Page 1


v´

’2ŮŰŮſŦ€Ů3‘©¥>ĄŦ‚ €©€‘©˜s¹Ɓƒkٓ ſs¹Ů“¹ Ą€¡€’©s©ŰŮs¥àࡂšĄƁŰŦŮƁŦààſsűsàà

ŮŰŮſŦ€Ů‘©¥>ĄŦ‚€¡s7‘¡€ŦƁ%ŮŦŮŰŦ€àà_ »€kk¹ƀŮsf8 Ŧ‘©˜s¹ƁƒkĄƁŰŦŮűŦſsàà_s¹Ů“¹ŰŮ « ƒ¤Ŧ€Ů«¡ũŰscvCƁƒ¡“D7 ’¥k¡Ŧ‚œ #€ sŽsf Ŧ†`=8 ĄŰŦƒ¢‚7 2v´àà 3„¡Ɓ‚àà ųŦƒ¢’ «¡‘©˜s¹Ɓƒk»sk>¡ŦſŦ‚¡Ŧſs¡“<_ŦŮ ŰŮ’¹v Ŧ®d™“®>®ƀŮsŸ“ »đŃĭʼnńŀ‚©cĄŦ’=àà>‚©ĄsƁŰŦŮ ¨ňĬĭĬʼnısàà¡Žsààf ŦŽVŦŰƁŦ»ŽVŦŰƁŦ #ٓ ®ƀŮsf8 Ŧ ĄŮvi®8‚8k¡Ŧv¡sàà ųŰŦƒ¢’ ĄƁŰŦŮƁŦſsűs ſsàà sk Űs¹»ű“© ƁsŽVź‚àà`%€ق¹€à੹os¥àࡂš ĄŦ‚àà‘à੘s¹Ɓƒkƀ€k¡“àà ĄsààŽ“iü €Ŧ“®ĄŦ’9Ɓ®Ŧ€ŮĄsŮŰŮ‘©¥àà> ős‚b ®“ ’™Űs®“űƁ‚ws űŦ® s®jk©“i¢“jv’ž“àà “ #ٓ ſs¹Ů“¹ŰŮƁŰŦŮ

89

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766

€© ۓ ۓƁs‚¢űŦŦŰſŦŮŦű“ €©k¹vcsü t“‚Ŧ‘©jƁv ŦŽs>¢ŰƒŮŦ‚Ŧ ٓ“®¡s©j© ũs7©¹‚sٓàà ® v “žŧv‚ ’sŧs8š€™ŰŮ «¡V‚šĄs…k¹ŦƁſšƁ‚©žƁٓ ſsš €¡€žſŦŮŦű“ŰŮũƁsf8Ąsv“fs¡ ſŦŮŦű“%ق¹ſŦ“k’ŦŮŦŰŮųs #€¡š €© ۓ ۓűŦ€¡sŦŰƀs… űŦ‚8j¹ U‚¢ŰŦ‚ŵ‚dűŦƁv ŦŮ’œŰƁŮ ƁŮs~7ƯƮ‘àà©ũssàà ŰŮſsš ūƁŦ’…ààfkŦ‚’dàà Ŧ’¹‚l űŦ€d #€©k¹ĄŰŦŮٓ »€ Ű®ٓ ũ€

s¥¡‚šĄƁŰŦŮƁŦſsűs ſs``=8 ’đđņŽsf Ŧ®¡s¥¡‚š‘jŝŦƁēšđ ’ŦŰſs¹Ů“¹’¹€Ŧƀق¹’©“‘¡€ŦƁ ŵ‚dŰŮſق¹Ż‚®¡sŦ“ž€vi #€k€ŰŦ‚€© ۓ ۓƁs‚¢ þsk>¡ŦűŦg’ű“©v´ ųŰŦƒ¢’ †`=8»ųsàà ¡‚ŸĄ‚àà‚8¹Ů ‘¡€ŦƁ’¹vàà Ŧ’8f¢ēšđŰŮŽsf Ŧ Ąsž‚¹űŦƀŮsf8àà Ŧ’“¢‚űŦ€àà¡s €kk¹ĄŰŦŮٓ ſŦŮŦű“ĄŦ‚ŧs8š€™ űŦ‚8¹űsŰs©>ſŦŮŦű“v “ž’¹Ŧ‚Ÿ


v´

ĄŦ‚’ŦƁ€kŧšź‚` v Ŧ€©f’©i¹^k ſŦŰsj©

%ŮƁƒŦ v>©ĄŰƁ‚™«Mſ€sƀ€űvl ſŦƒ©ſŦ“®’¹vàà ŦĄŦ’g©iàà Ɓ ųŰŦƒ¢’#ŮŦŮ…s¹ŦŰ«Mź‚àà` ĄƁþskàà>¡ŦűŦg’ààű“©v´àà

‘©;Ɓ‚ž‚8j¹ź‚àà`’¥k¡Ŧſsàà©s ’©“Ą“àà©i¹ſŦŰsààj©’®ààŦ“© ũs©k7»Ą“©i¹ſŦŰsj©%ŮƁƒŦٓ ® ’€kk¹ź‚`« ƒžũۓàà_sŦŰ ®¡Ŧ’s‚űŦ©àà>i¹’àà¥k¡Ŧ©Ů ſŦ“=8 Ŧ®¹“žt7 ٓàà źق #ٓ ®

%vf¢Ą“©i¹ĄsĄŰsj©†`ŚŻ“ ’ŦƁ€kŧš’ijűŦ®8kàà ĄsſsŰŮ ٓ ®ŰŦŰŮŦ<…¡ŦƒŦt7àà ’¹ €©f’©i¹^kàà ’´87ſŦŰsj©ĄŦ‚ űƁ‚Ŧ~7‚l®¡s™Űžs¥l#vàà Ŧ ſŦŰsœ‚7 ŠààjŰŮƴƯƀsŮŦقààƴ Ŧ“Ɓŧš’àà¹tib‘¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧs ŮŰŦ¢®‚©o’©i¹^k ĄŰsj©ĄƁŰ Ɓ skŰŮ’¹ĄŮŦ‚Ŧ%vàà ŦŮŰsl Ŧ ŰŮ‚8_©€kk¹®®¢€ű«_ ®Ŧ“ ŰŦ‚’©i¹^k ĄŰsj©’´8Ŧŵ‚d #€ŰŦŮ ĄŰsj©’gs ’¹ĄŮŦ‚Ŧ%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ ũsd¡sſŦƁŦ‚ààź‚`€ààŰŦŮ’©i¹ ŰŦŰŮŦŠààŮſŦƒ©…àà¡ŦƒŦt7àà ’¹ †`ŚŻ“#vàà ŦĄŰƁ‚™ٓàà ź‚`%€ ŰƁšŮs¡Ą“©i¹ĄsĄŰsj© ĄsƀŦŰűŦ®¥¡ŧŦ“ žsœkŰŮŧšŮs¡ű #vàà ŦĄ“©i¹ſŦŰsààj©ĄsààſsŰŮ ‚8l’¥k¡Ŧ’ààƀŰsàà Ŧs‚l®¡s™Ű €kk¥ƀŮsf8 Ŧ«MűŦ’©i¹ſŦŰsj©v Ŧ

€ű®t© š’cs’„ŦŮšſ€¡“ ź´ ‚’¹€ààق¹ž´Ŧſsggü ’„ŦŮšſ€¡“»®àài7ũsdsb ’jbſsàà>Ŧũ€ƀsàà“¹’cs ƀsœàà_ŦŮſŦ‚œàà_Ɓ²ž#€ààű® €ààk¡“¢® ſs8àà>iœŦ Œàà¡ŮŰs¹ ũŮs„ŦŮšſ€¡“’’¹ĄŮŦ‚Ŧ ź‚€¡sŦŰĄ‚8_©ſsű€ŰŦŮ #€kk¹ŮŦ€ààŦƁźƁ‚ààĄŰƁšŮsàà¡ ſ€¡“€€g8dſsƁ²ž…ŦŮ‘¡Ŧ ’ĄŦ‚ààŦŰƒe®àà¡sŦ“„ààŦŮš ®Ŧ“8Ąsv ‚lĄŰs¤ ‚ s #€ààŮ® …ààs¹ ŰŦŮ ’ààs7Ů Ɓ Ą‚àà «¡žsŝŦſsggü’8f¢’àà „ŦŮšſ€¡“€ksžƁŦ€ĄsŰs¹ ũ€ƀs“¹’ààcsŰŮ€ààŦ“® ’dsb‘¡Ŧ#€k¹Ůs<¡ŦŽ´8 ŦŮŦ‚Ŧ ‚®k7ſsààggü‘©àà_©žۓ` ŰŦِd Ąs„ŦŮšſ€¡“’¥k¡Ŧ ŦŰ€_=®ٓ7lŦŰƒeق¥ij #v Ŧƀ€©_¹…sŸ’

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

88


87

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


Ąƒ¤ š

’©lۓ8 Ů ŽƒkŰŮŲs7s¹ žű³ŮŦ“

ĄƁŰŦŰŲs7s¹ŮŦ“Ɓƀق¹‘lžvààk©s¹ĄƁŰŦŰ Ŧۏ¡“‚àà ƁŮƁ©¦©ž®ŧ“ Ɓ’8àà Ŧ¢ſš ’g©ŮġĢũ€’Ɓ©¦©ž®ŧ“ ũ´¥ €ks ƀق¹ƒžŰs=ƀsœ8àà ŮŰŮs¡ƀق¹ƒžŰs=ŦŰſš Žs¦=¡ ŦŮŰŮŦŰſš‘¡ŦűŦ€d#©Ů®ŰŦ‚ ƀűŦ€Ŧ’ŦŰſš€dƁٓ ق ŧ“ s¡ŰŦ¢® ſŦƒ©’¹v Ŧ‚¹ů’žű³#©ű®ų“ƀŦ“GŮ #€ sƀ€ ’8f¢ƀűŦ€Ŧ’€¡sŋj8s’¡ƁŮŦ űŦſŦ“®Ą€kű“Ɓ«àà=©Ąs’%’8¥ #ٓ ƀŮsf8 Ŧ‘_¡ƁšĄŰ“ s‚ sƮ/Ģ

’©lű‚

#©k¹®ŭ‚ŸŰsƱ»‚© ƀŦ‚jŦŰŹ‚vàà “¢ s’¡ƁŮŦžsWƁƀقà๫Ŧŧsgàà_«¡ŰŮŦŰŮŰš ƀق¹Ŷ“i=ŧ“ ŦŰſšƁƀق¹’s™Ŧſš’ààŦŰ »©k¹®’s™ŦŹ‚àà’Ɓƀق¹«ŦƀŰsààƁŮƁ űŰƁŧ“ vàà ŮsƁƀق¹’s™ŦŦŰŹ‚Ś ۀgšƁƀقà๒s™ŦŦŰŠ¡s‘ààƁŰ#©Ů® #€¡šŰŮ‚©j €kss©Ů®Vs s ‚8«¡Ž“ Ɓvs ģƮŵ‚’©k©“š¡“

ſƁ€ƒàà‚vàà “¢sàà¡Ź‚ààvàà “¢ “i©¹Ư %ſŦ“=8 Ŧ ’7Ʊ  %‚© ـƱ %Ź‚ŚƀŮŰű ĄŰ“ Ŧ sƱ %ŮŰš ĄŰ“ s‚ sŒ`%ƀs© fi ĄŰ“ s‚ sƯ %«M ĄŰ“ s‚ sž“ «¡%‘©ŸŰŦŮ ĄŰ“ s‚ s<kž«¡%©7ŝű ĄŰ“ s‚ sƮ/Ģ %  Ų€«¡ƀűŦ€Ŧ %«=© Ų€ưƀűŦ€Ŧ % Ą€kű“ ĄŰ“ Ŧ sư % Š¡s‘ƁŰ

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

86


85

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ſ“¢s“¢

ŧs>‘© ssٓ ‘fiƀŰsj ſق¹Ŧ€©ž ŧ‚™ưĢƮŰŮŦŰƀ€šv Ů’ـ#ġ €©k¹ƀŮsšŧsàà>‘©àà s«¡Ŧ€8Ŧ #€©k¹ ŧsàà>‘©àà s#¡ƁŰ…©žss #ٓ ®¡s“ ‘fi®s¡sžŰŰslŸ³s#Ģ ‘fi ĄƀŰsj Ű vf#Ư vàà Ů’ـsŦŰٓ #€¡‚©œ‚cŰŮŦŰٓ «¡#€©k¹Šààjƀ€ààš ŰŰslŸ‚ààœ¡ŮŰs ŽƁŦŰ’ ³s#ư ĄƀŰsjàà ®s¡sž ‘©àà sŮŰŦƁŦŰſš ŠjſšsŦŰٓàà #€àà©k¹ ŧsàà> #€©k¹ ‘fi‚àà¢Ŧ®ààkd¡ ƯưƱġĢģƲ sj űŦ ŦŰ ưĢƮ ـàà#ģ ŰŮŦŰƯưƱ€ s vàà Ů’s ŧs> ‘© s #€©k¹¹ƀ€š #€©k¹ŮŰŦƁ ³ sàà #Ʋ ’ ‘¡Ŧ ³s#Ʊ ŦŰ ààs ƳƮ ŰŮ ŦŰ ààŰ ư‚©>g Ɓ €àà©k¹ ŧ‚àà™ €©k¹ ƯsààŦۏààs #€©k¹Šj

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

84


®_¡ŦŰš

ƀŮsdŦŻ“Ɓs7¡ű®ŦƁ‚ŦU ŦŮĄ“ ’žs¢ģ Ɓ’8àà ŦŮ’œƁ‚Ŧ®Űs ˆ ĄƁŰŦŰŮŦ€«¡#ġ t‚Ɓƀق¹’s ³sĄ“ ’ŦŰsƁ‚Ŧ’_©j#Ư ’bgűŦ#ٓ ®ŠŦƁƁ‚ŦūƁŦ’bgs<¹ŰŮ€©k©7 #€k¡s©ŰŮŰŦŮŲ“®i¥ ’®d©7 ۓ ’s€©k¹ źss¡€¡ssjàà ĄƁ‚Ŧ»ſšĄsl8ŦsƁ‚Ŧſsj¹ vj>‘¡Ŧ’87Ŧ#ٓ ’8àà ŦقŰŦŮŲ“®j¹s¡Ɓ Ą³sűŦ€¡ssƁ‚Ŧ#€©àà sƁ‚Ŧ¥àà tŦ‚#ư #ŮŰŦŮsj ٓ ’g©i ’®œ8> _Ÿv_ž’bg‘¡‚³sŰŮƁŸƁ‚ ®¥ ŦĄŦ‚< #€ks¡ſs¡sžàà_Ÿ®Ɓ‚©’àà “¢ŰŮƁƀ€àà ƒ© „¤ Ɓ’8àà ŦŮ’œ’ŰŮġĢ’¡ƁŦűsŦŰ‘©Ÿ“#Ģ ‘¡ŦĄs“Ɓƀقàà¹ƀs78àà ŦsIs űŦĄŰs©àà> ŰŮŦŰsƁ‚Ŧ#€àà¡ŰŦقŦŰsƁ‚Ŧˆàà ‚¡űĄsàà“ wsŰs¹‘¡Ŧ®Ɓ€ŰŦŮ®‚ŦŰsƁ‚ŦűŦvjàà> ž‚űŦ€©k¹®d #€©àà_¥ſƁ‚©s“€àà Űvl ‚c’’_©jsj Ɓƀ€ t¡ŰŦsƁ‚Ŧ’¹ٓ ® #€©¡s©“j ŦƁ®s7` ٓ ũ´¡sWűŦ’€©¡sMv©d7ٓ ĄƁ‚Ŧ®ààd©7

#€k8>‚s7¡ű®d©7 ž‚ŰŮsj ĄsƁ‚ŦŦ‚¡ű ’8¥û ’ŦŰ’7kž’¥«¡#€àà©¡sMƀŮsšŦŰٓ vàà “ž#Ʊ ‚¢Ŧ#v Ŧ‚‘àà ƁŰ’ŰŮƁŮ“^ŰűŦƁ‚Ŧ^Ű ‚ƀ‚©’ŰŮư„¥‚€àà s€“isjàà Ąs“ ŦŰ€ Ű®‚c’®s ’¹Ɓ‚Ŧv_ž¹®Ŧ“#ģ Ɓƀق¹’8_švàà “žƀ€kk¹‡7gks¡ƀ€kk¹v¡“g #€©sNsƁ‚ŦĄƁŰ’ #v Ŧ ¹®i© ŦŰŮŦ€#€©k¹‚žƁ‚Ŧƀ€àà ƒ©ŮŦ€«¡s Š¡‚ ũs¹‚s€©_¥Ɓ‚ŦĄƁŰ‚®üb Ɓ^Ű Ą‚s Ɓ‚ŦŰٓààž#€©Ův¹‚Ɓ‚ŦĄsàà“ĄƁŰ űŦƀŮsf8 Ŧs#€Ů®sjàà ĄsƁ‚Ŧ’‚®d©7

ŰŮ‚¢Ŧ#€©k¹ősžŦŰƁ‚ŦĄƁŰĄsààŰٓžƁ‚ŦŲ‚ ®œŰĄsŽVűŦ€©8>’‚D®Ɓ‚ŦU ŦقŰs¹ ŦŰsƁ‚ŦĄƁŰ#€àà©k¹ƀŮsf8àà Ŧ€©Ŧ“®ƒ©Ɓ‚Ŧ ĄslV#€©sàà “¤‘©¡sžƁ³sũs¹‚sŽV‘¡Ŧs ¥àà sƁ‚Ŧ’Ɓ€©k¹ősžƁ‚ŦĄƁŰűŦŦŰ®s™Ŧ #€“ «_ s€¡ŰŦœƁ€©€ŦŰƀŦ“GŮ

83

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


’ŸƀŰŦŮŰŦ‚sٓ7j¹ŵ‚dŰŮſŦŰŦ“ žs ƁſŦŰŦ“ ƀs©¢sàà¡š Æv>©Ÿsٓ7j¹‘¡ŦƀŦŰÆ®¡sٓ7j¹ ’Ÿ‚Ɓ#v ŦĄŰƁ‚™s¡VŰ‘¡ŦŰŮũ´Ɓũs“7v¹Űsàà_»‚œ¡Ůſs© ‚Ą€€¡sv¹Űsàà_‘¡Ŧ»€kàà sűs<‚8j¹®¡Ŧ¡VŰŰŮ®Ŧ“©Šààsk slšűŦ€kŦ“®ſŦۓ ƀs©¢’¹€ŰŦŮ“ĄŮs¡űĄsŦۓck‘©j’#€ s ?‚»ſsƁٓŞ̓ »Ų“¹Ų“¹ŰŮŲ“7àà ƁٓŞ%€ks»€kk¹ƀŮsf8àà Ŧ ®¡slšŋ“` »ſŦۓ ƀs©¢»v¡slŰŮ####ƁŲ€»s©“ũsàà“7ƁĄŰs¹ ŰŦ‚sٓ7j¹‚b ŵ‚dŰŮ»€kk¹®ƀŮsf8àà Ŧ®j¹Ź‚Śs¡$Ɓũs©k7’¹ #€“ ‘šٓ7j¹ŰsŸŮŋsj8Ŧ’¥k¡Ŧ‚œ»€ŰŦ€ #€ s‘šٓ7j¹’ſs ŲŦ“ſŦŰŦ“ ƀs©¢ ſs¹Ů“¹ĄŦ‚Ɓ€ŰŦŮ®¢€sĄƒ¡‚“ ’¹®sűĄŦ‚ŋ“` ‘šٓ7j¹‚b ‚Œ©d™ſŦŰŦ“ ƀs©¢Ğ©gſs©ŰŮ‚b ‘¡Ŧ#v Ŧƀ€kk¹ſŦ‚œ»€ ŰŽsŰŮ űssŦ»Ů“ ŧ®s©¢‘šűŦ‚8l®Ŧ“©o_ks‘š‚¢Ŧ®8Ŧ‚¡űvàà Ŧ Ą“ űŦ#v sĞ¡eŰŮٓ“‘šűŦýƳĢŒ€kk¹‘©o®s©¢Šsk‘š Ůs¡űź‚`»v¡slŰŮ#€s¡®…¡ŦƒŦ»ſšٓ7j¹ũۓŰŮ‘šŧàà‚œ¡Ů slšſ€ŮŰŦƁŦŰ®l“sĔ‘©s8¡ƁſŦۓ ƀs©¢‘©ŰŮũs<¡ƒ7 Ɓsƀ“© ’8 sk ſ€ˆàà “‘šŧŒ€kk¹Ŭ´ŦſŦ“k’ƒ©‘©s8¡Ɓ‘¡Ŧ»€k¹® Ąƒ¡‚“ ’¹®sűƁſs¹Ů“¹‚b ŵ‚dŰŮƀƁ‚¢ƁŮs’bŦŰŰŮ#v Ŧƀ€ v Ŧ‘¡Ŧvs‘¡‚8l#v ŦĄŰƁ‚™ƁlŰs©àà>‘šj¥»€ŰŦŮ®¢€s #€kk¹ũۓ_« ƒž«¡sŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ’¹ ƀkŦ€¹®s©¢‘©;Ɓ‚žŠsk‘¡‚8l »€©fàà Ąs©“%űŦ€kŰs7ũs“7ſs©ŰŮ®s©¢‘©;Ɓ‚ž‘©oŠsk‘¡‚8l #®k©űžŦŮsƁ»Ů“Ş»s¡“ ŧš»““s¡“ »Ų€»®8©Ÿs©“»ƒ‚Ąs©“ #ۓeiƁ»‚ ƁŮ“»“»ſűŰŦ»ũŰů»?‚»Ų“7 »ž€k¢%ũ´ſs©ŰŮƁ

v´

ÆŮŰŦŮ®Ŧ‚b ’ŸĄŰŦ“ ƀs©¢¡VŰ ®¡ŦŮŦ“‘©o®iŦŠàà7k’¹€k8àà>®¡s¡VŰ»ĄŰŦ“ ƀs©¢Ąs¡VŰ s tiŦ’¹€űs<ƒ©®Ŧ“©ĄsƀŮŰƁš‚® ‚#v Ŧ®s©¢Šskslš s¡VŰ‘¡ŦŰŮĄ€ۓ ’v “¢sŦٓàà ®Ź‚ŚƁ®k7ĄsƀŮŰƁš‚ »v Ŧv= ‚ ĄŰŦ“ ƀs©¢Ąs¡VŰűŦv7ü’¹®sűsŦ#vàà ŦŸ“kP jCŹ‚Ś»ũs©k7»vàà “¢®Ŧ“©®¹Ŧۓ ’“¢¬© #ٓ ®M ƀŦŰƀŰŦŮŰŦ‚ٓ7j¹ŵ‚dŰŮſŰŦ“àà ƀs©¢s¡š Æv>©Ÿ ٓƁ‘©;Ɓ‚žٓ7j¹‚b »v “¢ź‚` ſ Ɓ € ‘©;Ɓ‚žvs¡ŰŮ’à๐¡ŰŦŮŮs¡’àà#ŮŰŦŮ Ąsƀ€űs ’k©š€©àà ŦƁŮ’®œ8> ŦŰslš® ‚’¹ŮŰŦŮs‘©;Ɓ‚ž®iŦ ųٓ ſ€®kd¡»€ààks®ĄŰƁ‚™ €¡s‘¡Ŧ‚skŮűsàà>ŦŰslš€Ŧ“®M ſƁ‚©®¹Ŧۓ ŮŦ“űŦſš®s¹ŰŦ€ààg #€ŰŦŮ’k©š€© Ŧƒ©ſss©¢sŦ#ٓ ‘àà© o Ą³sųűŰŦsàà‘©;Ɓ‚žĄƁsààslšt©‚‘¡Ŧ’àà ’¹€©àà s’8àà ŦŮ’“ŵ“ŰŮ#€k8àà>®¥¡V““© s‘©;Ɓ‚žűŦŸ“ààſsjĄƁs®¡ŦĄsƀƁ‚¢žsààW ũs“7’¹v Ŧ ‚ s ‘©j’#€k8àà>© Ÿ“‘¡Ŧũ´Ɓ ŦŰs‘©;Ɓ‚žűŦ ’ #€ŰŦŮ

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

82


ųű“š

€¡‚=t sk… “žſsžƁŮtiĄŦ‚ …f¹€¡‚ žsœàk’¹®s¥ ©k¹v¡sŰ€¡s ŋj8…ààf¹€àࡂ žsœààk#Ư s€©àà s’8àà ŦŮsž’ŧŦۓ #€©k¹ŧs=8ŦŦŰ®7 skƒ¡s

®¡sŽ€Ž€k€¡‚ ĄŦ‚#ư ~b ‘©k¦j#€ s7ƒ©slšŒ¹’¹€©k¹ŧs=8ŦŦŰ Ž€k’¹€àà sĄŰ“ €¡s7Ž€kssžŲsW #€¡s©ŰŮsžűŦ v ŦƀűŦ€Ŧsj …f¹€¡“àà ‘;jb’¹ſšĄŦ‚#Ʊ ٓ v_œŦƁ€©s7>¦…f¹Ą“i’ŦŰٓ Ąsž «¡ƀűŦ€Ŧ’ĄŦ’is#€©ŮŰŦ‚…f¹Ąsl8ŦŰŮŦŰ #ٓ€Ŧ“ t skv_œŦ€k ĄsžŰŮŦ€8ŦſsjűŦ€¡s…f¹’¹€© s’8 ŦŮ’“#ġ #€k¹űss¹¹s€©sN‚c8k’¹‘¡Ŧ’#€ svŦŰsj ĄŦ‚’Ɓſs¹Ů“¹ĄŦ‚’®¥©8àà ´žĄs…f¹#Ģ ‘¡ŦŰŮsž’¹Ŧ‚Ÿ#v>©t skſŦ€kŸſ³sàà>¢Űƒ Ąsv“fŰsŸŮv Ŧ‘¥PƁ€k¹®Ż‚s…f¹ »€©k¹®ƀŮsf8àà Ŧs…f¹‘¡ŦűŦ‚¢Ŧ#ٓàà ®ŸŰs #€©k¥ų“Ŧ‚ŦŰŧŦۓ Ŧ‚Ÿ»v ŦŧƁ‚žsœk…f¹€¡‚ ſsű‘¡‚8l#ģ #€ŰŦŮĄ‚«Ÿ“¹ƀűŦ€ŦssžűƁŰ’©ƁŦũss ŰŮ’¹

81

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766

® űŰƁ…f¹ ŮŦ‚Ŧ‘©’¹®<¡ŦŰۓ` ’¹vàà Ŧ‘¡ŦŮŰŦŮٓƁ »®s8¹ Ąsàà…f¹ žsW #€k8> ®àà űŰƁ …f¹ Ąs…f¹’à๮ààsŰŮ #€k s’8 ŦŮ®s Ąs®¢²¡Ɓ€¡s® űŰƁ €©Ŧ“=ƀ€kàà Ɓ‚űŦ®àà űŰƁ…f¹€¡‚ žsœààk tàà skƁ€k¹®‚žŦŰsžĄŮ“¢’¹®7 Ąsàà…f¹ ‘¡Ŧ ŦŮ#€ààk¹®‚dsjàà ’vàà ŦĄƁŰƀŮs©ž ٓƁslšŰŮŦ“ųقàà¢ſs¥ŦƁž‚€¡ss…f¹ ĄŮs¡űŰs_ųűŰƁžsœk’¹sŝšűŦ#€àà s’8 ŦŮ ²®j¹’vj>‘¡Ŧ€¡sٓ ®ŮŰŦƁsž’kàà sž’ #€ sƒl<‚¡žźsbdŦ ®8s¡ŮſŦŰsj© €k8>ƁŰ’ƁŰsžžŰƁ¥àà_stiŦſŦŰsj©‘¡Ŧ ƒ¡sàà ưs¡«¡s®¡s…f¹€àà¡s©Ů‘àà©j’ “i€¡sŮŦ‚ààŦ‘¡Ŧ…f¹#€kk¹ĄŰŦ€àࡂ ‚œŰƒ Űs¹‘¡Ŧ©Ů#ٓàà_ űslšĄsžs€ s’8àà> ®8=àà ’®8s¡ŮſŦŰsj©ŰŮsž ű’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ #ٓ ®ſsŰŮ

ti»sž’¹ŦŰźƁ‚ààd’ij‘¡Ŧsjàà ŋj8 s`t sk’#€¡Ŧƀ€©kàà v Ŧſs>ŦžƁŮ ٓ“ŰŦűsŰŮs…f¹űŦ®“k8ŸŦ“Ŧ’_©j €¡‚ ŰŮŦŰsj Ůs¡űĄsŽ€‘¡Ŧ®s¢’¹v Ŧ ®d™Ɓ‘©kŸ’’¹‘¡ŦĄŦ‚#€kk¹®¢ŰŮ‚

#ق¹€Ŧ“ «j¹sj ’‚¡űũs¥€¡“_ŰsŸŮ ſs¹Ů“¹…f¹ Űs‘©ƁŦĄŦ‚€©Ŧ“ ®’¹€¡ŰŦŮ®¡sž“őٓàโ¢Ŧ »^Ű€ks®fi8=ũs¥€¡s€©k¹’©l…f¹…¡Ŧ‚ ĄŦ‚#€©ŮŰŦ‚àà’“ŮۓŦŰſš®àà8ŦŰƁ„ààk v Ŧ‚8l€kk¹®sž’…f¹Űs‘©ƁŦĄŦ‚’¹®s¹Ů“¹ ſ€© “ž’s€©k¹ƀŮsf8 Ŧ‘ ƁŰƁŮs Ąs^ŰűŦ ®j¹ũss ŋ“jdſs¹Ů“¹‘¡Ŧ#€“ t©‚…f¹ ’¹‘ ƁŰĄs^ŰűŦƀŮsf8àà Ŧ‘¡Ŧ‚sk»€ƁŰ®ƀŦŰ #ٓ€Ŧ“Şűs ¥_ٓ ®Œ©9¹ŮƁű €©Ŧ“®v Ŧ‚ų“Ɓtk‚žƁ‚œŰƒſs8¹Ů“¹‚¢Ŧ Ɓž‚s…f¹‘¡Ŧ#€àà©k¹ƀŮsf8àà Ŧ®‚ŸĄs…f¹űŦ ¥_sſs_ق¹ƒ©WĄŦ‚Ɓvàà Ŧ‚¡žźsbdŦ ĄŦ‚€©àà s’8àà ŦŮvŮ#ٓ€©Ŧ“ ƁŰ’ƁŰĄ‚8j¹ »€©k¹ƀŮsf8 Ŧ’k sžſƁ€ƁvŚĄs…f¹űŦſs¹Ů“¹ #€k¹®MŮŰŦƁt© šslšĄsž’s…f¹’“¢‘¡Ŧ’¹Ŧ‚Ÿ


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

80


79

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


قƁſű €©k¹‚cŰsl Ŧ"Ư ŰŮ‘¡Ŧ‚skvàà>ààsjàà ®àà Ɓ‚‘¡Ŧ ‚cŰsl Ŧƒ©ŲƁ‚’Ŷ“‚Ąsvjàà> ٓ كssŦŰٓ ’´ŮۓŮŰŦ“Ɓ€©k¹ ®_¡ŦŰšŽ€’Ÿ€¡ŰŦŮv ƁŮ%€¡ŰŦœſs©ŰŮ v ƁŮ’“œŸŦŰƁŦĄ“Ž€ƀàà s’8 ŦŮ Is ˜sàà>slk¡Ŧ€©¡“œ€©¡“œsfbƀ¡ŰŦŮ ũs©¡ƒŮŰŦƁ€àà©Ŧ“ ®‚¢Ŧ®8#vàà s €¡‚©œ«j¹"Ģ …©ſsكsƁsjàà €©k¹®Ųs>Ŧ‚¢Ŧ #€©k¹ſs©ŦŰٓ ®i¹‚cŦ€sŦ€¡“àà_ #v>©slk’¹€Ŧ€sj كs€¡ŰŦœ sŰs¹vàà Ŧ‘¥PƁ€¡ŰŦŮ’ieàà_ƀűŦ€ŦűŦ ®M«j¹ſŦ‚œ¡ŮűŦŦ‚Ÿ»ŮƁ‚ŰŮſs88àà ŮűŦ ’8 ŦŮvà ¢s’g©ià ź´8 ŦŰŮƗư »€©k¹ƀsœ‚©Ůٓ źŦ‚ Ŧ’‚¢Ŧƀ¡‚©¢ €© s ’’¹€ŰŦŮ’´’s`s ’¹€k8>ĄŮŦ‚Ŧ #€‚©œŦŰŰs¹űŦĄŦ’ “¢Ɓ€kk¹«j¹sjàà ũs©¡ƒĄŦ‚ŦƁĄƒ¡Ű’s‚ŰŮ’g©i ź´8 Ŧ ſs8àà ƁŮ®8ƁŰŮsƁۀž»‚Ŧ“ »ŰŮŦ‚àà ’¹v Ŧ‘¡Ŧl#v Ŧ‚¡žsŧsk8Ŧ® Ɓ‚ Űs¹űŦ®¡svjàà>€kŦ“®sjàà «¡Ůƒ €¡€l«¡_Ÿ’s‚cź´8 Ŧ‘¡Ŧ’sj Űsk¹ŦŰ®Ŧ‚œ€©k¹®dàà #€‚©œƀ€l‚ŦŰ »v ¢®j¹ſŮŦŮſsàà_s’¥i#€©k¥ƀsœ €©€ƀűsŦƁ€©k¹Ůsj8ŦſŦ‚œ¡Ů’Ɓ€¡ŰŦœ ‚>js® Ɓ‚ũs©¡ƒĄŦ‚ŦŰŮ€©k¹®d

#€kŮſs_sj ’ŦŰſs ٓ ’´ ƁŮ‚v¡s™Ű’¹€© ‚Ŧ“’ĄŰ“ ٓ ũs´8 Ŧ‘¡Ŧt©‚‘¡Ŧ’Ɓٓ sź‚

Ź“iſŮŦŮſs_ĄŦ‚€©k¹®8‚’¡€7ŦŰ ’ſsكssàſق¹ĄŮۀjĄŦ‚à"ģ #ٓ ’Ŧق…kƁĄ‚¥ €©k¥‘©“…Ŧƒ¡ƒ ĄsſŮű‚v ŮűŦv Ŧ‘¥Psj ŲƁ‚ €©€vŦ‚8 Ŧٓ كs’"Ʊ ųŰŮŦ‚’¥k¡ŦűŦsàà¡»€àà svŦŰsųŰŮs ® Ɓ‚’ŦŰٓ ŧssſs8àà ƁŮŮŰŦŮ€` ŦŰٓ ‘ůſs¡sšűŦ‚8àà_©slMs ŋ“jd Ą“jv ŮűŦs¡Ɓ€ s®s7`€k¹ũ“Ů ws‘¡ŦƁ€kk¹®®àà Ɓ‚ũs©¡ƒ‚©¢ŰŮ #€àà sۓGŮ€¡š®MƁŦ®àà Ɓ‚’’¹ٓ #€k s’8 ŦŮĄ‚8àà_©Ų‚8 Ŧ’¹ٓ ® ’¹€©Ůſsàà_Ɓ€©k¹ų“àà¢ŦŰ…àà¡sl‚ ®ƁŰſŦ‚ü’bg’sj كs’¥k¡ŦűŦ7 Ž€jƁŦsààƁ€àà©k¹®őŰŮŦŰƁŦŲsàà>Ŧ #€©k¹sſsààk©j ŦƁŦ…ààŦŰšűŦ€àà ‚ ĄŮۀjĄŦ‚ƒ¢‚»ƒ¢‚»ƒ¢‚sŦ»€©8> ###ƁőŰsž»sjk©àà 9®ü¡‚fĄs’s‚ ƀŦ‚©Ɓ€Ɓ€©k¥‘©“ųŦƀŮŦ“s ’ƁŦsàà ss‘¡Ŧ‚ààƀƁ´#€kàà s€©f€kŦ“® v ¢€Ŧ“ ƁŦĄŰ“GŮƁv©s7`#€©¡“œ €©Ůſsk©j ŦƁŦ’Ɓ€©k¹v7üٓ كs Ɓ®fkũŦ‚c€àà €Ŧ“Şų“Ŧ‚’¦šsŦ ’s‚Ɓv Ŧųٓ Ąs‚àà ƒ©Ÿ’j’¹ ƀŮŦ“s ƀŰsŰŮsjàà ’¹v ŦĄƒ©švsŦ ƁŲ‚8 Ŧ’j‘¡ŦųűŰŦ® Ɓ‚ĄsĄƒ¡Ű #ŮŰŦ€ŦŰ®Ŧ‚œ #€¡ŦƀŮŦŮƁŦ

ZÅ{Z»Y{Ä]

ºÆ»Ä̏Âe

ĄŮŦ‚Ŧ»€©k¹ƀsœ‚©Ůٓ źŦ‚ Ŧ’‚¢Ŧ sj ’’¹€ŰŦŮ’´’s`s ’¹€k8àà> »ŰŮŦ‚#€‚©œŦŰŰs¹űŦĄŦ’ “¢Ɓ€kk¹«j¹ «¡Ůƒſs8àà ƁŮ®8ƁŰŮsƁۀààž»‚Ŧ“ ƀ€l‚ŦŰŰs¹űŦ®¡svj>€kŦ“®sj #€‚©œ

«¡ ſŦ“ààk ’ sjàà Ą‚©œ©žŽsŰŮ»ŮsŦŮ ĄŰŦƒ¢‚ĄŦ‚ààۓààŦ ®àà Ɓ‚ àà Ŧ‚ ƀűsŦ€¡s7sŦ»€©8> »s’ieàà_’¹€©€ ſsààكsűŦŦŰsjàà €¡ssjàà #€k¹s ŦŰ ƁŦ €àà©k¹ ®dàà

#€¡ŰŦŮ’œŽsüàà “ «j¹sj ’‚¡űũs¥ Ůs<¡ŦűŦ’àเkk¹® ‘¡ŦŰŮ®8ŦŰsƁ…k €©k¹Ą‚©¢“isààűƁŰ Ɓ®“ ’ƒ©Ÿ’js #ٓ Ŧ‚Ŧ® “

€© sŲs>ŦsƗƲ ſsكs’ŧŦ“ űŦ7»® Ɓ‚űŦ7t ƁŲ‚8àà Ŧ’“¢‚űŦŰƁŮ’ààƁ€àà©k¹‘ààfi v7üƁŦsŲsàà>ŦƁ…ŦŰšs»®ààŦ‚œ ’ŦŰ®àà Ɓ‚ź‚’¹€©Ŧ“=ƁŦűŦ#€àà©k¹ ’¹ۓbsjƒ©Ÿ’ààjŮŰŦœƁŮŰƁs©ſsàà© ũŦ‚ s Ɓ®¡skàà šĄsűƁŰűŦ#€sNvàà> €©€ƀűsŦƁ€©k¹v7üſsààٓ ĄŮƒs #€ sĄŰssj ‘©Ųs>Ŧ®j¹ űŦ’¹€k¹®«j¹sjàà ’ũs¥‘¡Ŧv¡sŰ űŦŋi7ŋ“jd’¹®¡s®8ŦŰsƁ…kŮs<¡Ŧ ĄsŮsŦŮƁŲƁ‚ŹŦ‚ ’® Ɓ‚ĄŰŦƒ¢‚ űŦŦ€sàà¡Ɓ€©k¹Ą‚©¢“i€àà¡š®ſŦ“ #€©s¥slšũ€

€©k¹v¡‚¡€ŦŰũs s7ŰŦ"ġ ƀŰsŰŮžƁŦ€ààۓ ’sjàà ŰŮs€©k¹ŵ‚ sj ‚àà>js®àà Ɓ‚’Ŷ“‚˜sàà> ſsj¢sj ‚>j’¹ĄŰ“ ’€k¹®v7ü #ŮŰŦŮŦŰۓŦŰŮvs Ů€`ſsŰŮs€k¹® ’¹€©¡“œƁŦ’Ɓ€àà©k¹v7üٓ ŰŮssàà ٓ ®àà Ɓ‚ŮۓŰŮŦŰƁŦſs<©Ɓ®Ŧ‚œ ‘¡ŦsŦ€©8àà>‚¥àà_8ƁŦűŦƁ€©k¹®őŰŮ sjàà ’€©Ŧ“=ƁŦűŦ#vàà sj ®àà Ɓ‚ ſsٓ ®àà Ɓ‚ĄŦ‚s€€®s¹v‚ #€©k¹Ąƒ¡Ű’s‚ƁĄ‚©¢©j`®¡slk’ sƀŮŦ“s sˆŦƁۉf’v7>€¡ssj Ɓs®Ŧ‚œűŦ€àà¡ssààŦ»€©àà sŲsàà> #€©k¹Ą‚©¢“iƒ©Ůۓ®Ąs’i Ŧ€ ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

78


77

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


┼┐┬Њ┬бs┬Њ┬б

┼▓s>┼д┬ѓ8_┬Е┼┐┼А┼░┼«┼┐s>┼д┬њ┬╣┬«k

┬ђk┬╣┬«┬«8=7 ┬Њ ┬«┬юs к▒к▒┬њ┬╣┬ђ ┼░┬«┬ѓc┬њt┬Е┬ѓ┬Љ┬А┼д┬њ ─ё┼д┬њ┬ѓкЂ┬«`= ┬«┬б┬ђ┼▒─ё┼д┬ѓ┼й┼Акђ┬ђ┬А┼д┬Љ

кђ┼░кЂ┼«┬«┬юs к▒к«┼┐┼дкЂ┼д┬╗┬і┼дкЂ┼░┼«#┬ђ s┼┐s>┼д v ┼д┬«s┼й┬┤g8 ┼дкЂ┬ђ┬А┬ђ─ё┼░s8=┼«┬Њ ┬Ф┬А ┼░┼«┬«i┬╣┼░┬Њ ┬њ┬њ┬╣v ┼д┬«k ┼йs┬Љ┬Е┼░┼«кЂ ┬«┬б┬ђ┼▒┬«i┬Ю┼д─ёs┼Дs=8┼дкЂ┼Еsj┬Еj`┼┐┼А #┬ђ┬ѓ┬Е┬б┬«┼Е┼░┬Њ┬Ю ~├а├а┬Е┬Ў┬Њ ┼▓sk├а├а_┼дкЂ┼░ ┬╗┼┐┬Њ├а├а кЂ┼д┼« s├а├а┼д┼« ┬Љ┬Е┼▒┼дv┬Е┬Њ`d┬«┬юs├а├а к▒к«┼░┼«%┬ђ┼«┬« ┬Ѕf┼д┼░┬«┬А┼д┬ѓ┬б┬і┼дкЂ┬ёss┼д┬╗v ┼д┬њ8┼░ s┼░┼«─ё┬Њ┬ђ├а├а┬Е┼д┼▓s├а├а>┼д┬Ф┬АкЂ┬љ┬Еk┬╣┬« sкЂкђ┼▒┼░s7┬ё┼░┬Њ├а├а ┬Љ┬Еj┬╗┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ ┼«┬Њ ─ёsv┬ЕisкЂs├а├а┬«┬Аs┼д┬Њ┬њ┼і┬ђ┬А┬ђ├а├а кЂ┬«k┬Е┬ђ┼▒┬Њk┬Љ ┬Љ┬А┼д┼░┼«#┬љ┬Е8├а├а>┬ђg8d ┼░┼«┬«┼А─ёs┼йs ┼░┼«┬њ┬╣┬«┬ю8> ┼▓s├а├а>┼д #┬ђ┼░┼д┬ђ┼«┬ЊкЂs┼░┼«┬╗┬ђk8>┬Ё┬Е┬ъ

┬Љ├а├а ┬«8=7├а├а ┬Њ ┼«┬Њ├а├а ┬«┬њ8f┬б┼І┬Њjd ┬Ї┬ЕgC┬Ф├а├а┬Аs├а├а┼д#┬ђ├а├а sk ┬«├а├аM┼йs├а├а кЂ ┬њ8f┬б┬Љ┬А┼д┼║┬┤ sкђ┼«┬ѓ┬╣┼│┬┤s┬«>┬Еi┬ю┼д #┬ђk┬╣vs┼д┼░ ┼▒┼д┬њb┼д┼░┬Љ├а├а┬А┼д┼░┼«┬ђ8┬Аs┬Њ┬А┼▒┬ђ├а├аk┬А┬ѓv┬Аs├а├а

кђ┼«┬ѓ┬╣┼й┼дp ┬│s┬њ┼йs ─Ак«─ёs┬«├а├а>┬Еi┬ю┼д к▓к«┼┐s┬б┬ђ┬Њ├а├а ┬Ё├а├а ┬ѓ┬ъ┼┐s├а├а┬Е┼░┼«#v├а├а ┼д U ┼д┬Ђ┬б┬ѓ v├а├а_┬ъ┼▒┼д┬ё┬ъ┬ђ┼д┬њ8f┬б┬ђ┬Ю┼░┼« ┬«8=7 ┬Њ ┼▓s>┼д┼Іd┼дкЂ┬ѓ┬ю┬А┼«┬«┬юs к▒к▒ ┼▒┼д┬ѓ┼«s t┼д┬ѓ┬њ┬њ┬╣─ё┼дкђ┼░кЂ┼«#┬ђ┼дкђ┼«┬ѓ┬Ц ┬«┬А┬Њ<_┼д┼«кђ┼░кЂ┼«s┬А┬«┬╣┼«┬Њ┬╣┬╗┬«┼д┬Њ┬Њкђ┼░кЂ┼« #v ┼дкђ┼«┬Њ┼┐s ┼д┼░┬«├а├а┬╣┼«┬Њ┬╣кЂ┬«├а├а┼д┬Њ┬Њкђ┼░кЂ┼«┬ђ├а├а┬Ю┼░┼«к»─Б ─БкЂ┬њ8├а├а>┼д┼«┼«┬Њ ┬«├а├а┬б┬ђ┼▒кђ┼░кЂ┼«┬Љ├а├а┬А┬ѓ8l ┬Љ┬А┬ѓ┼«s ┬«┬А┬Њ<_┼д┼«кђ┼░кЂ┼«┬ђ┼д┬њ8f┬б┬ђ┬Ю┼░┼« #v ┼дкђ┼«┬Њsl┼А┼┐s┼▒

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

76


Ź³Ŧſ€¡‚ ſs8 ŦŮ

Æق¥®8¡s¥ „¹¬©%€© ‚žŰ ŦŮ’ۃ ‘#ٓƀقƁŰŹ³Ŧ’¹®“jˆg %vf¢ősŸ #žŮŦŮ„žƁŰųŰ³Ůư

75

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766

’€¡‚ Ź³Ŧ«à¡ŲŦƒ¥ŰŮŰŦŮ’ۃ «à¡űŦősàŸ €dűƁŰŦŰŹ³ŦŰŦŮ’ۃ’¹€ ŰŦ‚ #Ű³ŮƯƮƮvj© €šősŸŹŦ‚à ŰŦŮ’ۃ€dűƁŰs Ŧ#€€¡“C ’³Ŧ#žŰŦŮũŦ‚àĄ€‚7 #ſŦ“ fà o8%vf¢Ɓ #ق „žƁې“žſ“j#ƀŰŦ€àĄŮŦ‚¡Ŧ%ŮŦ ŮŧŦ“ősàŸ #ƀ€ ū‚ ƁŰŽ“àž’j’à š#’à ®M% vf¢ŰŦŮ’àۃ #žŮ‚¹ #ƀ€lƁŰƀقŹ³Ŧſ“j„ž#’ s %vf¢ősŸ Æ®k¹Űs¹®ŸųssĄŦ“ ® %vf¢ŰŦŮ’ۃ #k¹ŰŦƒ¢‚®_¹’ ‚ųssžŦ“ ® %vf¢ősŸ ’ƁŰƀقàŹ³Ŧ’à¡’¹’à ®M%vàf ¢ŰŦŮ’àۃ v Ŧ¢®_¹’ ‚ Ƃ7 ’ŸƀقŹ³Ŧ ’ˆg#‘©7 ³s#I“®’¹’“id%vàf¢ősŸ ưv©isĢƮƮ#…j8 Ŧ¢®_¹’ ‚ ’%vf¢ősŸ #v ŦƀقŹ³Ŧ’¹¢®M®>¹ #žŮ‚¹ٓ Ű³ŮƳƴƳƁ8 Ɓ‚ĄŰ³ Ů ſƁŦűŦ%€© ‚žƁ€¡ŮƁŰősŸŰŦŮ ’ۃ€dƀs«¡


ųű“š

©>k8 Ŧs’_© ĄƁŰ’k©8ž #€©k¹ŰŦ‚¥ »s¹ſ€ «_ űŦ„žv¡slŰŮ#ģ ĄƁŰž‚Ą“ààisŦŰ®àà¡´ ^Ű ®i7Ąs^Űs€©k¹Ŧ‚ŦŰs¹~bàà

#ٓ_ƀ€¡Ův_žűŦ ŦŰ®¡´ ^Ű€¡s’i‚‘¡ŦŰŮ%’8¥ #€©ƒź‚ ĄƁې¹®i© ſŦƒ©’ s¡ƀ€kk¹vsűŦ€©Ŧ“®»ſs¡sžŰŮ#Ʋ ss¡s^Űv©79ĄŦ‚‚i©¹Ą‚¤ Ŧ #€©k¹ƀŮsf8 Ŧſsź‚ ſق¹“_8 %‚¹ ĄŦ‚sj ŰƁŮ‚©j ’¹€©k¹vŮ ’¹€ s’_© Ŵ“`=Űs¹‘¡Ŧ sj #v Ŧٓ“‚k©Ɓŧš’¡sžŰŮ ®`= ’g©iàà ’sk€©Ŧ“® ^ŰſsŽƒk®i ŦŮĄsas¡ٓ #€©k¹ŧs=8ŦŦŰ‚©¢ŰƁŮ €k8>ŧš’¡sž«©Ɓ‚¹ŦĄs^Ű sſ€àà «àà_ űŦ„ààž’à๠#€“ ®ŧš€™Ɓ“_8>

vsŦŰſšĄs¹t>ŸsƁ’8 Ŧ¢ «©Ɓ‚¹Ŧ^Ű»xkfàà Ŧs„¤ #€©k¹ ĄŦ’‚™¥ ’Ɓ’8 ŦقŦŰ®¡´

‚cŮۓŬ‚ s€©ƒ©>k8 ŦĄƁŰ s€¡ŰŦœ#ٓàà Ůs<¡Ŧ’àà_© ĄƁŰ #ٓ «_ ŋis¹^Ű ’i©àà Ɓ’»ſ€àà «àà_ űŦ€d#ư ŦŰ‚cŮۓŬ‚ ŰƁŮ»‚àà©¢ŰƁŮ‚©j ĄŦ’8àà>‚Ŭ‚ s#€©k¹Ą‚àà©¢ŰƁŮ #ٓ Ůs<¡Ŧ ^ŰűŦ®j¹ŰŦ€ààg’i‚‘àà¡ŦŰŮ#Ʊ Ą‚œ¡Ůź‚ ŰŮ»’8àà ŦقŦŰ®àà¡´

ũۓ’ààƁ’8‚¢ŦŰ^ààŰ’ààs™Ŧ #€©ƒź‚ ĄƁŰxkf ŦsĄŦ’‚™ ®š9Ą‚œ¡Ů^Ű€d’i‚ŰŮ#ġ ^Ű’’¥k¡Ŧ‚ƀƁ´s€©k¹ŧs=8ŦŦŰ ’Ÿ‚®¡s7¡ű’#€ààŮ®€d®¡´

î ®š^Ű#€àà¡Ŧƒs©ƒ©ſš‚8àà_© ũۓ’xkf Ŧs’¡³’’¡³ũۓ ĄŦ’‚™ũۓ’7’àài‚€ks #ٓ ƀŮű€¡s^ې¹Ɓ űŦ€ààdƁ€à੃Űs¹ĄƁŰĄŦ’àà‚™ ®š^ŰsŦۏj‘©j»ſ€ «_ ’Ɓ‚^ۂžŦŰ®¡´ ^ŰŊـ<#Ģ

%űs©ŮۓžűŦ“ tàà skĄŦ’àà_© ź‚ s¡’àà_© ‚©¢ŰƁŮ‚©j ſ“is ©>k8 Ŧƫ ũŰšſ€i¢®šƁ®¡´ «©‚¹Ŧ^Űƫ “iƫ xkf Ŧƫ ‚i©¹Ą‚¤ Ŧƫ »’_© ĄƁŰ‚Űs¹ĄŦ‚ŦĄs«©k¥ ®Ŧ€kŸ€®¡s7¡ű»®¢Ůsàà ‘©ŰŮ ĄŦ‚#ŮŦŮ€kŦ“ sj ſ“© Ŧۓ¹Ů’ ŰŦƒŦ’ūs©8Ŧs«©k¥’“¢‘¡ŦžsŝŦ #vàà ŦŮ€©Ŧ“Ş®s ũŦƒàà©lDƁ «il8>ĄŦ’_© ź‚ «¡®s¹slk ŦŰſsſs8àà Ů‚kƁƀق¹ŧsàà=8ŦŦŰ #€©k¹…¡sűšſšĄƁŰ %Űs¹ĄŦ‚ŦųƁŰ „¤ Ɓƒ©Wŋis¹ŦŰ’àà_© Ŧ€8Ŧ#Ư #€©k¹ősààžŦŰſš~bàà žsW¥Ŧs ’àà_© ĄƁŰŦŰ‚cŮۓ©àà>k8 Ŧ

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

74


73

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

72


71

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ſs¹Ů“¹®‚¢‚

€©k¹Ŧ€©žŦŰź´8 ŦƯƮ

‘‚¡“`ŮŦ€ŦƁsŽƁŦ ‘¹œŰ€d‘¹s¹ŦŰ •˜´ ’“’“ •˜skƁŭ‚ v“ •8>h ŦŰٓ Ś •8>ſƁ‚m’“œŸ ٓ^kLss8f¢ ٓ^k űŦųŰŦ“:Ů v ŦŮŰŮ’»ƀ‚<kž’ v ŦŮ‚7 ‘ű•>’ ſs¥Ž:ٓ ’žŮŦŮ ſŦ“ilž8 ۏ9 8>h ŦŰٓ Ś 8>ſƁ‚m’“œk:Ŧ ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

70


69

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ĄV““k¥

»©>©VŰs %ĶǥŁļĬǡǙǗs©¹“ Ƴ‘©ŰƁŮƁ®i ŦŮ’cs^©¢Ʊư #v ŦPureView‘©ŰƁŮ«¡»ŮŰŦŮ űŦſ“ũŰsŜŦ‘¡ŦćķıĈıňĵıv¡s>Ɓ€©¡o7

sŦ»Ů‚¹€Ŧ“ ƀŮsf8 ŦPureView€‚s®k©ŰƁŮ ĄƁŰ‚’¹®i>¥©žsœġƯ’®i>¥©žsœƳ®k©ŰƁŮ #ŮŰŦŮŰŦ‚ƳƮƳs©¹“ sٓ Ž“àà`ü‘¡Ŧ®s¡ŰŦűsŽsàà7Ů’ààs©¹“ ®adĄŦŰŦŮ’¹€ s®PureViewűŦƀŮsf8àà Ŧ Ɓ‚¡“`ƀ€ààkk¹vàà©79’8‚àà_©žĄsà஢²¡ƁűŦ ‘©k¦j#vàà Ŧ‘©ŰƁŮŴ“`=ĄsààŰŦƒŦž‚ ŰŦ‚ƀsœ8 Ů‘¡Ŧ“iŰŮ®iàà>¥©žsœƯ#Ʊ®k©ŰƁŮ #v ŦŮ€Ŧ“

#ٓM€Ŧ“ ®àà‚d‚ààœ¡ŮűƁŰƁŮŦŰĶǥŁļĬǡǙǗ v©issŦŰٓ ſ“ũŰsŜŦ‘¡Ŧvàà ŦŰŦ‚s©¹“ ’¹®>© skeŰŦ“«¡#€¡sM’™‚© ®VŰs VŰs űŦ®s7©8àà_žv©isv Ŧƀsœ8 Ůvàà_žŰŮ Qi„‚¡ŦƁĄƁ‚©ŮŰŦ€s8àà ŦűŦƁŮŰŦŮŦې© ® #ق¹€Ŧ“ ®s7©8_ž s©¹“ƴưƮs©“»© ®VŰs ®¢²¡Ɓ‘¡ŦűŦ’8 ¢ žŰv¡ssœ©¢Ư»®i ŦŮ’csvàà¡ssœ©¢ƱưĄŦŰŦŮ #ٓ€Ŧ“ ĄŦ’8>ưĄƒ‚sœ©¢Ư#Ģƀ€űŦقžƁ #€ s®Īš®¦k¡Ŧġ#Ģƒ©ſš…¡sM’üf ٓƁƀsœ8 Ů‘¡Ŧſ“Ŧ‚©ž’¹®sd¡s űŦ‚œ¡Ů®¥¡

®b¡Ŧ‚ U Ŧ¢‚àà vàà_žűŦ„žƀ‚ ³ss©¹“ ƯĢۓ¡‚l ƯĢ’7k ŰslŸv ŦŰŦ‚v= Űs©àà> «¡ŰŮŦŰٓ ſ“űƁ€k¡Ɓ€¡€ŰŦِŸ‚ž‚7s8¤

#€¡sM®‚dvs Ɓ‚¥¡sső‚8_„Ŧ‚fk¹ ®k87ſ“ũŰsŜŦ‘©ƁŦĶǥŁļĬǡǙǗſ“ũŰsŜŦ ĄŦ‚s©¹“Ŋ‚s Ɓv Ŧs©¹“v¹‚ ƳűƁ€k¡Ɓ‚ ‘¡Ŧ’Űs©àà>ŮŰŦŮŰŦ‚ſšŰŮ’¹®Ŧ‚üűŦūƁ‚ #v ŦŰŦƁ€©Ŧ® “¢ ſ“ààũŰsààŜŦƁŮűŦĄ‚àà¡Ɓs`…àਫ਼űƁŰ€ààkŸ űŰŮſƁ‚©’ĶǥŁļĬǟǙǗƁĶǥŁļĬǡǙǗĄűƁ€ààk¡Ɓ Ž€’¹ƀقà๞´ààŦŋààŜŰs©¹“ſ“k¹ŦƁقàà¹

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

68


®ji

ſŦ‚8 ŮŦ‚Ÿ Ąűs« Ɓ‚ s‚>žƁ€kk¹® ÆĄűs‘© s s‚8 Ů Ąűsàà ŦŰ ŰŮsƁtŦ‚…g v©sd’ŦŰs‚àà>ž’¹®sŰŮ»€kk¹ ſŦ€kj_ŦŮűŦ®Ɓ‚¢sŦ#€k¹®¡“_ ŦŰſšƁ€k8àà>©Ŧ“’àਖ਼‚‘¡Ŧs #€kŦŮ®’8ŰŰsk¹ŰƁŮűŦƁ®j¡€ ũsdsb»ƒ¡‚8>©8©ƒf¡³ųŰŦƒ¢’ Ąsſ“j©’¹€kŮ®ſsàà_‘©ggü s€ààkŮ®~àà©‚àà‚ààſŦ“àà“ »€kk¹ĄűsààŰŦŮŭ‚ŸĄsĄűsŧs7àà Ŧ ŹŦ‚àà ’ƀŮsĄsſ“j©’¹®ààsŰŮ ’¹Ą€¡€ũsdsb#€ƁŰ®s« Ɓ‚ ſs_»€k8>žsŝŦŽsŰِſsk¦j ŰŮsſ“ۓs‘©k’lŦ“’¹€kŮ® ĄsĄűsŧs7 Ŧ~©‚’‚<k»ŰŮsŰ #ٓ ®€“űŦ€dũƁsf8

67

/

www.ertebat.ae

/

ƁsŰs7Ŧ»‘©àà_©žĄsààŰƁs ũƁsf©ŮŦŰ®sj8ŦĄsŰsc8Ŧ ſŦ‚8 Ů‘©sĄűsŧs7 Ŧŧs=8ŦŰŮ ’¹®ààsŰŮ»€k8àà>ŦŮ®ſŦ‚àà>žƁ ‘¡Ŧ’¹€Ů®ſsàà_€¡€ũsdsb ’’8àà>ŦƁƁ®8àà>¡űŠŦƁŰŮũƁsf #v Ŧsſ“ۓ €‚ ®« Ɓ‚s’¦‚8 ŮĄŦ‚ŋ“jd ŰŦŮŭ‚ŸĄs‘©àà ss’¦‚>žĄŦ‚Ɓ ŧs=8ŦĄŮŦűšs’¦‚¢Ŧ®8#Ąűsŧs7 Ŧ €7 űŦs‚8 Ůŋ“jd»€k s’8 Ŧِ Ɓ€ŰŦŮ®‚«àà Ɓ‚»sĄűsŧs7àà Ŧ sŦ#€kŮ®~©‚ŦŰs‘©àà ss‚>ž Æv Ŧs<¹ŰŮũƁsf‘¡Ŧ’_¡Ű ’¹€kk¹®Ŭ‚ààbŦŰwü‘àà¡Ŧ® ‚ ũŦŰsc8Ŧ’®= sžŠŦƁŰŮ»Űs8Ű‘¡Ŧ ’¹ŮŰŦŮŰsc8ŦŸsj8Ŧ»vàà Ŧ®sj8Ŧ

ISSUE 766

ũs<¡ƒ7 ſŮۓ ’ſŦقŦ‚Ÿ €ŰŦ€’´ ’àà>¡sgŰŮũs<¡ƒ7àà Ɓsààƀ“© źŦ‚¢€žšĄŦſsàà#€ààŰŦŮſsűsàà ®sj8Ŧ®àà sk ſŦƁŰŰs¡Ůs8àà Ŧ ŰŮvk¹®8s¡Ŧƀsœàà_ŦŮvàà Ŧ€lƁ ſsggüűŦ®àॡſŦ“ààk’“àà¡sƁŦ sũsg©gC%vàà ŦŮŰsl Ŧ©gC‘¡Ŧ ſŮۓ ’ſŦق’¹€Ů®ſsàà_ …=ſŦ“k’ũs<¡ƒ7 Ɓsƀ“© ſsűƀűŦ€Ŧ’®8´ ‰fűŦ®jl #€kŮ®Mv©jŦ €Ů®ſsàà_ſsk¦jũsg©gC‘¡Ŧ ĄŦ‚ٓ ®¡sŦ“’v7>ſŦق’¹ sƀ“©ſ“Ÿsàà ĄsŦſŮۓ Ą‚8j¹ſsk©j ŦŲs>Ŧũs<¡ƒ7 Ɓ üŰŮslš®8Ɓ’¥k¡Ŧƀ²¡Ɓ’»€ŰŦŮ #€k8>ſ“¡ƒ¡“isgs¡Ɓٓ Űs¹ ®¡sls©ž»€Ů®ſs_©gC‘¡Ŧ ſŮۓ ĄŦ‚ſsűtàà©‚ŰŮ’¹ ŰŮv Ŧ‚pũs<¡ƒ7 Ɓsƀ“© #€k¹®MŰs¹®“ ’ſŦق

ſŦقŦ‚Ÿ’¥k¡Ŧ©Ů’ſŦ€kjàà_ŦŮ ſŮۓ ’àà‚8j¹ſsààű’ààv7àà> ƀق®ž»ƀŮŦŮſs_’´ũs<¡ƒ7

ſsàà_€¡€©gC«àà¡xàà¡s8#€Ŧ ’Ą‚8j¹’´ſŦقàà’¹€Ů® v7>ũs<¡ƒ7àà Ɓsƀ“©ſŮۓ Ɓ €kŮ® ſsàà_ ſsààű ’àà Ž‚8k¹ sààlš Ą ‚àà8j¹ v7àà> ŧ ’


®ji

€k8>ſŦقűŦ‚Ůs ſsűŦ‚Ÿ ‚Ůs ſŦ‚œ¡ŮűŦ€k8 ŦŮŦŰŽsd‚8j¹ ®¡slšŰŮĄŮs ſŦƒ©‘¡‚8_©#€ٓ ŦŰſV‘¡ŦűŦ’=>ƁŮ‚’¹€àà ƀ€¡Ů ſsű€ŰŮĢƴŮƁ€#€k8 ŦŮ ’=àà>«¡’dsbŮۓ ų“àà €ààŰŮ ƯƲƁ ’=>ƁŮ‚ƒ©„s €k8 ŦŮŦŰſV‘¡ŦűŦ ‚űŦˆààg®kd¡ «¡ ſű ŰsààlŸ ĄŮs ſV ‚f #vàà Ŧ€ ŦŰ Ą Ű s©àà> ſŦقàà űŦ ‘¡Ŧ ŰŮ ‚™s ‘àà¡Ŧ’ààdsb €k8àà ŦŮŦŰſV Ųsàà>Ŧ sŦ slšŰŮĄŮsàà ſŦ‚œ¡ŮűŦ…àà© #ٓ7

’¹€Ŧƀق¹Œ_¹ŦŰ®VſŦ€kj_ŦŮ sŦٓ ®ŮŦ‚ŦŰŮĄŮsàà t“ ſsűŰŮˆgſV‘¡Ŧ’¥k¡Ŧts’8¥ #v Ŧ…=‚Ŧ ~©™“€Ŧ“®s’8s¡‘àà¡Ŧ űŦſsűtààiŦŦ‚Ÿ’àà¹€Ů ’dsb‘¡Ŧ#€‚Ůs ſŦق ’ž“àà “®VĄƁŰ‚ ’¹€àà ƒ¹‚j8ľđ¨đ ®¡s©j©àà ŮŦ“ ſŦƒ© ŰŮŦŰŧ“àà Ųsàà>Ŧ ŰŦ‚‚àà©ovààCƒe #€Ů® قƱĢƮűŦŋ7¡‚gſsggü ®œ“œŸŮۓààŰŮſűƁ slšűŦƁ€€© ‚žĄŮs ’“Mšłđ…¡sűšĄŦ‚ ľđ¨đſV#€ààk8‚¢ŻŦƒ %ŮŰŦŮٓƁ’=àà>ƁŮŰŮ ‚8j¹’=>ƁŽsdŰs©> ſV’=àà>’¹®ààsű#Žsd

®¥©Ɓ‚8¥Ŧ’©=sslj űv“f†©=_ «¡ŰsŻ“®“¥©i©àà Ąs‚œ>űŦ ®j_¡‚Ŧs¡Ą‚j©ižĄsŰŦ“’`8 ſsűŰŮs‚œ>‘¡Ŧ#€k¹®ƀŮsf8 Ŧ Ąs’s_€kŦ“®v “žsŲsW ®8Ɓ€kk¹®¡s sk ŦŰv“fűƁ‚ ‘©űŦ’sŮ…¡ŦƒŦs€k8àà>ŰŮs «j¹ƒ©àà űüŰŮv“fUààŰ Ąs_“sƁſ“¥©i©àà €¡“¡Ůþ€kk¹ ®¡s‚¢Ąs‚œàà>ſŦ“k’‘©´ž v sàà ĄŦ‚àà#€“àà ®ƀŮsf8àà Ŧ ƀŮsf8 Ŧsſsggü»őűsĄs‚œ> űŦ®¥Ÿ“¹’db»®¡s©j© ŮŦ“űŦ ſ“¥©i© ‚f¡Ɓ«¡űŦŦŰſ“¥©i©àà

‚l«àà¡űŦ„¤àà Ɓ€ŮŦŮų‚àà “sĄsàà_Žsg8ŦĄŦ‚à஥©8àà ³ ƀŮsf8 Ŧ®jàà_¡‚Ŧs¡Ą‚j©ižŰŦ“’ ĄƒiĄsŮƁ‚8¥ŦſŮƁƒààŦsþ€ààق¹ ƀsœ8àà Ů»ŰŦ“Ą³sààŰŮs©àà Ɓ ƀŮŦŮ…àà “ž®àà>¹“žŦűŦĄŦ’¡³ŰŮ ĆŁĬŀŀ’i<ŰŮŮŰƁs8 Ů‘¡Ŧx¡s8#€ #v Ŧƀ€ ‚_8k

ŽsŰŮƒàࡓk©i¡Ŧƀsœàà_ŦŮſsààggü Ą€kjàà “®¥©Ɓ‚8¥Ŧ’©=®Ŧ‚

ĄŦ‚ƀ€ààk¡šŰŮ€Ŧ“®’àเk8àà> «j¹Ɓ űüŰŮv“f†©=_ ŰŦ‚ƀŮsf8 ŦŮۓ‚Š¡‚àà ٓ7l’ ®¥©Ɓ‚8¥Ŧ’àà©=’©ƁŦ’àà“M#ق©¢ ˆ “€kj “

ۓ>Ɓ‚ž 2ű‚ŦŰſs3 ’¹ ƀ€àà ®ààŦ‚

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

66


®ji

┬«┬Аs┬А┬Њ┬ё┼д┬ѓ┬Ъ ┼д┼░┬њ8 ┬Ђ┬б┼Е┼д┬ѓ s ├є┬ђk┬╣┬«┬«┼д┬ђ ┬ѕ7┬ѓ┼Е┼д┬ѓ├а├а s s┼▓┼д┬Њ┬њ├а├аj┬њ┬╣┬«├а├аs┼░┼« ┬╗┼┤s ┼░┬Њ├а├а ┬њ┬«┬Аs┬А┬Њ┬ё├а├а┬«├а├акЂ┬╗┬ђk8├а├а> ┬њ┼┐sl┬бs┼д┼░─ё┬▓s8├а├а ┬ЊкЂ┬« s>┼д┼Е┼д┬ѓ s #┼«┼░кЂ┼А┬«┼«s┬А ┬ё┬Љ┬Е┬«├а├а┬Ц┬А┼«┬Ѓ┼Хs├а├а7┼░┼д┼┐sgg├╝┬њ├а├а8f┬б┬њ├а├а ┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┬Ѓ├а├аe┬«7`┼┐sj8 s├а├а кЂ┬«┬Аs┬А┬Њ ─ё┼д┬ѓ─ё┼д┬њ┬ѓ┬«┬Аs┬А┬Њ┬ё┼«┬Њ├а├а ┬«ws┬њ┬╣ ┬ё#┬ђ s─ё┬▓s8├а├а ┬ЊкЂ┬«├а├а s>┼д┼Е┼д┬ѓ s ┬╗┬Ѓe┬«7`─ёsvs┬њ─ё┬Њ─ё┼«кЂ┼░кЂ┬«├а├а┬Аs┬А┬Њ #┼«┼░┼д┼«┼«┬Њ ┬«┼Йs┼Ю┼д┼Еs s>┼д┬ђk┬А┼д┬ѓ┬њ┬╣s┼Ю┼А ┼░┼«v┬╣┬ѓs┼«┬Њ ┬«┬«k┬Е┼«┼░┼дкЂ┬Њ┬њ┬╣┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬ё┬ъ ┼«┬Њ ┬«┬«┬Аs┬А┬Њ─ёs┼Дs7┼«┼░┼дкЂ┬њj<jt` #┬ђkk┬╣┬«┬Фj┬╣┬«┬Аs┬А┬Њ┬ё┬ђk┬А┼д┬ѓ┼░┼«┬Ѓe┬њ┬њ┬╣ ┬« s>┼д┬Ѓ┬╣┬ѓ┼▒┼д┬«_=┬њ┬╣┬«┬Аs┬А┬Њ─ёs┼Дs7 ─ёsvs┬њ┬ђk┼д┬Њ┬«┬«8┼д┼░┬њ┬╗┬ђk8├а├а>┬Ѓe ┬«├а├а s>┼д┼Е┼д┬ѓ s ┬Ё=s┬њ┬╣┬Ѓ├а├аe┬«7` #┬ђk s┬њ8 ┼д┼«┬« ┬ѓ8 ┼«┬╗┬ђk8>┬ѕ7┬ѓ

65

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766

┼┐s┼▒┬« ┬ѓ8 ┼д┼┐┼д┼«┬ѓ ┼Ф┼дкЂ┼«┼▒┼д─ё┼д┬ѓ┼д┼░┼╗s┬Ъ ┬ђkk┬╣┬«┼Дs=8┼д ┬ё┬ѓ┼д┬Љ├а├а┬А┼д┼д┬ѓ┬А┼▒┬ђ├а├а s┼┐s├а├а_┬Њiкђ┬ђk┼«┼┐s├а├а_ ┬ѓ┬« ┬ѓ┼йs┬Љ┬А┼дs├а├а#┼«┼░кЂ┼А┬«┼┐se┼░┼д┬њ┼д┼░v├а├а┬Еk┼д ┬Љ┬А┼д┼░┼«┬њ8┼░┼░s┬╣┬њ├а├а─ё┼«┼░┬Њ┬њ├а├а┬ЊM┬њ┬╣┬ђ┼░кЂs┬Љ├а├а┬А┼д ┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ┬А┼д┼д┬ѓ┬А┼▒v>┬Еs┼┐s├а├а>┼д┼И┬Њкђ┬ђk┬АsM┬њdsb ┼┤s кђ┬ђ┬Е┬д┬Е┬ъ┬«sj8┼д┬љ8>┬Е ┬Ф┬А┼░┼«кЂкђ┼«┬Њ┼┐┼д┬Њ ─ё┼д┬ѓ┼й┬Њgd─ёs─ё┬▓┼д┬ѓ8 ┼д┬њ┬╣┬Љ┬А┼дкЂ┬ђkk┬╣┬«┬«┬б┬ђ┼▒ ┬љ8├а├а>┬Е ┼░┼«┼ІкЂ┬Ѓ┬«sj8┼д┬љ8├а├а>┬Е ┬Ф┬А┼░┼«┬«┬б┬ђ┼▒ #┬ђk8>┬Е┼▒s ┼░s┬╣─ё┬ѓ┬ю┬А┼« ┼░s├а├а_8┼д┼є┼ђ┼ё─є┬е┼ѓ┬Џ┬њi<┼░┼«┬њdsb┬Љ├а├а┬А┼д┼Еs┬Е┬ў┬Ѓ #vs┬А

┬њ┬╣┬ђ┼«┬«┼┐s├а├а_┬ё┬Еi┬ю┼д┼░┼«┬Ё├а├акЂ┬▓┬ъ┬Ф├а├а┬Аx┬Аs8 ┼Ф┼дкЂ┼«┼▒┼д┼╗s┬Ъ┼┐s┼▒s┬ђk┼«┬«~┬Е┬ѓ┬« ┬ѓ8 ┼д┼┐┼д┼«┬ѓ ┼░┼«┼┐s8>i┬ю┼д┬ѓ8>k┬Еj8 кЂкђs┬ю_┼д┼«┼┐┼д┬ђkj├а├а_┼д┼«#┬ђkk┬╣ кЂv├а├а ┬Њ┬ъ┬ђ┬Еf ┼«┬ѓк│к«s┬њ7s`┼░┼«┬ЁкЂ┬▓┬ъ┬Љ├а├а┬А┼д ┬њ┼д┼░┬їi8=─ёs┬њ9s┼┐s┼▒┬ё┬Ц─ё┼«┼д┬ђ├а├аd┬╗┬ѓ┬│ ─ёs┬њk┬А┬Ѓ┬б┬ђk8 ┼д┬Њ ┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ┬А┼д┼▒┼дкЂ┬ђ┼«┼д┼«┼┐s_s┼┐┼А #┬ђkk┬╣┬«┬ѓd┼д┼░┼Ф┼дкЂ┼«┼▒┼д─ё┼д┬ѓ┼Д┬Њib ─ё┼д┼░┼д┼«─ё┼«┬ѓ┬њ┬╣┬«s┬юk┬ђ├а├а┼░кЂs┬Љ┬А┼д┬ѓ┼┐┼д┬ђkj├а├а_┼д┼« ┬╗v├а├а ┼дкђ┬ђkk┬╣┬ђ┬А┬ђl┬ѕ┬Е├╝┬Ф┬А┼▒┼д┬«├а├а s┬«├а├а ┬ѓ8 ┼д s┼┐┼А┬њ9┬њ├а├а┬╣┼«┬Њ├а├а ┬«┼Д┬Ђ┬«┬Юs=├а├а ┼дv┼ю┬њ


®ji

žsŝŦ’ŰŮsŮŦ‚Ŧ€ŰŮ€kŸ ƀk8>sŰs¹ſsƒj ũۓũsààg©gCx¡s8Ųsàà Ŧ‚ ƳƴŮƁ€àà»s¥àࡂšŰŮ’àà8‚¢ ŰŮۓàà_¹‘¡ŦžŮ‚àà€ŰŮ žsŝŦ ſsààű Ą sàà Ű s¹ űŦŒi8= ‘ààfi ƀ Ŧ ‚ààj €kjàà “ þ€kk¹® ƀŮsf8àà Ŧ ®s¡“<àà_ŦŮ‘àà©k¦j vi7s¡ĚsààªűŦ’à๠ƀŮsf8 Ŧ ƀsœ_ŦŮ ŰŮ ۓ ’ »€kk¹® ģư ‘àੜs© ũsüf €ŰŮ ‚àà© ®àà8‚8k¡Ŧ ſsűŰŮŦŰˆàà7‚ ƀ€sàà_ ŲŰŮ Ų´¹ #€kk¹®

slk»€Ů®ſs_€¡€©gC«¡ žsŝŦ’ŰŮsŮŦ‚ààŦ€ŰŮƁŮ ſsƒjũۓ’Űs¹‘¡€kŸ ŰŮƒàโWž€ààƁ€k8àà> žsŝŦ ſsű »Űs¹ «àà¡ Ą Ű Ɓƀ ‚ààl sàà ŦŰ قàà €ààŰŮ ġƮ #€Ů® …s¹ ‘ààfi űŦ ƀŮsf8àà Ŧ vi7Ɓ€kjàà “ƀŦ‚ààj ŽƁŦ€8ũŦŮsűŦ®àॡ’ »ſŦű“ààš…ŦŮ ‘àà© ŰŮ ſŦ€ààkŰs¹ Ɓ ſs¡“<àà_ŦŮ ‘j™ŰŮŮŦ‚ààŦƁƀ€àà ¡€7 Ɓ®i©`CĄsààv©sdžsààŝŦ sƀsœ8àà Ů‘¡ŦűŦٓ ®ieàà “Ɓv>s¡«s©žŽs ŰŦĄŦ‚ €kk¹®ƀŮsf8 Ŧv‚8k¡ŦŰŮ

®¡ŦŮŦ“Ą“k’®žsŸĄsv “¢ŮƁŰƁ űŦƒ©ŦŰ®àà¡ŦŮŦ“‘àà©oƀ€k¡š #€kk¹‘©jaĄŰƁsk‘¡Ŧ¡‚

€`2ľńİıňŃľıĬİńǧ3v¹‚àà ũŰŦűƁűŦű“àà<vààs¡ŰŮsààŮŰŦŮ Ɓ®Ŧ‚ Ŧ‚»s¥¡‚šĄűŰƁs_¹ #€k¹űsšŦŰv “¢‚œžsŸv s

‚àà8©ž3Ųskàà ‚ ŰŮŰsàà©i© ũsg©gCűŦ’¹2©

Ɓ ’ààŦŰƁš“ ’dàà “

Ɓ®Ŧ‚ sàà€ŰŦŮ€`ſsààggü ſs>Ŧűs©»v “¢‚œžsŸv sàà

ſƁ€ŦŰ®ààŦ“©Ąs‘©;Ɓ‚ž’àà v>¡űˆ©ü’ſ€sàà Űt©àà š #€kk¹‘©o ® Ą€ààd’àà vààk¡‚žĄŰƁsààk ŰŮ ‚àà© Ŧ ĄsŽsàà

®fi8=Ąsƀű“ €ààk s v s

Ą sààĄ Ű Ɓ sk ~bàà ĄsgŰŦ ĄŦ‚àà €¡€ űŦ»€k¹®vàà¡sjžŮ‚à஢€ű ‘¡ŦűŦĄŰ³ŮŰŦƒƱĢƮ®sv¡sj #v ŦƀŮŦŮ‚7 ƀVƁ‚ž

ũ Ŧ ƒàà©lD ‘© s»®¥ ƒž Ąűs ’s Ɓũ³š Ɓ‚ààƁŰ Ą‚©œjàà_Ÿ ’dàà “ s €ŰŦŮ€`ſsggüsŦ»vàà Ŧƀ€

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

64


ĄV““k¥

€žĄš’‚¡‚C‘© sŽs`Ŧ ƁŬŦ‚ «àà¡sŦقàà©¢®ũۓ ‘© s«¡®Ŧ‚ s«©s¥Ų€kl Ŧۏ¥àà_‘¡Ŧ€žĄšĄŦ‚‚¡‚C Ąslàà_¥ŸűŦƀŮsf8àà Ŧ#v Ŧƀق¹ ƀقàà_€©i¹¡€7ĄŦ‚à஥Ÿ“¹ ’’‚™ĄŦ‚v_œŦˆàà “ƀ€ ®¢²¡Ɓ‘¡‚8jl»®>H€©i¹’üf ®8¹‚»v ŦļćǩŅıǧňļŕıňƀsœ8 Ů s€Ŧ“8‚Űs¹ٓàà ®t“’¹ ĄšĄƁŰŦŰ€kiĄslk8ſšűŦƀŮsf8 Ŧ #€k¹ª¡sٓ €ž »€©Ů®Űsàà_ŦŰĄŦ’j¹Ůƀs¢‚ ‚¡‚C‘©àà sűŦ«Ÿ“¹…¥Ÿ«¡ ŰŮ€©i¹ſsj’Ɓٓàà ®ūŰs »Ůű®’‚™€žĄš®àà>H’üf ų“ž‚àà «¡s…¥Ÿ‘¡Ŧő“àà ’¹ƀ€ ƀ€s “ž®¥©8àà ´ž ®àॡ‚8¥Ŧ’àà©iŚĄŦŰŦŮ ’¹vàà ŦĄŦ’g©Ů«àà¡ ŦŰvàà_œŦ’‚™€Ŧ“® #€k¹€©ig

63

/

www.ertebat.ae

/

€©“s«©s¥Ų€klƁŬŦ‚ «¡ Ąslàà_¥Ÿ’¹‚¡‚C‘©àà s«àà¡ ’‚™€žĄš€àà©i¹’ààüfĄƁŰſš Ąslk©àà s®j¡€„àເű® ĄV““k¥‘¡‚ šűŦƀŮsf8 ŦƁ‚¡‚C #v Ŧƀق¹Ŧ‚‚Űs¹ĄŦ‚ŦŰűƁŰ ۀgŸ‚sl8i7Ɓs€žĄšſقàà¹Űs¹ ‘¡‚8¢Űƒ»€àà sƒ©œŦſs<©àà Ɓſق¹ªàà¡sŠŦ“sààlš¥àà_ vi’’¹v Ŧ€kitsbU “ ĄŰŦ“àà Ůss€©i¹ſٓàà®àà>H

ISSUE 766

Æv>©ŸŰŮđŃİňńļİƁĮńʼnũƁsf

ƀŮsf8 ŦŮۓđŃİňńļİ®Ɓvàà ŦžŦ €Ŧ“ ®žŦ#vàà Ŧv¹‚àà sƀŮ ’¹ĄŮ‚¥ijsŦŰٓ ®àà “¢sjàà ƀŮsf8 ŦŮۓv Ŧƀق¹‘©©dųٓ ® “¢sjàà €¡ƁۀŦŰŮ®Ɓ€©ŮŰŦ‚ €àà©Ŧ“ ®’à๒àà“œsjŦŰٓàà Ɓ€©ŮŰŦ‚ƀŮsf8àà ŦŮۓ€©Ŧ“® ŰŮ#ŮŰŦŮ‚¡žźsbdŦŋis¹ĄŮ‚¥ij ’s‚s8àà>© ƁŮ‘¡ŦŸ“ààj< ĄŦ‚ààŦŰĄŰs©àà>Ąs‘àà_©¥©ižŦƁ žŦ€¹‚’¹vàà Ŧƀق¹Ŧ‚ſŦ‚Űs¹ €ƁŰŰŮv“l wsŮŰŦ“®adŰŮ #ٓ ®ۓŦžsŝŦ

8àà>© ‘àࡂ8lűŦđŃİňńļİƁIos ‘¡Ŧ’¹v ŦŰŦűsŰŮٓ“Ąss ũss¥ŦűƁŰ‚^ksœk®8sŰŰŮƁŮ #€kŮ®…¡ŦƒŦŦŰٓ ũŦ‚©©e‘¡‚ šŰُs8>© ƁŮ‘¡Ŧ ſŦ‚Űs¹ĄŦ‚ŦŰ®àà7sũss¥Ŧٓ ’ſŦ“àà®’¹vàà Ŧƀقà๐ààŦ‚ ĮŕǥŃıʼn ĪńŁı ĆķĬňļŃĵ» ŕķļňİ ŅŀĬǩ sgŰŮƁق¹ƀŰs ŦiosŰŮđļňŅŀĬǩ €ksĄŮs¡űĄs‘_©¥©ižŦ€¡ƁۀŦƒ© ŰŦűsàà ŮŰŦƁ űƁŰ ‚àà ŦŰ ###Ɓ ıĭńńĿ #€k¹® v¹‚àà ũ³“àà`üŴ“àà`=ios


ĄV““k¥

ſŦƒ©Ą‚©¢ƀűŦ€Ŧv©iss’8‚_©ž…f¹ ĄŮ“jų‚ž ƀ€ ĄŰƁšŠjĄsƀŮŦŮ#€k¹® ®¡’cFũۓ’s‚œ>ˆ “ ‘fiŰŮĄŰŦƒŦž‚àà’s‚«¡’ ©iCƁ’¡ƒDĄŦ‚€kj “ƀŦ‚j ®‚Ɓٓ ®Žs ŰŦ‚8_© vàà©d™Ɓ €ààŦ“® ‘© ŦŰ Űs¥àà űŰƁ ĄŰŦƒ¢‚s¡‘¡‚W Ůۓ’gs> ® s¡ ű Ű Ŧ Ű Ŧ ‚àà #€ààŮ ’àà “M ®àài Ŧ sàà…ààf¹‘àà¡Ŧ ‚ſŦűŰŦ’=àà>ƁŰ³ŮƱƯĢvj© ƀűŦ€ŦĄŰƁskſƁ€ààŽ“`ü‘¡Ŧ vj©’Œi8=Ąs‚8ŦŰsžĄ‚©¢ ‚7s8¤àà ƀs‚àà ŦƁŦűŦŰ³ŮƯƳƮ #ٓ ®’™‚ŰŦűs’ۓ¡‚l 

€©“œŰƒààv¹‚àà «¡ſsggü ®àà_f¹ »®àà űŰƁ Ąsàà…f¹ svàà>©s78¥> Ŵ“àà`= űŦƀŮsf8àà Ŧs’¹€Ŧƀق¹®Ŧ‚

’ŰŮs’8‚àà_©žĄsĄŰƁsk ų‚žſŦƒàà©Ą‚©¢ƀűŦ€ààŦ sق¥ij‚¡s ƁĄŮ“j ŧs=8ŦŲs Ŧ‚ Ű s¥àà ű Ű Ɓ …f¹#vàà Ŧ ĶıĒňńŃ ĉ ‘©8àà>Ş űŦ ’àà“M Ąs…f¹ sàà ®àà űŰƁ ŧ“àà>ü’8‚àà_©žĄsĄŰƁsk ®i ŦŮĄs‚œ>űŦ’¹ٓàà ® Ąs‚8ŦŰsžĄ‚àà©¢ƀűŦ€ààŦĄŦ‚àà sžs¢ŮŦ€ààd’ààijűŦŒàài8= ƀŮsf8àà ŦĄŮ“jų‚ààžſŦƒàà©Ɓ

s¡€¡“Ŧ€¡€«©Ŧ‚¢ũŰs¹’™‚ ĦıēńňįıĦćĉǝǝǗćļ

ćĉđđ ņķǩʼnĉ Ɓ Ɓ ƀٓàà ƀŮsf8 Ŧ ®¡sŦ“ s…àà¡sM’ààüf ’àà

űŦ #ŮŰŦŮٓààƁũŰs¹«àà¡űŦƀŮsf8àà Ŧ ưžŰĄŦŰŦŮ’àเ¡€Ž“àà`ü‘àà¡Ŧ ĄŦ‚ſ“k¹Ŧ»v Ŧššąǜ®8¡ssœ©¢ Ų‚8àà ŮŰŮŰ³Ůưƴƴvj©s€àࡂ #€ s®

ũŰs¹’8f‘¡Ŧs¡€¡“Ŧv¹‚ žssààٓ €àࡀ«àà©Ŧ‚¢ łǦļİļĬ Ħıēńňįı Ħćĉ ǝǝǗ łǦļİļĬŰs8 sàà ĄŦŰŦŮ’¹Ti ŦŰ €àà s® ĴıŅŀıň ŰŮs¡€¡“Ŧ#ٓM’™‚ ®s“7b’àà©´ Ŧ ’¹ق¹ž´ààŦٓ Ħı" «©Ŧ‚¢ ũŰss ēńňįı Ħćĉ ǝǝǗ ćļ ĦćĉűŦ‚8d¡‚ €ŰŮġƯŮƁ€ ưƮƯƯŽsàà ŰŮ’àเàà s®ǜǝǗćļ žsŝŦĄsv>Ųs Ŧ‚€ ’™‚ ‚8d¡‚ €ŰŮĢƳŮƁ€’87ŦƁƀ€àà ’ưƮƯƮŽsàà ŰŮ’¹ĦćĉǛǞǗŽ€űŦ #€šŰŦűs Ħıēńňįı Ħćĉ ǝǝǗ «àà©Ŧ‚¢ ũŰs¹ ŦŰšļňıįŕĉǘǘűŦ®s7©8àà_žv©isTi ĄsĄV““k¥’ƒl<‘©k¦j»’8 ŦŮ

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

62


sl¡€kűs© »’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

s»„8i¡šĄsſ“űš®¢Ůsš„¡Ű€vl®>©iœŦſsűŲۀ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®Űs ŲŰŦ€ŲƁŰŮƁ

űŦ’>Ŧ‚űŦ©`ü8ŦŹŰs»’>Ŧ‚ſsűŲۀ®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’8‚_©žsĄ€87

ƮĢƮ"ƳĢġģƲƯƮ%‘fi

ƮĢƮ"ƴƯġġƳĢƲ%‘fi

ƮĢƮ"ƯƱĢĢƯƮģ%‘fi

#¡€kűs©ũs7‚ƀŮƁ€üŰŮsš’s ’

ƮĢƮ"ƲġƳƮƱƱġ%‘fi ¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢƮ"ƳƳģġġġƳ%‘fi

‚8k ®8© ƀŮƁ€ü ŰŮ Is ’s=j ’

®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš #¡€kűs©ƀ‚¡Ů Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ƮĢĢ"ƲƴƲģġģư%‘fi ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ Ɓ ſ“8 ’j‚ vl ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ"ƳƳƴĢġƴƲ%‘fi

„¡Ű€vl®¡sš ƁIs ĄŮŦ€d’ »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ sk š»ŧs¡ŰŦűsĄsš »“s©ž»Ű“8k

®>©iœŦs¡®‚’ ő“¹ƁźŮ»œŰŦ »vs ۓžƁŻ“gs Ąűs 8¡Ű ĄŰs¥jvl ĄŰs¥jƀŮsš v¹‚ ‚8ŮŰŮ #€ s® #¡€kűs©®8>¡Ű“ ƮĢƮ"ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

61

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766

ƮĢƮ"ƳƴġġưƱģ%‘fi

’ »®>©iœŦ ſsű „¡Ű€ »®œs ƱűŦſs¹Ů“¹ƁſŦ“s #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ"ƲƲƮƱƴƯƴ%‘fi

s»‚œ_¡ŦŰš®Ms ’ ƳƮƮƮsģƮƮƮŻ“g ĄŰs¥jvlŰŮ ’gbkŰŮ‘s

#¡€kűs©sk¡Űs®Ů modern.saloon@aol.com


sl¡€kűs©

sl¡€kűs©vj>ŰŮ®l¢šūŰŮvlž‚8üſs¢€kŦ“ €©¡s‚„¥s¡©j¡Ŧ’¡‚_‚8Ů’ŦŰٓ ‚cŮۓUŋfb%ſsœ¡ŦŰĄsl¡€kűs© Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € Ű®ĚsŸ’ſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©‚ €©¡s‚sŲsWƮġ"ƱģƲƮġƯƲƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k űƁŰ‚l Ưư%’7k ’ ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡źŶs7ŰŦ’¡‚_ ĄŰs¥jvl»vsŦĄŦŰŦŮ»‚œ_¡ŦŰš®Ms ’ #¡€kűs©‘s ŰŮ

#€ s® ƮĢƮ-ƲģƳƲƮģƯ%‘fi

ƮĢƮ-ưƳƴƱƲƯƱ%‘fi

®8>¡Ű“ۓŦ’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš

»vsŦĄŦŰŦٻۓààĄsjkŦŰIsàà ĄŮŦ€d’

ĄŰs¥jƀŮsààšŰs¹’gsàà sàà»ĄŰŦ€sàà>Ɓ

#¡€kűs©®8>¡Ű“v¹‚ sĄŰs¥jvl

#€ s®

ƮĢƮ-ƱƲģƲưģƳ%‘fi

ƮĢƮ-ƯĢưƱġƴƱ%‘fi

vl»Űs¹’gs s»v¡‚¡€’ˆi>®Ms ’

»Œi8=ĄsŰŦƒŦž‚’ˆi>»ŰŦ€s>®¡sš

#¡€kűs©®8>¡Ű“v¹‚ ŰŮĄŰs¥j

ĄŰs¥jƀŮsšvƁ’j©ũۓ’»Űs¹’gs s

gl.career@yahoo.com

#€ s®

vl»Űs¹’gsàà s»vsŦĄŦŰŦŮ®ààMs ’àà #¡€kűs©®8>¡Ű“v¹‚ ŰŮĄŰs¥j ƮĢƮ-ưƯƲƱģưģ%‘fi

®Ŧ‚ ’ˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ®ààseŦ®àà¡sš

»®>©iœŦſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’

#¡€kűs©®8>¡Ű“ ƮĢƮ-ĢƳƯƴƴģƮ%‘fi

#€ s® ƮĢģ-ưƴƴưƮƴƱ%‘fi »ƁŮŰŦſsű’ààˆiàà>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs sƁ®‚

Ɓ®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>»®àà_k®Ms ’ #¡€kűs©vs¹Ɓ‚8ŮŰŮĄŰs¥jvl»®‚ ƮĢƮ-ƱġƴƳƱƳƱ%‘fi

ƮĢƮ-ģƳĢƳƴƴġ%‘fi ſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš ƀŮsšŰs¹’gsàà sƁ®8>¡Ű“ۓŦ®àà>©iœŦ

Ɓ®Ŧ‚©8àà_¹ۓŦ’ˆiàà>®¡sšs¡Isàà ’ ®Ŧ‚©8_¹v¹‚ ŰŮŰs¥jvl®8àà_¹Ž‚8k¹ #¡€kűs© ƮĢư-ƴưĢģģƴƮ%‘fi

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢĢ"ĢƮĢƮưƱƲ%‘fi ųű“švl»FITNESSƁYOGA®‚®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®ŮŰŮ®“`

ƮĢƮ"ưƲģġƮƮƮ%‘fi

»ưƮƯƯŽ€»ĦľĔ曱ąĮđł©7“Ŧƀsœ8 Ů«¡ #€ Ű®ųƁ‚’^Ű€©f

ƮĢƮ-ġƱĢƮģƮĢ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢƮ-ưưƳƴƴĢƱ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢĢ-ƴƮưƯƲġƮ%‘fi

ƮĢƮ-ƯģƴģĢưƮ%‘fi

ĄŰs¥jƀŮsààšŰs¹’gsàà sààƁſ“©àà Ŧۓ¹Ů

v¹‚àà ŰŮĄŰs¥jvààl‚àà“©¤s¹Ɓ®àà‚

’‚f8

#€ s®ĄŰs¥j ƮĢģ-ƯġģƳĢĢƮ%‘fi ĄsŦƁŧs7¹ŸŦ“Ŧ7 ’ˆi>»ƒ¤ š®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®Ŧ‚¡Ŧ ƮĢĢ-ĢƳƱƮƳĢĢ%‘fi

ĄŰs¥jƀŮsš ƁŮŰŦ»®>©iœŦſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšĄŰŦ€s>Ɓ ƮĢƮ-ƴġġĢƳƯư%‘fi »®>©iœŦſsű’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®¡sš ƀŮsšŰs¹’gs s»ĄŰŦŮŦƁ®8¡‚¡€ۓŦ»®‚ #€ s®ĄŰs¥j ƮĢƮ-ƯĢưƱġƴƱ%‘fi »®Ŧ‚¡ŦĄsŦŸŦ“Ŧ7 ’ˆi>»ƒ¤ š®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŦƒ8©žƁŧs7¹ ƮĢƮ-ƱƲƴĢģƱĢ%‘fi »®>©iœŦſsű’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ĄŦŰŦŮ®Ms ĄŰs¥ààjƀŮsààšĄŰŦŮŦۓààŦƁvàࡂ¡€»ƁŮŰŦ #€ s® ƮĢƮ-ƲƴƲƲưƯƯ%‘fi

žŦ€=8 Ŧ

ĄŰs¥jƀŮsš’sk©Ŧ“¢ƁvààsŦĄŦŰŦŮ®Ms

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

60


® űŰƁ

®iŦt©¹‚ŰŮ®sœ sſsk©_v¥j©

®s¹ŰŦ€ĄŰŦ€¡ŮŰŮſŮŰŦ‚Ŧ‚ſŦ‚¡Ŧ®i©Œ“ ƁſŦ‚¡ŦűŦقĄŰs`Ŧ¡‚¹’ààŰƁŦŮ ſsàà_ŮŰűũŰs¹ſŮŰŦűŦ‘¥¡űs«¡ #ŮŦŮ ĄŦ‚ŦŰٓàà ſŦ‚¡ŦŽs7“®àài© ®slžs®s€gŰŮſsk7sŰŦ€¡Ů ’8f’7kàà ’àà ſŦ‚¡Ŧ#€k¹®ƀŮsš €Ŧ“ ŰŦ€¡Ůſsk7sũƁ‚àà©ŰŮƀ€k¡š #ق¹ ’’©ƁŦt©¹‚‘àà¡ŦsſŦ‚¡Ŧ®i© þvŰſŦ€© »®k©s‘©>»®8jŰĄ€l€©àà

ſs>Ŧ»Ą‚c8kſs²ž»®i©gĄŮs »®j¡‚¹®i»žs“¥ŮŦ“»®fūs »®s< ٓd>»‚ĄŮŦ€àà s قĄŰs`Ŧ¡‚¹»Ą‚78di s™Ű€jü ŮŦŮžsŝŦĄŮs¡űĄs‡¡“d®i©žƁŮ’j©ŰŮ €šſŦ€©’®s<àà Ąs’®j©Ŧ‚Ŧ€ààjüƁ #€ ‘©űŮŰŦƁ®k©sĄs’®k©>Ž´€©

ŰِŸŰŦűŰsàà¡űsƁĄŰ“€jü»®™s€ààjü #€€šſŦ€©’žƁŮ’j©

59

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766

ĄŰŦ€¡ŮŰŮſŦ‚¡ŦŽs7“®i© ’<©8sſŮŰŦ‚ààŦ‚®ààs¹ŰŦ€ #€ Œ“8¢ſƁ€ĄƁs>

®i’ ŠŦƁŰŮ#vàà Ŧƀق¥Ąűs‘šŧƁů© ’¹€k8‚¢ŰŦ‚®i©’©ƁŦt©¹‚ŰŮſŦ‚¡Ŧų“ž ‘¡Ůs©űŦŰƁŮƁ‘©_v¥j©®sœ sĄs©ŰŮ #€ٓ ſŦŰƁŦŮ«j¹ƀŦ‚j’®ŦŰsŦŰƁŦŮĄ€àà©kEŦ‚s #ق¹ũƁsaŦŰĄűs®ŮŰŦ

 Žs7“®àài©®s¹ŰŦ€ŰŦ€àà¡Ů vs ٓŰŦ‚’¹ſŮŰŦ‚Ŧ‚ſŦ‚¡Ŧ űsšſŮŰŦŰŮũŦŰsŦvƁ’ààưƮ%ƮƮ Ų““ŦźŮsàà`àà©Ů’ٓàà ©sſsƒ©àà©ſsk¥¡űss Ąűs‘¡Ŧ#€ ŰŦƒ¢‚‚© ovs

¢ſƁ€ĄƁs>’<©8sv¡slŰŮ #€© Űſs¡sž’ ۓaĄűs‘¡Ŧ’“sũs¥űŦ ®iŦt©¹‚ŰŮ®s<àà ٓd> ©Ů’’¹s©s¤ ŦĄs“ s ƁŦ©‘¥¡űs#ٓ© #v Ŧ’8 Ŧ€ۓa‘¡Ůs©ŰŮsũ€v©Ɓ€` ®i©’‚ šũscFŰŮ’¹ƒ©قĄŰs`Ŧ¡‚¹ ‘©_v¥j©‘¥¡űs„©“¤àà ‚žŰŮƁ€ ũ“Ů ŰŮƒ©ſŦ‚¡Ŧ‘¥¡űs‚œ¡Ů‚ĄŮŦ€àà s#v Ŧ ŰŮű“kĄűs‚ ’o>©Ů’ŮűŦƁŮ‚‚^©


® űŰƁ

ĄŰŦق’űƁ¡Űsق¥ij‘¡‚8l Ůۓ Ű«©¤HŦŰsžŰŮſŦ‚¡Ŧ

€ ž´Ŧsf©Ą€kƀŮŰ‘¡‚ƀűs

ſŦ‚¡ŦŽs7“®i©ĄŦ’ižģŶ“g

’8 ŮŰŮſsjŰ€ks©àà Ą´ ŽŦ€tàà>¹s ĄŰŦق’űƁ¡Űsق¥ij‘¡‚8l‘©œkàà Ż“ #Ůۓ Ű«©¤HŦŰsžŰŮſŦ‚¡Ŧ

ſŦƁŰs¹‘©œk Ż“’8 ŮŰŦق’űƁ»ſsjŰ€ks©

ŽŦ€«©¤HŦŰsžŮۓàà¹ŰUàà>¥ sſŦ‚¡Ŧ«©¤HŦŰsž #ŮŦŮŴs`8 Ŧٓ ’ŦŰ’8 Ů‘¡ŦĄ´

¡Űsق¥ij‘àࡂ8lſsjŰĄ´ ŽŦ€tàà>¹s #Ůۓ Ű«©¤HŦŰsžŰŮſŦ‚¡ŦĄŰŦق’űƁ ŦŰƒ‚«¡Ɓƀ‚g«¡»´àà ƱſŦ‚¡Ŧ©‘¡ŦűŦ…àਫ਼ ٓƀق¹tàà>¹ſ€kưƮƯư«©¤HŦŰsžĄsvsŰŰŮ ’ſŦ‚¡ŦĄs´ ŮŦ€dſsjŰ€ks©àà Ą´ s’¹ ĄŰŦق’űƁſŦƁŰs¹ق¥ij‘¡‚8ls€©àà Űġـ #Ůۓ=ŰſŦ‚¡Ŧ

ƯġƱƲst©‚’„©iœŦƁſsHš#ٓ ®ŧ“>ü #€ŰŦŮۓaž“ ƁžƁŮƀŮŰŰŮűs©8ŦƯưƲġƁ %v Ŧ‚¡űŬ‚ ’ſsl‚‚©ƯƮv ‚l űs©8ŦƯģƯƲs©s¤ Ŧ"Ư űs©8ŦƯġƱƲſsHš"ư űs©8ŦƯưƲġ„©iœŦ"Ʊ űs©8ŦƯưƱưŽse‚ž"ġ űs©8ŦƯưƯƲ’˜“¢ƁŰŦ"Ģ űs©8ŦƯƯƲġs©s8¡Ŧ"ģ űs©8ŦƯƯưƯ‘©8ŦVŰš"Ʋ űs©8ŦƯƮġġ€ki"Ƴ űs©8ŦƯƮưƮ® ŦƁ‚¹"ƴ űs©8ŦƯƮƮģőŰsMŦŮ"ƯƮ

ſ“©àà ŦۀĄ€kƀŮŰ‘¡‚ƀűsŰŮſŦ‚¡Ŧ®àài© #€ ’Ŧ“Ŷ“g ’ižģsŽs7“®sl ٓ Ą€kƀŮŰ‘¡‚ƀűs’7kàà ŰslŸsf©v¡sàà

Ą‚7ŰvC©Ųsàà Ŧ‘¡Ŧ‚’¹قà๞´ŦŦŰ ſslĢġ’7ŰŰŮűs©8ŦĢƲƱsųƁŰ®¹Ų“Űs¹ ƲƴƱ‘žŦVűŦ„žs©àà šƀŰsŰŮſŦ‚¡Ŧ#v‚¢ŰŦ‚ ƲģƱ®“kƀ‚¹Ɓűsàà©8ŦƲƲƳs©Ŧ‚8àà Ŧ»űs©8Ŧ #v ŦƀŮs8>¡ŦžŰslŸƀŮŰŰŮűs©8Ŧ ‘©kŸ’8àà ¢ĄsƀsŰŮſsۓàà_¹©ƀsœ¡s %v Ŧƀٓ űs©8ŦĢƳƯsſsls<kž%’©¡ƁV űs©8ŦĢƴģsſsl<kžƁlŸ%‘˜ƁV űs©8ŦĢƲĢsſslžƁŮƁƀs<kž%’ űs©8ŦĢƲƳsſsl¥¡Ɓƀs<kž%¡ŰƁš űs©8ŦĢƲġsſsl¥¡Ɓƀs<kž%ŲŰs űs©8ŦģƮģs8fƁlŸ%’¡Ű“ űs©8ŦģưƱsſslžŰslŸƁlŸ%’¡“ŦV ĢsũƁŦƳũƁŦƀs’Ŷ“àà‚’¹Ą€kƀŮŰ‘¡ŦŰŮ »v ŦƯƱƴƯۓ¡‚l ƯĢsŮŦقƯƳ»ưƮƯư‚7s8¤

ſsl©‘¡‚‚ſsk¦jűs©8ŦƯģƯƲss©s¤àà Ŧ

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

58


’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi© SAMMY’S ADVENTURES %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

PLAYTHISWEEK

űŦ’à¹Ąsà¡ŰŮĄsvà_žő³ ƀ‚¹ĄsàŮ‚©esàƯƴĢƴŽsà

€Ŧٓƀ€ ƀŮű¡sſŦ‘©ű ƀŰsƁŮŽsà ĢƮűŦ€d³ssſŦ ’jƁ€Ŧƀ€ ūŰs vsſšűŦ và Ŧƀق¹‚©eslšĄŦ‚àƒ©Ÿ #4Ɓ

® “Ŧ‚’´87ſۓſ“à>© Žs7Ů’ſsk¦jƁvà Ŧƀ€ ŋsj8ŦƁ’8 ¢űŦ®¡s’sà_ ‘©j’Ɓ€à s®ųŦƀ€k¡š „¡Űsž»ſ€àk»“¥à>’©Ů ’¹ŦŰ’¦šsàŮƁŰ®€à¡ŰŮsƁ ®sŰŮ‘¡ŦƁ€às©»€Ŧ“ ® «¡t©gdvàCĄƁ’¹và Ŧ #v>ƒ©v>¡ŰƁ‚

THE DARK KNIGHT RISES

/

www.ertebat.ae

BRAVE (DIGITAL 3D) %ſs8 ŦŮ’´

%ſs8 ŦŮ’´

»€kis¥à Ŧ ŰŮ ŰƁŮ ĄsŽsà

®¢€űŦ€à¡‚žsà’àĄ‚à8 Ů s’sà>ŦŰŮ#và Ŧƀق¹® s‚à8 Ů‘à¡Ŧ’à¹và Ŧƀ€àš ŰŮٓà ƀŮsàdŦŻ“àũŰsàl Űs©à> vs<à Ɓ ĄűŦ€àŦ‚© ’8à ŦŮ€`»ŮŰŦŮ’à¹ĄŮsà¡ű űŦŦŰٓ ‚là žŮ‚’¹và Ŧ ſs7¡‚¢’๮s©à ‘¡‚f‚à €Ůũsŝv Ŧƀ€ ſs ‚©¢

i©ſs¡sžŪŮŦ“űŦŽs v_ #v Ŧ’8à ¢®¥¡Űs’©Ŧ“à ĄŮ‚ſ“k¹Ŧ‘j8‘¡ƁŲƁ‚ Űs¥8€ sà’¹và Ŧ’8à>¥ ŦŰŰs¢űƁŰ®à¡slk’ٓ ŰŦŮsàƁ žssĄŰƁكà#€k¹®Ą‚¤à

s’¡s …ŰŦűŦ’¹Bane‘© ®sg8ŦĄŦ‚và Ŧƀ€ ūŦ‚ Ŧ žsls¢‚là ’àƀ€àkk¹ſŦ‚à¡Ɓ Ąsƀƒ©œŦsŦ#và Ŧ’8_¢űs Ą‚œ¡Ůƒ©Ÿvà_¢űsűŦƁŦ®dŦƁ ’ˆgƁŦ’s9©7 ŽsjŦƁvà Ŧ #v Ŧ… “žſŦ“k

57

THE BOURNE LEGACY

/

ISSUE 766

The Expendables 2 %ſs8 ŦŮ’´

Űs¹ Expendables ’à¥k¡Ŧ űŦ €àd ĝ‚ŸĄsšĄŦ‚àŦŰ®8ŦŰ‚às ’ »€kŮ®žsàŝŦ„©i¡ƁŲƁ‚ ’ſs ’_g’¹€“ ®’“8 ſsà ٓ ŮŦ‚ŦűŦ®¥¡Ɓ’8Űsàb ſŦV»ſsà_8 ‚žŽ“žt©Űˆà “

’8_¹»žŮſƁٓi¹ſŦV‘©i¡Ɓ

ƀŮsàš Expendables #ٓà ® ®_Ɓ®k©ű‚à ’s€“à ® »ſsà €¡€Ąsàžssà"€àƁ‚ ®œƁŪۓà>jžs©’¦®ài© ĄŦ’üià ŦĄ“is"ſsà“¡ ſ“ žsg8ŦƁ€‚©œŦŰős‚b #€ks8>ŦŰſs ŰŮŦ‚

TOTAL RECALL %ſs8 ŦŮ’´

„žŲ´¢ŦŮžsà’àĄ‚à¢Űs¹ 2Žs¥¡Ű3v¹‚à ’’àdŦ‚űŦ Ų“à s’¹€àk¹®Ųsà>Ŧ ő“¥à_ųٓà ’àƁvà Ŧ Žs¥à¡Ű v¹‚à #ٓà ® ũŦ‚à s sàŦŰŮŦ‚àŦũŦ‚à s ĄŦ‚àƁ€àk¹®ŵ“à€à¡€ ’¹€àk¡‚š®ĄŦ’8à ¢sàlš #€k s’8 ŦŮ€k8à ŦŮv ƁŮ Ų´¢ŦŮũŦ‚à s ‡à¡“dsŦ ƁŦĄsžƁŮƁŰ®àM…©žvà ŰŮ űs®7¡‚Ɓt©<ĄsŦ‚s’ #ٓ ®


ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁƒ Savages %ſs8 ŦŮ’´

ƁŮsſsàƒjŦî žsà’Ą‚à8 Ů ŰŮ#ŮŰŦŮ’sgà s®bŦƁŰق قŰƁŮ‘¡ŦŰŦ‚ƁĄŰŦقƀ´¹ ŰƁكà»ſs੦sŸsvà ŮűŦ ’àƁ€à¡sŰ®ŦŰŦî »ſs੦sŸs ‚à¢Ŧ’เàk¡“¢®قàƁŮſš ‚œ¡ŮŰsàŦŰ‚à8 Ů€àkŦ“ ® ###€kk©7ƀ€ű

%ſs8 ŦŮ’´

„¡Ɓ‚à «¡s’¹ق«¡ ŰŮŦŰقà«¡€à s®®f= Űs8‚¢‘©à stàgŻƁ€àk ‘¡‚€sàŦŰƁŦƁvà ŦƀŮ‚à¹ ŦŰƁŦƁ€àŮ®ŰŦűšs’<k¥à €Ŧ“ ®Ɓ€Ŧ“ ®v>¡Ɓ‚ 4ƁŦűŦŦŰũss Ŧ’¹

%ſs8 ŦŮ’´

ĄŦ’¦‚à>žŮۓŰŮſs8à ŦŮ ſs¢Ů‚às€àŦ“8©’à¹và Ŧ ĄŦ‚àsàſšűŦƁ€àk¹và7ü «¡űŦٓà ‚là ſŮŦŮũsàŝ ƀŮsf8à Ŧ ’sà € ‘à¡‚f ####€k¥©

SEEKING A FRIEND FOR THE END OF THE WORLD %ſs8 ŦŮ’´

ۓ7sàœŰƒ®¹Űs©à ĄŮƁƒ Ůۓ ‚‘à©űƀŰs©à ’“àűŦ ŦŰ‚_à>žsWƁق¹€Ŧ“ Ÿ“™“‘¡Ŧق€Ŧ“ ſs©űŦ žŮ‚ſs©v_ƁƁŲ‚t7

’¹ūŮŦŮĄsšĄŦ‚’87ŦƁƀ€à ő‚ŦŰĄƁ®à¢űs’ų‚à>j v>‚© Ɓ’o>‘¡Ŧ»ƀق¹ ŰŮ‚ šĄsűƁŰ‘à¡ŦŰŮƁŦ’¹Ŧ‚Ÿ €Ŧ“ ’à‚DŦŰœ‚à®à¡slk ©j`ūŮŦُ©Ů‘©j’ق¹ và ƁŮŽs7Ů’àsŮ‚à©¢® slsà ’¹ŮƁ‚à…gsà ‚8 Ů sٓàƀقà¹ő‚àŦŰƁŦ…à©ž ƁŦsŦŰų‚j‚ šĄsűƁŰ€Ŧ“8 ###sŦ€Ŧہœ

Taken 2 %ſs8 ŦŮ’´

ſsjŰŦŮ’s7Ůſs8 ŦŮưtaken sŰs‘¡ŦƁv Ŧ«¡vj> sƒi©ſs¡Ŧ‚»s©à ’8à>_űs ŰŮų‚>jƁ‘>©žs©Ąűs žŮšűŦ®¥¡ۀžˆà “Ž“7s8 Ŧ ŮŦűšſsࡂŰŮƒi©’๮s¡sŰ ’ٓà’8à_¹ų‚8 ŮſŮ‚à¹ ŰŮƒi©Ɓ€“_©’8‚¢ſs¢Ɓ‚¢ ų‚>jƁٓ ’¹v Ŧų´ €k¹ۀ’`j=‘¡ŦűŦŦŰ

COMINGSOON

BRAKE

PARANORMAN

RESIDENT EVIL %ſs8 ŦŮ’´

sƀűŰs7ŽsŰŮſsàk¦j„©š Ąƀ€űs sv Ŧ³‚7š®s¤j¹ Œ“8Ŧې©gſsb©à ŲƁ‚¡Ɓ ###€k¹

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

56


55

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

54


®Ů’ſŦ‚lűŦſss®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ űƁŰ

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

ހ7

€`g

űŦƁ‚žƀŰsj

®iüvƁ’v¹‚vs

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR659

1.2.3.4.6.7

TEHRAN

DUBAI

W5 063

12:30

14:00

IR658

1.2.3.4.6.7

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

IR676

2.6

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR677

2.6

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR656

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

®iüvƁ’ŮƁŰƁvs

ſŦ‚l’®ŮűŦſss®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

 sjſŦ‚¡Ŧ®´ ŦĄŰ“lj®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ „¥diƁŲs7ۀk$űŦ‚© $ſslfŦ’„¤ Ɓ®Ů’ſŦ‚lűŦsjĄsűŦƁ‚ž ƀs¢ŮƁ‚űŦ

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

A320

IKA

08 00

DXB

09 45

A320

DXB

2110

IKA

23 50

A320

DXB

10 45

BND

12 15

A320

BND

19 40

DXB

20 10

3.7

A320

DXB

10 45

SYZ

12 40

IR657

3.7

A320

SYZ

19 20

DXB

20 10

IR680

1.4

A320

DXB

10 45

IFN

13 15

IR681

1.4

A320

IFN

18 50

DXB

20 10 ’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

„¥diƁ®Ů’ſŦ‚lűŦsűŦƁ‚ž űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

ƀs¢ŮƁ‚űŦ

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

IR655

2

A320

IKA

16 25

DXB

18 10

IR654

2

A320

DXB

19 10

IKA

21 50

IR655

5

A320

IKA

19 10

DXB

20 45

IR654

5

A320

DXB

21 55

IKA

00 35

űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 062

16:00

18:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

IR4709

3,4,6

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

IR4708

3,4,6

„¥diƁ®Ů’ſŦ‚lűŦĄŰsĄsűŦƁ‚ž ƀs¢ŮƁ‚űŦ

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

AB4F

IKA

07 30

DXB

09 15

AB4F

DXB

11 15

IKA

13 55

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

IR4709

5

B74F

IKA

07 30

DXB

09 15

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

IR4708

5

B74F

DXB

11 15

IKA

13 55

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

’8fĄsűƁŰ Ư'ľ¨łšđĎ$ư'ćțƚđĎ$Ʊ'蛚ł›ĆšđĎ$ġ'ćĪȱƚđĎ$Ģ'ēąĮšđĎ$ģ'ĆđćČąšđĎ$Ʋ'ĆČłšđĎ ƀs¢ŮƁ‚€¹ ĆĎĊ ćĪą

ƀs¢ŮƁ‚žs űŦ‚© ƀs¢ŮƁ‚ Ůsš‚lƀs¢ŮƁ‚

ƀs¢ŮƁ‚€¹ Ēłš Įēł

ƀs¢ŮƁ‚žs Ųs7ۀkƀs¢ŮƁ‚ ſslfŦƀs¢ŮƁ‚

ƀs¢ŮƁ‚€¹ ĮĴđ šĉĒ

ƀs¢ŮƁ‚žs ®k©j žsŦƀs¢ŮƁ‚ ®Ůƀs¢ŮƁ‚

#€©¡s‚sŲsWsűŦƁ‚ž’s‚ŰŮ®sj8Ŧ‚©©e’“¢‚vl®¡Ŧ“Ąsl©¢€k¡sMƁ‚sŮs»sűŦƁ‚žŽƁ€űŦƀŮsf8 Ŧsٓ ‚f Ąƒ¡Ű’s‚űŦ7ŋfb»®Ŧ‚¢ſs¢€kŦ“ %’“

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

52


ŪŮŦ“

ſs¡sk šكĄŰŦŮƁ‚šĄŦ‚8ĄsŮŦ v Ŧƀٓ7Űs¹ŰŮ®i8’¹€€©àà Ű Ɓ®s¢š’®s‚ŰŮŦ‚Žsg8ŦsààƁ Ąűs ’kü’ĄƁ»‚8_©ũsg©gC űŦƁق¹ŰŦ‚ààŦ8ŹƁŰŮųŰŦƒàà¢Ɓ ƀقž’üi ŦsųŰŮŦ‚®_¹Ů“ űŦŰ #v Ŧق ĄŰsj©’žŰŮŦ‚àà%vf¢ŰŮŦ‚‘àà¡Ŧ ‘¡€kŸƁٓ´87ſŦƁŰƁŧsàà`Ŧ ſs8 Űsj©ŰŮĄ‚8àà>’gs Ůۓ ’žŦ€Ŧtàà‚Ɓvàà ŦŮŦŰ®ààŦƁŰ s¡“sŸsàà®àà_¹Ů“ Ɓ®ààűٓ ’’Ůstàà ŰŮ#ٓƀق¹Ŵ‚ vŦ‚8àà ŦŽsŰŮƀŮŦ“s ƀŦ‚ààj űŦ®7©lĄŦ€ſ€©k s’¹¡Ů“ ¡€ ’s Ŷs©ŮŰŦƁƁŰŦ€©ŧŦ“ Ŭ´ ’¹®sŰŮžŰŮŦ‚€>s’¹ ٓƀŮsàà8ŦĄƁ«¡ŮƒŒ¥k©àà ´¹ كƁ‚š‰fĄŦ‚»¡€àà ƁŰ’ƁŰ ©8‚¢©j`ü®sŦƁſsœ8> ųŰŦƒ¢àà8ſŦ“k’ŦŰŸ“àà™“ #©k¹

51

/

www.ertebat.ae

/

®slfŦ’sàà ưģſŦ“àà8űŦŰ ųs’¹ٓ’8 œvs Ʋű“k ’süi>v¡sk«¡Ÿ“Ɓ®žŰŮ#€ ’Ÿ“™“ſslfŦ skűŦ®¥¡ŰŮ ſŦۓoŰs¹ۓ8 ŮŰŮƀ²¡Ɓũۓ #v‚¢ŰŦ‚®¡skƀŰŦŮŦ üŰŮŠ¡‚àà ®¡skſsààs¢šŰs¹ ĄŮ‚€àà>sƁ‚àà™s’ààŮs ’“i¢ƁŮ«©i s’¹€€àà ’Ŧ“ ŰŮƁٓƀ€© ۏ8’ųŦ’k©àà ’ Œ¥k© ´¹’¹“žƁŮƒ©€>źŦ‚ Ŧ #Ůۓ ®_Ÿ’ űŦ®s‚ƀŮŦ“ààs ’¥k¡ŦٓààƁs ®´ Ŧ® Űsààl Ŧ àà8 ®ààœ“œŸ Ɓ ũsààg©gC ŰŮ sààŦ €ààق¹® ſŦۓo’küűŦ’©ƁŦĄs® ۂ €k8 ŦŮ®d ’¹ſsš®¡“¢‡sk’ ®ž€kk¹®f=„©ižűŦŦŰ®“™“ #€ق ®jiũs_¡sűšs„©ižſss¢šŰs¹ ‘©g¡’’ss¥àà “Ąs® ۂƁ

ISSUE 766

ŮŦŮũsŝŦŰŰsœ‚7 ƯġſsſŦ“ƀ€kŦŰĄŰs¹Ŧ€

ĄŰ“<¹ſŦ“ƀ€kŦŰŠ“NjdŦ„¥ ſŦŰsœ‚7 sŲ“®k©€ ws ’Űs7¢‚®àࢀkŦŰ’Bsàà «àà¡űŦ ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#ك¡‚œv´

©jĄŦƀŰŮ’‚©àà>‘¡ŦĄ“ «¡ ƀ€kŦŰsŦ#ٓ ®®l8kős‚b Ɓ ſŦ‚s>v “‚ ’’¥š®ſ“©s¹ ’Ůs’küűŦ€àà_¡€k©Ų“®k© ſ€© ŰűŦ„žƒ©ſŦŰsœ‚7 Ɓv=¡‚¢ ®dj’8àà Ůũۓ`Ž“ž‚làà ’ sŝšŰŮƁ€k8ŰŽ“ž‚làà ƀsœ sž’ Ą‚©œ8 ŮƁŸ“™“Ą‚©œ©žŰs8 Ŧ“ #€€ Œi=8ſ“©s¹ƀ€kŦŰ

‘Ưġ’¹€ űsšsŝšűŦ’Ůs Ų“sŸƁ‚l “ſŦŰsœ‚7 űŦ àà Ŧ‚Ą‚7 …àà “žĄŦ‚ vƁŮ’8fĄsŬ ‚ …¡sàà_¢ ſs8 ‚l ſ³“;>ƀŦ‚j’ …=’ۓ<¹…=Ɓ‚l “ űŦ®¥¡ŰŮ’¹€ق¹‚f ۓ<¹ ’s …¡s_¢ĄŦ‚s‚ f ‘¡Ŧ űŦ®¥¡’àà®8àà>¡ƒl®¡Ŧ€Ŧ ۓ<¹Ąs8 ƁŰŰŮĄŰ“<¹ſs¡“ـ #€k8Ű’gbkſš’ vŜ’®ààg¡sŮűŦ„ààžſ³“;àà> tsd8’¹€ààق¹v¹‚Ž“ž‚làà ‚© o®ààj¹sƒàà©ſŦŰsœàà‚7 ſš ƀsœ8àà Ů«¡sƯư%ġĢvsàà ŲŢŰ ’ٓslšŰsàà©8 ŦŰŮ’¹Ų“àà®k© „ž’¹€ق¹v¹‚Ž“ž‚l vŜ ’¹ſ“©s¹ƀsœ8 Ů«¡Ą‚©>® űŦ ƀsœ8 Ů«¡űŦűs<‚©vg7 ŽsŰŮ ſŦŰsœ‚7 ĄƁŰٓàà sٓۓ8¹Ŧ‚ ſs©‘àà¡ŦŰŮ#€àà ŭsàà ’ŭsàà


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

50


49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ŪŮŦ“

Ůs8ŦžŦŮ’ƀsƱűŦ„žĄŰŦ‚‚©¢ŰƁű

sſŦۓàào%ŮƁƒààŦŮŦ²Ą‚ààs l8Ą‚ààs ũs`=àà_űŦŸ´ Ŧ sààƁƀ€àà ààjŮŰŦƁ’ààis´ ƁŦĄ‚©œ8àà Ů€`ààl8ƀ€sàà_ ĄƁŰٓ ſ€¡ŮsĄƁ’¹€k8àà ŦŮŦŰ l8ŰŦ‚ààs#€àà ĄŰŦ“8vàà_¢ Ɓűsš®àà>©ižƒ¡‚¢Ɓt©gdũs©ij l8€€ “ſŦۓožsŝŦ‚àà

#€kk¹‚©œ8àà ŮŦŰĄŰŦ‚ ŰŮ%ق¹~¡‚`ŮŦ²Ą‚s^k‚ Œ_¹“sŸ’a7«¡l8űŦ® Űűs l8űŦ©gC®¡saۓ8 ŮsƁ€ ‚œ¡Ů®¡s sk ƁŦ“ ® ۂĄŦ‚ #v Ŧƀ€ űsšſs©¹s

®k>©cdŦ€7ƯƲưĄ‚8´¹„©¡Ű „žƀs’ ŻŰsàà «¡Ą‚©œ8 ŮűŦ ĄŰ‚l ŰŮĄ‚©¢ŰƁűžslŦ’ŰŦ‚űŦ #ŮŦŮ‚7 ŰŮŮŦ²ààĄ‚ssàà™‚©i^k‚àà

®sàà ŰŸ´ Ŧƀsœàà¡sžsàà“àà¢Ɓvf¢ ſsƒjۓ¡‚l àà_ %ŮƁƒŦ„©iž »Ű“ü’ààiüv©kŦŬ‚àà ĄŦ‚Ŧs ŰŮ®ƒ8àà_¢žsœkĄ‚8´¹ſŦۓo ’’j© Ŧ‚ ĄŮ‚’¹€ٓĄŰ‚l ‚©¢ŰƁűŻŰsàà «¡űŦƁ’dŦ‚sààlš #ق¹v¡s¥ ®¹s %€ ŰƁšŮs¡ƯƲưĄ‚8´¹„©¡Ű ƀŦ‚j…©žƀs’àà vf¢ſŦۓo’ ’¹¡Ů“‘©¡´ő‚làà Űِ8àà ƁŮ „žƁ€àà ŰƁ’ijs’’jsĄŮ‚ v‚ Ɓ8 ƁŮƁ‘8 Ɓŧ‚™űŦ #€ ĄŰŦ“8üűŦsƀŦ‚j‘fi 7®g¡sŮ%vààf¢’ààŦŮŦŰŮ®¹sàà Ŧېl8‚fſss© ŰŮŮقààžsœk #ž€¡Ů»Ů“ſŮű’ ‚žŽsŰŮ’¹

’sl’ſsŦ“űŦĄůs Ŧ »®_kIs sŶs7ŰŦ l8«¡قœ ®œksj s %vf¢ ‚c Ůۓ ق ũs©ij«àà¡ŰŮ®àà¡sažsààg Ůۓ Ůۓ ق ®>©iž <àà>k ƀŦ‚j’ž"žv¡“’àà‚c ƀűse ŰŮ ơŴ Ěơ Is ®_k ü űŦ ® Űűs ŰŮ Ɓ ‚©œ8àà Ů ƁĄŮ®àà ŸŦ“Ŧ’giĄ‚¡Ůsg ĄƁs’s¡ŦŰ„©¹ƀsœ8àà Ů’

Œ_¹ ‘<l8àà> ‚¡Ɓs` Ɓ i© #€àà ˆ7™Ɓ ŧŦ‚ ſs8àà ‚l ®sc8Ŧƀ€s‚ ŰŮsƀŮŦ“s ’ààŰŦ€àà_‘ààj™ %قàเà੹oſsààŦ“Ŵ“àà` ٓ ®kj¡‚ŦźŦ€Ŧsſs¡“ٓ

ŦŰſsŦ“Uàà Ŧ€ŦžŦŮ’àà€àà` svàà>¡s®sƀŮŦ“s Ɓ€ŰŦŮ ‘¡ŦűŦŦŰſsŦ“žű³Ąslàà ű“š #€űs ƀs¢šũŦ‚b

űŦŲŰsààĄŰŦƒ¢‚7 ųŰŦƒà࢒àà űƁ‚Ŧ‚`‚œ8_ €jü»ŧŦ‚àà

Űsl ŦſŦŰsœàà‚7 s“¢Ɓvààf¢ŰŮ ’iŦƁũsàà´ Ŧ®ààžŰŮ%vàà ŦŮ ĄŰs¥js®`=àà ’¥k¡Ŧ‚®k7 Ůs<¡Ŧsƀűsààeŧs«àà¡Ą€`8 ’k©űٓ ƀűsevàà_žŰŮ®b©ü ŮŦ‚ŦŸƁ‚àà_sŶsàà7ŰŦĄŰŦ‚àà‚ ŰŮĄƁĄ‚©œ8àà Ůق¹®sàà©lŦŰ #v‚¢ŰŦ‚Űs¹ۓ8 Ů űŦ„žƀűsààets%ŮƁƒààŦĄƁ ’k©űŬ“ààƀŮsàà ſsŦ“ŽsààfŦ ®_ksŮŦ‚Ŧ‘¡ŦŸƁ‚_sŶs7ŰŦ űŦ„¤àà Ɓƀق¹ààŦ‚ŦŰٓàà s®€űŦ„žƁĄŰŦقàà7ji©ſsš Ąůs ŦſsšűŦ‚¡Ɓs`ſŮŦŮſs_ #ق¹® Ą‚©œ8 Ů Ŵ“` ŰŮ ‚œ8àà_

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

48


ſsààlàà

’¹ĄŮ‚‚©ž €_=®€k=7ſs¹Ů“¹’

ƁžŮ‚¹ĄŰƁšŠààjsŽ sàà ® ŦŰ sĄ űsŧs7àà Ŧ‘¡Ŧ’à๮ààs¹Ů“¹ ‚fưƮƮŮƁ€àà€Ŧƀق¹vààs¡ŰŮŦŰ #€k8> sŽ sàà ‘¡Ŧ® ŦŰٓ ƒ¡Ŧ“‘ ’àà> pĢƮ’ŦŰslšƁžŮ‚¹Šj ŰŮ‚8©ž‚àà>j#ž€©àà_=’àࡂ© Űs©àà>ق‚8©ž%€¡“¢®ƀŰsàà‘¡Ŧ #v ŦĄ€kWƁs=

ſsj_ŸŰŮŦŰŻ“ « Ŧ’¹‘¡ŦűŦƁŦ Žsüàà “ Űs©àà>€k©7ſs¹Ů“à๠‚8©ž’8 ¢ĄsŽ s ® #ٓ ® őŰsžűŦŦŰ…¡sĄűsŧs7 Ŧ®sW #v Ŧƀ€ ƀ€‚“¡sƁŦŰŮ®ü¡‚f ®8s¡Ŧƀsœ_¡sMŰŮƯƴƳưŽsàà ŰŮ ’g©ŮƯĢŵ‚ààŰŮ‚8©žſsœ©àà_© «àà Ɓ‚Ʊưſ€àà ƀ€‚’“ ƀ€ ®ŦƁsŰs¹ĄsvsŰűŦŲ‚ #ٓ

47

/

www.ertebat.ae

/

ſŦ“k’àà’¹ĄŦƀ€kàà_=قàà‚©ž ’8 sk sŽ ŦƁsŰs¹‘¥¡űs‘¡‚8l Ɓ«àà Ɓ‚ŰŦƒưĢƮ®sWƀ€àà ’ŦŰٓ ƀ€ ƀ€‚Ąűsŧs7àà Ŧ #€©_=ſs¹Ů“¹’¡‚© ’> p ‚8©žžsàà’’sàà ģġقàà‘àà¡Ŧ ſsœ©àà_©v¡Ɓ‚8¡ŮààŦ»Ųs¢ŰŦŮ ŰŮ’8àà ¢ĄsŽ sàà ’àà¹vàà Ŧ ŧs‚žsàà®ààŦƁsŰs¹Ąsààv sŰ s€sŽ ŦƁsŰs¹ĄsĄ űsƁ’gi t©`«àà Ɓ‚ſŦŰŦƒƁƀƒàà¡s ’ŦŰslš’ààj’¹ٓƀقàà¹ٓ #v Ŧƀ€©_=’¡‚© ’> p ĄsĄ űs%€¡“¢®ƀŰs‘¡ŦŰŮ‚8©ž žŮ‚¹űsš®œs ƴ‘àà űŦŦŰٓ 8àà ŦŮ’´Űs¹‘¡Ŧ’ĄŰ€’Ɓ ſقĄŦ‚ŦŰٓàà ®dàà žsW’¹ ’…àà_=vàà©’ààs« àà Ɓ‚ #žŮŦŮ®žsŝŦ€kűs©ſs¹Ů“¹ ٓ Ąűsŧs7àà Ŧƒ¡Ŧ“®sW‘

ISSUE 766

€š³s‚“ ¥ € ŰŦŮŰsſű ŰŦŮŰsų‚>j’¹ŽŮƁŦŮ«¡s%‘¡´šžs ƀ€ ĄŰŦŮŰsŵŰŦ“žsWŰsŸŮĄƁ€ksv Ŧ #v Ŧƀ€š³s…j¥ ®8Ɓv Ŧ v©d™ƁŮۓŰŮvàà ŦųŦĄŰŦŮŰs žŮ‚%€¡“¢®® “àà ’ų‚>j ’€kk¹ƀsœ‘¥àà ’’¥šűŦ…© «¡ƀ€s_#€kk¹®’“«¡s¥ ſű«¡űŦ‚tstŦ‚’ŰŦŮŰsق ƀ€¡€ž‘¡ŦviŮۓŰŮ#vàà ŦŰŦŮŰs ſs¥àà ƒžĄŦ‚ű“kſšűƁ‚¡³Ů’¹ #ŮŰŦŮٓƁ®fi8=ũŦ‚c»v Ŧl7 ˆgŦŰſšűƁ‚©Ůſs¥ ƒžűŦ® ‚ ƀ€©g‚œ¡Ů®àà ‚#€kŦŮ®®ààŦƁŰ Ą³s~b űŦ® sſš©Ů’¹€ŰŦŮ ƀ€k¡šۀžſ€ŰŮ’ààsűĄsſ“ۓ žsW’¦€“sŮŰŦ“tiŦŰŮ#v Ŧ #€ƁŰ®‘©űŦۀžŰŮŵŰŦ“‘¡Ŧ ſ“Ÿ€k¡“¢®ƒ©ĄŦƀ€ààv¡slŰŮ ŰŮųŰŦŮŰs‚àà>j’€Ŧ“ ®ۀž ‘¡Ŧ€àà s‚8¥¡ŮƒĄŰŦŮŰsƀsƴŽ“

#€kk¹®űƁ‚ƁŦŰŮƀs¢šŮ“ sŵŰŦ“

‘¡´šžs’7k ŰslŸűƁŰųŰŦƒ¢’ űŦŽŮƁŦŮ«¡s»ŰƁVƁŮŰŦ“8>©űŦg’ Ÿ´ ŦƁŦ’ų‚>jŦ€sš’¹®sœk …´¥_»vàà Ŧƀ€àà ŰŦŮŰs’¹ŮŦŮ € ®™ŰŦ“ŰsŸŮŋk©ƁŦ#€àà űsš űŦ#ٓàà ®jü8ŰŦŮŰsſű«¡’¹ «¡s¥ Ŧ€sšĄŰŦŮŰsž“ ƀs ŋk©…j¥ ’¹€ ’“8ƁŦƁ€š³s #v Ŧƀ€ ų‚>j¥ ’©7 Ŷ‚f®œ8> Ųs>Ŧ%€¡“¢®«¡s ųű“ »sŮŰق sŦ#v Ŧ‚€’jűŦ ¥ ſ€š³sƁŰs¡ƁŲs>Ŧ»ƀ€d sſűĄŦ‚ŋdŦƁ‘#€k8>©€k¡n “ ĄŰŦŮŰsžsœkŦŰsàà®8ŦŰs’j’¹ ‘¡Ŧs#i˜sžŦ‚8Ŧ»€“ ®jü8 v¡slŰŮ’¹k¹®‚¥ ŦŰŦ€ »Žs #‘’€k¹ſsj¡Ŧű€¡sŦ€sš ž“ Ɓ®àà ’8fŰŮſ“k¹Ŧ’¹Ŧ€sš


ſsààlàà

ſŦ“=s8¹ũsŦ“©

…=ũsſs>ŦĄŦ‚’àà_©j®Ŧ“=s8¹Ɓŧs8¹ Ɓs^àà űŦƀ€àà ’8‚¢‚¡Ɓs`sààŦvàà Ŧƀٓ slšűŦ® ‚’¹€Ů®ſsàà_®œs Ąs’‚¢ €k’´sŧs8¹Ąs sW’ٓ ſs7s€ksj #€Ŧƀ€ ’ٓ ſs7s«j¹’ũsŦ“©‘¡Ŧ®sW’ŸƄ‚¢Ŧ v VU‚¢ŰŮ«¡‚tsƁ€Ŧƀ€šŰُ¥ ‘¡Ŧ ts’¦šsŦƀقà๫j¹ƁŦ’ٓ ’‚¢s¡^àà

Űs¹‘¡ŦžsŝŦ’slšűŦžŦ€¹¬©’¹‘¡Ŧvàà Ŧ’“ ٓ ſs7ssĄŰs¥jv¡slŰŮƁ€Ŧƀٓ7©® #€Ŧ’8‚¢ٓ ‚ŦŰũsg©gCƁ’dsbv V ĄŦ’‚¢s¡€ Ű®‚c’’dsbŽsŰŮ’¹®œàà

’¹®8_žő³®8Ɓ’8>_ŧs>‘© sv_ž’¹ ®€¡ŮŰs©>»’jƁ’jƀ€àà €k’´Ěsª’ #€k Ű®‚c’

’®¡“i©¹ƱƮƮſűŽsg8Ŧ ſs8 Űsj© ŮŦ€ŦۓoƁſsàà_…šưƮ%‘¡´šààžs ®¡“i©¹ƱƮƮŽsàà>s©ſűſŮŰƁšſƁ‚àà©ĄŦ‚ ’ŦŰƁŦ€k8àà>Ŧ“s€ق¹ų´ààvsàà ƁŮ #€ks ‚ſs8 Űsj© ®“kƒƁààŦƁ’sàà ĢƮƒs©i¡Ɓ‘àà©ƁŰs¹ ĄŦƀŰƁŮűŦ„ààž7Žsàà vàà_űŦ„àà©iœŦ ŦŰĄŰ“ ‚žƁ€àà ‚ŻsŸűƁŰ‚®¢Ů‚àà>Ŧ #ق¹ųŦ®¢€űĄsٓ7j¹’j‘¡ƒœ¡s t“€űŦ…àà©ſŮۓàà »ſsűŰƁ‚àà’ v¡slŰŮƁ€ ſű‘¡Ŧ®jàà>© Ɓˆ¡Ŧ‚àà «j¹®sàà_…šƁŮŦ€ŦſŦۓoűŦų‚àà>ž ’®=i’Ůs‚űŦ7ŦŰųŰŮssv Ŧ“ #€ks ‚ſs8 Űsj© slkƒs©i¡ƁſűƁ’ààs™Ŧſs¥àà ƒž’àà8f¢’ slk’©ƁŦĄs…¡sűšƁv ŦĄŰ“ ‚ž‚ s= ®sŸ’¹€ààŦƀŮŦن©=àà_ŦŰ®àà¡sĄŰsj© #v Ŧƀٓslšt7> ’ſŮۓ ƀűŦ€Ŧ’ƒ©Ÿ¬©€¡“¢®‘àà©ƁŰs¹ ق©œ¡VŰ€àà sŰŦ‚‚¢ŦƁ€Ů®M…ŦŰšƁŦ #€k¥®¢€ű€Ů®~©‚

®šƒ©œŦvfœ ‚“i© ’¹v Ŧ®€¡ŮƁt©<ƀs©¢žs»s¥©Ɓűsšs¡Ű“8¥¡Ɓ ‘¡ŦĄsœ ‚#€¡ƁŰ®ſƁűsààšĄs’ s ŮƁŰŧšŰŮ «Ÿ“¹őٓ¹«¡’¹€k8>œŰƒĄ€’®š‚“i© ſƁ€€_¥űŦŰŮs¡€k©_kſšĄƁŰ€Ŧ“®®8ŦŰ’ #ŮƁŰƁ‚ŧšŰŮ’¹ſš ’¹€àà Ű®‚8’àà ’ſšĄsœ ‚Ąsklž®ààs¢ ſƁűsš®“ſss©¢ƁƒƁ€ŰƁskàà ŧš~bàà ‚ s’ s ŮƁŰŰŮſss©¢‘¡Ŧ‚8_©#€“ ®ŧ“>ü #€k¡ƁŰ®s’ Ÿs¡ŰŮƁ ’®¡s“¥ ŽƁŦt ŰŮ®š‚“i©űŦŸ“‘¡ŦĄs ¢ ®ۓ’ſs_œŰžƁŮt ŰŮƁ€k8>€©f ^Ű Ɓ®€¡ŮĄs ¢‘¡Ŧ®sàà_Ŧƀق¢Ÿ“#€k¹®‚©©e žsŝŦŧšŰŮٓ“Ąs« “ ¡‚ űŦƒ©œŦvfœ #ٓ ®

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


 € Ɓ Ž

®gŦ%% „i<$ƀŮŰƁšŮs"ưƀ€ ”sŮƒvàà “ž$2Ž“Ÿ3ŰsšűŦ"Ư űŦ$’`ƁŽ:‚ $€kWƁ‚"Ʊv7üƁ‚l’8àà ‚$’iük ſŦ€k= $ż€Ŧ”˜sk ƁŰ$”sj8 s Řs`űŦ"ġ€ƁŰ”ƀ€k ‚“7$’djt ƂsŮ$m7“Ŧſs‚"Ģ’s ŧs7 ŦƁ’s $ ‚8 $žsjŰŮƂ‚=8 Ŧ$űŦŰƁŮƁŦ€"ģ”¢€€h:$”˜Ŧ‚ü "ƳŧƁ‚hmŒàà s$…ŰsũsŦ“műŦ$‚àà_7Ŧ“Ŧ"Ʋ…Űs $‚sc8ƁƀŮsŦ‚ž"ƴsžűŦ”8j>$ſ“¢ƀ‚g$‚¢’imƁ^Űű ‚l $”˜sh:‚šƀ“’8 Ű$ŰsbƁŒ"ƯƮ’s ”“$’¢ŰƁŮ ŧ‚ŰŮs$”Ŧ‚:Ŧ‚:ŦƒűŦ$“ààƀs$”h:Űsƀs¢"ƯƯſ“s”àà €ƁŰƀŦŰŰsm>$ƂƒmŸƀŰsžƁ’h$Ƃ€kƀ‚l$ſŦ“ilžƁ‚mŮ"Ưư $’g:”“$Űsـ"ƯġŸ‚ž$”˜ŦƁ‚s‚$v7üƁ”8 ƁŮ"ƯƱ #ſŦ‚œ:ِƁ?ŰűŦƀs¢š$2ũ“_mſƁŮ3s "ƯĢŻŦ‚Ž“ž€ŦƁ ĄŮ“j%% vàà Ŧق$Œi s€ű‚"ưŶsb $2’àà>ſs‚3ŰsààšűŦ"Ư ƀŦ‚j$ű“àà>ۓs$Ƃű‚ààũsààms"Ʊ’àà8f s$Ž“àà`ü ſŦƁŰs^ààű$’kmàà ſŦ“=8àà Ŧ$”‚ Ɓ”àà “ "ġŽ8àà_ž ŰŮƂŮƁŰ$”ààŮŦŮſsààű$”àà€mhSàà $”œkàà ƂŦ€àà "Ģ Šsk98àà ŦźƁ‚űŦ$vs7àà €“àà>ž$ƂsŧŦ“"ģ’àà>Ŧ‚ $s:Ű”vàà ƁŮ$ƂƁ‚àà>k”s"ƴ^kƁtm$œŰƒƂƁűŰš$”7műŦƁš"Ƴ”ààkƁ‚ƁƂŰŦűsààvàà Ŧ“ ŰŮ$ũ‚msƁقààMŦ“$”€màà_ŲŰŮ"Ʋ $ŰŦœsmk$ƀ€kàà_ƀs"Ưưƀ€ŰŮƁ”àà_Ɓ$ƀűŦƁš$Ƃ€ki$’‚àà ź‚ "ƯƯŰsŰŦƒŦ$ű“švjh‘=àà $ſŦŰs€mŦ’vàà_"ƯƮœŰƒŰsmàà>‚l #ƂƒƁ€Ŧƀ‚:ƒ$ƀ€ààs”"ƯĢƀ€‚ž’s $”kmœkàà $ſŮs8àà ‚"ƯġsžƁŰŦŰŮ”˜s:ŰŮ$Uàà “$ƀقۀž"ƯƱ”˜“hm’‚sc$ƀ€ààkvàà “žź‚àà

€©˜s‚Žs ŰŦŶs7ŰŦő“„©’ŦŰٓ sžƁ€©ƒŲ€ŦŰ‚cŮۓv©`= žs

ÆŮق¢‘¡ƒœ¡sĄ‚¡“`’ŸŽŦ“; v´Ąs

®s©>ž´©šĄsš%® sk ƀ‚lŸ ‚œ¡űs

ćķıňıļʼnŃńŅńʼnʼnļĭŀıǧĬǩ%Ą‚¡“`Ąsjd

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

44


ſŦ‚¡Ŧ

ſŦŰƁs©ŰŮ“ s¥©ž

ųŰs¹ŰŮŦېŮű“ſ‚‚ šŠŰ‚ààk ƀŰƁŮĄs®Ŧ‚ űŦ€dĄƁ#ق¹’‚D ƁĄŰsœƁŰ’“¢‚űŦŰƁŮ’à๮Ŧ“ ®s=8ŦĄsŸ“™“ƀ€sàà_’<©8 ’i©àà Ɓ’®jàà>D’‚D‚Ŧ‚»Ů“ ĚsŸŰs¹’iƁt¹‚s¡Žsű»ŮŦ€ #v Ŧقž®Ŧ‚¢“8©Ɓ »“is‘¡Ŧ…¡sMsſsààƒj‘©k¦j ®¡s7 s7 ƀűŦVűŦĄƒàài®j<‚ŦƁŮ ƀű“’ſƒàà=űŦ®i¹“àà©sŜŦƁ €¡Ůŵ‚dŰŮƁƀ€àà g8ksMſsl #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ž“j

43

/

www.ertebat.ae

/

‚Ŧ2«ààŸ“¹‘àà_3“ààis ‚©l €k‚k»“àà s¥©ž“isž ĄsMſslƀű“ŰŮ®¡s©s¤ Ŧ ®=¡Űs®ààœk‚’àà“j< ŰŦ‚…¡sMŵ‚dŰŮſŦŰƁs© #v Ŧ ’8‚¢ ƀű“àà»sàà‚¡ŦųŰŦƒà࢒àà ĄŰŦƒ¢‚’ààŦŮŦŰŮsMſsl űŦٓ ĄŦƀŰƁŮĄsƀsœ_¡sM Ą‚ŦŰs‘¡Ŧ»ƀű“‘¡Ŧſűs=„©fŰsš #v ŦƀŮŰƁšŰŮ…¡sM’ŦŰ“ s¥©žűŦ ĚsŸ«©k¥sàà2«Ÿ“¹‘àà_3“is ’¹ƀ€ i ®Ŧ‚¢“i¡űs¡ž“;“k©ĄƁŰ ®“Ÿ’“s’>¡sgŰŮž“;“k©’“ ŰŦŮۓ ‚Ą‚8j¹žŦƁŮƁžs¥ü8àà ŦűŦ ſŦ“®ˆgſšst7 ‘©j’Ɓv Ŧ #ق¹ĚsŸŮƁ€dĄs’=> »ŬŦ‚ »űs ƀ‚¥©ž»ųsg»“ s¥©ž“isž ‘¡‚lűŦ®¡s©s¤ Ŧ‚œsf Ɓ‚œžsŸ ŮƁŰ®Űsj ’8>©ſ‚ſŦ€k‚k ĄsŮŰƁs8 Ů’j®s“¹ſsűŰŮ’¹

ISSUE 766

ŪŦ‚©’©ŮŰŦ®=¡Űs’_g € Ŧ€Ŧ®œk‚

ĄŮs¡űŰs©>ĄŮsƁĄ“kdųűŰŦ #v ŦŰŦŮۓ ‚ ®œk‚žŦ€Ŧ‘¡ŦűŦٓ ƀƒ©œŦĄƁ ƁŰsààšűŦvàà7 Ŧ“ƁĄŰŦ€ààlœŦŰ ©ŮŰŦƁſs8 Ŧ®œk‚ĄsŰs¢Ůs¡ ’¹ž€¡Ů®8Ɓ%€ ŰƁšŮs¡Ɓقj ‚ ®=¡Űs’s ſŦ“k’vd¡‚ ’s ƀ€ v‚®œk‚ŪŦ‚©Ą“àà űŦ ƒ©ŦŰ’“j<‘àà¡Ŧ’¹ž€¡Ů’f© Ɓ ’®j¡€Šs© ŦűŦvs©ۓck’ #k¹ŠŦ€Ŧ©ŮŰŦ

’àà %‘¡´šžsàà ’sàà ƱƮƮ„¥’db űŦ©ŮŰŦ’ààŶ“àà‚ ®i©ŮŰŦ «àà ƒž Ą“

ŪŦ‚©’ààſsHšàà©g ſs8àà Ŧ ‘¡Ŧ ®ààœk‚ #€ ŠŦ€Ŧ űŦ€d’à๐àà Ŧ‚‘¡ŦŰŮ ſsj8 s ŰŮ’7k ’ ‚l »€àà ŰŦƒ¢‚©ŮŰŦ®œk‚ŪŦ‚© sſsHš©gŬŦ‚vd¡‚àà €jü ’ŦŰslàà>¥‘¡Ŧàà©ŮŰŦ’‚fàà

#ق¹ŠŦ€Ŧ©ŮŰŦ®œk‚ŪŦ‚© ſŦقœsl ˆàà “ slàà>¥ ‘àà¡Ŧ ® ‚l ‘¡Ŧ’‚fàà ŰŮƁ®¡sžƁŰŦ ŰŮſ“k¹sƁƀ€ ’©l…©žŽs ƱƮƮ ®`= Ąsl“©>¥i¹s¡Ɓsƀű“ ’’àà¹vàà Ŧƀ€àà ®ĄŰŦ€ààlœ űŦ»ŰŮsƁ®=¡ŰsĄslàà>¥ſŦ“k


ſŦ‚¡Ŧ

ſŦƒ©sŰŮ®k©ŸۓœŦ‘©˜š

#và Ŧۓ¡‚là ˆà ŦƁŦ%‘¡´šžsà v‚‘à¡Ŧſ€à žsWűŦà7và>©€ Ąs8 ƁŰƁ‚¡´ſs8 ‚l ’Ą‚ ƀs“¹ Ąs8 ƁŰ»s8 ƁŰ‚„žŰŮ#©ƒſŦƒ©s ®sk¹sà Ɓ‚®³“ ®à8€sĄ‚àœ¡Ů #ŮŰŦŮٓƁ‚űŦ“ſsjl s8 ƁŰ‘¡Ŧũs“ ‘¡‚l’87Ŧ’¹€ Ű®ųƁ‚ ۓœŦv‚ ƁŻ“i s»Ű“œŦƀ‚© »…j_¹»Ű“œŦ #v Ŧ Ą‚ vàà>©€ƀs“¹v‚‘¡ŦŰŮ€àà sſsŮs¡  Ŧ‚€s «¡ŮƒűŦƁ€©ƒſŦƒ©sĄs8àà ƁŰ’ Ąs’ůsűŦƁ€© sƒ©…j_¹’©lƁ®k©ŸŰ“œŦ àà Ŧ‚’‚¢Ŧ’87Ŧþ€©k¹ſ€àà¡Ůs8àà ƁŰ‘¡Ŧ‚œ¡Ů ٓ €©Ŧ“®»€¡€© ‚…jàà_¹’©lƁ®k©ŸŰ“œŦ ¡ŦƁŦŰŮſŦƒ©sĄs8 ƁŰŰŮƀ‚© ’©l Ŧ‚’ŦŰ ũs“àà ٓ sƁ€¡‚7ũſšűŦƁ€©sàà ‚ƒ©¡sž #€¡ŰƁs©

€ks®7Ɓ®iŮs©ŦŰŮſŦƒ©sĄs8àà Ɓ۞ق Ŵ‚7s©žŮ´©Ɓſs‚€©»‚b€©»űƁۓ€àà© ts Ŧ‚űŦ®¥¡#€űŦقž®ĄŮsàà Ɓ‘_’ ®k©ŸۓœŦ Ŧ‚»ſŦƒ©sĄs8 ƁŰ®€¡ŮƁ’“ #v Ŧ Ɓſsű»ſŦقàà‚l‚ ŦƁŦsۓ¡‚làà ˆàà ŦƁŦűŦ sƀŦ‚jƁ’8ŰۓœŦĄsŹs’s8 ƁŰ‘¡Ŧſs¹Ů“¹ Ɓ®dj’8 Ůũۓ’®iüĄsűŦƁšƁ®Ŧ“ ’Ŧ‚ #€“ ®Ž“e_ۓœŦſ€©Ÿ’ĄŰs©j €ksŒi8=Ż‚ ’ƀ€ ĄŰƁšŠjۓœŦ‘©k¦j ’ۓœŦv‚àà Ɓ…j_¹»Ż“i s»Ű“œŦƀ‚©àà

®¡sa€¡€’sk_= ’¡Ůſs©Ŧ€űĄŦ‚ ©ŮĄŦ‚Ŧs%vf¢ۓ_¹’¡ŮŮs8 s‚¡€ ©Ŧ“®’à੘saƀ“„©¡Ű€¡€’skàà_= #©s ‚‚f’ŦŰ’¡Ůſs©Ŧ€űŮŦ€d ƀŦ‚j’ۓàà_¹’¡ŮŮs8àà s‚¡€’àà>i Ąss‚¡€sŒi8=Ąs€ŦƁſ³“;àà> űƁ‚¡Ů~7űŦ„Ŧ‚fk¹“˜€¡Ɓ¡‚ űŦ®s8 Ŧ #v Ŧƀ€ űsš sۓ_¹’¡ŮŮs8àà s‚¡€®¡³“ǏŦ€ Ŧ ƀsۓ¡‚l ĄŦ€l ƀ‚ s ƁŮs¡vàà Ŧ€©Ŧ‚¢ ’skàà_=’ۓ¡‚làà ƯƲƁvƁŮĄŦ€làà ®sſs“¥üƀŰsŰŮ’©˜saƀ“„©¡Ű€¡€ ŰƁ€’’“s%v ŦŮŰsl ŦƁق¹ƀŰsàà Ŧ Ɓ’¡ŮŮs8àà Ą‚©œ©žsſŦ“®’skàà_=‘¡Ŧ ’ŦŰ’¡Ůſs©Ŧ€űŮŦ€ààd»’“j<ſŦŰs¹Ů€àà #©s ‚‚f Ůs8 s‚¡€Ɓ¹ſŦ‚¡€»àà Ŧ‚‘¡ŦŰŮ ٓ“ũ´¥àà_®àà ۂĄŦ‚»Ű“àà_¹’¡Ů ĄŮŦűšŰŮŠ¡‚àà>ƀŦŰŰŮ€àࡀĄsààŰs¥ŦŰƁ #€ق¹‚cŽŮs7€j‚©¡Ŧ‚ſs©Ŧ€ű

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

42


41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

40


sƀ‚lŸ

® ®j¡ ®j¡‚¹®iĄ‚œ¡űs € ®f8k

ſ s s Ű ““_¹ _¹ ¹ ſ s Ŧ Ŧ ¹ ¹ s i Ŧ ŻsfŦ‘¡Ŧ’¹€k¹Ąűsàài©‘¡ŦŰŮ ŰŮĄƁ#€àà_‚àà>©®i¡³Ů’sààk ®j¡‚¹®i%ق¹€©¹o‚œ¡ŮŰsſs¡sž Ŧ€8ŦűŦſsۓ_¹Ŭ‚bv>©s7“ Ą€d’ i©‘©8>ŞŰŮƀٓ7ŰŦ‚ #€k¹Ąűs‘®Ŧق¢Űs¹’ſŦ‚¡Ŧ

Űsàà_8ŦŴ“àà` ŰŮ®sàà_b Űsàà s à_ ®i ®i®k¡‚š …g‚àà®k7Ą‚àà7 ®¡sj ®¡sjk© i©‘©j_ ŰŮ®j¡‚¹ űŦŦ€8 űŦŦ€8ŦŰŮ%vààf¢‚ààl’ٓàà ’¹ ® ’¹®j¡‚¹®ààiJ“àà vàà ƁŮ ĄŦ‚ ĄŦ‚ųŦ ĄŰs¹’ieàà_ààŰ’ Ąs Ąsši©ƀ€űs ©’®‚œŮ ĄŰ ĄŰŦق7ji©‘àà_©¹“’ààŒŦ %ŮƁ %ŮƁƒŦĄƁ#k¹ ®‚¥àà_€š Ɓ‘ Ɓ‘ũ“ààŮ’®ààj¡‚¹®àài Ą ĄŦ‚ŋ‚Ɓŭ‚àà ۓžs¡Ű“ž ’ ’i©’küv_žűŦ€¡Ůűs ®s78 ®s78 Ŧŋsj8Ŧ»Ů“ƀ€š‘_©¹“ s ’s ŰűŦ® ‚’¹’8‚¢ũۓ s s ŰŮ®j¡‚¹®iĄűs‚®k7ĄŰs7 Ŧ ‘¡Ŧ’87Ŧ’¹€Ŧƀق¹‚_8ki©‘¡Ŧ €àà s©Ů‘¡Ŧ’€Ŧ“®Ÿ“™“ žƒ¡ƒv ƁŮٓŰŦ‚‘¡ŦűŦ…©ž’¹ ®svàà>©s7“‚œ¡ŮĄ‚s¡‚¹

v>©‚¡“`8ŦŸ“kP2‚œ©3

ƀ ´¹ Ą“ààš»Ŧű’j‚àà>ž»Ąƒàà‚ ###Ɓ’s ‚àà>ž»’k’¦»ƀŮsàà>j źslšűŦžŦ€à०©ƁŮŰŦŮŰŦ‚àà #€Ŧƀ€_ ®àà ‚ ſŦ“ààk ƀŰsààŰŮ ſsààŰŦű «àà Ɓ‚Ąű“š€’ŠŦŰtààsb ſŦ“k¬©’àà%ق¹~¡‚`‚ààœ© Ɓ’8àà Ŧ€Ąű“š€«àà Ɓ‚‘àà¡Ŧ ’‚œ©’àà¹űƁۓűŦ’s8=7àà “ ƀ´¹’“j<Ąs«àà Ɓ‚Šààj ®ŦƁŦ‚Žs7g8 Ŧs»vàà “©žĄƒ‚ ’®s‚™Ąsš®8Ɓ€àà Ɓ‚ƁŰ ’s‚‘¡Ŧſs¢€űs űŦg8>ۓ

#€ق¹‚¥_ 39

/

www.ertebat.ae

/

ſsŰŦű®i ƀ Ű sàà Ű Ů Ű sàà_8 Ŧ ƀŰsŰŮĄ‚7 Ÿ“kPƁź Ą ‚àà¡ “`8 Ŧ ƀ´¹3’“j<ŰŮ2‚œ©3«àà Ɓ‚ tàà sjl Ąsšs‘%vf¢2Ąƒ‚ »…¡sM’¥7àà ‚¡€»®i7ĄsààšƁ v7ü###Ɓààžs’¥7àà ‚¡€ ‘¡ŦźààƀŰsŰŮsààlšűŦƁƀقà๠’¹žŮ‚¹ŽŦp ®¥àà Ɓ‚v©`= t¡¥ŦŰtib‘¡ŦŽ“gŦf8®œj ¬©ƀŰs‘¡ŦŰŮ’àเق¹ſŦ“ààkƁ Ɓź#€Ŧ’8 Ŧ€Ą‚cŰsl Ŧ’“¢ ŦŰ«àà Ɓ‚‘¡ŦĄ‚¡“`8ŦŸ“kPs¡ #©k¹®t¡¥ «¡‚œ©v©`=àà %ŮŦŮ’ààŦŮŦĄƁ Űsk¹ŰŮ’¹vàà Ŧŧ“7üv©`=

ISSUE 766

®Ŧ‚l’¡€v ŦŮűs’d¡s ưƮ®Ŧ‚l’¡€Ąs„¥ƀsœàà_¡sMƀ€¡Ŧƒ‘©ƁŮ ƁŮ v Ŧ®b¡Ŧ‚ ŰŮ‘¡ŦƁ€ €Ŧ“ sž‚ƀsۓ¡‚làà ’¹ sűƁŰ‘¡Ŧ®Ŧ‚l’¥k¡Ŧ‚®k7®sd¡sàà Ŋ‚© Ŧ’¹ ŰŮ #ٓƀ€ ‚_8k»vàà Ŧƀ€àà ƀ€¡Ů‘¡ƁŦſŦ€űŰŮ Ąsjk© ŰƁŮſŦ€kŸ’ĄsŽsàà ƀŰs8àà ®Ŧ‚l v ŦقžƁààü´«ŸŰƁ€ààžslŦ’ààſŦ‚¡ŦŦ ƀ€űsàà »Ű“ž®sŦ‚ŮŦƒààl’jƒŦſقàॠž“¥ü»2ſs¢ſsààš3ƀsœàà_¡sM„¥Ąsŧ s ®iž´ŦŲs Ŧ‚ƁŦƀ€Ɓ‚žſsk¦jƁٓƀ€ ŰŮs¡“¢#v Ŧ® ۂvàà ŮŰُ©¹Ɓ»Ů‚ſŦű‚ sŧs‘¡ŦűŦ®Ŧ‚lƒ©ƀsœ_¡sMĄŰŦƒ¢‚ſsű ©ŮſŦ“k’Ÿ“™“‘©j’¹’8 ŦŮ®8¡s™Űs #€ ž´Ŧۓž®sŦ‚’jƒŦſ€_v Ŧقž

€ Ą‚8>’s ŰŮ…kMŦ‚¡Ŧs™Ű ūƁŦűŦ73%vààf¢’ŦŮŦŰŮ…ààkMŦ‚¡Ŧ i©’i«¡ŰŮ»žŦĄŰsj©ـàà<Ą‚©¢ ſ“k¹Ŧ®Ɓ8 Ŧقž…gĄsf¡Ŧ’ƀs“¹ 2#ž‚®‚>Ą€Űs©>v©d™ƁŰŮ ĄŦ‚3%ŮŦŮ’ŦŮŦſ“àࡃ¡“i‚œ¡űs‘¡Ŧ ſsŰŮ®¡s©j©àà Ɓ®œkſsààƁ‚< ٓàà “ àƁ®s ‚7ƁŮŰŦ€ààٓààƁ®s ſق¹’àà_©ž ‚ààc8k Ɓ vààüi` Ű s¢ Ů Ű Ɓ ‚ààž ‘¡‚8lſ€s 2#v ŦŰs¹ %vf¢‚ šŰŮƁŦ s žŰŦƁ€àà©Ŧ33 ‚àà© ĄsààŮŮ v©d™Ɓ žŮ‚ ‚8lűƁŰ’űƁŰ‘àà 8 ű ű 2#ٓ

Ɓ‚s;»sjk©àà ‚œ¡űs…kMŦ‚¡Ŧs™Ű Ą‚8>űŦĄŦ’8f«¡3%vf¢ſ“¡ƒ¡“i ’sf o8ƁŮہ¢®ŽƒkŰŮ‘ſ€ Ą‚©©ežŦ®jàà>Ɓ®ààƁŰˆ¡Ŧ‚àà žsWſs¥àà ƒž3%ŮŦŮ’ŦŮŦƁŦ2#€k¹®M ‘ĄŮ“7lƁſsŰŮĄŦ‚ŦŰٓ ų´

Ŧƒœ s s ſšűŦ‘Ɓ€Ŧ š űŦ Ŧƀق¹ ¹ 2#žŰŦƒœ s¤ s

ٓ ®‚_8k®´Űs¡űsž“7š‘©ƁŮ ‘©k¦jƀ€kŦ“ ‘àà¡Ŧ#ٓƀق¹ٓ €¡€ž“7šŰs_8Ŧsſsƒjv ŦŰŦ‚ ®¡Ŧ‚ ’Ŧ‚’slšŰŮƒ©ٓ ’¹»Ů“ ŦŰĄŮ€d8Ąsl‚>k¹»v Ŧƀق¹žŦ€Ŧ ŰŦƒ¢‚sls8 ‚l ŰŮ€dƁſŦ‚lŰŮ #€k¹

‘©ƁŮŰsàà_8ŦـŰŮ®´Űs¡űs ſšĄŮƁű’v ŦŰŦ‚Ɓƀٓٓ ž“7š Ųs Ŧ‚#€k¹®g©àà “ŰŦűs’ŦƁŰŦŰ ®g© “ž“7šŰs_8ŦűŦ€dųŰŦƒ¢‘¡Ŧ »®´Űs¡űsĄŦ€ààs®àà=¡ti … …©žŦŰŰŦűsƀŦŰƒ©ž“7š‘¡ŦžƁŮ€àài ‚_ ‚_8kƀsۓ¡‚l ‚ ŦƁŦĄŦ‚Ɓ’8‚¢ Űs Űs¡űsĄűs>œkš’ž“7š‘¡Ŧ#ٓ ® ‚© ‚©Ŧˆ “Ɓ€©“®i “‚©ŦƁ®´ #v Ŧƀ€ ©ck®i “ ŰŮ ŰŮƒ©‘àà¡ŦűŦ…àਫ਼®àà´Űsàà¡űs ® ®i “‚©Ŧsٓ ő‚8_Ąsl¡Űs¥j ſ ſŦ€k’´àࡀgŦŰ®“ ũsààdb


sƀ‚lŸ

’“s8 Ŧ‚8 “i© ‚>žœ‚vi € †=_ ’<©8‘¡Ŧ’„iŝš„‚l ®“s ’©lƁ‚œ¡űs‘¡Ŧ’¹vàà Ŧƀ€©àà Ű s©ŮűŦ®d©7 àࡳŮ’ſŦ“ƀ€kk¹ #v Ŧ’8Ű x©àà ’àเààٓ€ààg8dĄŰs©àà> “ €űŦ…©ź‚`‚ŦŰŮ’“s8àà Ŧ ƁŰŦŮ s©ŮűŦۀ=ŮŦ“ààƁƁŰŦŮ ’8Ű ‘¡Ŧ ſs``=8 sŦ ’8Ű ‚c Ɓ€ق¹ŮŰŋis¹ŦŰ’¡‚c ųs Ą‚Ŧ¬©’¹€ق¹ųs űŦ ۀ=ŮŦ“ààsàà¡ƁŰŦŮűŦ ŰŮ ƀ€_Œàà_¹ƁŦſ€ŰŮ

Ŧ #v Ŧ űŦ űŦx©àà ’¹®ààsűűŦ ƁŦۓl_ۀž’8Űs©ŮŮ Ɓvàà ŮƀƁ€ŦƁs sŦ€k¹®ž‚àà’<kžž ƀق¹źŦ‚àà8ŦŊ‚àà© Ŧ ŰŦƁ€©Ŧƀ€ààk¡š’’à๠€k¹®®d Ɓv Ŧ ĄŮsàà®àࢀű’àà #Ůق¢űs

‚8àà “i© ‚àà>ž»’“s8àà Ŧx©àà

ŦŰ…s®7i’ij‚ŦŰŮ’“s8àà Ŧ #v ŦƀŮŦŮv ŮűŦ x©àà ſs®ſ€»’à੘ƁVƀsààŰŮ ŠŦƁƁŦ’s ŰŮ’sàà Ʊģ’“s8àà Ŧ ® ž Ɓ Ɓ“© ®¥ ƒž³sƁ€ Œ_¹ŮƁ“©sŰŮ

ÆŮق¢®űsſs8>iœŦ’ſ“>k©8žũ‚ŦŰ ´ŦųŦƀŮŦ“s Ɨق©œŦŰ…j©j` ƁŦsŦŮق¢‚’¹€ŮŰƁš®MŰs_ƁŦ’ ƒ©slšƁƀ€ ^k®i© slšĄŦ‚…Ů Ɓ®süàà “ sŦŰƁŦ’¹€Ŧ’8f¢ƁŦ’ ‚¡ ž ® ű ų“ #€‚¡ž®űsų“š

űs…k Ɓ’ŮŰŦŮ€`ſ“>k©8žũ‚ŦŰ #Ůق¢ ŮŰŦŮ€`’s ưģ®>©iœŦ‚œ¡űs‘¡Ŧ ’Ɓ€ Ɓ‚fŦŰ„iŝš„ŰŮٓ ’s #Ůق¢űsſ€k…k Ɓ ‘¡´šŰŦŮŦŰ ‘¡´šŰŦŮŦŰ’ààĄ‚àà7 Š7k«àà¡ ŦŰٓ „i ŦŰٓ „iŝš„’s ƁŦ%vààf¢ ’¥k¡Ŧ‚ s= ’¥k¡Ŧ‚ s=ˆg’»€àà Ɓ‚® €`’¥i €`’¥iŮŰŦŮſšŰŮĄ€ũŦ‚ s #€k¹űs #€k¹űsšŦŰ“®àࢀű«¡ŮŰŦŮ ٓ7„i ٓ7„iŝš„ sƒ¢‚ƁŦ ^k… ^k…k ƁĄŦ‚…Ů’_©jƁ ſs8 Ɓ ſs8 ƁŮũ‚ŦŰ’Ÿ‚¢Ŧ#€ ® ĄŦ‚s ĄŦ‚sŦŮŰŦŮs¥¡‚šŰŮĄŮs¡ű s’¹ s’¹…s8 ƁŮűŦ’8àà Ůſš ^k8Ů ^k8Ů®i© ƀ€ œŰƒslš €Ŧ“ €Ŧ“ ®…Ů®i© Ɓv Ŧ ũ ũ‚ŦŰ#€ sslšŰsk¹ŰŮ ®“ ®“jdĄslŮš’ààj9 #v Ŧ‚œ¡Ů ŮƁ ŮƁű®i© vàà ŦŰŦ‚ƁŦ

űƁ‚¹žsŻ´ ƀ€Ɓ‚ž Ɓ‚ž …gs ‚>jƁ € ’8> š ®¢€űŽsàà ĢűŦ€d»€k¹®űsš _ ‘˜ƁVưƳàà¡ŰsŰŮžsső‚8àà_

ž´ŦŻ´ v Ŧ“ ŰŮsĄŰsŽs

‚¹ ۓl_‚àà>jűŦŮŰŦŮ€`’¹ق¹ ‚7 ‘¡ŦsƁٓàà Ŧ€ų€kWƁ‚ƁƁ s ŦŰŮƁ“©sĄs©ŮƁűƁ‚¹žs®sl¢s ’¢‚ŰŮƁŦ#ق¹ƀŮűũ‚©Ɓt<d8 ®¡Ŧ€vi»Ů“ Ż´ vàà Ŧ“ ŰŮŮ ƀق¹‚¹ů®€ sũs´8 ŦŦŰ #ٓ €dűƁŰ€kŸˆgƀ€ Ŧ€ūƁű‘¡Ŧ ˆ “Ż´ v Ŧ“ ŰŮ‘¡Ŧ’¡ŦŰŦűŦ 8¹ ƀŰsŰŮ’©˜ƁVƴàà¡ŰsŰŮ®kd¡»®8¹ €€© ۍŦ“’ٓ ®¡Ŧ€ũs©˜ƒ Ɓ€ق¹ŠsaŦŦŰŻ´àà ’skgŦ“Ɓ őۓ¡“©ƀs¢ŮŦŮŮsk ŦƁőŰŦ€³s ‘¡ŦŻ´ ƀ€ààƁ‚ž’¹€Ů®ſsàà_ #v Ŧƀ€ ’8>ŋis¹ūƁű

ƀ€Ɓ‚ž ƒji®8¹Ɓ űƁ‚àà ‚ ๞ssàààŻ´

ƒji®8¹ƁűƁ‚à๞sààŻ´

‚™sŽsààŰŮƁ€àà ’8àà>ŋŜŰ ƀŰsƁŮŮƁ“©sۓl_‚œ¡űsƁŮ‘¡Ŧ #€k8>ق< ‘j8i©ۓl_ƀŰs8àà »ƒji®8¹

ŧŦ‚ ’ſs“® €k© €k© …¡ŦŰšŻsŦſق¹ € l8ۓi©vŦƒ©Ŧ ©Ŧ ĄŰŦق7ji©Ž“ ŰŮvŦƒ©Ŧ’¹…¡ŦŰšŻsŦ‘¡Ŧ Ŧ‘¡Ŧ i© ſsjق¹®ƀŮsf8àà ŦſšűŦŦ‚sž“;i¹i© s¥ ƁƁŦĄŦ’sàà>Ŧàà_’¹vàà Ŧ®s¥ j €àà űsšſšŰŮſ“‚ŮŰs¦¡Űų‚àà>j àà_ŻsŦ’ŻsŦ‘¡Ŧ©Ů‘©j’ƁƁ ’¹‚Ešààŝš³sƁŮŰŦŮũ‚làà ƒàà© v Ŧۓlàà_…¡ŦŰšŻsŦ‘¡Ŧts Ŧ“Ɓſs“® €k©’¹€k¹®sŮŦ «¡ŮƁƒ©®àà“¡ƒ¡“ii©ƀ€űsàà

Ɓ€ ƀŮű’€ſs¥‘¡Ŧ’Ű³ŮŰŦƒƯƮƮŮƁ€ ƀ€űs ®s¤j¹#€Ŧ ŰŮſs“® €k©’¹®“¡ƒ¡“ii©‘¡Ŧƀ€űs ®s¤j¹#€Ŧ »€k¹®ĄűsŦŰۓi©vààŦƒ©Ŧ…gſš Ąs’küĄŰŦق7ji©ĄŦ‚ŦŰŻsŦ‘¡Ŧ #€ٓƀق¹ƀŰsŦi©‘¡ŦŒi8= vj©’ŦŰ®àà“ƱĢŻsààŦ‘¡Ŧ’¹ààŝšš sŮŦ‘àà©k¦jvàà Ŧƀ€¡‚ Ű³ŮŰŦƒààĢƮƮ »ƀ€ ŮŰŦƁĄslŰs> ‚ƀƁ´’¹€k¹® d Ɓv Ŧƀ€ ¹ƒ©ŻsŦ‘¡Ŧ¡s ƁűŦĄŦ€d ® ’“8ŻsŦ‘¡ŦU‚¢¡“CűŦ€d€¡“¢® àà à ‘©k¦jƁs’ŸŰsžƁſsji7ĄƁŰ’¹ƀ€àà “` Űsœ©àà ®œ8 “àà Ąs€kŸvŦƒ©Ŧ‚¡“` Ůs<¡Ŧ #v Ŧƀ€ Ůs<¡Ŧ ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

38


37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ũŦŰsŦ

ų‚Ą‚s¢

ű‚ ’ŦŰũŦŰsŦ€¡€Ɓ¡€®¢€ű ‚¡“`’ſsűہ¢ŰŮĄŦ’Ŧ€k‚k v Ŧƀق¹®d Ą€Ŧs‚#€sàà_¥ ‚ŦŰũŦŰsŦ’8s©‚©eƁ‚àू sk ŋ“jd’¹Ą‚l ſۀ®¢€űź´ ’ŦŰق©¢®ŰŦ‚ž“j’àà“Ůۓ #€_¥‚¡“`’’Ŧ€k‚kű‚

‚7s8¤àà Ưư¡Űssƀsœàà_¡sM‘¡Ŧ IJĶć»ļŃİļĵńŰŮŠŦƁų‚Ą‚ààs¢ŰŮ vs űŦưưƮġƀŰsjàà »ļįńŃŕńǧıň €¡ŮűsĄŦ‚‚l űŦ€dģs~àà7ƯƮ #€ s®‚¡ŦŮž“j

Ɓƀs©àà Ąslàà>¥űŦĄŦ’àà“j< ľĬĵļįĬŀŸ“™“sĄ€Ŧs‚€©f

ŰŦƒàࢂ ų‚àà Ą‚ààs¢ ŰŮ ĆĬŃİʼn ŮŦ€d»®€¡Ů’“j<‘¡ŦŰŮ#€àà¡Ů‚¢ ¡€®Ɓsàà7¡ű‚ skűŦ„àà¥Ʊģ »‚¡“¹s ũŦŰsŦŰsk¹Ɓ’àà “¢űŦ ŰŮ€¡€Ɓ¡€Ąsl8sƁ»sliž»s¡ŰŮ Ɓ€šŰŮ…¡sM’Œi8=Ąs’¡ƁŦű €¡ŮűsűŦĄŰsjàà_©ŮŦ€d’“Ůۓ #v‚¢ŰŦ‚ſs¢€kk¹ »’©s88ŦŰŮ‚™sſŦ€ààg8k’8f¢’ ’8àà>Ŧ“®“ ’àà’àà“j<‘àà¡Ŧ

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

36


35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


├║├ђ┬а├╝├ѓ

┬ѓl┬б┬ѓ┬ъ┼▒┬ѓ

┬«┼д┬ѓ┬А┼д─ё┼░sjdкђ┼▒┬Њ

┼«┬Њ├а├а ┼┐s├а├а┼д┼«┼░┼«┼д┼░┬«┬Аsv┬Е`=├а├а ┬Љ┬«i┬Љ├а├а┬А┬ђ┼д┬ѓ=%v├а├а ┼дкђ┬ђ├а├а┼д┼░кЂ┬ѓ┬ъ ts┬ЮкЂ┼┐┼А┬ѓ┬ѓ>f─ё┼дкђ┼░┼дкЂ┼▒┬Љ> ─ё┼дкђ┼░┼дкЂ┼▒~├а├а8f┼д┬Њ┼д┬╗┼┤┼д┬ЊG┼д┬њ├а├аj┬ѓ ┬Љ┬А┬ђ┼д┼фs┬Е┬ђ┬Е├а├а ┬╗┼ф┬ђ├а├а├╝кЂ┬њ├а├а┬Еg ┬Ѕs┬Е ┬╗┼┐┼А┬ѓ┬ѓ>f┼░┼▒s┬б┬ђ┬Е_j ┬Љ>F┼д┬Њ┼д┼д┼▒┬ѓ┬Е┬╗┼║┼░s┬« ┬ѓt┼░ ┬ђ┬Еl├а├а ┬╗┬љ├а├а┬Е┬ЦкЂ┼║┬Њ├а├а>i┬Екђ┬Њ├а├аi ┬╗┼▒┼░s7 ┬«sкЂ┼░ ┼▓┼░┬ђ ┬Љ├а├а>┬ђ┬Е

┼┐┼д┼«┬ѓ┬бs ┼▒┼д─ё┼дкђ┼░┼дкЂ┼▒┬Љ┬Е>┬ђ┬Е ┼Фs ####кЂ─ё┼▒┼д┬ѓ┬Е ─ё┼д┼▒┬ѓ┬Е ┬«┬Аs7┬А┼▒┼▒┼дs┬ъ┬ѓ┬А┼«─ёsk┬Љ┬А┼д┬╗кђ┼░┼дкЂ┼▒┼░┼д┼▒s ┬њ8 ┬Ђ┬б┼░┼«кЂv├а├а ┼д┼░┼д┼«┼░┬Њ ┬ѓ─ё┼дкђ┬▓┬АкЂ sl┼А┼▒┼д┬«┬Ц┬А┬њ┬╣┬њ8├а├а ┼д┼«┼д┬ѓ>┼дкЂ┼░s┬╣кЂ┼« ─ё┬ѓ┬ю┬А┼«кЂкђ┬ђ┼А┼░┼«┬њ├а├акЂ┬ѓ=┼Е┼░┬Њ┬Ю┬њ ┼Йs┬њ─ё┬ђ┬А┬ђ┼┐ss┬Е ┬њ┼д┼░┼«┬Њ ─ёs #v ┼дкђ┼«┬ѓ┬ц ┬«┬Е├╝┬Акђ┼«┼д┬Ѓs┼д ─ё┬ђ7k┬бкђ┼░┼дкЂ┼▒┼░┼д┼▒s┬«┬ѓ├а├а vj>┼░┼« ┼░┼д┬ѓ┬«di┬Ўv_─ё┼д┬њdg─ёкЂ┼░─ё┬ѓ┼А ┬«s┬╗┬ђj┼д┬ѓ`┬Њ┼дкђ┬ѓ├а├а7g┬њ┬╣┬њ8┬ѓ┬б ┬Ѓ7├а├а ┬ђ7k┬б┬њкЂv├а├а ┼дкђ┼░┼дкЂ┼▒┬ђ<├а├а> #┼«┼░┼д┼«┼Е┬ѓl кЂ┬«├а├а=┬А┼░s┼░s├а├а┼А┬њ├а├аij┼▒┼д┼йs├а├а┬д=┬А ┬ѓ`k#v├а├а ┼дкђ┼░┼дкЂ┼▒┬«8k├а├а ─ёssk кђ┼░┼дкЂ┼▒┬Ё├а├а=┬і├а├а┼д┬Њ┼▒┼д┼«s┼А^k┬ѓ├а├а ┬Ј┬Е┬Ц_v├а├а_ кЂ┬Ј┬б┼д┼░┼йs┬д=┬А┬«i┬Ю┼д ┬ѓ┼д┬ѓ┼┐┬Њk┬╣┼дs┼д┬╗v├а├а ┼дкђ┬ђ ┬њ8 s ┬« кЂ┬ѓ=┼┐┼А┬«┬Ц┬А┬Ѓ┬Е┼░s8 s #┬ђ┼«┬« #v ┼д─ё┬Ѓ┬А┼░кЂ┬ѓ┼йs┼░┼«┬«l┬Њ┬« кђs┬б┼░┼«к░─ё┼д┼░┼д┼«┼йs┬д=┬А#v├а├а ┼д┬Ј┬Ц├а├а #v ┼д┬љ─ёкЂ┼░┬њкЂ┼░

┬ђ<├а├а>┬Љ┬Е8├а├а>┼ъ┼«┬ЊкЂ#v├а├а ┼дкђ┬ђ┬А┼« sk┬њ┬╣кђ┼░┼дкЂ┼▒┼░┼«┼┐┼д┬ѓ├а├а┬А┼д┬«┼д┬Њ┬А┼д┼░s├а├аl┬Ъ ┼┐s┬Е┬Њ<i├а├а кђ┼░кЂ┼«┼░┼«┬Ё┬Аs┬њ7┬Е8┬╣┬њ├а├а ┼┐кЂ┬ѓ┼░┼«┬ђ┼«┬«┼┐s_┬╗кђ┬ђ├а├а ┬њ8 s

v┬Еj┼д┬ѓ┬ъ─ё┼д┬њgbk┬╗┼Й┬┤ ┼д┼░┬Њl ┼▒┼д┬ђd ┬«sкЂ┼░┬╗┼▓┼░┬ђ┬Љ├а├а>┬ђ┬Е ┬њ┬╣кђ┼«┬Њ #v ┼д┬њ8 s ┬ѓ┬ѓl ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┼▒┼░s7

┬њ┬Е├а├а s┼░┼«┬Ф├а├а┬Ъ┬Њ┬╣─ё┬ѓl├а├а ┬╗кђ┼░┼дкЂ┼▒ к»к░к«┼░┼«кЂ┼┐┼д┬ѓ├а├а┬А┼д┬ѓ┬А┬Њ┬╣v├а├а ┼«┬«┬Њk ┼▒┼дкђ┼░┼дкЂ┼▒#v├а├а ┼д┼┐slf┬Ю┼д─ё┬ѓ├а├а8┬Њi┬Е┬╣ ┼┐┼А┼░┼«кЂv├а├а ┼д┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬Љl┬╣─ёs├а├а─ё┼«s┼А ┬╗┼й┬Њe┬њdi┼┐┬Њ┬дj┬«=┬А┼░s┬«┬Аssk ┼░sl┬Ъ┬ђ<>┬Љ┬А┬ѓ┬«j┬А┬ђ┬іs┬ђ<> #┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬«┼д┬Њ┬А┼д

┼░┼«┬«d┬Е7 ─ёsкђ┬ђ┬А┬ђ┬ъ┬Љ┬А┬ѓs7┬А┼▒┼▒┼д┬«┬Ц┬А кЂv ┼д┬ѓ┬А┬Њ┬╣┼▒┼д┬ђ┼д┬љ├а├а_┬Ъ┬╗кђ┼░┼дкЂ┼▒┬Ё= ─ё┼░┼д┼«┬ѓ8 ┬╗┼┐┼А─ёs┬«┬ђ┬А┼«┼▒┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┬«┬Ц┬А ─ё┼д┬ЊкЂ┼йs┬њ┬╣v ┼д┬«8k├а├а ┼│кЂ┼░┬њ ┼░┼«┼д┼░┬њ8┼░┼«s┬А┼▒┼дкЂ┬њ8├а├а ┬Ђ┬б┼┐┼д┼░s┬б┼▒кЂ┼░ ┬њ┬╣┬Љ┬А┼д┬њs┬Ў┼д┬њ#┬ђk┬╣┬«┬љ├а├а><┬Љ┼» ┼Д┬ѓ ┬╗┬┤ ┬╗┬ФM┼┐┼«sdкђ┼░┼дкЂ┼▒┬ѓ┬А┬Њ┬╣┼░┼« кђ┼░┼дкЂ┼▒#┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┬Ѓ┬Еv├а├аf┼Іsj8┼дкЂ ┬њk┬А┬ђ┼┐┼д┬Њks─ё┬ѓ├а├аj┼Й┼░sl┬Ъ┼┐┬ѓ┼▒┼д ┼┐s ┼░┬ЊкЂкђ┬ђ├а├а кђ┬ђ├а├а┬Еs┼Е┼д┼«s├а├а>┼д кђ┼░┼дкЂ┼▒┼Йs┬њ┼«┬Њ├а├а ┼Еsf┬Еo┼░┼«┼«┬ђd8 ┼┐┼А┼▒┼д┬њ8 s ┬ѓ┬«s─ёsv┬Е`= кЂ #┬ђ┼дкђ┼«┬ѓ┬╣┼«s┬А ┬╗кђ┼░┼дкЂ┼▒v├а├а>^k ┬њ├а├аdi┬Љ├а├а┬Еk┬дj кЂ┬Љ┬А┬ѓ┼Њ┼░┬Ѓ┼▒┼д┼Е┬Њ├а├аH┼д┬њ├а├аdi┼▒┼д┬ђ├а├аd ┼░sj ┬њ┼┐┼д┬ѓ┬А┼д─ёs┬њdi┬Љ┬А┬ѓ┬љ┬Ц├╝8> ┬«i┬Њ┼д┬ѕ ┬Њ┬љ<k┬ъ┼┐┬ѓ┼░┼«┬њ┬╣┼«кЂ┼░┬« ┼гs├а├а7┬Ю┬Љ├а├а>┼┐s├а├а┬ѓg┼▒┼д┼░┼д┬ђ├а├а┼« ─ё┼д┬њf┬Ю┼░sl┬Ъ┼И┬Њ┼▒┼дкЂкђ┬ђ├а├а ┬њ8 s

#v ┼д┬њg7 кЂ┼« ┼░┬Њ ┬њ├а├а┬њ8├а├а ┬Ђ┬б┼┐кЂ┬ѓ├а├а┬«├а├а кђ┼░┼дкЂ┼▒ ^k┬ѓкЂ┼Д┼«┼д┬╗┬љ├а├аi┼┐┬Њs┬╣─ё┼«s├а├аj8 ┼┐s├а├а┼▒ кЂ ┬ѓ├а├а` ┬ѓ├а├а ┼░┼« кЂ кђ┼«┬Њ├а├а

┬«=┬А┼░s┬ѓ┼д┼░┼д┬Ѓ┼░sl┬Ъ┼▒┼д┬Ё┬Е┼«┬ЊкЂ ┼┐┬Њ┬Ъ┬«┬Ц┬Ъ┬Њ┬╣┬ѓl ┼░┼«кђ┬ђ ┬«┬Аs sk ┬Јs┬ѓc┬ђk┬Ъ┼▒┼д┬╗┼┐┼А┬і┼д┬ЊкЂ┼┐s8 ┼«┼░┼д ─ё┼░s┬б┼▒кЂ┼░┬њ├а├а┬╣─ё┼д┬њgbk├Йv├а├а ┼д┬Јo ┬љ_┬Ъ┬њ┼д┼░─ё┬ђks┬«кђ┬Њ┬Ц кЂv┬╣┬Њ

┬╗кђ┼░┼дкЂ┼▒┬«├а├а=┬А┼░s─ёs┬њ┼»s┬ѓ├а├а┬ю┬А┼«┼▒┼д ┬Љ┬А┬ђk┬Ъ┼░┼«┬њ├а├а┬╣v├а├а ┼д┬«├а├а┬Аs┼░s7┼д┼Д┼А ┬ђ┼░┼д┼«─ёs┬Љ┬Е┼▒┼┐кЂ┼░┼«┼░┼«┬ѓl├а├а ┬њbg ┼│┬Њs ┬«┬Аsкђ┬ѓ s ┬њ├а├акђ┼▒кЂ┬ѓ┼д┬«кЂ #┬ђ┬ѓ┬њ┬Е7 ─ёsкђ┬Њi┼▒┼д┼«s┼А^k┬ѓ├а├а ─ёs7┬А┼▒┼Гs┬╣ ─ёs8 кЂ┼░┼░┼«┬њ┬╣v ┼д┬њ┬А┼░ss─ё┼░sjd

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

32


31

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


sƀ‚lŸ

v ¢ŰŮŮƁ“©sŽ“»‘¥Ŧُ¥¡s űŦsjk©àà ſŦŰŦ€8àà ƁŮ’¹®¡s¥¡‚š‚œ¡űs»‘¥ŦŮőŰ´¹¥àà¡s ®œs Ģġ‘ ŰŮ»€k8àà>sk šƁŦĄƀ‚lŸs2ƒ7àà ‚©>3i© €k8>®¡si©‚œ¡ŮűŦ2sſ“j©ĄƀŰs© 3Ɓ2ős®3#v ¢ŰŮ #ٓƀق¹…gĄsf¡ŦslšŰŮƁŦ’¹ ®Ŧ‚j œ‚àà ũŦűsàà< ĄŦ‚ààŦ #€k¹® 2®s¹3…g‚¢sf¡Ŧ»‘àà¥Ŧُ¥¡s ‘àà¡Ŧ #vàà Ŧ 2ƒ7àà ‚©àà>3 ŰŮ Ɓ’s¹Ů“¹ĄŦ’©ƁŰűŦv©`=àà ŰŦŮۓ ‚ ƀŮsdŦŻŰs Ąs®¡sŦ“ ŰŮ„¥kžsààƁŰ‘¡ŦűŦƁvàà Ŧ ƁŦs¡š’¥k¡ŦŮۓŰŮſs7Ŧ€ű…g ü8>Ɓƀ€ v¡skt¥‚ŋdŦƁ ‚¢Ŧ#ŮŰŦŮ« »v Ŧœ‚ũŦűs< œ‚ũŦűsàà<i©ſsàà¡sžŰŮ’Ÿ ƀŮŰŦ¢Ŧ‚ààŦ’2®s¹3ŮۓààŰŮ #ٓ ® ƒj¡s„iŝš„Ą’¡‚_ųŰŦƒ¢’ ŰŮٓ Ąsv©sd‘àà¥Ŧُ¥¡s ĄŮ´©ٓààĄ’ŮűŦŦŰŮƁ“àà©s »‚œ¡űsſŦ“k’’’87Ŧ»Ů‚¹űsš ®s¢Űs8àà ‰süſŦ“k’’àà¥i ¡ƁƁ„ۓ‘àà©Űsſ“ŸœŰƒ #v©ŜŦ 2ſƁ€¢sŰš3i©ŰŮƁƯƴƴƳŽs ŰŮ ’“ۓ ŰŮ…g‘©8àà>Ş’¹ٓ ®i¥©’àà¹ƁŦ#€àà ‘¥ŦŮtàà©` »v ŦŮ€‚8ƁŮ’«¡ŮƒƁœŰƒ “<œks¡‰sü«¡…gŰŮ‚8_© ƀsàà 3#€àà ®‚s ’ààküŰŮ ‚l 3Ɓ2sſ“j©ƀŰs© 3»2ŧ‚g ’¹€k8àà>®¡si©‚œ¡ŮűŦ2ƀsk¢ #ٓƀق¹®k¡‚š… #ٓƀق¹®k¡‚š…gslšŰŮ‘¥ŦŮ Žs

Ģġ®¡s¥¡‚ šĄ’àà à_©ž‚k‘¡Ŧ Žs Ģġ®¡s¥¡‚šĄ ’àà_©ž‚k‘¡Ŧ #ق¥‚j…©

‚ààœ¡űs »‘àà¥ŦŮ őŰ´¹ ¥àà¡s ‚7s ŮƯƮŰŮĄƁ#vàà Ŧ®¡s¥¡‚š ƀ€šs©€s¥¡‚šĄ“®i¡ŦŰŮƯƴĢƲ ’ij‚Ŧ‚ààưƮƯư‚7s8¤àà ƱŰŮƁ Ģġ‘àà ŰŮ„iŝšŲ“ŰŮ®àà7i #vŰs©ŮűŦ®œs

ĄŰsŽsàà ’©˜ƁVƀsŰŮ‘àà¥ŦŮ Ɓƀ€ ®7iĄ’8¥àà ŰsŸŮĄŮ´© ’sàà ſs’ij‘¡ŦűŦ’Ÿ‚¢Ŧ ®8´ v>Ŧ“8sŦ»Ů“ƀقŰŮ ƀsœsàà ƁŦ#€s¡űsŋis¹ŦŰٓàà ®s8 Űsj©ŰŮ‚7s8¤ Ʊ’7k ƁŮ #v ¢ŰŮ„iŝš„ŰŮ ’ž“àà¥ü®Ŧ€ű«àà¡…ààgŰŮ ‚©àà>3®€sŮs¡’i©ŰŮœ‚ »‘¥ŦŮőŰ´¹¥¡s’¹ٓ2ƒ7àà

®àà¡s¥¡‚š €ààk“k Ą’àà_©ž‚k #€ààk¹~àà8ŦŰŮƁ“àà©svàà>Ŧ“ i©‘¡ŦŰŮƁŦſsàà_ ŰŮĄ‚ààœ¡űs ŰŮưƮƮƮŽs ŰŮ‘¥ŦŮ’¹€ t7

Űs¥ Ŧƀƒ¡svs¡ŰŮſŦكsŒ #ق©¢ŰŦ‚ žsſšŰŮ’àà¹2ƒ7àà ‚©àà>3i© ĄƀűŦƁš‚ààž Ą’àà_©ž‚k »„àà¥k ‚»ƀق¹®k¡‚š…gƒàà©ŮƁ“©s ^k©¹ſsf8àà ŦűŦ®ààsŰŲsàà Ŧ ŰŮ„¥kžs#vàà Ŧƀ€ ’8 s

ĄűsŦŰ®ààs7Ŧ€ű…gàài©‘¡Ŧ ’sŦŰſsàà s à©Ŧ€ű’¹€€àààk¹®® ’sŦŰſsàà©Ŧ€ű’¹€ààk¹ 

Michael Clarke Duncan

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

30


ŰŮ®slųű“šĄsl ´¹ ®7 “Ŧ‘ۓ ƀsœ_ŦŮ

€©k¹žsv7³s‘©j ’s Ʊőۀ® sk Űs¹ƀŰƁŮĄs’8 Ű ƫ ® sk ſs8 sƁ‚k¡Űs ƫ ®g©7bƁ’>Ŧ‚ũs©ŮŦ iHŦ‘©ۓŦƁſ€W"¡Űs ƫ ƫ ® sk ’dsƁ’f>i v¡‚¡€ƁŮs`8Ŧ ƫ Ą‚l Ąƒ¡Ű’s‚Ɓs©Ŧ‚e ƫ  ũs s7ŰŦƁũs´ Ŧ ƫ iHŦ‘©ũŰsDƁſsű ƫ Ż“g ƫ

€ €Ŧ“ ®``Śž“ Žs ŰŮ’¹® ŰŮĄƒ¡Ű’s‚Ɨő‚8_®i©`CŽs ƁŮ „¡ŰsžŰŮslk»® sk Űs¹őۀvs¡ŰŮĄŦ‚†`Śž“ Žs

ƀق_ĄsƀŰƁŮ ’>Ŧ‚ſsű Ąs’s‚ƁźŦ€ŦĄŦ‚’>Ŧ‚ ƫ ®i©`CƁ®ji

ƀ€k¡šĄs’s‚

 

iHŦ‘©ũŰsDƁſsű iHŦ‘©ˆŦƁŰƁ® sji¤¡Ů»iHŦ‘©Ż“g ®iiHŦ‘©ũŰsDŻ“g" ŰŦ€¡sž’d “Ż“g" ƀű“ũsdsbƁ‚k¡Űs s’s ŰƁũs s7ŰŦ»v¡‚¡€»®s¡ŰŦűs ®Űs ſsűſŦ“k’’>Ŧ‚ſsű„¡Ű€ ĄŦ’gbkƁĄ‚l Ąƒ¡Ű’s‚ ĄŰŦ€¥s»®sۓŦ ®_¡sM‚kv¡‚¡€  ®s>ŦŠskv¡‚¡€  s¡€®8“Ɓs’s Ű»ũŦŰs_8Ŧ

%€¡sM®’˜ŦŰŦƒ©„¡Űsžƀsœ_ŦŮŰŮŦŰƀ€ ‚¹ůĄs’8 Ű®7 “ŦŰŮ‘ۓ ƀsœ_ŦŮ €k s®„¡ŰsžűŦ‚78dőۀ’˜ŦŰŦƀŦ‚j’»®7 “Ŧ‘ۓ ®slĄsl ´¹ŰŮũ´©`C ®iiHŦ‘©ĄŦ’‚ŰŮs¹Ɓ®¡slĄsžs¢sſsl‚ s‚ ŰŮƀ€ ’8 sk v©ŜŰ’®sœ_ŦŮ €©˜s‚sŲsW¡ůƀŰsj s‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl pleaʼnıcalŀuʼnaŕ!ǡǞǘǗǙǝǜǝǡǚǚǗ$ǜǜǜ

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766

 

€ ŰŦ® sk Űs¹Ąs’8 Ű

 „¡Ű€’8 ŰűŦ‚©’®>©iœŦſsű’€ ŰŦ® sk Űs¹Ąs’8 Ű’©i¹ Ůقœ©„¡Ű€®Űs ſsűſŦ“k’’>Ŧ‚ſsű

29admissions@psuad.ac.ae www.sorbonne.ae

ƫ ƫ

ƫ ƫ ƫ ƫ ƫ ƫ ƫ ƫ


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


’¡e

ſs8>sĄsƀ“©ŴŦ“ #v

#v Ŧ€©fŰs©> “šŮŰű €kĄŮsàà s à¡űŰŦ€€àààg €kĄŮsàà¡űŰŦ€ààgUàà ŦŮs ĄŦ ƀ“àà “ à© »űƁŰs¹sàà

ĄŦƀ“àà© »vàà v »vàà Ŧ‘¡‚©àà ŮŰ ŮŰű ^ààŰ ’à ’ ’àà “ààšŮŰű ’Ŧ ’Ŧ€œŰ‚àà s ſŦ€© © ſŦ€©àà>¹Ŧ®àà8š B ‘à ‘ B ‘àà©s8¡Ɓ »ſš ^ š^ ¹ ‚^ۂžſš^Ű ۀ‚àà’¹vàà Ŧ‘ààƁŰs¹ #v Ŧ‚8_©ſšŰŮ‘©s8¡Ɓ‘¡Ŧ€ s ©àà s8žUàà Ŧُ©Ů’‘©k¦j“šŮŰű ‚àà ŮƁƀ€Ɓſs©«¡ſŦ“k’»³s ®¢Ů‚>ŦűŦ’¹ſŦ€kHsàà ĄŦ‚ŧ“ © s8žſŦ€gűŦ® s®<©¢Ɓ®ŦƁŰ Űs©àà>€‚®?Ű®¡Ŧàà¡VŰŰŮ #v Ŧ€©f “s7š ‘¡Ŧ“s7šŴŦ“ ’ijűŦ «¡ŰŮſŦ‚œ_Ɓ²ž’¹vàà Ŧ ‘¡Ŧ’¹€k8s¡ŰŮ€¡€©gC ®8= ’‚¢Ŧ„ž»vàà Ŧ€©f®Ŧ“ ®ĄŦ‚ƀ“© ſs8àà>sŰŮƀ“©‘¡Ŧź‚` €àà© Ŧ “ ® #€©k¥ų“Ŧ‚ŦŰ Ąsààƀ“©ź‚àà`sàà ſs8àà>s»`‘¡Ŧ€©f ŦŰ ®àà“ Űsààk¹ ŰŮ ƀŮŦ“ààs ’8àà Ŧ Ů #€© s

Ɓ® Ɓ… vàà ŮűŦŧšƀ€kk¹‘©oƁ®œkàà_Ɓ…bƀ€kk¹ `ŰŮŴ“` ’ſ€’8Ű #€k8>ſs8>s`ŰŮŴ“` ’ſ€’8Ű Ų´©¢ ‘ à¡Ŧ ‘àà ų“àà ƁŰŦŮŧšƀ“àà©‘àà¡Ŧ d

Ąs^ŰŰŮŸ“k8Ɓd

Űű #v Ŧƀs©àà s¡ƒ‚»ŮŰű Ŧ“Ŧ űŦ®“ Š7kŲ´©¢ŸŦ“Ŧ ‘©s8¡Ɓ ‘©s8¡Ɓűs …©žƁĔ‘©s8¡Ɓ ƁŰs¹đ ’87Ŧ’àเk8àà>‘ààƁŰs¹đ Ų´©¢ ŸŦ“Ŧ’v7>ų‚ĄsŲ´©¢ űŦ»‘¡‚© #€‚®k‚c‘¡ŦűŦ»‘¡‚© “i ®œŰ ®ŝŰs Ąsààƀ“© Ąs’Ŧ€œŰU ŦŮs’¹€k8> ŸŦ“ààŦ űŦ ®ààs©¢

Ą sàà ‘ Ɓ Ű s¹ űŦĄ‚©œ_©žŰŮſŦ€©àà>¹Ŧ®8š ‘j™ŰŮ#€‚pſs ‚àà

®l“sŰŦ€gUàà ŦŮsƀűsĄ“i ſ“ Űs_…s¹’€Ŧ“®©àà s8ž »v ŦƀŮŦŮſsàà_ũsdsb#€k¹«j¹ Ąsƀ“©vs¡Űُs ®¡Ŧ¡VŰ s“i‚©cĔ‘©s8¡ƁűŦ®ààk ®Ŧ“sٓàà7l’€ààŦ“® «ààj¹ſŦقààŰŮ®àà>k ŮŦ‚Ŧ ĄŦ‚ ‘©k¦j #€k¹ ŵ‚dŰŮ’¹ĄŰsœ©àà

ĄŦƒs ‚àà ŮŦ“‚ààb “i»€k8àà> Ą‚8àà_©

‘¡Ŧ‚sk»vàà s‚¢àà`»ſs8àà>s` ‘¡ ‚ ‚  »ŧš’ààſ€űsàà©»‚8àà_© »ŧš’ààſ€űsàà©»‚8àà_©¡‚dàà©Ů’àà ‚8àà_© sàà ‘© sàà‘©s8¡Ɓ Ɓ Ŭ´ààŦ űŦ sàà ƀ“© Ɓ ٓàà ® sààƀ“© Šàà Šààsk ‘àࡂ8l ‘¡Ŧ ‘¡Ŧƀ€ààkk¹‘àà©o #€k8> Ąe ŮŦ“ #€k8> ‚ààƀ ‚ààƀƁ´ààsààƀ“© ſ€ Ąs Ąsààűs© ‘àà©o ũƁŦ‚ Ɓ ũƁŦ‚ Ɓ®ŦŮs t“ űŦ Ą‚©œà Ą‚©œàà_©ž Ɓ vàà “ž ‚ž sŦ #€ #€“ ® sl¡Űsj© Ąs ƀ“© ‘àࡂ ŰŦ€‚

Ąsƀ“© Ąs ŰŦ€š Ąsƀ“© ſs8>s sſš‘àࡂààl’¹€k8àà> “s7šƁƟ“šŮŰűƁ“i»Ų´©¢»ƀƒ‚ »’ààŦƁ€k #€ s® ſs8>sĄsƀ“©ŴŦ“ ’ŦƁ€k s ƀŮŦ“s ‘¡Ŧ»ƀƒ‘¡‚©àà ƁŰŦ€šĄŦƀƀ“© Ɓ «‚¢ »®àà7s »ƀƒàà‚ » ’àà Ŧ Ɓ €k »ŰƁš Ŷsàà_ Űs©àà> ź‚ ‚

ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


«¡Ɓ‚f žƁűĄsƒkġ ’Ɓ€k8àà>‚©e8®“s¹Ŧ“ĄŦŰŦŮsƒk‘¡Ŧ žƁűƒk#vàà Ŧ‚©e8ƒ©slš€¡Ů’¡ƁŦű‚ s ‘©j ưƮƮ"ƯƳ9“8’i’àà€¡ŦƁƒkűŦ®7©¹‚€Ŧ“® “8’i»‚8®i©ƱĢ"ƯƲ9€¡ŦƁ’€¡ŦƁ»‚8®i© ’#€ sĄ‚œ¡ŮĄsقƁ‚8j©i©ưƮƮ"ƲƮ9’i’ Ą‚8_©Žs7g8 ŦŮۓſs s¥ſs©ŰŮ‚ s ‘©j #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ vsĄsƒk’v7>’¹vàà Ŧ‘¡Ŧsƒk‘¡Ŧt©

ŦŰĄ‚8àà_©Ąsa»€k8àà>‚‘©œkàà ’is¡€¡ŦƁ #€ŰŦŮĄ‚8j¹„kžŰs s¡v©sf Ɓ€kk¹®Žse Ŧ ƀűƁŰ‚sƒkŸ“‘¡Ŧƀ€űs Ąsv¹‚ ’¹€kŸ‚ #€ks ‚Ŧ€’Ŧۆ¡sg‘¡Ŧs€Ŧų´ŰŮ Ɓ‚¹sĄsƒkĢ Űs©>ĄsƀV“àà űŦ®àà s¥ĄŦ‚sƒkŸ“‘¡Ŧ Űs©>ũŦٓ“s¡ũŦ‚_űŦ® s¥€ks«Ÿ“¹ »s’¥ ‚©cĄ€kjàà űŰŦŠs©àà Ŧ‚¡“`v7»ƒ¡Ű #€Ŧƀ€ ’8 s s‚7Ws¡ũŦ‚Ŧ“ ’ũsƁŦ®ààs¢ƀV“àà Ɓƒk’is’¹‘¡Ŧvi’àà ۓŲs¥’<©8ŰŮ»€ Ű®‚8®8s «¡űŦ‚8j¹ Œi8=Šsks€¡sƁŮŰŦŮűs©® s¥ĄŦ‚Ą‚8_© ’¡sž«¡űŦƀŮsf8 Ŧ#€k¹ĄŰ“¹ſŦ‚7ŰŮ®d ĄŰ“ #v Ŧ®“ Űs©>ƀ€¡Ŧ® s¥Ÿ“‘¡ŦĄŦ‚¥ü #ٓ ®’8f¢®Ŧ‚¢“8Ɓ‚¹s»® s¥Ÿ“‘¡Ŧ’ Ŵs Ąsƒkģ ’ijűŦĄŦ’k¡šĄsƒkƁ“©8¥¤àà ‚žŽ‚8k¹Ąsƒk ſsj8 sàà űŦ«¡ŮƒĄsMűŦ‚¢Ŧ#€k8àà>sƒk‘¡Ŧ ĄsƀŰsk¹»€©k¹® s¥€¡ŦƁƒksĄ‚œ¡ŮŠ®àà s¡ Ž‚8k¹Ąsƒk#ٓ ®ūs“ŦŰsŸŮsjàà ‚¡“` ‚žž Ɓ€‚®‘àà©űŦŦŰūsàà“Ŧ‘¡Ŧ“©8¥¤àà ‚ž žsWŰŮſsàà>¥¡ũۓàà’ààŦŰ“©8¥¤àà ‚ž Ąsƒkv s ĄŦ‚#€kŮ®ſsàà_‚¡“` i i űŦ‚¢Ŧ»œŰƒààŰs©àà>®“s¹’iss“8’i €Ŧ“ œŰƒŰs©>ƒkŽ“ ٓ ƀŮsf8 Ŧ® € àà €Ŧ“ ‘¥P‚©s¡ƁŰŦ“ ŮſšgƁjƁ€àà ‚#ٓ ‚‚#ٓ ‚ #ŮŮٓ ٓ “ “ €kŸs¡ƁŮűŦ® €Ąs’¥àà_‘¡ŦĄŦ‚#ٓ ŰŮ’k¡š ŰŰŮ Ů’’k ْk ْ ’’k¡ kk¡¡šš ‚ s ‘©j’#ٓ ®ƀŮsf8 Ŧsƒk‘¡Ŧ ŦŮŰŮ’k¡š ¹v Ŧ ¹ ¹v v Ŧ v

#€ks®ĄŦ’k¡šĄsƒkŦŰslš’¹v Ŧ ¡Ŧƒű ¡ŦƒűŦ ű ſŦűŰŦ»ſٓ«7àà ’ſŦ“®sƒk‘¡ŦĄsàà¡ŦƒűŦ ſٓ“ààà ſٓàà ſŮ #ق¹ƀŰsàà Ŧ„¥Ąs’7ŰŮ^Ű«©¥fƁſٓàà vs vs v s ’8>’sŮs¢Ŧ‚s¡ŮƁ®“s¹’isſٓvs ¡¡sdűŦ ¡sd ¡sd ¡sdű sd ssdű sd dd ű űűűŦŦ #v ŦsƒkŸ“‘¡Ŧt¡sdűŦ s8f¢ 8ff¢ 8f¢ f¢ Ů ~¡‚àà_ŦŰſšق¥ijƀ“BƁ¢Ŧ‚s¡Ů»€dŰs8f¢ŰŮ #ق¹©Ŧ“

ŻŦ‚Ŧ€¡Ů’¡ƁŦűƁ“©8¥¤ ‚žŰŮƁ€ŰŦŮſs>Ŧ_Ÿ #ٓ ®’8f¢Ą‚8®i©ĢƮs¡Žs‚ƒk»€kk¹®M ’¹v Ŧ’ŰŮƯƱƮŋ7¡‚gſsàà>Ŧàà_Ÿ€¡Ů’¡ƁŦű ŦŰĄŮ“j’ŰŮưģƁ®ààgŦ’ŰŮġĢ‘©®àà¡s¡ŦƁű Ąsƒk#€Ů®†©=àà_Űs¥àà šƁ~™ŦƁŋis¹ #€kŮ®…àà “žŦŰ’kŦŮ‘©jŋàà7¡‚gŽs‚ ®“s¹’is’¹ĢƮƀŰsjàà sŦŰsƒk‘¡Ŧŋ“jd ®“s¹’iss®¡sƒkƁ€kàà sk ®vàà Ŧƒk ŰŦ‚Žs‚ĄsƒkƀŮŰŰِ‚8j©i©ĢƳsġƮ‘àà© s®¡s‘©ŰƁŮŰŮŽs‚ƒk®“s¹’is#€‚©¢® #ŮŰŦŮũƁsf‚œ¡€¥¡sũƁsf8ĄsŠb €¡ŦƁĄsƒkư űŦ‚8j¹slš®“s¹’is’¹ٓ ®’8f¢®¡sƒk’ ‘¡Ŧ#€Ů… “žŦŰĄ‚8_©€¡Ů’¡ƁŦűƁ€ sŽs‚ƒk

¹®ŻŦ‚Ŧ€¡Ů’¡ƁŦűƁ“©8¥¤ ‚žŰŮsƒkŸ“ Ŧ Ŧ Ŧ ¥ s ŰŮƁ€kk¹ €Ŧ“=s¡€ s¹Ųs¥ۓsĄŦ‚sa’¹®dŦ“ ſŦ€©js¡»€€sٓ „¥ŰŮŦŰĄ‚8_©Ąsa #€k¹®ƀŮsf8 Ŧƒk‘¡ŦűŦ»€ s’8 ŦŮĄ‚8_© ’¹v Ŧ‚8®i©Ƴsƒk‘¡Ŧ®“s¹’is‘¡‚8j¹ ‘¡Ŧ#v Ŧۓl_ēļʼnķ›ǩı®s_ŸĄsƒk’ #€ŰŦِŦŰ‚8_©s¡’ŰŮƯƳƮ® s¥v©issƒk “8’iĄsƒkƱ »€¡ŦƁĄ »€€¡¡ŦƁ ƁĄ »€¡ŦƁĄsƒk„¥‚vàà ŰŮ ®“ ® ®““ ® ®“s¹’is’¹®¡sƒk’ ‚8 ‚ ‚8àà ‚8 àà_ ‚8àà_©Žs‚ƒààkűŦsààſš ƒk#© ƒkk###© ƒk ƒk  ®“8’iƒk€ s ƒk#©¡“¢ ¡“ Ą  “

¡“

¡“ Ą‚s ¥àà ‚cűŦ’i ŮŰŦŮĄ€k Ů ŮŰŰŦŮŮĄ€ Ą€k ŮŰŦŮĄ€ki®“s¹’isƁƀٓ v Ŧƀ v

v

Ŧ ƀ v Ŧƀs“¹€¡Ů’¡ƁŦűĄŦŰŦŮ’¹ Ŧ“ Ŧ“  ŦŦ“  Ŧ“ Ŧ“ Ŧ“űŦĄŰŦق „¥ĄŦ‚Ɓ slš’ sllšš’ ’ slš’ſ€àà «¡Ůƒ’¹ĄŰƁŮ ##ŮŮ #ŮŰŦŮقŰs¹»v Ŧ¥_ ſŦ€ ſŦ€ŦŦ€€ ſŦ ſ ſŦ€©jsààƒkŸ“‘¡Ŧ ƁƁ €àà‚©¢® ŦŰ ‚àࡓ` ’ ’ ’ŦŰ«¡ŮƒƁŰƁُŦ“ #€kk¹®«¡Ůƒ‚œ¡€¥¡

½Z¼fyZ‡¹Â‡Zf¨³ ½Â³Z¿Â³ÕZžÌ]Á{ ¡űŦقž®s‘©ŰƁŮſsj8 s ’Űs8f¢‘¡ŦŰŮ Ɓ’€…=ƁŮűŦ€àà ’8f¢’¹ۓàà ſsj’¹ ũs`=_ƁsƒkŸŦ“Ŧ#v Ŧƀ€ ©¥_ƒk ŦŰƒkŸ“‚ĄsقŰs¹Ɓ»® ۂŦŰſšĄŦ’¡sž #©k¹®~¡‚_ ‘¡‚8l’sƒkűŦvàà ŰŮƀŮsf8àà ŦƁŧs=8ŦĄŦ‚ %© sk_ŦŰslšĄŦ’¡sžũs`=_€¡s»‘¥P“B ’ijűŦ»“©8¥¤ ‚žƁſŦ€©j»€¡Ů’¡ƁŦű»Ŭ“™Ɓ Ůۓق¹Űs¹ƁƒkŸ“’’8>’¹v Ŧ®¡s®¢²¡Ɓ #v ŦũƁsf8»‚Űs¹Űsc8Ŧ Ŭ“™Ɓ ƀűŦ€Ŧ€ks®fi8=ũs¥’ƒk‚Ą‚¡“`Ŭ“àà™Ɓ Ÿ“»v Ŧƀ€ ’8 “ƒkĄƁŰ‚ŋ“jd’¹ƒk’sŮ »ƀ€űs ’s Űs¹»v Ŧ’8ŰŰs¹’ſšŰŮ’¹®¡s® € #ŮŰŦŮ®œ8>Ą‚¡“`źŦ‚BŦƁ®œŰĄssb €¡Ů’¡ƁŦű €Ŧ“®ƒk«àà¡’¹ŦŰĄ€¡Ů’¡ƁŦűƁsààaŰŦ€ààg #€Ů… “ž ſŦ€©j #ŮŰŦِ¢Ŧ‚s¡ŮƀűŦ€Ŧs©g8>v7>’¹ “©8¥¤ ‚ž »€¡ŰŦŮƀsœààvsŦŰƀV“àà s‘©ŰƁŮ’is‚àà¢Ŧ ŵ‚‘¡Ŧs#v Ŧſs>¥¡sƒkžsWĄŦ‚“©8¥¤ ‚ž Ɓ€kŮ®… “žŦŰĄ‚8àà_©’kŦŮ€¡ŦƁĄsƒk ŰŮ„¥dsƁ€ààŰŦŮ“©8¥¤àà ‚žŰŮŻŦ‚Ŧ’àà¡sW Ɓƀق_’ŦŰĄ‚¡“`ĄŦƒŦ““’iĄsƒk #€kk¹®vŚŬ´bŦ’

sƒkŸŦ“Ŧ % ŮŰŦŮٓƁƒkŸ“… ®i¹ۓ ’ Žs‚ĄsƒkƯ €ksjĄ€¡Ů’àà¡ƁŦű’¹®¡sŝšűŦsƒkŸ“àà‘¡Ŧ’ ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

20


®ji

‘¡ƒœ¡s« ŦƁŻŦƒ»€kv>ŰŮ € €Ŧ“ ſ“ ƒ¢“i¢ſŦƒ©vàà ŦŰŮsĄŰƁsk‘àà¡Ŧ ƮyƱ űŦ ‚àà8j¹ vààci ŰŮ ŦŰ ſ“àà ſšق¥ijƁ€Ů†©=_Ű³“Ɓ‚¥© Ąsۓ>k “©űŦ‚Ųsàà>Űs©> s¡‘ààŦ‚¢’àà¡sž‚à஡s©j©àà Ɓ‚8¥Ŧ “sƁ®k‚¹Ąsŧ“©“s»vàà©Ŧ‚¢ #v ŦĄƒiũŦŰů ‚%€k¹®ſsàà_‚àà s 2Űsàà“¹3 ŰŮsslk’¹ٓ“Ąs‚œ>ź´ »€k8>ſ“ ŰŮƒ¹“i¢†©=àà_’ ž‚àà ŰslŸ‚űŦ€¡€‚œàà>‘¡Ŧ »ŻŦƒ»ſ“ sàà ®sàà>ŦŒi8= #€k¹®ƀŮsf8 ŦŰŦŰŮŦƁ« Ŧ Ąűsàà ĄŰsDŽs7Ů’’¹gü‘¡Ŧ %€k¹®€©¹o»vàà Ŧ®Ŧ€ŦĄŰƁsk ƀŮsf8 ŦsſŦ“®s¡ƒš‚©©es Ą‚©¢ƀűŦ€ŦĄŦ‚Űs8 s “sŮŦ“űŦ €ks®¡s©j© ŮŦ“‚¡s vci~b

Ɓ‚j¡ŦƒšűƁ‚Űُ© Ů®¡s©j© ŮŦ“ #ق¹ƀŮsf8 Ŧƒ©ſ“>k©¹Űsž

19

/

www.ertebat.ae

/

Ą‚8¹ŮĄ“<àà_ŦŮŰsàà“¹œŦۓààš űŦĄ€¡€Ÿ“s¥¡‚šƁŮۓžƀsœàà_ŦŮ ŰŮs’¹ƀق¹®Ŧ‚ ®8àà>¡ű‚œ> űŦƀŮsf8 Ŧs’g©Ů€kŸź‚ vàà Ŧ €kſŦƒ©ŰŦŰŮŦs¡ŻŦƒ»«àà Ŧ’“M #€k¹’7 süŦŰſ“ Ąs’k¡ƒ®8>¡ű‚œ>‘¡ŦŸŦ€Ŧs Ą‚©œjàà_Ÿۓ ’…àà¡sűšžsààŝŦ ź´ ‚’àà¹Ŧ‚Ÿ»€ààs¡®…ààs¹ Ąs€k¡š‚’ààĄűs©ŽƁŦ€àà8ųƁŰ Ą‚©¢ƀűŦ€ŦĄsƀsœ8àà Ůs¡Œi8= #v>©ſ“ €k

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

18

«¡Ž“‚Ąsl8sŰŰŮĄŦ’gs>ĄsƁŰٓ źŮs`%«¡²i

ŰsbsźŮs`‚Ŧ‚ƀ€ ’8_¹©ƀŮsv Ŧ€©Ŧ‚¢%€k

ſ€kŰŮ«©¤HŦŦŰsžĄsl8sŰ%„©iœŦ

sl “¢‚ ŠssƁŮũsgs>%ſsHš

Ąslœs ŰŮſsl®€k‘¡‚8¢Űƒv s %‘©Ÿ

Ɓ‚©ŦVƁٓ¡ŰŰŮ‚œ¡Ů®¡sƀ€¡ŦŰsd sĄ‚8Ưư’j><t`%¡ű‚

ƀƒŰŮĄŦ’ ۀſŦ‚8 Ů’†Űųű“š%‘©b>i


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

€€g8d€¡€‘¡‚sl ’sk©Ŧ“¢vs¡ŰŮ ‘¡‚ŰŦ“ ŮũŦŰsŦ v Ŧũ‚sl…=

‚7s8¤ Ƴ’7k C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƯsُŦ€®s8š

‚7s8¤ ƴ’7k_¥¡

C° ġƮsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƱƯsُŦ€®s8š

‚7s8¤ ƯƮ’7k ƁŮ

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƯsُŦ€®s8š

‚7s8¤ ƯƯ’7k ’

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƮsُŦ€®s8š

‚7s8¤ Ưư’7k ŰslŸ

C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƮsُŦ€®s8š

‚7s8¤ ƯƱ’7k xkž

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƮsُŦ€®s8š

‚7s8¤ Ưġ’dj

C° ġƮsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƱƮsُŦ€®s8š

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

Žs¡ŰĢƴģƮ Žs¡ŰĢƴưƮ Žs¡ŰĢƴƯƮ Žs¡ŰĢƴĢƮ Žs¡ŰģƮģƮ Žs¡ŰģƮģƮ

’7k ’7k «¡ ’7k ƁŮ ’7k ’

’7k ŰslŸ ’7k xkž

űŦ€ŰŮƴġyġv¡s™Ű ®ŮĄŰŦقl űŦ‘©dŦ‚ ŽƁŦ’j©ŰŮ‘©dŦ‚űŦƀ€švàà €Űsš7

€ŰŮƴġyġق¹ž´Ŧ®ŮĄŰŦقl ưƮƯưŽs

ƁŮۓ ‚ƀ“BűŦſsűsàà ‘¡Ŧ’‘©dŦ‚űŦ ’8 ŦŮv¡s™Űſsűs ‘¡Ŧˆàà “ۓŦžsŝŦ 8>© ĄűŦ€ŦƀŦŰſsűs ‘¡ŦųŰŦƒ¢’#€Ŧ ‘¡Ŧũs€ ’àà®àà ‚8 ŮƁ®¥©Ɓ‚8¥Ŧ€¡€ ‘¡Ŧ’‘©dŦ‚v¡s™Ű®iŦ©Ůſsűsàà

‘¡Ŧ’’ “‚ۓŦ’¹Ŧ‚Ÿv Ŧƀٓſsűs

#v Ŧƀ€©_=v‚ ŦŰſsűs

ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

ٓ ũ‚sl…=‘¡‚v=àà ŦŰŦ“ƁŧšĄ€ƒ© #€ق¹ž´Ŧ ¡ŰƁű’j©v¹‚àà s‚àࡀ»ľĬňńǥŃľńǥňĬİ ‚sƁĄŰ“àà_¹‚’ũ‚sl%vg¢’s©ŰƁs ŰŮ ’v7>ƁŮŰŦŮŦŰٓ ’Ŷ“‚Ąs®8=àà ®8©i ũ‚slűŦũƁsf8ĄŦ’‚D„¹‚ſŦ‚sl’g©i

ũs´ ŦſŦ€g€ Ű®‚c’sŦ#€¡sM®tàà>¹ ũŦŰsŦ’‘¡‚slŧŦ‚b™Ŧs‘¡‚8_©űs©Ůۓ #€ s®®‚ƀ€ü8 ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

‚slƳƮƮűŦƀ€šv €ĄsŰsšƁũsàà ŰŦƒ¢7

’ũ‚sl€€g8d‘¡‚slűŦ€ŰŮưƴ»ũŦŰsŦŰŮ ŰŮ‘¡Ŧ#v ŦƀٓſsšŰsc8ŦűŦ‚Ŧ‚Űs©àà>ũŦŰsŦ vs¡ŰŮ€ق¹ž´ŦſsšűŦ€ŰŮưƯ’¹vàà Ŧ®s ’s’i‚‘¡‚v=àà ũŦŰsŦ®¢€kŦŰ’sk©Ŧ“¢ #Ůق¢®ŧ“>üſsš®¡s ĄŰŦ“àà Ů‚ĄŢŰƒ©€ŰŮƯƳ‚slŮŦ€d‘àà¡ŦűŦ €ٓŦ“ƒ©€ŰŮƯƲƁ€ŮŦŮt ske t>¹ €űŦ‚³sŰs©àà>ũŦŰsŦŰŮ®¢€űĄs’k¡ƒ’¹ ſsšűŦ€ŰŮƯư’¹v Ŧ®k8f¢#v Ŧſsàà ۓ`

®¢€kŦŰ’j¡‚ŰŮſ“©i©ƯyưģŸ“j<sũŦŰsŦŰŮſűƯƮ ƀ€¡Ů‚¢Œ©“®à೓ ũ€ĄŦ‚„©ižˆàà “ ®ŦŰsŦŊ‚9¹Ŧ‚œ¡Ůſűƴ„©ižųŰŦƒ¢’#vàà Ŧ ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ‚¢Ŧ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#€kàà s® ŮقœŒ©“„©ižˆàà “ſsšƁŰٓ €kŦ“= ŰŮſ“©i©Ưyưģģ¹‹i7‚ƀƁ´v>¡s® #€k¡sMv Ŧقž’j¡‚ŰŮưģƯyĢĢƮŋdj Ÿ“j<s®ŦŰsŦ®űƒ©v>©‘¡ŦŰŮ‚f‘©ƁŮ ’ĄƁƁŰٓ ’¹vàà Ŧ’j¡‚ŰŮƳġyƯƮƮ¹ ®Ů„©iž#€¡Ů‚¢€ààŦ“ Œ©“űƁŰƱƲġũ€ ®¢€kŦŰ®ŦƁŦ‚vŮs®ŦŰsŦſsűق¹ž´ààŦ €ٓŴs ŮŦ‚ŦƁƒŴs= Ŧ‘¡ŦƁ€k¡sM® ſsšsſ“s7 Ɓƀ€ ®¡s sk v‚ ’’¹ ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k#€ €Ŧ“ Ůۓ ‚

‚œ¡ŮſűƴƁ®¡s© šſű«¡®Ů„©ižųŰŦƒ¢’ s®¢€kŦŰ’ààj¡‚Ÿ“j<‘¡‚8àà_©ũŦŰsŦŰŮ Ŵs`8 Ŧٓ ’ŦېŰŮſ“©i©Ưyưģ¹‹i7 ſsšĄsƁŰٓ ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#€ŦƀŮŦŮ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢Œ©“Žs Ʋũ€’ v Ŧƀ‚fƯƮv>©‘¡ŦŰŮ‚f‘©ƁŦ’¹®¡s© šſű ĄƁƁŰٓ ƁŮŰŦŮĄ€g’j¡‚ŰŮưƮƯƮƮƮ‹i7

űsšsźŮs`ŲŰŦ€®¡s_¢űsűsš ®ŮŰŮĄ‚l «©Ŧ‚ #ŮŦŮ‚7  sk v Ŧ“ ‘¡€ŦƁűŦſsűs ‘¡Ŧ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ Ůs<¡ŦƁ®Ŧ‚œſƁ€ŽƒààkűŦŠ“’ūƁ‚ ss ſŦ€ű‚ſ€s Ű’žŦ€Ŧ‚l ŰŮ‚8_©ū‚Ɓū‚ Ąs„¡Ɓ‚ űŦƀŮsf8àà ŦƁ€k¡sMŲŰŦ€’ٓ ſs¹Ů“¹ſŮs8àà ‚ĄŦ‚‚‘Ŧ®ààŦŰŦŰŲŰŦ€àà ‘¡ŦűŦƀŮsf8àà Ŧ’¥k¡Ŧ‚ƀƁ´vàà>ŦŮŲŰŦ€’ «©Ŧ‚<…s¹ŰŮ®¡Ŧƒ ’«j¹s„¡Ɓ‚

#v ŦŮ€Ŧ“ Ą‚l ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

®¡sàà_¢űsƀŮsš«¡’«¡ŲŰŦ€’¹sűƁŰ‘àà¡Ŧ «©Ŧ‚ſŦ“àà®Ų“àà>üŋis¹ۓ ’€k8àà> ٓƁs‘¡€ŦƁ®ààŦ‚œsŦƁ€àà¡ŮŦۮ٥‚làà ŰŮ®Ů skűŦ® ‚ŰŮƁŰٓ ۓ7ˆ ưsààlk ٓ ſŦ€ű‚ſ€s ŰŠ“’ĄŦ‚ŲŰŦ€®¥¡Ůƒ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢űsšƒ©’ ۀ’ ®¡s_¢űsűŦsŦ®ŮĄŦƀŮsgƁjſsűsàà

ŲŰŦ€űŦ®àà ‚®¥¡ŮƒŰŮŴ“àà`=Ąsààž Ɓ^k¡‚¤ Ŧ’gbkŰٮٮ¡s©s8¡‚’àà ۀ€ks ‘¡Ŧ®¥©Ŧ‚<…ààs¹ĄŦ‚‚œ¡Ů®¡sŰs¥ààŦŰ ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 766


sjk©

‘¡ŦƁٓ ®ƀ€¡Ů®g©gv‚_©žƁ€ ŰŲs>Ŧ ’skji©Ąƀ€kàà>¡“‚ks’¹ۀgsj’8¥ Ąƀ€kàà>¡“"2ĈĬŃıʼnʼnĬćĬǩŀńň$ۓàài©sàà>Ɓ3 ®k¡‚š…gűŦv Ŧ"ĦĬŁıńijćķňńŃıʼnŽs¡‚àà

ق©¢®ũ“𠃓®®sƁª¡‚8 Ŧ¡‚ ®“jdƁĄŮsŋis¹®s©“` sv©`= ‘¡Ŧ œŰƒۀžs¡Ɓ»ſsٓ ŰŮsƁۀžٓ‘¥P#€ààŰŦŮ ®8Ɓſsj¡s’¡s>js¡»€kàà sſsj¢ŰƒŰŮsƁ x¡ŦŰŋis¹slš®¡“ sű®¢€űũ´¥àà_#ſsٓ

Ɓv Ů€ű‚œ‚v7©`sslš#vàà Ŧ®sœjƁ ĄŦ‚ss€kk¹ų´v>©ŰŦ‚»€kk¹®Mž‚’<kž s¡»€ŰŦœ‚ v_žŦŰ‘©‚ űŦ®¥¡Ą’sgàà s ſ€©àà Űvàà>‘’ws’¹®jlŻsfŦŸ“‚ ®¢Ůs ’ŋis¹slš#ٓ ®®¡“ sűĄs®¢€ű ®¢€űŰŮ®>kĄ’bŦŰ#€Ŧƀ€àà ŰƁŮ‚œ¡€¥¡űŦ Kay#v Ŧƀ€_j¢Ɓƀ€àà ų“Ŧ‚ĄŦƀ‚ s slš €“ŰšƁ’8 Ŧ€®Ŧ“l ũ³s© ٓ ‘ůŰŮƒ¢‚ ſsű’ŦŰųٓàà ũ³sàà© €àà_¹®vs<  #€ŰŦŮv_Ɓ‚œ¡€¥¡’ſ€ «¡ŮƒűŦslš#ŮŰƁs© ˜sàà>ĄƀŰsŰŮ€k¹®Ůslkàà_©ž€i‚8¹Ů®8Ɓ slšĄƁŮ‚‚cűŦ»€k sv ŦŰƁŰ‚œ¡€¥¡s®>k ’€ŰŦŮŽŮŰŮ’¦š€kŦ“8’¹v Ŧ‘¥P‚©ŋ7¡‚g ‚©>‚€kss<k¡Ŧ#€kŮſs_Ɓ€ŰƁs©ſsű #€ŰŦŮٓƁ®¡sv>¥ ƁŠŦ“»‚œ¡Ů®sàà_8¹Ŧ ſs_¹‚8_®¢€ű’¹v Ŧ’“8Kay»ũ€¹ŰŮ Ÿ“™“‘¡Ŧ€“Űš»‚©>Ąsl8ŦŰŮ#ŮŰŦŮ®i¥_ 2ƒœk¡‚¤ Ŧ̓3‚ šĄƀقž#ٓàà ®’“8ŦŰ #v Ŧ’s “ ‚ Ɓ…=€©Ŧ€űŦ…©®j¹ slk’#v Ŧi©®g© “»® s ŦũŦŮŦ‚¡ŦűŦ®¥¡ ćķıńİńňı$Ɓ‚©žs ŰƁٓ;3Ą’8 s U®g© “ s’kü‚9¹ŦŰŮƁŮŰŦŮt sks®8s2ĆķĬŅļňń $¡´őŦŰĄs’Ŧ‚¥Ŧ‚€¡“¡Ů’¥i»ŮŰŦŮٓƁ #v Ŧƀ€s<k¢ٓ i©ŰŮĄŰsjàà ®ʼnńijŕňńįĿ ŰŮĄ‚8j¹®g© “’Ÿ‚’¹€k8àà>si©®ad i©‘¡ŦƁٓ€kŦ“ ‚“»ŮƁŰŰs¹’sààlš €Ů®ƀűsŦ‚¢s sW’ũ“¥àà #v slšűŦ®¥¡ ĄƁŰ‚’¦š® s>ŦũŦ‚oŰŮ‚©jƁ‚8ls ƀ€kk©ŲŦ“®g© “#ٓ Ż‚€8Ŧ®ŻsfŦƀقž s¡vàà ŰŮ®àà ƁŰ’ũsƁŦ®s¢Ɓ€k¹®ũ‚žŦŰ i©Ąs’kü’t s=…k¹ŦƁŽ‚8k¹»v ŰŮs #ق©¢®v ŮŰŮŦŰ

»v©d“ƒk Ąs’küĄ’k©űŮs<¡Ŧs¡Ɓƒ©œŦ #€űŰƁ®ŧsk8Ŧ ŮŰŦŮ’8©`=àà ƁŮſs8àà ŦŮ«¡ŦŰِi©‘¡Ŧ ƱƯ’¹Ůقàࢮ‚“àà Ɓſű«¡ۓààüŽ“ààƁ v` ïſűv©`= #€Ŧƀق¹ūŦƁŮűŦvàà ŦŽs

ï $ª¡‚8àà Ŧ¡‚Kay$®¹»Ŧ‚sĄ’sàà €kŸƁ $ƒ“®®s€“Űšų‚“àà ƁľıňǩŀĆŕňııŅ Ąs‚“àà tiŦàà9’àà¹ćńŁŁǩĶııIJńŃıʼn ®¢²¡Ɓ¬©»€k¹®®¢€űųٓ àà>®“jd ~7űƁŰ‚€“Űš#€ŰŦ€ĄŦĄŮs‚©ƁŴsàà ’¹ųŦ’sü7ź‚àà‘©Űٻٓàà ®ŰŦ€© ‚àà »€Ŧ“ ®’sűƁŰƀق¹ƀŮsš…àà¡Ŧ‚Kay »Ůۓ ®žs ƁŮق¢®‚’s ’»ŮƁŰ®Űs¹ ŻsŦ’€ààdƁ»Ů‚®…Ŧ“ ſ“àࡃ¡“iĄ“àài ŻsŦžŦ€¹‚KayƁƁŦ#€Ŧ“ ®ƁŮƁŰ®ŧŦ“ Űs«¡Ɓ€ààŰŦŮŦŰſsàà ٓ Ŵ“`=ŧŦ“ s€“Űš»ŮŰŦŮƁŦĄŦ“ŦŰŮ®d ’s©àà sKay’¹ „žŦŰſű»vàà>©ŧ“ Ůs¡ű…s’¥k¡ŦĄsààŮŦ s€kŦ“®MsŦ€k8àà>vŦېsslš#€ű® ‚œ¡€¥¡sƁ€kk¹ŰŦ‚‚€kj űŰŦƁ©j® s7ŰŦ Ą’©sŦ®j¡€Ɓskàà š€űŦ…©Ąs’¥€ks ‘¡ŦŰŮ€“Űš’¥k¡ŦٓààƁs#€kk¹®Űs8Ű’ààs ٓ7j¹űŦà๐¹Kay»€k©®ààMĄŮŦ‚¡Ŧvàà©d™Ɓ ’#ٓ ®ƀs¢šv¡s™ŰŲsàà>ŦĄƀ€k¡sàà ‚ ®¡“ sű®¢€űũsŝĄŦ‚®àà ´ŰŮ»©Ů‘©j v7ƁŰŰŮƁŰƁƀ‚fƁŮ®k¡‚WĄ’s‚«¡ŰŮ»ųŦ

i©® ۂƁ€g €©Ŧ’j_Ÿ‚

ĪńŅıĆŅňļŃĵʼn ƁŮŰŦŮĄŦƀ²àà¡Ɓvà੝“` »ƒœk¡‚¤àà Ŧ̓àà ®¥¡ٓŰŦ‚‚¢Ŧ€Ů®ſsàà_’¹vàà Ŧ‘¡Ŧſš žst s=ĄŦ‚àà2‘j¢‚Űsjœk¡Ŧ3Ąsàài©űŦ #ق¹®Ŧ€©ž®i¥àà ’Ÿ»Ů“ ’8 sàà ®¡s¥¡‚š ősŮŰŮƁ’sàà sk_ŦƁŰ®¡Ŧ‚œƁŰŮſsji©‘¡Ŧ ŦŰ Ą€˜“àà ſŦقàà¢Űs¹ Ąsàài© Ŵ“àà`= ſšĄ’¡ƁŰƁ‘F’87ŦƁƀŮŦŮŰŦ‚ٓ Ą’“‚àà

®sœs2ƒœk¡‚¤àà Ŧ̓3#v Ŧ‚’sàà “ ‚

Ɓ’sj©jˆààŦƁŰ’Ŷ“àà‚ũ´¥àà_’Ą€ ſsűŰƁ‚s’s¡Ű“€ks’¹ŮűŦقž®®¡“ sű »Ů“ ®ũ€€kiˆŦƁŰűŦĄŰs©>ĄŮ“sws ƒ©ƒk űŦ®¡s’àà “¢sŦŰƀsœŸ“‘¡Ŧi©sààŦ …©ž’¹¥Ŧ‚€¡“¡Ůi©ſŦق¢Űs¹#€k¹®ƀŦ‚j »¡Ŧƀ€¡ŮƁŦűŦŦŰ€ “ž®ŦŮŦ‚žſsb© i©‘¡ŦűŦ ſŦ‚œ¡űss€Ů®ƀűsŦĄ€kق ƁĄŰs©àà_s slšƁ€‚©œv Ů’ŦŰ’kü“Ž‚8k¹ٓ ųŦ vŮsslš#€kŮ®žsŝŦ®“ ’ŦŰŰs¹‘¡Ŧ

‘©vs¡Ŧ«Ÿ“¹Ąs‚l űŦ®¥¡ŰŮ’¹€k¹®žs žs’®Ɓ‚dĄƀŮŦ“s ŰƁs_Ɓٓ ®ŰŦƒ¢‚ ſš®8 ‚ž‚ ĆŕıǦıĔĬňňıŀŀ$Ž‚¹“©8 Ŧ€i‚8¹Ů vgŦ“’s‚ŰŮv¹‚ s€“Űš#ŮŰŦŮƀ€l‚ŦŰ ŰŦ‚‚=>WŮۓŦŰ’©aũ€ ’ŽƁŦsŦ€k¹® »Űs¹ĄŦ€8ŦſsjűŦ’¹v Ŧ~™ŦƁŋis¹Ɓ€Ů® #v Ŧ’k¡ƒƁvƁź´ŦslkƁŦ‚cűŦŦ‚s‘¡Ŧ ŰŮ’¹€k¹®ƒ¹‚W®ssfŦ‚i©Ąƀ€j…= ŰŮ’¦š»ŮہàࢮſsŰŮv=àà Ą’8fŽ“

űŦ€dƁ€¡š®…©ž€i‚8¹ŮsƀŰƁs_ũs>i žsŝŦŦŰٓ ŽƒkŰŮŒ©s¥€“ŰšƁKay®8Ɓ»ſš ų“šŰŮ€ksv ®¡sŰs¹Œ©s¥‘¡Ŧ#€kŮ® vŜ’«Ÿ“¹Ąsžs¢Uàà ŦقƁ‚œ¡€¥¡U‚¢ s’kü‘¡ŦűŦ®ad#®¡“àà sűĄ’bŦŰŮs<¡Ŧ űŦƁ€ŰŦŮ®‚žs¢Ą€j¹ƁžŦŰŮĄsű‚ſs©ŰŮ v©`=àà ƁŮٓƁŰŮƁ€k8àà>ƀ€ààkk¹ŧààd €űŦ…©žŦŰٓiĄs’küſ€šٓààƁ’ ISSUE 766

/

www.ertebat.ae

/

10


ũŦŰsŦ

ŰŮƴƴƴv Ŧقžsslk €©k¹vsŦ’f©i ū‚ŰŮ ĄŰs©>ĄƁűŰš®¡s¡ţŰū‚‘¡ŦŰŮvsŦ’¹®sŰŮ ŭ‚’87ŦƁv Ŧ®‚ƀ€ü8ũŦŰsŦŰŮŴs= ŦűŦ ‚ĄŦűŦ’®sŰš8ŰŮū‚‘¡ŦŰŮvsŦt «¡ ‘¡‚€ki‘©¥sűŦ®¥¡#€àà s®ŰŮƯģƱƮ‚f ®“¥>€ŦƁ’f©i ū‚»s©ŮĄŰsD®“¥>ū‚ ŰŮvsŦt ‚ĄŦűŦŰِŰŮƴƴƴvj©sŦŰٓ €ŰŮġġŊŮƁ€vj©‘¡Ŧ#€Ů®ƀŰsŦ€ŦƁ‘¡Ŧ #€àà s®ū‚‘¡ŦŰŮvsŦ®iŦvj©űŦ‚àà8j¹ ’f©i ū‚ŰŮvàài“¡Ů“8àà ŦƀŰsŦ‚™sŽsŰŮ ’¹®sŰŮ€ s®ŰŮƯƱƮƮƮƮsƴƮƮƮƮ’³sàà

ŰِŰŮƯƳƮƮƮƮsƯƱƮƮƮƮvj©s’Ŧ“ ƯĄs€ŦƁ ts’¹v Ŧ®k8f¢#€“ ®ƀŮŦŮƀŰsŦŽsàà

ſs©™sg8Ą“àà űŦ®“ Žs7g8àà Ŧs€ŦƁ‘àà¡Ŧ ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k#v Ŧƀ€¡Ů‚¢Ɓ‚ƁŰ

¡s ƁtŦ‚s®>¹s‘¡‚s> €k sٓ ®`=

Ɓ àà©j¥ ŦŰ www.dubaitaxi.ae ŦŰٓ ũs¡s¥ s¡Ɓ€k¡sMŽsàà ŰŦ gƁjſsűsàà v¡s ŧƁŰŮ ’www.rta.aeŲŰŮš’ààĄŦƀŮs #€ks Űv7 ſŦ‚sàà>űŦ‘©k¦jſsűsàà ‘¡Ŧ ’ſ€ ŰŦ“àà űŦ…©žsvàà Ŧ“ ƀ€ ’8 “®>¹sƀŰsjàà ®>¹s Ůs¡’ŦŰſš^ŰƁ®àà>¹sĄƁŰ‚ űƁ‚ũۓŰŮs€kàà s’8àà ŦŮ ®žŦŰũs¡s¥àà ‚ààvŦۏ¥àà_ űŦŮƁƒŦſsűsàà ‘¡Ŧ#€k¡sMĄ‚©¢ sƀ€ ’8àà Ŧ“ ®àà>¹sſs¢€kŦŰ ŦŰ®>¹sŰŮƀ€sĄs’¡sàà Ɓ #€kُ¡“C„©iž’’is´ ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

®Ů®Ŧ‚©>¹sſsűs ųŰŦƒ¢’ ‚®k7sv¡s¥ ŮŦ€dsűƁŰ‘¡Ŧ ſŦ‚s>®`= ¡s Ɓſ€ss ‘¡Ŧſ€_Ŧ€©žſš®žŰŮƁ®>¹sŰŮ ’8s¡…¡ŦƒŦs®àà>¹sŰُ¡s Ɓ #v Ŧ sv Ŧ“ ‘¡‚s>űŦſsűs ‘¡Ŧ ſ€ ƀŮs©žžsœkŰŮĄ‚8_©vŮs ŦŰٓ ®`= ¡s Ɓs®>¹sűŦ ũۓŰŮƁ€k s’8àà ŦŮƀŦ‚j’ ŮۓŰŮ®>¹sſs¢€kŦŰűŦv¡s¥ ’is´ſŦƁŦ‚v‚ süő‚ ũs¡s¥ »‚s>ſٓMƀŮs©žűŦ„ž ſs©ŰŮƳƮƮƴƮƴƮſsœ¡ŦŰƀŰsj sŦŰ ŰŮٓ“’ “‚ž‚s¡Ɓ’8àà Ŧ¢ ŲŰŮš’®ŦŰ®àà>¹sv¡sàà ŧƁ

‚78¹Ŧģs‚àà78¹ŦƱĄsàà¡ŰsŰŮƁ ƀsœàà_¡sMĄŰŦƒ¢‚űƁŰ‘¡‚ š®kd¡ €Ŧ“ t ƯƯs~7ƯƯvs űŦ ĄŦűŦ’ƀsœ_¡sM‘¡ŦĄŮƁŰƁŭ‚#ٓ ŮƁŰƁƁٓàà€Ŧ“ ŰŮƱƮ‚ààf‚ #v Ŧſsœ¡ŦŰŽs Ģ‚¡űſs¹Ů“¹ĄŦ‚ ƀsœàà_¡sMűŦ€¡Ůűs’ſŦ€k’àà´ ’ŦŰĄŮƁŰƁĄsààˆ©i€ààkŦ“® ĄŰŦƒ¢‚üŰŮs¡Ɓ‘àà¡´šũۓ #€k¡sMĄŰŦ€¡‚ sƀsœ_¡sM ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

‚ űŦžŮ‚‚©c®Žs7g8àà ŦűŦ„ž ƀsœàà_¡sM‘¡‚8¢ŰƒűŦsàà©Ů‚àà s »’8àà ¢Ąslsàà ŰŮ®à३Ɓ‚8¥Ŧ ©j`ƀsœ_¡sM‘¡Ŧſs¢€kk¹ŰŦƒ¢‚ ĄŰŦƒ¢‚®iŦƒ¹‚’ſšŽsààg8Ŧ’ ĄŰsDƒ¹‚Űٮ٥sƀsœàà_¡sM ưƴ¡ŰsűŦƀsœ_¡sM‘¡Ŧ#€k8‚¢®Ů #€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚‚78¹Ŧģs‚7s8¤

…¡ŦƒŦƒ©ƀsœ_¡sMűŦ€¡Ůűsũss

s‚7s8¤ ưƴ¡ŰsűŦƁvs¡€Ŧ“ t ƯƮs~7ƯƯvsàà űŦ‚78¹ŦƱ

‘©ƁŦĄŦ‚ŧ‚ſŦűs>ji©űŦi©ưۓa “8ۓi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_ŰŮŰs ¡Űs’ſ€ «¡Ůƒss’s ŰĄŰƁšŮs¡ űŦ’gbki©vdk’d “űŦv¡sjƁ űŦDIFF®Ůi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“kàà_ þƀsœ_¡sM®¡s_¢űs ®Ůi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_®iŦźŦ€Ŧ ſŦűs>ji©ˆ “ƀ€ ’©lŰs¹ư€©¡o ſŦűs>ji©űŦ‚ŦƁŮ’¥k¡ŦűŦŮƁƒŦĄƁ#v Ŧ i©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_ŰŮſŦ‚¹ŦƁŧ‚ DWTC’Gitex2012®¡s’s

“8ۓi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_ŰŮŧ‚ #©k¹®Űs=8Ŧ€š€Ŧ“ ŰŮ…¡sM’ “8ۓi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_v Ŧ®k8f¢ v Ŧ®“j®8sۂ©i©ƀŰŦ“k_«¡ »“¡Űs8Ŧ»“8ۓŰŮŽs ‚‚7s8¤ ’¹ #ٓ ®ŰŦƒ¢‚ŦŮss¹ ŮƁ€Űِi©ġƮƮsƱƮƮ‘©ƀŰƁŮ‚ààŰŮ ’“8ۓĄƒ¹‚ skŰŮsjk©àà ƱƲ ſŦ“k’ſšűŦƁ€“ ®’8 Ŧ¢…¡sM ſsl®¡sjk©àà Š¡sƁ‘àࡂ8jl®¥¡ Žsàà űŦ“8ۓƀŰŦ“kàà_#ٓ ®Ůs¡ ®¥¡ſ“k¹ŦƁƀق¹Űs¹’űsààšƯƴƲģ s©Ůi©ĄsƀŰŦ“k_‘¡‚ƀűŦƁš€kiűŦ #v Ŧ

Ưģs‚7s8¤ ģ¡ŰsűŦ’¹TIFF“8ۓ ſŦ‚¹Ŧ#ŮŦŮ‚7 Ůق¢®ŰŦƒ¢‚‚7s8¤

Ąsžssŧ‚ſŦűsàà>ji©‚Ŧi©ƁŮ ‘¡‚lŰŮ®˜Ŧ€Ɓž€¡ŮŦŰ“àà®8Ɓ Ąs¥¡‚š®8sŰ‚©ƀŰŦ“k_Ąsi© ƀ€kŮ…¡sM’¹ĄŦƀŰŦ“kàà_»®sj Žsàà>ŦĄsi©‘¡‚€¡€űŦĄŮŦ€ààd ĄŦ‚’¹®ji©Ưġƴ’ijűŦvàà sjk©

’ƀŰŦ“k_‘¡ŦŰŮs©ŮŰŮŰs‘©8àà>Ş Ɓ€ s®‘©>Cs€k¡š®ŰŮ…¡sM ŧŦ‚ŦĄűs>ji©vdk€ Űƀ€kŮſs_ ‚¡€ľĬʼnńǥİđŁňĬŀŀĬđŀđŀļ#€ s® %vf¢®Ůi©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“k_Ą‚k ŧ‚ſŦűs>ji©ĄŦ‚sv‚ų‚8>¢

®ŮŰŮRTAˆ “„¹“Ąs®>¹s €ٓMŰs¹’űsš v Ŧ’s©ŰƁs ŰŮ‘©ƁŦٓ Ÿ“ŰŮ’¹ ‘¡ŦĄƁŰ‚Ŷ“‚ĄsŰŦƒŦž‚ˆ “ ’ŦŰ®>¹s’¡Ŧ‚¹ŭ‚€kj “® “¢ ƁŰűŰ‘©k¦j#€Ů®’¡ŦŰŦſs¡‚8_ ŰŦƒŦž‚‘àà¡Ŧ¡‚ űŦƒ©s®àà>¹s Žs`Ŧſs¥Ŧ’¹€àà s®‚¡žſs¥Ŧ ŰŦ‚‚ŦŰ‘_¡ƁŰűŰƒ¹‚ss®>¹s #v ŦƀٓM ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k 9

/

www.ertebat.ae

/

űŦ®ŮĄŦƀŮsààgƁjſsűsàà

„¹“Ą‚8Ąs®àà>¹sŰs¹’űsš ĄsƁŰٓ Ɓ’8‚àà_©žĄV“àà“k¥s ŽŮs#ŮŦŮ‚7 ‚làà ~b ŰŮ‘¡ű“j© ®“jgƁjſsűs ‚¡€Ą‚¹s %vf¢®ŮĄŦƀŮsgƁjſsűs

ĄűŦ€ŦƀŦŰƁt`s€¡€ĄŰƁš‘‘¡Ŧ Ąűsàà ƀŮs©žs€¡ƁۀŦĄs’s‚ ĄV““k¥‘¡ŦŮƁƒŦĄƁ#vàà Ŧƀ€¡Ů‚¢

ISSUE 766

‘©¥sˆ “slsWŰsžšŰŮ^k©¹ŰsžƀŰsŦ vs¡ŰŮ‘¡‚o8>űŦŽs «¡ũ€ €¡€’gbk‘©k¹sàà #€ààk¡sM® ‘¡ŦŰŮv©djŮs¡ŮűŦvàài’®Ů ĄŦ‚őŰsžĄsàà¥àà_s’gbk €‚™sƁ€k8>Ɓ‚ƁŰsƁŰٓ ’s7àà Ų“s¹űŦ®àà¡sŰĄŦ‚àà vàà ŦقžƁ®àà8 ŦقžĄsààőŰsž ũۓààŰŮ‘©œkàà Ąsàà’j¡‚ »^k©¹Űsž ‹àài7 v Ŧقž قàโ¡Ů ‚’ŦŰĄŦƀŦŰsààŦĄs^k©¹Űsž #€k¡sMƀŰsŦ®8j© ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

ˆàà “s^k©¹Űsž ’àà¡Ŧ‚¹Ŋ‚s €¡€®ŦŰsààlsWŰsžšŰŮ‘àà©¥s ®¢űs’’¹v Ŧ€šŰŮt>¹ĄŦ‚ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢ŧs®ŮŰŮ sū‚ŰŮ’àà¹slsWŰsžš‘àà©¥s ŰŮƁŰٓ őŰsžĄsƱs¡ưĄŦŰŦŮ sűƁŰ‘¡Ŧ€kàà s®s^k©¹Űsž ’s^k©¹ŰsžƀŰsààŦ’ààžŦ€ààŦ #€ŦƀٓMſŦ‚o8> ŰŮ‘©¥s’àà¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ sĢƮƮƮ‹àài7őŰsžĄs‚ààĄŦűŦ ’őŰsžĄs‚ĄŦ‚ààŰŮƲƮƮƮ


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x2019;=>Ć°ĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k Â&#x2019; Ć Â&#x2019;7k Ä&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ÂĄĹŚ ÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽ Â&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă `###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153;Ă Ă  Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽ Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄs>Ć Â&#x2019; Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? Ć&#x20AC;Ć sšÂ&#x20AC;Šd %ÂŽÂĄĹŚÂ&#x201A;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽiÂťÂ&#x2019;iŠi ŞŌÂ&#x201A;Ă l %ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ÂťÂ&#x201A;Ă ckÂ&#x201C;¼ŠĹŚÂ&#x201A;ĹąŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Š_jskĹĄ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >Šs´9ĹŚĆ v7Ă Ă >ĹŚ ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƲģģĆ&#x20AC;Ĺ°sj "Ĺ°Â&#x201C;ÂĄÂ&#x201A;l ĆŻĆł"Â?lĹ˝s

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Saturdays and Tuesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

ƯƯ ưƎ ƹƲ ĥĢ ĥƲ ĥƴ Ģĥ Ģģ ģƎ ģư ģĢ ģƴ ƲƲ ƳĢ ƳƲ


ƲģģƀŰsj "ƯƱƴƯۓ¡‚l ƯƳ»’àà7k »lŽs

Saturday, 8 Sep 2012, Issue 766, 9th Year Tel: +971 4 367 04 16 - 17

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ưư’üfŰŮ €©Ŧ“ ®

 ưģ’üf

Ʊġ’üf

ƱƮ’üf

Ƴģ’üf

Ertebat Issue 766  

Ertebat Magazine Issue 766