Page 1


v>¡‚¢‚©7¹‚©Ŧ’¹ĄűƁŰ

ŰŦ“ ‚© őٓ¹ƁŮ’¹€k8f¢‚©Ŧſ sű´Ɓ€© ‚ž ſ“Ŧ‚©žĄss8

ƁŰƁſŦ‚l‚l Ą’jŰŮ’¹€ŮŦŮ Ŧű‚©#€Ŧƀق’ààišĄŰsj©űŦ®ààsg ſŦ‚¡ŦvƁŮĄ’s‚‘©8àà>Ş»Ą‚j ƁűƁŮƀŰsààž ſsjŰŮ#€Ŧƀ€©“ ƯưģġŽs

¹’iš‚f® Ɓ€®àà ˆgſš žŮ‚¹®ۓ`‘»t<%vf¢®8fœà #€àà űsš‚©7¹‚©Ŧſs‚’ſŮű‘àà> à sſs sš ƀق’išĄŰsj©űŦ ¹ŦƁĄŦ‚ ų€ű‚’¹ŦŰĄűƁŮƀŰsž»űƁŰ ŦŰ® ‘¡ŦƁŦ’¹v Ŧƀق»‚©Ŧ‚>ž»ſs €j Ŧ‚¡ŦſsààŦ““Ɓſs¹Ů“à๻’ààs ŦŦű‚©’¹ v>¡‚œőٓ¹€> ‚ ſšŰŮ ’‚©Ŧ#€ŮŰƁšƁŦك’»Ů“ űs € «¡Ůƒ‚©Ŧ ’»„¤ #€¡‚¢®Ą šűŦ„ààžűƁŰ€kŸsŦ#€ààق¹®® sĄs‘©kŸ ŧ“¹’išſs8¡s’ ¦ àà“ ¹’iš ũsŝ ĄŦ‚ ’¹ s%vf¢ƀsœšƁ ĄƁŰűŦžŮ‚’¹ Ą’¦ƁŮĄŦ‚»’“¢‘¡Ŧ’ſš»U €ŮŦق7 ‚©7¹‚©Ŧ’àஓ¹’iš >¡‚¢%vf¢Ɓ ũ‚a%vf¢ſŦƁŦ‚à àƀ Ɓ€Ŧ sŮ ‚‚©ž#¡Ůs8àà ‚ €kŸ’¹ƀ²¡Ɓ’ #v>©sj ſo ŰŮŽsgŸƁŽsgŰ #€kƒ‘>¹ŦƁ€kŦ“ ®M®s¢šs Ŧ“ ‚© ©“¥’išŦŰ’¦‚àà¢Ŧ’ ¹€ٓ’8f¢‘’»‚àà©Ŧ ƀق¹’d ſsk¦š»v>¡‚œƁŦ’_ sƁv ¡s ‚l ŰŮs„¡“sŮƁs‚©œsű Ŧق‚ ‚©Ŧ ƁlűŦĄŦƁ%€ Ŧ‘ ©_¹Ůs¡‚‚©Ŧ#ٓàà ®ƀŮű‘ ‚©Ŧ#€àà¡ű‚ٓ ‚ààŲ‚űŦſsà ſ“ ’‘Us¡ƀŦŰwsſŮű‘ à sšŦű‚àà©’¹ vàà ŮűŦŦŰũ€ >¹ ŦƁ’ ¹€ ٓ ű‚ ’¥k¡ŦűŦ’8àà ¢»Žs»®ŦŮs ‚f s#ųsų“s %vààf¢Ɓق¹ősžŦŰ xkž €©àà Ű ‚7 ’¹®sœk #ٓàà …¡s«àà Ŧ ق‚©ž#®€’ààj¡ ® ſ s> Ŧ ‚ſs“xkž€àà¡sĄŦƀŮŦŮ ‚© »¡ŰŦŮƀ€l‚ŦŰvi‘¡Ŧ®8àà ‚ž‚

Ŧ»€Ŧ’8 sſs’ààišĄŰsj©’´ s’¹®sű ‚©7¹‚©Ŧ#žŰŦ€¬©’ 8Ŧv i’ àà ¹€©k¹ŰƁsàà%vf¢Ųsj8Ŧs ’iš ٓ_‚™s’¹®>¹‚ŮŦŮſs #©8>sſs_¢‚Ž“;> ƁŮŦŮƁ ‚^ŰŮ® Ŧ’ſsàà“xkžƁق¹ٓ t©ŰŮ ‚ŦŰŮٓ ſsààk¡Ŧ®Ɓ%vf¢’8àà> vàà Ů ’j¡‚vƁŮŻƁ€ààk ’ šſs sšŦű‚© ’ŦŰſs“xkž‘¡Ŧ ſs“xkž€àà¡s €“¥ »Ůق¢®M‚¥%vf¢„¤àà ’j Ɓ%vf¢sàà ŰĄŦ€s‚©Ŧ€Ŧƀ€©“ ſs‚‘¡Ŧs ’à๠ق¹® ۓ`ƁŦ ¥’ààišl #ŮűŦق¤ #űŦق¤vƁŮŻƁ€k s„¡“sŮ s8 ƁŰ‚ŰŮs‚¢Ŧ#©8>sƒ© ‘=àà ů“f sŦ #€k“¹®’išžŮ‚ ſs_ilŽ“;> űŦƒ©ƁŦ€ű‚’ ¹€ ŮŰƁ šŦŰ ®sg»‚œ¡Ů’g©Ů€ààkŸ ŦŰ‚©Ŧſs Ůs<¡Ŧ’s=s8¹Ɓ¡űs>’ ۀ®s ‚’¹ٓààſšűŦ…©žŮ‚®ààŦŮs s© Ɓ’Ÿ“¹Ɓ jCv>Ŧ“8‚œ¡Ů‚ Ɓ ©7¹‚©ŦŰs‘¡Ŧ#ٓƀق’iš ſs #€kk¹®ŠààjŦŰſsàà_ s>s„ “xkž»€k8 ŦŮ®s¹Ž“ž’¹ĄŰsj ¡“sŮ»àà©k¹ ’ŸƁ‚ ŰŦű®s #€ ‚¡¤ s Ɓvàà>_®€kĄƁŰ#€k¹ ĄŰ ‘¡ŦűŦ‘Ɓ€k8àà>‘®g©gŮ³Ɓ sj #€Ůűűs‚àà ®“¹’išűŦƁ Ŧs® Ŧ‚¡ŦžsW €k8 Ŧقž ŦŰ ###ق¹U>¡‚¢ ſslkžsŰs7Ŧŧ €k ssۀ‘¡Ŧ€¡sžŮ‚‘¡ŦŦ‚ šŰŮ ſŦۓo ’dŦ‚žsœk‚œ¡Ů Ÿ’¹¡‚¢® ‚8j¹ŰŮƁŦ#€àà ŮŰŦ Ɓſs sšŦű‚àà©žsœààkſšŰŮ #€‚©N’išſ€©“¥‚ŦŰŮ’¹ ŦŰv #€k8Ű®ſƁ‚©‚làà űŦs¡€€àà ® i#ٓƀ€¡ŮU>¡‚¢ŽsŰŮŦŰ‚©7¹‚© Ŧ®sű Ÿ´ Ŧ‚©Ŧ’ŽƁ³ŦŠ© Űƀs8àà_Ɓvàà>©űƁŰ

57

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

56


55

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


Ůہœ‚’_¡€Ŧ‚‚‘¡ƒ¹ق Ɓſs€ƁŦ€ žsk ‘¡€kŸ#€svfœ ŰŮƁŦŽs¡Ɓ‚ð ƁĄ€kƁ‚© ƀsœšs€k8>_ĄŰs>¢ƀŮsƁĄŮs ’űƁŰ ’ŦƁŰƁvf¢ŮƁۀŦې8 ŰƁſs8 Ůžs ’¹ #€ ſŦۀűs Ą€kŰƁűƁĄ‚©ŮŰŮƁ€ ſŦ“Ɓ€©s8 Ű ’¥šűŦ„ž8 Űtàà «¡#vàà Ŧ€Ą€ks ƀŮŰƁš‚>ĄŰs>¢ƀŮs’ſs8 ƁŮsŦŰűƁŰ ® Ɓ‚ ſsl¢s#ٓ’8f ٓ ’j© ŰŮٓ ’¹€©k Ɓv>‚ŧŦ“ űŦUjl#v s ‚ žŮ‚ſs’Ɓƀ€ sŰ€kűŦŽŦű€©¤ ©ž vàà ŦقŦŰٓ Ąs©ű‚¢^ŰŮ®#ƀŮs8Ŧ ŦŰƀŦŰſss7sœ#v Ŧ¢©žĄ“àà ’ƁŰƁ ŦŰ®¥¡8 Ű#vàà Ŧœ‚©’¹€k8‚¢ƁŦ‚ ſs ‚’j#ŮŰƁšſŦ‚œ¡€ƁŰƁ€kœŦv_’ ŦŰŰŮ‚©ŝűƁ€k»ű‚¢sƀsœ#€k8=¡‚¢ĄƁűŦ %v s©žƀ€VĄ“>Ɓv>¥ ŰŮ ©žƀ€VĄ“ ſŦűsvŰ®j ©Ąs¡ŰŮ€ksƀ€k Ɓ‚ €¡Ůƀ€k Ɓ‚ ®“¹ق¹’œ €¡Ůƀ€k “^¡ŮƁŦ‚¡ű‘©ű …¡“ ſŦŰŦ€sƁűŦ€¡ŮſsŰ …©œ‚¢ŭŰ€k©’¹ſs ſš‚ ‚© “ŸŮű‚ƀ‚d®¥¡Ujl ‚©ŮƁŦ‚€šƁ€© ‚8 €¡€ŦŰƁŦ‚ƀ€kُ©ž“Ÿ €¡ƁŮƁŦ‚®“¹ŰŦق¹’ ſs¡V©žž“ ‚ ŮŰƁš‚ ſs¡ű€s ې8 Ű’sſŦ€ ų‚ ‚Ůűű‚¢®¥¡Ujl ų‚¥©ž’¹Ą³sv_¢ ’¹ ſ“8>©’¹ٓ ‚€¡ű‚i ſ“űƁŰŦ“ Ůs8f©®j ƒ

€¡sٓàà ƀŮŦű€kƁ‚€ű‚’¥šĄŦ‚ààsŦ ƁŽŮsk©®¥àà ƒžƁ®k¹ƀŮsšſ“œšĄ‚<k ŦŰ’ŦŮƁŰ®¡“œƀsœš#®Ŧ“=ŦŰv Ůƀ‚©Ÿ ŰƁŮƁűŦ’àà_¡€ŦƁ©s€kk¹vàà>ƀŮs’ ŰŮsƀsœ©l« ƒž„¤ #€Ŧ€ŦŰŮŰŮƁٓ #€_¹ſƁ‚©ſšűŦŦŰ’¦‚©àà Ɓ€s¥àà_ŦŰ ŦŰ®s©¢“#ŮűƁ€àà“űŦŦŰƀs¢®ààlƀsœš ’¡s ŰŮƁŧ“¥‚© Ɓ«_s¡“¢®’¹ ‚žƁŰŦœ űĄs‚ƁĄs>Ɓ‘¹«àà_ Ɓv Ŧ…=sf ƁŰŦŮſš#…¥ſš‚ƒ©Ŧ‚ €Ŧ“ ?ŰűŦĄŮƁű’’ŦŮƁŰ#’8>< ‘‚ž ŽŮűŦŦŰƀƁ€ŦƁŲ‚ƁųsŮsàà “#v Ű 2#‘¹ŰƁŮ ’Ɓق¤ ŽŦű’Ɓ€k¹ٓ ŽsűŦĄ‚žŹ‚j©

قŰs¥ŦŰ’jŹ‚j© ſsk= ŽŦű#€šŰŮűŦƁ‚ž ſ“ v €k© ’¹ƀsœšv Ůƀ‚©Ÿ« ƒžƁ vàà ŰŮƁvàà ۀk®¹Ů“¹v=¡Ű®ƀ€¡ŮűŦ %€©_¹ſƁ‚©’ŦŮƁŰĄ“ilžűŦ³s€kiƁžŦ€Ŧ …‚© Ą“¢ſ“Ÿ€’¦®¥¡ …¹ŰŦ€¡€Ɓ€ki³s’ ſűƁق€ƀ€sƁۀŦvgœ ‘©ž’¦„¹€©k_’¹ ſs8>iŦű‚ Ŧ‚ ŰŮƁ€k8 Ŧ¢žs8 ŰŦŰƁŦ €k8 ŦŰš‘_ĄƁſŮŦűĄŮs ’ſs8>is¹Ɓ #€ق¹…ààŮƁŮŦŮƁ€ààk8=¡Ű‚àà“¢ƁŰűƁ 8àà ŰĄs©ſsj¡‚žsàà ’‚7 ’¹®sœk #ق¹Ż‚žŰŮŰŮŦŰŰƁšžs©žĄŮs űŦ€© Ű ’¡ŦŮƀŮ#v ŦŮ‚œ¡ŮĄŦƀ“© ®¹Ů“¹űŦ8 Ű ſ“Ÿ#ٓ7„ŦŰƁŦű“kƁŮŦŮ®‚© ŦŰƁŦ ųۓ قxkžƀűŦ€Ŧ’€k8‚¢ųűs‚© űŦ ſŦقĄ³sƁű‚®€ő€Ŧ’àà#Ůۓ ® ®œs vàà_ŰŮ#ق¹űsš®Ŧ“ilžƁv‚¢ ſ“ŸƁvàà ŦŮ’8 Ŧ‚ŦƁ‚àà ſ“ààŸ®8s ƁĄŦŰƁƀ‚lŸƁ³s’#€©_ ŰŮ®ƀŰs8àà

ŒƁ’¹žsàà #ٓ¡žsàà ŰƁšŮs¡^k‚ sſŦۀűsűŦ€©kàà ŦŰƁŦĄŰƁ³ŮƁ8àà Ű ŰŮŦŰƁŦƁ€ààšƁŦŰŦ€¡Ů’ƀsœ8àà ŮƁ‚¥àà_ űŦƁق¹ųűŦ“ààƁvf¢‘¡‚šƁv‚¢Űsààk¹

žŰslŸƁv>©vj>

öƍ«Æ¼ȜÆÀ

8 ŰſŮŦű ’ŦŮƁŰ’¹ٓ’8 œ’ŦŮƁŰƁŽŦű€“©žűŦĄ€kŸ ƀ‚lŸűƁŰ‚#€àà ſŦ‚¢ų‚¥©žƁ€¡Ů‚¢ŰƁŰs ſsű’¥šs»€ ®‚’‚…Ŧ€ŦƁ‚ŮŰűųŦ ٓ Ɓ€©¦©ž®ٓ ’ŮŰŮűŦ#€© ŰŦ‚ſŮŦű ^k ’s¡Ɓv ŦŮſƁŰŮŰŮ‘š®¡“¢#v Ŧ€ žsŝŦ‚ Ɓق¥ٓ ſs¥ ƒž… “¹#ٓƀ€k¢š #vŰų“űŦƁ€ ٓ=©ŮŰŮűŦ’ŦŮƁŰűƁŰ«¡ sŽŦű#€قŽŦű’‚7 Ɓ€€àà ſs_¡‚ž’j Ɓſ³sŦŰ’jƁ€š’ŦŮƁŰ‘àà©s’ŧš‚žƀ€¡Ů Ůs ƁŮŰƁšŮs¡’ŦŰŹ‚j© ‚žſsl¢s#€¡Ůſs¡‚¢ #ŮŦŮƀŰsŸƀŮ²’ŦŮƁŰŰŮsv €k©àà ’Ɓ€ ‚ŦŰŹ‚j© ‚žűŦ®¹€ŦƁ€k8 Ɓ‚Ŧ…šsvf¢ Ź‚j© Ɓ€ ƀ‚©Ŧ“ſšſsjŰŮ#v Ŧ¢…š ſs©ŰŮĄƁsŦŰٓ ŽŦű#€šŮƁ‚ſsŜšűŦ v ŦƀƁ€ŦƁĄs’Ÿ3%vf¢Ź‚j© #v Ŧ¢ ÆŮŰs©ƀ€¡ŮŰŮŧš€¡s“ſ“ŸĄŮ‚‚© Ŧ‚ŸƁ ƁŽŮ‚© Ą€ű‚Ŧ‚’Ÿ»®àà sſsŮs €¡s #€š€Ŧ“ “<s

‚²€ “7ƁŦ®žős ’¹ ‚Ŧ…k8 ¢‚‚>ŮŰs© ^kiž®œkž‚ŸƁŦűŦƁšűƁ ^kŸƁŮ€¡s=Ɓős¦¹sŸŮ“ Ąsű€¡šۀŦƁŦűŦƁšű Ąs Ů³“ž®œkقŽŮ ©žƁ‚©’ƁƁ‚ Ą³s’ ©Ɓق€kœŦv_ v_œŦ’

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

54


53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


www.afrina.com ¶fžËZ»Ê]{ÉÁ€]Á,Y€Ì¼m JUMEIRA J U UM UMEIR MEIR ME M EIR IRA OPP IR IRA OP O PP DUBAI PP DUBA D DU BAI BA B AI MARINE MARI MA MARIN MAR RINE RIN R NE N E HOTEL HO HO OTE OTEL OT TEL EL

Tel: T ell: 0 04 4 346 346 3933 3933 Sharjah Shar S Sh Sha har harrjah rja jah Mina M Miiin ina St. Stt. : 06 S 6 5692692 56926 569269 569 269 269 692 2 Sharjah Sha ha arrjah j h Al Wahdah: W Wahda ahdah: ahd h 06 h: 06 5334770 53347 53 347 770 Dubai Dub D uba aii Century Centu Cen Ce C nttury Mall: M Mall all: al llll:: 04 04 2967334 29673 9 334 967 3 ffacebook.com/afrinasweets fa aacceboo

51

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


sjk©

»Ůš®JŦ“ v ŦŰŦ€©ſsk¦j ŮŰs©i©ưű‚ŰŮƁ s™Ű’8 sàà 2Ůš®JŦ“ 3®¡sjk©àà i© ŰŮٓ ſŦ‚¹ŦűŦűƁŰƱƮv ¢űŦ„žſŦŰsb «¡űŦ…©sſs8 ‚l ƁſŦ‚lĄssjk©àà

#v Ɓ‚ſs“ſ“©i©ƴƮƮƁŮŰs©i© ‘s ưƳUàà ŦŮŰs©8 ŦŰŮs®¡sjk©àà i© ſ“©i©ġƯƮƁŮŰs©i©«¡ſŦ‚lĄssjk© ŰŮ ‘¡ŦųƁ‚»ųŰŦƒ¢‘¡Ŧ‚sk#vàà Ɓ‚ſs“ ſ“©i©ĢƮƮ’ſ“k¹ssſs8àà ‚l Űِi© #v Ŧƀ€© Ű %vàà Ŧƀ€ši©‘àà¡Ŧſs8àà ŦŮ’àà´ ŰŮ ’’¹v ŦŰs¥8àà ŰŮƁƀŮsàà ®jid»s™Ű sŶs7ŰŦĄŰŦ‚‚ŰŮƁƀ€© Ű®s>s©‘àà

©8 sžĄ‚8 ŮsƁŦ»v Ŧ¥_ŰsŸŮsžŮš ’©i¹€“©žĄŦ‚»‚8 Ů#ٓ ®skàà šųƁ‚ t©‚ŦŰs™ŰƁv Ɓ‚Ɓۏ¥_sų‚Ŧ“ ####Ɓv>©…i©ŧs’¹€k¹®®¡sŰs¹’

ٓ ®űsši©ŰslŸsƴƯſs8>sžƁŮſŦ‚¹Ŧ

ĄƁŰ®Ůss™ŰƁŰŦƒi¢s™Ű€jü €kk¹®vsŰssjk© ƀقž ŰŮ …àà¡sM ®ààfk ĄŦۓàà ĄƁŰsƴƯſs8àà>sžƁŮſŦ‚àà¹Ŧ ’Ŧېi©ŰslŸ’àà>i‘¡‚ƀűs #ٓ ®űsši©ŰslŸUŰƀقž ®idĄsi©‘àࡃœ¡sſŦ“ààk űŦ®l“s…=’¹®¡si© Ŭ‚ ’’¹ق¹®‚dƀقžĄƁŰ ſsaŰőŰs7ƀsssſšſŦ‚¹Ŧ #€k¹®Ŧ€©ž Ŧ€ %vàà Ŧ‚¡ű ®¡sjk© ƀƁ‚¢

ſŦ‚œ¡űs

ſŦق¢Űs¹

i©žs

Ų€ »®ƒŮŦ“»®Ůs®i»®_¡‚‚ü ſs¡Ű“`k®fb` ®Fs€©<

’ƁŰš®Ÿ’j

Ž´g8 Ŧ ‘¡‚àà>»Ą‚œ¡ƁŰs™Ű»®s¢€ű‘àà©Ŧ Ą€©jžslŦ»“isg

ƀŮŦűŹs7Ą€l

v_lƀŦŰ

ƁŰŦƒi¢s™Ű€jü v Ɓق¹s űskŦ

®¥s€jü

‘»“

sg¡‚š ‘©_Ŧ»®Ůss™Ű»‘Ɓ‚s™Ű€jü ®Ŧ‚œkšƀsœž»®j s

®k©Ŧ€jŦ

®csŦ€ ®

ĄŮŦűš

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

50


ſŦ‚¡Ŧ

€ €Ŧ“ ƀŮsšv=8¡sžv s ŽsŰُ8ưƴ

®iiHŦ‘©Ų´Ŧ‘¡Ŧ’©àà sĄŦ‚ #ق¹ſŦ“k ĄŦ‚Ą‚àà©¢©j`’àà¹vààf¢ĄƁ ſŦ‚ vsŦüƁs8ŧs=8Ŧ Ąsũo©Ɓſs sk Űs¹Ɓsۓ_¹ vàà s¡ŰŮslĄ“àà űŦſsšƀŦ‚j #ٓ ®žsŝŦĄŰ“lj

49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

Ɓ®Űs Ąsũo©ĄŦ‚ààv=8¡sž ƀŰŦŮŦ‘¡ŦŰs¹ۓ8 ŮŰŮſs sk Űs¹ #ŮŰŦŮŰŦ‚¹ Š¡skƀsœàà_¡sM®¡sž‚®ààsŦ‚ ‚ààœ¡Ů űŦ ŦŰ ũs“àà Ɓ ®8àà Ů Š¡sk»®œk‚ŪŦ‚©Ąsàà’s‚ ſŦ‚lſs8àà ŦĄ‚œ ق¢Ɓ®8àà Ů

#ٓ ®ƀŮƁƒŦv=8¡sž vàà ŦŰŦ‚‚¢Ŧ%ق¹€©¹o®sŦ‚ Žs>ŦĄŦ‚ƀ€àà ĄŰŦ¢ź€Ű gü®Űs ‚œàà ق¢ŧààŰŮ Ą‚Ŧ‚ŰslŸ€àà Ű€kűs©»Ů“àà ſŦ‚lſs8àà Ŧ®8sŦĄsààvŚŰŮ #©8> Š¡sk»®ààœk‚ŪŦ‚©¹‚àࡀ ſŦ‚lſs8àà ŦĄ‚œ ق¢Ɓ®8àà Ů ĄŦ‚ ĄŮŰŦ€s8àà Ŧ €ààkŸ‚ %ŮƁƒŦ «¡űs©ŮۓĄsvŚſŦƒ©‘©©d ƀ€_ſƁ€ſŦ‚l€ks‚làà ſ´¹ v=8¡sž’¹€ Ű®‚c’sŦv Ŧ vŚŰŦƒģƮűŦ…©€kűs©ۓ_¹ #v Ŧ ŪŦ‚àà© Ąsàà’s‚ ƀŰsààŰŮ ĄƁ Ų´ŦĄŦ‚ſŦ‚lſs8àà Ŧ®œk‚ ŰŦ‚’¹s€ld8‚©…7kſŦ‚àà

ſŦ‚lŰŮŽs>Ŧƀsۓ¡‚làà v Ŧ ĄsۓĄŰŦƒ¢‚%vf¢»Ů“ ŰŦƒ¢‚ Ąsƀű“űŦ€àà¡ŮűsƁĄŮ‚ààœŦ‚l

¹‚àࡀ%‘àà¡´šààžsàà ®8àà ŮŠ¡sk»®œk‚ŪŦ‚© ſŦ‚ààlſs8àà ŦĄ‚œàà ق¢Ɓ v s vàà ŮŰُ8ưƴ%vf¢ ’¹ŮŰŦŮٓààƁſŦ‚l‚làà ŰŮ ũ´©làà> ĄsbŦ ũۓààŰŮ ’ƀ€k¡šŽsàà s¡Žs>Ŧ®¥s #€k Ű®ĄŰŦقƀ‚l “¢Ɓvf¢ŰŮ®sŦ‚‘©àà>€jü »’8àà ‚»ŰŦ€¡ŮĄs8űŦs‚¡Ŧs 8ƀVƁ‚ž«¡»Ą€© ŰĄŦ‚>ŦƁŰs¹ ĄŮŦ€dſŦ“k’###Ɓſs8àà Űsj© Űsc8ŦŰŮ’¹ق¹Ůsàà¡s8‘¡ŦűŦ #€k8>®¥sžŦƁ†©`Ś ٓ“ĄsvŚŮŦ€ààdƀŰsŰŮĄƁ ưĢĄŦŰŦŮſŦ‚l%vf¢ƒ©ſŦ‚ààlŰŮ Ɓs8űŦààŦ®8sŦvààŚŰŦƒ Ąs8‚¢ŦƁv Ŧ‚¡¤sjlƒ¹Ŧ‚ ĄŰŦقƀ‚l’v sàà vàà ŮŰŮ v©‚ ’€¡€vŚŰŦƒƯƮ»€k ‚


ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

48


47

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


®‚¢‚

‘©űŦŦېàà_ Šàà‚%~àਖ਼“ #€©ƒŲ€đ"ē‚¡“`

ų“v>

µÁ|m Á Ö»€³€‡

#ٓ ®’s™Ŧslš’ƀ‚l«¡Űs‚Ɓƀ€ ŸƁ‚ ġűŦƀs© Ąsƀ‚l#D‚¡“`%ŧŦ“

‚8_©€“ ®€kk¹®v¹‚Ůs¡űt© sƁ€kiĄs¡ŰĄƁŰ’¹®¡sŰsb‚8 s¹‚ƁŰŰŦ“ ’¹®s>¹ƫ #€k8>ƒeŰŮſ“ ſ€ ’8G‚b ŵ‚dŰŮſŦ‚œ¡ŮűŦ #ٓ ®’8 s ſs8¹űŦ#ٓ ®Mv Űفs¹űŦŲsk¥ Ŧƫ #€k¹®®_¹Ů“ ٓ ’ſŮű…©sƁƀ€ ſš®š®œŦ“¡Ůwsŧ‚gĄƁŰŧƁ‚_«Ÿ“¹ƀ‚b«¡U=¡Űƫ #€Ů®…¡ŦƒŦ‚Ŧ‚€`8fŦŰų“¢ŰŮٓ“ĄsĄ‚8¹sſ“€űŦƀŮsf8 Ŧvs>¥¡ˆgƫ #¡ŰƁš®ŰŮv¹‚’ŦŰ’ia® Ŧ€©ű®€k=7®8Ɓƫ #ŮŰŦŮ®7`Ž“i ŮŰs©i©ƯƮƮƁv Ŧ‚ƀ€©¦©žsŰsſsl‚“©¤s¹‘¡‚8¡“űŦſs>Ŧƒeƫ #€k¹®’ijſs>Ŧ’®œ Ÿ“‚űŦ‚8_©ق¤ ‘ŰV^ ƫ

Ƴ ġ SUDOKU

® sk ƀ‚lŸ

Æv>©¹’id8ƀ€k¹Ŧ‚ž‚¡“`’¹€©Ů†©=_€©Ŧ“®s¡š #€¡ŰŦœőŦ‚8 Ŧ’Ŷs7ŰŦő“„©ŰŮŦŰٓ sž

###€©8>ŦŮ®s¡š Ʋ ư Ʊ Ƴ Ģ ư

Ʋ ƴ Ʋ Ģ ġ ģ Ƴ Ģ Ư ư Ư ģ Ʊ ƴ Ģ ġ ģ Ʊ Ư Ģ Ʋ ģ ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

44


ĄŮs`8Ŧ

ŰŦűsƀŦŰŰŮ€¡€ĄŰsDƁŰٓ ƯƱ ®k¡ƒœ¡sƁĄűs “’ۓàà_¹®“jgƁjſs¢Ɓs €šŰs¹Ɓ€¡€ĄsààƁŰٓ ŮƁŰƁƁƀٓàà ‚ĄsƁŰٓ űƁŰĄsŮŰŦ€s8 ŦűŦv “àà ź‚`…s¹‚ƀƁ´’¹ v¹‚ ‘¡Ŧ€¡€ũ³“`ü%vf¢»€àà sŰŦŮۓ ‚ſsl #v ŦŴ“` ‘¡ŦŰŮŰŦűsűs©Ą“œ= sž ‘¡Ŧ%ق¹ſs©2ƒ©Ůƀ€k_¹3Ŵ“` ŰŮ»ŸŰŦű’¥¡ ƀ‚lŰs=tàà ŦġƱƮũۀsĄŰ““űŦŽ“`ü Ɓv‚àà ©ckŰs¹Ů“ 8àà>© ĄŦŰŦŮƁق® đĆąƁđĒƐ8àà>© ’ƒl<Ąsƒ‚‘©k¦j #v ŦƱƁۓ¡®b©üv>¡űŮŰŦ€s8 ŦĄŦŰŦŮƁƀٓ »2ƒ©Ů3Ɓ2đǞƀ€k_¹ſ“©s¹3ƁŮ’¥k¡Ŧſs©sĄƁ »Ů“ ®’™‚ŰŦűs’ĄŰsŽsàà ƀsۓ¡‚l €¡€>2s¡Űš3Ɓ2€kl 3Ąsſ“©s¹%€ ‚¹8 #v ŦŽƒ¡ŮƁŰٓ ſŦ‚¡Ŧ® ‚¤j¹ƁĄŰsũ³“`ü €kWۀۓ“űŦĄ‚àà©¢ƀ‚ls2€klàà 3ſ“©s¹ ®b©üv>¡űŮŰŦ€s8àà Ŧٓ ĄŰs=tàà ŦƱƳƮ űs©žsWĄ“œ=àà sžƁƀق¹tàà>¹ƒ©ŦŰƱƁۓ¡ ’Žs>ŦƀsŮŦقƁŰٓ ‘¡Ŧ»v Ŧź‚`ŰŦűs #€¡š®ŰŦűs

43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

ſŦ‚¡Ŧv¹‚àà s‚¡€%Žƒ¡ŮƁŰٓ ſŦ‚¡Ŧ®“jˆŦƁŰ v¹‚ ‘¡Ŧ€¡€Ž“`üƯƱ’™‚Ɓ€©“űŦŽƒ¡ŮƁŰٓ ’gs ®ſŦ‚¡ŦĄűsàà ƁŰٓ vdk¡ŰsŰŮ’¹ŮŦŮ‚7 #v Ŧ űs©’ƀŰsàà ŦsƁ‚àà7 ‘¡Ŧž´ŦsàໟŰŦű’¥¡àà s űŦv¡sjƁ€©“…àà¡ŦƒŦv©jŦ’ƀŰsàà ŦsĄƁ ũ³“`ü’¥k¡Ŧ‚€©¹osƁ®Ŧ‚¡Ŧ’¡s‚ ƁŰs¹ ũ³“`üűŦ®“k8Œ© Žƒ¡ŮƁŰٓ ſŦ‚¡Ŧ€¡€ ŰŮ%ق¹Űsl Ŧ»Ů“ ®s ŦŰĄ‚sàà>ƁĄŰs Ž“`üvf’™‚€s sĄŰsũ³“`üƀŮŰ »2ƒ©Ů3Ɓ2đǞƀ€k_¹3ª©ƁŮ’¹ٓ©Ŧ“ €¡€ ŰslŸŰŮ2s¡Űšſ“©s¹3Ɓ2€kl ® ‚¤j¹ſ“©s¹3 #ٓ ®s ŦŰ® ‚¤j¹ƁĄŰsŒi8=ª© ƀ€kàà_¹%ŮŦŮ’ŦŮŦŽƒ¡ŮƁŰٓ ſŦ‚àà¡Ŧààs‚¡€ vàà>¡űŮŰŦ€s8àà ŦűŦĄŰŦŮۓàà ‚sààđǞƲĄŦï »ġƁۓ¡ŮŰŦ€s8 Ŧ’sgŰŦv©isƁƱƁۓ¡®b©ü ’“sƁŮŰŦŮŰŦ‚ſۀŻ“Ąsƀ€kàà_¹ƀŮŰŰŮ ĄŦ‚ŦŰ®“ Űs©>ŰŦűs»ſšĄs®¢²¡Ɓ® ‚’ #©8>ۓ`8ƀ€k_¹‘¡Ŧ


ũs7kš

ϦҨ΍ΰҨΰϋ̵ΎϫϪ ̪Α ̮Ҩ̫ΎϣΎΑ΍έ̶η ΎϘϧ ΪϴϨ̵̯ΰϴϣ΁̲ϧέ 

ήγϡ΍Ϊ̯ΎϤηήψϧϪΑΎϫϪ̪ΑˬΎϫϪ̪Α ˮΖδϫϥΪΑϡ΍Ϊ̵̯΍ήΑ

ŮŦŰš

Űs¡űss¡Űš

Teddy Bear

Teddy bear, Teddy bear, run upstairs, Teddy bear, Teddy bear, say your prayers. Teddy bear, Teddy bear, turn out the light, Teddy bear, Teddy bear, say good night!

ĄŰ³s ss

ſ“>sƁ€7l ٓk_

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

42


Űs`ũ´j »Ą‚©¢®Mƀ‚lſšűŦ’¹®8‚®ŦŮ®¬©%ſ€k« Æv ŦſŦ‚œ¡ŮĄƁűŰš ®¡Ŧű‚©®iĄsš%ƀ€k8 ‚ ^k €¡s»€©k¹Űs>œk ŦŰƁŦ€©Ŧ“ ®‚¢Ŧ%~©>®>© #v Ŧƀق¥®sk¢Žsüsٓ ’¹€ƒƁŦ’®>¹ŦŰŽƁŦ Œ˜s sšIs %ƀ€k8 ‚

sj ƀsœűŦũŦŰsŦ

sj Ɓs

vs¡Ůs¡Ű“žĄsš

’®¡s©“Ɓũ“sſƁ€ŦŰI€žŮŦŮſs‚%‚©7¹ųƁۓ¹ #ٓ ſŦ‚¡Ŧős űŦ®8j>I€Ą’¥’¥sà€Űs¤ ős ٓ7Ąsš%ƀ€k8 ‚ »®Ŧ‚¢ſs¢€kŦ“ ŰŮŶs7ŰŦ’i<sſŦƒ¡ƒsjà ‚8à_©’Ÿ‚Ŷs7ŰŦĄs8à ŦŰŰŮsjà Ɓs’üf ũŦŮsg8ŦűŦsàſ€à ƀs¢šƁ‚8à_©ũs´ ŦĄŦ‚ŋfb#và Ŧƀ€à ’8‚¢‚c ®¥©Ɓ‚8¥ŦŲŰŮš’às¡Ɓ’dŦ‚Ŷs7ŰŦfacebook’üf’sjà ũŦŮslkà_©žƁ #€© sŶs7ŰŦŰŮssʼnńįļĬŀƢıňŕıĭĬŕ#Ĭı facebook.com/ertebatpublishing

41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

ƀsœ‚ ®iĄsš


sj ƀsœűŦũŦŰsŦ

sj Ɓs

‚s¡Ű“ž©>Is

s’ààsg s

»€à sƀٓšŲsj8Ŧ’’¹Ąƒ©Ÿ»ŮƁ‚ŰŦàœ»ŮƁŰ®và ŮűŦ’Ÿ‚à #v ‚s7¡ű…k8 Ŧ€ ‚œŦ“ۀgŦƁůĄsš%ƀ€k8 ‚###®¢€ű®8»€ s’Ÿ‚ ®¡sl>fŰŮŧ‚™ũ‚ Ą“ĄsŰsŮŦ€d’ÆžŰŦŮv ƁŮۀgŸ®Ɓ€© ’¡€g###’“Ŝš“ƀŰs8à ®Ÿ‚ŮŦ€dƀƁ´’®à_¥©‚j‚ šs’¹ Ą€©d ƀűƁ‚©Is %ƀ€k8 ‚®©ü¡ž‚>j Ąs¡Űِ8is #€s®s¡ŰŮŰsk¹űss »Ů“ ®ŰƁŮ’Ÿ‚s¡ŰŮ ^VŰŦsŜŦIs %ƀ€k8 ‚‘

Ą€7ŧ“gd¡Ąsš

žsWŒà©“űŦ»sàl‚žsàW®à8Ɓ»và s7¡ű’àŸũ“¥à ###ž€jü ‘©űsũŰŦ€8 ƁŮ####€ƒsv¡sl©s‚l ‘©űsIs %ƀ€k8 ‚

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

40


ĄŮs`8Ŧ

®k©ŸſŦ‚¢Űs¹®“sۓa Žsj "ſŦ‚lƀŦŰŮŦűšŰŮ

®dsk»ŰŦ¢’¡s‚ ٓ ®€gdk„sk¡sŮŦŮŰŦ‚ ƁŦ®“sƁ€k¹®ĄŰŦ¢’¡s‚ ĄŦƀVƁ‚žŰŮŦŰ #€k¹ŧs=8Ŧųٓ ŦŰ…Ŧ‚¢Űs¹’¹v Ŧ ®k©ŸſŦŰŦ¢’¡s‚àà ’¹‘¡Ŧ’ààƀŰsàà Ŧs®Ůs €k8àà>©Űs¥sj©ž»Žsjàà "ſŦ‚lƀŦŰŮŦűš«¡űsŰŮ »€kk¹®v©d7®Űs ĄŰŦ¢’¡s‚àà ‘©Ŧ“űŦƁ ’“¢¬©ƀVƁ‚ž‘¡ŦŰŮ®k©Ÿ‚¢Űs¹Ą‚©¢Űs¥%ŮƁƒŦ #ŮŰŦ€ſsۓ_¹®i ŦŮ‘©Ŧ“s®ssk ĄŰŦ¢’¡s‚àà űŦĄűsàà ‚l ƁƀŦŰ‚¡űƁſƁsààd ƀŦŰŮŦűš«¡űsŰŮs®k©ŸĄŰ³Ůſ“àà©i©ġƮƮŮƁ€ Űsš‘¡‚ šŲs Ŧ‚%vf¢ƁŮŦŮ‚7 Žsjàà "ſŦ‚l ‚¢Űs¹‚fĢƮƮŮƁ€ĄŰsŽsàà ƀsv_l7¡ŮŰŦŰŮ ŽsŰŮ’¹vàà ŦŮv©sdۓ¹ƀVƁ‚ààžŰŮ®ààk©Ÿ ‘¡Ŧ®k©ŸŰŦ¢’¡s‚àà v©sdĄ€k¹©Ů’‚™s #€k¹®® ŦŰ®ƁƒĄ€ƁŰƒ©ſŦ‚¢Űs¹Űsš

39

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

Ųs Ŧ‚%ق¹~¡‚`Ąűs ‚l ƁƀŦŰ‚¡űƁſƁsd ĄŰ“àà_¹’¹®sű®Űs ĄŰŦ¢’¡s‚àà ‘©Ŧ“ ſsۓàà_¹®Ŧ‚jƗĄŮs`8ŦĄsƀVƁ‚žűŦ®¥¡ŰŮ ĄsƁ‚©‘©oŰŮ€Ŧ“®»€k¹®ĄŰŦ¢’¡s‚àà

Ɓ€k¹ƀŮsf8àà Ŧƒ©ųۓ_¹ŮŦ‚ŦűŦٓ ®sàà>Ŧ ®Ŧ‚¡ŦŰs¹ĄƁ‚©Ą‚©¢Űs¹’s®ssk’oàà>‘¡Ŧ ĄŮŰŦ“ŰŮ’87Ŧ%vààf¢Ž“;àà>žsg‘¡Ŧ#ŮŰŦ€ƒ© ®Ŧ‚¡ŦŰs¹ĄƁ‚àà©űŦſŦ“®‘àà©‚ Ŧ“sƒàà© ®Űs ŰŦ¢’¡s‚ v¹Űsàà_s’¹®¡sƀVƁ‚žŰŮ #ق¹ƀŮsf8 Ŧٓ ®’8 s

Ąssk‚¡ű’dàà “Ɓv sàà v¹‚àà ààs‚¡€ űsŰŮ®k©ŸſŦ‚àà¢Űs¹ۓa»Ű“àà_¹gƁj ®“sƁž“ ‚Ą‚ŦŦŰŽsjàà "ſŦ‚lƀŦŰŮŦűš«¡ %vàà ŦŮŰsl ŦƁقjàà ‚„sk¡sĄsŮŦŮŰŦ‚ŰŮ Ą‚©¢Űs¥ſٓ®“s‚©‚àà®k7®¡s‚cŰsl Ŧ űŦ®¹s»„sk¡sĄsààŮŦŮŰŦ‚ŰŮ®Űs ‚àà¢Űs¹ v ŦĄŮs`8ŦĄsŮŦŮŰŦ‚ˆ¡Ŧ‚ űŦŮŦ‚Ŧ®s¢šs ŰŮ®k©ŸĄŰŦ¢’¡s‚àà Ŵ“` ŰŮ’o>‘¡Ŧ’¹ Ɓvàà ŦŻŮsƒ©Žsjàà "ſŦ‚lƀŦŰŮŦűš«àà¡űs #v s ŮŰŦƁ®“sŮŦ‚¡Ŧſš’ſŦ“®M «¡’¹®sű%vààf¢Ąűsàà ‚l ƁƀŦŰ‚¡űƁſƁsd

ƀŦŰŮŦűš«¡űsŰŮƳƯŽsàà ŮƁ€űŦ®k©ŸſŦ‚¢Űs¹ #€kk¹®v©sdŽsj "ſŦ‚l ’d “Ɓv sàà v¹‚àà s‚¡€®Ůs€jŦ tib‘¡Ŧž´ààŦsۓàà_¹gƁjĄsààsk‚¡ű «¡űsŰŮ’à๑¡Ŧ’’àà“s%vààf¢Űsœ‚7 ’àà ŮŦŮŰŦ‚ààtààsŰŮsàà®k©ŸŽsjàà "ſŦ‚lƀŦŰŮŦűš ٓ“‘©Ŧ“7 €k8àà>ŰŦ¢’¡s‚àà „sk¡s ®s>ŦĄsƁ‚©űŦ€kŦ“®®Űs ſŦŰŦ¢’¡s‚

#€kk¹ƀŮsf8 Ŧƒ©ٓ ۓ_¹ ‚®k7sàà‚cŰsl Ŧ® ‚’ààƀŰsàà Ŧs®Ůs ƀŦŰŮŦűšŽƁŦűsààŰŮ®k©Ÿ‚¢Űs¹ģƮƮŮƁ€ààv©sd ˆ¡Ŧ‚ ŰŮs®k©Ÿ’¹sŝšűŦ%ŮƁƒŦŽsjàà "ſŦ‚l ƀVƁ‚ž‘¡Ŧ®¡Ŧ‚Ŧũs©ijŰŮ®7 skv‚ ®“k¹ …s¹ƒ©ŦŰٓ ĄsààƁ‚©űŦĄŮŦ€d®8€ààŰŦ€ #€ŦƀŮŦŮ


sl¡€kűs©

sl¡€kűs©vj>ŰŮ®l¢šūŰŮvlž‚8üſs¢€kŦ“ €©¡s‚„¥s¡©j¡Ŧ’¡‚_‚8Ů’ŦŰٓ ‚cŮۓUŋfb%ſsœ¡ŦŰĄsl¡€kűs© Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € Ű®ĚsŸ’ſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©‚ €©¡s‚sŲsWƮġ"ƱģƲƮġƯƲƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k űƁŰ‚l Ưư%’7k ’ ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡źŶs7ŰŦ’¡‚_ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl»š¨Ī info@ghodousimedicalcentre.com 8ſ“© ŦƁŰűŰ’ˆi>vsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’ #ž€©kűs©ĄŰs¥jvl ƮĢĢ-ƴƯƱĢƴƴƲ%‘fi ۓŦƁ®àà>©iœŦſsààű’ààˆiàà>®Ms ’àà #¡€kűs©ĄŰs¥jvlĄŰŦ€s> ƮĢĢ-ƳġƴƯƴưƯ%‘fi

‚8k ®8© ƀŮƁ€ü ŰŮ Is ’s=j ’ #¡€kűs©ƀ‚¡Ů

ƮĢĢ-ƲƴƲģġģư%‘fi

»vsŦĄŦŰŦŮ®¡sšs¡Is ’ »®>©iœŦ ſsű ’ ˆi> ſ“© ŦƁŰűŰƁMICROSOFT OFFICE ®8>¡Ű“ v¹‚ ŰŮ ĄŰs¥j vl #¡€kűs©’ “b‘ŦƀŮƁ€üŰŮ

Ʈġ-ġƱƴƯƲƮƮ:‘fi vl»«© ´¹ĄŮs®‚®¡sš ®“` ųű“š  skŰŮĄűs>€ OLD TOWNƁDOWN TOWN #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

ƮĢģ-ƯƱƲģƳƲĢ:‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

ƁźŮ»œŰŦ Ąűs 8¡Űő“¹ ĄŰs¥jƀŮsš #€ s® ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ:‘fi

»®sۓŦ’ˆi>»Ų‚s>ƁŰŦ€s>®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšvƁ’j©ũۓ’ ƮĢĢ-ģƳĢġƳġƲ%‘fi ۓŦ’ˆiàà>»’sk©“¢ƁvsŦĄŦŰŦŮ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®sƁĄŰŦŮŦ ƮĢƮ-ƴưưƳưƳƯ%‘fi ſsű’ˆi>»’sk©Ŧ“¢ƁvsŦĄŦŰŦŮ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšĄŰŦŮŦۓŦƁ®‚ ƮĢĢ-ƲƴĢƮƮƲƲ%‘fi

žŦ€=8 Ŧ

’‚f8

#€ Ű®ųƁ‚’ŽƒkžűŦ“ĄŮŦ€d ƮĢĢ-ưġƱġƲƳƲ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’őٓ¹ŻsŦ¡s ƁĄŮŦ€d ƮĢƮ-ƱġƱƱưƯĢ%‘fi #¡€kűs©ƀ‚¡ŮƀŮƁ€üŰŮIs ’s=j’ ƮĢĢ-ƱġƴưưƳĢ%‘fi #¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮ»Is ’s=j’ ƮĢƮ-ƯġƯĢġĢư%‘fi

ĄŰs¥jƀŮsš

’ˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ»Is s¡sšĄŮŦ€d’àà ’¥7àà ŰŮĄŰs¥jvl»®¢€k¡“¢Ɓſsàà©‘àà #¡€kűs©®“¡ƒ¡“i hr@physique-tv.com űŦŰs¹ű“<ĄŦŰŦŮ»«àà ƒ¤Ŧ€Ů®Ms s¡sš’

ſsű’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’‚DsƁ«©Ŧ‚¢»®àà>©iœŦ #€ s® ƮĢĢ-ƱƮƲĢƴƯƴ%‘fi

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

’ Ąűs>€ ®“` ųű“š vl ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšſŦ“s

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi „¡Ű€vl®¡sš »Űs¹’gs sĚsžŰs8©¢ ’Űs ſƁsdƀŮƁ€üŰŮ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƴƮƱƱġƱƲ%‘fi »®g© “Ůs8 Ŧ®¡sš ®“` „¡Ű€vl ۓ8k ƁƒŦŰŮ»Űs8©¢»“s©ž #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƲƮĢƯƲƯƳ:‘fi

ƮĢģ-ƲƳƴƳƮģƮ%‘fi

űŦ’>Ŧ‚űŦ©`ü8ŦŹŰs»’>Ŧ‚ſsűŲۀ®Ms Ʈ€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’8‚_©žsĄ€87

ƮĢƮ-ƯƱĢĢƯƮģ%‘fi »’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€’ˆi>®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ġưƳưģƲƱ%‘fi ųű“švl®¡sš ƁĄűs ſ€®“` ĄűŦ“ĄsųűŰƁ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢģ-ƲƳƴġƲưƮ:‘fi

ˆi>»ŧs¡ŰŦűsĄŮŦ€d’ ®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ®‚s¡Ɓ®>©iœŦſsű’ ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš ƮĢƮ-ƴưƳƳġƯģ:‘fi ƮĢƮ-ƳƳƴĢġƴƲ:‘fi ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

38


ſs<Ůs©i

ž€k¢©i‚fģsġĄŦ‚žű³ŮŦ“ ž‚¢ĢƮƮ%ˆ “8ſs<Ůs ž‚¢ưĢƮ%ſŦ“=8 Ŧs€kf “¢v “¢ ĄŰ“=ž“  sƯ%ƀ€ ŭ‚ űs©ž ĄŰ“=ž“  sƱ%®i>ŹŦŮűs©ž ſs<kŒ`%«_¹ ĄŰ“=ž“  sư%ŹŦŮŸskd #€¡ƒ¡‚ŰƁŮŦŰž€k¢’sfƁ€©k¹ ſs<kƯ%?‚ €¡ŰŦœƁ€©¡Ŧƒf©àà©i’Ɓ€©k¹…¡ŰŦŰvàà “¢ žű³ſŦƒ©’%«MƁfi»’“ŸŮŰű s€©ƒũ€àà‘¡ŦŰŮƁ€àà “<’g©ŮĢŮƁ€àà €©¡Ŧƒf©Ą€ŰŮŦŰ«ààM#ŮƁ‚’ſsàà_¡sƀƒ ’©lű‚

ĄŰŦ€gƁ’“ŸŮŰű»«M»űs©žـ«¡sŦŰv “¢ ©i#ٓ ź‚ ‚v “¢Ɓž€k¢®¢ƒ®ˆg’¹ „¤àà »Ů“àà ’Ɓ’8=žŋis¹sàààà¡ŰŦ¢®ŧš ‚¥ s€Ŧ“8v Ŧ“ ®>¹‚¢Ŧs€ sۓàà €¡s7 #Ůۓ= ©k¹®’ààgi’gi’8‚¢vàà “žŦŰsààls<Ůs Ɓƀق¹ŹŦŮŦŰ‘ààƁŰs¡ƀ‚¹€àà ƀŮsš’¥k¡ŦűŦ„ž Ɓƀق¹‘©˜ƒ‘©ŸŰŦŮs„¤àà »¡ƒ¡‚©©iĄƁŰ #€©k¹ſsų“

žű³ŰŦ€g’%ŹŦŮűs©žƁŹŦŮskd

?‚»©k¹®ŭ‚ ‘ƁŰĄŰŦ€gŰŮƁ©¡“àà ® űŦž“ Ɓٻٓàà ’ŋis¹s¡ƒž®vàà “¢sŦŰ ĄslŦ“=8 Ŧ’¹ƀ€ ’8=žv “¢Ɓƀ€ ŭ‚àà űs©ž s©k¹®’ŧ“¹v “¢s»¡ŦƀŮŰƁšſƁ‚©ŦŰſš Ɓ©“¹®’s¢Ŧ€ŦŰsls<Ůsٓàà ŰŦ€_¹ ’ŦŰ«_¹€ «k ®j¹ƀق¹Ŷ“i=vàà “¢s Ɓ©ű®lƀق¹’s™Ŧ®`=àà ’´ſŦƒ© ŹŦŮűs©žƁŹŦŮŸskdsŦ‚šĄƁŰƁ©_¹®ź‚ ŰŮ #©k¹®‘©˜ƒ »©ƒſš ŦŮŦŰ«_¹Ɓ€àà sŹŦِ©i‚¢Ŧ%’8¥ #ٓ ®ƀ€¡‚ƀ€¡‚©i ŦŮŰŮ«_¹

ـ’àà Ɓũs“7Ɓƀق¹’s™Ŧvàà “¢ŧš’ŦŰ €¡ŰŦœƁƀق¹’s™Ŧſš’ŦŰƀ€àà ŭ‚àà űs©ž #ك¤ŧ“ s ©k¹®’s™Ŧųš’ààƁ©¡“àà ®ŦŰ?‚³s ųš ŦŮƀقàà¹ق ŦŰũs<¡ƒ7àà »Ůƒ¤ŋis¹sàà #€8f©sŋis¹ųšs©ű®lt‚Ɓ¡ƒ¡Ű® Ɓ¡´ũŰŦ‚ĄƁŰ’¹v>‚8lŰs¥ji’iàà ųš #€8f©sŧ“ sك¤¹¹»Ůs¡űũ€ŰŮ ’s™Ŧųš’ààŦۏfiƁ«ààM7 Ąsààl8ŦŰŮ #v>ƀƒ€kŋ“jdŰs¥ji’i ųš»©k¹® 37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

’©lű‚

¡ƒž®ŦŰƀ€àà „© 7tàà űŦ’¹s©“ƁŮ“Ş Ąƒ7 €d#ٓ ’8=žsƀŮƁƒŦƒ©ŦŰŲ€„¤àà

#ك¤sƀŮƁƒŦŦŰƀ€ ق s¡Ź‚ŧš’¥©ۓŰŮ#¡ƒ¡Ű®Ŧېis¡Ź‚ààŧš ŮŦ“’€s‘ƁŰ’sj©ž#$Ģٓàà_ƀŮsf8àà Ŧi #ك¤sƀŮƁƒŦŦŰųš’8 Ű„¤ #©¡ŦƒŦ® ŦŰŹŦŮskd€dƀŮƁƒààŦŹŦŮűs©žƀŦ‚jŦŰ’àà“ŸŮŰű ¡´ũŰŦ‚s#©k¹®’s™ŦųšŰŮ«_¹ƀŦ‚j «_¹s€©Ŧ“®ŦŰųš#€8f©sųšs’8àà Ŧ¢ #€©k¹‘©¡ƒ®8©Ÿs©“ƁŹŦŮskd»€©f ƁŮŰű

 žű³ŮŦ“ ſs¥8 ŦƯ%ƀ€k¹v “žž€k¢ ž‚¢ưƮƮ%v “¢ ž‚¢ĢƮ%®Ŧ“©‘ƁŰs¡ƀ‚¹ ®j¹%«M ‘©˜ƒĄŦ‚%‘©ŸŰŦŮŰٓž

’©lű‚

€¡ŰŦœƁ€¡ƒ¤űs©ž«¡sŦŰſ“ji“s¡Ź‚s¡v “¢ €©Ŧ“®®8 “¢Ÿ“‚űŦ©i’©lĄŦ‚#ٓ «k #€©k¹„© 7t űŦŦŰž€k¢»€©k¹ƀŮsf8 Ŧ €©Ŧ“®ƀقà๒s™Ŧſš’ààŧš‚8©ƯyĢŮƁ€àà ¡´ũŰŦ‚sàà€¡ŰŦœƁ€©¡Ŧƒf©ŦŰvàà “¢ŧš űsž€k¢Ąs’ŦŮƁ€àà¡s©ŰŮſšŧsds»€àà “< ’i‚‘¡ŦŰŮ#€©¡Ŧƒf©ŧšűsٓžű³‚¢Ŧ»€“ #ŮƁ‚‚ s€©k¹’s™ŦŦŰƀ‚¹ ŮŰ®sűŦŦŰſš€©àà ŰƀŦ“GŮ€’’¹ſšvci

’8 Űųš

žű³ŮŦ“ “i©¹Ư/Ģ%ųšĄƒ7

ٓŞ’8>«¡%ųš’8 Ű ’sj©ž«¡žŦ€¹‚űŦ%s©“ƁŲ€ žű³ſŦƒ©’%«_¹

Űs¥ji’i ųš

’©lű‚

 ſšŧš~7Ɓƀق¹„© 7t űŦŦŰs©“ƁŮ“Ş žű³ŮŦ“ »Ů“àà ƒž©s€¡ŰŦœŦŰũs“7Ɓƀق¹ŵ“ŦŰ %ƒ©k_¢»v7 »ūskfàà Ŧ»Ą‚fd»ƀ‚ųšĄƒ7

ŵ“ŦŰſšŧšŰs€kŸU=ž‘©ŰŮ’¹vàà Ŧ‚8l “i©¹© ƒž©Ŧ€ƒ©ŦŰŲ€»Ů“ «7àà ũs“7s€©k¹ “i©¹©%ĄƁs>’ŋ“j<Ų€Ɓs©“ƁŮ“Ş ŧš®s©àà s€©ŦقœŧšŰs7¥¡ŦŰſšĄƁŰƁ€àà©k¹ ž‚¢ƯƮƮ%?‚ #ŮƁ‚sl €űŦŲ€ “i©¹©%ſŦ“=8 ŦſƁ€v “¢ €¡ŰŦœ’“ŸŮŰű®ààj¹Ɓűs©žـ«¡sŦŰvàà “¢ ـĢ%űs©ž Ɓ€©k¹ūŰs ŧšűŦŦŰvàà “¢v=ž’¹®j¹»Ůƒ¤s žű³ſŦƒ©’%’“ŸŮŰű»fiƁ«M v “¢„¤ #ٓàà ’Ɓž‚ŋis¹s€©“¥ŧ“


ŰŦŮƀűƁŰv´

ſsaŰőŰs7ƀs®¡Ŧ¡VŰ ŰŦ€gƁŸ“àà’ĄŮsàà¡ű’àà“ ’8àà ŦŮŮۓ ®’¹®¡Ŧ #€ s sààlk’ààĄŰ“àà ‚ž wààs €ààŦ“® ®sjàà>t©àà š ’¥iٓàà ſ€’ €àà Űs€Ŧ“® ŰŮقààĄ“ààkd őŰs7 ƀs Ž“

ƒàà© ſsààaŰ #€ s’8 Ŧُ Ŧ€ űŦ’¹®àà¡Ŧàà¡VŰ űŦ‚àà8j¹ŰŦ€ààg‚ààc ŽŮsdsŦƀٓĄŮsŠŦ“ €àà s®ŰŦ‚‚ſšũsàà7©¹‚ ŰŮŽsdƁsàà ŦŰق€ààŦ“® #ŮŰŦŮ’œſsaŰƀsŽ“

s®Ŧ€kŸũƁsfƁƀٓƀŮs ƀŮsv>¡s®sŦ #€k s’8 Ŧ€قƀ‚űƁŰĄsŦŸ“ ĄslƁ‚¢žsWsàà vàà>¡s®®¡Ŧ¡VŰ‘¡Ŧ %€ s®‚¡űĄslƁ‚¢s ’¹€ s®iŦ®¡Ŧ <ž“ «¡ŮƁ€®k©űt©àà Ɓũ´Ɓſs#Ư Ŧ €ŰŮƯƱŮƁ€ũs©k7Ɓ‚© #ư €ŰŮƯƱŮƁ€slk©;Ɓ‚ž‚¡s Ɓ®s»v “¢#Ʊ ŮƁ€¹ſŦƒ©’‚¥àà Ɓ®‚ŸĄƁsĄsŦ#ġ ‚ü sŰsbŦ‘©®¡Ŧ¹<űŦ€ŰŮƳ"Ʋ «¡ŮƁ€ŋ7¡‚gƁۓƁ’sƀ“©Ɓũs<¡ƒ7àà #Ģ Ŧ<ž“

ws’¹€k8>®¡sŦ‚ƀ€©¦©žĄslŦۀ©“‚¹ ũssàà Ž“ ŰŮ®ŦŰš’ààŦĄV‚Ŧ€“àà ® ‚t sk‚üàà ĄŦ‚„ž»€“àà ŮŦűšĄŰŦŮƀűƁŰ »‚©cũ´Ɓs’ŦŮŰŮslŦۀ©“‚¹‘¡Ŧ#€k s® »sk©“ŜŮŰš»ſűŰŦ»‚ ƁٓƁũs“7»“»ž€k¢ #€“ ®vs¡?‚ƁŮŰš»Ų€»s©“»ũŰů ƀ€àà a®ŦŰš’Ůs¡ű‚7©ĄƁsĄsààŦ t© Ɓs’ŦŮ»ũs“7»ũ´»Ų“7àà sàà Ɓ Ɓƒ7àà s©“‚©c®s<¡ƒ7àà »vàà “žs®ààk©ű Ɓ‚©ŝŦ»“š»“ààšŮŰűƀ²¡Ɓ’ààsƀ“©žsWŋàà7¡‚g Ą‚ü ƀ€ƁĄŦ‚t skŰs©>Ɓ€àà s®ƀ‚© #€k s® ®¡Ŧ‚>¹ŮŦű‚‚8¹Ů v´ «©k©i¹ ®Ů®Ŧ‚¡Ŧſs8 Űsj©

ĄŮsàà €àà©i¹ v´àà

’¹’¦šƁvàà sls>Ŧ àà¡Ű“ ® sàà ‚àà ŋj©g8àà> ‚psv´

#v Ŧ ’ sfàà o8 ũ Ŧ Ů sàà ®àà¡ Ŧ  Ɓ sàà s ĄsààŰs8Ű tàà sksàà ‚©c ®8 Ŧ€l Ɓ Űsœ© ſ€©_¹ v©sd žsààŝŦ ž€ ’‘©‘àà¡ŦŰŮ®àà űŰƁ #ٓ ®ƀ€¡ŮۓƁ ĄŦ‚œŰƒàà®8‚ſsààaŰőŰs7ƀsàà s®¢€ű«7àà ’v´àà ƁŽŮsdſ€ààŦق¢űs #€ s® ŦŰٓ ſŮۓàà ũŦŮs€àà©Ŧ“®ĄŰŦŮƀűƁŰsàà ŦŰ®`=àà v7Ŧ‚Ɓc‘j™ŰŮƁ€©k¹v¡‚¡€ #€©_=sgŰŦ ٓ ƀ€d’àà€©Ŧ“®ſsààaŰőŰs7ƀsààŰŮ ŰŮƀ€ Šjž“Ŝ’i©àà Ɓ‘¡€ƁƀŮŦŮvŦ‚8àà Ŧ #€©k¹ŠŮŦŰٓ ſ€ ŰŮ®7sb’iàà>i s¡ŰŦŮ€`ۓààck‘©j’ ƀűƁŰŴ“`=ƀ²¡Ɓ’®8´àà ws7Ŵ“` ©k¹ſŦƒ¡ƒsjàà ¡€gſsaŰőŰs7ƀsƁĄŰŦŮ ®¢€ű«7àà Ɓ®¡ŦũŦŮsŧs=8Ŧ’’ss¢šs €k¡sàà “ sĄs€sàà_©žƁŵŰŦ“»€¡űŦق¤ٓ ƁŮٓ ĄŦ‚ŦŰĄŰŦŮƀűƁŰ€àà¡Ŧ“Ɓ€©Ů…ààs¹ŦŰ #€¡űs ſŦ€kŸ ®¡Ŧ¡VŰƁŰ…àਫ਼tsbŰŮs©k¹®®dàà

ũ³Ŧp ’‘©k¦jƁ©k¹Ůslk_©žsj ’ŦŰt sk #©Ů sž®¥ ƒžƁĄŰŦŮƀűƁŰ’k©űŰŮsj x¡ŦŰ #¡űŦقž®sl©¹Ŧۓ wü’Ŧ€8ŦŰŮ %‚aĄs®¹Ŧۓ Ɓ€©fĄs®¹Ŧۓ v´ sgŰŦws€Ŧ“®ſsaŰőŰs7ƀsƀűƁŰ ٓ_v¡sŰ~©ü®¡Ŧ¡VŰ‚¢ŦsŦٓàà ق s#ٓ ƒ©v´àà ſ€àà ‚€ws€Ŧ“® v Ŧ®¡Ŧ’¥ivàà>©ƀűƁŰٓ ‚Ŧ‘¡ŦŰŮ‚p #ٓ ®ƀŮۓ ‚ü sŰsbŦ‘©ũss ŰŮ’¹ €¡sقٓàà s¹ĄŰŦŮƀűƁŰvdfk’¥k¡ŦĄŦ‚àà

Ŷs7ŰŦƒ¡ƒſs¢€kŦ“ ſš‚»ſsààaŰőŰs7ƀsſ€àà «¡Ůƒs ƀs‘¡ŦĄŦ‚ŦŰĄŦƀ²àà¡Ɓũsüfs¡€àà ŧŦtsbs ’¹¡‚©œ‚cŰŮőŰs7 #ٓ€kŦ“ ®“k8Ɓ ſs¡sžsƀŰsj ‘¡ŦűŦſsaŰƀ²¡Ɓũsüf Ąƒ¤àà š#€©àà Ű€kŦ“ ĚsŸ’őŰs7ƀs »®¥àà ƒž»ĄŰŦŮƀűƁŰƁv´àà »ſsààaŰ ſsaŰ’©ŮŦ»®‚ ũsƁŦ»ſsaŰŰs7 Ŧ ŰŮ’¹€k8>®“k8tsb’jƁ’j###Ɓ #€© Ű€kŦ“ ĚsŸ’ſsaŰƀ²¡Ɓ ’sƀ²¡Ɓ‘¡Ŧvj>‘©ƁŮ’¹ƀŰsj ‘¡ŦŰŮ ĄsŦ’©l»Ůق¢®ſs©Ŧ‚¢sjàà ¡€g ųű“àšsj ’ŦŰſsaŰőŰs7ƀs®8kàà

®k¡‚© ‘¡ŦűŦ€©Ŧ“8€¡Ů“¡s‚¢Ŧs©Ů® ٓ ŰsbŦĄsƀ‚fàà ‚ ‚ƀƒjàà “ Ąs ĄsŦűŦ® ‚€dƀŰsj ŰŮ#€© s’8 ŦŮ ŮŦِ©Ŧ“ ųű“šŦŰőŰs7ƀs‘¡ŦŰŮŽƁŦ€8 ƒ¡ƒĄ“s€¹ſŦ“s€k>žŮۓ¡ŰŦƁ€©Ŧ’¹ ŰŮٓ ũŦŮslk_©žƁũŦ‚cűŦŦŰs#ٓ ŠŦƁ sss#€©k¹‚7 sſsaŰƀ²¡Ɓ’üfŮۓ űŦs¡ƁʼnńįļĬŀƢıňŕıĭĬŕ#Ĭı®¥©Ɓ‚8¥ŦŲŰŮš %®s_’ső“„©’üf¡‚

ijĬįıĭńńĿ#įńŁ$ıňŕıĭĬŕŅǥĭŀļʼnķļŃĵ #€© sŲsWŰŮ

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

36


®k©Šs

ƀs‘¡Ŧ‘¡€“8‚9¹ŦĄŰs¹Ŧ€ààƁ®s‚l»®7ių“àà űŦƒ©s®adƁűsſs_¡Ɓ‚sƀŦŰ®i© »ƀ€ t7

ŮƁű®i© žƁŮƀƁ‚¢’s8=7 “ ’¹€kk¹ƀŮsf8 ŦŠ“ slš #€“ ®’8 sk Ɓ®¡“¢€‚©>’’8>Ŧ€’¹ŮŦ‚Ŧ‘¡ŦűŦ’8àà Ůſš’ Ůق¢®’©“€“_©ƀ€©_¹® Ŧ‚‘jàà ŮƁv7© ®¡s‚ ŮŰŮ’’‚¢Ɓ€k€‚©©eŦŰٓ ‚©àà>‚ŮƁű ƀ€kk¹Žsü “ ĄŦ’s’8f‘¡Ŧ‚ š»€ €kŦ“ ŰsŸŮ #€© Ű€Ŧ“ ſs88 Ů’

ĄŦ‚ĄŦ’àà€g‘¡ŦƁٓàà ®Ůsàà¡űsjàà vjű ®œk‚Ąsl8©sdþv ŦƀŦ“GŮ‚©>«¡ŰŮſs88¹‚ »€s sk_ſs©Ŧ‚ Ŧ’ŦŰsj ĄŮ“ƁŦ€Ŧ“® ‚¢Ŧ»€k¹®ààŽsüàà “ ƒ©ŦŰſsٓ ’àग़‘ààj™ ®j¹ŦŰٓ ĄŮs`8ŦĄsl8©sd’ŠŦŰĄ‚©¢©j` #ٓ€Ŧ“ sj Šf’»€¡űŦ€k©¡“d’ Ɓ®f sۓŦ’k©űŰŮ’8f‘¡Ŧsj Šs ®i¹ۓ ’ ’“8ŦŰsj ŮŰŦŮŽs© ‚f«¡»v Ŧ‘ ƁŰ®œk‚ #€¡‚œkŦŰٓ źŦ‚ Ŧűs®sj_Ÿs»€k¹ųٓ

þ€¡‚©œ’isƀŦ“ ٓ ŮŦ‚ŦűŦ€©k¹®dàà ’8f‘¡Ŧ ٓ ®wsŰs¹ˆ©üŰŮsj ŧ“ ũsfűŦ® ‚ #ٓ ŸsŰŦsj ’®jlŒ¡s Ɓ ˜s>ŮۓŰŮ®¥¡’¹vàà ŦŮ€©Ŧ“ lũs´ƁŮ ®¢€űŮۓààŰŮĄ‚ààœ¡ŮƁvàà Ŧ®ieàà Ɓ®i©`C ƁvŰ€©Ŧ“ ts®Ɓƀs“¹‚fàà «¡’»ſsƀ€k¡š ٓ ƀs78 Ŧ’»Ů“ۓGŮsj űŦ’¹ſs8s8 ƁŮűŦ®¥¡ #ق¹€Ŧ“ ®¡“EŮsj űŦƁق€Ŧ“ ®ž

35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

ƀsſsš

ƀsĄŮ

‘¡‚š‚ ŮŰٍ_»ƀs‘¡Ŧ‘¡€“8űŦ³sĄ€ŰŮĄŦ‚ ‘¡‚© s‚ ŮŰŮ‘¡Ŧ®adĄŦ‚€¡s ’87Ŧv Ŧƀٓ ŠsƁűs ¥àà_® ‚ĄŦ‚®Ɓ€àà sſs<©‚žƁ #v ŦvŦŰ®¢€ű ƁslMs ‚àà8 Ů’oàà>‘©j’’“sŽsàà‚’àà Ąsk7‚ŦŰٓ ®¢€űv¡‚9¹Ŧƀs‘¡Ŧ€“8ĄsIs _ſƁ€®sj©ž¬©€€g8dslš»€kk¥©skàà_ ‚jűŦ®s©sàà ©Ů‘©jl® ‚’Ÿ‚¢»ŮŰŦ€ààžŦƁŮ ®¹sžƁv©sƁŰ’ààŽŮŦ€®Ɓ€Ŧ’8 sŦŰٓàà #€Ŧ’8>_ ĄslŮšűŦ®ad€k€ƀűsààŦ€¡s7ƀs‘¡ŦĄsààūƁű ŰƁsàà_ſŦ“kds¡Ɓ€kk¹vs Ůſsàà_©¢€űŰŮŘss vs Ůŋ“Ŧ»€“ ſs ®¢€űƀűŦ‚© U=¡Űlt7

‘¡‚ű“àà>ŮƁ‘¡‚8¥¡Ůƒˆàà “‚¢ŦsžŮš®àࢀűŰŮ ĄŰs¡˜s>ŰŮ€Ŧ“8€¡s ق©¢ũۓs’8>ŦƁ €8Ŧ®Ž“;>‚©ĄslŮšv €’©a®8Ɓ®Ɓ€s Ű lŸ®¢€űŰŮũƁ‚’¥©sŰŮ#كàà¡Ű®lƒ©Ÿ’j Ÿ“j<ŰŮƁŮŰŦŮ®jl…gƀs‘¡Ŧ‘àࡀ“8űŦ€ŰŮ ƀƁ‚¢‘¡Ŧ»€ààk¹®sf¡Ŧ®s©…ààgƀs¢ĄŮs˜sàà> Ą“kdƁ® s>ŦƁ®f s®i˜s>sŦŰٓ Ąs€“©ž #€kk¹®Šb

ƀs€kf Ŧ

ƀs‚l

ƀsŰůš

ƀs‘jl ũ´¥àà_ĄŦ‚®j¡ŦŮĄsƀŦŰ€©Ŧ“®ààM®8Ɓ #€©k¹ĄŰŦŮٓ slšv“űŦ€©k¹Ŧ€©žٓ žsŝŦĄŦ‚þ€¡ŰƁšŰŮ®78¹ũۓ’ŦŰٓàà ũŦ€ld ƀŮsf8 Ŧ€©Ŧ“®ƀŮsdŦŻ“®8‚àà űŦſs8¡sŰs¹ ®jlŴs=àà ŦƁvàà sj Šf’’¹€àà©k¹ ®sjl«¡ŰŮ#قàเŦ“ sjàà ۓa’“8ŦŰ ‚psj ƀ€k¡šĄŦ‚’¹vàà ŦŮ€©Ŧ“ ®jlũs´ #€ €Ŧ“ ŠŦƁ


®k©Šs

€©k©àà_kwü’®jlŮŦ‚Ŧs’¹€àà €©Ŧ“ ۓ7< v Ŧſs’8>¡s ’¹ŦŰ®8©g“ſs88©sd’8àà ŰŰŮs €¡s’¹ſsk¦šŸ“™“‘¡Ŧv Ŧ‘¥Pþ€¡ŰƁs©v € €¡ŰŦŮ«j¹’ūs©8Ŧ‚¢Ŧũۓ‚’þ€àà s7ƀŮs

ĄŮŦ‚Ŧ€k8>’¹Ŧ‚¡ű€© s7ſsŰƁ‚Uàà>¥ ſŦ‚œ Ɓ«j¹’‚àà™sŽŮƁſssààſs8d“‚©i’à๠#€k s7©sj sĄŰs¥j Ųs>ŦĄ‚8_©ĄŮ“7l®¡“ sűƁ®gàà_ˆŦƁŰŰŮ s‚8àà_©Ą‚¥fjvàà Ŧ‚8l‘©io8þٓM€àà©Ŧ“ #€k s’8 ŦŮſs ‚>j vŦ‚8àà ŦvƁſ“k¹Ŧ»žƁŦ€ų´Žsàà €kŸűŦ€d ®s¹vƁþvàà ŦŮ€©Ŧ“ ŦŰsŮŰƁš‚űŦſقũƁ 7sl€űŦ’¹®¡sl8©sdŸŦ“ŦŰŮſ€ Ž“e_ĄŦ‚ v>Ŧ“€©Ŧ“ Ɓvàà ŦŮ€©Ŧ“ €Ŧƀٓſs‚¥ŰŮ #€©ŦہœĄŰŦŮƀ€űt ’ſs8 ƁŮsŦŰĄ‚8_©vƁ ~¡‚f’Ɓƀٓààٓ s®àà€ĄŦ‚€©Ŧ“=©€¡sàà ‘¡‚ š»€©8àà>ق<‚¢Ŧƒàà©‘©jĄŦ‚Ɓ€àà¡űŦق¤ ®d ƒ©‘©io8#ٓ€Ŧ“ _s’bŦŰŰŮſs8©Ŧ‚œ jCƁĄŰ“7®˜“ sűˆŦƁŰũsj¡´ssgŰŮ€©k¹ Űs©>ũŦ‚©©eŽ“žs’bŦŰŰŮþ€©Ůſsàà_Ą‚8àà_© #ٓM€©Ŧ“ ’‚DŦŰ®_=v¡s™ŰƁ®879 ƀŮsdŦŻ“®¡“àà sűƁ®gàà_ˆŦƁŰĄŦ‚ƀŰƁŮ‘¡Ŧ ˆŦƁŰŰs8‚¢ŋààk;jb»€©8àà>ق<‚¢ŦƁٓ€Ŧ“ ‘¡ŦűŦŦ€8ŦŰŮvàà Ŧ‘¥PƁ’8_¢’s¢€kŸ®àà s>Ŧ ŰŮ€©Ŧ“8‚àà¢Ŧ®Ɓ€©k¥ƒ©ŰƁ‚Ųsàà>ŦŸ“™“ ĄŦ‚slk’»€©àà sj`slšűŦ®¥¡Ą€ŧsàà=8Ŧ #ٓM€©Ŧ“ Ůs<¡Ŧ®8ŦŰsƒ©ſŦ‚œ¡ŮĄŦ‚’¥iٓ ƁŰs¹ĄƁŰſs ƒ¹‚W‚8àà_©Ɓ’8 Ŧ€®Ŧ‚œ‘©is8 ‚>jűŦĄŰƁŮſs¥Ŧ»v_¢€Ŧ“ ®s˜s>Ɓv©sd vs¡ŰŮ’¡€slMs #ŮŰŦŮٓƁ®ie ‚fàà «¡‚ s= #€¡űŦق¤«7 Ąsl űŰƁ’‚8_©#ق¹€kŦ“

ƀsv_l7¡ŮŰŦ

ƀs‚©

ƀsۓ¡‚l

’¹®>¹’¹€àà €©Ŧ“ ’“8®³“ Ąsl€űŦ€d ® s>Ŧsj ’v7àà>v Ŧƀٓsjàà Ůsj8ŦŮۓ ‘¡ŦŽ“7ĄŦ‚Ɓ€©k¥ũƁsa’³“<#ŮŰŦŮ’sg s #€©k¥®879ų´€©k¹®d œŰƒŲs>Ŧ € s’8 Ŧ€®“`=‚©©ev Ŧ‘¥P®sv©d“ #ٓM€Ŧ“ŞŮs<¡Ŧƒ©®Ŧ‚œ®Ɓ #€©€v ŮűŦŦŰ®ü¡‚fƁƀűƁŰ€kŸĄ‚fàà v©d“ €àà €©Ŧ“ Žsüàà “ ƀŮsdŦŻ“sàà’¦ź‚àà űŦ ‚vàà>Ŧ“€kŦ“Şſsàà_ ´žsWsƒ©‘àà©io8Ɓ #€k¡sM’7iũsjsfŠ“

Ŧ€©ž®¢€űŰŮĄ‚8_©…ŦŰš€©k¥©Ųs>Ŧ’¹ſ“k¹Ŧ ®8´àà ƁƀŮŦ“s ’Ŷ“‚Ąs®Ŧ‚œtiŦƁƀٓM ź‚ŦŰſs8¡V‚Ŧ’jv Ŧ‚8l»v Ŧƀ€© Űſs¡sž’ ſs88©sd’8àà ŰƁ®sj8Ŧvàà©d“‚8àà_©ĄŮ“7l #€©¡sMź‚ ŰŮƁٓ€Ŧ“ sjàà ſs7©8àà_ž‘¡‚8lſsk¦jàà_ ٓM€©Ŧ“ ’‚DŦŰ‚©c®®_ŦŰš®¡“ sű®¢€ű ſs8 ƁŮƁƀ€ ũ“ŮĄŮ€d8Ąslkàà_’’8f‘¡Ŧþ #ٓM€©Ŧ“ ũs´ŦŰ®i©`Cs¡Ɓ®¹Ů“¹ſŦŰƁŮ ’8 sàà ſŦ‚œŦŰſs‚¥7sl€űŦ’¹®slŸ“™“ »‚œ¡Ůź‚ űŦþ€ €Ŧ“ Ɓ‘ ƁŰŋis¹ƀŰƁŮ‘¡ŦŰٻٓ ƀٓMŦ€©ž®“sĄŰs8‚¢ƀŮŦ“s žŦ“ŦűŦ®¥¡s¡Ɓvàà ƁŮ sŮۓ‘¡ŦŰŮŮűs ƀٓšƒ©ŦŰsj ’¹ٓM€Ŧ“ ®d Ɓ ’#€¡űs>Űs8‚¢ŦŰſsٓ €©Ŧ“8©ſŦ‚œ¡€ſٓjkŮsj8Ŧ Ą€¡€ſs8 ƁŮƁƀ€ ũ“ŮĄŮ€d8Ąs‘_Ɓs®sjl Ɓٓ€kŦ“ “<8>ŰŮſsk¦j‘¡Ů‚<#ٓM€©Ŧ“ Ŧ€©ž ‘©io8Ɓ€© Ű€kŦ“ ®_=v¡s™ŰĄsŦ“’Żs_ Ɓv¹Ŧ‚ ‚œ¡€jsſsàà_¡sl8©“;>ſ€sàà ŰžsŝŦ’ŰŮ #ٓM€kŦ“ űsšĄŰs¥j

ISSUE 751

/

ƀs‘¡ŮŰƁ‚

ƀsŮŦق

ƀsŮŦق

www.ertebat.ae

/

34


ŪŮŦ“

ĄŦ‚œ‚űŦƁ‚ž “<_ŦŮƁſs8©žs¹ ‘¡ƁƒŰŮ® ű“š«7 Ąsj©žŦ“Ŷ“gàà

ſšű“šŰs¹Ɓ®ààj¡€ſsàà7i ààiœ‚àà ‚l ’ààg©ŮƱưƁƯưvsàà #ŮűààŰŦŰ €€¡Ůūƒ¡Ů’gbkŰŮſŦűŰƁs_¹’7kàà_<kž ŽŮsd‚©®àà8sŰŮ®¥7àà Ąsj©žŦ“’¹ #vàà ŦŶ“gàà ŽsŰŮ «¡‘©űssj©žŦ“‘¡ŦŮۓ ‚sſsƒj »Űůš„jàà ŮŰšv¹‚àà ®¥¡ŮƒŰŮ’ۃ ‚l ſssàà_…š’Ŷ“gàà ‘¡ŦĄŦ‚s ŰŮƀ²àà¡Ɓũsàà©ijƁ€àà ƀ‚ààs=ű‚àà7Ŧ ’©ƁŦĄs® ۂ#v‚¢ŰŦ‚Űs¹ۓ8àà Ů ŰŮŶ“g ‘¡Ŧ©Ůſs¥’¹ŮŦŮ®ſsàà_ ſssàà_…š’¹vàà Ŧۓ7dŦtd®iü sj©žŦ“‚àà Ą³sààŦŰٓàà ®8=àà ’àà ®Ÿs sWſs©˜s8àà ƁŰ’giŰŮƁ€€s Ű ſsjŰŮsŦ€Ůűvàà Ůũsŝũs©ij’àà ‘©_‚ ƁŮ‚€ †=_vàà>ލ¡sŮ #€ààŦ’8ŰƁ‚ààœ‚ààžs¹’àà ſŦ‚àà¡Ŧ%Š7k

33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

‘_ŰŮ Ąs“j ĄŦ’i©8© ſŦŰŮs’¥k¡ŦűŦ„ž#€Ɓ‚‘ ĄƁŰ’’¹€ ũ“Ů _ŸŰŮ»€k8Ű‘ ĄƁŰ’’gs>ŰŮv¹‚ ĄŦ‚ ĄŦ€sſŦŰŮs’jƁق¹Ŷ“g ‘àà ®Ůű‚ Ą€®i© ˆ¡Ŧ‚ sŶ“gàà űŦ®àà sŮs¡‚Ɓ‹© #Ůs8Ŧ’ààjſs’vàà_ƁƁ€Ůs8Ŧ‘àà©űĄƁŰ €ق¹®’s’àà¹ŰŮsƯĢ’¹€©àà_¥Ž“ ®g¡sŮ űŦĄŦ’ “¢’€ٓ’8‚¢ŦŰſsàà_¡ssžƁvàà ŮƁ ŰŦ‚ũsk¡sdvCƁƀ€àà ƀŮŦŮŽsg8Ŧ‘_‘sàà

† ‚ŰŮsƯĢ’j®¥ ƒžũsŦ€ŦűŦ„ž#€k8‚¢ #vs¡ſs¡sž‘_Ɓ€€ ſŦ‚¡Ŧ%Š7k

ŰŦƒưƮۓààas’¹ĄŦ’àài©8©Ąs“j’ààs‚ ƯĢƁ€¡‚š’Ůs»€ ®ŰŦƒ¢‚ū‚¹ŰŮ®Ÿsàà sW ĄŦ‚’¹ŰŮsưƮŮƁ€àà#v Ŧ€Ŧvàà_Ɓ’ŦŰſű “j’s‚ŰŮv¹‚àà ĄŦ‚ſsàà_s¹Ů“¹®Ŧ‚j s»€€àà ū‚¹ŧ´gŦƀsœàà űŰƁ®ŦŰsĄŦ’i©8© €dsĄŦ’i©8©ƀƁ‚¢ĄsaŦ#€€ ƁŰ’ƁŰ’Bs

ƀsœ űŰƁŰŮ®i7®s ŰŸ´ Ŧ7 ’7k_<kž‚l űŦ ŰŮ#€€àà ‚™s’s‚ĄŦ‚ŦĄŦ‚ū‚àà¹ŧ´gŦ ƁۀžƀŦ‚j’őٓ¹ŰŦƒààưƮŮƁ€’¹’s‚‘¡Ŧ ĄŦ‚sĄŦ’i©8©“j»€k8àà ŦŮv¹‚ ſsàà_ŦŰŮs slšűŦ‘ƯĢűŦƁ€ààŮŦŮt©‚ĄŦ’gsàà>ſŦŰŮs


ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

32


ſsààlàà

ĄŮŦűšĄŦ‚®Ŧ“=s8¹ ¡ű‚ŰŮſs©Ŧ€űžsœkŮƁű ®Ŧ“=s8¹x¡Ɓ‚ĄŦ‚àà¡ű‚®8ƁŮũsààsg …s¹Ŭ‚ »sſŦ€ű®œk‚~bàà ĄsgŰŦƁ ®¡Ŧ‚ŦŦŰŧsàà8¹ſ€Ŧ“ sààv©“¥üũ€àà #€ق¹ ġ»ŧs8¹«¡ſ€Ŧ“ s®Ŧ€ű‚Ŭ‚àà ‘¡ŦŰŮ ‘¡Ŧ’87Ŧ#ٓàà ®¹…8©“¥üƀŰƁŮűŦűƁŰ ĄŦ’8©j¹Ɓٓ ®Mſs©Ŧ€ű’js ’s‚ ®s¡űŰŦŰŮ®¡skſs ŰűsƁſsàà sk ž‚űŦ #€kk¹®Ą‚©¢©j`ſs¢€kk¹v¹‚ €Ŧ“®Žs Ž“ ŰŮ®Ŧ€ű‚Ŭ‚ ‘¡ŦŲs Ŧ‚ ŰsšƁ…ŦŮ»’fàà>i»ũs©ŮŦ’k©űŰŮŧs8¹Ưư ŋ“j<ſšžsŝŦũۓŰŮ’¹€Ŧ“=«© ´¹ #ٓ ®¹…8©“¥üűŦŽs ‚ŰŮűƁŰġƳ v‚’8fġŧs8¹‚ſ€Ŧ“ ĄŦ‚ſs©Ŧ€ű Ÿ“™“űŦĄŦƀ€àà©¥Ÿ€¡sſsàà¡sžŰŮƁ€ààŰŦŮ ’žű³#€ààŰƁs©ŰŮ‚¡‚C’8àà Ű’ŦŰŧs8¹ Ž“Ŧv¡sŰ®>¡“’´ ‘¡ŦŰŮv Ŧ‚¹ů …k¡ƒ¢ŰŮĄŰs©>v©jŦ®“lfƁ®àà Űsœ #ŮŰŦŮs’ 8 “k8 Ů ſŦ‚¡Ŧ%Š7k

®œs ^ ˆ “’sƯġőٓ¹ũsŝ

ٓƀ€¡‚ž‚=8 ŦſƁŰŮ’©ſs®œs ^ ‘űŦ ®¹sk8àà_Ɓ’kü#ٓ’8‚¢ſŦ€ààŮ’ààŦŰĄƁƁ ©ſs^àà «j¹’‘#€àà ®MžŰƁs»Ů“ ŋd¡‚ Ɓ8‚¢…sŮűŦŦŰ®ik8àà Ŧž‚àà>žƁ8Ű ſs8 Űsj©‘¡‚« ¡Ůƒ’ŦŰĄƁƁž€ ƁŰٓ ŰŦ“

#ž€s Ű ٓ’8>Ŧ“ſs^àà »Ů“ƒ©œŦvfœàà ’Ůs‘¡Ŧ #€ŮũsŝŦŰſs‚>žſs ³sŰs€kŸĄƁſs8 Űsj©’®ik8 ŦŽsg8ŦűŦ„ž Ůs¡ű’¹Ŧ‚ŸٓĄŮsĄ‚Ŧſs¥ ƒž’8f¢’’¹ŮŰƁš ’®ik8àà Ŧ’¹ٓƒ©œŦũ‚©sŦ»Ů“ààƀŮۓ ŧš œ‚űŦſs^ ĄŰs© “‚ s ’s šƀƒ<d¥ #ق¹Ŧ€©žũsŝ ſŦ‚¡Ŧ%Š7k

ſƁŰŮ®àà “œ¡űs‚Ŧ‚’¹®¡s¥¡‚Ŧ’sƯġőٓ¹ űŦٓƀŮs8Ŧs¥¡‚šſsœ©àà_©ŰŮſs ’s ‚=8 Ŧ #ق¹Ŧ€©žũsŝſs ®œs ^ Ą“

őٓ¹ŰŮsűŦ‚ŮƁűſs‚l«¡ſŦ“k’^àà ‘¡Ŧ ſƁŰŮ’Ɓƀ€àà ’sƯġőٓ¹œ‚‚b ’àà“8 ſŦ€Ů’ŦŰőٓàๅ¡sƀŰŦƁŰšsƁƀ€¡‚ž‚=8àà Ŧ #ق¹ūŰs ŧšűŦƁ’8‚¢ ŰŮ‘%€¡“¢®őٓ¹‘¡ŦŰŮs’sàà ƱƮs©_¡‚sž Ưġ‚àà>žƁžŮ“ſs’s Ŷs©ŰŮſŮűž€ààŽsàà #€š®ƀŦŰ‘Žsàà7Ů®ŦŰš’ƒ©®ik8àà ŦžŦ’s ž“ ’“8‘’¹ſšſƁ€® “œ¡űs®žŰŮ®ik8 Ŧ ‚=8 ŦſƁŰŮƁƀŮۓ ‚ …¡sžƁƀ€àà ŰƁŮ‘űŦ ‚ŮƁű»ž€ Ÿ“™“‘¡Ŧ’“8’¹®sű#ٓƀŮs8Ŧ

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

vƁŮ®8>Ŧ“8¡‚CŽs ƱƱs“%ŲƁ‚ ƀs… s‘®Ɓ»®k¹¥_ŰsŸŮŦŰſŦ‚¡Ŧ ‚Ŧ‚ŰslŸ’ſšvj©ſ€s ŰƁsŹ‚¡‚C ‚Ŧ‚ŰslŸ’slšvj©ſ€s ŰƁsŹ‚¡‚C #k¹¥_ŰsŸŮŦŰſŦ‚¡Ŧvi8>Ŧ“

žsŝŦĄs¡‚C€¡€_‚ŦŰŮ%s¥¡‚š žsŝŦĄs¡‚C€¡€_‚ŦŰŮ%s¥¡‚š ‚Ŧ‚ƁŮ’ſŦ‚¡ŦŰŮŦŰŰ³Ůvj©»ƀ€ ‚Ŧ‚ƁŮ’ſŦ‚¡ŦŰŮŦŰŰ³Ůvj©»ƀ€ Ŧ“ ®ſšـ<€¡€_s“€s Ű Ŧ“ ®ſšـ<€¡€_s“€s Ű #k¹¥_ŰsŸŮŦŰſŦ‚¡ŦvƁŮ #k¹¥_ŰsŸŮŦŰſŦ‚¡ŦvƁŮ

űƁŰƒk


ſsààlàà

ĄŰŦ“ v©¥ ŦŰŮ®űŮۓ¹Ű

#€ŮžsŝŦŦŰ®k¥ Ůۓ¹Ű‘¡Ŧƒl< ٓ vàโ‘¡Ŧsààvàà>Ŧ“ĄƁ #€k¥_ŦŰ„k©¢®slŮۓ¹Ű ƯƳt© sĄƁŰƁšžsàà ‚ v‚

«¡’“œŸ’¹ƀŮŦŮſsàà_ĄŦ’ŰŮ ƁŰs¹Ɓų´svàà ŦŰŮsſs>Ŧ “_©#€ ‚v©g“’v= ‘¡‚W ĄŰŦ“ Ůۓv©¥ ŦŰŮƒ©’8 ¢ŰŮ ‘¡ŦsŦٓ’8s¡vàà Ů®¡s’ 7Ű’ žs’ŦŰ®slŮۓàà¹Ű‘¡‚8lŰs ſŦ‚¡Ŧ%Š7k#ق¹v7ٓ

Ůۓ¹Ű‘¡‚Š¡‚àà 2ſsààŰŦ“àà_©3 #v>¥ ŦŰſslĄŰŦ“ Ůۓv©¥ Ŧ ſss© ŰŮ’à๮k¥àà Ůۓ¹Ű‘àà¡Ŧ ſŦ“k’ƀŮŦŮŭŰŦŮsààs¹«àà7¹ƯƳ Ůۓv©¥àà ŦŮۓàà¹Ű‘¡‚Š¡‚àà

#v Ŧƀ€ v7ĄŰŦ“

sàà’ss<àà »’sàà ưƳ“àà_© vs ‚‚8“i©¹Ưưƴ/ģġƳv‚

#v Ŧƀق¹ĄŰŦ“ v©¥ Ŧ ŰŦ“àà Ůۓv©¥ Ŧ«àà¡’¹“àà_© ®¡sŲ s7s’8>Ŧ“v ŦĄŦ’‚

€©k¹©ŦŰ‚¢‚7j‘¡‚t©<

’¹‘¡ŦsſŦۓ8 Ű‘¡Ŧſsk¹Űs¹’8f¢’ ĄŮs€‚ààŦ‚ŰslŸslš¬¡Ɓ€sàà

»ŮŰŦŮĄV‚Ŧ†= ‚’ŦűƁŰĄ‚s¹ ſق¹v ŰŮĄŦ‚ĄŮs¡űĄsųŰsf

#€‚©¢®ſš ’¹ĄŮŦ‚ààŦĄŦ‚ſŦۓ8àà Űtààs ŦŰ‘©œk Űs©>¬¡Ɓ€sàà ‘¡Ŧ€kŦ“8 ’8‚¢‚cŰŮĄŦƀƒ¡s€ۓ=sl8Ŧs ſš’’8>Ŧ“8„¹¬©ű“k’¹v Ŧ #€k¹Ŧ€©žv Ů ‘¡´šžs%Š7k

¬¡Ɓ€s ’¹®´ ſŦۓ8 Űts €k¹®vàà ŰŮĄ‚s¹ģƮƮƮs‚¢‚7j ųŰsfàà ‘¡€kŸ’ŦűƁŰvàà Ŧ®€ ‚9¹Ŧ’àà¹ŮŰŦِàà©<ĄŦàà‘àà¡ŦűŦ sſŦ““ƁsſŦ“ſs¢€kŮųŰsf

#€k8> 2Ž“8>¡‚3 ŰŮ 2vkMۓ¢3 ſŦۓ8àà Ű ’¹€k¹®vàà ŰŮĄ‚¢‚7j»„©iœŦ ŰŮƁŮŰŦŮŧ‚ààŸ‚žvàà “¢ž‚¢ġĢģ ƀۓžƁƀق¹ŭ‚ ®k©űt© ųŰsk¹ #€Ů®ŰŦ‚

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


sjk©

’ƀŮŦƒs‚®iƁ®i “’©s €k8 “©ž2Ʊ®=¡ti3 ƀŮŦƒààs‚ ®àài Ɓ ®iàà “ ’àà©s Ą“i’¹€k8>®Ŧ‚œ¡űs‘¡‚€¡€ #€k8Űž€gſss ‘©ŰƁŮ ſ“àࡃ¡“i „¡Ɓ‚àà ųŰŦƒàࢠ’àà s¹ű“kž€gſŦ‚œ¡űsŠj»sk>¡Ŧ ſŦ‚œ¡űsƀ€k¡šĄsűƁŰŰŮƁv Ŧƀ€_ ž€gſs¢€¡ƒ¢‚v ‚l’ƒ©Ą‚œ¡Ů #€ €kŦ“ ƀŮƁƒŦ ſŦ‚lŰŮ2Ʊ®àà=¡ti3ĄŰŦقàà7ji© ’©l’àà’àà“j<‘àà¡Ŧ»ŮŰŦŮ’ààŦŮŦ #v Ŧ®¡s7 s7 Žsj¹€© ®¢€kk¹ »ƀŮŦƒs‚®iƁ®i “’©sűŦ…©ž ſŦ‚l»ſŦŰsààbs™Ű»®Ŧ‚l’àࡀ ‘©àà>‚©Ŧ»ĄŰs¡‘©àà>»Ą‚àࡀ ®Ŧ€k‚kƁƒ»®űsſs²ž»®j8 Ű ti3’“j<‘©ŰƁŮĄ“i’¹€ٓ #€k8‚¢ŰŦ‚2®=¡

’>ƀsv_¢űs sj© Ʊ’¥7 Uš ƀVŦƁ€©i¹’“j<«¡s8àà ŦŰ‘¡ŦŰŮƁ űsšĄsk7ŦŰslš’¹vàà Ŧِ©Ŧ“ ’ŮŦŮ€Ŧ“ ŰŦ‚’s‚‚Ąs8¡š ’žŦ€¹‚sƀVŦƁ€©i¹‘¡Ŧ’¹ĄŦ’“¢ ’s‚Ÿ“™“űƁŰ‚ààŰŮٓ ’“ #€kŮ®©¥_Ŧۏ>ƀs ®“’’¹Ą‚¡“`Ąsàà8¡š…=ž ’ijűŦſ€ĄsaŦĄŰŦŮƀűƁŰ‚œs© űŦٓ ®ŧ“>ü###Ɓ_ŸƁų“¢ #v Ŧ>ƀsĄsvj>‚œ¡Ů ſŦ‚œ¡űsˆ “®Ŧ“ ’ji¹Ů‘©k¦j ũs“™“Ąs8àà ŦŰŰŮſs¢€kŦ“ Ɓ ’s‚‚ſs¡sžŰŮ»>ƀsűƁŰ‚ #€© Ű€Ŧ“ ſs7 s=‚cƁŠŜ’

ſsaŰőŰs7ƀsűsšs>ƀs ŰŮۓü“ààœ8f¢’s‚«¡tààsŰŮ 7’g©ŮƲƮũ€’»sj©àà Ʊ’¥7 »ſŦ“Ą‚<ĄŦ‚Ŧsŧ‚ààeſŦůŦűŦ Ąs’s‚Ą‚àà<Šs©™®i€©àà

ſsjl©###ƁſŦ“àà’ààk¡ƒ¢»űƁ‚j© #ٓ ®ŰsbŦĄsƀ‚f

Űsk¹sٓŰŦ‚’¹ŰsbŦƀ²¡Ɓ’ààs‚ ƀűsŦs’®s=©iſs>ŦU Ŧ¢ ®i7žsſsjs€ŮſŦ“k‚©©eŦ€ #ٓ ®Uš’ŦƁۏ>ƀs ’s‚ƀ²¡Ɓ®iŦĄŦ“8üƁſ“ja Ąsƀ‚lŸۓas’¹ƴƯ>ƀs ĄƁŰĄŮs`8ŦƁĄ‚k»®œk‚€¡€ ƀ€ sksƁűŰš’¡sž‚vŰ€Ŧ“ Uš

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

22


sƀ‚lŸ

źƁ‚dſŦ‚œ¡űsũ´©`CſŦƒ© ſŦ‚¡ŦĄsjk©

%®ŰŦű´àࡂ$®àà sg„sàà>© žŦ‚l$Š¡sk®àà €kl„sàà>© ®s¢Űűs v¡‚¡€ „sàà>© %ſŦŮŦŰ ®àà €klŰُ©`C%®Ws´©$ s Űsž$’àà>Ŧ‚ſۀũs©ŮŦƁŻ‚ ® sg„s>©%‚űƁ‚©ž

ĄV““¡ƒ© ĄŦ‚8¹Ů %ŭ‚àà ۓžs¡Ű“ž Ż“g„s>©%’Ɓ‚s7¡ű$®s©¢ „s>©%ŰŦƒi¢s™Ű€jü$®¡sa i¤¡Ů%Ą‚“¹ſŦŰs$ũ³s© «©s¥ „s>©%®8Ŧ‚¹ŧs8l$®g©àà “ %®d©fàà s™Ű$ĄV““©Ɓ‚¥©

ſs¡Ű€kŜŮs8 ŦٓŮs¡ Ŧ‚

s®“7šŰŮۓaƁ®Ůss™Ű ŧs<Ɓźsftsſ“ja ®g©àà “ ® ž“àà7š Ƴ sàà 2“ààs3 Ƴ ſ“ ſ“ja sàà ’ààdb v

v Ŧŧs<Ɓźsf ŦŰſ ŦŰſšĄsàà’Ŧ‚’à๠s™ »’sœ¡ ‘àà>ü s™Ű »®7

»®7 Ŧ‚l®i»®Ůs ®i ®i»Ą‚œàà>€àà©j »Űs_ »Űs_Ŧ s»®süŦ ‘©s ‘©s Ɓſs©7©7ƒ©œkŸ #€Ŧƀ€Ŧ“ ‘©ŦŰ Ɓźsf ƁźsfűƁŰsààſsƒj ®g©àà © à

®g©àà “ž“7š»ŧsàà< ‚¡űƁŰ“à “ ‚¡űƁۓààasàà2“ààs3 ®´àà

à ®´àà ŦŮsàà ŰŦƁ^k‚ ‚¡űƁĄ‚k ‚¡űƁĄ‚kۓààŦſƁsdƁ ® ´ Ŧ ® ®g© “ ®g© “ž“7š#€ ®¡sMƁŰ ŰŦűs ŰŮ ĄŮƁű ’’ààà Ɓ ƀ€€ààà €©“ ŰŦűsŰŮĄŮƁű’ààƁƀ€àà €©“ vƁsd®g© “‚8Ůˆ “2“s3 #€ €Ŧ“ ’™‚ Ůsàà ŰŦƁ^k‚ũŰŦűƁĄ‚kۓŦ

vۏ>ƀs’‘©s©k ’8 ’8àà ¢ tàà €kŸ ũ‚àà>k¹ ŰŮ Ą ĄŦ‚ Ąƒ¡Ŧ‚ž“àà űŦ ‚àà7 àà Ž Žsààj8Ŧ ’à๠ŮŦŮ …ààŰŦŮŦ“ #€àà s‚àà7 ‘àà©jŮƁŰ®àà ‚àà ®ààk7 ĄŰsàà7 Ŧ ‘àà©k¦j űŦ ő‚8àà_ ®ààœkš ĄŦ‚ààŦ ‘àà>ü Ɓ ’ààsœ¡ ‘àà>ü ®s¡sž VŦ‚àà8© ĄŦ‚ ®àà ƁƁsŸ ų“ ’àà ƒàà© ƒ © ’ààs‚ ‚ ‘àà¡Ŧ ‘ ¡ ų“àࢠ#€àà € à Ű ® #€àà Ű®

21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751

ſšűŦ®¹s®àà “¢ŰŮĄs‚7 ®Ŧ‚¡Ŧ Ěsààž Œ€kŦ“ ’¹ vàà Ŧ Ğs‚ ®àà¡Ŧ€8Ŧ VŦ‚àà8© ĄŦ‚àà ŰŮ vàà Ŧ ŰŦ‚ ’¹ àà> ƀs ’¥7àà űŦ ſsaŰ őŰsàà7 ƀs ŧs=8Ŧ»Ů“àà …àà=žsj©àà Ʊ #vàà Ŧƀ€àà ſ“k¹sàà’¹ĄŰŮsààl‘àà©s©k ‚ ſ“¡ƒ¡“ Ű »v Ŧƀ€àà_‚s ſ“¡ƒ¡“iŰŮ


sƀ‚lŸ

‚7©‘©8 s ¥¡sűŦˆg žslŦſ“>¥ ق©¢®

ƁŦ ĄŦ’‚ ƁŦ’¹¡“œIŦ“®#ž‚àà©¢®“œŦ #v Ŧ¡Űs€k‚k‘¡‚8¢Űƒ

ĄŦƀŰs8 slkſ“àà>¥¥¡s ®¢€űŰŮ‚7©‘©8 s’¹vàà Ŧ ق©¢®“œŦƁŦűŦųŦĄŦ’àà‚ ĄsƀŰs8 űŦĄŰs©àà>%vf¢ƁŦ ’ŦŮŦŦŰſsàà Űs¹ŋdŦƁſŦ“àà“ ‘¡Ŧ‚skÆv>©ۓbk¡Ŧ#€kŮ®M ®M“œŦslšűŦžŦ€à०©űŦ‘àà #Ů®žsŝŦŦ۞ٓ Űs¹Ɓž‚©¢ ĄŦƀŰs8àà slkſ“àà>¥¥¡s ŰŮƁŦ#v Ŧ‘…=žslŦ’¹v Ŧ …¢‚ſsűsƁ€ ƀŰs8 ®Ŧ““ ®¢€űűŦ« ſƁ€‘Ɓ€sƀŰs8

s¢s¢Ą€©űŦ‚“ivf¡“ ۓi©

ĄsƀŰs8 ‘¡‚űs>“žv>©s¥¡‚šĚsŸ„ۓ‚78dƁźƁ‚d’i< «¡ű“’s ưưƀ€kŦ“ vf¡“ ۓi©ق¹‚àà_8kƁŰŮƁ“©s«¡ű“ ۀŰŮ»’8àà ¢Žsàà>¥¡ŰŮ€šŰŮŰ³Ůſ“©i©ĢƲŸ“j<sĄ‚8s¹ #v ŦƀŮs8Ŧ“issü¡ŰƁs¢s¢Ą€©űŦƁ’8‚¢ŰŦ‚ŽƁ€

®¹ ®¹ŦŰ‚>žœ‚

ſs© ŮŰs¹«©“Űs¹’űsš űŦ7svsàà űŦųŦƀŮŦ“s Ɓ Ɓſs©àà ŮŰs¹©¹źƁ‚ààd«©“ ſss© ĄƁŰƀŮs©žŰŮ«©“…¡s_¢ Ųs7s2ųŮ3àà Ŧ’…Ŧ‚Ŧ“ í Ąsàà s à … Ɓ Œà੹ Ɓ Ąsàà…f¹ #€ٓƀ€©_¹Œ ’űƁ‚àà ‚ ’űƁ‚àà¡Ůvj©ſŦ‚àࢠŰî Ű űűŰ ŰŮ®ààŜŰۓàà

€ Ŭs € Ŭs88Ŧ„iŝšŲ“ Żs8àà 8 à_ ſŦŰŦ€¡‚ Ɓ Żs8àà_ àà  ੹ à੹ſ€àà¡ŮĄŦ‚àà ƀŰs8 ſs© ŮŰs¹ ƀŰs8

®8© ®8©s¡Űۓlàà_ s¥ s¥¡‚š Ąs“

’“s8àà Ŧٓiſ“œsàà

‚8 ï“i© ’sàà Ʊģ‚àà>ž ۓlàà_ƀŰs8àà ’“s8àà Ŧ ųٓ ſsWŰsžšŰŮŮƁ“àà©s ’ŦŰƁssœ‚©Ů#ق¹ũ“ Ŵ‚€űŦ…àà©ź‚àà`ƁŦ ‚àà>ž#ƀ€àà ž´Ŧ‘àà©¡Ɓ‚Ɓ ®¹ŦŰ3i©ŰŮ’“s8 Ŧ‚8 “i©

ųۀžĄűs7j2‘ ƁŰűƁŰ3Ɓ2Ģ #ٓ

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

20


19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


ſsààlàà

Ůۓ ®Ŧƒ8©žˆg’¹Ą‚8 Ů ®¡Ŧv ŦŽs v_ũ€®>©iœŦ’s Ưƴ‚8 Ů #v ŦƀŮۓŞŦƒ8©žƒ ®¡Ŧƀ€Ɓƀ€ ’s ƁŮ’¹®sűűŦ2ĄŰ®“ 3

®œs ƯƯ‘ ’®8ƁƁv Ŧƀق¥vs¡ŰŮ®7 sk %vf¢2®“ 3#ŮŰƁšĄƁŰŦƒ8©žſŮۓ ’slk»€© Ű ſ€¡ŮƁžŰ“=IŦ“®MŦƒ8©žƒ®¹Ŧۓ ƀŮs¬àà© #€k¹®Ÿ“lvsŰsŸŮŦ‚‚œ¡Ů®¹Ŧۓ ŮŦ“ ſŮۓ ĄŰs<ks3žs’ĄŰŮsˆ¡Ŧ‚ űŦ‚8 Ů‘¡Ŧ ‚9¹Ŧ’v7>ٓ ®ws’¹ق®?Ű2®s=8Ŧ #€ s’8 ŦŮŲ‚®¹Ŧۓ ŮŦ“ Œi8=Ąsd ŰŮŦƒàà8©žſŮۓ %ŮƁƒŦ2®“àà 3 ĄsŦsžŰŦ€ŦŰv‚‘¡ŦsŦvàà Ŧ…=ũ sŦŰقĄŦ’“¢’ĄŰsj©‘¡Ŧ#k¹’‚DŦŰĄ‚œ¡Ů ŦſŮۓ ŮŰŦŮۓ`Űsj©’¹€k¹®Ɓ‚Ɓۏ¥_ ŦſŮۓ ۓ`‘©k¦jٓ ®ƁŦĄŰsj©t“ ‘¡´šžs%Š7k€k¹®®7`ŦŰſsš

ƀűsks’¹®ű‚©ž ق¹®®¢€űų‚“ ƀsƯƳŦŰٓ ‚>j€>®¡s¥¡‚š’Ŧ“¡Ůſű v>Ŧ“®Mſ“Ÿٓƀق¹ĄŰŦ€lœųŦ’s ŰŮ #ق¡¤ŦŰƁŦœ‚ ų‚“àà ƀűskƀsƯƳſű‘¡Ŧþ„©iž’8f¢’ ®€kĄƁŰųŦ’s ŰŮ»Ųs7ſ€s “žsŦŰ st »ųŦƀق‚>jŰsk¹ŰŮƁٓƀ€sàà_ ‚œ¡ŮƁ®Ŧ‚i©7“Ŧũsgsàà>Ąs sWž‚¢‚

ſsœ©_©„©iž#€àà ®®“¡ƒ¡“iĄs’ s‚ ®8’Ŧ“¡Ůſű‘¡Ŧ%€¡“¢®ƀŰs‘¡ŦŰŮs¥¡‚š ق¹®“¢Ɓvf¢ų‚àà>j€>ssv sàà

ƀ€űقŰsœààŦ’¹ٓĄŦ’“¢’ųŰsàà8ŰƁ þ€¡“¢®ƀŰs‘¡ŦŰŮ’s Ʋư„©ŸŦ€k©#v Ŧ slkƒŰsŸž‚“àà #IsNslk8àà Ŧ“ ®M ق¹®v7ü‘s®s‚l’’¹ٓ®>¹ ’¹ĄŮ“Ɓs#vàà ŦŮvàà ƁŮŦ‚Űs©àà>Ɓ ſŦ€ű’Ŧ‚ٓ ’“8„©iž‚¢Ŧ8àà>ŦŮ® ’ŦŰƒŰsŸ8 Ŧ€©j`sŦŮs8àà ‚€Ŧ“ #žŰs¤>ős ſŦ‚¡Ŧ%Š7k

ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

18


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


v©g“

ٓ s7¡űs“ s7¡ű»v Ŧ’k©¡š®¢€ű ũƁ‚’ٓ ®¢€űŰŮ’¹®s>¹®8#€ Ű®‚c’®k8s©v Ů…ŦŰš‘¡ŦtiŦsŦ€k8>…ŦŰšſsŦ“ ٓ ®¢€űŰŮs®i© ®7`»ŧ‚baű“kslš#€k8>©Ůs ŋdŦƁ’¹€kk¹®Ųs>Ŧ»€ks¡®v Ůſš’v¡slŰŮƁ€k_¡€Ŧ®ĄŮsĄsv©g“Ɓ #ŮŰŦ€®œ8>®sv©g“€ks®Ɓ‚©Ŧ“’vg©gŰŮ®¢€űŰŮŧ“ ’‚D’¥šŽs#€k8>ſŦ‚œ¡ŮsvsŰŽsŰŮƁ v>©®Ůs`Ą‚Ŧv©g“’¹€©k¹ŰƁs€¡s#ق¹ ’jŲ‚8 ŮŰŮſš’ſ€© Űſs¥Ŧ’s8=7àà “ Ɓ ƁſŦ‚¥©»©cĄV‚ŦƁƁ‚©űŦƀŮsf8àà Ŧs#vàà Ŧ ٓ ®¢€ű€Ŧ“®®>¹‚»®ƁŰŮĄsàà šƀƒ<d #Ůűs Ž€7s8j®ĄŰs¥s ’ŦŰ s’jƁ“à໑‚¢Ŧٓàà€Ŧ“ s7¡űŦقàà^ààkš źŦ€Ŧ»v Ŧ“ Ąsvſš’ƒűƁſŮŦقàà ĄŦ‚ #©àà sƀق¹©ck®8àà ŰŮ’ŦŰٓ ĄsƁűŰšƁ ®8_¹ŰŦŮſs¥ Ɓٓ vàà “‚ ĄŦ€ s®>¹‚ ®Ŧ€Ŧ€¡s€`g’ſ€©àà ŰĄŦ‚#vàà Ŧ…¡“ slš’®s¡vàà Ů®œ“œŸƀ“© Ɓ‘©©dźsfàà ĄŦ‚Ɓقà๮k©…©žŦŰžƁƒŮۓààſsűũ€ààƁ ƀŮsšŦŰٓ ƀŰŦ“j»®sj8ŦĄsv>¥ s’isg ©Ŧ“®s’j’¹v Ŧ®b¡Ŧ‚ ‘©kŸŰŮ#v s

Ɓƀ€űsàà Ɓ…ŦŰšs»‚ s v¡s™ŰŲsàà>Ŧs #© ‚€`g’€©f

€_¡€Ŧ®’¹ŦŰ’¦šˆg’¹v Ŧƀ€ Ąƒ¡Ű’s‚ ’_¡€Ŧſsj®g¡‚ ’»v Ŧƀ€s Űٓ ŰƁs’Ɓ #€k¹®ƀ€s_ſƁ‚©ŰŮŦŰ ĄŦ%€¡“¢®ƁŦ#ŮŰŦŮ®¡s7¡ű‚©7dƀŰs‘¡ŦŰŮs³“ ƁſŦ“=8àà Ŧٓ ®gs$ĄŦ’àà_¡€Ŧ’j“ŰŮŦ‚àà ٓŰƁ$®kàà_i¢»¢ũŦ’àà_¡€Ŧٓ‚¢$ĄŦ’àà_¡Ű #®k=i¢’j©“»ĄŰs ŰŮŦŰſšĄűƁŰ’¹©k¹®ŧŦŰ®¡sƒ©Ÿˆgsàà ŮŰŦŮŦŰ®¡sŦ“‘¡Ŧſs>Ŧ‘ů#¡ŦƀŮŦŮųŰƁ‚ž‘ů ‚¢Ŧ#Ůűs ®i<8ŦŰ®ƁŰŮũ´¡sWƁsv Ŧ“ ’¹ ’v79®¡sƒ©Ÿ»©_¡€k©~©üۓ ’Ɓv79 ’’s “¡oƁ®fk‚¢ŦƁ€“àà ®ŧsź‚

sĄ“ ’sſsj’¹€©àà s‘;jb»¡‚œkۓŦ ŦŰ®lŦvjŰĄsŰŮ®_¡€Ŧv79#v_¢€kŦ“ ‚ Ą“ ’ŦŰſs>Ŧ…¡Ŧ‚¢Ɓ€k¹®űssĄ“àà ’ #€Ů®…¡ŦƒŦv¡“kdsžŢ“®¢€ű«¡

4‚¢Ŧ© Ű®®8=7 “ ’ ®¢€ű®sœk»ŮŰŦŮĄŦ’ààk©¡šٓàà ĄŦ‚à஢€ű ®¢€űs#¡“àà ŵ“ٓ s’¹ٓàà ®ŵ“ ųŦŮsž…ŦŰšƁ®8=7 “ Ɓv>€©Ŧ»vàà> ’ſs>Ŧ®s¡v Ůsslk#v Ŧſs>Ŧų´ƁŰs¹ ®8’¹vàà Ŧ®kůĄsų‚œűŦĄ€¡€ĄsŦ ®¡sƀŦŰ®àࢀűĄs…sŸ‘¡‚ŰŦ“àà ŮĄŦ‚àà ٓ ®sŰšź€€kŦ“8’¹®s>¹#ٓ ® Űs¥ š ź€ſš’ŋààk;jb»€kk©7ŰƁŮĄsvsàà>űŦŦŰ ŰŮ~™ŦƁũۓ’ź€®8Ɓ#vs¡€kŦ“ v Ů ŋ7¡‚gĄƁ‚©«¡»Ů‚©¢®ŰŦ‚ſsàà>Ŧ€¡Ůŵ‚d ۓ`’Ÿ‚#€_¹®ٓ vŜ’ŦŰƁŦ‚¡žsŒ“ ‚©Ůſsààƀ€k¡šƁźŦ€Ŧ»ſsààŰšűŦsàà>DƁ €Ŧ“ őŰُs‚8lſš’®s¡v ŮųƁŰ»€àà s ’¹€©k¹ŧs=8ŦƁ€¡‚©œ©j`€©Ŧ“®sj #ٓ ‚s ſssgŰŮűƁ‚ààŦ’¹ŦŰ®¢ŰƒĄsààv‚ Ɓƀ€ŰŦŮűsŠ™Ŧ“ź´ ‚Ɓ€©k¹t©gd»€“ ® ſssg»ź€’ſ€©àà ŰƀŦŰŰŮ’¹ĄŦƀ€kk¹€©Ŧs ŧs=8ŦŦŰ“i’v¹‚Ɓv‚àà_©ž»Ů“ ®‚s €kŸ‚®8=7àà “ Ɓ…ŦŰš’ſ€©àà ŰƀŦŰ#€àà©k¹ v>©®k8s©v Ů€©k¹ŰƁssŦv ŦŰŦ“ Ů

®¡´ Ąsv‚ €Ŧ“ …©ž’Ÿƀ€k¡šŰŮ’¹©k©àà_kŰsc8Ŧ’’¥k¡Ŧ €Ŧ“ Ąs’Ą‚©o’ààŸs®¢€ű€ƁŰ‚Ɓ€ààš s’¹ĄŦ’©s‚#¡‚®M…©žűŦĄŰs¹»vàà Ŧ¢ Žs7Ů’Ɓv s8j®’cF«¡»¡ŰŦ¢®‚ v_ž vƁź´ŦƁ®àà¢Ů“l©»Uàà_¢ƀŮsdŦŻ“ũscF #v Ŧ «¡ĄƁűŰš‘¡‚³s»ũŮsdàà ’®s¡vàà ŮĄƁűŰš s_ŸſŦ“®M’¹v Ŧ®8g©g‘¡Ŧ#v Ŧſsàà>Ŧ ®Ůsd ‘©kŸſsŦ“ s’j#vàà>ſšĄƁŰ’ŦŰ «¡’’j‚Ŧ‘¡Ŧ’®s¡vàà ŮĄŦ‚sŦ©8àà> ®_k¹ŦƁ»¡ŰŦŮűs©‘ ƁŰƁ†=_Űs©>®¢²¡Ɓ ſšƁ€k¹sk šſsĄŮ“ƁųűŰŦƁſoàà ’ŦŰs’¹ #v ŦŻs©8 ŦƁƀƒ©œŦ ’©7 sv‚»€kk¹®ſsj¢sſs>ŦűŦĄŰs©àà> slšĄsžĄ“i®Ůs`’¹€k8àà>®¡´ ’àà>©¹ »sv‚»ŠŦƁŰŮ#€k8>©v‚slk¡ŦsŦ€8Ŧ® ‚žĄsĄŰŦŮƀ€űt »vjű‚žƁv=àà Űs¹’©7 Ąsv‚#€k8>Ůs¡ű®¡s7©¥ Ɓ‚7Ɓvgàà_ ‚»v‚#€k¡š®Mv Ů’®8ŦŰ’®¢€ű®¡´

Ůs<¡ŦŦŰ®879ũƁsfſšŰŮſŦ“8’¹v Ŧ®8©d“

‚ s ſsk©j Ŧ»ĄŮs €Ŧ“®M®>¹¬©Ɓƒ©Ÿ¬© …s7Ů’s’¦šŦ‚¡ű»€Ů®ŦűŰŦs’ŦŰv©g“Ɓ ® ‚œƁſsٓ ®ƁŰŮŲsàà>Ŧ’slk»©8> ‘¡ŦƁŮŰŦŮ®œ8>»¡ŰŦŮٓ ſ“Ŧ‚©ž’v7àà>’¹ €kWŮsd ŋdŦƁs¡š€k¹®‘©©d’¹vàà ŦŸ“™“ Ůs ſŦ“8’¹v Ŧ‘¥P‚©ŠŦƁŰŮ»’s¡©8àà> “Ɓv ŦŮ‚ s ſsk©j Ŧ»€©àà Ű…ŦŰš’»Ů“ ſsk©j Ŧ»ĄŮs ٓ ٓƁŰŮvàà>Ş’¥š‚œٓ ®¢€űŰŮ’¦š#©k¹„ŦŰv©g“Ɓ…ŦŰš»‚ s ƁĄŮsàà ƀ€kk¹‘©©dۀſš»€Ů®ŭŰsààĄŦ‚ ſš’v7>…k¹ŦƁŸ“‚8_©’¥iv>©s…ŦŰš #ŮŰŦŮĄŦƀ€kk¹‘©©d…g’¹v sŮŦ€ Ű v “‚ žŦ€¹ ®8 “‚ ®>¹‚#v Ŧ€kWۀƀVŦƁ«¡v “‚

€Ŧ“®®>¹‚’¹v Ŧ‘¡Ŧs<k¡ŦŰِl’8¥»ŮŰŦŮ #€ s’8 ŦŮ®jlŰs©>…g…8 “‚ ‘©©dŰŮ ƀŦ“GŮƀ€k¡šƁsƁűŰšűŦĄ‚¡“`ſsàà>Ŧv “‚

Ąsŧs=8ŦƁv Ŧ’8flųٓƁjŰŮ’¹v ƁŦ ŰŮŦŰƁŦˆŦƁŰƁŰs¥Ŧ»Űs8f¢»ŽsjŦ’¹ſs>Ŧ’ŦűƁŰ #€k¹®v¡Ŧ€…8 “‚ vŜ’ŦŰĄƁ»Ů‚©¢®‚ vàà “‚ űŦſ“Ÿs®i© ’àà¹vàà Ŧ‘©jĄŦ‚ ’€kŦ“®M»€ŰŦ€®`=àà_Œ¡‚dſs ƀŦ“GŮ ‘¡ŦŰs¥ švg©g#€kk¹Ŧ€©žvàà Ůŧ“ibv¡s™Ű €kŦ“®’¹€ŰŦ€ŰƁsžŮ‚űŦĄŰs©àà>’¹v Ŧ €kk¹®‚¥slš#€k ‚»€ŰŦŮٓ tiŰŮ’¦š’ ‚ų“ss¡‚8lŮŦ‚Ŧ»v ŦſŦ‚œ¡Ů†8=v©g“ űŦĄŰs©àà>ſsàà €“űŦ…©ž®8’¹®sàà>¹s¡ €k8>“»ƀٓŦ‚ſsàà_¡Ŧ‚®¢€űũss¥Ŧ ®ds‘¡‚œŰƒ‚à॑¡Ŧ€¡sàà ƁŮŰŦ€ààvg©g ٓƁ»v “‚ Ą“ ’ſsàà>Ŧ‚f ŰŮ’¹€ s ‘¡Ŧ#©Ŧ“®s’¹قàà¹ŰƁs€¡sˆgŦ€àà8Ŧ#ŮŰŦŮ ŰƁs‘¡Ŧ#àà¡ŰŦŮűs©ſš’s’ààj’¹vàà Ŧ®s©ž ſs>ŦƁق©¢®Ąs’_¡€ŦŰŮ’¹ĄŰƁs#vàà s ŦŰvàà_l€Ŧ“®’¹vàà Ŧٓ ’àà_¡€Ŧ‘©js ۓ ‚#€k¹àࡀ7vàà_l’ŦŰŭűƁŮƁŭűƁŮ’àà vs¡ŰŮſš®ààiDsŦŰſsjĄűƁŰ»©àà_¡€k©’à๠Ɓ®Ŧ‚ ĄŰ“ ſs>Ŧ’àà_¡€ŦƁ‘ů#ق¹©Ŧ“ ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


® űŰƁ

ưƮƯư«©¤HŦŰŮſŦ‚¡Ŧſs¢€k¡sMũsgs>ĄŰŦƒ¢‚ſsűž´Ŧ € ž´Ŧſ€kưƮƯư«©¤HŦŰŮſŦ‚¡Ŧſs¢€k¡sMũsgs>’s‚%ŲŰsĄŰŦƒ¢‚7

Ưġ%ġĢvs ſ€k«©¤HŦũsgs>»ŲŰsĄŰŦƒ¢‚7 ųŰŦƒ¢’ ®´ Ŧ’Ŧt©7"ſŦق“i©¹Ƴġ"®œ‚®8_¹ ƯƱvs " "Ą‚¢Űű‚©Ŧ¡‚¡sƗĄŰŦ“àà ’ ‚ŸƁŮ ŮŦقưưsƁٓ ®űsšĄ³“ưƲŮŦقģűŦ #v ŦŮ€Ŧ“ ’ŦŮŦ Ưġ%ġĢvsàà

ſsss‚©àà_"ſŦق“i©¹ƯưƮ"®œ‚®8àà_¹ Ưġ%ġĢvs "Ą‚sc®i“i©¹"ƴƯ„¹“ ſsۓ_¹ſs¢€k¡sMũsgs>ĄŰŦƒ¢‚ſsűƁűƁŰ ƯƱvs "ƀŮŦű #v Ŧ‚¡űŬ‚ ’ v “¢šư%8fűƁŰ v “¢šƲ%ŮűŦƁŮűƁŰ Ą³“ưƲ%ŽƁŦűƁŰ ƴ%ƱƮvs "ŧ“<üŮŦ“"“i©¹ƯƮƮƗƁٓ "®Ɓ€7€©d "ſŦق“i©¹ģģ"®œ‚®8àà_¹ Ą‚¡űƁŮ´©»ſŦقààĄŮŦ‚fŦ"ſsààj¹Ɓ‚© ƯƱvs

ƴvsàà " v “¢šƱ%8_űƁŰ "®¡s™Ű s"ſŦق“i©¹ƴģ"®œ‚®8àà_¹ ƯƱvs ƯƮvs "‚f¥©‘©Ŧ"’űƁŧs‚ž"®Ŧ€©ƁƁŮ vsàà "ſsgŮŦ‚ű»ſsűĄŮŦ‚fŦ"ſsj¹Ɓ‚© ƯƱ ®j©iàà ŮŦ€l"“i©¹!ƯƮĢ"ĄŰŦقàà’ààűƁ vs "Ą“ “ƀƁs¹"…¥Ÿŧs‚ž"®Ŧ€©ƁƁŮ Ą³“ưƳ%žƁŮűƁŰ ƯƯ%ưƮ Ưƴvsàà " "®ŦƁ‚© “ŦŮs<àà "“i©¹!ƯƮĢ"ĄŰŦق’űƁ ®j8àà Űų“s©¹"“i©¹ƳĢ"ĄŰŦقàà’ààűƁ "Ą€jŦ’ààlŦ»ſsű‚8ƯƮ^ààkf"ĄűŦ€ààŦ‚© Ƴ%ƯĢvs

Ưƴvsàà " Ưƴvs

ĄŮŦ‚ŧŦ‚làà "“i©¹ƳĢ "ĄŰŦقàà’ààűƁ œŰƒžssg’»ſsű‚àà8ƯƮ^kf"ĄűŦ€Ŧ‚© Ƴ%ƯĢvs " Ưƴvsàà " v “¢šƳ%ك© űƁŰ "Ą‚œàà>’ŦŬƁŰ"Šss‚8ƯƯƮ"®Ŧ€©ƁƁŮ ®àà¹ŮƁŰsàà™Ű€jü"“àài©¹!ƯƮƮ "Ɓٓàà àà©Ŧ‚Ŧ»ſŦقàà‚àà8ƯƮ’àà¦s¤ƗĄűŦ€ààŦ‚© Ưưvs "ĄŰŦŮۓ ‚ ƴ%ƱƮvsàà " Ưƴ%ƯĢvs

ƴ%ġĢvs "ſs©HsŮs “"ƒ©ĄƁŰ„©k ƴ%ġĢvs "ĄŰŦ“>l Ŧ€"ƒ©ĄƁŰ„©k v “¢šġ%lűƁŰ v “¢Ŧƴ%ŮŰslŸűƁŰ ƯƮvs "®gs™‚©i"ĄŰŦ“ ’ ‚ŸƁŮ ƴ%ƯĢvs "€j8dĄ‚s€jü"Ɓ€Ŧ“¥ "®jàà sŮs<àà "ſŦق‚8ġƮƮ"®Ŧ€©ƁƁŮ ƯƮvs "®Ŧ‚l Ą€l"ĄŰŦ“ ’ ‚ŸƁŮ ƯƮ%ƱĢvs

ƴ%ƯĢvs "®‚¹Œ “¡"Ɓ€Ŧ“¥ ƯƮvs "Ą‚¢Űű‚©Ŧ"ĄŰŦ“ ’ ‚ŸƁŮ "®Ŝssàà™Ű"ſŦق‚àà8ƯƮƮ"®ààŦ€©ƁƁŮ ƯƮvs "ĄŮsàà ‘àà>üſŦقƀ‚fk¥ƀŮsƗ^ààk©˜ƁŰ v “¢šƯƮ%كsžűƁŰ ۓž®s‘àà “ "“i©¹"ģƲſŦ“s"Ɓ€Ŧ“¥ ۓž€jü€©dàà "“i©¹ƴġ "ĄŰŦقàà’űƁ Ưư%ƱƮvs

ƴvs " Ưƴvsàà " »®àà s7űsH“àà ſŦ“sƀ‚fk¥ƀŮsƗ^ààk©˜ƁŰ "®j©¥ƁűŰš"ſŦ“s‚àà8ưƮƮ"ƀ‚fk¥¡ős¡s¹ "Ž´àà ‚©`ŧŦ“"“i©¹ƯƮĢ"ĄŰŦقàà’űƁ ƯƱ%ƱƮvs

ƯƮ%Ưưvs

Ưƴvs

"®j©Ű‘àà>"ſŦق“i©¹ĢĢ"ŮŦűš®8àà_¹ ©Ŧ‚Ŧ"‚àà8“i©¹ưƮĄƁŰƀŮsàਫ਼"®ààŦ€©ƁƁŮ Ą³“ưƴ%ž“ űƁŰ ƯƱvs

ƯƲvs "ſs©j©Ű ’üi ŦƗĄűs‚©_j "›ǨįıŀĆńǥŕķđňıŃĬǘ "ĄűŰٓ¢ŻŮs"ſŦق“i©¹Ʋġ"ŮŦűš®8àà_¹ vs "®k¡€s®78<ſŦقĄŮŦ‚fŦƗ‚s

ƯƱvs

ƯƮ%ƱƮ v “¢šĢ%ŮűƁŰ Ű“ž®Ŝs‘©Ŧ"“i©¹ģƴ„¹“ ſs¡Ű“àà €©j"“i©¹ĢĢ "®ààœ‚®8àà_¹ v “¢šƯƯ%كs űƁŰ ƯƱvsàà " ۓž©sŜŦٓd>"ſŦق“i©¹ģƮ"ŮŦűš®8_¹ Ą³“ƱƮ%žŰslŸűƁŰ ƯƱvs " Ưġ%ġĢvs "®“i Ą€l“i©¹ģġ„¹“ v “¢šģ%Ůűs¡űƁŰ "Ą‚œ_ſs>Ŧ"ſŦق“i©¹Ƴġ"ŮŦűš®8àà_¹ s™Ű€jŦ"ſŦق‚8ƯƮƮƀ‚fk¥¡ős¡s¹"®Ŧ‚g¡s Ưġ%ġĢvs "®slűƁŰſs>Ŧ“i©¹ƳƯ„¹“ ƯƱvs

ƴ%ƱƮ"ſs©7s

"®Ŝs©j¹"ſŦقàà“i©¹ƯưƮ"ŮŦűš®8àà_¹ "ĄŮŦ€ſsàà>Ŧ"«àà>¡Ůŧs‚ž"®Ŧ€©ƁƁŮ Ą³“ƱƯ%<kžűƁŰ ƯƱvs

ƯƮvs ſs¡ŰŦ€©€jü"ſŦقààŮŦűš‚8ƯƮƮƗskàà ƯƮvsàà " " ®7Ű ´© " ’ààűƁ ŧs‚ž " ®ààŦ€©ƁƁŮ v “¢šƯư%€fűƁŰ ƯƮ%ġĢvsàà

“i©¹ģģ"ŮŦűš®8àà_¹ƯƱ›ǨĔıŀłńňŕķđňıŃĬǙ "ĄŮŦ‚Ůs<àà "ſŦق‚àà8ƳƮƮ"®ààŦ€©ƁƁŮ v “¢šƯ%_ űƁŰ ƯƱvs "Ą“gĄ€l"ſŦق ƯƮ%ġĢvs ®gs™‚©iàࡂ¡sƗĄŰŦ“àà ’ ‚ŸƁŮ "®Ŧك¡sàà™Ű"ſŦق“àài©¹ƴģ"ŮŦűš®8àà_¹ "ĄűƁۓ€©Ŧ"ſŦقàà“i©¹ģƮ"®œ‚®8àà_¹ Ưġ%ƯĢvsàà " ƯƱvs

ƯƱvs "®Ŧ‚làà Ą€l¡‚¡sƗĄŰŦ“àà ’àà ‚ŸƁŮ ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 751


ISSUE 751

/

www.ertebat.ae

/

10


ũŦŰsŦ

®7 “ŦŰŮŒ©9¹ĄsƁŰٓ ĄŦ‚’j¡‚ ’j¡‚’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#€ €Ŧ“ ĄsƁŰٓ ĄŦűŦŰŮ®àà7 “Ŧ‘©k¹sàà

ŰŮƁŰŮƯƮűƁŰ‚ĄŦűŦ’àà^k©¹Űsž ŰŮsűƁŰ‘¡Ŧ#€ €kŦ“ ’j¡‚Œ©9¹ #ٓ€Ŧ“ ŰŮưƮƮƮŒg sv¡sl ®¡sƁŰٓ ƀ€s_ũۓŰŮ®7 “Ŧ

»ƀق¹ž´ààŦ®7 “Ŧ„©iž‘àà©k¦j ’j¡‚ƒ©Œ©9¹ĄsƁŰٓ ſs¢€kŦŰ ‹i7ŮۓŰŮſ“k¹ssŦ»€ €kŦ“ #v Ŧƀ€¡Ů‚œŰs_8ŦĄŰs7 Ŧ’j¡‚ ǞİĬǩʼn%Š7k

»€Ŧƀ€àà_s’ààs’8fưsàà’à๠ŰŦ€_ĄsũŰs¹®7 “Ŧ„©ižˆ “ €Ŧ“ ’8 Ŧ¢ƁŰٓ ĄƁŰ‚ĄŦƀ€kŮ ưġsƁŰٓàà ’¹®ààۓŰŮƁ€àà €¡Ů‚œs’sŰŦ€_űŦ„žvsàà

Žsg8Ŧ^k©¹Űsž’„©ižˆ “ƁŰٓ

ĄŦ‚sŰs`%’Űs »®ŮŰŮ«iƀŰsŦ €kk¹®«j¹sj ’ŰŮƯƮƮƮƮűŦ€Ŧ„ž sslkƀ€lkŦ’ààgbk ‚¡sàà űŦsààŰs` ƀ€àà_ Ŧ€ àà sk sűƁŰ ‘àà¡Ŧ »vàà Ŧ ŦŰ«iƀŰsààŦŭ‚àà sũŰsŦſsàà©ű‚ #€¡sM®†=_ ƀŰsŦŭ‚s’¹v Ŧskd‘¡€‘¡Ŧ ſŦ“®®ŮŰŮ’Ŧ“=¥¡®sWŰsžš ƀŰsŦ’Űs ŰŮ’Ŧ“ ƁŮ®sWŰsžš #ق¹ ƀ€lkŦŰŮ’Ŧ“ «¡Ąsàà€ŦƁŭ‚ »ŰŮưƳƮƮƮsưưƮƮƮ‘©’Űsàà ŰŮĢĢƮƮƮsƱƮƮƮƮ’Ŧ“ ƁŮ€ŦƁ ĢƳƮƮƮsġƮƮƮƮ’Ŧ“ ’ ſsWŰsžšƁ Ư®sWŰsžš’¹®sŰŮv ŦŰŮ ġĢƮƮƮsƱƮƮƮƮ®Ůƀ€lkŦŰŮ’Ŧ“ sġƱƮƮƮ’Ŧ“ ƁŮſsààWŰsžš»ŰŮ ’Ŧ“ ƱſsààWŰsžšƁààŰŮģĢƮƮƮ #€ s®ŰŮƯƯƮƮƮsŰŮģƮƮƮƮ 9

/

www.ertebat.ae

/

ƒ¹‚v_žŰŮ’¹®¡sŰs`ŋj8 ſٓMŦ€ĄŦ‚‚8k ŦŰss€¡‚ ƀ€©àà_¹®ŮƁ’Űsàà ũŰsààŦƁŮ ű‚sűƁŰ‘¡ŦsŦ#€¡Ŧƀ€¡ŮŦŰ€Ŧƀ€ sũŰsŦſٓMŦ€ws’¹Ą‚œ¡Ů «iƀŰsŦŭ‚v Ŧƀ€àà ‚œ¡€¥¡űŦ ƀŰsŦŭ‚’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#v Ŧ sŰs`Ą“ «¡ŰŮ’Ŧ“=¥¡€ŦƁ ƱƮƮƮƮٓàà ®Ŷ“‚®ààŮ’’¹ €ŦƁſsjƀŰsŦŭ‚sŦv ŦŰŮ ’’¹sŰs`‚œ¡ŮĄ“ ŰŮ’Ŧ“ Ư slk»Ů“ ®Ŷ“‚’Űs ũŰsŦ #€ s®ŰŮưưƮƮƮ

ISSUE 751

űŦ»sۓ_¹‚¡s űŦ‚8_©ũŦŰsŦžŮ‚ €kk¹®ƀŮsf8 ŦŲ““Ŧ

#€ s®ýĢƳs©Ŧ‚8 Ŧ %ق¹ž´ààŦ‘©k¦j‚àà¡sbŦ‚b ŰŮۓaĄŦ‚sààŲ““Ŧ’s‚ ŮƁ€ààưƮƮƳŽsàà ŰŮsƀsœ8àà>¡Ŧ ®œksjƀ€ ž´Ŧũss sýƯƲ ‘¡Ŧ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ»€k8àà ŦŮ Žs>ŦƁýƲƲ’ưƮƯƮŽsàà ŰŮŰsš #v Ŧƀ€© ŰýƳƮ’ ſŦ“k’ŦŰŲ““ŦűŦƀŮsf8àà ŦĄƁ Ɓق¹ž´Ŧ‘;jbĄŦ’©ig’i©àà Ɓ ’Ų““ŦűŦ‚8_©ƀŮsf8àà Ŧ%vf¢ €Ŧ“® ®`= ĄsƁŰٓ Ąs ũsŮs`ŮŦ€dŰŮĄ‚©œj_Ÿ…s¹ #€ s’8 ŦŮĄŦƀŮs ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

€ààŰŮƳƮűŦ…àà©%‚àà¡sbŦ‚ààb ƀ€ †=_ũss ŰŮsŲ““Ŧ #€ŰŦŮۓasƀsœ8>¡ŦŰŮ €ŰŮġƯ®ŮŰŮsŲ““Ŧ®€k Ɓ€“ ®Žse ŦưƮƯƮŽs űŦ‚8_© ĄŮŦ‚ŦŮŦ€d…¡ŦƒŦƀ€kŮſs_‘¡Ŧ ſŦ“k’sŲ““ŦűŦ’ŦűƁŰ’¹v Ŧ #€k¡sM®ƀŮsf8 Ŧ®“j’©ig’i© Ɓ Ąsۓàà_¹Űsš’v7àà>Űsš‘¡Ŧ ƀŮsf8 ŦŰŮ®³“ ĄŦ’gs ’¹‚œ¡Ů €ŰŦŮ’©ig’i© ƁſŦ“k’Ų““ŦűŦ sŰsš#€ s®‚©¢àà_ŸŰs©> €˜“ ŰŮŮŦ€d‘¡Ŧ’¹€kŮ®ſs_ »ýƱư‘žŦVŰŮ»ýƱƮ€àà´kŰŮ»ýưĢ ŰŮ»ýĢĢ«¡²iŰŮ»ýġĢſs8>iœŦŰŮ

Ąs‘fisƴƴƴ®ŮũssfŦ‘fiŶ“b € €Ŧ“ŞŽse ŦĄŰƁ‚™‚© Ŷ“b ’ààĄ€Ąs‘fiŮŦ€ààd%®ààŮ„àà©iž Žs ’v7àà>ĄŰsŽsàà ŰŮƴƴƴ®ŮũssfŦ #v Ŧ’8s¡…¡ŦƒŦ€ŰŮġyģƳ’8 ¢ ĄslkfiŮŦ€ààd’¥k¡ŦűŦقà๞´ŦƁ ’8s¡…s¹ƀŰsjàà ‘¡Ŧ’Ŷ“àà‚s ’¹Ŧ‚Ÿ€ s®ٓk_ Űs©àà>v Ŧ ſٓMŽseàà ŦwsŶ“‚sĄslkfi ſŮŦŮvàà ŮűŦ’<©8ŰŮƁ‘fiŶ“b ũssfŦ’®àࡓœŦ“ŰŮ‚© osàà¡Ɓ ’“œŦ“ۓŦ‚žŦ#€ €Ŧ“ ĄŰƁ‚™ ®¡“œŦ“ź€sĄŰƁ‚™Ąs‘fi ٓ Űs¹’©sƯƮűŦ‚8j¹ŰŮs‘fi’ #€Ů®’ŦŮŦŦŰ ưġ/ƲũŦŰsŦ%Š7k

Ąs‘fiŮŦ€dقà๞´Ŧ®Ů„©iž ®ŮũsààsfŦ’ààĄ€ààƁĄŰƁ‚àà™ ’ġƱƯƟģưġŰsààšsààưƮƯƮŽsàà ŰŮ ’8s¡…¡ŦƒŦưƮƯƯŽs ŰŮġĢƯƟƳƱġ Ą€ŰŮġyģƳ…àà¡ŦƒŦsàà’¹vàà Ŧ #v ŦƀٓƁ‚ƁŰ „àà©¡Ű»ĒňļĵĬİļıň¨ŁĬňđŀĆķĬŁʼnļ ŦŰĄ€ààĄsàà‘fi»ũsààsfŦŻsààŦ ž‚»Ąű“àà …šųŰŦƒ¢’Ŷ“‚ Ż‚»ĄŦƀŮsààũsŮs`»vàà¡skƁ vàà>ŦŮŽs€ſŦŰsààj©s¡Ɓſ€àà


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x2019;=>Ć°ĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k Â&#x2019; Ć Â&#x2019;7k Ä&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°sĆ ĹŽÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ÂĄĹŚ ÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;jÂ&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽ Â&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă `###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153;Ă Ă  Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚÂ&#x201A;sĹŽ Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄÂ&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚvÂĄs>Ć Â&#x2019; Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A; sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Â&#x20AC;kjĹ°ĹŚĆ Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;Ă Ă > ĹżsĹąs sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8 ĹŚÂ&#x192;Š Ä&#x201E;ĹŚÂ&#x201A;ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;Ă Ă _ĹŽĹ°Â&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ? ŹŌÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC;Ă Ă  sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A;Ă Ă  s ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;Ă Ă kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sb #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? Ć&#x20AC;Ć sšÂ&#x20AC;Šd %ÂŽÂĄĹŚÂ&#x201A;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽiÂťÂ&#x2019;iŠi ŞŌÂ&#x201A;Ă l %ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ÂťÂ&#x201A;Ă ckÂ&#x201C;¼ŠĹŚÂ&#x201A;ĹąŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Š_jskĹĄ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ Ĺžs¥ŢÂŽŸÂ&#x201C;7Ă Ă  }ĹŚÂŽÂ&#x2018;ŠÂ&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ă Ă Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ueisug skĹŚĹŠsààŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8Ă Ă >Šs´9ĹŚĆ v7Ă Ă >ĹŚ ÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠàà Ĺ°sfĹŚ Ĺ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă >Ć°ĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?š ƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ#ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌ ~Â&#x2DC;sĂ Ă  Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes twice a week on Saturdays and Tuesdays targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 20,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƲĢƯĆ&#x20AC;Ĺ°sj "Â&#x201A;ŠưƲ"Â?8_Ĺ˝s

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ sl8šÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

ISSUE 751

/

ƯƯ Ưƹ Ưƴ ưĢ ưģ ƹƎ ƹư ƹƹ ƹƳ ƹƴ ĥƎ ĥĥ ĥƴ ĢƯ ĢƲ

www.ertebat.ae

/

8


Ɓ‚ Ɓ‚ ų

PalmŦ‚©jsž

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ĢĄ´¡Ɓ ’Ŧ‚8¡€Ų“ſŮŰs¢ s¡ŰŮ€¡Ů"ž“¡‚ŦĄŮƁŰƁs Š‚ũ“ĢưƮƮ

ſsWŰsžš ’Ŧ“ ư Š‚ũ“ƯġƮƮ Œi¢‘©ű€¡Ůs

Ɓ‚®„ƒ© Hamilton Res.

ųƒk¡‚¢ Links West

ų

Ɓ‚  Ɓ‚ ų

‘¡³Ű“ ’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Š‚ũ“ưƱƮƮ ſss© €¡Ůs Ɓ‚

 Ɓ‚

’Ŧ“ ưſsWŰsžš ’i7 Š‚ũ“ƯģĢƮ šńǧŃćńǧŃ€¡Ůs

Alsarood

ų

Ɓ‚Š‚ũ“ĢƳƮ Ŧ‚©jsž

sk¡Űs®Ů Sulfa Tower

’Ŧ“ Ʊ»ư»ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ưƮƮƮ®ŦƴƲưűŦ ’s ġv Ŧقžs

’Ŧ“ Ư

ų

Down Town

ų

Ɓ‚ ų

ſsWŰsžš

ų

Ɓ‚ ų

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƮƴƴ ^k©¹Űsž«¡s Ƴ’g7 

„€¡űŰū‚

Diamond

!’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ Š‚ũ“ưƱƲƮ ^k©¹ŰsžưsƯģ’g7

Ɓ‚ ų

Ɓ‚

Murjan 1„€¡ű۬©Ŧ‚©j

ų

Palm

sk¡Űs®Ů La Riviera

x©i¡ƁŦ‚©jŦ‚©jsž

Dune Tower

ſsWŰsžš !’Ŧ“ Ʊ Űs¥8€ ŻsŦ Š‚ũ“ƯƴƯƴ

Š‚ũ“ƯƳưƮ sk¡Űs®Ů€¡Ůs Ʋ’g7 Ɓ‚ ų

!’Ŧ“ ư Űs¥8€ ŻsŦ s¡ŰŮ«¡Ůƒ Š‚ũ“ƯĢƯƳ

„© šƁŦſ“¥©i©

sk¡Űs®Ů Sulafa Tower

’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ƱſsWŰsžš

Ɓ‚

Š‚ũ“ƯĢƴƮ sk¡Űs

Sadaf 8

!’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ sk¡Űss¹€¡Ůs Š‚ũ“ƯƴƮƱ

’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

Belvedere

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

ų

’Ŧ“ ư

!’Ŧ“ ġſsWŰsžš Űs¥8€ ŻsŦ sk¡Űs€¡Ůs»ƯĢ’g7

Š‚ũ“ƱƮƮƮ 

Ɓ‚ ų

MAG 214űŰƁs«©Ŧ‚©j

Murjan 5

Ɓ‚

ŰƁsőŰsž ’Ŧ“ ƱƁư»ƯĄsſsWŰsžš v Ŧقž…©žýĢƮ ¡“CƀŮsš

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

ų

ų

DIFC

Ɓ‚ 

®ŮĄŰsDƒ¹‚

´¡Ɓ

ſsWŰsžš

!’Ŧ“ ġ

’Ŧ“ ư

Űs¥8€ ŻsŦ

sk¡Űss¹€¡Ůs

Š‚ũ“ƲƮƮƮ

Š‚ũ“ƯƱƯƲ

s¡ŰŮ€¡Ůs

sk¡Űs€¡Ůs

ſsWŰsžš ’Ŧ“ Ʊ €¡Ŧű© €¡Ůs

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƳƳƳ ģƮ’g7

ŰŮưƮƮƟƮƮƮ

ſsWŰsžš ’Ŧ“ Ư ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs ŰŮƳƮƟƮƮƮ

ſsWŰsžš ’Ŧ“ ư Š‚ũ“ƯġĢƮ ŰŮƯƯĢƟƮƮƮ

ƀŰ

Saba Tower

sk¡Űs Sulafa Tower

Ŧ

’i7’Ŧ“ ƯſsWŰsžš ‘¥s!Š‚ũ“ƴĢƮ ƱƮ’g7

ŰŮƲƮyƮƮƮ s

s

Ŧ

ƒk¡‚¢ Fairways

ƀŰ

Ŧ

ŰŮƯưĢyƮƮƮ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ƀŰ

s Ŧ ƀŰ

s Ŧ

Al seef

€¡Ŧű© ſss© Ɓ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

s

sk¡Űs®Ů Marina Sail

ŰƁs«©Ŧ‚©j

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Ưư’g7 "Š‚ũ“ưƮġġ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš „¹“»’i7´s¹ s¡ŰŮ€¡Ůs ŰŮƲĢƟƮƮƮ Ŧ

’f©i ū‚ Burj Khalifa

ƀŰ

s Ŧ ƀŰ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƮƮƮ ƀŮsdŦŻ“’i7 ŰŮĢƮyƮƮƮ

sk¡Űs®Ů Sulafa Tower

ƀŰ

ƀŰ

s

Ŧ

sk¡Űs

Bldg. 67

s

’Ŧ“ ưſsWŰsžš ģ’g7 "Š‚ũ“ƯƴƮƮ ‚=8 ŦƁŽss¹€¡Ůs ŰŮƯĢƮyƮƮƮ

ſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡Ů

ƀŰ

ƀŰ

s Ŧ

Ŧ‚©jsž

s Ŧ

Š‚ũ“ƯƳġƱ

Š‚ũ“Ưưġư

Sulafa Tower

Ɓ‚

’Ŧ“ Ʊ

’Ŧ“ ư

Marina Residence

ų

Ɓ‚

ſsWŰsžšsk¡Űs Dorrabay

ų

Sadaf 8„€¡ű۬©Ŧ‚©j

’Ŧ“ xkžŲƁsvkž s¡ŰŮ€¡Ůs»„¥iƁŮ €¡Ŧű© ƁŒi¢‘©ű Š‚ũ“ƲƱƮƮ


’Űs »®ŮŰŮ«iƀŰsŦ

Tuesday , 17 July 2012 , Issue 751 , 8th Year Tel: +971 4 367 04 16 - 17

ƴ €kk¹®«j¹sj ’ŰŮƯƮƮƮƮűŦ€Ŧ„žĄŦ‚sŰs` Ưư Ʊģ

ưƮƯư«©¤HŦ

ſŦ‚¡Ŧſs¢€k¡sMũsgs>ĄŰŦƒ¢‚ſsűž´Ŧ

ſŦŰŦŮƀűƁŰ®8´

ſsaŰőŰs7ƀsƀ²¡Ɓ

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ƲĢƯƀŰsj "ƯƱƴƯ‚©ưƲ»’àà7k ’ Ɵ8_Žs

Ertebat Issue 751  

Ertebat Magazine Issue 751