Page 1


97

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

96


95

//

ISSUE 855


®‚¢‚

UŰŮŬ‚ ŽƁ€

www.Raya777.com ϊΒϨϣ ISSUE 855

//

94


93

//

ISSUE 855


ĄV““k¥

® ®¡sMƁŰƁ«8kž ſ ſ“ũŰsŜŦűŦ €kWۀ ĈıĵĬĆıįňıŕ Ĉ łńŕı ĈıĵĬĆıįňıŕłńŕıžsààsٓ ŅķĬĭŀıŕ‘àࡂ€¡€űŦņĬŃŕıįķv¹‚àà v_œŦ‚Ŧ‚k¥ Ŧ’ƒl<»iU ŦŮ‚ƀƁ´’¹®sœ8àà ٻق¹®¡sMƁŰ #€k¹®®s7©8_žĶć›"đİǦĬŃįıİűŦƁv Ŧ ĄŦ‚Ą€®7©ŰŦŰſšvàà>¡s®®kũs`=_‚cűŦ’¹ƀsœ8àà Ů‘¡Ŧ ĆŃĬŅİňĬĵńŃǟǗǗۓàà> Ɓ‚žĄŦŰŦŮv>ŦŮ^“àà>s ĦĬŀĬǨǩłńŕıǚ >¥©žƯƮƳƮŰŮƯƴưƮ‘àà “ƁűŰsĶĔš®¦k¡Ŧǜ/9…¡sM’üfƁžs¥Ŧ“¹ #€ s® ũ´ ŦƀŦ‚j’32GB®i ŦŮ’cs»ēǥŀŀĪšĄ“˜€¡Ɓˆ7™v©issǘǚľņ‘©ŰƁŮ ǘǜǡ#ǛǨǟǘ#ǜǨǟ#ǟǜŁŁŮsdŦ»‘©®i©ġ#ư#ư€¡ƁۀŦs8>© »ĄŮŲŦƁ‚¥¡s #v Ŧ«8kžŽ“`ü‘¡Ŧũs`=_‚œ¡ŮűŦƱƟưƮƮŁđĪĄ‚sƁž‚¢ƯƴƮſűƁ ŮƁ€vj©sƁ€©f Ɓ®¥àà_Ąs^ŰŰŮņĬŃŕıįķĈıĵĬĆıįňıŕłńŕı #€ €Ŧ“ ’™‚Ű³ŮƳġƮ

ISSUE 855

//

92


91

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

90


89

//

ISSUE 855


őٓ¹

ũs7kš ƒ‚®s‘¡Ŧ’ ƀŦŰ€©k¹«j¹““Ÿ“¹ #€k¹Ŧ€©žŦŰūƁ‚

»‘©ŸŰ“Ąs’¥ſŮŦŮŰŦ‚s #€©k¹s¹ŦŰ“s“‘¡Ŧ‚¡“`

ŦŰ€k‚kĄs’‚¢‘¡Ŧ‚¡“` #€©k¹Ąƒ©š^Ű’“M€ks

ISSUE 855

//

88


ĄV““k¥

ſ“ũŰsŜŦ sm“sm¹“ “¢“sƯƱưƮ € ‚s ‘j8 ‘fi‘¡‚œŰƒűŦ®àà8ƯƱưƮsàà©“ s©“®kd¡‚™sŽsàஓűƁ€k¡Ɓ #ٓ€Ŧ“ ‚œŰƒƒ©ģưĢ Ģ…¡sM’üfsƯƱưƮsàà©“Ŧ‚s ’üfsģưĢs©“‘©v ŦŰŦ‚¬k¡Ŧ sƯĢưƮs©“vi7Ɓ¬k¡ŦġyƲ…àà¡sM Űsc8Ŧ#ق©¢ŰŦ‚¬k¡Ŧģ…¡sM’üf s©“‘fiƁŮűŦĄŮƁű’s©¹“ŮƁŰ® #€k¹®¡sMƁŰƯĢưƮs©“ƁƯƱưƮ ‚œ¡Ů…¡sM’üfƒ’ٓ ®’8f¢ ’s_ƯƱưƮs©“‘fi®kũs`=_ ‘©ŰƁŮűŦ‘fi‘¡Ŧþvàà ŦģưĢs©“ ĄŦ’8àà>ưƀ€űŦقžƁàà>¥©žsœĢ ĄŰŦƒŦž‚ũss¥ŦƁق€Ŧ“ ƀ‚l ƀ€s<k¢ſšŰŮƒàà©s©¹“®s`8 Ŧ #€ €Ŧ“

87

//

ƀŮŰſs©‘fiĄŮƁű’ààs©¹“Ŧ‚s ٓ ũ³“`üvàà>©’ŦŰĄ€¡€ ƯƱưƮs©“’¹‘fi‘¡Ŧ#€k¹®’s™Ŧ ŰŮƒ©‘j8Ą“à࢓€¡sàà »ŮŰŦŮžs ſŦ€kj´s€ sƀ€ «ſšvàà_ž ŧ“ ’ŦŰĄŮƁ“©sĄƁ‚©‚ž“ ‘¡Ŧ #€k¹ŧ ‘fi«¡ŠààŦƁŰŮƯƱưƮsàà©“‘ààfi ‘¡ƒœ¡s³sààj8Ŧ’¹vàà ŦƀŮŰſs© ‚8©¡“vs¹Ŧ#€àà €Ŧ“ ģưĢsàà©“ s©“‘fiűŦ‚7 Űs‘©ƁŦ›ĈĶıĬĿʼn #ŮŦŮŦŰ‘j8ƒŰžssƯƱưƮ ’¹ƀق¹ųŰŦƒ¢ūŰƁv¡sàà ŧƁŽs …¡sM’üfsvàà ŦŰŦ‚‘fi‘¡Ŧ #ٓàà ŰŦűs’ŦƁې¹vj©ƁœŰƒàà …¡sM’üf’¹ƀ€šųŰŦƒ¢‘àà¡ŦŰŮ

ISSUE 855


ĄV““k¥

®se©i7‚¡Ɓs`Űs_8Ŧ ĶĦĦēŀıǨƀ€©j ſ“ũŰsŜŦ v Ů’v<œŦ’¹®s´ ŦŲs Ŧ‚ ®¡sMƁŰƀ€ààk¡šƀs‘ààfi‘àà¡ŦƀŮŰƁš ©Ů®kũs`=_sŦ»€àà €Ŧ“ ſsj#v Ŧƀ€_†=àà_ű“kſš ‘fi»€©k¹®ƀ€s_‚¡Ɓs`ŰŮ’¹ۓ

ĦĬŀĬǨǩąńǥŃİ’’©7 LG¥ ®kük ‚àà©~bàà űŦƁvàà Ŧ^“àà>s

#ق®ƀ‚l~b> ¨Ķ›š…àà¡sM’üfŮƁŰ®ààŰsc8Ŧ ĄŦŰŦŮĦēŀıǨŰŮ’8ŰŰs¹’¥ ®kük ƀ€űŦقžűŦLGƁ€ sēǥŀŀĪš‘ “ƁűŰ ĆŃĬŅİňĬĵńŃǟǗǗſ“¦jĄ€kWۀ #€¡sMƀŮsf8 ŦſšŰŮ

’¹ٓMž´ààŦsŜŰLG…©žĄ€ààkŸ ¥ ®kük€kj “‘fiƀ“7Ŧ€©“ ’ſšűŦƁvàà Ŧƀق¹űsààšŦŰٓàà #ق¹Ůs¡2‘¥_Ɓ“  3ſŦ“k ƀ€ ąıŃİıňļŃĵ‚¡Ɓs`‘©ƁŦŽs ƀ€k¡šƀsٓ ®’8f¢’¹‘fi‘¡ŦűŦ #v Ŧƀ€ ųs»€ €Ŧ“ ®¡sMƁŰ ‘fi’¹ٓƀ€ ’d¡sàà ‘¡ŦűŦ…©ž ¬k¡ŦĢyƲ…àà¡sM’üf’ààĦēŀıǨ Ųsàà Ŧ‚sŦ»€àà €ààŦ“ ƒààl< ƀ€švàà Ů’ũsàà´ Ŧ‘àࡂƀűs ’üf«¡űŦ¥àà ®kük‘fi‘¡Ŧ ‘¥àà_Ɓ‚¡žźsbdŦ¬k¡Ŧģ…¡sM #ق®ƀ‚l

ISSUE 855

//

86


ĄŰsàà78Ŧ

ĄŰsàà78Ŧ

ĄŰsàà78Ŧ

917 225 225 3

250

0917 664 64 64

2200

0917 4999599

400

0917 458 61 61

250

917 225 225 4

250

0917 458 58 58

2000

0911 99999 74

1600

0917 458 62 62

250

917 225 225 7

250

0917 020 30 30

2000

0911 88888 74

1600

0917 458 6363

250

917 227 227 3

250

0917 020 40 40

2000

0919 40 40 40 6

1800

0917 458 64 64

250

917 227 227 9

250

0917 20000 36

1700

0911 50 50 50 2

1800

0917 662 65 65

400

917 228 228 3

250

0917 663 20 20

750

0911 500 500 4

1800

0917 023 82 82

250

917 228 228 4

250

0917 458 10 10

650

0911 500 50 55

1500

0917 458 68 68

350

917 228 228 5

250

0917 662 50 50

750

0911 500 900 5

1400

0917 665 71 71

250

917 228 228 6

250

0917 021 90 90

750

0911 5 1111 61

1500

0917 024 72 72

250

917 229 229 4

250

0917 26 26 26 7

800

0917 5000 408

300

0917 663 73 73

400

917 229 229 6

250

0917 26 26 26 8

800

0917 2000 703

300

0917 025 74 74

250

917 850 850 3

250

0917 43 43 43 8

800

0917 994 9909

300

0917 458 75 75

250

917 850 850 6

250

0917 43 43 43 9

800

0917 9949919

300

0917 458 76 76

250

917 664 664 3

250

0917 5111161

800

0917 2000 663

300

0917 026 78 78

250

917 664 664 7

250

0917 5111181

800

0917 2000 446

300

0917 458 79 79

250

917 664 664 8

250

0917 2888838

750

917 43 60 600

200

0917 458 81 81

250

917 670 670 8

250

0917 2888848

750

917 43 600 60

200

0917 0003 603

250

917 460 460 2

250

0917 68 88 84 8

800

917 43 50 500

200

0917 0003 503

250

917 460 460 3

250

0917 69 99 94 9

800

917 25 25 080

200

0917 000 8303

250

917 460 460 5

250

0917 29 99 97 9

800

917 25 25 070

200

0917 0003 093

250

917 454 454 8

250

09178600030

400

917 25 25 003

200

091 7009 7005

250

917 434 434 5

250

09175800 300

400

917 25 25 004

200

0917 438 0038

250

917 434 434 6

250

0917 2600 200

400

917 25 25 045

200

0917 022 9191

250

917 438 0038

250

0917 4999699

400

917 25 25 055

200

0917 670 670 8

250

917 25 25 010

200

0917 665 7171

300

€ s®ŰŮ’‹s7

85

ĄŰsàà78Ŧ

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

84


83

//

ISSUE 855


®_¡ŦŰš

s“Ŵ“`=« s€kŸ

ـ«¡š‘©s8¡ƁŽ“¤š %’©lű‚ Ź‚ŚƀŮŰű#€©k¹Ŷ“i=Ŧۏ>Ɓ«Ÿ‚¹‘ƁŰ »ſ€à ŻŦ‚ĄŦ‚ۓ ‘©jƁ…Ɓ^Űsƀ€¡Ůt©à šĄs“ĄŦ‚®8¡“g«à s€kŸ’sg‘¡ŦŰŮ ‘ƁŰ„¤àà #€©¡sM’s™Ŧſš’ƁƀŮű®j¹ŦŰ #¡Ŧ’8‚¢‚cŰŮsj Ąs“ĄŦ‚ŦŰ®¡sŮslk_©ž4ƁU ŦŮũƁŦ‚

ŰŮŦŰš‘©s8¡ƁŽ“àचـƯv¡slŰŮƁàà©¢Űs ƀ€ ^ŰƁƀ€¡Ůt© šĄ“®8¡“g« s ¹’…űŦ€ààdƁ€©k¹Ŷ“i=Ɓ’8àà>¥ ŮŦ“ ĄŰ“ ̓  sưžŦŮs‘ƁŰ %žű³ŮŦ“ ſš’s“¹sàà€©k¹’sàà ŋis¹Ɓ€©sNs“ ĄŰ“ ̓  sư®œs t© ’¹‚

ĄŰ“ ̓  sưƀ€ ق Ą‚fd €©_¥ſšĄƁŰ®¥©8 ´ž®´¹„¤ #ٓ ’8_š %’©lű‚ ĄŰ“ ĄsŸ sƱſ“8¡ű‘ƁŰ #€©k¹žsj€dƁ€sNvs ƁŮ€©ŮƀűsŦƁ „¤àà €©k¹Ŷ“i=ŧ“ ŦŰžŦŮsàà‘ƁŰƁàà> %’©lű‚ ۀſšƁ€©¡sM’s™Ŧſš’ŦŰ®œs t© ’¹‚àà

ŦŰƁ’˜“š“v¡“g« s ’ŦŰſš„¤ #ٓàà vàà Ů«¡ŋis¹s€©ƒl ’s™Ŧſš’ŦŰſ“8¡ű‘ƁŰƁ€©k¹ق ŦŰĄ‚ààfd %žű³ŮŦ“ ĄƁŰs€©k¹’sàà ´s¹ŦŰſšĄƁŰƁƀŮűs“¹ ŧ“ Ɓ€©sNs“’àà_¡Ű’Ɓ€©k¹Ŷ“i=ŧ“ Ɓ ž“ «¡ŦŰƁ’˜“šœ‚ €©ŮƀűsŦ#€k©_kſsàà>¥¡ũۓ’s“žsW #€sN‚ ĄƁŰvs «¡€¡ŰŦœƁ€©ŮVsàà s #€©s “¤®¥©8 ´žƀ´¹sŦŰٓ ‚ v Ŧ‚8l ĄŰ“ ̓  sưŧ´¢ #€©¡“_ŦŰſš€dƁ€sN“ĄƁŰvs «¡Ŧ€ %’©lű‚ ŦŰſšƒ7 vàà “ž»’8‚¢ŦŰŦŰƁ’˜“šœ‚ـ«¡ “ƀ€kŮũŦƁŦ‚ Ɓƀ€kk¹ŧŦŮs « s ƀ€kk¥ ƁőűsĄ“« s ‘¹Ŷ“i=ŰŮŦŰſšˆ Ɓ^ۀ©f ’V„¤ #€©k¥ %žű³ŮŦ“ %žű³ŮŦ“ ŧ´¢€d#ٓ Ůs<¡Ŧvàà Ů«¡® “i=s€¡ƒ¡‚ ـƯŹ‚ŚƀŮŰű ĄŰ“ ̓  sƯƀ€ ’Ɓ’8=žĄ“ Ɓ€©sN‚àà Œ¹Ɓs“¹’Ɓƀقà๒s™ŦŦŰ ’sj©žƯ‚© ĄŰ“ ĄsŸ sƯžŦŮs‘ƁŰ « s‘¡Ŧ#€©¡“_€dƁ€©k¹‚7’g©ŮġƮŮƁ€ ĄŰ“ ĄsŸ sƯŧ´¢ ĄŰ“ ̓  sƯŧ‚Ÿ‚ž‚© #v ŦƀŮsf8 Ŧss“ŸŦ“ŦĄŦ‚ %’©lű‚ ĄŰ“ ̓  sƯƒ“¡s ſš’ŦŰ‚©àà „¤àà þ€k¹Œ¹s€©ƒŦŰŹ‚Ś %’©lű‚ ‚ Œ¹®‚ŸŽ‚8k¹« s ŦŰŧ´¢‚ šŰŮ#€à੃lŧ“ Ɓ€©¡sM’ààs™Ŧ %žű³ŮŦ“ s“ĄƁŰ’g©ŮưƮũ€’Ɓ€©k¹Ŷ“i=Ɓ’s™Ŧ Ɓŧ‚Ÿ‚ž‚©àà ’ƀsœš€©k¹’ŋis¹»’8=žŦŰ“àà ĄŰ“ ̓  sĢŧ‚Ÿ¹v s #€©¡“_“¤s Ɓŧšs„¤ Ɓ€©ŮŰŦ‚‚ Œ¹Ɓ ’s™ŦŦŰžű³‘ààƁŰv¡slŰŮƁ€©¡Ŧƒf©ƒàà“¡s ĄƁŰvs ŰslŸũ€’„¤àà Ɓ€©k¹Ŷ“i=Ɓ ĄŰ“ ̓  sƯ‘¡‚© ų“ ĄŰ“ ̓  sƯƀűsų‚“j©ŧš …űŦ€d« s #€©¡“_¡´Ą“¤s s„¤àà þ€©ŮŰŦ‚s“ #€©ŮžsŝŦŰsƁŮĄŦ’8fŦŰŰs¹‘¡Ŧ %’©lű‚ %žű³ŮŦ“ ŋis¹ŦŰ‘¡‚© ų“Ɓƀűsų‚“j©ŧšƁvàà s ĄŰ“ ̓  sư«Ÿ‚¹‘ƁŰ “ƀ€kk¹ŻŦ‚« s ‚àà Œ¹’’g©ŮġƮũ€’Ɓ€©k¹Ŷ“i=sàà ĄŰ“ ̓  sƯ> %žű³ŮŦ“ ĄŦ’8fŦŰŰs¹‘¡Ŧ#€©Ů“ Ɓv> „¤ Ɓ€©sN ـƯŹ‚ŚƀŮŰű ĄŰ“ ̓  sư> #€©k¹ŰŦ‚¥’7‚’ sƁŮ ĄŰ“ ̓  sƯ©¢Űs‘ƁŰ

ISSUE 855

//

82


81

//

ISSUE 855


?

DUBAI

120

D

DUBAI

12120

M

DUBAI

886

G

U.A.E

105

D

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

933

X

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

3

X

1,150,000/-

11

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

90009 11

99,500/-

11

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

70007 11

99,500/-

C

DUBAI

7787

U.A.E

220

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

340

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

201

K D X

54320

B

DUBAI

11099

U.A.E

6666

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

310

B

40444 11

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

67

J

63333

D

53333

59,500/-

DUBAI

DUBAI

U.A.E

X

U.A.E

‘¡“©gŦžŦ

24242

H

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

40040

D

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

5555

D

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

999

U.A.E

85,000/-

700

X

U.A.E

27

‘¡“©gŦžŦ

139,000/-

63333 11

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

2400

59,500/-

20002 10

95,000/-

5

8000

U.A.E

29,500/-

75,000/-

11

23450

DUBAI

9,500/-

59,000/-

5

855

DUBAI

269,000/-

55,000/-

69,500/Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

M

29,000/-

139,000/Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

7100

59,000/-

18,500/-

40004 11

55,000/-

DUBAI

DUBAI

39,500/-

55,000/-

95,000/Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

F

5,900/-

25,500/Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

615

7,900/-

18,500/-

21,500/-

?

71100

29,000/-

29,000/-

X

DUBAI

DUBAI

195,000/-

49,000/-

399,000/-

D

F

5,000/-

9,500/-

B

960

269,000/-

395,000/-

L

DUBAI

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

3800

45,000/-

88844 11

39,000/-

Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍

2600

59,500/-

ISSUE 855

//

80


®ji

ŰŦ“¡ŮĄŦ‚^Ű‘¡‚8l ŧŦ“ ŻsŦ ƀŮsf8 ŦŧŦ“ ŻsŦűŦ’s ŻsŦ‚űŦ‚8_©sjàà vŦ‚8àà ŦſšŰŮ’¹vàà Ŧ®b©üsſš€©k¹® ĄŦ‚ŦŰ’g©iàà ‘¡‚8àà_©€¡sƁŰ‘¡ŦűŦ€àà©k¹® #€©k¹ŽsjŦsŝšſs€©Ÿ ŹŦ‚ €kŦ“®vŦŰŧŦ“ ŻsŦ«¡Uàà ŦŮĄŦ‚ «¡s€¡Ɓ‚…=žŦŰšƁ^àà‚j¹‘s®àà¡s^Ű #€¡űs>ſۀŻsŦ €¡s€© s’8 ŦŮ®àà_=žŦŰšŻsŦ€©Ŧ“ ®‚¢Ŧ ^Ű‘¡Ŧ€¡Ɓ‚^ې¹®ۓĄs^ŰŹŦ‚ ’ ŰِŦŰ€©f Ɓvàà Ŧ®ŝŰsƁƒ‚ƀŮŦ“s űŦ ƀ“i€kŦ“®sàà^Ű‘¡Ŧ€k¹®Ŧ€àࡓųٓ ¡s ƁĄs^ŰžsWƁ€k€sj ŰŦ“¡Ů’®Ɓsf8 #€©k¹ŧs=8Ŧ^Ű‘©jűŦŦŰŻsŦ sjàà ŻsŦ’’¹ĄŦƀ²¡ƁĄsƀ“isààs^Ű‘¡Ŧ vŦŰŧŦ“ ŻsŦ«¡’¡€7ŦŰſsààŻsŦ€kŮ® €©Ŧ“®ſšŰŮ®ss ſق¹Ą‚¤àà sƁ€©k¹® ƁŧŦ‚b™Ŧ»…kſ€ ŰƁŮƁ…ŦŰš®dŦƁ®kd #€©k¹őŰŮŦŰŲ‚8 Ŧ

79

//

ISSUE 855

v sj ĄsſVŰٍ“ūŦƁŮűŦ€©i¹ ‚™sŽsŰŮ€àࡀ®¥©8Vx¡s8Ųsàà Ŧ‚ ŮŦ‚ŦŰŮũsàà s>Ŧ‘¡Ŧƀ€kk¹‘©©d’Ÿſšsàà Ŷs7ŰŦ©gC‘¡ŦŰŮ#àà©ŦŮ®ŦŰvàà ŦŒi8= ǜ"ĪććĶņąžs’ſV®“Ɓ’bŦۍgC‘àà© #€ Œ_¹ ſVŸ“‘¡ŦűŦ®¤¹«¡ŮŦ‚Ŧ’j®d©7 ۓ ’àà ſ“àà>““©iŮ#€‚®ŪŰŦ’ٓ ‘¡€ŦƁűŦŦŰ őŰŮĄŦ‚ų´ŰŮ’àà_©js%€¡“¢® ŧ“àà ®àà s7ŰŦjdŦۓ8àà Ů ĄŦƒŦũsàà s>ŦƁ©8àà> ĄƁ#vàà ŦŶs7ŰŦ‘àà¡Ŧl €àࡀ xàà¡s8 %€àà¡ŦƒŦ® Ÿ“™“‘¡Ŧƀ€kŮſsàà_ ſVsŮŦ‚ààŦ’¹vàà>© ǜ"ĪććĶņą űŦ ũƁsf8 ¬àà© Ɓ €Űs¢űsàà s ’sſVŸŦ“ààŦűŦ«¡ s¡ ŧ“àà ®Ŧů ۓàà

žŦ€¹‚Ɓ€k8àà>©€ #€ŰŦŮ®¡s¡ŦƒƁt¡sd

ūŦƁŮűŦŰŮvà©g“€à¡€ũsàg©gCŲsà Ŧ‚ ©ckŰŮà© ŮſV#ŮŰŦŮٓàƁsjà DNAŰŮ »ŮŰŦŮžs2‘©“Ɓ‚à 3’¹2ũŮsd ſ“ۓ3 ®¡“œ_©žŦŰsj ˆŦƁŰ‚ũsà s>ŦũŦ‚©s #€k¹® ŰŮs©‚f©s¹ƀsœ_ŦŮſsggüˆàà “©gC‘¡Ŧ žsŝŦſ‚8 ƁŪۓƀsœ_ŦŮƁ®i¹‚ ŮۓŰٍ©gC‘©ƁŦƁv Ŧƀ€ ũsàà s>Ŧs«©8VŶsàà7ŰŦ űŦ ‘àà©Ɓű Ą€kàà ‚ Ɓ #ٓ ® ŧ“>ü ūŦƁŮűŦ »ſ“àà>““©iŮũ‚ààŦŰ ſsggüűŦ“ sk_ŦƁŰ %€¡“¢®àà©gC‘¡Ŧ ūŦƁŮűŦĄŰŦ€¡sžű“Ű žŦƁŮ’àà‚<k’à๠‘©Ɓű® ‚®¢€ű ®àà ‚Ɓٓàà ® ’“ſš’àà‚ààœ¡Ů Æv>©Ÿ»€ŰŦ€


®ji

’s “® “‚Ą‚s¹ ‚¥  sƯƮŽŮsd

%ŮƁƒŦ’¡eũsg©gC“8©8>Ŧ„©¡Ű®‚®s‚8¹Ů ſšĄ³s€kſŦƒ©ŰŮŰŦŮűs¢Ąs’sàà “ũŦ‚a »Ů“ ®ź‚`’¹ĄŦ’sàà “® “‚»vàà Ŧ »€s Ű®Ą‚s¹€k¡‚ űŦ‚¥  sƯƮŽŮsd …¡ŦƒŦt“’¹v ŦĄ€kĄŦűĄV‚ŦƀŮs«¡Ŧ ’s “ŰŮĄeƀŮs¬©%vf¢ĄƁ#ٓàà ®ſűƁ ’¹v ŦųűŰŦ®ƁĄ‚s¹‚ž®€©àà “«¡Ɓv>© ŰŮ€Ŧ“®’¹v Ŧ¡€ ũsk‚¹®ĄƁsſšűs¢ s‘©s8¡Ɓƀ²¡Ɓ’ĄeŮŦ“‚¡s ŧsŵŰsd Ąs®8»Ů“àà ĄƁŰƁ¡ƒ©k»‘š€ksŬ´ààŦƁ ‘©¡sžŦŰſšŧƀ€ ź‚`’¹ĄeŮŦ“vs>¹ ’¡eũsg©gC“8©8>Ŧ„©¡Ű#€k¹®ŠŮs¡ƁƀŮŰƁš ƁſűƁ’s™ŦĄ³sààŸ“©àà ’’“s%ق¹Űsl Ŧ ‘¡Ŧź‚`ٓ ®’©“»ſs¹Ů“¹ŰŮ®8®sŸ #ٓ ¹Űs©>s¡źĄeƀŮs

€ٓv¡‚_¡ŰsſŦ€k‚k‘©ƁŦſsű #v ŦũƁsf8ſsűƁſŦقſs8_œŦ Ɓs¥<k¹’©a‘¡Ŧ’v7>’¹“k Ŧ ƀŰsŰŮ’sàà ġƮŧsàà8¹ٓààƀ€àà ŮŰƁšſƁ‚àà©ŦŰsŰsĄs®àà sg Œ¹…gűŦ®ààœŰ‚¡“`«¡’ààƁ Űُ ‚¬žۓlàà_ŰsŰŮvàà Ů ŰŮs%vf¢“k Ŧ#€© Ű’>Ŧ‚ŧ“k ‚¡“`‘¡Ŧ^k©sũsg©gCĄ‚©¢‚c #ŮŰŦŮŴs`8 Ŧſű«¡v Ů’ŋdb ŰŮĄŦ’Ŧقt`dĄ€¡€ũ€®

#v ŦŮٓƁũs“8¥ ƀŰsŰŮĄŮۓàà®ũs©™‚žŮ‚àà viƁ‚¡Ɓs`‘àà¡ŦŮs<¡Ŧ®œ“œŸ sààĄƁ#€ààŮŦŮ®’àà¡ŦŰŦſšŮsàà<¡Ŧ ũssŰŦ’àà“j<«¡űŦƀŮsf8àà Ŧ «¡sŰs7®àà¡sžƁŰŦſs8àà ŮƀŰsŰŮ ĄƁĄs©iC#قàเ©“8¡Ű“œŦ €ŰŮƲĢ’¹vàà Ŧƀق¹†=àà_ ſsű’id8sŰs®8 ŮĄs‚k #v Ŧƀٓ …g€Ů®ſs_ĄƁũsg©gCx¡s8 ‚œŰƒ¡ŰsűŦ…©ž’dsŰŮſsű #€ ®ۓ`’¹ƀٓĄƒ©ŸűŦ

€Ů®ſs_€¡€©gC«¡x¡s8 ۓ`sũ€’¹ŰsĄs® sg’¹ ĄŦ‚‚¹ſs©ŸŰs¥ ˆ “€ ® ƀ€ žsŝŦٓ ĄsŰs8à_¹ĄŰƁšŮs¡ #v ŦƀٓſsűŰs¹vg©gŰŮ ’¡‚c‘¡Ŧ€¡€ũsààg©gC‘¡Ŧx¡s8 ſŦ€k‚k‘¡Ŧ’¹ŦŰ® sk ſs8 s ’¹ €ٓ ®ààŦق sàà€j s¡ Ɓ ٓàà ĄsŰs8àà_¹  Ŧ‚ŰŮٓ ۓa ŦŰ®àà¡ƁŮsŧŦŮšƁ €ق¹® vàà7 €ààŦ“ ‚©©e #ŮŦŮ ƀ€‚©¢‚ŰŮs®àà sgűŦĄŰs©àà> t Ŧ»ſű“¢»…©Ɓs¢űŦĄ‚¡Ɓs` #v Ŧٓš_žĄsũ“sƁ ƀsœ_ŦŮŲskàà ſs8 s“k Ŧ‘¡Ů ŦŰٓ ũsààg©gCs©Ŧ“i©àà>kž®8s¡Ŧ ſs‚ŦŒàà_¹űŦ„ž…©ž’Ů«¡ űsš®¡s©s8¡‚Ųsk v>¡ű^k©s Ž“ ٓƀ€© Ű’<©8‘¡Ŧ’’¹ق¹

ISSUE 855

//

78


®k©Šs

ű“ksŦ»€¡Ŧƀ€© Űٓ ’8àà Ŧ“ ’’Ÿ‚¢ ’vàà>©‚8l#€©8àà>©®™ŦŰ®“k¹Š™ƁűŦ ŰŮœŰƒũŦ‚©©eŽs7Ů’’àà_©j’¹‘¡ŦĄs ƀ€àà ’¹Űs«¡ĄŦ‚€©àà sٓ ſ“Ŧ‚©ž ƀŦŰ‘¡Ŧ€© s‘;jbƀ©€‚©©eŦŰٓ ‚¥f #ٓ€Ŧ“ ‚ſŦűŰŦƁ‚€©f

ũ´¥_űŦŰŦ‚ƀŦŰ‘¡‚8l’àà_©jŹƁŰŮUf¢ ٓ Š™ƁŹƁŰŮ‘àà¡ŦUf¢sàà€©Ŧ€Ɓvàà>© €¡s‘¡Ŧ‚sk#قàเ©Ŧ“ 7űŦ‚v=àà ŦŰ ¥àà_‘¡ŦűŦŰŦ‚ĄŦ‚ĄsűsƀŦŰŽsàà7Ů’ ‘¡Ŧ€Ŧ“8ƀŮŦ“s sũۓàà_€¡sàà #€©àà s #ق7‘©űŦŦŰsj ¥_

ų´€kűs©Ɓv Ŧv= ſٓ‘¡‚8l’_©j #v ŦĄŮs¡űŰs©> ’¹€©Ŧ€€¡s€¡ŰŦŮv©g“€`sjàà ‚¢ŦsŦ ’¥i»vàà>©®s¹Ÿ“™“‘¡ŦĄŦ‚Űs¹sààlk s€àà sŧ“ Űs¹Űsk¹ŰŮ€¡sŧ“ Ż´ Ŧ #ٓ €ŰŮ€sj v©g“

77

//

ISSUE 855

ƀsſsš

ſs8Ů’¹€©8>Žsüàà “ ĄŰ€’sűƁŰ‘¡Ŧ ſs¡sž’‘¡‚© ĄsűƁŰ‘¡Ŧƀs¢¬©€Ŧ“ ® ſٓŦہ¢s©Ů‘¡ŦĄs®“ űŦ®¥¡sŦ»€ ‚ ŧ“ ĄsűƁŰ‘¡ŦűŦ€©k¹®dàà „ž#vàà Ŧſš sűƁŰ‘¡Ŧſs¡sžĄŦ‚®“ ĄV‚ŦƁ€¡‚7ũàà #€©k¹ƀ‚© ůĄŰs¹ĄsűƁŰ’v_¢‚Ɓ

ƀsĄŮ

ƀs‚l

ƀsŰůš

ŦŰŧ“ ſŦ€kŸ’®sfŦ’8 ¢ĄsűƁŰ’Ÿ‚¢Ŧ ’©ƁŰŮƁű®i© ’s8=7 “ sŦ»€¡Ŧƀق¹’‚D ũۀ’s_‘¡Ŧ’¹€¡ŦƀŮŰƁšvàà Ů’ŦŰٓ €©Ŧ“®ũۀ‘¡ŦU ŦŮsƁvàà sj Ą³s #€© ‚ٓ Ąs’8 Ŧ“ űŦĄŰs©>’

ƀs€kf Ŧ

ƀs‘jl

€©Ŧ“®MƁ€¡Ŧ’8‚¢ŰŦ‚®¢€ű®ŦŰƁŮſs© #€©k¹sŰŦŰź‚ ƁŮ‘¡ŦűŦžŦ€¹¬© s€© sĄ“€¡ssj sŦ»v Ŧ®8= ˆ¡Ŧ‚ #€©Ŧہœv©g“sŦŰsűƁŰ‘¡Ŧ


®k©Šs

ƀs‘¡ŮŰƁ‚

ƀsv_l7¡ŮŰŦ

’¹€©ŦŮ®’87Ŧ€¡ŰŦŮ‚àà ŰŮ€¡€ĄŦ’s‚ Œs=’s‚‘¡Ŧssjàà ſs©Ŧ‚ ŦžsWŋ7¡‚g vŮ‚8_©®j¹’¹v Ŧ‚8l‘¡Ŧ‚sk#€k8àà> s€¡‚©œ‚cŰŮŦŰŰs¹‘¡ŦtààŦ“žsWƁ€©k¹ #€¡“_ƀs78 Ŧt¥‚ƀق¥®¡Ŧ€

‚©¢ŰŮŦŰٓ Ůs¡ű#€¡ŰŦŮ…©žŰŮƀs“¹‚f «¡ Űs©>ſšv©f©¹€©àà s‘;jb»€©k¥ſšv©j¹ ’8f‘¡Ŧ€© s’8 ŦŮ‚ s ’#ٓ€Ŧ“ ‚8l ’¹v Ŧ€k¡s “ ĄsŻsfŦ‚ Ŧ‚ sj ĄŦ‚ #€©k¹ƀŮsf8 ŦſšűŦ€¡s ƀs‚©

v Ŧƀق¹ů“fsjàà tiſƁŰŮ®ŮƁŮƁ«àà €Ŧ“ ’ŦŰsjàà ®¢€ű€ƁŰ‘¡Ŧ’ààŦŮŦƁ ĄƁs¥<k¹’j‘àà¡ŦĄs’vàà Ŧ‚8l#v=¡Ű s€©ŮŴs`8 Ŧſقàà¹v7ü’ŦŰ®ààsű #€©k¹Ŧۏ¥_‘¡Ŧſsű‘¡‚8j¹ŰŮ€©Ŧ“8

ƀsۓ¡‚l

Űsc8Ŧs’à๒“¢ſšŰs¢űƁŰŸs™ƁŦ’àà_©j ’¹®sfŦĄűƁŰ€¡s ƁvŰ€Ŧ“Ş…©ž¡ŰŦŮ #€¡s©…©žsj ĄŦ‚€©8àà ŦŮv_ƁſšűŦ ŧs`Ŧ‚7űŦ‚8_©€¡sˆ¡Ŧ‚ ‘¡ŦŰŮ„ž Ą‚t sk©j`€©Ŧ“8s€© sˆi>ٓ #€¡‚©œ

ƀsŮŦق

tàà skƀŦŰ€¡s®8©g“‚’ſ€©àà ŰĄŦ‚ sũ´¥àà_žsW€©k¥‚àà¥#€©k¹ŧsàà=8ŦŦŰ €¡Ŧ’8àà ŦŮ’¹®j¡€ƁŽ“jdƀ“©àà ſsj #ٓ ® ®d €©k¹ź‚ ‚Ŧۏ¥_‘¡Ŧ€©Ŧ“ ®‚¢Ŧ #€© sĄŦƀűsƀŦŰŽs7Ů’€©k¹

ƀsŮŦق

s¡€¡Ŧƀ€àà ’i“®®ààj¹sűƁŰ‘àà¡Ŧ‚¢Ŧ ®¢€©àà Űٓ ĄsŰs¹’àà¡€€ààks‚ààœ¡Ů Ŵs`8 Ŧٓàà ’ŦŰ®ààsű€¡s€àà©k¹®ààM ‚ v_žŦŰv=àà ĄsűƁŰ‘¡Ŧ€©Ŧ“8s€©Ů sũ‚s>«¡€© s’8àà ŦŮ‚ s ’#€¡ŰŦœ #€k¹ŵ“ŦŰsj ’©ƁŰ€Ŧ“®ſs8 ƁŮ

ISSUE 855

//

76


ŪŮŦ“

sIs űŦĄŰŦق7´¹€¡€قœ

vC»Ů‚¹®v‚à ŦŰsIs Ą´ »vi7ųƁ‚’sl’’¹ĄŮs©à ق #v‚¢ŰŦ‚ĄŰs©8=ƁŽsüŰslŸſs8 Ŧ„©ižt©gd ƁŽsüŰslŸſs8 ŦſŦۓsŰs¹ۓ8 ŮŰŮ®sœkƀ€Ɓ‚ž‘¡Ŧ’®¢€© Ű Ɓ’˜ŦŰŦ®8¡s¥àà »®s¢š„©ižŰŮۓasſű€kŸ’¹v‚¢ŰŦ‚ĄŰs©8= ƁƀŮŦŮt¡‚ŦŰslšvi7ƀsœ8àà Ů€kŸųƁ‚’sl’ĄŮ‚»€ق¹ſŦ“k #v Ŧƀق¹v‚ ŦŰſs_¡s´

v¹‚ «¡ƀ€k¡sMſŦ“k’ٓ ®‚dsŮs© ق%€ق¹ſŦ“kſs©¹s ŦŰsvi7v ŦŮ€`Ą‚¡“`Ɓ®“Ąssœ8 ŮųƁ‚’k©űŰŮ‚78d Ą“œkŦƁ€k7ق¢s#€ Ɓ‚f´ vs¡ŰŮĄŦűŦŰŮslkƁ‚‘©¡sžvj©’ ſŮŰƁš’sl’ƁŦƁ¡ŮŦŮŰŦ‚ƀ€kàà Ɓ‚قŰs©8 ŦŰŮ€¡‚ ĄŦ‚ŦŰٓàà #ق¹ŰŦ‚»€©_¹®ŦŰųŰsc8Ŧ’¹®¡ƁŰٓ sƁ€ Ŧ€sűŦ»svi7

75

//

ISSUE 855


ĄŮs`8Ŧ

þ€ ŮŦűšƁŰٓ Ž€Ģ€¡€ųŰsf v7

v ‚lŰŮƁ“ƁƁ“;ƁŰsfš

ưƮƮƮ“Ŧ‚ Ɓ€¡€ŻsŦs® ® ƯģƮƮ“Ŧ‚ ũŦŮŰŦƁĄŦ‚€¡€ųŰsf v7 »®ƒ¡Ů‘©s¹ƁŮ„¹“i¡sƁs©¹v¹‚àà ũ³“`üűŦ€¡€ŻsŦs®àà ®

’8fűŦs“¡“v¹‚àà ũ³“`üűŦŽƒ¡Ů„¡sƁƁ®ƒ¡Ů‘©s¹«„¹“i¡s î »^s¡^s Ɓ®¡Ŧ€“©»s©¹ĄŦƀ‚¹ũ³“`üƒ©‚8àà_©ž#€ ŮŦűš’8àà ¢ ®àà_©“>8©»Ŧ€“®kžŦV»“;ƁŰsfš®¡s©s8¡Ŧ»®i©Ɓۓ“ĆđĮĔ®k©Ÿ Ą“>Ŧ‚ƁƁ“ƁĄ€˜“ »ƁžŦ®Ɓƒk»‘¢ŦƁ„¥“»đĒć®sHš»s“¡“Ɓ #€ق¹vs¡ŰŮŦŰſŦ‚¡Ŧ’ŮƁŰƁű“<“Ű ®àà ® ưĢƮƮĄ³sۓ“<sĄsƁŰٓ €¡€ũŦŮŰŦƁĄŦ‚Ąű“<ŋid ĄŦŰŦŮſs_³“`ü’¹®ŦŰűsƁ’ ۓžžs»©Ů‘©j’#v Ŧƀ€_ŰŮs #ٓ ®Mƀ€¡Ův>©‘¡ŦŰŮ»v Ŧ® ® ưĢƮƮĄ³sۓ“<

ISSUE 855

//

74


ũŦŰsŦ

đňĬĭļĬŃłļĵķŕʼnĈļŀŀĬĵıŰŮ€¡€ĄŦ’‚D ®7 “ŦŰŮ

ſsűs ƁĄ‚œ ق¢„©˜Ű»ſs©lŽšſ“kü ‘ſsbiàà © ŧsk<©s €ٓMŬs88ŦŦŰđňĬĭļĬŃłļĵķŕʼnĈļŀŀĬĵıűŦ®ŜŰۓ ’®7 “Ŧ^k‚ #€k8>ŦŮv=8¡sžv>¡Ű“vdkŰŮ€¡€Ą€dŦŰ®ü¡‚fſs¥‘¡ŦƁ

®ŮŰŮưƮưƮſs¡sžs€¡€’ ۀƯƮƮ„© s ’ ۀƯƮƮŮŦ€dưƮưƮŽs ſs¡sžs»ųŰƁ‚žƁųű“šſsűs ųŰŦƒ¢’ #€ €Ŧ“ ƀŮƁƒŦ®ŮŲŰŦ€’®“` ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

73

//

ISSUE 855


sl¡€kűs©

Email: niazmandi@ertebat.ae € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ - ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs svsŦĄŦŰŦŮ®¡sš ƮĢƮ_ƴưƲưġƯư%‘fi ſsű’ˆiàà>»„s>©őۀàà»vsŦĄŦŰŦŮ®ààMs #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦ ƮĢư_ƲġģƴƯġƴ%‘fi »®‚ſsű’ààˆiàà>»‘© sƁ’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®àà¡sš ĄŰs¥jƀŮsšƀ€kŦŰſŦ“k’ƁŮŰŦƁ®àà>©iœŦ»®àà Űs #€ s® ƮĢĢ_ĢƱƲĢƱƳƮ%‘fi

žŦ€=8 Ŧ v¹‚ ŰŮ‚“©¤s¹Ɓ®>©iœŦſsű’ˆiàà>®Ms ’ #¡€kűs©ĄŰsD ƮĢģ_ƲĢƳưġƴƮ%‘fi v¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvlvsŦĄŦŰŦŮ®¡sšs¡Is ’àà #¡€kűs©®8>¡Ű“ ƮĢĢ_ƯƳưƱƯƳƳ%‘fi

®ŮŰŮFitnessƁYoga„:ۀvlIs ®‚ #€ s®ĄŰshjƀŮsš

ƮĢƮ-¾ÃģÀ¼¼¼%‘fi

űŦ’>Ŧ‚űŦ©`ü8ŦŹŰs»’>Ŧ‚ſsűŲۀ®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’8‚_©žsĄ€87

ƮĢƮ-ƯƱĢĢƯƮģ%‘fi

#¡€kűs©ũs7‚’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢģ-ģưġƯĢƮƮ%‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

»űs»źŮ»œŰŦ ő“¹Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Ű ĄŰs¥jƀŮsš #€ s® ƮĢƮ-ưĢġġƲưƴ%‘fi

ųƁ‚ Apple‚“©¤s¹ Apple‚“©¤s¹ƀsœ8 Ů«¡ ’t skŰs©>vj©s #€ Ű®ųƁ‚

ƮĢƮƯĢƴƮƮƲƮ

©7“ŦųƁ‚ ųƁ‚’^Ű®¥_»ưƮƮưŽ€»®sàà ſsàà>©©7“Ŧ #€ Ű® ƮĢƮ_ƳĢƮƴƲġƳ%‘fi ųƁ‚’^Ű®¥_»ľĶǙǗǗǘŽ€»ƒkŲ€ ‚©7“Ŧ #€ Ű® ƮĢƮ-ƳƳƳġƳģƮ%‘fi ’^Ű®¥ Űű®<©i ưƮƮƲŽ€»ǚǙǜļƁžŦ®©7“Ŧ #€ Ű®ųƁ‚’ŰŮġƴƴƴƴ‹i7 ƮĢƮ_ƳġĢƮģġƳ%‘fi

Űs¹Ąs¡“ Űs¹’gs s»“8_žƁƁŮŰŦ»®>©iœŦſsű’ˆi>®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšvƁ’j©ũۓ’ ƮĢƮ_ưƲƱģƮƴƲ%‘fi »®s¢Űűsv¡‚¡€őۀ»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms Űs¹’gs s®àà ŰsƁƁŮŰŦ»®àà>©iœŦſsű’ˆiàà> #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ_ưƯġưƯƱƮ%‘fi s»®àà>©iœŦƁƁŮŰŦ»®àà Űsſsààű’ààˆiàà>Ąsààš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs

ƮĢƮ_ƱƯġƴġƯġ%‘fi ˆi>Űs¹’gs s®¢€kŦŰ’sk©Ŧ“¢ƁvsŦĄŦŰŦŮĄsš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšƁŮŰŦƁ®‚»®>©iœŦſsű’ ƮĢĢ_ưƳƮƮƳƳƱ%‘fi ’sk š»®>©iœŦƁ“8àà_ž»® Űsſsű’ˆiàà>®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšſ“¡ƒ¡“i“¡ŮŦŰƁ‚“©¤s¹ ƮĢĢ-ġĢƲƲƴƯƱ%‘fi

vl»„s>©Ż“®¡sš ®sW«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€ ƀŮsšƀsœ_ŦŮƁŲŰŦ€Š sg #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢư-ƳĢưƮƮƴĢ:‘fi

»«©Ɓ‚8¥ŦƁ«¡ƒ©„s>©Ż“®Ms …ŦŮ’«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€vl ƀsœ_ŦŮſs¡“<_ŦŮƁſs8 ‚©ŮſŦű“š #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ĢƳĢĢƲƳĢ%‘fi

’s 

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮIs ’s ’ ƮĢĢ_ġĢƲĢƮƱƱ%‘fi

’‚f8 #€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢĢ_ƴģġƴƳƴĢ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢĢ_ĢƯưġƱƯƳ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢĢ_ĢĢƯƯƮġƮ%‘fi Ɓ’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsűųű“švl®¡sš .€ s®ĄŰs¥jƀŮsšsƁ„8i¡š

ƮĢƮ-ƯĢưưƳġĢ:‘fi

»’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi

»®g© “Ųۀ®¡sš ®“` „¡Ű€vl ۓ8k ƁƒŦŰŮ»Űs8©¢»“s©ž #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƲƮĢƯƲƯƳ:‘fi ISSUE 855

//

72


Ąƒ¤ š

Ɓ«M®j¹sƁƀقà๒s™ŦŦŰŧšƁxàࡓ»ſš €¡ŰŦœŦŰ’jisŰŮ#€©k¹ŰŦŮƀƒƀs©àà fiŰٓž „ž#€©ŮũŰŦ‚ààvsàà «¡ũ€’ŦŰ?‚Ɓ ƀŦ‚j’ŦŰūskf ŦĄsœ‚»ũ€‘¡Ŧvàà ¢űŦ ŰŮĄƁŰŦŰ®k¹žŮƁ€¡ƒ¡‚?‚ĄƁŰĄ€kžŦŮsàà s€©ŮũŰŦ‚‚œ¡Ůvs ©Ɓ€©ŮŰŦ‚’jis #ك¤?‚ƀŦ‚j’ƒ©ūskf Ŧ sŦŰŮŦ“Ŧ€8Ŧ»Ŧſ€©àà_¹žsœk»ſs¡sžŰŮ #€©_¥‚cŮۓ„¡ŮŰŮ„¤ Ɓƀق¹Ŷ“i=

Ą€kĄ“ižūskf Ŧ

%’©lű‚

ŦŰƀ‚¹Ɓ‘ààƁŰƁƀق¹ƀŮsààš®bàà “8’jis #€©ŮŰŦ‚űs¢ŻsààŦ’idàà ĄƁŰƁ€¡ƒ¡‚ſšŰŮ sģƁ€©k¹’s™Ŧſš’ŦŰƀ€àà ق űs©ž„¤àà

‚© ³s#ٓàà ž‚űs©žs€©ŮũŰŦ‚’g©ŮƲ ‚œ¡Ů’g©ŮƱŮƁ€ààƁƀŮƁƒààŦŦŰ®ààœ‚’“¢Ɓ #€©ŮũŰŦ‚ ŦŰ€¡Ů“ƀق¹„© …©žvsàà ƁŮűŦ’¹®ŝ‚ ’jisŰŮŻ“ŮŦ“’Ɓ€©k¹®_¥š»Ą€7  ŦŮ %’8¥ ’ƒ©ŦŰƀ‚¡űŰٓžƁƒ©k_¢ŚŰٓž#€©k¹’s™Ŧ v ŰŮĄsœ‚»ƀ€àà ĄŰŦ€¡‚ Ąsūskf Ŧ‚¢Ŧ «¡ũ€’ŦŰ®ŝ‚Ŷ“àài=‘¡ŦƁ€©¡Ŧƒf©?‚àà #€©k¹ق v ŰŮŦŰslš»€ŰŦŮ űŦ„ž#€©ŮũŰŦ‚űs¢ŻsŦ’idàà ĄƁŰ»’g©Ů

71

//

ISSUE 855

%‚fġĄŦ‚žű³ŮŦ“

ſŦقœs8š‘ƁŰĄŰ“ ̓  sư ƀ‚¹ĄŰ“ ̓  s«¡ ٓ ق ƒ¡Űűs©žـ«¡ ٓ ’‚© ’7ư ٓ ق Ɓƀ€k¹v “ž®œ‚’“¢ـƱ ?‚’sj©ž©Ɓ«¡s¡ž‚¢ưƲĢ ƒ©k_¢ŚŰٓžĄŰ“ ĄsŸ s«¡ ƀ‚¡űŰٓžĄŰ“ ĄsŸ s«¡ ٓ ƀ€Űv ŰŮx¡“ـư ūskf Ŧƒ¡Űœ‚ž‚¢ƯƲĢƁŧš’sj©žƱ žs Ą€kžŦŮs’sj©žŒ`s¡ž‚¢ĢƮ žű³ſŦƒ©’ƀs© fiƁ«M


ũŦŰsŦ

€¡€‘_©¥©ižŦ ĄŦ‚®Ŧ‚©>¹s €kj “Ąs‘fi ŰŮٓ €kj “‘fiſŮŦŮſs¥Ž“eàà_’¹€©k©®ŦŰ®àà>¹sűƁŰ‘¡Ŧ‚¢Ŧ #v Ŧ®>¹sŽs7Ů’ق‘¡Ŧ€¡s »€©k¥t<dv Ŧſss© Űsk¹ ’¡Ŧ‚¹vlſsààs© Űsk¹ٓ vàà ŮſŮŦŮſs¥’ۓ7<ŮŦ‚ààŦ‘¡ŦűŦ…àਫ਼ #v Ŧƀ€sMĄV““k¥űŦŰƁŮ’Ůۓ‘¡ŦsŦ»€ٓ®>¹s ĄŰƁskƀsœàà_¡sMŰŮąćđŰُgƁjĄs8àà>© ‚¡€»đİıŀĆķĬĿňļ ‘fiv Ŧ®s¹slk®>¹s’ſ€ ŰŦ“àà ĄŦ‚„ž‘¡ŦűŦق¹ž´Ŧ„¥8© ſs¥ƀ€¡Ů‚¢t`ſš‚ſsűs ‘¡Ŧ€¡€‘_©¥©ižŦ’¹ŦŰٓ €kj “ƀŦ‚j #€©Ů ® ‚8 ُsưƮƯƱŽs űŦ…©žsƁŮŰŦŮžsƛʼnķĬĿı"Ĭ"ŕĬǨļ‘àà_©¥©ižŦ‘¡Ŧ #v Ŧ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ISSUE 855

//

70


sjk©

’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© GRAVITY

%ſs8 ŦŮ’´

PLAYTHISWEEK

%ſs8 ŦŮ’´ «à¡Ɓ«à ƒžŲ€àkl«à¡ žsàŝŦ ‘à© ŰŮ Ůۓàsa ŰsŸŮ®¡sas ŰŮv¡Ű“s €¡sſ“k¹ŦƁ€“à ®’Bs

ũ´¥_Ɓſ€sƀ€űĄŦ‚ ###sŦ€kk¹ų´

űŦƀ€àü8ũ³sà¡ŦvàƁŮ ‚sl“¡‚®Ů2’8Ÿs3 «àj¹ »®à¥¡ƒ¥ ‘à_ «¡«¡ƒ¥ŰŮsق©¢® ’üià ŦœŰƒà®à¦sŸs ŮŰŦŮ€à`’à¹Ů‚à©œŦŰ sa’ŦŰ~ià>®¥à “ ###€8 ‚f

CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2

%ſs8 ŦŮ’´ ®“žsŝŦ‚à ŮƁ“¹³vk©i «¡ſŦ“àk’ŦŰٓà sٓà ŰŮƁ€k¹Ŭ‚àb’esŸ‚à8= űŦ®j’à¹Ěۓ¹“¡³v¹‚à ſšŰŮsà©Ůſsà‚8=‘à¡‚8l v©sd»€k8>Űs¹’Ž“e_ ’¹®sűŰŮvà ŰŮsàŦ#€àk¹ ®™ŦŰŰs©>ٓ v©d™ƁűŦvk©i ’¹€ Ű®‚7 »€ Ű®‚c’ Ŧ’ŦŰŧš’¹ƁŦtà©<ŸŦ‚8 Ŧ v©sdſs¹sj¹»Ů‚๮¡€7 ®Ŧۓs¡€7ŽsŰŮƁ€k¹®à ###’¹v ŦŦ’’8s¡…l

69

/MACHETE KILLS

THE BUTLER %ſs8 ŦŮ’´

v€=_©žƀŰsŰِi©‘¡Ŧ žs’€©fà ŭs¹źƁ‚d ‘©’¹v Ŧ©¢©>©

»ƯƴƳģsàƯƴĢġĄslsà

ۓlj„©˜ŰƳv€=_©ž #ٓs¥¡‚š

/

ISSUE 855

ESCAPE PLAN %ſs8 ŦŮ’´ ‘¡‚œŰƒűŦ®¥¡‘©ià ‚ĄŰ v Ŧ®8©kŦĄsƀűs ĄsŬŦ‚

ſŦ€ű‘¡‚‘ŦU s ĄŦ‚’¹ ® ۂƁ’dsb’ۓ7<‘¥P űŦŰŦ‚ĄsƀŦŰƁsſŦ€ű‚¡sà

ſŦ€ű®Ŧ‚ űŦ€d»Ů“ ®slš ®ŭŰ‘©ià ‚ĄŦ‚à®àsfŦ» ٓ ’¹®Ŧ€ű’àŦŰƁŦ’¹€Ů ’Űs‘¡Ŧ€Ŧق¢®‚’8 s

ƁŦų´€s ³s»®Ŧ€űſŦ“k ‚©ũŦŰſŦ“ ųŦ®“ià Ɓ ٓ©Ŧ“ ®Ŧ€űűŦŰŦ‚àĄŦ‚ ‘©jaŦŰſšvà©kŦųٓ ’¹ ###ƀق¹

HATCHET 3 %ſs8 ŦŮ’´

Ɓ „à>D ƀƁ‚ࢠ«à¡ ®´sàü’źsà_8¹Ŧ űŦŦŰ®¡sƒà©Ÿs€ƁŰ® Ą‚®Ɓ€ŰƁs©ſƁ‚©ſš ٓ ®’“8ŦŰĄűŦŰw sŽs €Ů®ſs_’¹ ũۓĄŰs8à_¹sſšŰŮ ###«¡ſš©Ů’¹’8s¡
sjk©

ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁű’ THE DIVIDE

THE MORTAL INSTRUMENTS %ſs8 ŦŮ’´ ‚l Ŧ®“jdƁſŦ““Ą‚8 Ů ®i©Ą‚ĄŰ´¹žs’őۓ¡“© ųŰŮs’๑¡ŦűŦ„àžƒk©s¹ »Ů“ ®ٓgf®sl¢sۓ ’ ٓ ®ٓ ƀŰsŰŮ®8©g’“8 «¡’àŦŰŮĄƁ’๑à¡ŦſšƁ ſs¡“<œkƀƁ‚¢“a’¥i»ſs>Ŧ ’¹v>’8 ‚Ɨſsà>Ŧ’j© sĄ€©ižsƀűŰs7ŽsŰŮƀŰŦ“j #€k8à>s©ŮűŦŸsŮۓck’à űŦƀƁ‚࢑¡Ŧ’€à¡sĄŰ´¹Žsà ’gbk’Ɓٓ üis’8 ‚ ŮƁ‚2®k©ű‚¡űĄs©Ů3žs’ĄŦ ###Ɓ€k¹ƀűŰs7sĄ€©ižsƁ

Tyler Perry’s Temptation

%ſs8 ŦŮ’´

„à “ƀŰsŰŮ2à<kž‘à¹Ű3 ’๠và Ŧ „३i©¥¡Ɓ v¡sà

Űs©à>ũs´ ŦſŦŰŦƒűŦ…à© ’ijŒi8=Ąsۓ_¹’s‚ü »„©iœŦ»ƀ€àü8ũ³s¡ŦűŦàŦ ‚à_8kŦŰ###ƁſsàHš»’à>Ŧ‚ ĄsŽsà<kűƁ‚àwsƁŮ‚à¹ #€ ®ŦƁŦ‚

ALL IS LOST %ſs8 ŦŮ’´

v ŦĄŮ‚ŮۓŰِi© ŰŮٓ ®sŮs¡ss’¹ ®Ŧۍ¡s’€kŲ“s©Ŧ ƀŦŰ‘¡ŦŰŮ®ƁŮűŦقàž® Ůۓ ‚ĄŦƀ€j¥_’ sƀűŰs7ƒ©ſšƁ€àk¹® €kŲ“s©Ŧ®d©7 Ąs¡´ …g¡sƁق‘¡ŦƁvà Ŧ ‚©¢Ų“s©Ŧ‘¡Ŧſs“ ŰŮ s®¡slk’€¡sƁ€k8Ŧ® €k¹ƀűŰs7€kŲ“s©Ŧ

%ſs8 ŦŮ’´

»®7i ƀs©Ů’s8ſű«¡ ĄŦ’bŦۍ“‚“©i©«¡s ’bŦŰ‘¡Ŧ’เk¹®ŰŦ‚‚ ®‚<k®ssfŦƁvs© ’ ſű‘¡Ŧ®¢€ű‚©>’¹ٓ ###Ɓ€Ů®‚©©eŦŰ

COMINGSOON

%ſs8 ŦŮ’´ ŦŰſsà>Ŧƴſs8à Ŧِi©‘à¡Ŧ «¡űŦ’เà_¹®‚¡“`’ ’sà ſsĄŦ’8à>’ij ŰŮſ“àk¹Ŧsàlš#€à‚®ŰŮ ¬©Ɓ€Ŧƀ€ ſslkž®k©ű‚¡ű ‘¡Ŧþ€ŰŦ€®¢€űĄŦ‚Ą€©Ŧ ®8à_Ɓs€¡s®‚ űŦ‚fƴ ŹŦ‚ ’’8à>ˆ©ü‘¡ŦűŦ’¹ ź‚ űŦƁ€kk¹’isgƀ€šslš Ųsà>Ŧœ‚űŦŲ‚à‚àœ¡Ů ’8‚¢slšŦŰſق¹‚¥v ŰŮ Æٓ ®’Ÿv¡slŰŮ»v Ŧ

THE FIFTH ESTATE

47 RONIN %ſs8 ŦŮ’´ œ‚ĄŦ‚®¡Ŧۓs ®Ɓ‚¢ ſ“à Ůs8 Ŧ ®à8‚ ®à Ɓ ’s‚®Hs ſs¢“ ˆ “ ###U=¡Űžsg8Ŧ

ISSUE 855

//

68


67

//

ISSUE 855


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš ®s8š‚78¹Ŧưģ’7k

C° ƱģsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưƲsُŦ€

C° ƱģsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưģsُŦ€

C° ƱĢsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưģsُŦ€

C° ƱġsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưģsُŦ€

C° ƱģsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưĢsُŦ€

C° ƱġsŮ‚9¹Ŧ€

C° ưġsُŦ€

®s8š‚78¹ŦưƲ’7k_¥¡

®s8š‚78¹ŦưƳ’7k ƁŮ ®s8š‚78¹Ŧưƴ’7k ’

®s8š‚78¹ŦƱƮ’7k ŰslŸ

®s8š‚78¹ŦƱƯ’7k_<kž

®s8š‚7Ŧ“Ư’dj

C° ƱƲsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưġsُŦ€ Žs:ŰÄ¿¼¼’7k Žs:ŰľÁ¼’7k_h: Žs:Űľ¼¼’7k ƁŮ Žs:Űľ¼¼’7k ’

Žs:ŰľÁ¼’7k ŰslŸ """""" ’7kà_<kž

’8fŰِŰŮŭ‚ ’8 ¢

ISSUE 855

//

66


65

//

ISSUE 855


€¡‚©œŲsWssٓ «iųƁ‚ĄŦ‚ ƀŰsŦƁųƁ‚ĄŦ‚ĄŰ“űs©Ůۓő´Ŧv Ŧ“ ŰŮ

SPRINGS, TYPE 3E

THE GREENS

Š‚ũ“ƯƮƳƲ»’Ŧ“ Ư

’dsbŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ ‚=8 ŦĄŦŰŦŮ ŰŮƱƟƯĢƮƟƮƮƮ

‚=8 ŦĄƁ‚ƁŰĄŮƁŰƁŰŮ»Ŷs©ĄŦŰŦŮ

ŰŮƯƟƱƮƮƟƮƮƮ

JBR (JUMEIRAH BEACH RES.)

JLT (JUMEIRAH LAKE TOWERS)

RIMAL

SHERA TOWER

Š‚ũ“ƲƮƮ»œŰƒ“¡Ů“8 Ŧ ŰŮƯƟƯƮƮƟƮƮƮ

œŰƒ’Ŧ“ Ư ŰŮƯƟƱƮƮƟƮƮƮ

ƀŰsŦƁųƁ‚ĄŦ‚ĄŰ“űs©Ůۓő´Ŧv Ŧ“ ŰŮ

SPRINGS űs©Ůۓ

TYPE 4M /4E TYPE 3M /3E TYPE 2M /2E TYPE 1M /1E

JUMEIRAH PARK

ARABIAN RANCHES

’Ŧ“ ư ’Ŧ“ Ʊ ’Ŧ“ ġ

űs©Ůۓ

DOWN TOWN

űs©Ůۓ

MEADOWS űs©Ůۓ

’Ŧ“ Ʊ ’Ŧ“ ġ ’Ŧ“ Ģ

’Ŧ“ Ʊ ’Ŧ“ ġ ’Ŧ“ Ģ

OLD TOWN ’Ŧ“ Ư

’Ŧ“ Ư

ŰŮƯƟġƮƮƟƮƮƮ

ŰŮƯƟĢƮƮƟƮƮƮ

’Ŧ“ ư

’Ŧ“ ư

ŰŮƱƟưƮƮƟƮƮƮ

ŰŮƱƟưƮƮƟƮƮƮ

www.glreuae.com Golden legends Real Estate RERA No.2118

JVT (Jumeirah Village Triangle) űs©Ůۓ

’Ŧ“ Ư ’Ŧ“ ư ´¡ƁƁ®“¥>’s

DUBAI MARINA űs©Ůۓ

PALM JUMEIRAH

’Ŧ“ Ư ’Ŧ“ ư ’Ŧ“ Ʊ

ſsWŰsžš ŲƁsvkž ´¡Ɓ

űs©Ůۓ

THE GREENS

FAIRWAYS űs©Ůۓ LINKS TANARO/MOSELA

BURJ KHALIFA TALLEST TOWER ’Ŧ“ ƱƁ’Ŧ“ ư Š‚ũ“ƱĢƮƮ sMŧšƁs¡ŰŮ’ƁŰ

€¡‚©œŲsWƮĢƮ-ƳģĢģƳġƲƀŰsj ’s ƁŦIs s‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl Tel: 04 3958801 Fax: 04 3958802 Usha:050 8656847,Email:info@glreuae.com (RERA ID 8588)

P.O.Box: 115080 ,Dubai- United Arab Emirates

ISSUE 855

//

64


’‚8_©ũs´ Ŧt>¹ĄŦ‚ www.atharco.comv¡s

€©¡sM’dŦ‚

€¡Űs¤>s’ƀŰsŦs¡ųƁ‚vlŦŰٓ ő´Ŧsfb®Ŧ‚¢‘©¥s ƀŰsŦ

ƀŰsŦ

®„k¡ƒ© s7¡űŰs¹‚8Ů ‚=8 Ŧ€¡Ůs Š‚ũ“ƯƯĢƱ Ref. MnA3814

®8© Žsk_‚8k¡Ŧ ‘¥ss’Ŧ“ Ư Š‚ũ“ƲưƳ Ref. MnA3656

ĒǥʼnļŃıʼnʼnĒĬǩƟ›ǨıįǥŕļǦıćńǧıňš$đʼnŅıįŕćńǧıňǘǛǗĴ

ĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔļŕǩƟ›ŁļňĬŕıʼnĔŀǥʼnŕıňǚǟĴ

ƀŰsŦ

šńǧŃŕńǧŃšǥĭĬļƟĆŕĬŃİņńļŃŕĒǘǡǗĴ

ƀŰsŦ ®„k¡ƒ© œŰƒŰs¹‚8Ů ĄŰŦŮŦũŦƒ©lDĄŦŰŦŮ ’Ÿs¡ŰŮĄs7¡ű€¡Ůs ū‚€¡ŮƁ„¡„ƒ© Š‚ũ“ƯƲģĢ Ref. MnA3261 ĒǥʼnļŃıʼnʼnĒĬǩƟ¨ŃŕĬňļńćńǧıňǘǚǗĴ

ųƁ‚

ųƁ‚

®8© Žsk_‚8k¡Ŧ ’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ſss© €¡Ůs Š‚ũ“ƲĢƮ Ref. MnA3838 ĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔļŕǩƟēňĬŃįıĔŀǥʼnŕıňǜǗǗĴ

®„k¡ƒ© ĄŰsDŰs¹‚8Ů ’Ÿs¡ŰŮĄs7¡ű€¡Ůs ĄŰŦŮŦũŦƒ©lDĄŦŰŦŮ Š‚ũ“ƯƯƳĢ Ref. MA3844 ĒǥʼnļŃıʼnʼnĒĬǩƟĉĶćńǧıňǘ#Ǘǜľ

ųƁ‚

ųƁ‚

őŰsžŦ‚©j ’Ŧ“ Ʊ´¡Ɓ Š‚ũ“ģƱƮƮ ŰŮġƟưƮƮƟƮƮƮ Ref. MA3845

sk¡Űs®Ů ‘¥ss’Ŧ“ Ư ’i7ŋis¹ Š‚ũ“ƲƱƮ Ref. MA3772

ſƁsſƁŦŮ ‘¥ss’Ŧ“ Ʊ Űs_šƁū‚€¡Ůs Š‚ũ“ƯġƮƮ Ref. MnA2398

IJǥŁıļňĬķņĬňĿƟąıĵļńŃĬŀĈļŀŀĬǛ#Ǚľ

šǥĭĬļľĬňļŃĬƟšňıĬŁćńǧıňǟǛǗĴ

ųƁ‚ŰŮs¹vlŰs¹’gs ső´ŦŰƁs_ĄŰs¥j’ũ“Ů

63

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

62


ſŦ‚¡Ŧ

‚© ŦŽs Ʊ® v©“j>®s‚ŰŦƒƯƲ ž“ŜƁsƁŰŦŮ®s ŰŸ´ Ŧƒ¹‚„©˜Ű và Ŧ€lũŰŦűƁĄƁŰŦŮƁŦàſsűsà

’ƯƱƴƯsàƯƱƳƴŽsà ’à ®à %vàf¢ ĢġƯġ Ɓ ‚àf ģƯƲģ »‚àf ģƮƱĢ tà©‚ ŸŦ“ŦűƁ‚à‚Ŧ‚àſsàMsk “jűŦ‚àf #€Ŧ’8 sſssv©“j> ƀ€ ũ“’‚<ksŽs ‘¡ŦŰŮ’¹®8©“j>‘¡‚8àà_©%ŮƁƒŦŠsvdi

t©‚‘¡Ŧ’#v Ŧƀٓۀ=ŮŦ“ź‚`Š“ űŦ®àà sv©“j>»v Ŧ ۀ=ŮŦ“Žsjd8àà Ŧ©Ů’Žsàà ‚ŰŮ‚©Ɓœ‚€ŰŮģƮsĢƮ‘©’¹ #v ŦƀŮs8ŦŻsfŦ ź‚`®žŰŮ»€ààŰŮưĢsƯĢs‚©Ɓœ‚Ą€ààd’7Ű%ق¹ſŦ“ààkĄƁ »s…¹ƀ€ “»¥Ŧ»®s7ũsšŠŮž“Ŝ»?‚Ŵ‚©7űŦž“ŜŸŦ“ààŦ »ŮŰŦ“űŦ®j©?‚Ŵ‚ſs©‘¡ŦűŦ’¹v Ŧƀٓž“Ŝ‚œ¡ŮƁۓs©àà

’#€k8>œ‚’‚<kĄsv©“j>űs8_©ž»¥ŦƁ®s7ũsšŠŮž“Ŝ ſs©űŦ»ƁŰŦŮƁŦſsűs ž“ŜƁsƁŰŦŮ®sàà ŰŸ´ Ŧƒ¹‚„©˜Ű’8f¢ ſsjgſs8 Űsj©ſs“jàà>…=’ƀ€àà ’dŦ‚v©“jàà>ŮۓƴƱƱ ‚`ük?‚Ŵ‚sv©“j>’ſšŮۓƱƴƯ»ƯƱƴƮŽs ŰŮſŦ‚l©¥ Ɓ’™‚~b Űِ ‘¡ŦųƁ‚Ɓ€¡‚ v©“kP’’“s’¹vàà Ŧƀٓ ũŰscŽsjŦƁĄ‚©œ©žƁv Ŧ’“sſs“jàà>ŮŦ€d»ſšſٓŻsŸs ’ž“ŜűŦ® sœ‚Űsš€ŰŮģƮsĢƮŦ‚¡ű»€k¹®ti ŦŰĄ‚€¡€àà #ŮŰŦŮŴs`8 Ŧ ‘©j

61

//

ISSUE 855


ſŦ‚¡Ŧ

‘©˜sŰŮ®¡s© š^kižű“¡v©dj…¡ŦƒŦ

ƀŮ´ƲƮsĢƮŮƁ€v>¡űˆ©üv sfſsűsàà

#ŮŰŦŮٓƁſŦ‚¡ŦŰŮ®¡s© š^kižű“¡ ŮsšŲs7…Ɓũs©ƀsœààskž’¹‘¡Ŧſs©sààĄƁ »^kiž%ŮƁƒŦ»ŮŰŦŮvdàà ƁŰs8¥ŰŦƒƱưƮ‘à੘s ſss ’‚¢űŦ^kižű“¡Ɓų“¢ƀs©àà »®kàà ’‚¢ ‘©˜sŮsààšŲs7ƀ€àà v sf’gbkŰŮٓàà“ Ąs’“¢űŦĄŰs©>ƁſŦŰŦ€s8>žŰsk¹ŰŮ’¹v Ŧ #€kk¹®®¢€űſs¢€‚ž

…¡ŦƒŦƁs©ŦŰِlŦ“űŦƀ€ v sf sk #v Ŧ®¡s© š^kižű“¡v©dj Ɓ®šŠskƁ’jàà_Ÿ€űŦ…àà©Ąs©ŦĄ‚àà7¹Ŧ ŦŰŰs7ŦŧšƁ®sj©àà ۓ=_šĢƮűŦ…©v sàà

v©dj…¡ŦƒŦĄŦ‚ààƁŰ…©žĄs’s‚‚ààœ¡ŮűŦ »Ů““€Ŧ“ Ųs Ŧ‚%vf¢Ɓق¹ſs©^kižű“¡ ƀŮűŦ…©ŮsšŲs7’ààgbkŰŮű“¡®idvàà©dj ĄƁ»s‚¡ŦųŰŦƒ¢’#vàà Ŧƀ€àà ƀŮű‘©jŚƀŮ´ »€kƀŰs’7àà ŰŮ®sűĄŰ“s’“¢‘¡Ŧ%ŮƁƒŦ ’¡Ű“ Ɓſs8>‚»ſŦ‚¡Ŧ»ſs8>kj¹‚»ſs8>seŦ ‘¡ŦűŦĄŮƁ€ààüŮŦ€dſ“k¹ŦsŦ»Ů‚à๮®¢€ű ſŦ‚¡ŦĄƒàโ‚¡“¹ĄŦ’©àà s skŰŮۓààs ĄsŰsšŲsàà Ŧ‚%vf¢Ą‚7¹Ŧ#€ààkk¹®®¢€ű

ſs8à Ŧ‘©˜svà>¡űˆ©üvà sfƀŰŦŮŦ„à©˜Ű v©dj…à¡ŦƒŦĄŦ‚ஂ ĄŦ‚àŦűŦſsàlfŦ ’gbkŰŮ®¡s© š^kižű“¡ŵŦ‚gŦŵ‚dŰŮ’“¢ #ŮŦŮ‚7 ſs8 ‚l ‘¡ŦŮsšŲs7ƀ€ v sf »Ą‚¡“¹ƀsœ8àà>¡űűŦv sf%ŮƁƒŦĄ‚7¹Ŧ‘©àà> ĄŦ’iĄs‘©ŰƁŮt`»sƀsœ8àà>¡űv©kŦ‘©s ‰fĄŦ‚ũsààŦ€Ŧ’ijűŦsۓ=àà_šĄs©ŦƁ ƀsœskž‘¡ŦŰŮ®¡s©àà š^kižű“¡v©djĄsàà©ŦƁ űŦv sf®ààiiHŦ‘©Ŭ‚àà ĄŦ‚Ŧ’ĄƁ#vàà Ŧ €ü8iſsűs ®sv¡sjs®¡s© š^kižű“¡ %vf¢Ɓق¹ƀŰs Ŧv>¡űˆ©üv sfſsűsàà Ɓ ŰŮ‚©7Ɓ“š»ƒ»¹»…©»ĝ“v©dj…àà¡ŦƒŦ

ƀ€k¡šŽs ƱƮsœ‚Ɓ€“ŭ‚Ą‚Ŧ‚ ƯƮĢ‚8 ŮŮŦű“€“€«¡‚ĄŦűŦ’»®s¹ŮŰŦ ŰƁšŮs¡®s¹ŮŰŦ®j s#¡ŰŦŮۓ_¹ŰŮ‚àà>ž€“ €ŰŦŮ®Ŧ‚¡Ŧ‚©ۀžƁ®Ŧ‚¡ŦŰŮs’¹ĄŮŦ‚Ŧ%€ Ų‚8 ŮŰŮ®i©Ů‚’s¡ƀ€àà ũ“ſsàà ۀžƁ ‚©©ev Ŧ“ ŰŮ€kŦ“®Žs ƯƳűŦ€d»v>© #€‚©œ®Ŧ‚¡Ŧ’sk sk Ɓ€k€v©ds

»€“ŮۓŰŦƒġƮƮƁſ“©i©«¡ŮƁ€Žsàà ŰŮ ŰŦƒƯĢƮƁūŦƁŮűŦŰŦƒƴƮƮŮƁ€»®“ŰŦƒġƮƮ ®Ɓƒt©àà %ق¹Űsl ŦĄƁ#€k¹®v7ŦŰŻ´

€ƁŰ‘¡Ŧs’¹©8>€sàà ūŦƁŮűŦƁ€“ŰŮŦŰ Ɓ€àà €Ŧ“ ‚Ŧ‚ũ“Ɓ€“ƀ€k¡šŽsàà ƱƮŰŮ ®j s’8f¢’#vàà Ŧِ©Ŧ“Şv©dj…àà¡ŦƒŦ

t©à ſ“k¹Ŧ%vf¢ŽŦ“Ŧv7ſsűsà „©˜Ű ’¹©8à>€sà ŦŰūŦƁŮűŦƁ€“ŭ‚ŰŮ®Ɓƒ ‚Ŧ‚ũ“Ɓ€“ŭ‚ƀ€k¡šŽs ƱƮŰŮ€ƁŰ‘¡Ŧs #v Ŧِ©Ŧ“Şv©dj…¡ŦƒŦƁ€ €Ŧ“ ŽŦ“Ŧv7ſsűs %ŮƁƒŦ®s¹ŮŰŦ®j s€jü

ISSUE 855

//

60


ſsààlàà

Űsœ© ő‚‘>¹ŦƁv s

‘¡Ŧ³s#vàà Ŧƀ€àà ®ij’©àà ƁŰ žƁŮ’i‚ſق¹Ą‚¤àà ŽsŰŮƁŰŦŮ #v Ŧs…¡sűš űŦ„ž’ààis´ſsggüƀ€àà©g’ ſŦ“®…àà¡sűšžƁŮ’i‚ſsàà¡sž #ق¹ŸƁ‚ ŦŰſšƀ“7Ŧ€©“

sų“ſs8 Űsj©

2®¥j© 3‚l “sƀsœ_¡sűšſsggü ‚`ük‘>¹ŦƁv s ’“’© ƁŰ #€Ŧƀ€àà Űsœ©àà ő‚ĄŦ‚ĄŮ‚’ 8>© ٓàà ®ws‘àà>¹ŦƁ‘¡Ŧ ĄŦƀ²¡ƁĄs‘Ůsžſsàà>Ŧſ€®kj¡Ŧ †©=àà_ŦŰ‘©“¥©’àเk¹€àà©“ ƒe’ſšUs¡ƀŦŰŠààsƁ€kŮ® ‚ĄŰsœ© ŮŦ‚Ŧ’<©8ŰŮ#€“àà ® v¡s™ŰŲs>ŦŰsœ©àà ſ€©_¹‚Ŧ ’¹vàà ŦĄƒ©Ÿſsj‘¡ŦƁ€kk¹®M Űs¹þv Ŧ®k8f¢#ٓ ®Ůs©8ŦŠs Žs ŰslŸűŦ‘>¹ŦƁ‘¡Ŧv s ĄƁŰ ų“ſ“¦j®¡sƀ€“ƁũsŦ“© ŰŮũsg©gC‘©8>ŞƁƀ€ ŸƁ‚ …©ž ‚þ€€ ‚©œ8 Ůƀ‚v “¢Ąs’ s¥¡‚šĄűs ƁŰŦŮĄsv¹‚ űŦ®¥¡ ŰŮũsŦ“©ŸŦ“Ŧv “¢ſŮۓ €kŸ #v ŦĄŮsĄ‚Ŧۓ_¹‘¡Ŧ ŰŮ‘>¹ŦƁv sàà ®Ɓ’8‚¢ũۓ

űŦ ’๠®à¡si© Ɓ sà„¥ ‘©ŸĄ“à<kŸ‚là ŰŮ®s8à Űsj© ſsà_ŦŰų“sàƀŮ»ƀ€à ‚à_8k sƁŰŦŮĄŰŦ€àlœ…=ŰŮ’¹€àŮ® #€kŮ®ſ³“ ’©lŦŰs„¥‘àà¡Ŧ’¹Ą“ƁŦs¡V® űŦ®¥¡ŰŮ%€¡“¢®ƀŰsàà‘¡ŦŰŮƀق¹ ŦŰ® “ſŦ“®®k ƁŰ’s„¥ ƀ€s_sƁŰŦŮ’>f’UŰŽsŰŮ ĄƁŰ‚œ¡ŮĄsų“’¹®ààsŰŮق¹ ’sűĄsbàà ŹŦ‚àà ‘sàà Œ¹ #€ƁŰ® ‚fs€ƒ©…©žĄ€kŸv Ŧ®k8f¢ v “¢U Ɓ‚ž‚’Ąs^s ŰŮ

’s ƲœŰƒžŮš ŰŮۓ“«¡’¹€k8f¢ſs¥ ƒžƁ¡Ů‚ſs8àà>¹sž ®Ŧ‚sŦŰſš€¡s’¹ŮŰŦŮٓƁőٓ¹‘¡Ŧ‚àà

®8àà_¹ųűŰƁŰŮ€Ŧ“®€Ŧ“Ŧ€7#ŮŰƁšſƁ‚© #€k¹ős Ŧېs Ąs‚>žűŦĄŰs©>

59

//

ISSUE 855

Ɓ…¡Ű®œs ƱűŦŮۓ ®ŦŰvàà “¢“i©¹«¡ Ą‚às ’à¹ſs8à>seŦŰŮĄŦ’sà Ʋ’¦‚à>ž ˆgƁƀŮs8Ŧ…šŰŮƒ©Űs«¡ƁƀŮŰƁšŰُ©7àà v ŮŰŮv_œŦưġU ŦŮsŮŰŦŮſŦ“«¡€ks #v ŦĄ“Űs©>…¡sžƁ ‘¡ŦœŰƒۀž»œ¡€¡Ű#vàà Ŧ’8 “ …¡s…f¹ ’ŦƁŦ€ĄŦ‚ààŦŰƁŦ%€¡“¢®ƁŦƀŰsààŰŮőٓà๠ƀ€Ɓ«¡ŰŮˆg®s¢ƁŰsģĄűƁŰ’¹€Ŧ“Ŧ€7


ISSUE 855

//

58


® űŰƁ

ĄŰs8ۀ’Ŵs Ąsš € l8 ’®8©àà Œ¡ŮŰs¹‚Ŧ‚ŰŦ€¡ŮŰŮ“©k¡Ű“ƀűƁV #€ ūŦ‚ ŦĄűsűŦĄŰƁŦŮ’Ůs¡űŵŦ‚8Ŧvi ’ŦŰ®>iŸ®‚‚àà »„©iœŦŽs7“’¡ŮsCŦ ’7kàà_<kžűƁŰs“©k¡Ű“#ق¹l8ĄŰs8Ű€ #€€ŦŰžslŦ‘¡ŦŧŦ“’¹v ŦŮvƁ ſs¡sžűŦ„ž“©k¡Ű“Űs©8àà Ů»€³““©8àà Ŧ ŵŦ‚8Ŧ’“¢‘àà¡Ŧ®8©àà Œ¡ŮŰs¹‚Ŧ‚Ąűs ®_¹vƁűŦ„ž“©k¡Ű“ق¹’©“ŦŰ“©k¡Ű“ űŦ€d’g©Ů’ »ƁŮslkſšŒ¡‚ſsk¥¡űs Ÿ“™“‘¡Ŧ#€ vŦŰsŲs>ŦĄűsŸƁ‚àà ž´ŦžŰslŸŰƁŦŮ«ààj¹’žŦ‚8Ŧv¡slsààŦŰ “©k¡Ű“v¡slŰŮ€k8‚¢©j`slšsŦ»¡Ů‚¹ Űs©>‘©űűŦūŰs ŰŮ“©k¡Ű“#€kk¹ūŦ‚ ŦŦŰ €k8àà Ŧ“ ®Œ¡‚ſsààk¥¡űs#ٓààvŦŰs #€‚©œŦŰĄűs®¡s7¡űƁſs<© “„©iœŦ‚‚^©8àà_’8fŰŮ®àà>iŸ űŦŦŰ®8©àà Œ¡ŮŰs¹«¡‚ŰslŸ’<©8s€àà ŽƁ€žƁŮƀŮŰŰŮűs©8ŦƯƲssŮŰŦقƁŰ…©ž #ق©¢ŰŦ‚Ą€kƀŮŰ

57

//

ISSUE 855

ź“‚¢“ ƀ“¹ĄƁŰű“‚Ąsžs©ž

®jlĄsĄűsſsƒ©ƀ€k¡šſs8>s“¡Űv ŦŰŦ‚ ‘¡Ŧv>©†=_ű“ksŦ€àà s®slžsŰŮ ƒ©šƒŰžŦ‚¢““#’s¡’8 ŦŮˆŰŽs7“’ŻsfŦ € “ü„¤ Ɓ€sƀ“¹ĄƁŰvsàà ƁŮűŦ…© .čļŃŃıňćĬĿıʼn›Ĭňŕķ€ ’8 “ſš‚ šŰŮƁ v‚àà űŦſs¢€kŦŰ€àà wst©<’kü‘¡Ŧ ŦŰssŦ“¢x©i s ’®iüŮŦ‚ŦƁ€ks¥ٓ ƀ€ ’8‚¢‚¡Ɓs`űŦ®i© ’¹ٓ€d®j¹#€ks8_ %vf¢»’s ưƲ»sŸƁŰŦŰ´¹s¡Űs#€ ‚8©¡“’ŦƁŰ ‘©kŸƒ¢‚ƁžŦƀ€Ŧہ¢“¡ŰŰŮŦŰžŦ®¢€ű®ààsW3 Ŧ“ ®#ٓősk ‚Űs©àà>#žŮ“ƀ€¡€Ąƒ©Ÿ 2#v>©Ÿ…¡skdIŦ€ ¢v¡s %Š7k

ƀŮűvl’8 ¢’8fƁ‚©ŦVƁŮ“¡Ű‚làà ſsk¹sàà

ĄƁŰŦŰ’8 sk sƀ‚¡ŦŮƁv´‘¡€kŸslš#€€ #€ق¹ƀ€s_ź“‚¢“ ƀ“¹ ®iüűŦ’àเ€¡ŮſŦ€sàà »€àà «¡Űs’¹Ŧ“ Ą‚8Ʊƴģƀ“¹‘¡ŦĄƁŰ^ۃ7 ĄŰƒ©†=_s #v ŦžŦŰšŲ“s©Ŧ’ź‚_ƀ“¹‘¡Ŧ#v ŦƀŮs8Ŧ ŦŰ’8=¡ŰŰŮ®àà8´s€àà œŰƒx¡Ű€’ۃ© ®¥¡#ٓƀ€ ĄŰŦ¢ƒŰ®s©žŰsœŦ’¹€Ůſs_ ’ŸÆŮŰŦŮ®àà¡skd’Ÿs‘¡Ŧ3%€©àà ‚žſŦ‚ààsűŦ 2ƀ8Ŧ®ŮŰŦŮ®sfŦ ’Ɓ€€ ‚‘ ƁŰƁ‘ ƁŰƀ€àà ĄŰŦ¢ƒŰ˜´ € ’©7 ’¹Ąƒ©Ÿ#€€šŰŮ‚¥©žŽ“®¡“¢“¥ #ſšƒ¹‚ŰŮŽs7“̓¥ sœŰƒĄŦƀ‚¡ŦŮ’


® űŰƁ

űŦƀŮŦűſŦ‚jƁƀŰƁ³»®s‚ €“ ®MŦ€ſs “ž®š Œ©k»®s‚ųŰš®à¡Ŧ€ſ“àŦ‚©žĄŮsà¡űĄsv7ü’8à ¢’8f®à

’¹‘¡Ŧ‚®k7®sd¡s »€ ®ƀ€©kà Ž´g8à ŦűŦƀŰƁ³ſŦۓ¢ƁƀŮŦűſŦ‚j sŦƀ€ Ŭ‚b»và Ŧ’8‚¢ŰŦ‚Ž´g8à ŦŮŦűsvà>©ŰŮ‘¥¡űs’à ‘¡Ŧžs #€ق¹t¡¥ŦŰŸ“™“‘¡ŦŽ´g8 Ŧſ³“;> Ž´g8 Ŧv ‚ž‚ Ą€sŮs ‚© ˜sàà>‘¡Ŧ%vf¢ƀŰsàà‘àà¡ŦŰŮ űŦ® ‚ũs©kůƁũsd¡sàà slk ’8fĢ’isŰŮƁv Ŧſs8àà ƁŮ ƒ¹‚W®‚«¡ƒ¢‚`©’àà €Ŧ“ޏ˜sàà>‘¡ŦĄƁŰŦŰٓàà #v Ŧ¢ sũsk¡‚WŰِ‘¥¡űs’àà ‚ ®‚‚¢ŦƁ€ààŰŦŮŽsdĄŰ“a €Ŧ“ ƀŮsf8 ŦslšűŦ€Ŧ€Ŭ´ #ق¹ ĄŮŦűsv>©®¡“’di’¥š‘j™ #ŮŰŦ€

ISSUE 855

//

56


55

//

ISSUE 855


ƀŰŦŮٓƁų“sſű’¡ق‚v_ž ƀ©Ů Ů ®’ŦŮŦſskŸ€¡Ů‚¹ ‚¹®ų´…k8 Ŧقſs© ſs Ąsſ“¡ƒ¡“iŲsk ‚ Űs© ’%€¡“¢ ¢®® ƁƁƀ€ àà>ſs¡‚<űŦ’¹ű‚8ŦƁŦŰsŰsIs ƀ€ ƀ ƀ‚© ‚© ű ű‚8 ‚8Ŧ ŦƁ ƁI Is s ſsj ſsj sjàà_ àà_Ÿ Ÿ’ ’ © ©g8 g8> > ſ ſűű‘ ‘¡¡Ŧ ’s7i ĄŮŦűšũŦűŰs7ŸƁ‚àà ű Ŧ…©žsŽsàà vàà s¥¡‚š‚78d ®k©űĄs s‘‘© ©‚

‚ s ’©ls¹ŰŮ®8©àà>kĄs …g’Ŷ“‚®s8 ŦŮſs8àà> seŦ ſsű’¹ٓƀ€ ’“8v ŦŮſs8àà >seŦ’’¹Ą‚fàà ŰŮ#ق¹ #€ƁŰ®ƀŦŰſs_Ŧ‚>jűŦ‚tg ž€Ģ®8k ۓ ’ƁƀŰŦ“j ű“k’¹ق¹’c´v Ŧُs¹’ Ą‚fàà ƒ©Ŋ‚© Ŧű‚8ŦƁIs ###Ɓ€ŰŦŮ®‚ž€ٓ ſŦ‚>j‚

v_žſsű ŦŰ®j¡€vkàà ’sŮsàà ſsű»ſ s7s ¡VŰſŮűŰsk¹Ű®i #€ŰŦŮ®Ųsž sj Ŧ‚Ÿ%€ ‚ž®Ɓƀ€àà «¡Ůƒ ſsű‘¡ŦűŦ®¥¡’ű‚8ŦƁIs űŦĄŦ‚®sű’¹ŦŰ‘¡‚¡Ůvk ’¹ ‘¡ŦűŦ€©sü “ ۀ‘¡Ŧſsű

ISSUE 855

//

54


® űŰƁ

ſŦ‚¡ŦĄŰŦق’űƁĄs®œk©žƁŮ®s Ŧž´Ŧ zxs :6Ò;G%~A†C! zxs †Z!~„:(!ygc‡:6…}† F ~:‡60!~zxs :6„:(!yu[%

zxs :6;f By…};‡„ƒÒ;G„:7‚n}

zxs :6qrxs{†…gf1:y

®Ŧ‚¡ŦŰŦق’űƁƁŮĄŮŦ‚ŧŦ‚l ƁĄ‚s‘© s¡%ق¹ž´ŦŰsœƁŦ‚8¹Ů ŰŮۓaűŦŽs ƁŮĄŦ‚ƁŮ‚Ɓƀ€ ž´Ŧv79ſs_œk©žƁŮ’¹€k8> ſ“© Ŧۀ’vàà Ŧ®€Ÿ“™“‘¡Ŧ#€Ŧƀ€àà žƁ‚ü®slĄsvsŰ #€k8>ſs¡‚ŰŮslšƁƀ€ ž´Ŧ®i ’8‚¢ſs8>ŦƒŰŮs© š®s‚lĄsvsŰŰŮs’“M‘¡Ŧ%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ v>ŰŮƁ€©˜Ɓ‚8àà Ŧ«©“sšƀŮsĄ‚s‘©àà s¡v>ŰŮ#vàà Ŧƀ€àà #v Ŧƀ€ vs¡ſ“s8ƀŮsĄŮŦ‚ŧŦ‚l

ƒ©sšv Ŧ“ ŰŮſŦ‚¡Ŧ®iſ“©àà Ŧۀs¡š’¹ŽŦpàà ‘¡Ŧ’àà sžŰŮĄƁ ’¹¡Ů‚¹ž´Ŧſ“© Ŧۀ’s%ŮŦŮ’ŦŮŦ»‚© s¡vàà ŦƀŮŦŮŦŰžƁŮ’“M ‘¡Ŧ‚sk#€ŮŦ€s’®Ŧ“slš’àà¹ٓàà ƒ©sšžƁŮ’“M€©Ŧ“ ®s¡š ŰŮۓaűŦŽsàà ƁŮũ€’ààƁŮ‚Ɓƀ€àà ž´Ŧv79sààlš^ààk©žƁŮ #€Ŧƀ€ žƁ‚ü® űŰƁĄsvsŰ

53

//

ISSUE 855


® űŰƁ

ŦŰ‘¡Ŧ‚¹ƁŦ€¡s7%ſs Ů ¡‚©œ¹v Ů ŰŦ€à_…Ŧق¢sà ’’à>Ŧ‚®‚‚à

Œà¡‚àsgsàžƁŰŦźš®àižŰŦ€à¡ŮŰŮŮŦŮ #vŰ€kŦ“ ſŦ€©’®8= ‚

 ’>Ŧ‚Žs7“©®‚‚àà »ſs Ů’¡€¡Ů sü “ ¡ŮۓŞŽse‚ž’’¹‘¡ŦűŦ%vf¢ #ٓ€Ŧ“ŞƀŮs ‘¡Ŧ‚¹ƁŦsĄűs®Ɓ ٓ ‚© ŦĄűsƲŰŮ’¹v Ŧ®j©‘¡Ŧ‚¹ƁŦ vs¡ŰŮ®j¹Ąs¢Ɓƀٓvàà>¥ ſƁ€ ĄŰŦ“àà ŮĄűs8ۓàà ’#vàà Ŧƀق¹ ¹v ŮŦŰſsŒ¡‚€¡s7Ɓ¡ŰŦŮƁŰ…©ž #¡‚©œ ſsƒ©vàà_¢‚ŰŦ€¡ŮŰŮ’¹‘¡Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ #v Ŧ®879’8¥ٓ©Ŧ“ ‘¡Ŧ‚¹ƁŦ ‘©ŰŮƁ© s’8 ŦŮŰƁsŦŰſsٓ €¡s ſ“Ÿ»¡ŰŦœžŦ‚àà8ŦſsŒ¡‚’ààŽs ’ٓdĄŦ‚ٓ „sàà žsWűŦslš €kŦ“ ƀŮsf8àà Ŧ®slžs®s¡sž’i‚ #ق¹

sžƁŰŦŰŮ®slžs®s=8Ŧźš®iž®_¹’‚ ®s=8ŦŽs7“ũsgsà>źš®iž’i‚ŰŦ€¡Ů‘¡‚Ųsà>ƀ€kk¹ŰŦƒ¢‚€˜“à ƁŽse‚žĄs© #ٓ€kŦ“ sžƁŰŦƀŰsŰŮưƮƯġ®slžs

»’© ƁŰ »ſsHš »„©˜“ »«¡²i Ɓ„©iœŦ»‘àࡓ¢ŰƒƁ®kàà “ ſs ٓdsžƁŰŦ’gbkűŦs©s¤ Ŧ ĄsvsŰ®ààs¡sž’àài‚’àà Ɓ€Ŧƀق¹®ààdbŦŰ®slžsàà ƀŰs‚œ¡Ůƀ€kk¹Ů“d©ġƀ‚lŸ ĄsŰŦ€¡ŮĄŰŦƒàࢂűŦ„žƒ7àà

#ٓ ®†=_źš®iž’i‚

ƴưſsààšưƳưƮƯƱ‚àà7Ŧ“Ưƴ ŰŮ’¹®j©#€àà €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚ vàà_¢‚ƁvŰŰŦ€¡ŮưŸ“j< ‚f v©i€ƒĄ‚8_©¢ŮŦ€d #ŮŰƁš€Ŧ“ v Ů’Ŧۏ¡ű‚’ Œ¡‚’s ŰŮƀŮű¢ſ“s #ٓ ®ŷsFsŰŦ€¡Ů‘¡ŦŰŮ »s©s8¡Ŧ»€kiĄs©‘¡ŦűŦ…©ž

ũsgs>źš®iž’i‚®_¹’‚ ưƮƯġ®slžs®s=8ŦŽs7“ ŰŮ’8àà ¢’8fsžƁŰŦƀŰsààŰŮ „©˜“àà ¡ŰƁűŰŮŠŦƁsf©‚g #€ ŰŦƒ¢‚ ’s©®_¹’‚‘¡ŦŲs Ŧ‚ €kŦ“ źs`’‚¡űŬ‚àà %vŰ €˜“ "Žse‚ž ®sƁŰ"ſs“¡ ® ŦƁ‚¹"€ki>¡Ŧ ’>Ŧ‚"‘¡Ŧ‚¹ƁŦ ſsƒ©vŰĄűsŰŮŽƁŦĄs© ĄűsŰŮžƁŮĄs©Ɓ€k8àà> ſsàà ſsf¡‚ ĄŦ‚¡ž vàà_¢‚ #ٓ€kŦ“ źš® iž’i‚vŰŰƁŮĄsĄűs ưƮƯƱ‚7Ŧ“ƯĢàà¡ŰsŰŮsžƁŰŦ ŰƁŮĄsààĄűsƁƴưſsààšưġ ¡ŰsŰِsvsŰ‘¡Ŧv_¢‚

ISSUE 855

//

52


51

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

50


49

//

ISSUE 855


ŪŮŦ“

®œ8 s ®¡s۞ٚĄŦ‚‚8 ŮƱ’_g ’_gſ€ ´‚ ’ űŦ©gC’ſŦۓs’ŦŮŦŰŮ%€àà ŰƁšŮs¡ĄƁ ‚8 Ůs’àà ‚€k8f¢ſsš’¹€k8 ŦقžſŦ“‚8 Ů ®¡s۞ٚ´ŦƁ€k8>v ƁŮƀ€ ƀٓŰſŦ“ s’8àà Ŧ“ slšűŦƁŦٓ Ɓvàà Ŧƀٓàà7Űs¹ŰŮ űŦŰs¹‘¡Ŧss€kƒ®œ8 sàà ®¡s۞ٚ’v Ů ĄsŰŦ‚Ŧ®žŰِs#قàੜžsg8ŦųŦƀŮŦ“s ®œ8 s ®¡s۞ٚ’_gƁ¡€ v €jĄƁs»ƁŦ #¡Ů‚¹Ŧ‚ŦŦŰ ĄŰs7Ŧſق¥ūŦƁŮűŦĄŦ‚ƀŮŦ“s űŦžsg8Ŧ ‚8 Ů»ſŦ“‚8 Ů’àà ũŦŰsl Ŧ®žŰŮ%ŮƁƒŦĄƁ ƀ€Ɓ‚žſsjl8sĄŰ“a’lŦ“ŰŮƀ€àà ƀٓŰ ĄŦ‚ŦŰŮĄƁ’8 Ŧ“ ’slšق¹źŦ‚8ŦŰsŸs’ #€Ŧƀ€ v €jĄƁs®œ8 s ®¡s۞ٚ’_g Ą“™Űſsàà Ŧ‚ ſs8àà Ŧ®ààs¢š„àà©iž„àà©˜Ű »ƀ€àà ƀٓŰ‚8 ŮűŦ©gCŰŮ%قàà¹ſsàà_‚ s كsĄŮ‚sųŦƀŮŦ“ààs Űs7Ŧ’ƁŦ€àà ž“id Űs€kŸƁ’8àà Ŧ€ĄƁ’ĄŦ’´¬©’¹ƀقà๠ųŦƀŮŦ“s sŦ»€ƒ’ŦŰųŦĄŮƒs’8àà Ŧ“ ’_gĄŦ‚Ŧs’8‚¢©j`ƁŦƁ€Ŧƀق¹vfs= ƀűsŦ€k¹€sg8ŦŰ…ààk¡€ŦƁ»®œ8 sàà ®¡s۞ٚ #€k¹ūŦƁŮűŦųٓ ’´ŮۓقsĄƁ€kŮ

’j¡‚ĄŦ’‚s ق¹®dŦŰũŦ‚¡ƒd

Ɓ€k8‚œƀŮŦ“s ‘¡Ŧs®àà sW‚œ¡ŮſšűŦ„žƁ ®s¢š„©iž„©˜Ű»®¥àà_€©‘©àà>^k‚àà

#€k8 Ŧ“ސ®“ž sŰsœ‚7 ’ƀŰs‘¡ŦŰŮĄ“™Űſs Ŧ‚ ſs8àà Ŧ „©ižŰŮۓasĄŮ‚àà‚lŮűŦƁŮűƁŰ%vf¢ s۞ٚſűƱĄ‚©œ8 Ů ĄŦ‚ƁŮŦŮ‚7 …ààŦ“‚8 Ůſ€àà ¢űŦ»®s¢š ź€€€àà ’“8’ŦŮŦŰŮſss¢šŰs¹%ŮƁƒààŦĄƁ ®¹sàà űŦ©gCŰŮ#vàà Ŧ“ «j¹ƁŦſق¹Ŧ€àਫ਼ Ɓ€àà sĄůs Ŧ€`’®¡s۞ٚ€Ŧ“®Mſsjl8 ūŰs ’s űŦŰs¹Us¡ĄŦ‚ų€ű‚»€àà ž“id ‘¡Ŧ‚sk#€ŰŦŮŰs¹‘¡ŦűŦĄ‚œ¡Ůź€slš‘àà©g¡’ Us¡ĄŦ‚slšĄ“<8>Ɓ’8_œűs‚œ¡ŮƁƀ€àà ’ŦŮŦss۞ٚƀsœ©f=®¡sàà sk ĄŦ‚s„>D #v Ŧƀ€s’<©8®ĄƁ ŰŮss۞ٚĄsààžŮŰ…©žűƁŰ€kŸ’à๑¡Ŧsvs¡ ĄŦ‚„©ižũsg©gC»ƀ€Ɓ‚ž©¥àà_s%ŮƁƒŦĄƁ sſss¢šŰs¹Ɓ€šv Ů’‚làà ’“ŰŮĄŦ’s űƁŰſsj’¹‘¡Ŧs€àà űsšƀ€àà_j¢‚8 ŮUs¡ ſű’ Ɓƀ€àà žŦƒŦü‘¡Ŧ’®¡sa®œksj ق¹ſŦ“k»®s¢š„©ižŰŮۓasƀŰsƁŮ®¹s ŰŮ’¹ŦŰƀ€ ƀٓŰ‚8 ŮƁ€ق¹‚©œ8àà ŮŦŰſŦ“ €Ŧƀ€àà ®€Ɓ’8‚¢ŲsWųŦ’s sſű’àà

#€ŮŦŮũsŝ»Ů“ƀ€ Ų“7ü’s ĄsŻsŦűŦ®¥¡ Ž“ž®es7ƁŦĄŮŦűšŽs7ŰŮƁ€ŦƀٓŰŦŰų‚8 Ů ƁŦſsũۓ‘¡Ŧ‚©ŰŮ€Ŧƀق¹€¡€lƁ’8 Ŧ“ ٓſ€ ƀٓŰ®€ſŦ“‚8 Ů #v‚¢€kŦ“ ŦŰ %ŮƁƒŦĄ“™Űſs Ŧ‚ ſs8àà Ŧ®s¢š„©iž„©˜Ű ŰƁšŮs¡Ą“™Űſs Ŧ‚ ſs8àà Ŧ®s¢š„©iž„©˜Ű g8k®s¢š„©iž’ƀ€ ƀٓŰ‚8 ŮƀŦ‚jſsjl8 ’ųű“šsſŦۓs»ũs´ ŦĄ€kŠjs%€àà ’ƀ€ ƀٓŰ‚8 ŮŦ€8Ŧ#€€ ®¡“űs’s¢Ŧ€Ɓ ƀŰsƁŮŲsWŰŮ€k8 Ŧ“ slšűŦ»®¹sàà ƀŮŦ“s ūŰs ’s űŦŰs¹Us¡ĄŦ‚’¹®sœkvf¢„©iž ŰŦ‚üŰŮƁ€ŰŦœũs´ŰŦ‚ſsšsss۞ٚ »€ٓƁŰٓ ſsk©_‚ ’¹ſsjl8ſű’ »ƀ€ ®¥_€©#€k¹‚©œ8 ŮŦŰslš„©ižs€ks¡ۓa ’“ŰŮĄŦ’s ŰŮƁƀٓààŰŦŰƁŦ€¡€lƁŰƁű’àà sſs¢€k¡sŰűŦ®àॡ’ŦŮŦŰŮ%قàà¹ſsàà_‚ s Ɓ€àà sk ®MŦŰss۞ٚƁ€Ŧƀق¹Ų“7ü‚làà vüũs7ŦĄŦ‚ààƁv‚¢ŲsW®¹sàà ƀŮŦ“s #v Ŧƀٓ’ŸŰs¹‘¡ŦűŦslšƀƒ©œŦ€ŦŮ®M ق¹…=ž‘fiv_žűŦŦŰ®ű’sĄŦ€»…¡sŮŦ

sųƁ‚´ ƀŮŦ“s ĄsaŦU‚¢ſs¢Ɓ‚¢

ũŦ‚¡ƒdƀŰŦŮŦ’j¡‚v ŦقžĄŦ‚’¹ĄŮs© ق Ą“à űŦ»Ů“ƀق¹d®s“ſ“©i©ģƮĢ‡7 #€ ‚©œ8 Ůſsŝűſs8 Ŧ®s¢š„©ižſss¢šŰs¹ űŦ„žſsààŝűſs8àà ŦũŦ‚àࡃdƀŰŦŮŦſŦۓààs Œi=8«¡ĄŦ‚®s“ſ“©i©ģƮĢ’j¡‚ŰƁ€ Œ©“ŠŰĄŦ‚€k8 Ŧ“ Œi=8قűŦ»ĄŮs`8Ŧ ŦŰƀs¢ŮŦŮĄ“àà űŦƀŰŮs’j¡‚ٓàà Ą³s¹űŦ #€k¹v Ŧقž €©àà ۇ7«¡’˜ŦŰŦs³s¹ts€dűƁŰ«àà¡ vƁŮŧsàà>’ŦŰ’j¡‚Ž“ž»Ů‚àà¹sŮŦ®àà¥s ‘¡Ŧ’ſ€ ő“¥_sſŦۓs#vàà Ŧƀق¹ƒ¡ŰŦƁ ŧs>’®“ž€€ ’“8ŧs>®àà ۂƁق #v Ŧ®idƀ€àà ’˜ŦŰŦ‡7Ɓƀ€àà_ƒ¡ŰŦƁvƁŮ s»Ů‚¹źŦ‚8ŦƁ€àà ‚©œ8àà ِl8t©‚‘¡Ŧ’ ĄŦ‚Ŧۇ7‘¡ŦƁŦ»s«àà¡’®ei7v Ŧقž ſŦۓs»®¡saۓ8àà Ůs#v Ŧƀق¹dĄƁ ‘¡Ŧ’¹€ق¹‚©œ8àà ŮŦۏsق®ààs¢š„©iž ’ŦƁŰſsjl8Ɓقàà¹źŦ‚8Ŧ…‚’ƒà੐l8 #€€ ſŦ€ű

Ą‚©œ8à ŮűŦſs‚¹ſs8à Ŧ®s¢š„©iž„à©˜Ű s€k8à ŦŮ€à`’à¹ŮŦŮ‚à7 Ą€àsĄsàaŦ »ſs‚¹ŰŮſs Ɓ‚´ ĄsƀŮŦ“s Ą‚©œs¢Ɓ‚¢ #€kk¹v‚ s® Ɓ‚´ űŦ®s¡‚

®¡“űsŰŮƀ€ ‚©œ8 Ůſs‚<%ق¹€©¹sĄƁ €¡€lƁ’süiàà>Ą‚©œs¢Ɓ‚¢s€ق¹źŦ‚8Ŧ ‚€k8àà ŦŮ€`ſsàà Ɓ‚´ ƀŮŦ“s ĄsaŦ €kƒق78 Ůſs‚¹ŰŮ®àà Ɓ‚´ «¡’’8f #€€ ‚©œ8 Ů’¹ %ق¹~¡‚`ſsàà‚¹ſs8àà Ŧ®s¢š„©iž„©˜Ű v‚àà ƀ‚gƯĢ’ſ“ààk¹s€ààs‘¡ŦĄsààaŦ ®is™Űۓž#€ààŦƀق¹źŦ‚8Ŧƒ©’süiàà>‚© žsg¡“Cƀ€àà ‚©œ8 Ůſs‚<%€àà ŰƁšŮs¡ #€€ ®¡sa

ſs8 Ŧ®s¢š„©iž„©˜Ű»®is™Űۓž^k‚àà

’ŮƁŰƁsŻŰs ŰslŸŽsàà>Ŧ‚l%vf¢ſs‚¹ ĄsaŦ€¡€ls»ſs‚¹ŰŮųƁ‚àà´ «¡’s €àà©i¹»Ą‚àੜs¢Ɓ‚¢ƁŬ´àà sààĄƁƀŮŦ“ààs ’€k8àà ŦŮ€`ƁƀŮŰƁšvàà Ů’ŦŰĄƁƀűse ‚©¢ŮűŮٓƁ©Ů’’¹€kƒق78 Ů® Ɓ‚´

#€€sžs¹s»® Ɓ‚´ ŰŮ ®s¢š„©iž%ق¹~¡‚`®is™Űۓž^k‚àà

ũsŦ€Ŧsàà»v‚àà ‘¡ŦŸ“ƁűŦ„ààžſsàà‚¹ ’’¹vààs¡vàà Ů®¡sЂàà ’àà®ààs´ Ŧ #€ ‚<k€s‘¡Ŧƀ‚fŰslŸĄsaŦ®¡s sk ſŦۓs%vf¢ſs‚¹ſs8àà Ŧ®s¢š„©iž„©˜Ű ŰŮŦŰſsjl8®sW®8‚™®s©ijŰŮ®sc8Ŧ ’Ɓ‚>ŽŦ“ŦĄŰŦ€gƁ‚©œ8àà Ůſs_sœ©f= #€ق¹Œ_¹ŦŰűs<‚©Ŭ´ ’a7«¡ƀŦ‚j ISSUE 855

//

48


47

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

46


45

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

44


ſsààlàà

ſsl®s‘¡‚űŦŰŮ

ūŦ‚ŰŮ«©s8¡s‘“¡Ɓ®k¥ Ůۓ¹Ű

«¡€ق¹ž´àŦ’8à ¢’à8fs¥à¡‚šũsà“7b ƀ‚¡ƒĄsŧšŰŮĄ‚8©Ɓxkž‚¥©žŽ“®às #€ €©„iŝš„«¡Ůƒ»sk©ss¹s8s

‘©Ŝs»vàà>žUœkàà ŦƁ’sűƁŰ’8àà “’àà ŰŮ’¹®¡s¡ŰŮž“iŮs8àà ŦƁŲsk Űs¹»ss8sàà

ƀs ‘¡Ŧ€àà>»Ů‚¹®®Ŧ“s¡ŰٍjĄ‚8ƯƮ ’‚œ¡Ů‚fƯģ«j¹’ŦŰſšƁق¹Œàà_¹ŦŰ®s #€s ۏs

’> “®sg©gC®8_¹ſs8©žs¹»ſ“8œk¡ŮŦƁőŰs ®¢Űƒ‘¡Ŧ’®ààsſ“k¹sƒ¢‚s%vf¢‘àà¡Űs ŮƁ€¡Ů“ƀ€¡Ů’¹®sƀs ‘¡‚ š#¡Ů“ƀ€¡€ #v ŦŮŽ“ ‚8®8s ƴƮ »ŦŰsŰss8s ŰŮs©‚f©s¹ƀsœ_ŦŮſs sk v>¡ű sk©ss¹s8s ŰŮ’¹®sƀs ‘¡ŦŮۓŰŮvŮ’ ®¡s’“M#ق¹€kŦ“ ’dsb»vàà Ŧƀ€ €© slš’ƒ©®sƀsàà ‘¡ŦűŦ®¡si©ƁvààsűŦ #v Ŧƀ€ Žs ŰŦ ŰŦƒ¢‚ſ€kŰŮſsàà €Ŧx¡Ű€š ƀق®d©7 i’Ŧ‚ààs ’¹ƒ©®s‘¡Ŧ€àà> «©s8¡s’Bs ſs¡‚ŰŮ#€àà ŰŮ»’¡ƒDűŦ„žſšvi¥ ŦƁٓàà ®‘Ů»v Ŧ ſšſsk©_‚ űŦ‚fƯĢƮƮűŦ…© #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚ž“j€¡Ůŵ‚d #€€ Ż‚

43

//

ISSUE 855

®œjųŦƀ€ààűŦ“ƲƁ®ààiŰs #€€ Ż‚«©s8¡ssƀŦ‚j ſsk©_‚ űŦĄŮŦ€d’¹®sŰŮ ũsŝĄs¡sŰŦ“àà «©s8¡s ĄsaŦƁ®ààiŰs€€àà ®àà ’»‘ĄŦ€ 3^kšų‚8>¹ŰŦ #€k8 Ŧ“®ŦŰ2“ ‚8¥¡Ůƒ‘ űŦ€ààdűƁŰƯƮ®ààiŰs€àà>  ŦŮ‘àà“¡Ɓ®ààsŰŮ’Bsàà

ųŦ’sàà ĄƁŰ’ààųŦ’àà7d ’‘“¡Ɓ#€àà ’8‚¢s¡ŰŮűŦٓ ŰŮ®iŰsكsſ“>kŦŰs¡Űs #€ ƀŮŦُ¡“Cſs8>iœŦ v7àà sk’ŦŰűsàà ‘¡Ŧs¡Űs ƀŮŦŮ’¡€Ų³ŦƁ’ſs ĄŮƒs v ¢ŰŮsƯƴƱƴŽsàà ŰŮ#ٓ ®iü‚8>¹ŰŦ’‘“¡Ɓ‘¡Ŧs¡Űs „ž#€ ƀŮŦŮ’¡‚© ſsűs «¡ v_¢v Ů’v Ů‘“¡ƁſšűŦ ſšųƁ‚’©j`’¹®¥ss ųs…8¡“vàà Ŧ“ŞƁvàà‚¢ #ٓ Ą‚k’> “Ą“ űŦūŦ‚‘¡Ŧ

‚7Ű‘“¡ƁūŦ‚à«¡ſs¡‚ŰŮ ‹i7’«©s8¡s®8_¹‚8>¹ŰŦ ƁvŰųƁ‚à’€“žŰŦƒàƴƮƮ ųƁ‚’ĄsŰs¢Ůs¡’©i¹Ůۓ¹Ű ŦŰĄŦƀۓbà Ŧ®8à_¹‘¡Ŧ’8Ű #v>¥ ŰŮ ’8àà ¢’8f»ű‚8¡ƁŰűŦg’àà ‘“¡Ɓſ€kŰŮ®Ŧ‚ſs¡‚ŰŮ ’¹«©s8¡s®8_¹‚8>¹ŰŦ‚7Ű Ůۓ ‚űŦ„ààžƯƴƯưŽsàà ŰŮ ‹i7’€àà Ż‚¡ƀ“¹«¡s ƯyģģĢŽŮsdƁۓ¡ſ“àà©i©ƯyƮģ €àà“žŰŦƒààƴƮƮŰ³Ůſ“àà©i© Ųskàà sŰŦ€¡‚ «¡Ą“àà űŦ #€ ĄŰŦ€¡‚ Ż‚’Bsàà ſs¢€sűs’8f¢’ ‚7Ű®ààiŰsŲ³ŦƁ»«àà©s8¡s ƀ€űŦ“Ʋ’à๫©s8¡s‚8àà>¹ŰŦ Ž“®8_¹’¹Ą‚ š’cFsv ŦŮ Ų“s©Ŧ€j<kĄsààŧšŰŮsàà š ŰŮvŰ®ààƁ‚®sjàà „àài Ŧ Ų³ŦƁ#ٓ‘“¡ƁUàà Ŧ“Žs


v´

ŮŰŦŮ«©“©®8šſs<Ůs€©8>ŦŮ® ſs<Ůs®àà“kũsàà7©¹‚»€ààŮ® ŦŰſ€Ɓ’8 ŦŮ®Ŧ€©>¹Ŧ®8šv©s Ɓ®¡s¡‚8¹sĄsv“fŸŦ“Ŧ‚ààŦ‚ŰŮ #€k¹®vcsü® Ɓ‚¡Ɓ ‘©s© “8š%ق¹~¡‚`†`=8‘¡Ŧ űƁ‚űŦĄ‚©œàà_©žŰŮƀŮŰ‘¡Ŧv “ž »ƀٓ€©fŰs©àà>®7iĄsĄŰsj© ŦŰŮŦ‚ŦƁűsŦŰŻƁ‚Uàà‚¢sſ“Ÿ #€k¹®‰f®7i’8¥ űŦ s¡ĄŰ“kſs<Ůsþvàà Ŧ‚¹ůſs¡s #v Ŧ‚pĄ‚³¡VŰŰŮƒžŧš

Ąsv“fŸŦ“ŦűŦſs<Ůsũs7©¹‚ #€k¹®Ą‚©¢“i®¡s¡‚8¹s †àà`=8®=©àà ’àਖ਼ŦŰ‚àà8¹Ů ’ƀŰsàà Ŧsàà®àà“fĄsààĄŰsj© ŰŮ®¡ŦŮŦ“®àà ‚€©fũsàà7©¹‚ ũs7©¹‚%vf¢»sv“fűŦĄ‚©¢“i űƁ‚űŦſsàà<Ůs€©f®¡s©j©àà “© Ą‚©¢“i®¡s¡‚8¹sĄsv“fŸŦ“Ŧ #€k¹® ®kŠ7kſs<Ůs‘©k¦j%ŮƁƒŦĄƁ Ąs‘©s8¡Ɓ»„»¡ƒ©k»© s8žűŦ ĄŦ‚’¹v Ŧ«©“€©àà ŦƁĒǙ»Ēǘ €©fŰs©àà>Ų‚gƁ®8s¡ŮſŦŰsj© #v Ŧ ©àà s8ž%vàà ŦŮŰsl Ŧ†`=8‘¡Ŧ Űsàà_űƁ‚űŦſs<Ůs«©“€©àà ŦƁ ®Ɓ‚"®7iĄsààĄŰsj©Ɓſ“ …s¹ŦŰŽƁ‚8àà>i¹ƁĄ‚©¢“i #€Ů® %ق¹ ſs_‚ s ®=© ſsàà_ũsdsbxàà¡s8

ISSUE 855

//

42


ĄŮs`8Ŧ

ũ³Ůs7 ®s¢Űűs sſŦ‚¡Ŧ ۓ_¹ƯƳư ’ſsۓ_¹ũŦŰŮs<ƀ€àà Ůs¡ ſ“©i©ƲƱƯƁŮŰs©i©«¡’ſs8>seŦ ſs8>seŦűŦſŦ‚¡ŦũŦŮŰŦƁƁ€© ŰŰ³Ů #v ŦƀٓŰ³Ůſ“©i©’ slk ũŦŰŮs<%€¡ŦƒŦ®ųŰŦƒà࢑¡Ŧ ưƮƯƱŽsàà ’ààsvàà_ŰŮſŦ‚àà¡Ŧ ſ“©i©ĢƳĢſs8àà>kj¹‚ ’àà ĄŮ´© ſs<¡sŰůšƁŰ³Ůſ“©i©ƱĢƲ‚`»Ű³Ů ‚¹ůſs¡s #v ŦƀٓŰ³Ůſ“©i©ƱƱġ ĄŰ“ààljũŦŰŮsàà¹ųűŰŦvàà Ŧ űŦ‚’¹®¡sۓàà_¹’ſŦ‚¡Ŧ®´àà Ŧ ŰŮƀٓv79slšsſsۓàà_¹ĄŰsD ŮŰs©i©… ƀ€ Ůs¡ũ€® Ÿ“j< ®sŰŮ‘¡ŦƁƀٓŰ³Ůſ“àà©i©ƴƲƲƁ ‘¡ŦűŦſsۓàà_¹ũŦŮŰŦƁ¹’¹v Ŧ #v ŦƀٓŰ³Ůſ“©i©ƯƯĢsۓ_¹

41

//

ŮŦ€dĄŮ´©ưƮƯƱŽs ’sv_ŰŮ ũ³Ůs7ſŦ‚à¡ŦsſslŰŮۓà_¹ƯƳư ®s¢ŰűsűŦ‚’¹€ŮŦŮžsŝŦ®s¢Űűs #ٓv79ۓ_¹ƴģsſŦ‚¡Ŧ ĄŰ“ljő‚j¢®“jˆŦƁŰűŦg’ ‚8ŮŰsààšŲsàà Ŧ‚ſŦ‚¡Ŧ®´àà Ŧ ‘¡ŦŰŮũsàà s7ŰŦƁũs´ ŦĄŰƁsààk »ſs8àà>seŦ»ŻŦ‚ۓàà_¹xkžũ€ ‘¡‚8_©ſs<¡sŰůšƁ‚`»ſs8>kj¹‚ ®´ ŦĄŰ“ljsŦŰv79ĄŰsDűŦ‚ #€k8 ŦŮſŦ‚¡Ŧ ’ſŦ‚¡ŦũŦŰŮsàà»ųŰŦƒà࢑¡Ŧ‚sk ŮŰs©i©’ ’ƀ€àà Ůs¡ũ€ŰŮŻŦ‚ ®sŰŮ‘¡Ŧ#€©àà ŰŰ³Ůſ“©i©ƴƲƮƁ ’ŻŦ‚űŦ³s¹Ű³Ůſ“©i©ġư’¹v Ŧ ũ€ŰŮ‘©k¦j#€àà ŮŰŦƁſsۓ_¹

ISSUE 855


ISSUE 855

//

40


39

//

ISSUE 855


v´

Ŧ€sſŦ€ŮĄƁŰűŦ‚v=àà €kàà s‚ősk7>Ÿ ŦŰ®¢€©àà “ž‚b ‚8àà_©ŲsW©Ů’Ɓƀ€àà Ąs©8àà sž‘©jslšűŦ®¥¡#€ààkŮ®…àà¡ŦƒŦ v ƁŮ’j’¹v Ŧ®œŰƁŧšų“ Ɓƀƒjàà “ v ŮslšſŮۓ űŦ€©Ŧ“®Mۓ¬©‚¢Ŧ#€ŰŦŮ vàà ŦsƀŦ‚jslšſŮۓ ƀŦŰ‘¡‚8l€©àà_¥ ‚8_©®¥¡ƒ©ő‚C©Ů’ŦſŮۓ Š“ſ“Ÿ Ąs¡sgſ€ ősžſs¥ŦŻŦƒ‚8àà_©~ ‚Ɓſsű #v Ŧ‚8_©sſŦ€ŮĄƁŰűŦ©8 sž %ŰŦŮűs¢Ąs’s “ v7üۀgš’sàà “ĄŦ’¡eĄsۂ™ƀŰsààŰŮ ’’s “#€k s‰fűŦŦŰslš’j€¡s ’¹ƀ€ ŰŮƁſ€űŦ©>i¹ŠŮws‚f>Ą³s<©Ů Ą“ űŦ#ٓ€Ŧ“ ſŦ“=8 Ŧ®¹“žsũ€űŦŰŮ ®sŸws€Ŧ“®s’sàà “‘¡ŦĄ³s€k‚œ¡Ů ‘¡Ŧ€kſƁ€ŸŦ“Ŧ’Ÿ‚¢#ٓ sſŦ€Ů®¢€© “žƁ ®¢€© “ž‚b Ɓvàà ŦŲ‚8 ŮŰِs’sàà “ slšŰŮ«¡‚f>€©àà ŦٓƁsŦŮŰŦ€ٓƁ‚œ¡Ů #ٓ sſŦ€ŮĄsk©’ſŮűt© šws€Ŧ“® %ſŮۓ „¤©Ÿ t“ĄŦ’8àà s_®¡ŦŮŦ“àà€©k¹‚àी¡sàà €k8>©‘¡‚©àà ſ“Ÿ€“ ®M®Ŧ€Ů®¢€©àà “ž ŰŮٓ“ĄsĄ‚8¹s#vàà>©v ŰŮ‚¥‘¡ŦsŦ Ąs€k’ŦŰ®¡ŦŮŦ“‘¡Ŧ€kŦ“®ſsŮƀ‚ààf Ąsk©’¹€űs>Ą€© ŦslšűŦƁƀق¹¡€7ƀŮs

’g©ŮưƮsƀ€ Ůs<¡Ŧ€©àà Ŧ#€k¹®ŦŰſŦ€Ů ƀŮs‚¢ŦƁ€àà sŰŦ¢‚©sſŦ€ààŮĄƁŰ€ààŦ“® € sƀ€©7>ŸsſŦ€ŮŰƁŮƁ€ sősk7>Ÿ®¡Ŧ v©s‚ s ’„¤©Ÿ#ٓ ®‚8_©ũ€‘¡Ŧ źŦ‚ Ŧ®³“ ũ€àà’®8ŦŰ’ààٓ ®àà¹Ŧۓ ®¢€©àà “žws€Ŧ“®Ɓƀ€ààs®ssààſŦ€Ů Ŧۓ€¡Ůۓ „àऩŸ‚¢Ŧ’<©8ŰŮ#ٓàà ®ààŦ€Ů #€©k¹ƒ©WſŦ€ŮĐƁőŦ“>sŦŰٓ ſsŮ %ſ€©_¹Űsœ©

®¥¡’¹ƀ€ v7üŰs©àà>Űsœ© t¡sdƀŰsŰŮ Ŷ“‚ſsŮƀ‚ààf’ſšŵŰŦ“àà‘àࡂ®iŦűŦ “¹s7kƁſ““Žsjd8àà ŦűŦ® sŮƁŮ#ٓàà ® »€Ů®…s¹ŦŰſsààŮƀ‚fĄsvsvààƁsg ŧsl8Ŧ€¡€àà_ws»€Ů®‚©©eŦŰsſŦ€Ů^Ű ’´8Ŧ‚b v¡slŰŮƁƀ€ ſŦ“=8 Ŧt¡‚ŚƁ’9 €Ů®…¡ŦƒŦũ€ ’ŦŰſsŮƀ‚fĄsſs ‚àà

#€©k¹‚c€¡€DŰsœ© ſ€©_¹ŰŮsfb‘¡Ŧ‚sk

€k¹®ŧŦ‚ ŦŰſs8¡sſŦ€Ů’¹®¡sũŮs và Ŧ‘¥Pſs8:sũ Ůs®ad€¡sà sŦ»€©€và ŮűŦŦŰſs8:sſŦ€Ů€©Ŧ“ ®Msjà sdb #€© sk_ŦŰsũŮs‘¡Ŧ„ž»€k¹ٓsŦŰſs8:sſŦ€Ů ’8 ŦŮ®Ɓ‚©ٓM€Ŧ“®€ũŮs‘¡Ŧ#€ s’8 Ŧ€Ą€ũŮs¬©’¹€©k¹Ŧ€©žŦŰ®>¹v Ŧ€©d ź€ſ€űŦ®s …=®8ƁsŦ»v>©®“ ũŮsŽs‚’€ s’Ÿ‚sŦ€ s’8 Ŧ€s¡€ s sj ĄsſŦ€ŮƁſsŮĄŦ‚€kŦ“®’¹€ŰŦŮٓƁ®ŦŮs#ق¹€Ŧ“ ũƁsfŦ‚svƁſš€ sslš s€¡ŰŦœŰsk¹ŦŰslš‚ŮƁű’Ÿ‚v Ŧ‚8l€¡ŰŦŮ®¡sũŮs‘©kŸsj ‚¢Ŧ#€k s‚aũ€ ’ #ٓ_ŮŰŦƁſsĄsſŦ€Ů’Ą‚8_©t© š ŮŰŦŮٓƁſŦ€Ůs¹ſ€ ūŰs ®8s¡U>¥ ‘¡Ůs©ŰŮsààŰsƁsŰs®ssfŦ‘àà©kŸ’àà“MƁ ŷsf«¡v sàà ĄŦ‚#vàà ŦƀŮŦŮŭŰ®àà űŰƁ ŰŦűsŰŮٓàà“Ąs’“MűŦ€àà©Ŧ“®®ààŦ€Ů #€©k¹’dŦ‚« ƒ¤Ŧ€Ů«¡’s¡ƀق¹ƀŮsf8 Ŧ %sſŦ€Ůſ€©¡s

’ƁŧŦ“àà ſsűŰِĄƁŰsààſŦ€Ůſ€©¡sàà

ŰŮ®Ɓvàà Ŧ’ŸƁ‚ſŦ€Ůſsjƀs¢šŮ“àà sۓ

®d“ق#€8f©ŻsfŦ€ààŦ“®ĄŰŦ€©vs ƒ¹‚WsĄŰs¹žsààŝŦŽsŰŮs¡ŮŰŦŮŲ‚8àà Ŧ’¹ s¡ƀ€©¡s ĄƁŰŦŰ…¡sſŦ€Ů‚¥ſƁ€v ³s ƀs¢šŮ“ s©Ů‘©j’’sf s8Ɓ€Ů®Űsàà_ Űs¹¥_‘¡ŦſsŰŮ#v Ŧv=àà ſšŽ‚8k¹ſٓ #v ŦĄ‚ſsűƁƀŮs

ſ€¡“Ɓv= ĄsŦſŮۓ űŦ€¡sűƁŰŽ“ ŰŮ ũۓ_«àà ƒ¤Ŧ€Ůss:Ɓƀق¹ĄŰŦŮٓ „ŦŮš #€mk¹ %ũs7ŧšſŮۓ ‚¥®Ɓvàà Ŧ®“7ü®¹Ŧۓ ũsàà7ŧš³“Ŧ #v>Ą€©fƒ©Ÿ€©k¥ s’s ƁŰŦŮŰŮ’¹®¢Ůۓ s‚ Ąsũs7ŧš®8 #€k8>‚aũsl® ‚űŦ€“àà ®’8 Ɓ‚ Ɓ€k8àà>‚¥àà űŦ“ààiPsààũs7ŧšűŦĄŰs©àà> ź‚ űŦ#€“ sſŦ€Ů®¢€©àà “žws€kŦ“® ősk7àà>ŸƁ‘¡‚©àà ĄŦƀŮsũs7ŧš ŦŮ‚ààœ¡Ů ‘¡Ŧ’Ɓƀ€©7àà>ŸsſŦ€ŮźŦ‚ ŦŰŮ’¹ŮŰŦŮٓƁ ®¢€© “žŽsj8Ŧ’<©8ŰŮ#ٓàà ®Mősž®8ŦŰ ŧšs‘¡Ŧ’j‚ààƀƁ´#€s¡®…¡ŦƒŦ®ààŦ€Ů ’¹ŮŦ‚Ŧ® ‚Ɓv Ŧ®8= Ɓvf ®Ůۓ ũs7 ũs7ŧš€kŮ®~©‚€ŰŦ€ŦŰſšſ€©¥’i“ ŮŰŦŮŽsj8ŦŽsàà‘¡ŦsƁ€kk¹قàà ſŦ€ŮsààŦŰ ŰsŸŮŒ©d™ĄsƀŰŦ“¡Ůs:ƀ€àà ©‚ĄsſŦ€Ů #€“ ®¢Ůۓ ő‚s¡®œ8>¥ %©8 sžſŮۓ €k8>‚¥ ĄƁs’¹‘¡‚© Ąs®Ůۓ ’j sſŦ€Ů ®¢€© “ž ws €kŦ“® ŮŦ“‘¡Ŧ’ààŸ‚sŦ€“àà

%¡ſ€¡“ v Ŧ«k #ŮŰŦ€€kƁvàà Ŧ®d©7 ĄŦƀŮs¡ ‘¡Ŧ‚skŮŰŦŮ®àà“ „ſs8àà>sĄsàà‚¢ŰŮƁ sŦŮŰŦ€ĄŰ‚™àà¡ſŮۓ €kk¹®‚¥sàà®i© Ąs’¥ſق¹Ů‚ Ɓſ€àࡓ’¹vàà Ŧ‘¡Ŧv©dŦƁ ts¡ſŮۓ ő‚wààs€Ŧ“®ƀŮű¡Ɓv=àà

t©<ũŮs‘¡Ŧ‚¢Ŧ#ٓ sj ĄsſŦ€Ůſ€àà ‚ž t`«¡‚Cws€Ŧ“®€s¡’ŦŮŦsj ‚aƁ vs‘¡ŦŰŮ#ٓ ®l8kŮŰŮſŦ€Ů’Ɓƀ€ ſŦ€Ů Ůs<¡Ŧws€Ŧ“®قàà s¡ŹŦŮĄsŦſŮۓàà ũ€®³“ ĄŮŰŮ®8s¡ĄŰ“Ɓ€¡€ Ɓƒ©ĄŮŰŮ ‚8l¡Ąs’€d’dŮ‘¡Ŧ‚skٓàà Ą‚© sƁ #€¡“<„ŦŮšv Ŧ %ſŦ€ŮŷsfſƁ€ųűŰƁ v7>ſŦŰs¥ űŰƁűŦĄŰs©>’¹vàà ŦĄŦ’8¥‘¡Ŧ s¡®űŰĄsààųűŰƁŰŮ#€k8àà>’“®ſš’àà ٓƁ®¡³s®¥¡ƒ©ŲsààWſšŰŮ’¹®àà¡sųűŰƁ sj8€¡s###Ɓ®àà¹s»Žs7“»Žs78¥àà>9ŮŰŦŮ ƀŮsf8àà ŦŁńǥŕķĵǥĬňİ®ààŦ€Ůŷsààf«àà¡űŦ ž‚«©8 ´ž’©7àà Ąƒ©Ÿŷsf‘¡Ŧ„k#ٓàà ’‚™‚Ŧ‚ŰŮŦŰ³s«®¡“iĄsſŦ€ŮƁv Ŧ ſs¥Ŧŷsf‘¡ŦűŦƀŮsf8 ŦſƁ€#€k¹®vcsü »ſ€àà »t`ſ€¡Ůt©àà šƁſŮۓ ’àà‚™

ISSUE 855

//

38


37

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

36


35

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

34


33

//

ISSUE 855


sƀ‚lŸ

ų‚>žv ƁŮƁƒž“‚f©k’bŦŰſs¡sž #ق¹ſƁ‚©’s űŦŦŰƝũŰsŜŦ‚¤àà s¹Ɲƒ©œŦ‚ €k¹®€©¹oƒž“‚f©k’«¡ŮƒŠ7k«¡’Ÿ‚¢Ŧ …i¡s ƁžsWv ŦƀŮŦŮƀűsŦƁŦ’ƒž“‚f©k’¹ v Ŧ’8àà Ŧٍidųٓ ’’ŸſšƁ€k¹ŠjŦŰ ٓ’8f¢ƒž“‚f©ksgs #v Ŧƀ€Ŧق¢űsƁŦ’ ũ€ ’€ Ŧ€®“8šőŰsų‚àà>jűŦ®8Ɓ űŦŦŰ…àà>f’Ůsj8ŦƁƀ€àà ®¢Ů‚àà>ŦŰsŸŮ ’k¡ƒ¢‘¡‚8lƝũŰsŜŦ‚¤ s¹ƞƁٓƀŮŦŮv Ů #ٓ®¢Ů‚>Ŧ‘¡ŦŠŰĄŦ‚

Ɓƒž“‚f©k‘©àà_š_Ąs’id žsŝŦ‚àà

…¹Ɓ‚ƝũŰsŜŦ‚¤àà s¹ƞ…Ŧ“‚>žvàà ƁŮ ’¹v ŦſšűŦ®¹ss‚7 #€© Űſs¡sž’Ɓق¹ ĄŮƁ“©sۓl_’s ġġƀŰs8àà Ɲƒž“‚f©kƝ ‚>žv ƁŮsųŦ’sàà ƁŮ’sgàà s’bŦŰ’ ‘¡Ŧ#ŮŦŮſs¡sž’s ưġƝũŰsŜŦ‚¤ s¹Ɲ…Ŧ“ Ŧ€űŦſŦƁŦ‚’dŦ‚ƁwüsƀsűŦ€dūƁű ®g© “ƀŰs8 ‘¡Ŧs’sàà Ű’8f¢’#€Ŧƀ€ ő“ ®Ŧ€ŦŰŮƁƀ€©àà Űſs¡sž’bg’ŮƁ“©s

ˆ “’k© ſs ‚ ’´87ſűſŦŰŦƒũsŝ ®“sk©iŝš

ſs ‚àà ’´8ŦűŦ„žsűƁŰ‘¡ŦĄŰs©àà> ٓ Ąs’k©àà Uàà Ŧق’‚™s’k©àà

sk©iŝš®Ŧ‚jsààlkŦŰſšviƁ€€àà vàà ŦĄŮƁ“©sſsű‘¡‚s7¡űűŦ’à๮“ Ɓ’¥àà ŦŰ®“sk©iŝšٓ €Ŧƀق¹ž´ààŦ ’¥k¡ŦűŦƀق¹ž´ŦƁŦ#v Ŧƀق¹Žsüàà “ ƁŦƀŦŰƒ©ĄŮs¡űſsűsƀ€ ws…8s< #v Ŧٓk “ €kŮ’ŦŮŦŦŰ

ũŰŦ“8 Ŧ‘©8>¡‚¹s ƀ€k

ŰŮ’¹’sàà ưƱ‚œ¡űs‘¡Ŧ#€ààk¹ĄŰ ƁšŮsàà¡ ũ‚ŦŰűŦſٓsŽsàà ġűŦ€d ®ƀs ŦŰ‘© sĄƁŰ’8àà “’¹®8Ɓ»ƀ€à à Ŧ€ ſsűſsjŰٻق¹Ŧ€©ž®àà7<d8ƀ ‚lŸ€¡Ů ق¹®d Ɓv>_…k©àà sſs‚ vàà_ž ®sŰŮ‘©8>¡‚¹#€k¹ſslkž ŦŰ… 8©s7` ſƁ€vf¢®Ŧƒ sU‘¡Ŧƀ€k> ¡“’’¹ ٓ ƀŦŰ’v©s7`sààſsàà s¥ ’’“ #ŮŦŮ’ŦŮŦ

sk©iŝš’k© ſs ‚ ®Ŧ‚‚7 …©žĄ€kŸ ’_©ž‚k‘¡Ŧ#قƁ‚ő“ ŰŮŦŰs©Ů®“ ٓƁ©Ů’ق¹ž´ŦĄŮƁ“©sŲsk ‚

’ųŦĄŰŮsƀŮŦ“s űŦ’¹ƁŦŰŮſs ‚ ſV œŰƒŰŮs»ŰŮsœ‚wsƁƀ€© ŰŪŰŦ’ƁŦ vs®Ŧ‚j«¡® ٓƀ€ ųŦ’s Ɓ ‘¡ŦsŦ#v Ŧƀق¹ūŰs ŦŰٓ ’k©àà Ɓق ſsű€Ŧƀق¹ž´ŦĄŮs¡űſs¥àà ƒž’¹‚7

ű® “ 

 s‘® “ ®s‚ũŰŦ“8 Ŧ‘© 8>¡‚¹ #€àà …f©9¹‘©àà sĄƁŰ‚àà8àà >ŧŦŰ ‚f«¡ſ“Ÿ»v Ŧ€®“ ’8fűs š‘©8>¡‚¹ #ƀق¹ĄŦƀ€kű® “ ĄŮƁ“©s‚œ¡űs ‘¡Ŧs „ŝš„ŰŮ®¡“¡Ů“8 ŦűŦ®8Ɓ‘©8à à>¡‚¹ ųŰs¹ſŦ‚œ€¡s’¹®b¡Ŧ‚àà ŰŮ» €šſƁ‚© Űsc8ŦŋiŦ’¹€ Ɓ‚ƁŰĄŦ’kü s€ s s€Ŧ“ ® ®àà>¹ Ŧ‚s #vàà Ŧ€ ŦŰ ſš ŦŰũ‚ŦŰƁƁŦ‘àà©’sgàà s’b ŦŰŰs¹‘¡Ŧ

€ ŧs=8ŦŮƁ“©sſ ű‚œ¡űs‘¡‚v ű

#€ ưƮƮƮŽs ŰŮ‚œ¡űs®¡´ žs İňĬŁĬ šıʼnĿđǧĬňİĄŮƒsƀƒ¡s ®8 ƁŦ ſŦ“k’…¡Ŧ‚ŦĄŦ‚ŦŰſű’_©ž‚k ‘¡‚8l v Ů’ŦŰs¡“i© ’sk_¡sMŰŮs¡“i©

…g €¡“¢®sŦƀ€ ’¥ ‚7 ‘¡ŦűŦŦ Űs #ŮŰƁš €kŮ®v©jŦƁŦ’ۀgŸ…ŦŰŦ€ ‚ ’jk Ŧ slkųŦƀقàà¹tàà>¹Ąsv©g“ ’àà87ŦƁ #€ŰŦŮv©jŦ…¡Ŧ‚’¹€k8>®¡sƒ ©Ÿ

‚œ¡űsƯƴģĢŲŰsưĢƀŮŦű‚¹Űsžs¥©> ŦŰs

‘¡‚vàà űƒ’¹‘¡ŦsƁŦ#vàà

Ŧ®¡s¥¡‚š Žs‘©ŰŮsŦŮƁŰ®Űsjàà ’ſ űſŦ‚œ¡űs ųŦĄ‚œ¡űsŽ“ ŰŮƒ©®¡³sĄsك j8àà Ů ſŦ“k’’¹®űŦŰs sŦ#vàà Ŧƀق¹ vs¡ŰŮ v Ŧƀ€ Ůs¡ƁŦűŦĄŮƁ“©s‚œ¡űs‘¡ ‚v ű ƯƴƴƳŽs ŰŮũ“làà Ɓ‚làà i© ŰŮĄűss t>¹’“ľĬŃķĬŕŕĬŃŰsœ’sűƁ Ű…gŰŮ ISSUE 855

//

32


31

//

ISSUE 855


ũŦŰsŦ

ũŦŰsŦſsk¹s űŦýƳƮ ?ŰſŦ€Ů®¢€© “žűŦ €‚® Ɓv Ŧ€lv¡sŰũŦŮsŰŮ®<kàà ‚c«¡ ’¹v ŦƀŮŦŮſs_ũŦŰsŦſsk¹sàà űŦſŦ€Ů ſsűŰŮslk® ۂŮۓŮŦ‚ŦűŦ®j©ŋ7¡‚g slkƁ€k¡sM®’dŦ‚ŗsd« ƒž’ŮŰŮ žsŝŦŦŰ’s©sàà ũsk¡sdſsšűŦ€ŰŮưƮ #€kŮ® ſs sk Űs¹»®àà ۂűŦsx¡s8űŦ„ž ‘¡Ŧ‘©k¹sàà ’ŦŰ®¡s’à੝“ũŦŰsààŦŰŮ ũsàà>iĄŰŦƒ¢‚űŦ„žƁ€ٓM’¡ŦŰŦŮŦ‚Ŧ ckۓ ’ààs€k8àà Ŧ“ ſsšűŦƀŰƁsàà_ €k¡sM’dŦ‚«àà ƒ¤Ŧ€Ů’ũsk¡sdvl v¡“ƁŦŰŮŦŰſŦ€ŮƁſsŮv Ŧ€lv¡sŰƁ #€kŮŰŦ‚ٓ ĄsŰs¹ Ąs’k¡ƒ»ſŦƁŦ‚ààŮŰŮſsàà sk Űs¹‘àà¡Ŧ ſŦ€ŮƁſsŮũ´¥_€¡€àà ŵŰŦ“ƁŮs¡ű ’t‚’ààdŦ‚űsàà©®ààiŦàࡳŮűŦŦŰ #€ق¹ž´Ŧſs¥ ƒ¤Ŧ€Ů ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€¡Ŧű© €<>űŦssü¡ŰūŦ‚ Ŧ ŮƁ€űŦtàà skssàà„¥Uàà‚¢€ksٓàà ®¡sv VƁ€kk¹®űƁsD€<àà>Ą“kdĄsa Ų€gſs¥«àà¡v‚sŮsaŰŮ’àเ‚©¢® €<>űŦ€¡s’sٓũۓ’® s قvàà Ŧ ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ‚¡Ɓs`Űs_8Ŧs#ٓ ƀ€ŦŰſƁ‚©’ Ąs„¥‘¡ŦűŦƁŦſŦŰŦ€‚ űŦĄŰs©àà>®8 ſŦ‚Űs¹Ąűs<ĄsaŰŮ#€ق¹Ůsg8Ŧtàà sks ’8>ŦŮſssji>ũsàà €g’‘©“ŦŰžŦ€Ŧ‘¡Ŧ ű“k#€Ŧƀ€ ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ®Ŧ“ ہŰs8àà Ŧ“ Ɓ ĄsaŰŮ’¹®¡sŮsg8Ŧ’à஡s¥¡‚šƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ #v ŦƀŮŦ€ sžvàà Ŧų‚8àà>¢ŽsŰŮĄűs< ®œŰƀs© Ųs7ŰŮŦŰ…¡sžs‚ űŦ’¹®sŰŮƁŦ ƒ‚^Ű’ŦŰ…¡s‘ sƁst»v Ŧƀ€s “ž #v ŦŮſق¢‚ƒ©´ űŦĄ€kſق¢ƁƀŮŰƁšŰŮ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

© €<>ŰŮ®¡s¥¡‚šƀ€kŦ“ ssü¡ŰĄsv V Ɓƀ€àà ƀق8àà>¢ĄsŮsg8Ŧws®7 “ŦŰŮ€¡Ŧű ũsàà €g’®Ŧ‚8Ŧ®’ààl8ŦŰƁŦſŦ‚ààŰs¹ €¡Ŧű©àà €<àà>Ąsžsg#€Ŧƀق¹ſssjiàà> ƀ€kŦ“ ‘¡ŦūŦ‚àà Ŧ’ۓ7<Ŧ‚s‘¡ŦŽsàà7Ů’ ŰŮŦŰ…¡s„¥ƁŦsŦ€€àà €<àà>’ “üűŦ #v Ŧƀق¹‚_8kv‚8k¡Ŧ ’8 skàà ss¡Űs¡ssü¡Űžs’’¹®8kss¡Ű‘©ŦŰ …¡sŰs¹s¥¡‚š®g© “Ąs©ŮŰŮ’_©jٓ ® ŰŮ…¡s„¥Űs_8Ŧ³ssŦvàà Ŧƀٓ®s<k Ą€ĄsŮsg8ŦwsũŦŰsŦŰŮĄ€<àà>’ “ü ٓƀق¹‚fàà ũŦŰsŦ’’¹ƁŦ#vàà Ŧƀ€àà ƁŦűŦ Ąsv Vs® s¥’ŸƁ‚ €¡Ŧű© €<>ŰŮ s€<àà>Ąsžsg’àเk¹®tàࡂƁtàà©< ſƁ‚©€<àà>űŦŦŰƁŦƀ€šٓƁ’ĄsààŵŦ‚8Ŧ ĄŦ’©s©ŰƁ€ààs€<àà>‘¡ŦĄsžsg#€kk¹® ®¡s¥¡‚šƀ€kŦ“ ‘àà¡Ŧ®Ŧ‚8Ŧ®‚€©¹o‘ààj™ ſssji>Ų€gſs¥ſŦ“k’€<àà>v‚’ ®8…Ŧ‚jƀƁ‚àà¢Ɓssü¡Ű’àเŦƀق¹ž´ààŦ #€Ŧ’8 Ŧ€ŦŰ€<>‘¡ŦŰŮŲs¥ű“< %v Ŧƀ€š’oàà>‘¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧs’©s©‘¡ŦŰŮ Űs8ŰsĄŮŦ‚ààŦ’¹’oàà>‘¡Ŧ€ksĄŮŰŦ“ààŰŮ

ISSUE 855

//

30


ſŦ‚¡Ŧ

ŰŮ®k Ąs’¤Ą‚©¢¥ ’©ƁŰŦ’Ÿs¡ŰŮ

%vf¢®‚ſsàà<¡sŰůšvàà>¡űˆ©ü¹‚àࡀ  ŦŮƁ®is ƀŮƁ€üŰŮŠ© Ɓ®kàà Ąs’¤ #v ŦĄ‚©¢¥ ŽsŰŮ’©ƁŰŦ’Ÿs¡ŰŮ ƀ€¡€ž‘àà¡Ŧ’¹‘¡Ŧſsàà©sààŮŦ²Ųs7‘àà> ‘ůŰŮŦŰſŦ‚àà¡ŦĄ‚¡“¹ skſŦƁŰĄs‘àà ŰŮ®kàà Ąs’¤%ŮƁƒŦ#€k¹®Ąűsàà ƀŰsƁŮ ƀŮƁ€üŰŮŠ‚‚8“i©¹€kŸŸsd ’ĄŦ’gbk s®s¢ƁĄ‚©¢¥àà ŽsŰŮ’©ƁŰŦ’Ÿs¡ŰŮ v>¡űˆ©üv sf¹‚¡€#vàà Ŧƀ€sàà_ ’Ÿs¡ŰŮ®iőŰsž®idŠ™Ɓ»®‚ſs<¡sŰůš ‚© Ŧſ‚® ŰŮˆ¡Ŧ‚àà ‘¡‚®Ŧ‚üŦŰ’©ƁŰŦ ®sàà sk Űs¹Ɓſssˆ©ü%vf¢Ɓق¹ſŦ“k ’Ÿs¡ŰŮŰٍ¡s’i© Ɓ’Žs>ŦŰsl¡ŦƁŦs’¹ ’ſ€©àà ŰĄŦ‚űƁ‚Ŧ»€ààق¹®‚©àà>®

#€kk¹®ƀŮsf8 ŦƁŰٓ űŦ»’Ÿs¡ŰŮ‚¡Ŧƒ

29

//

ISSUE 855

®¡“<_ŦŮĄsūŦƁŮűŦŰŮŻ´ ŭ‚ž´Ŧ

ĄŦ‚Šskũ´¥_sٓ ƀŮŦŮŴs`8 ŦūŦƁŮűŦ #ٓ ‘©Ɓű’žŦƁv Ŧقž ŦŰſŦ‚8 ŮŰŮūŦƁŮűŦĄŦ‚‘ ‘¡‚tàà sk®k©Ŧ ž´ŦưġsưƮ‘à੃©ŦŰſŦ‚àà>žƁƯƴsƯĢ‘© ſŦ“®ĄŦƀŰƁsàà_ũsŦ€Ŧsàà%ق¹~¡‚`Ɓ €sàà sق¹űsšŦŰ‘©Ɓű‘¡Ŧ’€àà©fųű“š #© s‘©Ɓű‘¡Ŧ‘©ŰŮūŦƁŮűŦĄŰŦ€¡sž űŦ…©žųű“ààšŬ‚ %قà๒s™Ŧ’ààŦŮŦŰŮĄƁ ‘¡ƁƒƁ€ €Ŧ“ Ŧ‚Ŧۓàà_¹ŰŮ‘©ƁűūŦƁŮűŦ ’ſšŰŮŬ‚ ‘¡Ŧ’¹ٓ€Ŧ“ ®s8àà Ŧ‘©8àà>Ş #€¡š®ŰŮŦ‚Ŧ ƀŮŦ“s ®sdƁūŦƁŮűŦĄƒ¡Ű’s‚‚àà8ُ¹‚¡€ Žs sŰsš7 %ق¹ſs©ſsŦ“ƁųűŰƁũŰŦűƁ Ż´ ŰŦƒƯġƳƁūŦƁŮűŦŰŦƒƳƱƮۓ_¹ŰŮ’8 ¢ v7ūŦƁŮűŦģƮƮƮ‘¡ƁƒŰŮƁvàà Ŧƀ€©àà Űv7’ v7>’¹ƀ€ ‚<kŻ´ ’ſšŮۓƯƮƲĢ’¹ƀ€ #v Ŧ‚‘©¡sžĄŰ“_¹‘©œs©’ ſsàà Ŧ‚ »ſŦ‚lĄsſs8àà Ŧ%قà๞´ààŦĄƁ ŦŰŻ´ Űsš‘¡‚³sſs8àà ű“ ƁŲŰs»Ą“™Ű ’8 ¢Žs ŰŮƁ€ŰŦŮۓàà_¹Ąsſs8 Ŧ‘©ŰŮ ŰŮv>Ş‚l ’àà űŦ®¥¡Ɓƒƒ©ű‚7Ŧſs8àà Ŧ ƴ’ƀŮŰ‘¡Ŧ®œk‚ũsŦ€Ŧs’¹ƀٓŻ´àà ‚Ŧ #v Ŧƀق¹Ŧ€©ž…s¹

ƀŮŦ“s ®sdƁūŦƁŮűŦĄƒàà¡Ű’s‚‚8ُ¹‚àࡀ ’s‘©¡š’à๑¡Ŧſs©sààſsààŦ“ƁųűŰƁũŰŦűƁ %ŮƁƒŦ»v Ŧƀ€àà Ź´Ŧsſs8 Ŧ’ſsàà šūŦƁŮűŦ ƀ€ žsŝŦ®¡“<àà_ŦŮūŦƁŮűŦŰŦƒƯƳģűƁ‚Ŧ’s ®¡“<_ŦŮĄsūŦƁŮűŦŴ“` ŰŮ®s¢’¹vàà Ŧ Ą€ŰŮƴƮŸ“Ɓ‚®k7s’s ŰŰŮŹƁŰŮĄsŰsš ‘¡Ŧ’¹ٓàà ®‚àà_8k‘©Ɓű‘¡Ŧ‘©ŰŮŻ´àà

ƮyƲslkŽŦ“Ŧv7Űsš7 Ɓ’8 Ŧ€vüsŰsš #v Ŧƀ€ ‚<kŻ´ ’sūŦƁŮűŦ‘¡Ŧ€ŰŮ ‚fŰŦƒƴƱƮŽs>ŦĄŦ€8ŦűŦ%vf¢®k©Ŧٓdàà> ŰŦƒĢƮƮſ“k¹s’¹€ق¹žsv7žŦƁvs¡ŰŮĄŦ‚ Ɓƀق¹vs¡ŰŮŦŰٓ ūŦƁŮűŦžŦƁŮŦ€d‘¡ŦűŦ‚ààf #€k8>žŦƁvs¡ŰŮ‚c8kƒ©ŮŦ‚Ŧ‚¡s

„i<sƀ€ žsŝŦĄsĄ‚©œ©žŰŮ%ق¹Űsl ŦĄƁ žŦƁĄŦ‚†=_’ٓŒ¡ŮŰ«¡©8>ų´ŰŮ


ISSUE 855

//

28


27

//

ISSUE 855


sƀ‚lŸ

ſŦ‚lſs8 Űsj©ŰŮ…¡€Ŧ‚© ‚“¢ 2’sàà 3®œ8àà>¥ ŰsŸŮŋsj8ŦsŦvàà Ŧ …¡sűšŧŦ“ſ€©àà ŰűŦ„ž’¹v Ŧƀ€àà †=_©Ůۓ ’’oàà>‘¡Ŧs„¥Ɓ %ق¹’s™Ŧ‘©k¦jŽ“;àà>‘¡Ŧ#€ €Ŧ“ ſs_¡Ŧ‚ ’¹€k8>® ۂŽsŰŮſs¥ ƒž ’ūs©8Ŧ»v Ŧƀ€ v©Ɓ€`ŰsŸŮ’¹ƒ© ŰŦ‚‚¢ŦſšűŦ„ž‚àà© s¡ŮŰŦŮ®Ŧ‚j €kŸſsàà_¡Ŧٓàà žsŝŦ®Ŧ‚j€àà s #ٓ€kŦ“ Ą‚8>ſs8 Űsj©ŰŮĄűƁŰ

žsœkŰŮƀsàà‚lưƴ’¹…¡€Ŧ‚© ‚àà“¢ «¡ŋsj8Ŧ»€àà ’Bsàà ŰsŸŮĄŰŦقàà7ji© ‚œ¡űs‘¡Ŧ#v ŦŮ€Ŧ“ …©žŰŮ®Ŧ‚j »Űůš3àài©’kü‚àà ſ“àࡃ¡“iƁsjk©àà

ŰŮ®j=ŦűƁ‚l2ſŦ‚œ¡ŮƁƒ¡Ɓ‚ž»v €làà Ɓ€ ®¢€¡Ůt© šŰsŸŮ®¢€kŦŰ’Bsàà «¡ 2’©s‚3ſs8 Űsj©®i ŦŮ®Ŧ‚…=ŰŮ ſ³“;>űŦ®¥¡’8f¢7 #v ŦĄ‚8>ſŦ‚l ŧ“ …¡€Ŧ‚© ‚“¢®“jŽsþ…=‘¡Ŧ

ž€i®g© “Ą‚œ¡űsƁŽs7“űŦ‚©%Ą€©_jſs²ž

űŦ€d’¹v Ŧi©’i«¡™sƀŮŦ“s ź‚ ƀŮŦŮ‘’ſšŰŮĄűsŮslkàà_©žſs²žŰŮĄűs i©’i‘¡ŦŰŮĄűsŽ“e_‚™sŽsŰŮƁ€ ũƁsf8ŋis¹ſs²ž’v7>i©‘¡Ŧ’87Ŧ#8> Ąűsi©‘¡ŦŰŮŦŰĄ€ŋis¹®_g‘Ɓvàà Ŧ v¡ŦƁŰŦŰĄŦƀŮŦ“ààs ſs8àà Ŧِi©‘¡Ŧ»k¹® slkƁ€k8>«àà ƒžſšĄsaŦ’j’¹€k¹® € ‚®¡s’’8>Ŧ“8ƀŮŦ“s ſŦ€ű‚űŦ®¥¡ #k¹®Ąűs‘ŦŰſš…g’¹

vf¢ s®“¹űŦ® “¥ 

ٓ ƀ€l‚Ąűs>œkšƁƀ€àà Ű s¹‚8_© ‚€©¹osĄƁ#vàà Ŧƀٓ®“¥àà ž Ŧ‚làà ĄsŰs¹€ksž“7š‘¡ŦŻs©àà Ɓ« 7 ’¹‘¡Ŧ ®“¹ĄŦ‚’dbƯƮ%ق¹ſs©»v

ŦųŦ®i7 ƁĚsž’dbĢ’à๐¡Ŧ’8‚¢‚ààcŰٍ àà s ®Ŧ‚¡ŦűŦƁš®kd¡žŮ“ ĄsŰs¹«7

’®gs ‚¥’87Ŧ#v Ŧ®¡s©s¤ Ŧ®g© “’ ’“Ɓ Žs «¡‘¡ŦŰŮ’¹ŦŰĄŦ’db€k Ÿk¹® #Is<kœž“7šŰŮžŦƀق¹Ŧ‚Ŧ’s¢Ŧ€ ۓ ’

€¡“¢®ſs²žŽs¡‚ ‚œ¡űsĄ€©àà_jſs²ž ƁŦ#€k¹®àà®g©àà “Űs¹»Ą‚œ¡űsűŦ‚àà© ‘¡ŦŰŮ’¹®ààs²ž…g€k¹®€à੹o‘©k¦j ’isƁŦ®dŦƁٓ sv

ï Ŧƀق¹ĄűsŽs¡‚àà

žs®ƁƀŮŦŮſsàà…g«àà¡’ˆààgƁŦƁŮŰŦŮ ’sƀقàà¹ŧs=8Ŧ…ààg‘¡ŦĄŦ‚ààŦŰųٓàà v ŦŰƁs‘¡Ŧ‚Ą€©_j#ŮŰ“Ş‚sv>©s7“ Ɓv Ŧv©`= «¡slkŽs¡‚ ‘¡ŦŰŮſs²ž’¹ %vf¢ƁŦ#ŮŰŦ€ƁŦ®iŦv©`= ’®8s7 ¬©

 s®“¹ž“7šűŦ®s©˜ƒ®“¥ žŦ‚l ‘©k¦jƁvàà Ŧű“<vs¡ŰŮŰsc 8ŦŰŮ’à๠#ق¹ſs©ŦŰٓ ƀsſsšžƁŮƁŽƁŦ ũ‚àà>k¹ %vf¢ٓ €¡€ž“7šƀŰsŰŮ®“¥àà žŦ‚l ŰŮQ“7š‘¡‚€¡€ĄŦ‚ s®“ ¹ſŦ“k ‚©©eſšžs®Ɓv Ŧƀ€ v7Ůs ŰŦũŰŦűƁ ’©ƁŦžsŦŰſŦ“k‘àà¡ŦſŦ“®Ɓ ق¹€Ŧ“ ž“7š‘¡Ŧ‘¡Ɓ€ĄŦ‚»ĄƁ’8f¢’#v> ŦŮž“7š s’Ŧ‚ĄƁŰ®Ɓƀ€ Űs¹®i7ƀƁ‚¢ ſsjs

€ Ŧ“ŞſŦق¢Űs¹ %’>j s™‚©i

ĄŦ‚¡ŰsŸssƁŮŰŦŮ®¡sŠ´ ĄŦ ’ds‚àà ‘¡Ŧ#©k¹ƀŮsf8 Ŧ® ű“šĄsųƁŰű ŦſšſŦ‚7 ®Ŧ‚¡Ŧ’ds‚™sŽsŰŮ%ق¹~ ¡‚`‚œ¡űs #v Ŧs ſŦűs>ji©Ɓsſs>Ŧ€k űs©‚8_© ƱƮƀŰƁŮƀűŦ€Ŧ’ſŦ“Ąsjk© s‘ ‚j€¡s ®ŦƁŰv Ŧ€lk¹®‚¥‘¡Ŧ‚sk €àà sŽs

’¹v Ŧ®¡s«©k¥űŦlŰs©àà>ƀs “¹i©ŰŮ #€kk¹®v7üſšƀŰsŰŮſŦ“ſŦű s>ji©

Ɓ8àà>©ſŦق¢Űs¹‘àà%vf¢’àà>j s™‚©i s‘¡€j¹Ŧ‚¡űk¹®MsŰŦŰĄ€j¹Ɓ € Ŧ“Ş ŰŮ‚œ¡űs‘¡Ŧ#€k8>Œ¡‚àà s©Ů Ąs’jŰŮ …=ŰŮſŦ‚lƀsàà“¹i©®iiHŦ‘© ƀŰŦ“kàà_ »ƀs“¹i©ŰŮ®Ŧقœ¡űsƀŰsŰŮ® ű“ šŰsk©Ŝ Ųskàà Űs¹ƁŲskàà_ŦƁŰſŦ“ksààŦ Űųٓàà ’‚D’¹ۓàà ſš%vf¢Ɓقà๮‚ dųű“ààš Ž“CĄŦ‚’¹v>©Ąƒ¡‚¢¬©»v

ŦƀŮŦŮſs_ »v‚¢ƀ‚lųű“šűŦ€¡sŠŦ“ŰŮv ‚àà_©žƁ ISSUE 855

//

26


25

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

24


23

//

ISSUE 855


®€Ŧ“

ĄŰs©>#ٓ ®ŰŦƒ¢‚‚78¹ŦƱƯt ŰŮſš Ŧ‚’¹v Ŧ‘©űŧ‚e®8k Ąs‘_űŦ®¥¡‘¡Ɓ“s ’©šƁũs7ĄŰƁšŠjĄŦ‚ſs¹Ů“¹Ɓ€k “ž®ž“à ‚‚©Ɓt©<ĄsŲs7tà ‘¡ŦŰŮŮŦ‚ŦűŦ ž“ ‚ŦŮss¹Ɓ€kis¥ Ŧ»€k‚¡Ŧ»s¥¡‚šĄsۓ_¹ŰŮ‚8à_©‘¡Ɓ“s‘à_#€ƁŰ®ſŦ‚œ¡Ů’s ŰŮ űŦ®¥¡#€ŮŰƁšs¥¡‚šƀŰs’ٓ sŮű“ƀ€ ŰŮĄ€kis¥ ŦƁĄ€k‚¡ŦſŦ‚slŦŰ‘_‘¡Ŧ#v Ŧ ƀ€ ƀŮŰƁšŰŮősk ‚®ۓ’_ŸƁſsŮſšĄŦ‚’¹v Ŧ®s “7kƁ€¹«¡‘¡Ɓ“sĄsŮsM #ٓ ®ƀŮŦŮősk ‚ĄŦƀ“iſš’7kƁ€¹ſƁŰŮŰŮŠj ſق¹‘ ƁŰsƁ t ĄsŲ“sſŦ“k’»ſsàà_i ŦŮŰŮ®djàà s ®àà “s«#€“àà ®ƀ€¡Ůs’jŰŮ‘àà¡Ɓ“s ’ĄŮ‚»ſs8 ŦŮ‘¡Ŧ‚sk#€ŰŦŮ®8i ĄŦ’k©àà_©ž s©ŮŰŮœ‚űŦ„žsٓƀ€àà ž“¥ü’¹»«žs s’¹ŦŰ® “sƁŦ€k¹®ŰƁšŮs¡ŦŰ€ sſŦق¢‚àà

‘©j’Ɓv ŦŮv ŮŰŮٓŧ‚ĄƁŰ‚ĄŰs¹ƀ€k¹ €k‚¡ŦŰِű“k#ٓźƁ‚d®àà “s«’©Ů sŦٓ ®’8 s ŧ‚űŦsŲ“s‘¡Ŧ€kis¥ ŦƁ ŦŰƁ€¹»s¥¡‚š’ſ€©àà ŰűŦ„ž»Ą€k‚¡Ŧ‘¡‚sl űŦ„žƁ€€¡Ů‚ààs7¡űƁ‚tàà skۓck‘¡ŦĄŦ‚ #v‚¢ŦŰŧ‚Ąss7¡űƁœŰƒĄs7kƁ€¹»®€ ### s’8 Ŧ€v¡Űs¹sƀ€Ąƒ©Ÿ’¡ žsŕňļįĿ"ńň"ŕňıĬŕ‘¡Ɓ“sŰŮx¡ŦŰŰs©àà>ŧŦŮšűŦ®¥¡ ‘¡Ŧ’»v Ŧſsٓ ®ű s’’©7 Űs©àà>ƁŮŰŦŮ «Ÿ“¹®¡sƀƁ‚¢ŰŮſs¹Ů“¹Ŵ“` ’ŮŦ‚Ŧ’¹t©‚ ‘¡Ŧ’ŕňļįĿ"ńň"ŕňıĬŕ€ààk¡“¢®Ɓ’8Űs’s ŰŮ’ ’’¹’s=7sƁ©k¥v8¡ůŦsƀ€Ąƒ©Ÿ%’¹®kd ŰŮ®¡sƒ©Ÿ»ƀق¹’©l®¡s®¹Ŧۓ v7 sk‘©j #ŮŰŦ¢®slš€7

ſŦŰƁŮŰŮ’¹v Ŧ®sfŦĄűs űsŠŦƁŰِ Ű‘¡Ŧ ŰŮƁŮŦŮ®ĄƁŰ‘©àà €gžsWűƁŰŰŮƁ’8àà ¢ űŦƁ€k8Ű®ſŦ€ààkWƁ‚ŽƒkŧŰŮ’Ŧ‚gſš®àà

’«j¹űŦ®àà>¹‚¢ŦƁ€k8‚¢®Ŧsàà¡Ž“žslš Ɓ€€š®…Ŧ‚ ’w©7 ŬŦƁŰŦ»Ůƒ©űs‚ slš #€ق¹®ſŦ‚¡ƁŦŰųŦ’s

‘àà¡Ɓ“s

’¦=¡Űs ŰŮſ“k¹s7Žsàà ŰŦƒƁŮűŦ’¹‘¡Ɓ“s‘àà_ ƀ€kk¹ſs©»Ů“ ®ŰŦƒ¢‚ſs©‚ſs©ĄűƁŰ‘©kŸ ‘¡‚ š#v Ŧũ‚ šſsl’ſsšſs©k©àà_©žŮsg8Ŧ űŦ®¥¡ĄŰŦƒ¢‚ſsűƀsſsààšl‚78¹ŦƀsűƁŰ ®¡s¥¡‚šƁ®¡sžƁŰŦĄsۓ_¹ŰŮ®7Ąs‘_ űƁŰ®kd¡ĪĬŀŀńǧııŃ‘àà¡Ɓ“sžs’’¹vàà Ŧ ‘_‘¡ŦſŦŰŦœs©k#vàà ŦźƁ‚d‘© €g’j ŰŮ~©>Ů´©űŦ…©žsŽs ’¹€ٓ®8iàà ž“ v¡ŦƁŰ’#€ق¹®®¢€ű’àà>Ŧ‚Žsjàà Ɓ€k‚¡Ŧ sƁvàà Ŧ‚7Ŧ“ŽƁŦĄŮ´àà©Žsàà űsšž“‘¡Ŧ ‚78¹Ŧ¥¡Ɓ® ®kd¡Žsàà tàà ‘¡‚ šŮsg8Ŧ‘¡Ŧ Ɓ€ŮŦŮŰŦ‚ſsœ8àà ¢ŰŮŬŦƁŰŦűŦĄŰƁšŮs¡ſsűŦŰ ŰƁŮ®œj»€ق¹®sž‚®kàà_t©‚‘¡Ŧ’ Ɓ€ق¹®®s‚»€k8 Ɓ‚Ŧ®…š»€€ ®Šj Ɓق¹®vj>ſŦ‚œ¡Ůsvàà ŦŮ®¡Ŧ‚„¹‚ ŰƁs‘¡Ŧ‚’¹Ŧ‚Ÿ€k8>_®ƀ‚f «¡‚ ‚®œj ٓ ®űsſslƁŮſs©ƀŦŰtàà ‘¡ŦŰŮ’¹€ٓ ‚™sŠj‘¡ŦŰŮƒàà©ſsàà ſsœ8 ¢ŰŮŬŦƁŰŦƁ ‘¡ŦŰŮĄ‚8_©ũƁs= s’¹®s>¹„ž#€“ ® كſsœ8 ¢ŰŮvsf Ůۓ€ق¹®v¹‚ ‘_ sĄ€€ƒ¢űŦŽs ſšſs¡sžsƁ’8‚¢ŰŦ‚€ƁŦ€ ŰŮ’¹®ŜŦ‚‚œ¡ŮűŦ#€àà€s®ſsŦŰŮsàà´Ɓ ŧ‚Ɓ^Ű®ŝŰsĄƁ€¹ ‚©©es€džŦ€¹‚’87Ŧ’¹€ ®ŰŦƒ¢‚…=‘¡Ŧ ®ŝŰsĄsƁ€¹IJĬįĿ"ń"ŀĬŃŕıňŃs¡®àà “s« ’ſŦ“®»€šŰŮſ“àࢂ¢Ůŋis¹®i¥àà ’Ɓƀق¹ Ɓ€“ ®ƀ€¡‚Œi8=Žs¥ Ŧ’’¹€k8àà>®œŰ v “žűŦ®¡sŲs7ſ€© “ž%ق¹ƀŰsàà ŦŮŰŦ“‘¡Ŧ

ſŮۓ »ſs_©_¹ˆàà “®¡“œ_©ž»ũsŦ“©‚

Ɓٓv ŰŮƁƀ“©ĄŦ€ ss“ž7Ŝ’¹t©àà

ss’s ’‚8àà>¹s Ɓ…šĄsƀ€s®sſق ®s8>űĄs‚àà űŦƁsĄ€űŦŦŰslš’¹v©‘¡Ŧ s…©àà_¹sl8ŦŰŮ#ŮŰŦ€ſsŦŰŮٓ…©žŰŮ’à๠ŦŰŽs tàà ‘¡‚ šűsMƁsŮ»ĄŰŦŮƀ€űtàà s vàà_l’ŭű‚űŦŦŰŲ€gŬŦƁŰŦƁƀقſsàà¡sž’ #€ق¹®ſ“kjŰ ſŦűŰƁs_¹»Ą‚l ®¢€űĄ‚©¢¥àà s’8Ű’8Ű ŰŦƒ¢‚ŦŰ‘_‘¡Ŧ’Ŧ‚`’¹€€àà Ą‚àà_slk ti Ɓ€k8Ű®s’s ŰŮ’ſšĄŦ‚Ɓ€ààق¹® #€ق¹®‘_ŰŮ®¡Ŧ‚¡žĄŦ‚őŦۓ ƁŦ ’i©«¡‚Ɓ«©Űs8Űv¡‚Ÿ“™“ſŦŰƁŮ‘©jŰŮ ũƁs= ®>¹‚¢Ŧ’¹ũۓ‘¡Ŧ’»€š…©ž^‚©Ɓ Ŧ€Ŧ‘¡Ɓ“s’Ą‚8àà_©Ąsƒ©ŸƁŮŦŮ®ū‚ ’àà „¹‚Ɓ€ŮŦŮ®žsŝŦ«©Űs¹«¡ƁŦĄŦ‚ق¹® Ɓƀ‚=àà ’ŦŰƁŦŮŦŮ®M®l“sőŦۓ s¡³s¹ #€k8‚¢®Ąűs €kis¥àà ŦƁ€k‚¡Ŧſ“ààŸ®¡sۓàà_¹ŰŮ‘¡Ɓ“s Űsjàà ’ž‚8üƁ®7ĄsűƁŰűŦ®¥¡ſsk¦j Žs7g8 Ŧ’¹¹‘àà_‘¡ŦĄŰŦƒ¢‚sƁŮƁŰ® #€ƁŰ®®>©ũ‚aŮ´©Ɓ„j>¡‚¹

ISSUE 855

//

22


21

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

20


19

//

ISSUE 855


ũŦŰsŦ

űƁŰƱŰŮ®ŮƁ‚8űŦ‚fſ“©i©ưƀŮsf8 Ŧ

gƁàjſsűsà ųŰŦƒ¢’à ŽƁŦűƁŰƱŽ“ ŰŮ»®ŮĄŦƀŮs »®ŮŰŮſsà‚€à©ũ´à©bd ‚sà>ƯƟƯƴĢƟƲưġ®àŮƁ‚à8 s’sŒài8=ƀsœ8à>¡ŦŰŮŦŰ #ٓM

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®Ů"ũŦŰsŦ ľ›łđľļŃļŃĵĔńŃĵňıʼnʼn ưƮƯƱ‚78¹ŦưƴsưƳ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘à੃¹‚%ſs¥àà ġ‘s

»®8ƁŮũsààsg’àà®àà ‚8 Ů%ũsààü©™“ Ɓ ſŦŰŦàࢠ’¡s‚àà ’ààgbk ‘àࡂ€kWƁ‚ ſ€dƁ‚_©žĄsv¹‚

‚ſ€©àà Ű‘©Ŧ“»Ɓ‚àà8 …s¹ƒ©ƀsœ8àà>¡Ŧ‚’Űsb #ٓƀ€ ƀŮŦŮ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

‘¡‚Ź“iàà ƒ©ŽsũŦŰsààŦƁ űƁŰ’ ‘¡ŦŽ“ ŰŮsƀsœ8àà>¡Ŧ ‚ƀƁ´ààũ€‘àà¡ŦŰŮ#€ààٓ ®s Ű v€ ũssàà …¡ŦƒŦ

ưƮưƮ“¤>¹ŦŰŮ®ie v©d“ưƲƲƟƮƮƮŮs<¡Ŧ

Ħ›ć›ĉđǥŕǥŁŃ

ưƮƯƱ‚78¹ŦƱƮsưƳ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘à੃¹‚%ſs¥àà Ģ‘s

©idƁųű“š%ũsü©™“

ćķńňĬǩĬđŀĬǧĬİķļƜʼnǘǜŕķ›ǦıŃŕijńňčńŁıŃ ưƮƯƱ‚7Ŧ“Ʊs‚78¹ŦƱƯ%ſsű ®ŮĄsƀsœàà_¡sM®iiHŦ‘à੃¹‚%ſs¥àà ©7ű‘s

žűŦ“»ũŦ‚Ŧ““Ąsv¹‚ %ũsü©™“ ſsű®iiHŦ‘©ƀƁ‚¢ˆ “®8àà Ŧ€l®_¡ŦŰš ®ŮŰŮ

®8>¡Ű“ĄŦƒ¡Ɓv Ŧ“ ŰŮ €kj “‘fi¡‚ űŦŦŰٓ €©¡sM’˜ŦŰŦ ‘_©¥©ižŦĄűŦ€ŦƀŦŰ’űŦ®Ův©dsƁvsŦƀŰŦŮŦ ĄŮƁű’’¹ŮŦŮ‚àà7 €kjàà “Ąs‘fi‚€¡€ s®8àà>¡Ű“ĄŦƒ¡ƁŽsjŦžsŝŦ’ààŰŮsŦŰŮŦ‚ààŦ #ٓM€Ŧ“ ٓ Ąs‘fiűŦƀŮsf8 Ŧ ’ŰŮsvààsŦĄŦƒ¡Ɓvàà Ŧ“ ŰŮ‚ƀƁ´ŮŦ‚ààŦ #€k s®ƒ©ٓ vsŦĄŦƒ¡Ɓ€¡€Ws¡Ɓàà>k¹ ſs¡sžsŮق¢®’¡ŦŰŦűsƁŮŰŮ’¹‘àà_©¥©ižŦ‘¡Ŧ #ٓ€Ŧ“ ĄŰŦقƀ‚lsưƮƯġŽs

ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ŽƁŦűƁŰſsűsàà ‘¡ŦųŰŦƒ¢’ ġƯģƟƯġư¹ŮŦ€ààdsũ´©bd ƁƁ‚8űƁŰ‘¡‚Ź“iàà ‚sàà> űƁŰŰŮ‚fƳģƲƟƱƳġſšűŦ„ž ž“ űƁŰŰŮ‚fƲƯĢƟƱƴġƁžƁŮ #€ٓMƀŮsf8 Ŧ®ŮƁ‚8űŦ ’¹vàà ŦſšűŦ®¹sslàà ŰŦƒ¢ ſs©7Ŧ»’f©i ū‚Ąsƀsœ8àà>¡Ŧ

ŧs=8ŦƁĄ‚àà©¢ĄŦŰvl‚7Ŧ“ưƲàà¡ŰsŰŮ ق¢’sƀsœàà_¡sMĄŰŦƒ¢‚ſsƒ©ۓàà_¹ ĄŰŦƒ¢‚ĄŮƒààsŰŮſsk¦j®Ů#€ààš€kŦ“ Ɓ€Ů®’ŦŮŦŦŰٓ ’sk©7àà “ €¡Ůàà Ŧ‚ »’© ƁŰſ“¦jٓ ‚œ¡ŮĄs7Ű‚v ŦŰŦƁ€©Ŧ #Ůق¢ƀ‚©Ÿ¡ű‚»““˜sž“˜s »’©¹‚»‚©űŦ ĄŰŦƒ¢‚ƀsģŽ“ Űِ Ŧ‚‘¡ŦŮƁŰ®Űsc8Ŧ #€ s’8 ŦŮƀ€kk¹€¡Ůűsſ“©i©ưĢ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ƀsœàà_¡sM%ق¹ž´Ŧƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ‚àà¡űƁ v©d“ưưƲƮƮƮ‚«¡Ůƒ€Ŧ“®ưƮưƮ®ààsl ŰŮsſ“©i©Ɓ€k¹Ůs<¡ŦũŦŰsŦŰŮŦŰ®ieàà ‘¡Ŧ®sƒ©ƀ€‚®Ů‚¢Ŧ€k¹«j¹ſšŮs`8Ŧ’ #€ s’sģŮŦ€¡ƁŰ vàà s¡Ű’¹»’Űs ۓŦ‚¡űƁ»®jàà sŽš¡Ű ƀsœàà_¡sMĄŦ‚ƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ®i’àà8©j¹ ŰŮũŦŰsŦ%vààf¢»ŮŰŦŮƀ€l‚ŦŰưƮưƮ®ààsl ®sƒ©ĄŦ‚ààœŰƒààĄsžs¢Uàà ŦقŽsàà Ąsƀs‘©’¹v ŦưƮưƮŽs ®slƀsœ_¡sM ®i7 sk‘©ŰŮưƮưƯ¡ŰƁšƁưƮưƮ‚àà78¹Ŧ #€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚®ŮĄŰsDƒ¹‚Ɓ űŦŋ€j»‚ààfſ“©i©ưĢŮƁ€ààſsàà_¡Ŧ’8f¢’ ‘¡Ŧƀ€kk©’àà¹ŮƁŰ®Űsb8Ŧ»ũŦŰsààŦűŦūŰs űŦƀ€kk¹€¡ŮűsŮŦ€d‘¡‚8àà_©Ɓ€kàà s Ŧ‚ #Ůű€kŦ“ ŰŦŰsƀsœ_¡sM ſslۓ_¹ƯĢƮűŦ…©űŦſs¢€k¡sM%ŮƁƒŦĄƁ

®7 “ŦŰŮ®“s‚©Ąs®¥ Ŧv’j¡‚ vűŦƀŮsf8 Ŧƀ“BƀŰsŰŮƀ€ Š™Ɓ€¡€‘©Ŧ“ ’‚8_©ŦŰųűŰƁ‘¡ŦſŦŰŦŮŦ“sűƁŰ‘¡Ŧ®¥àà Ŧ ‘¡Ŧ’ijűŦ#vàà Ŧ’8 Ŧ€Ŧ®kj¡Ŧũs¥v¡sۂ¥ sàà s‚8ĢƮƮŦ€s€v¡sŰ‘©Ŧ“ #v Ŧ vƀ€kŮƀŰsŦĄsààv¹‚àà ®sWſš‚ƀƁ´ ưƮƯƱŽsàà ſs¡sžűŦàà7svàà>¡s®®¥àà Ŧ ũۓ‘¡Ŧ‚©ŰŮ€ksàà Űv7’ŦŰٓ ũss¥Ŧ ‚ĄŦűŦŰŮƁƀ€¡Ů‚¢®gi®“s‚©s®¥ Ŧv ƯƮƮƮv Ŧقž’Œ “v¹‚ s¡†= ®¥ Ŧv #€ s®’j¡‚ŰŮ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k ISSUE 855

//

18


17

//

ISSUE 855


ISSUE 855

//

16


15

//

ISSUE 855


ũŦŰsŦ

ũŦŰsŦűŦ®€Ŧ“ Ɓƀs“¹

€jü© ŧsk<©sˆ “®Ů€kj “‚l ƀVƁ‚žŬs88Ŧ

ĄŦ“ĄsŮ…s¹ ’ŰŮƯƲsũŦŰsŦ ŮŦ‚œ©8s

ĄŮs wssűƁŰ‘¡ŦŰŮžŮ~7Ąs‚

Ɓv Ŧƀ€¡Ů‚¢ũŦŰsŦ‘©k¹sàà űŦĄŰs©> ’ŰŮƯƲsũŦŰsààŦĄsŮ…s¹Žsààj8Ŧ Ůs¡űŰs©àà>ƀ€k¡šĄsűƁŰŰŮŮŦ‚œ©8sàà

ق¹€©¡o®àà sk Ŧ“®ààiƒ¹‚#vàà Ŧ ®i`žƁŮ®sg8ŦƀŰƁŮŰŮĄŮƁű’ũŦŰsŦ ũŦ‚©©esààŋ“jd’¹v‚¢€ààŦ“ ŰŦ‚ #v ŦŽs7ŮŦ“ƁŧšŰŮŠ¡‚ Ɓ€¡€ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

vi’ſűƁŮĄ‚©œ8 Ů ®id®¥ ƒžv>’¡ŦŰŦ ž‚’ŦŰ®k©¤©iſűƁٮٮ¡skƀs¢ŮŦŮ #ق¹ž“¥üſŦ€űƀs’àà ’v¡“d žsŝŦſsűŰŮ®ààk©¤©iſsààű‘¡ŦűŦ®àॡ ĄsĄŰsj©vi’®¥àà ƒžĄsvàà> ŰŮƁٓƀٓMŵ“àà…8àà ƁŮsŦŰٓ v ƁŮőŰŦ€»®¥àà ƒžőŰŦ€’¡ŦŰŦſsű #ٓƀŮŦُ¡“CŦŰٓ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ĄűŦƁ‚žŰŮs¹žŦ€=8 Ŧ ‘¡³‚¡ŦũŦŰsŦˆ “ Ŷ“b ŰŮŰs¹Ąs¡“’¹ũŦŰsŦ‘©k¹sàà

ĄŦ‚“žs¥ŰŮsűƁŰ‘¡Ŧ€k8>®¡sj©žŦ“ #€k8àà>ũŦŰsŦźƁ‚d‘¡³‚¡Ŧ’ààŮƁŰƁ ĄŮŦ‚Ŧſs©űŦŦŰٓ ĄsƁ‚©‘¡³‚¡Ŧ‘¡Ŧ ƀ€k¡šƀsààŰŮ®Ŧ€=8àà Ŧſ“űšĄŦ‚’à๠ĄűŦƁ‚žŰŮs¹©j¥vl€“àà ®ƀŮsš ſ“űš#ٓM€Ŧ“ ŧsàà=8Ŧ‚`ŰŮٓ ƴvsàà ưƮƯƱ‚7Ŧ“ĢűƁŰ®Ŧ€=8àà Ŧ ēĬļňŁńŃŕĪıŀļńŅńŀļʼnćńǧıňʼnŰŮ~7 ƀŦ‚j’àà#€àà €Ŧ“ ŰŦƒàࢂ‚àà`ŰŮ ŮŦ‚ŦƁv ŦĄŰs7ŦĄŰs¹’ƁűŰUàà ŦŮ #€k sŽs ưƯĄ³ssj8v>¡s® ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

v©f©¹s®¢€űűŦĄ€¡€¥àà ĄsĄŰƁš“ƁŰŦƒààŦsŦŰ‚‚ #ŮŰƁš€Ŧ“ Ŧ‚€¡€ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

’8f¢’#Ůűsàà ®Ŧ‚žŮ‚àà ų‚8àà>¢’ƀVƁ‚ž‘¡Ŧſsàà_¡Ŧ ſsŦ“»ſs¹Ů“¹’‚8l®s€ «j¹ſŦ‚œ ق¢‘©k¦jŰsDƁ ’‚DƁٓààM€Ŧ“ ®¡Ŧƒàà ’

Žš€ ŦŰ‘€jü© ŧsk<©s „i<„©˜Ű‚¡űƁv>Şž“8¥ vƁŮ„à੘Űtàà¡sƁſŦ‚àà¡űƁ ‘©k¦jƁƀ€ààü8®‚ũŦŰsŦ ĄŦƀVƁ‚žŬsàà88ŦűŦ»®Ůàà¹s Ą‚làà ’Ŧۮْ¹€ŮŦŮ‚7 #ٓM€Ŧ“ ¡€7€kj “ ٓ ‚8©¡“’ààüfŰŮſsàà_¡Ŧ ‘¡ŦĄűŦ€ŦƀŦŰs’¹€ق¹ž´Ŧ €kjàà “Ą‚làà ’®ŮƀVƁ‚ž ųű“š’àเàà €Ŧ“ àࡀ7 ſsŰŮƁvàà Ŧ€l»ųŰƁ‚ààžƁ àࡂ űŦſš®àà“jvàà©kŦƁ Ž‚8k¹€kjàà “Ąsàà8àà>©

#€¡Ů‚¢€Ŧ“ ƀVƁ‚ž‘¡Ŧ%€ٓ‚‘©k¦jſs_¡Ŧ v‚ sv‚8k¡ŦűŦƀŮsf8 Ŧſs¥Ŧ Ɓ®“jĄsààſs¥ààŰŮŦŰ³sàà ž“jĄŦ‚®s´ ŦĄs„¡Ɓ‚

s©Ů‚‚«sſsj8 s ƯƮſs©ŰŮNBDũŦŰsŦ«s

®¡s sWĄsſsj8 sàà űŦĄŰs©àà>ƒ¹‚®Ů ū‚ſ“Ÿ®¡sſsj8 s ’¹®¡s»vàà Ŧſsl ‘¡‚€ki»„>‚žū‚»s©Ůū‚‘¡‚€ki»’f©i ū‚‘¡‚€ki»Cayanū‚»®“¥àà>ſsj8 s

###‚œ¡ŮĄŰs©>Ɓ’ŰŮƴƮŧsƁ¬©žsſsl ‘¡‚®¡sàà sW’¹ŦŰ®¡sſŦ“ààk®Ůſ“ààk¹Ŧ ٓ ’ƒàà©ŮŰŦŮŦŰs©ŮĄsàà«sſsj8 sàà

®i«sĄƒàโ‚8Ů#vàà ŦƀŮŦŮŴs`8 Ŧ ƯƴƴƳŽs ŰŮŸsfŰŦ‚8ƯưĢsۓ®sj8 sàà ƯƮv>©Űُ¥ ſsŮs®‚ŰŮ®ŮŰŮũŦŰsŦ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢®Ŧ‚

#ŮŰŦŮŰŦ‚s©Ů«sĄs7¡űſsj8 s

®iiHŦ‘©ſŦŰƁsàà_ƀƁ‚¢ˆ “ſsj8 s ‘¡Ŧ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ſŦ‚s8>ſs©ŧ“7üĄsſs¥€k®ŮƁ®8© ũۓ¤ Ŧ

ĄsſsWŰsžšƁvàà Ŧ‚©e8ƳƮƮƮƮsģƮƮƮƮűŦ€ààk ƯƮƮƮƮƮsƲƮƮƮƮvj©s®8© ũۓ¤ ŦŰŮ’Ŧ“ ƁŮ «iƀŰsŦ’¹‘àà¡ŦŽs#€ق¢®’ààisdŰŮ sƯġƮƮƮƮ®ŮſƁsſƁŦŮŰŮ’ààŦ“ ƁŮ€ŦƁ®“k¹ #v ŦŽs ŰِŰŮƱĢƮƮƮƮ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

®“¥àà>ĄsſsWŰsžšvj©ƁslƀŰsŦ…¡ŦƒŦ ſss© ’ſs š® ‚8 Ůs„© sƀűs skŰŮ ®8© ũۓ¤ ŦƁ€k®Ůſ“Ÿ®g sk»€¡Ŧű©àà ’’¹ĄŮŦ‚Ŧſs©ŰŮsààſs¥‘¡‚ŧ“àà7üűŦŦŰ ¡€7€kàà s®€¡‚ s¡ƁƀŰsŦĄŦ‚®¥iŽs7Ů #v ŦƀٓM »www.propertyfinder.aeűŦž“ ’s’ ųŰŦƒ¢ ‘¡‚œŰƒŮƁŰ®ààŰsc8Ŧ’¹vàà Ŧ‘¡ŦűŦ®¹s ®8© ũۓ¤ ŦƁ€k®Ů’ƀ€k¡šŰŮžsl űŦ…= ®Ŧ‚s8>ŮŦ€d’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#ق©¢id ũۓ¤ ŦƁ€k®ŮŰŮƀŰsŦĄŦ‚®¥iŽs7Ů’’¹ v Ŧ…¡ŦƒŦŽsŰŮűƁŰ’űƁŰ€kàà s®®8©

’7ŰƯƯ’v©“7ü‚ààcűŦsſs¥‘¡Ŧſ“ààk¹ŦƁ #€ŦƀٓMŦ€©žŸsgŰŦ‚³s ®ŮŰŮ’Ŧ“ ƁŮĄs€ŦƁ®“k¹ŭ‚vàà Ŧ®k8f¢ ISSUE 855

//

14


13

//

ISSUE 855


License No.31366 - Dubai Media City

’¹v ŦũŦŰsŦŰŮ®8‚8k¡Ŧ"®žsŸſsű® Űs’¡‚_‘©ƁŦŶs7ŰŦ’¡‚_ #€ s®®Ŧ‚¢ſssű® Űsv€ ŰŮŽs’sưƮƮġŽs űŦ ƒ¹Ŧ‚ŰŮ’=>ƯƮ/ƮƮƮVŦ‚©s’7k_¥¡ĄsűƁŰ’8fŰŮŰs7¥¡’¡‚àà_‘¡Ŧ ‚sŮ»€¡‚ ƒ¹Ŧ‚»®¥ ƒžƒ¹Ŧ‚»sſŦۓ8àà Ű»s«s’ijűŦ®“j €©Ŧ“®‘©k¦j#Ůق¢®Š¡ű“ſsœ¡ŦŰũۓ`###Ɓsƀsœ Ɓ‚»ĄŰŦŮŦ v¡s>Ɓ’’dŦ‚sƁ‘¡´šũۓ’ŦŰ®i7ũ´<“© ŰšƁ’i<‘¡‚ š #€©¡s‚ƀ€s_www.ertebat.aeŲŰŮš’Ŷs7ŰŦ € s®®se©i7Ɓ®s ŰŸ´ Ŧ’¡‚_ŋ‚Ŷs7ŰŦ’i<’¥k¡Ŧ’‚c ƀ‚_8kũs¡“8üƁtsbvsŦƁvüŴ“` ŰŮ‚àà s‘¡Ŧ‚sk Ɓƒ¡ƒſs¢€kŦ“ ’©i¹űŦ#v>©Ɓƀٓ7ŰŦŮƀ€lŦŰ®8©“;>’“œ¦© s¡†= sƀ€ ūŰŮtsbűŦĄŰƁƀ‚lűŦ7ŮŰŦŮs€8àà Ŧƒ©€kjŰŦ Ż“g’©i¹#€©¡s‚ũۓ_»ŮۓŴ“` ŰŮv©´tsſsűs

ĄŰŦق®¤¹ƁĚsŸ’“¢‚#€ s®ŷ“füŶs7ŰŦv¹‚ ‚ sĄŦ‚ قœ©žvCŒi=8ƁŸ“kP‚àà sűŦű“< ŦſƁ€sŬ‚ ƁtààsbűŦ #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚®“s

Ą‚© ®i‚l%Ž“;>‚¡€Ɓűs©8Ŧts sۀkƁűŰš%ĄŰŦŮŦƁ®sۓŦ‚¡€

‚sl®i%«©Ŧ‚¢Ɓ®Ŧ‚

Ą‚àl¤ ¡‚»ƀŮŦűŧ“¡ŦŮŦű‚l %tsbĄŰƁšق¢Ɓ’j‚ »ĄŰs¡€kf Ŧsààk©»ĄŰs¡€kf Ŧs™‚©i%®l¢šŧƀƁ‚¢

»Ű“¤sœŮ’>©f»ſs©sŮŮs ‚»ſs¡€©àà_jskš»ſs©‚ Ŧsk©

ĄŮƁ‚8_űsƁ‚

Űs>%ĚsŸ

©“%Š¡ű“ ũŦŰs¶Ŧ®u©7dàà s‚9¹ŢƁũ´<HŦž€ŢĄ€ààŤ®Ŷs7ŰŦuàài<ſŤ »€³Ŧž“¡®Ÿ“7 }Ŧ®ƀ‚ۀ`®Ɓ»ưƮƮġžsdŦkŨ€ü8HŦu©‚dŦ ‘©j©gHŦ‘»u© ŰsfŦueisug skŦũs©sEŦƁu©Ŧ‚¡¶Ŧũs©sEŦuë €l8> ƯƮƟƮƮƮŠ¡ű“Ÿ“7àà Ŧ¹®8¡#sl‘¡‚˜ŦƒŦƁŨ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶Ŧ® #Ũ€ü8HŦu©‚dŦũŦŰs¶ŦŠsŰŢus¹‚7ŋs<Ŷs7ŰŦui<‘u=àà> ũŦŰs¶Ŧ®©g®Ŧ‚¡ŤƲƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“®sk8i<Hſ“©>©˜‚ŦŠŦ‚gŦ9j8¡ #ũŦŰs¶ŦuƁŮ®®Ŧ‚¡Ť~˜s ‘©¡´ƱƟƮƮƮƟƮƮƮ®Ŧ“ƁŨ€ü8HŦu©‚dŦ ®Ɓ‚8¥¶ŦŶsàà7ŰŦŠ“®iui<HŦ‘ààu©Ɓ‚8¥Ťu=àà>€©d`8¡ #slku“7bHŦu©ۓŦu=>kŦŠ¡ű“ž“¡„f®ˆ7as"#

$%&&

'(

$

ƳĢĢƀŰsjà "ſsàšĢ"àŮŽsà!$

)

*

+

,!.*/!

/"

#

0/

,)*1&

2

$

&&

&

3

,4

!

$"

#0

5

&

&

2

&

&

&

!

-

"!

#

#

62&

&

&2

&&

&

-0

!

$,

)!$

,

)

7$

,,0

!

Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779®8 Ŧ€lƁ®¥ ƒž ® ű“š ũ‚slƁsv¹‚ v7ۓŦƁĄƁsŮĄ´¹Ɓ ®¥sۓŦƁ® ‚s>ũs€ ®i ŦŮſsji7Ɓ®k©¡ƒũs€ ®ü¡‚fƁ®8>¡Ű“ũs€ ő´Ŧ ƁŰٓ ũs€ Ɓ©7“ŦƀŰsŦ sĄ€kűs© ‚“©¤s¹ƁƀŰŦ“st`»¡s“ ³s¹gƁjƁĄ€k’8> ³s¹ųƁ‚ ƀsœ_¡ŦŰš ſŦۓ8 Ű s_‚¡s

Ertebat QR Code

!

-

ƯƱ ƱƯ ġĢ Ģġ ĢĢ ĢƳ ģƱ ģģ Ʋư ƲƱ ƲĢ ƳƮ Ƴƴ ƴƱ ƴƲ


0917 026 91 91 ŰŮ

ưưƮ

ġƮƮ 0915 4444 303 ŰŮ

ģƮƮ 0917 2222 911 ŰŮ

ưưƮ 0917 419 71 71 ŰŮ

0917 026 37 37 ŰŮ

ưưƮ

ĢĢƮ 0918 28 28 28 6 ŰŮ

ģƮƮ 0917 2222 511 ŰŮ

ưưƮ 0917 016 59 59 ŰŮ

0917 025 02 02 ŰŮ

ưưƮ

ĢĢƮ 0918 28 28 28 7 ŰŮ

0919 919 21 41 ƱĢƮ ŰŮ

ưưƮ 0917 458 74 74 ŰŮ

0917 013 42 42 ŰŮ

ưưƮ

ĢĢƮ 0918 28 28 128 ŰŮ

0919 919 21 51 ƱĢƮ ŰŮ

ưưƮ 0917 023 76 76 ŰŮ

0917 016 51 51 ŰŮ

ưưƮ

ĢĢƮ 0916 98 98 98 6 ŰŮ

0919 919 65 35 ƱĢƮ ŰŮ

ưưƮ 0917 015 93 93 ŰŮ

0917 014 31 31 ŰŮ

ưưƮ

ưƮƮ 0917 00 541 00 ŰŮ

0919 919 65 25 ƱĢƮ ŰŮ

ưưƮ 0917 084 96 96 ŰŮ

0917 014 92 92 ŰŮ

ưưƮ

ưƮƮ 0917 00 998 00 ŰŮ

ưưƮ 0916 56 56 056 ŰŮ

ưưƮ 0917 419 21 21 ŰŮ

0917 012 59 59 ŰŮ

ưưƮ

ưƮƮ 0917 00 214 00 ŰŮ

ưưƮ 0916 87 87 9 87 ŰŮ

ưưƮ 0917 026 79 79 ŰŮ

0917 016 72 72 ŰŮ

ưưƮ

ưƮƮ 0917 00 333 93 ŰŮ

ưưƮ 0916 000 59 16 ŰŮ

ưưƮ 0917 015 46 46 ŰŮ

0917 017 96 96 ŰŮ

ưưƮ

ưƮƮ 0917 00 555 85 ŰŮ

ĢĢƮ 0915 27 27 27 0 ŰŮ

ưưƮ 0917 086 95 95 ŰŮ

0917 023 31 31 ŰŮ

ưưƮ

ưƮƮ 0917 00 222 12 ŰŮ

ưĢƮ 0917 2222 571 ŰŮ

ưưƮ 0917 016 82 82 ŰŮ

0917 024 71 71 ŰŮ

ưưƮ

ġƮƮ 0917 5555 815 ŰŮ

091 90 90 90 76 ġĢƮ ŰŮ

ưưƮ 0917 015 42 42 ŰŮ

0917 018 91 91 ŰŮ

ưưƮ

ƱƮƮ 0917 4444 506 ŰŮ

ưƮƮ 0917 22 11 99 3 ŰŮ

ưưƮ 0917 014 83 83 ŰŮ

0917 025 81 81 ŰŮ

ưưƮ

ƱĢƮ 0917 4444 838 ŰŮ

0919 9000 166 ġĢƮ ŰŮ

ưưƮ 0917 085 92 92 ŰŮ

0911 661 61 66 ŰŮ

ƱĢƮ

ĢĢƮ 0916 56 56 56 7 ŰŮ

0919 9000 667 ġĢƮ ŰŮ

ưưƮ 0917 083 78 78 ŰŮ

0911 6666 220 ŰŮ

ġĢƮ

ĢĢƮ 0916 56 56 56 8 ŰŮ

ĢƮƮ 0914 660 660 6 ŰŮ

ưưƮ 0917 086 57 57 ŰŮ

0911 6666 330 ŰŮ

ġĢƮ

ƱƮƮ 0916 877 877 9 ŰŮ

ĢĢƮ 0914 61 66 61 0 ŰŮ

ưưƮ 0917 084 69 69 ŰŮ

0911 666 16 11 ŰŮ

ġƮƮ

ƱƮƮ 0916 877 877 6 ŰŮ

ƲƮƮ 0914 6666 914 ŰŮ

ưưƮ 0917 087 73 73 ŰŮ

0911 66 100 61 ŰŮ

ƱĢƮ

ƯĢƮ 0917 66 44 880 ŰŮ

ƲƮƮ 0916 866 66 96 ŰŮ

ưưƮ 0917 081 42 42 ŰŮ

0915 4444 101 ŰŮ

ġƮƮ

ƯĢƮ 0917 66 44 990 ŰŮ

ƲƮƮ 0916 866 66 46 ŰŮ

ưưƮ 0917 018 73 73 ŰŮ

ġƮƮ

ģƮƮ 0917 2222 811 ŰŮ

ƲƮƮ 0918 4 9999 09 ŰŮ

ưưƮ 0917 026 87 87 ŰŮ

0915 4444 202 ŰŮ

€ s®Ÿ“bgsvj© €ŰŦ€s”‚¬msſs8 ŦƂs€”sWŊ€:€


Tel: +971 4 367 04 16 - 17

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ƳĢĢƀŰsj »ƯƱƴưſsšĢ»’7k_¥¡»ŮŽs

Sunday, 27 October 2013, Issue 855, 10th Year Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228)

Ertebat Issue 855  

Ertebat Magazine Issue 855

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you