»®lŦĄŮsàà ŮŦ“Ɓs‘©s8¡ƁUàà Ŧُ©Ů’sĄƒ7 Ɓsƀ“©3 #€ŰŦŮs“‰ààfƁ€àà ŰŰŮŦŰ®jl…g»®€d ?‚ƁŰŦŮŲ“7 ſs€ks®¡sŦź‚`‘©k¦j Ɓũs7¹‚ƁBƀƁ‚àà¢Ąs‘©s8¡ƁŰsàà ‚ Šsk’¹ ƒ©»€k8àà>C‘©s8¡ƁĄƁs’¹Ą“©¹9®¡sƀ“© ĄƁŰ‚`k#€ŰŦŮ®¡Ŧƒ ’‚©os““MƁ€ ŰŰŮ vs¡®k©;Ɓ‚žŠààskƁƒ‚vàà “¢ŰŮۓƁ’’à๠ŦŰs“žs¥ü8 Ŧ’¹v ŦĄ‚sk’ijűŦ»Ů“ ® ƀŮsf8 Ŧ#€k¹®Ą‚©¢“isſšųƒ¡ŰűŦƁƀ€ t7

s““MƁ€ Ű‚Ą‚©o»®d™“ۓ ’sƀ“©űŦ

“®8´ ĄŦ‚sƀ“© »© s8ž»¡€àà »‚f>»©àà>i¹űŦŰsàà ‚ sƀ“© Ɓ€àà ŰĄŦ‚ƁƀٓAƁCĄs‘©s8¡ƁƁ‘š»¡ƒ©k #€k8>€kٓ Ɓ‚pŰs©>“Ɓv “žžs¥ü8 Ŧ ‚ Ą“ĄsĄŰsj©Ɓ“ųƒ¡ŰűŦĄ‚©¢“i ĄsĄŰsj©űŦĄ‚©œàà_©žŰŮsààƀ“©žƁŦ€ź‚àà` ųƒ¡Ű€ks»“Ɓv “žĄsĄŰsj©ŋ“` Œi8= ſs “MƁ€ ŰƁžs¥ü8 Ŧ»®¢€kàà_ ŰŮ®8Ɓs“ ’ŦŰ®¡s7¡űƁũŦƁŦ‚ Ɓ€kk¹®sf¡ŦŦŰĄ‚©œj_Ÿ…g †`=8»ĄŮƁƁŦŮٓd>‚8¹Ů#€k_=®“Ɓv “ž Ɓsƀ“©ŋ“Ŧ3%v Ŧ€g8d’k©ű‘¡ŦŰŮ“Ɓv “ž ®€dŮŦ“Ɓs‘©s8¡Ɓžs>ŦƁŸŦ“Ŧ»ƀűsĄsĄƒ7

v “žv´ ŰŮŮŦ“‘¡ŦٓƁƁ€ks Ű® ſ€’ŦŰ ŴŦ“ U Ŧُ©Ů’sƀ“©ſŮۓ #v Ŧ‚p“Ɓ Ɓv “žŰŮٓ“®7¡‚ŚĄs€k¡š‚»®Ŧ€©àà>¹Ŧ®8š ŰŮ“Ɓv “ž‘©k¦j#€Ů® …s¹ĄŮƁ€sŦŰ“ ‘ »sƁŰŦŮ»ŧs8š9®Ɓ‚©ſs Űt© šŦ“‚Ŧ 2#ٓ€kŦ“ ‚¡žt© š4Ɓ €“ ®“ųƒ¡ŰűŦĄ‚©¢“iwssƀ“© ƀűsĄsààƀ“©ſŮۓ sààŮŦ‚Ŧ3%vàà Ŧ€ààg8dĄƁ €kk¹ŧŦŰsſšŰŮٓàà“Ąs‘©s8¡Ɓ€kŦ“® ®sŰŮ‘¡Ŧ#€k¡sMĄ‚©¢“i“ųƒ¡ŰƁtàࡂŚűŦƁ ž€©Ů’‚àà ĄƁŰsſšƀĖ Űs`ſ€©s’¹vàà Ŧ

ISSUE 869

//

82


®k©Šs

űŦű“ksààŦ»€¡Ŧƀ€©àà Űٓ ’8àà Ŧ“ ’’Ÿ‚¢ ’¹‘¡ŦĄs’v>©‚8l#€©8>©®™ŦŰ®“k¹Š™Ɓ €© sٓ ſ“Ŧ‚©žŰŮœŰƒũŦ‚©©eŽs7Ů’’_©j ƀ©€‚©©eŦŰٓàà ‚¥fƀ€àà ’¹Űs«¡ĄŦ‚ #ٓ€Ŧ“ ‚ſŦűŰŦƁ‚€©fƀŦŰ‘¡Ŧ€© s‘;jb

Ɓv>©ũ´¥_űŦŰŦ‚ƀŦŰ‘¡‚8l’_©jŹƁŰŮUf¢ 7űŦ‚v= ŦŰٓ Š™ƁŹƁŰŮ‘¡ŦUf¢s€©Ŧ€ ĄŦ‚ĄŦƀűsƀŦŰŽs7Ů’€¡s‘¡Ŧ‚sk#قàเ©Ŧ“ ƀŮŦ“s sũۓ_€¡sàà #€© s¥àà_‘¡ŦűŦŰŦ‚ #ق7‘©űŦŦŰsj ¥_‘¡Ŧ€Ŧ“8

ų´€kűs©Ɓvàà Ŧv=àà ſٓ‘¡‚8l’àà_©j €¡ŰŦŮv©g“€`sj ‚¢ŦsŦ#vàà ŦĄŮs¡űŰs©> »v>©®s¹Ÿ“™“‘¡ŦĄŦ‚Űs¹slk’¹€©Ŧ€€¡s s€àà sŧ“ Űs¹Űsk¹ŰŮ€¡sŧ“ Ż´ Ŧ’àà¥i #ٓ €ŰŮ€sj v©g“

81

//

ISSUE 869

ſs8Ů’àเ©8àà>Žsüàà “ ĄŰ€’sààűƁŰ‘àà¡Ŧ »€ ‚ſs¡sž’‘¡‚© ĄsűƁŰ‘¡Ŧƀs¢¬©€Ŧ“ ® #vàà ŦſšſٓŦہ¢s©Ů‘¡ŦĄs®“ űŦ®¥¡sààŦ ĄV‚ŦƁ€¡‚7ũŧ“ ĄsűƁŰ‘¡ŦűŦ€©k¹®d „ž ĄsűƁŰ’vàà_¢‚ƁsűƁŰ‘¡Ŧſs¡sžĄŦ‚àஓ #€©k¹ƀ‚© ůĄŰs¹

’ ’‚DŦŰŧ“ ſŦ€kŸ’®sfŦ’8àà ¢ĄsűƁŰ’Ÿ‚¢Ŧ ’ ’ŦŰٓ ’©ƁŰŮƁű®àài© ’s8=7àà “ sŦ»€¡Ŧƀق¹ s sƁv sj Ą³sũۀ’s_‘¡Ŧ’¹€¡sŮŰƁšv Ů Ąs’8 Ŧ“ űŦĄŰs©>’€©Ŧ“®ũۀ‘¡ŦU ŦŮ Ą #€© ‚ٓ

¬©€©Ŧ“®MƁ€¡Ŧ’8‚¢ŰŦ‚®¢€ű®ààŦŰƁŮſs© »v Ŧ®8= ˆ¡Ŧ‚ #€©k¹sŰŦŰź‚ ƁŮ‘¡ŦűŦžŦ€¹ v©g“sŦŰsűƁŰ‘¡Ŧs€©àà sĄ“€¡ssjàà sŦ #€©Ŧہœ


®k©Šs

ŋ7¡‚g’¹€©ŦŮ®’87Ŧ€¡ŰŦŮ‚àà ŰŮ€¡€ĄŦ’s‚ #€k8àà>Œs=’s‚‘¡Ŧsààsjàà ſs©Ŧ‚ ŦžsW žsWƁ€©k¹vŮ‚8àà_©®j¹’¹vàà Ŧ‚8l‘¡Ŧ‚sk t¥‚ƀق¥®¡Ŧ€ s€¡‚©œ‚cŰŮŦŰŰs¹‘¡ŦtŦ“ #€¡“_ƀs78 Ŧ

’ŦŮŦƁv Ŧƀق¹ů“fsj tiſƁŰŮ®ŮƁŮƁ«àà v Ŧ‚8l#v=¡Ű€Ŧ“ ’ŦŰsj ®¢€ű€ƁŰ‘¡Ŧ ſق¹v7ü’ŦŰ®sűĄƁs¥<k¹’j‘¡ŦĄs’àà ¥_‘¡Ŧſsű‘¡‚8j¹ŰŮ€©Ŧ“8s€©ŮŴs`8 Ŧ #€©k¹ŦŰ

¡ŰŦŮŰsc8Ŧsàà’¹’“¢ſšŰs¢űƁŰŸs™ƁŦ’àà_©j v_ƁſšűŦ’¹®sfŦĄűƁŰ€¡s ƁvŰ€Ŧ“Ş…©ž ˆ¡Ŧ‚ ‘¡ŦŰŮ„ž#€¡s©…©žsjàà ĄŦ‚€©8 ŦŮ s€© sˆiàà>ٓ ŧs`Ŧ‚7űŦ‚8àà_©€¡s #€¡‚©œĄ‚v Űِ©j`€©Ŧ“8

v©j¹‚©¢ŰŮŦŰٓ Ůs¡ű#€¡ŰŦŮ…©žŰŮƀs“¹‚f «¡ €Ŧ“ ‚8lŰs©>ſšv©f©¹€©àà s‘;jb»€©k¥ſš ‚ Ŧ‚ sj ĄŦ‚’8f‘¡Ŧ€© s’8 ŦŮ‚ s ’#ٓ #€©k¹ƀŮsf8 ŦſšűŦ€¡s’¹v Ŧ€k¡s “ ĄsŻsfŦ

ŧs=8ŦŦŰt skƀŦŰ€¡s®8©g“‚’ſ€© ŰĄŦ‚ Ž“jdƀ“© ſsjsũ´¥àà_žsW€©k¥‚¥#€©k¹ €©Ŧ“ ®‚¢Ŧ#ٓ ®€¡Ŧ’8àà ŦŮ’¹®j¡€Ɓ ƀŦŰŽs7Ů’€©k¹®d €©k¹ź‚ ‚Ŧۏ¥_‘¡Ŧ #€© sĄŦƀűs

€ks‚œ¡Ůs¡€¡Ŧƀ€ ’i“®®j¹sűƁŰ‘¡Ŧ‚¢Ŧ ŦŰ®sű€¡s€©k¹®M®¢€© Űٓ ĄsŰs¹’¡€ ŦŰv= ĄsűƁŰ‘¡Ŧ€©Ŧ“8s€©ŮŴs`8 Ŧٓ ’ ũ‚s>«¡€© s’8 ŦŮ‚ s ’#€¡ŰŦœ‚ v_ž #€k¹ŵ“ŦŰsj ’©ƁŰ€Ŧ“®ſs8 ƁŮs

ISSUE 869

//

80


79

//

ISSUE 869


J

646

DUBAI

I

269,000/-

N

255

DUBAI

5556

DUBAI

L

9909

DUBAI

G

3330

DUBAI

L

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

40

K

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

90009

99,500/-

11

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

7700

139,000/

2022

I

DUBAI

DUBAI

7787

DUBAI

7707

DUBAI

2220

X

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

700

L

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

X77

J

139,000

B

DUBAI

55505

DUBAI

8808

G

U.A.E

550

G

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

3000

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

63333

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

6677

89,000/

24242

DUBAI

C

U.A.E

M

1122

D L

38

B

U.A.E

90

‘¡“©gŦžŦ

175,000/

6

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

11110

159,000/-

20002 11

95,000/Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

2211

DUBAI

89,000/-

27,500/-

5

607

DUBAI

249,000/-

10 Ε΍έΎϣϻ΍ 1458 ̶˰˰ΒχϮΑ΍ Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

455

DUBAI

269,000/

125,000/

11

855

DUBAI

269,000/-

59,000/-

69,500/-

11

DUBAI

M DUBAI 5055

39,000/-

11

M

99,000/

26,000/

X

711

59,000/-

59,000/-

380,000/

8080 11 Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

2202

DUBAI

295,000/-

55,000/-

59,000/-

6

M

59,000/-

89,000/

175,000/

11

DUBAI

145

295,000/-

59,000/-

89,000/

B

DUBAI

49,000/-

59,000/-

N

I

59,000/-

69,000/-

L

124

295,000/-

269,000

I

DUBAI

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

5700

59,000/-

34000 11

79,000/-

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

2600

59,500/-

ISSUE 869

//

78


77

//

ISSUE 869


Ąƒ¤ š

®i©7ŝű®´¥ ’Ÿ“i¹ ſ€àà ősk7àà>ŸũۓŰŮ#€©Ů’ŦŮŦŦŰ „¤àà #€©k¹’s™Ŧſš’ŮŰš®j¹»‚àà©j #€k¹vŦ‚8 Ŧvsàà «¡ũ€’€¡ŰŦœ ’#€©k¹Ŧ€vjàà>ưġsƯƳŮƁ€‚©j űŦ sƁ€©s8ie‚¥ ŰŮ»€¡ŰƁs©ŰŮق¢¥àà ŰŦ‚®kƁہààs¹ĄƁs®k©àà ŰŮ’is #€©Ů ŰŦ‚‚ŰŮ’ààg©ŮƯưsƯƮũ€’ŦŰ®k©àà

s’Ÿ“i¹»v Ŧž‚ű“k’¹®sœkƁ€©Ů #ٓ ق €¡ŰŦœƁ€¡ŰƁs©ŰŮ‚űŦŦŰ

%’©lű‚

%žű³ŮŦ“

©ckŮŦ‚¢®8sàà ’ŰŮƯƲĢĄƁŰŦŰ‚àà Űٓž»“˜s¹s¹Űٓž»‘¡‚© ų“»ŮŰš#€©k¹ Ŷ“i=sàà’àà s¹ŰŮŦŰ«MƁàà©7ŝű »ĄŦƀ“l‚¥àà »Ą‚œ¡Ů’àà s¹ŰŮ#€àà©k¹ ’g©Ůưũ€’ŦŰž‚ƁŧšƁàà>»‘ƁŰ #ٓ €ksĄŦ’s s€©k¹Ŷ“i=s #€©k¹Ŷ“àài=sŦŰ‚ààƁ«àà_ ŮŦ“ ŦŰ‚©j Ɓ€©¡“àà_ق ŧšsŦŰsvàà Ů Ąs’¥„¤àà #€©ŮűŰƁ’g©ŮƱũ€’ ſŮŦŮűŰƁƁ€©k¹’s™Ŧ‚©j ’ŦŰũ´¥àà

’sj©ž©Ɓ«¡%ŮŰš ĄŰ“ Ŧ s«¡%“˜s¹s¹Űٓž ĄŰ“ s‚ s«¡%©7ŝűŰٓž ĄŰ“ s‚ s«¡%‘¡‚© ų“ ĄŰ“ s‚ ső“%«M ’sj©žŒ`%Š¡s‘ƁŰ ’sj©žŒ`%> ’sj©žŒ`%ĄŦƀ“lsü©‚‚¥ ’sj©žŒ`%‘¡‚© Ɓiũ´¥ ƒ¡ŰĄs’¥ ĄŰ“ s‚ sư%ž‚Ɓŧš ’sj©žžŰslŸ«¡%€©f ‚¥

ISSUE 869

//

76


┼«┬ѓкЂ┼┐┼▒

├є┬љ┬Еk┬╣┬њ┬Ъ┼┐s┼«┬Ѓs┼Еss78 ┼дs

sv sls ┬њ┬╣v ┼д─ё┼«┼д┬ѓ┼д┼▒┼д┬ѓ8├а_┬Е┼░s┬Е>┬ђ┼░┼д┬ђ┬«┼д┬ђk┬Ъ┬«┬Аsk ┼А┼┐s├а ┼«┬Ѓs ┬ѓ8 ┼«#┬ђk sk ┬«┬«┬Њ ┬њ┼д┼░┬ѓ┬ю┬А┬ђ┬Ц┬А┬љ кЂ┬љ┬Ъ┬«┬Њ┬њкЂ┬ђ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣┬«┬б┬ђ┼▒┬ѓ┬ю┬А┬ђ┬Ц┬А ─ё┼д┬ђ8┼д┬Љ┬Еj┼▒┼д┬ђ┬Аs┬ђ┬Е┼дкЂ┼«┼▒┼д┼║┬ѓ ┼░┼«s┬А┬ђ┬А┼«┬ѓ┬╣┬ђgкђ┼▒s┬њ┬╣┬«┬Аs┬ѓ>┬ъs┼АкЂsIs ┼░s┬Ъ┼«┼┐s┼«┬Ѓss├а┬њb┼д┼░┼░┼«кЂ┼┐s┬«┬б┬ђ┼▒┼░┼«┬ѓ├а┬б┼д┬њ┬╣┬ђ┬А┼▒┬Њs┬Е┼┐s8┬╣┬ѓ8├а_┬«├а┬б┬ђ┼▒ #┼«┼«┬ѓ┬б┼▒s─ё┼«svs┬њ┬ѕ┬А┼д┬ѓ s┬ђ┬Е┼«┼Йs┼Ю┼д┬«┬Аs┼░s┬╣┬њ┬Ъ┬ђ┬А┬ђ ┬«s78 ┼д кЂкђ┬ђ ┼┐s┼«┬ЊкЂ┼░┼«┬ѓ8├а├а_┬Еv7├╝┼«s<┬А┼дws┼░s┬╣ #┬ђk┬╣┬«┬ѓv┼д┼░┼┐s8┬А┼д┬ѓ┼д┼░┬Ё_= sj├а├а ┼▒┼д┬Ёs78├а├а ┼д┬ѓ s ┬њ├а├а┼┐s├а├а┼«┬Ѓs┬«├а├а8кЂ ┬њ┬«8= ┬ѓ ┬«i┬Е ─ёкЂ┬Ё_=─ё┼д┬ѓ┬╗┼«┬ѓ┬╣┬«┼д┬Њ ┼░┬Ђ ti кЂ┬Ёs78 ┼д┼│┬ѓ┬А┬Ђ┬ъsкЂ┼д┬њ┬╣┬ђ┬Е┼д┬ђ#┬ђ┬Е┬ђ┼Ф┬ѓ кЂкђ┼«┼д┼«┼Ф┬ѓ ┬њ─ё┼░s┬Е>vs< sj├а├а ┼▒┼д┬«┼д┬Њ ┼░┬Ђ #v├а├а ┼д┬њ8├а├а ┼д┬Ђ┬бs┬ъ┬ѓ┬А┼▒┼д┼░┼│┼░кЂ┬ѓ┼░s┬╣┬Љ┬А┼дs┬і┼дкЂ┼░┼« #┼┐s┼«┬Ѓs┼░кЂ┬ѓ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬њ┬«kd┬Аsj ┬Ё_=┼Й┬ђ ┼Х┬ѓ├а├а ┬ђ┬Е┬«кЂ┬і┬А┬ѓ├а├а ┬Ё├а├а_=┬њ┬╣кђ┼▒┼д┬ђ┼д┼┐sj ┬Ѓ┬Е┼┐┼А┼▒┼д┬ё├а├а┬ъ┼«┼░┬Њ ┬ѓкђ┬ЊB┬╗v├а├а ┼д┬љl┼┐s┼«┬Ѓs ┬ђ┬Аs7┬ђ┬А┬ђ┬Е_=┼д┼░┼┐s┼«┬Ѓs┬ѓ┬б┼д#v├а├а ┼д┬љl┼░s┬Е├а├а> ┼┐┬ђ┬Е├а├а_┬╣┼Г┼░┬њ┬ё┬њ┬╣┬ђ┬Еk┬╣┼«┼░┬Њ ┬ѓкЂ┼дs├а├а─ё┼░┬Њ

#┼«┬Њ кђ┬ђ┼▒кЂ┼д┼░┼«┬«┬б┬ђk┬ѓ s┬АкЂv┬Њ┬╣┬ѓ├а├а ┬╗кђs78 ┼д ┼«┼░┬Њ┼░┼«┼І├а├аi┬Ю┼д┬њ┬╣v├а├а>┬Еskd┼┐┼А┬њ├а├а┬Љ┬А┼д┬њ├а├а87┼д ┬Љ┬А┼д┼«┼░┬Њ┼░┼«v7├╝┬Ю#┬ђ┬Еk┬Цv7├╝┬ЮкЂ┼дs┬Ёs78 ┼д #┬ђ┬Е┬АsM┼й┬Њ┬╣┬Њt sk┬«s┼▒┬њ┼д┼░кђs78 ┼д ┼┐s87├а├а sk┼«┼░┬Њ ┬ѓкЂ┬Ё├а├а_=s├а├а┬ђ┬Еk┬╣┬«d├а├а #┬ђ┬Е┼«─ё┼░s┬А┬Ёs78 ┼д┼г┬┤┬Ю┼д┼░┼«┼д┼░┼┐s┼«┬Ѓs

75

//

ISSUE 869

┼Еss78 ┼д┼░s┬Ъ┼«┬љ┼▒s┬ђk s┬њ┬ѓDsкЂ┼Д┬Њ ┬њ┬╣┬љ┼░┬ђg┬Ъ┬ѓs┼Й┼«┼А┬њj┬Ф ┼┐кЂ┬ђ ┬њ┬╣s┼Њ┼░┬Ѓ┼░┼«sкЂ┼Њ┼░┬Ѓ┼░┬ђ┬ъкЂs┼░┼«sкЂ┼░┬ђ┬ъ┼░s┬Е├а>┬њ┬Ъ#┬ђ┬Њ├а ┬«┼Њ┼░┬ЃкЂ┬Ф┬Ъ┬Њ┬╣ кЂ┬ђkk┬╣┬«─ё┼░s┬Е>┼Еss78 ┼д┬љ┼▒┬Њk┬ѓ┬ю┬А┬ђ┬Ц┬Аs┼Љ┬ѓ8_┬«┬б┬ђ┼▒s┼йs├а ┼▒┼д┬ё┬ъ ┬ѓ8 ┼«─ё┼д┬ѓ┼Еss78 ┼д┬њ┼Дs┬Ц┼░┼д┬њ┬╣v ┼д┬«l┬А┬ђ#┬ђks┼Ю┼░┬«┼«┬Њ ┼▒┼д┼д┼░┼┐s ┬ѓ>j ┼Еs┬Е┬┤ ┼дкЂ┬њ┬ЕкЂ┼░┬њv7>кЂ┬ђ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣┬ђgкЂкђ┬ђ sk ┼А┬ѓ┬ю┬А┬ђ┬Ц┬Аsкђ┼▒s┬њ┬╣─ё┬ѓ>┬ъкЂ

┼Й┬ђкЂ┬Ёs78 ┼д┼┐┼д┬ѓ7┼д┼░┬Ё ┬┤┬њj┬њ┬╣┬ђ┬ђ┼й┬Њ #┼«┬ѓ┬╣┬ђ┼д┬Њ ┼┐┼А┼░┼д┬ѓ┬Ц ┬«┼д┬Њ ┼░┬Ђsj ┼▒┼д┬Ёs78 ┼д┬ѓ s ┬њ┼┐s┼«┬Ѓs┬«8кЂ ┼Ф┬ѓ ┬њ┬«8=├а├а ┬ѓ ┬«i┬Е ─ёкЂ┬Ё├а├а_=─ё┼д┬ѓ┬╗┼«┬ѓ├а├а┬╣ ti кЂ┬Ёs78├а├а ┼д┼│┬ѓ┬А┬Ђ┬ъs├а├акЂ┼д┬њ┬╣┬ђ┬Е┼д┬ђ#┬ђ├а├а┬Е┬ђ кђ┼«┼д┼«┼Ф┬ѓ ┬њ─ё┼░s┬Е├а├а>vs< sj├а├а ┼▒┼д┬«┼д┬Њ ┼░┬Ђ #v ┼д┬њ8 ┼д┬Ђ┬бs┬ъ┬ѓ┬А┼▒┼д┼░┼│┼░кЂ┬ѓ┼░s┬╣┬Љ┬А┼дs┬і┼дкЂ┼░┼«кЂ ┼┐s┼«┬Ѓs┼░кЂ┬ѓ┼┐┼«┬ѓ┬╣┬њ┬«kd┬Аsj ┬Ё_=┼Й┬ђ ┬ѓ>j┼Еss78 ┼д┬Јsg┼░┼«sj ┼░s8┼░ ┼«┬ѓ┬Ёs78 ┼д┬њ┬«┬ъкЂ┼«┬ѓ┬╣┬«s78├а├а ┼д┼┐s┼«┬Ѓs┬ѓ┬б┼д ┼Еs┬Ц┬њ┼Іj8v ┼д┼«┬Ё_=v├а├а ┼д┬Њ ┼░┼«sj ┼▒┼дкЂ %┬ђ┬Е┬АsM┬њ┬Њ┬ѓ┬А┼▒ ┼┐s┼«┬Ѓsкђs78├а├а ┼д┬њ┬њ┬Ц┼А┼▒┼д┬ѓ8├а├а_┬Е┬ђ┬Еk┬╣┬«d├а├а #┬ђ┬Еk┬╣┼░┼д┬ѓ┬Ц┼«┬Њ ─ё┼д┬ѓ┼д┼░┬Ё┬Аs┬«┬Њ ┬╗┬ђ┬Е├а├а_┬А┬ђs┬Е ┬ѓ8├а├а_┬Еws┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«кђs78├а├а ┼д┼░кЂ┬ѓ┬њ┬╣┬њ├а├а┬Њ┬юsj ┬Ѓ┬Е┼┐s_┬Аs┬«┬Њ ┼░кЂ┬ѓ┬╗┼«┬Њ├а├а ┬«┼┐┬ђ ┬«s7` ┬Љ┬А┼д#┼«┼«┬ѓ┬б┬«s├а├аl┼А┬њ┬ѓ8├а├а_┬Еv7├╝┼«s<┬А┼дw├а├аs

┬ђ┼д┬њ┬Њ┬б┬ђk┬Ъ┼Еss78 ┼д ┼▒┼д┬« ┬ѓs├а├а┬њ┬╣┬«ss78├а├а ┼д%┬Ф┬Ъ┬Њ┬╣┼Еss78├а├а ┼д #┬ђk s┬«┼┐┼д┬ѓ7┬Јsкђ┼«s ┼Еs┼д┬ђ┼д ─ё┼д┬ѓ┼«┬ѓ┬њ┬╣┬«ss78├а├а ┼д%┼Њ┼░┬Ѓ┼░s┬Е>┼Еss78├а├а ┼д ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬« ┬ѓ┬«8кђs┬б#┬ђk┬╣┼│┬┤┼░s┬Е>┬ђ┬Аssl┼А┼┐┼д┬ѓ7 #┬ђk s┬«┬љ┼┐┼д┬ѓ7┬Јs┬ѓ┬Е┼«┼д┬ѓ┼д┬ђ┬А┼«┼▒┼д┼Еss78 ┼д ┼Еss78 ┼д┼┐┼д┬ѓ7─ёsкђ┼д┼░ ┼Еss78├а├а ┼д┼┐┼д┬ѓ7┬њi┬ѓ┬Љ┬ЕкЂ┼д%кђs78├а├а ┼д┼│┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ ┬њ┬╣┼«┬ѓ┬А┬Ђ┬ц┼д┬ђ8┼д┬ђ┬Аs┼«┬ѓ#v ┼дкђs78├а├а ┼д┼«┬Њ ┼│┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ ┬Љ┬Еj┬њкЂкђ┼«┬Њкђs78 ┼дкђ┼«┼д┼«┼Йs┼Ю┼д┬њ┬╣┬«8┬Еsds┬А┼░s┬╣ ┬Ёs78 ┼д┬ђ┬Аs┬ё┬ъv ┼д┼░┬ЊG┼«─ёкЂ┼▒┼д┼│┼«┬Ѓs┬Ј┬Е┼« #┬ђ┬АsM┼┐┼д┬ѓ7┼д┼░ ┼│┬ѓ>j┬њ┬ђ┬Аs┼«┬ѓ┬њi┬ѓ┬Љ┬А┼д┼░┼«%кђs78 ┼д┬њ┼░┼д┬ѓ┼д ┬Љ┬А┼д┬Ј┬Е┼«┬њкЂv ┼дкђ┬ђ ┬Ёs78 ┼д┬њ┬Њ8┬њ┬╣┬ђ┬А┬Њ┬ю ┬Ё_=┼«┼░┬Њ┬њ┬╣┼«┼░┼д┼«v кЂ┼«кЂv ┼д┼┐sj┬Е├а├а_┬ъsb #┼«┬ѓ┬Е┬б┼░┼д┬ѓ┼│┬ѓ>j ┼│┼«┬Ѓs┬њ┬ђ┬Аs┼«┬ѓ%кђs78 ┼д┼░┼д┬ѓ┬Ц┼Й┬ђ─ё┼д┬ѓ┼│┬┤


ſŦ‚¡Ŧ

ſŦ‚¡ŦũŦ‚¹ŦĄ€dŰƁŮĄŰŦƒ¢‚ őۓ¡“©ŰŮĢ+ƯƁ

v s¡ŰƁ€àà s“VŰŮ®i7ũŦ‚¹Ŧ ƁŒ¡‚ ŮŦ“€ààjüs®Ŧ‚¡Ŧũo© ſ“8 Ŧ‘¡‚s¹sƒ©Ģ+Ưũo©v s¡Ű sžƁŰŦ’¡ŮsCŦ®Űs v s© Ž“;> ģ’ààŰs ĄŦŰűƁſsààƁsdƁvàà Ŧ #€ŰŦŮۓaũŦ‚¹ŦŰŮƒ©ۓàà_¹ ŰŮĢ+ƯƁſŦ‚¡ŦũŦ‚¹Ŧvàà>ŞŰƁŮ Ų´Ŧ’©àà sŰŮƒ©Ůűs¡vƁŮ ƀsۓ¡‚làà iſsűsàà ’³sàà

Œ¡‚ ŮŦ“€jüۓasŽsàà>Ŧ ſ“8 Ŧ‘¡‚s¹»ſsۓ_¹’Űs ‚¡űƁ sžƁŰŦ’¡ŮsCŦ®Űs v s© Ž“;> #€ ŰŦƒ¢‚ۓ_¹ģ’Űs ĄŦŰűƁƁ

’Űs ۓŦ‚¡űƁ»Œ¡‚ ŮŦ“€jü ‘¡‚s¹sààŰŦ€¡Ů®ààžŰŮſsۓàà_¹ ŲƁƁŦŮŲ´Ŧ’©àà sŰŮſ“8àà Ŧ ®¡slžs¢ĄŦ‚ũŦ‚¹Ŧ’¹ق¹ž´Ŧ ƁſŦ‚¡Ŧ‘©ƀs‘jl‚ ŦƁŦ“VŦ“ ũŦ‚¹Ŧ‘¡Ŧ#vs¡€Ŧ“ ’ààŦŮŦĢ+Ư ‚ő‚8_žŦ€Ŧ’s‚ĄŦ‚Ŧ®žŰŮ v Ŧ“VŰŮĢ+ƯƁſŦ‚¡ŦŦ“Ųs Ŧ Ɓ€àà űsšŽƁŦžs¢’¡“ŦVưƮűŦ’à๠žs¢ĄŦ‚ŦĄŦ‚ź‚ ƁŮvàà ŦŰŦ‚ #€ق¢űsƀ‚¹Ŧƒ©Ąsž’®¡sl t©¹‚³sj8Ŧ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ t©¹‚ſsjſŦ‚àà¡Ŧƀ€kk¹ƀ‚¹Ŧ©

ISSUE 869

//

74


ſŦ‚¡Ŧ

űŦ7sj©žŦ“ˆ©ivj©Ąűs ŰƁsk ƴƱűƁۓ

®¡sj©žŦ“ſsűsàà „©˜Űƀ€k¡š’8fŰŮ®¡sj©žŦ“®sĄŦۓàà ’àà>i #ŮŦŮ‚7 ƴƱűƁۓűŦ7sj©žŦ“ˆ©ivj©Ąűs Ÿ“k8űŦۓ_¹ ˆ©ivj©Ąűsàà Ÿ“k8Ŵ“` ŰŮſs¡‚©œsls™‚©i»‚lųŰŦƒ¢’ ®sĄŦۓ ŰŮƀ€k¡š’8fˆ©ivj©Ąűs ŰƁsk %vàà ŦŮŰsl Ŧsj©žŦ“ €Ŧ“ ŰŮŦ‚Ŧ’ĄŮƁű’t¡“`űŦ„ž’¹ٓàà ®®àà ۂ®¡sj©žŦ“ ®¡Ŧ‚Ŧˆ©ivj©Ąűsàà Ÿ“k8»űƁۓũ´©bdűŦ7s%ŮƁƒŦĄƁ#€š „ž8ۓ ’%ق¹~¡‚`ۓ_¹®¡sj©žŦ“ſsűs „©˜Ű#€ €Ŧ“ #€ Ű®Ŧ‚Ŧ’sj©žŦ“ˆ©ivj©Ąűs Ÿ“k8’“`® ۂűŦ

73

//

ISSUE 869


®¢€űĄŦ‚ĄűۀààŦƁŦűŦƁvŰ®Űs كààĄ€kWƁ‚ſŦ“ ’Ÿ3%€©àà ‚žƁقƀ‚<kžŰsk¹’ŦŰƁŦź Űsàà#vàà Ŧ“ «©

2Æ®k©® ŰŮ’¹ĄŰ“àà¹ĄŦ€¢Ɓ€ƁŰ®Ɓ€ààk¡š® ’¹®àà¡sž Ůš3%vààf¢ 2#ق©¢®’€ſss© Ɓ‘¹ƀsœ’k¡šŰŮ3%€© ‚žűsƁŮŦŮſs_ ƁŦ’®¢Űƒ’k¡š€d 2Æ®k©®’Ÿ“œ€d 2k©®Ŧ۞ٓ 3%vf¢ ƀ‚<kžƁ’k¡š’¹®sŰŮ»®k©®MŦŰſ Ŧ‚œ¡Ů‚œ¡Ů3%vf¢źŰs ®¹űs’¡³’k¡šŰŮsŦ#€Ŧƀ€ ’8 sàà

’©ƁŦƀŮs«¡űŦƁŮ‚ †= ƒĄƒ©ŸſšŰŮƁ’8‚¢ŰŦ‚’àà_ © vàà_žŰŮƀ‚gűŦ þ‘¹’>¡sgsŦŰĄŦ’_© ®àà Ɓ Ů‘¡Ŧ#®k©®MŦŰũٓ Ųs>Ŧslš’Ɓ€k©®ŦŰſŦ‚œ¡Ů»€àà s‚©g’àà_© ®8Ɓ Ą€©iž»ŰƁ‚»‚7¹»ũƁ‚®kd¡ƀ“©űŦ® 8ƁsŦ#€k¹® v7ü ųűŰŦ®8Ɓslk#€k©®ŦŰųٓ slk »Ů“ ®ƀ€© “ž###s¡ v¡s_Ÿ“iűŦŦŰĄŦƀ“©… “žſ šƁ® sŸs< ’¹ĄŰŦŮ #ĄŰŦ€ſs_8 ƁŮƁ®k©7ŦŰſŦ‚œ¡Ů®Ŧ “8‚œ¡ŮŰssĄŰŦق

’k©˜šs¡’_© ƀ©8>žŦ€¹

ISSUE 869

//

72


┼┐┼д┬ѓ┬А┼д

┬ђ ┬ї_┬╣vj┼┐s┬Њ┼д┬ѓ┬А┼▒┬Ј>┬б┬Ф┬А

─ё┼░s┬Е>┬њ┬╣s┬њ┬Ѓ┼▒┬Љ┬А┼д%┼«кЂ┬Ѓ┼д┬╗кђ┼«┼д┼«┼Г┼░ кђ┬ђ_┼▓s>┼дv ┼д┬Љ┬ЦP┬«8sl┼А┼▒┼д ─ё┼д┬њ8 ┬Њ┬ъ┼┐┬ђ ┼йsd┼▒┼д┼┐s├а├а_┬╗┬ђ s кЂ┬«ji┼Еs├а├а┬Е┬Њ├а├аa#v├а├а ┼д┼┐┼д┬ѓ├а├а┬А┼д ┬╗кђ┼д┼░┼Еsg┬ЕgC┬Ѓ├а├а┬╣┬ѓ┬њ┬Ѓ┼▒┬Ё=┬ѓ┬А┬ђ v┬Еd┬ЎкЂ┬њ┼д┼«┼д┼░┼«─ё┼▒s ┬ѓl кЂ┬Љ┬Ц> ┬Ѓ┬Е┬ю┼дvf┬ю ┬њ┬Ѓ┼▒w├╝┼░┼«┼д┼░┼┐s┼░┬Њ_┬╣ ┬і┬А┼▒┬Њ┬њ├а├а_g%┼«кЂ┬Ѓ┼дкЂ┼«┬ѓ├а├а┬╣┬ї┬Е┬Ю┬Њ v ┼дt┬Е<┼░s┬Е>s┬њ┬Ѓ┼▒кЂs┬ѓl├а├а кЂ┼«┬Њ ─ёs┬њs ┬╗s├а├а┼┐s┬╣s┬Е┬«├а├а┬А┬Њ┬бкЂ ┬Ї sk┼░┼«┼д┼░s┬ѓl├а├а ┬њ┬ЕкЂ┼д─ёs┬њ8> #┬ђ┼д┬њ8 s ┬Ѓ┬Е ┬њ┬Ѓ┼▒

71

//

кЂv┬А┬ѓ┬А┬ђ┼░s├а├аk┬Е┼ю┼░┼«┬«li┼дv┬Е┬ѓ├а├а8┬╣┼« ┬њ┬Цk┬А┼д┼┐s┬Еs─ё┬ѓl ─ё┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ┬ѓb ┬Ёs┬╣ ┼┐s┼░┬Њ_┬╣┬ѓ ┼д┬ѓ ┼░┼«┬«┼дкЂ┼д┬ѓ─ёs┬Ј>┬б ┼┐s┬Њ┼д┼░┼«%┼«кЂ┬Ѓ┼д┬╗┬ђksdкЂ┬њ8 ┼д┼«┼«┬ЊкЂ ┼┐s┬Њ┼дкЂ┼«┼░┼д┼«┼░┼д┬ѓ─ё┬ђ┬А┬ђ┬Ј>┬б┬Ѓ┬Еvj ┬њкЂкђ┬ђ ┬њ8 s ┬Ј>┬б─ёкЂ┼░┬Ѓ┬Е┬ё┬А┼«┬ѓ┬ъ ┼х┬ѓd┼░┼«┬њ┬╣v ┼д┬«┬Аs┬ѓ8j┬╣┬«i┬╣┼░┬Њ

─ё┼д┬њ┬Њ┬б┬њ┬ђ├а├а┬Аs┬Љ┬А┼д┬ѓsk#┬ђ├а├а s7┬ѓb ┼▒┼д┬« s─ёst┬Е ┼А┬њ┬╣┬љ┬Еk┬╣─ё┬Ѓ┬А┼░┬њs┬ѓ #┬љ┬Е┼«┬Ёs┬╣┼д┼░┬њ┬Ѓ┼▒ ┼«кЂ┬ђ┬ѓ┬Е ┼д┼йs к░к«┼░┼«┬њ┬Цk┬А┼д┼┐s┬Еs─ёкЂ ┼░┬Њ_┬╣┼░┼«┼Њ┼░┬ЃкЂ┬Ф┬Ъ┬Њ┬╣┬њ┬Ѓ┼▒┼░┼д┬Ѓк▒к«

ISSUE 869


sl¡€kűs©

Email: niazmandi@ertebat.ae € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ - ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_

® ‚s>ƁĄŰŦ€s>ۓŦŰŮŰs¹’gs s®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšvƁƀŰsžũۓ’ ƮĢĢ-ƴưƱưưĢƮ%‘fi »®‚ſsű’ˆiàà>’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs sĄ€k»®>©iœŦ ƮĢĢ-ƲƯƴƮġƱƮ%‘fi »®>©iœŦſsű’sk š’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs sƁŮŰŦƁ®‚ ƮĢĢ-ưƱƮĢƯưġ%‘fi

žŦ€=8 Ŧ vl‚“©¤s¹’ààskàà šŧs¡ŰŦűs®Ms Ɓsš’ #¡€kűs©ĄŰŦƒŦž‚ũ³“`üųƁ‚ŰŮĄŰs¥j Ʈġ-ưģĢưƯƳư%‘fi ®8àà Ŧ€lƁ®àà_¡ŦŰš€‚vlĄŰsD‚¡€«¡’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl

©7“ŦųƁ‚

’‚f8 #€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“’©i¹

’^Ű® “ »ưƮƮĢŽ€»Ćſs¡s¹’ ۓž©7“Ŧ #€ Ű®ųƁ‚ Űs¹Ąs¡“ ƮĢĢ-ĢĢġƮƲƯģ%‘fi ũۓ¤ Ŧ»^Ű®ŝŰs»ưƮƮƯŽ€»s8àà Űs©7“Ŧ #€ Ű®ųƁ‚’ ’skàà šƁŰs¹’gsàà svsŦĄŦŰŦŮƀ€kŦŰ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšũŦŰsŦ ƮĢƮ-ƴƴƲĢĢƳư%‘fi ’^Ű€©fàà »ưƮƮƳŽ€»sj©8šſsàà>©©7“Ŧ ƮĢƮ-ƲƳƲġƱƯƮ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚ »®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš »«sĄŰŦŮŦۓààŦŰŮŰs¹’gsàà sƁŮŰŦƁ®‚ ƮĢƮ-ƴġƳƮƮƯư%‘fi #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšő‚j¢ ’^Ű®¡“s7š»ưƮƮƲŽ€»Ą‚j¹sàà“¡“©7“Ŧ #€ Ű®ųƁ‚ ƮĢĢ-ưƲƱƲƱĢĢ%‘fi ƮĢĢ-ƴƯĢƯƮƯƯ%‘fi ۓŦ’sk šƁvsŦĄŦŰŦŮƀ€kŦŰ®s8>¹sž®¡sš ƮĢƮ-ƲƱƴưģƲƱ%‘fi

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsšĄŰŦŮŦ

Ʈġ-ƱưƴƳġġƮ%‘fi Ą€k»®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>®¡sšs¡Is ’ #¡€kűs©v¹‚ ŰŮĄŰs¥jvl Amirvahab22000@yahoo.com vl®>©iœŦſsű’ˆi>vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš’ #¡€kűs©®s¡ŰŦűs Ʈġ-ġġƱġƴƯƯ%‘fi

ƮĢĢ-ƱƯģĢƲƱģ%‘fi ſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vààsŦĄŦŰŦŮ®àà¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšƁŮŰŦ»®‚»®>©iœŦ ƮĢĢ-ƳģưƱƮƮĢ%‘fi ŰŮŰs¹’gsàà s’sk©Ŧ“¢»vààsŦĄŦŰŦŮ®àà¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšųƁ‚ũ‚¡€

#¡€kűs©ƀ‚¡ŮŰŮsš’s ’

#¡€kűs©ũs7‚’gbkŰŮsš’s ƁŮ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi

ƮĢƮ-ƲġƳƮƱƱġ:‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »Ű“8k »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »űs»źŮ»œŰŦ»“s©ž Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Űő“¹ ĄŰs¥jƀŮsš #€ s®

sšƁIs ĄŮŦ€d’ s¡®‚ſsű’sk š ƁŻ“gs®>©iœŦ „¡Ɓ‚ Ɓ®svs ۓž vlv_¢‚ƁvŰ v¹‚ ‚8ŮŰŮĄŰs¥j #¡€kűs©®8>¡Ű“

»®g© “Ųۀ®¡sš ®“` „¡Ű€vl ۓ8k ƁƒŦŰŮ»Űs8©¢»“s©ž #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƲƮĢƯƲƯƳ:‘fi

ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

ƮĢĢ-ƯĢƳƯƮƯĢ%‘fi

ƮĢư-ƳĢưƮƮƴĢ:‘fi

ƮĢĢ-ĢƳƳģƱƱģ%‘fi

’s  #¡€kűs©†©`’gbkŰŮIs ’s ’

ƮĢĢ-ƲƳƴưġƴƴ%‘fi

sj ŽƒkŰŮ®k¡‚© Ɓ«©¹v=žųű“š Is ˆ “

ƮĢƮ-ƱĢưĢƴģƮ:‘fi

vl»„s>©Ż“®¡sš ®sW«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€ ƀsœ_ŦŮƁŲŰŦ€Š sg #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ISSUE 869

//

70


ĄŮs`8Ŧ

ĄŦۓ “a‚¡űƁư €€ Űs¹®s ƁĄŮs`8ŦۓŦſŦ‚¡űƁ»vƁŮt¡“`s ſŦ“k’ũŰsDƁſ€d»vdkƁ®à¡ŦŰŦŮ ‘©©dŰs¹®àsĄŦۓà €à¡€ĄsàaŦ #€€ Ůslk_©ž’skĄŦ’àà>iŰŮſŦ‚¡űƁv;© ’Ɓ®sj8ŦƀsààŰƁŰs¹»ſƁsààdũŰŦűƁ »Űs¹ſ“sƯģƲƀŮsààŧ€ààkŮsk8àà Ŧ »vdkƁ®¡ŦŰŦŮƁĄŮs`8ŦۓŦſŦ‚¡űƁ ſŦ“k’Žs ƁŮũ€’ŦŰũŰsDƁſ€d #ق¹‘©©dŰs¹®sĄŦۓ ĄsaŦ ŠibƁ‚©`ŮŦ‚ŦűŦ‚fƁŮ»Ųs Ŧ‘¡Ŧ‚ Ůslk_©ž’ĄŮs`8ŦƁ®sj8Ŧ˜s>ŰŮ t¡“`Ɓ®sj8ŦƀsŰƁŰs¹»ſƁsd‚¡űƁ ĄsaŦűŦſsšűŦ‚f«¡’¹ſŦ‚¡űƁũsàà© €kŦ“ ŧs=8Ŧvàà ŦŠ¡sk®sd¡Ŧۓàà „©˜ŰŽƁŦſƁsdĄ“ űŦ’“`‘¡Ŧ#€ #v Ŧƀ€ Ź´Ŧۓlj

69

//

ISSUE 869

ق¹“eŦŰũŦ‚s=’v‚8k¡ŦųƁ‚v©“kPũs s7ŰŦũŰŦűƁ űŦŮŰs©i©ƯƲƮſ“k¹Ŧ»Ů“àƀق¹v ŦقžvƁŮ’ŦŰٓ ®€űŦſs“ŮŰsà©i©ĢƮũŦ‚s=ſ“àk¹s ‚œ¡ŮŰsũs s7ŰŦũŰŦűƁ»ĄŮŰsà©i©ƲƮ«Ÿ«¡’˜ŦŰŦűŦ„žƁ’à8‚¡žŦŰ®€ŮŰsà©i©ưưƮŸ“àj< #v‚¢‚ űŦŦŰũŦ‚s=’€sĄsklžųƁ‚ ƀŮŦŮŰŦ‚ſšĄŦ‚àà’¹ũŦ‚ààs= ƀ€ ŰŦ¢ŦƁslš’»€ٓ’8àà> #v Ŧ <%قàà¹~àࡂ`ĄƁ‚àà> ’ƀ€àà ŰŦ¢ŦƁ€¡€€sĄsklž vàà ŦĆćľǘ«k©ƳƮũŦ‚s= ’“sĄŰŦàà¢ŦƁſŦƒ©‘¡Ŧ’¹ v©‚ ®œ©¢ġƮ‚© Ŧ…¡ŦƒŦ’ #v Ŧƀ€ žsŝŦۓ_¹v‚8k¡Ŧ

ĄŰƁskƁũs s7ŰŦ‚¡űƁſƁsààd ‘àà¡ŦűŦ„ààž%ŮƁƒààŦũsàà´ Ŧ ’¥k¡Ŧ’’àà“s»’©ƁŦààŦ“ vCũŦ‚s=v¹‚àà ſs¡‚8_ v s ‚¡űv¹‚àà »€ٓŰs_ ũŦ‚s=’àà€sĄsklžųƁ‚àà ĄƁ#vàà Ŧƀق¹űsš‚œ¡ŮŰsŦŰ ſ“k¹Ŧt©‚‘¡Ŧ’%ŮŦŮ’ŦŮŦ Ąs™sgŮۓàà€sĄsklžžsW


ųű“š

’s Ɓ®œ‚ũ“®´¥ ‚ Ů #€©k¹ĄŰsjkųƁŰ’ŦŰſšƁƀق¹’©lũ´¥ ®j¹ŰŦ€g ٓ ũŰŦ‚Ɓ€© Űˆ©üĄsŮ’ĄŰŦ€gŹŦŮũ´¥àà ®8ƁſšűŦ„ž ŰŮ’j©s€¡Ŧƀق¹Ůs7űŦ’¹ŦŰ«Ÿ“¹Ąs«k¹Ůs»ŮŦŮvàà ŮűŦŦŰ ž‚sũ´¥ s€©k¹sŰٓ Žs’®€Ɓ€©k¹Ɓ‚ƀ€ ŧšũ´¥ ūŰs tsűŦƁ€©k¹®s ſű“ ’i© “ŦŰs«k¹ŮsŮs„¤ #€‚©œ #€¡sMƁ‚ Ɓ€©k¹‚žŒi8=Ąsũ“Ɓ’8‚¢ž‚’s sŦŰſšƁ€©¡sM

ISSUE 869

//

68


ĄV““k¥

€ ®‚dĒĶČĈļǦńǛ#ǟĪšſ“ũŰsŜŦ t sk®8j©sŧŦ€kj “«¡ ŦŰsŰŦƒŦv=àà ‘¡Ŧ®ààsWĒĶČ ģ#ƴslkvs=™s®sœ8àà ŮŰŮ s8>© #v ŦƀŮŦŮŰŦ‚‚8j©i© #ŮŰŦŮŰŦ‚ſšĄƁۂƒ©ġ#ư€¡ƁۀŦ v ŦŰ³ŮưĢƮſ“ũŰsŜŦ‘¡Ŧvj© vj©ſšũs`=àà_’’“s’¹ #€¡š®ŧs>’®7 skŰs©>

67

//

ũŰsààŜŦ€àà©“àà©€’àà¹ĒĶČ Ą€¡ƁۀŦˆàà “8~b Ąsſ“ »vàà ŦźƁ‚dtàà skvj©sàà ġ#Ƴſ“ũŰsŜŦ«àà¡űŦ®¢űs’ ŰŮ’¹ƀقà๮àà¡sMƁŰĪš®àà¦k¡Ŧ Ɓ®ۓ»€©f »®¥_Ąs^Ű #ٓ ®ŰŦűs’ŦƁŰŮŰű űŦſ“ũŰsŜŦ‘àà¡Ŧ…¡sM’üf ‘ “ƁűŰĄŦŰŦŮƁ€“š‚ž“àà Ÿ“ ũۀƁv Ŧàà>¥©žƲưƮŰŮƯưƳƮ Ąƒ‚sœ©¢Ư#Ģƀ€ààűŦقž«¡ŦŰſš “¡®ž®s«s¡€ĄŦ’8>ŰslŸ #€k¹®‘©oņńǧıňĈąĆĦĉǜǛǛ ®àài ŦŮ ’ààcs »žŰ vàà¡ssœ©¢ Ư ®ààiŦ ‘àà©ŰƁŮ »®àà8¡ssœ©¢ Ưģ Ģ“àài‘àà©ŰƁŮƁ®iàà>¥©žsœƳ ‘¡Ŧũs`=_‚œ¡ŮűŦ®iàà>¥©žsœ #€ s®ſ“ũŰsŜŦ sĄs®¢²¡ƁűŦ®àॡ€¡sàà sŦ ’¹vàà Ŧ‘¡Ŧſ“ũŰsŜŦ‘¡Ŧ’“

ISSUE 869


®ji

€©Ŧ“=®¡³³‘©kĄŦ‚ ’¹ŦŰ®g©àà “Ąs^kš‘©ƁŦ€Ŧ“®őٓ¹«¡ €“űŦ€dƀsàà‘¡€kŸĄŦ‚#ƀ€©kàà €“űŦàà7 #€Ů†©=_ €Ŧ“®ŮŦű“àà’àà¹€Ů®ſsàà_’ààdsb‘àà¡Ŧ ŰŮ®¢€űſsűŰŮſƁ‚àà©ſslűŦ’¹®àà¡sŦ€ ŰŮ#ŮŰƁš‚ s ’ŦŰvàà Ŧƀ€©kàà ٓ ŰŮsŰ ®¡³³’¹®s¹Ů“¹ƒe€àà †=àà_’dsb‘¡Ŧ ’is´€ٓƀ€©kàà ŰſƁŰŮűŦŦŰٓ ŰŮs ƀƁ‚¢’v7àà>»ſšűŦ€dƀsŰslŸƁ€“űŦ€ààd ®¡³³Ŵ“` ŰŮĄ‚ààĄ“jdŦ„¥»Ž‚àà8k¹ ſŦŰŮs’¹€kk¹®’©“ſŦ‚œàà_Ɓ²ž#ŮŰŦŮŰŮs ®¡³³ٓàà ſŦŮŦű“ààĄŦ‚àà Űs¥k¡Ŧ ’à๠Ŧ‚Ÿ þ€ààkŦ“= ’ ŦŰ …=…ŦŰš ®àà> sgŦ őٓ¹ĄŰs© “ #€k¹®

€kk¹ſsj¡Ŧű»€kŦ“®œ‚űŦ„ž®g¡sŮsſsű #€Ů’ŦŮŦٓ ũs©’sŮŰŦ€ſ“ ųق¢’ Ɓ€“ ®ˆ>7kũ´aűŦ® ‚œ‚űŦ„ž »v Ŧ‘¥Pũ´aſ€  ƁŶsàà>7Ŧ‘©j ’¹’“œsj#ٓ ŮŦ‚ŦŰŮĄŮŦŰŦ‚©ŠŮt“ €ŰŦŮٓƁ’j™sƀsœ8 ŮĄsĄ‚8¹sſ€ŰŮ ſšŰsk¹ŰŮƁ€àà‚©®Mقœ‚sŠ7bs’à๠ũs©’ƒ©ƒeĄsvsűŦ® ‚vàà Ŧ‘¥P ũŦ‚gſ“8 ĄŦ‚ŦŰ®¡sžs©žƁ€kŮ’ŦŮŦٓ Ąsxk_Ɓsſs¥t“‘©jƁ€kk¹Žsàà ŰŦ #ٓ ®œ‚űŦ„žŮŦ‚ŦŰŮ®´a ſ€ũ´ažsW’ààŸ‚¢Ŧœ‚űŦ„ž‘àà©k¦j ’ſsk¦jũ´a® ‚sŦ»€“àà ®«_ »vàà Ŧ©Ů‘©j’»€kŮ®’ŦŮŦٓ ũs© ſs¢Ů‚űŦŮŰŮs¡ƀš€ks®¡sŦ€ĄŮŰŦ“ààŰŮ #ٓ ®ƀ€©k ſš»ƀ€àà Œàà_¹’¹®jlŰs©àà>ũs¥űŦsŦ »€ ’8f¢’¦š’’“sŰŦŮŰsſsű’¹vàà Ŧ ٓ őٓ¹»œ‚ààűŦ„ž®g¡sŮs»€ààkŦ“® ŶsgŰŮsŰsĄŮŰŦ“àà‘©kŸþ€ŰƁšs©Ů’ààŦŰ #v ŦƀŮŦŮŭŰſslŒi8=

’¹và Ŧƀق¹Œà_¹2ŰŦŮƁŰs¹3®jiƀsœà¡sž »€kŦ“®œ‚űŦ„ž®g¡sŮsŰŦŮŰsſsű ſ€“aƴſ“àŸ»€ŰƁšs©Ů’ŦŰٓà őٓ¹ ’ŦŮŦٓà và©sd’àſsàk¦jœ‚àűŦ„àž #€Ů® ‘¡Ŧ‚ĄŰs©àà>%€k¹®€©¹s®jiƀsœ¡sž‘àà¡Ŧ žsWſŮs8ŦŰs¹űŦĄsààkd’ààœ‚’¹€ààŰƁs ‘¡ŦűŦ‚©vg©g’¥©sŰŮ»v Ŧſ€ĄsaŦ ſsk¦jœ‚űŦ„žſ€“aƴ’¹Ŧ‚Ÿ»vàà Ŧ #€Ů®’ŦŮŦٓ v©sd’®g¡sŮs ’¹€k8àà>ſ€ĄsaŦ’ijűŦ“Ɓsàà‘ s ‘©k¦j»€kŮ®’ŦŮŦٓ € Ű’œ‚űŦ„ž ſ²©àà>¹ŦUs¡Žs7Ů’ƒeĄsvsűŦ® ‚ ’ŦŮŦٓ ũs©’®ààg¡sŮĄŦ‚ĄeŮŦ“Ɓ ĄeŮŦ“Ɓſ²©àà>¹Ŧs€k¹®ų´Ɓ€Ů® €àà Ű®ĄŦ’i‚’’¥k¡Ŧsàà»ŮŰƁšvàà Ů’ ‘©űŦƁƀ€àà ®àà ´8ſšŰŮƒeĄsvs’¹ #ŮƁŰ® Ąűs©ٓ ũs©’ŦŮŦĄŦ‚’¹v “ž»‘©k¦j

ISSUE 869

//

66


65

//

ISSUE 869


®ji

ŻŦ‚s© ŦvŜ’Ŧ‚Ÿ Ɛ¡“ ®ti

Ɓق ĄŦ“Ą“ v ŦũƁsf8ž‚¢

ģŰŮŦۏ¥àà_‘¡Ŧ®¥¡²iſŦ‚œàà_Ɓ²žűŦ®ààƁ‚¢ #€Ŧƀق¹©iCƁ’¡ƒD’dsb #ٓ ®ŧŻŦ‚s© Ŧ’sŦůſs>Ŧ€k¡“¢®slš «¡’’“ſ€àà tis¡š’¥k¡Ŧ®àà ۂŽs‘¡Ŧs ®gbks¡šƁ‚© s¡ŮŰŦŮ€kžscŲs ŦŻŦ‚àà> Ůۓƀs¢¬àà©»‚© s¡ŮŰŦŮٓààƁſš®¡Ŧ‚Ÿvàà_ž ſsƁ²ž…ŦŮ‘¡Ŧ#v Ŧ’8‚œŰŦ‚ſŦ€kj_ŦŮ® ۂ sv¡“ƁŦ’¹€Ů®ſsàà_ſs_sdsb€k¡“¢® ŰŦŮ’àà_¡Ű‚Ŧ«¡€Ŧ“®ŻŦ‚Ąsƒ©Ÿſ€¡ŮĄŦ‚ s…¡sűš‘¡ŦűŦ®¥¡ŰŮslš#€ s®s>ŦŰs©>Ɓ s¹’¥«¡slš’Ɓ€k8>ŦŰƀ€kk¹v¹‚ ġģ_Ÿ #€ŮŦŮ ’©g’ƁŻŦ‚s¹«¡ſs¢€kk¹v¹‚ űŦ®j©’slš ŻŦ‚’ŰƁ’¹ſs¢€kk¹v¹‚àà #€ŮŦŮũsĄss¹ s¹€ق¹®Mƀsœſš’®“ ’‚¢Ŧ®8€k8 ŦŮ ®sŰŮ‘¡Ŧ€k8àà>ŦŮ®‚ŧŦƁ‚v©f©¹sààŦŰ ŮۓŰŮĄ‚c‘àà©kŸ»ũsĄss¹ƀƁ‚à࢒¹ٓ ĚsŸĄs®l¢š‘©k¦jslš#€k8 Ŧ€ٓ Ąs’ŰƁ ƀƁ‚¢ƁŮ’ŦŰſs_ŻŦ‚Ɓũss¹ĄƁŰ‚ƀ€àà ’_©j€k8s¡ŰŮƁƀŮŦŮſs_ſ³sàà>¢ŰƒƁſs¹Ů“¹ Ŧ#€kŮ®ŰŦ‚v¡“ƁŦŰŮŦŰŻŦ‚Ąss¹ŮŦ‚Ŧ

‘¡Ŧ’®àà¡s¥¡‚š€kjàà_ŦŮ«àà¡ ®¡“ق ĄŦ“Ŧ‚Ÿ’¹…àà ‚ž sž»ŮŰŦŮž‚¢ĄŦ“űŦũƁsf8 €kj_ŦŮ»ſ“8ŦŮ´sž#v ŦƀŮŦŮ Ąsàà„ƒàโ3ŰŮŲskàà “ »s©fŮ´©ŰŮŠŦƁ2“®¡s©j© Ą“ààiűŦ®àॡvàà Ŧ€g8d vàà Ŧ‘¡Ŧقàà ĄŦ“ũƁsààf8 »sŮvŦsàà“ĄsŽ“¥“’à๠‘¡Ŧ#€kk¹®v¹‚‚€k¹Űs©àà> Ą‚8j¹Ąs“’¹vàà skd‘¡€ ’àà>¡sgŰŮƁقàà ĄsűƁŰŰŮ Ɓŧ“ ‚ĄŦ“Ąsàà“ŮŦ€ds ‘©j’v ŰŮ#€ŰŦŮٓƁ»ž‚¢ űŦ‚8_©ŹŦŮ̓ ’¹v Ŧ©Ů ĄsűƁŰŰŮƁŮŰŦŮ“ق ̓àà

ŦŰ“‘àࡂĄ“sàà’sű»ž‚àࢠ‘©k¦j#€kk¹®…àà=žŦ“ààŰŮ ’ق ˆ©üŰŮſs>ŦĄs®k© ƒ¹‚ſsggü#€kk¹®Mj®“ Ąsƀ€‚©¢űŦĄŰŦقvss“

ŦŰ®¡s¡“t`Ɓ“i’àà t` ſق¹“’àà‚D»€kk¹®«àࡂC ‘©k¦jų‚©#ٓ ®‚ũƁsf8 s’¹’àচ%vàà ŦŰƁs‘¡Ŧ‚àà ®¢Űƒ‚Ŧ»©k¹“àà¡ŰŦŮŰsc8Ŧ ſsPsàà_’ŋdŦƁ’¹®àࡓ‚ %vààf¢ ų‚àà©#ŮŰŦŮ »€àà Ű® »ŮŰŦŮ“«àà¡űŦق’¹ĄŰ“àà` ®œ“œŸƁſšUàà ŦŮv ƁŮ‚àà ŰŦ¢‚©sĄƁˆàà ““‘¡ŦőŰŮ ŰŮUŰſƁ‚©»‘àà¡Ŧ‚sk#vàà Ŧ ’U ŦŮũŮsƁſs8àà>ű` ٓ“ĄsŶ“is¡ź‚ààſ€©¡“ s“űŦĄƁ‚©àà>f‚»…ààšŰŮ #ŮŰŦ¢®‚©o

®k©ſƁŰٍjŰŮٓ“®¡s¡“ »Ů‚àà ĄsűƁŰ® ’¹€k8s¡ŰŮ ‚8_©®¹€ŦŦŰٓ sƀ€‚©¢‘¡Ŧ ſ“8ŦŮ#€‚®Ɓ‚®k©jŰŮ ŋsj8ŦŸ“™“‘¡Ŧvàà Ŧ€g8d sgŰŮ®sŮ®_k¹ŦƁſŦ“k’ ‘š#v Ŧقàà Ɓ«àà_ ĄŦ“ Ɓs¥ŦƁŰƁŲskàà t`»ų‚© v ŦŰƁs‘¡Ŧ‚ƒ©“¢s¥©àà ŰŮ Ą“i’àà t`»Ů‚àà ĄŦ“àà «¡‚CŦŰő‚ààü’ààŲsàà> ’¹v Ŧ®7`ſsj‘¡Ŧ#€k¹® t“»űs©žU‚¢v “žžsœk’ s_ŸűŦ«àà Ŧſ€àà ‚¡űŦ‚

ƁŮ‚sàà“’¹®sű#ٓàà ®

ISSUE 869

//

64


63

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

62


61

//

ISSUE 869


sƀ‚lŸ

v “©ž2Űs¡Ɓ3®g© “ƀƁ‚¢’s¡Űš€j8d ’j s €`®“’»Ů“àà ®Ŧ‚Ŧſs_¡sũ‚àà>k¹ €kƒ€“©ž®g©àà “’ŦŰ‚ààs;Ɓsjk©àà ŮŰŦŮ ƀƁ‚¢‘¡Ŧs‚s;Ɓsjk© ſŦ€k‚k€k8>tŦŰ Žsàà »Űs¡Ɓ®g©àà “ƀƁ‚¢#€“àà ƀŦ‚j ’k©űŰŮ’¹®¡sĄŰƁš“sƁ’8‚¢¥àà ƯƱƳư Ɓsjk© s‚k‘¡ŦU=©šŰŮƁ®g©fi®g©àà “ ’ŦŰſs7 s=‚cƁ’“’8>Ŧ“»’8 ŦŮ‚s; #€k¹tiٓ

2Űs¡Ɓ3®g©àà “ƀƁ‚¢űŦs¡Űš€j8d’ààj s #€k¹®vàà¡sj®s7Ŧàà©Ŧ‚Ŧ®8àà ‚ž‚ ’ ‘©ƁŮ‘¡ŦƀƁ‚à࢑¡Ŧ’sàà¡Űš€j8dUàà “©žs ƀƁ‚¢s‚s;Ɓsjk©àà ‚œ¡űs«¡’¹vàà ŦŰs #ٓ ®ƀŦ‚j2Űs¡Ɓ3®g© “ ƀŦ‚j®sſŦ“k’®8jdsšƒ©’8 ¢Žs

©Ů’2Űs¡Ɓ3ƀƁ‚¢ĄsaŦ#ٓƀƁ‚à࢑¡Ŧ ŰŮ’¹ĄŦƀ²àà¡ƁĄsv¥ŦƁſsàà ®g© “’¥k¡Ŧ

v Ŧٓ7l’ƁŰĄ‚œ¡ƁŰs™Ű® sj>Žs

#ŮŰŦŮ’ŦŮŦ€ƁŰ‘¡Ŧ»Ůق¢‚s

ſs8 Űsj©ŰŮ’¹®€ŰŮ%ق¹ſs©ĄƁ slk®¡sjk© ſŦ‚¡€‘©űŦ»žŮ“Ą‚8> ®¡sjk© ſsűsàà „©¡Ű®“¡ŦǏŦv< #€šI€¡Ů’ žŮ‚ĄsŮsàà%vf¢ſs¡sžŰŮĄ‚ààœ¡ƁŰ Ŧۏs¹ĄŮ“7l‚8d¡‚àà ’Ÿ‚žŰŦƁ€©Ŧ ŦŰٓ Ąsv©sdƀŰsƁŮƁƀق¹s #k¹űsš

®€’¹ƀ€kŦ“ Ɓ‚œ¡űsĄ‚œ¡ƁŰsàà™Ű ſs8 Űsj©ŰŮĄƒe’™Űs©Ů’…©ž v©d™Ɓſ€ ‚8lűŦ»Ů“ƀ€àà Ą‚8> #ŮŦŮ‚7 ٓ ®sj> Žs’¹tib‘¡Ŧſs©sààĄ‚œ¡ƁŰs™Ű €d%vf¢»v Ŧٓ7l’ƁŰƁŦ®sjàà> ƀŰƁŮ»ſs8àà Űsj©űŦſ€àà †àà ‚űŦ IŦہ¢®’s ŰŮŦŰٓàà ®ààžŦ‚“¡ƒ© v©d™Ɓ’¡sžƁvàà Ů’¹®sűsƁ

€ ƀ€kŦ“ ŰŦƒi¢s™ ۀjü ٓ ĄŦ€^kš««¡Űsàà_8Ŧs ®¢űs’ #v Ŧ’8àà Ŧ¢«ü’®¢€kŦ“ ’k© űŰŮŦŰ ĄŦ€sƝĄ€“_¹s<k¡Ŧ’ƁŰŰs¹ ƞ^kš« ſs©s“s¡Ű“žűŦĄŦ’Ŧ‚sƁŰŦƒi¢s™ ۀjü #v Ŧƀ€ ’8 s ®Ɓ‚ٓ‚©c ksƁ

’ƒ©ſŦ‚¡ŦĄsjk©àà ‚œ¡űsŰŦƒi¢s™ ۀjü #v “©žſŦ‚¡ŦĚsžſs¢€kŦ“ Šj ſŦ“k’‚8_©‘¡ŦűŦ…©ž’¹ŰŦƒi¢s™ ۀjü ſŦ“k’‘©k¦jƁ€àà ® ’8 skà à ‚œ¡űs þق¹®ĄŰs¥jſs¡Űš®g© “ƀƁ‚¢ sƀ€űŦ“

ق¹t¡¥ŦŰų€ű‚ ſs ‚ »®k©>ŧ sl 

’®`=àà Ąs ¡sƁ‚ž®8Ɓũsà àüfƁ ®k©àà>ŧslàà ĄsšſŦ €ű‚űŦžŦ€¹¬àà© vü’Ɓ¬©’’¹ƀ€ ’8àà Ŧ¢ őŦ‚8 Ŧ ’“¢‚s¡Ɓſs ‚ ®i ‚©ŦƁ‘©Ŧ€jü #ŮŰŦ€ ĄŦ’d¡sàà tib‘¡ŦƁ€ŰŦ €Ą‚œ¡ŮĄŰsj© ‚7 ŰŮsŰsſsàà ‚>jƁ®k©àà> ŧsl #v>©…© ŧslàà #€ٓMt¡¥ŦŰ‚7 ‘¡Ŧsà àĄŰŦ¢ ŰŮ®k©àà>ŧslàà ’t àà> 8k ’ààüfŰŮ v¡sjŦŰƁŦsv Ŧ“ …ŦŰŦ€‚ ű Ŧ®k©> ’sf o8ƒ¡ƒſs8 ƁŮ% € ’8 “ő“„© vl®sàà ŰŸ´ Ŧ’‘¥P€àà sƁ€ààkk¹ Ąűs<ĄsaŰŮ®7i b’8àà ¢ƀs€kŸŰŮ #€k¡sM«j¹‚7 ‘¡Ŧt¡¥ sœ ´Ɓ»sv ¡sàà ŰŮsŰsƁƀ€àà ‚_8k ISSUE 869

//

60


59

//

ISSUE 869


€¡‚©œŲsWssٓ «iųƁ‚ĄŦ‚ ųƁ‚àà ųƁ‚vlv s ŽsŰŮő´Ŧ EMAAR%ƀ€űs v¹‚ ŰŮ ſ“©i©ƯyĢűŦvj©ŸƁ‚ ’Ŧ“ ƱĄ´¡Ɓ ŰŮſ“©i©ưyƯűŦvj©ŸƁ‚ ’Ŧ“ ġĄ´¡Ɓ ưƮƯģ%¡“Cſsű

ćĪ›Ħą››łĆƟđĶđąćđ ‚=8 Ŧ€¡Ůs»’Ŧ“ Ư Š‚ũ“ƳƮƮ ŰŮ ƯƟƱĢƮƟƮƮƮ

BUSINESS BAY WINDSOR MANOR Š‚ũ“ƯƯġƲ»®s »’Ŧ“ Ư ŰŮ ƯƟĢƮƮƟƮƮƮ

SPRINGS ARABIAN RANCHES POLO HOMES Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ģ ŰŮ ưưƟƮƮƮƟƮƮƮ

AL BARARI Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ģ»„¹“Ą´¡Ɓ Š‚ũ“ƯưģƲģ‘©űvs> ŰŮ ƯġƟĢƮƮƟƮƮƮ»Š‚ũ“ƯƮƳġƮsk

4MƟ’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ư ŰŮ ưƟưƮƮƟƮƮƮ 3EƟ’dsbŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ Š‚ũ“ġĢƮƮ‘©űvs> ŰŮƱƟġƮƮƟƮƮƮ

MEADOWS TYPE 2 Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ ŰŮ ĢƟģƮƮƟƮƮƮ

BURJ DOWNTOWN BURJ VIEWS Š‚ũ“ĢƴĢ»“¡Ů“8 Ŧ ŰŮ ƯƟƱƮƮƟƮƮƮ

BURJ DOWNTOWN BURJ VIEWS Š‚ũ“ƴưƮ»’Ŧ“ Ư ŰŮ ƯƟģƮƮƟƮƮƮ

BURJ OLD TOWN MISKA

BURJ AL NUJOOM Š‚ũ“ƯĢģƮ»’Ŧ“ ư ū‚s¹€¡Ůs ŰŮ ưƟĢƮƮƟƮƮƮ

THE GREENS AL DAFRAH Š‚ũ“ƲģƲ»’Ŧ“ Ư ŰŮ ƯƟưƮƮƟƮƮƮ

ćĪ›Ħą››łĆƟćąđĈ¨ Š‚ũ“ƯĢƮĢ»’Ŧ“ ư ’Ÿs¡ŰŮƁ‚=8 Ŧ€¡Ůs ŰŮ ưƟĢƮƮƟƮƮƮ

THE GREENS ®¡“_¥_ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ ‚=8 Ŧ€¡Ůs ŰŮ ưƟģƮƮƟƮƮƮ

DUBAI SPORTS CITY

www.glreuae.com

€¡‚©œŲsWƮĢƮ-ƳģĢģƳġƲƀŰsj ’s ƁŦIs s‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl

Golden legends Real Estate RERA No.2118

Źs!’Ŧ“ ư ŰŮ ƱƟưƮƮƟƮƮƮ

Tel: 04 3255700 Fax: 04 3255786 Usha:050 8656847, Email:info@glreuae.com (RERA ID 8588)

’Ŧ“ ư ®s ŰŮ ƯƟưƮƮƟƮƮƮ

P.O.Box: 115080 ,Dubai- United Arab Emirates

ISSUE 869

//

58


® űŰƁ

sg¡‚šŰŮŽs7“®i©ĄƁŮŰŦ“e ŦŰ®¡ƁŮŰŦ‘àà¡ŮŰƁ‚ưưŽs7“®àài©ٓŰŦ‚àà źs`’ſš® Ɓ€k¹ŰŦƒ¢‚®àà“kĄsg¡‚šŰŮ ŮƁ‚®“kĄsg¡‚š®sœàà s©’àà Ɓ®i© ƁųƁŰ®¹Ų“Űs¹Ůslkàà_©ž’sk’7k ŰslŸsŦ ŰŮsųƁŰ®¹#€ “eƁŮŰŦ‘¡Ŧſs©àà sf¹vgŦ“ ‚b^©ŰŮſs¡Ű“j©ۓaſ€àà ®dbUf¢‚c ۓàà_¹‘¡Ŧ’ĄŰs7ƁĄ‚c8k‘¡ŦűŦ…©ž’¥k¡ŦƁ #ŮŦŮŦŰŮslk_©ž‘¡Ŧ»€ٓ’8Ű ſs8 Űsj©ŰŮĄűs ۓ8¹Ŧ‚®fd8>®‚‚

©Ą‚œ©‚‚àà űŦ…©ž’8fƁŮ’¹®´€àà©< ©Ů’’8 ¢’djق¹sfd8àà ŦĄűsàà ۓ8¹Ŧ‚ €¡€ ű‚Ɓ’<©¢‚àà s’¹®sjàà>€ˆ¡Ŧ‚àà s€ Ą‚8>ſs8 Űsj©ĔĔČ…=ŰŮٓƀŦ‚j #ٓ žsŝŦĄƁĄƁŰ‚Œi8=Ąs…¡sűš

„©iœŦſ“8ŰsŸŰŮŮŦ²ſsŸ“ űŦ„žŽs7“®àài©sl»ŮŦ²ààſsŸ“s™Ű ’©j`²©ŮŰŦ€s8àà Ŧ©ŰŮ®k©_“¥ sƀs űƁŰĄƁ’k©ű‘àà©jŰŮ#v‚¢©‘¡ŦűŦ®àà¡Ŧ€ ٓ ’s ưyĢŮŦŮŰŦ‚ſ€àà ®dbűŦ’7kàà slŸ ŰŮۓa#ŮŦŮ‚àà7 „©iœŦſ“8ŰsŸƀsœàà ss ź€vs‘àॡűsſŦ“k’àà¡ű‚®slžsàà #v ŦŽsg8Ŧ‘¡ŦűŦ’s ưģŮŦ²ſsŸ“

ق¹ž´ŦŦŰ„©“¤ ‚ž®€ſŦƒ©ſs©s¡ƁŰ ’¹„©“¤ ‚žƀsœàà ss‚¡€»ſs©s¡ƁŰ€jü v©sdƀsœ s‘¡ŦŰŮƀs’àà ƁŽsàà ƁŮűŦ…© ųŦĄ‚©¢ƀŰsk¹Žs7Ů’Ɓ’8 ¢’7k ƁŮٓƀق¹ ‘¡Ŧ®s˜s>űŦ®8àà ‚lſsàà “¤ ‚ ŠjűŦ #ق¹‚_8kŦŰƀsœ s ®€ſsƒ©ƀ€àà ‚àà_8kvàà ‚lŲsàà Ŧ‚ Ģſs©s¡ƁŰv¡‚¡€ƀŰƁŮŰŮ„©“¤àà ‚žƀsœàà s ’Ɓ‘¡ŦűŦ…àਫ਼’¥©sŰŮvàà Ŧſs“ŮŰsàà©i© v>©s‚¡€‘¡Ɓ‚ž ٓƀ€ ſŦ“kſsàà©s¡ƁŰ€jüĄsàààfd8 ŦŽs7Ů ®€ſs“ŮŰs©i©ġƮűŦ…©„©“¤ ‚žƀsœàà s #ŮŰŦŮ

’7kàà ƁŮſsŦ“ƁųűŰƁ‚¡űƁ»ĄűŰٓàà¢ٓjü ũo©ĄsaŦ’>iDۓŰŮ’¹ق¹€©¹o’8 ¢ ƀsœàà svàà ‚ž‚ ‘¡Ɓ‚žٓƀ€àà ſŦ“kƀ‚¡€ `ſs¡sžsſs_¡Ŧ®8 ‚ž‚ sƀ€k’¹v Ŧ #žŮ‚¹vgŦ“

57

//

ISSUE 869

€ Ąűs ۓ8¹Ŧ‚®‚‚ Ŧ‚¡“©ƁŦ ƀsœ sſ³“;àà>sŦ‚¡“©ƁŦ®“Ŧ“Žs7Ů’ v¡Ŧ€‚œ¡ŮŰs7¥¡®se‚ž®‚‘¡Ŧ»Ąűs ۓ8¹Ŧ‚ #v‚¢ƀ€l‚ŦŰĄƒ¡‚7ſs “¤ ‚

‚ŦŰĄűs ۓ8¹Ŧ‚v¡Ŧ€’8 ¢Žs Ŧ‚¡“©ƁŦ Űsk¹‚ٓ vŜűŦ^©‚ ŦƁŦŰŮsŦvàà ŦŮƀ€l ۓ8¹Ŧ‚©®‚‚ ®´€©<‘¡ŦűŦ…©ž#€àà ® ĄŮsšŹs»ĄƁĄsfd8 ŦűŦ„žsŦٓĄűsàà

#v ŦŮƀ€l‚Ŧې©‘¡Ŧv¡Ŧ€ŰŦ€¡ŮƁŮ


® űŰƁ

’¢ŦVŮ‚ ŮŰŮƁſŦ““œ‚

ſŦ‚¡ŦųűŰƁűƁŰvfũssfŦ

Űsk¹ũsgsàà>ŰƁŮűŦƁق¹ŰŦ¢ŦƁŦŰ’<©8ſs¡sž ®i©ŰŮ’¹Ą‚slſsk¥¡űsĄűs‚àà v©d™Ɓ ’¥©ۓŰŮق¹€©¹o»€kk¹®ĄűsſŦ‚àà¡ŦŽs7“ ſŦŰƁŮٓ ĄűsüĄsۓàà_¹ŰŮſsk¥¡űs‘¡Ŧ Žs ƁŮſŦ‚¡ŦŰŮ€¡s€kàà sƀ€ŦہœŦŰĄűs‚àà

‘¡Ŧق¹ſŦ“ààkĄƁ#€ààkk¹Ą‚¤àà ŦŰٓ vàà€ ’ūƁ‚ ƁŮƁŰƁĄŦ‚ŦŰٓàà Œ©i¥€¡sſsk¥¡űs ſs¥ ŦŽss Ÿ“™“‘¡Ŧ#€kk¹†=_ſŦ‚¡Ŧ #ٓ ®ŮŦ²ſsŸ“s™ŰƁ’¢ŦVŮ

sŰŦ€¡Ův>Ş’j©’¹®¡ŦŮ®iſŦق¢sàà #vŰ »Ů“ƀق¹žsWٓ ٓàà ’‚f‚«¡ŦŰŮ³“àà ƀ€k>«¡‚«¡ĄƁsàà>’®“svƁſs¡sžŰŮ #€ق¹ s€€àà_®ƒi¢’“’s™ŦvààƁŰِàà©ƁŮ ‘¡ŦŰŮ#€ sƀ€‚©ƀ€kk¹‘©©d®8skžũs‚™ ŮŰŦƁŦŰٓ ®¡Ŧ€8Ŧ’‚™’àà ‚Ů³“©’i‚ ŰŮſs “¤ ‚ ’¹®sŰŮق¹„©“¤ ‚žƀűŦƁŰŮ t©‚‘¡€#€ق¥j“ũs‚™űŦ«¡¬àà© Ů³“‚Ŧ‚«¡‚ġŧs>sŸ“j<ŰŮ„©“¤ ‚ž ®¡sl’j©’i‚’ٓdűŦƁŮŦŮvàà>¥ ’‘ #€sűs

’ŦŰs¹ų“ž®iſŦ““«¡œ‚

€ Űsk¹‚ųsŦِ©®‚‚

ųsŦِàà©vàà>¥ Žs7Ů’Ɓ’8àà ¢’7kàà_¥¡ »‚‚^©žŰslŸƁvàà>©’8fŰِĄs7sg ‘©_ŦĄŰsk¹‚’žŦ€ŦųsŦŮƀsœàà sſ³“;àà> s8 ŦŰ‘©jŰŮ#€ق¹©‘¡ŦĄ‚œ©‚‚ űŦ®j s ƀsœ s‘¡Ŧv“®‚‚ ſŦ“k’Ą€jü‚c®i #€ ŧs=8Ŧ€¡€®‚‚ ®‚ds

s’¹ſŦ‚¡ŦſsŦ““©s¹’ŦŰs¹»®s¡Ɓs¹sààŰŮ ®s‚lũsgsàà>’žŦƒŦűŦ7ĄsűƁŰ‘¡‚ š ‘¡‚ šŰŮƁv ŦŮۓa®i©ĄƁŮŰŦŰŮſsl ®slũsgsàà>®ssĄƁŰƀűŰs7„sàà űƁŰ ſs ‚ ’´8Ŧvi’»ŮŦŮvàà ŮűŦŦŰs©s¤àà Ŧ ſsŦ““‘¡Ŧ#vf¢ŸŦŮƁŦŰ®sŰŦŮſs8 Űsj©ŰŮ ‘¡Ŧ#ٓĄŰsj©‚8>ŰŮűƁŰƯƯ’s ƯƲs¹’ŦŰs¹ #€ ž´Ŧ’8 ¢’dj‚7 vŰŰsk¹®žsűŦ„©“¤ ‚ž žsŽs7“ũsgsàà>®¡slžŰslŸ«¡’i‚ŰŮ ŮŦ²ſsŸ“Ɓ’¢ŦVŮĄŦ‚‚ ŮŰŮ ƀsœ űŰƁŰŮ’8 ¢’7k_¥¡„©“¤àà ‚ž©® žŦƒŦƁŰsaŦſƁsd»vàà Ɓ€©iſsjŰ^k‚

sŦvŰ‚làà ‘¡ŦŮ³“©źs`’űŦ“Ŧ‚¡€ ŰŮ»Ąűs‘¡Ŧvàà>Ş’j©ſs¡sžŰŮĄ‚‚ٓƁs ’ƀŰs Ŧs’8 ¢’7k_¥¡®“j’f© Ɓſsűsàà

ISSUE 869

//

56


® űŰƁ

ٓ ® ūŰs sj¹vsűŦ‚ s“ ©¡s_© ‚7 ‚ s“à ©¡s_©®¥à ƒžƀƁ‚¢ «¡Ž“‚Ąsàl8sŰƀۓbà ŦūƁ‚à Žs‘¡Ŧsقà¹t¡¥ŦŰsj¹vàsűŦ ®k7ªà©¹ŦĄ“à>Ŧ‚’sűƁŰ‚à7 ٓ űŦv79…k¹ŦƁ®“à ’¥k¡Ŧ‚ #v Ŧƀق¥ŮŰŦŰƀŮŦŮſs_

’ٓ’8àà Ŧ“ žŮ‚űŦ€k¹tàࡁ¥ #€k€®8©jŦũsd¡s €©¹o‘àà%vf¢l¹‘©sàà Is Žss¹űŦ‚©’’àà¹Ą‚7 ‚k¹® ‚ s“ ®8´ Ŵ“` ŰŮ®¥ ƒž #v Ŧ’d¡s »Ů“ Ŭ‚b

55

//

©¡sàà_©’à๮ààsűűŦƀsàà«àà¡ ũssfŦŰŦŰŮ®¥ Ŧžsœk’‚ s“ #Ůہ¢®»vŰsj¹vs’ªš ŰŮ«¡Ž“àà‚ĄŦƀۓbàà Ŧƀ€ààkŦŰ sƁv ŦĄ‚8>“‚¢ſs8àà Űsj© ŰŦ‚®Ŧ‚jvCŰsƁŮŽs’ ūŰs ų‚ űŦſ“ Ąs’8Gs’8‚¢ #ٓ ’8 ¢’8fſs8>iœŦźŦ‚œi’sűƁŰ ٓƀق¹‚_8kĄ‚7 ª©¹ŦűŦg’ ’8>š’8>š‚ s“ ’¥k¡Ŧ‚®k7 űŦ„žƁٓàà ®ūŰs sj¹vsűŦ ŦŰ‚7 ‘¡Ŧ’àग़®®“àà ‚¡€ſš

ISSUE 869


ISSUE 869

//

54


sjk©

€ ŰŦƒ¢‚®g© “Ąs©ŮŰs¥ Ŧ

®kŰs¹«ſs8 ŮŰŮưƮƯġ®‚¢

#ق7’s ’ŦŰŽs őŦŰž“7š‘¡‚8lƀƒ¡s ’8àà>¡s 2Ą“s³³3Ɓ2®žsž®¹Űskàà Ŧ3Űs¹ąĒĄŦ‚Ŧ‘¡‚8l…àà=ŰŮ ņǥʼnķıň3’Ŧ‚s2«©‚7j©‘©8 s3’¹®sŰŮ#€àà 2®‚¢3ƀƒ¡svs¡ŰŮ #€k¹t>¹ŦŰąĒ’Ŧ‚‘¡‚8lƀƒ¡s€ “2ŀńǦıĦļňŀ ſs¡ŦŰ3Ɓ2ۓji¥3’ààĚŰĄŦ‚Ŧ‘¡‚8lƀƒ¡s»‚ۓ¤¡ŰŮƁ“àà©sųŰŦƒ¢’ Ąs7Ű‚œ¡ŮűŦ2«¡ŰŮ3Ɓ2Űs³«¡Ű€k¹3»2Ůű®3»2k©Ŧ3#v‚¢id2ƒ©¡“ ‘©8àà s3®Ŧ‚js2Ůű®3’¹2Ų€gžs3’Ŧ‚#€ٓ…=‘¡Ŧƀƒ¡s ^sàà ƁĚŰĄŰs¥j‘¡‚8lƀƒ¡s€àà “»Ů‚’küĄƁŰ’2«©‚7j© ſs¡ŦŰ3Ɓ2ۓji¥3űŦĄŰs¹2ćķňļijŕļŃĵĆķńŅ3’Ŧ‚#€ŮŴs`8 Ŧٓ ’ŦŰ #€ ®‚dƀ€‚ſŦ“k’ĚŰ’Ŧ‚‘¡‚8l…=ŰŮ2ƒ©¡“ ĚŰž“7š‘¡‚8l…=ŰŮ2ƒ©¡“ſs¡ŦŰ3Ɓ2ۓji¥3űŦĄ‚œ¡Ůő‚8_Űs¹2v‚ 3 …=ŰŮ2“¡‚œ s®>©¹3‚Ŧ‘¡‚€¡€#€ 2®‚¢3ƀƒ¡st>¹’“Žs>Ŧ ’s ŰĄŦ‚’Ŧ‚‘¡‚8lƀƒ¡sƁ€ ®‚dƀ€‚ſŦ“k’Ą‚8s¹ž“7š‘¡‚8l 2ŪۓžŦž3Ɓ2ŽŮš3űŦ®¹‚8_Űs¹2®sŜšŶ“gàà 3i©®g© “’Ą‚¡“` 2Ůű®3Ɓ2«©‚7j©‘©8 s3űŦ®¹‚8_Ą’Ŧ‚’¹2ũŦƁŦ‚¹Ɓv¹3#€àà sbŦ #€ ƀƒ¡st>¹’“2®‚¢3ƒ¡Ŧ““˜€¡Ɓ®g© “‘¡‚8l…=ŰŮ»v Ŧ

53

//

ISSUE 869

ŰŮ’¹®ŜŦ‚® 2®‚¢3®g© “ƒ¡Ŧ“űŦƀŰƁŮ‘©jàà_ Ɓƀs<kžſs¢€‚ ’’¹ưƮƯġ®‚¢‚78dƒ¡Ŧ“ſs¢€‚#€€àà ®‚d»€àà ŰŦƒ¢‚„iŝš„ »2®kŰs¹«ž3’¹€€ ®‚d®sŰŮ»ŮŰŦŮũ‚l ®g© “Ąs©ŮŰs¥ Ŧ ٓ ſšűŦŦېi©®g© “‘¡‚8lƀƒ¡s€ “2s8©3ƀƁ‚¢s ƀŰs8

s€àà “2«sžvŮ3Ą“àà>Ŧ‚ƀƁ‚¢»Žsàà ž“7š‘¡‚8l…=ŰŮ#€k¹ ƀƒ¡s’2Űs³«¡Ű€k¹3Ɓ2ۓji¥3»2vf©¡“ ‚i©3ſ“Ÿ®Ŧ€k‚kv>¥ #€k¹Ŧ€©žv Ů2®‚¢3 ®8©¹3űŦĄŰsšvàà>¥ s€àà “2ق3Űs¹‘¡‚€¡€2sƀŮŦűźŦ‚àà Ŧ3 #€k¹ٓ ſšűŦŦŰŽs ’Ŧ‚‘¡‚8lƀƒ¡s2ŲŰs“Ɓ‚3Ɓ2ۓji¥3»2Ą‚ž »2«©‚7j©‘©8 s3#v‚¢id2ق3’ĚsžĄ““ ĄŦ‚Ŧ‘¡‚8lƀƒ¡s ƀƒ¡s‘¡Ŧt>¹ĄŦ‚2ق3Ąs7ŰűŦ2ŲŰs“Ɓ‚3Ɓ2ƒ¡ŰsŦŰs 3»2Ą‚ž®8©¹3 ſŦ“k’2«sžvŮ3žsĚsààž®Ɓ‚¢ĄŦ‚Ŧ‘¡‚8l…=ŰŮ#€ٓ2®àà‚¢3 Ɓssü¡Ű3Ɓ2Ůű®3Ɓ2«©‚7j©‘©8àà s3űŦ®¹‚8_Űsš#€àà ž´Ŧƀ€‚ #€ٓ®g© “Űs¥ ŦŽs>Ŧƒ¡Ŧ“űŦ…=‘¡ŦĄsكsűŦ2“¹Ŧ®¥© »2®¡“€¡“¡Ů3űŦĄs’Ŧ‚U Ŧ¢‚ v_žs2ƒ“¢ŦŰŮ‘©<j¡Ŧ3ƀƁ‚¢®kŰs¹«ž Ŵs`8 Ŧٓ ’ŦŰőŦŰĄŦ‚Ŧ‘¡‚8lƀƒ¡svàà>Ŧ“2v¡ŦƁ«3Ɓ2‘©ižű€3 #€Ů ’¹2®kŰs¹«ž3€¡€Űs¹»®‚¢ƒ¡Ŧ“űŦƀŰƁŮ‘¡ŦőŦŰ’Ŧ‚‘¡‚8l…=ŰŮ »Ů“ƀق¹’˜ŦŰŦŦŰſš2‚©ŜŦvž3Ɓ2„©“ Ɓ“v>¡‚¹3»2ŽƁ‚¢“¡Ů3®Ŧ‚js Ąs7ŰűŦ2ű“©3Ɓ3őŰ´¹Ą‚¢3»2ƒ“8 Ŧ^k©ƁŰ3#€àà ®‚dƀ€‚ſŦ“k’ € “2‘_űƁŰ3ž“7šs2‘©ižű€3#€ٓƀƒ¡s‘¡Ŧt>¹ĄŦ‚’Ŧ‚‘¡Ŧ


┬« sk_┼дкЂ┼░

┬«┬Аs sk кђ┬ђ┬Аs┼┐┼д┼░┼д┬Ѓ ┼┐┬ђ┬А┬ђk ─ё┼д┬ѓ ┼┐┬ђ┼ЙsW┼┐┬ђ ┬ё┬Цi┬А┼░ws┼┐┬ђ┬А┬ђk %vf┬б┼┐┼дкЂ┼░v ┼д┬ђl┼▓sk ┼░s┬╣─ё┬ђj├╝┬љ┬А┬ѓ v┬Еd┬ЎкЂ┼░┼«┼д┼░sj├а├а ┼Е┬┤a─ё┬ђd┬њg┬Е┼«─А─бs┬Ј┼д┬ђ┼┐┬ђ┬А┬ђk ┼░s┬ѓ┬╗┼«┬Њ├а├а ┬« ┬Ёs┬╣s┼░s┬╣┬Љ┬А┼дкЂкђ┼«┬ѓ┬╣v┬А┬Њg┼д┼░┼┐┬ђ┬«kj┬А┼дкђs┬ю8 ┼«┼┐┬ђ┬А┬ђk #┬ђ┼«┬«┼░┼д┬ѓ┬ё┬Цi┬А┼░ v┬Њf┬ђ┬Ў─ёs─ё┼«s┬«8┼АкЂ┬«kj┬А┼д─ёs┼й┬Њi├а├а ┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼д┬╗┼д┼▒┼▓┬ѓ8 ┼д─ёs┼┐┬Њ┼░┬Њ ┬Ј ┼д┼«┬њ┬Љ┬Е┼░кЂ┬ђ┼д─ё┼▒s├а├а s┼░s┼┐┬ђ┬А┬ђk %┼«┼д┼«┬њ┼д┼«┼д─ёкЂ#┼«┬ѓ├а├а┬Е┬б┬«┼Е┼░┬Њ┬Ю┼┐┬Њ├а├а ┬│s┼д┼░┬ЈjC┬њs8├а├а ┼АкЂ┼«┼░кЂ┼А┬«┼«┬ЊкЂ┬њ┬«┬б┬ђ┼▒┬њv7├а├а>v79┼▓s├а├а>┼д┼┐┬Њ ┬«┬Њ ┬«кЂ┬ѓ┼«┬ѓ┬Цij┼«┬Њ7ls┼░s┬╣┬Љ├а├а┬А┼д┬ђk┬╣┬«vcs├╝┼д┼░ti┼┐┬ђ┬А┬ђk #┼«┬ѓ├а├а┬« ┬Ј9┬«┼д┬ѓb ┬ѓ┼д┬ѓ┼д┼░sj├а├а ti┬ђ┼д┬Њ┬«┬њ┬╣┼«┬ѓ┬Е┬б┬«┼Йs┼Ю┼д┼┐┬Њ ┼┐s┬А┬ѓ┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼дкЂ s┬АкЂ┼┐┼д┬ѓ┬ю┬љ┬Е┼д┬Њ┬«M┬љ┬А┬ђk ┬«┬њ┬╣┬«s┼▒%v ┼д┼«┼░sl ┼д─ёкЂ#┬ђ┬АsMvcs├╝┬њ8┬Ц

─ёV┬ѓ┼д┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼д┬╗┼▓┬ѓ8 ┼д┬Ёs┬╣┬њ┬ђ кђ┼░s ┼д┬њ┬╣┬њ┬Њ┬б┼┐sjкђ┬ђk #┬љ┬Е├а├а s┬Љ┬Е┬юj ┬Ј┬ўs>┬њ┬ѓv79кђs┬ю┬њ<┬Е8┼░┼«┬ђs┼Ю┼д┬«sv┬Аs┬Ц├а├а кЂ┼х┼д┬ѓ8┼д┬Ёs┬╣кЂ─ё┼«┬ѓ s─ё┼░s┬╣кЂ┬«dj┼Хs7┼░┼д┬ѓ┬ю┬А┼«─ё┬Њ├а├а ┼▒┼д%┼«кЂ┬Ѓ┼д─ё┬ђj├╝#v├а├а ┼д┼«┬љ┬Е┼д┬Њ ┼┐┬Њ┼д┬ѓ┬Е┬ъ ┼░┼д┬ѓ┬ѓ┬«┼дкЂ┼░v79┼йs`┼д┬╗┬љ┬А┬ђk ┬«─ё┬ѓ┬ю┬А┼«s┬њ┬╣┬«s┼▒┼д┬ѓ┬А┼▒┬ђ├а├а ┬ђ┼д┬Њ v┬А┬Њg ┼▓┬ѓ8 ┼дs┼░┼д┬Њ ┼«кЂt├а├а sks┬ѕ┬А┼д┬ѓ├а├а s┬њ┼д┬Њ┼░┼«┼д┼░s┼йs`┼д┬Љ┬А┼д#┼«┬Њ├а├а ┬« кђ┬ђk ┼▒┼д┬ѓкђ┬ђ┬Аs┬ѓ┬ъкЂ┬ѓ┬ѓ┬Њ┬╗┬«кЂ┬ѓ┬бкђ┬ђk ┬љ┬Е┼д┬ђv ┼д┼Й┼▒┬│#┬ђk┬╣┬«┬њ┼д┬Њ─ё┬ѓ8j┬╣ #v ┼д─ё┼«┬ѓ

ISSUE 869

//

52


® sk_ŦƁŰ

€©_=7ŦŰٓ €©k¹®ƀs78 Ŧ®8Ɓ

®8 šĄŦ‚%ŮƁƒŦƁق¹ƀŰs Ŧٓ s €¡s»ſs8©¢€űŰŮ…ŦŰš’ſ€© ŰƁ €¡‚¡¤€©8>’¹ۓbsjŦŰſsٓ ’¹®ssfŦ‚ s=ٓ …ű‚ űŦƁ ’€©Ŧ“8s€àà¡ŰŦقvàà ŮƀŮŦŮŭŰ ſs©s®k>#€© ‚®7>…ŦŰš ſs ٓ űŦŮŦ‚Ŧ®ad®s¢’¥k¡Ŧ ’Ÿ€¡s€kŦŮ®MƁ€“àà ®’8> ’i‚ŰŮ%vf¢Ɓق¹ƀŰs Ŧ€kk¹Űs¹ ¡´Ɓss¡ƁŰ’»€¡sŮŦ‚Ŧ‘¡ŦŽƁŦ »€ksàà “¤j’ààsſsàà ٓ ’¦šƁſsàà ſƁŰŮĄŦ€’‘©k¦j ‘¡ŦžŦŰšžŦŰšƁ€kŮų“¢€kŦ“ ® s€kk©7s€kk¹®ijŦŰs’8àà Ŧ“ ŰŦ€gۀgŸs’8 Ŧ“ ‘¡Ŧ’ſ€© Ű ’8àà ŦŮ…ŦŰšƁƀقũ€kŦ“® ŰŮ®k©s®àà sk_ŦƁŰ‘¡Ŧ#€kàà s €¡sŮŦ‚Ŧ’8 Ů‘¡Ŧ%ق¹€©¹sſs¡sž Ɓ€k8àà>®is¹ق«¡’¹€ks¡ŰŮ »€ks¡v Ůſs v©dŦƁ’’¹®sű #€kk¹Ŧ€©žŦŰv©g“®kd€kŦ“®

51

//

’ſ€© ŰƁſsٓ s®8àà šĄŦ‚ €¡sŽƁŦ’iƁŰŮſs8©¢€űŰŮ…ŦŰš #€¡‚¡¤»€©8>’¹’“œšŦŰſsٓ %vf¢Ųskàà_ŦƁŰ»®kàà>‘àà> »€ũssfŦàà©Ů’ŮŦ‚ŦűŦĄŦƀ€àà …ű‚àà ŦŰٓ žŦ€ſsàà ®¢€ű ŰŮ€kk¹®®¡slkŲsàà>ŦƁƀق¹ ’ű“kŮŦ‚ààŦ‘¡Ŧ»vààf¢€¡sŠŦƁ ĄƁ#€Ŧƀق¥Ŧ€©žv Ůٓ v sk ®8 šĄŦ‚ƀ€ ’˜ŦŰŦ®¡sŰs¥ŦŰ’

ISSUE 869


ŪŮŦ“

‚t©ſŦŮűŮĄs®űٓ žŮ‚ƀ‚süűŦŰŦ‚ĄŦ‚ €ق¹‚©œ8 ŮŦŰ€s‘©8>Ş„©ižſŦۓo®8Ɓ ®€űŦ#€ŮŦŮ“ŦŰt©Ű€s»ũŮs>ĄƁŰűŦslš Ɓ‚8Ąsƀsœ8>¡ŦŰŮĄ‚t©…¡ŦƒŦŽs7Ů’7 ſŦۓoűŦ®j©»vàà=8¡sž®Űš®ĄsŲ““ŦƁ ŦŰٓ ũsg©gCſŦ‚ààl®s¢š„©ižàà€fƀŰŦŮŦ s‚t©®¡sàà sk ĄŦ‚ſŦۓàào#€ق¹űsààš Ų““ŦĄsƀsœ8àà>¡ŦŰŮŲ“àà>üsũۓàà’ ŰŮ„©iž©ƀs‘jlŽƁŦ’¥k¡Ŧs€€àà ‚g8àà> €€ ő“¥_ſŦ“ġ’‘©>žsŦſŦ€©ƀsœ8>¡Ŧ ĄŦ‚®8Ɓű“‚ſŦ“ġ#€k8‚¢‚c‚¡űŦŰsààlšƁ „©iž’¹€k8àà>ŦŮ®M»€€àà jŮŰŦƁĄ‚t© ĄŦ‚ſŦۓo®àà8Ɓ#vàà Ŧ’8‚¢‚c‚¡űŦŰslš ’“8slšűŦ®¥¡»€€ jŮŰŦƁſŦŮűŮĄ‚©œ8 Ů Ɓٓ €Ŧ“8sق¹®űٓ ’žŦ€Ŧ“sŸsƁ€àà €sžs¹s’_g‘¡ŦsŦ€ŮĄŰŦ‚ŦŰ…s8àà €j slš®€® ŰűsŰŮ#€€ ‚©œ8 ŮŻŰsàà ġ‚Ɓ Ž“žƁ®¡s sk őŰŦ€»ƀŦ‚j‘fi® “¢ĄŮŦ€d ſs‚<űŦ’¹’¥7àà ‘¡ŦĄsaŦ#€ Œàà_¹€g ’®s¢šƀŰŦŮŦ’Žsg8ŦűŦ€d€k8àà>ŰŦŮ’gsàà

#€ق¹źŦ‚8ŦĄ‚t©ƀ‚gsƀŮ

v “ …šŰŮƀ€_Ŭs88Ŧ®sj8 s

ų‚ƀsœ8àà Ůs‚¥sų‚’ űs¢ſ€àà Šjs’¹€ٓMŦ“ s’j…šĄs’id ſsl¢s üŋd¡‚ slšƁ’8‚¢Ŧ‚ŦŰ ’s8=7àà “ Ɓ€kk¹®ő‚ŦŰ »€©àà ‚®7©àà š„¹¬©’àà ŰŮ«s€àࡀſsj8 sàà sŦ #v “ …šĄs’id

sŝšŰŮƁvàà ŦŮŰŦ‚Vs“àà Ą‚8©ŰŦƒĢűs¢vf‚¥sƁŮ ūƁ‚ ĄŦ‚ààƁٓƀ€àà ’©7d v “ ŮŦ“űŦ®s Ąs‚¥s »ſق¹’db’dbs®8àà>¡s ūŰs ‘àà©ű‚¡űààüűŦsààlš #€ق¹® %vf¢ƒkb®sàà_…šŽ“;> űsšs¹® s©8Ŧ®sſŦ‚¢Űs¹

sƒàkb®sà_…šŽ“;à> €¡€ſsj8 s ’¥k¡Ŧ’ƀŰs Ŧ Ŭs88ŦƒàkbĄűŰƁsà_¹«às %vf¢»€à ¡‚’jd ƀ€à_ €à¡€ ſsj8 sà Ąű“à …š ũŰs> ƒkbĄűŰƁsà_¹«s #v Ŧ€®s ŠààjŰŮĄƒàà˜ssàà™Ű€jü ®žŰŮ%ق¹Űsààl ŦſŦŰsœ‚7 ‚®k7®sàà_…šsŲsààW €¡€ ſsj8 sàà Ąű“àà …š ű“k’¹ƒkbĄűŰƁsàà_¹«s ſŦۓs»vàà Ŧƀ€àà_Ŭs88Ŧ ‘©àà s ƁŮ sàà ’ààis´ ƁžŦƒŦſs¥àà’®sàà_…š Űsl®¥©s¥Œàà¹sŦۍ¡‚ #€ق¹ Ąű“àà …šviŮۓŰŮĄƁ ‘àࡂ¡ű’ààg7 ŰŮ%قàà¹ſsàà© ®j¡€’ààs ۓ“ſsj8 sàà

ISSUE 869

//

50


ŪŮŦ“

ƀsœ_¡sMŰŮĄű“ …š Ųs7ۀkŧs8¹

űs „¡Ɓ‚

’Ůs’ ۀ €¡‚š

ŰŮ»Ųs7ۀk®sà_…šũsà©ijſƁsàd Ɓvfvs Ąű“ …š‘¡Ŧ%vf¢’k©ű‘¡Ŧ ®s_…š’’8à ¢’8fŮŦ€s’g©ŮĢģ #€ ųŰŦƒ¢ »Ąű“àà …š ‘¡Ŧ ŰŮ%ŮƁƒààŦ ®ààœk ®i Ɓv_l7¡ŮŰŦ»’s Ű‚kũŦŰs_8ŦĄs’‚ #v‚¢…šź´¡Ŧ ŮƁŮ’©iŚũs©ijƁ€ Űsl…š%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ #vs¡’ŦŮŦ»v‚¢ŦŰƀsœ_¡sM‚ Ŧ‚ ’¹ ƀŰsŰŮŲs7ۀk®s_…šũs©ijſƁsd Ÿ“™“‘¡Ŧ%vf¢ƀ€àà Ůs¡Ąű“ …švi #v Ŧ® ۂŽsŰŮ ŰŮƀs‘jlž“ űŦſs¢ƒ‚ŧs8¹ƀsœ_¡sM Ųs7ۀkĄsƀsœ_¡sM®j˜ŦŮĄŰŦƒ¢‚ü ’¹ق¹Űs¹’űsšŰs7slƀŦŰŰsààlŸŰŮŠŦƁ ŰŮ‚ sƱġƮƁv Ŧƀٓsž‚ƀs‘jlls #€Ŧƀق¹v¹‚ ƀsœ_¡sM‘¡Ŧ

49

//

ISSUE 869

ƒ©‚©àà>‘¡ŦŰŮ%ŮƁƒŦ»€k¹® ’‚<kŮsàà¡űũsŮs`€sàà ‘¡ŦűŦĄŰs©àà>’¹¡Ŧƀٓœ‚ ſŦű“ààš…ŦŮŦŰſs¢€¡Ů’Bsàà

#€kŮ®©¥_ ’’“sàà%قàà¹~àࡂ`ĄƁ »ƀŦŰ ‚àà¡űƁ ſsààƁsd €àà¡Ůűs ¹‚¡€»ſŦۀűsvƁŰŦ€s8 Ŧ ſ³“;àà> Ɓ Ąűsàà ‚l Ɓ ƀŦŰ v©kŦĄŦ‚®Ŧ€Ŧſ“k¹sˆ‚¡ů ’àà ۀ‘¡ŦſŦű“š…ŦŮ®s #v Ŧ’8‚œũۓ

’àà ƯƯĢ „ààŦVŰƁŦ ˆàà “ s®8_l€©làà ſs8àà Űsj© űŦ‚ààf’àà ’¹€€àà ààg8k sžƁv Ů’©sűŦſŦű“š…ŦŮ Žs’¹€Ŧƀ€ ®œ8àà>¥ ŰsŸŮ #v Ŧ…=v¡s™Űslš ƀ€kŦŰŽs%vàà ŦŮſs©®f©b #v Ŧƀ€ ž´Ŧ© ƁƁŰٓ sųŰƁ‚ààžƁųű“ààš„©˜Ű v©d™Ɓ’àà¥k¡Ŧ’ààƀŰsàà Ŧsàà v©kŦ»űƁ‚Ŧxk¢ƀŮst sks ſsàà “ƒ©ƒ¹‚ſŦű“ààš…ŦŮ €¡€lũ€àà ’ààŦŰŮsš‘àà ƁŰ

%vàà ŦŮŰsl Ŧ®ààf©b®àà>© €`’¹’ ۀ„¡Ɓ‚àà ƀ€kŦŰ ſŦű“š…ŦŮűŦ‚fŰsààlŸŽsg8Ŧ ’“M®¡sjkŦŰ’àà ۀ’‚>ž ©Ů’vàà ŦŮŦŰvkŰ®àà8ƁŮ ´¹s©¹ƀŮsŰŮªààŸ’źŦ‚BŦ ŰŮ’¹ƀ€ źŮs`’Bs ŰsŸŮ ŰŦٓiƀŮŦƒ©is™Ű’Bsàà ‘¡Ŧ ŰŮ®¡sjkŦŰŽƁŦ’7Şű“š…ŦŮ űŦ‚œ¡Ů‚f’ Ɓق¤àà ſsžŮ ‘¡Ŧƀ€kŦŰƀŦ‚j’ſŦű“š…ŦŮ #€€ ®j ű„¡Ɓ‚

’is´ſsƁ€`%ŮƁƒààŦĄƁ


ũŦŰsŦ

·Iµ²A nj S¨o{ SLY » uÃwDU *

ƀŮƁƒŦ®Ů’‚œ¡ŮŲ““Ŧƀsœ8>¡ŦġƮƮ € €Ŧ“

zxs „:(!ygc‡:6…}† F * ~:‡60!~zxs :6„:(!yu[%* zxs :6;f By„ƒÒ;G„:7‚n}* „6J g~…KJ5qrxs{†df1:y*

Žs7g8 Ŧsſšƀ€kk¹«k ƁŒg>vs’Ų““ŦĄsƀsœ8>¡Ŧ‚©©e’¹®sŰŮ űŦũŦŰsŦĄŦƀŮsgƁjſsűs ſ“k¹Ŧ€ Ɓ‚ƁŰſŦ‚s>Ą“ űŦ®ŦƁŦ‚ #v ŦƀŮŦŮ‚7 ‚œ¡ŮŒg>Ų““Ŧƀsœ8>¡ŦƯưƮƮſŮƁƒŦ ŦŰŰsc8Ŧ’¹v ŦŒgàà>Ų““Ŧƀsœ8àà>¡ŦģĢģĄŦŰŦٮق™sŽsŰŮ ŽƁŦűs#v ŦƀٓM€k¡s “ Žs ž‚¢ĄsűƁŰŰŮŴ“`=ſŦ‚s>ĄŦ‚ ſšűŦ„žƁٓ€Ŧ“ Œi8= skŰŮƀsœ8>¡ŦġƮƮs ƀVƁ‚ž‘¡Ŧ®¡Ŧ‚Ŧ Ɓ€¡Ů‚¢€Ŧ“ t`®ŮŰŮƀsœ8>¡ŦƯưƮƮ¹ŮŦ€dĄ€dĄsűsĄŦ‚Ŧs #€ €kŦ“ ®s ŰűƁŰ’¹ۓ ’®i7Ąsƀsœ8>¡Ŧ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ISSUE 869

//

48


sjk┬Е

┬њ8f┬Љ┬А┼д┼┐┼д┬ѓ┬╣┼д┼йs┼░┼«─ёs┬љi┬Е OUT OF THE FURNACE

BLACK ROCK

PHILOMENA

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

PLAYTHISWEEK

┼«┬│┬Њ┬њs ┼░s┬╣┬Ф┬А┼░┼«┬њ┬╣┬Ј ┼д┼░ ┬њ┬╣┼«┬Њ├а ┬«┬њ┬Њ8┬ђk┬Ц┬Е┼░s┬╣ ┬њ┬њ┬╣┬«┼«┼д┼░┼│┬ѓ├а8┬Ц┬Ъ┬Њ┬╣┼░┼«┼д┬ѓ ┬╗┬њ8├а_┬б┼▒s┼╗┼д┬ѓ^k┼▒┼д┬«┬б┼▒s ┼«┼д┬Њ┼й┬│┼«кЂ┬Љ_ кђкЂ┬ѓ┬б┬Ф┬Аs ┬Ј┬Ц ┬њкЂкђ┬ђ├а ┬ѓ┬Е┬б┼░┼«┼░┬ђ= кђ┬ђ├а ┼«┬Њ├аgf─ё┬Ѓ├а┬Е┼А┼░┼д┬ѓ├а ┼д ┼д┬ђ┬Е┬ъ─ё┼д┬ѓ┬Ј ┼д┼░─ёsl ┬┤#v ┼д ┬«┬Њs┬Ї┬А┬ѓ ┼▒┼д┼│┼░┼«┼д┬ѓ┼┐┼«┬ѓ┬╣ ┬Љ┬Еj┬њ├а┬ђ├а ┼░┬«M┬«┬Аs┬њ├а ┼│┼«┬Њ ┼«┬ѓ┬Е┬б┬«┬љ┬Еj`┬Ј┬Е┼« ###кЂ┬ђk┬╣┼д┬ѓ┼д┼д┼░┼┐┬Њs

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤ ┼▒┼д┬њ┬╣┬«j┬Еj┬Юv├а кЂ┼«┬њ├а

┬ѓ├а┬ю┬А┬ђ┬Ц┬Аs├а┬«├а┬╣┼«┬Њ┬╣┼┐┼д┼░кЂ┼« ┬љ┬Еj`┬╗┬ђ├а┼дкђ┬ђ├а ┼Њ┼░┬Ѓ├а ┬њs┬ѓ┬Ф├а┬А┼░┼«┬ђ├а┬ѓ┬Е┬б┬«├а ┼░кЂ┼«─ё┼д┬њgbk┬њ┬╗┬њ8f┬ѓ ┼А ┬Љ┬Е┬њgbk┬«┼д┬Њ┼░┼«кђ┼«s8┼д кђs78├а ┼д┬Ф┬Аs┼д#┬ђkk┬╣┬ѓf├а

sl┼А┬ѓf s┼«┬Њ├а ┬«ws ###кЂ┼«┬Њ ┼▓┬Њs┬╣┬њ┬Ј┬А┬ђ7

THE WOLF OF WALL STREET %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤ ┼Е┼░┬ђ┬њ┼┐s8├а ┼д┼«┬љi┬Е┬Љ├а┬А┼д ┼й┬│┼«┬Ф├а┬А┼Х┬Њg├а кЂ┼┐┬ђ┬Е├а ┼░ ┼Йs├а ┬њ├а ┬«├а┬╣┼░┬Њ┬А┬Њ┬Е ┼░┬Њl├а_ ┬ѓ┬А┬Њ`┬њ┼д┼░┼Е┼░┬Њ├аfi┼┐┼«┼░┬Њ ┼░┼« ┬њ├а┬╣ ─ё┼«┬ѓ├а #┬ђ├а_┬╣ ┬«├а ┼Х┬Њ┬ѓ─ё┼▒s ┼║sf├а кђ┬ђкЂ┬ѓ┬ъ ─ёs┬ѓ ┼«┼░┼«v┬А┬ѓ8├а ┼д┼й┼дкЂ┬њ ###кЂ┼«┬ѓ┬╣┼«s<┬А┼д─ё┼«s┬А┼▒

47

/THE PAST %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤ ┬ѓ├а>j ┬«├а┼д┬ѓ┬А┼д ┼«┬ѓ├а ┬Ф├а┬А кђ┼д┬ѓj┬њ┼д┼░┼«┬Њ├а ─ё┬Њ├а>┼д┬ѓ ┬ђk┬╣┬«┼Љ┬ѓ├а┼│┬ђ┼▒┬ѓкЂ┼« ┼«┬Њ ─ё┼░┼«s├а┬Љ┬Е┼▒┬ѓ├а ┬њs ┬╗┬Љ├а┬Е┬Љ├а┬Еj┼░┼«#┼«┼«┬ѓ├а┬б┼▒s ┼д┼░┬ђ├а┬А┬ђ┬њb┼д┼░┬Ф├а┬А┬Ё├а┼▒ ┬њ┬╣┬«├а8┬Еd┼дкЂ┬╗┬ђ├аk┬╣┬«┼▒s├а┼А v├а ┼д┬Њ ┼░┼« s├а ┼│┬ѓ┬Њ├а ┬њ├а┼д┬Њ ┼┐┼А s├а ┬╗┼┐┼▒ ┼╗┬┤├а

#┼«┬Њ ┬«

/

ISSUE 869

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

┼▒┼д┬њ8> ┼░s┬ю┬њs┼▒кЂ┼░┬Ф┬А ┬╗┬«кЂ┼░┼┐┼д┬ѓ├а├╝┼░┼«кЂs├а┬Е┼« ─ё┬Њ<8>┼┐s8├а ┼д┼«┬ѓ┬Е┬б┼░┼« кЂ┼│┬ѓ>┬ъ┼йs7┼«┬њ┼┐┼▒┬Ф┬А #┼«┬Њ ┬«sl┼Аi┬њ8 ┬Ђ┬б

JACK RYAN: SHADOW RECRUIT %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤ ┼Еs┬┤ ┼д┼┐s┼▒s├а ┼░┬Њs┬Ф┬А ┬Ф┼Йs┬њs┬Ц┬А┬ѓ┼А┬«├а ┬Њ s ┬Ф┬А┼Й┬Њ ┬њ├а_g┬ђ┬Аs┬╗┼┐s┬А┼д┼░ ┬ђ`┬њ┬╣┬«├а кЂ┼░v├а>┬А┼░кЂ┬ѓ ┼«┬Њs┼д┼░s┬Ц├а┬А┬ѓ┼А┼«s`8┼д┼«┼░┼д┼« ###кЂ┬ђk┬╣┬«9k ┬╗┬ђk┬╣
sjk©

ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁű’ AMERICAN HUSTLE

THE ICEMAN

%ſs8 ŦŮ’´

ƀŮŦ“s «à¡ſs8à Ŧِi©‘à¡Ŧ ŦŰ‚¹Űsžžs’®8kà ũ€à ’ űŦvà sl€’¹€k¹®v¡ŦƁŰ €Ŧ’8‚¢’àisſۀ’àds sŦ€kk¹®à®à¢€űŦƁƒàŦŰŮƁ űŦ’¹ٓà ®wsĄŦ’àŮs ###Ɓ€“ ūŰs ſs ٓ ĄŦƁƒŦ

LABOR DAY %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´ »®¥>k©i¹“¹ŮŰs¦¡Ű®dŦƁſs8 ŦŮ قàƁžsà€»ĄŦ’à‚®àis žsŝŦ‚à ĄƁ’¹®sű#ƀŮŦ“s »€à ‚©œ8à ŮƯƴƳģŽsà ŰŮ űŦ…Ŧ‚8 Ů’àƁų‚à>j’ Ą‚7 ‘¡‚8¥Ÿ“¹ƁŦ®àdŦƁ’‚ ###Ɓ€k8 Ŧ€

ƀŰsŰِi©‘¡Ŧſs8à ŦŮ và ŦĄŦ’sà ƯƱ‚à>ž ‚¢Űs¹űƁŰſsࡂŰŮ’๠ƀŦ‚àj’àĶĬĭńňšĬǩ) ’Ŧ“ĄŮ‚àsųŰŮsà ūs©8Ŧ«j¹’’¹ٓ_© €àsg8ŦŰsàſšƁŮŰŦŮ ’s ’àŦŰƁŦ’เàk¥© ’“8€d®Ɓ€‚7ٓ «¡ق‘¡Ŧ’¹€“à_© ###v ŦĄŰŦ‚l8

KILLER JOE %ſs8 ŦŮ’´

ſŦ“à‚à>žžŦƁƁŵ‚à ŰŮss€k¹®àۓ7<ŦŰ sà €à_¥ ŦŰ ųŰƁ‚à Ž“žűŦƀŦŰ‘à¡ŦűŦ€àŦ“8 €k¹ƀŮsf8à ŦƁŦ‚j’j© ####®Ɓ

COMINGSOON

%ſs8 ŦŮ’´ ۓs«à¡ƀŰsŰِài©‘¡Ŧ ŰŮ’¹v ŦFBIĄš®źŦ žs¥>š®s<kũs©ijſs¡‚ űŦĄŮŦ€àdſš’bà ŦƁ’’¹ Ůۓs¥¡‚šƀ‚œk¹ſs¢€k¡sM ‚©¢ŰŮ€k8‚¢ŰŦ‚Ŭsa©8à Ŧ ###Ɓٓ ®

WE ARE WHAT WE ARE

TEMPTATION %ſs8 ŦŮ’´

©Ů’ààs8ſű«à¡ ‚“©i©«¡s»®7i ƀs ŰŦ‚‚ĄŦ’àbŦŰà“ ’’bŦŰ‘à¡Ŧ’เàk¥© ‚<k®àssfŦƁvàs© ®¢€ű‚©>’¹ٓ ® €Ů®‚©©eŦŰſű‘à¡Ŧ ###Ɓ

ISSUE 869

//

46


ſsààlàà

ſŦ“=8 Ŧs

űŦƀ€© “žs©‚f©s¹vs¡Ŧ’Ÿs¡ŰŮ‘¡‚œŰƒsàà

ſš~b žsW’¹ĄŰ“ ’»v s®sĄsſŦ“=8 Ŧ sŽs Ž“ ŰŮs®sĄsſŦ“=8àà Ŧ#v Ŧ€©f

®s¢’¹€Ŧƀ€šŰŮ®à๓žƁƒ¡ŰĄs‘ àà ũۓ’ ®¡sMٓ slšĄƁŰƒ©®s«¡sàà ſŦ“=8àà Ŧ v¡s¥ƒ©ſ“8s ’Ÿs¡ŰŮٓ v Ŧ®k8f¢#€k¹® ſšűŦ„ààžƯƴƮĢŽsàà ŰŮ’Ÿs¡ŰŮ‘¡ŦþŮŰŦŮ®àà7s ®šŽss¹sàà š© ĄsſŦŰs‚Ŧ‚’¹€šٓƁ’ #€ ’gbk‘¡Ŧ®ŦŰŧšƁv>¥ ƁŮŦ‚i¹’s ŮƁŰŰŮ

« Ɓ‚ſق¹Ŧ€©ž‘©¤j¹ «¡« Ɓ‚ſق¹Ŧ€©žĄŦ‚®8‚8k¡Ŧ‚Űs¹ŰŦƒĢƮ #€k8 Ŧ€ŦƀŦŰ’®k©¤j¹’s ư’¦‚8 Ů ï ũŮs®œsƯƮűŦŮŰŦŮžsĄűĄŮ’¹’¦‚8 Ů‘¡Ŧ ųŦ®¥àà Ɓ‚ų“¢‚ ſق¹esˆgٓƀق¹ …¥àà Ɓ‚®¢ŮŦ“s €¡‚ «¡® ’¥k¡Ŧs€Ŧ“= ’¹®8‚8k¡Ŧ‚Űs¹ŰŦƒĢƮűŦ®¥¡žsŝŦ‚ #€ ¢ «¡ŰŮŦŰĄűĄŮ«àà Ɓ‚ٓŮŦ€¡ƁŰ‘¡Ŧſs¡‚ŰŮ #ق¹Ŧ€©žƁŰٓ ^k©¹Űsž ’8àà ŦŮ®8ŦŰŧŦ“ €Ŧ“®ƀŰsƁŮĄűĄ Ů³sàà #€ s

45

//

ISSUE 869

_ŸŰŮĄŦƀŰs8

ő“ ŵ‚dŰŮ’¹ĄŮ‚àà_Ÿ«قĄƁŰ ƀŰs8àà «¡ٓ’8‚¢ŰŦ‚®àà8ƁŰŦƒƯġŻ‚àà #€ ŰŦ€¡€ž ’Ůs‘¡ŦűŦ’¥k¡ŦűŦ„ž’8fġ’s ġưق‘¡Ŧ ’®¡sk©…s¹àà©Ů’قŰŮ’sàà ſs ƀsœ_ŦŮűŦſ‚¹‚8¹Ů#ق¹’dŦ‚« ƒž_Ÿ ĄŰ€’ő“àà %€¡“¢®ƀŰs‘¡ŦŰŮsàà©‚f©s¹ ŰŮƒes’¹Ŧېàà_ŸĄst`’¹ƀٓĄ“ v¡slŰŮƁƀŮŦŮŰŦ‚àà‚©ovC€k8àà>Ŷs7ŰŦ #v Ŧƀ€šŰُ¡sj Ɓ¥ ‘¡Ŧ’ƒ©’©‚

ŮŦŮũsŝŦŰőٓ¹ſsŰŮs®€¡Ů…k¹ŦƁ

ź‚ŽsŰŮs¥¡‚šƁ€³ŰƁŦ‚l ŰŮٓv>ſŦۓ8àà Ű«¡ƒ©vàà_žų€ű‚ƀŦ‚j’ĄŰŮs #€ٓŦ ŦŰų€ű‚v Ůs šŻ‚®àà_k¹ŦƁŰŮſsl¢sƁv Ŧ€ŦſƁ‚©’®sœſŦۓ8àà Ű’àà_© űŦŰŮs v ŮűŦŦŰſšŽ‚8k¹ųŦƀ€kŦŰ’¹®i©7“Ŧ’cFſsjŰŮ#€àà €kiƒ©v_žűŦv‚àà ’Ɓv‚¢ #€ ٓv>ŮŰŦƁœ‚«©ž€ksٓƀŮŦŮ ®s…k¹ŦƁŒb’sŦ€©“¹ŰŮ»€ٓ’8>_ſšvàà_ž€ű‚ƁŰŮs’¹ŦŰĄƒ©sg©Ů©7“Ŧ #€قۀs ſs’Ůs‘¡ŦűŦs Ɓ~©üų€ű‚ƁƁŦ»ŰŮs ƁŰٓ «¡sŮۓ ‚Ɓƒ‚ŹŦ‚Ÿſق¹ŮŰűŦ€dƁƀٓvàà>©7“Ŧƀ€kŦŰ’¹ق¹ž´Ŧ„©iž #v ŦƀŮŦŮ‚©>‚©©eſŦۓ8 ŰvŜ’Ɵ‚œ¡Ů


ISSUE 869

//

44


43

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

42


41

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

40


39

//

ISSUE 869


ſsààlàà

€¡ű‚ĄƒƁ€Ŧ

€ق¹’ijĚsž~iĄs‚“7¹’ſs¢€‚ž

»s¥¡‚š®¡s©Ŧ‚eſsűsà ųŰŦƒ¢Ųs Ŧ‚ űŦ®¡s…=®à¡s¡Űق¡űĄ“ƀű‚‘©ű‘à¡Ŧ #€Ŧű‚ŦŰĄƒƁ€ŦŰŮŦƁsƀ‚¡ƒ ŰŮĄ‚làà »s¡Ɓ‚¹Ą‚8“i©¹ġƮŰŮ’ƒű‘¡Ŧƒàโ ƳưſšjƁƀٓĄƒ¹‚ĄŦƁs®“kŦ“àà

#v Ŧƀ€ ž´Ŧ‚8“i©¹ Ŧ€8ŦŰŮĄƒààƁ€ŦĄŦ“ààƁŧ šƁ«¡ƒ©“˜V„ààŦVš Ɓƀق¹ž´Ŧ‚8àà_¡ŰģyĢŦŰƀű‚àà‘©ű‘¡Ŧũۀ ‘¡Ŧ#ق¹ŮŰŦŰ’gbk‘¡ŦŰŮ®s“àà Ÿ“ƁŽsj8Ŧ ŦƁs®‚ƁĄƒ¹‚ skűŦĄŰs©>ŰŮƀű‚‘©ű ’gbk‘¡Ŧſsk¹s v_Ɓt“Ɓƀ€àà Ųs>Ŧ ‚¡ŦƒEŦŠj<‘àࡂœŰƒſŦ“k’ĄƒƁ€Ŧ#€àà ŮŰŦŮŰŦ‚ƀű‚‘©űŸ“Ɓŵ‚dŰŮƀŰŦ“ààjſsl Ų“s©ŦŰŮ…š’giĄƁŰv ŰŮſšv©d“Ŧ‚¡ű ŰŮs>¢Ɓsſs_f_šˆ űŦ® “»vàà ŦžŦŰš #€ s®žŦŰšŲ“s©Ŧſs© ‘¡ŦŰŮſ“k¹s’¹®¡sƀű‚‘©ű‘àࡂ8¢ŰƒűŦ®¥¡ ’¹šŦ“ ŰŮƁưƮƮġŽs ŰŮƀ€© Űv7’’gbk ŮŦ€¡ƁŰſšŰŮ#€ ®s“àà Ÿ“Ɓ’‚<kƁŮŦŮŭŰ #€ŮŦŮv ŮűŦŦŰٓ ſs‚fŰŦƒưƱƮ

’³s  Ŧ‚űŦ®_=€©fàà ‚“7¹ƁŮ‘¡ŦĄŮŦűš #ŮƁŰ®Űsj ’ſs¥©ŦƁ~iſŦƁŰs¹ Ůۓ Ŧ‚‘¡ŦŰŮs‚“7¹űŦ®¥¡ƒ©’8 ¢Žs

ưƮƯưŽsàà ŰŮsŦv‚¢ŰŦ‚®àà¡s¡ŰŮŹ‚ž“àà< ŭs¹’ƀŰsƁŮ…ŦŰšƁv´àà v¡slŰŮs‚“7¹ #€k8_¢űs

’’¹Ą€©fàà ‚“7¹ƁŮ»BBCųŰŦƒàà¢Ųsàà Ŧ‚ đŃĵıŀǥʼn’ž“ “®7 Ŧ‚ŰŮ~i’s_ »€€àà sŰſs¥©ŦƁſsŜšŰŮőٓàà¹ƁŮˆàà “ ŰŦ‚ž“<ŮۓsŹ´¹Ɓ®¡s¡ŰŮĄsŹ‚ˆàà “ #€k8‚¢ ƁŮſs8 ŮűŦ’¥k¡ŦűŦ„ž~i€©fàà ‚“7¹ƁŮ‘¡Ŧ űŦ»€ٓƀŮs8>¡ŦŽƁŦ„©>Ŧ‚ĚsžŰsk¹ŰŮ’¹őٓ¹ Ź‚«¡ž“<ŮۓŦ€8Ŧ»€€ sŰĚsžŭs¹‘¥s ſsjàà_Ÿ‚Ŧ‚ŰŮŦ“®‚“7¹Ɓ’8‚¢ŰŦ‚®¡s¡ŰŮ sŰŦŰٓ vàà>Ŧ“ſŦƁŦ‚ų´s‚fŰŦƒsƀŮ Ɓق¹’ijžƁŮ‚àà“7¹’®´¹ſšűŦ„ààž#€ààk¹ #v‚¢ŰŮƀ€‚žƁŮ‘¡Ŧſs©®ls_Ą‚©¢ŰŮ

ق¹Žs7g8 ŦźƁŰŦűšĄsfd8 ŦűŦ’© ƁŰ űŦ’_sk`ƁĄs8 ŦŰŰŮƁ® s© Ŧ“ 8 Ŧ“ ‘¡Ŧ‚¹ƁŦĄŰ“lj„©¡Ű¬¡Ɓ“¹“s¡ۓ8¥¡Ɓ #ق¡¤Ą‚¡űƁv>ŞžsgűŦŦ‚Ąsfd8 Ŧ »‘¡Ŧ‚¹ƁŦŰŮƀ€ààš…©žvàà©d™Ɓ%ŮƁƒààŦźƁŰŦűš ’dsƁۓ_¹®sj8ŦƁĄŮs`8Ŧv‚_©ž€ƁŰ #€k¹®€¡€lŦŰۓ_¹‘¡ŦžŮ‚ققƁ‘¡Ŧ‚¹ƁŦ ’lƁ‰fĄŦ‚źƁŰŦűš%‘àà¡Ŧ‚¹ƁŦſsfs=‚àà7Ű Ů‚¹sfd8 Ŧٓ

®j¥Ųs Ŧ‚»Œ¡®¹űŦű‚8¡ƁŰĄŰŦƒ¢‚7 g’ ‚_8k‘¡Ŧ‚¹ƁŦĄŰ“ljvàà s¡Űv¡s ŧƁŰŮ’¹ s‘¡Ŧ‚¹ƁŦĄŰ“lj„©¡Ű¬¡Ɓ“¹“s¡ۓ8¥¡Ɓ»€àà ųŦ’k©s¹Ɓ‚¡űƁv>ŞźƁŰŦűš³“¥©Ąsfd8àà Ŧ ۓ8àà Ů’k©s¹ſŦ‚¡űƁ®sW’ĄƁ#ق¹vààgŦ“ v“ĄŦŰűƁſŦ“k’ٓ Ąsv©sd’àà’¹ŮŦŮ #€kŮ’ŦŮŦ»Ů“ ©¥_€¡€’k©s¹’¹®sűs t>¹ĄŦ‚‚8_©ſs¥ŦŮs<¡Ŧۓck’%ŮƁƒŦĄƁ

ISSUE 869

//

38


ũŦŰsŦ

ũŦŰsŦŰŮœŰƒs‘©“ »ſs ‚

#€ €Ŧ“ ƀق8>¢‚l ſs8 Űsj©ˆ “®s ‚ ſŦŰsj©űŦv7Ŧ‚’“j< ĄsĄŰsj©űŦ„ž‚©Ɓœ‚ààviƁ ®‚ũŦŰsŦŰŮŪŮŦ“Ɓ®Ɓ‚Ɓti #v Ŧƀ€ ’8 sk ƀ€ü8 ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

37

//

ˆ “ƀ€ ž´ŦĄsŰsšŲsàà Ŧ‚ ’©àà sŰٮ٥sààv7Ŧ‚ƒàโ ŰŮŧ‚v´àà ƀsœàà_¡sMĄŰŦƒ¢‚ œŰƒs‘©“ ſs ‚ »ĄŰsŽs

ISSUE 869


ISSUE 869

//

36


35

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

34


33

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

32


31

//

ISSUE 869


sƀ‚lŸ

’s ưƲŮŰs‚7Ŧs’s ĢƮĚŮ®s ق¹كss7¡ű

’gs Žs Ưġ’¹ĄŮŦŰsžsàà>Ɓ®kd¡ v ŦŮۓa€k8 ŦŮő‚8àà_®¢€ű ƟſŦ“Ɓs7¡ű‚7Ŧs®¡skàà šűŦ„žƁ ƁƁŦvàà Ŧ¢Űsk¹ŦŰsàà>Ɓs’bŦŰ ‚c8k€¡s³s€k8 ŦŮ€ű‚ƁŮs>Ɓ s’sàà ĢƮĚŮ®s’bŦŰ€¡ŮƁ€s ź´8 ŦŽs ưƱsƁ’s ưƲĄ‚8 Ů €© Ű€Ŧ“ s<¹’®k

ƀ‚lŸų“ Ɓ’s ĢƮ‚œ¡űsĚŮ®s ق‚7šsàà’¹ق¹ž´ŦĄŮƁ“àà©s ’s ưƲ‚œ¡űs‚7š#v Ŧƀق¹كs Űsk¹ŰŮsàài©űŦ®¥¡ŰŮ’¹vàà Ŧ ſšűŦ„žƁƀق¹®k¡‚š…gĚŮ®s ŦŰſs ’bŦŰ‚7ŦƁĚŮ®s’¹ٓ ŰŮ…©žŽs ưŮƁ€®kd¡€ق¹űsš ٓ v ƁŮŰsk¹ŰŮĚŮ®sſsűſš

Ɓ€³ŰƁŦƀűs_ ũ‚>k¹Ɓ‚s;Ɓi©…¡sMƁ®sjl€kŸŰŮ ’8f‚ š«¡Ɓ€€ ƀ€¡Ůsőۓ¡“©ŰŮ Ŧ€Ŧ‚©’àà87Ŧ#Ůűſsàà t©®i¥àà ’®¡s©Ŧ‚8 ŦŰŮŰs©i©«¡sſsƒjv ŰŮ #€ ƀ€¡Ůs’j‚¥©ƒjžs

ƀق¹ũ‚ààžŹ‚ŚƁŦ’ààs ’àà ’¹ U Ŧ¢Ųۓ¹ž‚’‚7©‘©8 àà s ٓſšűŦ®àà¹s„©ižųŰŦƒ¢#vàà

Ŧ ‚àà©ovààC®àࢀkŦŰƁſsà às© ŰŮ sſŦƒ©’ųŦ’¡sàà>j«i’’ ¹ vàà ŦŮűsƁŰŦŮƁsŦ“ĄŰsàà »¥Ŧ ®žŰŮ#vàà Ŧƀ€s Űt©àà š®l “ ’8f¢®s©®isàà „©iž#v

Ŧ ƀ€ ®¥¡»„©ižˆ “ƁŦ’s Ą“Ɓv> ſss© ŰŮĚsžƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ’¹vàà

Ŧ U ŦŮƀŦ‚jžslŦ’ƒ©…sŦ‚jűŦ ĄŰs¥jƒ©„©ižsƁƀ€ vàà ŦŮűs ’#ٓƀ€àà vàà ŦŮűsۀ=ŮŦ“àà ‚Ŧ‚ŰŮvààƁsg’ƁŦ#vàà Ŧƀق ¥ ſsŦ‚j űŦ®¥¡»€Ŧ‚ ®s©ųŰ Ŧƒ¢ l8®agk’sk©Ŧ“¢U ŦŮƁ „©iž ƀق¹®ų´ààŦ‚s »ƀ€kŦ“ ‘àà ¡Ŧ #v

Ŧƀ€ …s8 ƁŮĄsƁŰٓ űŦƀŮsf8àà Ŧ s €kŸ‚© ŦĄslsàà ŰŮ‚7©‘©8à à s ſss© ŰŮ‚œ¡Ů Ąs‘ © sۓ7“ i #v Ŧƀ€ ¥àà_ŰsŸŮ„ ©ižsŰs Űs¹‘¡ŦƁ»Ů‚àੜŦېàà_ Ɓvàà> © ŻsfŦſšűŦ€d’8f«¡ƁŦvàà ŦŮűs #v Ŧƀٓƀ€ «©Ŧ‚űƁ‚ws ق¹l8ŦŰƁŦųŦ’¡sàà>j’¹€8Ŧ ®

ž“iƁ€³ŰƁŦ®¡Ŧ€Ż‚ű“kvàà ŦŠ¡s ƁŦƀ€_«_ ‚¹Ŧ€Ŧ‚©ſŦ“Ž€‚ž“ űŦ #€ ƀűs_«¡ts Ą‚àà ŰŮƁŦĄűs7j»Ɓ€³ŰƁŦƀűsàà_ Ɓ€k¡Ŧv Ŧ‚i©“©ĶńňİńijąļŃĵʼnĄsi©

Ųۓ¹ƚž‚’‚7© ‘©8 s ¥ŦƁŮŦ“ź‚`Ɓ ƙU Ŧ¢ € v ŦŮűs

’8‚¢ŦŰsŧs8¹Űs_8 ŦĄ“iūۓ

ūۓűs®Ɓ€k8Ű…Ŧ‚ ’‚ s«¡Ɓ ŮۓŰŮsŦƁv sàà Œ“8ŦŰſ š®àà“’ ‚i7©¹®>©8 ŦƁ„©ss¹s8Ŧƒ©Ŧ»ſ ŦŮsk ŦŦƒ© ®“s’sslšűŦŋi7ūۓق¥©Ż ‚’©a €€àà Ŧ€űŦĄűƁŰ‚¢Ŧ’¹Ů “’àà8‚¢ ſs ®“` Ɓ’sg sˆŦƁŰſ ŦŰƁŮ€ŰŦ€ ’7s`®8s¡€k8>i©s¡ŧs8¹ũ ۓ`ŦŰ ®¢€űŰŦ‚ ŦűŦ®i¹€ t7 ‘©jƁ €ŰƁšŰŮ #€sNſslkžūۓ

ūۓsàà Ąs‚8 Ůvàà ƁŮv

ŦŠ¡sàà ŦŰٓ ũŦ‚ s ŧs8¹€Ŧ’8 Ŧ“ sŰs ®“i¹ ‘¡ŦĄ“i®g¡‚ ’ƁŦ®Ɓ€kk¹‚_8k ūۓs #v Ŧ’8‚¢ŦŰŰs¹ ©j`ưƮƮưŽs ŰŮſŦ‚8©s‘©iàà

Űs‘©ƁŦ ŰŮūۓsٓ ’sgàà s’bŦŰűŦŮ “’8‚¢ sūۓs¡“¢’¹€àà>¡“k®s8¹Ư ƴƴģŽsàà

v“€d»Ů‚¹žsààWŦŰ’©a®ei7v àà Ŧقž ®“¡ƒ¡“i’s‚€kŸ’¹€©àà Ű‘ Ŧs8>¡‚¹’ ISSUE 869

//

30


29

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

28


27

//

ISSUE 869


ĄŮs`8Ŧ

Ą‚fſ“©i©ƱyƱ®űŮۓ¹Ű ’>Ŧ‚ŰŮſŦŰs¥©ŮŦ€d

€Ů®’ŦŮŦſŦ‚¡ŦvfŽ“žv Ŧقž’’©¹‚«s«s

’à>Ŧ‚ŰŮŰs¹Ąs¡“Űs¥à©ſs¢€à žsv7Űsjà ſ“©i©Ʊ/ƮƱ’Ɓ’8 Ŧ¢Ąs‚ٓ űŦĄ€¡€Ůۓ¹Ű #€© Ű’8 ¢Žs ‚7s ŮƀsŰŮ‚f

ĄŰŦŮ’àŦƒ ſƁsàd ŰŦ€¡ŮűŦ„àžs¥¡‚š ‚à¡űƁ ſƁsàd sà űŦ ’੹‚ ’àŰs Ž“žvà Ŧقž’àŦŮŦ ſŦ‚¡Ŧ®ŦŰŮsvf ˆà “ ’੹‚ ’à «sĄŦ’©¹‚«s #ŮŦŮ‚7 «s

ſŦŰs¥©Űsj ‚»’>Ŧ‚Űs¹ũŰŦűƁũs´ ŦŲs Ŧ‚ ƀ€ ƀŮƁƒŦ‚fưƮƮƁŰŦƒƯƮ‚7s ŮƀsŰŮŰs¹Ąs¡“ vƁƀŰsžs_ĄŦŰŦŮ’¹®s>¹ŮŦ€dŰsj s#v Ŧ …¡ŦƒŦ‚fſ“©i©ġƟƳƴ’ſŦŰs¥©‘¡ŦŰsj »€k8àà> Ɓ‚…©ž€³ƁŦŦ“>Ŧ‚’àà>Ŧ‚ۓlj„©˜Ű#€s¡® Ąsƀ€Ɓ’ٓƀق¹ž´Ŧ’8 ¢Žs ‚7Ŧ“ƀsŰŮ €Ŧ“ jĄŰs¥©ŭ‚…¡ŦƒŦ’’isgŰŮ®ss=8Ŧ ſق¹ƀŮŰƁš‚ŰŮĄƁ»€Ů®ſs_€¡€ŰsšsŦ»Ů‚¹ #v ŦƀŮۓ v>¥ ٓ Ąsƀ€Ɓ

ſŦ‚¡ŦĄs¡‚C…s¹ŮۓŰŮũŦ‚¹ŦžsŝŦĄŦ‚’¹s¥¡‚šĄŰŦŮ’Ŧƒ ſƁsd‘“¹€àࡓ¡Ů ſŦ‚¡Ŧ®ŦŰŮsvfŽ“žv Ŧقž»…©ž®€űŦ«s«s%ŮƁƒŦ»v Ŧƀق¹‚fàà ŦŰs¥š’ #€k¹Ŧ€©ž’ŦŮŦv©sd‘¡Ŧ’¹¡ŰŦŮŰsc8ŦsƁv ŦƀŮŦŮ®žsŝŦŦŰ’©¹‚’ űŦ¡Ů‚¹“¢Ɓvf¢®¥s…=ŮۓŰŮ»¡Ů‚¹“¢Ɓvf¢ƀق8>¢ۓ ’s¡‚CŮۓŰŮs #ŮŰŦŮٓƁƀ€sj©sĄs¡‚C’kŦŮŮۓŰŮ®“ v©sf Ɓ‚k¡Ŧ

ISSUE 869

//

26


┼┐┼д┬ѓ┬А┼д

кђ┼░s┼░┼«s┬« ┼░┬ѓ┬њ<┬Е8 ─ё┼░┬Њlj┼┐ss┬Е ─ё┼▒┬Њ ┬Ё┼А ┼«┬Њ ┬«┼Й┬┤┼д─ё┼«кЂ┼▒┬њ %┼«кЂ┬Ѓ┼дtib┬Љ┬А┼д┼┐s┬Еs┬«j├а├а s┬Љ┬Е├а├а>┬ђ┬Е

кЂv├а├а ┼д┬«├а├а ┼░┬ѓv├а├а ┼«┼░┼«┬њ┼«s┬Љ┬А┼дкђ┬ђ├а├акЂ┬ѓ┬ъ кЂ┼░s┬╣┼Е┼░┼д┼▒кЂкЂ─ё┼░┼д┼«┬ѓl├а├а ┬ѓ┬Еc┬«┬Аs┼┐s┼▒s├а├а

┬Јj┼«┼░┼дкЂ┬њBs├а├а ┬Љ┬А┼д┬Јiкђ┼░s┼░┼«┼┐┼д┬ѓ├╝┼«s8├а├а

#┬ђ┼дкђ┬ђ ┼┐ss┬Е ┬њgbk─ёs┼┐sj8 s├а├а ┬њ┬Цk┬А┼д┼┐s┬Еs─ёкЂ ┬Љ┬А┼д┬ѓ8├а├а_┬Е%┼«┼д┼«┬њ┼д┼«┼д┬╗┬ђk8├а├а>┬«j┬А┬ђ─ё┼░┬Њlj ┬Љ┬А┼дкЂ┬ђ┼дкђ┬ђ ┬Ј┬А┬ђ7─ё┬ђ┬Е┬Њ┬Ѓ┬╣┼д┬ѓ┬њs┼┐sj8 s

┼Й┼▒┬│─ёs┼«┼░┼д┬ђs8 ┼д┼▒┼дsl┼А┼ЙsW┬њ┬╣v├а├а>┬Еs┼░┼« #┬ђk8>┬Е┼░┼д┼«┼░┬Њ ┬ѓ ┬Ё┬Е┬ъ┬«s_┬Ё┼А┼┐s┼▒s %vf┬б┼┐┼д┬ѓl┼░┼д┬ђs8├а├а ┼д ┼░┼д┬ђs8 ┼д┬ѓ┬Екђ┼░s┼░┼«кђ┬ђ ┼«s┬А┼┐sj8 s ┬њ┬Љ┬А┼д┼▒┼д кђ┼«┼д┼«─ё┼░sb ┼д┬«8кЂs┼д┬╗┼«┬Њ├а├акђ┼«┼д┼«┼░sb ┼д┬╗┼┐┼«┬Њ ├Й┼«┬ѓ┬Е┬б┼Е┼░┬Њ┬Ю┬љ┼Е┼░scкЂ┼й┬ѓ8k┬╣┬ђ┬Аs┬╗┼«┬Њ├а├а ┬« ┼Е┼░sc┬Љ┬А┼д┬ђ┬Аs┼░s┬╣┼Е┼░┼д┼▒кЂкЂ─ё┼░┼д┼«┬ѓl ┬љ┬«kd┬А кђ┼░s┬Љ┬А┼д┼░┼«┬њsf├а├а s8s┼д┬ђ┬ђ├а├а ┬«┼░┼д┼«кђ┬ђl┼д┼░ #┬ђ ┬Јj┬ї┬Еd┬Ў ┬Љ┬Е┬Њ;>v┬Е s>ws┬њ┼«s┬Љ┬А┼д┬╗─ёкЂ┬њ8f┬б┬њ #v ┼дкђ┬ђ ─ё┼░┼д┼«┬ѓl

25

//

ISSUE 869

┼░┬Њlj┬ё┬Е┬ў┼░s┬Љ┬А┬Ђfk8кђкЂ┬ѓ┬б┼░┼д┬ђ┬А┼« #v ┼д┬њ8=┬Е┬ю┼д┬ѓ┼д┼░ ┬њ┬╣┬Љ┬А┼д┬ѓ┬ђ├а├а┬Е┬╣ss┬«sкЂ┼░ ┬╗v┬Њ├а├а_ sкђ┼▒┼░s├а├а7─ё┼д┬ѓ ┬ђ┬Аs┬љ>┬А┼░кЂ┬ѓкЂ┬«┬А┼д┬ѓ┬б┼Х┼д┬ѓ┼д ┬њ┬ў┼д┼░┼д┬╗v├а├а ┼д┼«┬ѓ┬ъs┬њ├а├а_┬А┼░┬њ v┬Њ_ s┬њisg┼«slk├а├а_┬Е┬ъ ┼┐s┼▒s├а├а ┼░┼«┬«┬А┼д┬ѓ┬б┼Х┼д┬ѓ├а├а┼дкЂ ┼Й┬┤┼дs8├а├а ┼д┼░┬Љ┬Еj┼░┼«┼д┼░┬Јi ┬њ┬╣┬Љ┬А┼д┬њ├а├акђ┼░s├а├а ┼дsкЂ┼«┬ѓ┬╣ кЂ┼┐s├а├аl─ёs┼░┬Њ├а├а_┬╣┬њ├а├аj ┬ЈiH┼д┬Љ┬Екђ┼▒┬Њ┬Љ┬А┬Ђfk8┼«s┼А ┬Љ┬А┼д─ё┼д┬ѓ┼д─ё┼д┬ѓv├а├а>┬Аs┬« ┼░sl ┼д┬ђ├а├аkk┬╣┬Фj┬╣┬њ├а├аskdb s┬њisg┬њ┬╣┼«┬Њ├а├аM─ё┼░┼дкЂ┬ђ┬Е┼д ┬«i┬Ц ─ё┬ѓ┬б┬« ┼д┬ѓ┼дкЂ┬љ>┬А┼░кЂ┬ѓ #┼«┬ѓ┬Е┬ю┼«┬Њ├а├а ┬њ─ё┼░s8 s├а├а

┼░┼«┼┐s┼░┬Њ├а├а_┬╣┼░┬Њlj┬ё┬Е┬ў┼░ ─ё┼д┬њ8├а├а>┼Е┼д┬ѓ┬╣┼д┬Ђ┼┤┬Њ` %v ┼д┼«┼░sl ┼д┬Ѓ┬Е─б+к»s┼┐┼д┬ѓ┬А┼д ┬Ѓ┬Е┼А~i┬Юs─ёsv┬Еsd┼ЙsW #┬ђs┬ђ┼д┬Њ ┬Ѓ┬Е┼А~i┬ЮкЂкђ┼«┬Њ

┬«sкЂ┼░┬Љ>┼Й┬┤ ┬│┼дv< ─ё┼д┼«┼д┬Љ├а├аj┬Ў┼░┼д┬ђ┬А┼«┬Љ├а├а┬А┼д┼░┼« ┬ѓ7┼░┬│┬ђs┼┐┬Њ>i┬њ┼Й┼д┬ѓ8┼д ┼┐s┬ЕkкЂ┬«┬Њk─ёsg┬А┬ѓ┼А┬ђ┬Еg кђ┼░s ┼дs┬Љ┬А┬Ђfk8кђкЂ┬ѓ┬б┼░┼д┬Ђ┬б кђ┼д┼░кЂ┬│┬ђs┼░s┬Ц┼д┬њ┬╣┬Љ┬А┼д┬њ ┼┐sl┼░┼«кЂ┼д┬њ├а├аs┬А┬Њ~├а├аi┬Ю %vf┬б ┬╗┬ђ├а├аs ┬ђ┼д┬Њ ┬«├а├аs ┼░┼«┬њ_┬А┼░─ё┼д┬њgbk─ёs┼┐┼д┬ѓ├╝ ┬╗─ё┼«s`8┼д┬ѓg┬╗┬«├а├а┬юk┬ѓ┬ѓg ┬«├а├а ┼д┬ѓ┬╣┬Њ┼«┼«┬Њ7┬╗┬«8┼д┬ђ┬« ┬«┼░s ─ёsкЂ┬ѓ┬Е┼░┬Њ├а├аaкЂ ┬╗v┬Њ_ #┼«┼░┼д┼«sl┼Аvs ┼«кЂ ┬«┬Ц┬А┬љ>┬А┼░кЂ┬ѓкЂ┬«┬А┼д┬ѓ┬б┼Х┼д┬ѓ┼д ┼░┼«┼Еs┬Њ┬Ў┬Њ┬Љ├а├а┬А┬ѓ8┬б┼░┬Ѓ┼▒┼д кђ┼д┬ѓj┬њ┬њ┬╣v ┼д┬њgbk┬Љ┬А┼д ┬╗┬« ┼д┬ѓ┬╣┬Њ┼«┼Й┬ђкЂ┬«8┼д┬ђ┬« кЂ┬«8┬Е>kкЂ┬«8┬Е┬Њ┬Є┬Еd7 ┼╗┬Њg┬њv ┼░┼«кђs┬ю┼┐┼д┬ђg ┼░┼«┬«┼░s ┼Е┬┤ ┼д┬ђs┬ѓ_ ┬њs┬ю┬Е─ёsкЂ┬ѓ┬Е┼░┬Њ├а├аa┬ѓ┼д ┬«sl┬њds─ёs├а├а┬«┼д┬ѓ┬ю

┼┐sk┬«┬Њ┬╣v s┬А┼░┬њ┬Љ┬А┬Ђfk8кђкЂ┬ѓ┬б ┬њ┬Ј├аi┼┐s┼▒s├а ┬Їs├а ┬Ј┬╣┬ѓ├а┬Е┼« ┬╗┬ђ┬┤k┬Їs ┼░┬Њlj┬ё┬Е┬ў┼░кђ┼д┬ѓj ┬їg ┼дкЂ┬Ф┬А┬Ѓ┬Ц┬Їs ┼░┬Њlj┬ё┬Е┬ў┼░ кЂ┼░┼д┬ђ┬А┼«┼░┬Њlj┬ё┬Е┬ў┼░s┬Њ┬Њ┬ђ┬Њ┼▒┼« #┬ђ┼«┬ѓ┬╣┬Њ┬бкЂvf┬б


ISSUE 869

//

24


23

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

22


21

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

20


19

//

ISSUE 869


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

€š€Ŧ“ ũŦŰsŦŲŰŦ€«j¹’vs Ɓ‚¹s #€ŮŦŮ‚7 ĄV““k¥ųű“šƒ¹‚®¡s_¢űsűŦũ³s`ŦƁųŰƁ‚žƁųű“šũŰŦűƁ

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“Ư’7k

C° ưġsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƯƴsُŦ€

C° ưƱsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƯƴsُŦ€

C° ưġsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƯƳsُŦ€

C° ưĢsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƯƳsُŦ€

C° ưĢsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƯģsُŦ€

C° ưģsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƯƳsُŦ€

C° ưģsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƯƳsُŦ€

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“ư’7kà_¥¡ Ą‚Ŧ’àj©’à¡Ű“Ʊ’7kà ƁŮ Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“ġ’7k ’

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“Ģ’7k ŰslŸ

ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

#€ŦƀٓM ŰŮٓ Ÿ“ŰŮ‘©ƁŦ’¹ƒ¹‚‘¡Ŧ ĄŰƁskƒ¹‚€ s®’s©ŰƁs žsũ³s`ŦųŰƁ‚ààžƁųű“š Ąs8>© ‘¡‚€¡€’’¹ŮŰŦŮ #€ s®ƒl<® ű“š

ũŦŰsŦųŰƁ‚ààžƁųű“šũŰŦűƁ ۓŦ‚žŦĄŰs¥ààjsƀ€ü8®‚ ŽsààŰŮũ³sàà`Ŧ®ààŦ‚s= ĄsƀŰƁŮĄŰŦƒ¢‚’žŦ€Ŧ‚™s ſsjid ’ vsàà Ɓ‚¹s ųű“š ۓ_¹‚àà s‚ ŰŮ®8ƁŮŲŰŦ€

^k¡‚¤ ŦŰŮƀŰsŦĄ€ŰŮģƮ…¡ŦƒŦ

Ą‚Ŧ’j©’¡Ű“ģ’7k_<kž Ą‚Ŧ’j© ’¡Ű“Ʋ’dj

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

Žs:ŰļĢ¼’7k Žs:ŰļĢ’7k_h: Žs:ŰļĢ’7k ƁŮ Žs:ŰļĢ’7k ’

Žs:ŰļĢ’7k ŰslŸ Žs:ŰļĢ’7k_<kž

ŰŮ^k¡‚¤à Ŧ®“¥à>’gbkŰŮ«iƀŰsŦ ’8 ŦŮ…¡ŦƒŦ€ŰŮģƮ’8à ¢Žsà Ž“

űŦ…©ž’¹’Ŧ“ ưĄ´¡Ɓ’¹®sŰŮ#và Ŧ ƀŰsŦŰŮŰŦƒƯƮƮsƲĢ®7¡‚gvj©s‘¡Ŧ ŰŦƒƯĢƮsƯưƮ®7¡‚gvj©sſ“k¹Ŧ€ ® #ٓ ®ƀŰsŦŰŮ

ưƮƯġŽs ŰŮ«iƀŰsŦ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ®Ŧ‚©©e³sààj8ŦƁvàà Ŧ…¡ŦƒŦ’ààƁŰƒ© sĄŮƁű’ààƒ©’gbk‘¡ŦĄsààlƀŰsààŦŰŮ #ٓ€Ŧ“ ƀ€s_ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

Ź“i  skŰŮۓ7ĄŦ‚®Ů„©ižƒ7 Ąs’ ‚ŸƁŮ Ąsſs¥ƁŹ“i  skŰٮل©iž®űvàà_¢ Ɓjs®8àà>¡Ű“ŶsgƁsŰŦűs€ààks®“j  sk‘¡Ŧ’‚Š¡‚ ® ‚8 ŮƁ‘j¡ŦƁſs š®ig #€ s® ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

®Ŧ‚ Ɓ®¥©Ɓ‚8¥Ŧۓ“sƀ‚f«Ąs’ ‚ŸƁŮ #ٓM€kŦ“ ®¡Ŧƒ>«j¹Ŧ“®¢ƒ©¹sž’ƒ7

ˆ©üsŰs¢űsàà ĄsŬ‚ űŦ®àà_=ſŦ“ààk’ Ąs’ ‚ŸƁŮ„©iž»®Ův©kŦſق³sŰŮv>¡ű »Ŭ‚ ‘¡ŦűŦ®iŦź€#ٓMĄűŦ€ŦƀŦŰŦŰ®¥¡‚8¥Ŧ

v‚¢žsIsahd®Ův´ ’j© àà Ŧ‘¡Ŧ%ق¹ž´ààŦſsűsàà ‘¡Ŧ ĄŦ‚ũŦŰsŦvƁŮv©jŦƀ€kŮſs_ #v ŦžŮ‚®sŮs Ɓv Ŧv©kŦűŦ®i¥àà ®sŰŮ’j© űŦſقà๏sſsààk©j Ŧsź€àà ®8àà Ŧ€lĄsv7Ŧ‚’®àà ‚8 Ů «j¹ſŦŰsj©’®sŰŮ’j©#vàà Ŧ Ɓ®“` …=ŰŮ’ààŸs€k¹® ŦŰŧs=8Ŧ‘¡‚8l®8ƁŮ…àà=ŰŮ’Ÿ #€k s’8 ŦŮ ưġƲũŦŰsŦŠ7k ISSUE 869

’à¹ĄŰsà7Ŧv´à ’àj© ſsűs ˆà “‘¡ŦűŦ…©ž ĄŦ‚ſšvs¡ŰŮ®Ův´

ž´Ŧ®àŦƒŦŮŦ‚àŦ®àsW Ąskd’àISAHD€à¡Ů‚¢ #v‚¢žs®sŮs

//

18


17

//

ISSUE 869


ISSUE 869

//

16


15

//

ISSUE 869


ũŦŰsŦ

ٓ7l‚©>ŰŮũŦŰsŦ®“¥>ƁĄŰsDũ´e8>Ɓő´Ŧ

’à> p ųŰŦƒà¢ à7

ƗŽsà¡ƁŰĄŰŦقà’à_g ĄŰsD ®àsl ’à> p ųűŰŦ "ŰŦűsà ®àk©űs «iƀŰsŦƁs’¡s‚à

ƀsàƯư®à ũŦŰsàŦŰŮ €àkŦ“ …à¡ŦƒŦƀ€àk¡š #v ŦŮ

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®Ů"ũŦŰsŦ ľļİİŀı›ĬʼnŕąĬļŀ

ưƮƯġ’¡Ű“Ʋsġ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒàโ%ſs¥ ưƁƯ‘s

gƁjƁ®i¡Ű’¥7 ’d “%ũsü©™“

đļňįňĬijŕĮŃŕıňļńňʼnľļİİŀı›Ĭʼnŕ ưƮƯġ’¡Ű“ģsĢ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒàโ%ſs¥ Ʊ€©d © ‘s

®i ŦŮ®Ŧ‚ ƀsœ_¡sM%ũsü©™“

ćķıČđ›ĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀšıŃŕĬŀ ĔńŃijıňıŃįıĬŃİđňĬĭšıŃŕĬŀ›ǨķļĭļŕļńŃ ’¡Ű“ģsġ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒàโ%ſs¥ ƲƁģƁĢƁġƁƱ‘s

ƀsœàà_¡sMƁ„Ŧ‚fk¹‘¡‚8¢Űƒ%ũsààü©™“ ŧ‚®¥ ƒ¤Ŧ€Ů

šǥĭĬļĔŀĬʼnʼnļįʼn

ưƮƯġ’¡Ű“ƮƳsƮģ ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘©ƒàโ%ſs¥ € ŦŰ© ‘s

‘j8¡Ŧ‚ŦŰs ®>©iœŦſűƀ€kŦ“ %ũsü©™“ €Ŧ“ ŰŮŦ‚Ŧ’ŦŰٓ ƀŮƁ‚àà Ąs‚dàà #ŮŰƁš

€Ŧ“ ŰŦ‚ž“ ’7ŰŰŮ®sl ŰŮ‘àà ƁŰƀ€k¡š‚Ŧ‘¡ŦƁv‚¢ ’ŦŰ«iĄŰŦà࢒¡s‚àà ‚Ŧ #v ŦŮ€Ŧ“ Žs7Ů ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

#€ sv‚_©ž ‚làà vàà>©vàà>©ŰŮ®ààŮ ĄŰŦƒ¢‚űŦ„ààžſslŰŮs¡“ž ‚l ſŦ“k ’ ưƮưƮ ƀsœàà_¡sM ũۀűŦĄŰŦŮۓàà ‚Ɓſsœ7Ş ’àài‚ŰŮ‘àà ƁŰĄŮsàà`8Ŧ

ٓ7l»ſsűsàà ‘àà¡Ŧ’8f¢’àà ŰŮ‚àà™sŽsààŰŮĄŮsàà`8Ŧ Ɓvàà Ŧv‚àà_©ž’ƁŰũŦŰsŦ ĄŰsŽsàà ŰŮŮƁŰ®Űsààc8Ŧ sv‚ sƁx¡Ű€’ۓ_¹ ’ƁŰő´Ŧ’k©űŰŮĄŦ’c´

sj ƀŦ‚j‘fiĄƁŰ‚®¥ ƒžĄsv7Ŧ‚ űŦv¡sjvààl’ààs‚‘àà¡Ŧ s¡Ɓvààs¡Ů’´àà87ſŦŰsààj© ‘©k¦jƁ‚b ŵ‚dŰŮŮŦ‚Ŧ ®>fkƁ®Ɓ‚ƁtiſŦŰsj© #v Ŧƀ€¡Ů‚¢ĄŰŦ¢’¡sž ’i‚ŰŮ’sàà ưŮŦŮŰŦ‚‘¡Ŧ Ąƒ¡Ű’s‚sààƁٓàà ’©ƁŦ ŰŮűŦ€ààŦàà_ŸƁũ€€ààki s®‚ƀ€ü8ưƮưƯĄsƀVƁ‚ž »s ®¢€űƀ“© x¡Ɓ‚ź€ ® ‚8 ŮſٓMŦ‚‘©k¦j #€ €Ŧ“ Žs7Ů®Űs ~b ŰŮ®¥ ƒžĄsv7Ŧ‚’ ŮŦ‚ŦƁs®ŦŰsŦĄŦ‚®sl ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ũŦŰsŦ và Ŧ€l ũŰŦűƁ Ɓ ųű“àš ź€à sà ®¥à ƒž Ąsàv7Ŧ‚ žŦ€Ŧ‘ƒĄsĄŰsj© Ąsà’s‚’à¡ŦŰŦ’à ĄƁŰ ‚à ®à ű“š ĄŦ‚ƀŦ‚àjĄsà‘fi Ɓ DU ĄsàۓŦ‚žŦ #ٓMũ³s`Ŧ

„€¡ű۬©Ŧ‚©jƁsk¡ŰsŰŮvj©…¡ŦƒŦ Ŧ“Ŧ‚ĄűŦ€ŦƀŦŰ®žŰŮ

#€k¡sM®ſs¥g®Ů’’gbk‘¡ŦŰŮ ®iiHŦ‘©ſŦŰƁsàà_»®ŮŦ“Ŧ‚vàà>űsšs ưġƲũŦŰsŦ%Š7k €¡‚ ĄŦ‚s™sg’¹€€g8dũ´e8àà>Ɓő´Ŧ …¡ŦƒŦ„àà€¡ű۬©Ŧ‚àà©jsk¡Űsàà skŰŮ #vs¡€Ŧ“ Ą€ŰŮƯƮ…àà¡ŦƒŦ€sàà ſ“k¹s’gbk‘¡Ŧ ž´Ŧő´Ŧ‘¡ŰƁs_sŦ#v Ŧƀٓ«ivj© ’gbk‘¡ŦŰŮ«ivààj©…¡ŦƒŦs’¹€Ŧƀقà๠’gbk‘¡ŦŰŮ«ààiƀŰsŦĄsàà™sgŰŮĄ‚àà©©e «iƀŰsŦź€sĄŰs©>ű“kƁ’8 Ŧ€…s¹ ISSUE 869

//

14


13

//

ISSUE 869


License No.31366 - Dubai Media City

’¹v ŦũŦŰsŦŰŮ®8‚8k¡Ŧ"®žsŸſsű® Űs’¡‚_‘©ƁŦŶs7ŰŦ’¡‚_ #€ s®®Ŧ‚¢ſssű® Űsv€ ŰŮŽs’sưƮƮġŽs űŦ ƒ¹Ŧ‚ŰŮ’=>ƯƮ/ƮƮƮVŦ‚©s’7k_¥¡ĄsűƁŰ’8fŰŮŰs7¥¡’¡‚àà_‘¡Ŧ ‚sŮ»€¡‚ ƒ¹Ŧ‚»®¥ ƒžƒ¹Ŧ‚»sſŦۓ8àà Ű»s«s’ijűŦ®“j €©Ŧ“®‘©k¦j#Ůق¢®Š¡ű“ſsœ¡ŦŰũۓ`###Ɓsƀsœ Ɓ‚»ĄŰŦŮŦ v¡s>Ɓ’’dŦ‚sƁ‘¡´šũۓ’ŦŰ®i7ũ´<“© ŰšƁ’i<‘¡‚ š #€©¡s‚ƀ€s_www.ertebat.aeŲŰŮš’Ŷs7ŰŦ € s®®se©i7Ɓ®s ŰŸ´ Ŧ’¡‚_ŋ‚Ŷs7ŰŦ’i<’¥k¡Ŧ’‚c ƀ‚_8kũs¡“8üƁtsbvsŦƁvüŴ“` ŰŮ‚àà s‘¡Ŧ‚sk Ɓƒ¡ƒſs¢€kŦ“ ’©i¹űŦ#v>©Ɓƀٓ7ŰŦŮƀ€lŦŰ®8©“;>’“œ¦© s¡†= sƀ€ ūŰŮtsbűŦĄŰƁƀ‚lűŦ7ŮŰŦŮs€8àà Ŧƒ©€kjŰŦ Ż“g’©i¹#€©¡s‚ũۓ_»ŮۓŴ“` ŰŮv©´tsſsűs

ĄŰŦق®¤¹ƁĚsŸ’“¢‚#€ s®ŷ“füŶs7ŰŦv¹‚ ‚ sĄŦ‚ قœ©žvCŒi=8ƁŸ“kP‚àà sűŦű“< ŦſƁ€sŬ‚ ƁtààsbűŦ #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚®“s

Ą‚àà© ®i‚l%Ž“;>‚¡€Ɓűs©8Ŧts Ą‚àà© sààà ŰŮ%®ààà¡Ŧ‚Ŧ‚àࡀ

sàààààۀkƁűŰš%ĄŰŦŮŦƁ®sۓŦ‚àࡀ

‚àààààsl®àài%«àà©Ŧ‚¢Ɓ®àààààŦ‚

ƀŮŦűŧ“¡ŦŮŦű‚l %tsbĄŰƁšŮ‚¢Ɓ’j‚

»ĄŰsàààࡀkf Ŧsààààk©»ĄŰsàààࡀkf Ŧsàà™‚©i%®àààl¢šŧààƀƁ‚ààà¢

»ſsà©sŮŮs ‚»ſs¡€©_jskš»ſsà©‚ Ŧsk©

ĄŮƁ‚8_űsƁ‚ Ɓ‘ ƁŰ’sŜ»Ű“¤sœŮ’>©f

Űsàààà>%ĚsàààààŸ

à੝“%Šààà¡ű“

ũŦŰs¶Ŧ®u©7dàà s‚9¹ŢƁũ´<HŦž€ŢĄ€ààŤ®Ŷs7ŰŦuàài<ſŤ »€³Ŧž“¡®Ÿ“7 }Ŧ®ƀ‚ۀ`®Ɓ»ưƮƮġžsdŦkŨ€ü8HŦu©‚dŦ ‘©j©gHŦ‘»u© ŰsfŦueisug skŦũs©sEŦƁu©Ŧ‚¡¶Ŧũs©sEŦuë €l8> ƯƮƟƮƮƮŠ¡ű“Ÿ“7àà Ŧ¹®8¡#sl‘¡‚˜ŦƒŦƁŨ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶Ŧ® #Ũ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶ŦŠsŰŢus¹‚7ŋs<Ŷs7ŰŦui<‘u=àà> ũŦŰs¶Ŧ®©g®Ŧ‚¡ŤƲƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“®sk8i<Hſ“©>©˜‚ŦŠŦ‚gŦ9j8¡ #ũŦŰs¶ŦuƁŮ®®Ŧ‚¡Ť~˜s ‘©¡´ƱƟƮƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“ƁŨ€ü8HŦu©‚dŦ ®Ɓ‚8¥¶ŦŶsàà7ŰŦŠ“®iui<HŦ‘ààu©Ɓ‚8¥Ťu=àà>€©d`8¡ #slku“7bHŦu©ۓŦu=>kŦŠ¡ű“ž“¡„f®ˆ7as

&!

ƳģƴƀŰsjà "‘jlƯƱ"ŮŽsà"

#

$

%

'#

()(%

"#

*(

+,%

-)

.

+&/+

&%"

"

0

%)

%

%

+

)Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

®8 Ŧ€lƁ®¥ ƒž ® ű“š ũ‚slƁsv¹‚ v7ۓŦƁĄƁsŮĄ´¹Ɓ ®¥sۓŦƁ® ‚s>ũs€ ®i ŦŮſsji7Ɓ®k©¡ƒũs€ ®ü¡‚fƁ®8>¡Ű“ũs€ ő´Ŧ ƁŰٓ ũs€ Ɓ©7“ŦƀŰsŦ sĄ€kűs© ‚“©¤s¹ƁƀŰŦ“st`»¡s“ ³s¹gƁjƁĄ€k’8> ³s¹ųƁ‚ ƀsœ_¡ŦŰš ſŦۓ8 Ű s_‚¡s

Ertebat QR CodeƯƱ ưƲ Ʊƴ ġƳ ġƴ Ģġ ĢƳ ģĢ ƲƮ ƲƯ ƲƱ ƲƲ Ƴư ƳƲ Ƴƴ


ƳģƴƀŰsj »ƯƱƴư‘jlƯƱ»’7k_¥¡»ŮŽs

Sunday, 2 February 2014, Issue 869, 10th Year Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228)

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Ertebat Issue 869  

Ertebat Magazine Issue 869

Ertebat Issue 869  

Ertebat Magazine Issue 869