Page 1


Ąƒ¤ š

Žsg‚žŮ³sŰs ‚fƳsģĄŦ‚žű³ŮŦ“ ž‚¢ĢƮƮŮƁ€ـġ%Žsg‚ž ’sj©žƯ"Ư/ư%‚¥ ’sj©žƯ/ġ%ŧš ŻŰƁư%‘©³V’ŰƁ

’©lű‚

 ũ€’ŦŰ‘©³V’ŰƁ»€šžŦ“ „© ŧšĄŰŦ€ààgŰŮ’g©ŮƁŮ ƀŮŰƁšſƁ‚©ŧšűŦ„¤ ƀٓM #©k¹®’s™ŦŮ³sŰs’ààƁ ű űŦƁ©ű®’7‚ƁŮ®àॡ „ž#¡ŰŦŮ®‚ũŰŦ‚ààĄƁŰ ‚ ‚cŮۓź‚ ŰŮſ€ ق űŦ #©Ů®ŰŦ‚

81

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

’„¤ »’8‚¢v “žŦŰŽsg‚ž €d»©k¹®Ŧ€‚ž‚žũۓ vàà “žƒ©ŦŰŽsg‚žĄsƀ‚ž #©k¹®Ŧ€ŦŰſšƒeƁ’8‚¢ ‘¹Ŷ“i=ŰŮŦŰŽsg‚žĄsƒe ŦŰ‚¥àà #©k¹®’Ɓ’àà8=¡Ű ũŰŦ‚ĄƁŰƁ’àà8=¡ŰſšĄƁŰ ’¹®sű#àà©Ů®ŰŦ‚³sàà


…¥ŦŰƒ

%ٓMſs©’“¢ ƁvfœĄƒ©Ÿv ŦŮſsj¡Ŧ€àà ‚’’¹s ‚f ŰŮ sƁžŮŦŮv ŮűŦŦŰž‚“àà …©žs €kق Ą€àà ‚Ɓ€¡‚ĄŰs¢űƁŰ Žs űŦƁv_¹®¥¡ŰsŰŮŦŰƒ’ s7 Ɓv_¢‚ ®ss©ŰŮſsàà_¡ ®¢€ű©8àà ŦŮ’¹ĄƒslkƁž€ű s‚f űŦ®¥¡ŰŮ#€ààٓ ‚€kŸ #€ ŰƁŮsſš Ŧ‚t €kk¹Ŧ€©ž® ’¹¡€¡Ů~7űƁŰ«¡»¡Ů‚¹®Ą ŦŰ€€šsƁ€€àà ¢ ‚¤ ŦŰ ŰŮƀŰŦ“j€¡‚Ɓvàà ¢ Žsàà ĄsŽ Űs©>Ŧ€8Ŧ#¡ŰŦ€¬©‚œ¡ŮƁƀق s ŧs8 sƁ€€¡ŮĄŰ“ŰƁŮűŦ ſ ſsl¢s#€© Ű sƒ …¡s’ ¦Ɓſűſš‚àà ‚’¹ٓ‚¥ ŦŰ…8 ¹ق¹s ‘àà ۓ7 ¡Ŧ <Ś’ ®€ű Ą‚ gü Ŧ„™s ŰŮs ààžgŮ ŸŰ ®Ɓ“v s©àà Ů® > ¡€ŦŰ ű àà sŰ €€¡ ®˜s7¡ű ‘©œƁ€Ŧ ŮŰŦ Ů»€k8ŰſšvŜ s¡ŰŮ’¹ Ɓ€à’Ÿ à ‚Ɓ €¡‚Ů“ sőŰ űƁŰsž« Űs¹¹‚ kž ŦŰ űŦ¡’ ‘¡ŦŰs8 ĄűƁŰ Ą‚t ƁŰ#»ƀ‚< 8>ſš €š’Ÿ žŦ€ ‚ž#® Żs#€k¹ €kk¹ Ŧ«¡®ŰŮ IŦàà

€ű‚s Űsj© ƁŮ »® ¢€g8 űſkƀ ® Ŧہ¢‚<k Űsj©Ÿs ¢€ sk Ą ĄŦžŰs űٓ ŰŮ ‚k¹’ ’ŸŰsD €s8

¡€ ‘©œ s¡ŰŮ‚c ű‚€k ŰŮűŦ s“’¹ Ɓ€€ sàà ®s‚ #v àà ŦŮ s7¡ ‚ űĄ ’¹ ‚làà và ٓv= Űs©>Ŧ€8Ŧ à #ŮŦŮ#¡ ŦŮƀ Ąƒ žsŝ űs sl ŦſŦ k‚ Űsj© s™Űs ©àà űŦ űŦ ®¥ ŦŰ ŰƁšŦv¡ ƒ© ¡#€ ĄƁŰĄ ƁŦƁ ®ü ٓ €€ ¡‚f Űs¹ àà ƁŦſsjl Ąs ’ ŦŰ‚làà œ ٓ¹Ɓ€ ۃ¡s ‚sàà ààق¹ sŹſs¹ Ŧ‚àà # ’s ®ſš ŦŰŮ ’¹ ٓ’gb … 8Ś k ®¡ ĄƁ v“ Űv ©g“»Űs© ŰŮ’ sà Iàà> ƀŦ à

Ŧې¹ Ŧ€űŮŰ Ű® «¡ š’àà ‚űŮs œk

‚l ق ŦžŦƁ® ‚¢s űŦà €¹‚ ŮŦ €dŦŮ’ ’»‘l Ůsſ űƁ¹Ű š’và ¹®Ɓ  ŦŮŰ¹ſ ŮĄs8 ‚`ŰŮ#

ŧ ’€Ů ŦŰ“ž šŰŮ sàà‚¢‚ ſs ’ŦŰ… ſ šžŮ Űsj ‚ ©® Ɓ€k ž‚ 8‚¢ Ɓ€ œ ۃsœ k©àà €sà _k €ű‘ à_¹ ٓ ‚#©ƁŦ ƀ‚< Żs €Ůs ‚¹tàà>¹ſsàà Ŧƀ‚ kžv <kž slk Űs ٓű‚` ƀ€©àà_ Űs¹Ŝ ŰŮ ® = ®#€à #€kkk¹ ¹ s àŮ ®¡s‚¹® ts 7¡ű¡sjk »ſƁ‚© ƀ‚cà k €Ů ’_©j ŦŰ‚là #vs¡®¥¡Ůƒ#Ůű ƁŮ Ŧ€k©ŮĄ Ű“Ş ƀ‚€d8à <kžà> ® ‚¹‚ s¥ űŦ® ſšŰ ſƁ‚©Ą ¥àà_ ¬© ٓ ſ ۓ7 űűŦ s©Ů < €àà v

‚œ¡ ‚ Ɓ ŦŰű ŮŰƁ €¡‚ ‘© ٍ €d ű ŦŰ űƁ _ Ů‚l Ɓ ŰŮ àà ž€ űŦ Ɓ s7¡ű i<Űs©>ĄsĄ‚ ¡“` s Ɓ €¡‚» 7¡űsl7 Ųs7s ƀ‚à #€Ŧ‚©àà àckũŦ ق¹ŦŰs ٓ “=> ſƒi Ŧ€©ž vŚ švà à> ĄƁ Ŧ‚¢ Űų ®ƀ Ŧ®Ŧٓ ŰŮ sŦ űŦ® #€Ů s ‘¡ €dŦ“ ’ ž v ŦŮ’ ƀ‚<‚s> ‚œ¡‚ ³ ŦŮ _ž kžŰ Ů€ sk¹ ƀ ű‚ ق ŦŰ’ ’¹ àà ۓ

Ɓ űŦ®‚¢’…ſ Ůs sj7

#€àà ® ƀ »t þ€œŸ ’¹ ق¹’¹ ſŦƁ€¡Ů €8 <d ® v Ŧ‚ ’“ ƁŮŽsj ŦŮ’¹Ű  ŸƁŮ® ‚ Ɓ€ ‘¡àà7ü źŦk©7 vŰ ŦƁٓàà àà_ŮƁ ‚ Ŧų sàà

¡sٓ Ÿ ’ ſss 7sſsj ®sŦ űſš‚¥ Ą‚œ¡ š  »Ů‚¹ ŮƀŰsààl ® Œ Ŧ“j ŮŦŮ à੝ ۓ8à à

“Ŧ ŮƁ Űũ »Ů‚ s©¡ƒ ¹® ‘ ¡Ŧ‚¡ ¡Ŧ žƁ s¡ Žs7 Ąű g8àà s‚à skŦŰĄ‚l ũƁ‚€

Ŧ à

»’ ’ ų s s¹Ą »ƀŮ €ki ŦƁ Ŧ“àà ŰŦ“ ſšs®Ŧ“ €kŦ s ¡Ů« ہ¢ »‚à ¡s ® € à>j ® űŦ ŦŰ ¢€ ű „ž#ٓM Ɓ®‚ s űƒ«àà¡sˆgŦ v>ƁƀŮ 8Ŧk‘ ®ŦŰ Űŧ¡ŦƁ s7àà Ŧ ŦŮ€… ų#©k »ų ¡€sjà Ŧ®¹ sŦ Ųà_Ÿ űƁŰ‚ sàà7s ’¹ vf ſ šŦ ’¹ ¢ŰsŰsk Ůű¹ 8àà

® ®ź ®® ‘¡ŦƁ€ ¢€ ‚ s€ ű  ق sſ ق ¹ۂž’ « ك ŮŽt ´©ŰŮs j¹ ƀűs® s<d8 bd ſű Ɓ¡ ſš’sàà_ Ɓ Ůsl €ٓ ŰƁ ق¹ ® vŦ‚8 ŦűŦ „ ž#€àà> ‘Ŧ‚8

ĄŦ‚ƀ‚<kžv_žűŦŦŰĄƒ©œŦŽŮ‚ sk kk¹< ůŰŮŦ ’Ŧ ٓ Ŧ‚v ƀ‚<ű‚ kžŰ sk¹ …8vf¢ ŚŦŰ ’à๒©a € ĄŰٓ ‚# ’_©j s¡“Ą sj© »‚l ű Ŧ€d € àà ‚’ Ɓvàà©g“ĄsűŦŰűŦsàà#v ‚¢®ſű Šsſš’àsf8¹Ŧ’¹#v ŋd űŦſŦƁ‚ €k8Ű Ɓ‚© ’¹ ¡Ű Ŧ ®˜s ŦŮĄ ƒ© ƒà® ƀق¹ Ÿž sű àࢠsW Œ Ŧ«¡ ŦŮŦ Ɓv © ‚à Ů >_ “ƁŦ Ą€ àà

sž »Ůààž »Ą ‚ o®¹€Ŧ®űŦ„ “ űƁŰƁ ’¥k€¡‚ ¡ŦsŦŰ #€ Ą ‚¤ Ÿƒ s’©ſ 8fƁs sſšſ“ v©gsk© űƁ #ٓ “sŋi Ű ’ſs¹ Œ© €©

“ ű#€ ŰĄŦſš ق ų “ ‚€¡ Ŧ® ®ƁsƁ ſs sŦ %ŮŦv

Ą ƒƁ Ů

Ŧſs ق¢ Ŧ‚ sžۀà ŦŰ€ ‚® s8 Ű ‚ž ‘¡ ¡Ů k¹« ® ƀ j¹ ’¹Ŧٓ ‚<k slš ‚œ¡ Ž ’ Ůقs ® ƁŬ‚à Ŧ“ và ® ž Űs©Ɓv Ůű‚¡ Ŧƀ‚ž» <kžvs Űsk¡’ ¹قàà #©k¹Ŧ€ŦŰſš‚8lv©d“Ɓ Ŧű‚ ſšűŦ®Ɓ€ t<d8Űs©àà> #ق¹ ® €¡‚#…¥ŦŰ

ſs8 Űsj©ŰŮĄŦƀ‚<kž

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

80


v´

ſ€®š¹ſŦ‚7ĄŦ‚€©fĄsŦ »ű“©“8ۓųŰŦƒ¢’#v Ŧ®ŦƒŦ €©f®¡ŦŠsk‘àࡂ8jlŋ“jd Ąsƀ“©s ſ€ŧš‘©oĄŦ‚ ĄŦŰŦŮũs<¡ƒ7àà »ŰŦ€ààšƁƀűsàà ®¥šĄs̓àà Ɓ‘ààlžĄsààl¢‚ Ąsƀ“©‘àࡂ8lűŦ®¥¡#€k8àà> »t© ſšűŦ„ž#v Ŧ’ŦƁ€kŰŦ€š ®œ‚ũ“àà»ũƁ‚ª¡‚¢»Ą“à੹ ĄŦ‚Ą€©fŠsksààũ“ŸŦ“ŦƁ #€k8àà 8 à>ſ€ŧš‘©o ſŦ‚7ĄŦ‚#€k8àà>ſ€ŧš‘©o ¡ƒ7 ƒ©ſ€®š¹ ’€¡sũs<¡ƒ7 ƒ©ſ€®š¹ ź‚`žs ũۓ ſ“Ÿ€“ ź‚`žs ũۓ s¹t“slš7

ŧš<…s¹t“slš7

“ ŰƁ ®d©7 vàà“ ŰƁ ſs #ٓ ®ſs à à

Ě “àà

ƒ© ũs<¡ƒ7

űŦ ®¡ŦŮŦ“űŦ l €kٓ Ɓl 7 ĄŦ‚ ®š ¹ ſŦ‚7 v Ŧſ€ #v Ŧſ€

79

/

www.ertebat.ae

/

sŝšűŦ€ààkk¹®’©“ſs¥àà ƒž ſ€űs©Ůۓààŧš<‘©o’à๠Ɓv´àà ‰fĄŦ‚űƁŰŽ“àà ŰŮ ĄsaŦƁsààvsق¥ijٓàà7l ĄŮŦ‚ŦŦààvàà ŦĄŰƁ‚™Œi8= €ŰŦ€®s¹ŧšſŮۓ ’ũŮs’¹ ſ€®š¹ſŦ‚àà7ĄŦ‚€kŦ“® ƁsĄŰsj©űŦĄŰs©àà>s’à๠űŦ® ‚v Ŧ®j>Ąs®8ŦŰs ®¡Ŧ¡VŰ’ŦŰ€àà € ®¡Ŧ¡VŰ’ŦŰ€àà©f®¡ŦŮŦ“ ųŰŦƒ¢’àà ’ à#€kk¹ ųŰŦƒ¢’àà#€kk¹’ààs™Ŧٓàà ’j»skàà k à>¡Ŧv ’j»skàà>¡Ŧv´ „¡Ɓ‚àà

űŦ€ŰŮƲƮ’àà ’ ๠űŦ€ŰŮƲƮ’à๐àà©ŦŮ®sàà ŧšŦŰſsà s ŧšŦŰſsàà>Ŧſ€< ’ €Ů® ©¥_ ĄŦ‚ ĄŦ‚tàà©‚‘àà¡Ŧ Ɓ sv©sd s ’¥k¡Ŧ ſ€ Ąsààق¥ij vàà v vàà ŰŮ Ɓ ŧ“àà ‘©o ‘©o»€“àà žsŝŦ ſ€ű ſ€űsàà©Ůۓààŧš

ISSUE 806

´8Ŧ‚b s s®¡sž‚ ĄsŦ €Ů®…¡ŦƒŦŦŰſs ‚ ’ »€àà ‚àà_8ks¥¡‚šſs ‚àà ‘jŝŦ ’¹¬k©žƁۀkàà ’àà´87ſŦŰsààj© ź‚`sàà ®¡ŦĄs“œŦĄŦŰŦŮ ŧ“ibs®¡sž‚àà ®¡ŦĄsààƀ€Ɓ „¤©Ÿ»sٓv>»s«kàà Ŧ€ks €ٓƀ€ ŭ‚àà Ąsƀ€Ɓſs©s¡Ɓ ŵ‚dŰŮ’àà©gűŦ…©‚ààŦ‚ƁŮsàà #€k8‚¢ŰŦ‚sª©“ž‘¡Ŧ’´8Ŧ‚b űŦƀ€švàà Ů’Ąs’8s¡®àà‚ űŦ ‚8j¹’¹vàà>©skd‘¡Ŧ’’dsb‘¡Ŧ ŋis¹‚aĄsŦ‘¡Ŧſقàà¹ź‚` ®Ą‚©¢“is ª©“ž€àà € à ŰűŦ sŦ€k¹®Ą‚©¢“isª©“ž€àà ŰűŦ ¹€ sskd‘¡Ŧ’€Ŧ“® ’€Ŧ“ ® ٓƁ’¹€ sskd‘¡Ŧ ©űŦ’8 ŮſšŰŮs ª©“ž sſŦŰsj©űŦ’8 ŮſšŰŮsª©“ž ſŦƒ©’’¹¬k©žƁۀkàà k à

ĄŮs¡űſŦƒ©’’¹¬k©žƁۀkàà

sŦ‘¡ŦűŦ’©g’v7> ź‚`sŦ‘¡ŦűŦ’©g’v7> €ààkk¹® €àà € àkk¹ ® €Ŧ“® > Ű s©àà> © ‚8àà_© s #€ s

‚b s sĄsƀ€Ɓſs©ź‚` ’´87ſŦŰsj©ŰŮŦŰſs ‚ ’´8Ŧ #€Ů®…¡ŦƒŦ¬k©žŰƁ€k

»sk>¡Ŧv´àà „¡Ɓ‚àà ųŰŦƒ¢’ ®¡Ŧ¡VŰ’Ŷ“‚ũsàà´ Ŧƒ©sš ¬k©žƁۀkàà ’´87قààġƳģŰŮ Ÿ“ƁƁĄ‚©œ©žƀsưƮŽ“ ŰŮŀǥŃįķ …©žũsd¡s™Žs8¹Ű““¹Ąsª©“ž ŮۓŮŦ‚ààŦűŦقĢƳŰŮ®s ‚àà

v ŦƀŮŦŮſsàà_ũ€‘¡ŦŰŮ’dsb sàà sĄsƀ€Ɓſs©ſŮۓàà ’¹ ĄŦŰŦŮŮŦ‚ŦŰŮŦŰſs ‚

ĄŦŰŦŮŮŦ‚ŦŰŮŦŰſs ‚ ’´8Ŧ‚b ’´8ŦĄŦ‚®Ŧ ’´8ŦĄŦ‚®Ŧův©àà s> Žs8¹Ű“ ſs ‚àà

ſs ‚ Žs8¹Ű““¹ ‚àà ‚ àœ¡Ů Ɓ ž“àà8¹Ű ž““ààà8¹ Ɓ ſ“àà“¹ ‚ààœ¡Ů …¡Ŧƒ …¡ŦƒŦsſs ‚àà

#€Ů® sàà Ŧ ‚ Ų ų ųŰŦƒàࢠ‘¡Ŧ ’¡‚à ‚ ’¡‚àà_ ŰŮ ’àà¹


┬« sk_┼дкЂ┼░

s┬«┬ѓкЂ┬Ѓ┬Е ┬њ┬┤8┼д ┬«sj8┼д─ёs─ё┬ѓ┼д┬ѓs v ┼д┬ѕ7┬ѓ ┬ђ┬А┬ђ┬њdsb┬Ф┬А┼░┼«┬«├а├а sk_┼дкЂ┼░┼┐s``=8 ┬«┬ѓкЂ┬Ѓ┬Е├а├а ┬«┼дкЂ┼░┼й┬┤8 ┼д┬њ┬┤8┼д┬њ┬╣┬ђ┼д┬њ8s┬А┼░┼« ┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┬њ#┼«┼░┼д┼«┼Хs7┼░┼д┬«sj8┼д─ёs─ё┬ѓ┼д┬ѓss s┬« ┼░┬ѓ┬Љ┬А┼д├Йsk├а├а>┬А┼д┼▒┼д┬Јg┬њ┼▒┬Њ┬Еv┬┤├а├а

┼й┬┤8 ┼д┬Љ┬А┼д┬њ├а├а┬┤8┼д┼йsj8┼д┬њ┬╣┬ђ┼«┬«┼┐s├а├а_ sv┬ЕкЂ┬ѓ├╝┬ђ ┼░sкЂ─ё┬ѓl├а├а ┬«┼д┬Њ┼░┼«┬«┼дкЂ┼░ ┬ѓ┬і┬Аs s┬ѓl v┬Еdj┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼дкЂs─ё┬ѓ┼д┬ѓsкЂ ┬Љ┬А┼дv├а├а ┬ѓ┬ъ┬ѓ ┬╗┬ђ┬А┼д┬ѓ┼Љ┬ѓ┬╣┬Ѓj┬Е┬ѓ8┬╣┼«#v├а├а ┼д ┼░sl ┼дкђ┼░s┬Љ┬А┼д┼░┼«x┬А┬ѓ7j┬╣кђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«┬њdsb ┬┤8┼д┬ѓb ┬њ┬╣┬љ┬Е8>┼д┼«┬«┼┐┬Њk┬╣s┬ђk┬Ъ┬ѓ%v ┼д┼« ┬ђ ┼░┬њкЂ┼░─ё┬ѓl ┬і┼д┬Њ┬ѓ8_┬Е┼░┼«┬«┬ѓкЂ┬Ѓ┬Е ┬њ ┬ђ┬А┬ђ┬њdsb#┬љ┬А┼«┬Њ7кђs┬б┼А┼┐┼Аvi┼▒┼дs┼дv├а├а ┼д ┬╗v┬Еdj┬љ┬╣┼д┬ѓ┼┐┬Њ┬Ъ┬«i┼д┬Њ┬њ┬╣┬ђ┼«┬«┼┐s├а├а_ s─ё┬ѓ┼д┬ѓs┬Ё├а├а┬А┼д┬Ѓ┼дкЂ┬ѓ8├а├а_┬Е─ёs├а├аv┬ЕкЂ┬ѓ├╝ ┼▒кЂ┬ѓ┼░┼«┬ѓp─ёs├а├а┼░┬Њ8┬╣s┼▒┼д─ё┬ѓl├а├а ┬і┼д┬Њ┼░┼« ┼Е┬│┬┤8 ┼д┬ѓ┬Аs├а├а кЂ┬«┼д┬Њ┼┐┬Њk┬«┬ѓкЂ┬Ѓ┬Е├а├а ┼░┼«┬њdsb┬Љ┬А┼д┬ѓ8├а├а_┬Е┼Еs┬Е┬А┬Ѓ#┬ђk8>┬њs_ #v ┼дкђ┬ђ ┬ѓ_8k2┬«┬ѓкЂ┬Ѓ┬Е U┬Њ3┬њi<

┬њs┼«┬ѓ─ё┼░┼д┼«sкЂws┬Ї_┼┐┬Њ┼░┬Њ ┼«┬Њ ┬«┼┐s_┼д┬ѓ>j s┼д2s┬Е┬Љ┬Ф┬А┼«┬Ѓ3%┬ђk┼«┬«┼Йs├а├а┬Е┬ъкЂ┼д┬њкЂ ┼┐┼▒┬њ┬Љ┬Е├а├а ┬Њ┬«>┬╣┼д┼┐кЂ┬ђs┬Аs┼«┬ѓ<┼┐┼д┼«┬ѓ #┬ђ┬Њ ┬«┼Д┬Ђ┬њs┬ю┬Е─ёs7┬А┼▒ ┬Љ┬А┼д┬њ┬╣┼┐sH┼А┬Љкђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«┼┐┼д┬ѓ┬ю├а├а_кЂ┬▓┬ъ ┬ђ├а├аk┬А┬Њ┬б┬«┬╗┬ђ├а├а┼«┬Њкђ┼«┼д┼«┼Йs├а├а┼Ю┼д┼д┼░┬«├а├а ┼░┬ѓ ┬«7b─ёs├а├а┼│┬Њ─ёкЂ┼░┬«├а├аi7─ёs├а├а┬ЁкЂ┬▓┬ъ ┬« s ┼д┬«_g┬Љ┬Е ┬Њ┬«>┬╣┼д┼«┬Њкђ┼«┼д┼«┼┐s_ ┼«┼░┼д┼«┼Еs┼д┬Њ┬Е┼░┼«s├а├аvf┼┐s┬Е─ё┼░┼д┼«sкЂ┼░┼« ┬ђ┼«┬«┼┐s_┼░s┬Љ┬ЕкЂ┼д─ё┼д┬ѓ┬« ┼░┬ѓ┬Љ┬А┼дs┼д ws┬љs┼┐s├а├а>┼д┼░┼«┬Љ┬Е├а├а ┬Њ┬«>┬╣┼д┼«┬ЊкЂ #┼«┬Њ ┬«─ё┬ѓ>j┬Ф ┬Љ┬Е ┬Њ┬«>┬╣┼д┬ђ┼дкђ┼«┼д┼«┼┐s_┬«i7─ёs┬« ┼░┬ѓ ┼░┼«┬Ѓ┬ЕкЂ┼┐┼д┬ѓ├а├а>j┼┐s┬Е┬њsg├а├а s┬ђ┬Њ┬Е┬ъ┼░┼« #┼«┼░┼д┼«┬Ёg┼«┼д┼▒┬ЊкЂ┼░┼«s┼┐s├а├а┬Е┬«f s┬ђ┬Њ┬Е┬ъ ┬«fk┬«├а├а_gv├а├а ┼д┬Љ┬ЦP┼┐┬Њ┼░┬Њ┬Љ┬А┼д┬њ87┼д ┼д┬ѓ┬А┼▒├Й┬ђ s┬њ8├а├а ┼д┼«┬љ┼«┼д┬ѓ┼д┼┐s┬Е┬ѕ┼дкЂ┼░┼░┼« ┬њ┬╣┬«s>┬╣┬њv7>┼«┬ѓ┼«┬Њ ws┬ђ┼д┬Њ┬« ─ё┬ѓ8j┬╣┬«k┬Е┼│┬Њ ┬╗┼«┼░sj├а├а ┬«┬њ7┬А┬ѓ┼д┼░sl┼А ┼░┼«v ┼д┬Љ┬ЦP┬Љ ┼а┬Њ├а├а ┬Љ┬А┼дкЂ┬ђ s┬њ8├а├а ┼д┼« #┼«┬Њ ─ё┬ѓ┬ю s ┬ѓ┬ъ┼▒кЂ┬ѓws┬«┬Аsv┬Еd┬Њ

┬ђ┬А┬ђ ┬Ё├а├акЂ┬▓┬ъ ┬Ф┬А ┬ђ├а├а┼«┬« ┼┐s├а├а_ ┼┐ ┬Њ├а├а ┼░ ┬Њ 2┬Љ┬Е ┬Њ┬«>┬╣┼д3 ┼Йs├а├а ┬њ├а├а ┬њ├а├а┬╣ 2┬Ї_ ┼┐┬Њ┼░┬Њ3 ┬╗┼«┬Њ ┬« ┬њ8 sk ┼«┬Њ├а├а ┬« w├а├аs ┬Ј├а├аs8 ┼┐┼д┼«┬ѓ├а├а ┼▒┼д ┼д┼░ ┼┐s├а├а ┬њi┬Юs ┬Ѕf ┬╗┼Д┼д┬Ђ├а├а ┼┐s┼▒ ###┬ђkk┬╣ ┼│┼░┼д┬Ѓ├а├а┬б ┬њ├а├а ┬╗ ┬ёk┬А s├а├а ┬Њ┬А ┬│ ┬ђk┬А┬Њ┬б┬«┼┐┼д┬ѓ┬ю_кЂ┬▓┬ъ ┼┐s├а├а_sl┼А┬«├а├а ┼░┬ѓ ┬Љ┬Е├а├а ┬Њ┬«>┬╣┼д кђ┼«┼д┼« s┬Јs8┼┐┼д┼«┬ѓ┬њ┬╣┬«s┬юk┼«┬Њ├а├а ┬«ws ┼г┬┤b┬Ю┼д┬њ┬╗┬ђ├а├аkk┬╣┬«┼«┼░┬Њ ┬ѓ┼Д┼д┬Ђ├а├а┬«┼▒ ┬ђk┼«┬«┼│┬ѓ8>┬б┼д┼░2┼┐s ┬«`= ┼Дs73

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

78


€Ɓ®¡s7¡ű

žŦ€Ŧv ŰŮſsűĄŦ‚‘ŦŮƁv¹ŧs=8Ŧ ’ŦŰſš€Ŧ“®ŧ“ Ŷs© «àà¡ #€k¹¡€7t skĄŦ’“M ŧs=8ŦŦŰ®àà¡s‘ŦŮƁvàà¹ƫ ‚j¹vjàà>ŰŮ€Ŧ“8’¹€©k¹ žŦ€Ŧs»€ s’8àà ŦŮ€k‚j¹ ſs_‚8f¡‚ Ɓ‚8lŦŰsjàà ®€ŰŦقààj¹Ąsl8¹#€€ #€k8>tsƁ€¡€ »€¡ŰŦŮ®¡s7¡űĄsààsž‚¢Ŧƫ “ààŦűĄƁŰsààĄsàà‘ŦŮ #€© “¤ ősàà “žŧs=8Ŧ®¡´ ũs¥ ſűƁ’s™ŦĄŦŰŦŮĄsIs ĄŦ‚ Ɓƀق¹ŮsĄsàà‘ŦŮv¹ſ€©àà “žűŦƫ ſűƁ’s™Ŧ’¹®ű#€©k¹ĄŰŦŮٓ àà©< tiŦ®¡sŲsàà7‘©kŸſ€©àà “žs»ŮŰŦŮ ŵ“ŰŮ#€ Ű®‚c’‚8sŸƁ‚œŰƒ v79Ąsl8jàà>’¹€©àà “¤®¡sŲs7 #€k¹®†=_Ɓ’8>‚ŦŰsj ’à๮¡sŰŦ“iàà Ɓvàà¹ſ€©àà “žűŦƫ #€©k¹ĄŰŦŮٓ »ŮŰŦŮƁŰűŦeĄst©

77

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

#€ st sk8ſšsŋis¹’¹ŮŰŦŮ žŦ€Ŧt sk8’¹€©k¹ŧs=8Ŧ®8¹ƫ ŋis¹’¹®8¹ŧs=8Ŧ#€àà ssjàà ĄŦ‚»v ŦžŦ€Ŧtàà skƁƀűŦ€Ŧ Űs©àà>€ŰŦŮſűƁ’s™Ŧ’¹®sű v¹ž‚ƁŰs8 s Ŧ‚¡ű»vàà Ŧl Ɓ’8àà>‚Ąs…=€ààŦ“® ‚8¥Ÿ“¹Ɓ€sàà “¤ŦŰſ€œŰƒàà #€€ſs_ Ąs’sàà ’¹€©k¹ŧs=8Ŧ®8¹ƫ ‚j¹vŜ’ààƁ€àà s’8àà ŦŮ®klž #ٓ «¡Űs ĄsſŦŰ’¹€àà©k¹ŧs=8ŦŦŰ®¡s‘ààŦŮƫ ‚¢Ŧ#€€ſsàà_t skƁ‚8¥Ÿ“¹ŦŰsjàà ¥ ®b ‘ŦŮ»€¡ŰŦŮ®klžƁœŰƒĄslŦŰ #v Ŧt sksj ĄŦ‚ Ųs7’àà“œŸ»€¡ŰŦŮ®àà¢ŰƒĄsààſŦŰ‚¢Ŧ €© “¤ ũs7 sksŦŰŲs7s€©k¹ƀŮsf8 Ŧ® s© űŦƫ ŧs=8Ŧ®kŦŮv¹‚¢Ŧ#€k¹^ksjsjàà žŦ€Ŧ »v>©sj t sk8ƁƀűŦ€Ŧŋis¹’¹€¡Ŧƀق¹

œŰƒƁžŦ€Ŧv ŰŮ’¹®sűősàà “žsűƁŰ‘¡Ŧ ŋi7#v Ŧƀ€ ’8 ¢űŦ‚8¥© Ɓ‚8ŦƁŦ‚»€k8> »€ ®Ŭ‚bſsű’“¢‘¡ŦĄsŲs7’¹®sœk #€ ®’8‚¢‚cŰŮ’s ƀŮs ĄsŲs7ŋ“Ŧ űƁۀƁ«© ĄsŲs7€©Ŧ“®sj ƀűƁ‚ŦsŦ ‘ŦŮƁv¹«¡#€àà©s©Ąƒ¡sàà ‚ĄŦ‚ŋ7¡‚gŦŰ Ŧ‚¡ű»v slMs ‘¡ŦĄŦ‚®sŧs=8Ŧ»tàà sk8 ĄsŽ€‚¡s ’v7>Ą‚8_©Űs8 s Ɓt©¹‚ ƒ¡s ĄŦ‚®7 sk‘ŦŮƁv¹sj ‚¢Ŧ#ŮŰŦŮŲs7 ’¹ٓàà ®ws^ۀ©»€©k¹ŧs=8Ŧٓ žŦ€Ŧ #€© ‚‚c’‚8lƁ‚’8 ŦŰš ®8©d“Ɓàà Ŧ‚’ŸĄŦ‚’àเ©k¹†=àà_ƫ ĄŰs¹Ąs‘ŦŮƁv¹#€©àà “¤Ųs7€©Ŧ“ ® Ą‚Ž€8dƁ‚ƀŮsàà ĄsŬ‚ Ɓ^ààŰŋàà“jd Ąs®sjl©Ɓ®àà“jdĄsàà‘ŦŮƁvàà¹#ŮŰŦŮ Ą‚Ůsàà ĄslœŰƁ’ŸŰsžűŦ€Ŧ“®»’s8àà ƁŮ #ٓ_ŧs=8Ŧ ’¥k¡Ŧ#v Ŧ’“œŸsjàà žŦ€Ŧž‚’¹€©k¹‘©©dƫ žŦ€ŦűŦ®8jàà>’ŸŰŮsjàà ſűƁ’s™ŦƁ®sŸ €¡s’¹®kŦŮƁv¹ų‚Ɓ¥ ŰŮ»ŮŰŦŮŰŦ‚sj ®àà s7’űs©®Ŧ€Ŧ‚#ŮŰŦŮ®jl…g»€¡‚=


®_¡ŦŰš

sŰٓžž‚¹ƀŰsŰŮĄŦ’©“ Űٓžž‚¹^Ű#ٓ ®’8 skàà …¡ŦŰš’¡sžſŦ“k ũۓ^Űsàà^ksjŋis¹€¡sź‚àà`Ůۓ ‚©©eŦŰv “ž^Ű€¡s7’Ɓ¬©’Ɓ€àà ssj ws»ź‚`ŮۓŰٓžž‚¹^Űſٓ‚¡se#€Ů ’©gv “ž^Űssj ũۓv “ž^Űٓ ® €¡“ ’œŰƁŮƁ€k¹Ŧ€©žũƁsfſs8€ vàà Ŧ‚8l»vàà “žs^ksj^Űŧs=8ŦĄŦ‚ ƀŰŦƁŰšƁ«ˆ ŮŦ€8ŦŰŮŦŰŰٓààžž‚¹űŦĄŰŦ€g »®d©7 ۓààŲs¥dŦŰŮŦ‚ààš^ŰƁ€©sNٓàà ^Ű‘©€àà©Ŧ“8’¹®ààۓŰŮ#€©k¹ƀ€sàà_ ‚œ¡ŮĄsvjàà>ƁũۓűŦvj>‘¡Ŧvàà “ž ŦŰ~©ü^ààŰsjàà »€¡“àà ˜s®Ɓsfƀ‚lŸ ‚©©eƀ€sàà_ũۓŰŮ®Ɓ€àà¡Ŧƀق¹ŧsàà=8Ŧ ~©ü`ŦŰٓ ŧs=8Ŧ€¡s»ũۓvàà “ž^Ű ’¹ŮŰŦŮٓƁſ“ààs‘¡Ŧ®i¹ۓ ’’àà87Ŧ#€©k¹ űŦ‚®d©7 Űs©>»ŮŰű’¡sž^Űs®¡sŰٓžž‚¹ ®8 “ž‚ĄŦ‚Ɓ€kàà Ű®‚c’‚œ¡ŮĄs^Ű ž‚¹^Ű’ŰŮ’’“s»ƀ‚©s’8‚¢®“jdűŦ #€k8>s7¡ű ®ۓ»ſš^Ű’¡sž’¹ĄŰٓžž‚¹űŦ€©k¹®dàà

’sž‚¹‘¡Ŧſ€©ssſ“Ÿ»€©k¥ƀŮsf8 Ŧvàà Ŧ ٓ ũۓ’« s’¹€ Ű®‚c’»vàà “ž #ŮŰŦŮ®“k`Űs©>vsƁ€¡ŦƀŮű

ƒ©ſقàๅàà¡ŦŰš … à¡ŦŰš …àà Ą‚œ¡ŮŰs¹‚9 9 vŦ‚ Ŵs ĄsvŦ‚ »€7i ®ŦŰٓàà ٓàà “ à ‚ààcŰŮſƁ€àà’à๠àà’ à ’àà๠s àlšU‚¢ sàà ‘¥P…¡ŦŰšsààlšU‚¢ € s ƀƒ s ’d s « ˆg v Ŧ v Ŧ € sƀƒs’ds«¡ ˆg űŦsIs ƀ²¡Ɓ’ƁsžŮš’jۓckŠbۓ ’àà ŋji>ź€‘¡ŦsŦv Ŧſ€ ‚s7¡ű»ſق¹…¡ŦŰš …¡ŦŰš’¥i»€¡š®Mv €ũۓſق¹®àà sgs ‚8_©ŦŰũۓĄs®¡s7¡ű’¹€àà sĄŰ“ €¡s ũۓŰŮŋsj8Ŧ’àà¹ŦŰ®fd™ŶsgƁ€Ůƀ“àài …¡ŦŰš’¹ۓ`‘¡Ŧ»‘¡Ŧ‚sk»€k¹“ü»€ŰŦŮٓƁ ’»vàà Ŧ‚s7¡ű€àà s‚^ۂžƁ‚‰©i’Ÿ‚ s€©Ŧ“®sj #v Ŧƀs78 ŦƁ®kd®®i¹ۓ

žűŦ“űŦƀŮsf8 Ŧƀ“BŮۓŰŮ®¥Ÿ“¹ũs¥v¡sŰ ’’¹€©k¹‚s7¡űŦŰٓ ‚ààs ĄŦ’“¢’»…¡ŦŰš ƀ‚lŸƁ€k¹ƀ“i®d©7 ’¥i€àà s7ƀ€kűslk #€k¥®¥©8 ´žĄs« Ɓ‚’©7 ŦŰsj Űٓžž‚¹ sIs ’¹vàà ŦĄŦƀŮs‘©ƁŦŋ“jdŰٓààžž‚¹ ’ŋ´bŦƁ€kk¹®ƀŮsf8àà Ŧſق¹…¡ŦŰšĄŦ‚

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

76


€Ɓ®¡s7¡ű

t sk€k‚j¹«¡ŧs=8Ŧ

Ąs€k‚j¹ ‘lž Ɓ ‡àࡂ s k ¹ ŦŦ ű s€k‚j¹Ÿ“‘¡ŦŦ‚¡ű€© “¤ #€kŮ®ſs_‚8s“¹Ɓ‘lžŦŰsj ‚j¹ űŦſs¥ààŦ€s€àà¡ŰŦŮ®s“¹€àà‚àà¢Ŧƫ ^‚jŦŰſs€k‚j¹s¡€©k¥ƀŮsf8 Ŧ€k‚j¹ ŰŮ€k‚j¹ſ“ààŸ€©k¹ŧs=8Ŧſsàà8¡sŲs7 ©>gvj>ƁŮ’ŦŰsjàà ſ€‚œ¡Ů^Ű Ŧې_Ÿ’¹®gŦˆ Ůs<¡ŦsƁvàà Ŧƀق¹ €©8àà>’¦šűŦŦŰsjàà €k¹®tiٓ= #€Ů®ſs_‚8s“¹ ſs88 Ů€k‚j¹ŧs=8ŦŰŮ€©8>€ki€‚¢Ŧƫ #€¡ŰŦŮĄŮs¡űĄsls=8ŦƁv Ŧűs

75

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

Ą€kſŦ“= Ą€k ſŦ“=8 Ŧsjàà ‚¢Ŧƫ ‚¢Ŧ®8 ‚¢Ŧ®8€àà¡ŰŦŮ®¥Ÿ“¹ ƒàà©ſ ƒàà©ſűƁ’ààs™ŦĄŦŰŦŮ ®¡s€k ®¡s€k‚j¹űŦ»€©8àà> ƁŒ¡‚ ƁŒ¡‚ Ąs «œàà sàà #€© #€©k¹ƀŮsf8 Ŧ«Ÿ“¹ ®8 ŰŮĄ ſŦ“=8 Ŧ‚¢Ŧƫ ®8 ŰŮĄ€k ſs8s=8ŦŰŮ ſs8s=8ŦŰŮ€àà©Ŧ“ ®€¡ŰŦŮ ®¡s€k‚j¹űŦƁ€©k¹ ®¡s€k‚j¹űŦƁ€©k¹j‚ ’Ŧۓ> #€©k¹ŧs=8Ŧv ŰŮ #€©k¹ŧs=8Ŧv ŰŮƁŻsŸĄsl¥œ s Ąs€k‚j¹űŦ€©8>‚³ƁžŦ€Ŧ«¡Űs‚¢Ŧƫ ŦŰsj ſ“Ÿ€©k¥ƀŮsf8àà Ŧ«¡ŰsƁőűs #€Ů®ſs_‚®Ŧ“=8 Ŧ €¡Ŧƀ€©àà “žŲs7^‚¥¡sààžs‚àà ‚¢Ŧƫ ƁŮ’ŦŰſs8àà s7‚œ¡Ů^Ű’Ą€k‚j¹s ſs8 s7^‚j€k‚j¹Ɓ€©k¥©àà>g’¥ #€© “¤ Ɓsl¥œàà s®¡s€k‚j¹€©Ŧ“®sjàà ƫ ®sűs€© “¤®7sƁĄƒ8sĄsŧ´ #€©k¹®ƀŮsf8 Ŧ^Ű«¡Ąs€k‚j¹űŦ’¹ ’Ɓ¬àà©’€¡ŰŦŮ®ààs“¹‚ààj¹‚àà¢Ŧƫ

€¡ss€k‚j¹’¹ŮŰŦŮٓƁ… ‚ž‘¡Ŧ’_©j ƀŮsf8 Ŧ®™‚’ŸsƁſ€űŦ®8jàà>’ŸŰŮ #€“ €“ ’8>€¡s‚j¹űŦ‚³ss¡‚j¹űŦ‚‘©¡sžs¡š ’8 ŦŮĄŦƀűŦ€Ŧ’Ÿ€¡ss€k‚j¹Ąsklž’¥k¡Ŧs¡ ’Ÿ®Ŧ€Ŧũs7 skŰŮs€k‚j¹‘©k¦j»€ s s€kk¹®«j¹s’’“œŸƁ€ààŰŦŮĄŮ‚Űs¹ ’ŦŰſ€s€k‚j¹ſ“Ÿ#¡“ ƀ€¡Ů‚t sk8 Ůs<¡Ŧ®gŦ®¡sˆ Ɓ€kk¹®©>gvjàà>ƁŮ vj>ſšٓ ®’8>’¹®8j>ŰŮ„ž€k¹® ٓ ®ws‘©k¦j€Ů®ſs_‚‡¡‚ŦŰ #¡“ ƀ€¡Ů‚8s“¹ #©k¹vààŮ€¡sƒ©€ààk‚j¹^Űŧsàà=8ŦŰŮ ‘©ŸƁ®¢€ ŠjŮs<¡Ŧwss€k‚j¹‘©k¦j űŦ‚8¢ŰƒŦې¥ ŰƁŮƁٓ ®¥ vj>ŰŮ ®¡sIs ’<©8Űـٮſs_»v>’¹’¦š ƀŮsf8 Ŧ€k‚j¹űŦv Ŧ‚8l€ŰŦŮœŰƒ¥ ’¹ ƁŮslš®k©˜ƒĄs«œ Ɓ€k‚j¹Ąsklž#€kk¥ ®i© ŦŰsj ‚s €Ŧ“®’¹v Ŧ®jl’8¥ Űِl’8¥€kŸ#€Ůſsàà_t sk8s¡ž‚s %©k¹®ƀŰs Ŧ‚¡űŰŮŦŰ€k‚j¹ŧs=8Ŧ


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

74


73

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


¡‚fƁŠjs €¡ŰƁšv €ŦŰŽs¥ Ŧ

őٓ¹

ũs7kš 7 ’ ‚ŧš’€©k¹«j¹Ų“8¹s¹’

€©k¹Ŧ€©žŦŰ‚¡Ɓs`ź´8 ŦƯƮ

‚¡“`ƀŮۓ ų‚‚¡Ɓs`s €©k¹®œŰŦŰ®iŦ

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

72


71

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

70


ſ“¢s“¢

Ųs7ƒ¡s ¡€7

Ɓ®slŮŰŦ€s8 ŦĄsƒ¡s €©Ŧ“8’¹Ůűs ® #€©k¹¡€7’ŦŰŒi8=Ąsۓ_¹ Ą€kƒ¡sà ’®à¡s¥¡‚šĄ€kƒ¡sà à¡€7 ®¡s¥¡‚š8>© Ư ũs´ ŦŲs7€¡‚ ŰِlŰs©>˜sàà>űŦ®¥¡ ®>©iœŦ ®¡sžƁŰŦ8>© ư ’¹®ۓŰŮ#v ŦŲs7Ą€kƒ¡s ƀŰsŰŮ®s¹ ƒ¡s ’ŦŰ®¡s¥¡‚šƒ¡sàà €©Ŧ“ ®sjàà ‚¢Ŧ ®>©iœŦ8>© Ʊ »€ sƀ€ ’8 ƁŮŮŰŦ€s8àà Ŧ®j8àà>© ŰŮŲs7 ®¡ŦŮss¹ƒ¡s ’ŦŰưـ€¡s€©k¹¡€7®>©iœŦ »ưƒ¡s ŦŮss¹Ɓs¥¡‚šŰŮ#€©k¹’s™Ŧ®¡s¥¡‚šs¡ Ɓ®sHš»®kžŦV8>© ‚© ŦĄsŽs ŰŮ’87Ŧ’¹ ŰŮsŲsàà7tàà>Ÿ‚ĄƁŰ‚ٓ“ƒ¡sàà ـ #v Ŧƀ€ ’s™Ŧƒ©®¡s©s8¡Ŧ tàà skƁقĄ‚©¢ƀűŦ€ŦŮŰŦ“®sWU‚¢‚c ƁƳs®¡s¥¡‚šģƒ¡s »v Ŧ„©iœŦġƒ¡s ‚Ŧ‚ #v Ŧƀ€ ƀŮűƁŦſ€ĄsaŦ‘©ٓ“ #v Ŧ‚Ŧ‚###Ɓ®>©iœŦƯƮsƳƒ¡s űŦ«¡‚ààŰŮŲs7«àࡃ¡sàà ’¹t©‚‘¡Ŧ’àà ĄƁŰ‚Ą‚ààœ¡ŮsũƁsf8ĄŮ€ààss8àà>© ũƁsf8Ąsƒ¡s sŲs7€¡‚ žsœksj ŋdb ſŦ“k’#ٓàà ®’8àà Ŧ¢…¡sM’tàà>Ÿ‚ ſٓũƁsf8’¹v Ŧ‚¹ů’žű³#€¡Ŧƀ€ ’Ŧ“ Ą€kƒ¡sà ’®à¡s¥¡‚šĄ€kƒ¡sà à¡€7 ƒ¡s ®¡sžƁŰŦ8>© ŰŮ’¹Ąű“iƁ‘Ŧ‚©ž’“M ©Ů’sŲs7t>Ÿ‚ĄƁŰ‚ٓ“ƒ¡s ـ ®¡sžƁŰŦ ƒ¡s ’ŦŰ®¡s¥¡‚šƒ¡sàà €¡ŰŦŮ€`’¹®sœk s®¡s¥¡‚š8>© ŰŮ»v ŦƀŮۓ tàà>Ÿ‚ƱƳ ‘¡Ŧs<k¡ŦŰŮ#vàà Ŧ®slĄsŮŰŦ€s8àà ŦũƁsf #ŮŦِ©Ŧ“ ~©™“ŦŰsũƁsf $®¡s¥¡‚šƒ¡s ’ŦŰƱƮـ€¡s€©k¹¡€7®¡sžƁŰŦ ƀŮŦŮſs_ƯƮـs®>©iœŦ8àà>© ŰŮƁƳـ #ٓ ® s®¡s¥¡‚šưƒ¡s ’¥¡Ű“b€©k¹’s™Ŧ®¡ŦŮss¹ Ʊģs®¡s¥¡‚šģƁƱġsġ»Ą“àà>Ŧ‚Ʊưƒ¡sàà ®8‚8k¡ŦŰŦűsŰŮſsl‚ Ŧ‚ ŰŮĄŮs¡űĄsŲs7 ũۓ¡‚ ’ ’»ſslŰŮős “žĄ€kƒ¡sàà

%ق©¢® #ŮŰŦŮĄ‚Ŧ‚###ƁĄ“>Ŧ‚ ŰŮsŦŰsj jdŦۓ8àà Ů‘¡Ŧ»€“àà ®’8 Ɓ‚

69

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

68


67

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


®‚¢‚

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

66


65

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


«¡‚7

½ZmYÁ€a į½Y|],ÖfˆÅÕÄ¿Y€e¾Ë€eZ^ˁÕY ZÅÖ]Ây½Z¤»YºËY€]c{ÔÌ»\‹ ÕÃ{€¯€‡ÕY†ad‡ZÅÖËZ^ˁÁ ­Z^»c{ÔÌ»ZÅÖ]Ây { ˆ»¥€—Y

YŠŸÂ¸—¾Ë€eÄ¿Z»{Z‹|̋ÂyÁ€»Y d§€³|ÅYÂyՀ´Ë{²¿ZÌ¿{Á{€¯|ÅYÂy Ö»Y€³cÁ{Y,‚Ë‚Ÿ|a½ZmÕ|Æ» ZÀˀ§Á½Z°‹Y,€Ì»Y,̷ָ

½ZmÖ¸Ÿ|¼v»¹YÖ³|¿€¨ˆ¼Å ՁÁ€°Ì¿Z£M€‡ÕY¹‚Ë‚ŸÖ¸Ÿ|¼v» c{ÔÌ»¾fˆËÁ½{Â]ÕZÀ »ÕYÁ¾»

­Z^» c€ˆ¼Å¥€—Y

ºÅZ]YµZ‡½ZmÃ|ËZÅ Á€Å¾»ÁÄf‹~³½Z¼¿{Â] ÖaY¾ËYÄ]ŠÌaYŠÌ] ÕYÃ|‹ª¸yÂeį¹€]Ö» YÖ³|¿¾Ë€eZ^ˁZe¾»ÕY€]

ՁZˆ]ºËY€] ½ZmÃ|ËZÅ

­Z^»½Z»|¿ÂÌaÁ€·Z‡ |¼v»¥€—Y

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

64


®ji

€k¹®2ƀŦ“ ٓ 3ŦŰſs>Ŧ»ƀŦ‚j‘fiĄs® “¢ €¡Ű“=©’¹€©8>Ąƒ©Ÿſšŋg©Ůsj ŦŰſŦ‚œ¡Ů’U ŦٍidŲs>ŦƀŦ‚j‘fi ŰŮſsàà>ŦĄŮs©kűs©Ɓ€k¹®s™ŰŦقŰŮ ŦŰق¡sWŦƁق®‘©űŦŦŰŴ“` ‘¡Ŧ ‘©űŦ®sj8ŦĄsŰs8ŰŰŮſ€ ‚©¢ŰŮĄŦ‚ ſŦ‚œ_Ɓ²žűŦƁŰŦ‚‘©ŦűƁŰ#ق® vàà Ŧ®€®sg©gCŬ‚ ‘¡Ŧ ®8©k©ĄŦŰŦŮ…Ɓ²ž‘¡Ŧ’<©8 ĄsƀŮŰ®sWĄŦ‚®sl ##v Ŧ®k

63

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

ƀŮsf8 Ŧ’¹ŮŦŮſs_s¥¡‚šŰŮ®g©gCx¡s8 ƀŦ“ ٓ »ƀŦ‚j‘fiĄs®àà “¢űŦſs¢€kk¹ »ƀŦ‚j‘fiĄs® “¢űŦƀŮsf8 Ŧ€“àà ® Ɓƀق¹v¡“gقààŰŮŦŰ’sŦ“ ٓ Űsàà8Ű …s¹ŦŰ®ààsj8ŦsdĄŦ‚ààĄƁàà¡sW ƀsœàà_ŦŮŰŮ®s¡ŰŦűsſŦ‚œàà_Ɓ²ž#€Ů® ‘¡ Ŧ ŰŮ…¡sűšžsààŝŦsààs¥àࡂš€ààki¡‚ ’¹€Ŧƀق¹ƀ€àà©gűŦ‚ŦŴ“` ƀŮsf8àà ŦűŦ„ž®s“¹ſsűŰŮ ƀŮsf8 Ŧ»ƀŦ‚j‘fiĄs® “¢űŦ ĄŦ‚Ą‚8j¹¡sW»® “¢űŦƀ€kk¹ Ųs©ŰŮ’sŦ“ ‚© Ąsl8©sd ®àà “¢űŦ’¹‚œ¡Ů®ààƁ‚¢s űŦ€ٓƀقàà¥ƀŮsf8àà ŦƀŦ‚j ſŦ‚œ_Ɓ²ž‘¡Ŧ#€ŮŦŮſs_ٓ ſs¢€kk¹ƀŮsf8 Ŧ%€k¡“¢®‘©k¦j ŰŮĄ‚8j¹¡sWƀŦ‚jĄs‘fiűŦ slš’’¹€k8 ŦŮ®³Ŧ“; ’ sž ũ³Ŧ“; ’ſsš sžٓƀ€ ’8f¢ vi#ٓ€Ŧ“ ’¡‚© ۓŦ’®¥j¹ ’¹v ŦſšĄŰs8Ű‘©kŸĄ‚©¢¥

ĄŦ‚sv¹‚àà Ɓs’s Űs¹€Ů®ſsàà_€¡€ũsààdsb Ąs’s‚€àà¡sſsàà_Ŧ€kŰs¹ƁſŦ‚¢Űs¹ĄŰƁƀ‚l…àà¡ŦƒŦ »ű“©“¡³ųŰŦƒ¢’#€kŮ’¡ŦŰŦsſš®8´àà ĄŦ‚ŦŰ®s ®Ŧ‚¢Űs¹v Ŧ’8s¡»^s¡žslœ¡‚ŰŮvàà Ŧ€lũsg©gCƒ¹‚ ĄŦŰŦŮ€kk¹®ųűŰƁt‚Ɓ€ۓ=©®Hsàà ®¡Ŧƀ€Ɓ’¹ s® ۂ#€kk¥©v7©ſs Űs¹ŰŮ‚8j¹Ɓ€k8àà>‚8l®ie Ą‚s ĄsŦűƁŰŽ“ ŰŮ’¹®Ŧ€kŰs¹þ€kŮ®ſsàà_ ®ie Ąsv‚ĄŦŰŦŮſŦ‚œ¡ŮűŦ‚8àà_©€ŰŮưĢ»€ۓ=© Ɓƀ“©űŦ’àà8fŰŮƀ€ƁĢŦ€’¹®sàà>¹Ɓ€k8àà>®“ ®ŮűsĄŦŰŦŮ»€kk¹ ®ƀŮsf8 Ŧũs<¡ƒ7

€k8>Ą‚³sĄŰs¹®ŮűsĄŦŰŦŮ»€kk¹®ƀŮsf8 Ŧũs<¡ƒ7

Ɓ ſŦ‚ààœ¡Ů’ààv7àà>Ɓ >Ŧ Ą‚“Ąsſsàà>Ŧ > Ŧ€’¹®s>¹#€k8> fŰŮ ƱƮũ€’űƁŰƱ’àà8fŰŮ ’g©Ů ĄŦŰŦŮ€kk¹®ųűŰƁ’g©Ů v‚ Ą€©“Ɓ®ieàà Ąsv‚ ® Ą‚8_© ’¹ ®Ŧ‚¢Űs¹#€kàà s® ſűƁ’àà ’ às™Ŧ ƀŮŰĄŦŰŦŮtiŦ€ŰŦŮſűƁ’ààs™Ŧ ‘©¡sž®ieàà e à Ůs¡űƁ€k8àà>Ą‚‘©¡sž®ieàà ſsàà s à Űs¹ŰŮ űŦƁ€ààkk¹®vàà7©ſsàà Űs¹ŰŮ s Ɓ®¢Ů‚>Ŧ ‘ƒĄsĄŰsj©‚¡s Ɓ®¢Ů‚>Ŧ #€‚ ®?Ű #€‚®?Ű


®ji

sl¥s<k ŰŮ®s>Ŧ’7 ƒ¹‚Wũۀ ̓«¡’€àà¡s„©k‘¥¡űs«àà¡ Ą‚©9¹v©dj’k©ű„žs«ààŸ“¹ ®sŰŮ‘¡Ŧ»€ààƒ’‚™žŮ‚ààűŦ ưƮƮŽŮsd®8‚ s̓’¹vàà Ŧ #€k¹®v¹‚vsàà ŰŮ‚8“i©¹ ’ŦŰ®s=8Ŧ’“’űsàà©‚Ŧ‘¡Ŧ ſsàà_̓’ſŮű’‚™ۓààck ſŦ€kj_ŦŮũs´ Ŧſ“k¹s#€Ů® ź€ĄƁŰƒe’“œŸ’¹‘¡ŦƀŰsŰŮ ƀ€¡ŮsŦŰƒ©Ÿ’jƁٓ ®ƒ¹‚j8 #v ŦƀٓŮƁ€ü»Ů‚©¢® ũsg©gCƒ¹‚űŦ‘ۀ¡ƁƁŰ‘àà¡ŦűŦ Ɓ€¡³Ůšƀsœàà_ŦŮ®àà sk t` ĄƁŰ®Ŧ“©«¡’ŽƁŰs¹ƁŦ€àࡓ¡Ů ĄŦ‚®àà7©<ŧs=8Ŧ’àเààŮŰƁš #€àà Ű®‚c’ĄŦ’dsb‘©kŸ €¡Ů’¹v Ŧ€¡€Ąsl€ſŦ€kj_ŦŮ €ŦƀŮŦŮŰŦ‚’dsbŮۓŦŰũŦ‚_ «s<k ’¹v Ŧƀ€àà †=_Ɓ ق’‚`ükŰs©àà>’k©ű‘¡ŦŰŮ #v Ŧ

€¡sàà €ààŮ®ſsàà_ũsààg©gC ſs>ŦœŰƒƒeĄŦŰŦŮsl¥s<kàà

ĄŦŰŦŮũŦ‚_Ÿ“‘¡ŦsŦþ€kàà s7 slš’’¹€k8àà>ĄƒeĄsl“i

ũsg©gCx¡s8#€Ů®ƒ¹‚Wũۀ ® sk v>¡ű’i<ŰŮ’¹Ą€¡€ €Ů®ſsàà_ƀ€ ‚àà_8kűƁ‚Ŧ ®¢Ůs ’€kŦ“®sl¥s<k ’¹ Ɓƀق¹ۓ7v©jŦ®ũsàà´ ŦűŦ ’¹Ą€k¡š‚»€kk¹ƒàโWź€ĄƁŰ ’“ſŦ“ààk’ſšűŦſŦ€kjàà_ŦŮ #€kk¹®Ůs¡®s=8Ŧ ®sg©gC‘©8àà>ŞűŦũsg©gC‘àà¡Ŧ «¡ŰŮ®s=8Ŧ’àà“’’¹vàà Ŧ ’8s¡Ŵsàà`8 Ŧƀ‚l®ſŦ“àà© ƀsœ_ŦŮ űŦ ‘ۀ¡Ɓ ſ“©8àà Ŧ#v Ŧ ®s=8Ŧ’àà“%€àࡓ¢®€àà¡³Ůš ſs©ŰŮő‚ààü«¡’àà sžĄŦ‚ ‚œ¡Ůƀ€kk¹ź‚ükũs“™“žsW #v Ŧ®s©Űs©> €©k¹ۓ`%ŮƁƒŦĄŦ’©s©® ĄƁ

ŦƒŦ“ifšsƀűŰs7‘¡‚8lŹ‚̓ ſŮۓ ’’¹v>©ĄŦ’dsb‘©ƁŦ‘¡Ŧ#ŮƁŰ® …©»v Ŧ’8 ŦقžŸ“™“‘¡Ŧ® ۂ űŦ2ŮŰsƁŰſsf8 Ŧ3‚8¹Ů…©ž’Ů«¡űŦ ® ۂ’s¥ Ŧ‚7®¥ ƒžƒ¹‚ƀsœ_ŦŮ ۓ8àà ŮŦ‚Ÿ’¹v ŦقžŸ“àà™“‘¡Ŧ s»Ůق¢®>’>’¹Ź‚̓

ƀŮsf8 ŦsĄƁ#v Ŧƀ€kŮsfàà €‘¡Ŧ ſsàà_’dsbŮۓŮŦ‚Ŧſ“ ’“MűŦ ‘¡‚x¡ŦŰő‚CŠsŹ‚̓ ’¹ŮŦŮ v“f’©iſ€űŦ’¹€©f Ž“7i¢¥ ŮŦŮ~©™“ĄƁ#ٓ ®»€k¹®ŸsŮ ‘¡Ŧũ‚slűŦvdsPsŹ‚̓ ’¹ ŰŮv“fsƀ€kk¹ƀűŰs7ĄsŽ“iàà

ŰŮ®¢Ůۓ s‚àà ¡´…s¹’ſ€ s#€k¹®«j¹®s“®>fk8>©

’Ÿ’¹‘¡ŦŒàà_¹’“ĄƁŽs‘¡Ŧ ®¢Ůۓ s‚ sŋg©Ů̓ ŰŮĄŮŦ“ ’dsbŮۓ̓ #€_»€k¹®ƀűŰs7 »¬¡“»®k©űt©àà »űs©ž»Ź‚ĄƁs Ɓ«M»Ą‚fd»„‚¹’sàà »ei #ٓfi

ٓ“ƀŮs«¡%€k¡“¢®ſŦ€kj_ŦŮ «j¹ſ€®kj¡Ŧ8>© ’Ź‚̓ ŰŮ ƀűŰs7ŦƒŦ“ifš’©ƁŦŦ‚ss€k¹® €ksjŹ‚̓ »ſsggü’8f¢’#€k¹ Ž“ ŰŮſsàà>Ŧ’®œs ĄƁŰŦŮ«àà¡ ŰŮ’¹©gC«¡#€k¹®«j¹ſs8>ű ňļįĬŃ IJńǥňŃĬŀ ńij3 ij ’àài< ’’ààài< đŁıňļįĬŃ 8k 2ćķıňĬŅıǥŕļįʼn ‚àà_8k ®ſs_v Ŧƀ€ €Ů®ſs_v Ŧ “’f“«¡’¹ ŰŮٓ“’f“«¡’¹

’Ź‚̓àà “ à

8>© ’Ź‚̓àà

®kj¡Ŧ ſ€ ®kj¡Ŧ ŰŮ ƀűŰs7ŰŮ s Ŧ‚ ’àà© Ɓ Ŧ Ŧ ƒàà Ŧ “if š « àj¹ «àà «ààj¹ ¹ ® »€ààk¹® ‘¡ŦsŦ ‚©o‘¡ŦsŦ ‡ü’ ŠŮ‡ü’ ‘©űŦŦſ€űŦ ſ€űŦ̓

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

62


®ji

‚8l’sűƁŮſs¹Ů“àà¹ƁŰ‘¡ŦűŦ őŰŮŦŰſŦ‚œ¡Ů€àà¡sg€kŦ“® ’Ɓ€kk¹ŦŰũ´¥àà_#€kk¹ ƁŮŸ“™“«¡űŦſsààűۓ

€¡Ŧ“‚œ¡ŮűŦ#€k s’8 Ŧُ©iC ’ſŦ“®žƁŮſsààűĄ‚àà©¢Ůs¡ ƒ©őٓ¹®œk‚~b UŰ³s ũۓ‘¡ŦŰŮŦ‚¡ű#ق¹ƀŰsàà Ŧ v7àà>Ą‚©jőŰن=àà Ŧ€©ž‘¡‚¡sàà Ɓٓ ^ààk‚’ #€k¹® ĄŦ‚őٓàà¹þvàà Ŧ‚¹ů’žű³ űŦĄ€s€¡sžƁŮſsűųű“ààš € sŰŦŮۓ ‚žű³® “ƀ‚l ŮۓŰŮ®¡s® ۂ‘©kŸƁ ŰŮs€àà s’8‚¢ũۓààĄƁ ŰŮ‚© o’ààőٓ¹’¹®ààۓ Ŧ€8Ŧv ŦŰsŸŮſsűƁŰs8f¢€ Ű ſsűĄs’¡sžsٓ «j¹ƁŦ’ v¡“gĄƁ‘ůŰŮ®sŰŮŰs8f¢Ɓ ‚œ¡Ůſsűųű“š’„¤ Ɓٓ #ŮűŦق¤

61

/

www.ertebat.ae

/

Ůsàà¡žƁŮſsààű’à๮ààs¹Ů“¹ ĄsààŮۓ ‚ ŰŮ €àà‚©¢® ſs¹Ů“¹‚œ¡Ů’v7àà>®sj8Ŧ #€kk¹®j‚“ ũs¹‚’¹»®œs’àà űŦőٓ¹ ’ŰŮsàເààŮ®†©=àà_ŦŰ €k©®ŦŰ’Ÿ‚Ɓv ŦĄ‚©¢Ůs¡ ’¹®àà ű“šsàà¡Ɓٓkàà ®Ɓ ٓ ũ€€ki’cs’€ààk©® #ŮŰs¤ ® ĄŦ‚ààſsààű‘àࡂ8l‘àà¡Ŧ‚sk Ɓ®¹Ů“¹ŰŮžƁŮſsààűĄ‚©¢Ůs¡ ’Ɓ®œsàà ƯƮƁ®Ŧ““űŦ7 ƳsƲs€“Ɓ€űŦ‚œ¡Ů®Űs7 ŰŮžƁŮſsűųű“š#v Ŧ®œs

#ٓ ®‚8l‰fit7 ‘ ‘¡Ŧ ũsg©gC»ųŰŦƒà࢑¡ŦŲsàà Ŧ‚ žƁŮſsű’¹®s¹Ů“¹ƀŮŦŮſs_ ®sj8Ŧų“àເ‚©¢®Ůsàà¡ ĄsŮۓ ‚ŰŮƁ€ààŰŦŮĄ‚³s ſs¹Ů“¹‚œ¡Ů’v7àà>®sj8Ŧ #€kk¹®j‚“

ISSUE 806

ŦŰ®sj8Ŧų“žƁŮſsű €k¹®v¡“g


®ji

┬ђk8>кђ┼«┬ѓ┬╗┬Ѓe┬╗┬Ј┬б┬Њ┬б┬Ј>┼┐s┬╣┼«┬Њ┬╣ ┬їi┬ѓ┬ю├а├а_┬АsM┼Еs├╝f┬Ю┬Јsg┼░┼«┼д┼░─ё┼░s┬Е├а├а>┼┐s┼▒sl┼А┬њ┬╣ #┬ђkk┬╣┬« ┬њj┼дкЂ┬ѓ┬Ўs┼йs┼░┼«┬њ┬╣┼«┼д┼«┼░┼д┬ђ├а├а_┬њs├а├а к▓─б┼И┬ѓ8=┬Љ┬А┼д ┬ђкЂ┬ѓ┬Љ┬Е┼▒┼д┼┐s┬ѓ8=кђ┬ђk┬А┼А┬Ј├а├а>┬њ┬╣┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┬ѓ┼д┬Љ┬А┼д┼▒┼д ┼┐s├а├а_s8 ┼«s┼д┼░┬Ѓ┬Е┬Ъ┬г┬Е┬ђk┼д┬Њ┬«M┬ѓ┬ю┬А┼«┼┐s┼д┬Њ┬њ┬╣┼д┬ѓ┬Ъ #┬ђ┼▒s> ┼д┼░┬љl─ёsl┼░sl┬ђ├а├а┬Аs┼┐s┬╣┼«┬Њ┬╣┬њ┬╣v├а├а ┼д┼«┼░sl ┼д─ёкЂs├а├а┼д ┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ┼┐s┬Ц┼д┬«b┬А┼д┬ѓ ┼░┼«┬Љ┬А┼дкЂ┬ђkk┬╣┬ї_┬╣кђ┼░sкЂ┼« кЂ┬«k8 s ─ёsl┬А┼▒s┼Дs7 ┼д┼▒┼д┼▓┼░┼д┬ђ┬њ┬╣v ┼д #┼«┬ѓ7кђ┬ѓl┼┐s┬╣┼«┬Њ┬╣─ё┼д┬ѓ┬«ij ┬њ┬њ┬╣┬ђ┬ѓ┬Е┬ю┼«s┬А┬ђ├а├а┬Аs┼┐s┬╣┼«┬Њ├а├а┬╣%vf┬б┬ё┬Еi┬Е sl┼А#┬ђk s7┬њ8├а├а>┼дкЂ┼«┬Њ кђ┼д┬ѓj┬ЉfiкЂ┬њs┬А┼д┼░ ┼▒┼д─ё┼░s┬Е>s┼д┬ђkk┬╣кђ┼«sf8├а├а ┼дs┬њs┬А┼д┼░┼▒┼д┬ђ┬Аs кЂ┬ђkk┬╣┬«─ё┼▒s┼І┬ѓ┬Ю┬њs┬А┼д┼░ss┼▒кЂ┼░┬Љ├а├а┬А┼дsl┼А ┬њs┬А┼д┼░┬Јsg┼░┼«U├а├а>_┼║┬ѓ┬Ю┼д┼░─ё┼«s┬А┼▒┼┐s├а├а┼▒ #┬ђkk┬╣┬« ┬њ├а├а┬њ8├а├а>┼дкЂ┼▒кЂ┬ѓ├а├а┼д┼┐s┬╣┼«┬Њ├а├а┬╣%┬ђ├а├а ┼░кЂ┼А┼«s├а├а┬А─ёкЂ ┬њ┼░┬ђgk┬А┼дsl┼А┬ѓ┬б┼д#┬ђk8>┬«8┬ѓ8k┬А┼д─ёs─ё┬Њ<8├а├а> ┬ѓ┬ю┬А┼«кЂ┬ђ┬Њ ┬«кђ┼«┬ѓ┬╗┬Ѓe┬╗┬ђk s┬њ8>┼дкЂv┬ѓ8k┬А┼д #┬ђk┼«┼Йs┼Ю┼д┬«j┬А┬ђ─ёsl кЂ┼░┬њ┼д┼░┬«┬Аs┼░s┬╣┬ђk┼д┬Њ┬«M

┬Ј>┬њ┬╣┼«┼д┼«┼░┼д┬ђ_┬«┬Аs┬Еs8┬А┬ѓ┬њ8>┬ѓ┼И┬ѓ8=┬Ф┬А ┬ђk8>┬«┬Ц8v┬ѓ8k┬А┼д┬њ┬Ѓ┬Е┬Ъ┬њj─ё┼д┬ѓ┬њ┬╣┬Ј┬б┬Њ┬б ─ёs┬Ѓes┬«┬Аs┼┐s>┼д┬њ┼┐┬ђ ┬Ј┬А┬ђ7┬ѓb ┼░┼« ┬«┬Аs┬Еs8┬А┬ѓ┼И┬ѓ8=┬ё┬Еi┬Е┼░кЂ┬ѓ#┬ђk8├а├а>кђ┼«┬ѓ ─ёкЂ┬ѓ┬Е┼▒┼д┬њ┬╣┼д┼░┼«┬Њ├а├а ─ёкЂ┬ѓ┬Е┬њ┬╣v├а├а ┼д┬«┼д┬Ѓ┬ЕlD ┬«s├а├а>┼д─ёs┬њ┬д┬Еs┼Е┼░┬ђ┼▒┼дкђ┬ђ├а├а ┬љ┼д┬ѓ┼╗┬ѓ├а├а ┼┐s┬╣┼«┬Њ┬╣┬њ├а├а┬╣v├а├а ┼д┼«┼░sl ┼д─ёкЂ#┬ђk┬╣┬«v├а├аs┬А┼░┼« v ┼«┼▒┼д┼д┼░┼«┬Њ ┬«ij─ёsl┼░slкЂv┬Е┬┤ ┼▒кЂ┬ѓ┼д ┬ђk ┼« ┬« ┼д ┬ѓ┬Ъ

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

60


ĄV““k¥

‘¡‚«¡Űs¨ŃıćńǥįķĮİńŀČŀŕňĬ s¥šűŦſslſ“ũŰsŜŦ s8àà>© ’ƒààl<»vàà s©Ů »®i©8àà sžũs7kšsàà¡ġyƯ€àà¡ƁۀŦ Ɓđľ¨Ķ›š¬k¡ŦġyƲ…¡sM’üf Ąƒ‚sœ©¢ƯyưĄŦ’8àà>ưƀ€űŦقž #v Ŧ ƀŮŦ“s ‘àà ‘ à¡Ŧ‚œ¡Ů‘fi ƀŮŦ“s ‘àà¡Ŧ‚œ¡Ů‘fi ¨Ńıćńǥįķžsàà s àssààà ¨Ńıćńǥįķžsààsàà ſűƁž‚¢ƯƯƮ slk Įİńŀ ſűƁž‚¢ƯƯƮslkĮİńŀ ’8f¢’àà ’ àssàààkƁŮŰŦŮ ’8f¢’ààsààkƁŮŰŦŮ ‘fi‘¡‚«7 s¥š ‘fi‘¡‚ «7 s¥š ’ s ŰŮ€kjàà j à “ ’ s ŰŮ€kjàà “ ‘àà ‘ à¡Ŧ#v vààà Ŧٓ“ààà ‘àà¡Ŧ#vàà Ŧٓàà ’ƒl<ƒàà ƒ à©‘fi ’ƒl<ƒàà©‘fi ¬k¡Ŧ ġyƲ ‚œ_¡sM kžŸ“sàà s àŦƀٓ kžŸ“sààŦƀٓ Įİńŀ ź´ ‚ ź´ ‚ ſš Įİńŀ ĮņĆŸ“űŦUltra ĮņĆŸ“űŦUltra #v ŦĶĔš

59

/

www.ertebat.ae

/

ٓ €¡€‘fiƱűŦĔ›ĆŰُààs¥š ĄŰŦقƀقž¨ŃıćńǥįķƀŮŦ“s ŰŮ v¹‚àà ‘¡ŦĄsŮŦ’ààsk’¹قà๠‘fi‘¡‚«¡Űssàà‘fi‘¡ŦűŦ®¥¡ s© €kjàà “ s©Ů Įİ Įİńŀ #vàà Ŧ sàs sààlk Ultra ‚8 ®i© ģyġĢ ‚8 ŮŰ ŮŰŦŮvààs=™ ’à ’ ƒààl< Ɓ ’àà ‚œ ‚œàà_¡sM«àà¡ űŦ ¬ààk¡Ŧ ġyƲ đľ đľ¨Ķ›šŸ“àà ưư ƀ€ààűŦقž Ɓ # #v ŦĄŦ ’8> ¨Ń ¨Ńı ‘ààfi ćń ćńǥįķ Įİńŀ ŋsj ŋsj8Ŧ’¹Ultra ‘àà ‘ ‚«¡ Ű s ‘àà¡ €kj €kjàà “‘ààfi

ISSUE 806

’¹®_ “žLiquipel €k¹®ŧš€™ŦŰsj ƀsœ8 Ů

‰sü‘¡Ŧ»Ů“àà ®ƀŮsf8àà Ŧ2.0 ’¹»ƀ€ ƀsœ8 ŮűŦ®àà_=’¡€7 Ą‚©sƀsœ8 Ůق¥ijĄƁۂslk’ €àà ’8f¢’¹ۓbsj’¥iŮŰŦ¢®M #€k¹®ŧš€™ŋis¹ŦŰƀsœ8 Ů ‘¡Ŧv sàà ŰŮvàà Ŧ‚¹ů’ààžű³ “sĄV““k¥űŦƀŮsààdŦŻ“‰sü #v Ŧƀ€ ƀŮsf8 Ŧ ŮۓŰŮ®ààs´ Ŧű“k’sfàà o8 ‚àà_8k‚©c®‰sü‘àà¡Ŧvààj© #v Ŧƀ€_

ŋis¹ŦŰsj ƀsœ8 Ů»ĶļŇǥļŅıŀǙ#Ǘ #€k¥©ŧš€™ ĶļŇǥļŅıŀv¹‚ »Ĕ›ĆǙǗǘǚŮŦ€¡ƁŰŰŮ ŀļŇǥļİĄsàà‰süĄ€ààdàà>űŦ ĄƁۂƀŮsf8àà ŦĄŦ‚ٓàà Š¡ss¡ ®¡sMƁŰsſ“ũŰsààŜŦƁsvi7 #ĶļŇǥļŅıŀǙ#Ǘžss®àà_ “ž»Ů‚¹ ĄƁۂŦŰŧš€™®_ “ž»‰sü‘¡Ŧ ’ſšů“fŠsƁƀق¹Ůs<¡Ŧƀsœ8 Ů #ٓ ®ƀsœ8 Ů ĶļŇǥļŅıŀűŦŽƁŦŰsĄŦ‚’¹®ààsœk


ĄV““k¥

sj ſ“f¡š’¹®csüŧs ®8 ŮŽ“>k¹«¡’ŦŰ €k¹®¡€7Ąűs

ļ¨Ćààs8àà>© ŧŦààĄsàà…=űŦ®àॡ űŦ®¥¡sŦ#€k8àà>ſšŸ“k8ƁŒi8=ĄsààĄűs »€©8>’Ŧ“ſšsſ“f¡šsĄűsžsœk’¹®´¥_ ’s8=7 “ #vàà Ŧ«Ÿ“¹’üfĄƁŰĄűsŽ‚8k¹ ‘¡ŦĄŦ‚®7sƀŦŰļēňńĵǪv¹‚ ưƮƯƱĔ›ĆŰŮ »Ģſ“f¡šƀ²¡Ɓ€i®‚dsƁƀق¹Ůslk_©ž¥_ ®8 ŮĄűsŽ“>k¹«¡’¡€7ŦŰſ“ũŰsŜŦ‘¡Ŧ ĄƁŰ‚v ŦŰŦ‚ĔĬŀļĭıňđİǦĬŃŕĬĵı#v Ŧƀق¹ #€ sƀŮsf8 ŦsžŰslŸ>ĝsŮs¤¡šƁĢſ“f¡š sj ®ižŦŰŦƒŦsŶs7ŰŦĄŦ‚ŧŦĄűs’8 Ů‘¡Ŧ ‚ƀƁ´ũۓ‘¡Ŧ’Ɓق®ƀ‚lġyƮŪ““iűŦ sd’ſs¡s“ĄsĄűss»‘fisŶs7ŰŦ Ɓ›ŅļįĦĬŁıʼnſ“k¹s€¡“¢®ļēňńĵǪ#ŮűŦقž® ƀVƁ‚ž‘¡ŦsŦŰٓ ĄŰs¥jĔķĬļň›ŃŕıňŕĬļŃŁıŃŕ ŸƁ‚ ĔĬŀļĭıňŰŦƒŦž‚Ųs Ŧ‚®¡sĄűs€©“Ɓ ‚ ŦƁŦŰŮŦŰ®>Ŧ‚fk¹‘©k¦jv¹‚àà ‘¡Ŧ#€Ŧƀق¹ ſs¢€kŮ’dàà “ſšŰŮ’¹ق¹€Ŧ“ ŰŦƒ¢‚¡ŰƁš ‚8_©ſšĄŦ‚®>¡“’s‚ƀ“©àà Ɓž‚f8iž‘¡Ŧs #€“ ®sk š

€k¹®Űs¹®jiĄ‚ss’¹ĄŰŦ‚b™ŦƀŦ‚j‘fi űŦƀŮsf8àà Ŧ’ſs¢€kk¹ź‚`’¹€àà s®i¡³Ů ĄŰƁ‚™Ąslàà sWžsŝŦĄŦ‚ƀ‚© ů‘ààfi«¡ Ž“ űŦ’¹«Ÿ“¹ƀŦ‚j‘fi‘¡Ŧ#€“ €k’´ ŧš€™Œ©¹«¡űŦ»ƀٓŰŦŮۓ ‚’s ƯĢ‚j ĄŰŦ‚b™ŦœŰƒàà’j¹Ů«¡#vàà ŦŰŦŮۓ ‚ƒ© ſƁ€ſŦ‚Űs¹’à๒8àà ŦŮŰŦ‚‘fi‘¡ŦĄƁŰ‚ s¹©àà © à

ƀŰsj s€kŦ“®ƒ©ũŰs¹ ©àà

ƴƯƯ «¡‘©k¦j#€‚©œŲsWƴƯƯ ‘fi‘¡ŦĄ³sŰŮƀ“ŹŦ‚Ÿ €Ŧ“®’¹’8àà ŦŮŰŦ‚ ‘©oŦŰۓvsàà ưġ ‘©k¦j ĆŅĬňı¨Ńı#€k¹ ƀŦ‚j‘ààfi’s‚«àà¡ ƀق¹ ®Ŧ‚ ŦŰ €kj “ ŮŦ‚Ŧv©d“€Ŧ“®’¹ ĄŰŦ‚b™ŦĄslsűŰŮŦŰ ‘fi ‘àà¡Ŧ#€k¹ Ą‚àੜ©ž ſ“k¹ŦĄŰŦ‚ààb™ŦƀŦ‚j ƁŰ³Ůƴƴyƴƴvààj©sàà ƒ‚Ɓ€©fàà ĄsààlœŰŰŮ #ٓ ®’™‚

ŰŮưƮƯƱ®¥©Ɓ‚8¥Ŧ®‚`Ąs³s¹ƀsœàà_¡sM ŦŰĄŰŦ‚b™Ŧũۀ¹ƀŦ‚j‘fi«¡Ųs¢ƁŲ³ ©ž‘¡‚x¡ŦŰ’¹®jiĄ‚ààss’¹ƀق¹®‚d v¹‚ ž´Ŧ‚sk#ٓ ®VŰs »v ŦſslŰŮ ’¹ĆŅĬňı¨Ńıő‚ààü8«©Ɓ‚8¥ŦĄsƀsœ8àà Ů €¡sslkſŦ‚Űs¹»v ŦƀŦ‚j‘fi‘¡Ŧƀ€űsàà

ƀŮŦŮŰŦ‚ƀŦ‚àà ‚ àj‘fiv vààà_žŰŮŦŰ®j ƀŮŦŮŰŦ‚ƀŦ‚ààj‘fivàà_žŰŮŦŰ®ji©ž«àà¡ #€kk¹’àà ’ àHs¥ſšsvssà #€kk¹’ààHs¥ſšsvsàà ƯƮsààƁ ‘ à©k¦j ſŦ‚ààŰs¹ «¡ €kŦ“® €kŦ“® ‘àà ‘àà©k¦j ŰŦ‚‘àà ‘ àfi‘‘ààà¡ŦŰŮŦŰ ŰŦ‚‘ààfi‘àà¡ŦŰŮŦŰũŰs¹ ©àà

ٓ ‘fiĄsƀŰsjàà j ٓ ‘fiĄsƀŰsjàà űŦƁƀŮŦŮ ’8f¢’#€kk¹ƀŮsf8

’8f¢’#€kk¹ƀŮsf8 ŦŲsWĄŦ‚ ‘¡Ŧv s ƀ€¡Ŧ»ƀ€ ‘¡Ŧv s ƀ€¡Ŧ»ƀ€űs v¹‚ s ſš ſق¹‘¡ƒœ¡s sſšſق¹‘¡ƒœ¡sƀŦ‚ààj‘fi ’’¥i»ƀٓ7€kjàà j à ’’¥i»ƀٓ7€kjàà “Ąs ‘fi žƁŮƁĄŰŦ‚àà ‚ àb™Ŧ‘fi žƁŮƁĄŰŦ‚ààb™Ŧ‘fi«¡ſŦ“k ‚fàà f à ŰŮs¡®Űs ق‚à ‚fàà ŰŮs¡®Űs قààŰs¹ĄŦ‚àà ’#vàà v à Ŧ ƀ€ ’#vàà Ŧ ƀ€àà ®‚d »ſs¢€ű »ſs¢€űsàà

’8f¢ Ą€kà k Ą€kàà

ſsàà“ űŦ ® ®¥¡ €Ŧ“®

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

58


57

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


sl¡€kűs©

Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ"ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k_¥¡ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k_¥¡űƁŰ‚l Ưư%’7k ŰslŸĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_ ƮĢƮ-ƱưĢƴưƴƱ%‘fi v¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvl»ŧs¡ŰŦűs®Ms ’ #¡€kűs©®Ŧ‚©8_¹ ƮĢƮ-ģưĢƮƳƱƲ%‘fi Ąs’¡sž’©i¹ĄŦ‚«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű®“` „¡Ű€vl®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs s»®i©`C

ƮĢĢ"ƴưģĢġƴƯ:‘fi »’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ"ƳĢġģƲƯƮ:‘fi Ɓ„8i¡šĄsſ“űš®¢Ůsš®“` ųű“švl®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®iiHŦ‘©ŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs

ƮĢƮ"ƴƯġġƳĢƲ%‘fi ƀŮsšFITNESSƁYOGA®“` ųű“švl®Ms #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢƮ"ưƲģġƮƮƮ:‘fi

ƀŮsšŰs¹’gs Žs ƴs»vsŦĄŦŰŦŮŰŦ€s>®¡sš #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢƮ"ģƳģģƲưƮ:‘fi

®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

†© ‚ƁĄŰŦŮŦ»®¥sۓŦ»ƁŮŰŦ»®àà>©iœŦ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš³s¹ ƮĢĢ-ƳġƯġƲưư%‘fi ‚“©¤s¹»®‚»®>©iœŦſsű’ˆi>®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŦƒ¡Ɓª¡sƁ ƮĢƮ-ƯƮưġƯƴƮ%‘fi

žŦ€=8 Ŧ ſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ»®àà_k®Ms ’ įǥʼnŕńŁıňŰŮĄŰs¥jvl®àà>©iœŦƁ®‚ #¡€kűs©ʼnıňǦļįı ƮĢĢ-ƲĢĢƴƳƴƴ%‘fi ſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ»®àà_k®Ms ’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl‚“©¤s¹Ɓ®>©iœŦ ƮĢƮ-ưƳƲƲưưư%‘fi ŰŮĄŰs¥jvlƀ€k Ɓ‚Is ƁsšĄŮŦ€d’ #¡€kűs©®slƀ€¥Ů ƮĢƮ-ưġƱƯƲƲƮ%‘fi v¡‚¡€Ɓ®àà>©iœŦſsű’ààˆiàà>®¡sš’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvlŰs¹’gs sſŦۓ8 Ű

©7“ŦųƁ‚ ųƁ‚’^Ű®¥_»ưƮƯƯŽ€»Ůۓ©7“Ŧ #€ Ű® ƮĢĢ-ƳưƮƳưĢģ%‘fi s^Ű€©f »ưƮƮƮŽ€»®s ſsàà>©©7“Ŧ #€ Ű®ųƁ‚’‚8“i©¹ƯƳƮƮƮƮق¹Űs¹ ƮĢĢ-ƯƯĢƴƯƯġ%‘fi

Űs¹Ąs¡“ »®>©iœŦſsű’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš ĄŰs¥jƀŮsààšŰs¹’gsàà sààƁŮŰŦƁ®àà‚ #€ s® ƮĢƮ-ưƳƴƲƮƴģ%‘fi ۓŦ»®àà>©iœŦ»®k©Ÿſsààű’ˆiàà>®¡sš ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs sũŦŮŰŦƁƁũŦŰŮs #€ s® ƮĢư-ƳƮģưģġģ%‘fi »®‚Ąsſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš

ſsű®“` „¡Ű€vl®Ms „¡Ű€vl»’‚Ds»Ųۀ®¡sš Š sg«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű®“` ſs¹Ů“¹»ſ³s>¢Űƒ’®>©iœŦ »KGƁ®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁ ®>©iœŦſsű’ƀsœ_ŦŮƁſs8 ‚©Ů #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš® ŰsƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ"ƳƳƴĢġƴƲ:‘fi

ƮĢƮ"ƲƲƮƱƴƯƴ:‘fi

ƮĢƮ"ƴģƳƲưƲư:‘fi

vl®¡sš ®“` „¡Ű€ «¡ƒ©Ɓũs©™s¡Ű »®¡sjkŦŰŠ sg Ɓſs8 ‚©Ů ƀŮsš®sœ_ŦŮ #€ s®ĄŰs¥j

ƁIs ĄŮŦ€d’ s»ŧs¡ŰŦűs»sš vs ۓžƁŻ“g vŰ„¡Ɓ‚ s vlv_¢‚Ɓ ŰŮĄŰs¥j ®8>¡Ű“v¹‚ #¡€kűs©

»®g© “Ųۀ®¡sš ®“` „¡Ű€vl ۓ8k ƁƒŦŰŮ»Űs8©¢»“s©ž #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ"ƲƮĢƯƲƯƳ:‘fi

ƮĢƮ"ģĢƯƲƱưư%‘fi

ƮĢĢ"ƯĢƳƯƮƯĢ%‘fi

»«©Ɓ‚8¥ŦƁ«¡ƒ©„s>©Ż“®Ms …ŦŮ’«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€vl ƀsœ_ŦŮſs¡“<_ŦŮƁſs8 ‚©ŮſŦű“š #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ"ĢƳĢĢƲƳĢ%‘fi ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

56


® űŰƁ

‘©œk ũsfisٓdþƯŽs˜Ű"Ưs©>kŦƁ

ŰŮƁقſs¡sž’ĄƁsàà>sŦŰĄűsv¡slŰŮŽs˜Ű ’’87Ŧ»v Ŧs“i ŰsŰsc8ŦŰŮ®¡sl’j©’i‚ €¡š‚s¢³s„žűŦs Űs’¹ſšŶ‚ sg’ààs ŰŮ‚f‚ààŰslŸقààss¡“àà

’s Űُ¢ſƁ€ĄƁsàà>’’“sƁs “¢ŦŰs

»ģƲƁƱģƁقààœ#vààs¡ƀŦŰ€dŰƁŮ’ààŒàࡂ s¡“ ĄŦ‚ƴưŽŦۓŽŮƁġĢ+Ʊ¬©8©¹ŦŰ»®8skž #€Ůű¢

55

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

“©s#€€àà ŰŦƁ€©Ŧ®j¹ĢƯ’ààg©ŮŰŮslš’àà87Ŧ űŦžƁŮŮŰűũŰs¹sàà€kĄsb ©Ů’“àà˜Ŧ‚8k˜“¹ ŦŰƀ€šv Ů’®sœ8>¡Ŧ’‚™#€ ūŦ‚ Ŧ‘©ű ŮŰ…8 Ů‚¡űűŦ̓’¹ſŦŮšƀs78 Ŧss8àà s¹“k© Žs˜ŰƁv Ŧقž’ij’s©>kŦƁ#ق¹¡€7¢’€ ©Ů’s¡ŰsĄŮŞš’¹ٓƳƳ’g©ŮŰŮ#ŸsààŮ’ ƒ‚ũŰs¹sŮűŒ¡‚‘¥¡űs’Ŋ‚s ’¹ĄŦ’‚™ #ٓ’Ŧ‚©¢v= Űs©>ƁŦūŦ‚ Ŧ#€ ūŦ‚ Ŧ©g8>

’j©ŰŮŦŰŽs˜Ű¢«“>“šŲsžĄƁŰsƒk¡‚¹ Žs˜Űſ€ ƀ‚fƀŮűŦs8 s¹“k©sŦ€s Ű‚ś’ŽƁŦ €© ŰĄƁs>¢’ſŦŮšƀs78 ŦsƁق¹ƀŮsf8 Ŧ ŰŮ«¡‚«¡ĄƁs>svàà>Ŧ“ƀ‚fƴ€¡ŰŮsŽs˜Ű #€ ‚®žs‚‚©ŰslŸŠj’s©>kŦƁ’s ®sŰŮƁ€ŮŦŮĄŰs©>ũsfiŰŦ€¡Ů‘¡ŦŰŮslš’87Ŧ Ųs©àà s¹‚¥¡Ŧ’¹€قſs¡sž’‚fƴsŦŰĄűs #€ ‡¡“dv Ů®¢€¡Ůt© š©Ů’Ąűs‘¡ŦŰŮ ٓd«¡‚’àà Ÿ“j<ŰŮ“©k¡Ű“ƀűƁVſŦقàà ſšvŰĄűs’¹€€©àà Ű®¡sl’j©ŰŦ€¡Ů’Ɓ€ق¹ ’¡Ű“ưƲƒ©…8_¢‚ĄűsƁƀ€k¡š’8f’¡“ŦVƱƮ ’ űƁŰv_’isŰŮ‘©k¦jslš#ٓ ®ŰŦƒ¢‚ #€Ŧ’8 s7©‘¡Ŧ’Ɓ€Ŧƀق¹Ąűss©>kŦƁsŰs ƯƲ’g©ŮŰŮŽs˜ŰƁق¹űsšŧ“ ŦŰĄűss©àà>kŦƁ ‚¥¡Ŧv Ů’Ŧ“iŰšƁŰŦ“šĄsž#Ůۓ Ą€ĄŦ’‚™ ‘¡ŦٓƁsƁ€¡Ůt© šƁŦƁق¹Ůۓ ‚Ųs©àà s¹ ۓ7<ŦŰ…¡ssŦ€sNſŦ€©ŰŮv ŦŮv ƁŮ’¹ #€€ſŦŮš“©“8š’€ ®ŦV#ŮűŦŰĄűsààŽƁŦ¢ġġ’ààg©ŮŰŮsƒkàࡂ¹ #Ůű€kj űŰŦŰs©>®i¢ƁŦƁŮŦŮŲsžƁŦ’“>“š #v ŦŮٓdĄŦ‚¢ŰslŸ’űs©ſ“k¹Ŧs©>kŦƁ


┬« ┼▒┼░кЂ

%┼«┼д┼«┬ѓ7 sf┬Еv┬Аs

┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┼Йs┬њ┬«is ┼йs7┬Њ┬А┼░s─ё┼▒s┬Љ┬А┬ѓ┬Ј┬б┬ѓ┬ъ┼«┼░┬Њ┬╣┼░ ─Љ─ё┬ѓ ┼░┼«┬«┼дкЂs┬╣┼┐┬Њ>┬А┼«┼д┬Ј┬б┬Љ┬Е┬ђ┬Ю ┬«┬Њk─ёsg┬А┬ѓ┼А┼░┼«sg┬А┬ѓ┼А─ёsvi┼Йs┼┐┼«┬Њ┬Ј┬б┬љ┬╣ ┬њgs>┬Ф┬А┼░┼«кЂ┬ѓ┬Е┬ъ┼й┼«кЂ┼░┬ђs>┼А┬Ј┬б─А

%v ┼д┬ѓ┬А┼▒┼г┬ѓ ┬њsf┬Еv┬Аs ─ёs┼░s┼А┬ѓ┬ю┬А┼« ┼«┼░┬Њ┬╣┼░┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬«is ┼йs7┬Њ┬╗sf┬Еv┬Аs ┼Й┬┤┼д┬Ї7

┬Љ┬Еjs<k┬ъкЂ┬ђ┬Ю┬њ┬╣┬«├а├а>┼А┬Њ ┬њ┼┐кЂкЂ┼д┬Ј┬Ц┬Аs┬Ј┬б ┬њ┼д┼░s┬Е ┼А┼░┼«┬«is ┼йs7┬Њ┬А┼░s─ё┼▒s┬Љ┬А┬ѓ┬Ј┬б┬ѓ┬ъ ┼«┬ЊкЂ┼д─ё┬ѓ┬ю┬А┼▒s┼┐┼д┼░кЂ┼«┬Ј┬б #┼«┼д┼«┼┤s`8 ┼д┼«┬Њ ┬љ┬Е┬Ј┬б┬ѓ┬ъ─ё┼▒кЂ┬ѓ├а├а┬Е┬ъ┼▒┼д┼«┬Њ ┼│┼░┼д┬Ѓ├а├а┬б┼░┼«sf┬Еv┬Аs├а├а

┼Йs┬«s┬ђg┼░┼«┬Љ┬Е┬ц┬Еi┬Е┬Јsg┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬«is ┼йs7┬Њ ┬ѓк░к«┬і s─ё┼▒кЂ┬ѓ┬Е┬ъ%v ┬Њ┬«is├а├а ┼йs7┬Њ┬«sl ┬А┼░s─ё┼▒кЂ┬ѓ┬Е┬ъ┬Љ┬А┬ѓ┬Ј┬б┬ѓ┬ъ┬╗┬Љ┬Е┬ц┬Еi┬Е┬ѓ├а├а┼д┬ѓ┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬ѓf┬Ю #┼«┬Њs┬Е ┼А┼░┼«┬«is ┼йs7┬Њ ┬Љ┬ъ┼дV┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬Ё├а├а┬Е┬ъ%v├а├а ┼дкђ┬ђ┼Аtib┬Љ┬А┼д┬њ├а├а┼д┼«┼д┼░┼« ┼«┼░┬Њ┬╣┼░к░к«к«─Б┼йs├а├а ┼░┼«┬Љ┬Е┬ц┬Еi┬Е┬ѓ┼д┬ѓ┬Ј┬бк»─Б┼┐┼«┼▒s├а├а s┼дv├а├а ┼д┼«┼░s┬Е8 ┼д┼░┼«┼д┼░s┬Е├а├а ┼А┼░┼«─ё┼▒s┬Љ├а├а┬А┬ѓ┬Ј┬б┬ѓ┬ъ ┼«┼░┬Њ┬╣┼░┬Ј┬бк░к«┼┐┼«┼▒s┬Љ┬Е┬ц┬Еi┬Е┬ѓ┼д┬ѓ┼░┼д┬ђ┬А┼«┼░┼«s┬«┼д┬ѓ┬А┼д #┬ђk8 ┼д┬Ђ┬б─ёs┬њ┼«┬Њ ┼▒┼д┼д┼░─ё┬ђ┬А┬ђ ┬њ┬╣─ё┼▒s┼░┼«%┬ђ┬Е┼д┬Њ ┬«┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┬Љ┬А┼д┬«s┬Аs┬ъ┬Ё=┼░┼« v├а├а>┼д┬Њ┬њsd s┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬╗┬ђ├а├а ┼░┼д┬Ѓ┬б┬ѓ┬ѓb┬њкЂ┼«┼░┼« ─ёs┬Ј┬б#┼«┼░кЂ┼Аv├а├а ┼«┬њ┬Љ┬Е┬ц┬Еi┬Е┬ѓ┼д┬ѓ┬«i┬б┬ѓ┬ъ─ё┼▒кЂ┬ѓ┬Е┬ъ ┬«i┬ђj├╝кЂкђ┼«┼д┼▒┬ђj┼д┬ђj├╝┼░┼д┬ђ├а├а┬А┼«┬Љ┬А┼д┼░┼«┼д┼░┼┐┼д┬ѓ┬А┼д ┬╗┬«├а├а s┼Љ┬Њi┬ђ┬А┬ѓкЂ┬Ј┬б─А┼Й┼д┬ђ├а├а┬╣┬ѓ├а├а─ё┼░s├а├а8= ┬ѓ┼Џ┬њ┬Ј┬б┬њ ┼Й┼д┬ђ┬╣┬ѓ─ё┼░┼«s┬«iкЂ┬ѓ┬ю├а├а>┬љi> #┬ђ┬ђs ┼░

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

54


┼ф┼«┼д┬Њ

кЂ┼░┼«┬Њ ┬њ┼д┬Њ┼│кЂ┬ѓ┬њsl┬њ─ё┼░┼д┼«┬ѓ7┬┤┬╣ ┬«s├а├а ┼д┬њ┬«├а├а8кЂ┼«┼«sk├а├а ┼д┬Ј├а├аdкЂ─ё┼░┼д┼«┬ѓ├а├а7┬┤┬╣ ┬«├а├а ┼░┬ѓsкЂкђ┼«┬ѓ┬╣┬«┬Аs├а├а sk ┼д┼░┼й┬┤кЂs┬Ў┼░┬ђj├╝ ┼▒┼д┬ё┬ъ┬љl8кЂ┼«┬ѓ├а├а┬ђ┬ђ├а├а ┬њ┬Њ8┼┐sjl8┬Ї┼д┬Њ├а├а

┼д┼░┼«┬Њ v┬Е┬Њ┬Ц├╝┼┐┼д┼░кЂ┼«┬╗к»к▒к│к┤┼йs├а├а ┼░┼«─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼« ┬Љ┬А┼д┬њ┬╗─ё┼«┼д┼▒┼А┼▒┼д┬ё├а├а┬ъкЂкђ┼«┬ѓ┬╣─ё┬ѓ┬ц├а├а ┼┐┼д┬ђ┼▒┬Ф├а├а┬А┼░┼« #┬ђ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣─ё┼░┼д┼«┬ѓ7┬┤┬╣кђ┬Њ┬Е ┼д┼░┬љl8кЂ┼«┬ѓ├а├акђs┬ю┬Еf=┼┐ss┬б┼А┼░s┬╣┬њ├а├аi┬ѓ┬Љ┬А┼д┼░┼« кЂ┬«┬Аs├а├а sk ┼┐┼д┬ѓl┼░┼д┼▒sкЂ┼«s├а├а┼Аvjdкђs┬ю├а├а s┬ъ┼░┼« ┼«s┼Аvjdкђs┬ю s┬ъ┼░┼«─ё┼«┬љ8├а├а>┬Е┼д┼░s┬Ў┼░┬ђj├╝┼д┬ђ8┼д ┼░┼д┼▒s┬њgbk┼░┼«─ё┼«┬љ<k┬ъкЂv├а├а>┬Е┼д┼░┼й┬┤┬ё┬ц кЂ ┬њ─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼«┼▒┼д┬ё┬ъ┼┐sjl8#┬ђ┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Е┬ю8├а├а ┼«┼┐┼д┬ѓl s┬Ў┼░┬ђj├╝кђs┬б┼А┼░s┬╣^k┬ѓ #┬ђ┼«┬ѓ┬╣┼║┼д┬ѓ8┼д┼«┬Њ ┼Й┬ѓ ┼┐┼д┬ѓl┬«s┬б┼А┬ё┬Еi┬ъ┬љ8fкђs┬ю┬Аs┬ъ┬ё┬Е┬А┼░┬╗┬«8sg8 ┼д┬ѓ┬╣┼д┼» ┼Еs┼д┬ѓ8┼д┬њ├а├а┬њ┬Њs%vf┬б┼Хs7┼░┼д┬Љ├а├а┬А┼д┼░┼«┬╗┼Њ┼░┬Ѓ├а├а ┼░кЂ┬ђ┬Юs┬╗┬њs├а├а_┬љ┬А┼д┬ѓ┼Дs┬Ц┼░┼д┼йsj8┼дкЂ┼┐s├а├аjl8 ┬«s┬б┼А┬ё┬Еi┬ъ┬љ8fкђs┬ю┬Аs┬ъ┼░s┬Е8 ┼д┼░┼«sl┼А┬«┬Њs┼░┼д┬ѓ├а├а #┬ђ┼д┬њ8┬ѓ┬б┼░┼д┬ѓ┼Њ┼░┬Ѓ┼┐┼д┬ѓl ─ё┼░┼д┼«┬ѓ7┬┤┬╣┼«┼░┬Њкђ┬Њ┬Е├а├а ┬Љ┬А┼д┬њ┬њ┬╣┬«├а├аs┬ю8 s7s┼▒┼д ┼Еs┬Аs┬Ц ─ё┬ѓ┬Е┬ю┬Е┬ъ─ё┼д┬ѓ┼«┬Њ ┬«┼Е┬Њ┼«┬╗┬ђ┼д┬њ8┬ѓ┬б┼░┼д┬ѓ ┼░┼«┬і┼дкЂ┼Њ┼░┬Ѓ┼┐┼д┬ѓl┬«s┬б┼А┬ё┬Еi┬ъ┬љ8fкђs┬ю┬Аs┬ъ┬њ┼«┬Њ #┬ђkk┬╣┬њd┼д┬ѓ┼«┼д┼«┬ѓ ┬љ┼«┬Ѓs┬ъ┼┐┼д┬ђ┬Е

53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

┬«id─ёs┬њ┼д┬Њ┼│кЂ┬ѓ┼┐s┼▒┼░┼«┬╗┬«78<кЂ┬«fb` ┼▒┼д┬Ї┬ЕgC┼░┼«#┬ђ┬ђ├а├а ┬ѓ┬Е┬ю8├а├а ┼«кЂ┬«┬Аs├а├а sk кЂ┼░┼«┬Њ ─ё┬ѓ┬ю┬А┼«┼«┼д┬ѓ┼д┼д┼░s┬њ┼д┬Њ┬ђ ┬є=_┼┐s┬б┬ђ ┬ѓ┬Е┬ю8 ┼« ┼┐┬Њ┬Еi┬Еxk┬ъs┬Ф┬АкЂ┬ђ┼дкђ┼«┼д┼«┬Ј┬А┬ЊCsl┼А┬њкЂкђ┼«┬ѓ┬╣┬њ┬Еl ┼д┼░┼┐┼А┼й┬Њ┬ъ┬«gsкЂv├а├аs┬А┼░┼«sl┼А┼│кЂ┬ѓvs┼┐s├а├а┬Њ #┬ђ┼дкђ┼«┼д┼«┬Ј┬А┬ЊC┼й┬┤кЂ┼┐ss ─ёs┼Йs┬њ┬ѓfкЂ┼«┬њ ┬њk┬Е┼▒┼░┼«┼░┼д┼«┬њgs├а├а ┼Й┬ѓ<кЂ┼«┼┐ss┬б┼А┼░s┬╣┬њ├а├а┼д┼«┼д┼░┼«

┼йs├а├а>┼д┼┐s┼А┬љ8├а├а_┬╗┼┐┼д┬ѓl┬«s┬б┼А┬ё┬Еi┬ъ┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┬њ %vf┬б┼┐┼д┬ѓlк»к░┬њ┬Еs─ё┼д┬ѓ├а├а ┼«┼д┼«┬њ┬њd┼д┬ѓs─ё┼«┬ѓ s┬╗┬њs┼▒кЂ┼░┼░┼«кЂ┼░┼«┬Њ ┬Ф┬А┼│кЂ┬ѓ┬«l┬б┼Акђ┬ђs├а├а_s ┬Ї┼д┬Њ┼▒┼д┬ё┬ъкЂ┬љ8┬ѓ┬б┼▓sW┬╗┼┐┼А┼░┼«кђ┬ђ ┼Ф┼░┼«кђ┼░sj├а├а ┬њ─ёкЂ┬њ┬╣кЂ┼░┼«┬Њ ┬ђ┬А┬ѓ ┬њ┼д┬Њs┬ђ ┼░┼д┬ѓ┬╗кђ┬ђk кЂ┬ѓs #┼Й┬ѓ┬Е┬ю┬Ј┬А┬ЊC┬«s┬цj┬╣┼▒┼д┼д┼░┬Љ┬Е s┬╗┬ђ┼«┬«vs┬╣кЂ┬Љ vs┬А┼░┼«┼▒┼д┬ё┬ъ┬╗┬«┼ю┼░┼«sk├а├а ┼д┬ѓ8┼«┼░┼«┼▒кЂ┼░┼┐┼А─ё┼д┼«┬ѓ ┼┐s┬Њ┼┐┬Њ┬Еi┬Ек»─Б┬╗┬њsk┬ЊU ┬ЊкЂ─ё┬ѓa├╝vs┬╣кЂ ┼Йs┬юks┼д┼Й┼«┬ѓ┬╣v ┼д┼«┬ѓ┬ъ─ё┬ђj├╝┼Йs┬њкђ┬ђk├а├а кЂ┬ѓ┬њ ┼Й┬ђ ┬њ┬Њ8┬╗кЂ┼░┼«┬Њ vs┬А┼░┼«─ё┼д┬ѓ┬«s┬цj┬╣┬њ┬њd┼д┬ѓ #v ┼д┬«idкђ┬ђ ┬њ┬А┼д┼░┼д┼Љ┼░┼д┬ђ┬њj ┼И┬ЊкЂ┼йs├а├аj8┼дкЂ┬њ├а├а8 s7s┼Е┼д┼░s├а├аl ┼д┬њ┬њ├а├а┬Њs s┬љ8fкђs┬ю┬Аs┬ъ┼┐ss┬б┼А┼░s┬╣┬╗┬њs├а├а_─ёs─ё┼░┼д┼«┬ѓ7┬┤┬╣ ─ё┼«┼д┬ђd┬«┬Аs sk ┬њ┬Ї┬Њ┬њs_┼Еs┬Аs┬Ц├а├а ┬« ┼░┬ѓ ┼«┼░┬Њкђ┬Њ┬Е ┬Љ┬Еj┬њ┬њ┬╣┬ђ┬ђ├а├а ┬«s┬ю8 s7s┼▒┼д┬ѓ┬ю┬А┼« #┬ђ┼«┬Њ┬њ8┬ѓ┬б┼░┼д┬ѓ─ё┼░┼д┼«┬ѓ7┬┤┬╣ ┬╗─ё┼░┼д┼«┬ѓ7┬┤┬╣┼И┬Њ┬Љ┬А┼д┼░┼«┬њ8┼░┼░s┬╣┬њкђ┬Њ┬Е ┬њ┬њ┬Њs ~b├а├а ┬«┼ю┼░┬ѓs┼«┼▒┼д┼Й┼▒┬│┬«┬юksjs┼┐s├а├аs┬б┼А┼░s┬╣ ┬њ┼д┬Њ┼│кЂ┬ѓкЂ┬ђ┬А┬ѓ ┬њ┬Њ┬б┬ѓ┬ђk8├а├а ┼д┬Њ ┼┐┼д┬ѓl┬ѓl ┬њ┬ѓfxk┬ъ┬њ┼д┼«┼д┼░┼«┬њ├а├а┬╣┼«┬Њ├а├а ┼Й┬┤┼дsl┼А┬њкЂ┼░┼«┬Њ ─ёs┼Йs┬њ┼░┼«┼д┬ѓкЂ┼«кЂ┬Фs┬Е ┬╗┼▒кЂ┬ѓl┬╗┼┐s┬Ц ┼д┬«s ┼д


€¡‚©œŲsWssٓ «iųƁ‚ĄŦ‚ VICTORY HEIGHTS TOWN HOUSE

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ ŰŮưƟƳƮƮƟƮƮƮ

ćĎņ›Ĕǘ s¹€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ģ ŰŮĢƟƱƮƮƟƮƮƮŒi¢‘©ű ćĎņ›Ēǘ s¹€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ģ ŰŮģƟƱƮƮƟƮƮƮŒi¢‘©ű

DUBAI MARINA HORIZON TOWER Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ ŰŮưƟƱƮƮƟƮƮƮ

SPRINGS, TYPE 3E

JUMEIRAH LAKE TOWERS

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ģ ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs ŰŮƳƟƲƮƮƟƮƮƮ

DOWNTOWN LOFT CENTRAL

JUMEIRAH BEACH RESIDENCE (SADAF)

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ

’Ŧ“ Ư

ŰŮģƮƮƟƮƮƮ»’Ŧ“ Ư

ŰŮưƟģƮƮƟƮƮƮ

ŰŮƯƟưƮƮƟƮƮƮ

SPRINGS, TYPE 4E ’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ư č›ĶĶľđĮłćđĮł›š ŰŮƯƟƳĢƮƟƮƮƮ

ƀŰsŦvlſsWŰsžš

ARABIAN RANCHES

ARABIAN RANCHES SAHEEL TYPE 9 Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ģ Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ ‚=8 ŦƁŒi¢‘©űs¹€¡Ůs ŰŮƱƟģĢƮƟƮƮƮ MIRADOR

ŰŮģƟưƮƮƟƮƮƮ

‚8ŮƀŰsŦ

JUMEIRAH LAKE TOWERS

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ ŰŮĢĢƟƮƮƮ»’i7»“¡Ů“8 Ŧ ŰŮƱưĢƟƮƮƮ Ēąđłšł›č»’i7»’Ŧ“ Ư ŰŮģĢƟƮƮƮ ARABIAN RANCHES THE GREENS AL REEM

TANARO»“¡Ů“8 Ŧ Űs¥8€ Ɓ’dsbŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ ŰŮĢĢƟƮƮƮ ŰŮƯģĢƟƮƮƮ ŰŮƲƮƟƮƮƮ»’i7’Ŧ“ Ư www.glreuae.com Golden legends Real Estate RERA No.2118

ƀ€ Ąűs űs’Ŧ“ Ģ ‚=8 Ŧs ŰŮĢƟĢƮƮƟƮƮƮ

ŰŮĢĢƮƟƮƮƮ»“¡Ů“8 Ŧ

’dsbŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ ŰŮưƟĢƮƮƟƮƮƮ JUMEIRAH ISLAND

JUMEIRAH ISLAND MASTER VIEW

MEADOWS

BRAND NEW AL BARSHA1 (OFFICE ) ŰŮ®¡“_8 Ů„¡Ɓ‚ sŒg ƁŒ¹v s vlƀŮsš v Ŧٓ“Œi8=ĄsVŦ‚8 ŦŮ ŰŮģƮƟƮƮƮűŦvj©ŸƁ‚

€¡‚©œŲsWƮĢƮ-ƳģĢģƳġƲƀŰsj ’s ƁŦIs s‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl 6GN(CZ 7UJC'OCKNKPHQ"INTGWCGEQO

4'4#+&

2KPPCENG5JGKMJ<C[GF4QCF1HſEG0Q 21$QZ&WDCK7PKVGF#TCD'OKTCVGU

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

52


εϭήϓ

εϭήϓ

MARINA, ELITE RESIDENCE

850K

MARINA, ELITE RESIDENCE

1.05M

MARINA, ELITE PRINCESS

1.38M

MARINA, TIME PALACE

1.38M

MARINA, WAVES

1.32M

JLT, LAKE SIDE

830K

ŭ‚Š‚ũ“ƲƱƲ’Ŧ“ Ư

ŭ‚Š‚ũ“ƴģƮ’Ŧ“ Ưs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs ŭ‚Š‚ũ“ƯƮĢƮ’Ŧ“ Ư³s’g7 Ɓs¡Űُs¹€¡Ůs

Ů´©Š‚ũ“ƯƱưƮ’Ŧ“ ưsk¡ŰsűŦ®8j>€¡Ůs

Ů´©Š‚ũ“ƯƯƮƮ’Ŧ“ Ưsk¡Űss¹€¡Ůs

2M

®a‚Š‚ũ“ƯƱưƱ’Ŧ“ ưŒi¢‘©ű€¡Ůs

SPORT CITY, ZENITH TOWER

®a‚Š‚ũ“ƯƮƱƮ’Ŧ“ ư

MARINA, KG

160K

JBR, RIMAL

115K

ŭ‚Š‚ũ“ưƲƮƮŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊs¡ŰŮƁsk¡ŰsűŦ®8j>€¡Ůs

ŭ‚Š‚ũ“ƯġĢƮ’Ŧ“ ưs¡ŰŮ€¡Ůs

®a‚Š‚ũ“ƯƮƱƮ’Ŧ“ Ư

ŮŦ“Š‚ũ“ƴĢƮƀűse

MARINA

250K

SPRINGS

MARINA

550K

MARINA,ELLITE

120K

MARINA

200K

MARINA, DAMAC WAVES

1.03M 1.8M

’ŦƁ‚žŠ‚ũ“ưĢƴġŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ưőŰsž€¡Ůs

MARINA, DAMAC WAVES

1.35M

JLT, V3 TOWER

1.93M

’ŦƁ‚žŠ‚ũ“Ưưġģ’Ŧ“ Ưsk¡Űss¹€¡Ůs

žŦ‚lŠ‚ũ“ƱƲƮƮƀűse

žŦ‚lŠ‚ũ“ƯġƮƮ’Ŧ“ ưs¡ŰŮƁsk¡Űs€¡Ůs ŮŦ“Š‚ũ“ƯĢƮƮƀűse

žŦ‚lŠ‚ũ“ƴƮƮ’Ŧ“ Ư’Ÿs¡ŰŮƁs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

’ŦƁ‚žŠ‚ũ“ưƯģģ Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊƒi©ũŦŰsŦ€¡Ůs

MARINA, BELVEDER 900K žŦ‚lŠ‚ũ“ƯƮƲƮ’Ŧ“ Ưsk¡Űss¹€¡Ůs

INTERNNATIONAL CITY, SPAIN

’ŦƁ‚žŠ‚ũ“ƲƴƮ“¡Ů“8 ŦſŦ€©€¡Ůs

320K

Ů´©Š‚ũ“ƯƮƮƮ’Ŧ“ Ưsk¡Űs€¡Ůs

MARINA, MARINA PEARL 500K žŦ‚lŠ‚ũ“ĢĢƮ“¡Ů“8 Ŧs¡ŰŮƁ€¡ŮŦű© €¡Ůs

THE LAKE, MAEEN

3.5M

MARINA, BAYCENTRAL

’ŦƁ‚žŠ‚ũ“ưĢưƯŰs¥8€ Ɓ’dsbŻsŦ!Ʊ»őŰsž€¡Ůs

MARINA, DEC 570K ŮŦ“Š‚ũ“ģģƮ“¡Ů“8 Ŧ

’ŦƁ‚žŠ‚ũ“ƯƮƮƮƮ’i7Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʋ

JLT, LAKE SHORE

JUMEIRAH ISLAND

9.7M

SILICON OASIS, PALACE TOWER

342K

ŮŦ“Š‚ũ“ƯĢƮƮŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư

JLT, GATE 1

550K

JLT, CONCORD TOWER

400K

ų“¡ŰŦŮŠ‚ũ“Ʋƴġ’Ŧ“ Ư’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

®a‚Š‚ũ“ƲưĢŰs¹‚8Ů

51

GREENS, THE LINKS

ϩέΎΟ΍

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

THE VILLA, PONDEROSA

7M

’ŦƁ‚žŠ‚ũ“ģĢƮƮ’Ŧ“ Ģ

MARINA, ELLITE

75K

Ů´©’Ŧ“ ư

JLT,GATE 1

53K

ų“¡ŰŦŮŠ‚ũ“Ʋƴġ’Ŧ“ Ư’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

DISCOVERYGARDEN MEDITRANEH 51 53K

ų“¡ŰŦŮŠ‚ũ“ƯƮĢƮ’i7»’Ŧ“ Ưƒ7 Ąsa€¡Ůs

ų“¡ŰŦŮŠ‚ũ“ĢƮƮ“¡Ů“8 Ŧ

®a‚Š‚ũ“ƯưƮƮ’Ŧ“ ưſss© Ɓ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs

JLT, SABA TOWER

100K

DUBAI MARINA, MARINA CROWN

MARINA

1.2M

ų“¡ŰŦŮ’Ŧ“ ġs¡ŰŮ€¡Ůs

Ů´©Š‚ũ“ġƱƯƱƀűsesk¡Űs€¡Ůs


┬«sj8┼д

┬ђ┬Е┼д┬Њ=┬ђ┬А┼░s┬Ц┬Е┬ѓ┬б┼д #┬ђ┬А┼А┬«┼░s┬╣┬њ─ё┼д┬њs ┼░s┬╣s┬А┼┐s┬б┼░┼д┬╗v┬╣┬ѓ ┬іib┼«┼д┬ѓ├а├а┼д┼▒┼д─ё┼░s┬╣┬њ├а├акЂ┼▒┼░┬њ├а├а┬Еl─ё┼д┬ѓ ┼┐┼д┬Њ┬« ┬Ѓ┬Еv├а├а┬ѓ8k┬А┼д┼▒┼д#┬ђ┬А┬ѓ┬Е┬юкђ┼░кЂs├а├а_ ┬њ┬Еls┬ѕ7┬ѓ┬љl┬«кЂкђ┼«s├а├а ─ёs┼│┼▒┬Њ┼А U ┬Њ┼░┼«#v┬ѓ┬б┼«s┬А┼д┼░─ё┼«┬ѓ┼░s┬╣┬њкЂ┼▒┼░┬Ф┬А #┬ђ┬Е s┼╗┼«s┬Ю┬њкЂ┼▒┼░ ┬ѓ┬╣┼»┬ђ┬А┼░┼д┼«┬њ├а├а┬╣─ё┼░s┬╣┬њgs├а├а s┬А┼Е┼░sl┬ѓ ┬«┬Аs┬ѓ┼░s┬╣┬г┬Е#┬ђ┬Еk┬Ц┼╗┼д┬ѓ├а├а┼д┬њ87┼дкЂ┬ђ┬Еk┬╣ ┬ї┬Е┬Ю┬Њ┼░┼«┬њ┬╣┼д┼░┼┐s├а├а┬Е┬Ўsg8┼▒┼д┬њ8├а├а ┼«┼┐┼А ┼Й┼д┬ђ=8 ┼д┬╗┬ђk s7┼╗┼«s┬Ю┼┐s├а├а_┬Аs┼Е┼░sl #┼«┬ѓ┬╣┬ђ┼д┬Њ┼ъ ─ё┼«sls┬А┬њ├а├а> p┬ѓ─ё┼д┬ѓ┼д┼░┼«┬Њ ┬њкЂ┼▒┼░ #┬ђ┬Еk┬╣┼йs├а├а ┼░┼д┬╗┼«┼▒┼д┼«┬ѓ┬ъ┬«кЂ┬ѓ┬Е┼Д┬Ђ┬њ┬њ┬╣ ┬ѓ┬Аs├а├а sкЂ┬ђ┬Еk┬╣┼Йsv7┬«s┬┤ ┼д┬Фs┼░┼« ┬╗┬ђ┼░┼д┼«─ё┬ѓ┬ђs┬А┬ѓ8l┬ѕ┬А┼д┬ѓ├а├а ┬њ┬╣┬«s├а├а>┬╣ vs┼░┬њt├а├а sk┬Јe├а├а ┬Ф┬АUs┬А─ё┼д┬ѓ ┬ђ┬Е8┬ѓ┬б┼«s┬А─ё┼дкђ┼▒s├а├а┼Е┼░sl┬ѓ┬б┼д#┬ђ├а├а┬А┼▒┼д┼«┬ѓ┬ц ┼░s┬╣─ёs┬Ўsg┼Й┬ѓs┬А─ё┼░s┬╣┬њ├а├акЂ┼▒┼░┬њ┼д┼░┼┐┼А #┬ђ┬Е┬А┼д┬Ѓf┬Е ┬ђ┬А┬ѓ┬Е┬ю─ё┬ђ┼д┼░┬«ie ┬њ7s` кЂ┬Ѓ├а├а┬«ie├а├а ┬њ├а├а7s`─ё┼д┬ѓ├а├а┬«├а├а┬б┼«s┼А ┼Д┬Њ├а├а>├╝ ┬«s┬А┼░s┬╣ ┬«├а├аi┬Ю┼д ─ёs├а├а┼Е┼░sl ─ёsкђs┬б┼░s┬╣┼┐┼д┼░s┬╣┼«s8├а├а ┼д┬«8#┼«┬Њ├а├а ┬« ┼┐s┬Е┬Ўsg8┬╗┼«┬ѓ┬бs U┬ѓ┬б─ё┼д┬ѓ┬Ѓ┬Е┬Ф┬Ъ┬Њ┬╣ кЂ┬ђkk┬╣┬«┼▒┼д┬ђ├а├а┼д┬ѓ┼║кЂ┬ѓ├а├аd┼й┬Њ├а├а┬њ├а├а┼д┼░ ┬╗s┼Е┼░sl┼И┬Њкђ┼░s┼░┼«┬«s┬┤ ┼д┬ђk┼д┬Њ ┬« ┬њ┬«┬Ўsg8┼░┼д┼«┬ѓ┬╣кЂ┼░s8┼░┬╗┼╗┬┤ ┼дv┬┤

#┬ђ┼░кЂ┼Аv ┼« ─ёs├а├а┼┐s┬б┼░┼дкЂ┬«├а├а8dk┬Ю─ёs├а├а┬њs ┼░s┬╣┼░┼« ┬њ┼┐s┬Е┬Ўsg8s├а├а┬«ie├а├а ┬њ7s`┬╗┼Њ┼░┬Ѓ ┼Й┬ѓ┬бкЂ┼«┬ѓ ┬њ┬╣┼«┼░┼д┼«┼░┼д┬ѓкђ┬ѓ7 ─ё┼«┼д┬ѓ┼дкђ┬ђl ┬ђk sk ┼Й┼«┼А┼┐s ┼«┬Њ ┼й┬Њ┬њкЂ┬ђ┼дкђ┬ђ┬Е_┬Ъ #┬ђ┬Е┬ђкђ┼д┼░┼┐s├а├а8┼«┬њ┼▓┬ѓ├а├а┬╗┼йs┬Љ┬А┼дs├а├а ┬╗┬ђ┬А┼«┬Њ┼╗┼«s┬Ю┬њкЂ┼▒┼░┬њ┬Еl┼░┼«┬њ┬╣┼░┬Њ ┼┐sj t┬ѓ┼▓s7#┬ђ┬Е s┼╗┼«s┬Ю┬љ┬њ7s`┼░┼« ┬ѓ┬Е─ё┬Ѓ┬Е┬Ъ┼«┬Њ ┼▒┼д#┬ђ┬Е s┬њ8 ┼д┼░┼АкЂ┬ђ┬Е ┬Њ┬ц #┬ђ┬А┼░┼д┬Ђ┬ю┬Ё┬АsM┬њ┬ђ┬Е8>┬њ┬д┼А┼▒┼д #┬ђ┬Еk┬╣┼░s├а├а8┼░┬њs┼«┬ЊкЂ┬ђ┬Е├а├а s┼┐s├а├а┼«┬Њ кђ┬ђkk┬╣┬Љ┬Е┬Еd┬Ёgti┼д┬«ie ─ёs┬њ7s` ┬Ф┬А┬«s┬бкЂ┬ђ┼░┼д┼«┼┐s┬Е┬Ўsg8┼Й┼д┬ђ=8├а├а ┼д┼░┼« ┬ѓ8l┼Д┬Њ ┬њ├а├акЂ┼▒┼░┬Ф┬А┼▒┼д┼Д┬Њ ┬њ├а├а7s` U┬ѓ┬б┬њ┬ђk┬њ┬┤кЂt┼д┼░┼д┼░┼«┬Њ #v├а├а ┼д #┬ђ┬Е┬ђ┼┐s_┬Јe v┬ѓ├а├а_┬Е┬ъ┬њ┬њ┬╣┬ђ┬Еsjlfкђ┬ђkk┬╣┬њ7s`┬њ ─ё┼д┬ѓ┬ѕgкЂ┬ђ┬Е8>┬ђk┬њ┬┤┬Јe├а├а ┼┐┼А┼░┼« ┬ѓ├а├а ┬ѓ ┼А#┬ђ┬Еk┬╣┬«M┼│┬┤─ё┼░s┬Ц┬Е┼▒┼д┬«┬Аs┼░ ┼Е┼░┬Њ┬Ю┬њкђs├а├а┬ђk┬Ъ┬ђ├а├а ┼░┼д┬ѓ┬ѓ┬б┼д┬њ┬╣┬Љ┬А┼д ┬╗┼йsdкђ┼░кЂ┼«┼┐┼А┼░┼«┬Ј┼д┬ђ┬ђ┬Еk┬╣┼░s┬╣┬«_┬Аs┼▒┼А #┬ђ┬Е s┼«┼░┬Њ ┬ѓ┼│┬Њ кЂ┼▓sk vкЂ

┬Јe├а├а ┬Ф┬АUs┬АкЂv├а├а ┼дv=├а├а ─ё┼░s┬Ц┬Е ┼░┼«┬ѓv=├а├а ┬«├а├аs┬╣┬ђ┼А┼░┼«s├а├аt├а├а sk ─ё┼д┬ѓ┬«┬Аsкђs┬юk┬њ8s┬А┬њd├а├а ┬Њ─ёs┼░┬Њ├а├а_┬╣ ┬╗┼Еs`=_v7s┬њ┬╣┬ђ┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┬«s┬А┼░s┬╣ ─ёs├а├акђ┼▒┬ЊкЂ─ё┼░s┬╣┬Ї┼д┬Њ├а├а ┬╗s├а├а┼Е┼░sl ┼┐s┬Е┬њb├а├а ┼дкЂ┬Ё├а├аg┼«┼д┬ѓ├а├а┼д─ё┬ђ├а├аk┬њ┬┤ кЂ─ё┼░sD┬╗┬«8dk┬Ю┼┐s┬Аs┬ѓ┼░s┬╣кЂ┬«├а├а┬Ўsg8 ┼┐s ┼«┬Ѓj8 ┼«кЂ┬ђ┬ѓ┬Е┬б┬«кђ┬ђl┬њ┼д┼░─ё┼░┼д┼«┼д ┼╗┬Њg┬Љ┬ЕкЂ┼дU├а├а┬ѓ┬бкЂ┼йse8├а├а ┼д┼▒┼д┬ё┬ъ┬Ѓ┬Е #┼«┬Њ ┬«v ┼д┼«┬ѓ┬ъ ┬ѓv┼д┼░┼┐s┬Е┬Ўsg8┼░s┬╣┬љ┬╗┬ѕ┬А┼д┬ѓ ┬Љ┬А┼д┼░┼« кЂ┬Љ┬А┬ѓ8l┬ђk┼д┬Њ┬«┼┐s┬Аs┬ѓ┼░s┬╣┬љкЂv ┼д ┼«┬Њ ┬«ie кђ┼▒┬Њ─ё┼д┬ѓ┼д┼░┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ┬А┬ѓt sk #┬ђ┬ѓ┬Е┬б┼░s┬╣┬њ ┬ђ┬Еk┬╣┬Ѓl<s┼Е┼░sl┼И┼д┬Њ┼д┬њ┼д┼░┼«┬Њ кЂ┼┐s8├а├а кЂ┼«┬њ├а├а┬«├а├аj┬А┬ђкђ┬Њ┬Е├а├а ┬Ї├а├аsb #┬ђ┬А┼«┬ѓ┬б┬«┼░s┬╣┼йs7┼«┬њ┬╣┬ђ┬А┼░s┬ц├а├а>┼┐s┬Аsk ┼А ┬ђ┬А┬Њ├а├а_┬Јs┬Ѓ┬Е┼Й┼д┬ђ=8├а├а ┼д─ёs┬«l┬б┼А┼▒┼д кЂ┼Е┼░s├а├аl┬њ┬╣─ё┼«┼д┬ѓ├а├а┼д┬ђ┬Е├а├а s┬Љ├а├а;jbкЂ t sk┬Јe├а├а Us┬А┼▒┼д┬ђ┼░┼д┼«┬«s┬╣┬«┬Аs┼д┬Њ #┬ђks┬«M┼▒s ┬њ┬Ъ┬њ┬╣┬ђ┬А┼░┼д┼«┬«i┬Еj┬Ц┼Е┬┤├а├а┬Е`C┼Љ┼░┬ђ┬ѓ┬б┼д ─ёs┼Е┼░sl#┬ђ┬Еk┬Цsf8┬╣┼д┬Љ┬Еj┬њs┼д┬╗┬ѓ8l #┬ђ┬А┼▒┬Њs┬Е┼д┼░┼«┬Њ ┬«i┬Е`C┬њ8 ┼░s┬ѕ7┬ѓ s┬А┬ђ├а├а s┬«ijv├а├а ┼д┬Љ┬ЦPs┼Е┼░sl┬Љ┬А┼д ┼▒┼д┬«f┬Е s┼░s┬╣┼│кЂ┼░─ё┬ѓ├а├а┬Е┬б┼«s┬А┼йs9─ё┼д┬ѓ #┼«┬ѓ┬Е┬б┬ѓ┼░┼«┼д┼░─ё┼д┬њs┬А┼д┼░─ёs┼░┼д┬Ѓ┼д┼Й┬ѓ┼И┼д┬Њ┼д ┼«┬ѓ┼░s┬╣┬ѓ┬ъкЂ┬ѓ78d┼┐s┼▒┬Ф┬Аs┬А┬«>┬Еi┬ю┼д┼┐s┼▒ кЂ┬Ѓ┬╗┬њ├а├аs┬А┼д┼░┼Й┬Њiкђ┼д┬ѓ├а├аj┬њ┬«├а├аiiH┼д┬Љ┬Е ti┼д┼░┼«┬њ├а├а┬╣┬ђk8├а├а>┬«┬Њj─ёs┼Е┼░sl ┬њкђ┬ђk┬А┼А┬«┬б┬ђ┼▒┼░┼«┬«8кЂ┬«ie ─ёsкђ┼▒┬Њ #┬ђk┬А┼А┬«┼░s┬╣ ┬Љ┬А┼дs┬њ├а├а┬ЕкЂ┼дкЂ┬«├а├аs┬ђg┬ђ├а├а┼░┼«┬Ј├а├а┼д┬ђ ┬Ф┬АU ┬Њ┼А┬њ┬ѓ┬б┼д#┬ђ┬Е ssk├а├а ┼Аs┼Е┼░sl #┬ѓ8l┬њ┬Ъ┬њ┬╣┬ђ┬А┼▒┼д┼«┬ѓ┬ц┬љ├а├а┬њs┬б┼д┬ђ┼Е┼░sl ┬њ8┬ѓ┬б─ё┼░s┼Ю┼▒┼д├а┬«ie├а├а ┼Е┼░sl┬Ф┬А┬њ┬ѓ┬б┼д ─ё┼д┬ѓ┬╗┬ђ┬А┼░┼д┼«┬њ├а├а┬┤├акЂ┼░┼«┬Њ ┬«├а├а┬Ц┬Еs┬Цs ┬ђ┬Е├а├а s┬Љ;jbкЂ┬ђ┬Еk┬╣┼Й┼д┬ђ┼д┼┐┼А─ё┬ѓ├а├а┬Е┬б┼«s┬А #┬ђ┬Еk┬╣┬«M┼░┬ѓ┬Ў ┬Ф┬Акђ┼░┼д┬Њj┬Ѓ┬Е─ё┼«┬ѓ┬бs├а├а ├а┼«s8├а├а ┼дкђ┬Њ┬Е t┬Е┬њ─ё┬ѓ8j┬╣┼╗┬Њg#v├а├а ┼д┼Д┬Њ ┬њk┬А┬Ѓ┬б ┼й┬Њ┬њкЂ┬ђ┬А┬ѓ┬Е┬б┬«┼«s├а├а┬А┼░s┬╣┬«кЂ┬╗┬ђ├а├а┬Е┼▒┬« ┼░┬ђ┬ъ┬ѓl┼▒┬њ┼«s8 ┼д┼░┬Њ┼║кЂ┬ѓd ┬«>┬А┬Њ┬њкЂ┼▒┼░ ┬╗┬њ┼▒кЂ┼░#┬ђ├а├а┬Еk┬╣┬њ┬Еl┬њкЂ┼▒┼░┬Ф┬А┼«┬Њ├а├а ─ё┼д┬ѓ ┬њ┬╣v├а├а ┼д─ё┼▒s├а├а<s├а├а┬А┬«├а├аg┬Еg─ё┼д┬њ├а├а┬б┬ѓ ┼░┼«┼д┼░┼░s┬╣┬«┬Ўsg8─ёs┼Е┼░slкЂ┼Еs`=_ ┬╗┬њ> p┬ѓ┼░┼«┼Й┼д┬ђ=8 ┼д─ё┼д┬ѓкЂ┼«┬ѓ┬Е┬б┬«┬ѓ ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

50


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

48


┬њ8f┬Љ┬А┼д┼┐┼д┬ѓ┬╣┼д┼йs┼░┼«─ёs┬љi┬Е THE LAST STAND %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

PLAYTHISWEEK

┼░┬ђ=┼«┼д┬Њ├а┼Њ┼░┬ЃкђкЂ┬ѓ├а┬б┬Ф┬А ┼д┼░┼«┼д┬Њ├а┼▒┼д┬«├аj┬Еc┬њ├а┬Њj├╝ s┬Ц┬А┬ѓ┼А┼▒┼дv┬ѓ ┬њ┬ђk┼д┬Њ=┬Е ┬Ф├а┬А┬Ѓ┬Ц┬њ├акЂкђ┼«┬ѓ├а┬╣┼Ф┼░s├а ┬ѓ ┼дкЂ┼д┼░┼«┼┐s┬Е┬Љ┬А┼д┼░┼«кђ┬ђs├а ┼░ кЂ┬њ8_┬╣┼░s┬╣┬ѓ8┬┤┬╣┬Ф┬Аsl┼А┬ѓ┬Е> 4┬њ┬╣┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┬њ┬ѓDs

┬њ┬╣кђ┼«s├а8┼д┼░кЂ┼«┬ѓl├а ┬Ф├а┬А┼░┼« ┬╗v ┼д┼┐┼«sd┼Ф┼д┬ѓ=8├а ┼д┬Ј├╝ ┬ђ┬А┬ђ┬ъs─ё┼«┼░┬г┬Е┼┐кЂ┬ђ┼┐s┬╣┼«┬Њ┬╣ ┼░┬Њ`┬ѓl ┼Й┼«┬ѓкЂ┬ђ┬Њ ┬« ┼┐s┬╣┼«┬Њ┬╣┼┐┬ђ├а_j┬б┬њ┬╣┬ђkk┬╣┬« ┼«┬ѓ┼д┼░┼┐┼А┬њ┬╣─ё┼«┬Њ┬Њ┬њi┬Е ┬Њ #┼«┬Њ ┬«┼Йs┼Ю┼д┬ђks┬«┬ђki ^k┬Е┼«s┬Е┬Њ┬ѓl ┬Љ┬А┼д┼░s8├а ┬ѓ┬ъ ┼«┼░┼д┬ђ┼«s├аg8┼д┼Еsd┬Аs├а ┬Љ┬А┼д┬њ ┬ѓ>┬ъt ┬њj┬Е┬Ф┬А┼░┼«┬њ┬Цk┬А┼дs ┼«┬Њ├а ┬«┬ђ┬А┬ђ┬ъs┬Ѓ┬ЕкЂ┼д┬Ф┬Ъ┬Њ┬╣ 4кЂ

THE BANG BANG CLUB

/

www.ertebat.ae

DJANGO UNCHAINED %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

─ё┼дкђ┼«┬ѓ├а┼┐s8├а ┼д┼«┬љ├аi┬Е┬Љ├а┬А┼д v├а┬А┼дкЂ┼░┼д┼░2┬Њ├а┬юs3┼Йs├а┬њ├а ┬«кЂ┬ѓ┬б─ё┼░s┬Цjs┬њ┬╣┬ђk┬╣┬« ┬ђkWкЂs=├а ─ёs┬«┬Ъ┼░s┬Ц├а ┼▒┼д ┼«┬Њ ┬ѓ├а>j┼йs7┼«┬њ├а┬«├аsH┼А ┬є= ┬њ┼░┬Ѓ┼░┼«┬њ┬╣┼«┼«┬ѓ┬б┬« ┬Љ├а┬А┬Њs┬╣3┼Йs├а┬њ├а─ё┬ђ├аkWкЂ┬ѓ #v ┼дкђ┬ђ ┬«┼д┬ђ┼▒2─ё┬ђk┬╣

┼▓s┬Ц┼░s├аl┬Ъ┼«┼░┬Њ├а┼░┼«┬љ├аi┬Е ┼░┼«┬њisg─ё┼д┬ѓ┬њ┬╣v ┼д┼▒┼░s7 #4sg┬А┬ѓ┼д^k

47

THE TALL MAN

/

ISSUE 806

MELANCHOLIA %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

─ё┼░sкЂкђ┬ѓ├а┬Е┬њb┼д┼░┬ѓ├а┼д┬Њ кЂ┼« ┬Ёs┬Ъ┼░┼«s├аl┼АкЂ┬ђ┼░┼д┼«┬љ├аs ┼▒┬Њ┬ѓкђ┼░s┬Е├а ┬Ф┬А┬њ┬╣┬ђk8> ┬ђk┬Ц┬Е┬ђ┬А┬ђl┼д┼░┬Љ├а┬Е┼▒┬ђ├а┬А┬ђ ###кЂ

HYDE PARK ON HUNDSON %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

┬њsg├а s┬њb┼д┼░кђ┼░s├а┼░┼«┬љi┬Е ┼░┼А ─ё┼« ┼║┼д ┼Йs├а ┬њ├а ┬«`=├а ┼Е┼░s┬б┼░s├а ┬Ё├а┬А┬Њj ┬ѓ├а8 ┼« кЂ ┬ђ┬Аs3┼┐s8 ┼д┼«┬╗v ┼д┬«i┬╣s8 ┼д ┬ѓ ┼А┼░┼«2┼┐┬Њ├а ┼«s┼░┼«┼Љ┼░s├а┬ъ ┬«s┼▒к»к┤к▒к┤┼йs ┼░┼«─ё┼д┬њ8f ┼▒┼д┼┐s8├а>i┬ю┼д┬њ┬ЦiкЂкђs├а ┬њ├а┬╣ ┬ђ┼«┬ѓ┬╣┼┐┬ђ├а┬А┼«┼Љ┼░┬Њ┬А┬Њ┬Е┬ѓl├а #┬ђ8┼д┬«┼╗sf┼д


┼Е┼д┼░s┼д─ёssjk┬Е ┼░┼«─ё┼«кЂ┬Ѓ TEXAS CHAINSAW %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

┬ѓf├а ┼▓┼д┬Ѓ┬ю┬њ├а┼┐┼д┬Њ├а┬«├а┼▒ #┼«┬ѓ┬Е┬ю┼д┼░┼«┬Њ ┬њ┬Е┼░┼дs┬ђk┬╣┬« ┬Ф┬Аs┬њl┼д┬Њ┬њ┬╣┬ђ├а┼д┼«┬«MкЂ┼д ┬љv├а ┼«┬њ┬«┬ѓкђ┼░┼д┬Ј├аs #v ┼д┼│┼дкђ┬Ѓ┬Аs┼▒┼д┬«8j>

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

┬і┬АsкЂ┬Ф├а┬Акђ┼░s├а┼░┼«┬љi┬Е┬Љ├а┬А┼д ┬њs├а кђ┼«┼Е┬ђ┬«┬│┬Њ ─ё┼░s┬ю ┬ѓ7┼░┼░s┬Ц├а кЂ┼┐┼«┬ѓ┬╣┼д┬ђ┬Е┬ъ─ё┼д┬ѓ ┬╗кђ┬ђsg┼д┬«8├а>┬А┼░кЂ┬ѓ┬«├акЂ┬ѓ┬б ┼Е┬┤j┼▒┼д┬ђd┼┐┼«┬│┬Љ┬њs├а ┼д ┬њкЂ┼д┼Њ┬ѓ├акЂ┬╗к░к«к«к»┬ѓ7s8┬ц├а

┼░┼«s┬Ц┬А┬ѓ┼д┬«┬Аs┬А┼░┼«─ёкЂ┬ѓ┬Е┼┐s8 ┼« к░к«к»к»┼йs ┬«

%┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

┼Йs├а ┬њ├а ─ё┼░┼«┼д┬ѓ├а кЂ ┬ѓ├а┼д┬Њ ┬Њk┬А┼▒s┬╣┬Ф┬А┼▒┼д┬╗┼д┬Ѓ├а┬ЕкЂ┼┐┬Њ├а>┬А┼«┼д ┬Љ├а┬А┼д┬њ├а┬╣┬╗┬ђ├аkk┬╣┬«v┬ѓ├а

├» ┼«┬Њ┬Њ─ё┼«s┬А┼▒┼Е┬┤┬Ц_┼┐s ┼░s┬╣ ┼«┼░кЂ┼А┬« ┬Ф┬А─ё┬њ`┬љi┬Е┬╗┼║┬ѓ├а ┼┐┼А┼▒┼д ┼д┼░┬«┬љ├а ┼д┬њ┬Їs ┼░┬Њ├а>┬╣┬Њ ###─ё┼д┬ѓ┬њ┬╣┬ђk┬╣┬«v┬А┼дкЂ┼░

QUARTET %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

┬╗┼д┬ѓ┬ъ┼д┼┐s┬ю8├а>_┼▒s┼▒┼д┬«├акЂ┬ѓ┬б ┬і├аj┬ѓ├а┬ю┬А┬ђ┬Ц┬А┼░кЂ┼«┬ѓ├а┬ю┬А┼«┼░s├а sa┼д┼▒┼д┬«┬Ц┬А┬ђ┬Њs┬ђ┬Њ├а ┬« #┬ђ┬ѓ┬Е┬ю┬Љ├а_┼д┼░─ё┼«┼░кЂ┼Йs┬њ ─ё┼дкђ┬ђ┼д┬Њ s┼┐s├аjl┼░s7k┬А┼дs├а┼д кђ┬ђ├а┬А┼« s├аa┼д ┼┐s├а┬Е ┼░┼« ┬љ├а кђ┬ђk┼д┬Њ ┬Ф┬А┬њ┬╣┬Љ┬Е#┼«┬Њ ┬« ┬ѓ>jкЂ┬ђ s┬«┼д┬ѓ┬ъ┼д┬Їs├а

#v>┬Ѓ┬Еsa┼д┼▒┼д┬«┬Ц┬А┬Їs

┼┐┼д┬ђk┬Ъ┼┐s┬Е┬Љ┬А┼д┼░┼«┬Љ┬Е┼░┬Њa ###v>┬Е┬Љj┬А├« ┼│┬Њ

GANGSTER SQUAD %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

┼Е┼д┼▒┼░s7┼▒┼д─ё┼░s┬ю├а┬і├а┬АsкЂ┬Ф┬А ┼░кЂ┼«─ё┼д┬ѓ├а┬ёi┼Ю┼д┬ё┬ё├а┬Еi┬ъ ┼▒┼д┬ё├аi┼Ю┼д┬ё├аU├а ┼д┼«┬њ├а┬ю ┬«┬ѓ ┬Јs├а ─ёs┬Еsv├а ┼« кђs<k┬ъкЂ┬Ј├аl┬Ъ┬њ┼«┼░┼«s┬Ц├а┬А┬ѓ┼д #─ё┼«┬┤┬Е

COMINGSOON

ZERO DARK THIRTY

DEADFALL

LINCOLN %┼┐s8 ┼д┼«┬њ┬Ю┬┤

s┬Ц┬А┬ѓ┼А┬«i ┼д┼«^k┬њ┬╣┬«s┼▒┼░┼« ┬ѓ┼ЙsW┬њ├а┬Ъ┬ѓ├аv┬Њ├а_ s├а ┼░┬Њ├аlj┬ё├а┬Е┬А┼░┬╗┼«┼░┼д┼«┬њ├а┼д┼«┼д ┬њ┼д┼«┼д┼┐┬Њ├а┬Ъ┬«i┬ўs├а>ss┬Ц┬А┬ѓ┼д ┼«┬ѓ├а7─ёs├а┼┐┼д┬ђ┬Е┼░┼«┼░s8├а_┬╣ ┼▒┼д─ё┼«s├а┬А┼▒┼«┼д┬ђds─ё┬ѓ├а┬Е┬б┼░┼«кЂ ┬ѓ├а ┬ѓ┼│┼«┬Њ ┬њk┬Еs┬╣─ёs├аa┼д ┼«┼д┼▒┼АкЂ─ё┼░┼д┼«кђ┼«┬ѓ├а┬іk┬њo├а> #┼«┼░┼д┼«┬Ё┬Цj_┬╣sкђ┼«┬ѓ─ё┼▒s

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ŪŮŦ“

®Ŧ“¢’¹®űĄ‚©œ8 ٠ق¹ŰŮsŦŰųٓ ũ“ ®sc8Ŧ®àà“jv©kŦƁũsàà´ Ŧ„©iž„àà©¡Ű t©gdvC®jl8Ą‚©œ8 ŮűŦ»ƀsàà_s‚¹ſs8 Ŧ €`»ųٓ ĄŦ‚ũ“®Ŧ“¢’©lsàà’¹ŮŦق7 #v ŦŮſ“sĄŦ‚ŦűŦŰŦ‚ ‘¡Ŧ%vf¢‚7 ‘¡Ŧ~¡‚_ŰŮĄ€jüƀs ^k‚àà

’…©žŽs ƯƮŮƁ€»v ŦŽs>s©®ű’¹l8 Ɓűs<‚©ũsjlƁŬ´àà ĄŰŦ€lœƁjžslŦ ۓ_¹Ż‚ Žsj Ąsſs8 ŦűŦ®¥¡ŰŮۀ=ŮŦ“ #€ ſŦ€ű’ŦƁŰƁ‚©œ8 Ů ƀق¤àà s‚f©¹jC®€űŦ„žl8%ŮƁƒŦĄƁ ƁvŦ€űŦŰŦ‚ĄŦ‚sààŦ»€àà ŮŦűšſŦ€űűŦ’g©Ɓ Ɓƀق¹ſs¥gƀs_s‚¹‚làà ’ſ“sĄŦ‚Ŧ t“»ųٓàà ĄŦ‚®idũ“®ààŦ“¢’©lsàà #€ ٓ ®¡saƀ€Ɓ‚žſ€ ’“8= ®¥¡Űِl8ƀs¢®f=’¥k¡Ŧſs©sĄ€jüƀsàà ®œksjűŦ„žƁ®¡sàà sk ƀs_s‚¹ũ´üűŦ ‚©œ8 Ů’Ŧ‚©œis®Ŧ€ŦŰŮ’8àà ¢űƁŰ»®¡sa źŦ‚8Ŧ®s>8Ŧƀƒ’ũsg©gCŰِl8%vf¢»€ #ق¹

€Ŧ“ ®Ż´ ŮŰŦŮ’¹Ą€űŦ…©ĄŮŦűš‚ s ’ſű

#k¹jCŦŰ®¢€ű‘¡ŦIŦ“ ſs©sƁ€àà ‚™sƀŮŦ“ààs ƀs¢ŮŦŮŰŮقàà ƁžŰŦŮvàà ƁŮŦŰžŦ®¢€űƁž‚àà>j‘’¥k¡Ŧ s%vf¢»€¡s©…©žs‘©®àà´8 ŦŦ“ ®M ’¹8 ŦœƁž€šŰsk¹ž‚àà>jĄsŰs8Ű’j …©žſsj©¢€űŰŮ®´8 ŦƁ¥àà_‘¡‚8¥Ÿ“¹ ©Ů’űƁ‚ààŦ®Ɓž€šƀs“¹’àà_©jƁ€¡s© l8Ɓƀ€ ƀ€s_¹ƀs¢ŮŦŮ’87üƁvàà ¢ sgŰŮ‚œ¡ŮŰsààſű#8àà>® Ŧ‚Ŧv7ü’ Ŧ‚Ÿž“ Ŧ€ž‚“ űŦŦ“ ®%ŮƁƒŦ®™s ‘¡Ŧ®™s#žŰŦ€ŦŰƁŦŰsààk¹ŰŮ®¢€űjC’¹ ’Fs`’ŦŰ‘©‚ Ɓق¥ŰŮs®j¥’7d #ŮŦŮſs¡sžŦŰ’>iƁق¹ũ“Ů

®´ü€©l ƀŮŦ“s ƀs¢ŮŦŮ’’dŦ‚s®ű ưĢġ’7d ®™s’ŦŰٓ ®¡Ŧ€vàà Ŧ“ ŮŦŮ #ق¹’¡ŦŰŦƀŮŦ“s ®¡saŠj8<‘¡Ŧ s’7d ‘¡Ŧ®™sۓaŰŮ’sàà ưƳſű‘¡Ŧ %vf¢»vàà Ŧ‘vàà ŮŰŮŻ´ ’¥k¡Ŧſs© ’8 Ŧ€®j>Ɓ®Ɓۏ¥_’“¢¬©ž‚“ ‘¡ŦűŦ‘®ƁŮŰŦ€Űs¹‘€šƁvŰ’ŋiŦƁ ’v7>ŦŰž‚“ ’¹Ŧ‚ŸžŦƀ€ ’8> Š™Ɓ v7üĄƁŰűŦƁŦŠŦƁŰŮIŦŮ®ũƁsf®ٓ ®MŦŰv7ü‘¡Ŧ‘®Ɓv Ŧ’8àà Ŧ¢ŮŦűšŦ‚ #Ŧ“ %ŮŦŮ’ŦŮŦ»¡ŰŦ€Ą€ű‚’¥k¡Ŧ’ƀŰsàà ŦsĄƁ ŮŦ‚¡Ŧ‘ĄsŰs8ŰűŦžŦ€¹¬©űŦŋiŦž‚“àà sŮ®‚©©eŦŰٓàà Űs8Ű®s¢ق©¢®ààM ‚ž»ĄŮ‚àà>“ ‘©ŰŮƁŦ®Ɓق©œŮŦ‚¡Ŧ‘űŦ #ق©¢®M‘űŦĄŮŦ‚¡ŦƁv>ƒ©v7ü ŮŦŮۀgš®s¢%vf¢ƀs¢ŮŦŮ®™sۓaŰŮſű ŮŦ‚¡Ŧž‚“ sIŦű“ ®ŦŰŦƁƀق¹Ůs¡‚Ɓ ’àà_©j9ƁƀŮŦ€®8©jŦŋiŦƁŦ®Ɓقàੜ ®M‚œ¡Ů‚àà™sŽsŰŮ‘Ɓvàà Ŧv7ü‚ž

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

44


ŪŮŦ“

“©iŮžŦ®ƁƒkŲۓ¹vsŰſs¡sžþ8

˜Ŧ‚sƀűŰsàà7ſƁsd»ƀŮŦű®ss¡Űš^k‚àà

ŰŮ%vf¢‚7 ‘¡Ŧž´ŦsſŦ‚l®s¢š„©iž®¡sk ƀ€kŦŰv ŦŮűsۓ8 Ůƀ€Ɓ‚ž®™sũsg©gC’ŦŮŦ ƒ©ĄƁs“Ɓvàà>ŰŮƁق¹ŰŮsŦŰƒkĄŰŦ‚àà ƀŰŦŮŦ’ũsg©gCžsŝŦvl®“sŰŦ‚sƁ‚©œ8 Ů ĄŦ‚v“v ŦŮűsŰŦ‚’¥š‘j™»€ g8kŮ žsŝŦvlĄƁƁƀ€ ŰŮsƒ©ƀ€Ɓ‚ž®iŦl8 „©ižŮƀŰŦŮŦſŦۓoŰs©8 ŦŰŮ®i©j¥ũsààg©gC #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ſŦ‚l®s¢š

43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

‘©j’¹ƀقàà¹Ůۓ ‚ƒkĄƁŰٓàà e’k¡šsàà ‘¡Ŧſs¡‚ŰŮ#ٓààƀ€àà Ą‚©¢ŰŮwsŸ“àà™“ «j¹’‚œ¡ŮĄƁŰٓ «¡ſsk©àà_‚ ƒ©Ą‚©¢ŰŮ l8€d®g¡sŮƁ€ٓ’8s8àà “©iŮžŦ®ƀ€kŦŰ ƀ€ ƁŰٓ ŰŦ“àà “©iŮžŦ®ƀ€kŦŰƀ€Ɓ‚ž®iŦ ƀ€ ĄŰŦ“8Ɓ’8‚¢‚¡űŦŰƒkſsk©àà_‚ űŦ®¥¡Ɓ »¡sgĄs_ŦƁſŦ€sàà ũŦŰsl Ŧ’’“s#ٓ 8’Ɓٓàà_¢źŦ‚8Ŧ’ààt“©iŮžŦ®ƀ€ààkŦŰ Is8 ƁŮűŦ®¥¡űŦŦŰƁŰٓ %vf¢ĄƁ#ق¹źŦ‚8Ŧ ƁŲۓ¹Ž“e_ŮsšũŮsd ŰŮƁžŮ“’8‚¢vsŦ ƒkĄƁŰٓ ’k¡šs’dŮ«¡’¹žŮ“®_¡sMũs¹‚ ŰŮ%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ#€ Ůs<¡ŦĄ‚©¢ŰŮƁžŮ‚¹Ůۓ ‚ €àà ƀŮs©žƒkĄƁŰٓ űŦŽ“8gĄ‚©¢ŰŮ‘¡Ŧſs¡‚ Ą‚©¢ŰŮŮŰŦƁ‘űŦv¡sj’’¹ĄŮŦ‚Ŧ’’jsààƁ #ق¹ŬƁ‚<ŦŰslšűŦ®¥¡®8Ɓ’ij»€ٓƀ€ ſ€¡Ůsٓ’8àà>_ƒkſs‚v_ž’¹ƁŦvàà ƁŮ ŰŦ‚’sžv©djžsŮűŦ’àà’“sƁ’kü‘¡Ŧ ’js’¹Ž“8gž€ ’“8žsœk‘©jŰŮ#v Ŧ¢ ĄƁŰ’cF«¡Űٻٓƀ€àà ŰƁ’ijžŮ‚vŜ’ ŰŦ“ ƁžŮ‚¹ƀŮsf8àà Ŧv‚űŦƒ©‘#Ůs8Ŧ‘©ű #8‚¢‚¡űŦŰĄƁƁž€ ‘© s

»Ů‚¹Ůۓ ‚ƒksàà“©iŮžŦ®ĄƁŰٓ ’k¡š®àà8Ɓ 8 v¡sk’sƀ€kŦŰĄ‚©¢ŰŮv>ŦŮ®M„¹¬© #€ €Ŧ“ ſŦۓoĄŰsŽsàà ƀsĄŮƴŮŦ€ààsƯ%ưƮvsàà

ŰŮĄ‚©¢ŰŮ«¡ſs¡‚ŰŮŧ‚ő‚làà ƯƱġĄ‚8´¹ s® ۂ#€€ sŝš®ŦŰƁ€k8‚¢ŰŦ‚ŮsšũŮsd

ƁŮs“©iŮžŦ®ĄƁŰٓàà ƀ€kŦŰ’¹ŮŦŮ®ſsàà_ ŮŦ‚Ŧ®8Ɓ‚©¢ŰŮƒkĄƁŰٓ ƀsœ8 Ů«¡‘©_‚

‘¡ŦŮŰŦƁ“©iŮžŦ®ƀ€ààkŦŰűŦv¡sjŰŮƒ©Ą‚œ¡Ů ‘¡ŦŰŮ’¹v ŦŮ‘¡ŦűŦv¡s¥€Ŧ“ #€Ŧƀ€ Ŧ“Ů ƀ€kŦŰĄ“ űŦƒk’s ƱƯſsk©àà_‚ űŦ®¥¡ŸŦƒ Žsg8Ŧſs8 Űsj©’Ɓƀ€ ’8‚¢‚¡ű“©iŮžŦ®ſŦ“ ĄŦ’<©8ĄƁũsààŝĄŦ‚ſs¥àà ƒžų´sŦ’8s¡ ‘¡Ŧœ‚Žs7Ů’#vàà Ŧ’8Űœ‚žs¹’ƁŦƁƀŮŦ€ ŰŮs“©iŮžŦ®ƀ€kŦŰv ŦŮűsۓ8 Ů»ſŦ“‚>ž #€ ‚©œ8 Ův¡sks®>©ižĄsĄ‚©¢ŮŰsƁ ٓ v>ŞĄs®¡“űsŰŮ“©iŮžŦ®ƀ€kŦېl8 sƒkſsk©_‚ ’¹€ ®€Ɓvàà>ŦŮƀsk¢®ŦŰ #€ŦƀŮűĄƁűŦĄ‚©¢ŰƁű’vàà Ůق Ŭ´ €¡€l Űsl ŦſŦ€s ’¹ق¹Ŭ‚bŦŰsŮŦ‘¡Ŧ®sŰŮĄƁ ®àà_¡sMũs¹‚žsœk“©iŮžŦ®ƀ€ààkŦŰ€k8àà ŦŮ


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

42


41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ſsààlàà

‘¡‚ƀƒj “ ’¹®Ms ŮŰŦŮŦŰs©Ůe

Ąs®k8>Ąƀƒſق¹v>s®>©iœŦſű«¡ ƁsžƁŰŦŰŮĄűs ®k8>Œi8=Ąsv¹‚àà ٓ ’ŦŰs©Ůe ‘¡‚ƀƒj “ ſŦ“ks¥¡‚š «¡Ůƒ’¹’s ƱƮ‘©“® “#ŮŦŮŴs`8 Ŧ …g“¥>žss®8¹‚ ŰŮv ŦŽsàà ư’ ĄsűƁŰŰŮ»€k¹®sf¡ŦŦŰ®k8>ŰŦ€¡‚ «¡ ®k8>Œi8=Ąsv¹‚àà ’Žsàà ®s¡sž ŦŰs®k8>ŸŦ“ŦĄƀƒs€ű®‚ Ąűs

#€ŮųŰsf …8¹‚ ĄŦ‚Ɓſsü8Ŧ

ق‚©žūŦƁŮűŦv Ŧ“ ŰŮ ’s Ƴư

®i¡s Ɓs’sű®8Ɓ €“ ®®¡sM‚kĄŦ‚

ĝ³s¹«Ą€k ſsœ¡ŰƁŦĄsšsj ’¥k¡Ŧ‡ü’ €Ŧ“ ®’ààŸƁŦ’¹€©k©7€àà©Ŧ“®€àà©k©7ŦŰ œŰƒźƁ‚s’¹ŦŰٓ ‚cŮۓ®ààl¢š’¹Ŧ‚Ÿ …ق¢űŦ‚>jſsŦ“ ƀ€àà ’8àà “^Ű‚žƁ v Ŧ’8 “ƒ©ųŦ’©´Ŧ‚ šŰŮ#vàà Ŧ’8=¡Ɓš #€k¹®M® “ ’¹ ưĢs¡ưƮ‘ Űٞق%€¡“¢®’s ƳưĄsš‘¡Ŧ ŰŮ®Ɓ€k8>‚>jŽs7Ů®fi8=¡³Ů’®œs

v7ü«¡Žs7Ů’slk‘ƁŮŰŦŮŻ‚‘‘

#8>ƀŦ‚jƁ ’‚DŰs’ ſ“k¹s®œs ġƮűŦ7s’¹sš‘¡Ŧ …ss78 ŦűŦ’¹€¡“¢®ſ“k¹Ŧv Ŧ’8 ŦŮŻ´

®àà s>Ŧ‚cűŦ®ààŦ“ƀŰƁŮŰŮƁ’àà8‚¢ŲŰŮ ’bŦŰ«¡ŰŮ’¹€ààŦŮ®ſ“k¹Ŧ®ƁƀٓŒàà©d™ #€ s’“œŸųŰs8Ű€¡s ك¡Ɓš®…ق¢űŦŦŰ®l¢š®s ŶsgŰŮslkƁŦ ‚cŮۓ‚>j»v ŦƀŮs ƒ©ƁŦūŦƁŮűŦˆ¡Ŧ‚ Ɓ ŧs8¹ŰŦ€8 ƁŮ»€ sŽs ģƮĄ³s…kàà €¡sƁŦ ŰŮ‘©k¦jƁ€àà sŰŦŮۓ ‚ƒk ƀ“ààűŦƁƀٓ #€k¹®¢€ű„©ŦƁۓ¹

“ Ɓ“©Ąsžs’®>©iœŦ€k‚kƁŮ Ɓ®s™ŦŠs© ŦƁ’sűĄŰƁšŠjs‚8àà>Ɓ Űs©>Ąs’¡sàà »Űsk¹ŰŮslšUàà Ŧ¢ ®ق¥ŰƁsŋdŦƁ’¹€Ŧƀق¹àài ŦŰ®¡s7¡ű #v Ŧ

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

40


ſsààlàà

ƁŰٓ ų‚žvsŰ ’³s vsŰ®¡sž‚s„©iœŦžŮ‚űŦ®Ɓ‚¢ ĄŦ‚®7s‚¡Ɓs`i t“ƁŰٓàà ų‚ž #€€ s’s Ű »€ ŰŦƒ¢‚„¥ s ŧ‚ŰŮ’¹vsŰ‘¡ŦŰŮ ’ŦŰٓ ®¡sŦ“ƁŰٓ sų‚ž’ſŦ€k’´ #€k8 Ŧ¢…¡sM UŰs€ق¹®ų´sƁŰٓ ‘¡Ŧſs¢€kŦŰ sŦŰſsàà ©7“ŦŰŦŮt©àà ®übàà ĄƁŰ’ ۓ7®j¡€ĄƁŰٓ ƯƮĄƁŰűŦààs¹ũŰsl #€k¡šŮƁ‚sgvŜŰŮƁ€kŮ ŰƁŮ’€k8àà>Ŧ“ƀ€kŦŰƯƮˆgàà Ŧ‚‘¡ŦŰŮ ’sàà ƱƯĄŮ‚slš‘©űŦ’àเkàà ‚®¡sl ſŦ“k’Űs¹‘¡ŦžsààŝŦŰŮųŦ®¡sŦ“àà©Ů’ #€ ®‚dvsŰ‘¡Ŧƀ€‚

39

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

ſ“sŦ‚¢’üf ®=¡

Ąs’üfĄ€˜“àà ®g©àà “ƀƁ‚¢«¡ĄsààaŦ #€ق¹’¡ŦŰŦٓ ſŦŰŦ€‚ ’¡„kűŦ®“sŦ‚¢ ts«¡ƁŧšĄ‚ààb«àà¡ĄƁs’8àà>ƀŮsààlš ĄsŰŦ€‚ ƁsààŰsœ’sűƁŰĄŦ‚ààŦŰ®¥©8àà ´ž űŦƀŮsf8 ŦĄsjkŦŰvj>ŰŮslš#€Ůs8àà ‚ٓ ts ŦŮŦŰĄ‚bŧš’¹€ٓ’8àà “’8àà>‘¡Ŧ ۃ¡‚ŰŮŦŰſšvs … ũ€’Ɓ’8=¡Ű®¥©8 ´ž ƀŮŰƁšŰŮtsűŦŦŰőűs¡’db„¤àà »€©ŮŰŦ‚ Űs¹’<©8#€àà¡ŰŦœſ“sŦ‚¢’ààüfĄƁŰŦŰſšƁ ĄƁs’¹őűsŰs©àà>Ɓق¢¡’db’¹ٓàà‘¡Ŧ ŰŮU‚¢ŰŦ‚sٓ®g© “ƀ€kk¹€©“ĄsŰs©àà #ق¹®…=žŦŰ®g© “Ąs’db»ƀsœ8 Ů

’sűűŦĄŦ’s s¥¡‚šŰŮ’s ƴư’s «¡®sj8 s Řs` #v Ŧ’sűűŦˆg ŮŰŦŮŰŦ‚s©‚f©s¹vààs¡ŦŰŮ®j¡€’s ‘àà¡Ŧ ® “»ź€àà’8àà “žűŦſšv sàà ĄŦ‚Ɓ 7 »®j¡€ĄsŻsŦ»ƁŰٓ ũsdb»’s “ ƀŮsf8 Ŧ‚œ¡Ůź‚`®Ąs’sűűŦĄŰs©>Ɓ Ąsvj>® ‚’‚¢Ŧ’¹ĄŰ“ ’»v Ŧƀ€ ¡sàà Ɓ‘¡ŦűŦĄŮŦ€ààd€©k¹ƀsœàà’s ‘àà¡Ŧ ŰŮſs sk Űs¹űŦ®¥¡#€k8>®¡sàà sk s »’s ‘¡Ŧt¡s<űŦ‚œ¡Ů®¥¡%€¡“¢®ƀŰs‘¡Ŧ ¡ŰsŲs Ŧ‚#vàà Ŧſšv sàà ſsűũ€ űŦ…©’ààs ‘¡Ŧv sàà »’gbk‘¡Ŧ®ààiü #v Ŧƀ€©sŝŦŽ“ ’Žs ĢƮ


ſsààlàà

Ůۓ ſssٓ ®’¹®¡s’j><

ƀƒ¡svs¡ŰŮ’“Ű³“¹“šĄsš «©¤HŦ®iiHŦ‘©ũsgs>ŰŮŦ‚k ŰŮŰs7¥¡Žsàà ġ‚’¹€àà Ąƒ¤ š #ٓ ®ŰŦƒ¢‚ſsHš ‘%€¡“¢®’sàà ġƴ€k‚k‘àà¡Ŧ ŦŰƀ‚¹űŦƀŮsf8àà ŦsĄűs ’j>< ®sŰٞق¹ŸƁ‚àà …©žŽsàà ƱƮ ’Ž“e_ƒ¤ šſŦ“k’ſsűſš’¹ ®8jű‚žƁŒ¡‚ Űs¹‘¡Ŧ#žŮ“Űs¹ ĄsĄŰs¹ƀƒ¡Ű’űs©’¹Ŧ‚Ÿvàà Ŧ #ŮŰŦŮ®ŦƁŦ‚

€© s tŦ‚ ŻsààŦ ĄŦ“àà €ààűŦ…àà© Ɓ ٓàà_ ž‚¢ vàà> ſs s «¡Ůƒ slš ’ €¡“_ ųŰŦƒàࢠ’àà »àà© ®àài¡Ů vàà ŦĄ€k‚kŰ³“à๓šŰ³“àडƁ sŧŦààĄs’jàà><U sàà ’¹ ’v‚àà ’ŦŰƁŦƀ‚àà¹űŦƀŮsf8àà Ŧ #€s Űũ‚l ‚8ưűŦ…©’s’j><‘¡ŦƀűŦ€Ŧ ź‚vƁsƀs‘©k¦jƁ€ Ű® #v Ŧƀ€ slšU s

ĄŦ’küƁ„¡ƁŰƒƁŰűŦ®“`ü ƁŮ»Ąƒ‚kàà űŦ®àà€sŮs¡’àà Ż´ €k‚k‘¡Ŧ’¹v ŦĄŦ’j>< #v Ŧ’8 s ƀ‚¹űŦƀŮsf8 Ŧs

t©<e v Ŧ“ ŰŮ ‘Ɓvàà Ŧſsœj€¡Ůŵ‚dŰŮ ’Ą‚7 Ąs’s ېk¹®‚¥ …àà “žŦŰſš€kŦ“®®àà8ŦŰ #€kŮ Ɓv¡sàà ŧƁ«¡Ůs<¡ŦűŦ„ààžƁŦ »ųŮۓ7i© ‚àࡓ` ſق¹ v©¡“ ŲƁ‚¡Ɓſ“¦j…ٓŰs¥©‚7 űŦ„ž#€àà …=žsàà’ààjŰŮ vs «¡űŦ‚8j¹ŰŮv©¡“Žs ŰŦ …©ſ“k¹s#€šƁŦĄŦ‚ŧŦ“ƯƮ ƁŦv©¡“ĄŦ‚ŧŦ“ŰŦƒƲƮƮƮűŦ ^űũ€ űŦƁŦ‘fiƁvàà Ŧƀ€š #v Ŧſ€ ‚<fkŽsŰŮſŮۓ űŦ€dvf¢Ż´ Ą“<àà_ŦŮ‘¡Ŧ ź‚ űŦ©j¡Ŧ‘¡€kŸŰs¹‘¡ŦžsŝŦ Žs ŰŦ ¡Ŧ‚ Œi8= Ąs®s¤j¹ ĄŰs¹Ůslk_©ž¬©ű“ksŦ€àà »‘ũse©i7žŰŦƁ€©Ŧ®Ɓ8 Ŧ€ v‚«¡’¹€k¹€sg8ŦŰ®>¹ #€€‘’®ie

www.ribl.ae www.usiicenter.com

sŮŦ€d8 ŦžsW»’sàà ưġſŦ“ ’ƁűŰŰŮŦŰٓàà Ąs®¡sŦ“Ɓ ưĢƮĄŦ‚ààŦ€Ɓvàà “ٓ sŦقà๎sàà ŰŦŒi8=ſs¥àà #v Ŧ€ĄŦ’<©8 „¹¬©»àà©®i¡ŮųŰŦƒà࢒ Űs¹ŰŦűs’àเk¹sŮŦ€Ŧ“®ààM ſŦŰŦƒ#ŮŰŦŮٓààƁ’ààjĄŦ‚àà ٓ ĄsűƁŰŰs¥àà©ŮŦ‚ŦűŦ‚ààf Ąsààž‚ſقàโààžź‚ààŦŰ #€kk¹®Űs¹v Ŧ“ ŰŮ àà“s Ąsààų´ űŦ „ààž »e ſق¹Ŧ€©žĄŦ‚Űsjàà ® ĢƮƮ€àà ۓàà7<®8©àà sžžŦŮš ĄŦ‚ŦŰ…7©’ààƀ€sj©s€“ž ’k¡ƒŮۓ7i©«¡ĄƁŰ‚ũse©i7 vàà Ŧ“ ŰŮſs¡s‚Űs¹űŦƁ€ààk¹ #€k€®ie ƁŦ’’¹€k¹ €Ŧ“®ĄŰsDũse©i7%vààf¢ƁŦ ‚¡“`‘àà¡Ŧ’¹Ŧ‚Ÿ€àà s‚p

+ 971 4 436 4177 + 971 4 436 4178 48 20 48 Dubai ribl@usiicenter.com

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

38


37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ſŦ‚¡Ŧ

‚8_©ŦŰĄ‚cĄs’8 Ű»ſŦ‚8 Ů €ŰŦŮv ƁŮ

ųű“š…<kàà ſsűsàà „àà©¡Ű ƀƁ‚¢ŰŮ%ق¹ſsàà_‚ s ۓàà_¹ ®kĄs’8àà ۏsàà ’¹®™s¡Ű €ŰŮġĢĄ‚ Ŧ‚ ſ“űšŰŮvàà Ŧ €ààŰŮĢĢƁsààIs ŦŰſsàà7i ƁŦŮ »€kŮ®©¥_ſs¡sšŦŰſs7i ƁŦŮ ®sàà>ŦƁ®‚DƀƁ‚àà¢ƁŮŰŮsààŦ Žs9ۓ ’ƁŮŰŦ€ààٓƁ®Ůsd ®sàà>Ŧž“i®àà_¡sűšƀƁ‚àà¢ŰŮ ©¥_sIs ŦŰſs7i ƁŦŮ€ŰŮƲư #€kŮ® v¡Ŧ€ſ“ààk¹Ŧ%قàà¹ſŦ“kĄƁ ®àà ű“š 8àà>© ŰŮ ®àài©`C ũۓƀ€ Ąƒ¡Ű’s‚ũۓ’ ’¹vàà>©‘¡Ŧ’oàà>»Ů‚àà©¢®M ĄŮƁŰƁŰŮſŦ‚àà>žs¡ſŦ‚8 ŮŮŦ€d €¡s’¥i»vàà ŦŮs¡űsƀsœàà_ŦŮ ſŦű“š…ŦŮſ€àà v¡Ŧ€’àà“œŸ ’“Ůۓۓ_¹Ąsűs©Ųs Ŧ‚ #ق©¢ŰŦ‚

ۓ_¹ųű“š…<k ſsűs „©¡Ű ŰŮſŦ‚8 Ů‚8_©ŮŦ€d’ƀŰsàà Ŧs ŰŮ%vf¢»Ű“àà¥k¹Ą‚cĄs’8àà Ű ĄŮƁŰƁŽŮsd€ ŰŦ® sk Űs¹Šbg ĄƁs>ũۓ’ſŦ‚>žƁſŦ‚8 Ů ĄŮƁŰƁ€ŰŮģƮĄ‚8¹ŮŠààbgŰŮƁ #v ŦſŦ‚>ž’Ŷ“‚ sàà“àà¢Ɓvf¢ŰŮ®àà¡Ŧ€ àà©Ŧ‚Ŧ Ąs’8àà ŰŰŮ’¹‘¡Ŧſs©sŲŰs űŦ‚8àà_©ſŦ‚àà8 Ůۓ¥k¹Ą‚ààc ĄŦ‚€¡sƁ€ààŰŦŮۓaſŦ‚àà>ž %ŮƁƒŦ»Ů“àà Ůs<¡ŦŽŮsd‚Ŧ‘àà¡Ŧ ŰŮĄ‚càài¤¡Ů®Ɓ‚ ŰŦƒààġģƮ ®ààƁ‚ ŰŮƁŮŰŦŮٓààƁۓàà_¹ ƱƮ…ŦŮŰs¹ƁĄŦ’‚Ɓ®ààki¤¡Ů ƁſŦ‚8 Ů’Ŷ“‚vàà©dj€ŰŮ »vàà Ŧſs¡sš’Ŷ“‚€ààŰŮƲƮ v©dj’àà¹vàà Ŧ®ààsŰŮ‘àà¡Ŧ ƁĄŦ’‚Ɓ®ààkſ´àà©`ü8ŦŹŰs #v Ŧ‚fŰŦƒưĢƮŮƁ€…ŦŮŰs¹

vki¤j¡Ŧ’8 Űª© ‚8>ƀŰƁŮ‘©ƁŦ

Ɓƀٓſ“űšŰŮv¹‚ ’űs©ſƁ€ƀŰƁŮ #€“ ®ų‚¡ž’7s`žsŝŦsˆg iHŦ‘©ۓààŦſƁsààd‚àà“¥‚àà8¹Ů ƀsœ_ŦŮ%ق¹ſs©®¥ ƒ¤Ŧ€Ůƀ€¥_ŦŮ ŰŮƀsœ_ŦŮ‘©ƁŦſŦ‚l®¥àà ƒžž“i „¡Ű€ű“<’8>Ŧ“’¹v Ŧſsۓ_¹ Ą“<_ŦŮų‚¡žƁ®àà>©iœŦſsű’ ľĬʼnŕıňʼnķļŅĄsƀŰƁŮ#ق©œŦŰ®Űs Œ¡‚d®Űs Ąs“<àà_ŦŮĄŦ‚ƒ© #ٓ ®’¡ŦŰŦ®>©iœŦſsű’’¹ƀ€ űŦ’8àà Ů‘àà¡Ŧ%قàà¹ſŦ“ààk‚àà“¥ ®Ŧ‚¡Ŧſs¡“<àà_ŦŮ€ksſs¡“<àà_ŦŮ Űsj©‘©s‚€©s ŦũŰscs€kŦ“® Ž“;>®sjŰ€©<‚8¹Ů#€ks¡ۓa »ũ€ƀs“¹ĄsƀŰƁŮĄűŦ€ŦƀŦŰ®¡Ŧ‚Ŧ ®``ŚŮŦűšũ€®³“ Ɓũ€ſs© ſٓƁ‚_©ž’’“s%ŮƁƒŦ’ŦŮŦŰŮ ’‚ŰŮſŦ‚l®¥ ƒžž“iƀsœ_ŦŮ ĄŦ‚®¥ ƒ¤Ŧ€Ůƀ€¥àà_ŦŮ»i€©“ ‘©ĄsƀŰƁŮŬŦ‚àà Ɓ‚¥87Űs‘àà©ƁŦ ƀŰƁŮĄŰŦƒàࢂŰŮ®“jƁ®``Ś #v Ŧƀٓª© ‚8>

ƀ€¥_ŦŮŰŮƁۓàà_¹ŰŮŰs‘©ƁŦĄŦ‚ ſŦ‚l®¥ ƒžž“iƀsœ_ŦŮ®¥ ƒ¤Ŧ€Ů vààki¤j¡Ŧ’8àà ŰŰŮľĬʼnŕıňʼnķļŅƀŰƁŮ „©¡Ű™s‚8¹Ů#ٓàà ®ĄűŦ€ŦƀŦŰ ž“iƀsœ_ŦŮ®¥àà ƒ¤Ŧ€Ůƀ€¥àà_ŦŮ %vf¢Ą‚7 v>_«¡ŰŮſŦ‚l®¥ ƒž v Ŧ’s ģ®“j®¥ ƒ¤Ŧ€ŮƀŰƁŮ ŰŦŮۓ ‚®àࡳsƁŧ“ ~bàà űŦ’¹ ’¹ĄŮs¡űĄsv‚_©ž©Ů’®Ɓv Ŧ űƁŰ’űƁŰƁ’8‚¢žsŝŦ’8àà Ű‘¡ŦŰŮ ³s<©Ů’Ɓvàà Ŧ‚©©eŽsŰŮ ŮŦŮŰŦ‚® ű“šŲƁŰŮŰŮŦŰſšſŦ“®M ĄsƀŰƁŮĄŰŦƒ¢‚’žŦ€Ŧ©Ů‘©j’ ‘©® ű“šĄsƀŰƁŮ’¹ľĬʼnŕıňʼnķļŅ #¡Ů‚¹»v Ŧ®``ŚƁ®“j ŰŮľĬʼnŕıňʼnķļŅƀŰƁŮ’àà¥k¡Ŧſs©sĄƁ Ųs Ŧ‚Ɓ®¥ ƒ¤Ŧ€ŮĄs’8 ŰžsW %ŮƁƒŦ»Ů“àà ®ĄűŦ€ŦƀŦŰv¡“ƁŦ vs ģƮƮs’sàà «¡ƀŰƁŮ‘¡Ŧſ“k¹Ŧ vki¤j¡Ŧ’8 ŰŰŮ®ijƁĄŰ“;ųű“š ƳĄŰsŽs €kf ŦűŦƁƀ€àà t¡“` ‘¡Ŧ’ĄŮƁŰƁ#€ààkk¹®ų‚¡žŦŰ‚ààf

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

36


ſŦ‚¡Ŧ

€ ž´Ŧſ³“j_ۓ_¹űŦūƁ‚ Ɓvsf¹v©sdˆ¡Ŧ‚ ۓ¹ů€ű‚’sœ¡»€àà s v€ v©sdűŦ€Ŧ“® #ٓ €kƀ‚l ’f© Ɓ ſsűsàà „àà©¡Ű ’ƀŰsàà Ŧsss®“j €¡€ſ“ààsŰŮ’à๑¡Ŧ ’gs ſs ۀž’¹®s>¹ ŰŮ‚8_©ƁƀsƱƮۓa €ŰŮưĢsàà¡ŮŰŦŮ’l7 ſŦƒàà©‘àà¡ŦűŦ‚8àà_©Ɓ €kŦ“®»ŮŰŦŮĄűsàà7s źsdĄűs‚àà v€ űŦ %ق¹ſs_‚ s »€“àà ŰŮ’à๑¡Ŧ’àà’“sàà ’f© Ɓžsààc®i7ſ“ààs ’8 ŦŮĄűs7s€ŰŮĢƮ’¹®s>¹ ’l7ŰŮۓààa’gsàà ƀsģƮs¡ v©sdűŦ€k8àà>Ŧ“®»€k8 ŦŮŦŰ ſ“sŲs Ŧ‚Žs»€kk¹ƀŮsf8àà Ŧ ٓ ‚œ¡Ů€ű‚«¡€ààkŦ“®€¡€ #€kk¹źsdŦŰ

35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

»Ů“àà ®źsdۀžv7Ŧ‚’űs© Žs ġƮ‘ €Ŧ“®ۀž%ق¹€©¹o †©=_’’“ssŦ»€ s’8 ŦŮ ų€ű‚»ĄƁűŦvàà7Ŧ‚ũŰƁ‚àà™ ŰŮƁٓ źsdĄűs‚àà v€ űŦ ’8 Ŧ€v7Ŧ‚’űs©ۀž’¹®ۓ ƀ€© ŰŽs ģĢ’ĄƁ‘ sŦ»€ s

ƁŻŦ‚àà’‚fàà sàà ®ààŰs¡ű ۓàà_¹’‚fàà Ɓƀٓſs8àà>‚ ®Űs¡űĄs‚fàà Ž“jàà_’¡Ű“

®“j’f© Ɓſsűs „©¡Ű#v>© ſ“sŦ’¹‘¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧsss ’¹v Ŧƀ€ ŰŦ“8 ŦŸ“™“‘¡Ŧ‚ ũۓŰŮق«¡ۓ¹ů€ű‚’ààsœ¡

’f© Ɓ ſsűsàà „àà©¡Ű ’ƀŰsàà Ŧsss®“j ĄŦ‚‚™sŽsŰŮ’¹‘¡Ŧ ƯĢſ³“jàà_Ąs‚fàà

s¡€g’Ɓſs“ſ“àà©i© »Ů“ ®  Ŧ ®¥i ’g©Ɓ Ą€kƀ‚lĄsààk7%vààf¢ ۀž»vààsf¹vàà©sdűŦ #v Ŧv7Ŧ‚€kűs© %ق¹ſs©ũŦŮsàà>Ŧۀ ĄŦ‚àà‚àà™sŽsààŰŮ ƯĢſ³“jàà_Ąs‚fàà

s¡€g’Ɓſs“ſ“àà©i© Ɓٓ ® Ŧ®¥i’g©Ɓ ŰŮ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ſ“©i©xkžŰ‘¡Ŧ®jiĄs‚fàà

Ąs‚f ŰŮ»®¥svsj™s¡ſs“ Ą€gſs“ſ“©i©v_®ji’j© Ąs‚fàà ŰŮƁ®¥svààsj™sàà¡ #v Ŧſs“ŰŦƒĢƮƮŰ‘¡Ŧ®Űs¡ű Ąs‚fàà »ũŦŮsàà>Ŧۀ ’8f¢ ’


ſŦ‚¡Ŧ

®i©bd ũs€ ƒ¹‚ưĢƮ Ą‚œ ق¢ űŦۓàà_¹Ą‚œàà ق¢ũs€ ƒ¹Ŧ‚¹‚àࡀ ũs€ ƒ¹Ŧ‚űŦ®àà ŰűsŮۓŰŦƒƲƮžsŝŦ ƒ¹‚ưĢƮ%vf¢ƁŮŦŮ‚7 ۓàà_¹Ą‚œàà ق¢ ®¡Ŧ‚¡ž€ŦƁ»„ŦVš»8űŦŦĄ‚œàà ق¢ #€€ ©bd###Ɓ®ŦŰ‘© ĄŦ€8ŦƀsààƳ® %vààf¢®f¡‚àà ®ààa‚ ƒàà¹Ŧ‚űŦ®àà ŰűsŮۓààŰŦƒààƲƮŽsàà>Ŧ »s8»sàà8űŦààŦĄ‚œàà ق¢ũs€ ®¡Ŧ‚¡žĄs€ŦƁ»s‚¡¤sjl»sſsWŰsžš8 ĄsŠj8<»®8k Ąs’s ƀ‚fàà »®ŦŰ‘© žsŝŦĄ‚œàà ق¢ũs€ ‚sŮƁĄ‚œàà ق¢ #v Ŧƀ€ »ŮۓŰŦƒģ»s® Űűs‘¡Ŧ®žŰŮ%ŮƁƒŦĄƁ »€àà ŰŮsŰsb ŦưĢƮƮ»€ق¹vs¡ŰŮ‚¹ ũۓ’€ŦƁƱĢƮƁ€€àà ©bdŮۓưĢƮ #€€šŰٍ©id s©idƁs®i©bd‘¡‚8_©®f¡‚àà ’8f¢’ #v ŦƀٓſŦ‚lſs8 ŦĄŦ‚

Ą‚l Ąsſsj8 s ŰŮ®´ ŦĄŰsjd‚€©¹o Ž“Ŧv¡sŰ’ààſŦ‚lĄŰŦقlàà žŦƒŦŬ‚àà ’ ‚ckƁsMĄűsàà s7¡űƁ®´àà Ŧà®Ŧ‚¡ŦĄŰsjd ‘¡ŦŮsfŲs Ŧ‚#€ŮŦŮĄŢŰĄ‚l Ąsſsj8 s

ĄŰŦقl ĄŰsjdƁĄűsàà ‚l vƁsd»’“` ƁŮũ€ź‚ ŦŰsMˆŦ“™ũs©i¹€ Œi¥ſŦ‚l ƀƁ´#€k¹’¡ŦŰŦŦۓ ſŦ‚jſ“©>©j¹’Ɓ’©lƀs Ąűs sMĄŦ‚v¡ű“¤s¹Řs`űŦƀŮsf8àà Ŧ‘¡Ŧ‚ űŦ’¹‘¡Ŧ‘j™#€ Ÿ“kP®“¥>ĄsĄ‚Űs¹ŰŮ ŰŮv¡ű“¤s¹űŦƀŮsf8 ŦũۓŰŮƴư‘¡ŮŰƁ‚ŽƁŦ ƀŮŠ‚‚8‚ĄŦűŦ’àà»®“¥àà>‚©ĄsĄ‚Űs¹ ŵŰŦ“‘¡Ŧ‹i7’¹€àà Š™ƁŵŰŦ“ſs“ŰŦƒ ¡€dĄ€dĄsŽsàà ŰŮ’³sàà žŰ“ŭ‚sb #ٓ ®

žŦƒŦŬ‚ t¡“`sſŦ‚l‚làà ĄŦۓàà ĄsaŦ ®´ ŦĄŰsjdŽ“Ŧv¡sŰ’ſŦ‚lĄŰŦقlàà »Ą‚l Ąsſsj8 s ‚ckƁsMĄűs s7¡űƁſŦ‚¡Ŧ Ąsſsj8 sàà ĄsààMŰŮvàà¡ű“¤s¹űŦƀŮsf8àà Ŧ #€ق¹Ÿ“kPŦŰ®“¥> ‚l ĄŦۓ ſŦ‚jſ“©>©j¹„©¡Ű»sk>¡ŦųŰŦƒ¢’ Ąsſsj8 s ĄssMŰŮĄ‚l ¬©ŰŮ%vf¢ſŦ‚l ŰŮsŦ»Ů“ ®MƀŮsf8 ŦŽ“`ü‘¡ŦűŦ®“¥àà> ūŦƁŰŸ“™“‘¡Ŧ»ˆiĄűs “œŦvi’sۓ_¹ #ٓ Ą‚©¢“iſšűŦ€¡s’¹ƀق¹Ŧ€©ž ĄŦۓ vàà>¡űˆ©ü’8©j¹„©¡ŰŰs¥8Ŧ’“`d ’¹ŮŦŮŮslkàà_©ž’bŦŰ‘àà©jŰِààſŦ‚l‚làà ĄŰsjd“Ą“œŦƀŮ’’³sàà ‚làà ĄŦۓàà ®k©…©ž‘j™s€k¹sbŦĄƒ¡Ŧ“®´ Ŧà®Ŧ‚¡Ŧ ®“àà_ſŦ“k’»Ű“ck‘¡ŦĄŦ‚®¡s† sàà ®´àà Ŧà®Ŧ‚¡ŦĄŰsjdx¡Ɓ‚ĄŦ‚ŰŦƒŦ‘àà¡ŦűŦ ‚l ĄŦۓ „©¡Ű»ſŦ‚jŸĄ€l#ٓàà ƀŮsf8àà Ŧ %vf¢sŦ»Ů‚¹Žs7g8 ŦŰs¥8ŦŮslkàà_©žűŦſŦ‚l ƀ€k¡šŰŮ’¹®¡s’s‘©¡šŰŮŸ“™“‘¡Ŧv Ŧ‚8l ‚c€»Ů“àà ‘¡Ɓ€’“`‘¡ŦƀŰsŰŮvàà ŦŰŦ‚ v¡slŰŮſŦ‚l‚làà ĄŦۓàà ĄsaŦ#ق©¢ŰŦ‚

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

32


sƀ‚lŸ

ĄƀŰŦ“k_ĄŰƁŦŮŰŦŮŮۓ¹ŰĄ€©<€©< ‚<i©

Ɓ v Ŧ i i s Ž š Ŧ ®i€jü»®isۀŽ“ ŰſšűŦ€d €jü»t>Ą‚œàà>‚lŸ“k»®fŝ »®¡sjk©àà sàà ſŦ‚¡€űŦ®Ŧƒ »®s< Ą€l€© »Ą€jü‚lŸ“k ss7Ůsàà‚Ɓſs©j¡‚¹‚ààs€jü #€Ŧ’8‚¢ŰŦ‚»ƀŰƁŮŰslŸŰŮĄŰƁŦŮ

€©< ũo©ŠjŰŮۓaŰsĢs Ģ sàààĄ€©< ũo©ŠjŰŮۓaŰsĢsààĄ€©< ưġ»ưƮ»Ưģ»ƯưĄsààƀŰƁŮŰŮſŦŰƁŦŮ ĄƀŰŦ“kàà_ŰŮĄŰƁŦŮŰŦŮŮۓ¹ŰưƲƁ #v Ŧ‚<i© i©ƀŰŦ“k_ƀŰƁŮ«¡Ɓ®àà ŰƁ‚s »®iŦĄs…=ſŦŰƁŦŮt©¹‚Ɓ‚< ’8 ŦŮŦŰۓa‘¡‚8_©Ą€©<€©<

‚8_©ŦŰſ“¡ƒ¡“i%űŰƁs_¹®i€jü žŰŦŮv ƁŮ

’d sb ’d

#8> ſs¡sžŰŮűŰƁsàà_¹®àài€jü žŰŦƁ€©Ŧ%vààf¢…¡sv7ü Ɓ^k‚ƀŦŰŰŮſsààŦ“sjàà “Ɓ€© “¥v¥iP‘¡Ŧ‚k #€© s 31

/

www.ertebat.ae

/

® ®àài €ààjü Ű ŰŮ űŰƁsàà_¹ Ą ’ s8àà š à  àà Ŧ‚ĄŰŦƒ¢‚ ŰŮ …8àà Ŧٓ¥ Ą ƀ Ű Ŧ “kàà_ Ą žsàà s žsàà ®àà“¡ƒ¡“i …àà … …àà s>ŦűŦ» „¡Ɓ „¡Ɓ‚ Űsœ‚7 ’ vf¢ sk>¡Ŧ ſ“¡ƒ¡“i ®s‚ ®s‚™Ąsš%vf¢Ɓ v7ü v7ü‘àà’v7àà> #v Ŧ’8 ŦŮ ’àà à

’àà sžŰŮűŰƁsàà_¹ Ą ƀŰsàà s à ĄƀŰsààŰŮ ®àà_ ‚ž ’àà ’ à ųŦ ’ààųŦ’àഏàà¡³Ů ſ“¡ƒ¡“i ſ“¡ƒ¡“i%vf¢»ſ“¡ƒ¡“i ’žŰŦŮv ’žŰŦŮv ƁŮ‚8àà_©ŦŰ sſšŰŮsŽsàà ’¥k¡Ŧ‚àà s ’¹®s¢€kk¹’©lƁſsŦق¢Űs¹ Űs¹»€Ŧƀ€àà ’8>_űsſ³Ŧ ‚œ¡Ů‚™sŽsŰŮsŦžŦƀق¹ ¡ssž¥_©Ů’IŦ“®M Ž“eàà_’ààs ŰŮƁààk¹Űs¹

ISSUE 806

ſs8 Űsj©ŰŮ€kjŰŦſŦƁ‚© “Ŧ ĄŮŦűšū‚®iŦŰ³sààŰŮ2ſŦƁŰs¹ ٓƁ’¡Ŧ‚¥àà_‘¡Ŧ’¹žŮ“ ſŦ€©ŰŮŦ‚ààŦààüſ“ààŸ#€ààš ſŦ‚lƀٓšàà skűŦ®¥¡»ĄŮŦűš ³s»Ů“ ‘’¡ŰĄƁŰƀ‚àà ³s»Ů“ Ŧ¢ ‚©o ’s8=7 “ #v Ŧ¢ ‘ ࡂ š ‘àà ‘¡Ŧ Ŧ‚ààŦ tàà ‘àࡂ š ¥àà ¥ à_ ŮƁ€ #€š …©ž ¥àà_ ààiž à ƯĢƮ Űِ8Ű³sààŦŰ’ààižƯĢƮ “‘¡Ŧ ſs8 Ɓٻق ĄŦ“‘¡Ŧ  à àà €k8àà>Ŧ“ sàà àà ‚ à¡Ɓ ‚àà ŦŰſsàà_¡sŲƁ‚àà¡Ɓ €g ŮƁ€€ق¹ààj¡€g

‚œ¡ŮűƁŰƁŮà’àà

s ſs8àà Űsj© €àà¡s ®‚ űŦ# s ‚ ƀ€k¡š’8f€¡s Űs¹ ĄŰŦقàà7ji© ‚™s ž€àࡀ #ž“

ĄŰsj©ƀŰsŰŮ€kjŰŦſŦƁ‚©àà “Ŧ ’Ŧې¡sžŦ“àà®¢Ů“š%vààf¢ųŦ ¡s’¡ŰƁƀقàà¹űsſs8àà Űsj© ĄűsŽ“eàà_#v Ŧƀ€àà ®“f €©àà © à ۓ 3 … …ààà¡sM ŰŮ €©àà ۓ 3 …àà¡sM

űs s k ’ 8 ƒ v_¢űssjk© ’®¡“8 ‚žƒ¡Ɓ‚ž à ‚àààs v àŦ‚ vààà Ŧ i©ŰŮvàà ŦŰŦ‚ààŦ‚ààs vàà Ŧ 2¡ŰŦŮ ſsààjl3 ®ààŦق¢Űs¹’àà Ą €ààl €jü Ɓ ۓž‚œàà> ®àࢠ€kk¹ ’©l Ą€jü ‚ààlŸ“k ‘àà©ŰƁŮ Ą“àài …©žƀsxààkž#ŮƁŰŰ U Ŧ¢Űsk¹ ’d¡s űs űŦsjk© ŰŮĄ‚œ¡űs “

®¡“8 ‚žƒ¡Ɓ‚žĄ“

ŰŮ ®Ŧ‚¡Ŧ Ąs’s Ű ŰŮ ©¦©ž ŰŮ ®¡“8àà ‚ž #€©¦©ž ` ٓ’8f¢ĄŦ’àà7s` ’’¹ €ˆ¡Ŧ‚àà ‚ s ’’¹ k©àà © à

sŰŦŰĄ‚œ¡űssjk©àà

ƀقàà ‚ ๠ŰŮ‚œ¡ŮƁvàà Ŧƀقà๠© ¬© €Ŧ“Ş Ąűs ®ji© »Ů‚àà ‚ ๠‘¡ŦsŦ®¡“8àà ‚ž»Ů‚à๠’vf¢Ɓقàà¹t¡¥ŦŰ’àà7s` ƁŦ’¹ĄŮslkàà_©ž‘©ƁŦ’¥k¡Ŧ‡ü €k¥ƀŮűvs< ‚¢sàà sWĄ“iŦŰ ĄƁŰĄ‚œ¡űs’ƀŰsƁŮ€k¹vs¡ŰŮ #ŮŰƁš€Ŧ“

ƒ¡ Ɓ ‚ž ‘¡Ŧۓlàà l à_‚‚àààœ¡űs®¡“88ààà ‚ž ‘¡Ŧۓlàà_‚ààœ¡űs®¡“8àà ‚ž žsŝŦ‚ ſŦ‚¡ŦĄsjk©àà Ąslsàà

®¡sjk© i©«¡ŰŮĄűsŮslk_©ž #v‚¡žŦŰ Ąűsv Ŧ®s €kŸ’¹®¡“8àà ‚ž ’8‚¡¤ŦŰ®¡sjk©àà i©¬àà©ŰŮ


sƀ‚lŸ

Ų ŲƁslk¡Ɓ®Ŧ ‚ ‚ šũss ŰŮ ’Ÿٓ ‚j Æق¹® ® ۂ ¹ o ƒ Ŧ œ ق¹€©¡oƒàà©®Ŧœ‚ـ< s©ŮűŦ®i¥Ŧv©“jàà>‚ŦŰŮƁŦ’à๠ŮŰs¢ĄŮs’7k ’ űƁŰƁvàà Ŧ’8Ű vf¢ƀs¢ŮŦŮ’„¡Ű“ƁۀŦ»ƁŦs

Ąs sWŽ“e_…¢‚tàà ŰŮƁŦ’¹ ̓©“¡v¡s ŧƁŰŮųٓ Ąslœkš #v Ŧƀٓ

Ű ۓlàà_ƀ€kŦ“ ‘àà¡Ŧ€àà> ű űƁŰ~àà7’©ƁŦũssàà ŰŮ ’s ŰŮ ’s ŰŮưƮƯƯŽs ’©˜ƁVž“àà v>© Ŧ »€àà Ŧ€©žſ€kſ€j¹ſŦ€©ŰŮŠŦƁƁŦ Žs ưƲœ‚žsœkŰŮŲƁslk¡Ɓ®Ŧ #v ŦŮ ˆ “ƀ€àà žsŝŦ®àà ۂ‘©ƁŦŰŮ v¡“j>ŲƁslk¡Ɓ®Ŧœ‚vi»„©iž …©žĄ€kŸsŦ€ ƀŮŦن©=_®i¥Ŧ #€ ®àà ۂƀŰsƁŮ®Ŧœ‚ƀ€Ɓ‚ž

ŰŮsŦ‚©¥ »€ ۀž’¥©ž ſsűŰŮſ´àà©#©k¹ž´ààŦŦŰ v ƁŮ»ƒ¡ƒĄskd’ĄƁ´ Ŧ žƁŰſsűŰŮ»‘àà©8Ɓ®k8àà ŦŮ ƁŻs8àà_Ąskd’ààſs8àà s ’v¡‚¥>s ſsűŰŮƁ®s

2#v Ŧ®œŸŰs¤¥¡ƁŮsCŦĄskd vsàà €kŸű“k’¥šsààƁŦ" ưƴƮƮˆgƁŮŰŦ€‚8àà_©‘àà

€ Ű®‚c’®Ɓ»v Ŧž‚¢ ĄsžĄssž«Ÿ“¹قàà‘¡Ŧ’¹ #ŮŰŦœųۀž

Ŧ‚©¥ #ŮŰƁšs©Ů’‚>ž«¡Ŧ‚©¥ ’€Ŧ“ ®ĄŮs ^kšűƁ‚Ŧ »Ŧ‚©¥ ®`= v¡s űŦųŰŦƒ¢ v>©s7“Ɓ®¡s©7ji¹ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ ’7kàà ’àà ’¥©žŮŰŦ‚źƁ‚d «¡ts»ƴ%Ʊģvsàà tàà %€ق¹ž´Ŧslš#€€àà ‚àà>ž ‚>ž»ſ´©€“’¹©süàà “ 3 ŰŮ»’¥©žŮŰŦ‚ƁőŰs7Ŧ‚©¥àà ưư»’7k ’ t ƴ%Ʊģvsàà

s©s¤àà Ŧ Ąs“iàà Űs ŰŮ ’¡“ŦV

®“sk©iŝšƁv©žŮŦ‚ūŦƁŮűŦ’s‚ v ŦĄ‚ Ż“ ưƮƯƮŽsàà ŰŮ»‚lƁĄŰƁŮŽsàà ƯƮ ’¹ق¹źŦ‚8Ŧق¹®8 šų‚8 Ůs ´s¹ūƁű‘¡ŦūŦƁŮűŦĄs’s‚űŦ #v Ŧ‚7 ® ‘#IŦŮ®ààMsààdŦƁ%vààf¢ƁŦ v àf¢ƁŦ vàà ³“àà “ àjd s˜sàà>‘¡ŦŮۓŰŮ³“ààjd  sàà s àlš űŦˆg#ààk¹®Mv7üsààlš àࡂ

à ’¹®sd¡sàà ƁŰsàà7 Ŧàࡂ

_8k Ąs’s‚űŦٓ ®‚_8k ààlš à slšűŦƁž“àà ®Šibsààlš “;

#k¹®MŽŦ“;

Ɓ ®i© k©®ŦŰslš®àà8Ɓ “ sààƁž“àà ®Žsüàà “ ‚ »k¹® Ąűs ſs_Ŧ€ű‚ ‘©jˆg

®“sk©iŝšƁv©žŮŦ‚ūŦƁŮűŦ’s‚ ۀž®8’àà¹vàà Ŧ’s‚üۀààgš Űِàà Ŧ‚‘¡Ŧ’¹€ŦŮ®Msk©iŝš #€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚ĄűƁŰ’Ÿ űŦ€d’àà űŦ€d’àà¹v¡Ɓſs ’ à¹v¡Ɓſs

’ſs¡Ŧ“k©ĄŰŦق7ji©Ž“ ŰŮ Æv ¢’ŸĄƁsssš ’ ۀſŦŰƁŮ®j¡€ſs8àà ƁŮűŦ ŰŦŮŰsƁ€k¹®®¢€űſ€kŰŮ‘ ‚¡sŰs¹‘©ŰŮ‘¡Ŧ‚sk»v Ŧ ƁŦſ€¡Ů’àà8àà>Ŧ“®’¹vƁ Ůs ƁŽs‚ ƀŰsƁŮs8Ű® #ž“ ³“jdsàà’küvàà_žŰŮ ũ‚žàà Ŧ“s¡€Ŧ“ ®űŦƁš #k¥‚¥®œk ‚¢’Ɓٓ ’¹ق¹ųsààŦ‚© ŦĄƁsààssš s©Ů’àà€ű‚€ààkŸŮŰŦŮvàà ƁŮ ’ŦŰőٓàเààkŸƁŮŰƁsàà© #€k¹Ž“7®¢€Ŧ“ €ű‚

ĄŮƁ“©sĄs7¡űƁſŦ“‚œ¡űs‘¡Ŧ Žs¥¡ű“i©ŰŮ€Ŧ“8’¥k¡ŦĄŦ‚ ŦŰũƒ¹ŰŮs‘©8s…gſs¡Ŧ“k© Ɓق¹¹ſűƁ€àà“žưĢ€k¹Ąűs ĄŰŦق7ji©v=àà ſŦŰƁŮŽ“ ŰŮ ®8= Űs©>¡Vې’¹i©‘¡Ŧ »Ů“ŰƁŮų‚>jűŦƁvàà ŦŮ ſ€¡Ů’ààٓàà Ůsàà ’¥k¡ŦĄŦ‚ #vŰ®ٓ ŰŦŮŰsv ƁŮ sdŦƁi©‘¡ŦŰŮĄűsàà%vf¢ƁŦ ‘»Ů“àà®8=àà Űs¹‘ĄŦ‚àà ž‚>jűŦƁžŮ“’kàà ‚¢’_©j ®¥¡’s8=7 “ sŦ#žŮ“ŰƁŮƒ©

€s7Ųs7ŮŰŦŮv ƁŮ^k©i s¢ſs¡ŦŰ ŰŮ»‘àà¡Ŧ‚ƀƁ´ààƁvàà Ŧ€àà©f ’¹€¡ŰŦŮ®àà“`üűƁŰſsàà¡sž ŰŮ#€©k¹ƀŮsf8àà ŦſšűŦ€àà©Ŧ“® v €€kj űŰŦƁs7¡ű’¡€«¡ŠŦƁ «¡ĄŦ‚€©Ŧ“®´9#€¡ŰƁš® ũƁsf8ƁŴs ſق¢Žsàà «¡‚f #€©s7 #€©s7

v ŦUsŲs7àà s‚œ¡űs‘¡Ŧ v= űƁŰ«¡űŦ€d»ƁŦ‚cűŦŦ‚¡ű ŠŰĄŦ‚ƀŦŰ‘¡‚8lŰs¹‘¡Ŧ»ĄŰs¹ #v Ŧ®œ8> Ąsàà’küűŦ®àॡŰŮ%vààf¢ƁŦ ŰŮ‘®dŦƁ‚8 ŮƁŲŰ³àài© ‚©žƁ‘ ‚©žƁ‘àà>ĄslűűŦ‚ž®sŦ ®k8s ®k8s€k8àà ŦŮ®œj’¹žŮ“ ‘¡Ŧ Ą ‘¡Ŧ ĄŰŦقàà7ji© #€ààk8s® Ž“  Ž“ ààs¹űƁŰ«àà¡’kü Ůs¡‘ Ůs¡‘’slš‘¡Ŧ‚sk»€©_¹ #s7 #s7Ųs7’àà“œŸ’¹€ŦŮ ‘¡‚ ‘¡‚…=7ŦŰšűŦ®¥¡űƁŰſš #ٓ‘®¢€űĄsűƁŰ sdŦ sdŦƁűƁŰ«¡Ŧ“=‚àà¢Ŧ ƁƁ  àà s ’8àà ŦŮ …ààŦŰš »k¹ ŠààŰ ŦŰ žŦ®œ8àà> »k¹ Űs¹ Űs¹‘¡Ŧ#ààs®®ààk8s ®i© ®i© ®œ8àà> ŠŰĄŦ‚àà

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

28

i Ŧ€‚¢ŮŦűš„©kũsgs>ƀŰƁŮ‘©ƁŦ"s©Ŧ‚8 Ŧ

ưƮƯƱsſ“8©ž‘¡‚s7¡űƀŰŦ“k_"ƀ€ü8ũ³s¡Ŧ

s©‚f©s¹€k“œŰŮƀ€ ’8 s 8‘©ƁŦ"ƀ€ü8ũ³s¡Ŧ

Ą‚7© ¡ĄƁŮsƁ‚ü ƀŰŦ“k_"’© ƁŰ ƀŮű¡ĄsàlšŰŮ»œ‚űŦsà šƀƒ<dŰŦ‚à"s©Ŧ‚8à ŦŻ‚à ŧ“k ®“kŲ“s©Ŧ

„¡Űsž€’8f"’>Ŧ‚

và s¡ŰžƁŮ’sà ŰslŸƀŰƁŮĄŦ‚àssƁŦőŦŰsà"ƀ€àü8ũ³sà¡Ŧ €k¹®Ůs¡€k¢“ ĄŰ“lj


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ũŦŰsŦ

ĄƀŰŦ“k_‘©ƁŮ ſsŜš»őŮsŮs®iiHŦ‘© ق¹^ŰsœŰŦۮ٠űƁŰőŮsŮs®ààiiHŦ‘©ĄƀŰŦ“kàà_ĄƀŰƁŮ‘©ƁŮ ƒ¹‚űsĄ’àà “üŰŮưƮƯƱĄ’àࡓŦVƯƳ’ààdj

Œi8=ũsŦ“©¥ ’©cĄsőŮsŮsƀsœ_¡sM űsàà v Ůق’‚`ükĄsőŮsŮsſšŰŮ’¹ٓ ŦŰ®ŮſsŜšƁ€šŰŮ…¡sM’Œi8=Ąsۓ_¹űŦ #v s ^ŰsœŰ»ƀ€ű‚ Ɓs7¡űĄs…k¡‚š‘¡Ŧs »ſs8 Ɓ€kűŦۓiœk©»s¥³Ą‚àà őŮsŮsƀƁ‚¢ ®¢€űőŮsŮsŮs©kƁv¡“¹űŦ€s“őŮsŮs© »Ů“ ©cĄsőŮsŮsſŮŦŮűŦƁ‚žs»ſs8 Ɓ€kűŦ sƒ©žŮ‚ààž“jƁ€ق¹v¹‚àà àà Ŧ‚‘¡ŦŰŮ #€ق¹®Ŧ‚jŦŰslšٓ ĄsőŮsŮs ٓűƁŰ‘¡ŦĄsv©ŦűŦ‚œ¡Ů®¥¡sőŮsŮsق7 ŰŮٓ ĄsőŮsŮsſŮŦŮűŦƁ‚žsŮŦ‚ŦžsWſšŰŮ’¹ ſsk¦j’¹®¹ŮsŮs‘¡‚ šƁ€ق¹v¹‚ vsŰ‘¡Ŧ #ق¹ٓ t©`ŦŰ’gs>Ąƀƒ¡s»€sűŦƁ‚žŰŮ

»®iiHŦ‘©Ąs©Ɓ»€àà ŰŦƒ¢‚viƁŦ®Ů€¡‚ ’ſsŜšŰŮűƁŰžsààWŦŰٓ ®œŰĄsààőŮsŮs #€ŮŰƁšŰŮűŦƁ‚ž űŦ€dģs~7ƯƮvs űŦƀ€kk¹ž‚¢‚àà űƁŰ«¡ űŦžŮ‚ž“jƁſs¹Ů“¹ĄŦ‚sv©sdŸŦ“Ŧs‚ààl »®ŮĄűŦ“7 ƀƁ‚àࢻ®iü’ŸŰŦűs®¡sž‚©7 Ąs‚`»®¡Ŧ‚üŭ‚ŸŰslŸ»t ŦƁ‚8 ĄŰŦ“

üƁ®iiHŦ‘àà©ĄsŦĄs’‚»œŰƒààĄŮs Ąs© Ŧ‚‘¡ŦŰŮ#s’¦ĄŦ‚ĄűsƁ®‚¢‚

Žs¥ ŦsŦŰٓ ®œŰœŰƒĄsőŮsŮs»®iiHŦ‘© Ÿ‚ž»¡s»ŧsg»€e»sŮVŦ»Ų‚ ©7űŦŒi8= ۓl_Ąsv©`= Ɓ®œk‚Ąsƀ‚lŸ»sۓ_¹ «¡» Ŧ‚ūƁŦĄ’bgƁ€ŮŰƁšŰŮűŦƁ‚ž’ſsŜšŰŮ

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


قƁſű

Z]½|»MZÀ¯ Ö¬ŒŸdˆ°‹

ũss €©k¹®dàà #vàà ŦŻsfŦ Ą‚¤ ٓ ſs8 ƁŮsŦŰĄ‚8àà_© ŧ“ ſٓààslk®j¹»’àài#€©k¹ #v Ŧ Ą€¡€’bŦŰƀŰsƁŮƀŮűŧs8 ‚¢Ŧ sj ũsàà s>Ŧ»€©k¹ŸƁ‚àà ŦŰ ق¹€kŦ“ ‚àà©©eƀŮűŧs8àà  #ٓàà ®ٓsƒ©Ÿ’jƀŰsƁŮƁ ’ſق¹‚¥ĄŦ‚àà®s¹ſsű‚¢Ŧ ſsj’ƒ©Ÿ’jƀŰsƁŮ€©€ٓ ŰŦ‚¥Ą€¡€قsˆg7¥àà € €Ŧ“ ٓ ’àà®j¹#€àà©k¥’àài<"Ʋ €Ɓŧ“ Ąs’7ks€©Ůſsààű Ɓ€©k¹®àà ۂƀŮs8Ŧ’¹ŦŰ®sfŦ Űsk¹ƀŮŦŮŭŰ’¦šƁũsàà s>Ŧs ƀŮűŧs8 ƀŰsƁŮ€©k¹vŮ#€©¡s© ĄŦ‚#€¡“àà_Ą€¡€’ààbŦŰŮŰŦƁ «¡’ŮƁŰƁĄŦ‚àà‚àà8l®àà¢Ůsš ٓ ’ſsű®j¹ŋj8€¡€’bŦŰ ’bŦŰƀŰsƁŮƀŮűŧs8 ‚¢Ŧ#€©€ ũs s>Ŧ»€©k¹ŸƁ‚àà ŦŰĄ€¡€ €kŦ“ ‚©©eƀŮűŧs8àà sjàà ٓsƒà੟’ààjƀŰsààƁŮƁقà๠‚¥ĄŦ‚®s¹ſsű‚¢Ŧ#ٓ ® ’jƀŰsààƁŮ€©€ٓàà ’ſق¹ قsˆg7¥àà ſsj’ƒ©Ÿ ĄŦ‚„ž#€ €Ŧ“ ŰŦ‚¥Ą€¡€ ĄŦ‚ſ€ ƀŮsšƁsŦ‚s®k©űs ٓ ’ſsű®j¹slšűŦƀŮsf8àà Ŧ #€©k¥’i<Ɓ€©€ ŰŮ’¹Ą‚¥ű‚ #€©€àà©jd"Ƴ €¡€ŮŦ‚ŦŮۓŰŮ»€àà¡ŰŦŮƁŦŮۓ ź‚ ®fkũsf#€©àà s’8 Ŧ€ „kŮŦ‚Ŧ’ààj’ŦŰſs8isg ’j’¹’ij‘àà¡Ŧ#€©€©jdƁŦ »€ۓ ‘©jſŦ‚>ž’js¡ſŦ‚8 Ů ős‚b Ɓƀs78 Ŧ©jd«¡űŦslk €ààŦ“® ’à๠ٓàà ® ®àà s #€k¹€¡€lŦŰſsƀ€k¡š ®dàà #€¡‚7ũàà®àࢀűűŦ"ƴ ٓ ®idv©d“ŧ“ ũs¥€©k¹ ®¢€ű’cF’cFűŦ#€àà©k¹őŰŮŦŰ »ĄŮۓk“¹ #€àà©k¹ ƀŮsf8àà Ŧ ٓ Űs¹s€ƁĄŰŦ“àà ¡s»®¥ Ŧ #ŮŰŦŮٓƁſŮŦŮžsààŝŦĄŦ‚‚œ¡Ů #v>©€ſŮűž€

®sfŦ#€©k¹’¡‚¢»vàà Ŧžű³‚¢Ŧ vŦŰsŋdŦƁƀŮs8Ŧsjàà ĄŦ‚’¹ ſsàà>Ŧsjàà Ɓvàà Ŧƀ€ààkk¹ « ŦƁق©œſs8Ů’¥k¡ŦűŦ#€©8> ƀsk¢Ųsàà>Ŧ»€¡s©ſs8jàà_Ÿ’ #€¡Ű“ŞƁ‚ŦŰſs8aeƁ€©k¥ Ųsàà>Ŧ#€©àà s®ààs7`"ư €’¹‘àà¡Ŧƀàà©k¹®vàà©s7` ĄŦ’cF‘¡ŦŰŮv©s7`#vàà>© ®¥¡»€àà¡ŰŦŮŰŦ‚ſšŰŮsjàà ’à๠ſق¹ſƁ‚àà©ĄsƀŦŰ‘àࡂ8lűŦ ®j¹sàà#vàà Ŧ€ààũsàà s>Ŧ ũs s>ŦűŦĄŰs©àà>»v©s7` €©Ŧ“ ٓs’cF«¡ŰŮŦŰٓ € ˆgƂ8l‘àà¡ŦűŦĄƒ©Ÿ’Ÿ#قà๠Ɓſs<©‘¡Ŧſ€àà ®³“ tŦ‚ s¡Ɓsgź‚ űŦ‚fk’ſš¡€7 #€© sžsg8Ŧ‚¥ ſsūŦƁŮűŦſŮۓ ’¡³Ů"Ʊ ‚©>’j€©k¹®d #€©k¹® ۂŦŰ ’¹’cF‘¡Ŧs®¡skàà šűsšűŦ»ŦŰ ĄƁŰ»v ŦƀŮۓ ’ſs’bŦŰ ’“¢‘¡Ŧ#€¡ŰƁs©ààs¹’üf«¡ Ą‚©¢“iũssfŦŒ¡‚C’“¢‚űŦ ’¥š‚ƀƁ´Űs¹‘¡Ŧ#قàเ©Ŧ“ ŻsfŦ’¦š’ààjűŦ®k©Ą‚àࡓ` »€Ů®ſsàà_sjàà ’ŦŰƀŮs8Ŧ ƀŰsƁŮƀ€ààk¡šŰŮٓàà ®t“ #€©k¥ŰŦ‚¥ŦŰſs8¡ssb #Ůق¢®Műsààtg’ſsààű"ġ ŧ“ ’Ÿþvàà Ŧ’8 ¢»’8àà ¢ Ąs‚œ¡Ůũۓàà‚ŰŮ#€àà’Ÿ ’¹Ąƒ©Ÿ#ŮŰŦ€ààٓƁ®8àà_¢‚ #v Ŧƀ€k¡š»’8‚œ¥ ű“k ’œŰƒũŦ‚©©e’¹€©k¹őŰŮ"Ģ ٓ ſŮŦŮ‚©©eűŦ#€ŰŦŮűs©ſsű €kŦ“ ®’Ÿ‚ſŦ‚œ¡Ů»€©àà ‚8 Ɓvàà sj ®¢€ű‘¡Ŧ»€ààkk¹‚¥ »v Ŧƀ€ ƀŮŦŮsj ’Űs«¡ˆg #€¡űs>ſsٓ ŦŰٓ ƀ€k¡š„ž #€¡‚©œ«j¹ٓ ſs8àà ƁŮűŦ"ģ sjàà ‚8l’jűŦ®dŦƁſs8àà ƁŮ sſق¹ŽŮŮŰŮ#€ààkk¹®őŰŮŦŰ ĄsųƁŰ‘¡‚8lűŦ®¥¡ſs8àà ƁŮ ‘¡ŦűŦ€d®fkũss<©s’ààisg

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ŠÂü¼öÂýÆ

#v‚¢ŰŦ‚’“Ůۓ’8 ¢ Ė’i©àà Ɓ’®k©Ÿ‚kƁ^k‚ŮƁŰƁs Ąs¢Ɓſss©¢űŦ®¡s…g»Ž“e ƀŰƁŮ‘¡ŦŰsààšŰŮ®k©Ÿ‚kűŦ‚àào8 »ƀŰƁŮſšűŦ’ààŸ‚¢Ŧ#€ààs¡®ۓàài7 „©i©3sààŦvàà Ŧƀ€sM®sĄ‚ààŦ ƀŰƁŮſšĄsۓs©k©ĄƁŰűŦ2ſs‚¢Ŧ ſsűſšĄsĄűƁ€i¢ƁsĄűƁŮſű“

‘¡ŦŰŮ#v Ŧƀق¹Œ©“®“ ’ŦŰ »®Ŧ‚üĄsŬ‚ űŦſŦ€k‚k»ſsű ‘©¡ƒĄŦ‚àà®àà €k»®ŝ‚«àঠƀŮsf8 Ŧ###ƁsŰŮsŸ»sŲs7»sƀقž #€ق¹® űŦĄŰs©àà>ſ“¦j’¡“f‚`ŰŮ ūƁŦ’ƒ©sààĄűƁŮƁŰŸŦ“ààŦ»s‚k sق¹ĄŮs¡űv‚àà_©žƁ€©àà Űٓ ®k©Ÿ‚ků“ààfŠbws’àà¹Ą€ ſŦ“®ƀŰƁŮ‘¡Ŧx¡ŦŰų“gűŦ#€àà »®ŦŮs¢»®8 šƁ‚l’g’8ŸŦ“Ŧ »‚ ’ »“i’ »’‚’8»’¦ƁŰŮs ŭsàà ’g’8»“iƁŮ®àࢀűv ŰŮ »®¡s8 Ɓ®j©i ŦĄs¢ŸŦ“Ŧ»®ű“¢ ®¢‚»ĄŰsŦ¢»®¥¦©ž® s7ƀs #قžsŦŰ###Ɓ ſŦ€k‚kžsWűŦŲs7ƀs ‚`ŰŮ ‚ààŦ’àà’à๮ààŦ€k‚k’ààijűŦ ĄŦ‚€k“eàà_®8kàà ĄsĄűƁŮƁŰ ’®j¡€Ɓ®8kàà Ąs‚kĄűŦ€ŦƀŦŰ ſs7sƁٓàà ®ũ“ŮſslfŦ ũ‚làà ƁŰs78ŦĄŦŰŦُsàà_‘¡Ŧ ſsűſšŰŮ®àà8Ɓ€ٓ®ààsj8Ŧ ŧ´®kd¡ſŦŰs¹‚bžsàà’ĄŦ’iü #v ŦƀٓźƁ‚dsűƁŮ

#v ŦŒi8=ĄsſsűŽ“ ŰŮ ũs©’®8k ĄsĄűƁŮƁŰ»ſŦ‚¡ŦŰŮ €kŮ®’ŦŮŦſsk¦jٓ ‚¡ž‚©o Ąs…gŰŮź‚œàà ®“C’Ÿ‚¢ŦƁ ũs©“` sààŦ€¡š®€¡€ž®ààŦ‚¡Ŧ #€kŮ®Mvàà ŮűŦŦŰ…¡“ ®ààŦ‚¡Ŧ ŰŮ ſŦ€ààk‚k ®àà7 ũŦŮsààg8Ŧ Ąűsàà ’©7 űŦƒ©‚žƁŶsg®ad űŦ €àࡀ «7àà ĄűŦقààž€ksj Ɓ ſseŰŦ’ŦŰ®s8àà sĄs’¡s…g Œi8= skŰŮų‚œ‘¡ŦƁŮŰƁš® ‚œ¡€¥¡űŦũƁsààf8ŋis¹ĄŦ’àà“¢’ ®š‚ũsji¹U ƁŮ#€k¹®Ą‚¢ƀ“i ‚àà űŦv sfĄŦ‚àஓ¹ˆ ’àà ũŦ‚©oűŦ®¥¡»€ŪŮŦ“Ɓſsb©àà #v Ŧ’k¡‚¡Ů‚k‘¡ŦŰŮŰs¥ š ƀĖ ŰƁŮź´ ‚ſsàà¡Ű“j©Ɓſs©s=i¡Ŧ ƀĖ €jĄsƀ“©àà űŦ®ààœj’à๏7 vdkŰŮ€ق¹®ĄƁ‚©ž®sàà s

Ɓ€ŮŰƁš€¡€ž®is¹®“¢‚¢Ů®s> »ĄűƁŮ«“ž»ĄűƁŮĄŰű»ĄűƁِ_¡‚Ŧ űŦ…©###ƁĄűƁŮſ“8´¢»ĄűƁŮ’i©i

‘ĄűƁ‚Ŧ’Ė ©¹‚ŰŮŠŦƁő“à੏8Ÿ ®¡sĄŰsfŰŮƁق¹Ŧ€©žūŦƁŰ®¢€ks s¥ƀĖ “B€ žsŝŦ’gbkſšŰŮ’¹ ſšŰŮ#vàà Ŧƀ€ ‘àà ƁŰŋààis¹ſš vsv Ů€kŸűŦ®¡s’¥»sĄŰsf ĄsƀŰŦ“œk ũۓ’’¹€àà Ŧ€©ž Ɓٓààƀ€sĄsàà‚ààƀ€àà Žsů ’’¹®fi8=Ąs’ŸŰsžűŦ®¡s’“M sŦٓƀ€ ’8sſs8¹űŦŮs¡űŽsj8Ŧ ٓ®j_žĄs’ŸŰsž’’©7àà ‚8_© €ksjƀ€àà ĄűƁŮĄŰűũsdbƒ©Ɓ ®Ŧ“‘¡ŦŰِƀűƁ‚Ŧ’¹®¡sts #v Ŧƀ€ ’8s ‘‚ŽŦŮ®àà¹ŰŦ€űsàà€d®j¹ «i© ’¤ŰŮĄűƁ‚ŦſŦ‚¡ŦŰŮ®¢€ks ’¹v Ŧƀ€šv Ů’ſsàà s¹«¡Ůƒ ſšűŦ…©žſ‚àà’àà s¡ƁŮ’Ŷ“‚ űŦĄŰs©>őŰŦ€»‘¡ŦűŦ‚©#vàà Ŧ

®8àà ŮŠ¡skűŦ®¥¡ĄűƁŮſű“àà

ſs8 ŦŰŮ’¹vàà Ŧ®Ŧ‚¡ŦĄs‚kƁ űŦ®adƁſs8àà>Ÿ“iƁſs8àà>©

#ق©¢®žsààŝŦſŦ‚àà¡Ŧ‚œ¡Ůàà sk űŦ‚8àà_©sĄűƁŮſű“àà ĄsààŬ‚

űŦsق©¢®žslŦĝ“iſsűĄss¡ƁŰ #€kk¹®®¢€űſšŰŮ’¹®8d©7

Ąs’ŸŰsž~b ĄƁŰĄűƁŮſű“ ŰŮ ®œŰĄslŞsààŦŰ®¡sŬ‚ »ƀŮsàà

ſű“ «j¹sŰs¹‘¡Ŧ#€kk¹®© ‚ Ąs’©=Ɓٓàà ®žsààŝŦŧ´ààƁ #€űƁŮ®’ŸŰsžĄƁŰ®f¡‚ ĄűƁŮſű“àà ĄŦ‚ààŦĄsààųƁŰŰŮ ĄŦ‚ŋ“jd#ŮŰŦŮٓààƁĄŮs¡űŸ“k ®sĄűƁ€i¢ƀs¢Űs¹űŦĄűƁŮſű“àà

źsĄŦ‚ƀ‚¡ŦŮs¡©b8>¥ ’ #ٓ ®ƀŮsf8 Ŧ’ŸŰsžUàà ŦŮ’œ »vààsŰű »ſsàà8¹ Ąsàà’ŸŰsž ĄƁŰ

Ąs‚œks¡®àà>¡ŰĐ ĄsőƁŮ’ij ĄsĄŰsfŰŮŰsjàà ®®¢€kàà>¡Ű €¡p’¹€švàà Ů’ſŦ‚¡Ŧ‚àà Ŧ‚

ſŦ‚¡ŦŰŮĄűƁŮſű“ Ɓ®¢€ksūŦƁŰ

ĄsųƁŰĄŦ’7kžƁ®jàà_ž»®j_¡‚Ŧ ŰŮƁٓ ®Ŧ‚ŦĄűƁŮſű“ Œi8= źs©Ŧ»®j_ž»®jàà_¡‚ŦĄsĐűŦſš Đ»ƀ€gĐ»ſ“àà8´¢Đ»®àà“k` #ٓ ®ƀŮsf8 Ŧ’‚ ĐƁ’i©i ŰŮ’¹®ق…©žŽsàà ŰŦƒvàà_ ‚làà_l‚làà ®¥¡ŮƒŰŮ€k‚j¹Űs ۃàà Ąsàà¡ŰŮ®àà“kƀĖ Űsààk¹ŰŮƁ ƒųŰƁ‚žƁ’ivàà_¹’€k8>¡ű® ſsš#€€Ŧہ¢®Űs¢űƁŰ€kfàà “¢Ɓ Ŋ‚s Ɓ€€©Ÿ®ŦŰſŦ€kfàà “¢_ž ƒ©ŦŰU ƁŮŰs¹Ɓ€ààk8s®’ŸŰsž s’’¹ĄŰŦŮ« sàà Ąsſű“ s #€ŮŦŮ®žsŝŦ€ŦƀŮsl ŰŮſŦ‚¡Ŧũ´ŧ‚ŰŮſsűſsààjŰŮ

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

20


19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

18


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


sjk©

€kk¹®®f=ŦŰٓ ſŦ€ű‚’¹®¡sŰs8 Ŧ‚ž“

Jay-ZƁ’>s© ®kd¡®g©àà “ĄsŰs8àà Ŧ‚ž“ ‚8 Ů»ĄŦ“¡Ŧ“àài ƁŦ€“Žs ‘©8>Şslš#vàà ŦĄű®Ɓ’àà>s© “isŦ#€k8‚¢‘_’¡“ŦV8f»’7k ƁŮűƁŰŰŮŦŰ ®i¡sWƁŦ‘¡€ŦƁ’¹v Ŧ®s¢Űs8àà ſs¹Ů“¹űŦ®¥¡

őŦ‚8 Ŧ’ĄŦ‚…8©d“ŮۓŰŮٓ s كs %v “ٓ ‚8©˜“ŰŮƁŦ#ŮŦŮŰŦ€_s„¥ĄŰŦ¢

ſslkžŦŰslšũۓųۀžŦ‚Ÿ’¹ٓ ®’“8 ſƁ‚©ƁŦſƁ€s®8Ɓ»ſsűſš3%vàà Ŧƀق¹® «¡9©8>Ŧ“®Ɓ¡€ ®M’8 sk »©8Ű® 2#©k¹®¢€űĄŮsőٓ¹ ŽïŮŦí ŦŰIŦ‚8 ŮĄs„¥Ŧ“ ®M‘%s¥©Ɓ‚8¥Ŧ’3 ‘¡Ŧ#‘¥ŦŰŰs¹‘¡Ŧsfb„ž#k¹‚_8kv‚8k¡ŦŰŮ űŦ®¥¡»ưƯžs’®¡s©s8¡‚ƀ€kŦ“ ‘¡ŦžƁŮž“àà7š #2#žŰŦŮ“űŦŦŰ…ààŦ“ ‘¡Ŧ’¹vàà ŦĄŰs‘©ƁŮ ĄŮ´©ưƮƯưƁưƮƯƯŽsàà Ąsž“7š‘¡‚ųƁ‚‚ž Ɓv Ŧƀق¹‚àà_8kŦŰs„¥s¥©Ɓ‚8¥Ŧs¡“¢sŦ ‘¡ŦűŦts‚7 slk‘¡Ŧ»’8 ¢Žs ŰŮ’87Ŧ#ٓ Űs«¡ˆgƁ€ŰŦ€s’sàà ŰŰŮƁŦſ€àà ƀ€¡Ů’ #€k8>s7¡űŰs©>ƁŮsſŦ‚8 Ů s‘¡‚‚ųŰŦƒ¢’#vàà Ŧƀ€àà ‚_8k…>¥ ſŦ€ű‚’¹€k8>©®s¢Űs8 slk»Ąű®Ɓ’>s© ƒ‚ŦŰs©“ #€ŰŦŮ®’œŰƁٞقƁs’sàà Ű€¡ŮűŦŦŰٓ vàà ŦŰƁőŰ®i© ®Ůs¹šƀƒ¡sƀ€‚’àà_©ž‚k ‚¥ű‚ ’¹¡Ŧƀق¹®‚dŦŰ®ààŦ€k‚ks<k¡ŦŰŮ …Ŧ€ű‚űŦ®àà s¥ƀŰsŰŮxŜĄsŲs¥’àà #€ŰŦŮų‚>jƁ’>s©’s_ »ĄŮ´©ưƮƮƲŽs ‚7sàà ŮŰŮ#v ŦƀŮŦŮŰŦ€àà_ «¡®kd¡»’8 ¢Žs ’¡Ű“ŰŮ»IJĬǩ"ĊƁ’àà>s© űŦ®àà>¥ƗĄŦ“¡Ŧ“iƗſsàà ‚8 Ů€“űŦ„žƀs #€ق¹‚_8kĪıŀŀńĒŀǥıĮǦǩĔĬňŕıňv¡sàà ŰŮŦŰƁŦ „¥s€k8‚¢©j`sŰs8 Ŧ‚ž“ ‘¡ŦſšűŦ„ž “i®8Ɓslš#€kk¥‚_8kŦŰſsàà €ű‚űŦĄ‚œ¡Ů ĄƁŰ“8ž«¡’àà_©j»€kk¹®®djŮŰŦƁŦŰĄŦ“¡Ŧ Žsàà ‚7s8¤àà ƀsŰŮ’87Ŧ#€űŦ€Ŧ®ƁŦũۓ ƀŮŦ“s ‘¡Ŧ®8Ɓ»ti v‚Ųs¥«¡»’8àà ¢ ‘¡ŦũۓűŦ»€ٓ~¡‚fŽ“eàà_ٓ ¡sĄƁŰ ſ“j© ƗųكsƁŽŮï Ŧí »‚78¹ŦƀsŰŮ#ٓ7ƀ€kŦ“ #v Ŧ’8‚¢„¥®¥ Ŧ“¡ۓ ’s7¡űőٓ¹ €k8>Ŧ“ŧ“ ®i© slšsŦ#€€ ŰŦق>žƗ®¥“¹ ®8ƁŦ#€kk¹®f=s’sàà Ű€¡ŮűŦŦŰſsàà_¹Ů“¹ ſ“>¥¥¡s ’#ٓƀق¹®f=’jűŦƒ©ŦŰٓ ĄŰŦŮŰsſŦŰƁŮ Ěsž®g©àà “ƀsàà Ůsž‘¡‚ šƗſ“àà>¥¥àà¡s ’¹ٓ‘¡ŦĈĬŃļŕǩēĬļň’àài<€ààiĄƁŰŸ“àà™“ ſٓŰŦŮŰsűŦ®>¹ſsj¡ŦűűŦ…©žƀsƁŮs’¥¡Ű“ ®f=s’sàà Ű€¡ŮűŦŦŰٓ ſŦ€ű‚’àà¥k¡ŦűŦƗ …Ŧ€ű‚Ɓſű«¡ſق¹t©gd3%v Ŧ’8f¢ƒ‚ŦŰ Ɓ„¥’“¢¬©ƒ©€“űŦ„ž#vàà Ŧ€‚7 ŽŮï Ŧí ſŦ€ű‚ƀ‚lŸƁŦ#ٓààŮsg8ŦŮۓ’àà_©jق¹® #v Ŧƀ€_‚_8kslš€ű‚žs®8Ɓ‚¡“` ŧs<Ɓ«àà ss€ٓſƁ‚©’¹®sœkŦŰٓ ƀق¹’s™Ŧ‘©k¦jƁŦ2#vàà Ŧ®sàà>Ŧ‚©ĄŰs¹ Ɓſs¢Űs8àà ’¹vàà Ŧ’³ŮssŰs©àà>’àà¹ٓàà ſs_Ŧ€ű‚ũۓſ€s “žĄŦ‚ŦŰsŰs8 Ŧ‚ž“

…Ŧ€ű‚’¥k¡ŦĄŦ‚ƒ‚ŦŰ#€kŮŰŦ‚ààŮsg8ŦŮۓ #€k¹®M®¢€űŮƁ“©sŰŮ»€k s7s’s Ű€¡ŮŰŮ ŰŮų€ű‚’ Ɓٓ ŰŦقi©‚àà>jƀŦ‚j’ƁŦ #€k¹®®¢€ű“¥¡ƒ¥“©"Ų“˜s

ƁŮss¥¡ŰŦ Ąs„¥űŦv‚8k¡Ŧ’àà¹ŮŰŦŮٓƁ©Ů«¡ˆààg ƀۀšžsàà’®¡s‚žŰsààƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ€ààű‚’àà

#v Ŧƀ€_‚žs¥©Ɓ‚8¥Ŧ®Ɓ®àà #ƁŦ#ĄŮ»ƱƮƮƮ ’ƁŦ»‚7s ŮƀsŰŮ#v ŦŰs¹’csüŰs©>ƁŮs

»v ¢ŰŮĄŮ´©ưƮƮƴŽs ŰŮ®8Ɓ#€sàà “ž® „‚ž©Ɓsſ“àà>¥ŰŮsƗſ“àà>¥‘¡‚s¹ ’ŦŮŦűŦ"ưà੘s¥©„‚žƁ„àࡂž»Ưà੘s¥© ŦŰſs¹Ů“àà¹ũۓ‚œ¡ŮƁŮűűsàà‚àà ¥¡sƀŦŰ ĄŦ’7s`ŰŮ»ĄŮ´©ưƮƯưŽs ŰŮ#€s “ž®M ſ“k¹Ŧ»vf¢ƁŦ’ààvàà ŦŮĄ‚fk¡ƁŦ‚žŦs„¡‚ž’¹ ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ſŦ‚¡Ŧ

v©“kP žűŦ“’™‚ €s®_¡ŦŰš ŰŮt>Ÿ‚ s’s ƁŰŦŮ s’s ƁŰŦŮŰŮٓ“tàà>Ÿ‚ſƁ€ Ąs®¢€k¡sMƁsv¹‚àà ’àà€àà¡s Ż“tàà>Ÿ‚Żs`Ŧvààl®d¡ű“ %قàเà੹oĄƁ#ٓàà ƀŮŦŮũٓàà Œi¥Š¡ű“Ąs®¢€k¡sMƁsv¹‚ ũۓ’àஓ‚ž´ààŦŽ“7’àà Ŧ€¡ŰsUàà ŦŮŶ‚àà ’®sŦ ®s7© #€k8>ź‚`ĄŦ‚ƀs’

ĄŦ‚€¡s‘àà©k¦jsƀsœàà_ŦŮ%vf¢ ’™‚ƒ¹Ŧ‚‚¡sàà v©sd‚ũŰsc ĄŰŦƒ¢‚ƒ©®8 Ŧ€lƁ®àà_¡ŦŰšž´Ŧ Ą€ũۓ’ŦŰő‚8àà_Ąsv_¢ ’ŦŰſš’ààssųŰŦƒàà¢ƁĄ‚àੜ©ž #€kk¹Žs ŰŦƁŰŦŮƁŦſsűs

%ق¹ž´ŦƁŰŦŮƁŦſsűsàà „©¡Ű ®8 Ŧ€lƁ®_¡ŦŰšžűŦ“’™‚ƁٓƁ s’s ƁŰŦŮŰŮvsŦtàà>Ÿ‚€s ’#v ŦŒiŚƁŸ“kP€kfàà ŦŽƁŦűŦ ũŰŦűƁ®sàà ŰŸ´ Ŧƀsœàà¡sžųŰŦƒ¢ ĄŦ’sŰŮ®s7©àà €jŦ»vàà Ŧ€l ž“iĄsƀsœ_ŦŮĄsàà ƁŰ’ŧsb ŰůšŽƁŦ¡ŰsűŦ%vf¢ۓàà_¹®¥ ƒž ®_¡ŦŰšƀŮŰƁš‚’“¢‚€¡‚ Žsàà>Ŧ žŰšsĄ‚àੜŰ€¹ſƁ€®8àà Ŧ€lƁ vsŦt>Ÿ‚ƁŰŦŮƁŦſsűsàà

Ÿ“kPs’s ƁŰŦŮˆàà “v´ Ɓ ŒiŚ’o>‘¡Ŧ’ſق¥jƁv Ŧ ž´Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ#ٓàà ®ŧ“àà>ü

ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ũŦŰsŦ

ƁŰٓ Ʊſ€ ű“ űs¢ RTAˆ “ ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®Ů"ũŦŰsŦ 2013’s©ŰƁs ¡Űƀsœ_¡sM 2013’¡Ű“7s5%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs %ĄŰŦƒ¢‚ü šǥĭĬļĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔńŃǦıŃŕļńŃĬŃİ ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕňı ĪĬŀŀʼnǚƟǛ Ɓ®¥ ƒ¤Ŧ€Ů®iiHŦ‘©„Ŧ‚fk¹Ɓƀsœ_¡sM ŧ‚®¥ ƒ¤Ŧ€Ůƀsœ_¡sM 2013’¡Ű“7s5%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs %ĄŰŦƒ¢‚ü šǥĭĬļĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔńŃǦıŃŕļńŃĬŃİ ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕňı ĪĬŀŀʼnǜƟǝƟǞƟǟƟĆķıļĿķľĬĿŕńǥŁĪĬŀŀƟ ņĬǦļŀļńŃ ’s©ŰƁs ’8©>¡‚8¥Ŧ%ƀsœ_¡sM 2013’¡Ű“19s17%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs %ĄŰŦƒ¢‚ü šǥĭĬļĮŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀĔńŃǦıŃŕļńŃĬŃİ ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕňı ĪĬŀŀʼnǘƟǙƟǚƟǛƟǜƟǝƟǞƟǟƟĆķıļĿķľĬĿ" ŕńǥŁĪĬŀŀƟĆķıļĿķĆĬııİĪĬŀŀǘƟĆķıļĿķ ĆĬııİĪĬŀŀǙƟĆķıļĿķĆĬııİĪĬŀŀǚ

àࡀ7űŦąćđĄŦƀŮsààààgƁààjſsűsàà

’ٓ ’©ig¡s ƁűŦƁŰٓ ’àà v “ 8>©

űŦƀŮsf8 ŦĄs’ĔłĦƀق_®d©7 űs¢8>©

ĶńńŕĬķĒĔv¹‚ ĄŰs¥js®i©>Ąsv “àà

#ŮŦŮ‚7 ĦĬʼnĶĶĔ ũs€ v¹‚àà s‚¡€»đĭİǥŀŀĬķđŀľĬİĬŃļ ®¡“’‚àà©…=„©¡ŰƁ®s7©8àà_žƁ®ààk ’¹ŦŰ‘‚¹Űs_8ŦĔłĦ8àà>© űŦƀŮsf8 Ŧ%vf¢ ŧ“>ü‘©ű…¡s‚¢®iŦŦ“űŦ®¥¡Ɓv Ŧ s’>¡sgŰŮv Ŧ‚aŰs©>vàà>¡űˆ©üĄŦ‚ #€s Ű®Ŧ€’ŦŰٓ ® ŦŰ‘‚¹€©>¹““Űsàà_8Ŧ’¹®i©>Ąsv “

ưġƲũŦŰsŦ%Š7k ƁŰٓ ۓ“ŰŮsv “àà ŻŦ‚8ŦűŦs’àà¹

ŰŮ’©ƁŦv ŦقžűsƁ‘¥>žŦƁŽsg8Ŧ v ŦŮ€Ŧ“Ş’j¡‚ƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ «sŰŦ€ààs‚»ĆǥŀŕĬŃĭļŃłĬʼnʼnıňđŀĆǥǧĬļİļ ƀŰsjàà ’©´Ŧ»ƀ€ü8®àà‚ũŦŰsŦĄƒàโ ũŦۂg’’“s’¡“ŦVưư¡ŰsŰŮŦŰĢƲ/ưƮƯƱ ĄŦ‚‘¥>ĄsžŦƁ’ƀŰsàà ŦsƁĄŮslkàà_©ž ®sĄsv¹‚àà Ɓs«sŰŮĄŮ‚ſs¡‚8àà_ #ٓMt¡“` ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€ €“ ſsƒ©®ŮƁ‚8

ĄŮƁű’ààƀ€ü8®àà‚ũŦŰsààŦĄƒ¹‚«ààs ſŦŰŦ¢’¡s‚àà v©sd‚àà®ààk7ŦŰ®ààŦۂg Žsg8ŦſsűŰŮƀ‚ààlƁ’j¡‚v ŦقžűŦő´ààŦ #€¡sM®t¡“`‘¥>ĄsžŦƁv ŦقžűsƁ ŰŮ®sĄsv¹‚àà Ɓs«sűŦ»Žs‘©jŰŮ ٓ ‚csƀ€àà ’8àà Ŧ“ ƀ€ü8®‚ũŦŰsŦ ƱƯsĄƒ¹‚«sŰŮ‘¥àà>ĄsžŦƁƀŰsŰŮŦŰ #€k¡sMž´Ŧ’¡“ŦV

‚kƀsœ_¡sM¡Űsž´Ŧ ưƮƯƱŽs ŰŮ®7 “Ŧ

ŰŮsƀsœ_¡sMv>© ®7 “Ŧ"ũŦŰsŦ ®€ŸsŮ®iiHŦ‘©„Ŧ‚fk¹Ɓƀsœ_¡sM 2013’¡Ű“21s17%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs %ĄŰŦƒ¢‚ü đĭǥšķĬĭļłĬŕļńŃĬŀ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕıň ĮĔĔĪĬŀŀƟƟ11Ɵ10Ɵ9ƟǟƟ7ƟǝƟ5ƟǛƟ3Ɵ2Ɵ1 đŕňļǥŁƟĦňĬŃİĆŕĬŃİđňıĬĬŃİčĬŕıňijňńŃŕ .ŐǥĬǩʼnļİı 2013žŦ€Ŧt skƁv´ ƀsœ_¡sM 2013ĝŰsǛs3%ĄŰŦƒ¢‚¡Űs %ĄŰŦƒ¢‚ü đĭǥšķĬĭļłĬŕļńŃĬŀ›ǨķļĭļŕļńŃĔıŃŕıň đŕňļǥŁĬŃİǛƟ3

ĄŦ‚tàà sk®8‚®ŮŰŮ€ſŦŰŦ€8àà ƁŮ v7 sk’®ŮƁ‚8ŰŮ’¹€¡€€“ ’‚D ‘¡Ŧ#€k8 ŦŮŦŰ€¡Ů‚¢ŰŦƒ¢‚®ŮŰŮưƮƯƱ€“ ŰŮٓ’gbkŰŮٓ Ÿ“ààŰŮ‘©ƁŦ’¹ŮŦ€¡ƁŰ ’Ŧۮـ»®ŮƁ‚8ŰŮv¹‚ŽsŰŮŰsb ®_=’s‚‘¡Ŧ#ŮŦŮŻ“ ®iiHŦ‘©’kü ưƮƯƱ®Ů€¡‚ ƀŰŦ“kàà_ƀŰƁŮ‘àà©j€<űŦ ŮƁ€ŰŮŽs®ŮƁ‚8ƀsœ8>¡ŦűŦ“ ‘¡Ŧ#ٓ U ¢űŦ„žƁ€¡Ů‚¢űsš‚l űŦ€dƯvs

v_¢űsƁŰƁs€Ŧ‚Űs©ŞĄsƀsœ8>¡ŦűŦ ſšŰŮƁvs¡’Ws Žs®Ůƀsœ8>¡Ŧ’ـ< ’ƀŰslƁ’s8>sĄsŲs7űŦĄŦ’“j< #€ ’8 Ŧ¢…¡sM ű“©Œi¢%Š7k

ưƮƯư®7 “Ŧ‚kƀsœ_¡sM“ĄŰŦƒ¢‚Žs7Ů’ ƀŰƁŮ‘©j<kž»’8 ¢Žsàà ‚7Ŧ“ƯƮsƲ¡ŰsŰŮ ưƱsưƮ¡ŰsŰŮưƮƯƱŽsàà ŰŮƒ©ƀsœàà_¡sM‘¡Ŧ #€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚‚7Ŧ“ ſs<©Űs©>’s‚‘¡ŦŽs>Ŧ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ űŦƁ€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚‘©àà_©žĄsŽsàà űŦ‚ƒ©œŦ vlſsl‚ s‚ űŦ‚‚ĄsĄ‚s¢ƁſŦ€k‚k #€š€Ŧ“ ààj’ũ“Ů…àà¡sj‘¡ŦŰŮv¹‚àà ƀsœ_¡sM«¡űŦ‚8_©ĄŮŦ€¡ƁŰ®7 “Ŧ‚kƀsœ_¡sM ‚sdƁſۀ‚kĄŦ‚قf‚`ükĄ‚8>Ɓƀٓ #€k¹®Ŧ‚ŦŰ«7 ƁŮ‘¡Ŧ©fiƁ ƲİĬǩʼn%Š7k ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806


ISSUE 806

/

www.ertebat.ae

/

10


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

’¡“ŦVưģ’7k C° ưģsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƯƳsُŦ€®s8š

’¡“ŦVưƲ’7k_¥¡

C° ưģsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƯƴsُŦ€®s8š

’¡“ŦVưƳ’7k ƁŮ

C° ưƲsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƯƴsُŦ€®s8š

’¡“ŦVưƴ’7k ’

C° ưƳsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƮsُŦ€®s8š

’¡“ŦVƱƮ’7k ŰslŸ

C° ưģsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƮsُŦ€®s8š

’¡“ŦVƱƯ’7k xkž

C° ưĢsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƯƴsُŦ€®s8š

’¡Ű“Ư’dj

C° ưģsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƯƳsُŦ€®s8š

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

’Űs ŰŮĄ‚l v_¢Ŵ“`=Ų““Ŧ

ĄŦ‚’àเkàà s®ƀ€kk¹«k Ąs8àà>©

ſŦ‚s>®8ŦŰŧs7 Ŧſs8>űĄŦ‚Ɓſs8>s #ŮŰƁš€kŦ“ Ŧ‚ŦŰ űŦƀsœ8àà>¡ŦƯƳĄŦŰŦŮsŲ““Ŧ‘¡Ŧvàà Ŧ®k8f¢ ſsGŦ»Ű“kŦ€<àà>»’Űsàà Ąƒ¹‚ŰŦűs»’ij ƀű“Ɓs7`gŦ»®sŰŦűs»űs<HŦŰs_š»…©ۓ¹ ‘¡Ŧvsàà ſŦ€©Ɓ“iſ“àà>¡ŮŦۏ8»®´àà Ŧ #€ s®ũŰsŦ ‚Ɓƀٓ’g©ŮƯĢƁvsàà Ưۓ‘¡Ŧſsűũ€àà ưġsƒ©Ų““Ŧ‘¡ŦĄsˆ©i#€ s®’8fűƁŰ Žs>¢ŰƒŮŦ‚ŦĄŦ‚ſšvj©Ɓ’8 ŦŮŰs78Ŧvs

ƀ€ ’8‚¢‚cŰِŰŮġĢſs¹Ů“¹ĄŦ‚ƁŰŮƳĢ #v Ŧ ű“©Œi¢%Š7k

vl€¡€ſ“st¡“` v=8¡sž®¢ƒ©¹sž Žs¡ŰƴƮģƮ Žs¡ŰƴưƱƮ Žs¡ŰƴĢĢƮ Žs¡ŰƴƴưƮ Žs¡ŰƴĢƳƮ Žs¡ŰƴĢĢƮ

’7k ’7k «¡ ’7k ƁŮ ’7k ’

’7k ŰslŸ ’7k xkž

ŰŮĄű“ …š%®Ů„©iž v Ŧƀٓv ŰŮs’f©i ū‚ ū‚ƱƮ’g7 ŰŮĄű“ …šųŰŦƒ¢»®Ů„©iž’8f¢’ sv¡s ŧƁŰŮ’d¡s ‘¡Ŧ#v Ŧƀٓv ŰŮs’f©i vg©gĄű“àà …šƀŰsŰŮ®sj8ŦĄs’¥7àà Ɓ v_žŰŮŦŰۓ’¹®¡s„¥Žsàà ŰŦsƁ’8àà Ŧ€ ®8‚8k¡ŦſŦ‚Űs¹ˆàà “ƀŮŦŮ®Ųs¥dŦ’f©i ū‚ ũssàà Űى©i’»vg©gŰŮ#ٓ’8‚¢ũۓ Ąs’id ŮƁŮſŦ“k’ss78 Ŧ’7k ’ űƁŰ’©ƁŦ Žs ’¹ŻsfŦ‘¡Ŧ„©iž’8f¢’#ٓƀ€¡Ů‚¢ž´Ŧ…š ŋs78 Ŧٓƀ€šٓƁ’‰©i’‚Ŧ‚ƒ©’8àà ¢ ű“©Œi¢%Š7k#v Ŧƀ€¡Ů‚¢ž´ŦĄű“ …š 9

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 806

€Ŧ“®Ą€¡€ſ“s7 »®7 “ŦĄŰŦقl €ks Ű®t©àà š‚l ’’¹®Ŧ€Ɓ‚làà s #€ s’8 ŦŮ®“sŮۓ ‚ v Ŧ€l‚¡€»ĴķĬŀļijĬľńķĬŁŁıİđŀąǥŁĬļŕķļ ˆ “€¡€ſ“s‘¡Ŧ%vf¢»ĄŰŦقl ŰŮ®“j „©¡ŰƁſs©lŽš€¡Ŧű‘’f©i ©àà ŧsk<©s ŰŮſs Űűs’¹ĄŰ“ ’ƀ€¡Ů‚¢ůsŚŦĄŰŦقlàà #€ŰŦŮŦŰſ“sŽsjŦ®¡sŦ“‚™sŽs ®¡sŦ“ĄŰŦقl ſŦۓo»ſ“s‘¡ŦŲs Ŧ‚ €ks®¡ssb t¥‚’¹ĄŮŦ‚Ŧ’j¡‚Ɓ’©7k Ąs“ist`»ſss© Űُ©7“ŦſٓààMsŰ Ɓű“<ſƁ€Ąsàà‘©¤j¹»űs<‚©®se©i7 ŦŰŦŮŦŰ€“ ®s™ŦĄŦƀŰŦ“sĄsUšt` #€k s® Ą‚œ¡ŮĄsààv©sdsàà‘©k¦jſ“ààs‘àà¡Ŧ s¡Ɓ‚làà ‚s ’ſ€sàà Űۂ™’‚<k’¹ #ٓM€Ŧ“ Ůۓ ‚ƒ©€“ ®“jv Ŧ€l †g’ſŦ“®sààv©sd’“¢‘¡Ŧ’ijűŦ ŰŮŽ´8 Ŧws’¹sſŦۓ8 ŰƁs‚=8 ŦŰŮ #ق¹ƀŰs ŦŮق¢®®“jv´

ƲİĬǩʼn%Š7k

ƀقžs’Űs ĄŰŦ¢’¡s‚àà Ɓ’d “ſsűsàà

%ق¹ž´ŦũŰsŦ‘¡ŦĄsƀVƁ‚ž«¡űsűŦĄŰŦقàà Űs¹’Űs ũŰsŦŰŮĄ‚làà v_¢Ų““Ŧ’àà #€ٓMűsšŦŰٓ Ąsſs¥®‚dź€s’¹sŲ““Ŧ‘¡Ŧũs€ ſŦ‚œ ق¢’ũŰsŦ‘¡Ŧ®s8àà sŰsšƁ† sàà ƀ€k¡šŰŮƁƀ€¡Ů‚¢űsšŲ““Ŧ’ ˆ “€ s® ®s Űũs€ ũss ƁsŲ““ŦŮŦ€d’«¡Ůƒ #€ €Ŧ“ ƀŮƁƒŦsſš €kŦ“®ſŦ‚œ ق¢»sŲ““Ŧ‘¡ŦűŦƀŮsf8àà Ŧs #€k¡sM€¡Ůűs’Űs ®€¡ŮĄsſs¥űŦ®8ŦŰ’ ‚sàà>‚fƲư…¡s<k¢’g7 ƁŮĄsŲ““Ŧ‘àà¡Ŧ ®¡Ŧ“ƁŧšƁĄ“ààˆ¡Ŧ‚àà stàà skƁ€ŰŦŮŦŰ Ɓ®€àà űsĄsŒgàà ĄŦŰŦŮƁ®Ŧ‚ ũŰsŦ‘¡Ŧ

ۓƀŰŦ“k_űsš’¡Ű“Ʋ ’Űs ŰŮ

’¡Ű“Ʋ¡ŰsűŦưƮƯƱ»’Űs ۓƀŰŦ“kàà_ €Ŧ“ ’ŦŮŦ’¡Ű“ƯĢ¡ŰssƁŮق¢®űsš ‚®€¡ŮŽs>ŦƀŰŦ“k_ŮƁŰ®Űsc8Ŧ#v ŦŮ ۓasƁ€¡€ſsàà_‘¡€kŸs’àà_©jűŦ €¡€ĄŦ’‚DŮs<¡ŦĄŦ‚®iiHŦ‘©ſŦ€k‚k ‘¡Ŧ‚àà s‚ ŰŮſs¥ƯġŰŮ®€sŮs¡’ààƁ #Ůق¢ŰŦƒ¢‚ũŰsŦ ſsűsàà „àà©¡Ű»ľńķĬŁıİđŀļđŀłńŁĬŃ %vf¢’Űsàà Ą‚œàà ق¢ƁũŰsD’dàà “ ‘¡ŦŠ¡sƁ‘¡‚‚78dűŦ’Űs ۓƀŰŦ“k_ #Ůق¢®ŧ“>üũŰsŦ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Ć°ĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k Ĺ°slÂ&#x;Ć Â&#x2019;7kĂ Ă _ÂĽÂĄÄ&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;Ă Ă _Â&#x2018;ÂĄĹŚ Ž¼àà Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8Ă Ă  Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽÂ&#x2019;=Ă Ă > #ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;`###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153; Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A; sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽÂ&#x2018;ŠkÂŚj #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄs>Ć Â&#x2019;Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A; Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽi%ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Šàà_jskĹĄſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x; Â?ŠÂ?Â&#x201C;%Â&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsààŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >ŠsdŰ³ŌĆ Â&#x20AC;³Ō ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƳƎģĆ&#x20AC;Ĺ°sjĂ "Â&#x2018;jlĆł"Â?lĹ˝sĂ 

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Sundays and Wednesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

ƯƯ ƯĢ ưƲ ƹƲ ĥƯ ĥĢ ĥƳ Ģƹ Ģģ ĢƳ ģƎ ģĢ ƲƎ ƳƎ ƳƯ


ƳƮģƀŰsj "ƯƱƴƯ‘jlƳ»’7k_¥¡»lŽs

Sunday, 27 Jan. 2013, Issue 806, 9th Year

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Ertebat Issue 806  
Ertebat Issue 806  

Ertebat Magazine Issue 806