Page 1


Ąƒ¤ š

ūskf Ŧųš žű³ŮŦ“ ž‚¢“i©¹«¡%ƀ€ ősžūskf Ŧ ’sj©ž©Ɓ«¡%Ų€ ĄŰ“ Ŧ sŰslŸ%ŹŦŮűs©ž ĄŰ“ Ŧ sƁŮ%Š¡s‘ƁŰ žű³ſŦƒ©’%«_¹Ɓųš’8 Ű žű³ſŦƒ©’%’“ŸŮŰűƁfi»«M àà sƁŮžŦ€¹‚űŦ%ŹŦŮskdƁŹŦŮ‚©àà

ĄŰ“ Ŧ ’sj©žƁŮ%€©f œ‚i¹ ـ«¡%ˆ “8űs©ž

’©lű‚

#€©k¹’s™ŦŦŰŹŦق© Ɓskd»űs©ž„¤ ƁŲ€ƀŦ‚j’ààƀق¹ق ŦŰsūskfàà Ŧ Ɓ’“ŸŮŰű»fi»«M#ك¤s€¡ŰŦœűs©ž Ɓƀق¹’¥ƁŮŦŰ’8àà Ű»ŮŦ“ſŮs8ŦsűŦ€d ®8 ŰŮ’“¢ŧŰƁŰsŦŧŰs¡«_¹sųš‘¡Ŧ ƒžŧš’s¢Ŧ€ŦŰsi¹#€¡ƒ¡‚ƒ©ŦŰ‘ƁŰ #ٓ ŰŦŮ ŧ sdƁك¤s’8=¡ŰſšŰŮ Űs©>s‚ `’’“s#ٓàà ®Ɓ‚

»v=žűŦ„žƁŮƁ‚‘©űŦſš=™sƀق¹ î #v ŦŸ“7bƁt sk #€©k¹’s™Ŧſš’ŦŰūskf Ŧ

’8¥

ſŦۓ8 ŰųƁ‚à Ŧ‚©j’gbkŰŮŠŦƁŰs¹ŽsŰŮſŦۓ8 Ű ĄŦŰŦŮs7¡űƁŒ¡‚ Űs©>ũsk©˜ƒs «© ´¹ſsji7Ɓv©f©¹s’s ƒ¤ šũŦƒ©lD ®Ŧ‚¡ŦſŦۓ8 ŰĄŦ‚t skŠ‚ũ“ƯġƮƮĄsas

ƮĢĢƗƳƳƴƮĢģƴ

57

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


«¡‚7

Ąsv7 skƁūŦƁŮűŦقœsà »€“ ſŦƒ¡ƒ’Ŷsà7ŰŦ’i<sŦŰٓà #€©¡“œ«¡‚7ٓ

‚Ë‚Ÿ|̋€§Á[ZfÆ» ¾Ì»Ä]½Zf°q¯Äf‹€§½|»M¾¼ËÄ] Á€Ìy€aÕY€]ZÅÁM¾Ë€eÊ¿Z¼‡MZ] Š°q¯ÕZÆ»|«½{Â]d¯€] Y€»®Ë€^e½Zf̳|¿Ä]½|̌z]sÁÁ |̋Z]Y€Ë~a ZˆÆ»Ä·Zy

ÁºËZŒ³Ö»ºŒqd¿|Ë{©Â‹Z]Á€Å d‡Á{ºÀÌ]Ö»¹ZÀ¯{YÂeÖf«Á ¿Y{Â^ »€]Y€]{ZÅZ]ÁZÅZ]¹Y{ YÖËÂe½ÂqįºÀ¯€°‹Ã|n‡Áº¿‚] {Y{ÄË|ž»Ä] ­Z^»½Z¼¿|‹Ö°ËÁ€·Z‡½Zm¶ˆŸ |¼v»

,YÁ€a®ËÕY| ,Äf‹€§®Ë{Á€§ kY€ »®ËZ£M Ö³|¿®ËÁ€‹Á ,½Â]€Æ»{Z»,½Âm̷ָ ZÀˀ§

­Z^»½Âe|·Âe

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

56


www.afrina.com ¶fžËZ»Ê]{ÉÁ€]Á,Y€Ì¼m JUMEIRA JUMEIR JU J UME U MEIR ME M EIR IRA IR RA O RA OP OPP PP DUBA PP D DU DUBAI BAI BA AI MA M MARI MAR MARINE AR RINE RI RIN IN NE E HOTEL HOT OTEL O TEL T EL L

Tel: Tel l: 0 04 4 346 34 46 3933 3933 Sharjah Shar Sha Sh h rrja rjah jah Mina ja Miina St. Mi Stt S : 06 6 5692692 56926 569269 569 69269 2692 92 Sharjah Sha ha arrja rjah j h Al Al Wahdah: Wahd ahdah: ahda hda ah: h 06 h: 06 5334770 53347 53 347 77 70 0 Dubai Dub Du D u ub ba aii Century C Ce ttury Mall: Centu Cen Mal allllll:: 04 a 04 2967334 29673 29673 334 ffacebook.com/afrinasweets fa aceboo

55

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


‚l¢‚žű‚

ۓs_©

ſŦűs‚ ƁŦv ŦŰvŜŰŮ’¥©s ƀŮs8>¡ŦžŦ‚8Ŧ’®Ŧ‚¡ŦſŦŰŦق Ɓ ˆ “ªŸvŜŰŮſs©s¡ƁŦ‚ ŦƁ ƀs ۓa’®s s ſŦűs‚àà

#€“ ®ƀŮŰƁš vŜŰŮ’à๐<kž’8àà>‚…g ‘¡‚s Ɓƀ€ ŠŦƁ’œkvàà ŦŰ ’s¢ģų“gſs©ŰŮ’8>‚…g vƁŮ‚ۓžs ĄűƁ‚©ž’ƒ©v Ŧ #ŮŰŦŮŴs`8 ŦžƁŰ ’¹’8>‚…g‘¡‚ šƁ‘©j_ ŰŮŋg©ŮƁ’œkv ŦŰvŜŰِſš ’sf o8v Ŧƀ€ ŠŦƁƀŮsŰsk¹ ƀ€¡Ůſsű® ŰŮŦŰt© š‘¡‚8_© ‘©űŦŋ7¡‚gſšĄ³sĄsvj>Ɓ #v Ŧ’8Ű àà Ŧ‚’8àà>‚…g‘àà¡ŦŰŮ ĄŰs¡‚l ’giĄŮƒ¡Ŧ‚vs¡ŰŮ ƁŦكŦۓŦűŦŽƁŦۓžsàà ˆ “ s^kŰŮĄƁĄűƁ‚àਫ਼‘©k¦j ƀ€àà ƀ€©àà_¹‚¡“`’ſs©ƁŰ #v Ŧ ‚lct Ŧàà ‚¡ű»…g‘¡ŦŰŮ t ŦĄsž‚¡űƁ‘j¡‚Ŧ»ŦكŦۓŦ ۓàà Ŧ‚¤Ŧ»Ų“ààs¡Ů‚¢»Ű“žsàà #€“ ®Žs€œ»ƀ€àà ’8àà_¹ t ŦĄ“iŽ“jd7 ƒ©ª©i© Ɓ~iĄs™sgƁƀŮű“Ŧűƀsàà #ŮŰŦŮ…_=

‚ŰŦ“ Œ¡ŮŰĢŰŮ®Ŧ‚¡Ŧſs©sc €ŰŦŮŰŦ‚ۓžs ‚ v_žŰŮt Ŧ ®ƁŰſs7`ktsƁſŦűs‚ Ɓ ŰŮۓžsàà Ą“iŰŮŒ¡ŮŰĢŰŮƒ© ĄŦ‚®¡s…¥_©žƁs¡Ŧ€jŽs #€“ ®ƀ€¡ŮƁŦ ƀ€¡Ů‚¥©žƯƯĢ’8>‚…g‘¡ŦŰŮ …gŰŦŮŮۓ¹Ű‚c‘¡ŦűŦ’¹ٓ ® #€¡š®Űsj ’®Ŧ‚¡ŦĄs’8>‚ ‘¡‚s¹’¹Ą€d’8àà>‚…g ſsű’8àà>‚…g‘àࡂs7¡űƁ  Ŧ‚€¡š®Űsjàà ’®sàà s

ĄŰs¡‚làà ’giĄŮƒ¡Ŧ‚vs¡ŰŮ ’ŦŰŦكŦۓŦűŦŽƁŦžŦ‚lˆàà “ #v Ŧƀ€©_¹‚¡“` Űs©àà>’8àà>‚…g‘¡Ŧ®¹s¥ ƁsőƁ‚ŸƁ‘©ŸƁƀٓ’Ŧ€k‚k s7¡űŰs©>®œj»###ƁŲs7v¹‚ ‘¡ŦŰŮƒ©Ÿ’j#€Ŧƀ€ ƀŮŦŮſs_ t skĄƒ©œŦũ‚©¥ ’…g Ɓtàà Ŧ®¥¡ƒ©ũs©¡ƒ®8#ŮŰŦŮ †=_ƒ©t ŦĄsžĄƁŰĄsœŰ #v Ŧƀ€ ĄűƁ‚©ž’küžŰslŸ’8>‚…g źs8¹³ŦƁů"žƁŮۓžs žƁŮžŦ‚l #v Ŧƀ€©_¹‚¡“`’ŦŰſs©s¡‚ …gƒ¹‚ŰŮƀsàà Ůsž…g‘¡ŦŰŮ Ɓ‚ƁŰũۓ’ƁvŚ‚’8>_ ŰŮv Ŧƀ€àà ƀ€©àà_¹‚¡“`’

öƍˆý~‡ùª

ª©i©»Ů“ ŮŰs¢ƀ€s‚ųۓàà ª©i©Ɓ€ ’8_¹»ŧ‚’źƁ‚d ٓ v“¥Ąs’¡sžŰŦ‚g8 ŦĄŦ‚ ƀŦ‚j’®üiŮslk_©žv‚ ’ ĄŰŦ¢ŦƁƁvààŦ‚vàà ŦقžŽ“7 ٓMŬ‚bŦŰſŦ‚àà¡Ŧ’ſs8àà>kŰŦ #ĄŮ´©ưġġ ſ€©àà Űũۀ’ààs€dslsàà

ſŦ‚7ĄŦ‚ƁŦ»žƁŰŰŮŲ“ààs¡‚ŦƁ ’ijſŦ‚¡Ŧ’Ŋـ<®i7Ąsl8>¥ v>¥ Žs7Ů’Űs‘¡Ŧ’¹ق¹

Ą‚8“i©¹ưƱŰŮſs¢“Ÿ®=¡Űs^k ®s8 s‚l ĄƁ‚ƁŰƁſƁŰűs¹‚l ۓžs ’s ŮƁŰƁƀ€ ŠŦƁۓžs_© ŧ“k’®‚àà Žsjàà vlŰŮ #v ŦſŦƁŰſšſs©ŰŮ®‚ ƀ€k¹’8àà>‚…gģ’œk‘¡ŦŰŮ ’«¡Ůƒ®ààœjŋ7¡‚g’àà¹ƀ€àà ĢƮƮűŦ‚8j¹ĄŦ’isŰŮƁſšĄŮƁŰƁ ŰŦ‚ۓs_©®s8 s‚làà űŦ‚8 ‘¡Ŧ’ۓsàà_©vŜűŦ‚¢Ŧ#€ŰŦŮ …g‘¡ŦűŦـġ€¡“àà ŮŰŦƁ’œk

ƀŦ‚j’ààŲ“s¡‚ŦƁ»žƁŰ…ààŰŦ Ɓſs7`ktsűŦ‚ààfŰŦƒƲƮ €€šŰŮۓžs ũŰs Ŧ’…s¡‚¥_ #ĄŮ´©ưģƮ ’¹®ŜŦ‚ŰŮۓžsàà ƒ©ſŦ‚¡ŦŰŮ ſ“fàà>©‚làà »ſŦ‚¡Ŧv=8¡sžŰŮ ƁŲ“s¡‚ŦƁۓaŰŮق¹ŰŦƒ¢‚ ®8©¢€© ۓ ŦŰſŦ‚¡Ŧ…¡sŽŦ‚V Ɓ€Ŧ“ s©Ůũۀàà‚ŦslkƁŧsàà ŰŮŦŰĄűƁ‚©ž‘¡Ŧ…gsŮŦŮۓ8 Ů #€k¡sM«ƀ“¹‚ĄŮ€d8Ąsü ŰŮs’8>‚…g‘¡Ŧ‘¡‚źƁ‚d ƀ“¥ sƁ‘¡‚8¢ŰƒƁ8àà Ű…g ŰŦ‚ſs¢“Ÿ^kŰŮſsàà_¡s‘¡‚ #€ŰŦŮ ŰŮŽƁŦۓžs ’8>‚…g‘©ƁŦŰŮ ‚¡“`’t Ŧ‚ŰŦ“ Ɓ…gƒ¹‚ Ų“s¡Ů‚¢ƀűsk#v Ŧƀ€ ƀ€©_¹ ƁƀŮs8Ŧۓžs tàà ŦĄssž‚¡űŰŮ ũŰs Ŧ’sàà_’ſs¡‚ŦƁſs8àà Ů ª©i©#ŮŰŦŮŰŦ‚ۓžsàà vàà ŮŰŮ ƀŮű“Ŧűۓžs tàà ŦĄ“iŰŮƒ© ƁſŦ‚àà>Ŧ#ŮŰŦŮ~iĄsàà™sgƁ

ƁªŸvŜƁŽsj ŰŮs’8>‚ v ŦŰvŜƁŧ“kŰŮ‚œ¡ŮĄsƁŮ #€ŰŦŮŰŦ‚ ‘¡‚8¢Űƒ’¹’8àà>‚…g‘©ƁŦ ‘©ŰŮ’8>‚…g‘¡‚Ź“iàà Ɓ ‘_’Ŷ“‚®_gv ŦſŦ‚œ¡Ů ĄŰ“ Ŧ‚¤Ŧ‚ŽƁŦۓžsàà ĄűƁ‚©ž #v ŦžƁŰ ’sàà ƱƮſŦŰƁŮ®àà ŰŮۓžsàà

ưƲƯsưġƯűŦſŦ‚¡Ŧ‚®àà¡ŦƁ‚s‚ žƁŰĄŰ“ Ŧ‚¤ŦsààŰsƁŮĄŮ´© »Ů‚7‘©ƁŦſs¡sžŰŮ#€ ^kŮŰŦƁ ‚ŦŰŮžƁŰۓààŦ‚¤Ŧ»Ų“ààs¡Ů‚¢

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

54


53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


®‚¢‚

{Y€°e½Á|]YZe¾Ì]{Y|ŸY,¯Á{‡¶uÕY€] |ÌÅ{Y€«­Â¸]Á½Âf‡,€˜‡€Å

%® sk ƀ‚lŸ ¡ű ű ‚¡ ƒ©7 Ą ‚œ¡űsűs‚¡Ůƒ©7s¹Ąsš

¨m a § • ¨

%ŮŦ‚Ŧ®s Ŧ ŽƁsž'Ư ‚8©ž'ư «¡‚sž'Ʊ ª©i©'ġ ® ‚ž'Ģ

|Ì]ZÌ]YµÁ|m{,Ã|‹º³{Y|ŸY

Ɓ€ Ž Ŧ ŮŦ€

|Ì]ZÌ]YÃ|Œ¼³LZ̋Y ®Ŧ“ƀ´¹"¡ŰŮ’8"ſŦŮ‘ƁŰ"®¡s¡ŰŮƀŰs8 "Űs ’‚¢"ƀ‚‚"̓©""ſŦقœs8š¢"®kj¡Ŧƀ´¹

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

52


ųŦƀ€kŦŰƁ‘©8_©Ŧ

#€ŦŰŮŧšűŦvà v àà Ű

ŰŮ‘©88àà_ ààà_© ©ŦŰ Ŧۓ““àà` ààà`® ®ƁƁ€àà €€ààà Ŭ‚b’ŸƁ‚‚àà àà à ® ®Ŧ Ŧ‚k= ‚k=

ſ ſs¡ s¡sž sžŰŰŮſ Ůſss¡“< ¡“< <àà àà_ à_Ŧ ŦŮŮ ƀ€kŦŰ‘‘àà àà© à©‘¡Ŧ ‘¡ŦŰŮ ŰŮ##€Ů €ق‚¹Ů ¹ٓ“àà “ààà ũ ũ³ ³Ŧp Ŧpàà

pààà ſ ſق ق¹ ¹ ’¹€k8>ƀŮssàà

sààà Ą ĄŰۀ €’’ũ ũ³Ŧp ³Ŧpà pààà à %%vf vf¢ ¢ų ų““s s #€Ůà àà s

sžžsl slš’ š’€Ŧ“ €Ŧ“® ®ƒ© ƒ©‘‘ƀ ƀ€€kŦŰ kŦŰ®àà ® à8 ’Ɓvàà v à Ŧ“ ‚Űsaſs©űŦ‘©8 ©8àà_ 8ààà_© ©Ŧ„ Ŧ„¤àà

¤ààà

ws’¹Ą€à € àà’ ’ŮŦŮ Ůà àààà s

sžžũ ũ³ ³Ŧpà Ŧppàààà 

’’® ®88ŦŰ ŦŰ

„¡Ű€Ɓs®Ŧ‚k=àà ’ààUŰĄ Ŧ‚‘©8àà_©Ŧ «j¹ٓ ſsààk©j ŦŮۓƀ€ààkŦŰű Ŧƀsœàà_ŦŮŰŮ v¡Ŧ€ Ŧ ŦŰƁŦ‘©àà sslk’ĄƁƀ€kŦŰ #v‚¢® ŰŮs®Ŧ‚k=àà Ž“ ŰŮ’àà_©j ’¥iقà๮ ws7’’¥¡Ű“bv ŦŮۓaſ s¢€“k ſs© ŰŮ‘©8_ ‘ ©ŦűƁŰ«¡ٓƀق¹Ŧ€©žˆi> ‘©8àà_©Ŧ ’¹vf¢€kiĄŦ€sٓƀsœ_ŦŮ ƀŦŰŰŮ’¹®s € Űsa®8fœ ƀk¹®®œ8> Ųs>Ŧ®i© ŦŰſsàà_¡ssààlš’àà¹ŮŦŮŮslkàà_©ž ųŦƀ€ààkŦŰ €k¹®Ŧ‚k=àà ‘©8àà_©ŦĄsƁŦƁ€ ààkk¹ŵ“àà ٓŮs8 Ŧƀsœàà_ŦŮ«¡ŰŮslk‘©8à à_©Ŧ’¹Ŧ‚Ÿ ŦŰƁŦ®>¹v ŦŮ®Ŧ‚k=àà ’¹® sœàà_ŦŮŰŮƁ ƀ€kŦŰűŦŦŰƁŦ€k8>Ŧ“®Msd7 Ɓ v skàà ®M ŰŮsŦ»Ů‚¹Ž“7‘©8_©Ŧ#€kن ©=àà_®iŦ ®8= ũ³Ŧpàà ®Ŧ‚k=àà űŦ„ž‚¢ Ŧ’¥k¡ŦŮۓ #v #v ŦŮ€¡Ů‚®j¹»€k¹®’ŸƁŦ€ k ‚¤ĄƁűŦ žsŝŦ®sĄ“B’ƀ€kŦŰ®Ŧ‚k=à à Žs‚’

51

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

50


49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


®k©Šs

s„žv Ŧ®kàà ƁŰƁvàà ŰŮĄsjkŦŰ»‚¥Ɓg ‚’Ɓ‘©7ŧ“ ŦŰũٓ źŦ‚ Ŧ»slšűŦĄ‚©¢Űs¥ ŰŮ€¡s’¹ٓ ®“’ĄŮslk_©ž#‘¥Ůsj8Ŧ®>¹ Ą‚©œ‚cŰŮŦŰtŦ“’jƁ®k¹‚¥ŧ“ ſšŮۓ #Ą“_ſsj©_žs ‘¹Ŧ€©žŦŰſšŠs_k»‘¹‚¥ũŦ®sũ´¥_’ŧ“ #‘¹Ůs<¡ŦũŦĄŮs`8Ŧv©d™ƁŰŮ®“CƁ

«¡sŦ® ‚ĄŰŦŮ…8 ƁŮ’¹®>¹’“v ŦŰŦ‚ ’ſŦٓ>sق¹‚7®¹€Ŧ€¡s#ٓ ®Šs‚f ’ſšűŦ„ž#€‚©œ’isƁŦƁ“ààűŦv©g“Žs© #€© Ű®Ŧ“ ٓ ’k¡‚¡ŮĄƁűŰš €Ŧ“ ®¥j¹“’ĄŮ‚¹®MŦŰų‚¥’¹®¡sűŦ €Ŧ“ ĄŮƁű’ŦŰvss>sŸs™ƁŦ‘¡ŦƁ€© Ű #ق¹

#®k¹źũŦ®f s®¢€űűŦ€¡sŦŰsžŮšűŦ®ad €Žs’sv Ŧ€® “Ŧ‚®¢€űŰŮſs>Ŧ‚¢Ŧ ũ´¥_Ɓük¡³˜s>€¡s#ٓƀ€àà ’Ŧ“¡ŮŰs #€©_¡€Ŧƀ€k¡š’Ɓق¹ų“Ŧ‚ŦŰ‘ƒĄsŮŰŮƁ ’Ɓ‚7³sŦŰٓ jC’s8àà š»’i“Ɓ‚7s ’“œk¡Ŧ’_©j“ĄŮs`8Ŧٓ¹Ű»ųsŰŦƁ€©Ŧƀ€k¡š #€k¹®‚©©eƁ€s€Ŧ“Ş

űŦſŦ“®‚8j¹€k¹®‚©=>Ŧۮٚ»àà_®8Ɓ ĄŦ’s>‘¡Ŧ#v ŦŮ’´s®¡sŰs¹žsŝŦŰsc8ŦƁŦ űŦŦۏgŹŦ‚Ÿƒ¢‚‘¹®dàà “sŦvàà Ŧ®d©7

#Ą“_®¥¡ŰsŰs8‚¢s®€v Ů #€¡š®…©ž“®s˜s>ŰŮ’c´sxk_«¡ ſ“Ÿ#ŮŦŮslv>’¥šűŦ…©€¡s7’oàà>‘¡Ŧ’ ‘©űŦſsűŰƁ‚’Ɓv Ŧ®d©7 »˜s>’“¢‘¡Ŧ #ŮƁŰ®

ź‚ s¹„f’Ůsj8ŦsƁũŰs>ƁũŦ‚s€¡s ®¢€ű«¡ŮŰŦƁũۓ‘¡ŦŰŮ#®k¹ŧs=8ŦŦŰvisg #Ą“ ®t>¦ŮŰs©>Ɓ’sg s ƀŮsf8 Ŧŧ“ slšűŦ‚¢Ŧ’¹ĄŰŦŮ®“ ĄsŮŦ€d8 Ŧ Ɓ€sàà Ű€Ŧ“ v©g“€kiĄs’i’ŦŰ“ٓàà ƁŒàà_¹ŦŰſš€¡s’¹vàà “’s ſƁŰŮŰŮ®<k¢ #€s®Ŧ“ žƁ‚üƁ‚©g’‚¢Ɓ®k¹ūŦ‚=8 Ŧ

’8_¢‚ ſs“>i©s¡ƁősŸ’k© Żs_ĄŦŮŦƀٓl© Ž‚8k¹sũsàà s>ŦƁŰs¥Ŧ‘¡Ŧſ“ŸŰƁs©ŰŮŦŰ ŋis¹®¢€űˆ¡Ŧ‚àà sŦŰٓ ®Ŧ“®“Ɓvàà Ŧ #Ąűs ^ksj ŰŮŦŰĄŰs¹®Ŧ“8’¹ٓàà ®ſšŠs“Ąs€¡Ů‚ vƁ‚ ŦŰĄŰs¹‚€¡s#®ŮžsŝŦſšt skſsű ŰƁšŮ“àà v¡Ŧ‚’¥i®k¥ۂ™slk’sŮŦŮžsààŝŦ #€ s

ƀsv_l7¡ŮŰŦ

Ɓ®k¹Ąűsàà űsŦŰٓ Űs¥ŦƁ’©ƁŰƀŰsƁŮ€àà¡s ſŦ‚œ#®Ů©7bƀ€šٓƁ’v©d“sŦŰũٓ #ųs7vs8 ƁŮƁſs©Ŧ‚ ŦĄsź‚ #v “ĄƁŰ…©žŽ“ž’ſ€© ŰĄŦ‚ĄŮs¡űĄsƀŦŰ jſš’Ɓŧs=8ŦŦۏƀŦŰ‘¡‚8l®k¹®d €¡s Ɓ€k¹‚Ŧ“ŰŮĄ€àà©ŦsƁŲs¡ĄŰŦœ€àà¡s7#®k¹ #ق©œ“v ŮűŦŦŰ®¡´ Ąsv‚

ƀs‚©

ƀs‘¡ŮŰƁ‚

ƀsŮŦق ŰŮ#ق©¢Ąs®ŮšٓƁŻsjŦŰŮ€¡sU ŦŮv ƁŮƁ_ ٓ ’’¹€ €Ŧ“ ‚<k’ŦŰs¹s¡ŰĄŰs8Ű’ũۓ‘¡Ŧ‚© #€ű®ŦŰŽƁŦź‚»_ŰŮŴ“i #€ű®’jbſŦ‚œ¡ŮƁ #€k¹®’8f šŦŰvků’¹€ Ű®®¡s’“ĄŮs`8Ŧˆ¡Ŧ‚ ŦŰ“ŪŮŦ“ū“’¹ŮŦ€ƀűsŦƁق¹’7i®œ8fàà š‘¡Ŧ‚€¡s #ق7ٓ s

ƀsۓ¡‚l

ũ‚>js¡v ƁŮƁ“‘©‚f«¡Ŷ“‚sĄsź‚ űŦ’¹®8Ɓs#ŮŰƁš®ààٓƁ’®8ŦŰsƁũŰƁ€à๠ũƁsaųŦƀŰsŰŮ€¡s7Ą€_‘;jbĄ‚7 s¡ź‚ #®k¹ ’’¹®>¹#® ‚v©g“’s® sűŦƁ‚ž€ki€¡s vs‘©j’’_©j€k¹vskƀ‚űƁŰ®¢€ű‘©j ’gCĄŦ‚Ɓvàà ŦŮ€kiĄsƁűŰš€¡s#ٓ€Ŧ“ #ق¹ų´slš

ƀsŮŦق

ƀsſsš

#vàà Ŧƀ€k7¡‚’àà¹ٓàà ®Ŭ‚bĄŮslkàà_©ž ©j`„¤àà Ɓ€©àà_¡€Ŧŧ“ €¡sƀŰsàà‘¡ŦŰŮ ˆg€© ‚€¡s7®¢€űŰŮſق¹«àà>¡ŰűŦ#v‚¢ s¹v sk ’Ɓ®k¹v¡sŰŦŰžű³Ŷs©8Ŧ€¡s #® ‚ƁŦűŦ #vàà ŦgCŽsŰŮ“ĄŮsĄsƁűŰšűŦ®ad ٓƀŮűŧs8 €¡s7ƀŰs‘¡ŦŰŮ

ƀs‚l

ƀsĄŮ

ƀsŰůš

’¥k¡Ŧ’€k¹s¹ŦŰ“’¹ųs®>¹®žŰŮ’àà_©j #ٓ “ŽƁƒƁŶ“g t“ ŰŦ‚‚®jlĄsŲsWv Ŧ‘¥P»ĄŰs¹~bàà ŰŮ #€ €Ŧ“ “t©`Ą‚8lv©d“ſš®žŰŮ’¹ٓ ŦŰ®“ ĄsűƁŰ€¡s‚8_©ų´ƁĄŰs©_s„ž #ĄŰƁšٓƁ’ĄŮs`8ŦŷsFűŦ

ƀs€kf Ŧ

ƀs‘jl #ٓ `8Ɓ’ƀŰsƁŮſŦ‚<Űs¢űƁŰ’¹ق¹ĄŰs¹€¡s ŰŮ‚àà “sŦŮƁŰ®Ɓ€¡š®®sŧ“ Ąsv‚ſsk¦j ®>¹#®s®’“®slš’v7>Ɓ’8 ŦŮٓ Ąss¡ƁŰ®ž ®is®sj©_žƒ€Ů®v ŮűŦŦŰ®¡sv‚‘©kŸ’¹ #v ŦŮ€Ŧ“Ş

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

48


47

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


őٓ¹

’€©k¹«j¹Ąƒ‚k ’ ’ ‚…¢ŰƒŰŮs’s

ũs7kš ƀk¥©s¹ŦŰs„¥»ƀ€ ƀ€¡‚‚¡Ɓs`űŦ«¡žŦ€¹

Æ

€©k¹Ŧ€©žŦŰ‚¡Ɓs`ź´8 ŦƯƮ

€©k¹Ąƒ©š^Űſš^‚jŮŦ€sŦŰƀ€ †=_Ŷsg‘v ƁŮ

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

44


®ji

ſ€  sžsœkŰŮƒeũŦ‚©©e

ĄŦ‚Ɓٓ ®Ůs¡®Ŧ€ v©jŦƒ˜sſق¹ũƁsa ſ€  sžsœkv Ŧ #€àà8Ŧ® Űs¹ űŦ Ą Ű Ŧ Ů ‚àà ‚¡ “` „àà s Ɓ ű Ű ľąĮ®àà>© ske slkŦŰvàà©sd‘¡ŦŠààb àà sق’à๮ààsű #€Ů®ſsàà_ƀٓàà ƀ€àà t“‚Ŧ‘¡Ŧ s¡ƁsŮsg8ŦžsààWűŦ قàà ’à๠® “ž_Ÿ»ŮŰŦŮv ƁŮ’¹®>¹’v7>s€¡Ů‚ »€©k¹®ƀsœ€¡ŰŦŮ…8 ƁŮ’¹®>¹’®8Ɓ#€k¹ …=«¡sŦ»€“ ®ŽsdſsƒeűŦ®¡slàà_= Űs¹űŦŮŰŦŮƀ€l‚ŦŰũƁsa…g’¹ƒeŰŮœŰƒ #ٓ ®Žsd‚©ƁƀŮs8Ŧ

43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789

ſ€ àà s’¹ sls>Ŧ €Ŧ“® ĄŦ’“¢ ’ #€k¹ŰŦ€¡sžsƁ®7`ŦŰ ĄŰŦƁ€©ŦűŦ‚ààŦ©gC‘¡Ŧſs``=8Ɓſs¥àà ƒž Ŧ‚Ÿ’¹€Ů®ſsàà_ĄűƁŰũsg©gC‘¡Ŧ’¹€ق¹ ’f sƁũsàà s>Ŧ’’¹ĄŮŰŦ“ŰŮsűŦĄŮŦ€d #¡ŰŦ¢®‚Ŧ‚€űŦŦŰsžٓ ®Ŷ“‚ s¡®sàà_©žŧ“ſŦ“ksſšűŦ’¹ƒeűŦ®àà_=

ƀŮsf8 Ŧ s ſs¥ ƒž ‘¥ ŦĄŰƁskűŦ ‚¡Ɓs`»ƒe ®ق¥ŰƁs ĄsŮŦ€ ŰűŦ  sžsœkƒe †=_s€ق¹’¡ŦŰŦſ€ ĄŮŦ‚ààŦ Ŧ‚Ÿ ’¹ ٓàà €“àà ® àà s ’¹ ®8Ɓ®gbk‚©®s¢ #€“ ®«üa ĄƒeĄslk¥àà ŦžsŝŦsſs¥àà ƒž  sſsűŰŮ’¹€Ŧƀ€ ®¡s©j© ũŦ‚©©e’“8 Ɓ€Ů®ŭŰƒeŒi8=Ąslàà_=ŰŮŮŦ‚Ŧſ€ Ąsl_=űŦ® ‚®b¡Ŧ‚àà ‘©kŸŰŮ’jűŦ‚l #€“ ®ų“s ĄƒeŒi8= v ŦƀŮŦŮſs_ĄƒeĄslk¥ Ŧ‘¡Ŧ‚œ¡ŮĄ“àà űŦ


ĄV““k¥

©®ſق¹‚Š¡‚ ĄŦ‚ƀŮs ®s¥

#€©k¹ősžŦŰs‚8i©"ģ ®7àà skŰs©àà>ĄsŰŦƒŦsàà‚8i© ®€ssàà ’€kŦ“®’¹€k8àà> ĄŦ‚sŦ#€kk¹®s¡s «j¹„¹s7k¡Ŧ ®¡slšٓ ®’©“v‚ …¡ŦƒŦ #€©k¹ősž€¡ŰŦ€žű³’¹ŦŰ ƀŮsf8à Ŧŵ‚…©žtàsűŦ"Ʋ #€©k¹ ©®Ÿ“k8ĄsààtsűŦƀŮsf8àà Ŧ ĄslsHŦŋdbsŦ€ sts€Ŧ“® ũ€ ’ŦŰv‚àà €kŦ“®®¥©Ŧ‚¢ űŦv‚àà …¡ŦƒŦĄŦ‚#€kŮ…s¹ #€©k¹ƀŮsf8 Ŧŵ‚…©žts

#€©k¹ų“s ŦŰvŸ"ư ©®ĄŰsk¹ſ“8àà Űُ©®vŸ ws‘©jƁv ŦŲ‚8 ŮŰŮ’_©j ’#ٓ ®„¡Ɓ‚àà ‘¡Ŧſ€àà €k¹ įķĬŕ…=űŦƁ’àà8Űũsj©ck…= Ɓƀقàà¹ŧsàà=8ŦŦŰįķĬŕńijij’ààk¡ƒ¢ ‚Ɓ’8Űsl>¡Ɓ‚ ’üf’#ٓàà #€©k¹ƀ‚© ůŦŰũŦ‚©©e ‚©€¡ŰŦ€űs©‚œ¡Ů’¹ŦŰ®àà>¡Ɓ‚

#€©k¹Žsd …¡sMŦŰ‚à8j¹sࡏà©j¡ŦưĢ"Ʊ #€©Ů Žsd‚©ŦŰ‚à¢ŰƁ‚®à ۂ"Ģ ©®ũsààj©ck®“j…àà=’ #€©k¹ ŰŮ’¹ŦŰ®àà¡s©j¡ŦŮŦ€ààdƁ€àà¡Ɓ‚ „¡Ɓ‚ »v©f©¹ſق³sĄŦ‚©® s¡ưĢ’ŦŰٓ ®ƀŮŦŮ…¡sM’üf ®àà ۂŦŰƀŮsf8àà ŦŮۓ‚àà¢ŰƁ‚ #€©Ů…s¹ſšűŦ‚8j¹ Ąs®¡sŦ“Ųs Ŧ‚€Ŧ“8s€k¹® #€Ů’¡ŦŰŦŦŰ„¡Ɓ‚àà »‚àà¢ŰƁ‚ſš ’à à`8 Ąs„¡Ɓ‚à " ġ ‚¢ŰƁ‚®àà ۂũsààƁŦ®ààs¢sŦ #€©k¹Žsd‚©Ŧۏ©® ĄŦ‚#€k¹ŒiĄŮsàà¡űſsű€Ŧ“® ‚œ¡ŮĄsl¡Ɓ‚àà űŦ® ‚’€©Ŧ“® ũŰs7€©Ŧ“®ſsűŰŮ®¡“’‚ ŰŮsjàà ũs´ ŦűŦ’¹€©ŮƀűsààŦ ŲŰŮšĄsl8Ŧ’ŦŰŃńįķıįĿĭňńǧʼnıň ’v Ŧ‘¥P#€kk¹ƀŮsf8àà Ŧ©® #€©k¹’s™Ŧ‚¢ŰƁ‚Űُ©® Ůs¡űslàà>¡Ɓ‚ ‘¡ŦŮŦ€dſsűŰƁ‚

‚žŰs©àà>ĄsŰŦƒŦűŦ®àॡ©® ƀŮsf8 ŦŰsš#v Ŧ®8‚8k¡ŦƀŮsf8àà Ŧ ’¹vàà ŦŮs¡űĄ€’ŰŦƒààŦ‘àà¡ŦűŦ ƀ€kŮ„¡Ɓ‚àà ‘¡‚‚’¡€7ŦŰſš sŦ#vàà Ŧƀق¹ſsààlŰŮ®àà8‚8k¡Ŧ €k¹Űs©>„¡Ɓ‚ ‘¡Ŧv‚àà ®s¢ ’8 “‘¡ŦŰŮ#ٓàà ®ƀ€kŮŰŦűšƁ ’¹©k¹®sk š®¥©k¥ƲsŦŰsjàà …¡ŦƒŦŦŰ„¡Ɓ‚ ‘¡Ŧv‚ €Ŧ“® #€Ů #€©k¹Žsd‚©ŦŰlabƯ’àà¹vàà Ŧàà©®űŦ®àà_=ŀĬĭ ©®ƀ€_®¡sl®Ɓ€¡€ũss¥Ŧ ƀŮsf8 ŦslšűŦƁƀق¹ŽsdſŦ“®ŦŰ €¡ŰŦ€Ąűs©ũss¥Ŧ‘¡Ŧ’‚¢Ŧ#ق¹ ©®v‚ s€©k¹Žsd‚©ŦŰslš …=’Űs¹‘àà¡ŦĄŦ‚#€s¡…àà¡ŦƒŦ ŀĬĭ…=űŦƁ’8ۏàà©®ũsj©ck €©k¹®MƀŮsf8 ŦſšűŦ’¹ŦŰ®s¥Ŧ‚ #€©k¹Žsd‚©

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

42


® űŰƁ

’¡Ɓ‚’¢ưſŮűs € ’i¢ưƮƮ¬¡Ɓ“j©Ŧ‚7¡Ŧ ſs³ű#vàà Ŧ’8ŰſŦ€©’s©s¤àà Ŧ ‚ś’’¡Ɓ‚sŰŦ€àà¡ŮŰŮ’¹®i¢ưsàà ŦŰٓ ®sœ sĄs¢Űsj »€s Ű #€s ŰưƮƮـ’Œi8=Ąs^©ŰŮ Ƴ ŰŮ Ɓ ưƮƯưŽsàà ŰŮ ‘àà©k¦j ƁŦ €˜“ Žs7“®i©ĄŦ‚’¹ĄŰŦ€¡Ů ƀ€ ®ƒi¢’“ŰsƳ»ƀŮŦŮžsŝŦ #v Ŧ

41

/

www.ertebat.ae

/

ưs‘ŰV‘ ĄŰsžĄ€˜“àà sl Űsj »€s Ű‚ś’’¡Ɓ‚‚Ŧ‚’¹®i¢ #€s ŰưƮƮ’ŦŰٓ ƀŮűĄs¢ ŮŰslŸ’8fŰŦ€¡ŮŰŮ‘ŰV‘ ĄŰsž ‚ġ’<©8s’¡Ɓ‚‚Ŧ‚’“©¤sàà “ #€© ŰĄűƁ‚©ž’‚f s¬¡Ɓ“j©Ŧ‚7¡Ŧſsàà³űŰŦ€¡Ů‘àà¡ŦŰŮ ŲsžſŮŦŮƁ…ààj©¢ġűŦ¢ưſŮű ŰŮ®¡Ŧƒ ’…g»žƁŮƁŽƁŦĄs¢ #v ŦŮĄűƁ‚©ž‘¡Ŧ ٓ Ąs¢Űsjàà »¢ư‘¡ŦsŦ‚7¡Ŧ ŰŮƁŦ#€s ŰƯư’ŦŰ’“©¤sàà “ŰŮ ‘ŰV‘ ĄŰsž’¹®¡svsŰ‚¡sàà

ŮŰŦƁ¢ưƒàà©vàà Ŧ‚™sslšŰŮ ƯġŸ“j<ŰŮsƀق¹ſsààf¡‚ƀűŦƁŰŮ #€ sƀŮű`‘¡ŦŰُ¢ ‘ŰV‘ ĄŰsž’Uàà “©žűŦ…©žƁŦ €ks®¡s©ŰŮ»’8 ¢ſs8>sŰŮ »Ų“8Ɓ“¡»€ki„¹ŦVš»€˜“àà “Hs s“iàà ŰsƁs©s8¡Ŧſ´©Ɓſ´©‚8k¡Ŧ

ISSUE 789

%ŮŦŮ‚7 ®i¡ű‚’sűƁŰ ¡ű‚®i©Ą‚œ©‚Ą€’k¡ƒ¢³“¡ŮŰŦ“¢

#v‚¢€Ŧ“ ƀ€l’Ŧۏ¡ű‚ ž´Ŧs³“¡ŮŰŦ“¢’«¡Ůƒق«¡ Ą‚œ©‚U‚¢ƀ€l’űŦ»‚7 ‘¡Ŧ s ®‚ˆàà “¡ű‚®i© ƀŮŦŮ‚7 «¡Ůƒƀ€k¡šŰŮs“iàà Űs #v Ŧ Ɓ®àà>iŸƀsœàà sƁŮ‘¡ŦűŦ…©ž s€ق¹ĄŮsàà¡űų´ƒàà©ſ´© #€‚©œv€ ’ŦŰ³“¡ŮŰŦ“¢

ſٓŬ‚bűŦ®i¡ű‚’ààsűƁŰ«¡ ſŦ“k’à೓¡ŮŰŦ“¢’ààžű“žsàà © Ą‚œ©‚‚àà ’k¡ƒ¢ ‘¡‚Ą€ #ŮŦŮ‚7 ۓ_¹‘¡Ŧ®i ’sűƁŰ«àà¡»ƀ‚àࡃEŦűŦààg’ ³“¡ŮŰŦ“¢’žű“’¹ŮŦŮ‚7 ®i¡ű‚ Ąs“iàà Űs©sàà ®‚‚àà

ŰŮ®ààs‚lƀ€ààƁsàà»s©s¤àà Ŧ ®i©v¡Ŧ€»ưƮƯġ®ààslžs


® űŰƁ

€Ů®’gs>źš®ižŰŮs7 € ®dbs© šſss‚l^©ŰŮŽ´g8 ŦƁۓ8¹Ŧ‚»ſss¤ ©g8>ۓa ġƁűs©8ŦƳƱƳs‚b Ʋƴģ/Ʋs‘©Ÿ»’©jl

»’©jlàà Ʊ+ƯƁűs©8Ŧ űs©8ŦƲġƲss©Ŧ‚8 Ŧ ũŦŰsŦ»’©jlàà ư+ƯƁ ư+ƯƁűs©8ŦƲĢƮ/ưs ſs8àà>¥űŦ Ɓ ’©jlàà

Ɓ űsàà©8Ŧ ƲġƮ/Ƴ sàà ’àà8©j¹űŦ’©jlàà Ư+Ư őŰŦ€àà’à஢€©àà Ű #€ق¹t>¹‚‚^©Ąsƀsœ s ſ“k¹ss© šŽs7“ſ“©àà Ŧۀfk¹ž´ŦŲsàà Ŧ‚ ƁĄűs ۓ8¹Ŧ‚»ſss¤àà Ąs©©g8>ۓa ^©ž“ sŽƁŦ‘¡Ɓsk’8àà ¢`’¹Ž´g8àà Ŧ ſss‚l^©ƀ€k¡šàà`ŰŮ»€ق¹tàà>¹ŦŰ‚‚ źš®iž’i‚ŰŮ€¡ss7©Ɓƀ€àà ®dbs© š #€Ů’gs>ſss‚l^©’ſ€© ŰĄŦ‚

%vf¢’8 ŦŮ…¡ŦƒŦ’8 ¢Žs ’v7>ſsۓ_¹ vlŦŰƱ+Ư’j©l »űs©8ŦƳƯƱ/Ģtàà>¹sſŦ‚¡Ŧ đĔĶs©àà šſss‚l^©ĄsvsŰŰŮۓààa #ق¹t>¹ ġƁűs©8Ŧƴġģ/Ƴs‘žŦV%vf¢ſs¡sžŰŮ®7€jü »’©jl ġƁűs©8ŦƳƳģ/ģs®“kƀ‚¹»’j©làà

»’©jlàà ġƁűs©8ŦƳģƮ/ĢsĄŮ“dàà ſs8àà>‚

Žsàà7“ ſ“©àà Ŧۀfk¹ ſŦ‚¡ŦĄs’©jl s© š ^àà©ƀ€ààk¡šàà`ŰŮ ŦŰ‘l¹ƀŰsààſss‚l ‘¡Ŧ‚àà’¹قà๞´Ŧ ©g8> ۓa Ųs Ŧ ®dbſŦ‚¡Ŧƀ€k¡sM’

#€ ®àà7 €ààjü Ą€ààl ſ“©àà Ŧۀ ¹ ‚àà©Ů ’®¢€©àà Ű’8©j¹ž´ààŦ‘àࡂ šàà7 %vààf¢ ũŦűs©8Ŧ»đēĔŰŮĄ‚‚^©Ąsƀsœàà sőŰŦ€ ŰŮ®àà ۂűŦ„žsààŦ€àà ž´Ŧsſ“©àà Ŧۀ 8f»s© šŽs7“ſ“© Ŧۀfk¹®``Śũsàà>i ‘¡ŦŰŮ®¡slĄ‚©¢àà©j`ۓ¤³³Ŧ“¹ŰŮƀsŰůš #€ €Ŧ“ ’8‚¢Ŵ“` ’©jl ’¥k¡Ŧ’ƀŰsàà ŦsſŦ‚¡Ŧſ“©àà Ŧۀ¹‚©Ů

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

40


v©g“

źƁ‚dĄsv>¥ ®ƒ¡ŮvŦƁ ŦŰƁŦ’¹Ŧ‚ŸŮŦŮvàà ŮűŦſ“¡ƒ¡“i‚œàà ŰŦƒ¢ſŦ“k’ŦŰ…eiàà sàà€dƁ #€k8>ŦŮ®Mſ“¡ƒ¡“it sk €©f »Ų“®¥©ƀ€kk¡‚š®ƒ¡ŮvŦƁv¹‚ Ɓ€k®ƒ¡ŮĄűs‚l „àà p %ſق¥¡s Űs¹’Ž“e_ſšŰŮ’¹ĄŦ’sűƁŰ‚8ŮűŦ»Űs¥àà Ŧƀƒ¡sưưƀ€‚##Ɓ®‚ ’s’¹®8>©s78¥>‘¡‚8lſŦ“ksźƁ‚dƁs ĄŦ’‚vàà>©s78¥> ŧ“ Ąsƀ€¡ŦƁv©´ »©Ś»Ů‚¹®‚¥…àà>©˜Ű’¹Ŧ‚Ÿ€àà ūŦ‚ Ŧٓ #ŮŰŦ€ ƁsŰsųٓ Ž“’Ɓ€ ūŦ‚ Ŧ…s8 ‚©ŮŽs78¥>©űŦv ŦƀٓŽs #Ůۓ v>¥ ‚ v_ž ‚sžĄ‚Ąsls8¹Ą‚ ƀ€k>¡“^k©ƁŰ®¹® #ق©œv©g“’ſ€© ŰĄŦ‚ŦŰsj Ą“i»„¹¬©Ɓƒ©Ÿ¬©€¡ŰŦœ űŦ„žs©s8¡‚ſű‘¡‚ŰŦ¢‚©sſŦ“kƀ€‚Ɓ¡Űsƀ€k>¡“‘¡‚€šŰقž €¡s »v>¥ ſsj’¹Ŧ‚Ÿ»€© s7ٓ ſŦ€ű‚Ąsv>¥ ſŦ‚œvƁ¬© ƀŮűŦƁŮ’¹v “®s8¹ųŰŮsœ‚Ɓe ſŮŦŮv ŮűŦƁ‚àà>jűŦ®¡Ŧ€ #€ ŮŰŒi8=ũŦŰs_8Ŧˆ “Űs #€ sƁŦ…_ ŰŮƁv©g“Ąs_œŰ #€©_¥ųƁŮ’ŦŰ®>¹v©“;>Űsƀs¢¬© ƒi8©ƀƁ‚¢ #€¡‚©œŦŰƁŦſ€ ‚©gCĄ“i #€¡‚Şſs’ŦŰƁŦĄst© š »’=>ŮŰs©i©Ưs®slųƁ‚s8>©ſ‚®g©àà “ƀƁ‚¢‘¡‚ŰŦ¢‚©o #€“ ƁŦ®¡s“¥ t“sŰs_‘©js€¡ŰŦœ s®g© “ƁŦ€űŦ®s¤j¹’¹Ŧ‚Ÿ€€ ŮŰ®g© “ƀ€űs ®s¤j¹ˆàà “ #€s©… “ slšŰs8©¢ #€¡ŰƁs©ŰŮős űŦ»ŦŰ€_¥ſƁ‚©’ős ŽŮűŦŦŰٓ ŮŰŦŮ®d ’¹ĄŦ’ŦŮ #€©k¥ƀŰsžŦŰ€_¹®ſƁ‚©’ſƁŰŮűŦ®8= sŦŰٓ ’¹ĄŦ’ŦƁ‚ž’i©ž «¡ƒ©“ƀƒ¡sƀ€‚Ɓv©7>űŦقž’¡‚cU_©Ŧũ‚7š ŦŰ€¡s©ſƁ‚àà©Ɓ€s¥àà_ŦŰſšŮŰŦŮ®dàà ĄŦ’“’¹®‚Ś’8àà “ž #€©k¥_ ‚©ĄŮ‚ſŦ“k’ŦŰƁŦſs©Ŧ‚ Ŧ#ٓ7ſŮűź‚’ŰŮs®œs ŰslŸ‘ s #€k8 sk ®’sgjŦĄss¡ƁŰs®sj8Ŧ sſšĄƁŰ’ŦŰŰƁš?ŰƁ^kƁ«¡ŰssűŦūƁ‚ Ąs’¦¡ŰŮsj ’¹Ŧ‚Ÿ #€¡“ ®ſs € Ű‚©>ŰŮsſšĄƁŰ…©žŠsƁ€©k¹®ŧŦ‚ ۓ_¹ƯġĢŰŮŽs ưĢũ€’’¹Ŧ‚žŦ®“¡ƒ¡“i’s‚Ą‚<Ą‚fk¡ƁŦ‚žŦ #v Ŧ®s¹s’kü‘¡Ŧſق¹s sWslkƀs¢ € …=žŒi8= ƀŮs¡ű‚»Ů“ Šj ‚»Ů“ v©¥s„‚#©k¹’7iٓ Ąs®Ŧ“ ٓ ‚ #¡“ ˆi>ٓ ſs Űt© šŒ Ŧ“Ɓs®Ŧ“ v‚¢ŰŦ‚®>kƀŮsf8 Ŧ“ Ůۓ®¹Ů“¹ŰŮſslv “žƀs© ‚“©i©‘©ƁŦ

39

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


sl¡€kűs©

Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ"ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k űƁŰ‚l Ưư%’7k ’ ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_ űŦ’>Ŧ‚űŦ©`ü8ŦŹŰs»’>Ŧ‚ſsűŲۀ®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’8‚_©žs Ą€87

Űs¹Ąs¡“

©7“ŦųƁ‚

ſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš

s»^Ű®àà¡´ »ưƮƮĢŽ€àà»6Ŧكàà©7“Ŧ

Űs¹’gs s‚“©¤s¹ƁƁŮŰŦ»®‚»®àà>©iœŦ

’ŰŮƯĢƮƮƮvj©’»‚8“i©¹ƯƱƮƮƮƮق¹Űs¹

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

€ Ű®ųƁ‚

ƮĢƮ-ƯƱĢĢƯƮģ%‘fi ¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi

ſsű„¡Ű€vl®Ms ’©i¹ƁĄ“>Ŧ‚»®>©iœŦ ®Űs Ɓ®Ŧ‚¡ŦŲŰŦ€ŲƁŰŮ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ĢƳƳģġĢĢ:‘fi

»’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi animation,»Ą€dƱ®Ŧ‚ ĄŰsjdĄsƀVƁ‚žžsŝŦ’ˆi>®¡sš Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsšvƁ’j©ũۓ’view

ƮĢƮ-ĢƱƮƯġƱĢ%‘fi vl»„s>©Ż“®¡sš ®sW«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€ ƀŮsšƀsœ_ŦŮƁŲŰŦ€Š sg #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢư-ƳĢưƮƮƴĢ:‘fi

®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƳƳƴĢġƴƲ:‘fi

ſsű®“` „¡Ű€vl®Ms ſs¹Ů“¹»ſ³s>¢Űƒ’®>©iœŦ »KGƁ®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƲƲƮƱƴƯƴ:‘fi

ƮĢƮ-ƲƯƳƮƲģư%‘fi

ƮĢĢ-ĢġĢƲƮĢƳ%‘fi

’‚f8

žŦ€=8 Ŧ »‚“©¤s¹’ààˆiàà>»vsŦƂŦŰŦŮ”Ms ’àà v‚àà ŰŮĄŰs¥jvlžƁŰvŸƁ^k©8¹Űs L€kűsm”8>:ۓ ƮĢƮ-ĢưƳƯƱƯƯ%‘fi

‚8k ®8© ĄƁ‚ƁŰ ƀ‚¡Ů ’gbk ŰŮ Is ’s  ’ Ʈ¡€kűs©

ƮĢĢ-ƯƯƯƯġƲƱ:‘fi

»®g© “Ųۀ®¡sš ®“` „¡Ű€vl ۓ8k ƁƒŦŰŮ»Űs8©¢»“s©ž #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƲƮĢƯƲƯƳ:‘fi

#€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢƮ-ƯĢģƮƱƳģ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’®sWŰsžšƀs©¢ĄŮŦ€d ƮĢƮ-ưġƮƯƴġġ%‘fi

Ąs’¡sž’©i¹ĄŦ‚«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű®“` „¡Ű€vl®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs s»®i©`C

ƮĢĢ-ƴưģĢġƴƯ:‘fi »«©Ɓ‚8¥ŦƁ«¡ƒ©„s>©Ż“®Ms …ŦŮ’«¡ƒ©Ɓ®™s¡Ű„¡Ű€vl ƀsœ_ŦŮſs¡“<_ŦŮƁſs8 ‚©ŮſŦű“š #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ĢƳĢĢƲƳĢ%‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

»űs»źŮ»œŰŦ ő“¹Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Ű ĄŰs¥jƀŮsš #€ s®

ŧ“7üƁۓl_űs>œkš Ɓ‘i¡Ɓ»“s©ž„¡Ű€vl »®Ŧ‚¡Ŧ©ŦĄsűs ’©i¹ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

ƮĢƮ-ƴƯġƳġĢƱ%‘fi

Ůs8 Ŧ …kŮŦŰ«s

t Ƴs‚l űŦ€dƯvs űŦŲsW www.babakradmanesh.com

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

38


ŪŮŦ“

ģƮs““Ÿ“ŮűŮƱűŦŰ ´ ſs“ſ“©i© ĄŮ‚Ą‚©œ8 Ů ĄŦ€€©igs’¹ ſŦقűŦſsű ق¹®Ąůs Ŧ Ąs“¢Ɓvf¢’’“s„¤àà Ɓق¹®ˆ7™ ’Hs¥…=žŴ“` ŰŮ€¡€lƁ’8‚¢ũۓàà #ق¹®ſsšűŦĄůs Ŧ’žŦ€Ŧ»ƀ€ ˆ7™ ‘¡ŦűŦ®àॡ’sfàà s8’¹‘¡Ŧſs©sààĄűs< »v Ŧƀ€ Š¡ű“ſŦ€Ɓ‚làà ſs©ŰŮs’Hs¥ ƁŸ“™“v©àà s>Ɓv©jŦ’’“s%vààf¢ ĄŮ® ĄŰƁšŠjĄŦ‚»’gbkĄ‚¡sàà_vs ũs´ Ŧ„©iž’žű³ũŦۓ8 Ů»ƀ€ Š¡ű“Ąs #v Ŧƀ€ ŰŮss¥¡€Ŧ®sc8Ŧ’gbkv©kŦƁ ũۓž‚ŧs¥ŰŦ’ààl8%vàà ŦŮŰsl ŦĄƁ ®¡sàà sk ĄŦ‚ų´Ɓvàà Ŧƀق¹ŰŦ‚Ŧ’8‚¢ #ŮŰŦŮ’ŦŮŦ»ũs¥ ‚¡s

37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789

s¥¡€Ŧſs8àà ‚l ŧ´ààgŦƁ®“jſs8àà ŮŦŮ ĄŰŦ‚‚s’¹ĄŮ‚%vf¢ſs8àà ű“ ſs8àà ŦŰŮ ſsšűŦĄůs Ŧ’žŦ€Ŧ»ſŦ€Ɓ‚l s®kfiŲsW #€ ‚©œ8 ٻق¹® %ق¹Űsl ŦƀŰsàà‘¡ŦŰŮĄűsàà<©Ŧ‚Ŧ€©àà

’ƀ€©àà Űũs¡s¥àà Ɓũs´ Ŧ»Űs7 ŦŽs7Ů’ ®k7ſs8àà ‚l ‘¡Ŧŧ´gŦƁ®“jĄŦ‚àà ŮŦŮ ĄŦ‚®¡saũŦۓ8àà Ů»Ąůs Ŧƀ‚g«¡Ÿ“Ɓ‚ ®¡s sk l8ƁŰŮsŸ“™“‘¡Ŧ’®¢€© Ű #€ ‚©œ8 ŮƁ ĄŰŦ‚‚ƁſsűĄŦ€€©igsl8%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ ŦŰſsšĄŦ€àà»ſs8àà ‚l ‘¡ŦſŦقsŲsW

’ %vf¢€jŦ‚¡“Ɓ’¡“i©œlſs8àà Ŧ„©iž„©˜Ű €`´ Žs¡Űſ“©i©ģƮƮv‚àà s’ſŦ““ŮűŮ €k8 ŦŮ€gŽ“žſs“ŰŦƒƯĢƮvj©’ŦŰslšųƁ‚ ‘¡ŦŴ“` ŰŮ®s s®i^k‚ #€€ ‚©œ8 Ů ´ ĄŮs¡űŰŦ€gv‚àà Ÿ“Ɓž´Ŧ®žŰŮ%vf¢‚7 Ɓ®¡s sk ƁŸ“™“® ۂū“ s¡ŰŮ’s Ž¡űŦ #v‚¢ŰŦ‚Űsۓ8 ŮŰŮv‚àà ſ´sĄ‚©œ8 Ů Ɓ®s´ ŦũsààŦ€ŦĄ‚àà>h¡žsŝŦs%ŮƁƒààŦĄƁ “ū“ s¡‚l ŰŦűsƯƯĄ‚8´ſŦۓo»®>©iž ƯĢűŦ‚8jſŦ““’ ’ŦŰv‚ ‘¡Ŧſ´s€€ %ŮŦŮ’ŦŮŦ®s s^k‚ #€kk‚©œ8 Ů€k8>Žs

´ Žs¡Űſ“©i©ģƮƮųƁ‚€`® sŮűŮ’àà ‘¡Ŧ ŰŦƒƯĢƮųűŰŦ’ū“ s¡Ąs® Ɓ‚´ űŦ®h¡’ŦŰ „>Dƀ‚¡ŦŮſŦۓoĄŰs© “s’€k8 ŦŮſs“ „©ižžsg‘¡Ŧ#€€àà ‚©œ8 Ůū“àà s¡ƯƯĄ‚8´ ſŦ€Ɓ‚l ĄŰs© “ũŰƁ‚™’ƀŰsàà Ŧsſs¡sžŰŮ Ąs’©“U>Űs’sſŦ€Ɓ‚làà %ق~¡‚` űƁ‚űŦ€kŦ“®„©ižĄsƁ‚©sààĄŰshjƁ„©iž ’ſ€© ŰŰŮŦŰſŦŮűŮƁ€kshƀƒƁž‚Ąs’k©ű #€ŰŦœžssٓ ž“ źŦ€Ŧ


ƁŰٓ

ƒkŲ€ ‚ ƯƱŽs ĄŦ‚ĆĶĆđľĦƒkŲ€àà ‚ ć Ħ Ħ ľ đ Ć “ĆĶ ¥ ’ưƮ ‚®jslƁĄ sœ¡sžųŰŦƒ¢’#v Ŧƀ€ ’¡ŦŰŦ’8s¡sŠààsg ŰŰŦ

Ŧƀ ٓ ‚`3® ƀ€Ů Ÿ´

“Ŧv‚àà Ʋ ƁŰٓ ‘¡Ŧ2ƁŰ s à sà © « ĦĦć » žs j¹ ® ĶĆ sl Ŧ Ć ““sààđľ ƒ©¡sž»‚®j űsŮŰŦƁŽsàà> VĄ‚8©ģyưŰ " ŰŦ Ŧ Ƴ Ŧ s ƁŰ sž ۀ ũ Ŧ“ ĢƳƱ € € Ą“Űs= t

ž“¹Ž€ƁŮ #v Ŧƀ€ ‚ sƁŰٓ ‘¡Ŧ# ’ Ɓ ƁŰ ŦŮ 8

€ ‚ Ž ‚8 ŮŰŮ ‚9¹Ŧ€sƀűs Űٓ #ٓ€Ŧ“ Ų sƯƴƲv‚

®sHšűs Ɓ ¡ Ů j© Ű v ¹ s

Ʊyģ ž“ s ’ ’© v ¡Ŧ €‘ àà ’ ¡ ŰŮ ưƮġyģƮƳŦŰŽ ُ¡sģƮŧs8 ƁŰvj©ƁƁۓ Ű ŦŮ s

 à

8à v š‚ ® ſ Ų€ ‚ ƱyƮƯƮ #€ Ű đľĦĦćƒk #v Ŧƀق¹ ‘©©dƁۓ¡ưƯ ’7dsĆĶĆ

ƀ€kk¹€©“ ’ààs Űs¹ ƁŮ vC’¹vàà Ŧ¡ű‚ŰŮ ٓ ũŦ€©“»Ɓ“ààƁ€‚ sŦ #€kk¹® ’àà™‚ ŦŰ ŮŰŦŮ€`Ɓ“ààƁ®s¤j¹ sŦŰų‚œ¡Ů®sl€‚ ŰŮ€¡€ĄŰŦ¢’¡s‚àà

#€¡sMž´Ŧۓ_¹‘¡Ŧ ‘©œk ĄsƁŰٓ €©“ ‚7s8¤àà űŦ àà¡ű‚ ŰŮ ƀsƴs’>¡sgŰŮŽs>Ŧ €ŰŮġƮ»ưƮƯƯŽs ŽƁŦ ’¹vàà Ŧ’8àà ŦŮ…s¹ Š¡skŰŮ…sŸűŦ® s s™sg Œ©da Ɓ ®i ŦŮ €¡€Ąsſ“©s¹ĄŦ‚àà .v Ŧƀٓ

Ɓ“Ɓ®s¤j¹ųŰŦƒà࢒ vààl ŰŮ ŮŰŦŮ €àà` Ɓ€©“~bàà ų‚8àà>¢ €©“ˆ ’dàà “Ɓs©Ŧ ®s ®žŰŮٓ ſ“©s¹ »®i ŦŮŰŦűsŰŮ…sŸ‚ž ĄŰŦ¢ ’¡s‚ ¡ű‚ ŰŮ #€k¹ „©¡Ű»ſ“àà ‚žź“ààƁŦ Ž“ ŰŮ»Ɓ“ààƁ®ààs¤j¹ ‘¡Ŧ’àà¡ű‚űŦ€àà¡Ůűs ق¹ƀŰs ŦĄŰŦ¢’¡s‚

‘¡Ŧ’id8ũs“7bƁ ŦŰſšũs©¡ƒ®s¤j¹ #€ٓM€©¡o ƀƁ‚àࢂàà™sŽsààŰŮ ĄŦŰŦŮ Ɓ“Ɓ Ąűs ƁŰٓ

¡ű‚ŰŮƁ“Ɓ€¡€€‚€©“ ſ“©i©ĢƮƮ‚‹sƀ€k¡šŽs ’ sŮŰŦŮ€`ſslűs ſ“©s¹®s¤j¹‘©ƁŮ #€k¹ĄŰŦ¢’¡s‚ ¡ű‚ŰŮŰ³Ů

€ s“ “‘©_sƁŰٓ ‘¡Ŧ€¡s ƁŰٓ t‚®s¤j¹sŦ€8ŦſŦ‚àà¡ŦŰŮ ’™‚ſšűŦ€dsŦ#v‚¡žũۓàà ƁŰٓ «ŦŰˆ “ſۀũ³“`ü #€ žsŝŦ

‘©>CŮۓ»ŮŰŦŮƀ€Ů’7dƁ’¹‚ü ’¹v Ŧſšl’8¥#v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ žsWĄƁŰٓ «¡ı"ĉĮĈ€ki®àà s űsàà ƁŰٓ ‘¡Ŧۓa#vàà Ŧ®‚

v¹‚ ‘¡Ŧ»„¡Űsžƀsœ_¡sMĄŰŦƒ¢‚ s7¡ű®“lfĄƁŰٓ v¤>s¹«¡űŦ ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#ق¹ĄŰŦقƀقž ſšſŦ€g8ktiŦ…©žŽs €kŸ‘©js  Ŧ’Ą€ki® s €©“‚ s ’ŦŰ sŦ#€ŮŦŮ®ŰŦ‚Ŧƒl8 ŦŮۓľǥʼnʼnń v¹‚ ‘¡Ŧ’¹vàà Ŧ€sàà s©Ů³s Űs7 Ŧ#vàà Ŧƀقàà¹v‚àà_©žۀgŸ ſs_’¹v Ŧv ŮŰŮĄŦƀ€àà_€©¡o ſŦ“k’sàà€dı"ĉĮĈŽ€àà€Ů® #€ €Ŧ“ ž´Ŧ“ “‘©k s s’¹®àà s7ŰŦ©Ů’àà^s¡^sàà

ĄŦ“’©lƀŰsààŰŮſsHšƒkŲ€àà ‚

‘àࡂ®j¡€ ŮŰƁs8àà Ů ‘àࡂ š „¡Űsžƀsœ_¡sMŰŮ»ƀ‚¹űsàà ƁŰٓ sk šžs‘¡Ŧ^s¡^s #€ ®¡sMƁŰ ٓ ſŦ‚¡ŦĄs€ki® s ŰŦűsĄŦ‚ ſšƀ“7Ŧ€©“’=àà>’™‚ĄŦ‚ŦŰ #€k¹®ƀŮsš ĆʼnĬŃĵĎńŃĵĄűsàà ƁŰٓ ®ààs¤j¹ ®“kƀ‚¹Ž“; ŰŮƯƴĢġŽs ľńŕńň ƁŦſŦ“®v€‘¡Ŧs#€àà „© o ۓ_¹‘¡Ŧűsàà ƁŰٓ ‘¡‚®j¡€ŦŰ s¡^s¡^sàà ‚™sŽsŰŮ#€©s ‘©ŰslŸ^“¡^kàà …g©Ů‰fis í ® #vàà Ŧ®“kƀ‚àà¹űsàà ƁŰٓ

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

36


ĄŮs`8Ŧ

svj©®dj’8 Ů…s¹þ®i ŦŮVŦ‚©‚žĄsƁŰٓ vj©‘¡‚€¡€ ſs“ŰŦƒģƮƮƁſ“©i©ưƯŮƁ€’àà ŰŦƒġƮƮƁſ“àà©i©ưġƒ©›ưŽ€ààƁ ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#€©àà Űſs“ ƁŰٓ ſŦ‚¡Ŧ›ƯƴƮۀk®ààŜŰvj© Ɓſs“ŰŦƒƴƮƮƁſ“©i©ƯƳŽŮsààd ‘©©dſs“ſ“àà©i©ưƯƒ©›ưŽ€àà #v Ŧƀ€ Ɓ’8s¡…s¹®¹€ŦűsààġƮĢƁ²ž ſs“ŰŦƒĢƮƮƁſ“©i©ƯƴŮƁ€àà’ ƁŰٓ ‘¡Ŧŧ“`vj©’87Ŧ#€©àà Ű ‘©©dſs“ŰŦƒààĢƳƮƁſ“àà©i©ƯĢ Ɓ²žvj©®àà_s¹€ƁŰ#vàà Ŧƀ€ ’ŦŮŦĄ‚8_©ũ€ ssŦŽs ŲŰsž ưĢŮƁ€’ƁŰٓ ‘¡Ŧvààj©Ɓ’8s¡ #vs¡…s¹ſs“ŰŦƒƴƮƮƁſ“©i© ưƱŮƁ€ƁŰٓ ‘¡Ŧ®ŜŰvj©’87Ŧ #v Ŧſs“ſ“©i© ŮƁ€vj©’àà®sŰŮ›ēƲ€ààkŜ ’™‚ſs“ŰŦƒààĢƮƮƁſ“©i©ưƯ ƁŰٓ ‘àà¡Ŧ®ŜŰvj©’¹€àà ® #v Ŧſs“ſ“©i©ưƯŮƁ€

35

/

www.ertebat.ae

/

ưƮģƁ²žvààj©#ٓ7ٓàà“ųƁ‚ ŰŮƁ’8s¡…s¹®¹€Ŧƒ©ŰŦŮŻƁ€k ſs“ſ“©i©ġƮŮƁ€’ſšĈƴŽ€àà ſs“ſ“©i©ƱƯŮƁ€ƒ©ĈƳŽ€Ɓ vj©’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#€©àà Ű ƱƲƮƁſ“©i©ưģŮƁ€ĈƴŽ€®ŜŰ Ɓſ“©i©ưưƒ©ĈƳŽ€Ɓſs“ŰŦƒ #v Ŧƀ€ ‘©©dſs“ŰŦƒģƴƮ ſš›ƯŽ€ŰŮƒ©ƁŰٓ ſŦ‚¡ŦƴƮۀk

ISSUE 789

ƁŮ…s¹sààƒ©ũs“ŦưƮƮƮſsœàà ſs“ſ“©i©ĢƴŮƁ€àà’®àà“©i© ƁŰٓ ‘¡Ŧ®ŜŰvj©’87Ŧ#€©àà Ű #vàà Ŧſs“ŰŦƒģģƮƁſ“©i©ġġ ſ“©i©ƴƮŮƁ€vj©’ƒ©sj©>¹s vj©’àà87Ŧ#€àà ®’™‚ſsàà“ ĢƮƮƁſ“©i©ģġƁŰٓàà ‘¡Ŧ®ààŜŰ #v Ŧƀ€ ‘©©dſs“ŰŦƒ Ąs®¢€k¡sMŰŮưƮģƁ²ààžĄƁŰٓàà

ƯƱŮƁ€àà’ƯƯƯs¤¡sàà ĄƁŰٓàà ‘¡Ŧ#vàà Ŧ’8s¡…s¹ſs“ſ“©i© ‘¡Ŧ®ŜŰvààj©’¹vàà Ŧ®sŰŮ ſs“ŰŦƒƲƳƮƁſ“àà©i©ƯƯƁŰٓ #v Ŧƀ€ ‘©©d s…s¹sƒ©ƯƱƯĆĶs¤¡s vj© ŰŦƒƲƮƮƁſ“©i©ƯƯŮƁ€àà’’“ ƯƱŮƁ€vj©’ƒ©ƯƱƯĆĉƁſs“ ®ŜŰvj©’87Ŧ#€© Űſs“ſ“©i© ŰŦƒĢġƮƁſ“©i©ƯƯŽŮsààdƯƱƯĆĶ ƴġƮƁſ“©i©ƯƯƒ©ƯƱƯĆĉƁſsàà“ #v Ŧƀ€ ‘©©dſs“ŰŦƒ ŰŦƒƲƮƮƁſ“©i©ƯĢŮƁ€’ƒ©s7© v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#vs¡…s¹ſs“ ſ“©i©ƯĢƁŰٓ ‘¡Ŧ®ŜŰvj©’¹ #v Ŧƀ€àà ‘©©dſs“ŰŦƒġƱƮƁ ƁŰٓ ŲŰsààž›ưŽ€ƴƮۀkvààj© Ɓſ“©i©ưĢŮƁ€ààƀŮƁ€ààüŰŮƒ© vj©’87Ŧ#€svsſs“ŰŦƒĢƮƮ ŰŦƒĢƮƁſ“©i©ưƯƁŰٓ ‘¡Ŧ®ŜŰ #v Ŧƀ€ ‘©©dſs“


ĄŮs`8Ŧ

ſŦ‚lŒi8=ŶsgŰŮ2Ą‚8ƯƮƮ3vj© ſss© ®Ŧ“ŰŮ‚œ¡Ů®¥s‘©k¦j ٓ űsàà “«i®slfŦ®‚àà Ŧ ŰŦƒƳƮƮƁſ“©i©’àà ®d‚‚8ŦŰ #v Ŧ’8 Ŧ¢ųƁ‚ĄŦ‚ſs“ ®œki¹ĄsĄ‚8ƯƮƮ sĄ‚8ƯƮƮĄsààſsWŰsžšſsàà©ŰŮ Ąsvj©ƒ©v s Žs €kŸ’gs

’gbk’àà’8àà>ſs¥sĄŮslkàà_©ž ĢƮƮƁſ“©i©ƁŮ‘àà©«iĄ‚àà©¢ŰŦ‚ ŰŦƒưƮƮƁſ“©i©’àà sſs“ŰŦƒ ž´ŦŦŰŠàà‚‚8‚ààĄŦ‚ſsàà“ #€Ŧƀق¹ ŰŮĄ‚8ƯƮƮſsWŰsžšŽsàà9ſŦ“k’ v s ’gs Žs ƯģsŲƁقŰŦ“i ſs“ŰŦƒĢƮƮƁſ“©i©ƁŮ®d‚‚8 #v Ŧƀ€ Ůslk_©žųƁ‚ĄŦ‚ Žsàà ưĢsſsWŰsžš‘àà¡Ŧ‚ƀƁ´àà ®sj ĄŮŰƁ‚làà ŰŮv s ’gs

vj©ſs“ŰŦƒưƮƮƁſ“©i©ƱĄ‚8 #v Ŧƀ€ ĄŰŦ¢

#v Ŧƀ€ ĄŰŦ¢vj©ſs“ſ“©i© ‘©œs©ƒàà©ſŦ‚lŧ‚àà®Ŧ“ŰŮ ĄŦ‚ſs¥ààsĄŮslkàà_©žĄsvj© ®d‚‚8Ą‚8ƯƮƮűs “Ąs€ŦƁ ŰŦƒƳƮƮƁſ“àà©i©’àà sſ“©i©Ʊ #v Ŧſs“ ſss© Ůsšvk’gbkŰŮŽs9ĄŦ‚ ‚8»Ą‚àà8ƯƮƮĄ€ààŦƁŹsààŰslŸ ſs“ŰŦƒƱƮƮƁſ“©i©’àà ®d‚ #v Ŧƀ€ ĄŰŦ¢vj©

#v Ŧƀق¹ĄŰŦ¢vj©ſs“ ’8 Ů‘¡Ŧvj©‚l űŦ®g skŰŮsŦ ‘©œs©ŭ‚ààűŦĄŰ€sààſsWŰsžšűŦ #€Ŧƀ€ ĄŰŦ¢vj©‚Ŧ‚ űs “®sWŰsžš«sŽs9ſŦ“k’ ‚8ŦŰٓ Ą‚8ƯƮƮ€ŦƁ’àࡂb©ŰŮ ĄŰŦ¢vj©ſsàà“ſ“©i©ģ®d‚ #v Ŧƀق¹ Ą‚8ƯƮƮűsàà “ſsWŰsžš‘àà©k¦j ģ®d‚‚8ſsàà ƁŦŰŦ“iŰŮĄ‚œ¡Ů

ƯƮƮĄs€ŦƁ®8j©Ÿs™ƁŦ®àà ۂ ‘¥àà>ŰŦűsŰŮųƁ‚ƀŮsààšĄ‚8 ĄŮslk_©žvj©‘©œs©€Ů®ſs_ ‚ĄŦ‚ſs¥sĄ“àà űŦųƁ‚ĄŦ‚ ’ űs “Ąs€ŦƁ‘¡ŦŰŮŠ‚‚8 €kŸĄs€ŦƁĄŦ‚ààƁſs“ſ“©i© ƁŮsĢƮƮƁſ“©i©ƁŮ‘©v s Žs

ƀ€àà ‘©©dſs“ŰŦƒƲƮƮƁſ“©i© #v Ŧ Ą‚8ƯƮƮĄsſsWŰsžšv>©ſs©ŰŮ ?Ů3€Ŧƀ€ ’8àà Ŧ¢ųƁ‚ĄŦ‚’¹ ŰŮſsWŰsžšĄ‚àà©¢ŰŦ‚ààü2ſٓ űŦ®¥¡ſŦ“ààk’®‚Ąsààſss© Ą“àà űŦųƁ‚ƀŮsš«iũŦűsàà©8Ŧ #v Ŧƀ€ ſŦ“kƀ€k Ɓ‚ ƯƮƮ®sWŰsžšƀ€k Ɓ‚Žs9ſŦ“k’ ſٓŦŰŦŮ®8d¡‚àà ſss© ŰŮĄ‚8 űŦ®¥¡ŰŮſšU‚¢ŰŦ‚Ɓũss¥Ŧ’©i¹ ŦŰ®8d¡‚ ſss© ®‚Ąsſss© ƀقj ‚ٓ «iĄŦ‚lűs©8ŦƁŮ ŰŦƒƳƮƮƁſ“©i©ġ®d‚‚8ŦŰſšƁ

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


‚©s_

®g©àà “¡ŰsŰŮŽ“C’bg’¹ŦŰ2s¥à੘ƁŰŦ3žs ĄŦ‚ųŦ’s €kŸƀűŰs7® #ق¹Œ©k`»vàà Ŧ ^kš‚8j¹ſƁ“l8»ŽŰs¹»ųŦƀŮŦűŰŮŦ‚ààv©“j© ƁŦŰs¹’¹€ق¹’ƒű’ŸƁ‚àà s®k¡ƁƁv s

®j¹3%vf¢Ɓ€©k ŦŰũsd¡s »ſƁ“l8#vàà ŦžsW 2€©jl€©Ŧ“ ũƁsààf8Ąƒ©ŸĄŮƁƒàເ©k¹‚7 ®i Ŧُ˜sàà>ƯƳƯƳűŦ€d#€àà ƒ©ۓ ‘©jƁ űŦ®adƁ€àà_ƁŦv©´ Űs<fŦűŦŠsſƁ“l8 ®“fŜ»„©kH“ sàà>©€ksųŰsš‘¡‚œŰƒ Ąsl8ŰŦ“¹‘¡‚ šƁ“s©žĄsls“ ‘¡‚ š»ƴƀŰsj ®¡Ŧ“k s’ƯƳƮƮŽsàà űŦƁŦ#ŮŰƁšٓƁ’ŦŰ®ű ƀ€űŦ“Ɓűsàà>œkš«¡ĄŦ‚#ق®žٓ ®àà<¡Ű€ »€àà s®¡Ŧ“kàà sűŦ‚ŰŦ“¢s€Ŧ“®M®sfŦx© ſƁ“l8ĄŦ‚Ą€®dsvàà>Ŧ“8ſš®8sŦ Ɓ€ŰŦŮ®s ®8fœàà ƁŦĄsŰs¹‘¡‚ š#€àà s ŦŰſƁ“l8#€k8>’8 sk sƁű“‚®sdűŦ“iP #€kŦŮ®“s©žƁ®g© “¡Űs€k‚k‘¡‚8¢Űƒ œ‚ €dŋ“`=»Ů“ŰŦŮۓ ‚®j¹v´ űŦſƁ“l8 ŦŰƁŦ¥ ’©sŰŮŮŰŮ’¹®sű»®œs ưƮ‘àà űŦ »®jàà>ũ´¥àà_‘¡Ŧ‚ƀƁ´ĄƁsŦ#ŮŦŮ®ŰŦűš «¡ŰŮ®s¹s’¹ٓƒ©®Ɓۏ¥àà_‘¡€kŸ‚©¢ŰŮ Žs ŰŮ#€ s®sſš’ijűŦ®g_ˆŦƁŰĄ‚àà

«¡’¥k¡Ŧs»Ůs8Ŧ‚b ’ũ€ ’ĄƁv´ ƯƳưģ ſsűſšŰŮ#vŰs©ŮűŦƯƳưƲŲŰsưģŰŮ€dŽs

sŦ»v Ŧƀٓ€7¹ŵ‚©Ů’…¢‚€ ®ۓ` ’¹ſƁ“l8Ąs“űŦĄŦ’8 ŮŲs Ŧ‚‚© Ŧũsg©gC v©“j>’¹€Ů®ſs_»ƀ€s®s…¢‚űŦ„ž #v ŦƀٓĄƁžsœk’sœ‚ƁĄŰsj©wsŧ‚

ŰŦ€gűŦ‚8àà_©‚Ŧ‚ƯƮƮſƁ“l8ſ“ ŧ‚àà ŰŦ€g #ٓs ق«¡ſ“ ŰŮŧ‚

®7 s=ű“k’¹ƀ€sĄs‚ĄŦ’sslkſƁ“l8űŦ ®¥¡ĄűƁŰ’àà¹ĄŦ’sþvàà Ŧƀ€àà_vs¡ſšĄŦ‚ v sœ…“7üĄŦ‚s©ŮſŦ€k‚k‘¡‚Œ©bűŦ ƀ€ ’8 sk Űsšſs©ŰŮ#€©àà ‚€`g’ƒ¢‚Ɓ ®“fŜ»<kž®“fŜ»l®“fŜűŦſŦ“®ĄƁ »‚¡Ɓ´¹‚sƁŧs8l»«©8sž“s©žũs“àà »ž“àà

#قžs„©kH“ s>©Ɓ“©€©ĄŦ‚žŦ

ƀ€űŦ“ųۀž#€ààٓ®¥¡²iŦŰŮƁŦƀŮŦ“ààs ŧƁ‚àà_’ĄŰŦƁ’Ŧ“¡Ů’àà´’ٓàà‘ŰsààŰŮ î ’¹ٓ®sŦ³űsàà>œkšƁƀ€kŦ“ «àà¡ƁŦ#vàà ŦŮ ®¢€ű’k¡ƒ»ſs šĄslŦŰűŦق¹®ų´’_©j ’àà_©jſƁ“l8ŰŮsűŦþ€k¹‘©sŦŰųŦƀŮŦ“s #ٓàà ®Ůs¡tių“ Ɓſs‚l®¡“sſŦ“k’ ٓ vàà ƁŮ‘¡‚8lſŦ“k’ųŰŮsűŦƒ©ſƁ“l8 #ق®Ůs¡ ‚>žƱslk’€k8àà ŦŮ€ű‚vfſƁ“l8ƀŮŦ“s ƀŮŦ“s €àà ŰŦ‚àà>ž»^¡ƁٓƁ€sƀ€űsààlšűŦ Ģ‘ ŰŮƁŦ®g©àà “Ąsųű“š‘©8àà>Ş#ٓ ųۀžſƁ“l8®g© “id‘©ƁŦ#€ űsš®œs

v‚ ’’vàà ŦŮŮsg8ŦſƁ“l8ſŦƁſs“¡#ٓ ®g© “Ąs©Ůƀ€¡€žſŦ“k’ŦŰőٓ¹‘¡Ŧ€Ŧ“® ŦŰ“s©žųű“š»‚ s ‘©j’#€k¹®‚dſsl’ ¡ŦƁŦſsjŰŮſƁ“l8#ق¹űsš®s ق ‘©k űŦ ƁűƁŰųۀžƁŮŦŮſs_’´®g©àà “’®ٓ ®8ųű“š‘¡Ŧ#vàà sj¢vjĄƁ©id’tàà ®¢€űŦ“űŦvàà_¢űss¡’ŦűƁŰĄs‘¡‚WűŦ„ààž ‘¡Ŧ»Ž ſƁ€#v ŦŮ’ŦŮŦ®g© “Ąs‘s ŰŮ ĄƁűŰšųۀžƁvàà ŦŮĄŮŦŮŦ€ ŮŦ€d8àà Ŧ»żŮ“ #€ŦŰƁ‚ž®‚ ŰŮŦŰĄƁűŦĄ‚œ¡ŮũŰŦű“ųŰƁ‚ž ŧ“ũ“¢‘©8àà>¡‚¹3ųű“švCſƁ“l8»ſšűŦ€d ŰŮ€’ŸsſƁ“l8’ق®ž»’f©#v‚¢ŰŦ‚2’f© U “š‚ƀƁ´‘¡Ŧ‚sk#v ŦŮŦ€d8 Ŧs®g© “ sk š‘¡“Ɓ‘l’f ´ŰsšsŦŰſƁ“l8»®g© “ #ق ®g© “ ®¢€űŧsűsſƁ“l8®g©àà “€€g8dĄŰs©àà> ق7űŦ®j>DũsƁŦ‚9¹ŦŰŮ’¹vàà ƁŦ®`=àà Œ©“‘¡ŦŻŦ€`#vàà ŦĄűƁ‚©žsƀŦ‚jŸŦƒƁ űŦ€d’¹ſƁ“l8ĄsŰs¥sàà ‚9¹ŦŰŮſŦ“àà®ŦŰ #vs¡»€€š€¡€žųŦ®¢€űŰŮv= ĄŰŦ“àà Ů«¡ ®¡s8 ƁŰŮs8àà_kœ©i¡sŰŮƯƳƮưŽsàà ŰŮſƁ“l8 ųŰŮŦ‚ƁŮ’ŧsb ĄŦ’sv©Ɓ‘àà¡ƁűŦūŰs #v ŦźƁ‚dŮs8_kœ©i¡s’sk8©Ɓ’’¹vàà “ »ųŦĄ€©ŦsƁŲs¡‚’7iƁŮs8_kœ©i¡s’dŦƁűŦ„ž ’ٓ ƱƀŰsjàà ©c®“fŜ»ƯƳƮġsààƯƳƮƱűŦ

’s®¢€ű ſƁ“l8

Žs ‚7s ŮƯƲŰŮ2ſƁ“l8ſŦƁ^¡Ɓٓ3 ſsl’ƀ€àà¡ŮſsHš‘àà‚làà ŰŮƯƲƲƮ ſŦ€©g© “‘¡‚8¢ŰƒſŦ“k’ĄƁ#ٓ_¢ ƀŰƁŮűsààšƁ«©àà ´¹ſŦŰƁŮŰŮàà¡Űs ſs“¡3ųۀž#ŮƁŰ®Űsj ’«©8sƁŰ ٓſsűſšۀ´€kiŦ2ſƁ“l8ſŦƁ 2ſƁ“l8ſŦƁ¬àà¡Űï “¹ï skïŦ€¢s3ųŰŮsààƁ #v ŦŮƁ´ ŦŰs7 ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

32


ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

30


ſsààlàà

ſ€ ƀ€ű€©Ŧ’‚“ €>ĄŰŦ€lœ #ٓ_ų‚“ ƀŰsƁŮſ€ ĄsĄ‚¤àà ŦűŦũ€‘àà¡ŦŰŮslš ſق‘àà©űŦĄŦ‚ààƀ€kk¹“7àà “ ƀŮsf8 Ŧ’¡ƒDŽsŰŮ€àà>Ą“ #€ق¹® %ŮƁƒŦųŦ’àà©s©ŰŮ’àà8©j¹‘àà¡Ŧ v‚¢©j`ƀŮŦ“s ’à๮sœk Ɓ´ ƁŰs¡’gbkŰŮĄ‚œ¡Ů‚l ’ ’¹ƀŮŦ“ààs őٓ¹ƁŮ»€ààk¹ààg €k8>’s ƴƁƯġ®¡s’¦‚8 Ů ŦŰſsàà ۀž€àà>€k8‚¢©j` ŦŰۀž€àà>slš#€kk¹űs‚àà űŦ  ŦŮŦŰſšƁƀ€©¦©ž®¥©8àà ´žŰŮ sŰſs ’s ’«¡ŮƒĄs’_© #€ق¹ ’gbk„àà©iž»€àà>Œàà_¹sàà Ɓق¹űsšŦŰ®ààsg©gCƁ´àà ƁŰs¡ ’8©j¹ſ“k¹Ŧ#ق®ààžŦ‚s‘¡Ŧ’ ƀŮŦŮۓ8 ŮƁ´ ƁŰs¡’gbk©gC Ąs…¡sűšvCſűƀ“©svàà Ŧ #ق©¢ŰŦ‚®ŦƁŰ

29

/

www.ertebat.ae

/

€>Žs ’àà ũ€»ŲƁŰſű«¡ ق¹ĄŰŦ€lœ’s ŰŮŦŰų‚àà>j #ٓ ƀ€űƀŰsƁŮĄƁ’¥k¡Ŧ€©Ŧ’ Ɓ´ ƁŰs¡’gbk©gC®iü’8©j¹ “¥>Ż‚ Žsj Ą‚8“i©¹ƱƮƮŰŮ ſű«¡%قà๞´ààŦĄŦ’àà©s©ŰŮ űŦŽs ’ ũ€’gbk‘¡Ŧ‘¹sàà

Žs ’©˜ƁVžƁŮsưƮƮƴŽs ũƁŦƯġ ŻsŦ«¡ŰŮŦŰų‚>j€>ưƮƯư ĄŰŦ€lœ …8“¥àà ü ſsWŰsžš sƒ©…Ŧ€ű‚’à๮sŰŮقà๠#€ق¹®®¢€űĄƁ vàà Ŧ“ ®…Ŧ€ű‚űŦſűƀ“© ſs ۀž€àà>’¹®sŦ’űƁŰ‚ ź‚ààĄƁsààƁ’àà8ŰٓààſšŰŮ ſs¹Ů“¹’ſű»Žs‘©ŰŮ#€ààkƒ ’ٓ’8=ž’¹ŦŰ®ž“àà vf¢® #€k€ſs ۀžŮۓ ’ƒ¢‚ųٓ ƀŮŦ“ààs ŰŮssŦ ©Ŧ‚¡űvààŰ®MŻsŦ‘àà¡Ŧ ŦŮ ƀ€űűŦŠsĄƁۓa’¹vàà ŦŮ

ISSUE 789


ſsààlàà

€k¹®MŲs>ŦŦŰŮŰŮ’¹Ą‚8 Ů #v Ŧž‚Ɓŧš€ksų“ŧš‘©i š Ą‚œ¡ŮſŦ““‚€ks‘©i šűƁ‚Ŧ …¡s® ´¹#ŮƁŰ®’ ۀ’ ‘‚ž“àà «¡ƁŦ’¹€kk¹®ۓàà` #v Ŧ ®MőŰŮŋdŦƁslš%€¡“¢®‘©iàà š ‚¥slš#vàà>©Ÿ‘àà¥àà_€kk¹ Ųs>ŦŦŰĄƒ©Ÿ¬©‘’¹€kk¹® ®M‘’¹v ŦŮŰŮˆgsŦ#k¹®M 8 Ů’¹®sœk#k¹„ŦŰſšIŦ“ ‚¢Ŧs¡ž“àà ®’“8€kk¹„HŦŰ ƒ©’“8Iƒv Ůſű“àà ő“’ Ɓ‚űŦ® sŮŰŮsŦž“ ®…ٓ #k¹®M„8_œŦŰŮŦŰſšUŰ …¡sűšŦ€¡Ű“iƀsœàà_ŦŮſsggüưƮƮġŽs ŰŮ ’“sààlš#€ŮŦŮžsààŝŦ‘©iàà šĄƁŰ®àà¡s ’x¡s8sààŦ€€àà ŧ“©dĄsſV®¡sàà sk ’8àà Ŧ€‘©iàà šĄŦ‚ĄŦƀ€¡s¬©ƀ€švàà Ů #v Ŧ ’s s8üŰs©àà>®¢€ű’v Ŧ‚¡ƒ¢s‘©iàà š #€k¹®®¢€űſ“k¹Ŧ’¹’“¢ſsj»€Ů’ŦŮŦ

ŰŦƒŦ‚œ¡ŮƁ’s ƒ¤ š¡s ƁűŦƀŮsf8àà Ŧű‚ ƁŦ Ŧ€8Ŧƀs¢šŮ“ sƀŰŦ“j‘©iàà šsŦ’8 “šƁŦ’ŦŰ #€k¹ƀŮsf8 Ŧ…¡sv ŮűŦ€Ů®~©‚ ŰŮsĄŰsj©«¡’´87ſŦ““‚8 Ů‘¡Ŧ»ŠŦƁŰŮ ŦŰĄŮŰŮ’“¢‚ٓàà ®Šs’¹vàà Ŧ®¥©8V Ųs>ŦŦŰs‚ Ɓs‚¢ĄƁ»Žs‘¡Ŧs#€k¹„ ĄŦ‚#ĄŮsŮŦ‚Ŧ€ksŦŰslšũ€ ’sŦ€k¹®

’¹®¡s¥¡‚š’sàà ƯƱſŦ“àà“«¡ v Ŧ®¥©8VŰŮsĄŰsj©«¡’´87 ®MŲs>ŦŦŰŮŰŮĄŮŦűŰŮsۓ ’ žsœkűŦ’s ƯƱ‚¹“i‘©iàà š#€k¹ #€k¹®MŲsàà>ŦŦŰĄŮŰ٬©€“ ®sœk‘©i š»ſŦŮŦű“‚¡s ź´ ‚ ’¡‚¢v ŦŮŮŰŮŽŮs¡ٓ’kàà ‚¢’¹ ƒ©€“žsœk‘¡Ŧ‚ƀƁ´#ق¹®M #ق¥’¡‚¢ſŦŮŦű“‚¡s ź´ ‚ ٓ’svàà_‘©iàà š’¹®sœk ‚©ĄŦƀ€¡€ž’¹€€ ’“8…k¡€ŦƁ ſšŰŮ#ŮŰŦŮٓƁſs_¹Ů“¹ŰŮĄŮs v“fĄŦ‚ŦŰƁŦ‘©iàà š‘¡€ŦƁűƁŰ U=¡Űžsœk#€ق« ƒžك_Ÿ ŬƁ‚<Ű’ŮŦű“àà_ŸŰŮv“f€™ĄƁŰŦŮ #ق¹®M®s®ŋiŦőٓ¹_Ÿ’©‚ſٓ ’¹ sU ŦقĄŦ‚ŦŰ…8 Ů‘©iàà šűƁŰ«¡ ſsl¢sƁقƁ‚àà»Ů“ƀŮs8Ŧų“ŧš^àà¡ŮŰŮ ’ŦŰŸ“™“Ɓ€ …8àà ŮĄƁŰvŦ‚’“8 ©ƀŰŦ“j‘©iàà šŰŮs‚¹“iŦŰs#vf¢ųŰŮs #€s ‚t© šٓ ’ų‚8 Ů’¹ŮŰŦŮ

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


ĄsŽss¹ŰŮ®s ŰŦƒ¢űƁŰ‚ƀk¹®ŧŦ‚ ŦŰſs’bŦŰ« s¡š ¥àà_s’¹®¡sūŦƁŮűŦŮۓŰŮs’sűƁŰƁſ“àࡃ¡“iŒàài8= ĄŰsj©ũsƁŦ®s¢#€©Ŧ“ ®Ɓ€¡“k ®€kŦ‚j‘ Š“ Ɓ« ٓ ‚>jU_¹ű‚sős¥ ق’¹ٓ ®Ůsۀgš®¹s¥àà #ŮƁŰ®…©žƒ© ٓ źŦ‚ ŦŰŮŦŰĄŮsàà¡űős¥àà ſsűƁſŦقsjàà ŋk;jb €©k¹vfs=»€àà©k¹wüsžŮš‘¡Ŧsàà’¹ۀgŸ‚#€àà¡Ŧƀ€¡Ů ŠŦ“‚9¹Ŧ»vàà ŦŲs Ŧ®ſs_¡s« ’¹€©k¹ſsàà €sg8s¡ s« ‘¡Ŧs’¹€©k©®ŦŰsūŦƁŮűŦƁˆŦƁŰ®i© #vàà Ŧƀ€¡s® #v Ŧ’8Ű‘©űŦ ’¹€ٓƀŮs8 ‚ſsj¡Ŧ‚ŦŰĄŮ‚®¢€űſs8àà ŦŮ…©žvƁ€kŸ ’bŦŰſs ’¡s>js’¹ق¹®ۓ`ſ“Ÿٓ’8_¹ŦŰų‚>j ©Ů‘©j’Ɓ€k8>©ƁŦűŦ…¡s’¦’¹v ŦŮ‘ Š“àà ƁŦ#ŮŰŦŮ #ٓƀŮs8 ‚šłđ…¡sűšĄŦ‚ŦŰslš’j žŦ€=8àà ŦŦŰĄŮ‚©Ů‘©j’Ɓٓƀق¥…©™Ŧې…àà¡sűš Ų“ s’¥k¡ŦűŦ€d®8#€k¥ŦŰų‚>j® “ s’¹ٓƀق¹ v ِűs»v ŦŲs Ŧ®…¡s‘ Š“ ’j’¹ŮŦŮųŰŦƒ¢ƁŦ’ ƁŦűŦv Ŧ€ٓƁ’¹®g sŮۓŰŮžŦ€Ɓv ŦŮ®M‚ſű‚ űŦ ų€ű‚’ Ɓ€s ۏ8’ŦŰų‚>jűƁŰ«¡Ɓ#ق¹®ŽŦpàà

#ق¹ŰŮs®ŦŰ ’¹ٓ®¥s‚¡€ƁŦ#ٓ‘ Š“ ®s‚gs ſŦŰs¥jűŦ®¥¡ €s®«sŰŮvƁ‚¡ŮssvƁ‚8àà_©ƁžŮ‚¹®Űs¹ſšŰŮ‘ s‚9¹Ŧs#ٓààŮsj8ŦsƁų´‚žĄŮ‚ààƁŦ#قà๮Űs¹Ɓ ‚¡ŮƁƁŦĄŰs¹ĄsŰsàà_#ق¹®Űs8Ű®j©jƁ’s8àà ƁŮ®i© ƁŦsűƁŰ‚#ٓƀق¹ős¥ ŦŰ…ű¹¹’s ’…¡sU_¢‚ #ق¹®l8vs© ’ŦŰƁŦƁv ŦŮŦ“Ů ſs©ŰŮ®àà>¹¬©Ąsž’¹ŮŦŮ®ſsk©j Ŧų‚àà>j’ƁŦ’¥k¡Ŧs ĄŦ‚«sĄ“iĄŦ’küſskŸűƁŰ«¡#ق¹®MŰƁsƁŦsŦv>© #€ vs< ’¡sƁŦĄŦ‚ƁقŦŰſsŰs¥jĄƁ‚š’¹ق¹v ŰŮƁŦ #ŮŦŮŻ´ ŦŰ…űſsŰs¥j»ŻsfŦſšűŦ€dƀs’

Ąs®Ŧ‚8Ŧ®Ɓs«àà …¡s’¦‚ s ’ˆgŦŰũ€‘àà¡Ŧ jCs‚©…¡Ŧ‚ƒ©Ÿ’j®8ƁsŦ#ق¹®jCŦŰų‚àà>j ˆŦƁŰŰŮ‘ Š“ Ɓ« ũŦ‚©s #€Ů’Ws ƒ©Ÿ’j’‚œ¡Ů’¹v‚¢©j`»Ů“ƀ€ ®Ŧ‚©s’Ÿ‘ Š“àà Ɓ« ƀ¡š®ős¥ ‚>j‚àà ®¡´’Ÿ ŻsfŦ«¡’‘ Š“àà ‚¢ŦÆvàà sŽ‚8k¹ĄŦ‚’¹ŮŰŦœ€Ŧ“® ‚àà>js€k¹®ſs8¥j¹’¹©k¹®Ŭ‚bſs8¡Ŧ‚ŦŰ®s¥sàà<k¡Ŧ #€©¡s©Űsk¹ٓ ős¥ ŋ“jdős¥ ق#ٓ űs ¥_€Ŧ“®»Ů“àà ¡€7ƀűƁŰ‚ >Dų‚>jŮۓŰŮŦŰsƒ©Ÿ‘¡‚€Ɓ€k¹®®kŦsŲsàà>Ŧ ƀ¡ŰŦŮ« ſs‚>j’sj ų‚>jˆ “‘fiUàà Ŧ€‚9ƀŮsàà ŻsfŦ«¡®8#€k¹® ƀ©¡s©Űsk¹s« ‘¡ŦsۓbŸ€©Ŧ€€¡ŰŦŮv ƁŮ ŦŰ…s©Ŧ‚ Ŧ’©gƁ‚àà>j‘©k¦jƁős¥àà ق®¢€ű€Ŧ“® Æٓ ®ق«¡ſ€ ős¥ wsƒ©Ÿ’Ÿ ſŦ‚œ¡ŮƁٓ űŦŦŰ®ŦƁŰƁ®ƁŰ…ŦŰšős¥àà ŮŦ‚Ŧ#€k¹kl Æق¹®¢€űős¥ ‚>jsſŦ“®ۓbŸ #€kk¹®ti

Æv ŦſsŰُsſٓős¥ s¡š €Ŧ“®vs© ſsjƀűŦ€Ŧ’v ŰŮvs© ’‘ Š“ ũsƁŦ®s¢ ős¥ ق‚>j»€k sv ŰŮss« ‚¢Ŧ#€ƒt© š’bŦŰ’ »v©kŦž€„9€ s’8 ŦŮĄŮs¡ű¡³Ů€Ŧ“®ſٓős¥ ®8ũsƁŦ®s¢#ق¹€Ŧ“ …ű‚àà ŦŰƁŦƁ’8‚¢®sŮvààs ’_©j®>¹®8Ɓ#ũŮs>ƁŮsj8ŦU Ŧ€»sfŠ“àà »v©¥s ĄŮŦ‚Ŧős¥ ŮŦ‚Ŧ#€k¹vs© ŋdŦƁ’¹ٓ ’ “ Ɓvàà Ŧ‘¥P ’¹€©k¹ۓ`#ٓ ®¡€7Ų“s¹«¡’®¢€ű»€ sſs8s7Ů v Ŧ‘¥P®8Ɓ€kk¹®®kŦsŲs>Ŧ’¹€k8>Žƒƒ8Ŋ€¡€ ĄsŲsW’jſs‚>j®8Ɓ€àà sƀ€kk¹vŦŰs€Ŧ“® ۀgŸ #€kƒſs ‚>jU_¹’v Ů’¹€Ɓ‚…©žĄss vs© Ɓ®¡sƁ®ũsàà7ŦĄŦ‚ŦŰsjàà Ąs©j¡ŦƁsžs©ž»®kfi ®_¹Ů“ ſsàà_sk©j ŦƁv©kŦž€„‚ s=vàà Ŧ‘¥P®8 ŸsŮ#€© sƀق¥®¡sb Űs¹¬©®8Ɓŋ“`=»€k¹«Ÿsj ’®i©Ů¬©®ſs‚àà>j’¹€©k¹®‚¥‚¢Ŧ©Ů‘©j’#€kk¹ ’Ŧ€8Ŧ€¡s#vàà Ŧƀ€¡s®®¡sv©d“‘©kŸŰŮٓ űŦſق¹ űs‚¢Ŧ#€k¹ź‚ ‚ŦŰ…¡s« €©k¹«j¹ƁŦ’»ŮŰŦŮ«àà sj s€©k¹«j¹ƁŦ’Ɓ€k¹Ŧ€©žŦŰٓ « ©Ů€©k¹«j¹ſs‚àà>j #€¡s©Űsk¹ſš #€¡‚©œ«j¹†`=8űŦٓ ‚¡Ů’¥k¡ŦűŦ7»€_v ŰŮ

®kdſš’‘¡ŦsŦ#v Ŧƀ€àà Š¡sàà sűƁŰ‘¡ŦūŦƁŮűŦŰŮvs© ‘¡Ŧ#€kk¹®vs© ſsàà ‚>j’s‚“ Ɓſű’j’¹vàà>© #ٓ Ůۓ ‚ſšsvŮƁ’“s€¡sƁv ŦŲs>Űs©>’o> ĄŮs¡űſsűs¡Ůق¢®‚’s ’‚¡Ůſs‚“ ’¹©Ů‘¡Ŧ’ˆg vs© Ž“e_’¹v>©‘¡Ŧ‚©Ů»€k¹®Ą‚¤ ŽƒkűŦūŰs ŦŰ #€©k¥Ą‚©¢’<©8»v ŰŮőۀƁ€k ſƁ€„žv Ŧ ſs‚>j€©k¹®‚¥Ŧ‚Ÿ’¹€©>¡“ks¹’¥«¡ĄƁŰƁ€©k©_k €¡‚©œ‚cŰŮŽŮs®™s«àà¡ſŦ“kdŦŰſsٓ #€k¹®vààs© ’¹ق¥ſs€sg8‚àà¢Ŧ#€©k¹ƀsœƀ€àà ’8àà “’¹ĄŮŰŦ“’Ɓ ƀ€_t¥‚®¡sb ’¹ŮŰŦŮŽsj8Ŧ„ž»v ŦŰs¥sk¢ſs‚àà>j ‚8_©őŰŦ€ſق¹ŠjĄŦ‚€¡s»€¡€_Šsű“k‚¢ŦsŦ#€ s #ٓ jŮŰŦƁ vàà>©®kd‘¡Ŧ’ſs‚“àà ‘‚©žĄƁŰ“Űs«¡ٓƁŋàài9 žŦ“ŦűŦ®¥¡®8Ɓvàà Ŧ‘¥P#€k¹®®œŦ“=jĄ‚œ¡Ůſűs’¹ ŻsfŦ‘¡Ŧ#€àà sƀŮs8Ŧ…àà s7ĄƁŰ“Űs»Ů“ƀق¹ààeŦŰƁŦ ſƁ€®>¹ŮۓŰŮũƁsaƁ€ s’8 ŦŮĄŮs¡ű¡³Ův Ŧ‘¥P €©Ŧ“®ſs‚¥ſق¹žŦŰšĄŦ‚#v Ŧ®s78 ŦŰs¹v©d“©iC #€©k¹ŽŦp ſs‚>jűŦŋj©g8> ŦŰ’o>»Ů“ƀ€kk¹Šs»Ů‚¹’¡ŦŰŦsj ’’¹®ü©™“Ɓ©Ů‚¢Ŧ ŦŰŸ“™“ſsٓ »€©8 ŦŮ«àà ű“k‚¢ŦsŦ#€©k¹žsWsſsj Űِ¥üőŰŦ€’¥k¡ŦűŦ€d#€©k¹Œ_¹ŦŰv©dŦƁs€©k¹® ۂ #€©k¹Ůۓ ‚ſs‚>js»€©8 ŦŮv Ů ź‚’jsſs‚>j’ſs8¥àà ŮۓŰŮ’¹v Ŧ®s78àà ŦŰs¹ €¡ssūƁű‘©ũ´¥_#€¡ŰŦŮ’œſsٓ …©žŦŰŸ“™“#€©ƒ žű³‚¢Ŧ#ٓ Ÿ“™“ŮŰŦƁ€¡s7®“ ‚fƁ€sNſsàà ٓ ‘© €Ŧ“8’¹€©k¹Ŧ€©žŦŰt skق»€©k¹ũۓ_®>¹s’¹€©k©® ĄŦ‚ſs8¹Ű€Ɓ©Ů‚¢Ŧ#€€sjàà ’’´sƁ€©fĄs’©“ «¡űŦ’¹ŮŰŦŮŽsj8Ŧ»Ů“àà7ƀ€kk¹Šsſsٓ űŦ‚©’„à๬© †`=8«j¹’űs©Ɓ€¡‚®?Ű‘ “ Ɓ«àà ®ŦƁŰĄŰsj© #€¡ŰŦŮ

ISSUE 789

/

Ɛ©¡s©Űsk¹ős¥ ‚>js’“œŸ

قƁſű

www.ertebat.ae

/

26


ſŦ‚¡Ŧ

v ¢ŰŮųsg€k‚k®Ůs…=7sl ’¹ٓſss© Ą€k‘¡ůšŽ“eàà_Ÿ‘©>žsŦ ®dbٓƁs€d’űƁŰſšűŦƁ€ ’Bsàà ŰsŸŮ vàà ŮűŦŦŰų€©ŦĄ€ŰŮƳĢvàà©“idƁŸsààŞ ’s¡Ŧ‚¢vd©7 ŰsšƁ€ ®8àà Ůƀ‚©ŸųsgƁŮŦ€ ’s8àà šŰŮŰůšžƁŮžsŝŦ‚àà Ɓ€¡‚šŦŰĄŰs©àà> «©7Ŧۍũ“Ů®k©àà>ĄŦۓàà sƁs“ s #ق¹©i>‘¡‚šſs’ſsƁvf¢

ŰŮ’¹ٓſs‚¹vs‚l ŰŮƯƱƱĢ€“8®Ůs ® sg“isŰŦƒƁŮűŦ…©’8àà ¢Žs ġƮŽ“

#v Ŧƀ€¡‚š

25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789

…©žŽsàà ġƮ’¹ųsg€k‚k®Ůs…=7sl Ÿ‘©àà>žsŦŮ´©ĄŦ‚Ą€ààk‘¡ůšžsœààkŰŮ ŰŮٓƀ€àà Ą€ŰŮƳĢv©“idƁ’Bsàà ŰsŸŮ Ŧۍũ“Ů®k©>ĄŦۓàà sƁs“ s’s8 š #vf¢«©7 …=7slž“‚»‚àà7 Ąƒ¹‚€ŦƁųŰŦƒ¢’àà Ů´©t ŰŮ®œsàà ƯģŰŮųsg€k‚k®Ůs


ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


Ůہœ‚’_¡€Ŧ‚‚‘¡ƒ¹ق Ɓſs€ƁŦ€ žs’

ž“Ɓű‚‘¡‚ŦŰ“ž‚©œſŦۀűsƀsàà űŦſŦ‚¢ Ą‚©¢…©ž®8 ŦŰsƁĄ²¹‚¢ŦsŦ#k¹®ƀs Ůsž vf¢Ů³ƁŦق¹Ŧ“ ſŦƁŰvsjàà_ŸűŦſ“ ŮƁŰ ‘‚Ŧ‚ſsƁűŦق¤_ űŦŦŰũƒe»‚©ŮĄŦ% ƁſŦ“¡Ů’s ƁٓŦ“ “ſ“jkŰ‘#…=7 s<k¡ŦűŦ#ٓMŦ“ “’«¡«¡ŦŰŲƁs¹ƀsœ¡s ssŝšűŦƁv Ŧ^kàà ‚€ƀsàà ŲƁs¹كs ®ŦŰ’j»v Ŧ‚œ¡Ů^kàà ‚€ſŦ“¡Ůƀsœ¡s #€Ŧſs©Ŧ‚¡Ŧſs7 sžŰŦƒƀŮűŦƁŮſŦ“¡ŮűŦ#ŰŦ“ Ů ŰŦ€l¤ Ą€kŮ³“žƁ€ŦſŦ“¡ŮŰ³s ’<k Ɓ€© ’¹v Ŧ€©f “¡ŮſŦ“¡Ůƀ‚ð ’j‚ #v Ŧſs_¡Ŧ “#€ŦſŦű‚…j©űŦ’jƁŮŰŦŮƀ“¹ſ“ŸĄ‚¥©ž Ɓű‚¢‘©kŸsƁſskƁv ŮƁ³sƁű‚‘©kŸs ſsƁĄƒ¡ƁšŰŮ€©f “¡Ůsv>©’8>¡s ſsk

ĄŰœſŦ“¡Ůƀsœ¡sűŦſ“Ÿ#ĄűŦ€k©©ŰŮŦŰٓ ſš‚ſ€¡ƁŮĄŦŰs¡ƒ©ŦŰ“š’¹v Ŧŭ´œk v Ů ^k ‚ƁŮ’¹v Ŧŧš‚žĄŮƁŰſšűŦ„ž#vàà>© #v Ŧſšſs7lœ^Űsk¹ſŦ“¡Ůƀ‚űŦƁŮŰŦŮsklž 2ſs “¢ƒ3Ɓ2ſs¡sžž‚3‘©ű‚ ŮƁŰĄ“>š ƀs s„žſšűŦƁv Ŧƀق8>¢^k ‚€`© s ŰŮŰŦ“ ŮƁűŦŰŮĄs^k ‚űsſŦۀűs‘©_ ŰŦ“ ſŦŰŦƒſŦŰŦƒŦŰſŦۀűsƀs #vàà Ŧ…©ž v>¡ƁŮƁŰŦƒslk#’8 ŦŰšƁŬ´ s’j»vàà Ŧ ® sŮ³“žűŦ‚¢ŦƁ®˜slk“#ŮŰŦŮ®œk©ž ƁŰŦ€’_¡€Ŧ“Ɲ%vf¢Ɓ€¡€k 8 Ű#®˜sàà>© #Ąsjk‘’ŦŰƀŦŰslk Ui©ž‘«¡‘¡ƒ¹®k©7 ‘jŝŦŰŦ€sſŦ€€¡š’Ÿ ‚¢űƁ‚©žſŦك¡ĄƁ‚©’ ‚kƁ‚©Ɓ‚©_j ’Ɓv=’ ‘Žs¡Ɓ‚Ɓs€kk©7“Ÿ ‘Žsž“¹ űſƁۀŦ^k’ t©lűŦſs_8 “žƁ®žŮŰŮ’ ð t©¹ŰűŦűs€kŦ€ŦŰſsk ŲƁs¹ƀsœàà¡s’Ŧ‚ààƁŧs8àà_ſ“k¹Ŧ t Ů³ƁŦƁ8àà Ű#‘¹Ą‚7Ű ’kŦŮ’sàà€k8 s®űƁŰƁ ŲƁs¹’¹sŝš»űƁ‚¤àà Ŧƀ“¹ űŦƁƀقàà¹ق7ſŦ“àà¡Ůs »Ů“ƀ€¡Ůt© šſŦ“¡Ů #€€© Ű

ƀŦŰ®8= űŦƁٓƀ€ŦŰtàà ’j#€©àà Űŧš‚ž űs©…¡sàà š’Ɓٓ’8àà_šſ“ ’ųŦ’s ‚àà űŦٓ Ɓق¹ۀ‘űŦŦŰſsàà©‚7#vàà ŦŮ € «_ ſ“ŸƁŮslŧs8šŰŮŦŰƁقƁv Ŧق ŦŰƁŦƁv Ŧق… Ű‚ űŦžsœƁ€©àà “žƀŰsƁŮ Ɓv s ƀs©¢űŦĄ‚8àà>Ɓق¹sŰŰŦűƀƒ7àà ŰŮ ŰŮƁv Ŧ¢…¡“ Űsk¹ŦŰ‹©Ɓ‚ ‚¡űŦŰ‚¤àà

€¡ŮŰŦűƀƒ7 ŰŮŦŰ… Űſ“Ÿſs78 Ů#vŰŧŦ“ Ąsž‚ž‚¢®“ŸƁ€¡ƁŮ…©žſsŮƁv‚¢_ ƁŦ’€ ŰŦ€©ŧŦ“ űŦUjlſ“ŸƁv“¹… Ű sŰŰŦƒ8_¹ŰŮŦŰٓ t ŦŦ‚Ÿ»‘‚ŦĄŦ%vf¢ ƁŦŰs8f¢űŦ8àà ŰÆ®8‚¢‚‘?ŰűŦƁĄŮ‚à๠v Ů’ŦŰſs78 Ůų“¢ƁŮƁv>‚Ɓ€àà ƒ© #€k¹‚‘űŦ€¡“œ®k= ’¥š®Ɓق_f©Ɓv‚¢ sƁv‚¢‚ŦŰٓ Ąsų“¢ſsk¹Ůs¡‚ſs78 Ů ſšŰŮ’¹vs8 Ů³ƁŦكſ“ űŦ‚žv ŮƁ‚àà

ĄŮ‚’¹ŮŰƁš‚ųƁ‚ #ٓſŦ“ilžƁŰ³s ſss

sŮVŦſ“Ÿ‘©kšٓ Ɓ’k©œkiž‘ “s‚¥©žŽ“ sŰŰŦƒ8_¹ŰŮŦŰٓ tàà ŦƁٓ’8f ƀƒ7 ‚ ƁŮƁvàà>‚IŦ‚ŦŰƁŦtàà Ŧs8Ű#ٓƀق¹ ^kšٓ ſsŦ“ilžsŮ³ƁŦ#€k¹‚‘©kŸŦ‚ų“¢ ĄƁs€©¦©ž8 ŰĄ“ ’ŦŰſsk#v ŦŮŰs¥ #€€© ې8 Ű«¡Ůƒų‚¥_ƁŮ³ƁŦ#€k¹‚f©¹ŦŰ ſ“ŸƁv‚¢v ŮŰŮ‹©Ɓ€š‚… Ű‚Ujl űŦ‚ſ“Ÿ#vàà Ŧ¢Ů³ƁŦĄ“àà ’ƁŰƀ€àà‚ð ‚Ŧ Ɓ®8>©¹%’¹ŮŰƁš‚^sŮ³ƁŦ€€©àà Ű‚œ¡€¥¡ ‘¡Ŧų“¢Ŧ‚ŸÆv>©¹vs ŮsžƁvàà>©Ÿ“žs sŰŰŦƒ8_¹ŰŮŦŰٓ t ŦƁĄŦƀ€k¹ŦŰſs78àà Ů k¹®ƀs©àà “‚ŦŰſslſ“k¹Ŧ#ĄŦƀقà๠žs%vf¢8 Ű#Isàà Ű®ős ’ŦŰ“ƀ´¹Ɓ ’Ɓ€ s’8 ŦŮ‚© ŽsœkŸ‚Ŧ‚¢Ŧ»v Ŧ‚Ŧ‘ v “¢’‚¢Ŧ‘žs#ŮŰs7ƀƒ©Ɓ‹©ſŦŰsĄs “ũŰŮs’¹v Ŧ€©ž#ق>€Ŧ“ v“ €àà ‚ űŦŦŰŰŦ€š‹©Ɓvfœ‘¡Ŧ#vàà ŦƀŮŦű‘f¹ĄŦ‚ŦŰ €8Ŧ’Űſs©ŰŮ’¹Ą‚© ſ“ŸƁ€©_¹ſƁ‚©žs© ƁŮ‚©_j  ű‚’#Ůs8ŦŮ³ƁŦſsŦ“ilžſs©ŰŮ Ů³ƁŦ‚¥_®sűő€Ŧ’#ق¹®Ŧ€‘űŦ‚àà

©žſ“ŸƁűs‚€kj¹8 ŰƁ€ ſŦƒ¡‚¢Ɓƀ€k¹Ŧ‚ž Ů³ƁŦ’… Űſ“Ÿ#v s®ſsàà_¡Ŧ®žŰŮžVŮ ‚ Ɓق¹ŧs‚žŦŰ®s©¹€kj¹8àà Ű€ «¡Ůƒ €©_¹‚¡ű’tàà ŦűŦŦŰƁŦ#ŮŰƁš€kj¹ŰŮŦŰſŦ“ilž € ŰŦ“ … Ű‚ٓ Ɓvàà>ŦŰ…8àà ŮƁŮƁ ‚¢Ŧ#v>kvàà ŮŰŮ“ſs%vf¢Ů³ƁŦ’ƀsœš ŦŰĄ€kŮ³“žƁ€©f “¡ŮĄsƁ®k¹’_©ž®8 ŦŰ űŦv Ŧ€kŰŮs<¹ƀs ŲƁs¹®˜“œƁ®˜sjk‘N ű‚¢’ŦŰvŚƁūsſ“ààŸƁ€¡Ů®Ŧ“ ®¥©‘

¥¡ƁlŸvj> ƁŮsſű%žŰslŸſŦ“ ’j_Ÿ’’¥šs€ŦŰ®űŦŰŮƀŦŰŰŮſs¡“ž8àà Ű ®Ŧ“ #…=Ŭ‚ààƁƀs©¢Ɓ¢‚ž€©àà ŰĄŰsàà

ſs¡‚ĄŦƀ‚Ɓٓƀق8>¢’j_ŸŰsk¹ŰŮ’8 ŦŰš ‘¡Űű®s#v ŦŮĄsſšŰŮs®Ůۓ ‚œ¡Ůs Ɓ€ Ůs 8àà Ű#€¡ŮſŦ“ Űsk¹ŰŮƒ©ƀŮsűŦ‚ž Ɓ€šŮƁ‚vàà ŦſŦ“¡ŮſŦ“ ‘¡Ŧ’¹ſšűŦ‚7 ® Ąűs #ق¹ų“ƒ©ŦŰƀŮsžsƁv>_ſŦ“ ‚ ŰŮƒeĄŮƁ‚àà Ɓv‚¢‚ŦŰſš#ٓžsŰsk¹ŰŮ %v‚¢ſ€Ŧ“ …¡“ ®¢€űŒƁ v Ŧ8 Űſs_€ƀűŦƁš’¹ v Ŧ¹ƀ‚l…¡Ůs űƁŰűŦ’¹ ĄƁŦſŦ€©v Ŧ^kĄs’j ĄƁŦſs8>v Ŧƀ“¹Ɓſss© sŮVŦ‚Ɓ“¡Ůs^k’j sŰ€s©ſss©Ɓ“¡Ůű ŰŦƒ‚Ɓ¢s¡“ƁžsƁ® Űs¢űƁŰŦ‚…_=v قœ žŰ€Ŧ^kl^k’’_©j žŰ€Ŧ^k’ſsœkižs‚¢Ů #€© ŰƁŮsſű‚©žų“¢’ĄƁűsàà 8àà ŰűŦƁš ®˜s7¡űſŦ“ààſűũۓŰŮŦŰٓàà ^ààŰŮ® #€©Ŧ‚ 8àà ŰكĄ“Ɓ^ŰűŦ‚žƁvàà ŦŰs© Ɓ€Ŧ“ ‘¡‚šƁŦ‚Ɓ€àà Ůs ĄƁŰŦ€¡ŮűŦ8 Ű žsſ“Ÿ#v‚¢…¡s©ŰŦ€¡Ů‘¡ŦŲs¤ ’ŦŰ ïſŦك¡ ƁŮsſűƀ‚lŸƀs¢sv ¢8àà Űſsű‚ſŦك¡ ŰŦ€¡€žųŦ®kj¡‚Ŧƀs©àà ũۓƁ€ ’“¢‚¢Ů ®ű’¹vs¡ŰŮƁق¹ƀsœƁŦŰŮƒ©8àà Ű#€¡Ů‚¢ 8 ŰsŦ#ك¡‚œvàà Ŧ“ ƁŮsſű#vàà ƁŮs ƀ€k¢€¡Ů#ŮŰƁš€k’«7 ŦŰƁŦ‚ Ɓv Ŧ€Ŧ€kj¹ ٓ_¢‚j¹űŦ‚<k #v Ŧ^‚©‚žƁ^Vš‚žĄ‚©ž #ق¹’j©ƁŮ’ſs©űŦŦŰƁŦƁ

Ů³ƁŦs^k%<kžſŦ“ ŰŮŦŰűŦŰŮƀŦŰűssŝšűŦ8 Ű ƁvŰ®t sƁv‚¢…©ž #ق¤ ƀŰ’jƒ©ŦŰƀ‚©t ƒ7 ®k©ű‚ ’ŮŦ€s ž‚ð Ɓ Ɓ

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


‫ﺻﺪورﻻﯾﺴﻨﺲ ﺷام ﺗﻮﺳﻂ ﴍﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﻤﱧ در اﺳﱰاﻟﯿﺎ‬ ſs¢‚žĄŰŦ¢’¡s‚ v¹‚ »ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ ’ſŦ€k’´ĄŦ‚»ƀ€ ’8 sk ƁŮsj8Ŧs®sv¹‚ ˆ “ƀ€ „© s ĄŰs¹’‚DŽs ƯĢűŦ…©sưƮƮƳ¡‚žšűŦŦŰٓ ĄŰsDv©sdƁ#ƀ€¡Ů‚¢„© sņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnˆ “v¹‚ ‘¡Ŧ #v ŦƀٓMűsšƁ„© s®s~©>Ɓ®s®fb`ſŦŰŦœs©kˆ “ ‚ ŰŮŦŰs©Ŧ‚8 ŦŰŮſ€ ŰŦŮ’s Ąs¡ƁŰ’¹‚fſŦŰŦƒĄŦ‚slk’ŦŰv¹‚ ‘¡Ŧ„© sĄŦ‚®ŦƒŦűs©»ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn ‘j¡ŦƁ v79ĄűŦ€Ŧ_ŸſŦ“k’s©Ŧ‚8 ŦŰŦűsŰŮ®iiHŦ‘©ſŦŰŦ¢’¡s‚ sv¹‚ ‘¡ŦĄŰs¥j’¥iق¹„© s€kŦŰƁ‚ž® #ŮŰŦŮ‚ŰŮŦŰũs7sĄŦƀ€k¡šĄŦ‚

ĄŰŦ¢’¡s‚ Ąsl ƁŰ ĄŦ‚»Žs ŰŮ€ŰŮƯƮyưƮýſŦƒ©’v_¢űssƀ“ƁĄŰŦ¢’¡s‚ v¡‚¡€ ‚8_©s¡ĢƮƮ»ƮƮƮĄŰŦ¢’¡s‚

s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ Ɓ«i€¡‚ s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰsD«i€¡‚ ŰŮĄŰŦ¢’¡s‚

s©Ŧ‚8 ŦŰŮ®“¥>«i€¡‚ v Ŧ‚¡žſs¥Ŧƒ©s©Ŧ‚8 Ŧ˜ŦŮvsŦĄŦ‚Ŧƒ¡ƁĄs’k¡ƒ¢

Æs©Ŧ‚8 ŦŦ‚Ÿ ſs_Ąsۓ_¹‘¡‚‚űŦ®¥¡s©Ŧ‚8 Ŧ#v Ŧƀ€¡Ů‚¢ũs7Ŧ®¡s©Ŧ‚8 ŦĄsv¹‚ Ą‚¡žźsbdŦˆ “®¡s©Ŧ‚8 Ŧ®sũs€ v´Ɓũۀ #v ŦƀٓſslŰŮưƮƮƴ-ưƮƮƳĄŮs`8Ŧٓ¹ŰĄsls Ž“ ŰŮũs7sĄŮs`8Ŧƀ€kŮ #v Ŧƀ€ ſš®œk¡€g…=ŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ € Űws»s©Ŧ‚8 ŦŰŮ®sũs€ €kWۀŰs©>Ąsk‚¡ű #v Ŧſsl~b ŰŮv¡‚¡€vCƁv©79Ąs®¡ŦŰŦŮűŦĄƁs>Ɓő‚8_ĄsĄŰŦ¢’¡s‚ ‘¡‚8¢ŰƒűŦ®¥¡ĄŦŰŦŮs©Ŧ‚8 Ŧ #v Ŧƀ€s sk »žŦŰšŲ“s©ŦƁs© š’gbkŰŮ»ŧŦ®sũs€ ƒ¹‚ſŦ“k’ŦŰs©Ŧ‚8 Ŧ»®iiHŦ‘©ũŰsD Æ ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnŦ‚Ÿ sj ĄŰŦ¢’¡s‚ vl¡ůĄsl8¹‚ vsj™s‘;jbƁ‘Ŧ®8¹‚

Ąs„k>¡³ſs¢€ŰŦŮ‚ŰŮ ˆ “s©Ŧ‚8 ŦĄŰs78Ŧ ƀ€ ’8 sk v©ŜŰ’®“s ƁĄŰŦ¢’¡s‚ ſ“©>©j¹ ŰŦŮslŻŦŰƁŦ #€ €Ŧ“ ƀŮsš»s©Ŧ‚8 Ŧ®“g

ParagonĄsŮŦŮŰŦ‚®sW v¹‚ ˆ “ĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn

ũs€ v¡“aŰs78Ŧƀ€ŰŦŮ ‘jŝŦƁ‘Űv¡“aƀ€ŰŦŮ s©Ŧ‚8 Ŧ® Űűs s©Ŧ‚8 Ŧ®sſŦ‚¡€

‚78d®sۓŦŰƁs_ s¹v¡“a

ũŰs> ’j©

sj ®8ŦŰĄŦ‚

“8_žƁĄ€k»ƁŮŰŦ»®>©iœŦ»ĄŰŮ»® Űsق¹©Ŧ“ v7üsj ſsűssņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnŰŮ #v Ŧ‚¡žſs¥Ŧ’Űs Ɓ®7 “Ŧ»®ŮŰŮv Ŧ“ ŰŮũۓŰŮ®``ŚĄŰŦ¢’¡s‚ ƀ²¡Ɓ»ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn sũs>i

CONTACT US ƫćķļʼnʼnļĵŃļŃİļįĬŕıʼnʼnŅıįļĬŀ įńŃİļŕļńŃʼnĬŃİŕıňŁʼnĬŃİŅńŀļįļıʼn ijńňŕķıʼnŅıįļijļįŅňńİǥįŕńňʼnıňǦļįı#

%®ŮŲsjĄsƀŰsj ƮƮƴƲƯġ"ƱģƳƳĢƳƱ ƮƮƴƲƯĢƮ"ưƲģƱƮġƮ :

. ISSUE 789

. /

www.ertebat.ae

/

20


sƀ‚lŸ

®’s7¡‚ſŦ€k‚k%®sc8ŦǏŦũƒ ũ“>¥_©ž‚œ¡űs»®sc8ŦǏŦũƒ ’¡s®ssfŦ‘©kŸ3%vf¢®jàà>D €‚©

űŦŰƁŮŦŰƁŮ‘#vàà ŦĄŰsàà>‚ ƁžŮ“ààƀs¢šŰs¥8àà ŦŰIsàà Žs ĄŰsj©’ààſsàà_¡Ŧ’¹8àà>ŦŮ® Žs‘¡Ŧs®Ɓ€Ŧƀ€ ´87®8=

2#€š®M‚sv ŮűŦĄŰs¹

’sfàà s8€¡“¢®sjk©àà Ɓ‚s; ’j’¹vàà Ŧƀ€š…àਫ਼®b¡Ŧ‚àà ®sĄŦ‚àà ’’s7¡‚ſŦ€ààk‚k #€ks8 ® ĄŮslk_ ĄŮslk_©ž‘…©žűƁŰ€kŸ3%vf¢ƁŦ ĄŦ‚àà ‚ à

ĄŦ‚àà ’¹ſš‚®k7žŮ‚à๒˜ŦŰŦ ٓ ٓ „© s€k‚kſŦ€kHs

Ą Ą‚©žŰs¢űƁŰŰŮſŦ€k‚ks €k ’8 ŦŮ ®7 sk v©d™Ɓ €k s űŦž űŦžŮ‚ƁĄ‚ààk’dsààƁ ſs ſsš®ƁŰƁ®sj>v©d™Ɓ 2#€k s‚7 s ũۓ ũۓ‘¡ŦŰŮsààlk3%ŮƁƒŦĄƁ žŦ‚8 žŦ‚8ŦƁųűŰŦſŦ“®’¹vàà Ŧ ‚©Ű ‚©ŰŮ#ق¹v¡sŰŦŰſs¢Űƒàà‘¡Ŧ s’¹Ą s’¹ĄŰŦ“¢sũssfŦũۓàà‘¡Ŧ ŭې ŭېűs»vàà ŦƀŮŦŮŭŰŽsàà’ 2#ŮŦŮ€Ŧ“ ũ“àà “ àv ũ“ààvàà©d™Ɓ’ààƀŰsàà ŦsààƁŦ €k‚kƁ €k‚kƁųsààg»®k©àà>ƀۓ`k

ق¹€©¡sŦŰٓ ĄŰs¥ŦŸ“kPĄ‚“¹ſŦŰs #v Ŧƀ€ Ź´ŦƁ’8‚¢ ’¹ĄŦ’àà7s`ŰŮĄ‚àà“¹ſŦŰsàà ‚_8kĄƁ ‚_8kĄƁűŦƀsŰůšžƁŮ’7k xkž v©“kPƀ v©“kPƀŰsŰŮũsd¡sàà »ƀ€àà ŦŰ‚s;Ɓ ŦŰ‚s;Ɓsjk©àà ŰŮĄƁvàà©sd Ŧ‚s Ŧ‚sŦűŦvf¢sŦق¹€©˜s #ŮŰŦ€‚7 Ąsàà s àƀs Ąsàà ƀsŰŮ’àโààœ¡űs‘àà¡Ŧ ƀŰsŰŮ® ƀŰsŰŮ®ààfi8=Ąs‚7 ‚àà© Ŧ ®¡s… “ ®¡s …¡sMĄŦ‚ŦűŦĄ‚©¢“i »Ů“ƀ€ s »Ů“ƀ€ ‚àà_8kƁŦۓas ŰŦ‚ų šŰŮ ŰŦ‚ųŦĄŰs¹’‚D‘¡‚ šŰŮ 2€©àà © à ٓ 2€©àà s7’8àà> 3i©ŰŮٓ €àà € à ‚ s à sàà €àà ‚7 ssŦƁŦ#€k¹Ąűsàà ƀ€ ’¹ ƀ€ Œ©“i©v sàà ’¹ ’Ŷ“ ŮŦƁ ’Ŷ“k»ſš€ààƁŰ’ààŦŮŦƁ »®j  »®j s‘©àà_ŦƁƁŦź i© ¥¡ i©ſŦق¢Űs¹ƁŮűŦ®àॡ Ą‚ Ą‚“¹ſŦŰs#vàà Ŧƀ€ Űsl Űsl Ŧ“àà¢Ɓvf¢‘àà¡ŦŰŮŮ ®Ŝ ®ŜŰ’s¬©%’8 ŦŮŮ ®“ ®“sŠàà‚«àà¡űŦŦ ®à ® ®àà>¹ #ŮŰŦ€àà ٓƁ © ©j`‘àà¡Ŧ€ŦŮ®M Š Š‚žŦ€¹vààŜűŦ 19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789

v ¢ŰŮŰs¥8 ŦŰ’©jl »’“jü»ŧsŰĄŦ‚ĄŦ’¡ƒ©l»œ‚ Ɓ‚s;‚œ¡űsƁũ“>¥_©žۓiƁŮ‘¡Ŧ ĄsšƁſs¡sžˆ »®œkàà ‚© »?‚ ſŦ‚lŰŮųŦ’s ŰŮ»ſŦ‚¡ŦĄsjk©

#v‚¢ ¥àà ¥ à Œ©i¢Ɓ‚© #v ¢ŰŮ #v‚¢¥àà Œ©i¢Ɓ‚© ĄŰsj© ĄŰsj©’…©žĄ€kŸűŦŰs¥8àà ŦŰ űŦ„ž űŦ„žƁٓààƀ€àà ´87‚ààj¡Ŧƒš Œŝ Œŝų‚àà>j»®¢€űŽsàà ƳƮ ſŦƒ¡ƒ ſŦƒ¡ƒ‚œ¡ŮƁàà‚8ĄŰ€ks¡ŰŮ ’Ɓ ’Ɓق¹ő‚ŦŰ…ŦŰŦ€8àà ƁŮƁ Űs¥8

Űs¥8 ŦŰ’j©l#vs8 ®sŰs¡Ů v à© vàà vàà©sdƁٓààſŦ‚ààl€àà“8 ƱƮ ƱƮĄ’ŮĄ’j©űŦŦŰ®¡sjk©

‚s ‚s;Ɓ’iƁŮƀű“ŰŮv©sds ŰŮ ŰŮĢưŽsàà ŰŮƁŦ#قàà¹űsš Ą ĄƁs©j©¹ƒ¡Ɓ‚žĄsŽ“ei© s sŦvàà Ŧقž…gĄsààf¡Ŧ’àà Ģ ĢƴŽs űŦƁŦ®¡sjk© v©sd %ſ“Ÿ®¡sàài©ŰŮĄűss ƀŰs8 »v ƀŰs8 »v_lŰŮ’k‚sž»ƀ€¡‚„©¢ š ’Ą‚8 Ů»sűŦۻٓƀŰs8àà %Ʊs Ąƒ¤ šŧsb8>ŧs8¹Œ©sŰŮƁŦ #v ŦŮĄŰs¥jų‚>js “Ŧ“Ŧ»®‚àà ſű»®ŦƁۻۀkžs Ɓ_»’¡s>jƁŹ‚»žŦ““‘

’’sœ¡‘>ütsžs©ž ® ƁsŸ‘>ü €ق¹Ŧ€űŦŦŰſs ĄŰs¹‚©> ®g© “ŰŦűsŰŮ®¡slk’žŦ€¹‚Ɓ ’¹€ق¹’‚DŦŰ®¡sv©sdۓ_¹ ’sv©sd‘¡Ŧ‚© ŦĄsŽsàà ŰŮ t©_ƁűŦ‚űŦ„žƁƀ€© Űٓ ūƁŦ ƀsœ¡sſ“k¹ŦƁŮ‘àà¡Ŧ»ſŦƁŦ‚Ąsàà ®g© “ŰŦűsŰŮŦŰĄŦƀ€àà v©79 #€Ŧƀق¹ٓ ſšűŦۓ_¹

€ű‚€“‚7 Űs_8ŦűŦ„žűƁŰƁŮ ĄŰs¥jƁv ƁŮ»®àà ƁsŸ‘>ü ‘àà>ü3®kd¡ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ®ààj¡€ ŻsfŦ‘àà¡Ŧts®ààs©žŰŮ2’ààsœ¡ ’sœ¡#vààf¢«¡‚7®àà ƁsŸ’ŦŰ ®`=àà ’üfĄƁŰƀŰs‘àà¡ŦŰŮ #ž€l_ſ³Ŧ#ž´ %v “ųٓ ‘¡‚8¢Űƒsj¡€ ‚©ž#«¡‚7® ƁsŸ ’k¡ŦƀŰs©’“® ’k¡ŦƀŰs©’“®ũ‚>ž’¹®>s “ “’…ààۓ’¹ ´ ´Ŧ4’ s’8‚ ‘© ’àà ŦƁ ž€ƁŦ ‘©j k¹ sààŮ Ÿ“àà™“ ‘¡ ‘¡Ŧ#«¡‚7 žűsàà 4 ’g ’gsàà

»€ààk‚k ƁŮ ĄŮs Ąsàà ĄŰs¥j ĄŮs¡ű €Ŧ’ €Ŧ’8àà ŦŮ‚œ¡€¥¡sàà ‘àà ‘ ࡂ ‘àࡂ8jl €¡sàà ’à๠’˜Ŧ€ ’˜Ŧ€ƁŮ’ààdbsààlš ’’¹ ’’¹ٓ2“HŮ‘¥àà_3 Ąsv Ąsv©sdűsààš®“ ’ƀ€k ’ƀ€kŦ“ ƁŮ‘¡Ŧ®ŜŰ ‘¡ŦűŦ ‘¡ŦűŦ„ž#ŮƁŰ®Űsj »ƀ€kŦ“ »ƀ€kŦ“ ƁŮ‘àà¡ŦĄŰs¥j


sƀ‚lŸ

Æv ŦŰs78Ŧ®ű‚©¤ Ŧ®k8¡‚ĄŰs78ŦũŰs¹ ’¹vf¢ƁŦ®àà_ksŦv‚¢ŲsWƁŦ ŰŮű‚©¤àà Ŧ®k8¡‚ĄŰsàà78ŦũŰs¹ Ůs¡‚®k8¡‚#ŮŰŦŮ’>i«¡ƁŦ‚Ąsš €_’8‚¡ž«©“«¡űŦ€¡‚ žsœk ƀ‚ ³sv ŦĄŰ“Ůۓ«¡‘¡Ŧ»Ůű vs< sdŦƁۓlàà_ƀ€kŦ“ ‘¡ŦƁ #€ ƀŮű ’¹®k8¡‚Ɓ€ààš‘fiĄsžſ“àà>© »vf¢ٓ’8‚¢ųŦ’¡‚¢s7¡‚g «©“űŦŽ€ «©“űŦŽ€¡š‘¥¡‚Ŧ€¡€ŰƁŦŮ‘¡Ŧ ĄŮŦ€d»® ĄŮŦ€d»®‚ ŮƁ“©sŰŮŧs© ®k©˜ƒũ³ ®k©˜ƒũ³šۓ¡űƁŰŦ“i »‘Ŧ‚©ž €¡‚ Ű³Ů €¡‚ Ű³ŮŰŦƒĢűŦ…©ųűŰŦ’ ‹i7vàà v à

‹i7vàà Ŧ“ ®’¥©sœksŦ ĄŰs78Ŧ ĄŰs78ŦũŰs¹»ŮűŦق¤ŦŰ€àࡂ ŻƁ€k ŻƁ€kŽ“;>űŦƁŦƁ€ ŮŰƁŦ ŦŰƁŦũŰ ŦŰƁŦũŰs¹’¹ق¹s™sg«©“ ƁŦũŰs ƁŦũŰs¹sŦ€k¹ſsü8ŦƀŰsƁŮ #€ ŮېžƁŮŰsĄŦ‚ ®àààk8¡ ®ààk8¡‚űŦ«àà©“tààs ũŰs¹ ũŰs¹sàà¡š’¹قà๎Ŧ“;àà

#ŮŰŦŮĄ‚œ¡Ů Ą‚7 Ą‚7 Š7k«¡’8f¢7 sŦ Ɓ€ Ɓ€ ’8fàà š®i© ®k8¡‚ #žŰŦ€vf¢ ƁŦ ƁŦ%vf¢Ą‚àà7 Š7k‘¡Ŧ Ɓ ƁŮŰƁšŰŮŦŰ…ààkfiŦۓ ſ“> ſ“>©»ųكs¡s“s s<k¡Ŧs©³s‘©j s<k¡Ŧs©³s‘©j ŦŰ…kfiƁŦ s ŦŰ…kfiƁŦsŦv‚¢ŲsààW«¡ƁŦ‚ Űs¹üsŦۓ‘¡Ŧ‚sk#ŮŦ€ sž

ق¹ŮŰŦŰ€sƒj©…g»žŮŰs‚¡Ɓs #v Ŧ€ŦŰŮslk_©ž Ŷ“gàà 3i©ŰŮ’àโààœ¡űs‘àà¡Ŧ »€sƒààj©‘jàà Ů…g2®sŜš €k¹®ààĄűsààŦŰ»Ŧ“i©àà Ž“àà˜ŦŰ ƒj©…gŰŮĄűs…©žsls %vf¢ €¡š®MžŮs¡#€ Ůslk_©ž‘’€s ’“j<‘¡ŦĄslji©űŦ«©Ŧ€¹sg©Ů ſsűſšŰŮ‘Žsàà‚’sŦ#ٓ ĄŦ‚®7àà skvƁžŮ‚¹Ųsàà>Ŧ Ž“eàà_Ŧ‚¡űvàà>©Űs¹‘¡ŦžsŝŦ ‘¡Ŧ‘¡Ŧ‚skžŮ“‚œ¡ŮŰs¹«¡žsŝŦ ®8ƁŰs‘¡ŦsŦ#žŮ‚¹ŮŰŦŰŮslk_©ž ‘’’“j<‘¡ŦĄslàà_gűŦ®¥¡ ž€Ŧ“ ŦŰ’skji©‘»€ Ůslk_©ž ’skji©sààdŦƁžŮ‚àà¹Ųsàà>ŦƁ ‘¡Ŧ‘¡Ŧ‚skvàà ŦĄ€kWۀƁŧ“ #8‚¡žŦŰŮslk_©ž €©¹s…¡sl‚’ŦŮŦŰŮ2žŮŰs3sŦ Ůslkàà_©žſق¹ŮŰűŦƒ¢‚’¹قà๠ſsj©àà_ž€sƒj©…gŰŮĄűsàà #v>©

€¡€i©ŰŮ’àà¹2žŮŰsàà‚àà¡Ɓs 3 ®fkv©`=àà «¡…g€sƒj© ق¹ųs€k¹®ààĄűsŦŰŰƁ‚àà Ɓ »€sƒààj©…g…àਫ਼slsàà ’¹ ƁŦ’»’“j<‘¡Ŧ®iŦv©`= #ٓƀ€ Ůslk_©ž ’¹ق¹ųsŰs¥ Ŧƀ€‚‚œ¡űs‘¡Ŧ ŧs=8ŦűŦ7€s’“j<ſ³“;> ’ŦŰ€sƒj©…ààg»^¡‚¹©ŦŮ ‚œ¡űs‘¡ŦsŦ€ٓƀق¹Ůslk_©žƁŦ žű³v©d“Ɓˆ¡Ŧ‚àà ſsűſšŰŮ ‘¡ŦU‚¡žĄŦ‚

s»ſق¹Űs¹žsœkŰŮssü¡Ű €k¹®’bŦŰŠbſƁ‚©Ąs©Ů …s8 ƁŮĄsl sWƁsls©ž #v Ŧ€®8‚¬© ő“„àà©v¡sàà ŧƁŰŮƁŦ ũ€‘àà¡ŦŰŮ‘àà%vàà “ žŮ“ Ą€àà vàà ƁŮ ®àài© ¬©’Űs¹žsœààkŰŮŦ‚àà¡ű Ąsls©žƁslàà sWűŦžŦ€à๠ŰŮ#žŮŦ€àà sžIs8àà ƁŮ ´Ŧ“¡Ů“8àà ŦŰŮ‘ŠààŦƁ űƁŰ#8 Ŧ€¡s“„¡Ɓ‚

ĄŦ‚ƁžŮ‚¹®Űs¹tàà Ɓ sž®8Ɓſق¹ũ‚ sd vƁsls©žƁslkfi’ààſŮŦŮ #8 Ŧ€

ۓlàà_ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ®àà8Ɓ €àࡀž“àà7šĄƁŰŮƁ“àà©s Ɓsl sW’ق¹®Űs¹ٓ ſs8 ƁŮűŦžŦ€¹¬©Ąsls©ž #ŮŦŮ®M sž…s¡sk šƁ _s“^kšƀ€kŦ“ vƁs’8fàà¡Ů‚¹Ŧ€àਫ਼ŦŰ ų€¡€ž“7šsààق¹ź‚ ¥àà ‘¡‚8l’Ɓˆàà7™ŦŰ Ž“ ŰŮƁ€k¹‚àà_8k‘¥P Űِsl7àà ®8ũ€‘àà¡Ŧ ſق¹Űs¹ Ž“eàà_ “¡Ů“8 Ŧ ſق¹ũ‚àà sdĄŦ‚Ɓٓ ’ſŮŦŮàà sžƁſŦ‚œ¡Ůsàà

ŦŰ® Ɓ‚Ŧƒ8©ž»sk©iŝšƁŮŦ‚ſŦ€ű‚ €k8=¡Ű’ %vf¢®i¥¡ƁŲŦ“¡’Ą‚7 Š7k«¡ ‚ s ’tàà ¹®àà Ɓ‚Ŧƒ8©ž‘¡Ŧ #ٓ©bdŮŦ‚ààƁ®àà“ƀŮŦ“ààs ’jƁ€ق¹Ŧ€Ɓ‚ ®i© s’¦ s à sàà sƒ©ĄƁŰslš#€k8=¡Ű’ŦŰsàà ® ź‚ ’ŦŰsŦ®8Ɓ€àà€¡‚ž® #€ق¹®ŧs‚ž s’¦’ààŮŦ‚Ɓsààk©iŝš ®sàà>’¹€ààŮŦŮƀűsààŦ s’¦®8Ɓ#€kŦہœų“ ŦŰs’jƁ€ààق¹®Ź“iàà ’ ’ “¢«¡slš€k8=¡Ű®’ _ ®v7üsƁ€ٓ’8>_ ق¹ #€ق¹

Ŧƒ8©ž’àà®8Ɓsààk©iŝšƁvàਫ਼ŮŦ‚àà ŰŮŠŦƁſsàà_8sŦààü®àà Ɓ‚ €k8ŰĄŰ“>©’gbk€i©^k¡‚©¤àà Ŧ ’ŦŰsààŝšƁ€ق¹Ź“iàà ®i© #€k8=¡Ű

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

18


’©´ Ŧ Satur

day,

10 No

v. 20

12, Iss

ue 78

4, 9th

Year

›ƒ ‘Ž‘‰ ‹–‡…Š †—„ƒ ™‹–Š Ž‹ƒ–‹‘ ‹ƒƥ

†

‡†‹ƒˆ

”‡‡œ‘

‡ƒ—

–Š‘”‹–›

Žs

»l Ʈ»’àà7k ſsšư "ƯƱƴƯ ƀŰsj ƲƳġ

f Ưġ’ü

üf ƲƲ’

üf Ʊġ’

®a8g sžƀ€ ſŦ“kũ ®a8g sžƀ€ ſŦ“kũ³Ŧ“àà Ŵ“` ŰŮƒ©®Ů®Ŧ‚¡Ŧ ŧsks’¹®¹‚8_’>iŰŮŶs7ŰŦ’i<v¡‚¡€’¥k¡Ŧs‚c € €Ŧ“ _8k Ŷs7 Ŧ €Ŧ’8 ŦٮٮŦ‚¡Ŧſs8àà Űsj©ž‚8üvàà s¡ŰŰsàà_ŦĄsš #€ €Ŧ“ ‚_8kŶs7ŰŦ’i<ŰŮt©‚’ŮŰŦ“Ɓž´ŦŦŰ ®s ’üfũŦŰsŦ©gſssű® Űs’7¥j¹vl€ ۂg ũŦŰsŦ©gž‚8üſssű® Űs’‚8_©®Ůũs€ €©Ŧ’ ƀŮŦن©`Ś®¥àà ƒžũ³Ŧ“àà Ŭ‚ vlſsœ¡ŦŰũۓ’ ‚¥_s ٓ ®¥ ƒžũ´¥_€kŦ“8’i<t s=ſŦƒ¡ƒ’©i¹’¹ٓ Ŷs7ŰŦ’i< ſs8àà Űsj©‘©``=8s€k¡s‚Ŭ‚b’i<‘¡Ŧàࡂ űŦŦŰ

17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


ũŦŰsŦ

Žš€ ŦŰ‘€jü© ŧsk<©s v s ĄŦ‚Ąƒ¡Ű’s‚űŦž“8¥ ŮŦŮ‚7 € ŦŰ‘€jü€¡€‚l

Ɓ€¡Ů‚¢€Ŧ“ űsšĄŮƁű’‚l ‘¡Ŧv sàà %vf¢ ƀ€ü8ũŦŰsŦŮs`8Ŧ»ưƮƱƮŽsàà sŮƁŰ®Űsc8Ŧ Ąs’¡s‚ …¡ŦƒŦƁƀ€ Ą€¡€‚`ŮŰŦƁ®‚ …¡s<k¢sŦŰĄ‚œ ق¢Ɓ®œk‚»Ą‚k»®k¡‚šŰs¹ #© s€s »v>¡Ű“ſ“©i©ưų‚¡ž ǞšĬǩʼn%Š7k

Ą‚s¢ƁĄ‚kƒ¹‚‘¡‚8¢Űƒ’’“j<‘¡Ŧž“

ƒ©žŰslŸűsƁv Ŧƀ€ ƀŮŦŮŴs`8 ŦſŦ€k‚k ĄŰƁš“Ɓ®k¡‚šŰs¹ĄŦ‚ق’‚`ükĄŦ’gbk #ٓ€Ŧ“ ’gbkŰŮ ٓ“ũss¥Ŧ’à๟“™“‘¡Ŧ‚ààƀŰsàà ŦsĄƁ €s¡’dàà “«¡ŮƒĄŦƀ€k¡šŰŮvàà>¡s®®ŮŰŮ

‚¡űƁv>Şž“8¥Žš€ ŦŰ‘€jü© ŧsk<©s ƀ€ü8ũŦŰsŦ„©˜Űt¡sƁſŦ‚¡űƁ„àài<„©˜Ű €¡€Ą‚l v sàà űŦ»®Ů¹s‘©k¦jƁ®‚ űŦ¥_8‚l ‘¡Ŧ#ŮŦŮ‚7 €àà ŦŰ‘€jüžss ®b©üƁƀ²¡Ɓ®ü¡‚fũss¥ŦsĄ€àà©i¹űsŰslŸ #ٓ€Ŧ“ >¡Ű“vdk’d “ĄŦ‚’ŸŰsž«¡ ƒ¹‚j8ƀŮŦ“s ‚€¡€Ą‚œàà ق¢‚làà ŽƁŦűs ƱĢ€¡Ůűsũsààs¥Ŧsƒl<®¹Űsžsàà Ɓƀٓ ®ü¡‚fƒ¹‚‘¡‚8¢Űƒ’¹v Ŧƀ€kk¹€¡Ůűsſ“©i© »’s©ŰƁs ŰŮvŦ‚ũsƁŦŰŮƀŮŦ“s ®‚¢‚ Ɓ s’¹ƒ¹‚‘àà¡Ŧ#ٓ€Ŧ“ ’ààgbkƁ€k»sààg¡‚š Ąƒ¡Ű’s‚ƁŬ‚ »Žsàà ۓ©“¡“¡Ů“8 ŦĄŰs¥j vl»ƒl<8ƯƮƮűŦ…©sàà vàà Ŧƀ€¡Ů‚¢ #ٓ€Ŧ“ ſs¢€kk¹€¡ŮűsvsŦ ƀق €¡‚ ƒàโ‘¡‚8¢Űƒv sàà ’ààžƁŮűsàà űs#vàà ŦŮ€Ŧ“ Ŵs`8 ŦſsààlŰŮ®àà Ɓ‚

’8f‘¡Ŧ»®ŦŰsŦۓl_ſŦ€k‚kۓa ®ŮŰŮٓš’ĄŦ“ŰŮ‘;jb®¢€kŦŰªj¹ĄŰŦƒ¢‚ ®slƀ€¥ŮŰŮ v Ŧقž€kŦ“ ũ‚àà>k¹ĄŦ‚Ŧ’ ®Ŧ€k‚kĄŦ‚Ŧs®8kàà †ŰƁ ąĬǪijĬ»ĶļǧĬ»ĮŃİļŁĬ»đǩĬŀĬſ“Ÿ #€š€Ŧ“ ŰŮŦ‚ààŦ’ààłńǥĭĬŃƁ t ŰŮ‚d tàà ’s‚‘©k¦j #€¡Ů‚¢€ààŦ“ ŰŦƒàࢂ‚7sàà ŮƯ ſsƒ©Žsàà>Ŧ»®Ůſš‚ààƀƁ´ »Ą‚¡ŦƒEŦ»®8¡“¹»®ààkj¡ſŦ€k‚k ’¹ٓ€Ŧ“ ƒàà©®k¡Ŧ‚¹ŦƁĄ€k Ɓ…š†ààŰstàà €kŸ‘àà¡ŦŰŮ ®œk‚Ÿ“k»®‚©Ŧ®g© “ #v Ŧ¢€kŦ“ …¡sM’ŦŰ®ŮŰŮ €kŦ“®’8f‘¡ŦŰŮſs¢€kk¹€¡Ůűs ƀ€¥ŮŰŮ’¹®‚®8k ĄsŦűŦ ƀŮsf8 Ŧ»€àà €Ŧ“ Ɓ‚àà ®sl #€‚7 ű“©Œi¢%Š7k

‘©j¥¡ƁlŸſ€© ŰŦ‚’s8 šŰŮ ‘¡Ŧ»®‚ƀ€ààü8ũŦŰsŦ®iűƁŰ ŰŮ®ŦŰsŦۓlàà_ſŦ€k‚k’8f ƁŮs Ąs’s‚s®slƀ€¥Ů ĄŦ‚¡ž»ŧŦ‚Ŧ®8kàà űŦƁšƁ†Ű űƁŰƁٓàà€kŦ“ ſs¢€ààkk¹€¡Ůűs €kŦ“ ‘_ſsšsŦŰ‚7sàà Ůư ‘€jü‘ààſŦ€j©àà #v‚¢ „©˜ŰƁ€ààld©Ɓ»ž“8¥Žš€àà ŦŰ Ɓ®€sűs »®Ů®¡Ŧ‚ŦĄŦۓ ƀ€¥Ů‘©“;àà>ۓŦĄƒ¡Ű’s‚ ƀŰŦ“kàà_ĄŰŦƒ¢‚vààl®sl ‘¡ŦŰŮ#€€àà ŰŦŮƀ€ààlŦŰŮsààCŦ €Ŧ“ Ž“ ’űƁŰƯƯ’¹ƀŰŦ“kàà_ Dianaſ“ààŸ®ààŦ€k‚k€àà©sŝŦ ĪĬİİĬİ» đŀļ đŀ ĴĬŕķııňļ» ľĬĽļİ ēĬİķıŀđŀľĬǪňńǥļƁđŀĆķĬŁʼnļ

€kŦ“ …¡ŦƒŦ®ààŰs Ɓ®i ŦŮĄs ĄsűƁŰŰŮsààſ“©s¹ۓàà7Ɓvààs¡ s‘©k¦j#ٓ€ààŦ“ Ÿ“kPٓš’àà tàà s¡ƁűƁŰŰŮ’€ŰŮ’¹®sű ’©ig¡s ƁŰƁ‚Ɓۓ7»€s¡…s¹ ®Űs Ɓ®i ŦŮĄsƀŮsűŦ‘©œk

#€¡Ů‚¢€Ŧ“ Ÿ“kPƒ©®7 “Ŧ‚l Œi=8ſs¢€kŦŰs%ŮƁƒŦ‘©k¦jĄƁ ¡s ƁƁ€ €Ŧ“ Ůۓ ‚ũ€àà ’ ƀ€¡Ů‚¢ˆ7™ƀsƯũ€’ſsš’àà©ig ưƮƮ’j¡‚vàà Ŧقž’Œ “ƒàà©Ɓ Ưưſš‚ƀƁ´Ɓ€àà €kŦ“ ®jŰŮ ®¢€kŦŰ’sk©Ŧ“¢ŰŮƒ©ƀs©àà ’bg #€ €Ŧ“ ŷsFſsš ű“©Œi¢%Š7k

źŮs`ưƳ»’8àà ¢ƀsƯƮŽ“àà ŰŮ ſs¢ƀ€kŦېàเ¡Ůvi’ĄŦƀŮsàà ’¹ƀ€àà ųŰŦƒ¢®Ůٓš’ĄŦ“ŰŮ #v Ŧƀ€ ‚fưũ“’‚<k ®7 “ŦƁ®ààŮĄŦ“’à๮àà¡sŝšűŦ Ɓvàà Ŧ‚©©eŽsààŰŮv‚àà ’àà ƁŰ…©žŦŰĄ‚8àà_©ٓš’ĄsűƁŰ ®7 “ŦƁ®Ů„©ižŦv Ŧِ©Ŧ“ ’žŦ€Ŧ®àài ŦŮũŰŦűƁĄŰs¥ààjsàà ŰŮ‘;jb®¢€kŦŰĄsªj¹ĄŰŦƒ¢‚ ĴķĬŁļʼn^k‚ #€ٓMٓš’ĄŦ“ «©Ŧ‚ ſƁsààd ĮʼnķĬŇ ľńķĬŁŁĬİ Ɓ®kj¡Ŧààs¹’s‚űŦƒ©Ą‚làà ſs¢€kŦŰĄŦ‚‚làà ~b ŰŮ®8©kŦ »‘©¤j¹‘¡ŦĄŰŦƒ¢‚Ž“ ŰŮ#ŮŦŮ‚7 ƀŮsŰŮ®kj¡Ŧv_¢Ąs‘© sŮŦ€d

ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


ISSUE 789

/

www.ertebat.ae

/

10


l’©´ Ŧ ž‚à8ü ‘à©7 s= ’à©i¹ Ÿ´à Ŧ ’à ’i©à “k¡€ Ʈư$ƮƯ$ưƮƯƱà¡ŰsűŦŶs7ŰŦ’ài<’¹€sà Ű® ĄsűƁŰĄs’’7kà ŰslŸƁ’7kà_¥¡ĄsűƁŰŰŮ s©j`‘¡ŦƁ€ €Ŧ“ Š¡ű“’7k ’ Ɓ’7k skƁũŦŰsŦŰŮ’7kà űƁŰ®“j®i©bd’’“ ůsŚŦƒ¡ƒſsk “jűŦĄŮsà¡űŮŦ€dvà Ŧ“ ŰŮ’ ‚8_©v¡s™Űt“‚©©e‘¡Ŧv Ŧ€©Ŧ’¹€¡Ů‚¢ #ق©¢ŰŦ‚ž‚8ü‘©7 s= ‚¥_s Ŷs7ŰŦ’i<Ž“;>‚¡€ Ą‚©

9

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 789


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x2019;=>Ć°ĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k Â&#x2019; Ć Â&#x2019;7k Ä&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ÂĄĹŚ ÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽ Â&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;Ă Ă ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;`###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153;Ă Ă  Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽ Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄs>Ć Â&#x2019; Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽi%ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Šàà_jskĹĄſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x; Â?ŠÂ?Â&#x201C;%Â&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >Šs´9ĹŚĆ v7Ă Ă >ĹŚ ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƲƳƴĆ&#x20AC;Ĺ°sjĂ "Ĺ°ĹŻĹĄƲ"Â?Ă lĹ˝sĂ 

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Saturdays and Tuesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

ƯƎ Ưĥ ưƎ ưƲ ưƴ ưƴ ƹƎ ƹĥ ƹƳ ƹƴ ĥƎ ĥĥ Ģƹ ĢĢ ĢƲ


œŰƒ’Ŧ“ ưſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦs Š‚ũ“ưƮġġ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs ŰŮƯƟƲĢƮƟƮƮƮ

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš ’dsbŻsŦ! Š‚ũ“ưƮƳġ ‚=8 Ŧ€¡Ůs

Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j Green Lake S1

€¡€Űs¹‚8Ů ³s’Š‚ũ“ĢƮƮűŦ ƀŮsf8 ŦƀŮsš

’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»^k©¹ŰsžưĄŦŰŦŮ

’Ŧ“ ġ Š‚ũ“ƱưƮƮ s¡Űُs¹€¡Ůs ŰŮưƲƮƟƮƮƮ

Ɓ‚  Ɓ‚ s ƀŰ

sk¡Űs®Ů Orra Marina

Orra Marina

s

Ŧ

^k©¹Űsžs’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯģģƮ €¡Ŧű© Ɓsk¡Űs€¡Ůs ŰŮƯƯưƟƮƮƮ sk¡Űs®Ů ƀŰ

s Ŧ ƀŰ

sk¡Űs®Ů Princes Tower

Ŧ

Ŧ

ƀűse Š‚ũ“ƯưƲƴ Š‚ũ“ưĢƳƲ Š‚ũ“‚ŰŮƯƮƮ

ƁŠ‚ũ“ưƳƴĢ Š‚ũ“ģĢĢƮ ‚8Ůvl’g7 ©s Š‚ũ“‚ŰŮġƮ s

Saba Tower

s

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ƀŰ

Ŧ

®sŰs©>v©d“s

ű“gŦ Warehouse

ƀŰ

³s’Š‚ũ“ƳƮƮűŦ

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ Żs Ŧs„¥iƁŮ ŰŮƯƳƮƟƮƮƮ

s Ŧ

Űs¹‚8Ů

s

Jumeirah Heights

Šs ‚7Ŧ Al Barsha

ƀŰ

s Ŧ ƀŰ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƮƮƮ ƀŮsdŦŻ“’i7 ŰŮĢĢƟƮƮƮ ƀŰ

s Ŧ s ƀŰ

Šs ‚7Ŧ Business Center

Bldg. 67

Ŧ

ƀŰsŦvlƀűse Š‚ũ“ưƲƮƮ î ‚¹$ ï Š‚ũ“‚ŰŮƯƱĢ

ſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡Ů

s Ŧ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ^k©¹ŰsžƁ®k¥ss ƒl<’s ƒ¤ š Œi¢‘©ű€¡Ůs ŰŮƳƮƟƮƮƮ

ƀŰ

DIFC

ƀŰ

s

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš s¹ſsji7s Š‚ũ“ģġƲ ®s ‚7Ŧ“ĄŦ€8ŦűŦ ŰŮģĢƟƮƮƮ

„¥iƁŮ’Ŧ“ ġ Űs¥8€ ŻsŦs Š‚ũ“ĢƲƮƮ ®“` ‚=8 Ŧs ŰŮƱƮĢƟƮƮƮ ŰƁsőŰsž

Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j Goldcrest Executive

ƀŰ s

´¡Ɓ

ų

4Eª¡s ’Ŧ“ ưĄ´¡Ɓ ’dsbŻsŦ! Š‚ũ“ƯƳƮƮ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ^k©¹ŰsžƁ®k¥ss ƒl<’s ƒ¤ š Š‚ũ“ƯƮƯư

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš s¹ſsji7s ‚=8 Ŧ€¡ŮsŠ‚ũ“ƲƮƮ ŰŮģĢƟƮƮƮ Jumeirah Island

^k¡‚¤ Ŧ Spring 11Ɓ‚ 

űűŰƁs«©Ŧ‚©j s « Ŧ Green Lake S1

ų

Ɓ‚ ų

Al seef Tower

ų

Ɓ‚ 

Ɓ‚ Ɓ‚ ų

űűŰƁs«©Ŧ‚©j s « Ŧ

’Ŧ“ ģ‚¦©kœ© Ą´¡Ɓ s7¡űŰs©>ĄŦ€sƁŰs Š‚ũ“ƯƱġƮƮ ŰŮưġƟƮƮƮƟƮƮƮ Ɓ‚

ų

ų

´¡Ɓ Palm Jumeirah

ƀŰ

sk¡Űs®Ů

Š‚ũ“ưƮƮƮ s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

Ŧ

’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

Aljaz

TCOM

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Ŷs>ŦƁ€gũۓ` ®ŦƁŮt Ŧ‘©ű€¡Ůs Š‚ũ“ƯƲġĢ

Ŧ

Š‚ũ“ƳƲƮƁģƯư

ƒk¡‚¢¢ ƒk

žs¹®

ų

Ɓ‚ Ɓ‚ ų

Űs¹‚8Ů

Manchester Tower

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ!

®¹ũŰsŜŦő´Ŧ®„k¡ƒ©

Sadaf 5

€©¡s‚®l¢š’k¡ƒſƁ€ƀŰsŦƁųƁ‚vlŦŰٓ «i

’Ŧ“ ưſsWŰsžš ®k¥ss Š‚ũ“ƯĢƲƮ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs Churchill Tower

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

ž‚8ü‘©¥s’“s

ų

Iris blue

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ^k©¹ŰsžƁ®k¥ss ƒl<’s ƒ¤ š sžƁs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs Š‚ũ“ƲģĢ

’Ŧ“ ġſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ! ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs®k¥ss Š‚ũ“ƱƳƮƮsk¡Űs®Ů

sk¡Űs Royal Oceanic

ƀŰ s

ŰƁsőŰsž ’Ŧ“ ƱƁư»ƯĄsſsWŰsžš v Ŧقž…©žýĢƮ ¡“CƀŮsš

űŰƁs«©Ŧ‚©j Goldcrest View 1

ų

ų

DIFC

Ɓ‚ 

®ŮĄŰsDƒ¹‚

Ɓ‚ 

ſs8>‚¢Űُ8Ɓ «iųƁ‚ vsŦƁv©¥s€ŰŮ€s

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš sk¡Űs€¡Ůs»^k©¹Űsžs Š‚ũ“ƯƯƳģ ŰŮƳƮƟƮƮƮ


Tuesday, 27 Nov. 2012, Issue 789, 9th Year

Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Email: ertebat@ertebat.ae

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ƲƳƴƀŰsj "ƯƱƴƯŰůšƲ»’àà7k ’ »lŽs

Ertebat Issue 789  
Ertebat Issue 789  

Ertebat Magazine Issue 789