Page 1


®k©Šs

‘¡€“8‚9¹ŦĄŰs¹Ŧ€ààƁ®s‚lƁ®7ių“àà űsſsàà_¡Ɓ‚slŦŰ®i© »ƀ€àà t7àà ƀs‘¡Ŧ ’¹€kk¹ƀŮsf8àà ŦŠ“ sààlšűŦƒ©sàà®adƁ ®’8 skàà ŮƁű®i© žƁŮƀƁ‚à࢒s8=7àà “ ’’8àà>Ŧ€’¹ŮŦ‚Ŧ‘¡ŦűŦ’8àà Ůſš’»€“àà ®ƀ€©_¹® Ŧ‚‘j ŮƁv7©Ɓ®¡“¢€‚©> ‚©©eŦŰٓ ‚©>‚ŮƁűŮق¢®’©“€“ #€ €kŦ“ ŰsŸŮ®¡s‚ ŮŰŮ’’‚¢Ɓ€k€

ƀsſsš

‘¡‚š‚ ŮŰٍ_»ƀs‘¡Ŧ‘¡€“8űŦ³sĄ€ŰŮĄŦ‚ Ɓ‘¡‚© s‚ ŮŰŮ‘¡Ŧ®adĄŦ‚€¡s ’87Ŧv Ŧƀٓ ®¢€űŠsƁűs ¥_® ‚ĄŦ‚®Ɓ€ sſs<©‚ž ƁslMs ‚8 Ů’oàà>‘©j’’“sŽs‚l#vŦŰ _Ąsk7‚ŦŰٓ ®¢€űv¡‚9¹Ŧƀs‘¡Ŧ€“8ĄsIs »ŮŰŦ€žŦƁٍ_ſƁ€®sj©ž¬©€€g8dslš»€kk¹®sk ®Ɓ€Ŧ’8 sŦŰٓ ‚jűŦ®s©s ©Ů‘©jl® ‚’Ÿ‚¢ #€Ŧ’8>_®¹sžƁv©sƁŰ’ŽŮŦ€

ƀs‚l

sjàà ĄŮ“ƁŦ€Ŧ“®®œk‚Ąsààl8©sd ŦŰſsٓ ’¥š‘j™»€sàà sk_ſs©Ŧ‚ Ŧ’ŦŰ ŠŦŰĄ‚©¢àà©j`‚¢Ŧ#€k¹®Žsüàà “ ƒ© ¡“d’®ààj¹ŦŰٓ ĄŮsàà`8ŦĄsl8©sd’àà Šs ®i¹ۓ ’#ٓ€Ŧ“ sj Šf’»€¡űŦ€k© #v Ŧ‘ ƁŰ®œk‚Ɓ®f sۓŦ’k©űŰŮsj s»€k¹ųٓ ’“8ŦŰsjàà ŮŰŦŮŽs© ‚f«¡ #€¡‚œkŦŰٓ źŦ‚ Ŧűs®sj_Ÿ

ƀsĄŮ

ĄslŮšűŦ®ad€k€ƀűsŦ€¡s7ƀs‘¡ŦĄslƁű ŰƁs_ſŦ“kds¡Ɓ€kk¹vs Ůſs_©¢€űŰŮŘss ŋ“Ŧ#€“ ſs ®¢€űƀűŦ‚©àà U=¡Űlt7

Ɓ‘¡‚8¥¡Ůƒˆàà “‚¢ŦsààžŮš®¢€űŰŮvààs Ů ŰŮ€Ŧ“8€¡s ق©¢ũۓs’8>ŦƁ‘¡‚ű“>Ů ‚©ĄslŮšv €’©a®8Ɓ®Ɓ€s ŰĄŰs¡˜s> ®i˜s>sŦŰٓ Ąs€“©žƀƁ‚¢‘¡Ŧ€8Ŧ®Ž“;> #€kk¹®ŠbĄ“kdƁ® s>ŦƁ®f s

ƀsŰůš

ũsfűŦ® ‚#€¡‚©œ’isƀŦ“ ٓ ŮŦ‚ŦűŦ Œ¡s Ɓٓàà ®wsŰs¹ˆ©üŰŮsjàà ŧ“ €©Ŧ“ lũs´ƁŮ#ٓ ŸsŰŦsj ’®jl ®ie Ɓ®i©`C˜s>ŮۓŰŮ®¥¡’¹vàà ŦŮ ’#ſsààƀ€k¡š®¢€űŮۓààŰŮĄ‚ààœ¡ŮƁvàà Ŧ űŦ®¥¡#vŰ€àà©Ŧ“ ts®Ɓƀs“¹‚fàà «¡ ٓ ƀs78 Ŧ’»Ů“ۓGŮsjàà űŦ’¹ſs8s8 ƁŮ #ق¹€Ŧ“ ®¡“EŮsj űŦƁق€Ŧ“ ®ž

ƀs€kf Ŧ

ũ´¥àà_ĄŦ‚®j¡ŦŮĄsliƀŦŰ€©Ŧ“8©M®8Ɓ #€©k¹ĄŰŦŮٓ slšvàà“űŦ€©k¹Ŧ€©žٓ ĄŦ‚#€¡ŰƁšŰŮ®78¹ũۓ’ŦŰٓàà Ąs€ld €©Ŧ“®ƀŮsdŦŻ“®8‚ űŦſs8¡sŰs¹žsŝŦ Ŵs= ŦƁv sj Šf’’¹€©k¹ƀŮsf8 Ŧ «¡ŰŮ#ق¹€Ŧ“ sjàà ۓa’“8ŦŰ®jl ĄŦ‚’¹vàà ŦŮ€©Ŧ“ ®jlũsàà´®sjl #€ €Ŧ“ ŠŦƁ‚psj ƀ€k¡š

ƀs‘jl

61

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


®k©Šs

’8 ŰŰŮs€©k©àà_kwü’®jlŮŦ‚Ŧs’¹€¡ۓ7< #€¡ŰƁs©v €v Ŧſs’8>¡s ’¹ŦŰ®8©g“ſs88©sd ‚¢Ŧ#€ s7ƀŮs €¡s’¹ſsk¦šŸ“™“‘¡Ŧv Ŧ‘¥P ’¹Ŧ‚¡ű€© s7ſsŰƁ‚U>¥ ſŦ‚œ€¡ŰŦŮ«j¥ūs©8Ŧ «j¥‚™sŽŮƁſssſs8d“‚©i’¹ĄŮŦ‚Ŧ€k8> ®¡“ sűƁ®g_ˆŦƁŰŰŮ#€k s®sj sĄŰs¥jƁ v Ŧ‚8l‘©io8#ٓM€©Ŧ“ Ųs>ŦĄ‚8_©ĄŮ“7l #€k s’8 ŦŮſs ‚>js‚8_©Ą‚¥fj

ƀsv_l7¡ŮŰŦ

Ůۓ’¹®>¹’¹€ €©Ŧ“ ’“8®³“ Ąsl€űŦ€d ’sg s® s>Ŧsj ’v7>v Ŧƀٓsj Ůsj8Ŧ œŰƒŲs>Ŧ‘¡ŦŽ“7ĄŦ‚Ɓ€©k¥ũƁsa’³“<#ŮŰŦŮ v Ŧ‘¥P®sv©d“#€©k¥®879ų´€©k¹®d

€Ŧ“ŞŮs<¡Ŧƒ©®Ŧ‚œ®Ɓ€ s’8 Ŧ€®“`=‚©©e ź‚ űŦ#€©€v ŮűŦŦŰƀűƁŰ€kŸĄ‚f v©d“#ٓM sƒ©‘©io8Ɓ€ €©Ŧ“ Žsü “ ƀŮsdŦŻ“s’¦ #€k¡sM’7iũsjsfŠ“ ‚v>Ŧ“€kŦ“Şſs_ ´žsW

ƀs‘¡ŮŰƁ‚

ƁvŦ‚8 ŦvƁſ“k¹Ŧ»žƁŦ€ų´Žsàà €kŸűŦ€d ĄŦ‚®s¹vƁ#v ŦŮ€©Ŧ“ ŦŰsŮŰƁš‚űŦſقũ Űُ7sl€űŦ’¹®¡sl8©sdŸŦ“ŦŰŮſ€àà Ž“e_ vƁv>Ŧ“€©Ŧ“ Ɓv ŦŮ€©Ŧ“ »€Ŧƀٓſs‚¥ €¡s #€©ŦہœĄŰŦŮƀ€űt ’ſs8 ƁŮsŦŰĄ‚8_© €¡űŦق¤~¡‚f’Ɓƀٓٓ s®€ĄŦ‚€©Ŧ“ ® ŰŮſs8©Ŧ‚œ‘¡‚ š»€©8>ق<‚¢Ŧƒ©‘©jĄŦ‚Ɓ #ٓ€Ŧ“ _s’bŦŰ

ƀs‚©

®¢€űŰŮĄ‚8àà_©…ŦŰš€©k¹®Ųsàà>Ŧ’¹ſ“k¹Ŧ ®8´ ƁƀŮŦ“s ’Ŷ“‚Ąsl©Ŧ‚œtiŦƁƀٓMŦ€©ž ź‚ŦŰſs8¡V‚Ŧ’jvàà Ŧ‚8l»v Ŧƀ€© Űſs¡s¤ ź‚ſs88©sd’8 ŰƁ®sj8Ŧv©d“‚8_©ĄŮ“7l Ɓٓ€Ŧ“ sj ſs7©8_ž‘¡‚8lſsk¦j_#€©¡sM #ٓM€©Ŧ“ ’‚D‚©c®®_ŦŰš®¡“ sű®¢€űŰŮ ®¹Ů“¹ſŦŰƁŮſs8 ƁŮƁƀ€ ũ“ŮĄŮ€d8Ąslk_’ #ٓM€©Ŧ“ ũs´ŦŰ®i©`Cs¡Ɓ

ƀsŮŦق

ŰŮٓ Ą€Ąűss’¹ٓM‚¥_ƀ‚űƀŰs© űŦ€¡s ˆŦƁŰĄŦ‚ŦŰƀŰƁŮ‘¡Ŧ»ſs€“’_g® s>Ŧvj> ق<‚¢Ŧ#v s €Ŧ“ ƀŮsdŦŻ“®¡“ sűƁ®g_ ’8_¢’s¢€kŸ® s>ŦˆŦƁŰŰs8‚¢ŋk;jb»€©8> ƒ©ŰƁ‚Ųs>ŦŸ“™“‘¡ŦűŦŦ€8ŦŰŮv Ŧ‘¥PƁ j`slšűŦ®¥¡Ą€ŧs=8ŦŰŮ€©Ŧ“8‚¢Ŧ®Ɓ€©k¥ ®8ŦŰsƒ©ſŦ‚œ¡ŮĄŦ‚’¥iٓ ĄŦ‚slk’»€© s #ٓM€©Ŧ“ Ůs<¡Ŧ

ƀsۓ¡‚l

ŦŰſs‚¥àà7sl€űŦ’à๮ààslŸ“àà™“ Ɓ‘ ƁŰŋis¹ƀŰƁŮ‘¡ŦŰٻٓ’8 sàà ſŦ‚œ žŦ“ŦűŦ®¥¡s¡Ɓv ƁŮ»‚œ¡Ůź‚ űŦ#€àà €Ŧ“ €Ŧ“ ®dàà ƁƀٓMŦ€©ž®“sĄŰs8‚¢ƀŮŦ“s sŮۓ‘¡ŦŰŮ#Ůűsàà ƀٓšƒàà©ŦŰsjàà ’¹ٓM Űs8‚¢ŦŰſsٓ €©Ŧ“®ſŦ‚œ¡€ſٓjkŮsj8Ŧ ũ“ŮĄŮ€d8Ąs‘_Ɓs®sjl’#€¡űs> #ٓM€©Ŧ“ Ŧ€©žĄ€¡€ſs8 ƁŮƁƀ€

ƀsŮŦق

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

60


59

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

58


Ö¼ŒqcÔ°Œ»€]ÁÁ€ÌiPe

sſšƁ€k¹®8=€ŰŦŮŰŦ‚_Ÿ’«Ÿ“¹ĄsaŰŮ’¹ŦŰ®7`’8àà Ű #ق®‘©űŦŦŰ ³s«k©ƀŰsj ƁĄŰŦŮƀűƁŰ »vàà Ŧőűsàà_Ÿƀقž»³s’ģ«k©ƀŰsjàà s‘©«¡ŮƒŮŦ‚ŦtiŦŰŮ »’©sűàà<…s¹ſ“àà¦j®Ŧ‚b Ůsàà<¡ŦwààsĄŰŦŮƀűƁŰ‘àà¡Ŧ‚sk #ٓ ®sſšŰِ_Ÿƀقž…_¹Ɓ®¢€ Šj 8=ĄŰŦŮƀűƁŰ‚ŦŰŮ»€¡€ ®k©«¡Ůƒ’´87ŮŦ‚ŦŰŮ®¡sk©t`’¡e ƀűƁŰ€kk¹®’©“ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ’àà_Ÿſs``=8»©Ů‘©j’#ٓàà ® #€‚©œ ®j_Ÿũ´¥_‚œ¡ŮƁĄŰŦŮƀűƁŰ »€¡ŰŦƁ‚ŧš»_Ÿ®i7k€ks®j_Ÿũ´¥_’´87ſŦŰsj©ŰŮU‚¢ƀűƁŰ #ق¹€Ŧ“ŞŮs<¡ŦſsšĄŦ‚®i¥_»®j_Ÿ‚©žƁĄŰs>¥Ŧŧ“© ®Ŧ‚ŽsjŦ’¹ĄŮŦ‚ààŦƁvs¡Ů»àà_Ÿƀs©àà ŧš’´87ſŦŰsj©ŰŮ»sŦ †`=8«àà ƒžsƀűƁŰU‚¢ĄŦ‚€¡sŋj8€ŦƀŮŦŮžsŝŦŴs ®jàà_Ÿ #€kk¹ũۓ_ٓ

_Ÿſ€ Œ©d™ƁĄŰŦŮƀűƁŰ »®k©«¡Ůƒ»®k©ŰƁِ_ŸĄŰs>¥Ŧŧ“©Ɓv Ŧ®8ŦŰƁ_Ÿſ€ Œ©d™ ũŦ‚©©eƁٓ ®g8kĄ€d>’®¥©8VƁ®ŰŦũۓ’>©ssœ©8 š #v Ŧ®ŰŦŴŦ“ űŦ‚o8ſš žƁ‚ü®¡ŦŮŦ“űŦűƁŰŽ“àà ŰŮvsàà €kŸſ€ĄsvsU‚¢ƀűƁŰs ’’o>‘¡Ŧ®Ɓ»Ů“ ®àà_Ÿvss v©Ɓ‚ü‘¡Ŧ’¹€“àà ® #ٓ ®M«k©ƀ‚M…¡ŦƒŦs¡_Ÿſ€ Œ©d™t“ſŦ“k¬© …s¹’¹ٓ ®ź‚`ſ€ŰŮ‚Š¡‚ ſ“ €kƒ¹“i¢»ĄŰŦŮƀűƁŰ‘©ŰŮ UŰ®s©àà t“vàà Ŧ‘¥P’oàà>‘¡ŦƁŮŰŦŮ®žŰŮŦŰſ“ €k®“j #v>©_Ÿƀ‚M…¡ŦƒŦ‚©ŮžŦ€¥¦©’¹ٓ ’<©¢‚ Ůs<¡Ŧs¡Ɓ_Ÿ _Ÿƀs© ŧšƁĄŰŦŮƀűƁŰ ŰŮ€¡s»€k8>ž“¹“i¢ƀs© ŧš®jàà_ŸĄŰsj©ſsŰŮŽsŰŮ’¹®ŦŰsj© ƀŰƁŮŰŮĄŰŦŮƀűƁŰ’¹Ŧ‚Ÿ»€kk¹ũۓàà_ٓ «àà ƒžsĄŰŦŮƀűƁŰŴ“` €Ŧ“ ‚<k®¡sk©t`t© šſ“¦j®´¥àà_űƁ‚’ĄŰsj©‘¡ŦſsŰŮ #€ ŰsbŦžsœkŰŮ»€‚©œƀűƁŰ‚¢ŦƁv ³sſs_j_Ÿ ŦŮŰsàà_ſŦŰsj©‘¡Ŧ Űsàà_ſsl¢s»€kk¹®ŰsbŦŦŰƀűƁŰŬ´ààbŦ’ààƁ€kàà “®ũsd¡s’¹ € s³sŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ‘ ‚¢Ŧ#vàà Ŧős‚b ’¹ٓ ®àà_ŸŮŰŦƁ®fsa »€k s’8àà ŦŮſ“ ŮsgdŦŰŮŽ´8 ŦƁ®Ɓ‚ĄsĄŰsj©ſ“Ÿ®´¥àà_Ɓ #ٓ űs ’o>Ɓ‚Ą€¥_‘¡ŦŮŰŦŮſs¥Ŧ _ŸŰsàà_UŰ³s’®i© »ŮŰŦŮŰŦ‚sàà_Ÿƀ‚¹’ŰŮ’¹®¡sk©t` ſ“©i©«¡’¡e»ſ€ũsd¡sƁſ“ vciŰŮ‚©©e’“¢‚Ɓv ŦŲsàà>

|/¿€/̳Ö»{{€/‡Ä/¯Ö¿YY{ÁÁ €¡s»¡“ ŰŦ€©Ą‚üàà ſŮۓ ĄŦ‚©àà s7 ‘¡ŦźƁĄ‚üàà ſŮۓ űŦŸsk8Ŧ’àเkŦ€ …s¹wsſsààaŰƀsŰŮ®àà¡Ŧlƀ€Ɓ €©f‚©’àà<©8ŰŮƁűƁŰ®àà ŰŮĄ‚s¹ƀŮűsàà ũssàà ŰŮ®8ŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ#ٓàà ®ſsàà ſٓ Űs¹ĄŦ‚Ą‚¥’“Ɓƒ¹‚WſŦ“űƁŰĄ’©ƁŦ ſŮۓŞ»ŧs>‘¡Ŧs#€ŰŦ€ŦŰſ€Ŧ“ ŲŰŮs¡ #v>©®ü©üƁŽ“gdŰs¹Ą‚ü

sƁűŦžsàà ƁŰsbŦĄŦ€ſŮۓ ®àà‚ űŦ ŮŦ‚Ŧsٓ ®’©“vs ’ sƁŮĄ’is ’»vàà Ŧſsàà v ْٞ¹®¡Ŧ‚ƀŰs«¡’ #€kk¥’ŦƁŰſs ƀŰs¦©ƀ€dvŜ Ɓck®¡Ŧ’s‚«àà¡‚¢Ŧ’¥k¡Ŧ‚ š’ij ſƁ€»€©Ůt©‚ſsƀŮŦ“s Ɓٓ ĄŦ‚sàà

ƀs€©Ŧ“®®ƁŰƁ®jàà>¥_¬©Ůs<¡Ŧ #€©k¹Ą‚¤ v´ ’ŦŰſsaŰőŰs7 57

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759

Ŧ۞قĄŰŦŮƀűƁŰžs¡ŦŰŮ’¹®i¥àà_‘¡‚Š¡s #v ŦŮŰق »€s_¹®sƀsœsŰŮƁstb’ ŋ€j’¹sŮŰقàà Ÿ“‘¡Ŧs€©Ŧ“8’¥k¡ŦĄŦ‚ ’isg€k¡š®€¡€ž®œkàà_s¡®œk ‚¢’<©8ŰŮ ‚©©eŦŰſsőŦۓ ƁŮۓ Ą“œŦ®j¹€¡s»€©k¹ €©k¹¹ŦŰſsĄŦ<’¹ũۓ‘¡Ŧ’»€©Ů ®d ŋj8Ɓ€¡Ű“=Ą‚s¹‚žĄs ’“’i‚8j¹Ɓ î ŦŰſs’ŦűƁŰ®àà‚`ĄsŸvciƁŮŦ€ààd€©k¹ ũŮs¹ĄsŸ’ſsſ€űƁ‚’s€©Ů…s¹ ŮŦ‚ŦŰŮŮŰق űƁ‚¡³Ůƀ€jűŦ®¥¡Ŧ‚¡ű»€k¹ #v ŦĄsŸſ€© “¹»ŰŦŮƀűƁŰ »ĄsŸſ€©àà “©ŰƁſ€©àà “¹s€©Ŧ“® #€¡“ ŮŰق ŰsŸŮ‚8j¹ ſšƁ€¡Ű“=ŦŰĄ‚üàà ƀ€Ɓŋj8’¥k¡Ŧ‘ààj™ s%€k¡“¢®’¹®¡slš#€¡űŦ€k©ų“¢vàà_žŦŰ ۓ7<sàà¡Ű“ ®Ŧtàà Ưưs¡ƯƯvsàà


’8f®‚ ũsƁŦ

űƁŰ

Šs_ſŦůŦ

ŧ‚eſŦůŦ

‚`ſŦůŦ

‚l ſŦůŦ

ŧs8šŸ“i

~7ſŦůŦ

ġ%ƱƮ

ưƮƯư/ƮƳ/ƯƮ

¡Űs

’8fžs¡Ŧ

’dj

ưư

ưƮ%ưƴ

ƯƳ%Ģƴ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƴ

Ģ%ĢƯ

ġ%ƱƯ

ưƮƯư/ƮƳ/ƯƯ

’7k

ưƱ

ưƮ%ưƳ

ƯƳ%ĢƳ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƴ

Ģ%ĢƯ

ġ%ƱƯ

ưƮƯư/ƮƳ/Ưư

’7k_¥¡

ưġ

ưƮ%ưƲ

ƯƳ%ĢƲ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƴ

Ģ%Ģư

ġ%Ʊư

ưƮƯư/ƮƳ/ƯƱ

’7k ƁŮ

ưĢ

ưƮ%ưģ

ƯƳ%Ģģ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƳ

Ģ%Ģư

ġ%Ʊư

ưƮƯư/ƮƳ/Ưġ

’7k ’

ưģ

ưƮ%ưģ

ƯƳ%Ģģ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƳ

Ģ%ĢƱ

ġ%ƱƱ

ưƮƯư/ƮƳ/ƯĢ

’7k ŰslŸ ưƲ

ưƮ%ưĢ

ƯƳ%ĢĢ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƲ

Ģ%ĢƱ

ġ%ƱƱ

ưƮƯư/ƮƳ/Ưģ

’7k_<kž ’dj

ưƴ

’7k

ƱƮ

ưƮ%ƱƮ

Ưƴ%ƮƮ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƴ

Ģ%ĢƮ

ưƮ%ưġ

ƯƳ%Ģġ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƲ

Ģ%Ģġ

ġ%Ʊġ

ưƮƯư/ƮƳ/ƯƲ

ưƮ%ưƱ

ƯƳ%ĢƱ

ƯĢ%ĢƳ

Ưư%ưƲ

Ģ%Ģġ

ġ%Ʊġ

ưƮƯư/ƮƳ/ƯƳ

ưƳ

½Z”»­Z^»ÃZ»¹YևZeºf¨ÅÁdˆÌ]ÕZŁÁÕZŸ{ ſsaŰőŰs7ƀslƁv>©űƁŰĄsŮ

ſsaŰőŰs7ƀs8fƁv>©űƁŰĄsŮ

í uï jí ` í ð liŦ ‚ï >ñ dŦ‘ ñ í ’ï ©®kñ űî ŰŦ ï ’ï ©ĄŰ“Ţ‚ñ ©ð Ɓ ‚ñ ðl Ɓ ©“ î ï 8ð Ŧ’ï à©®kñ űî ŰŦƁ í Űï €ñ gí Ŧuï ií ©ñ í í a ñ dŦƁ ñ ð liŦ ñ uï jí ñ ‚ð s®kà_ð ð ñ í ñ ñ ð ð ï ï ‘®7i ŋţŰs¡Űï űïñ “ŦƁtàŦ®kˆƁĄ‚¡ůsd ï ïŋj©Űs¡uï jí ñl8| Ŧtï s© #‘©kpHŦ ƀï Ůs7d í 7í ŦƁ‚ï à>ñ ©î Ŧ®Ŧ î ï ï #‘©Fsï `Ŧ ð ƀï Ůs7d vs m“Ɓſs “¤ٓ vjŰ’Ŧ‚űƁŰ‘:ŦŰŮs:Ŧ€ ƃs•¥:ŰsűŦŦېààŮƁs‚ƃűƁŰŦŰſsààsk¢űŦ‰ààfƁ ſšŰŮſŦقœƁŦŰۀt vi©aſšŰŮŦ‚‘¹ĄűƁŰs¡Ŧ€ #ſsOŦŦ‚ſs‚lƃŦ€ ƃŦŰŦŮősž sžsƁŦƁs€:ق ‘űŦƒ¡‚Ɓ¡sہ‚¡¤Ɓ®s š’®8= űŦŦ‚ĄsŰs¹ #…¡“ ’8>¡s ſs¢€k’ſs‚lĄŦŦŰſŦ‚¢ŰsƁƀsk¢ ſsaŰőŰs7ƀsžŦ® űƁŰĄsŮ ſsaŰőŰs7ƀs8_Ɓv>©űƁŰĄsŮ ð ñ dí Ŧ í ñ _s 7gí ŦƁ‚ï ¥à ƀs™ ’ï à©®s©à î ‚ñ sà®i ñ ð àliŦ ë ð Ɓ ð ð liŦ í ŦŰsa î ð î ï kð Ŧ‘’ï ©®c‚ ï H ì€jüs ï í ñ ïŦ“ €©ð ’Ɓ‚ î ují ¥üñ î ‚ñ ¡Ɓ ï q î í s> ñ ’ï ©®kñ ‚ï ¹ŦƁ ð î Ž“à ‚ð Ŧƀs™ í ü }sî ð ’ï šƁ î’iî eà í _ñ ¡³‘s¡˜sà “Ŧ í ï €î jFŦƁ‘¡‚s ï bŦ í ’ï ©ŧï ‚ð àƁ #‘©HsdŦŧŰ ‘«©Ŧ®8i©à Ɓ í ð Ǐ î ŦŬsFŦ #‘©üð iï H î ‚Ž“7Ɓ®ŦŮۀŮۓƀs‘¡ŦŰŮŦ‚ààƀűƁŰƀ€ŰŦ‚s¡Ŧ€ € sŰŦ“8 ŦƁ€àà s“Ž“ Ű€kàà>žƁ“ĄŮ“kàà “ 7 ®Ŧ‚¢Ɓũs7ü8àà>’žŦ€ŦűŦſšŰŮŦ‚ƀ‚l‘¹Ůs¡űs¡Ŧ€ …¡s8 Ɓ…¹sžſŦ€s Ɓ€jüsĄsš’Ŧ‚…‚ ſŦق¢«¡ŮƒƁ˜s>Uàà ŦŮs¡Ɓſق¹‚™s’ſšŰŮŰŦŮ v Ŧſs©slŰs¢ŮŰƁ‚žŴs …‚¢‚ ’¥šĄŦs’i© Ɓſs©űŦv¡“ ’žŦ’i© ƁſšŰŮ #ſs¢€kk¹ŰŦ‚ŦvsŜƁŰŦ‚Ŧ€k¥

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

56


ŪŮŦ“

®s ŦŰƀűse Ů’s ƳƮق‚©ž ق¹®

’¹’s Ůs8_ĄŮ‚‚©ž’8 s7s ‘¡ŦŰٻٓŰŦŮ’gsàà ſsŰsàà űŦ ƀűseűŦ®ű ŮžsààlŦ’Ŷs7ŰŦ #€ g8kĄ‚8´¹’Ɓ‚©œ8 Ů l8%€àà ŰƁšŮs¡Ą€7^k‚àà

ƀűseűŦ®ű Ů’à஡“űsŰŮ űŦ® ŰűsŰŮ’¹Ů‚¹źŦ‚8Ŧ®¹s Ž“žŽs¡ŰŰŦƒġĢƮƁſ“©i©ưưĄƁ #€ Œ_¹ƒ©€g

55

/

www.ertebat.ae

/

ſsŝűſs8àà ‚l ®sc8Ŧƀ€s‚ ’’s Ůs8_ق‚©žĄ‚©œ8 ŮűŦ ‘¡Ŧ%vf¢ƁŮŦŮ‚7 ®ű Ůž‚àà ’¹ƀٓŰŦŮ’gs ſsŰs űŦl8 €gŽ“žŽs¡Űſ“©i©ưưűŦ…àà©s #€ ‚©œ8 Ů »„©ižĄ‚àà7 ƀsœàà¡sžųŰŦƒà࢒ ƀŰs‘¡ŦŰŮĄ€7‘©àà>^k‚

Ąsv¡Ű“àࡂ űŦĄŮ‚àà%vf¢  ŮŻŰsàà ٓƁűŦƯƯƮ®àà>©iž ƀŦŰŰslŸĄsƀűseűŦ®àॡŰŮ®ű #ŮŦŮ‚7 ŧ´gŦ ſŦۓo»‚7 ‘¡Ŧ®žŰŮ%ŮƁƒŦĄƁ ®àà ۂĄŦ‚ſsŝűƯưĄ‚àà8´¹ žŦƒŦ®àà´Ŧààü’Ÿ“àà™“ #€€ ſsŝűſs8àà ‚l ®sc8Ŧƀ€s‚ ®¡sjkŦŰsàà%قàà¹ſsàà_‚ s

ISSUE 759

Ą‚©œ8 Ů ŻŰs «¡ ŰŮvi¥© ۓ“ ſs¢ŮŦűšv Ů vi¥© ۓ“ŻŰs «¡Ą‚©œ8 ŮűŦſs¢ŮŦűšv Ůſs8 ‚l Ą‚8àà>¢ŮŦŮ„©¡Ű #ŮŦŮ‚7 ſs8 ‚l ‘¡ŦŰŮ ſŦ€Ɓ‚l űŦ®¥¡v¡s¥ sŽs>Ŧƀs‚©%vf¢ƀ‚¹s>€©j»sk>¡ŦųŰŦƒ¢’ ĄŦ‚®¡saۓ8àà Ů»Ųsk s€kŸˆàà “…8i¥©àà ۓ“v‚àà ‚®k7 s®sc8ŦĄƁ‚©ſŦۓo%ŮƁƒŦĄƁ#€ ŰŮsſsŰs Ą‚©œ8 ŮƁ®¡s sk Ŷsg’®_¹‚ Ɓ® sfü8 Ŧƀű“~b ŰŮŰslŬ‚ ĄŦ‚ŦƁŸ“™“® ۂ ®ƒkŰŮ®8‚ vi¥© ۓ“ƀŦ‚j’ŦŰŰŦŮ’gs ŻŰsàà ƁŮ»ƒ© ž‚Ɓۓ¹ ’“»®¡saۓ8 ف ŦűŦ„ž’¹€ق¹ƀ€s_’k¥àà űŦ®s Ɓ’¹Ɓ‚8 ŰŮĄŦƀ€Ɓ‚ž%ŮƁƒŦſs¢ŮŦűšv ŮĄ‚8>¢ŮŦŮ„©¡Ű#€€ ſsšűŦ®¥¡Ą‚©œ8 Ů #v Ŧ® ۂv ŮŰŮŸ“™“Ɓƀ€ ©¥_Ŵ“` ‘¡Ŧ


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

54


53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

52


51

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ũs7kš

ΎΑϢϫ̮Ϥ̯ϪΑΰҨΰϋ̵ΎϫϪ̪Α ̫Ύϣ ̲ϧέ΍έϮϟϮ̩Ϯ̯αήΧϦҨ΍̮Ҩ̫Ύϣ ϢϴϨ̵̯ΰϴϣ΁

ϡ΍Ϊ̯ΎϤηήψϧϪΑΰҨΰϋ̵ΎϫϪ̪Α ϞϣΎ̯΍έήҨίϦϴ̩έϮΟΪϧ΍ϮΗ̶ϣϪ̰Η ˮΪϨ̯

قfk9m

قfk®s

s©is¹  Ųsk

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

50


Ąƒ¤ š

®Ŧ‚fű®¥“ž’©lű‚

žű³ŮŦ“ ’sj©ž«¡%‚¥ ’sj©žžƁŮ«¡%ŧš ’sj©žžŰslŸ«¡%ۓœŦ’¹‚

ĄŰ“=ž“  sƯ%ų“ŧšŰŮƀ€ ſŦ‚fű ſšſsü8ŦĄŦ‚àà#€àà©k¹’ààs™ŦŦŰſŦ‚ààfű ¡ĄƁۍàà ssŦŰſšűŦ®ààj¹€àà©Ŧ“® ƀ€kk¥ vsƁv‚¢Š¡‚àà ’¡s‚¢Ŧ»€¡ƒ¡‚ ’©lű‚

#v ŦƀŮsš®¥“ž»Ů‚¹Ŧ€©ž ®=iƀƒ»€sNũŰŦ‚ĄƁŰŮsàà¡ű®¥“ž‚¢Ŧ ŰŦ‚¡´ũŰŦ‚ĄƁŰŦŰ’¹‚àà Ɓŧš»‚¥àà àà s«¡s#€¡ŰŦقũŰŦ‚ààĄƁŰűŦŦŰſš ũŰŦ‚ĄƁŰ®j¹ſsű‚¢ŦƁق©¢®ٓ ’ ĄƁŰŦŰŮŦ“€©k¹®d #ٓàà ŧš‚¥ s€©Ů 7űŦ’¹®àà“©k©“šs¹ĄƁŰĄŰ“=ž“àà

#ٓ ®Mƀ€kk¥ Ɓق»€sN #€©ƒŮs¡ű»ũŰŦ‚ #ٓ ق s€¡ƒ¡‚»€¡Ŧƀق¹ŧ‚Ÿ

ĄŦ’¡eũs¥

49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

48


47

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


®‚¢‚

¬©ŰŮ’¹ƀŮŦŮĄsĄŮ“jƁ®gŦĄsl“8 ŰŮŰŮŦŰƳs«¡ŮŦ€Ŧ®¥© ““ĄŦ‚ €k8>sj ĄsjkŦŰ‚8¥Ÿ“¹Ɓ‚8¢ŰƒĄsl8´#€ s’8 Ŧ€ٓƁŰŦ‚¥žŦ€¹

ſs©s©¹s™ŰĄsš%® sk ƀ‚lŸ ‚œ¡űs

3

1

7 E¥ %Ą‚¡“`Ąsjd

1 8

E

®

““ © ¥

4

8 2

6

“ŰŦƒ

7

1 3 1

2

7

4

6

7

8 8

€©k¹`8Eź‚’ŦŰSź‚

ijĬįıĭńńĿ#įńŁ$ıňŕıĭĬŕŅǥĭŀļʼnķļŃĵ

Ŷs7ŰŦő“„©’üfŰŮŦŰٓ sžƁ€©ƒŲ€ŦŰ‚cŮۓv©`= žs €©˜s‚Žs ŰŦŶs7ŰŦő“„©’ŦŰٓ sžƁ€©ƒŲ€ŦŰ‚cŮۓv©`= žs #€¡ŰŦœőŦ‚8 Ŧ’

»ĐsƁŮűŦĄ‚œ¡ŮƁƀ€ v ŰŮĐ«¡űŦſ“_©¥¡¥ sƁŮ‘¡Ŧ Æƀ€ ©¥_ĐƁŮűŦ«¡žŦ€¹

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

44


ĄŮs`8Ŧ

®s©sŰs¥€ŰŦƒƯƮſ€ ūƁ‚GŦŸ“kP ®s©sĄs€šŰŮvàà©‚ ’¹‘¡Ŧſs©sĄ‚¥àà> űŦ®_=%ŮƁƒŦ»v Ŧ®idĄs€šŰŮűŦ…©ۓ_¹ ® ‚Ɓ€Ŧƀ€_®¡s sk ĄŮs`8ŦĄsv©sd #€ŰŦŮźŦ‚BŦ»€kk¹űŦ‚Ŧ€¡s’¹®¡s€šŰŮƀŰsŰŮ ŰŮĄŮs`8Ŧſ³sdűŦĄŰs©àà>’¹‘¡Ŧſs©sààĄƁ ſsűsàà %ق¹Űsl Ŧ»€ŰŦ€¥àà_®s©sžsc ®s ¥_ssũs©s®¢€© ŰŰŮ®s©sۓŦ ’¦šsƀ€ űŦ‚ŦĄs€šŰٍsbƁvàà>©’Ŧ“ ŰŮsŦŮŰŦ€ĄŰŦŮ®kdźŦ‚BŦ»©Ů®†©=àà_ ٓƁŮs`8ŦŰŮ®s©sŰŦ‚ƁźŦ‚BŦŮŰŦ“ĄŦƀŰsž #ŮŰŦŮ űŦŦŰ®s©s’ŸŰs¤¥¡žscĄűsàà ƀŮs©žĄ‚¥àà> gCĄŦ‚ۓàà_¹®s©sۓŦſsűsàà ũsŦ€Ŧ Ąűs ‚8àà>s%ŮƁƒŦƁق¹ſŦ“k®s©svŦ€ ’®àà ‚8 Ů»®s©sŠààsŬ‚àà ĄŦ‚ŦĄŦ‚àà Ąsv©‚ űŦƀŮsf8 ŦsƁſ³sdĄŮs`8Ŧũs´ Ŧ ƀsœ¡sžŮs<¡ŦĄŦ‚’d “<kž’s‚ŰŮ’¹®“s ٓƁۓ_¹ŰŮĄŮs`8Ŧſ³sdĄŮs`8Ŧũs´ Ŧ ’»v Ŧƀ€ ſš®“8®s©sۓŦſsűs ƁŮŰŦŮ #¡“ ®‚8¥¡Ůƒ®s©svŦ€ĄŦ‚Ŧ

43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759

s“¢Ɓvf¢ŰŮĄ‚¥>®i%‘¡´šžs Ąsũs©sſ“sưƮưƀŮs’ƀŰs Ŧss‚¡Ŧ ſsűs %ŮƁƒŦ»®s©sۓŦſsűs ©g8> ®€’¹®s>¹€Ŧ“®®s©sۓŦ ’8 ŦŮſs“ſ“©i©«¡űŦ…©®s©s »®“gƁ®g©gŴs= ŦűŦŦŦŰ€k s #€k¹ūƁ‚GŦŸ“kP ’8 ¢Žs ®s©sۓŦſsűsàà »ĄƁĄ’8f¢’ ŮŰs©i©Ʋģ®s©sſŦŰs¥€ſق¹ūƁ‚GŦŸ“kPűŦ #ق¹t>¹®s©s€šŰŮſs“ vs¡ŰŮũs©ssŮs©k®ààsWűŦ’¹‘¡Ŧſs©sĄƁ ſŦŰs¥€ſ€ ūƁ‚GŦŸ“kP’¹ق¹€©¹oĄ‚¥> »ŮŰŦ€ٓƁ’bŦŰ‘¡ŦŰŮ®i¥àà_¬©Ɓٓàà ® ž´ŦslšĄŮs`8Ŧv©sd®s_‘¡‚ š’®s©s űŦ«¡¬©’àเàà ‚ĄűƁۻق¹ĄŰŦƁ€©ŦűŦ‚ààŦ #ٓ ® #€k s7Űs¥€®s©sſs¡Ůp ĄsŮsl’à’8à>ŦƁĄsŮs©kűŦũs©svàs¡ŰŮ ®8©j¹s ®s©sŰŦ‚ Ŵ“` ŰŮۓ_¹®s©sۓŦſsűsàà ¹„©¡Ű ƀƁ´%vf¢®¡ŦŰŦŮƁĄŮsàà`8ŦۓŦ‚àà¡űƁſƁsd €ŰŮƱƮsưƮvàà©sdŰŮ%vf¢ƒ©®ààs©sŰŦ‚ ũs©sv Ŧقž’ſ“sŲsàà Ŧ‚sŮs©k’¥š‚ ƀ€sàà_®s©sŰŦ‚ààۓàà_¹ĄŮs`8Ŧſ³sààd ƒ©®8©j¹sĄsŮsl’’8àà>ŦƁĄsŮs©k»€kfi¥ #€k8>ũs©sv ŦقžŽ“j_ #ٓ ®


ĄŮs`8Ŧ

ĄsŲsk¥ ŦŰs_8Ŧ ®s“ŰŦƒưƮ ’¹®ۓŰŮĄƒ¹‚«s¹‚©Ů’8f¢’ »Ů“_ƀŮŦŮ«ŸſŦ‚¡ŦűŦƀŮsf8 Ŧ€¡€WƀűsŦ ŰŦƒưƮĄsŲsk¥àà ŦŰsàà_8ŦĄƒ¹‚«s ‘¡ŦűŦ…©ž#ŮŦŮ€Ŧ“ Ůslkàà_©žŦŰ®s“ «¡vilĄƒàโ«s’¹ٓƀ€àà ž´Ŧ Žsàà>ŦŰŮ«ŸſŦ‚¡ŦĄŰƁšŠjĄŦ‚’sàà

#ŮŰŦŮ Ųsk¥àà Ŧv©d™ƁŮۓŰŮ»Ą€jŦٓjü Ųsk¥ ŦwüŮۓŰŮ%ق¹ſŦ“kۓ_¹ŰŮ ŦŰ«ŸſŦ‚¡Ŧ¡€àà “’s8=7àà “ sàà ©8àà>ـŰŮƁ¡ŰŦŮ’ààœŽsàà>ŦĄŦ‚ «ŸſŦ‚¡ŦĄsgŦs¡‚vàà ŰŮŲsk¥ ŦĄŦ‚ ŰŦ€gƁŲsk¥àà ŦŮŦ€dŸ“™“#©k¹žŦ€Ŧ ĄssŰŮſšv©jŦsŦvàà Ŧl’Ÿ‚¢ſš ‚œ¡Ů˜s>Ɓ®¡s’sĄŦ‚Ɓvàà Ŧ‚œ¡Ů #ق©¢®ŰŦ‚‚c€

„© oŰsc8ŦŰŮ´

űŰŦŲۓ vg©gsŦ€ €Ŧ“ Ŭs88ŦƀsŮŦقſs¡sžsűŰŦŲۓŰŦűsĄƒ¹‚«sž´Ŧ7 %‘¡´šžs ®sŰŮv Ŧƀ€_†=_ũ´sd‘¡ŦŰŮs™sgƁ’™‚ź‚ ƁsjdŦۓ8 Ůű“k’¹v Ŧſš #v Ŧƀ€sM®sƀsŮŦقſs¡sž’ƒ©’8f«¡űŦ…©’¹ žŦŰš’¥àà ŰŦűs»Ű³Ů ´‚žĄsűƁŰŰsk¹ŰŮsŦ vàà Ŧ®€’¥šŽs#ق¹®® ŦŰٓ €ƁŰžŦŰš ق®?Űſs“ŰŦƒĢƮsưƮ‘©®fkŧs7űŦ´

€ƁŰ‘¡Ŧ#vàà Ŧƀ€àà Ůs<¡ŦſšŻsŸsĄŦ‚’k©űƁ ’¥àà ‚vj©’8fſs¡sžŰŮ’¹ٓĄŦ’“œ®8j© #€© Űſs“ŰŦƒƲƲƮ’ĄŮŦűšŰslžsW

űsšŦŰĄ€¡€ĄŰs¹’8f®sŰŮ´ ’¥ ®šŰŦűs Œi8=Ąsſs “sŦŰ’8 ¢űƁŰvf’¹€k¹® űŰŦŰŦűsŰs7 Ŧ’8f¡ŦƁŦŰŮ#v Ŧ’8 Ŧ¢‚ v_ž €¡€ŭ‚ž´Ŧ‚7 ƁŰŦűs‘¡ŦĄŦ’cFĄsٓdƁ űƁŰ‚Ɓٓƀق¹tl8iŦŰsvj©®œjŠ‚űŰŦ #ق¹®ŽsjŦŰŦűs‘¡Ŧ’Ą€¡€ſs “

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

42


ſsààlàà

ŧs‚ž®slũsgs> …s ˆg…sŧsàà‚ž€àà Ű®‚c’’¥k¡Ŧs ’gsàà>s¥¡‚šŰŮsŦ€àà ssàà’¦Űs¹ űŦ®¡sƀ€kk¹v¹‚ ۓas…sŧs‚ž #ٓ ®ŰŦƒ¢‚ſslſ“¢s“¢Ąsۓ_¹ ’¹®¡s©Ŧ‚8àà ŦĄsƀ€kk¹v¹‚àà űŦ®àॡ v¹‚ ũsgs>‘¡ŦŰŮŽŦ€tàà>¹ĄŦ‚ %€¡“¢®ƀŰs‘¡ŦŰŮv Ŧƀق¹ ĄŦ‚Ŧ‚¡űžŰŦŮvàà ƁŮŦŰũsgsàà>‘àà¡Ŧ €ksĄŦ®àà űŰƁ’8àà Űv7àà>’’“M ŰŦŮۓ ‚Ą‚8j¹Űs©>v“àà_ űŦ„¹“ ’ž‚…s«¡ssƀ€kk¹v¹‚àà Ɓv Ŧ #€kű®’‚™‚œ¡€¥¡ ƁŮŰŮĄŦ’g©ŮƁŮ’gsàà>‘¡Ŧv Ŧ®k8f¢ ‚ ’’¹®¡s’‚™Ɓٓàà ®žsŝŦ€ŦŰ ŧ“àà>üűs©8Ŧ€k¹Ůۓ ‚Œ¡‚ſ€s¡ #ٓ ® ‘¡´šžs

41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759

ٓ ®đǚǟǗűŦƁ‚žŠs’Ŧ²©ž®8Ɓ

#€ Ű®ųƁ‚’s¥¡‚š ưġŦŰ’8s ƯĢűŦƁ‚ž‘¡Ŧ‚©¢’slſŦ‚sàà>‘¡Ŧ Ɓ€ŮŦŮžsààŝŦ®s™Ŧ’ààk¡ƒſƁ€»€dvsàà

#€ق¹‘’ŦŰſs ƀŦ“GŮ’Ŧ²©ž ’Ų´¹v ‚ſŦ‚sàà>‚œ¡Ůق¹ž´ŦŲs8s¹ ’jljƁ€ق¹®ŰƁsààŦŰ“s©‘¡Ŧ©Ů®8=àà

ſŦ‚s>‚œ¡ŮĄŦ‚ŦŰ‚© o©Ůſs8©žs¹’¹®sű #v‚¢‚³s»Ů‚¹ž´Ŧ ®i©Ů‚’Ą‚s>‚¢Ŧ%vf¢Ųs8s¹Ą“œk=àà

žŦ‚8ŦƁŦ’ààs»Ů“àà ƀŮs©žsj©žŦ“űŦ€ààŦ“= #¡ŰŦ¢® ‘¡´šžs

Ųs8s¹®¡sj©žŦ“Ŷ“ààb ‚¥©ž‘lžĄsj©žŦ“«¡ ſۓ7ivŜ’àà„iŝš„€àà`gűŦŐĬŃŕĬʼn űŦŲ´¹v ‚‚sàà>ƁŮ’¥k¡Ŧ‚ s ’’g©ŮƱƮ #€ ‚© oŰsŸŮ»€ق¹ĄŰŦŮٓ űŦƁ‚ž ˆ ‘¡Ŧ»ŮŦŮųŰŦƒàࢮ€©àà űŦſsHšĄŰŦƒ¢‚7 €k8f¢‚sàà>ƁŮ‘¡Ŧق¹ž´Ŧ’7kàà űƁŰ®¡Ŧ“ ’Ŷ“‚’¹€kk¹‘’ŦŰ®¡s’Ŧ²©žŮŰŦ€ſs¥Ŧ #v ŦŲ´¹„ƒ©®kd¡‚‘©¡sžŲ´¹ Ąsj©žŦ“űŦs€ق¹ĄŰs_sž®¡s©Ŧ‚8 ŦūƁű‘¡Ŧ ſ“Ÿ»Ů“ ’©iŚſs ŰsƁ€“àà ƀŮs©žđǚǟǗ ’¹®¡s’Ŧ²©ž®kd¡„¹“ƁŮ‚ž“ ſsœ¡ŦŰũs€ #v Ŧƀ€_Ŧ‚ſs_¡Ŧ‚»€ sſs ƀűŦ€Ŧ ©Ŧ“=ŋààdŦƁ‚¢Ŧ%vf¢Ųsàà8s¹Ą“œk=àà «¡ ſŦ‚sàà>’Ŧ²©žŸŦ“Ŧ‘©»©k¹Ůۓ ‚’sŮs #ŮŰŦ€ààٓƁ®ààŦ€kŸũƁsààfsààj©žŦ“Œàài8= Ɓ‚œs¹…gs®àà_¹ĐŲ´¹„ƒ©Ąs’Ŧ²©ž «¡Ɓv ŦĄŦƀ“lsŲ´¹v ‚Ɓvàà ŦſšĄƁŰ ‚©=™®¹€ŦƁŮŰŦŮvààf’g¡Ąs’قà࢒g¡ #v Ŧ ƀsœ¡sžŰŮŲsàà8s¹Ų´¹vàà ‚’Ŧ²©žvf«¡ Ű³Ůưư®¡s©Ŧ‚8 ŦŰ³ŮưƮ‹i7’eBay®8‚8k¡Ŧ


ſsààlàà

Ųs7ŰŮ‚Ŧ“v‚

sžs s ŰslŸv‚ űŦ’>Ŧ‚„©ižũssg%‘¡´šžs «¡¥ ’ŦŰٓ ’¹®Űs ˆ “®àà Ɓ‚‚Ŧ“ #€ŮŦŮ‚7 »ŮŰƁš®ŰŮžs s »Ų‚ž€8© “ šűŦg’‘¡´šžsűƁŰųŰŦƒ¢’ ƁŮŰƁš®ŰŮsžs s ¥ ’ŦŰٓ ’¹ŻŰs «¡ ’8 ¢ƀs’ ſs¡‚ŰŮŮŰŦŮv €j«¡ƒ©®s¢ ſŰs"ƁŮ"ŽŦƁŰŮ®àà Ɓ‚‚Ŧ“ŰsààlŸ’ſ“ààk¹s #v ŦƀŮűق78 Ů ٓ v €jƀŦ‚j’ŻŰsàà ‘¡Ŧv‚àà ‘¡‚ šŰŮ ï ’ “"Ů"ۓ"‘ ’iüŰŮ®àà Ɓ‚‚Ŧ“«¡ŮŰŦƁ „¤ Ɓ’ijųƁ‚‚Ŧ“’ŰƁš« Ŧűs¢sƁƀ€ #€ق¹®Ŧ€ű® Ɓ‚‚Ŧ“tg‚8ŮŰŮŦŰĄƁ «¡ũo©ƁŲs7ŰŮŻŰs ‘©j’8 ¢’8f‘©k¦j „¡Ű“"‘ ’iüŰŮ® Ɓ‚‚Ŧ“«¡ŮŰŦƁžs s ‚©œ8 ŮŦŰŻŰs ق¹ų´ſs¢€k Ɓ‚űŦ®¥¡sŦ€ “Ɓ€¡€lŦŰſsk¹Űs¹Ą‚j¹’üi ŦsĄƁ’¹€k¹ #€ ŰŦ‚’ ŻŰs “v‚ ŰslŸ‚»’àà>Ŧ‚„©iž’8f¢’ žsŝŦ®ls_®s©ijƀ“© ss® Ɓ‚‚Ŧ“’ #€Ŧƀ€

ž‚’v ŦŮűs ſ€:€kŞ #Ůű€kv Ů…¡sv Ů’Ɓ€sŦ“ v7űŦ„ž„©iž»„©iœŦĄs’sűƁŰųŰŦƒ¢’ »ſ“kc2ĄŦſšĄŮ3’“MU ŦقƁv_œŦ‚Ŧ Ąs sWſsűŰŮĄƁ€Ŧ€sق¹®¡“űsĄƁűŦ űŦƁŮű®M€k=7Ŧ‚Ÿ»ĄŰŦ“àà ’ ‚ŸƁŮ’gs> #ق®Mũ»svsŰĄs sW Űs8ŰƁſك€k=7%vf¢„©iœŦ„©ižĄ“œk=

ž“id„¤ sŦٓő“¥àà_»€“f8 ŰƁőŰs ŰŮŽ´8 Ŧ»ſ“>k©¹ŰsžĄŰsj©¡´űŦ®¥¡€àà Űsj©ũۓ’¹ĄŦ’“¢’v Ŧũ´aق¥ij ŮŰŦŮũۓ‚« s®¡“¢’¹€¡š®ŰŮ®8s’ #v ŦŲs>Ŧ€sƁ ‚ s ’àເ“f8àà ŰƁőŰsűŦ„àà©iœŦ„àà©iž #v Ŧ’8 Ŧ“ ہ»Ůۓ®®¡“űsƁv ŦŮűs

ŦŰĄŦ’s Ģġق»„©iœŦ„©iž%‘¡´šžs €Ŧ“®Mſ“à>k©¹ŰsžĄŰsj©’´8Ŧvi’’¹ vsà xkžũ€’àƁvà ŦŮűs»€àƒ€àk=7 #ق¹®¡“űs ®>©iœŦ’8>_űs®sc»2€“f8àà ŰƁőŰs3 ’ ‚ŸƁŮ’gsàà>Ąsàà sWŽ“eàà_’¹®sű ŰŮĄŦ’gbk»2ĄŰsàà 3ŰŮ«©¤HŦƀŮsĄŰŦ“àà

®s¡űŰŦő“¥àà_„©iž‚cűŦ»Ů“ſ€kźŦ‚ Ŧ #€ €k=7»’gs>ſ€¡ŮŽsŰŮĄƁ%v Ŧ’8f¢„©iž ’Ɓق®Mũ»ſšĄsàà sWűŦ®¡“¢ƁŮű®ààM #€ ®¡“űsƁv ŦŮűs»vi‘©j ĄƁ„©iž%vf¢ſŦŰsœàà‚7 ’€“f8àà ŰƁőŰs ‘©űĄƁŰ‚»«©¤HŦſsƒs¹Űۓàà7ſsűŰŮŦŰ

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

40


ųű“š ŋis¹ĄŦ’s €©Ŧ“®sſš«j¹’’¹€ŰŦŮٓƁĄŮs¡ű®d©7 ŮŦ“ #€¡‚7ũ®b©ü‘©kŸŰŮſٓűŦƁ€© s’8 ŦŮ’8 ŦŰšƁƒ©W

ſƁ€ŦŰ’s ۓbŸ ®¡s©j© ƀ€k¡“ ƀ¡űŦ€k©Ż‚ %űs©Ůۓ¡s Ɓ ‘¡‚© ų“ƫ ’¹‚ ƫ Ɓق¢ƫ ³“¹s¹“¹ƫ €©f ¥Ŧƫ

«ſق‘©űŦĄŦ‚#€©k¹ƒ©W‘¡‚©àà ų“s€©Ŧ“®ŦŰsƒ©Ÿ‚…©#Ģ ’8 “àà ĄsŦ»űs¢»©8àà ŦźƁ‚ »ƀ“lſs<k»ĄsŸſŦ“©»®k©ŸźƁ‚ ###Ɓų‚»…f¹Ÿ“7bsĄ“Ɓ®8àà Ŧ€lĄs„¡Ɓ‚ »źƁ‚ ’ƀ€©7àà>Ÿ #€©¡sMƀŮsf8 ŦſŦűŰŦƀŮs‘¡ŦűŦ®8ŦŰ’ ¥ŦĄŰŦ€gsŰŦ“¡ŮƁsààƀ‚<kž»s’àà_© ſق¹®“f€™Ɓƒ©WĄŦ‚àà#ģ #€¡ƒ¡‚ƀ€k¡“ ŰٓžƁŧšb  ŦŮ€©f

űŦƀŮsf8 Ŧs€¡“àà_ſŦ‚œ»ƀŮsšƀ€kk¹ősžƀŮs¬©Uàà Ŧ€ũۓŰŮ#Ʋ #€©k¹ƒ©WŦŰ®8 Ŧ€lĄs„¡Ɓ‚ ’s “®8Ɓ‘¡‚© ų“»’¹‚

sŽ´‚¡s ŮۓŰŮ»€“ ƒ©W€©f vfsŦ€8Ŧv Ŧžű³s«®ad#Ƴ #€©k¹t>¹ŦŰžű³ũs´ Ŧŋi7

39

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759

%sƀ€k¡“ ŮۓŰŮƀ€ű“š’8¥€kŸ ŦŰsſš»«’“¢‚ũۓŰŮ®“ŸŬ“b ſ€àà ŧŦ‚ űŦĄ‚©¢“iĄŦ‚#Ư #€©k¹ƒ©W’is´ #€©k¹ź‚ ‚ŦŰ®“ŸŬ“b ĄƁŰ®¢€© Ŧ‚ €©Ŧ“®Ɓق¢űŦƀŮsf8àà Ŧs#ư ƒ©W’ŸŰsž’¥«¡űŦƀŮsf8àà ŦsƁ€©sNƀ€ … Ąsvjàà>ĄƁŰŦŰƁق¢ #€¡űŦ€k©Ż‚ŦŰ~b ĄƁŰ Ÿ“ŋi9ƀŰs¹€kŸŒi8=Ŭ“b Ąsƀ€kk¹ősžs€©Ŧ“®ŦŰs«‚8_©#Ʊ #€©k¹ƒ©WƒiƁ’_© Ŵ“`= ’s ŰŮٓ“ŮŦ“Ɓ®¡s©j© ‚©ũ³“`üűŦ€©k¹®dàà ‘¥PĄss#ġ #€©¡sMƀŮsf8 Ŧ


sl¡€kűs©

sl¡€kűs©vj>ŰŮ®l¢šūŰŮvlž‚8üſs¢€kŦ“ €©¡s‚„¥s¡©j¡Ŧ’¡‚_‚8Ů’ŦŰٓ ‚cŮۓUŋfb%ſsœ¡ŦŰĄsl¡€kűs© Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € Ű®ĚsŸ’ſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©‚ €©¡s‚sŲsWƮġ"ƱģƲƮġƯƲƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k űƁŰ‚l Ưư%’7k ’ ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡źŶs7ŰŦ’¡‚_

žŦ€=8 Ŧ ŰŮĄŰs¥jvlvsŦĄŦŰŦŮ‚œ_¡ŦŰšIs ’ ¡€kűs©’sűƀsœ_¡ŦŰš

ſsű’ˆiàà>’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšƁŮŰŦ»®‚»®>©iœŦ

ƮĢƮ-ưƳƴƱƲƯƱ%‘fi

ƮĢƮ-ġƴƮƮƴưƲ%‘fi ’8>_űsŋü©‚»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sšs¡Is ’ ¡€kűs©ųƁ‚vj>ŰŮĄŰs¥jvl

ƀŮsš®àà>©iœŦſsű’ààskàà šIT‚¡€®¡sš € s®ĄŰs¥j

ƮĢƮ-ƲưĢưƮģƯ%‘fi ƮĢĢ-ģģƱģƯƯƴ%‘fi ŰŮĄŰs¥jvlvsŦĄŦŰŦŮ»Ųs¥ààIs ’ ¡€kűs©ƀ‚¡Ů ƮĢĢ-ƲĢưƴƯƲĢ%‘fi

’‚f8

ĄŰs¥jƀŮsš

ũۓ’ĄŰŦ€sàà>Űs¹’‚DsĄ€k®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšvƁƀŰsž ƮĢĢ-ƯƴƴġƲƱĢ%‘fi

ųƁ‚f^Ű€©f ưƮƮƴ“¡ƁŦvƁۓàà ©7“Ŧ € Ű® ƮĢģ-ƯƱƮģĢġƱ%‘fi € ‚©ųƁ‚fưƮƮƲŽ€ġƮƲƁ²ž©7“Ŧ ƮĢĢ-ưưƲƮưƯư%‘fi vj©’ưƮƮưŽ€ĄŦƀ€ààŮ“¹Ŧs“¡“©7“Ŧ € Ű®ųƁ‚fŰŮƯưƮƮƮ ƮĢƮ-ĢģƳģƯƮƲ%‘fi Ą‚8>¹s ưƮƮĢŽ€ġƱƮŲŦŽŦŲƒ¥©7“Ŧ € Ű®ųƁ‚’^Ű ƮĢĢ-ĢƴƲưĢƱƴ%‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

ő“¹ƁźŮ»œŰŦ ƀŮsšĄűs 8¡Ű #€ s®ĄŰs¥j ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

‚8kàà ®8©àà ƀ‚¡Ů’gbkŰŮIs ’s=j’àà #¡€kűs©’Űs ſƁsd’gbkŰŮIs ’s ’

ƮĢƮ-ƯƮƳƮƮƱư%‘fi #¡€kűs©’Űſss© ŰŮsš’s ’

ƮĢĢ-ƳƯưƱƮĢƲ%‘fi ’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sš »®‚»®>©iœŦſsű’ˆi> ƀŮsšŰs¹’gs s‚“©¤s¹»ƁŮŰŦ #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢĢ-ĢġĢƲƮĢƳ%‘fi

¡€kűs© ƮĢƮ-ưƲƮĢģĢġ%‘fi ’„¥ĄŮ‚Ɓ€¹“ŦŰŦƒŦž‚„¡Ű€vl®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšĄŮ‚Űs¹ŋis¹ũۓ

ƮĢƮ-ĢƱƮƯġƱĢ%‘fi

Ɓ ſ“8 ’j‚ vl ®Ms ’ »®>©iœŦ ſsű „¡Ű€ »®œs ƱűŦſs¹Ů“¹ƁſŦ“s .€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢƮ-ƲƲƮƱƴƯƴ%‘fi ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

38


ĄV““k¥

¯ÂeZÃÁyÂY¿|¿ÖYe°À·ƒÕÁ{¿ÌZ Ģſ“f¡šűŦĄ€¡€ũs©˜ƒ Ģſ“f¡š€kjàà “ƀŦ‚j‘fiűŦĄ€¡€ũsà੘ƒ ® ŰŦƒ¢®¢űs’®Ŧ“¡s’sűƁŰ«¡#€ ‚_8k ƀŦ‚j‘fi€¡€ũs©¡ƒűŦſšŰŮƁƀق¹‚àà_8k ŰŮ#v Ŧ’8 ŦقƀقžžŦv¹‚ Ģſ“f¡š€kj “ ®¡sMƁŰƀ€k¡šƀsĢſ“f¡š’¹v Ŧƀ€šųŰŦƒ¢‘¡Ŧ ‘¡‚őűsűŦ®àॡ®¡sMƁŰűŦ„žƁ€àà €Ŧ“ ‘¡ŦųŰŦƒ¢’#ٓ€Ŧ“ ſslŰŮƀŦ‚jĄs‘fi ’8 ŦŮŵ‚‚8j©i©ĢƳyġƲslkĢſ“f¡š»’sűƁŰ #ٓ€Ŧ“ ‚8j©i©ƯưƱyƳƱs‚Ŧ‚ſšŽ“ Ɓ s‚Ŧ‚€¡€ƀŦ‚j‘fi‘¡Ŧvs=™Žs‘©jŰŮ ‘fis’>¡sgŰŮ’¹v Ŧƀ€ ž´Ŧ‚8j©i©Ʋyģ «¡ŮƁ€ĆĮĮĮ®>¹³s¢^“>s €kj “ƀŦ‚j HTCv¹‚ ¨ŃıĆ‘fis’àà>¡sgŰŮƁ‚8j©i© #v Ŧ‚8¹űs‚8j©i©Ʈyư ŰŦ‚€©˜sŮۓžŦĄ“àà űŦũs´ Ŧ‘¡Ŧ’Ÿ‚¢Ŧ ũ³“`üĄs®¢²¡Ɓ’’“ssŦv Ŧ’8‚œ ’¹€ Ű®‚c’ſš’Ŷ“‚Űs7 ŦŰs_8ŦƁžŦ #€k sv ŰŮũs©˜ƒ‘¡Ŧ

37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759

ſƁ€‘© s ¢“¢ƀ€kŦŰ ŰŦƒġƳư ’ŦŰ‚8“i©¹ ق¹® v´

Ŋ‚s Ɓv Ŧƀ€ü8ũ³s¡ŦĄsſss© ŰŮٓ ƀ€kŦŰſƁ€ƁŰٓ v>ŽsŰُ¢“¢v¹‚ vàà Ŧ®€ ’“¢¬©‚8“i©¹ŰŦƒġƳư‚‹s®8sàà>® űŦ„ž’¹Ŧ‚Ÿƀق¹jŰsc8ŦűŦ‚Ŧ‚Ąƒ©ŸƁŰٓ ‘¡Ŧ Ɓ€Ŧ’8‚¢ŰŦ‚v>Ɓ…¡sűšŮۓ®¥©Ŧ‚Œi8=ˆ¡Ŧ‚àà ŰŮs©7“Ŧ‘¡Ŧvàà Ŧ’8àà Ŧ€®Ůs` v‚_©ž‘¡Ŧ#v Ŧƀ€_ųŰŦƒ¢‚“©¤s¹s¹Ž‚8k¹vCƁũs_¡sűš‘¡ŦŰِ«Ÿ“¹źŮs`«¡®8 s’¹ĄŦ’‚D‘¡‚8l’¡ŦŰŦĄŦ‚#€àà s®…©žŰŮ’k©ű‘¡ŦŰŮĄűŦŰŮƀŦېű“ksŦ»ŮŰŦŮ‚¡€gĄs ź‚űŦƀ€© “žĄsƀŮs€ks®j©iŦv= ˆ¡Ŧ‚àà ŰŮ®¡sƀŮsŰŮs¡ŰŦŮűs©»©ŮžsŝŦ©Ŧ“® Ɓ‚ƁŰſšsv Ŧ‘¥Pƀ€kŦŰ’¹ĄŦƀ€©¦©žƁ®8“ˆ¡Ŧ‚ sŦۏ©7“Ŧ‘©k¦jƁ©ŮžsŝŦŦŰsvàà> #©k¹…¡sűšƒ©ٓ


ĄV““k¥

ZÌ¿{ÁՃ·ÂÀ°eYÖ¿|¿YÂyÁÃZe¯ LEDĄ€d’ ſ“¡ƒ¡“i‘¡‚8¢Űƒ’™‚ ®ŽŦˆ “

ŭs ‚¥©¤ Ŧ Edifier

ŰŦűs’ŦŰĶĊǡǞǗǗžs’LEDŽ“®¦k¡ŦƲưĄ€d’àà ſ“¡ƒ¡“i«¡®#ŽŦ ũ³“`üƀsœ_¡sMŰŮ’¡“ŦVƀsŰŮĶĊǡǞǗǗĄ€d’ ſ“¡ƒ¡“i#ق¹’™‚ #ٓƀ€ ®¡sMƁŰŲs¢ƁŲ³ŰŮĔ›ĆǙǗǘǘƀ€kk¹ź‚`«©Ɓ‚8¥Ŧ ‚œ¡ŮűŦ#v ŦưyƮ®#ŲŦ#“¡ũۓž«¡ĄŦŰŦŮƁvàà Ŧ€kjàà “ſ“¡ƒ¡“i‘¡Ŧ Ąsi©…=žv©isƁŽ‚8k¹àà>¥©žƁ‚¥©ĄŰƁš‘’ſŦ“®ſšũss¥Ŧ #ق¹ƀŰs ŦĄŮ#ĝŦŽ“

ƀ€‚©¢ƀsœ8àà ŮŒb’ààv<¢‘àà¡Ŧ sŋ7¡‚gٓ ¥ ®‚ŚŪ““i Ū““i’ƒl<Ąsƀsœ8àà Ů®sW ‚8ƯƮvs>sƁ’8àà ŦŮ®Ŧ“=j ٓ ƀ€“kàà ’ŦŰ®Ɓ‚ ‘àࡂ8l ‚ƀƁ´Spinnaker#€ààŮ®’¡ŦŰŦ ſs¥ŦŪ““i¡‚ űŦ©>©Žs`Ŧ ‘©k¦jƁČĆĒ»đČĉˆ “Žs`Ŧ ŮۓŻ‚Ɓ’8àà ŦŮƒ©ŦŰĄŰ“‚7© ƁUSB¡‚ ƁŮűŦ‚©¤ Ŧ‘¡Ŧűs© #v Ŧ‘©osſš’s¢Ŧ€ۓ8žŦŮš

Žsſs8¡Ŧ‚tib‘¡ŦſŦ“k€¡sàà ŭs ’ji¹ŠŦƁŰŮŭs ’ji¹sŦ€ s vàà ƁŮv<¢‘¡ŦĄŦ‚ſŦ“k‘¡‚8l ‚s Ɓ®¡ŦŰs¹’¹Ŧ‚Ÿvàà Ŧ®8 ŦŮ #vàà Ŧŭsàà ’ji¹ŹŦ€`ŋààg©Ůſš žsų“¢’ ſsŮss¡Spinnaker v ŦEdifierv¹‚àà €¡€Ž“`ü Ɓvf©¹»’8‚_©žĄV““k¥»®¡s7¡ű’¹ “‘¡‚8lƀƒ¡ss€ wsſšũۀ űŦĔ›ĆǙǗǘǙƀsœàà_¡sMŰŮŦŰĄŰƁš #€k¹ٓ ſš

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

36


® űŰƁ

8fƀŮŰ’ſs©HsŮs “ ق¹ٓdſslĄs€©Ŧ ĄsƀŮŰŰŮſsl^àkž^k©žſsk¥¡űsĄ€àkƀŮŰ Ůs “’¹€ ž´Ŧv “¢šƀsŰŮŒi8=®kà

#v ŦŮs€©ŦƀŮŰŰŮĄŦ’ižƱٓdſs©Hs ^k©¥ŰITTF^ààkž^ààk©ž®slſ“©àà Ŧۀ ‚_8kŦŰſslŒi8=®kàà ĄsƀŮŰſsk¥¡űs ŰŮſsۓàà_¹ſsk¥¡űsĄ€kƀŮŰ‘¡ŦŰŮ’¹ق¹ ®s‚lũsgs>‚©ovCưƮƯưvàà “¢šƀs «©¤HŦĄsl¡űsƁ‘©ŸŰŮs© šſsŦ“ſsŦ““ #€Ŧƀٓſ€k ưƯ‚¡űƀŮŰŰŮſsàà©HsŮsàà “Ą€kƀŮŰ‘¡ŦŰŮ 8fſs¥ŰŮٓd’iž’àà s€ “Žsàà

ĄsĄűsŰŮƁŦ…àà_ ŰŮ#قàੜŰŦ‚ſsààl ĄŦ’iž’ ٓdűs©8Ŧġƴtàà>¹Ɓſ€k«©¤HŦ #v ŦŮƀŦ‚j’ƁŦĄŦ‚ŦŰ ŰŮŶ“gàà ’iž«¡sĄƁŰŮŦ‚»ſs©Hssj©sŦ ƀŮŰ‘¡ŦŰŮ#vàà‚¢ŰŦ‚®kàà ƀŮŰ‘¡ŦƲġſs¥ ۓaſsààl‚àà Ŧ‚ űŦ‘¥¡űsƯƯƱƳĄ€ààk #€k ŦŮ

35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759

^kž^k©žŽsl“ ®ŦŰ®Ŧ‚¡Ŧűs ٓ ®ſ“i Űs ũsgsàà>‘àà©k¦jƁs©s¤àà Ŧ #v ŦŮ ’¹’àà>Ŧ‚ŰŮſ³sl“®¡sžƁŰŦ ƀŰsſŦ‚àà>žƀ€k¡sMslk»sjkŰ ſslĄs€©ŦĄűs ƀŮsšĄƁŮŰŦ »vàà Ŧ‚¡űŬ‚àà ’ſš’ààs‚ …=ŰŮƁv ŦŬ‚ ‘¡ŦŰŮs© š ſŦ‚¡Ŧ^kž^k©žƀ€k¡sMۓas #ٓ ®ŰŦƒ¢‚ſ“i ŰsŰŮ #€k¹v¹‚ ۓàà_¹űŦ®k¥¡űsƒàà©ſŦ‚8 Ů ƀ€ ƀ€¡ƒ¢‚Ŭ‚ ‘¡ŦĄŦ‚€ki¡s ƁŮŰŦ’ŮƁŰƁ%ŮŦقưư #v Ŧ ƁŮŰŦĄŰŦƒ¢‚%ŮŦقƱƯsưƱ ‘¥¡űs‘¡Ŧ®‚»Ą‚àà©€€j ſ“©àà Ŧۀv¡sàà űŦààg’àà ©ső‚8_‘¡‚W%ۓ¡‚làà ư slkſŦ“ààk’sààjkŰűŦ%vààf¢ ĄŦ‚sààjkŰs™‚©i^ààkž^k©ž ’>Ŧ‚®i Ąs€©ŦŬ‚ ŰŮs© šƀŰsƀ€k¡sM ®ŦŰtàà_ŦƁŮŰŦ‘¡ŦŰŮۓa ®¡sžƁŰŦũsgs>%ۓ¡‚l ĢsƱ ƀ€àà ũ“ŮſslŽsàà Ưư‚¡ű Ƴũ€’Ɓ€àà €Ŧ“ s©s¤ Ŧ ’>Ŧ‚ſ³sl“ ۓ_¹®k¡‚WĄƁŮŰŦŰŮsvàà Ŧ €Ŧ“ ۓààaƁŮŰŦ‘àà¡ŦŰŮűƁŰ


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


®Ů’ſŦ‚lűŦſss®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ űƁŰ

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

ހ7

€`g

űŦƁ‚žƀŰsj

®iüvƁ’v¹‚vs

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR659

1.2.3.4.6.7

TEHRAN

DUBAI

W5 063

12:30

14:00

IR658

1.2.3.4.6.7

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

IR676

2.6

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR677

2.6

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

IR656

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

TEHRAN

DUBAI

W5 061

7:30

9:00

TEHRAN

DUBAI

W5 065

20:00

21:30

®iüvƁ’ŮƁŰƁvs

ſŦ‚l’®ŮűŦſss®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

sjſŦ‚¡Ŧ®´ ŦĄŰ“lj®¡sj©žŦ“ĄsűŦƁ‚ž’s‚ „¥diƁŲs7ۀk$űŦ‚© $ſslfŦ’„¤ Ɓ®Ů’ſŦ‚lűŦsjĄsűŦƁ‚ž ƀs¢ŮƁ‚űŦ

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

A320

IKA

08 00

DXB

09 45

A320

DXB

2110

IKA

23 50

A320

DXB

10 45

BND

12 15

A320

BND

19 40

DXB

20 10

3.7

A320

DXB

10 45

SYZ

12 40

IR657

3.7

A320

SYZ

19 20

DXB

20 10

IR680

1.4

A320

DXB

10 45

IFN

13 15

IR681

1.4

A320

IFN

18 50

DXB

20 10

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

„¥diƁ®Ů’ſŦ‚lűŦsűŦƁ‚ž űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

IR655

2

A320

IKA

16 25

DXB

18 10

IR654

2

A320

DXB

19 10

IKA

21 50

IR655

5

A320

IKA

19 10

DXB

20 45

IR654

5

A320

DXB

21 55

IKA

00 35

űŦƁ‚žƀŰsj

űŦƁ‚žĄsűƁŰ

sj©žŦ“Ÿ“

’ŮƁŰƁvs ®iüvƁ

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 062

16:00

18:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

IR4709

3,4,6

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

IR4708

3,4,6

ƀs¢ŮƁ‚űŦ

„¥diƁ®Ů’ſŦ‚lűŦĄŰsĄsűŦƁ‚ž ƀs¢ŮƁ‚űŦ

®iüvƁ’ v¹‚vs

ƀs¢ŮƁ‚’

AB4F

IKA

07 30

DXB

09 15

AB4F

DXB

11 15

IKA

13 55

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

IR4709

5

B74F

IKA

07 30

DXB

09 15

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

IR4708

5

B74F

DXB

11 15

IKA

13 55

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

DUBAI

TEHRAN

W5 060

11:55

14:30

DUBAI

TEHRAN

W5 064

23:15

1:45

’8fĄsűƁŰ Ư'ľ¨łšđĎ$ư'ćțƚđĎ$Ʊ'蛚ł›ĆšđĎ$ġ'ćĪȱƚđĎ$Ģ'ēąĮšđĎ$ģ'ĆđćČąšđĎ$Ʋ'ĆČłšđĎ ƀs¢ŮƁ‚€¹ ĆĎĊ ćĪą

ƀs¢ŮƁ‚žs űŦ‚© ƀs¢ŮƁ‚ Ůsš‚lƀs¢ŮƁ‚

ƀs¢ŮƁ‚€¹ Ēłš Įēł

ƀs¢ŮƁ‚žs Ųs7ۀkƀs¢ŮƁ‚ ſslfŦƀs¢ŮƁ‚

ƀs¢ŮƁ‚€¹ ĮĴđ šĉĒ

ƀs¢ŮƁ‚žs ®k©j žsŦƀs¢ŮƁ‚ ®Ůƀs¢ŮƁ‚

#€¡‚©œŲsWsűŦƁ‚ž’s‚ŰŮ®sj8Ŧ‚©©e’“¢‚vl®¡Ŧ“Ąsl©¢€k¡sMƁ‚sŮs»sűŦƁ‚žŽƁ€űŦƀŮsf8 Ŧsٓ ‚f Ąƒ¡Ű’s‚űŦ7ŋfb»®Ŧ‚¢ſs¢€kŦ“ %’“ ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

32


31

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


Ůہœ‚’_¡€Ŧ‚‚‘¡ƒ¹ق Ɓſs€ƁŦ€ žsk

’kU‚œ®s¤ ŧs©àà Ŧ‚Ŧ’¹vs¡ŰŮſŰs Űů“كžVŮƁſsàà “#Ůs8 ‚ſs8àà>7 Ɓ ®¢‚©ŰŮ»ŧs©àà Ŧ‚Ŧ»Ů‚MŦ“s‘¡Ŧ3%’¹€š ق©œŦŰsſs8>7 sv ŦƀŮs8 ‚‚¥_t ‘©kŸ‚¢Ŧ#€k¹Űsàà8‚¢ŦŰsſŦ€ű‚ƁſsààűƁ ‘¡ŦƁv ŦŮ€kŦ“Ş^kĄsžsſŦŰŦ€sٓ ƀsàà Ůsžۓ8àà Ů’„ž#€s€Ŧ“ s‚^k #ž‚©¢Ɓ‚ŦŰſsšƁžƁ‚àà‚¥àà_‘¡Ŧ®žŰŮ‘ ƀs¤ Ɓv>®Ůۓ Ɓv>ŧšŰs`‘¡ŰŮ 2#‘¹^ŰŮs<k¡ŦŰŮƁųs7ſŦ‚œ“#v> ‚¥_ŰŦ€l¤ #vàà>©ŧŦ“‘¡Ŧ3%vf¢Űů“ ŰŮٓ ‘#vàà ŦŰŦ“8 Ŧ“’ƀs¤àà Ɓ®¡“ Ŧېl8àà>¢ƁŲ“ ƁžŮ“ſs8àà>7 ’àà_¡€Ŧ ’ſsàà_¡ŦĄŮƁű’ƁžŮ‚àà¹ŲŰsààžŰs¤àà>Ű 2#ŰŦ€‘©jŽŮ“#€© Ű€kŦ“ ſs8>7 sŦ#€k8>_ſŦ“=ƀs¤àà ſŦ‚àà ƁŰů“ƀsœš ſŦ‚©ŮƁſŦŰŦ“àà vŰſƁۀààŦ’Űů“ſ“ààŸ ‘=àà «¡Ɓ€€šſŰsكƁŦƀs¢ŰŮűŦſŦ‚àà¡Ŧ »©_¥ŲŰsžĄ“àà ŦŰƀs¤ €¡s3%’¹€€àà ſs©Ŧۓ^ààkŸ’sààſs¹Ů“¹ƁſsààűŦŮsàà7 2#€k8f© ‘¡Ŧ‚ųƁ€© ƁŮŦ“àà_¹ƁſŰsžsŝŦ‚àà

ƀs¤ sv ¢t űŦ®j©ſ“ŸƁ€k8‚¢ŰŦ‚ #€ŮslŲŰsžĄ“>ƁŰٓ űŦŮ²¹’¹€€©àà Ű€©¤àà VŮ’ƀsœs7àà ſsŰs€€¡Ů#ٓſšſs7sœſŦ‚¡ŦſŦŰŦقàà

#v Ŧ’8>ŦŰƀŦŰƁƀ€©àà_¹VŮĄ“àà>ƀs¤àà

ق7’sƁ€©àà “ŽŮŰŮ‘©¹ۓàà ŦŰſŰs ſsŰs#€ ŰŮŦ‚®Ŧ“Ş“ ƀŮsšƁق¹‘’ sŦ#v=¡ƁšŰŮſŰssƁv>ſƁ‚©‚© ſ“Ÿ ƀƒ©Ɓق¹Ůs¡ŦŰſŦك¡ƁŮŦ€ſsűŦŰĄƁſŰs ’¹ŮŰƁšŮƁ‚ƁŦƀs¢‚ààj¹‚ſskŸƁ€©àà_¹‚ŦŰ ’8_¹Ɓvàà>>¢űŦų€“©žƁŮs©k ƒ©ĄƁƀs¤àà #Ůs8Ŧős ‚ ſŰsƁ€ ƀ€k¹Ŧ‚žƁ’8>¥ ŲŰsžŰs¤àà>Űų‚¥_Ɓ #€€

ŧs© Ŧ‚ŦžsŝŦ‚ #ٓŰŦűŰs¹€© ŰŦ‚t s ĄƁŰƁ€sŰŮſŦ‚¡Ŧƀs¤ Ɓ€àà űƁ‚©žŰů“‚ ƀقžŦ‚àà>ƁŮŰŮűŦ‚žŰů“#€©¦©žŰŦűŰs¹űŦ Ŧېl8àà>¢ƁŲ“ ٓ ſŦ€ű‚Ɓ€š…àࡓ žŰ€ž3%vf¢ƁŮŰƁšƀ€àà¡ŮŰŮŧšƁ€Ŧ“ …àਫ਼ ®s¤ ſŦۓƁ‘©ŸűŦ’¹ٓ’8f¢Ŧ‚‚lŸ“k ’Űs©àà>€ƒ¢ſsšűŦƁ€š€ààŦ“ ſŦŰs¡’àà ’¹űƁŰſšv Ŧ€©žſ“k¹Ŧ#€©àà Ű€Ŧ“ ſŦŰs¡ ſsűſŦ‚œ‘Ɓv Ŧƀ€©àà ŰŦ‚ق¹Ůs¡žŰ€ž ^ŰŮ®€¡ssjàà #€ŦŲŰsžŰŮ’¹Is¹Ů“¹Ɓ Ɓ€¡ƁŰŲŰsààžĄ“àà>ſslkžſsààlfŦƀŦŰűŦ Ɓ€¡ŰƁs©ƀ“àà¹ű‚7Ŧ’Ɓ€¡‚©¢‚Ŧ‚ààſŦ€ààs ‘j¡Ŧŧs©àà Ŧ‚Ŧ€ƒ¢űŦsàà€©ŮĄsƀ“àà¹ŰŮ ƒ©‚œ¡ŮŰs7¥¡#ٓ_ƀs7ſƁ€¡‚ŮŦ²Ɓ€k s ’ŸŰs¹žsŝŦs#€© “¹©Ŧ“ ‘j Ůƀs¤ s s‚¥àà_űŦƁŮŦ€ĄƁŰŰŦ€¡Ů‚œ¡Ů‚¢Ŧ#€àà s ‘©œjŦŰٓ ŽŮsj €© ‚sj_ų“ žs©ž Ɓƀٓ‘©kŸƀٓààsŰs¢űƁŰ‘©˜š’¹»€àà¡ŰŦ€ Űs¡‚l ƀsœš2#€ks>¥¡žsŝŦ‚ ƀقƁ’8_¹ v=¡Űƀ€¡ŮűŦ«àà ŦƁv‚¢Űsk¹ŰŮŦŰ€ű‚ƁŮ #ق¹ŲŰsž’ŦƁŰƁvf¢ŮƁۀŦŰſsšƁ Uàà Ŧ‚©žƁ^k…¡ŦŰš’ƀs¤àà ƁقűƁŰƁŮ ‚¥àà_ƁŮűsž“àà űƁŰ#€k8 Ŧقž‘©ƁVƁ‹© Ąsƀs¤àà ŽŮŰŮſŰsƁŰů“àà#€k8 sààl ªŸƁv ŦŰſs7sœſsj©iƁۓžs Ɓ€k8 ŦŮ ٓž‚¢ŰŦűŰs¹űƁ‚ààj©sŮŦ€sűŦ#€ààٓſš ŧ‚e’€© ۓ ſ“Ÿ#ٓ7Űs¥àà šĄűƁ‚©žƁ űŦۓžs #€ق¹Űs¥ š®¢‚©Ÿſs©Ŧۓ€©¡Ŧ‚¢ ƀ€k¹Ŧ‚žƁŦƀs¤ ƁŮs8Ŧ‘©ű‚’8_¹Ɓ€šŰŮsž ős ’ĄŰs©>ƒ©ſŦ‚¡ŦſŦŰŦ€sűŦƁ€€àà sv=’¹€àà€¡Ůſ“ŸſŰsƁŰů“àà#€ààŮs8Ŧ ŰŮƁ€k8_¢űs‘j ŮűŦv>©Űs¡ſŦ‚¡Ŧƀsàà U‚¢Űs`s#€k8àà>ƀskžſs8àà>ŮŰs` Ɓ€¡Ů‚¢ƀs“¹v ŮűŦſŦ‚¡Ŧƀs¤àà v ŮŰů“ #€ ’8>ƀs¤ ſŦŰŦ“ ‚^kƀŦŰ

ƵśƳźśŞƵŷƄƺťƅȋ

8_Ɓv>©vj>

ŜśɇƀŚŻƣŚƽźŸƾƷŶɹƷ

ſ“GŮŧs© Ŧ‚Ŧق78 ŮƁŮs7ſ€ ’8_¹űŦſŰs ſƁ€¡‚“Ąs©ŦŰ^kƀ´¹3%’¹vf¢Űů“s#ٓ ū‚¡Ŧ®Ŧ“ ‘©¹’ŦŰ‘©űsvàà Ŧ¢‘‚ ‚ ’8àà “©žŦŰٓ ‘ſ“k¹sſsűſšűŦ#žŮۓŰŮ žŦƀŮs_œŦŰŰŦűŰs¹€k‚j¹»žŦ’8 ŦŮœ‚‚Ŧ‚ŰŮ #€àà ƀs7žŰŮŦ‚ſ“k¹Ŧ#žŦƀŮsààlkŒ¹űŦ‹àà©Ɓ ſŦŮs ’¹€¡s“sŦ#v>©‘¡Ŧƒƒ©‘žsŝŦ‚

2#® sſŦŮƁsƁ #v s ‚€© ۓ ſ“ŸƁق¹ƀŮsšŦŰƀs¤ „ž €Ůs8>¡Ŧ‚œ¡€¥¡‚Ŧ‚ŰŮűsſŦۓƁſŦ‚¡Ŧ‚¥àà_ ſŦƁŰŮƁŰſ“ààŸƁ€k8=¡ƁšŰŮŲ“¹ſ€àࡂð eƁ ‚¥àà_ƁŮűŦĄŮ‚¢ſskŸ#€k8=¡Űſ“ ‚ààœ¡€¥¡űŦ ſŰs’¹“ ‚#€ ƀ‚©ŧs8šĄƁŰ’¹vàà s ‚ ŧs© Ŧ‚Ŧ’¹“ ‚Ɓv=¡‚©ſ“ © €Ŧ‚©t Ŧ űŦŰů“#€Ůs8Ŧ®‘©ű‚ſsœ8_¹ŮŰƁš®ĄƁŰ %Ű³s ƁŮƁ€ŦŰŧs© Ŧ‚ŦĄ“>ƀs¤ ŽŮ €k8 Ŧ€Ŧƀƒ©‚ƀƒ©ſskŸ €k8 Ŧ‚Ŧ‚‚œ¡€«¡ſsk

Űs’“œšűŦ€©¦©¤‚’¹ Űs¢Ůs¡‘©kŸ‘¡Ŧٓ7ŦŰſsl

űŦ®s¤ ^ŰŮ®€¡Ů‘©kŸſ“Ÿŧs©àà Ŧ‚Ŧ ſš‚ŦŰſs Ɓ‚¹Ɓvàà ŦŰš‚ŦŰٓ ſŦŰŦ“àà

Ą“>žsœktàà sŮŦŮſs‚Ɓق¹Ű³sàà

ſŦ‚¡Ŧƀs¤àà ſs8àà>7 Ɓ’k‚Ɓ€kŦ‚ŲŰsž Ɓ€‚©œŦŰſsšſŦ€ű‚ƁſsűƁ€ks¡vàà Ů #€kk¥_ŦŰŰů“‚¥_v_ž’“œk¡€

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

28


─ё┬ѓk

┬ђ┬А┬ђ┼Й┬Њ7┼А┼░s_8┼д 2┬«l┼д┬ђ7┬ѓ┬Юs3 ┬«8>3кЂ2┬Ї s┼й┼«3┼┐┬Њ┬Ъ┬«sdb #v ┼дкђ┬ђ кђ┬ђs<k┬б┼┐┼А┼░┼«┬Ѓ┬Е2┬Љ ┬«li┼д┬ђ7┼«s┬Акђ┬ђ┼▒v┬Аs├а├а ┼░┼«┬Љ┬Еk┬дj ┬љ┼Й┬Њ7┼А┬Љ┬А┼д┬њ┬╣v├а├а ┼дкђ┬ђ ┬њ8├а├а ┬Њ ┬ѓ8┼«┼▒┼д┼▒┬Њ├а├а<┬Ђ ┼д┼йs├а├а┼░┼«┼┐┬Њ├а├аk┬╣┼д ┼«s├а├а ┼░┼дкЂ^├а├аk┬ѓ┼Е┼░┼д┼▒кЂ┬«g┬Е├а├а ┬Њ ┼Й┬Њ ┬«li┼д┬ђ7┬ѓ┬Юs#v├а├а ┼д┬«┬┤ ┼д ┬Ј┬А┬│┼«┬њ┼▓s7┼░┬ђk┼░┼«к»к▒к│─бкђs├а├а┼░┼»┼А ┬ё┬ъкЂ┼д#v├а├а┼░sj┬╣┬њ├а├а┬«`=├а├а_s ┼░┼« ┼Йs┼Ю┼д┬ѓ├а├а ┼▒кЂ┼░ к░к▓ ┼┐┬ђ├а├а┼д┼░┬Ђ┬б ┼▒┼д ┼▒кЂ┼░┼░┼«┼┐┼д┬ѓl┼«┼д┬▓┬«j s┼┐s8 ┼░sj┬Е #v ┬Ђ┬б┼░┼«┬«┬юs к▒─Б┬Љ ┼░┼«кЂ┼░┼»┼Ак░к┤

27

/

www.ertebat.ae

/

кђ┬ђ_┬ѓ_8k┼Еsdb┼▒┼д─ё┬ђ┬А┬ђ┼Й┬Њ7┼А ─ё┼«кЂ┼▒┬њ2┬«li┼д┬ђ7┬ѓ├а├а┬Юs3┼«s┬Акђ┬ђ┼▒ #┬ђ ┬ђ┼д┬Њ ┬«g┬Е ┬Њ┼░┼д┼▒s┬њ┼дкЂ┼░ ┼ЕsdbкЂs┼«┬Њ┼д┬« ┬ѓ┼Й┬Њ├а├а7┼А┬Љ┬А┼д┼░┼« ┬ѓ┬Юs3┼«s┬Акђ┬ђ┼▒┼▒┼дкђ┬ђ_┬ѓ_8k┬«j┬А┬ђ ┬Ф┬Аts┼░┼«кЂ─ё┼▒s├а├а ┼▒s2┬«li┼д┬ђ7 ┬њ┬╣кђ┬ђ кђ┬ђ┬А┼«┼Љ┼░┼д┬ђ┬њdbк»к░┼░┼«┼Й┬Њ7┼А ┬ѓ├а├а_8k┼┐sa┼░┼Љ┼░s7кђs┼┐s┬Аs┬ъs #┬ђ ┬ђ┼д┬Њ ┼▒┼д┬ё├а├а┬ъ┼йs├а├а ┬Ё├а├а ┬њ┬╣┼Й┬Њ7┼А┬Љ├а├а┬А┼д ┬ѓ├а├а_8k┬ђ┬Еg┬ђk┬ѓk┬Љ┬А┼дv├а├а ┬Ђ┬б┼░┼« кЂ┼«┼░┼д┼«┼Йs├а├а2v` ┼░3┬╗┬ђ├а├а ┬ђ┼д┬Њ

ISSUE 759


ſŦ‚¡Ŧ

€kk¹®vs¡ŰŮĄƒ©‚¡ű’¹®s¥ ƒžŮŦŮŰŦ‚“e Ůۓàà ‚Œàài=8®ààsŰŮŰŮs¹Ɓ #ٓ ® ®ŜŰſs¥ ƒž%v ŦŮſs©s©t¡ŮŦ ’ààĄƒàà©‚¡űvààs¡ŰŮũۓààŰŮ ‚Ŧ‚sſšsƁ®‚dĄŰŦŮŦũsfiŚ #ٓ ®Ůۓ ‚ſ“s ŰƁšŮs¡®sj8Ŧ‘©oſsŰŮſƁsd žŦ€Ŧ’¹ĄŮŦŮŰŦ‚ſs¥àà ƒžs%€ Ůۓ ‚€kk¹Ąƒàà©‚¡űvs¡ŰŮ’àà #ٓ ®ŮŦŮŰŦ‚“eƁ®“s €©¹oƀŰŦ“ààj%vf¢ŲŰsàà’ĄƁ Ųsàà Ŧ‚ſŦŰs¥j’¹vàà Ŧƀ€àà ’Ɓvs¡ŰŮ’žŦ€ààŦvƁŮ’“` «sˆ “ŋ‚s®8 ŦقžƁ€kk¹ #€ ssſ s8 Űsj©8>© Ɓ ®g©ŮŰsààš’¥k¡Ŧſsàà©ssàà©t¡ŮŦ %vàà ŦŮſs©àà¡ŰŦ€sv¡s¥àà űŦ ’“8 ĄŮۓ Ąsv¡s¥ Ųs Ŧ‚ ¡ŰŦŮ€à੹o®ààƁ¡“àà ®ŒiŚ ŦŰ®lƁ’“`űŦūŰsàà ſŦŰsààj© #€kk¥v Ŧقž

‘à©o ſsűsà ſsàŰŮ ſƁsàd ĄŮŦŮŰŦ‚ſs¥à ƒžs%vf¢®sj8Ŧ €kk¹Ąƒ©‚à¡űvs¡ŰŮ’žŦ€àŦ’¹ ŮŦŮŰŦ‚à “àe Ɓ ®à“s ŮŰ“à ‚ #ٓ ® ƀ€¡€žƀŰsààŰŮsàà©t¡ŮŦǏŦvàà¡Ŧ€ ‘©o Ąsſs8àà Űsj© ŰŮ Ąƒ©‚¡ű v Ŧقž%vàà ŦŮŰsààl Ŧ®ààsj8Ŧ ƒ¹Ŧ‚Ɓſs¥àà ƒž’®lƁ’“¢‚ ’ŋad’¹®sj8Ŧ‘©o®sŰŮ ƀŰsàà Ŧſš’Ąƒ©‚¡űƀ€¡€žſŦ“k #v Ŧ®“s‚©ٓ ® ®àà ’sàà ‚ %ŮŦŮ ’ààŦŮŦ ĄƁ ſŦ‚¡€®sW’ۂ¥Ąs’sk_= ’¹ٓàà ®€©¹osſs8àà ŦſsŰŮ ŰŮſŦŰsj©űŦ®lƁ’“¢‚vs¡ŰŮ ®sj8Ŧ‘©oſsűs ®¥iƒ¹Ŧ‚ ź´ ŧ“`Ąsàà’‚dűŦūŰsàà ƀ€s_’¹®ۓŰŮƁv Ŧſ“s ſs¥ ƒžsٓ ŦƁ®8¡s¥ s¡Ɓ

ŰŦ‚… “žvC iƯġƲĄŦƅ’j©U‚¢ Ŵs ĄƁŰŦŮ …àà “žűŦ®sj8ŦƀsŰƁŰs¹»ſƁsd‚¡űƁ ſŦŰsj©ĄƁŰŦِààiƯġƲĄŦ‚ĄŦ’ààj©€¡€ űŦiĢģ%vf¢ƁŮŦŮ‚7 ®s ‚àà ƁŴs #v Ŧ®s©¢»sƁŰŦŮ‘¡Ŧ ‘¡ŦűŦiĢģ’¥k¡Ŧž´Ŧs®´àà ³Ŧ©àà »€kŮ®©¥àà_®s©¢ĄsƁŰŦŮŦŰsààƁŰŦŮ űŦv¡sjĄs8 ŦŰŰŮžŦ€Ŧ‘¡Ŧ%vàà ŦŮſs© Ģģ¡‚ ‘¡ŦűŦƁƀ€ žsŝŦ®Ŧ‚¡Ŧ®8k t

vCŰs‘©8àà>ŞĄŦ‚ƒ©®s©¢ĄƁŰŦِi ſs_‚ s ĄƁ#v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚’j©… “ž ŦŰƀ€sj©sààiƴƯ’àà¹sƁŰŦŮ‚¡sàà %ق¹ ŰŦ‚®¡sƁŰŦŮƀƁ‚àà¢ŰŮƒ©€kŮ®©¥àà_ Ŵs »ū´dŦtdſŦŰsààj©ĄŦ‚’¹€ŰŦŮ s»®´ ³Ŧƅ© ’8f¢’#vàà Ŧ®s ‚ Ɓ ’“¢‘¡ŦcŦ…=sàà’j©»vƁŮžŦ€Ŧ‘¡Ŧ #v‚¢€kŦ“ ƀ€ààl‚Ɓ‘©oŦŰsàà’k¡ƒ ŰٞقĄŦ‚ƀ€ ‘©©dƒ©_Ŧ‚v Ŧ®k8f¢ ƀ€àà ‘©©d€ŰŮƯƮƒ©ƁŰŦِiƯġƲ‘àà¡Ŧ #v Ŧ

ŰƁ€žƁŦ€ ĄŦ‚ű“< Ąs®Ŧ‚ €¡€ €kŦ“ ®àà Űűss®Ŧ‚v“ƁŮs«¡Ŧ€ #€ ŰŮſ“k¹s’¹ĄŰsàà7 Ŧ7 ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ ĄűŦ€ŦƀŦŰsƀ€ ‚àà_8kűŰŦŲۓũs©¡ƒŮۓ €Ŧ“ ŮƁ€ààüs®Ŧ‚ۓààŦ® ‚űŰŦŲۓàà ƀق¹~¡‚`Ąƒ¹‚«s®ŰscſƁsdsŦ#€àà ©g8>‚©os®Ŧ‚Űs¹‚űŰŦŲۓ’¹vàà Ŧ Űs¹«¡®Ŧ‚s©ŮĄs’jŰŮ’¹Ŧ‚Ÿ»ŮŰŦ¢®M vàà ŦŽ“žſق¹¡€7s¡€gslšŰs¹ƁŮŰŦŮŴs #v Ŧ‘¡ŦűŦĄŦ€űŰŦŲۓŰs¹Ɓ ’¹vàà Ŧ’8f¢ŋ8Ŧ‚®àà_¡ƁŰِ©Ů‘©j’ Ąs®Ŧ‚’ű“<ſŮŦŮŰŮ®i¥_Ąƒ¹‚«s #ŮŰŦ€€¡€

sſsàƒj%vàf¢Ąƒà¹‚«às®àŰscſƁsàd »űŰŦŲۓĄűŦ€ŦƀŦŰ‚®k7®9s7ſ€ Ŭ‚b ’ű“<ſŮŦŮŰŮ’¹và Ŧƀق¹ž´ŦĄƒ¹‚«s #ŮŰŦ€®i¥_€¡€Ąs®Ŧ‚ ©Ŧ‚Ŧ»ſŦ‚¡ŦĄŮsàà`8ŦĄŰŦƒàࢂ7 ųŰŦƒà࢒ ’€àࡀĄsààű“<’àà¡ŦŰŦŮۓààŰŮ®àà_¡ƁŰŮ ’¥k¡Ŧſs©s»®ààŦ‚ĄűŦ€ŦƀŦŰĄŦ‚ſsàਖ਼sg8 s%ق¹ſŦ“k¡ŰŦ€®i¥àà_ű“<ſŮŦŮĄŦ‚s ŦŰſšˆ¡Ŧ‚àà ’¹®¡sſš’®Ŧ‚ű“<ſŮŦŮŰŮ #¡ŰŦ€®i¥_€ ‚sſšv“Ɓ€k s’8 ŦŮ ģƮƮűŦ…©v©sd’ààƀŰsàà ŦsĄƁ»‘¡ŦٓƁs Ž‚8k¹ŽsŰŮŋj˜ŦŮs%ق¹€©¹oۓ_¹ŰŮ®Ŧ‚ Žs ŰŮˆ “8ۓ ’Ɓ©8>s®Ŧ‚…¡sžƁ ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


sƀ‚lŸ

vŰ€Ŧ“ sj¹’®Ůss™Ű %ſ“¦j®Ŧ‚œ¡űssi©‘¡ŦŰŮ®Ůs ‘©_Ŧ»®Ŧ‚œkšƀsœž»‘Ɓ‚s™Ű€jü Ąűs7j###Ɓ®sŦ‚¡sgàà »®j s ’i©‘¡ŦŰŮų“ž®¥_ſsbi #v Ŧ ĄŦ‚sj¹‘¡ŦŰŮ®ssfŦƁŮƁŰ®sààj¹ ###’¹€8Ŧ®ĄƁ

s™Ű3Ąűsààs2®csŦ€ ®àà3i© ‘¡Ŧ#ٓàà ®ſŦ‚¹ŦŮŦقưĢ2®Ůs ŰŮ®Ůssàà™Ű€“sſsƒjàài© #€š€Ŧ“ ŰŮ…¡sM’ۓàà_¹‚ Ŧ‚

®Ůss™Ű®¢€űűŦ®àà_=i©‘¡Ŧ #€_¹®‚¡“`’ŦŰ

v ŦſŦ‚¡Ŧ‚s;ĄsgŰŦƁ€ ې¡ƁűŰš%®=¡s_ ‚s;ũ“>¥_©ž®=¡s_€©_j ų´’“¢‚»Ű“àà_¹Ąsjk© Ɓ Ąs‚kvàà©f©¹…àà¡ŦƒŦĄŦ‚àà ®àà8¹‚ŦŰۓàà_¹ŰŮ®àà_¡sM ‘¡‚8¢Űƒ%vf¢Ɓvàà>ŦŮƀ€űŰŦ ſŦ‚¡Ŧ‚s;ĄsgŰŦƁ€àà ې¡ƁűŰš ‚s;ũ“>¥_©ž‚œ¡űs‘¡Ŧ#v Ŧ ssűƁŰ‘¡Ŧ’¹þۓ_¹Ąsjk© Ɓ vŦ‚8àà Ŧ’s ŰŮ’8‚¢¬¢Ąsž ’¹…¡sĄŰsj©ŮۓŰŮ€ààk¹® Ą‚œ¡űs’küűŦƁŦĄŰƁŮws «¡ŮƁ€Ąƒ©Ÿ%vf¢v Ŧƀ€àà ©Ů’ŦŰžŦ®¢€űvƁűŦŽsàà

‘©žŦ€žŦƀŮƁŰĄŰsààj©ſsŰŮ #žŮ“v¹‚ŰŮ’s Ɓſs8 Űsj©

%Ą‚œ¡ƁŰs™Ű …¡Űſ€© Ŧ‚ ŰٞۓaŠs € 2®¡Ŧ“ Ű3 Ű٠ٓ ŰŦ‚% €àà € ࡓ¢ ® Ą‚œ¡ƁŰ s™Ű ŰŮٓŰŦ‚%€àࡓ¢®Ą‚œ¡ƁŰs™Ű ĄűsŦŰs©®f¡‚àà …g2®¡Ŧ“àà Ű3 …¡ŰŰs¹‘àà¡ŦĄŦ‚ٓžű³Ɓààk¹ ž€ ’8> űƁŰ€kŸűŦ„žsŦžŰŦœ Ŧ“®8ƁƁž€©àà Ŧ‚Ŧېàà_¡ŰƁ ٓ ’ٓ €€àà ŰŦق7 ƀ€űsàà

#€ ®f8k‘ۓa

 ſŦŰƁŮŽ“àà ŰŮ’Ÿ‚¢ŦĄ‚ààœ¡ƁŰs™Ű ®fkĄs…gs‚8_©ųŦĄ‚œ¡űs …g‘¡‚ũƁsf8Ąsf¡ŦssŦƀ€ ƀ€¡Ů 2’sŰs8=3ŰŮųŦĄŦ’àà‚®¢€ű ŰŮũƁsf8ۓààaŰ’ŮŦŮſsàà_ ‚8¹ŦŰs¹…àà¡sMŰŮ»®fkĄsàà…g j“€Ŧ“®®àà=¡Űsv79 #€k¹

’©7 ‘®g© “%®Ŧ‚¡Ą€l v ŦžŦ®¢€ű ®k©®ٓ ®ŵ“ſs ’€Ů ®g©àà “ſsjƁŦ€ààſsj’¹ ’’8 ¢€ks‚œ¡ŮŰs¹sŦvàà Ŧ ‘¡Ŧ’‘¡Ŧ‘‚c’#€k©_®MŽŮ ŰƁŮųٓ űŦقàà’¹vàà Ŧ©Ů #v ŦƀŮs8Ŧ

ŦŰĄŰs¹‚%€¡“¢®®Ŧ‚¡Ą€l žŦ®¢€ű’’©7àà žŦƀق¹Ŧ‚Ŧ’¹ #v Ŧƀٓ ®g©àà “ Ąsàà©Ů ŮŰŦƁ ĄŮŦ‚ààŦ ŽŮ’ſsàà sŰs¹’àเ“àà ® Ɓ„®€űŦ€ààdsŦ€k©àà_®

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


‫ﺻﺪورﻻﯾﺴﻨﺲ ﺷام ﺗﻮﺳﻂ ﴍﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﻤﱧ در اﺳﱰاﻟﯿﺎ‬ ſs¢‚žĄŰŦ¢’¡s‚ v¹‚ »ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ ’ſŦ€k’´ĄŦ‚»ƀ€ ’8 sk ƁŮsj8Ŧs®sv¹‚ ˆ “ƀ€ „© s ĄŰs¹’‚DŽs ƯĢűŦ…©sưƮƮƳ¡‚žšűŦŦŰٓ ĄŰsDv©sdƁ#ƀ€¡Ů‚¢„© sņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnˆ “v¹‚ ‘¡Ŧ #v ŦƀٓMűsšƁ„© s®s~©>Ɓ®s®fb`ſŦŰŦœs©kˆ “ ‚ ŰŮŦŰs©Ŧ‚8 ŦŰŮſ€ ŰŦŮ’s Ąs¡ƁŰ’¹‚fſŦŰŦƒĄŦ‚slk’ŦŰv¹‚ ‘¡Ŧ„© sĄŦ‚®ŦƒŦűs©»ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn ‘j¡ŦƁ v79ĄűŦ€Ŧ_ŸſŦ“k’s©Ŧ‚8 ŦŰŦűsŰŮ®iiHŦ‘©ſŦŰŦ¢’¡s‚ sv¹‚ ‘¡ŦĄŰs¥j’¥iق¹„© s€kŦŰƁ‚ž® #ŮŰŦŮ‚ŰŮŦŰũs7sĄŦƀ€k¡šĄŦ‚

ĄŰŦ¢’¡s‚ Ąsl ƁŰ ĄŦ‚»Žs ŰŮ€ŰŮƯƮyưƮýſŦƒ©’v_¢űssƀ“ƁĄŰŦ¢’¡s‚ v¡‚¡€ ‚8_©s¡ĢƮƮ»ƮƮƮĄŰŦ¢’¡s‚

s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ Ɓ«i€¡‚ s©Ŧ‚8 ŦŰŮĄŰsD«i€¡‚ ŰŮĄŰŦ¢’¡s‚

s©Ŧ‚8 ŦŰŮ®“¥>«i€¡‚ v Ŧ‚¡žſs¥Ŧƒ©s©Ŧ‚8 Ŧ˜ŦŮvsŦĄŦ‚Ŧƒ¡ƁĄs’k¡ƒ¢

Æs©Ŧ‚8 ŦŦ‚Ÿ ſs_Ąsۓ_¹‘¡‚‚űŦ®¥¡s©Ŧ‚8 Ŧ#v Ŧƀ€¡Ů‚¢ũs7Ŧ®¡s©Ŧ‚8 ŦĄsv¹‚ Ą‚¡žźsbdŦˆ “®¡s©Ŧ‚8 Ŧ®sũs€ v´Ɓũۀ #v ŦƀٓſslŰŮưƮƮƴ-ưƮƮƳĄŮs`8Ŧٓ¹ŰĄsls Ž“ ŰŮũs7sĄŮs`8Ŧƀ€kŮ #v Ŧƀ€ ſš®œk¡€g…=ŰŮĄŰŦ¢’¡s‚ € Űws»s©Ŧ‚8 ŦŰŮ®sũs€ €kWۀŰs©>Ąsk‚¡ű #v Ŧſsl~b ŰŮv¡‚¡€vCƁv©79Ąs®¡ŦŰŦŮűŦĄƁs>Ɓő‚8_ĄsĄŰŦ¢’¡s‚ ‘¡‚8¢ŰƒűŦ®¥¡ĄŦŰŦŮs©Ŧ‚8 Ŧ #v Ŧƀ€s sk »žŦŰšŲ“s©ŦƁs© š’gbkŰŮ»ŧŦ®sũs€ ƒ¹‚ſŦ“k’ŦŰs©Ŧ‚8 Ŧ»®iiHŦ‘©ũŰsD Æ ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnŦ‚Ÿ sj ĄŰŦ¢’¡s‚ vl¡ůĄsl8¹‚ vsj™s‘;jbƁ‘Ŧ®8¹‚

Ąs„k>¡³ſs¢€ŰŦŮ‚ŰŮ ˆ “s©Ŧ‚8 ŦĄŰs78Ŧ ƀ€ ’8 sk v©ŜŰ’®“s ƁĄŰŦ¢’¡s‚ ſ“©>©j¹ ŰŦŮslŻŦŰƁŦ #€ €Ŧ“ ƀŮsš»s©Ŧ‚8 Ŧ®“g

ParagonĄsŮŦŮŰŦ‚®sW v¹‚ ˆ “ĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn

ũs€ v¡“aŰs78Ŧƀ€ŰŦŮ ‘jŝŦƁ‘Űv¡“aƀ€ŰŦŮ s©Ŧ‚8 Ŧ® Űűs s©Ŧ‚8 Ŧ®sſŦ‚¡€

‚78d®sۓŦŰƁs_ s¹v¡“a

ũŰs> ’j©

sj ®8ŦŰĄŦ‚

“8_žƁĄ€k»ƁŮŰŦ»®>©iœŦ»ĄŰŮ»® Űsق¹©Ŧ“ v7üsj ſsűssņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼnŰŮ #v Ŧ‚¡žſs¥Ŧ’Űs Ɓ®7 “Ŧ»®ŮŰŮv Ŧ“ ŰŮũۓŰŮ®``ŚĄŰŦ¢’¡s‚ ƀ²¡Ɓ»ņĬňĬĵńŃĮŃǦıʼnŕŁıŃŕʼn sũs>i

CONTACT US ƫćķļʼnʼnļĵŃļŃİļįĬŕıʼnʼnŅıįļĬŀ įńŃİļŕļńŃʼnĬŃİŕıňŁʼnĬŃİŅńŀļįļıʼn ijńňŕķıʼnŅıįļijļįŅňńİǥįŕńňʼnıňǦļįı#

%®ŮŲsjĄsƀŰsj ƮƮƴƲƯġ"ƱģƳƳĢƳƱ ƮƮƴƲƯĢƮ"ưƲģƱƮġƮ :

. ISSUE 759

. /

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ſŦ‚¡Ŧ

®‚ ſs<¡sŰůš’ƒűŰŮ’8_¹‚fưĢƮ ®‚ ſs<¡sŰůšſs8àà ŦŰŮſsűŰƁ #€Ŧű‚ŦŰſŦ‚¡Ŧ ٓĄ€’sƀű‚‘©ű‘¡Ŧũ€àà ‚œ¡ŮŰŮſšűŦ®àà sĄsààſs¥’¹ ’ijűŦſŦ‚¡Ŧŧ‚Žsjàà Ąs‚l #€ Ųs>Ŧ©ŮŰŦƁ’Ŧ‚»’©ƁŰŦ ƒ©®ƒŦƁv ŰĄs‚làà ſsk¹s

#€Ŧƀق¹Ųs>ŦŦŰ‘©űųű‚

#€ŰŦŮۓa’gbkŰŮŸ“™“ ’¹ٓƀ€àà ųŰŦƒà࢑¡ŦűŦ…àਫ਼  skŰŮŦ“ààſ€àà «¡Űs©Ů’ “<8àà>ƁŮŦ€Ŧũs©ij»ƀŮű’ƒű ‚¡űŋsj8Ŧ’àà¹ĄŮŦ‚ŦUs¡ĄŦ‚àà #v Ŧƀ€ ŰŦ“ Ů»€Ŧƀ€sŰŦƁš »’7k űƁŰ‚`€¡€ ƀű‚‘©űƁŮ Ɓ‚ŦĄs‚làà ®Ŧ“»ŮŦقààưƯ

’¹vf¢»v Ŧƀ€© Űſs¡sž’ũsŝ ŮŰŦƁũŰs> ’gbkĄs8 ƁŰƯƯƮ’ #v Ŧƀ€ ۓàà_¹‚¡űƁ»Űsŝ€ààjü®fb` »’7kàà_¥¡űƁ‚ààŦ~7’àà¹ſŦ‚¡Ŧ v©d™Ɓ®àà ۂĄŦ‚ŮŦقààưư ’8ŰƀŮű’ààƒű’gbk’àà«¡ŮƒűŦ ’¹vf¢ŲŰsĄŰŦƒ¢‚7 ’»vàà Ŧ ®dàà Œi8=ĄsŮslĄŰs¥jsàà v‚ ’’gbkĄsٓ7j¹ٓ ® t©àà š’®sàà ŰŮŦ€ŦƁź‚àà ‚ #ٓ Š¡‚>ſs¢€¡Ů  skŮsàà¡ű®¡s©Ŧ‚e’ààisƁŦ ®ààiŦ ¥àà_ ŦŰ ƀ€¡Ůt©àà š %vààf¢Ɓقà๞´ààŦ®sàà ŰŮŦ€Ŧ ¡sŮŰŮŦŰĄŮŦ€ààŦ…ààg‘¡‚8l žsŝŦžŮ‚àà’ààŮsŸ“ààƁ’àà©ƁŦ #€ŦƀŮŦŮ ƀŦ‚j’ĄŮŦ€ŦĄs©%vf¢ƁŦ ’źŦ‚ ŦĄŦ‚ſŦ‚üŮs8 ĄsaŦ

ũsfiŮŦ€àd»sàųŰŦƒ¢Ųsà Ŧ‚ ſs8à ŦŰŮűƁ‚¡Ů’¹ĄŦƀű‚à‘©űƁŮ ’»ŮŦŮŭŰſŦ‚à¡Ŧ®‚à ſs<¡sŰůš #v Ŧƀ€© Ű‚fưĢƮűŦ…© ‘>»ſŦ‚¡ŦĄs’sàà ŰųŰŦƒ¢’ ſŦ‚üv¡‚¡€ſsűs „©˜Ű»®€ »’7kàà_¥¡űƁŰſŦ‚¡Ŧۓàà_¹ũŰŦűƁ Űsš‘àࡂ š’àà¹vààf¢»ŮŦقààưư ưĢƮ’ƀű‚‘©űƁŮ‘¡Ŧſs¢€ ’8_¹ ƁŮűŦ…©’ààs®j űŮŦ€dƁ‚ààf #v Ŧƀ€© Ű‚fŰŦƒ ƁŮŦ€Ŧũsàà©ij’¹‘¡Ŧž´ŦsààƁŦ

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

20


19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

18


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


sƀ‚lŸ

ũs´8 Ŧ  ¥¡sƀŮŦ“s Ɓſ“>¥ ‚ ‚ƁŦſŦ€ű‚ ‚8_©űƁŰ ٓ ® Ŧ űŦ s Ŧ Ŧ ¢s Ŧ vàà Ŧ“ ŰٞقűŦs7ŦŰŦŰ„¡‚¢sŦ slk’¹’sàà Ưġ‚8 Ů‘¡Ŧs’¹ƀق¹ #€k sſs‚l»v ŦĚsžſsbi ‚8 Ů %vf¢žs¹ũŦŮ‘àà¡´šŰŦŮŦŰ’„àࡂ¢ ‚8 Ů«¡ŦŰƁŦ€©k¹®dàà ’¥k¡ŦĄs< s€©€v‚ƁŦ’àເ©€ƀ“i€ ‚8 Ů«¡ƁŦ#ق©œŲŰŮ…ss78 ŦűŦ ƀ€ű‚ ƁŸs<àà »Ųs>ŦsŰs©àà> #v Ŧ

œ ƒ 8 œŰƒ‚8 Ů»ſ“>¥¥¡ss ’¡ŦŮ Ą‚8 ŮŦŰſ“>¥„¡Űsž»ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ űŦƁق¹Œ©“Ÿs< ƁŲsàà>Ŧs #ق¹ŸsŮ‚8¡“ŰŮƁŦ‚© ŦũŦŰsl Ŧ ’k©űŰŮ’¹ſŦ“àà“‚8 Ů‘¡Ŧ’Ÿ‚¢Ŧ ŰŮŊ‚© Ŧ»€k¹®v©sdƒàà©Ą‚œ¡űs vs»ųŦ’ààjűŦ‚8¡“v¡sàà ŧƁ …¡“jƁƀق¹Ůsg8ŦŊ€¡€àà ſ“>¥ v Ŧƀق¹…ű‚àà ŦŰſ“>¥Ą€Ű

’>s©ƁĄű®ĄŰ³ŮŰŦƒġƮƮũ´©bd

®kàà ’di’’¹ĄŰs8¥ƯƯ«i«¡ ‘¡Ŧ#€Ŧƀق¹ƀŰsŦŦŰvàà Ŧۓl_ vj©’‚™sŽsààŰŮœŰƒ«àài ’8 Ŧ¢ųƁ‚ĄŦ‚Ű³Ůſ“©i©ġƱ/Ģ »ƒl<ƁœŰƒ«i‘¡ŦŰŮ#v Ŧƀ€ ˆ ƁŮ»®“ģƮž‚¢ŧš‚=8àà Ŧ«¡ ƒ©„©kƁقv©¥ Ŧ‘©ű»^k©“ ŰŮ€kŦ“®ūƁű‘àà¡ŦƁŮŰŦŮٓààƁ ũss¥Ŧ‘¡Ŧ’jűŦƀsàà«¡‘¡ŦŽ“

#€kk¹ƀŮsf8 Ŧ

ŧ“ ®i© ŋjiàà>ۓl_ūƁű‘¡Ŧ ®sũ´©bd«¡ۓbŸ’¹€kŦŮ® ĄŦ‚ūƁű‘¡Ŧ#€k€t©‚ٓ ĄŦ‚ Ŵ“`=’ààs «¡ſقàà¹ƀŰsààŦ ’k¡ƒŰ³ŮŰŦƒġƮƮ»ũ´©bdſ€Ŧہ¢ ’s ‘¡ŦŰŮŦŰv “¢šƀs¹Ɓ€ق¹ #ق¹€kŦ“ Ą‚¤

ٓ ’sƲ‚8 Ů€ŰŦِàà©j`slš ‘©ƁŦĄŦ‚ŦŰŮŰŦŮžsààĄƁ“¡Ŧ“i’¹ ’gbk‘¡ŦŰŮslš#€‚7ƒ“8¤j’Űs

v Ŧųٓ  sŽƁs¹ſ“j©

vŰ®Ŧ‚‹©‚¡űª¡‚8 Ŧ¡‚ Ɓ€¡‚’s ƒ¤ šĄ“sŸsŦŰ…8àà ŮĄƒ¤ šžsœkŰŮª¡‚8àà Ŧ¡‚ #€kk¹jŦŰƁŦ€€ ۓ7<ſs¥ ƒž’¹ٓ©jۀgš…j ű €ssŦŰ…¤Ÿv Ů’¥©sŰŮŮƁ“©sۓl_ƀŰs8 ‘¡Ŧ’8 ¢’8f ’¹€©Ŧ’j_Ÿžssų€¡€i©Ą‚7 „Ŧ‚fk¹ŰŮٓ’8>®¢Űƒ #ق¹v¹‚ »€ ŰŦƒ¢‚őۓ¡“©‚l ŰŮ ĄŦ’‚ƒ¤ š«¡…gs©“Ɓ®“i©ŰŮưƮƮƴŽs ŰŮ’¹ª¡‚8 Ŧ …8 ŮƁŮs¹ŦƁš«¡ſŮŦŮų‚žsœk’¹ق¹ųs»vàà Ŧƀق¹ĄűsŦŰ ’dŦ‚ũs¥©8¥s¹ŰŮ®iü« ƒž«¡’‘©j‚ s=Ɓvàà Ŧƀ€¡‚ŦŰ ’€ ۓ7<’¹ٓŮs¡űۀgš…©¢€¡Ůt©àà šũ€àà sŦvàà Ŧƀق¹ #ق©œŰŦ‚®Ŧ‚jvCƁŮƁ‚őۓ¡“©

Ŭ‚bŦŰƀ€¡Ŧ‘¡ŦŰsàà‘©ƁŦƁŦ®8Ɓ ƁŦ’¹قà๮M‚¥„¹¬àà©»Ů‚¹ ’¹€ق¹®‚¥’jƁ€àࡓœĄ€ ’¹®¡sŝšűŦsŦ€k¹®® “ ŋj8 ®7¡‚Ɓt©<®d7 ŭ“àà „ƁŦ Ąsƀ€¡ŦĄŦ‚ŦĄŦ‚žű³Ž“žƁŮŰŦŮ €`»ŮŰŦِààŦŰ…7¡‚Ɓtàà©< #€ŮžsŝŦŋdŦƁŦŰŰs¹‘¡ŦŮŰŦŮ

ۓl_Ɓ’8àà>‚v©`=àà ‘¡Ŧ ’8‚¢©j`®g©àà “vààdkŰŮ Ưġ«iŶs©Ąs’“’j’¹v Ŧ ’ŦŰſ€k‚l ŰŮٓ ĄŰ³Ůſ“©i© #ŮŰƁšŰŮųٓ ‚ ¥ ‚cűŦ%vààf¢ƁŦſs¥àà¡ŮƒűŦ®àॡ ’¹vàà Ŧ®7s®i© ƀ€¡Ŧſ“j©àà

‚àà ¥àà ’ŦŰ… s©Ąs’“ #ŮŰƁs©ŰŮųٓ

ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


ũŦŰsŦ

s®>¹sƁŰűŰſs¥Ŧ ®ŮŰŮőٓ¹®€k

‘¡€ŦƁűŦĄŰs©>®Ŧ‚œsűƁŰ‘¡Ŧ’¹®sŰŮ őٓ¹Ŵ“`=®€kŰŮٓ őٓ¹ſ€s_ ‘¡Ŧ»v ŦsƁŰٓ tg®€kŰŮƀ€àà t` ٓƁ®ŮŰŮs®>¹sűŦƀŮsf8àà Ŧſsűſs¥Ŧ ģƳ‚®k7®ààŮ„©ižųŰŦƒ¢űŦ„ž#vàà Ŧ€ ũsŮs`ŰŮŽs Ưġ‚¡űſs¹Ů“¹œ‚űŦ€ŰŮ ŰŮĄ‚8_©ũ€àà sſ“s‘¡Ŧv¡sŰĄŦƀŮs ®Ŧ‚©>¹sſ“k¹ŦƁ€¡Ů‚¢Žs7ŮsƀŮŦ“s ſs© ŦŰſs¹Ů“¹®€ksŴ“`=®àà>¹sĢƮ®Ů ƀŮƁƒŦſsűs ‘¡Ŧ®sàà Űũs€ „¡Ɓ‚ ’ ũss¥Ŧ‘¡ŦűŦƀŮsf8àà Ŧ’ſŦ€k’´#vàà Ŧ sŲsWs¡Ɓ®àà>¹sƁŰűŰžs¥kŰŮ€kŦ“® űŦƀŮsf8 Ŧ‚®k7ŦŰٓ Ąs™sg®ŦŰ®>¹s #€k¡sMž´Ŧs®>¹s‘¡Ŧ ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

ſsaŰt ŰŦűsŰs¹űsš űŦ‚ƀ“¥ ‚žƒ©Žsàà>ŦſsaŰtàà ŰŦűs ŰŦűs‘¡Ŧ#ق¹űsšŦŰٓ Űs¹…©žĄslsàà

ٓ ®sž‚®ŮĄŰsDƒ¹‚ŰŮ’s ‚’¹ #ŮŦŮ€Ŧ“ ’ŦŮŦٓ Űs¹’v “¢šƯƴs Ƴvsàà űŦſsaŰƀsŽ“ ŰŮŰŦűsàà‘¡Ŧ ٓ€Ŧ“ ſŦ€kj´ĄŦ‚¡ž~7Ʊstàà ‚b€©űƁŰŰŮŰŦűsvs ‚©©e’¹®sŰŮ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢ž´Ŧt Ưưs‚l űŦ€dĢűŦ „sàà sl8àà>¡Ű“Ɓ‘©k¹sàà ŰŦűs‘¡ŦŰŮ ŦŰŒgàà «¡‚¡ű‚ٓ ūs8ü¡sĄŰŦ€àࡂ űŦĄŰs©àà>’¹vàà Ŧ®k8f¢#vàà ŦŮ€kŦ“ vlŰŮŒàài8=Ąsۓàà_¹űŦsv¹‚àà ۓaŰŦűs‘¡ŦŰŮٓàà ũ³“`ü’™‚ #v ŦŮ€kŦ“ ƀ€¡Ů‚¢’¡ŦŰŦŰŦűs‘¡ŦŰŮ’¹ĄŮŰŦ“’ààijűŦ ſsji7»®¥©Ɓ‚8¥Ŧ¡sàà Ɓ’ſŦ“®v Ŧ ŧs7àà Ŧ»ũŦ‚Ŧ“»Ųs7»‚b»ŽƒkƁĄŰŦŮŦ »őٓ¹¡sàà Ɓ»©7“Ŧ»ũs“àà »Ąűsàà ®¹Ŧۓ ŮŦ“Ɓ®g© “ũ³š»®8àà ŮŠ¡sk #ق¹ƀŰs Ŧ ƒj¡sx©i %Š7k

RTAˆ “Ɓ‚8«¡ŮƒŽűsk‘©¥s’vŦ‚v Ŧقž v ŦقžŰŮſ“©i©ġyưĢ€ٓƀٓMààjCŦŰ #ٓM vŦ‚ŰŮŰŦƒưĢƮ«s‚’ſsűsàà ‘¡Ŧ #ق¹®ŦŮۀſsšűŦƁٓMv Ŧقž ű“©Œi¢%Š7k

s’s ũŰŦűƁƁ®8ƁŮ…=ŰŮ‚b€©ũ´àà©bd űsšſsaŰőŰs7ƀsưƴűƁŰưƮƯưv “¢šƯƲűŦ #v ŦŮ€Ŧ“ ’ŦŮŦŽŦ“ ƀsž“ sƁƀ€¡Ů‚¢ űsšſsaŰƀsààŰŮűƁŰ‘¡‚ šűŦ„žŽŦ“àà ƀs ˆ “ƀ€¡Ů‚¢ŰŮs’sk_=7 #€¡Ů‚¢€Ŧ“ Ɓųű“š‚àà¡űƁĪǥŁĬļİľńķĬŁŁıİđŀŐĬŕĬŁļ ‘©ƁŦ®s>ŦŠskŽŦۀſsűsàà „©¡ŰƁųŰƁ‚ž €Ŧ“ ŽŦ“àà ġ»‚b€©ũ´©bdűŦ„žĄŰs¹űƁŰ #ٓ ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

ŰŮRTA®ààŮĄŦƀŮsààgƁààjſsűsàà

Űِ’¹Ɓ‚8«¡ŮƒŽűsk«sƯƲ’®ààŦ€Ŧ Ɓ‚8Ąsƀsœ8>¡Ŧ©j¥Ɓűsàà Ɓv sàà ®

Ɓ‚8ĄűŦ€ŦƀŦŰ’űŦ„žƁſsàà_ƒk«¡Ůƒ ’¡€ ŦŰƀsœ8>¡ŦŰŮűsàà Ɓv s Ąs®8=

ŰŮ‚b€©ũ´©bdž´Ŧ ũŦŰsŦ®8ƁŮ…=

DWTC’ĦļŕıǨǙǗǘǙ®¡s<s s©Ů‚ s‚àà űŦžŮ‚‚©c®Žs7g8àà ŦűŦ„ž Ąslsàà ŰŮ®¥©Ɓ‚8¥Ŧƀsœàà_¡sM‘àࡂ8¢ŰƒűŦ ’©j`ƀsœ_¡sM‘¡Ŧſs¢€kk¹ŰŦƒ¢‚»’8àà ¢ Ąsƀsœàà_¡sMĄŰŦƒ¢‚®iŦƒ¹‚’ſšŽsg8Ŧ #€k8‚¢®ŮĄŰsDƒ¹‚Űٮ٠‚78¹Ŧģsàà‚7s8¤àà ưƴ¡ŰsűŦƀsœàà_¡sM‘¡Ŧ ƒ©ƀsœ_¡sMűŦ€¡Ůűsũss #€ €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚ Ʊs‚7s8¤àà ưƴ¡ŰsűŦƁvs¡€Ŧ“ …¡ŦƒŦ Ąs¡ŰsŰŮƁt ƯƮs~7ƯƯvs űŦ‚78¹Ŧ €kŦ“®ƀsœ_¡sMűŦ€¡Ůűs’ſŦ€kj´#v Ŧ ĄŰŦƒ¢‚űƁŰ‘àࡂ š®ààkd¡‚78¹Ŧģsàà‚àà78¹ŦƱ üŰŮs¡Ɓ‘¡´šũۓ’ŦŰĄŮƁŰƁĄsˆ©i #ٓ€Ŧ“ t ƯƯs~7ƯƯvs űŦƀsœ_¡sM #€k¡sMĄŰŦ€¡‚ sƀsœ_¡sMĄŰŦƒ¢‚ ŰŮƱƮ‚f‚ĄŦűŦ’ƀsœ_¡sM‘¡ŦĄŮƁŰƁŭ‚ ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k ſsœ¡ŦŰŽs Ģ‚¡űſs¹Ů“¹ĄŦ‚ŮƁŰƁƁٓ€Ŧ“ ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

12


ZÀ]|¼v» ºË‹Ö»®Ìb¼·Y½Z»€Æ«ºf‹Y{½Z¼ËY ©Ŧ“8s€ق¹®M‚¥s®i© €¡s %vf¢ſŦ‚¡Ŧ®œ‚®8_¹®i©®‚‚

#€Ů®ŭŰŻsfŦ‘¡Ŧ’¹8 ŦŮſsj¡Ŧ‘sŦ»¡“ «©¤HŦſs‚l´ ŽŦ€Ʊs

’“‚8_©€¡s€k8‚œŽŦ€’¹®Ŧ‚©¢®8_¹’ Űِ©‘¡Ŧſs_ ŰŮx¡s8tàà>¹ƀŰsŰŮsk€jü ©k¹ ©Ŧ“8€ق¹®M‚àà¥s®i© €¡sàà %vf¢«©¤HŦ »¡“àà «©¤HŦſs‚lŰŦ€8ŦsƁ´àà ŽŦ€Ʊsàà űŦ‚8_©ŽŦ€žŦ€¹’¹ŽŦpàà ‘¡Ŧ’ sžŰŮĄƁ Ÿ“™“‘¡Ŧ’žŮ“ƀs¢š©ˆ¡Ŧ‚àà űŦ’¹‘sŦ Ą‚œ¡ŮűŦ‚8àà_©®¥¡%vf¢»€©7àà>Ÿ…Ů’’j #8 ŦŮſsj¡Ŧ ŽŦ€’¹®Ŧ‚©¢®8àà_¹®8»Ů“€kjàà űŰŦ¡Ŧ‚ ˆ¡Ŧ‚ ’’“s’¹ŽŦpàà ‘¡Ŧ’àà sžŰŮĄƁ »€k¹®M®‚¬©‘ààĄŦ‚»€ٓŧ“ €k8‚œ ‚¥sàà¡š»ŮŦŮŭŰ®ààƁ€7’gsàà>ŰŮ’àà¹ĄŰƁŦŮ t>¹’“’¹€©k¹’“®Ŧ‚©¢®8àà_¹’€¡s ‚¢Ŧ%vf¢»€ ‚´ ŽŦ€’®¡s™Ű sق¹® ’¹v Ŧ®¡s’¦’‚8_©‘’“#€€àà_ŽŦ€ ’“8€¡€¡Ů®ŦŰ®àà¡s™Űˆ¡Ŧ‚àà Ɓ€¡Ů“s<k¡Ŧ ¡€àà «©¤HŦſs‚l®j©‚cűŦ»€k8‚œŽŦ€àà ųٓƁžsW»’s¡ق©œ´ €Ŧ“®’¹€¡€ ® ŽsjŦ‘¡ŦűŦ‚8à_©€k8>Ŧ“®€k8à Ŧ“ ® sv©g“‘àà¡Ŧ#ٓàà ’“’j’€¡s„ž ®Űs ſs©‚®8#ٓƀƒ©œŦƁŰŦ€8Ŧ»ĄŰs© “ €kk¹ů“f ſŦŰƁšŽŦ€’slkvàà>©ŰŦ‚Ɓٓ®j©Űs¹«¡ sŦ»Ů‚©œ´ €Ŧ“®MƁŦ’¹€k8f¢®s<k¡ŦŰŮ #©k¹’“ #8 ŦŮſsj¡Ŧ‘ s®ad’sŦ©8‚¢ſsٓ ŦŰsŽŦ€%ŮƁƒŦsk ¡ŮűŰ«©¤HŦŰŮŦŰ®¡s¡ţŰ’<©8 Ŧ“ ®MŦ€ űŦĄƒ©Ÿ‚œ¡Ů ‘¡ŦűŦ‚8_©€k8>Ŧ“®€k8 Ŧ“ ®‚¢Ŧ#€ŮŦŮ ®¢ŮsšsſŦ‚©¢®8_¹‚¢ŦsŦ»€kk¹ů“fŽsjŦ #€€ ®M“»€k8 Ŧ€ ®s¡űŰŦۓbŸŦŰſ€k«©¤HŦ’¥k¡ŦƀŰsŰŮsk€jü ‚œ¡Ů’¥k¡ŦƀŰsŰŮ®œ‚®8àà_¹®i©®‚‚

sſs¡Ű“àà ®8àà_¹Žsk©ŰŮ%قàà¹~àࡂ`ĄƁ ’¹©8àà ŦŮƀ€kk¹vŦŰs’ààbgƱ%vf¢»€ààk¹® űŦ’¹Ąƒ©Ÿ‚àà%vf¢»vàà ŦĄƒ©Ÿ’ŸŽs7Ů’àà ۓ_¹‘¡Ŧۓlj„©¡Ű®s<¡sŰůš‚©¢®8àà_¹ ’ Ɓ€k8‚œŽŦ€ƀŮŦűſsssƁ®Ɓ€7»®´ Ŧ Ąƒ©Ÿ‚œ¡ŮƁvàà ŦƀŮŦŮ‘’àà8àà Ŧ“ ®Ŧ€ ů“fŽsjŦvàà>Ŧ“®ŰƁŦŮ‚¢Ŧ»vàà ŦŮۓa ®8_¹v Ŧvàà ŰŮ#€k8‚¢´ Ʊſsàà_ ŰŮ’bg …ŦŰš’űs©slkƁv Ŧƀ€ ‚ž‚ #Ŧ“ ®M # ‚žŦ®`= ®¢€ű’sžŰŦŮ Ůs¡űſs¡Ű“àà ŽŦ€űŦ®8®8k©Űs»Ů‚à๮M ®s‚ls¡€ “sŦ»v ŦĄŮŦ‚fŦĄŦ’8 Ű űŦ®¥¡ſs<¡sŰůšũۓàà‚ŰŮ#ٓ7Žsüàà “ þ©ƒŰ«©¤HŦŰŮŦŰ®àà¡s¡ţŰ’<©8®œ‚àà© #sü “ ŋdŦƁ ٓslk¡ŦűŦ‚8_©žŮ“ Űsc8Ŧ #v Ŧ´©®iŦ®sſs©s ŰŮs¡š’¥k¡ŦƀŰsŰŮ®œ‚®8_¹®i©®‚‚àà

%ق¹ſŦ“k»v‚¢ũۓĄŰƁŦŮsàà®Ɓ€7ŰŦ€¡Ů žƁ‚üŦŰŰŦ€àà¡Ů‘¡ŦſŦŰƁŦŮقà๞´Ŧ®àà8k©Űs ‘¡Ŧ®slſ“©àà Ŧۀ„©¡Ű®àà8Ɓ#ق¹€ààŦ“ ƀٓƀs78 ŦũƁsa®kd¡€k¹®ž´ŦŦŰŸ“™“ ’¹¡“¢®»€ààŰŦŮŽ“7ŦŰ‘ààžŮ‚‚¢Ŧ#vàà Ŧ Ɓق©œ´ ƀ‚¹’¹ٓƀ€àà ƀ€©ŸĄŰ“ ®8àà_¹ ‘¡ŦŰŮ€¡s7ſŦ‚¡Ŧþ€àà ‚ŽŦ€’’àà>Ŧ‚ #ق©œŽŦ€ſűƁ

v Ŧƀ€ žsW®8_¹s‚œ¡Ů‘Űs¹ ’Ÿ€©k¹Œ©“’ji¹«¡ŰŮŦŰ«©¤HŦ€©Ŧ“=‚¢Ŧ %vf¢ŽŦpà ‘¡Ŧ’à sžŰŮsk€jü»€à©¡“¢® #sƁűŰšŒg

‚³sŰs©>x¡s8‘¡Ŧs®œ‚®8àà_¹űŦũsd“ ‘¡Ŧ%vf¢ƀŰs‘¡ŦŰŮsk€jü#vàà Ŧ’8ۏ7űŦ Űِ©8 Ŧ“ ®’¹®sű#v>©Ŷ“‚‘’‚œ¡Ů ‘¡ŦŰŮ’¹k¹®‚¥_žŮ‚žsWűŦ%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ s‚œ¡Ů‘Űs¹þٓ‘ƀ€l‚©k¹v¹‚ «©¤HŦ ’¥k¡ŦűŦ‚8_©Ąƒ©Ÿ¬©€ق¹sŮŦŰsstàà ’Ŧ“ ®ƁžŦƀ€ ’8> #v Ŧƀ€ žsW®8_¹ Žsü “ ŦŰsžŮ‚©k¹tàà>¹Űs=8ŦųűŰƁŰŮ #€€ Žsü “ žŮ‚’¹sü “ Ɓ€k¹® M # ‚žŦ®`= ®¢€ű 11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759

űŦ7ųŦ®`=àà ®k©…©ž’¥k¡ŦƀŰsŰŮsk€jü Űsc8Ŧ%vf¢»Ů“…j©ĄŦ‚ŽŦ€ŮŦ€ààd’Ÿ«©¤HŦ ‚œ¡Ů®8_¹ƱĄŦ‚Ɓٓslk¡ŦűŦ‚8àà_©®i© žŮ“ ſ€k’‚fàà űŦ7#žŮ“àà’8àà Ŧ¢Űsk¹ŽŦ€ s‚©¢®8àà_¹ģ‚’¹žŮ“’8f¢ŦŰŸ“™“‘¡Ŧàà Žs7Ů‘’¹€ق¹®‚¥’j#€ŰŦŮŽŦ€„sàà ƁžŮ‚¹Űs¥Ÿ’¹8>ŦŮ®žŮ“ sŦ»8àà>Ŧ€ #žŮ“‘¡‚8_©Žs7ŮƀŰŦ“jþž‚©œ€¡sĄŦ’<©8’Ÿ


ſ€kưƮƯư«©¤HŦƀ²¡Ɓ

ŽŦ€‘©ƁŮ ¡ŰsſűƁ‘©œk

ſŦ‚¡Ŧ«©¤HŦ

«©¤HŦŮŦűš®8àà_¹ĄsvsŰűŦűƁŰ‘àà©ƁŮ ©j¹’¹€àà űsšſ€kàà>¹Ŧ‘sàà ŰŮűŦ „žſŦ‚¡Ŧž‚à࢓i©¹ƯưƮſűƁƀ€ààk¡sM®Ŝs sgžƁŮŰƁŮŰŮv>ŞŰƁŮŰŮvŦ‚8àà ŦűŦ ŰŮsŦ»€©àà ŰĄűƁ‚©ž’®¡ŦŮss¹‚©¢®8àà_¹ ſs8>¥űŦűŦźƁűsj¡sۓŰšsgž“àà ŰƁŮ #Ůۓ v>¥ ®Ŝs»Žsk©ŰŦ€àà¡ŮŰŮźƁűsj¡sۓasàà ‘¡ŦŰŮ’¹ŮŦŮ’ààŦŮŦsƀ€űsƀƁ‚àà¢ŰŮŦŰŰs¹ ‚f‚«¡’s_x¡s8sƁ¡sưŰŮ’i‚ Ɓ€©àà ŰĄ‚‚’ſsHšűŦ‘©“s«©sg #vs¡ƀŦŰĄ€kƀŮŰŰŦ€¡Ů’ ŽƁ‚źs`’ƒ‚ŽŦ€tàà>¹ĄŦ‚®Ŝs s¥¡‚šűŦſslƒ‚ưƮƮƴŽŦ€ƀ€ŰŦŮ»Œk¢³Ů ‚f»‚f‚ġx¡s8sƁ¡sƱŰŮ’¹vŰ ŽŦ€Ɓ€© ŰĄ‚‚’‚f‚«¡Ɓ«¡‚ #ق¹ٓ ſšűŦŦŰƒ‚ «©¤HŦƀ‚gŽŦ€s®¡s™Űs™‚©i‘¡ŦűŦ…©ž ſűƁ‘©œkàà ¡ŰsŽŦ€àà‘©8àà>Ş‘šưƮƮġ t>¹«©¤HŦ¡ŰsŰŮſŦ‚¡ŦĄŦ‚ŦŰŮŦűš®8_¹ ¡ŰsŽŦ€‘©ƁŮ®ààŜsŽŦ€’¹ٓƀقà๠#ٓ«©¤HŦŰŮſŦ‚¡ŦſűƁ‘©œk

®àà űŰƁſŦƁŰs¹ŽŦ€‘©jŮűŦƁŮŽŦ€àà‘àà¡Ŧ ŻŮs‘¡ŦűŦ…©ž#ٓſ€ààk«©¤HŦŰŮſŦ‚¡Ŧ ƒ‚«¡Ą‚œàà_ſsàà>ŦƁƀ‚g«¡ĄűŰٓ¢ #€ٓƀŮŰƁšſseŰŦ’ŮŦűš®8_¹ĄŦ‚

v=¡Ɓšſق¢‚ŦŰƒ‚ŽŦ€Ą‚œ_ſs>Ŧ ‘s ŰŮ«©¤HŦŮŦűš®8_¹ĄsvsŰűŦűƁŰ‘©ƁŮ ƀ€k¡sMĄ‚œ_ſsàà>Ŧ’¹€ űsšſ€kàà>¹Ŧ ŰŦ€¡ŮŰŮĄűƁ‚àਫ਼űŦ„žſŦ‚àà¡Ŧž‚à࢓i©¹ƳġſűƁ ’gs>‘©ƁŮŰŮŻŦƒ‚©¢®8_¹sgvàà>Ş #v ¢®s8>kŰŦŒ¡‚€ űŦ s®¡slžŰslŸ«¡’i‚Ɓž“ ŰŦ€¡ŮŰŮĄ‚œàà_ ®¡sl’j©’’© ƁŰűŦŒ_¡Ű“¡ŰƁƒšsgĄ‚‚ Œ¡‚àà ‚Ŧ‚®¡sl’j©ŰŮſŦ‚àà¡Ŧƀ€k¡sM#€©àà Ű ‚©¢®8_¹‘¡‚8lƁſslưƮƯƯſs‚l»źŦŒ¡‚àà ۓaűŦƁŮۓ v>¥ ſs<¡sŰůšűŦſslŽs

#€sűsŽsk©ŰŦ€¡ŮŰŮ ‚Ʊx¡s8sƁ¡sưŰŮĄ€kƀŮŰŰŦ€¡ŮŰŮĄ‚œ_ ’©¹‚űŦ® ső“i©‚Ŧsg‚f‚ƱƁư #v=¡Ɓšſق¢‚ŦŰƒ‚ŽŦ€Ɓ€© ŰĄűƁ‚©ž’ ŽŦ€‘©jŮűs¡Ɓƒàà‚‘©ƁŮĄ‚œàà_ƒ‚ŽŦ€ «©¤HŦĄsĄűsŰŮſŦ‚¡Ŧ®àà űŰƁſŦƁŰs¹Ÿ“j< Ɓƀ‚gĢ»´ ŽŦ€ġ‘àà¡ŦűŦ…©žſŦ‚¡Ŧ#ٓſ€ààk #ٓƀق¹t>¹ƒ‚«¡

ŰŮſŦ‚¡ŦŮŦűš®8à_¹ž‚࢓i©¹ƳġſűƁƀ€àk¡sM ŰŦ€¡ŮŰŮĄűƁ‚©žsſ€kưƮƯư«©¤HŦĄsàĄűs ‚ŦŰƒ‚ŽŦ€ő‚à‚©¢®8à_¹sgĄ€kƀŮŰ #v=¡Ɓšſق¢

ŻŮs ĄűŰٓ¢ ŽŦ€‘©j<kž ſŦ‚¡Ŧƀ‚g ŦŰ«©¤HŦŰ٠ق¹t>¹ ƁŦ#ق¹®s¡űŰŦ‚àà8lŦŰŲƁŰsſŮۓقàà¥ij ®i© ®¡s¥¡‚š‚©¢®8àà_¹‚Ŧ‚%vàà Ŧ’8f¢ f¡‚k¹®‚¥sŦž“àà ƀ€‚sžŮ‚¹ų´ #€ ƀ€‚v¡slŰŮƁٓ‚8l űŦŒ¡ű‚àࡂ¹»‘¡ŦűŦ…àਫ਼ĄűŰٓàà¢ŻŮs ۓs¢Ɓ»«ààűŦŒàੜſ´àà “ »ſs8àà Űsei ’ƁٓƀŮŦŮvàà>¥ ŦŰſs8àà Űs<űŦŲ“s #ٓƀق¹Ŧ€©žƀŦŰŽsk©ŰŦ€¡Ů €©dàà »«à੤HŦŮŦűš®8àà_¹žƁŮűƁŰŰŮŦقàà Ą‚œàà_ſsàà>Ŧ»ž‚¢“i©¹ģƮŰŮۓžàà©sŜŦ ’ž‚¢“i©¹ƯưƮŰŮ®i©j¹àà s»ž‚¢“i©¹ƳġŰŮ #vŰ€kŦ“ ٓ ſsf¡‚ŰŦ€¡Ů

ƲġſűƁ®s¡sžŰŦ€àà¡ŮŰŮĄűŰٓ¢€©dàà ŻŮs ƁŮۓ v>¥ ŲƁŰsſŮۓ‚Ŧ‚ŰŮž‚¢“i©¹ #€© Űƀ‚gŽŦ€’ ‚¡űsv>Ŧ“®¡s¥¡‚šŒ¡‚ĄűsŽƁŦvƁŰŮ »€k¹ős ŦŰĄűŰٓàà¢űs©8Ŧ«¡Š“’Ą‚àà©¢ ŰŮ#€© Űſs¡sž’’<©8‘©js®8_¹ŽƁŦvƁ sv>ŞvƁ€ksŲƁŰsſŮۓƒ©žƁŮvƁ ſŦ‚¡Ŧƀ€k¡sMűŦ‚œ¡Ůűs©8Ŧ«¡v>Ŧ“Ą‚©¢‚¡ű ’ƁŦٓ ’‚f‚ƁŮ’<©8s®8_¹sق©œ #€ ‚ſs¡sž ž‚¢“i©¹ƲġſűƁŰŮ«à੤HŦƀ‚ààgŽŦ€ƀ€ààŰŦŮ »®¡“œ8f¢ŰŮ®¡s¥¡‚šŒ¡‚‚Ŧ‚v sűŦ„ààž ISSUE 759

/

www.ertebat.ae

/

10


9

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 759


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x2019;=>Ć°ĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k Â&#x2019; Ć Â&#x2019;7k Ä&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ÂĄĹŚ ÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽ Â&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă `###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153;Ă Ă  Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽ Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄs>Ć Â&#x2019; Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? Ć&#x20AC;Ć sšÂ&#x20AC;Šd %ÂŽÂĄĹŚÂ&#x201A;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽiÂťÂ&#x2019;iŠi ŞŌÂ&#x201A;Ă l %ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ÂťÂ&#x201A;Ă ckÂ&#x201C;¼ŠĹŚÂ&#x201A;ĹąŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Š_jskĹĄ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >Šs´9ĹŚĆ v7Ă Ă >ĹŚ ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Saturdays and Tuesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x;

ƲĢƴĆ&#x20AC;Ĺ°sj "ĹŽĹŚĹŽÂ&#x201A;Ć°ÄĄ"Â?8_Ĺ˝s

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

ƴ Ưĥ ưƯ ưĢ ưƲ ƹƯ ƹĥ ƹĢ ƹƳ ƹƴ ĥƯ ĥƹ Ģư ĢƳ ģƯ


’Ŧ“ ưſsWŰsžš ’i7 Š‚ũ“ƯģĢƮ šńǧŃćńǧŃ€¡Ůs

Ɓ‚  Ɓ‚ Ɓ‚

«Ÿ“¹Űs¹‚8Ů Š‚ũ“ƳƱƴ ‚©c®®8d©“s

s

Ŧ ƀŰ

Ŧ

sk¡Űs®Ů Sulafa Tower

’Ŧ“ ưſsWŰsžš

Lake Point

ƀŰ s

Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

Ŧ

Š‚ũ“ƯưƮƮ

ƀŰ s

Saba 3

®„ƒ© Metro Police

ų

Ɓ‚ ų

ŻsŦ!’Ŧ“ ƱĄ´¡Ɓ ’dsbƁŰs¥8€ őŰsž€¡Ůs Š‚ũ“ġưƮƮ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯưƮƮ űŰƁs«©Ŧ‚©j

Palm

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ĢĄ´¡Ɓ ’Ŧ‚8¡€Ų“ſŮŰs¢ s¡ŰŮ€¡Ů"ž“¡‚ŦĄŮƁŰƁs Š‚ũ“ĢưƮƮ 

^k¡‚¤ Ŧ

Ŧ‚©jsž

ų

 Ɓ‚ ų

‘¡³Ű“ ’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Š‚ũ“ưƱƮƮ ſss© €¡Ůs Spring 11

ų

Ɓ‚ ų

Ɓ‚ ų 

 Ɓ‚

Ɓ‚ Ɓ‚

Down Town„€¡űŰū‚

Alsarood

s

Š‚ũ“ƲƮƮƮ

Ŧ‚©jsž

s¹’i7

ƀŰ

Űs¥8€ ŻsŦ ƒàk¡‚¢

Dune Tower

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƮƴƴ ^k©¹Űsž«¡s Ƴ’g7 

!’Ŧ“ ġ´¡Ɓ

Al Ghozlan

„© šƁŦſ“¥©i© Ɓ‚ ų

Palm

sk¡Űs®Ů La Riviera

sk¡Űs®Ů Sulfa Tower

’Ŧ“ Ʊ»ư»ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ưƮƮƮ®ŦƴƲưűŦ ’s ġv Ŧقžs

Š‚ũ“ƱƮƮƮ

Š‚ũ“ƯƳưƮ sk¡Űs®Ů€¡Ůs Ʋ’g7

Ɓ‚

Š‚ũ“ƯĢƴƮ

’Ŧ“ ƱſsWŰsžš

’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ƱſsWŰsžš

!’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ sk¡Űss¹€¡Ůs Š‚ũ“ƯƴƮƱ

’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs Ŧ‚©jsž

Sadaf 8

ų

’Ŧ“ ư

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

ų

Ɓ‚ ų

MAG 214űŰƁs«©Ŧ‚©j

ƒk¡‚¢ Nakheel

ſsWŰsžš !’Ŧ“ Ʊ Űs¥8€ ŻsŦ Š‚ũ“ƯƴƯƴ ų

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ģĄ´¡Ɓ ŰƁsőŰsž ’Ŧ“ ƱƁư»ƯĄsſsWŰsžš ‘©űŠ‚ũ“ƯƱƮƮƮ skŠ‚ũ“ƲƮƮƮ v Ŧقž…©žýĢƮ s¡ŰŮ€¡Ůs ¡“CƀŮsš

sk¡Űs®Ů Sulafa Tower

ų

Palm

Ɓ‚ 

Ŧ‚©jsž

ų

ų

DIFC

Ɓ‚ 

®ŮĄŰsDƒ¹‚

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš

’Ŧ“ ưſsWŰsžš

Š‚ũ“ƳģƮ

s¹’i7

s¹’i7

’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

ſsWŰsžš ’Ŧ“ Ʊ €¡Ŧű© €¡Ůs

Burj View

s

Ŧ

®„k¡ƒ©

ƀŰ

ƒk¡‚¢ Al Dhafrah

’Ŧ“ ưſsWŰsžš

’Ŧ“ ưſsWŰsžš

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš

Űs¥8€ ŻsŦ!

Š‚ũ“ƯưƮƮ

’f©i ū‚€¡Ůs

Š‚ũ“ƯĢƮƮ

‚=8 Ŧ€¡Ůs

Š‚ũ“ƴưƮ

sk¡Űs Sulafa Tower

s Ŧ Ŧ

sk¡Űs€¡Ůs

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ! Š‚ũ“ƯģƳƮ ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs s

Š‚ũ“Ưưưģ

®sŰs©>v©d“s

Green lake

ƀŰ

³s’Š‚ũ“ƳƮƮűŦ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ƀŰ

s Ŧ ƀŰ

s Ŧ ƀŰ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš

Ŧ

s Ŧ ƀŰ

Ŧ‚©jsž Al Khudrawi

sk¡Űs®Ů Torch Tower

Űs¹‚8Ů

s

ƀŰ

s

Ŧ

sk¡Űs Sulafa Tower

Šs ‚7Ŧ Al Barsha

ƀŰ

Š‚ũ“

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƮƮƮ ƀŮsdŦŻ“’i7 ŰŮĢƮyƮƮƮ Ŧ

ƱƮƮƮsŠ‚ũ“ƯưƮƮűŦ

Bldg. 67

s

Űs¹‚8Ů

ſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡Ů

ƀŰ

ƀŰ

Manara

s Ŧ

®„k¡ƒ©

’Ŧ“ xkžŲƁsvkž s¡ŰŮ€¡Ůs»„¥iƁŮ €¡Ŧű© ƁŒi¢‘©ű Š‚ũ“ƲƱƮƮ


’8_¹‚fưĢƮ

Tuesday, 14 Aug 2012, 20 Issue 759, 8th Year Tel: +971 4 367 04 16 - 17

ưƮ ®‚ ſs<¡sŰůš‘©œjl Œű‚‘©űŰŮ

Ưư

ƯƮ

‚b€©ũ´©bdž´Ŧ ũŦŰsŦ®s>ŦŠskſsűs ˆ “

ŽŦ€ƯưƁ«©¤HŦſs¡sž ſŦ‚¡Ŧ® űŰƁſŦƁŰs¹ĄŦ‚

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ƲĢƴƀŰsj "ƯƱƴƯŮŦقưġ»’àà7k ’ »8_Žs

Ertebat Issue 759  

Ertebat Magazine Issue 759