Page 1


®k©Šs

űŦſŦ“®‚8j¹€k¹®‚©=>Ŧۮٚ»àà_®8Ɓ ĄŦ’s>‘¡Ŧ#v ŦŮ’´s®¡sŰs¹žsŝŦŰsc8ŦƁŦ űŦŦۏgŹŦ‚Ÿƒ¢‚‘¹®dàà “sŦvàà Ŧ®d©7

#Ą“_®¥¡ŰsŰs8‚¢s®€v Ů #€¡š®…©ž“®s˜s>ŰŮ’c´sxk_«¡ ſ“Ÿ#ŮŦŮslv>’¥šűŦ…©€¡s7’oàà>‘¡Ŧ’ ‘©űŦſsűŰƁ‚’Ɓv Ŧ®d©7 »˜s>’“¢‘¡Ŧ #ŮƁŰ®

ź‚ s¹„f’Ůsj8ŦsƁũŰs>ƁũŦ‚s€¡s ®¢€ű«¡ŮŰŦƁũۓ‘¡ŦŰŮ#®k¹ŧs=8ŦŦŰvisg #Ą“ ®t>¦ŮŰs©>Ɓ’sg s ƀŮsf8 Ŧŧ“ slšűŦ‚¢Ŧ’¹ĄŰŦŮ®“ ĄsŮŦ€d8 Ŧ Ɓ€sàà Ű€Ŧ“ v©g“€kiĄs’i’ŦŰ“ٓàà ƁŒàà_¹ŦŰſš€¡s’¹vàà “’s ſƁŰŮŰŮ®<k¢ #€s®Ŧ“ žƁ‚üƁ‚©g’‚¢Ɓ®k¹ūŦ‚=8 Ŧ

’8_¢‚ ſs“>i©s¡ƁősŸ’k© Żs_ĄŦŮŦƀٓl© Ž‚8k¹sũsàà s>ŦƁŰs¥Ŧ‘¡Ŧſ“ŸŰƁs©ŰŮŦŰ ŋis¹®¢€űˆ¡Ŧ‚àà sŦŰٓ ®Ŧ“®“Ɓvàà Ŧ #Ąűs ^ksj ŰŮŦŰĄŰs¹®Ŧ“8’¹ٓàà ®ſšŠs“Ąs€¡Ů‚ vƁ‚ ŦŰĄŰs¹‚€¡s#®ŮžsŝŦſšt skſsű ŰƁšŮ“àà v¡Ŧ‚’¥i®k¥ۂ™slk’sŮŦŮžsààŝŦ #€ s

53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

ƀsſsš

#vàà Ŧƀ€k7¡‚’àà¹ٓàà ®Ŭ‚bĄŮslkàà_©ž ©j`„¤àà Ɓ€©àà_¡€Ŧŧ“ €¡sƀŰsàà‘¡ŦŰŮ ˆg€© ‚€¡s7®¢€űŰŮſق¹«àà>¡ŰűŦ#v‚¢ s¹v sk ’Ɓ®k¹v¡sŰŦŰžű³Ŷs©8Ŧ€¡s #® ‚ƁŦűŦ #vàà ŦgCŽsŰŮ“ĄŮsĄsƁűŰšűŦ®ad ٓƀŮűŧs8 €¡s7ƀŰs‘¡ŦŰŮ

ƀsĄŮ

ƀs‚l

ƀsŰůš

’¥k¡Ŧ’€k¹s¹ŦŰ“’¹ųs®>¹®žŰŮ’àà_©j #ٓ “ŽƁƒƁŶ“g t“ ŰŦ‚‚®jlĄsŲsWv Ŧ‘¥P»ĄŰs¹~bàà ŰŮ #€ €Ŧ“ “t©`Ą‚8lv©d“ſš®žŰŮ’¹ٓ ŦŰ®“ ĄsűƁŰ€¡s‚8_©ų´ƁĄŰs©_s„ž #ĄŰƁšٓƁ’ĄŮs`8ŦŷsFűŦ

ƀs€kf Ŧ

ƀs‘jl #ٓ `8Ɓ’ƀŰsƁŮſŦ‚<Űs¢űƁŰ’¹ق¹ĄŰs¹€¡s ŰŮ‚àà “sŦŮƁŰ®Ɓ€¡š®®sŧ“ Ąsv‚ſsk¦j ®>¹#®s®’“®slš’v7>Ɓ’8 ŦŮٓ Ąss¡ƁŰ®ž ®is®sj©_žƒ€Ů®v ŮűŦŦŰ®¡sv‚‘©kŸ’¹ #v ŦŮ€Ŧ“Ş


®k©Šs

s„žv Ŧ®kàà ƁŰƁvàà ŰŮĄsjkŦŰ»‚¥Ɓg ‚’Ɓ‘©7ŧ“ ŦŰũٓ źŦ‚ Ŧ»slšűŦĄ‚©¢Űs¥ ŰŮ€¡s’¹ٓ ®“’ĄŮslk_©ž#‘¥Ůsj8Ŧ®>¹ Ą‚©œ‚cŰŮŦŰtŦ“’jƁ®k¹‚¥ŧ“ ſšŮۓ #Ą“_ſsj©_žs ‘¹Ŧ€©žŦŰſšŠs_k»‘¹‚¥ũŦ®sũ´¥_’ŧ“ #‘¹Ůs<¡ŦũŦĄŮs`8Ŧv©d™ƁŰŮ®“CƁ

«¡sŦ® ‚ĄŰŦŮ…8 ƁŮ’¹®>¹’“v ŦŰŦ‚ ’ſŦٓ>sق¹‚7®¹€Ŧ€¡s#ٓ ®Šs‚f ’ſšűŦ„ž#€‚©œ’isƁŦƁ“ààűŦv©g“Žs© #€© Ű®Ŧ“ ٓ ’k¡‚¡ŮĄƁűŰš €Ŧ“ ®¥j¹“’ĄŮ‚¹®MŦŰų‚¥’¹®¡sűŦ €Ŧ“ ĄŮƁű’ŦŰvss>sŸs™ƁŦ‘¡ŦƁ€© Ű #ق¹

#®k¹źũŦ®f s®¢€űűŦ€¡sŦŰsžŮšűŦ®ad €Žs’sv Ŧ€® “Ŧ‚®¢€űŰŮſs>Ŧ‚¢Ŧ ũ´¥_Ɓük¡³˜s>€¡s#ٓƀ€àà ’Ŧ“¡ŮŰs #€©_¡€Ŧƀ€k¡š’Ɓق¹ų“Ŧ‚ŦŰ‘ƒĄsŮŰŮƁ ’Ɓ‚7³sŦŰٓ jC’s8àà š»’i“Ɓ‚7s ’“œk¡Ŧ’_©j“ĄŮs`8Ŧٓ¹Ű»ųsŰŦƁ€©Ŧƀ€k¡š #€k¹®‚©©eƁ€s€Ŧ“Ş

ƀsv_l7¡ŮŰŦ

Ɓ®k¹Ąűsàà űsŦŰٓ Űs¥ŦƁ’©ƁŰƀŰsƁŮ€àà¡s ſŦ‚œ#®Ů©7bƀ€šٓƁ’v©d“sŦŰũٓ #ųs7vs8 ƁŮƁſs©Ŧ‚ ŦĄsź‚ #v “ĄƁŰ…©žŽ“ž’ſ€© ŰĄŦ‚ĄŮs¡űĄsƀŦŰ jſš’Ɓŧs=8ŦŦۏƀŦŰ‘¡‚8l®k¹®d €¡s Ɓ€k¹‚Ŧ“ŰŮĄ€àà©ŦsƁŲs¡ĄŰŦœ€àà¡s7#®k¹ #ق©œ“v ŮűŦŦŰ®¡´ Ąsv‚

ƀs‚©

ƀs‘¡ŮŰƁ‚

ƀsŮŦق ŰŮ#ق©¢Ąs®ŮšٓƁŻsjŦŰŮ€¡sU ŦŮv ƁŮƁ_ ٓ ’’¹€ €Ŧ“ ‚<k’ŦŰs¹s¡ŰĄŰs8Ű’ũۓ‘¡Ŧ‚© #€ű®ŦŰŽƁŦź‚»_ŰŮŴ“i #€ű®’jbſŦ‚œ¡ŮƁ #€k¹®’8f šŦŰvků’¹€ Ű®®¡s’“ĄŮs`8Ŧˆ¡Ŧ‚ ŦŰ“ŪŮŦ“ū“’¹ŮŦ€ƀűsŦƁق¹’7i®œ8fàà š‘¡Ŧ‚€¡s #ق7ٓ s

ƀsۓ¡‚l

ũ‚>js¡v ƁŮƁ“‘©‚f«¡Ŷ“‚sĄsź‚ űŦ’¹®8Ɓs#ŮŰƁš®ààٓƁ’®8ŦŰsƁũŰƁ€à๠ũƁsaųŦƀŰsŰŮ€¡s7Ą€_‘;jbĄ‚7 s¡ź‚ #®k¹ ’’¹®>¹#® ‚v©g“’s® sűŦƁ‚ž€ki€¡s vs‘©j’’_©j€k¹vskƀ‚űƁŰ®¢€ű‘©j ’gCĄŦ‚Ɓvàà ŦŮ€kiĄsƁűŰš€¡s#ٓ€Ŧ“ #ق¹ų´slš

ISSUE 799

/

ƀsŮŦق

www.ertebat.ae

/

52


51

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


www.afrina.com ¶fžËZ»Ê]{ÉÁ€]Á,Y€Ì¼m JUMEIRA JUMEIR JU J UME U MEIR ME M EIR IRA IR RA O OP OPP PP DUBAI PP D BA DU DUBA BAI AI MA M MARI MAR MARINE AR RINE RI RIN IN NE E HOTEL HOT OTEL O TEL T EL L

Tel: Tel l: 0 04 4 34 346 46 3933 3933 Sharjah Shar Sha Sh h rrja rjah jah Mina ja Miina a St. Stt S : 06 6 5692692 569269 56926 569 6926 2692 269 92 Sharjah Sha ha arrja rjah j h Al Al Wahdah: Wahd ahdah: ahda hda ah: h 06 h: 06 5334770 53347 53 347 77 70 0 Dubai Dub Du D u ub ba aii Century C Ce ttury Mall: Centu Cen Mal allllll:: 04 a 04 2967334 29673 29673 334 ffacebook.com/afrinasweets fa aceboo

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

50


49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


®‚¢‚

ũs7kš ’ſ€© ŰĄŦ‚ŦŰ~©ü‚©> €©Ůſs_ūs¹

€©k¹Ŧ€©žŦŰ‚¡Ɓs`ź´8 ŦƯƮ

€©k¹Ąƒ©š^Űٓ ƀŦ“GŮ’ƁƁ’ŦŰŮŦ€Ŧ

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

48


ſ“¢s“¢

Æٓ€Ŧ“ ®œŰ’ŸưƮƯƱŽs ^Ű

€ksjDűŦ»‚àà^Ű‚žƒ7àà ^Ű #€k¹®v¡s¥Ž“žƁũŦ‚Ŧ“ űŦſ“8sžv¹‚ vàà>’¹’Ÿ‚®Ɓ ŧŦŮs Ɓƀ€ks»ƀ€ű^ŰſŦ“k’ſš „’¹®¡s7¡űƁŰsƁ^ۻق®žs #€k¹®sgŦŦŰ®œksjƁŽŮsd»ƀsŰ ^ŰűŦŽs7g8àà ŦĄŦ‚’8¥€kŸſ“k¹Ŧ %©k¹®‚¹ůŦŰĄŮ‚űƒ7

ŰŦűsưƮƯưŽsàà ®s¡sžĄsààűƁŰŰŮ ưƮƯưĄs‘¡‚€Ɓ‘¡‚8lv>©’¡ŦŰŦ ſ“8sžv¹‚ ƒ©Žsàà>ŦƁ»€àà ŹŦŮ ƒ7 ŦŰŽs ^Ű’8 ¢ũŦ“k €ks v¹‚ Ŧ‚Ÿ’¹‘¡Ŧ#ق¹®‚d»ĄŮ‚ű ƀق¹ŧs=8ŦŦŰ^Ű‘¡ŦŽs>Ŧſ“8sž ŮŰŦŮٓƁ®fi8=ĄsĄŰ“;vàà Ŧ ų“¢’Ą€dƀs€ààkŸŰŮŋk;jb’¹ ſŦ“®’¹sŝšs®Ɓ#€©àà Ű€Ŧ“ ƀ€ksƁƀ€ű ®¡sƒ©ŸŰƁšŮsàà¡^Ű‘¡Ŧق¹ۓ` ‘ ƁŰĄs^Űsƒ7 »vd©7 €ksj ^Ű»ƒ7 ‘©k¦jƁv Ŧ»ƀƒ7 ‚©c €©Ŧ“®ŦŰſš#€ Ű®‚c’ŧ“ ‘©k¦j#ٓ ®’8‚¢‚cŰŮ€àà Ű

#€¡‚7Űs¹’®¡´ Ɓƀs© ‚8_©ĄV‚ŦĄŦ‚®Űss¡ŮŰű^Űs #€©k¹ƀŮsf8 Ŧ ®œksjƁŽŮsd ŧŦŮs »Ą‚8>¹s ‚©c®¡s^ŰsſŦ“® ^ŰŽs7g8 Ŧ’®šs¡ũsŮŰűƁ€©f s€©Ŧ“®#v Ŧ‚Ŧ“«¡^Űقű #vŰĄŮ‚űƒ7 ſš® Ɓ‚‚Ŧ“‘¡‚8¡ƁűŦU‚¢ƀ€¡Ŧ »ƒ‚»®š»…fk€ks®¡s^ŰsŦŰ

47

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


─ёV┬Њ┬Њk┬Ц

┬А┬ѓ┼░┼«┬«┬б┬ђ┼▒─ё┼д┬ѓ┬њ┬А┬Ђe─ё┼▒s ┬њ┬Е7 #┬ђkk┬╣┬ѓ ┬«┬А┼дкЂs┼░┼«┬ѓ┬АsкЂ┬Ф_ ─ё┼д┬њgbk┼░┼« ┬Ф┬А┬╗┬«┬Аsa┬ђkj├а├а_┼д┼«┬Ф┬А┬Љ┬Еk┬дjv┬А┼░┬Њo┬Љ┬А┼д┼░┼« ┬╗─ё┼░кЂskкЂ┬љiкђ┼▒┬Њ┼░s┬ю┬њs┼▒кЂ┼░┬Ф┬А┬╗┬Ф┬ЕsкЂ┼░┬Їg├╝ ┬Ф┬АкЂ┬« sk ┬Љ┬Е┼▒┼«s8├а├а ┼д┬Ф┬А┬╗┼«┼д┬Њ┬ђkj├а├а_┼д┼«┬Ф┬А #v ┼д┼«┬ђ┼д┬Њ ┼░┬Њa┬Ѓ┬Е┼▓sk v>┬А┼▒ ┬╗┬њs┼░s├а├аl┬Ъ─ё┼▒s├а├а ┬њ┬Е7├а├а v┬А┼░┬Њo┬Љ┬А┼д┼й┬Њ├а├а ┼░┼« ┼▒┼д┬ђkk┬╣┼░s┬╣кЂ┬«┬б┬ђ┼▒┼┐┼д┼«┼░┬Њsa┬ђks┬ђ┬Аs┼┐s7i кЂ┼д┼« ─ё┼▒s ┬њ┬Е7 ┼Йs┬юk┼░┼«┬«┬Аsa┼▓s7┼┐┬ђ┬Е├а├а ┬Њ┬ъ┬њij #┬А┬ѓ┼░┼«кђs┬ю┬Аs┬ъv s

sv ┼дs s─ё┼д┬ѓ─ё┼д┬њdsb┼▒┼д┬«_=v┬А┼░┬Њo┬Љ┬А┼д ┼й┬Њ ┼░┼«┼┐┼д┼«┼░┬Њsat sk┬њ┬А┬Ђe─ё┼д┬ѓ┼д┼░кђ┼д┼░┬Љ┬А┬ѓ8l #┬ђs┬Екђss┬А┬А┬ѓ┬њ┬њs ┬Љ┬А┬ђk┬Ъ┬ѓf

┼░┼«─ё┬Ѓ┬ц├а├а ┼А┼│┼▒┬Њ├а├а┼А┬њ├а├а┼д┼░┼▒кЂ┼░кЂ┼«┼┐s├а├а7i кЂ┼д┼«┬Љ├а├а┬А┼д ┬ђk┼д┼░┬Ђ┬б┬«┬Ј┼░┬Њ┬╣кђs┬ю_┼д┼«┬«_┬Аs┼▒┼А─ёs┬њs ┬Ѓ┬ц ┼А ┬«>─ёs┬Ё┬Аs┼▒┼А┬«кЂ┬ѓ┬б─ёs┬Љ┬А┬ѓW┼░┼«┬ё┬ц├а├а кЂ v┬╣┬ѓ ┬ѓf├а├а ┬Љ┬А┼д─ё┼д┬ѓ┬Ф┬Е┼«s┬╣┼А─ёs─ё┼▒s├а├а кђ┼«s┼АкЂ ┼▒s┼Ак░к«к»к▒┼йs├а├а ┬Ј┬А┼дкЂ┼д┬њ├а├а┬╣┬ѓf├а├а ┬Љ┬А┼д┼░┼«#┬ђ├а├аkk┬╣┬« ┬њk┬Еb┬ѓ┬ѕ┬А┼д┬ѓ ┼░┼«┬њ┬ђ ┬Ё ┬Љ┬А┼дv ┼д┼░┼д┬ѓ┬╗┼«┬Њ ┬«

┬њ┬Е7 ─ё┼д┬ѓ┬ѓf┬Ё ┬ђ┼«┬ѓ┬╣┼Й┬┤┼д┬«┬Аs┬Ц┬А┬ѓ┼А┼┐┼д┬ђkj_┼д┼« ─ёs┬Ј┬Ц s┬ђ┼дкђ┬ђ ┼Дs=8┼д┬А┬ѓv┬А┼░┬Њo─ё┼▒s├а├а

─ё┼д┬ѓ┼д┼░┼д┬Ђ─ё┼▒s├а├а кђ┼«s┼А─ёs┼«┬ѓ7┼д┼░кЂ┼д┬Ђ┼▒┼д─ё┬ђ┬А┬ђ #┬ђkk┬╣┬Ё┬Аs┼▒┼Аsa┼╗sj┼д┼░┼«┼┐┼д┼«┼░┬Њsa┬ѓf

кЂ┬Њ┬ўss┼░┼«┬«├а├а┬А┼дкЂsкђs┬ю├а├а_┼д┼«┼┐s├а├аgg├╝┼▒┼д┬«├а├акЂ┬ѓ┬б ┬Љ┬Е┼▒┼д┼д┼░┬ѓf┬Ё├а├а ┬Љ┬А┼д┼Љ┼░┬Њ┬А┬Њ┬Е┼░┼«┬Ј┼░┬Њ┬╣кђs┬ю├а├а_┼д┼« ─ф─«"─є┬Џ─Љ─є┬њ┬╣v├а├а┬А┼░┬Њo┬Љ┬А┼д─ё┼д┬ѓti кЂ┼д┼«s┬ђ┬Ю ┼Йs┬«┬А┼дкЂs┬«┬Аsa─ё┼▒s ┬њ┬Е7 кЂ┼Њ┬Њs┼А┼Еss_8┬╣┼д #┬ђ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣┼Дs=8┼д┬╗┼«┼░┼д┼«

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

46


ſŦ‚¡Ŧ€ŰĄs‘fiƀŰsj

’gs Žs>¥¡űŦ…©s

®j˜ŦŮĄsũŰs¹©

€ s®ŰŮ’‹s7

917 1494949

5000

912 88 44 88 6 1500

9177777609

2000

911 11 011 71

4000

917 1949494

5000

912 88 44 88 7 1500

9177777906

2000

911 1800 200

3000

917 1545454

5000

917 78 78 978

1500

9177777852

2000

911 1800 300

3000

916 66666 35 4500

917 78 78 578

1500

9177777258

2000

9177775100

1500

912 88 44 88 3 1500

917 38 38 438

1500

911 11 011 61 4000

9177775200

1500

ĄŰs78ŦĄsũŰs¹©

911 8888 100

1000

911 99999 52

1000

917 990 99 19 1000

917 27 27 27 6 1200

911 8888 200

1000

919 77777 46

1200

917 99 499 09 1000

917 26 26 26 8 1000

911 8888 300

1000

919 77777 45

1200

917 511 11 61 1000

917 26 26 26 7 1000

911 88888 29

1000

919 77777 32

1200

917 511 11 81 1000

917 25 25 25 9 1000

911 88888 31

1000

919 77777 49

1200

917 2999969

1000

917 25 25 25 4 1000

911 88888 32

1000

911 511 11 21 1500

917 2999979

1000

917 43 43 43 8 1000

911 88888 34

1000

911 511 11 31 1500

917 2888848

1000

917 43 43 43 9 1000

911 88888 37

1000

911 511 11 61 1500

917 2888838

1000

917 42 42 42 6 1000

911 88888 39

1000

911 511 11 71 1500

917 6888848

1000

917 94 94 94 1 1000

911 99999 27

1000

911 511 13 11 1500

917 6888838

1000

917 94 94 94 2 1000

911 99999 32

1000

911 511 14 11 1500

917 200 200 4 1500

917 58 58 58 9 1000

911 99999 35

1000

911 511 16 11 1500

911 50 50 50 2 1500

917 58 58 58 7 1000

911 99999 37

1000

911 522 22 92 1000

911 50 50 50 3 1500

917 48 48 48 9 1000

911 99999 38

1000

911 522 22 72 1000

911 500 500 1 1500

917 48 48 48 6 1000

911 99999 48

1000

917 990 91 99 1000

911 500 500 2 1500

917 59 59 059 1000

#© s7ŰŦŰŮſŦƒ¡ƒsj s+ÅÄ Å½Ã ½½½½ ½¼½ƀŰsj ĄƁŰWhatsApp’i© Ɓ’ſ“k¹ŦűŦ #€© sŲsWŰŮss¼ÁÁ¿¿ÃþÁ¼‘©_©žƀŰsj Ąs’ rond2012@yahoo.com%©j¡Ŧ 45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

¼Á¼½Á¼¼¼Ã¿ƀŰsj s„ž‘¡ŦűŦ

€:‚mœŒmfŚ ýưƮ ƀŰsj ƁŮ€:‚ s


YHZeA¾Ì]¥Á€u,¯ABC¶uÕY€] |ÌÅ{Y€«½Âf‡Á€˜‡€Å{Y€°e½Á|] |¿Y{”uµÁ|m½Á€Ì]{Ö°¼¯¥Á€u

ĄŮ€’ŸŽŦ“ v´Ąs’€©k¹†=_ ق©œŰŦ‚€¡s

BC A ¹ “

őٓ¹

ų“v> #€©8>®‚Ų““Ŧ«¡ƀ€kŦŰ€©k¹ŵ‚"Ư »€“ ®Ų““ŦŮŰŦƁ‚fģŽƁŦƀsœ8>¡ŦŰŮ ‚fxkžƁ€ƁŰ®ſƁ‚©‚fƱžƁŮƀsœ8>¡ŦŰŮ ÆŮŰŦŮŽs €kŸƀ€kŦŰ#€“ ®ŮŰŦƁ űƁŰƱƯ®ad€ŰŦŮűƁŰƱƮslsűŦ®ad"ư ÆŮŰŦŮűƁŰưƴƀs€kŸ

%® sk ƀ‚lŸ ƀ€kŦ“ Ą‚©Ŧ’Ŧ“ ſs>ŦĄsš ssv Ŧ‚Ŧ‚ſš ŦŮـ’LŰŦŮƒ‚ŰŮƀ‚:ŦŮŽ:Œ:ŮŰ‚ŰŮs ’k:ƒ¢ư‚m>gƃƒ‚ƀ‚:ŦŮv ŦŰƁªŸźŦ‚ Ŧƃsƀ‚:Ŧُ ŦŮŮŦ€ŦŠj #ٓ_mģs‚cŮۓŧŦ“ ŮƁ‚©ªŸvŜ’Ų““Ŧ v>©†=_ſšūƁ‚ ŧŰŮſ“Ÿ

Ã|/‹º³ÕZÌ/‹Y |/Ì]ZÌ]Y€/ːe{

­{Y Ö·|À d/‡{½Zf/Œ´¿Y ¼̷ Ä£Z]« Š¨¯ …€y Ä/‡Â¯ Ä]€³ Âb̋ d/‹Â³®Ìf/‡Y ±Y{cZÅ 

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

44


43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


Ąƒ¤ š

ŰsŦŮ³s

‚fƳsģĄŦ‚žű³ŮŦ“ ’sj©žƱ ’sj©žƯ ˆ “8ـ«¡ ’sj©žžƁŮ«¡ ’sj©žžƁŮ«¡ ĄŰ“ Ŧ sƯ ’sj©žžƁŮ«¡ žű³ſŦƒ©’ Ɓƒ‚i¹űŦŰsŦŮ³sàà ’©lĄŦ‚® ‚%’8¥ #€kk¹®ƀŮsf8 ŦũŰůĄs’ŦŮƁ€©f

»ŰsŦŧšűŦſŦ“®Ů³sàà „ ĄŦ‚‘©k¦j ƀŮsf8 Ŧ#ٓMƀŮsf8 Ŧ“j©išs¡’¹‚àà Ɓƒ“¡s ŮŦ‚Ŧ’g˜Ŧů’x¡“€ksũs<¡ƒ7 ‚¡sàà űŦ #ŮŰŦŮ®œ8>

% ƀ€ ’ŦŮŰsŦ %ƒ‚i¹ %“s¹ % i¹¢ %Ɓق¢ƒe %‚¤i¢ % „‚¹ƒe % fiƁ«M

fi»«M»‚¤i¢„¤ #€©k¹ق «Ÿ“¹ũsdb ’©lű‚

„¤àà €©k¹Ŷ“i=sŦŰŰsààŦĄsàà’ŦŮƁ ŧšŰُàà7vsàà €kŸűŦŦŰsààƁق¢ Ɓ’8=¡ŰŦŰŮ³sàà ŮŦ“’j®àà¢Űƒź‚àà »ŰŮ »“j©ŧšĄŰŦ€ààg»„àà ĄŦ‚¡sWũۓŰŮ ŦŰſšĄƁŰv “ž„¤àà Ɓƀق¹„© #€©k¹ق Ɓ€¡‚©œ Ů³s ’ƒ“¡s„àà s¡‚¤i¢Ɓ«MƁvàà s ’ŦŰ“s¹Ɓàài¹¢»i¹»„‚¹€ààd #€©k¹Ɓ‚ ƁƀٓM’s™Ŧ

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

42


v´

ٓ ®‚j¡Ŧƒš€¡€_ws»®¡slk ®_g®¡slk’¹€Ů®ſsàà_€¡€®_Ɓ²žx¡s8 ’¹ĄŮŦ‚Ŧ#€k¹®sààf¡Ŧ‚ààj¡ŦƒšĄƁ‚àà_©žŰŮ®s© ŰŮ»ŮŦ‚Ŧ‚¡s s’>¡sgŰŮ€kk¹®®¡slkŲs>Ŧ ĄsĄŰsj©’´8ŦĄŦ‚Ą‚8àà_©Žsj8Ŧ‚b ƀsœàà_ŦŮĄ€kiſsààggü#€ŰŦŮŰŦ‚àà®7` ’¹ŦŰŽsàà ģĢĄ³sقƯƮƮƁŰŦƒƁŮ»ƀ²àà¡ŰƁ ® ۂŮۓŦŰ€k8 Ŧ€‚j¡Ŧƒš’´8ŦűŦĄŦ’k©_©ž ĄŮŦ‚ŦŮŦŮ®ſsàà_©gC‘¡Ŧx¡s8#€ŮŦŮŰŦ‚ Ưyģġs¡€ŰŮģĢ»€ق¹®®¡slkŲs>Ŧ’¹ ŰŦ‚‚j¡ŦƒšĄŰsj©’´8Ŧ‚b ŰŮ‚8àà_©‚Ŧ‚ …s¹ĄŦ‚ƀŦŰ‘¡‚8lſsggü’8f¢’#€k8àà ŦŮ űŦ®k¡VŰU ŦŮ»ckųűŰƁ»gŽŦƁű‚b ‘¡Ŧ#v ŦŰsœ© ſ€©_¹ž€Ɓũs<¡ƒ7 Ɓƀ“© łıǥňńŀńĵǩƟłıǥňńʼnǥňĵıňǩ’àài<ŰŮ…Ɓ²ž ƀ€ ‚àà_8kĬŃİņʼnǩįķļĬŕňǩ #v Ŧ

41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

ƀۓ=® ‚€¡s7ſŦŰsj©žŦ€¹ ‚ź‚`űŦ€¡s®àà ‚űŦ‚©’ ƒ©‚žũs7¹‚€ksų‚ŮŦ“’“¢  ű’´87ŮŦ‚ŦĄ€dƀƁ‚¢#€kk¹ ŋ“jd’¹€k8>ƀ€dƁ‚_®kŦ Ą€¡€àà ĄsŮŰŮĄŰsj©‘¡Ŧ‚ŦŰŮ ® ‚’©lŰŮ’¹fiź‚`#€ŰŦŮ ´87ſŦŰsj©ĄŦ‚ààŮƁŰ®Űs¹’ €Ŧ“®®àà ŰŦ“¢Ąs®8ŦŰs’ #€ sĄŰsj©¡´ƀ€kk¹€¡€àà_ €¡s7’Ɓ¬©’ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ‘¡Ŧ‚sk #€kk¹ź‚`€k® ‚ €Ů ®ſsàà s à_s ®àà ® à ۂ%’’ààà8¥ €Ů®ſsàà_s®àà ۂ%’àà8¥ sۓ Ɓs®àà à ‚’¡ƁŰ®®ź‚` sۓ Ɓs®àà ‚’¡ƁŰ ź‚` Ą‚Ɓƀ€dſs ‚ ’´8Ŧ«>¡Ű #€Ů®…¡ŦƒŦŦŰ #€Ů®…¡ŦƒŦŦŰ

’sl¡Űsj©űŦĄŰs©>űƁ‚ŰŮ’¡e …g® ŰŦ“¢Ąsl¡Űsj©Ŵ“` s’©“‘¡‚ŽƁŦ€8űŦ®¥¡#ŮŰŦŮ Ąsl¡Űsj©ſsŰŮƁĄ‚©œ_©žĄŦ‚ €©f®¡ŦŮŦ“ź‚`®àà ŰŦ“¢ Ąs®¹Ŧۓ ſŮۓàà űŦŧsk8ŦƁ űƁ‚ŰŮ’àࡁeŦ‚àà¡űvàà Ŧ‚a Ŵ“` ’sààl¡Űsj©űŦĄŰs©àà> ® ‚#ŮŰŦŮ…g® ŰŦ“¢Ąsl¡Űsj© €ۓ=®àà ‚ŋiŦ€¡s7ŮŦ‚ŦűŦ Ůs¡űſsàà s à ƀ€d€© Ŧ’¹®ssààà>¹ Ůs¡űſsàà ƀ€d€© Ŧ’¹®sàà>¹ ƀ€d„¹´f¡ŰŰsŸŮ®ŦŰsj©Ɓv Ŧ Ɓſق¹ų‚àà ‚ àŲssààà>Ŧŋ“jd’¹ Ɓſق¹ų‚ààŲsàà>Ŧŋ“jd’¹ €ŰŦŮŽŮ‚ ųű“


®ji

ũŦ‚b ŵ‚dŰŮ‚8j¹€ŰŮĢƮſŦƒàà©’»€k8àà ŦŮũŮs s’àà>¡sgŰٍiƁſsŮſs ‚àà ’´8ŦűŦ®àà sœ‚ Ą‚8j¹‘©œs©ss¡€ق¹®Mź‚`ƀ“l’¹€ٓĄŮŦ‚Ŧ #€ق¹®ź‚`ŦŰſš®s¢ƀs¢ ŰŮ®‚`Ąs®€© “‘¡‚8àà_©Ɓ‘¡‚8jlűŦ®¥¡ƀ“l lſ“¢s“¢ũs7©¹‚ĄƁsƁv ŦſslŰŮƀق8>¢~b

‚p«¡V““©ũs7©¹‚‚¡sàà ƁŽ“k®ižƁſŦ€©àà>¹Ŧ®8š Ąsۓ“’´8Ŧ‚Ŧ‚ŰŮſsàà>ŦűŦvcsü’’¹vàà Ŧ #€k¹®«j¹slš‚©9¥Ɓ®s ‚

ƁſsŮſs ‚ €Ů®ſs_ũsg©gC’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ‚sdiƁv ŦſslŰŮsls ‚ ‘¡‚Š¡s űŦ®¥¡i ŴŦ“ ĄŦŰŦŮ‘©;s¹ƀŮsƁƀ“l’¹v Ŧƀق¹vs¡³Ůs Ą‚©¢“iiƁſsŮſs ‚ ų‚8>¢űŦƁv Ŧ’Ŧ‚©œ_©ž ĄsŮŰŮ»ƀ“lź‚`’¹€Ŧ’8s¡ŰŮ‘©k¦jſsggü#€k¹® ’ŦűƁŰ’¹ĄŮŦ‚ŦĄŦ‚ààŴ“` ’ŦŰſق¢ƁŒ8¹’àà©s »€kk¹®Űs¹’ààs¡ŦŰs’¹ĄŮŦ‚ààŦ€ks€ŰŦŮ®ààj¹ő‚C #€Ů®…s¹ ƀ“lź‚`’¹vàà ŦƀŮŦŮſsàà_ũsg©gC»Žs‘©jŰŮ ŦŰŽŦűsŽ“i ž“k© Űs¹v “žſs ‚ ’´8Ŧ‚b €Ŧ“® €Ŧ’8s¡ŰŮ‘©k¦jٓ €¡€ũsg©gCŰŮſsggü#€Ů…s¹ ’¹®sűĄŦ‚ààűƁŰŰŮƀ“lſsàà<kĢűŦ…©ſŮۓàà ’¹ Ɓv Ŧős‚b þ€“ ŰŦŮŰsIVFųƁۍ¡‚ űŦ€kŦ“ ® #ٓ ®M’©“ŋiŦ

€Ŧ“®ƀ“lckź‚`€Ů®ſsàà_®¥ ƒžũsg©gC #€Ů…s¹ŦŰſsŮſs ‚ ’´8ŦűŦ® sœ‚Žsj8Ŧ ۓ ’ƀ“lckź‚`%v Ŧ®¹s®¥àà ƒžũsg©gC Žsj8Ŧ€Ŧ“®űƁŰŰŮſs<kŰslŸ‘©œs©s’ààŦűƁŰ #€k¹¹ŦŰſsŮſs ‚ ’´8ŦűŦ® sœ‚ ‘¡‚€¡€ŰŮs¥àࡂšſs ‚àà vàà©dj ĄŮŦ‚Ŧ%v ŦƀŮŰƁšٓ ųŰŦƒ¢ ƀ“lſs<kŰslŸűŦ…©’¹ þ€kk¹®ź‚àà`űƁŰŰŮ ĄŦ’c´ààsۓ ’àà ‚ŦŰŮslšœ‚ààŽsj8Ŧ ſsŮſs ‚àà ’´8Ŧ #€s¡®…s¹ ‘àà©k¦jſsààggü ĄŮŦ‚Ŧ %€ààk8s¡ŰŮ ź‚`’’¹ ƀ “ààl

űŦ‚œ¡Ův©s «¡Œ_¹ ƀ“l

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

40


ĄV““k¥

’ ‚ŸƁŮ’€ »ƀŮsdŦŻŰs ‚«7

«¡űŦ ő“Ŧ‚8ƁŦ ’¹’ ‚ŸƁŮ‘àà¡ŦƀŰsŰŮts’àà8¥ »Ů“ ®’8 sàà s¥¡‚šۓàà_¹ŰŮ ŰŦ‚’¥k¡ŦƁv Ŧſšſٓűs v Ů #Ůق¢€©“ſšűŦـưƮƮslkvàà Ŧ slk€ààkŦ“®ſs¢€ààkŮųŰsfàà

’¥k¡Ŧs¡Ɓ€ààűŦق¤’€ųŰsfàà ’ SRAMőŰssààŦŰũŦƒ©lD’©g vàà Ŧ“ ŰŮ’€ƀŦ‚jĆķļŁĬŃńsàà¡ #€kŮ ’ ‚ŸƁŮ‘¡Ŧvj©Ŵ“` ŰŮ’87ŦƁ ű“k»®i©Ś®jiĄsi©’id8 €¡s7€kŸ‚#v Ŧƀ€àà_’8f¢Ąƒ©Ÿ ®jŰ€kŸـ«¡űŦ‚8j¹Űsààc8Ŧ #v ŦŮĄŦ’“<Ŧ‘©kŸĄŦ‚

39

/

www.ertebat.ae

/

ĄŦ’gs>’ ‚ŸƁŮ«¡€©k¹®‚¥ ۀ’Ÿ®àà ۓ¹źƁ‚dŽ“’s¡ ’ ‚ŸƁŮ«¡ƀ s’8àà ŦŮſűƁ€¡s ’ ‚ŸƁِ¡‚»t ÆۓbŸſs8>“¹ ®¡s7¡űŰsk¹ŰŮšıŀŕĬǞđňĬŃŕļǨſs8>“¹ ſűƁž‚¢ƯġưƮslk»ųŦƀŮsdŦŻŰs «7_Ąs’“űŦ’ ‚ŸƁŮ‘¡ŦŮŰŦŮ ‘‚¹‚7©„kűŦũ“7¥kŰs’©7àà Ɓƀűs ‘©kŸ’¹ƀ€ ’8 s Ű³“¹Ɓ ƀ€©sĮʼnńćňǥʼnʼnĄŰsDžss®Ŧ‚

#ٓ ® s®8ŦŰ‘¡Ŧ’’¹€àà Ű®‚c’ ‚¥üĄŦ’àà ‚ŸƁŮ’€€àà©Ŧ“8 #€©s©®¡sŰŮŦŰ‘¡ŦűŦ‚«7àà Ɓ

ISSUE 799


ƁŰٓ

€€ ®‚dưƮƯưŽs ‚‚ĄƁŰٓ Ģ C-X16ŰŦ“œ%‚‚ĄƁŰٓ ‘©ŰslŸžsg#ġ v Ŧ®>©iœŦĄűsàà ƁŰٓ v¹‚ «¡ŰŦ“œ ƀŮsdŦŻ“Ɓ„à๓ĄƁŰٓàà v sàà ŰŮ’¹ s®¡s© šٓƁ‘¡Ŧs#ŮŰŦŮ®s ŮŦ€d8àà Ŧ ŰŦ“œűsàà’¹€ٓ’8àà Ŧœ’8àà ¢Žsàà

ſs©ŰŮŦŰſšƁ€k¹Ŧ€©žĄ‚8àà_© ŰƁàà Ŧ ‘¡Ŧ#€ٓƀقàà¹Ż‚ٓàà ĄsƁŰٓ ©àà

Ąs7Űv>Ŧ“Ĕ"ĉǘǝĄƁŰٓ sűsàà ƁŰٓ žŰslŸžsg’ŦŰųٓàà Ɓ€ƒŰsk¹ŦŰٓàà #€s ‚s©ŮĄƁŰٓ ‘¡‚‚

ƁŮŰŦŮۀki©àà ģ®k©ۓ ۓ“«¡ƁŰٓ ‘àà¡Ŧ ®¡³sũۀűŦ…¥Ÿ“¹ƁۓƁŠj’àà9„¥‚ ƁŰٓ ‘¡Ŧق’‚`ük®Ŧ‚ #v ŦŰŦŮۓ ‚ v©f©¹ſšűŦ„žƁƀŮŰƁšv Ů’ŦŰƀ‚M‘¡‚8àà_© #v Ŧƀ€s ŰžŰslŸžsg’ŦŰſš…¡³s®kj¡ŦƁ GT500^s8 “Ůۓ#Ģ ŮۓžsŝŦ‚àà ſŦƁŦ‚ààĄs®àà ۂűŦ„ààž ‘¡‚‚àà<kžƁ‚ šžsààgvàà>Ŧ“®¡s¥¡‚š ‘¡Ŧ#€ŮŴs`8 Ŧٓ ’ààŦŰſslĄƁŰٓ s¥¡‚šٓ ŰŮ’_©j®¡s¥¡‚šœŰƒűs ƁŰٓ sŦٓ ®’8 sk űs ƁŰٓ ‘¡‚‚ſŦ“k’ ‘¡‚8lĄ³sĄsƀŮŰŰŮٓ’8>Ŧ“8Žs’s ^s8 “#€Ůſs_ĄŮ“ ®slĄsƁŰٓ ų€kWۀƁŧŦŰs©>‚s ©Ů’ĦćǜǗǗ ſŦ“k’Ɓƀقàà¹ŦŮŦŦŰŮۓààvàà>Ŧ“sŦ #ٓ ’8 sk ſsl‚‚ĄƁŰٓ ‘©j<kž ’ƁŮŰŦŮ®k©ۓ ۀki©àà ƳĄŰ““»ƁŰٓ ‘¡Ŧ Ɓ®kj¡Ŧ‚cűŦſŦ“8€¡s #vàà Ŧũۀ‚žũ€ ſslĄƁŰٓ ‘¡‚‚ŦŰƁŰٓàà ‘¡Ŧۓ“ũۀ ſs8 ƁŮƁŰٓ űŦĄŰs©>sŦŽs‚’#vàà>ŦŮ ‘¡ŦƁ€kŦŮ®Ms‚ŮƁ„¹“ſsk¦šŦŰƁŰٓ ‘àà¡Ŧ ŮۓsŦĄƁŰ‚’#€kk¹®’©7àà_ۀiŦŰƁŰٓ ’8 s¹¢€¡€ĄƁŰٓ ‘¡Ŧs®³“ ũ€űŦ„ž #v Ŧ

œŰƒv¹‚àà ‘¡ŦٓƁ‘àà¡Ŧs#vàà ŦŮٓ ’®¡ƁŰٓ v sàà sv>Ŧ“Ąűs ƁŰٓ ĄŮs`8ŦſŦ‚ààüűŦŦŰ’jŲŦ“àà»C4àà Ŧ #€ŮŴs`8 Ŧٓàà ’ŦŰsƀsœƁ€k¹ũ‚ààž Ɓق©¢®ŰŦ‚sàà„¹“Ų´¹ŰŮƁŰٓ ‘àà¡Ŧ

®Ŧ‚ #vàà ŦƁۓ¡ŰŦƒƱĢs‚Ŧ‚ſšvààj© ‚‚ĄŦ‚àà©Ů‘¡‚®iŦƁŰٓ ‘àà¡ŦĄs7¡ű ®kj¡ŦƁt skv©f©¹ſšűŦ„ž#v Ŧſšſٓ #€k8>ƁŰٓ ‘¡Ŧũs`=_‘¡‚ƀ€jűŦ³s ‘¡Ŧv s svàà>Ŧ““;ƁŰsfšvàà Ŧ®k8f¢ Ą‚©¢àà_Ÿۓ ’ŦŰٓ ųƁ‚vŦƁŰٓàà #€k¹ſŦ‚7 ‘©Űsſ“8à š%‚‚ĄƁŰٓ ‘©“à žsg#Ʊ V12 ‚¥ƀs¢¬©‘©Űsſ“8àà š®àà>©iœŦv¹‚àà Œi8=Ąsűsàà ƁŰٓ ſs©ŰŮ’àà¹ق¹®M #€ŮŴs`8 Ŧٓàà ’ŦŰv©f©¹ž“àà žsg ŽƁ€űŦ’àà¹ٓvƁ®àài© űsàà ƁŰٓ ‘¡Ŧ ’v Ŧ€Űsc8Ŧ®>¹Ɓٓƀ€ ŰƁŮs‘¡‚‚ ‘¡Ŧs#Ůق¢űsŽƁ€‘¡Ŧ’€Ŧ“8sĄŮƁű‘¡Ŧ „s űs ƁŰٓ ‘¡ŦĄŦ‚ưƮƯưŽs sŦŽs ‘©“ žsgv>Ŧ“V12‘©Űsſ“8 šƁŮŰƁš

®Ŧ‚ #ŮŰƁs©v Ů’ŦŰſsl‚‚ĄƁŰٓ v©´ űŦ‚žƁƒ©œŦvfœ »‘©Űsſ“8 š‘¡Ŧ ®¡³sŰs©àà>ƀŮŰŰِv©f©¹‚cűŦƁvàà Ŧ űŦ’©sĢũ€ŰŮ€Ŧ“®ƁŰٓ ‘¡Ŧ#ŮŰŦŮŰŦ‚ #€ ‚vs ŰŮ‚8“i©¹ƯƮƮ’Ʈv‚

Ɓ®¡sžƁŰŦĄsűs ƁŰٓ ’¹’8 ¢Žs ź´ ‚ sŦ€ٓƀŮs8Ŧtgٓ ®¡s© šſs7©ŰűŦ®¡s¥¡‚š ſŦűs ƁŰٓ Ɓ€ „¥‚‚œ¡ŮŰs’Ɓق¢Žs>Ŧ ’ŦŰsƁŰٓ ‘¡‚‚ŽƁŦſ“8 Ģ€k8àà>Ŧ“®‚ »‘©Űsſ“8 Ŧ»Ůۓv¹‚àà #€kŮŴs`8 Ŧٓ Ɓƒ®ààœj’¹“àà;ƁŰsààfšƁſŰ³«àà»ŰŦ“ààœ ƀ€űs €k8àà>®¡s¥¡‚šƁ®¡sžƁŰŦſŦűsàà ƁŰٓ ‘¡‚€¡€ŰŮ#€ààŦƀٓŽsàà>Ŧ‚‚ĄsààƁŰٓ Žs „¹“Ɓ‚‚ĄƁŰٓ Ģ»s…<kàà ƁsŰsš ĄsƀsŰŮsŰsš‘¡Ŧs“j#€Ŧƀ€àà ®‚dưƮƯư ŦŰſŦűs ƁŰٓ Ɓ€“ ®‚àà_8kŽs ‚®s¡sž ’8¥#€sàà Ű®ٓ ũŦ€©“űŦ®8àà ŰŮőŰŮ’àà ưƮƯƯŽs ŰŮ®kd¡»’8àà ¢Žs ŰŮ’¹vàà s<k¡Ŧ vàà Ův sàà ®“’ſsl‚‚ĄƁŰٓ Ģ‚ ‚©c®¡sƁŰٓ ‚ s ‘©j’#€ٓs®¡s©àà š ŋis¹ŦŰŽƁ€®¡Ŧ€8ŦĄsƀŮŰŦكƁŦ€“©»s“¡“ #€ٓƀŮŦŮŴs`8 Ŧٓ ’ v©f©¹’’“sààŋ“jdƁŰٓàà ‘¡‚‚ŧs=8Ŧ Ąsv©´ Ɓvàà©kŦ»®Ŧ‚ ŰŮ®àà¡s7¡ű»ƁŰٓ #ٓ ®žsŝŦſšĄ€©“ F1ſŰ³«%‚‚ĄƁŰٓ ŽƁŦžsg#Ư ĄsààƁŰٓ v sàà ’àà’àà_©jſŰ³«àà »űs ƁŰٓ ‘¡Ŧ#vàà Ŧۓlàà_„¹“‚ž“àà

ũ‚¤àà Ŧũ€àà ’‚s s®¡sƁŰٓ ŋ“jd F1ſŰ³«àà#€k¹®®ààŦ‚ ®8‚àà Ɓ ſšűŦưƮƯưŽsàà ĄŦ€8ŦŰŮ’àà¹ٓ®¡ƁŰٓ űŦĄŰs©àà>ĄsŽŮvàà>Ŧ“Ɓ€àà ®¡sMƁŰ v¡slŰŮƁŮŰƁs©v Ů’ŦŰƁŰٓ ſŦŰŦ€‚

#ٓ ŧs=8ŦưƮƯưŽs ‚‚ĄƁŰٓ ſŦ“k’ »v©f©¹…=űŦŦŰƀ‚ààM‘¡‚8àà_©ƁŰٓ ‘¡Ŧ ’ĄŰs8 s Ɨ®kv©´ Ɓ®Ŧ‚ ŰŮ®¡s7¡ű #v ŦƀŮŦŮŴs`8 Ŧٓ C4“;ƁŰsfš%‚‚ĄƁŰٓ žƁŮžsg#ư ſŦ‚üűsšſsààűűŦ®¡s©s8¡ŦĄ“àà;ƁŰĄsfš ųƁ‚ƁũŦ€àà©“ŰŮĄŰs©àà>vŦĄŮsàà`8Ŧ ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

38


sl¡€kűs©

Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ"ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k űƁŰ‚l Ưư%’7k ’ ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_

žŦ€=8 Ŧ

#€àà s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹ ƮĢĢ-ƳġƯġƲưư%‘fi

ŰŮĄŰs¥ààjvlſsj8 sàà Ų€kl«àà¡’

ſsű’ààˆiàà>»ƀ€kàà Ɓ‚»®ààseŦ®àà¡sš

#¡€kűs©®s>© ov¹‚

ƀŮsšŰs¹’gs s‚“©¤s¹»® Űs»®>©iœŦ #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢĢ-ƱƴƲƲƴƱƳ%‘fi ĄŰs¥jvlŧs¡ŰŦűsIsàà ƁsšĄŮŦ€d’àà #¡€kűs© info@vip-connect.com vl®“j«àà ƒž»sààšƁIs ĄŮŦ€ààd’ #¡€kűs©ĄŰs¥j Ʈġ-ġƮġģƱģƮ%„¥

ƮĢģ-ƯƱƱưġưƮ%‘fi

#€ s® ƮĢƮ-ƳģġġƱưĢ%‘fi ſsű’ˆi>»©7“Ŧ»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš

ƮĢư-ƳưƳĢƳƮġ%‘fi

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi

ƮĢư-ƳĢưƮƮƴĢ:‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

»űs»źŮ»œŰŦ ő“¹Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Ű ĄŰs¥jƀŮsš #€ s® ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi 37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

#€ Ű® ƮĢƮ-ưƯưƯƯġģ%‘fi

’‚f8

ĄŰs¥ààjƀŮsààšŰs¹’gsàà sààƁŮŰŦ»®àà‚

#€ s®

vl»„s>©Ż“®¡sš ®sW«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€ ƀŮsšƀsœ_ŦŮƁŲŰŦ€Š sg #€ s®ĄŰs¥j

ųƁ‚’»ưƮƯƮŽ€à໳Ɓ‚àà¹s“¡“àà©7“Ŧ

»®>©iœŦ»® Űsſsű’ˆi>»®seŦ®¡sš

ĄŰs¥jƀŮsš®‚ƁƁŮŰŦ»®àà>©iœŦ»® Űs

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

©7“ŦųƁ‚

#€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢģ-ƯĢƮƴƴĢƴ%‘fi

Űs¹Ąs¡“ ſsààű’ààˆiàà>»’ààsk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®àà¡sš ’gs s®¥sۓŦƁƁŮŰŦ»®‚»®àà>©iœŦ

ƁŮŰŦƁ®>©iœŦ»®‚ſsű’ˆi>»‚8®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

»’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ƳĢƲƴƴģƴ:‘fi

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi

^k©8¹ŰsƁųƁ‚v¡‚¡€’gs Žs ½¾s®Ms #€ s®ĄŰsDĄsàl8¹‚ sĄŰs¥jƀŮsš

#¡€kűs©’Ű’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ġƲƳƲƴưƱ:‘fi

ƮĢĢ-ƳƯưƱƮĢƲ%‘fi

vl®¡sš ®“` „¡Ű€ Ɓũs©™s¡Ű «¡ƒ© »®¡sjkŦŰŠ sg Ɓſs8 ‚©Ů ƀŮsš®sœ_ŦŮ #€ s®ĄŰs¥j

ſsű®“` „¡Ű€vl®Ms ſs¹Ů“¹»ſ³s>¢Űƒ’®>©iœŦ »KGƁ®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ģĢƯƲƱưư%‘fi

ƮĢƮ-ƲƲƮƱƴƯƴ:‘fi

®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƳƳƴĢġƴƲ:‘fi


ĄŮs`8Ŧ

€sŮŦ‚Ŧv©sdűŦĄ‚©¢“i űs Ɓv s ŰŮv©´ #€kk¹űs†`=8ŮŦ‚ŦŮƁŰƁ űŦ…©ſ“ààk¹Ŧàà%ŮƁƒŦſůpàà ŰŮƀٓàà ‚vsŰsàà8¥ŰŦƒààƲƮ vsŰŦƒààƯġűŦ…àà©Ɓۓàà_¹ ٓƁſŦ‚l‚l ~b ŰŮƀٓ ‚ ƁĄűs “’v7àà>€¡s7’¹ŮŰŦŮ #ٓũƁsf®slšĄűs>l

®ààŦŮŰs¹žsààcſsűsàà „àà©¡Ű %vààf¢ſŦ‚ààlſs8àà Ŧſsj8 sàà

v©d™Ɓàà¡ŰŦŮŰsààc8ŦvààƁŮűŦ ’Ÿ‚ŦŰ®sj8 s ®kĄsſŦŮŰs¹ v©sdűŦs€k¹†=àà_‚Š¡‚

Ɓv sàà ŰŮv©´€sŮŦ‚ààŦ ŮŦ‚ŦŮƁŰƁĄŦ‚ƀŦŰƁĄ‚©¢“iűs

#ٓ űs†`=8 ’f© Ɓ‘¡Ŧ%ق¹~¡‚`ſůpĄ€l žsWsv Ŧˆ‚¡ůſ³“;àà>Ɓs žscſsűs ƀű“ŰŮ’¹®ss¥Ŧ v€ ’ŦŰvàà Ŧٓ“®ŦŮŰs¹ Ąsž‚ŦsŦ»¡ŰƁšŰŮ‘¥>ƀű“ ŰŮsƁ‚©‘¡ŦűŦƀŮsf8àà ŦŰƁšžŦƒŦ %ق¹€©¹oĄƁ#vàà>©sŰsàà©8 Ŧ űŦ’¹®àà¡sſs¢ŰŦŮƁŰ®ààŰsààc8Ŧ ’€k8àà>€kƀ‚l®8ƁŮũŦŰs©8 Ŧ v©sdűŦƀ€ààŰŦŮűssſŦ“ààk Ɓv sàà ŰŮv©´€sŮŦ‚ààŦ ĄŦ‚ŦŰƀŦŰƁƀق¹Ą‚©¢“iűsàà

Ůű“ ®M„¹“ĄsƁŰٓ v “ ũŰs¹

‘¡ŦƁŮű“ ®³s’®àà #® ƯƳƮƮ ‘¡ƒkź‚`ĄŦ‚sƁŰٓ űŦ’8 Ů ŦŰ®8fƀŮŰƁš‚àà‘¡Ŧ€kŦ“®ŋ‚ sƀsœ¡sŰŮ®s“ƲƮƮŮŦűšvj©sàà s®˜s™ŰžŦ‚làà #€ààkk¹ĄŰŦ€àࡂ ź‚®k7vƁِ©j`’ƀŰsàà Ŧ ĄsƁŰٓ ĄŦ’ŦŰs¡’j©‘¡ƒk’©jl

® #® ƯƳƮƮűŦ…©ۓ“ſŦ“s“ ‘¡Ŧ‘¡ƒk’©jl źٓƁs%vf¢ €kj “ũŰs¹sŦsƁŰٓ űŦ’8àà Ů #Ůű“ ®Mslšv “

…=ž®iv¹‚ ŰŮŽ“;>žsg«¡ ũŰs¹’¥k¡Ŧſs©s®àà8fĄsƀŮŰƁš‚ „¹“ĄsƁŰٓ v “àà €kjàà “ ĄsƁŰٓ %قà๞´Ŧ»Ůű“àà ®M űŦ®s“ġƮƮ‘àࡃk’©jlàà €ààs v “ ũŰs¹s€kŦ“®‘jlĄŦ€8Ŧ sƀsœ¡sŰŮ®ààs“ƲƮƮ‘¡ƒkٓ #€kk¹ĄŰŦ€¡‚ ƀs‘ààjlĄŦ€àà8ŦűŦ%vàà “‚ààl űŦ® ‚‘¡ƒk’©jlàà ĄŰsŽsàà

ۓ“ſŦ“sƁ“„¹“ĄsààƁŰٓ

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

36


® űŰƁ

þs ŰssŮŦŮŰŦ‚€¡€Ws

ق¹ŮŰŦŰsŲƁŰ®¡Ɓۓ¡ſ“©i©ƱƮŮslk_©ž®> ˆ “Ůslkàà_©ž‘¡Ŧ’87Ŧ’¹€űŦق¤ƒ©ŦŰ®àà> ‘¥¡űs‘àà¡ŦĄs’s‚‚àࡀ’¹ųۀààžƁ®àà> #€ Ůۻٓ ®ŧ“>ü Ąs’s‚‚¡€Ɓۀààž»®àà>’ ۓ ž´Ŧsàà ٓ‚™s®8® ƁŰƀsœàà s‘¡Ŧ»®> ĄŦ‚Ɓۓ¡ſ“©i©ġƮƮűŦ…©Ÿ“ààj<ŰŮ ®>#€k¹ū‚ s©Ů‘¥¡űs‘¡‚8lŧ àà sžŮslkàà_©ž‘¡Ŧ’’¹®ۓŰŮ `ƱűŦ«àà¡‚ŰŮ»ŮŦŮ®ààvàà79 †s كj8 Ů»ƀsœ s‘¡ŦŰŮۓa ق¹®vs¡ŰŮƁۓ¡ſ“©i©ƱƮ’³s

ŦŰŮslk_©ž‘¡Ŧ®8®àà>“©®Ɓ ŰŮv ŦŮ€`’¹Ŧ‚Ÿق¥®àà ۂ #€sNs“i Űs sŦŰųŮŦŮŰŦ‚®àà>“©»v Ŧ®k8f¢ s’¹€¡€ŮŦŮŰŦ‚ààŰŮƁƀق¹€¡€Wsàà Űs ’ƁŦ’³s كj8 Ů‹i7»ŮŰŦŮŰs78ŦưƮƯƳŽs

#v Ŧ’8s¡…¡ŦƒŦƁۓ¡ſ“©i©Ưģ

35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

ĝs sĄ²šƀsœ sſŦ‚ ®“ŝŮslk_©ž®>“© ŽƁŦ©ſŦ“k’ŦŰsàà Űsſsk¦jsق¹ŮŰŦŰ’di ž´Ŧ®¡s©s¤ ŦĄs’sűƁŰ#€k¹ŧs=8Ŧٓ ‚ šƁ ƀsœ sſŦ‚ ®“ŝŮslk_©ž®àà>“©’¹€ق¹ ’ŦŰsàà Űsſsk¦jsق¹ŮŰŦŰ’diĝs sĄ²ààš #€k¹ŧs=8Ŧٓ ‚ šƁŽƁŦ©ſŦ“k s Űs®k©8ŦVŰšƀŰs8 ®>“©»ski¡ŦųŰŦƒ¢’ sŮŦŮŰŦ‚€¡€WĄŦ‚…Ŧ‚¹Ŧ’àà Ɓ‚žsſsƒj Ą²šƀsœ sſŦ‚àà űŦ®“ŝĄŮslkàà_©ž»©‘¡Ŧ ĄŮs¡ű’´©Ů’àà®Ɓق¹vs¡ŰŮ’diĝsàà s ’®8’¥k¡ŦſƁ€ŦŰŮslk_©ž‘¡ŦŮŰŦŮs Űs’’¹ ƀsœ s’ŦŰųŦĄŰŦŮsƁſŦƒ©sق¹ŮŰ€k¹‚¥ſš #€k¹vs®³ss¹ ƀsœ sſŦ‚ »®¡s©s¤ ŦĄs’sűƁŰųŰŦƒ¢7

كj8àà Ův Ŧقžs€k8àà ŦŮ€`’diĝs sĄ²š ®k©8ŦVŰšƀŰs8 ‘¡Ŧ»Ɓۓ¡ſ“©i©ƱƮ’³s †s ưĢƮ‹i7€ٓ‚™s®àà8Ɓ€‚7ٓ ©’ààŦŰ žsœkŮƁű®¡Ŧ€€ààkŰŮƀ€àà ‚¹ůĄƁۓ¡ſ“©i©


® űŰƁ

%®s< ٓd>s“œ8f¢

žŦƀ€_žsW’¹Ů®ſs_ưƮƯƱŽs ŰŮ

ƁŦ‚cűŦ’¹v ŦĄŦ®s7“ź€ưƮƯġ®slžs sIŦ“®’¹ž€g8d®¥¡ƒ©‚cűŦ3%vàà Ŧ®s© ſsk¥¡űs‚¡s 9ŋg©Ů»k¹Ąűs®œs ƱƳs¡ƱƲ ۓa»©s©ƀŦŰưƮƯġ®slžs’‚¢Ŧ®Ɓ#‚œ¡Ů žŰŦŮ‘ Žsàà ƱƳ’¹®sŰŮ»ưƮƯƳ®slžsŰŮ ‚ s ‘©j’#ٓ€Ŧ“ v=àà ®i© ®i© ¡Ŧ‚ ‚¡s ˆ¡Ŧ‚ Ɓ€v ŮűŦŦŰv‚‘¡ŦŦ“ ®M s#v Ŧt©‚‘©j’®i©Űِ¡s®j© #¡‚©œűs©8Ŧģ¹v ŮƁŰ…©¤žĄűs’àà ŰŮ€¡s ſ€© ŰĄŦ‚€¡s`ſs¡sžŰŮ’¹v Ŧ®Ŧ€Ŧslk¡Ŧ ƀsœ ssŽƁŦv¡“ƁŦ‚™sŽsŰŮ#©œk<slš’ »€ žsWsœ©³Ąsl8sŰ‘˜ƁVƀsŰŮ®8ƁƁvàà Ŧ #ق¹Ŧ“ ‚¥®àài©ŰŮۓa’ſsààűſšŰŮ IŦ“8ưƮƯƱŽsàà ŰŮ’¹žŰŦƁ€©Ŧslk¡ŦžsW‚ s ’ ‘#ŮžsŝŦŦŰs“àà s ƁŦĄŦ‚¡sl¡űs‘àࡂ8l 2# ‚ź€‘¡Ŧ’sœk®Ąűs’Ąűs

ưƮƯƱŽs ’¹v ŦŰŦƁ€©Ŧs“ s ƁŦ®Ŧ‚¡ŦƀŰs8àà

ŦŰſš®¥¡ƒ©®¢ŮsšūƁŦŰŮ’¹€àà s®s ƁŦĄŦ‚ ŋ7¡‚g‘#€© ŰƀŦŰűŦ®jlŽs »’i3%€k¹Ą‚¤àà

s®ad#8>ŰƁِj©űŦ’¹ٓàà ®®s ƁŮ ſŦ‚¡ŦŰŮs“`=»ƀ€àà žsWٓd>’¹€k¡“¢® ŦŰŽs7“žsààWĄ‚©œ8=àà ƁvŮsſŦŰŦŮŦ“àà’¹ s“ s ƁŦŰs7 ŦžsW€kŦ“®Mslš#€kk¹®Žs7Ů ŦŰsl¡űsžsW€kŦ“®MƀƁ´’Ɓ€kàà s’8 ŦŮŦŰ ٓd>’¹€k¡“¢®ſŦ‚¡ŦŰŮ’¹žŦƀ€©k #€kk¹s sW ®s7“ūƁŦĄsűƁŰ’€Ŧ“®Mٓd>Ɓƀ€ žsW ſ³Ŧ’’¹¡“œààŦ“ ®‘®Ɓ#Ůقàà¢űsųŦ ‘¡‚W€¡s#Ůſs_ŦŰ‘¡Ŧ€¡sƁvàà Ŧŧ“ s ’ŦŮŦų´’7’v7>Ą‚8àà_©®ۀsƁk¹ 2#€ s‘ĄŦ‚®“ Žs ưƮƯƱŽs sŮ źŦ‚ ŦŰŮĄŮ´àà©€¡€Žsàà ŰŮٓdàà>źŦ€Ŧ ®€ƁŮþŮق¢®ųۓàà_¹®i©’87ŦƁ…j© €¡sű“k…àà¡s’8àà Ŧ“ U sàà güĄŦ‚’¹ ®Ɓvàà s“ s ƁŦŽƁŦ3%ŮŦŮžsŝŦĄŮs¡űĄsààŰs¹ ſŦ‚¡Ŧ®i©s®jl®i© ũsgsàà>ƀƁ´’ ®i© ĄűsƁŮ‘˜ƁVƀsŰŮ»®i©s#¡ŰŦŮƁŰ…©ž #¡ŰŦŮưƮƯġ®slžsàà’ٓdĄŦ‚l®àài© ’®s©ŦŰ’¹قà๞´Ŧ®s<àà ’¹ٓs<k¡ŦŰŮ

ũsk¡‚W’sv ŦƀŮsšs“àà s ƁŦ®Ŧ‚¡ŦƀŰs8àà

ĄŦ‚ĄŮs¡űĄsààƀƒ©œŦƁŮق¢űs…ààj©®Ɓ‚¢ ŮŰŦŮưƮƯƱŽs ŰŮـ<ŸƁ‚ ŰŮs“ s ƁŦƀsœ s®Ŧ‚¡ŦƀŰs8àà ®s< ٓd> v¹‚ ŦŰŰŦƁsŮ“¡Űs¡Ů’sűƁŰs®s`8 Ŧ®¡“œ8f¢ ¡€g…=’ ŰŮŦŰ®³“ Ą“œ8f¢‘¡Ŧs#v Ŧƀق¹ #©k¹®sj #v Ŧ€¡€ĄŮ´©Žs ŸƁ‚ Űsc8ŦŰŮ’Ŧ‚7®ƁŦ Žs ŰŮ…j©®k¡‚W’>i‘©ƁŦŰŮ€Ŧ“ ®ſ“Ÿ v Ŧ‚c8kƁ€k¹ŸƁ‚ ŦŰųŰs¹ų´‚žĄŮ´©€¡€ ‘¥Pˆ¡Ŧ‚ ‘¡‚8lŰŮƁ€ sūƁŦŰŮưƮƯƱŽs ŰŮs ٓd>#Ůűsàà ƀŮŰƁš‚ŦŰũsd“Ɓ€k¹Žs7ŮŦŰŰs¹ €Ŧ“ ®’¹ƀق¹ƀŰs Ŧ’8¥‘¡Ŧ’®¡sv7üŰŮ s3%€ s…j©ſsk¥¡űsűŦ‚œ¡Ů®¥¡’¡“ŦVƀsűŦ ŰŮ’¹®8©Ɓ€`űŦ€d#8>®™ŦŰƁvàà Ŧŧ“ žsŝŦ®¡sl8>»€àà ‘‚©œs7¡‚¢€©ƁŮs¡ŦƁsĄűs ŸƁ‚àà ®“ ’ſ³ŦƁžŦ’8s¡ٓ7l®“ ’ƁžŮŦŮ ’’¡“ŦV8fűƁŰ#žŦƀٓààMƀƁ‚¢sſق¹‘¡‚W’ ‚¢ŦƁž‚©œŰŦ‚’k¡sdŮۓƀŰsƁŮsvېŦ“ ſsHš ®¥¡ƒ©‚cűŦ#ق¹Ŧ“ Ąűs’ŸƁ‚ € s7®i¥_ žŰŦƁ€©Ŧ#8>©ūƁŦŰŮ®ƁžŰŦŮ®“ ˆ¡Ŧ‚ ƁŽs 2# ‚©ſsk¥¡űs‚¡s ~b ’‚œ¡Ů’8fƁŮs’¹

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

32


ƒî U_¹

ž‚“ ‘…©žŰs©àà>ĄsŽsàà

%ٓM vfœĄƒ©Ÿv ŦŮſsj¡Ŧٓ €àà ‚’’¹ ‚f ŰŮ€kق Ą€ slkƁž€ààű‚€kŸsààƁžŮŦŮvàà àà ‚Ɓ€¡‚ĄŰs¢űƁŰ

ŮűŦŦŰ Ɓv_¹®¥¡ŰsŰŮŦŰƒ’ s7 Ɓv_¢‚Ɓ ®ss©ŰŮſs Ąs #¡Ů‚¹® Ą‚¤ ®¢€ű ©8àà ŦŮ’ ‚f űŦ®¥¡ŰŮ#€ٓ ¹Ąƒ Ɓv ¢Žs ĄsŽs #€ ŰƁŮsſšűŦ tàà €kk¹Ŧ€©ž®ŦŰ ‚œ¡ŮƁƀقſsƒ’¹¡€¡Ů~7űƁŰ €€ šsƁ€€àà ¢ «àà¡ ſš‚àà ‚’¹ٓ‚¥‘¡ŦŰ ŮƀŰŦ“j€àࡂ sƁ€€¡ŮĄŰ“Ű ¡€àà ‘©œƁ€ŦŰs©àà>Ŧ€8Ŧ#¡ŰŦ€ ƁŮűŦſsl¢s#€©àà ŰŦ‚ ¬© sűƁŰűŦĄűƁŰ#€ààš’Ÿ…¡ s’àà¦Ɓſű ŰŮsŸŰŮ®ű€€¡ ſŦہ¢ĄŦ‚¡€àà ۓ7<®€űŦ Ů#€k8ŰſšvŜŧs8àà „ž®Ɓ űŦ’¹€€ s7¡űĄ‚l ŮŰŦ Ɓ€àà ‚Ɓ€¡‚ #€k¹®®¢€űٓ ĄƁŰĄŰs¹’žŦ€àโIŦ€ű‚s® €ű‚€ààkŸsĄ‚gü àࢀű ‚sŹŦ‚ #ٓ’gbkſš ‘©œĄŰsD‚c ƒ©ƁŦƁ€€àà ‚¹¹®Ɓٓv= Űs©>Ŧ€8 ƁŦſsjlŦŰtàà ſšsſš Ŧ#¡ŰƁš ’ŦŰsſš»žŮ‚Ɓ€k8‚ ¢ŦŰ‚làà œŰƒ sŮŦŮsſš’ ſsàà Űs¹ŰŮ®¡sv©g“IŦ€ű‚ű v ŦŮ’¹Ąƒslk‚©àà űŦ ŦžŦ€¹ #€ق¹®àà¡sjkŦŰ‚làà  ŦŮŰŮĄ‚àà` Ɓ€¡‚€dűƁŰ#€ ®ŦŰű ‘©űž‚œŰƒ €ű‚#€Ů kk¹ ŰŮ’ŦŰƀŦŰ®œk ‚¢ ‚¹t>¹ Űs©àà>ĄsŲs7sٓ ®ű‚`ts ’ŦŮŦٓ ƀŦŰ ž‚œ¡Ů€ű‚#vs¡®¥¡ŮƒſšŰŮ Ą€ ’Ɓ€ق¹‚¥_ſűűŦ€ ‚ d8> …Ůs7 ’¹ſŦƁŦ‚_ Ɓž€ Ɓi< ſűſš‚¥ŰŮƀŰŦ“ sĄ‚œ¡ŮƁق¹Ŧ€©žsl7Ŧ‚¢ũŦƒiűŦ® j€¡‚»‚©>ŰŮ#€ŮŦŮ €d ®¡Ŧ‚¡žƁŽs7g8àà Ŧ‘¡‚sà à>űŦ®‚¢’ ®¢€űƒ«¡sˆ „ž#ٓM€8 ƁŮŦŮ’ŸƁ‚ źŦ‚ Ŧ ààg’“œŸ’¹‘¡ŦƁٓàà ¡s7 ƀŮŦŮ€¡€Ųs7sſš’ŮŦŮ ۓ8 ŮƁق¹ ſš’€ٓŰŮsààų ¡ŮslskŦŰĄ‚làà »ũƁ‚ſšs s¹ĄŦƁ€ààkŦہ¢® ®€űŦ #€kk¹Ŧ‚vŦ‚8àà ŦƁ ®8ŦŰŧs7àà ŦƁ ٓ € ‚’’ €¡‚#©k¹®®àࢀűŰsk¹ŰŮŽ ¹‘ ¡Ŧs €ق¹®«j¹ſű sààƁ s€k8Űſűكààsſš»v Ŧ‚8àà ŦűŦ„ž ®¹€ŦűŦ„ž’Ŧű‚ ®sü “ űŦٓƀق’o>űŦŰ’ €àà ‚#vf¢ŦŰ’©a ®ž’¹ ƒ©ſű#€“àà s¡“ĄƁv ©g“ĄsűŦŰűŦ ’®Ŧ“ ®ŋààd #ٓƀŮű’gi…sj_ŸŰŮ« Ŧ ŦƁ ‚¢Ŧ%ŮŦŮàà sžo »vs¡’Ŧű‚Ą€ ‚Ɓ€¡‚ŦŰsſ šſ“Ÿ #…¥ŦŰ ſs ƒƁ ق¢‚® k¹«j¹sſš ſs©’“¢‘àà¡Ŧٓ ŽsŬ‚àà Ɓv ‚¡ž sſšűŦ®Ɓ€ t<d8Ű s©àà>Ŧ€8Ŧ€¡‚

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

30


v©g“

###v>©¹’id8ƀ€k¡š #€©k¹Űs¹€k¹®‘©©d ’¹vàà Ŧ‘¡ŦvƁűŦƀŮsf8àà ŦŸ“‘¡‚€"ƯƯ ž ŝ Ɓ ‘¡‚ l © žű Ű ĄŰ žsŝŦ’Ɓ‘¡‚8l’v>©žű³Ŋ€Ŧ’¹ŦŰĄŰs¹ #€©Ů ’¹ĄŰs¹ žsŝŦĄŦ‚àà ‚ àſق¹ź‚»vƁ"Ưư ’¹ĄŰs¹žsŝŦĄŦ‚ààſق¹ź‚»vƁ"Ưư ‚b ’ŦŰsj ĄŰs¹ƀ€k¡š»vàà v à>©v¡“ƁŦŰŮ ‚b ’ŦŰsj ĄŰs¹ƀ€k¡š»vàà>©v¡“ƁŦŰŮ #ŮűŦ€Ŧ ® #ŮűŦ€Ŧ® ƁŸƁ‚ „¤ Ɓs v¡“ƁŦ‘©©d®¡sŦ“"ƯƱ ƁŸƁ‚ „¤ Ɓsv¡“ƁŦ‘©©d®¡sŦ“"ƯƱ ŰŮٓ ®t“’ “‚ĄsŰs¹Š¡‚ žsŝŦ ŰŮٓ ®t“’ “‚ĄsŰs¹Š¡‚ žsŝŦ #€©k¹v‚_©ž‚ Š¡‚ ſsŰs¹ #€©k¹v‚_©ž‚Š¡‚ ſsŰs¹ ũŰslsàà s à¡…ŦŮ#v vààà Ŧũۀ€ààà»… …àààŦŮ"Ưġ ũŰslsàà¡…ŦŮ#vàà Ŧũۀàà»…ààŦŮ"Ưġ ŦŰsj v‚àà ‚ à_©žſs ĄŰs¹ƀű“ŰŮ®``Ś ŦŰsj v‚àà_©žſsĄŰs¹ƀű“ŰŮ®``Ś #€k¹ ®©l> #€k¹®©l> ŰŮv‚_©žĄŦ‚®¡šŰs¹Ɓ†`ŚU ŦŮ"ƯĢ ŰŮv‚_©žĄŦ‚®¡šŰs¹Ɓ†`ŚU ŦŮ"ƯĢ #v ŦĄŰƁ‚™Űs¹

29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

ĄŮs¡ű€sſŦ‚œ¡ŮűŦſsŰs¹ŰŮ’àà_©j"Ʋ €kŦ“®MſŦ‚œ¡Ůũۓ‘¡ŦŰŮ#€¡‚©œ®_©ž Ű #€kk¹vsŰsj s ’¹v Ŧ®àà ® à>¹sj Ą‚88ààà_ "Ƴ    ’¹v Ŧ®àà>¹sj Ą‚8àà_ Ɓv Ŧ’8>ŦƁsj ’ v©g“ĄŦ‚ƒ©sj ’8àà 8 à>ŦƁ ƁŦ ’ ’ààà ’8àà>ŦƁ ’àà #€©8> ‘àà ‘ ࡂ8jl " ‘àࡂ8jl "ƴƴ 2„©˜Ű3sj Ą‚8_ #v sj ’ à_©j "ƯƮ "ƯƮ Ųs Ŧ‚ ’àà ’àà_©j ’àà ’ ๮®ààà¡sv vààࡓƁŦ ’à๮àà¡svàࡓƁŦ ĄŦ‚ ſs8>©˜Ű ĄŦ‚ſs8>©˜Ű sjàà j à sjàà

vsŰűŦ’¹vàà Ŧ®sàà>¹’id8ƀ€k¡š"Ư #€¡ŰŦ€‚v Ůſ€ ‚8lűŦƒ¢‚#€k_¥v Ů Ű © “ ŰŮ2v©g“3ƀŦŰ‚àà ‚Šààs‘àࡂ8¢Űƒ"ư ’¹vàà v à ŦĄŰ ’¹vàà ŦĄŰsc8ŦűŦſٓàà7ƀs¢š»ſsàà’‚ ’¹€©k¹s ’¹€©k¹sſsk©j Ŧ#€ŰŦŮsjàà űŦſŦ‚œ¡Ů #€¡ŰŦŮ®s¹®s¢šŮۓ‘¡ŦŰŮ ®s¹v©g“ ®s¹v©g“ĄŦ‚ũۀàà’2ſٓŧ“ 3"Ʊ űŦƁ€©ŮŰŦ‚ űŦƁ€©ŮŰŦ‚ٓ Űs©dŦŰ2ſٓ®s3#v Ŧ #€©k¹ƒ©‚ž2ſٓˆ “83 ‘¡ŦsŮŰŦŮ ‘¡ŦsŮŰŦِ©g8>v7>sj كj8 Ů"ġ žsŝŦŧ“ žsŝŦŧ“ ŦŰſšۀgŸ»v>©ŸſsŰs¹’¹ قŧs قŧs=8Ŧ€’Ÿs’¹‘¡ŦƁ»€©Ů® #v Ŧ¥_sj Ąs’Ą‚œ¡Ů sj sj ĄŦ‚€Ŧ“®’¹®isslk"Ģ v

v Ŧ‘¡Ŧ€k¹Ůs<¡Ŧ®ie v©kŦŋdŦƁ ŦŰٓ ŦŰٓ Űs¹€àà©Ŧ“®€’Ÿsàà’¹ #€©ŮžsŝŦŧ“ €¡ €¡sŦ€8Ŧ»€ s’Ÿ‚ſs8ieàà "ģ Ɓ€ Ɓ€¡“àà ®àà űŰŦsقſsŰs¹ŰŮ ĄŰƁ ĄŰƁ‚™ſsűs ŰŮsj ٓƁƀsœš #ٓ€Ŧ“


ųű“š

’Ŧ€`8gĄŰŦŮ’s ſƁŰŮƁ€©k¹Ŷ“i=ŧšsàà s à ®¡“àà_‚ Š¡s®s Ą‚b€ks®àà‚ ſƁŰŮƁ€©k¹Ŷ“i=ŧšsàà űŦ’¹Žs‘©ŰŮ#€¡ƒ¡‚ ĄŮs`8ŦŷsFűŦ»Ů“ ®M’8 s¹ſš‚©oűŦ’¹Žs‘©ŰŮ#€¡ƒ¡‚ “€Ŧ“ ’‚sŰs©> #ٓ€Ŧ“ ’‚sŰs©> ¦źƁ‚ űŦ’¥ſŮƁŮű t>¦Ɓt>¦źƁ‚ űŦ’¥ſŮƁŮű sſق¹ősžĄŦ‚àà ‚ à »’8‚¢’ íƁ’8 “àà ’¹®¡s’jiss¡’s8©sſق¹ősžĄŦ‚àà ‚œ¡Ůs¡  ssƒ¢‚ ’<©8Ŧ‚¡ű»€©8f©slšſs’Ąƒi¡s Ɓ‚œ¡Ůs¡ ssƒ¢‚ ƀ€© Ŧ‚ ƒĄƒ©Ÿ #ٓ€Ŧ“Ş’jiss¡’s8©s’ſ€ ƀ€© Ŧ‚ ƒĄƒ©Ÿ ’¹ſšĄŦ‚à ųƁŰ’€©ŮžsŝŦ®8ŦŰ’àŦŰŰs¹‘¡Ŧ’¹ſšĄŦ‚à ‚¡ű %€©k¹j‚¡ű ‘¡‚© ų“ĄŮs¡űŰŦ€g»’8 “ ź‚ ’ ’¹€©k¹’s™Ŧſš’ààŧšۀſšƁ€àࡃ¡‚ vsàà €kŸ€¡ŰŦœþٓàà ŧ“ ‚ˆg N vjàà>€©Ŧ“® žŦ€Ŧ‘¡Ŧsŋ“jd#€sN à à

®8ŦŰ’ààŦŰź‚ Ɓ€àà©k¹€ààkiŦŰ’8 “àà

¡“_ ’¹®Ɓ‚ űŦŦŰv=àà ‚ Ąs’¥#€©¡“_ “jd ųƁŰ’ſŦ“® €7>Ÿ®Mslš’’Ŧŋ“jd ‘©űŦ‚¡ű %ق‘©űŦ‚¡ű Ŧàà  à sƁŮ Ɓ’¹‚ ſs<kŒ`»‘¡‚© ų“ĄŰ“ Ŧàà sƁŮ šŰŮŧšſs<k«¡ #€©s “<’g©Ů½¼ũ€’Ɓ€¡ƒ¡‚ſšŰŮŧšſs<k«¡

Ɛ©k¹Ą‚©¢“i®¡“_‚ © ſŮű^űűŦ’“œŸ Ɛ©k ſ“sƁŧšŽ“iüű ſ“sƁŧšŽ“iüűŦŦŰĄŮs_¢‘Ů’àà_© s¡®¥©8 ´žſŦ“©«¡ #€¡űŦ€s©ſšſƁŰŮ #€¡űŦ€s©ſšſƁŰŮsl‚ U> űŦ„žŦŰ®¡“_‚ ©àà Ɓ€©k¹‚ž Ɓƒ©Wsj ®¡“_ Ɓƒ©Wsj ®¡“_‚ © s€©k¹ŵ“tàà ‚ŦŰſ“sƁŧš #€sNƀƒ©¹sž ’¹v Ŧſš®¡“ ’¹v Ŧſš®¡“_‚ © ſŮű^űűŦĄ‚©¢“iĄŦ‚‚œ¡ŮųƁŰ ¡“®“©k© ¡“®“©k©“šs¹ĄŦ’dbĄƁŰ»ŧšsU> űŦ„žŦې©

’id ’id ũŰŦ‚s€¡ŰŦœűs¢ŹŦ‚ŸĄƁŰ„¤ »€©ŮŰŦ‚ #€k¹«_ Ɓق©œŦŰſšŧšžŦŰšžŦŰšũ“i©ž ſs š®¡“_‚ Űs Űs©8 ŦŰŮĄ€ki’8 Ů’i© Ɓ»ź‚ U> ĄŦ‚‚¢Ŧ «¡ «¡#€©Ůū‚ ’Űs¥8Ŧ€©Ŧ“ ® ſsààٓ »€¡ŰŦ€  Ɓ®¡“_‚ ’ŸŰsžs¡‚Ŧ’Ŧہs¹œŰƒƀ‚©¢ ‘¡Ŧ ‘¡Ŧ’»€©k¹ƀŮsf8àà Ŧ’8àà Ů’ƒk’ſšűŦƁ€©k¹ ſs8_ ſs8_œŦƁ‘ sſ€àà Œ©9¹s¡ſ€àà ‚űűŦt©‚ #€ €Ŧ“ Ą‚©¢“i®¡“_‚ žsœksj ®¡“_‚ Š¡sſق¹©Ű ŦŰſš€©Ŧ“ ŦŰſš€©Ŧ“® ®¡“_‚ Š¡sź‚`ŰŮ®¡“’‚ĄŦ‚ ĄƁs>v ĄƁs>v7>’ŦŰ®¡“_‚ Š¡s®kd¡#€©k¹©Űŧšs

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

28


┼ф┼«┼д┬Њ

┬ѓ┬Њ┬Еi┬Е─ё┼д┬ђ┬б─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼« ┬Ё┬Е┬╣┼░┼« ─ё┬ђ┬Ц8┬Ф┬А─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼«┼▒┼д┬Ё┬Е┬╣─ё┬Ѓ┬╣┬ѓ─ё┬ѓ8┬┤┬╣┬ё┬Е┬А┼░ ┼Й┬┤┼дsv┼б┼░┬ђ┬Еd ┼«┬ѓ┬б┬ѓ #┼«┼д┼«┬ѓ7 ┬Ё┬Е┬╣┼░┼«┬ѓ┬Њ┬Еi┬Е ┬«k7┼┐┼д┬ђкЂ┬ѓl ┼▒┼д─ё┼«┼д┬ђd┼Й┬┤┼д┬«┬ъ┼░┼«%vf┬б┬ѓ7 ┬Љ┬А┼д ~b ┼░┼«┼▓┼░┬ђk┼▓s7s─ё┼«┬ѓ┬ѕ├а├а ┬Њ─ё┬ѓ┬ю┬А┬ђ┬Ц┬ѓ ─ё┬ѓ8┬┤┬╣┼▓┬Њ├а├а>├╝s┬Ј┼д┬Њ┬╗─ё┼░sD┬Ѓ┬╣┼д┬ѓкЂ┬ѓl├а├а ┼д┼░┼«┬ѓ┬Љ┬А┼д┬ђd┬«ss├а├а кЂ┬ђ┬ђ├а├а ┬Јj┼«┼░┼дкЂ─ё┬Ѓ┬╣┬ѓ #┬ђ┼«┬ѓ┬╣┬Јg8k┬«sc8┼д┬ѓg┬њкЂ┬ѓ┬Е┬ю8 ┼« ┬Љ ┼йs├а├а ─б─Бкђ┬ђ├а├а ┬ѓ┬Е┬ю8 ┼«┼«┬ѓ┬њ┬Цk┬А┼д┼┐s┬Еsv┼б┼░ ┬╗v ┬Ђ┬б┬«кђ┬ѓ┬А┬Ѓ┬њ┼│┼«кЂ┼░кЂ┼▒┼д┼▒кЂ┼░┼░sl┬ЪкЂv ┼д┼« ─ё┼░sj┬Е┬њ┬┤8┼д┬Ј┬Е┼«┬њ┬њ┬╣┼┐┼д┬Њk┬Љ┬А┼дvC─ёкЂ%vf┬б ┬«┼░s┬А┼▒─ёs┬ѓl├а├а ┼▒┼д┬«┬Ц┬А┬њ├а├аvj┬А┬Ѓ┬ђ`┼Ф┬┤├а├а┬│ ┼▓s├а├а>┼д┼▒┼д┬╗┼«┼░┼д┼«┼д┼░sf├а├а кЂ┼Е┼░s┬А┼▒┼░┬Њck┬њ┼╗┼д┬ѓ ┼▒┼д┬«l┬Њ┬Јs┬Іs7кЂкђ┼«┬ѓ┬╣кђ┼«sf8 ┼д┼а┬Њ ┼┐s┬А┬ѓl_j #┼«┬Њкђ┼«┬ѓ┬╣vs┬А┼░┼«┼┐s┼А ┼░┼«┬љl8┬њ┬Цk┬А┼д┼┐s┬Еs├а├а┬Ё┬Е┬╣─ё┬Ѓ┬╣┬ѓ─ё┬ѓ8┬┤┬╣┬ё┬Е┬А┼░ ┼░┼д┼«┼░┬Њ ┬ѓ┬«j>┬Јs┬╣v┬┤ ┼▒┼д─ё┬ѓ┬Е┬ю8├а├а ┼«┼Йs┬юk кђ┼«┼░кЂ┼Аv ┬ђкђ┼д┼░┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬╗┬ђg┼й┬Њ┬ъ┬Ѓ┬Е┼┐┬Њ┬Еi┬Е┬ђk┬ЪкЂ┼«┬Њ ┬Љ┬А┼д┼░┼«─ё┼дкђ┬ђкЂ┬ѓ┬ъ┬љl8─ё┬ѓ┬Е┬ю8├а├а ┼«┼▒┼д┬ё┬ъ%vf┬б┬╗┼«┬Њ ┼Е┼░┬Њ┬Ю─ёкЂкђ┼░s┼░┼«┬«├а├а┬Њs┼Еs┼д┬ђ┼дкЂ┬Ј┬Е┬Ц├а├а_кђ┼░s #v┬ѓ┬б

27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

┬ђl_┼░┼«┬«8 ┼«┬Ф┼Ю┼░s┬Јs─ё┼д┬њ┬ѓ┼╗┼░s ─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼«

s┬«sc8┼д┼┐┼д┼░┬Њ├а├аoкЂ┬ђ├а├а ┬Јj┼«┼░┼дкЂ┼И┬Њ├а├а┬Ў┬Њ ┬Љ┬А┼д┬ђk8s┬А┼░┼«кЂ┼░┼«┬Њ├а├а ┼Љ┬┤┬ъ┼Еs`=├а├а_┬«├а├а ┼░┬ѓ #v ┼д┬«8┬ѓ кЂ┼░┼«┬Њ ─ё┼д┬ѓ┬ё┬Еi┬ъ%┼«┬ѓ├а├а┬╣┼┐s├а├а_┬ѓ s ┬«j┬А┬ѓ┬╣^k┬ѓ├а├а кЂ┼«┬ѓ┬╣┼░┼д┬ђ┬Е┼Д┼д┬Њ ┼▒┼д┼д┼░кЂ┼дкЂ┼░┼«┬Њ кђ┬ђk┼д┼░─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼« ┼▒┼д┬«8 ┼«┬Ф┼Ю┼░s┬њa7┬Ф┬А┬њ┬ЕкЂ┼д─ёs┬« ┼░┼▒s┼░┼« ┬Ј ┼д┼«┼▒┼д┬Ѓ┬Е┬Ф┼Ю┼░s┬њa7┬Ф┬АкЂ┬Љ_┬ъs┬╣t┬Е┬Ј ┼д┼« ┬њ┬ЕкЂ┼д─ёs┬«┬А┬Њ┼▒s┼░┼«┬љl8кЂ┬ђ├а├а ┬ї_┬╣кЂ┼░┼«┬Њ ┼┐s┼░s ┼▒┼дкЂ┼«┼░┼д┼«┼«s┬Е8┼д┼░┬ђ=┼«┼д┬Њ┬њ┼«┬ѓ┬╣┼║┼д┬ѓ8┼д #v ┼д─ё┼д┬њ┬ѓ ┼┐sk┬дjкђ┬ђкЂ┬ѓ┬ъ┬Љ├а├а┬А┼дкђ┼░s┼░┼«┼Еsg┬ЕgC%v├а├аf┬б─ёкЂ #┼«┼░┼д┼«┬њ┼д┼«┼д

кЂ┬«┬Аs sk ┬њ┬ѓ<k─ё┬ђl_┼┐┼д┬ђкЂ┬ѓl ─ё┼░s┬Е ┬Њ кЂ┼«┬ї_┬╣кЂ┼Љs┬ѓb ─ё┼д┬њ┬ѓ┼╗┼░s ┬Ф┬А─ё┬ѓ┬Е┬ю8 ┼« #┬ђ ┬«8 ┼«┬Ф┼Ю┼░s┬њa7 ┬«sc8┼дкђ┬ђs┬ѓ┬«j┬А┬ѓ┬╣┬ђ┼д^k┬ѓ %v ┬Њsk>┬А┼д ┬њf┬Е кЂ┼┐┼д┬ђкЂ┬ѓl %vf┬б┬ѓ7 ┬Љ┬А┼д~┬А┬ѓ_┼░┼«┬ђl├а├а_ к»к»к«┬«├а├а>┬Еi┬ъ─ёsv┬А┼░┬Њ┬Ѓ┬╣┬ѓs┼▓sW┼░┼«┼▓sk├а├а ┬њ┬╣┬ђ┼«┼д┼«┬ѓ7 ┬«┼д┬Њ┼Љ┬Њ┬Ц├а├а_┼Еs┬╣┬ѓкЂ┼░s8┼░┼▒┼д ─ё┼░┼д┬Њ├а├а ─ёкЂ┼░┼«┬Њ кђs┬ю8├а├а ┼«┬Ф┬А┬Ј ┼д┼«svs├а├а

┼┐ss┬Е ┼░sk┬╣┼░┼«┬њ ┼░┬ђ┬Ф┬А┬Јsg^┼░┬ђ┬Еf ┬ђ┬А┼д┬ѓ┬ъ #┼«┬Њкђ┬ђ┬Е┼д┬Њ кЂ┼Еs┬┤ ┼д┬љ├а├а┬Е┬╗┬ѓ7 ┬Љ┬А┼д┼Й┬┤├а├а┼дs%┼«кЂ┬Ѓ├а├а┼д─ёкЂ ─ё┬ѓ┬Е┬ю┬Е┬ъ─ё┼д┬ѓ┬њi┬Юs┬┤┬ђl_к»─Б─ё┬ѓ8┬┤┬╣┼Еs┬Еij


ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

24


sƀ‚lŸ

‚_Ż“g2‚l„¡€k3‘©ƁŦĄŦ€Ŧ ®¡“8 ‚žƒ¡Ɓ‚ž’ſŦ‚¡Ŧ

 Ŧ ‚ 

ق ſŦ“k ’ ųŰƁ‚ž ‘jl ’ قſŦ“k’ààųŰƁ‚ž‘jl’ Ą´¹Ɓſ“ààs¹Ąƀű“ààŰِàà©g ®¡“8 ‚žƒ¡Ɓ‚žƁž´¡ŦƁƀs_s‚¹ ‘¡ŦĄƀű“űŦūŰs قààſŦ“k’ ųűŰŦ’87Ŧ’¹€ €Ŧ“ Ŧ€Ŧſ“s¹ #v Ŧſs>¥¡®¡Ŧ€ŦĄs„¡€k

Ąsjk©àà

Ąsjk©à © ‚œ¡űs ®¡“8àà ‚ž ƒ¡Ɓ‚ž ſsàà s à> ſsàà>ŦĄs«j¹‚ s ’ààſŦ‚¡Ŧ Ą ’àà ’ à ſsàࡂ ŰŮ ’s8àà ƁŮ Ą’ààƒű „¡€k „¡€k3‘©ƁŦ»®‚àà ſs<¡sŰůš vs¡ vs¡ŰŮŦŰſŦ‚¡Ŧ‚_Ż“g2‚l #€k¹® Ż“à “ Ż“ààg ſ“©àà>©j¹ Ą“œk=àà

Ą‚ Ą‚8>¢ŮŦŮ Ą´¹Ɓ ſ“s¹ ‚àà_ űŦ ƀsàà_s‚¹ Ąsſs8àà Ŧ űŦ ‚àà ‚àà_Ż“gàà Ŧ‚ĄŰŦƒ¢‚ Ą ĄŦ€ŦƁƀsàà_s‚¹ŰŮſŦ‚àà¡Ŧ ’ſ“ ’ſ“©>©j¹‘¡Ŧ‚l„¡€k‘©ƁŦ #ŮŦŮ‚7 ®¡“8 ‚žƒ¡Ɓ‚ž ſ“s¹‘¡Ŧ‚_Ż“gſ“©>©j¹‚©Ů ’sàà ‚„ž‘¡ŦűŦ%vààf¢»´¹Ɓ Ąƀƒ¡s‘¡‚‚ſŦ“k’‚l„¡€k ‘ƁŮ’ſ“©àà>©j¹Ą‚àà_Ż“g ‘¡ŦŰŮƁŽs>Ŧ’¹€àà €Ŧ“ Ŧ€Ŧ

€ ŠbĄ‚¡€ſŦ‚lv Ův_œŦ

’Ŧ“ ſs>Ŧ€¡€‚8>¹ŰŦƀƁ‚¢űŦ®¡sMƁŰ ® © “ ŰŮ Ą‚© s®g© “ŰŮĄ‚©Ŧ

ۀsŦŰ‚© ŦĄsűƁŰ‘¡ŦĄs w¡€ ũۀsŦŰ‚© ŦĄsűƁŰ‘¡ŦĄsw¡€ #€Ů sž Ɓ‚¥ų“ ‘©>¡ű“2ĄŰsf‘“3 €¡€‚ŦŰŮſŦ“k’ۓ_¹Ąsk šžs ®k©>¡ű“#v Ŧƀ€àà ’s™ŦƀƁ‚¢’ ٓ ®‚™s‚8j¹sŽs ‘¡ŦŰŮ’¹ s®ƁŮƁ‚àà‘àà ĄƁŰĄŦƀ€kŦ“ s ’Ŧ“ ſs>Ŧ‚8àà>¹ŰŦ’…k8 “©ž ®¡sM‚k’v ŦŰŦ‚‚œ¡ŮŰs»Ą‚©Ŧ #ŮűŦق¤

’Ŧ“ ſsàà ſsàà>Ŧ s à>Ŧ ĄsaŦsŦŰٓ ‘¡‚W‘©ƁŦĄ‚©Ŧ ĄV‚ŦssŮŦŮžsààŝŦ»…Ɓ‚¢€àࡀ ®Ɓ‚ »ſŦ‚lũ‚àà>k¹ĄŦ‚ſŦƁŦ‚ #€ s’8 ŦŮŦŰƀŰsƁŮ s¡Ŧű3®àà¡Ŧ€űŦ„ž’àà¹ƀ€kŦ“ ‘àà¡Ŧ ƀƁ‚àࢍsàà vàà ‚ž‚ 2ſsj©iàà

€¡€ĄsaŦsv ŦŰŦ‚ų‚8>¹ŰŦ sŰs‘©ƁŦĄŦ‚àà»ŮƁ‚’ààküĄƁŰ Ɓź‚sààق¹‘¡‚Wų€àࡀƀƁ‚¢

„j>¡‚¹t ƀ²¡Ɓ’¡€28g s3„¥j¡Ű 2®Fsžs©ž3ĄŦ€s

» ƀƁ ƀ Ɓ ‚¢ ¢ »ƀƁ‚¢ ƁĄ‚¡€Ɓ€“àà ®Ŧ‚s’àà“8 #€ks Ű®ſs8 Űsj©’ŦŰ…8_œŦ sŦ»Ů“ ®ƀŮű€“©žĄ‚¡€v_œŦ #Ůق¢®Műsſšt`Ɓ„ ƀ€ ‚àà_8kĄs„¥ŰŮƁŰ‘¡ŦűŦ Ą‚¡€ſŦ‚l2‘Ą´¡Ɓ3Žs¡‚àà űŦ #ŮŰŦŮv Ů’®‚Ÿƀs©àà …¥8 Ů Ą‚¡€ſšŰŮ’à๮¡s„à॒87Ŧ ‘¡ŦĄs¡“¢ŮŰŦ€v Ů’…¥8 Ů v_œŦv Ŧ†=_Ɓv>’©a VŦ€sƁſsj>sžŰŮſsk¦jƀ€ Šb #v Ŧ 23

/

www.ertebat.ae

/

ſŦ‚lĄűs űs s ſŦ‚lĄűs ‚<k2®=¡ti3Žs¡‚àà ‚ à ŰŮĄ‚¡€ ‚<k2®=¡ti3Žs¡‚àà ŰŮĄ‚¡€ ق¹ۓ7<ŦŰĄƁ’¹€ ĄŦ’Ůs’ sgų€¡€Žs¡‚ ŰŮ…¥8 Ůs #ŮƁ‚‘©ŰƁŮ „s¥àà ’¹s„s¥àà űŦ®¥¡ŰŮ Ąsž»Ů“ààĄŦ’k¡ƒ‚ààžƁvààjű‚ž ŽŮsd‰fĄŦ‚ƁŦƁكe®Ą‚¡€ ŮűŦ€Ŧ®^kŸ’8>¥ Ąs’_© ’ …8 ŦŰv Ů«Ÿ“¹v_œŦſsl¢sƁ #ٓ ®Šb s»ĄŰŦقàà7ji©ŰŦŮƁ‚©¢ŰŮĄ‚àࡀ „s¥ ŰŮĄűs»v_œŦŠbٓƁ ƀűsſšűŦ€d#€s Ű®ſs¡sž’ŦŰ

ISSUE 799

ƀ€»ų€¡€ž“7šŰŮ€k‚k‘¡Ŧ Ɓ‚¥ų“ ſŦ€ààk‚kűŦĄŮsàà¡ű Ɓƀق¹Šààjٓ ŰƁŮŦŰ€ààiŰs¹ ‚8l’Ÿ‚ĄŦ‚ŦŰ®d© ƁőŰŦ€ #v ŦƀŮŦŮžsŝŦ»…“7šſ€ ’¹ſsàà¡ŰšƀƁ‚à࢞“7š‘àà©k¦j ŰŮ»ŮŰŦŮۓaſšŰŮƒ©®Fs v Ŧ®¡slĄsű“< ŦŦ‚ ۓ_¹®g© “ŰŦűsŰŮĄŮƁű’Ɓ #€ €Ŧ“ ‚_8k

«Űsàà_8ŦűŦ€d®ààFsžs©ž 2Ʊ‘©s8¡Ɓ3’ààs‚VŦ‚8©’db ſ€àà «¡Ůƒv7àà sk’Űs‘¡Ŧ ƁŽssààĄŦ’db»’¡“ŦVtàà ſŦŰŦ€‚ ’ààŦŰsűƁŰ‘¡ŦĄŦ“àà #ق¹¡€g®g© “ ®s`8 Ŧũۓ’’àโŦ‘¡Ŧ ŰŦ‚2s®g© “3v¡s Űs©8 ŦŰŮ ſۀƁŮs ®¡saĄŦŰŦŮ»’8‚¢ ® “ƒ©s®Fsžs©ž’¹v Ŧ ’¹žs¡Ŧ‘¡Ŧ«àà¡ŮƒŦŰſš®ààs ’¹žs¡Ŧ‘ ŧ“ s®i© űƁŰƁŽsàà ŧ #v ŦƀٓM‚_8k»v Ŧ 28gàà s3 „àà¥j¡Ű ‘àà¡Ŧ 2 ‘©ƁŦĄŦ‚àà’àà¹ŮŰŦŮžsàà ‘© žs©žűŦĄ€àࡀ¡sjàà Űs žs© …ŦŰŦ€8àà ƁŮ’ŦŰ®ààFs … #€Ů®ſs_ ſق¹Űs¹ŽsŰŮ®Fsžs©ž ſق¹ Ɓvàà Ŧų€àࡀž“àà7šĄƁŰ Ɓvàà v ſšĄŮ“iƁ‚d ŧs=8ŦŦ‚ ſšĄŮ #v Ŧſق¹Ą‚¤ ŽsŰŮŦŰ #v


sƀ‚lŸ

ſs ‚ Ų“s¹sűƁ‚¹žs Æ€k¹®®¢€ű ®7`Űs_»Ů‚¹Ż´ v Ŧ“ ŰŮ ŰŮƁ€ ŮŰŦƁžs’ĄŮs¡űŰs©àà> »Ů‚¹¹ſűƁ€“žƯĢ®s“¹ũ€àà ƀŮŦ“s ®Ŧ‚œwsŸ“™“‘©j Ą‚7 Š7k«¡ſsűſšŰŮ#€ žs œŰƒ…¡Ŧ‚…¡sl s7’j%vf¢ tŦ‚´ŦƁŦž‚c’#€Ŧƀ€àà #v>©ųٓ

®œsàà ġƴ‘àà ŰŮűƁ‚¹žsۀž skƁvŰsàà©ŮűŦſs ‚àà ‚ŦŰŮ űƁ‚¹»‚àà¡Ŧ“¥k¡ŦŽskàà_ĄsŮŦ‚ ‘¥PƁŦ’àเŦŮ®’sàà ĢƮ ٓàà ´87ĄŰsj©‘àà¡Ŧ’vàà Ŧ ®Ŧ‚œƁŲ‚ààs©Ů‘©j’ààƁ Ą‚7 Šàà7k«àà¡#€k¹®®àࢀű ’sàà ĢƮ’©˜ƁVƀsŰŮžsàà%vf¢ ġƴ‘

ġƴ‘ ŰŮųۀž’¥©sŰŮ€àà ƁŦ‘¡Ŧ ƁŦ‘¡Ŧ‚skvààŰs©ŮűŦ®œsàà

Žsj8 Žsj8Ŧ’¹v Ŧƀ€©àà Ű®k ’ ųۀ ųۀžƀ€kàà_¹ĄŰsj©’àà´8Ŧ űƁ‚¹ űƁ‚¹žs#v ³sŰs©àà>ƁŦŰŮ ‘©j ‘©j’ƁŮŰŦŮ«Ÿ“¹‚8 Ů«¡ ųŦ ųŦ®8´àà ſŦ‚œ®i© ©Ů €k¹ €k¹®‚¥‘¡Ŧ’sj˜ŦŮƁv Ŧ ’Ÿ ’Ÿų‚8 ŮĄŦ‚ق©N‚¢Ŧ’à๠ۀž »Ųs“#€8Ŧ®®ààsfŦ ’¡“ ’¡“ŦVƴ¡ŰsŰŮ»űƁ‚à๞s ſ ſs ‚àà ‚ŦŰŮƯƴƳġŽsàà

»‘ »‘˜ƁVƀsŰŮ#v ¢ŰŮƀŮƁŰ ƒj ƒji®àà8¹’¹’àà¥k¡ŦűŦ€ààd

ſs¢Űs8 ^kƀŰs8 Ůۓſ“>¡‚ ŮŦŮŦŦ‚g’

ŧs7àà ŦƁs¡Ŧ€’j»‘àà¡Ŧ‚ƀƁ´àà ŮŦ‚ŦƁ‘àࡂ© ˆàà “’¹®¡sl¡űs ŰŮ»ƀ€ Ŧ€Ŧſsűs ‘¡Ŧ’Űs¹“¥© ’˜“ssˆ “„j>¡‚¹žs¡ŦŽ“

’¡€ſsMs ®Ɓ‚©gĄsƀŮŦ“s #€ €Ŧ“ ƀŮŦŮ “

ſsMs ®ŮŦ‚ŦŽs>Ŧ„j>¡‚¹t ٓ „j>¡‚¹žs „iŝš„‚l vs¡ŰŮŮۓſ“àà>¡‚vàà ŮűŦŦŰ #€ق¹ Ůۓſ“>¡‚»Žs>Ŧ„j>¡‚¹t ‚ ű ¡ ŮŦ‚ŦűŦvàà¡sjſsűsàà ĄŰs¡’àà vs8 „iŝš„‚l ŰŮſsMs ® vs8 „iŝ „j>¡‚¹žs Š¡ű“ŰŮƁ „ #ق¹«j¹Ŧ‚g‘© ŰŮŽsàà ‚ſsűsàà ‘¡Ŧ ŰŮ Ąs’s‚ „j>¡‚¹ t Ąs ŮŦ‚ààŦ ĄŦ‚àà ĄŦƀ²àà¡Ɓ ŮŦ‚à ‚ ŦŠ¡ű“ƁŮŰŦŮſsMs ® Ŧ #v s’s‚‘¡ŦűŦ®¥¡ƒ© #v

ƀŰs8 Ůۓſ“>¡‚Žs>Ŧ ƀŰs8

ŰŮſs¢Űs8 ^kĄŦ’s>Ŧ ŰŮſ ſ“¦jĄ‚œ¡ŮĄsƀŰs8 Űsk¹ ſ“¦j sk¡ŰŦƒ©»‚œ¡űs‘àà©ijĄ‚ sk¡ŰŦƒ© sàà>©iƁſ“àࡃ¡“iĄ‚àà< sààà>©i Š¡ű“’s‚ŰŮ‚œ¡űsũ‚7i©¢ Š¡ű“’ v¹Űs_„j>¡‚¹tàà ŰŮŦ v¹Űs_ #ق¹

‘¡‚ŰƁšŮ“ ‘Wۓž®ss ŮƁ“©s‚œ¡űs ’i<2ĄŰƁšŮ“àà ĄŦ‚ààŮƁ“àà©s #ق©œŰŦ‚„ۓ űŦ®ààj©űŦ…àà©’à๮ààsŰŮ „ۓv ‚lŰŮ‚™sſŦ‚œ¡űs ƁŰŦŮ’s7ŮĄsàài©ſŦ‚œ¡űsŦŰ ŰŦ‚ »€ààkŮ® ©¥àà_ ųƁ‚‚ž űŦvàà ‚lۀ‚‘WۓžU‚¢ «¡’¹vàà Ŧ’“svl‘àà¡Ŧ ŦŰƁŦ2ƀs©àà Ą“3g8àà>i© #v ŦƀŮŦŮŰŦ‚’jűŦ‚³s

ĄŮƒj8àà ŮĄsk7‚‘Wۓž®ss €k¹®vs¡Űِàài©‚ĄŦ‚àà’¹ ŮƁ“©s‚ààœ¡Ů‚œ¡űs‚ààűŦ…© #v Ŧűs>“ž ‚ ši©’ »‘¡´š‚7 ųŰŦƒ¢’ Žs ’ ŰŮŰs¥ Ŧƀ€‚‚œ¡űs‘¡Ŧ ƁŦ’¹ĄŰ³Ů«àà¡‚ĄŦűŦ’‚àà© Ŧ Ɓv Ɓ‚Ű³Ůġư/ƲƮ»ƀق¹vs¡ŰŮ v>Ŧ“‘Wۓž®sst©‚‘¡Ŧ’ ſŦ‚œ¡űs‘¡‚8l3v ‚lۀ‚

ك¡Ű®Ųs>Ŧ…¡slœkšŰŮvf¡“ ۓi© ’g©ŮģƮ’ààs‚s’àà7s`ŰŮƁŦ ®Ɓ€ŦƁƁ®8ŦŰsŲs>Ŧ%vf¢ k¹®ƀŮsf8 Ŧ¡s‚dàà ŰŮ‘’¹ #ŮŰŦŮŒi8=Ÿ“sl“©i© ƁĄ€©Ŧs»‚f«¡ſŮŦŮvàà ŮűŦ _ s’8=©š®8ŦŰs»ſ€ ’8f š ®j¢Űق űŦs»v©s7`Ɓ s<k¡Ŧ’ƒ©Ÿ’jŦ‚Ÿ’¥k¡ŦU>Ŧ€Ɓ #####Ɓ€ 8 Űِ©Ŧ“®M©ŦŮ®®àà8Ɓ´9 © s¡ŰŦŮ…8àà ƁŮ’¹ĄŮ‚Űsk¹ ƀ€àà ^k…¡Ŧ‚sdŦƁſsààHŮsŦ àà_ s’8=©šs®8ŦŰs»vàà Ŧ ®sk¢‚ s=s®s¢sŦvàà Ŧ sl8Ɓ®ad»¡Ŧƀ€ t¥‚’¹v Ŧ ®j¹sŦ©8àà>vŦŰs’Ÿ‚¢Ŧ #Ůق¢‚ƁŦ€¡s ’¹¡ŰŦŮ€©ŦŦ ®Ɓsf8„sl8s‘¡ŦűŦžŦ€àโ ©Ů‘©j’Ɓ€kk¹®Ůs<¡Ŧ‘ŰŮŦŰŰ sƁũs s>ŦűŦU “’¹v ŦŦ #v Ŧ…=ũƁs7¡űۀgk¡ŦŦ

ƀŰsŰŮvf¡“ ۓi©Ąslœkš‚8_© #v ŦƀƁ€ŦƁ ‚œ¡€¥¡…©žƒ¢‚sàà^kšƀ€kŦ“ ’Ŧ‚®8Ɓ’¹ق¹ųsàà¡Ů‚¢®M‚ ŦŰ…sàà s>ŦŠààŦƁŰŮ€àà>¡“® ‘¡‚®iŦűŦ®àॡƁ€ààk¹®ſsàà© Ɓs®8ŦŰsƁŦĄs’Ŧ‚ũs“™“ ®g_®¢€űŰŮƁŦ’¹vàà Ŧ®¡slj #€k¹ ®’‚Dٓ #€k¹®’‚Dٓ

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


‫ﺻﺪورﻻﯾﺴﻨﺲ ﺷام ﺗﻮﺳﻂ ﴍﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﻤﱧ در اﺳﱰاﻟﯿﺎ‬ ſs¢‚žĄŰŦ¢’¡s‚ v¹‚ »ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ ’ſŦ€k’´ĄŦ‚»ƀ€ ’8 sk ƁŮsj8Ŧs®sv¹‚ ˆ “ƀ€ „© s ĄŰs¹’‚DŽs ƯĢűŦ…©sưƮƮƳ¡‚žšűŦŦŰٓ ĄŰsDv©sdƁ#ƀ€¡Ů‚¢„© sņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnˆ “v¹‚ ‘¡Ŧ #v ŦƀٓMűsšƁ„© s®s~©>Ɓ®s®fb`ſŦŰŦœs©kˆ “ ‚ ŰŮŦŰs©Ŧ‚8 ŦŰŮſ€ ŰŦŮ’s Ąs¡ƁŰ’¹‚fſŦŰŦƒĄŦ‚slk’ŦŰv¹‚ ‘¡Ŧ„© sĄŦ‚®ŦƒŦűs©»ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn ‘j¡ŦƁ v79ĄűŦ€Ŧ_ŸſŦ“k’s©Ŧ‚8 ŦŰŦűsŰŮ®iiHŦ‘©ſŦŰŦ¢’¡s‚ sv¹‚ ‘¡ŦĄŰs¥j’¥iق¹„© s€kŦŰƁ‚ž® #ŮŰŦŮ‚ŰŮŦŰũs7sĄŦƀ€k¡šĄŦ‚

ĄŰŦ¢’¡s‚ Ąsl ƁŰ ĄŦ‚»Žs ŰŮ€ŰŮƯƮyưƮýſŦƒ©’v_¢űssƀ“ƁĄŰŦ¢’¡s‚ v¡‚¡€ ‚8_©s¡ĢƮƮ»ƮƮƮĄŰŦ¢’¡s‚

s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ Ɓ«i€¡‚ s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰsD«i€¡‚ ŰŮĄŰŦ¢’¡s‚

s©Ŧ‚8 ŦŰŮ®“¥>«i€¡‚ v Ŧ‚¡žſs¥Ŧƒ©s©Ŧ‚8 Ŧ˜ŦŮvsŦĄŦ‚Ŧƒ¡ƁĄs’k¡ƒ¢

Æs©Ŧ‚8 ŦŦ‚Ÿ ſs_Ąsۓ_¹‘¡‚‚űŦ®¥¡s©Ŧ‚8 Ŧ#v Ŧƀ€¡Ů‚¢ũs7Ŧ®¡s©Ŧ‚8 ŦĄsv¹‚ Ą‚¡žźsbdŦˆ “®¡s©Ŧ‚8 Ŧ®sũs€ v´Ɓũۀ #v ŦƀٓſslŰŮưƮƮƴ-ưƮƮƳĄŮs`8Ŧٓ¹ŰĄsls Ž“ ŰŮũs7sĄŮs`8Ŧƀ€kŮ #v Ŧƀ€ ſš®œk¡€g…=ŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ € Űws»s©Ŧ‚8 ŦŰŮ®sũs€ €kWۀŰs©>Ąsk‚¡ű #v Ŧſsl~b ŰŮv¡‚¡€vCƁv©79Ąs®¡ŦŰŦŮűŦĄƁs>Ɓő‚8_ĄsĄŰŦ¢’¡s‚ ‘¡‚8¢ŰƒűŦ®¥¡ĄŦŰŦŮs©Ŧ‚8 Ŧ #v Ŧƀ€s sk »žŦŰšŲ“s©ŦƁs© š’gbkŰŮ»ŧŦ®sũs€ ƒ¹‚ſŦ“k’ŦŰs©Ŧ‚8 Ŧ»®iiHŦ‘©ũŰsD Æ ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnŦ‚Ÿ sj ĄŰŦ¢’¡s‚ vl¡ůĄsl8¹‚ vsj™s‘;jbƁ‘Ŧ®8¹‚

Ąs„k>¡³ſs¢€ŰŦŮ‚ŰŮ ˆ “s©Ŧ‚8 ŦĄŰs78Ŧ ƀ€ ’8 sk v©ŜŰ’®“s ƁĄŰŦ¢’¡s‚ ſ“©>©j¹ ŰŦŮslŻŦŰƁŦ #€ €Ŧ“ ƀŮsš»s©Ŧ‚8 Ŧ®“g

ParagonĄsŮŦŮŰŦ‚®sW v¹‚ ˆ “ĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn

ũs€ v¡“aŰs78Ŧƀ€ŰŦŮ ‘jŝŦƁ‘Űv¡“aƀ€ŰŦŮ s©Ŧ‚8 Ŧ® Űűs s©Ŧ‚8 Ŧ®sſŦ‚¡€

‚78d®sۓŦŰƁs_ s¹v¡“a

ũŰs> ’j©

sj ®8ŦŰĄŦ‚

“8_žƁĄ€k»ƁŮŰŦ»®>©iœŦ»ĄŰŮ»® Űsق¹©Ŧ“ v7üsj ſsűssņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnŰŮ #v Ŧ‚¡žſs¥Ŧ’Űs Ɓ®7 “Ŧ»®ŮŰŮv Ŧ“ ŰŮũۓŰŮ®``ŚĄŰŦ¢’¡s‚ ƀ²¡Ɓ»ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn sũs>i

CONTACT US ƫćķļʼnʼnļĵŃļŃİļįĬŕıʼnʼnŅıįļĬŀ įńŃİļŕļńŃʼnĬŃİŕıňŁʼnĬŃİŅńŀļįļıʼn ijńňŕķıʼnŅıįļijļįŅňńİǥįŕńňʼnıňǦļįı#

%®ŮŲsjĄsƀŰsj ƮƮƴƲƯġ"ƱģƳƳĢƳƱ ƮƮƴƲƯĢƮ"ưƲģƱƮġƮ :

. ISSUE 799

. /

www.ertebat.ae

/

20


ſŦ‚¡Ŧ

‘¥>ˆ¡Ŧ‚ ©l> ſŦ‚lƀ²¡Ɓ

ĄƁ#ٓ źoŶ‚ s»¡Ŧƀ€ ƒ©€k‘¡Ŧ ’¥k¡Ŧ‚®k7ŲŰsŰsœ‚7 ŽŦpàà ’ sžŰŮ ƀs’ ‚v Ŧقž’Ŷ“‚©làà>Ŷ‚àà s¡š ųűŰŦ%vf¢»Ů“ ®ƒ©ſs“ſ“©i©ưƮŰs«¡ ſŦ‚lűŦĄ‚œ¡Ů’ààbgsſŦ‚lűŦ’bg‚‘àà©ű ŰŦ¢‚©oƀ€ žsWvj©ŰŮ€¡s Ɓv ŦũƁsf8 ©Ŧ“=’¥k¡ŦƀŰsŰŮ»k¹®€©¹o‘¡Ŧ‚sk»€ s ´d©Ů…¡ŦƒŦs¡Ɓ‚àà8j¹ŦŰſs“ſ“©i©ưƮ #v Ŧƀ€_’8‚¢®j©j` ©làà>sàà v Ŧقžˆ¡Ŧ‚àà %vf¢Ą€ŦƁ ‚v Ŧقžˆ¡Ŧ‚àà ’¹Ŧ‚Ÿ»Ů“€Ŧ“ވ¡Ŧ‚àà ‚»v Ŧƀ€àà Œ¡‚d®™sg8ƀŮŰƁšŲsàà Ŧ s€ŦƁ®¥¡ƒ©v‚_©ž»€€Ž“ž®™sg8ۀgŸ #€ €Ŧ“ sſšŲs Ŧ‚

19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

’¡ŦŰŦűŦſŦ‚lſs8àà ŦĄűsàà ‚l ƁƀŦۏ¹‚¡€ ‘¥>ˆ¡Ŧ‚àà ©làà>ĄŦ‚®78¹vàà Ŧ“ ŰŮ Ą€ŦƁ»ŲŰsųŰŦƒ¢’àà#ŮŦŮ‚7 ſŦ‚lƀ²¡Ɓ ĄŦ’s‚s¡š’¥k¡Ŧ‚àà®k7ŲŰs’àà sžŰŮ ſŦ‚lƀ²¡Ɓ‘¥àà>űŦſs©™sg8Žs7g8àà ŦĄŦ‚ ’s®¢űs’%ŮƁƒŦƂ© s¡v Ŧƀ€ ®k©…©ž ĄŦ‚Ąűs ‚l ƁƀŦŰ‚¡űƁ’®78¹v Ŧ“ ŰŮƁ Žs7g8 ŦĄŦ‚ƁſŦ‚lƀ²¡Ɓ‘¥>ˆ¡Ŧ‚ ©l> ſŦ‚lƀ²¡Ɓ‘¥àà>űŦſs©™sg8‚8àà_©’Ÿ‚ #v Ŧƀ€ ’¡ŦŰŦ ƀ²¡Ɓ®“¥àà>Ąs€ŦƁ‚¢Ŧ’àà¥k¡Ŧſs©sààĄƁ ’dŦ‚»€k ‚€¡Ůűs’i‚’‚>Ŧ‚lſŦ‚l »€s¡®…¡ŦƒŦſŦ‚lƀ²¡Ɓ‘¥>ĄŦ‚s™sgƁ źs¡Ɓ…s¹s ˆ¡Ŧ‚ ©l>%ŮŦŮ’ŦŮŦ űŦ’¹ĄŮŦ‚ŦĄŦ‚Ŷ‚ Ɓv“¥ ’gs Žs Ģ ƀŮsf8àà Ŧ®8ƁŮĄsŮslũss¥ŦűŦĢƲ‘jlưư ĄŮŦ‚ŦűŦ®i© %vf¢ĄƁ#ٓàà ź»€Ŧƀق¹ ƀق¹žsv7ſŦ‚lƀ²¡Ɓ‘¥àà>ŽƁŦ’i‚ŰŮ’¹ ‘¡ŦŰŮ’¹€ٓŰŦ“ààs vàà ‚ž‚ Ɓſű»€ٓ źſsŦ“ Ąűs ‚l ƁƀŦŰ‚¡űƁűŦv Ŧ“ ŰŮ

€ ſs8 ‚l ƯĢſŦ‚l

ſs8 Ŧſs8 ‚l ‘©jكsž©¥_űŦſŦ‚lŰŦ€s8 Ŧ #ŮŦŮ‚7 ſŦ‚l ©¥àà_t¡“`űŦſ€W®a‚»‚ààlųŰŦƒ¢’àà ƁŮŦŮ‚7 vƁŮũo©’àà>iŰŮ„¡Ů‚žſs8àà ‚l t¹‚„¡Ů‚žſs8 ‚l vƁŮũo©’“`s%ŮƁƒŦ ƒ©ŮƁ‚sƁ€ Ůs<¡ŦŮƁ‚sƁ‘l“Ąsl_=űŦ Ůslk_©ž’žŦ€Ŧ‘¡Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ#vs¡ŠsgŰŦ…=’ ۓlj„©¡Ű’¹ƀٓſŦ‚lĄŰŦ€s8 ŦƁۓ_¹ũŰűŦƁ ƀŮŦŮƀ€ƁſŦ‚l’ٓ ®s8àà Ŧ‚fàà ‘©“àà ŰŮ ĄűŦ€ŦƀŦŰŮƁ‚sĄŰŦ€àà_=ĄŮƁƒ‘©k¦j#ٓ ’¹ٓ ®ſŦ“k®sŰŮſ€WĄs’8f¢#ٓ ® ſŦ‚lĄŰŦ€s8 Ŧ® s© ſƁsd“iŦ‚®i‚f ĄŮslk_©ž® ĄŰŦ€s8 Ŧ€©¡os’¹v Ŧƀق¹ž´Ŧ «Ÿ‚…=¡Ŧƀق¹v Ŧ“ ŰŮۓ_¹ũŰŦűƁ’ #ٓ ¡€7ſs8 ‚l ’


ſŦ‚¡Ŧ

ƀs‘¡ŦsųƁ‚®¡s©j© ‰sŦ€ Ɓ‚> ‚s’ €k¡“¢® s_ƁŠ¡sk®€ss v¹‚ s‚¡€ ŮŦ“ųƁ‚®fkĄs€ŦƁ%vf¢ſŦ‚l‚l ŰŦűs’ĄŮſs¡sžsƁ‚àà> ‚s®¡s©j©àà #€ €Ŧ“ g8kƯĢ’gbkŰŮs©j©¹ ŰŦűs%ŮƁƒààŦ®j¡€s™Ű»skàà>¡ŦųŰŦƒ¢’ ‘¡ŦűŦ…©žƁŮŰŦŮŰŦ‚’¡‚>ŦƀŦŰ’ ŰŮs©j©¹ ’8‚¢‚cŰŮŘsàà`ųƁ‚ŰŦűsſŦ“k’àà ſ“k¹Ŧ#€© ‚ĄŰŦقƀ‚l’’¹ٓƀ€àà ĄŦ‚ſ€ ƀŮsšƁĄűs űsŽsŰŮŰŦűs‘¡Ŧ ®¡s©j© ŮŦ“ſs¢€kàà Ɓ‚ŒkŰŦ‚g8àà Ŧ #v Ŧ ſs¢€kàà Ɓ‚’¡ŮsCŦ’¹‘¡Ŧ’ƀŰsàà ŦsĄƁ žsŝŦƁs€ŦƁŧs=8ŦŽsŰŮ»®¡s©j© ŮŦ“ %vf¢»v ŦŰŦűs‘¡ŦŰŮŰŦ‚g8 ŦĄŦ‚ũs€g ƁŮŰŦŮ…¡s<k¢®fk€ŦƁƯģƮsàà©j©¹ŰŦűs ‘¡Ŧ’Ɓ‚> ‚sŰŮ‚g8>Ąs€ŦƁ®sW #€“ ®g8kſs¥

„ž‘¡ŦűŦſŦ“<ŞſŦ‚s> €k s’8 ŦŮ€¡ŮŦƁŰ€¡s

ſs¡“<_ŦŮĄŰ‚g¥_ ’© ۓ

®‚ ſs<¡sŰůšŰŮsfiĄű‚ſs8 ‚l ŰŦ€s‚ Űs8=ٓ ĄŰ“ààlj’®ààŦ‚¡ŦŸs7Ŧ‚fàà %vf¢ űŦƁ®iƁ®iü’sہ¢űŦƀŮsf8àà Ŧs’¹ſŦ“<Ş „ž‘¡ŦűŦ»€àà ®žsŝŦsfi®“Ÿžű‚àࡂ

#ŮŰŦŮ€¡ŮŦƁŰ’űs© ©j`‘¡Ŧ%ŮƁƒŦ®f©àà Űs8=»skàà>¡ŦųŰŦƒ¢’ “eŰŮſsàà<¡sŰůšĄŰ“ààlj„i<žŦ€ààŦ®žŰŮ ĄŰ“ljƁſŦ‚¡Ŧ‘©ٓ“sfv ŦŮŮs¡’‚b¥¡ ƁŮŸs7ŦŮقŰŮũ´©làà>Ůs<¡ŦƀŰsŰŮſs<¡sŰůš #v Ŧƀ€ žsŝŦĄű‚ skŰŮ‘¹s ۓ_¹ 7ƀs’ űŦſs<¡sŰůšĄŰ“ljũssg%vf¢ĄƁ ƀق¹ž´ŦſŦ‚¡Ŧũssg’ààŦŰtŦ‚»ĄŦ’s®

#v>©®sl¢s©j`‘¡ŦƁ€ٓ

ſs¡“<_ŦŮۓŦſsűsàà ®s7©8àà_žſƁsd ſ€àà űŦĄŰƁskƁũsg©gC»ž“ààiũŰŦűƁ ‚7 ’© ۓſs¡“<_ŦŮĄŰ‚gv Ŧقž¥_ #ŮŦŮ ssk>¡Ŧs“¢Ɓvf¢ŰŮŦŰš„i<‘©àà>€jü ’¹sƀŮŦ“s űŦĄŮs¡űŮŦ€dſ“k¹s’¹‘¡Ŧſs© »€Ŧ’8 ŦŮ‚cŮۓĄ“<_ŦŮĄ“ űŦvs¹Ɓ ®s>¹%ق¹Űsl Ŧ»€Ŧƀق¹vs¡ŰŮŦŰĄŰ‚g »€ŰŦŮ’svs¹Ɓ‚ààcŮۓĄ“<àà_ŦŮűŦ’¹ ſs¡“<àà_ŦŮĄŰ‚gvs¡ŰŮĄŦ‚àà€ààkŦ“® #€kk¹žŦ€Ŧ’© ۓ €`’¹®s¡“<àà_ŦŮƀŰsààŰŮ‘àà©k¦jĄƁ ~¡‚`»€ŰŦŮŦŰٓ ĄŰ‚g©g8àà>vs¡ŰŮ ŰŮſsűs ƒ©ſs¡“<_ŦŮ’“¢‘¡ŦĄŦ‚%ق¹ sj©g8>ĄŰ‚g’¹vàà Ŧ®sŦ€ŦžsŝŦŽs ŰŮ»ŦŰš„i<’8f¢’#€ ‚ſs ٓ v Ů’ ’© ۓ’¹®s¡“<_ŦŮĄŰ‚gv Ŧقž’k©ű ĄŰƁskƁũsg©gC»ž“iũŰŦűƁ€©˜sŮۓslš #ŮŰŦ€ٓƁ®i¥_¬©»v Ŧ

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

18


ſsààlàà

®¡Ɓۓ¡ŰŦƒƯĢƱžs

v>©®‚%€¡“¢®ٓ űŦŸsŮĄŦ‚ƒ¤ š‚

€šŰŮ€ŰŮƳƮsŦv ŦſŦ‚¢žsàà ‘¡Ŧvj©’¹ #€ €Ŧ“ ’¡‚© ۓŦź‚žs ‘¡ŦűŦs ٓ v¡s ŰŮŦŰžs ‘¡Ŧ®l¢š’¹©sàà Űs %€k¹®~¡‚`ٓ ’“’»v Ŧƀق¹‚àà_8k ’ĄŮs`8ŦſŦ‚üƀŰƁŮŰŮs’¹vàà Ŧvàà ŰŮ žs ‘¡Ŧ®l¢šŰs_8ŦűŦ„ž® ‚Ɓ¡‚®‚

® “GŮĄŦ‚‘¡Ŧ‚sk»€ŦƀŮŦŮœ‚Ɓŭs ſš’ žsàà ‘¡ŦĄŦ‚ĄŮ‚¬©ű“kk¹®ž´Ŧslš #v Ŧƀق¥®>¡“žs

17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

ƒ¤ š‚ ^k¡€s¤àà Ŧ‘ ®sàà Ą“k»®¡s©s8¡‚ Ůslk_©ž˜“t ĄŦ‚ŦŰ žsàà ‘¡‚ſŦ‚¢’¹ƀق¹ #ٓ ® ŧ“>ü ſsl ƀƒ<dŦŰſšſŦ“8€¡sàà »€àà©s„jàà>¡‚¹˜“ ƀƒàà<dŽsàà‚ŰŮ “k‘¡Ŧvj©#ŮŰŦŮū‚àà ŽŮsààd Ɓۓàà¡ ƯĢƱƳģƯ ŰŮ #vàà Ŧ Ű³Ů ưƮƱưĢƮ #v Ŧ‚fŰslŸĄŦ‚ŦŰslŸs “k‘¡Ŧ»ŠŦƁ űŦ«¡‚ſ€kvsàà ſsſŦۓ8àà Űƒ¤ š‚

vŮsŦŰžsàà ‘¡ŦŰŮ’8ŰŰs¹’ĄsàஹŦۓ vj©Žs9ſŦ“k’àà#vàà Ŧƀق¹ŧs=8ŦĄŮs¡ű ‘©k¦j#v ŦŰ³ŮġƮƮƮűŦ…©‚ ŮĄsƀƒ‚ …8j©»’8ŰŰs¹’’sàà ƯĢƮ«©Ŧƒs’¹‚àà

’k¡ƒ‚žžsàà ‘¡Ŧ#vàà>©Ű³ŮƯģƲĢűŦ‚àà8j¹ ſŦ‚üs’àà¹s©s8¡‚ŰŮŦŰĄŰs©àà>ĄsààŮsg8Ŧ Ůۓ’ŦŰ®8™s¡Ű‚©Ŧ€Ɓv Ŧ’Ŧ“ĄŮs`8Ŧ #v Ŧ’8=©œŦ‚’8 Ŧ¢Ŧ‚Ŧ

®šƀ‚ ‚ ‘¡‚€ki ‘àà¡ ‚ €ki ®ààšƀ‚àà ‚

ŸsfŰŦ s ſsl ¡ű‚ŰŮ‚8ġƯ ĄŦ‚ #ŮŰŦŮ ŰŦ‚ ſš Ą€ki >D ĄƁŰ ſŦ“àà® ſsj8 sàà «¡ Ůs8>¡Ŧ ’g7 Ưġ ƀsœŦŰ‘àà©¡sžƁ ®ààk8f¢ #قà๠’¥k¡Ŧsààvàà Ŧ ®ààš ƀ‚àà ‚

Žs ŰŮƀ€ Ůs¡ ŰŦŮŮۓàà¹ŰſslŰŮſsk¦jƀ€àà ’8 sàà ƯƴƳƴ ’€ۓ ®‚ ſšĄƁŰ’¹ĄŮŦ‚Ŧv‚àà #v Ŧ ŮƁ€‘¡ŦٓƁsƁ€ Ű®vsàà ŰŮ‚8“i©¹ƯƮĢ ‚=8àà Ŧ’slš’¹€àà_¹®Ž“ ’©sxkžsŰslŸ őŰsž‘¡ŦŰŮٓ ®’8f¢#€k ‚®šƀ‚ ‚ ‘©¡sž ƒ©Žsàà Ưġ‚¡űſs¹Ů“¹ƁŰŦŮŰsààĄsIs ®àà8 #€“ ®šƀ‚ ‚ ‘¡ŦŰŦ“ €kŦ“®


ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

16


½Zf¿Y|¿€§Ä] Z]Հ̳{ZËd€§ |ÌÅ|]YZžˀfÆ] |ˀ̰]ÃZ¼‹Z]Á€»Y¾Ì¼Å Öf¿€fÀËY…{MÄ]ZËÁ information@ae.britishcouncil.org

|Ìf‡€¨]¶Ì¼ËY

ÄË¿YƒÁ,¹Z¿d^ixËZe Ä˧ZeÄË¿YƒÃÁ{Z£MxËZe

ÄmZ‹

Ö]{

Ö^›Â]Y

½Y€¼Ÿk€]

{Zˁ¾]©Z—½Z]ZÌy

‚Ë‚ ·Y|^ŸÃZ‹½Z]ZÌy

|‹Y½Zf‡Z¼Ì]Y| ]

CERT Á€»ÕÃ{Zm

€Æ›Y| ]Ze

€Æ›Y| ]Ze

€Æ›Y| ]Ze

www.britishcouncil.org/uae 15

/

ֈ̸´¿Y |ˁ»ZÌ]

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


Ůہœ‚’_¡€Ŧ‚‚‘¡ƒ¹ق Ɓſs€ƁŦ€ žs’

Ąs‚ősààkj©Ɓƀ‚© ŦŰſŦۀààűsƀsàà #v Ŧ¢ s¡“Ɓ8 Ű^k ƀsàà »vŰſƁ‚©ſŦۀűsűŦ8àà Űſ“Ÿ Ą‚¥_Ɓق¹^kx©>^ŰŮ®ſŦۀűs ſƁ‚©‚làà űŦƀقžŦ‚àà Ɓv=©œŦ‚ƀ“7Ŧ ƁŰŮsſ“ŸŰs©>ſ´©žƁſŦ“¡ŮsƁ€©àà_¹ 8 Ű»Ą“ ſšűŦ#ŮŰƁšſŦ‚¡Ŧƀs¤ Ą“ ’ ’8Ű’¦šűŦŦŰĄƁƁ€© ŰŲƁƁs¹ƀs¢Űs’ €¡s#v ŦŮ€¡s7ős3%vf¢Ɓق¹ƀs¢šٓ ſ“Ÿ’¹vŰ…©žſŦ“¡ŮžűŰ’Ɓق¹Ą‚©Ů Űs¢űƁŰűŦŰsŮ‘ààű‚¢€àà ŰŦ‚Űs¥©žűƁŰ 2#ŮŰƁš€Ŧ“ ‚ſs_¡Ŧ ƀs¤àà ’¹€š®ààs¢š’àà¹vàà œĄƒà੟ ŲƁƁs¹®¹#vàà Ŧƀ€©àà Ű«¡ŮƒſŦۀűs ſŦŰŦق ƀsœš#€k¹^kűs svf¢ŦŰUjl ŦŰ‚¥_sŮŦŮſs‚Ɓ€Ŧ“ …©žŦŰƀs¤àà

Ɓv sj¢‚¥_vàà ŦŰ‚ŦŰŲ“#€k¡ŦŰs© ٓ Ɓق¤ ŮŦ“_¹ƁűŰٓ¢’ŦŰ‚¥_ªŸ ųŰŦ“i©ž‘sUjl#v‚¢Ąsƀs¤ ŽŮŰŮ ’ƀs¤ ƁŮſ“Ÿ#v‚©ƀs¤ …©žsàà_©ž 2s¡“3ſŦۀűsſŦŰŦ€sűŦĄ‚©Ů€€©àà Ű ‚©àà ſ“ŸƁv‚¢ſق¢‚ſŦ‚¢Ąű‚¢»žs ſskŸƁv sŲƁƁs¹‚¥àà_Ą“ ’ſŦ‚ ƀű‚’ŦŰvàà ŮƁƀ“¹’¹€©àà_¹‚ĄŦƀ‚d ^s#v Ŧ€Ŧſsàà©Ŧ‚¡ŦŽŮŰِàà©ƁŮŰƁšŰŮ ‘àà “Æ€¡“ق7‘ssvàà>©¹’¹Ůű ųŦ"ƀ€‚‹©Ɓ€©_ ۀ©ų‚ŰŮ ƀs¤àà űŦ#vàà>®ſ“ #v sŞ‚ĄűŦƁšŲƁƁs¹

ŦŰũ‚¥_űŦ‘«¡8 ŦŮƀűsŦſŦ‚¡Ŧƀsàà ĄƁ’ŦŰŲƁƁs¹’sƀsœš2#8 Ŧœ©Mƀ€ű #ŮŦŮ ŦŰ’sƁ€©k ŦŰžse©žſ“ŸſŦۀűsƀsàà %vf¢8 Ű’Ɓvfàà š‚Ɓ€àà ƀ‚© »€¡Ů Ŧ‚ŲƁƁs¹’¹v Ŧƀٓl©Ą“œ8f¢’Ÿ‘¡Ŧ3 €kŸ‚’¹“œŲƁƁs¹’Æ€Ŧ“=©ٓ ك ƁIŦۀűsƀs ‘»® sſs©Ŧ‚¡ŦŰ³s “ #žŰŦŮ‚8_©“űŦ‚“¢ƁŰűƁƀsœ8 ŮƁƀs¤

ŰŮƁƀ€ƀŦŰٓ ’ƀٓl©Ą’àà_¡€ŦŰslű ’ƁſŦقœſskųs7ƀsàà_ks vŚ®ž űŦٓ ƀs¤àà s‚¢Ŧ’¹ق¢űsٓ ۓàà_¹ űŦƀ‚àà>¥¡ŦŰ“k¹^k^kšƁ7k<Ąs ®s©žƒ©8 Ű’sŦ#v ŦِŦ“ ‚ſs© ’ŸŲƁƁs¹űŦ‚œſŦ“ilžĄŦ“œƁ‚7‘űŦ ’8>ƁŦv€ ’‚j¹’¹€ Ű®“’®¥© ſŦ€kŸ€Ŧ‚®àà s‘ſs‚ŰŮ‚¢ŦÆĄŦ ĄűŦ‚‚ ſ´¡ſs©ŰŮŦŰ“Ɓ€©ųŦŮsž 2#k¥©űs©®’8 Ŧ“ ƁŰűűŦƁ_=® ƀsàà ŮsžĄŦ3%vf¢Ɓvېàà_ Űِ8àà Ű ‘©kŸٓ’8àà_œ‚“űŦv=‚¢Ŧق ® Ɓxk¢’Ąűs©»űŦ‚‚ 8 Ű‚œ»®8fœ©M ſs8>iŦűƀs »ſs8 ِ8 ŰÆŮŰŦŮ“ƀs¤

‘©kŸűs‚¢Ŧ#ŮŰŦ€Ą€ksj®8©¢ŰŮƁv Ŧ €Ŧ“ ſƁ‚©vsŮűŦſsààű»Ujl®¡“œ ’8sſsk= ‘¡ŦűŦſŦۀűsƀsàà 2#€©àà_¹ ‘¡Ŧ3%vf¢© VŮ’Ɓvېàà_ ŰŮƁ€ 2#ſƒſق¢^ŰŮ®Ɓ‚©œŦŰƀŮs8 ‚ Ɓv Ŧ€Ŧv ِ8àà Ű»vŰ«¡Ůƒs© VŮ vàà ŮŰŮŦŰƁŦĄsž«¡Ɓ€©àà_¹…àਫ਼ŦŰƁŦ vàà Ŧ¢ٓ Ąsž‚¡űŦŰƁŦ‚œ¡ŮĄsžƁv‚¢ #€¡ŰِààűŦŦŰĄƁ‘©œjàà_ ‚©àà ſ“ŸƁ %vf¢Ɓقàà¹ſŦۀààűsƀsàà ’ƁŰƀsœààš s8 Ŧ€©ۓ8àà ŮſŦ‚¡Ŧƀsàà_ks űŦ‚¢Ŧ3 ŰŮŦŰ“ĄŦƒàà ƁžŮ‚à३ŰŦűŰs¹ũ‚¥àà_ Ɓ®¡“ €‘¡Ŧ‚f©¹sųs#8 Ŧœ©ũŰsk¹ 2#®k©7ŦŰ® s8>¢ Ɓ€šſƁ‚©ƀs¢ŰsààűŦàà_ ‚žƁvfœ‘¡Ŧ

<kžƁlŸvj> ĄƁŰƁv s…©žĄ‚©àà ƀ‚ſ“Ÿ»Ű“´¹ Ɓv‚¢^kŸŰŮŦې8àà Űvàà ŮƁق¹žVŮ ٓ7¹’j8 Űv Ů’¥skŸ»Ů‚_f©v=

ۓ´¹^kŸƁ€©¦©¤ĄƁې8àà ŰsŦ#€àà Ɓ‚ſšĄslk s’¹قàà_v ŮŰŮſskŸŦŰ Ąslk sƁ’àà8=¡Ɓšvàà Ůsۓ´¹#v=¡Ű %vf¢Ɓ€ààšűsƀsàà كŮŰŮ‚žƁ’àà8=¡Ű sƁvàà ŦŮſŦ“8©MſslkžŦŰĄŮŰŮ‘àà©kŸ3 ‚8l#vàà>©^kĄŦŰs¡®Ŧ“ilž‘©kŸsŦŰ ƁĄ‚¡¤ūsƁ®àà “¥®8 šŰŮ’¹vàà>š 8àà Űƀsœš2#®k¹ſsàà šٓ ‚ŦŰ?Ű‘¡Ŧ ŰŮŦŰƁŦſŦۀűsƀsàà #€©àà ŰƀŦŰűŦſsŮ ŲƁƁs¹űŦƁŮŦŮŦƒàà ’®¡sٓàà ƀs¢Űs s¡“ƀŦŰ?ŰƁűŦ‚Ɓt©_ƁſŦ‚¡Ŧ‚¥àà_Ɓ ®¡ƁűsƁ‚’¹“s¡š3%’¹€© ‚ž„¤ #€ %vf¢8 Ű2Æ®j8àà ŰĄŰŦŮ€kƁ‚©‘©kŸ ŰŮٓ ‚¢Ŧ»j8àà ŰſŦ‚¹sŸűŦĄ‚¹sŸ‘3 ‘€ sƁŦ’¹®¡s# sĄƁĄ‚¹sŸۓ %v Ŧ€ks®®Ŧ“ilž8 ŰƐ8>©¹ €¡‚šſsls‘¡‚šſsl €¡€ž€sűŦ‚Ŧ‚ 8 Ű“Ÿ ƁۀŦžűŰ’€ sƀ“¹®¥¡ ſ“Ÿ’¹¡“¢’Ÿųű‚¢ƁŭŰſšűŦ Ɓ‚¢€¡sž’ŸŮűs žűŰƁŦ“Ÿ ƀ“¹“Ÿs¡ŰŮƁs¡ŰŮƀ“¹€k¹ v ‚¥_ۓs®¥¡slk’ v Ŧۓ ۀŦ’ŦŰĄŰƁšžs©ž vàà ŦƀŮŦŮžs©ž8àà ŰsŦ ®8 űŚ»Ą€kق ‚¢Ŧ’¹ ’àà_©žĄ‚7s‚ƁŰs¥í űŦ‚àà¢Ŧ’à๑¹

ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

12


ũŦŰsŦ

®ŜŰũ´©bdž´Ŧ ũŦŰsŦŰŮưƮƯƱŽs

v7>»€àà űsšũ´©bds’¹ưƮƯƱŽsàà

®ŜŰ®i©bdĄsűƁŰĄŦŰŦŮưƮƯưŽsàà ’ ’ưƮƯƱŽs ®ŜŰũ´©bd#v ŦĄ‚8_© %€ s®¡ůŬ‚ ũ€’’¡“ŦVƯ’7kàà ’ »“Žs ®i©bd ưġ’7k xkžŴ€jüũ‚a€“»űƁŰƯ xkž»‚7s©žūŦ‚dt »űƁŰƯũ€’’¡“ŦV őŰs7ƀsűsš»űƁŰƯũ€’‘˜ƁVģ’7kàà Ưġ‚b€àà©»’7kàà_¥¡Ą³“ƯġſsààaŰ ũ€’’djƁ’7k xkž»’7k ŰslŸv “¢š »űƁŰƯũ€’’7k ƁŮ‚78¹ŦƯġũs‚»űƁŰƱ Ɓ’7k ŰslŸ»’7k ’àà »‚78¹ŦƯĢſs‚€© ĢĄ‚<“Žsàà »űƁŰƱũ€’’7kàà xkž ®iűƁ‚s »űƁŰƯũ€’’7k ’ »‚7Ŧ“ ’’7k ’ Ɓ’7k ƁŮ‚7sàà ŮƱƁưũŰsŦ ĄsűƁŰvàà Ŧ®k8f¢#ٓ€Ŧ“ űƁŰưũ€ ƀsſ€¡Ů’űs©’¹®´ Ŧ®“jũ´©bd #ٓM€kŦ“ ‚©©eŋsj8ŦŮŰŦŮ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799

s sŰŮũŦŰsŦſŦ‚8 ِ©®¡saųű“š©j¥

#€€ žŦƒŦsŝš’Ɓŧs=8Ŧſ“8 “ ’àà> ps‚¡€»đĭİǥŀŀĬŕļijđŀĆķĬŁʼnļ‚àà8¹Ů v¡sjsƀƁ‚¢‘¡Ŧ%ق¹ž´ŦIATĄŰƁskĄŮ‚Űs¹ ®iiHŦ‘©~b ŰŮ® ű“šĄsŮŰŦ€s8 ŦƁIATĄ³s #€€¡Ů‚¢ŧs=8Ŧ ưġƲũŰsŦ%Š7k

ſŦ‚8 ِàà©‘àà©ƁŦ žsWŦűŦ„žũŦŰsààŦ ƀŰƁŮƒàà©švàà©g“ ®àà¡sa ųű“ààš ®àà¡sa ƒàโ ŰŮ ˆ “’¹ſ“8àà “ ’¡s‚àà ſsűsàà

ĆŅĬįı›İ"ĄŰŦàࢠ’ààs‚ ĈıŃŕǥňıʼn ’ٓààƀ€àà Ąƒ¡Ű #€k8_¢űsũŦŰsŦ Space ſsűsàà

slk »›İ"ĈıŃŕǥňıʼn ƀ€kŮ ’¡ŦŰŦ ſsűs

źsàà_8¹Ŧ ’ààs‚ ũs>iĄŰŦƒ¢‚’žŦ€Ŧ»’gbk~bàà ŰŮ®¡sa »ſŦŰŦ€8 ƁŮ»‘© €klĄŦ‚’8s¡ſsűs ® ű“š ƯƳsƯư‘©k ‘©»Żs8àà_ſŦŮۓsaƁſsggü »©ŮĄ‚œs‚€k¡Ŧ‚«¡űŦ„ž#ٓƀٓMŽsàà

ƀŮŦُ©¥àà_ſŦ‚8 ŮŦŰſšĄsaŦ’j’¹®ààƁ‚¢ ®¡saƒ¹‚ŰŮ®àà¡saųű“šۓck’»€ààٓ


ũŦŰsŦ

© ŧsk<©s® Űűs ƀs¢ŮƁ‚űŦ®_=űŦ€jü ®Ů®iiHŦ‘© ‚¡űƁv>Şž“8¥Žš€ ŦŰ‘€jü© ŧsk<©s ®‚ũŦŰsŦ„©¡Űtàà¡sƁſŦ‚¡űƁ„i<„©¡Ű Ąsj©žŦ“€¡€ƀƁ‚¢űŦ®Ů¹s‘©k¦jƁƀ€ü8 Ŵs`8 Ŧũss¥Ŧ‘©ƁŦ’¹»ũŦŰsŦA380Ųs‚¡Ŧ ®Ů®iiHŦ‘©ƀs¢ŮƁ‚ŰŮſslŰŮſš’ƀ€ ƀŮŦŮ ĄŦ’s »ƀs¢ŮƁ‚‘¡Ŧ#€ٓM®àà Űűs»€ s® ŰŮœŰƒƀŮsdŦŻ“à஡sj©žŦ“Ąsſs¢ƁsĄŦ‚àà #v Ŧ€ ŰŽs Žš€ ŦŰ‘€jü‘ſŦ€j© ®àà Űűs‘¡ŦŰŮ € ŦŰ‘€jü‘ž“8¥©àà »®Ů€ld©Ɓ»ž“8¥ €©d ‘€jŦ© Ɓ»®Ů¹sſƁsd»ž“8¥Žš Ɓ®Ů®¡Ŧ“gƁààjũssg„©¡Űž“àà8¥Žš ®Ŧ‚jŦŰ€jü© ŧsk<©s»ũŦŰsŦƀƁ‚¢„©¡Ű #€ٓM ’¹ƀƁ‚¢‘¡ŦŒàài8=Ąs…=űŦۓ‘àà¡ŦŰŮĄƁ €kŦ“ ’¡“ŦVƀsŰŮŦŰٓàà ĄűŦƁ‚ž’s‚‘©ƁŦ #€ٓM€¡Ůűs»v ŦŮ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ŮۓŰŮ®“ƀق_Ŭ“Űs_8Ŧ ũŰsŦˆ “‘©“idŻ“g

®àà űŰƁ Ɓ ®ààœk‚ ĄsààŮŦ€¡ƁŰ tàà skˆ©ü«àà¡ŰŮ®àࢀűƁ #€ s® ũŰŦűƁűŦĆĬŀĬķđŀĦķńǥŀ^k‚

ƀق_Ŭ“‘¡ŦŰs_8Ŧ%vf¢ۓ_¹ ’©gs‘àà©“idžsŮŦ’àஓ ’ŸƁŰs¹üŰŮ’Ÿ’dsŮŦ‚ààŦ €Ŧ“ «j¹® ű“šĄsˆ©üŰŮ ’sſšĄ€k7¡sžvlŰŮƒ©Ɓق¹ ‘©k¦jƁĄ‚¡žv©“;>»‘©Ŧ“ ‚p®sàà>ŦvŦ‚¹’ààſ€©àà Ű #ٓ€Ŧ“ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

©GŦſss© s¹®¡s_¢űs ſs_¡Ŧŧs>8ŦƁ®Ů¹s‘©k¦j #€ s®žsg‘¡Ŧ’ ‘¡Ŧ®¡sàà_¢űsƁœŰƒƀVƁ‚ž‘àà¡Ŧ ĄŦ‚®àà“ ‘àࡃœ¡s»ƀŦ‚àà¢Űƒ ſss© űŦƀŮsf8 ŦĄs’ſs¢€kŦŰ €Ŧ“ ũŦŰsààŦƀŮsƁ€¡Ŧű©àà ŰŮ®¡Ŧƒ>«j¹’¥k¡Ŧ‚ƀƁ´»Ů“ sſss© ‘¡Ŧ®¥©Ŧ‚<…s¹ #ق¹€Ŧ“ ű“©Œi¢%Š7k

gƁààjſsűsàà ųŰŦƒ¢’àà űŦ®¥¡©GŦƀŮs»RTAĄŦƀŮsàà ’»®Ů‚làà ®iŦƀŦ‚¢Űƒ’àà

ۓ ’’àࡓŦVžŰsààlŸŰŮƁĄŮƁű #€ €Ŧ“ ®¡s_¢űss¹ ®jŰŮſ“©i©ƯƴƀVƁ‚ž‘àà¡Ŧ©j¥ ŧsk<©sŲ“i‘©j8fsſsƒj ž“8¥Žš€àà ŦŰ‘àà€jü©àà ſŦ‚¡űƁ„i<„©¡Ű‚¡űƁv>Ş Ɓ®‚ƀ€ü8ũŦŰsŦ„©¡Űt¡sƁ

Ŭ“àà Űsàà_8Ŧ űŦ ۓàà_¹ ũŰŦűƁ Ż“g»v©“id%ſŦ“ksĄŦƀق_ ’©ƁŦƴűŦ®8àà>©’¹Œ¡s ƁƁ ž´ŦŦŰv Ŧſs¡sk©sĄŦ‚®“s ®i ŦŮ‘©Ŧ“s »Ż“g‘¡Ŧ#ق¹ #v Ŧ®iiHŦ‘©Ąsſ“©>Ŧ“k¹Ɓ ŮۓŰŮƀ€àà ‚¹ů®àà s ŦŻ“g ƁĄ‚Ŧ‚%űŦ€ààkŰs7®¡sk©s Ąs«j¹U‚¢»‡©d7ž€ »ũŦ‚ààcſsà੍»®àà“g Ɓ®8àà Ŧ€lũs€ ’®àà ‚8 Ů »Űs¹»©`C»®àà_=7Ŧ“ »®sj8Ŧ®¢€űŰŮv¹Űsàà_ ISSUE 799

/

www.ertebat.ae

/

10


l’©´ Ŧ ž‚à8ü ‘à©7 s= ’à©i¹ Ÿ´à Ŧ ’à ’i©à “k¡€ Ʈư$ƮƯ$ưƮƯƱà¡ŰsűŦŶs7ŰŦ’ài<’¹€sà Ű® ĄsűƁŰĄs’’7kà ŰslŸƁ’7kà_¥¡ĄsűƁŰŰŮ s©j`‘¡ŦƁ€ €Ŧ“ Š¡ű“’7k ’ Ɓ’7k skƁũŦŰsŦŰŮ’7kà űƁŰ®“j®i©bd’’“ ůsŚŦƒ¡ƒſsk “jűŦĄŮsà¡űŮŦ€dvà Ŧ“ ŰŮ’ ‚8_©v¡s™Űt“‚©©e‘¡Ŧv Ŧ€©Ŧ’¹€¡Ů‚¢ #ق©¢ŰŦ‚ž‚8ü‘©7 s= ‚¥_s Ŷs7ŰŦ’i<Ž“;>‚¡€ Ą‚©

9

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 799


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x2019;=>Ć°ĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k Â&#x2019; Ć Â&#x2019;7k Ä&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ÂĄĹŚ ÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽ Â&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;Ă Ă ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;`###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153;Ă Ă  Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽ Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄs>Ć Â&#x2019; Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽi%ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Šàà_jskĹĄſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x; Â?ŠÂ?Â&#x201C;%Â&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >Šs´9ĹŚĆ v7Ă Ă >ĹŚ ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƲƴƴĆ&#x20AC;Ĺ°sjĂ "Ä&#x201E;ĹŽĆŻĆą"Â?Ă lĹ˝sĂ 

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Saturdays and Tuesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

ƯƯ Ưư ưƎ ưƲ ưƳ ưƴ ƹư ƹĥ ƹƲ ƹƴ ĥƎ ĥƹ ĥƲ ĢƎ Ģƹ


’Ŧ“ ƱſsWŰsžš ’dsbŻsŦ! Š‚ũ“ưƮƳġ ‚=8 Ŧ€¡Ůs

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Ŷs>ŦƁ€gũۓ` ®ŦƁŮt Ŧ‘©ű€¡Ůs Š‚ũ“ƯƲġĢ

Űs¹‚8Ů ³s’Š‚ũ“ƳƮƮűŦ ®sŰs©>v©d“s

ƁŠ‚ũ“ưƳƴĢ Š‚ũ“ģĢĢƮ ‚8Ůvl’g7 ©s Š‚ũ“‚ŰŮġƮ

’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»^k©¹ŰsžưĄŦŰŦŮ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš sk¡Űs€¡Ůs»^k©¹Űsžs Š‚ũ“ƯƯƳģ ŰŮƳƮƟƮƮƮ

sk¡Űs®Ů Orra Marina

Ɓ‚  Ɓ‚ ų

Ŧ s Ŧ ƀŰ s Ŧ s ƀŰ Ŧ

sk¡Űs®Ů Orra Marina

’Ŧ“ ġ Š‚ũ“ƱưƮƮ s¡Űُs¹€¡Ůs ŰŮưƲƮƟƮƮƮ s

ƀŮsf8 ŦƀŮsš

sk¡Űs®Ů Princes Tower

ƀŰ

³s’Š‚ũ“ĢƮƮűŦ

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ Żs Ŧs„¥iƁŮ ŰŮƯƳƮƟƮƮƮ

s Ŧ

€¡€Űs¹‚8Ů

s Ŧ

Jumeirah Heights

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƮƮƮ ƀŮsdŦŻ“’i7 ŰŮĢĢƟƮƮƮ

Šs ‚7Ŧ Business Center

ƀŰ

ű“gŦ Warehouse

Bldg. 67

s Ŧ

ƀŰsŦvlƀűse Š‚ũ“ưƲƮƮ î ‚¹$ ï Š‚ũ“‚ŰŮƯƱĢ

ſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡Ů

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ

DIFC

s Ŧ

Ŧ s ƀŰ

Šs ‚7Ŧ

ŰƁsőŰsž

ƀŰ

s

Ŧ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš s¹ſsji7s ‚=8 Ŧ€¡ŮsŠ‚ũ“ƲƮƮ ŰŮģĢƟƮƮƮ

ƀűse Š‚ũ“ƯưƲƴ Š‚ũ“ưĢƳƲ Š‚ũ“‚ŰŮƯƮƮ Al Barsha

ƀŰ

Ŧ

ƀŰ Ŧ

sk¡Űs®Ů Manchester Tower

ƀŰ

Saba Tower

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš s¹ſsji7s €¡Ŧű© €¡Ůs Š‚ũ“ƴƮƮ

„¥iƁŮ’Ŧ“ ġ Űs¥8€ ŻsŦs Š‚ũ“ĢƲƮƮ ®“` ‚=8 Ŧs ŰŮƱƮĢƟƮƮƮ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ^k©¹ŰsžƁ®k¥ss ƒl<’s ƒ¤ š Œi¢‘©ű€¡Ůs ŰŮƳƮƟƮƮƮ űŰƁs«©Ŧ‚©j

Saba Tower 3

´¡Ɓ

ƀŰ s

űŰƁs«©Ŧ‚©j

űŰƁs«©Ŧ‚©j

Jumeirah Island

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš s¹ſsji7s Š‚ũ“ģġƲ ®s ‚7Ŧ“ĄŦ€8ŦűŦ ŰŮģĢƟƮƮƮ Green Lake S1

Š‚ũ“ƳƲƮƁģƯưƁ‚

TCOMžs¹®

ų

 Ɓ‚

Aljaz

ų

 Ɓ‚ ų

ĒńǥŀıǦĬňİĔıŃŕňĬŀ vi“¡Ů“8 Ŧ ®sŰs©>€¡Ůs Š‚ũ“ġĢƮ

ƒk¡‚¢¢ ƒk

Űs¹‚8Ů ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

s

œŰƒ’Ŧ“ ưſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦs Š‚ũ“ưƮġġ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs ŰŮƯƟƲĢƮƟƮƮƮ űŰƁs«©Ŧ‚©j

®„k¡ƒ© kƒ Down Town

ų

Ɓ‚ 

Ɓ‚ 

ų

®„k¡ƒ© Churchill Tower

Ɓ‚

Ɓ‚ ų

Ɓ‚űŰƁs«©Ŧ‚©j

^k¡‚¤ Ŧ Spring 11

4Eª¡s ’Ŧ“ ưĄ´¡Ɓ ’dsbŻsŦ! Š‚ũ“ƯƳƮƮ

’Ŧ“ ġſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ! ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs®k¥ss Š‚ũ“ƱƳƮƮ

®¹ũŰsŜŦő´Ŧ

Š‚ũ“ưƮƮƮ s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

Goldcrest Executive

’Ŧ“ ưſsWŰsžš ®k¥ss Š‚ũ“ƯĢƲƮ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs

űŰƁs«©Ŧ‚©j Goldcrest View 1

€©¡s‚®l¢š’k¡ƒſƁ€ƀŰsŦƁųƁ‚vlŦŰٓ «i

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ!

Al seef Tower

Iris blue

ž‚8ü‘©¥s’“s

ų

Sadaf 5

sk¡Űs®Ů

ų

ŰƁsőŰsž ’Ŧ“ ƱƁư»ƯĄsſsWŰsžš v Ŧقž…©žýĢƮ ¡“CƀŮsš„€¡ű۬©Ŧ‚©j

DIFC

ų

ų

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ^k©¹ŰsžƁ®k¥ss ƒl<’s ƒ¤ š sžƁs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs Š‚ũ“ƲģĢ

®ŮĄŰsDƒ¹‚

ų

Ɓ‚ 

sk¡Űs Royal Oceanic

Ɓ‚ 

ſs8>‚¢Űُ8Ɓ «iųƁ‚ vsŦƁv©¥s€ŰŮ€s

^k©¹Űsžs’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯģģƮ €¡Ŧű© Ɓsk¡Űs€¡Ůs ŰŮƯƯưƟƮƮƮ


Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Wednesday, 2 Jan. 2013, Issue 799, 9th Year Email: ertebat@ertebat.ae

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ƲƴƴƀŰsj "ƯƱƴƯĄŮƯƱ»’7k ŰslŸ»lŽs

Ertebat Issue 799  

Ertebat Magazine Issue 799

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you