Page 1


89

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

88


Ąƒ¤ š

«©¹s“>©Ŧ‚ žű³ŮŦ“ ـġƮ ..............#%‚œk©Ą€©v¡“¥>© ſs<kƯ .............................#%‚¥ ſs<kư ..................#%’s¥>s¡ƀ“l ـư .............................#%Ź‚Ś ž‚¢ưƮƮ%ĄŦ’s ‚©kžs¡’“žŰs¥ s‚©kž ž‚¢ƱƮƮ ........................#%®8s ž‚¹ ‘©¡ƒĄŦ‚ ........................#%“˜s¹s¹ #©k¹®«Ŧ“>©Ŧ‚ ٓ7Ų‚8 ŮŰŮ‚œk©Ą€©v¡“¥>©‚¢Ŧ%’8¥ ’©k¹ƀŮsf8 Ŧ®<kfàà Ŧ«©¹űŦ©Ŧ“® Ɓ©k¹®Œ`ˆ ƁűŦŦŰ«©¹’¹t©‚‘¡Ŧ ®‚¹ŮŦ“Ɓƀق¹„© ƀ“lsŦŰ«©¹Œàà` „© ƀŰsƁŮŦŰ‚œ¡ŮŒ`Ɓ¡ƒ¡Ű®…¡ƁŰŦŰ ŮŦ“űŦƀŰsƁŮƁ’8 Ŧ¢®i7«©¹ĄƁŰƁƀق¹ #©k¹®‘©¡ƒ“˜s¹s¹sƁ’8=¡Ű…¡ƁŰž‚¹

87

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

Ą€©Ąsv¡“¥àà>©Ɓ#©k¹®ž‚àà¢ŧš „© ƀ“l ŦŮ««ààŦŰ’‚¢ſsű‚œk© €d#©k©Ÿ®ź‚ «¡Œ¹Œ¡ŮŰ«¡Ɓƀقà๠Ɓ’8=¡Űsv¡“¥>©ĄƁŰŦŰž‚¹Ŷ“i=Œ` ſsj’ŦŰsl8¡“¥>©’©g#©k¹®źs ©k©Ÿ®ŮŦ“ĄƁŰƁƀقàไ© ®i7t©‚ Ɓ’8=¡Űsv¡“¥àà>©ĄƁŰŦŰž‚¹ŮŦ“’©gƁ Žs¦=¡ŰŮvsàà ưũ€’Ɓ#©k¹®źs ĄƁŰŦŰ“˜s¹s¹Ɓƀقàà¹ūŰs €dƁ¡ŰŦ¢®

’©lű‚

sŧ“àà ’¹®8ƁsààŦŰ‚¥àà Ɓsl‚Ś ‚©kž€d#©ű®®‚ſűs€“àà Ŷ“i= Ŷ“i=sƁƀق¹’s™ŦŮŦ“’ŦŰĄŦ’ààs ’Ɓƀق¹’s™ŦŦŰ®8sàà ž‚¹€d#àà©k¹® €d#©Ů®’ààŦŮŦſŮű’’g©ŮƯĢũ€àà ‚7vs ƯƁ’8 Ŧ¢Žs¦=¡ ŦŮŦŰŶ“i= ſŦ“©«¡ŰŮŦŰ’s¥àà>s¡ƀ“l€ààd#©k¹®


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

86


¶fžËZ»Ê]{ÉÁ€]Á,Y€Ì¼m JUMEIRA OPP DUBAI MARINE HOTEL

Tel: 04 346 3933 Sharjah Mina St. : 06 5692692 Sharjah Al Wahdah: 06 5334770 Dubai Century Mall: 04 2967334

www.afrina.com facebook.com/afrinasweets 85

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


® sk_ŦƁŰ

U “’ſs¹Ů“¹¡“_ĄŦ‚ƀ€¡Ŧ… #ٓƀق¹ũs´ũ´©bd ®¹Ů“¹ſŦŰƁŮűŦŦŰ®¡’i<s¡‚dàà »ſs8àà ŦŮs¡š sſšv ŦĄŰšſs sž‚¢Ŧƀ¡Ŧ’8 ŦŮƀsœٓ űŦ’¹k¹®‘©ja#€©Ůſsàà_ſsőٓ¹’ŦŰ €©k¹2Ąűs’`3‚f žsœkŰŮ ‚s»v‚¢Ůsàà¡ŦŰUàà “ž‚8 Ů’¹®ààsűűŦ ƀƒ©œŦ‘©k¦jŰs¹‘¡ŦƁ»€¡€k €Ŧ“ ti©j #ŮŰƁš®ٓƁ’ƁŦŰŮU “ĄŦ‚®¢Űƒ ‘© sŰŮ®8Ɓ®s8>sũ´©bdſŦŰƁŮŰŮŽs

ƁŦűŦ‘#©k¹®2Ąűs’`3ž‚8 Ůs©8àà> €>¡“kŧs8¹«¡€©Ŧ“=ƁŦűŦ ‘’Ɓ€àà>¡“kŦŰ’`«¡’€g’¹ààŦ“ ® `«¡žŦ€¹‚s#€’ŦŮŦŦŰſs8 ŦŮ’¹€€ s¡’ ۀ’ŠŦŰ®s8 ŦŮ’¹€©Ŧ“=ſs8¹Ů“¹űŦ ’ŦŰſš„¤àà Ɓ©àà>¡“®ŦŰŧs8¹űŦ…=s¡ ¡“_ŦŰƁŦ€>¡“k€ٓ’8Ű®¢űs’’¹®¡ƁŮŰŦ ’¹®sűs©Ů®„žſŮŦŮ’ŦŮŦĄŦ‚Ą‚ààœ¡Ů „¤ »€_¥® sgٓ Ąs’8 “ĄŦ‚’¹€©k¹ #v Ŧƀ€© Űſs8 ŦŮſs¡sžvƁ©k¹„ ſق¹’kœksƁ€¡űs>…¡s’8 “ĄŦ‚€i«¡ «¡sj t©‚‘¡Ŧ’#€¡űs>ŧs8¹«¡s’üf ق¹Ą€Ŧ“ i s7¡űŰs©>Ąƀ‚ s «¡Ɓŧs8¹ ®g©gCsjà ĄŦ‚’เà©Ŧ“=ſsà8¹Ů“¹űŦ €ŮžsŝŦ €©k¹Ŧ€©žĄŰsœ’sĄŦ‚v ƁŮ«¡ ©gCŰs¹sàà®8ŦŰ’³sàà’Žsàà ģſs¹Ů“¹ «¡’¹€©Ŧ“=ſsàà8¹Ů“¹űŦ#€“àà ®ž‚¢‚àà ‘¡‚ƒ©œŦſsàà<©űŦ®¥¡’svs¡ŰŮƁUàà “ Ÿ“™“ƁŮ#€àà>¡“k…¡s’8s¡űŦƀs“¹ųŰŦƒ¢ ſŦ““‚àà8 Ů#vàà Ŧſs¹Ů“àà¹ĄŦ‚sàà’‚D Űِ8 Ŧ“ ž‚8 ŮűŦ’¹ĄŰs©àà>ĄsŸ“™“űŦ ’ss©Ů‚àà Ŧ‚ ŰŮĄŮsàà¡űſs8àà ƁŮĄŦ‚‘ ’Ÿ€s¡ŰŮ%€ٓs‘¡Ŧ€ààk¹©gC¡Ŧ‚v‚8k¡Ŧ ŰŮss’¹® ´¥j‚©c®s8àà ƁŮ»€>¡“® ƁŮۓ ®ŦŰſsààĄs® œ‚’“¢®¡ƀ‚àà_ „©˜“ ’’¹®8àà ƁŮƁ»€k¹®®¢€ű’iü«¡ #€k¹Ŧ€©žſsƀ€k¡šũ‚s>ĄŦ‚®¡s ŰŮŦŰƁŦ’¹®s8àà>‚¢Ą‚8 ŮƁ»ƀق¹ſs¥g

ŰŮ’dsb’ààſs¹Ů“¹¡“àà_’¹©ŦŮ®’j ƒ¢‚s¡š®Ɓ#v Ŧ®jlŰs©>‚Ŧſs8>sŽ“

ƀ¡Ŧƀ€©_¡€ŦUàà “ĄŦ‚sſš¡“àà_’ ŮŰŦŮűs©‘¡‚W’Uàà “ĄsũŰslų‚8àà>¢ ƀ€¡Ŧ€kŸ‚¡űŰŮ#€ sƀ€kk¹ž‚¢‚àà €Ŧ“®sŦ €©Ŧ“®Uàà “ĄŦ‚ſs8¹Ů“¹U=©œŦ‚ĄŦ‚ ƒ©ſs8¹Ů“¹ſs8àà>sĄŦ‚€Ŧ“®’¹€©k¹Ŧ€©ž #€ sĄŦƀ€kk¹ž‚¢‚ Ąsv©sd €©Ů’¡€ŰŦƒŦv “ €ks®¡s’¡€vààs¡ŰŮűŦ®kàà ‚ŰŮſs¹Ů“¹ ‘¡Ŧ‚ſƁƒŦ#€“ ®Ůs tsĄsiƁ’i< ‚d Ɓſs8 ŦŮU “’ŦŰsſš®¡s’¡€‘©kŸ €ŰŦŮv ƁŮŽs Ɓ‘ ¹ſs¹Ů“¹€k¹®¡“_ ſs¹Ů“¹’#€kk¹® sg€Ŧ’8‚¢’¡€’¹®jis ¡Űsٓ Ąs’8 “Ą’àà “¢’¹€¡ű“s©ٓ ’¹€k¹®«j¹Űs¹‘àà¡Ŧ»€kàà>¡“kŦŰųŰsœ €kk©®ŦŰٓ Ąs’8 “ŰƁŮƀ€k¡šŰŮ’¹®sœk #€ٓ’8 “ŦŰslšžsœk’Ÿ’¹€ŰƁs©Ůs¡’ €©Ůſs_sſš’ŦŰٓ Ąs’8 “Ą’“M

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

84


sj ƀsœűŦũŦŰsŦ

sj Ɓs ®k©>ſs>Ŧ

s’ààsg s ®s¢»Ůs Ɓv Ŧźs®s¢»v ŦſsŜš€ks_ ###®ŦŰsƁv Ŧ‘©œj ®¡Ŧű‚©®i »ſ€¡€k ©Ů®»‘Ąs©Ů®»vsœŰŮv s7¡ű’Ÿ ©Ů’¹‚s7¡ű’ŸƁ###ſ€¡űŰƁ_ƁU>¡űŮsà ©Ů® #“ٓ ®s©Ů®‘¡Ŧ’j űsk¡‚ v7i€ks©Ű"ưvsj_Ÿ€ks‘¡‚© "Ư%ƀ“lŸŦ“Ŧ v¡ŰƁŮ€ksi"Ʊ ŮŦű‚© #s

Ą‚fdǏŦ€7

»®Ŧ‚¢ſs¢€kŦ“ ŰŮŶs7ŰŦ’i<sſŦƒ¡ƒsjà ‚8à_©’Ÿ‚Ŷs7ŰŦĄs8à ŦŰŰŮsjà Ɓs’üf ũŦŮsg8ŦűŦsàſ€à ƀs¢šƁ‚8à_©ũs´ ŦĄŦ‚ŋfb#và Ŧƀ€à ’8‚¢‚c ®¥©Ɓ‚8¥ŦŲŰŮš’às¡Ɓ’dŦ‚Ŷs7ŰŦfacebook’üf’sjà ũŦŮslkà_©žƁ #€© sŶs7ŰŦŰŮsssocial@ertebat.ae facebook.com\ertebatpublishing

83

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

82


81

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


Beren Saat

€kf ŦƲƯƴƳġ’¡Ű“ưģ€“8Beren Saatũs ſ‚ #v>¡Ŧ’©¹‚‚œ¡űsƯƱģư TEDŗs¹ŰŮŦŰٓàà ’bàà “8Ɓ®¡Ŧ€8Ŧũ´àà©`CƁŦ Űُ©`C’ŦŮŦĄŦ‚ſšűŦ„žƁ€sàà Űſs¡sž’ŦŰs¥š baskent’¡s‚ ƀsœ_ŦŮ’®s¢Űűsv¡‚¡€’8àà Ű ®“¡ƒ¡“i’gs>ŰŮٓƀsœàà_ŦŮŰŮ’¹®sœk#vŰ žsgƁق¹v¹‚ Türkiye’nin Yıldızları’©¹‚ƀŰs8

#ŮŰƁšv €ŦŰžƁŮ ‘©ƁŦũs »ũs7kš«¡®s¢Űűs®l¢šŰŮۓaűŦ„ž ƁAşkımızda Ölüm VarŰŮŦŰٓàà ®àà“¡ƒ¡“iŰs¹ ŰŮưƮƮġŽsàà ŰŮ#ق¹ĄűsEce Uslu‚Ŧ“ …ààgŰŮ Ąűs‘©ƁŦ»ưƮƮĢŰŮƁق¹ĄűsAşkımızda Ölüm Var žsŝŦAşka SürgünŰŮŽƁŦ…g‚œ¡űsſŦ“kdŦŰٓàà …gTomris Giritlioğlu’s HatırlaŰŮ’¥k¡ŦűŦ„ààž#ŮŦŮ ‚ Ŧ‚ ŰŮق¹ĄűsŽƁŦ…gſŦ“kdŦŰYasemin Ünsal GiritlioğlusŊـ<ƁŦưƮƮƳŽs ŰŮ#€ ۓl_ۓ_¹ #ق¹ĄŰs¥jƒ©¡sžŮŰŮGüz Sancısıi©ŰŮ Žs¡‚ ŰŮBihter Yöreoğlu…gŰŮŽsàà ſsjũs

«© ´¹ſsŰűŦƀ€àà űƁ‚® s78Ŧ’¹Ÿ“kPàà_ #ق¹…gĄsf¡ŦٓHalit Ziya Uşaklıgil ‘¡‚8lƞ®¡´ ’ŦƁ‚žƀƒàà¡sٓ ŧ“ ق¥ij‚ s= ſŦ“kd‘©k¦jũsàà #ق¹vs¡ŰŮŦŰƝſűj¥‚œ¡űs ’tàà ŽsGecenin Kanatlarıi©ŰŮ®iŦ…ààg €àà ſŦ‚¹ŦưƮƮƴ‚7sàà Ů’¹Serdar Akar®Ŧق¢Űs¹ #v Ŧƀق¹Ąűs ƝFatmagul’un Sucu neƞŽs¡‚àà ŰŮ‚™sŽsŰŮƁŦ ſsŰűŦ® s ſsŰűŦ® s78Ŧ’¹ ƝVedat TTürkaliƞ ƝVedat ’Ž“eàà_ ’Ž“eàà_vàà Ŧ …gƁ»vàà …gƁ»vàà ŦŰs¹ ®ààiŦ ‚àà ‚àà8¹ŦŰs¹ Fatm ŦŰ Fatmagul ’“j<‘ ’“j<‘àà¡ŦŰŮ ®¥¡’¹®“ ®¥¡’¹®“¡ƒ¡“i ‘àࡂ‚78d ‘àࡂ‚78d űŦ Ą s Ž s¡ ‚àà

’©¹‚ ſ“ ſ“¡ƒ¡“i Ąűsàà vàà Ŧ # #€k¹®

ũs ſ‚

‚©s_

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

80


79

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


‚l¢‚žű‚

v Ŧs’8 ‚ۓ7ü’¹®iœk’‚f

ſ´©¢ſs8 Ŧ«ŰŮ’i űŦƁſŦ‚¡ŦĄsſs8>“¹‘¡‚s7¡űűŦ«àà ®«ŰŮ ’i#v Ŧۓ_¹l®Ŧ“©Ɓ®s©¢Ąsƀs¢v>¡ű v Ŧ® “s ſs_f_š»ſ´©¢ſs8àà Ŧžs«ŰŮ Ą³s‚¥s©àà ƁŰsŮƁŰſs8àà ‚l ƁŮ‘©’¹ žs«ŰŮ#ŮŰŦŮŰŦ‚žs¢‚ Ɓ“Űsj»ſsji¡Ů’gbk ƀ“¹’8 ŰŰŮƁſ´©¢ſs8 ŦŰŮ® “s ſsàà_f_š «ífŮ« ā íŽŦŮűŦ®8¡ŦƁŰ’«ŰŮ’Ė ižs#v Ŧű‚7Ŧ ĄŦƀ€‚žžs»ŽŦŮ»®ààji¡Ů…¡“¢ŰŮ’¹vàà Ŧƀ€š ’s© šƁſs© š®kd’« íƁŧsgƀŮŦ“s űŦv Ŧ ‚sŦ#ŧsg’s©àà š®kd¡»«fŦŮ‘¡Ŧ‚sk#vàà Ŧ ƀ€š«©ŰŮž“űŦ«ŰŮžs»Ą‚œ¡Ův¡ŦƁŰŲsàà Ŧ ’Ė i#€Ŧƀٓۃ Ąs¡ŰŮ®Ŧ“ſsk¹s űŦĄŦƀ‚©’¹ Ąsƀ“¹ŰŮ®‚ű‚7ŦĄ‚8ưƲƱƱŸsfŰŦŰŮ«ŰŮ ſŦ“®‚©àà>€kŸűŦŦŰ’i‘¡Ŧ#ŮŰŦŮŰŦ‚ààſ´©¢ #ق¹ٓd

ſŦ€©l ƀs Ɨſsji¡Ů"¥s© "Ư‚©> «ŰŮ’i"ŧskŰŦƗ Ɨ¡Ɓv ŮƗ‘s¥kƗŮsš8 Ű"ư‚©> «ŰŮ’i"űŦ‚Ů v Ű®‚ ŧ“kĄ‚8“i©¹ĢƮŰŮ’i‘¡Ŧ#€kk¹® Ė’ s¹ŰŮ#€kk¹®ĝ“¹’i‘¡Ŧ’ƀق¹žŮĄsœkƁ žs¢Ű“ …=ŰŮŮsš8 ۏsgƁſ´©¢ſs8 ŦŰŮ ŰŮ’gbkſsk©_Ż´©¡’¹ŮŰŦŮٓƁŰs«¡«ŰŮ v ŦſŦ‚¡Ŧſs_f_š’Ė sŮ‘¡‚8¢ƒ’¹«ŰŮ’Ė s¹ #v Ŧƀ€ ŠŦƁŰsŮƁŰſs8 ‚l ƀŮsf8àà ŦŧšŠ7kſŦ“k’ſšĄs¡űŦſs8àà>s ss8 ƁŰűŦſs8>sŰŮ’¹v Ŧ®ŦŰŦ€ŦŮŻ´©¡ü

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

78


őٓ¹

ſs8>sž‚¢‚`

77

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

ſs8>sž‚¢‚` őٓ¹ű‚žî s’Ÿ“¹ žŰŦŮv ƁŮۀgŸ’¹ĄŦƁ «Ÿ“¹¢sƁŰŽs7“ ŮűŮŦŮƀŰsƁŮ®k> űƁ‚©ž€ s©ĄŦƁ s‚©ž’¡s>j űƁ‚Ŧűs’ű®‚ Ůš®ŧš^ki s ƀ€k®ŧšsĄƁŰ ’_©j9űs ƀ€k ®s¥ ’ €¡“¢ƀ€k ’8 ƁŮ ’k¹®®“ Űs¹ ƀ€ ž‚¢Ŧ“’¹ſ“Ÿ ’k¹®«k ‚œ


vd©7

Ű³vd©7

ĄŦ’gbk#v ŦſŦ‚¡ŦĄsv Ů‘¡‚s7¡űűŦ®¥¡Ű³v Ů ’8àà Ű’kŦŮŰŮƁſŦ‚lŻ‚àà Ą‚8“i©¹ƲƮ’isŰŮ ſŦ‚¡ŦƀŰŮ‘¡‚œŰƒŠààŦƁŰŮŰ³vàà Ů#ű‚7ŦĄsƀ “¹ ſŦƁŦ‚Ąs’ j_Ÿ»’Ÿs¡ŰŮ»s7¡űvd©7 U ŦŮsƁv Ŧ ſs8àà ƁŮvd©7 ’´Ůۓ»€ƁsŮ’àài’®¥¡ŮƒƁ »v ŦźƁ‚ds ¡sg v Ů’Ű³v Ů#v ŦĄŮs¡ű ’o>‘¡ŦƁٓ ®¡sg Ąs¢űŦ‚žŰslŰŮ’¹Ŧ‚Ÿ Űsj ’’gbk‘¡ŦĄ‚œàà ق¢Ąs’ ůsűŦ®¥¡ٓ ®¥¡’ƀ€ wsŰ³®¹s €àà ٓƁƀƁ´’#€¡š® #ٓ ¡€7ſŦ‚l®¥¡ŮƒŰŮĄ‚©¢®s®iŦ skűŦ

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

76


v¡s¥

’®8Ɓ#ŮŰŦ€IŦ€ű‚Ɓ‚>j ’®bŰƁv Ŧ‘ v ŰŮſšĄs’ s ’ŦŰK´¥_ » Ű®’s »žƁ‚Űs¹‚ Ŧ“ ®®8Ɓ »€dűƁŰ#žƒ¡Ɓš® ts#žŰŦŮ®àà‚’ sàà ĄƁ ŰűŦŦŰslšƀŰsƁŮ žƁŰ®v ŰŮŹŦ‚àà ’~7 ®8Ɓ’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ sŝš‚œ¡Ůũ´¥_űŦ®i© »žŰ ŦقŦŰK´¥àà_s #€Ŧƀ€ ‚8¥7 ®i© ’©g Ɓ»€k8>©

75

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

ųŦƀ‚lŸ#v‚¢ŦŰv ŰŮĄs’ s »…8 ŮƁŮs Ɓ‚>j»€ ’s ŮŰŦƁſŦ€k # ق¹‚©©e^ŰŮ® ’`…Ŧ€ű‚ĄŦ‚»€€š… s7g8 Ŧ’…Ŧ€ű‚ ®€© “s€k8ŰſŦ“¡Ŧ’… 8àà ƁŮs€dƁ»vf¢ #€kk©7ŦŰvàà ŰŮ€k8àà>Ŧ“® sààŝšűŦ#€kàà “k »Ů‚©œŦŰųŦĄƁs¥<k¹“iv> Ŧ“8‚œ¡Ů…8 ƁŮ %vf¢Űsŝ#€© ‚žŦŰŰsŝŰs8ۏ ©ŮƁ »Űs¹Šàà“#vàà Ŧ‘ũ´¥àà_ v ŰŮ‘àà¡Ŧƀš Žsũ´¥_‘¡ŦsŦ»€¡š®… ©ž®ŦƁŦ‚ũ´¥_

ũ´¥_v ŰŮ ‚ š#قſs¡sž’ŦŰ‚ààœ¡ ŮĄŰs¹űƁŰ«¡»Űsŝ ź‚ĄŦ‚ŦŰ®8àà ƁŮv‚¢ ©j`Ɓٓàà’8f Űsŝ’¹®d“#€k¹ũ“ààŮų Ŧ’s ’®€©àà “ €kŸŰsŝ»ŮƁŰƁűŦ7#€€©

Ű’s ’…8àà ƁŮƁ €d»Ůs8>¡Ŧ’¦sŰŮ®8 ŰŮ“i ũ“¥ ŰŮ’g©Ů


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

74


73

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


v´

v Ŧűs ‚b űƁŰ’s©ŰŮUV’d Ŧ ŦŰ’¦š’¹©ŦŮ®ٓ ’f© Ɓs%vf¢v Ŧ’8 ŦŮ Ÿ´ ŦžŮ‚’’sŮs€Ů®ſs_žsŰŦƁŰsš †`ŚŰŮ®8´ űŦvcsüƀ“BƁ©k¹®s Ű ‰fĄŦ‚€kŦ“®ſŦ€Ɓ‚l ’¹vàà Ŧſs¥ ƒž #€kk¹’“®¥ ƒžĄs’©“’ٓ ®8´

ĄŦŰƁs’d Ŧ† s ®slž´Ŧ’ƀŰs ŦsƁŦ ©k¹®ž´Ŧs’àà¹ĄŮŦ€Ŧ%vf¢ſŦ‚l…ààfk #ŮŰŦŮ®iiHŦ‘©ĄsĄ‚©¢ƀűŦ€Ŧs®¹€ŦũƁsf ſٓ‚b ®Ŵ“` ŰŮ®k¥Ŧ’l7àà Ą€© Ű ſŦ“k® sk Űs¹‚©Ɓ’³“;>‚©ŦŰUV’d Ŧ sàà_ŸƁvàà “žűŦvcsüĄŦ‚%vf¢Ɓق¹ «k©űŦƁق¹jſs¥àà ƒžĄs’©“’€¡s ‘¡´šžs%Š7k#ق¹ƀŮsf8 Ŧƀ´¹Ɓ

ſűŦ’¡³%vf¢»ŮƁŰ®³sſs8àà>sŰŮUV’d Ŧ ®_=®Ɓ€k¹®ŧŦŰUV’d ŦűŦĄŮs¡ű…= ®8 Ŧ€l‚cűŦ’¹€ Ű®‘©ű’’dàà Ŧ‘¡ŦűŦ ٓƁ’ŮŦ‚Ŧ®8´àà ĄŦ‚ŦŰ®Ŧ‚b €ààŦ“® #v>ƒ©v “žſs ‚ Ůs<¡ŦŦ“űŦƁŮŰƁs© † s »®slĄsŮŰŦ€s8àà Ŧ7 %ŮƁƒŦĄƁ ’g7 ‘¡ŦŰŮ’¹ٓ ®Ą€k’g7 ƯƯsƮűŦĄƁ“¡ ſŦƒ©€ sưűŦ‚8j¹ĄƁ“¡† s ’¦skŸĄ€k Ƴsģ»ˆ “8’d ŦſŦƒ©ĢsƱ»¹’dàà Ŧ‘¡Ŧ Űs©>’d Ŧ‘¡ŦſŦƒ©ƯƯsƳƁŮs¡ű’d ŦſŦƒ© #v ŦŮs¡ű †8=UV’d Ŧ…¡ŦƒŦ’¹‘¡Ŧſs©sĄ€©àà Ű ٓƁƒ©’8 ¢Ąsls žsWŰŮƁƀٓ7Žsàà>Ŧ

%vf¢ſŦ‚lĄŦ“v©f©¹Ž‚8k¹v¹‚ s‚¡€ € Ű®ƯƯـ’űƁŰ’s©ŰŮUV’d Ŧ† s ĄŦ‚ſŦƒ©‘¡Ŧ®slĄs† s Ųs Ŧ‚’¹ #v Ŧűs ‚b ſs>Ŧ ’ƀŰsàà Ŧs‚lsàà“œ8f¢ŰŮĄ€©àà ŰŒàà “¡ …fkĄŦŰƁs’dàà ŦſŦƒ©’¹s‚cŰsl Ŧ® ‚ €™Ąsž‚¹ųƁ‚ààĄŦ‚®e©i7Ɓ‚ààb ®ŦŰ sĄ‚©¢ƀűŦ€ŦŲs Ŧ‚%vf¢€ٓ’8>ŦŮŧs8š #ŮƁŰ®³sűƁŰ’s©ŰŮUV’d ŦĄs† s ® sĄst© š…s¹ĄŦ‚ƀŦŰslk%ŮƁƒŦĄƁ «k©»ŧs8š€™Ąsž‚¹űŦƀŮsf8 Ŧ’d Ŧ‘¡ŦűŦ #v Ŧƀ´¹Ɓ®s8š Ąs† s sۓàà_¹ŰŮ’¹‘¡Ŧſs©sĄ€©àà Ű

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

72


71

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ĄV““k¥

saŰŮ®k©ŸĄs’k©f ƒ©šv©g“Žs`Ŧ

ƀŮŦ“s €ű‚slkƫ €ű‚ſƁ€Ɓo8ƫ ‘©Ÿ®¡Ŧ“ĄƁ‚©ſs7i ƫ ‘©Ÿv>©“j¹ŧƒ“aƫ ſŦ“àk’àĄŮ´à©ưƮƯƮŲŰsàŰŮƫ € ŧs=8Ŧ’“Mſs7i ©Ɓvà Ŧ€àk’´Ąƒ¤à š’àƫ ’s8 ‚ž‘ ƁĄs®Ŧ‚k= ’Ą€¡€ #ŮŰŦŮ

#ٓ jŮŰŦƁ»ĄŰŦ‚b™Ŧv©d™ƁŸ“Ɓũۓ Ąs…¡sűšűŦĄŦ’“j<»v¡Ű“o‘¡Ŧſs¡‚ŰŮ ®àà ۂĄŦ‚®¥àà ƒž…¡sűš€kŸ’ijűŦ»®ji #€ €kŦ“ žsŝŦſs>Ŧſ€‚®űƁ®Űsš ‘¡Ŧx¡s8űŦĄ‚àà©¢ƀ‚lsàà’¹vàà ŦŰŦƁ€©Ŧ‘©Ÿ ƀsœ8àà>¡Ŧv sàà ũs€g»®¡saĄsààv¡Ű“o #€k¹Ŧ‚ŦŰٓ ®s`8 Ŧ®¡sa

ŰŮ’¹vàà Ŧ‘©Ÿ®¡sav¡Ű“o‘©ŰslŸ»‘àà¡Ŧ ٓ ®ƀŮs8 ‚sa’ŰŦŮ‘©_‚ ’k©f «¡ſš Ɓ’dàà “ſŦƒ©®àà ۂĄŦ‚ŦŰĄ‚œ¡Ův‚Ɓ #v Ŧƀق¹Ŧ‚®¡saĄŰƁskŰŮ‘©Ÿv‚_©ž ’‘©_‚ ſƁ€’8 ¢Žs ’¹Ƴ"Ą“<k ’k©f

^“œs©’k©f ’Žs`Ŧũs©ij»€ ŧs‚žsa ũs©ij‘¡ŦƁٓƀ€s ŰžsŝŦ‚àà ’v©g“sŦŰ ‚ s ſsk©j Ŧsàà‘©Ÿ’¹€àà wsƒàà©šv©g“ ®ŦŰ‘©_‚ ’ sŦŰƴ"Ą“<k ’k©f Ą‚8_© #€k¹sa ‘©űŰŦ€ŰŮ^“œs©sƴ"Ą“<k Žs`Ŧũs©ij ’s’k©f ƁŮ‘¡ŦŦ€8Ŧþ€àà žsŝŦŰs¹Ů“ ۓ ’ Ąs‚œàà>Ɓۃ©»ŰŦŮŦŰűŦĄŦ’“j<Ą‚àà©¢Űs¹ `8’€dƁ€k8‚¢ŰŦ‚ààŒ¡ŮŰ«¡ŰŮĄŰ“ #€€ ‘©űĄ‚8“i©¹ƱġƮŮƁ€ààŸsfŰŦŰŮũsàà©ij‘¡Ŧ ’cF»®8àà Ů‘©ŰƁŮ«¡s“©Isàà Ɓ€àà žsŝŦ #ق¹v7ŦŰ’k©f ƁŮŽs`Ŧ ’€ űŦ‚fƁŮslk»v“‚ŰŮ’¹v Ŧƀ€ ’8f¢ €kŦ“ ®¡saƀsœ_¡sűšŮŰŦƁ»’k©f ‘¡Ŧ‘©_‚

ŰŮs€s®ƴ"Ą“<k ’k©fàà ŰŮž“ ‚fƁ€

’®k©ŸŮۓààsa’àà s’k©fàà Žs`Ŧsàà ’s‚»‘©űŰŦ€ŰŮ^“œs©®¡saƀsœàà_¡sűš ’8 Ŧ¢‚ vàà_žŦŰĄ€©i¹ĄŦ’i‚‘©Ÿ®¡sa #v Ŧ ƀsœàà_¡sűš’ƴ"Ą“<kàà ’k©fàà Žs`Ŧũs©ij űŦ¬¡“k¡‚¢vƁ’ŮŦ€s’g©ŮƲƁģvs ®¡sa #€ …=žƀ€űۓ ’‘©Ÿſ“¡ƒ¡“i űsš’8 ¢’7k űƁŰƴ"Ą“<k ®¡sav¡Ű“o ŦŰ‘©ŸſűŮۓsa‘©ƁŦ»^s¡“©’k©f ‘¡Ŧ#€ #v Ŧƀقsa’ٓ s

Žs`ŦűŦƀ€ Ąűs ’©7 Ą‚¡“` ŰŮ^“œs©’ƴ"Ą“<k ’k©f

‘©űŰŦ€

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

70


ſ“¢s“¢

ſš®¡ŦųűŰŦƁ«_¹Űٓž

’©lũۓƁŮ’«àà_¹®8dkĄs’àà Ɓ‚žŰŮ ƀ€ «àà_ Ąs«àà_¹»vs«¡ŰŮþٓàà ® ’s€“àà ®Ŷ“i=ŧš®j¹sƁƀ€àà ƀ€©¡sàà

»€kű®«Mslš’€d#€àà ‚v“ ŰűŦĄ€ŰŮ ‘i©Ŧ®ižĄs’>©¹s¡’_© ŰŮƁ€kk¹®ƀƒ¡Ű“8 sž ŋ7s’¹‚œ¡ŮvsŰŮ#€kk¹®ŰŦűsŮŰŦƁƁ€ƒ¡Ű® ‚© űŦ«_¹»Ů“àà ®žsŝŦ®k7Ąs’s Űs¹ŰŮ ŰŮĄ€k’8àà>űŦ„žƁƀ€àà ’©lƀűsũۓ’Ɓ űŦ#ٓ ®ŰŦűsŮŰŦƁĄŦ’_© s¡®¥©8 ´žźƁ‚ ƀ€ ’©lĄs«_¹t©¹‚»v“ ŰſŦƒ©Ɓd ‚c #€ŰŦِs®¡ƒĄsũƁsfŒi8=ĄsųƁŰ’ űŦ‚8_©‚Ŧ‚ġþ<€ŦƁŲsàà Ŧ‚«_¹Űٓž #ŮŰŦŮ‘©s8¡ƁƁŬ´Ŧ»‘©;Ɓ‚ž®8dkŠ¡s«_¹ ŮŦ“’©g8àà>ũۓ’»€Ŧ“®«àà_¹Űٓž sŦ€8Ŧ’¥k¡Ŧsàà¡ƁŮق¢’s™Ŧ»ųš€ààks®àà¡Ŧ Š¡sũۓ’„¤ »Ů“ ŧšŰŮt skv7> ق©¢ŰŦ‚ƀŮsf8 ŦŮۓ‰©i

69

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

v Ŧſš’Ŷ“‚’¹ĄŦ’gbkƁƀ€ ƀ€© ƁŮ‚©àà #vàà ŦũƁsf8ſšĄƁŰ’8‚¢ũۓĄsĄŰƁš‚Ɓ Ą‚8j¹®ŰŦ‚ĄsĄŰƁš‚»«_¹ĄƁŰ’Ÿ‚ŋji> Ą“ űŦ#ٓ€Ŧ“ ‚³sſš®¡ŦųűŰŦ»Ů“ žsŝŦ ®sœŸ‚cűŦ»€ s‚8j¹v“ Ű€ŰŮ’Ÿ‚‚œ¡Ů #v ŦŮ€Ŧ“ v©üŰŦĄeŮŦ“ ŮƁ€«_¹ž‚¢ƯƮƮˆ “ƀ€àà €©“ĄV‚ŦſŦƒ© ſš®‚ŸſŦƒ©’àà’“sĄ‚s¹“i©¹ƯưƮsààƯƮƮ Ąsƀ€kk¹‘©oűŦ®¥¡ſŦ“k’€Ŧ“®’¹v Ŧ ƀ€s<k¢’ŦűƁŰ®¡Ŧ¡VŰŰŮſ€űs©ŮۓĄV‚Ŧ űŦĄ‚©œ_©ž»«_¹…=v´ ‚Ŧ‘¡‚l#ٓ ſŦƒ©#v ŦſŦ“=8 Ŧ®¹“žĄŰsj©v‚_©žs¡űƁ‚ ŰŮĄeƀŮsƁŮ‘¡Ŧv7>Ɓ‚f>Ɓ©>i¹t sk ’k©lƀŮsf8 ŦĄŦ‚ŦŰ®šƀ€¡Ŧˆ¡Ŧ‚ »«_¹t©¹‚ ٓƁ’ſŦ“=8àà Ŧ®¹“žűŦĄ‚©œ_©žŰŮ«àà_¹űŦ ‘©oĄŦ‚àஓ Š7k«àà_¹‘©k¦j#ŮŰƁš® Œi8=ĄsƀƁ‚¢ŰŮűs©Ůۓ‚fàà>ƒ©Ɓ©>i¹ #v Ŧſs¹Ů“¹ƀ²¡Ɓ’Ɓ®k

® ‚®‚Ÿs¡«M€ŰŮ»v Ŧ‘¥P’¥k¡Ŧ’’“s ŰŮŧ‚Ÿ‚žs¡ۓ «_¹ź‚`»€ s³ss«_¹ sv>¡s®»€ŰŦŮ³sſ“ Űs_¥_’¹ĄŮŦ‚Ŧ #ٓ Ž‚8k¹€¡sź‚`ſŦƒ©Ɓق©¢ũۓŶs©8Ŧ

v¹‚ «¡ŰŮſŦ‚¡ŦŰŮŰs‘©8>ŞĄŦ‚«_¹Űٓž ſsű…¡ŦƒŦ#€àà €©“ۓàà_¹ŰŮ®ààk7Š¡sk »Žs¦=¡űŦūŰsàà ŰŮĄŰŦ€ààlœv©is»ĄŰŦ€ààlœ ũsd¡s™»ſsàà šź‚`»Ž“àà`ü<…s¹ Ɓ®‚`<v7àà>’‚³s®¡ŦųűŰŦ»‚8j¹ v7>«_¹ŰٓžĄs¡Ŧƒ’ijűŦ‚8s š® ‚8 Ů #v ŦŠ¡sĄs«_¹’ ſŦŰŦ€‚ ųŦƀ²¡ƁƀƒƁd ©Ů’®8kàà «_¹ v¡sŰŮۓŰŮ®ààŦ‚œ©Ů’sŦ»ŮŰŦŮĄ‚8àà_© Žsj8ŦƁſš’©lŰŮ®8àà Ŧ€lũs¥® ‚ſ€àà_ ź‚`Žs7g8àà ŦŮۓſŦ€kŸ»v©“jàà>Ůsàà<¡Ŧ #ق©¢®MŰŦ‚ſs¢€kk¹ ƀƁ‚¢ŰŮ’¹vàà ŦĄ‚©àà ĄsƀŮŰƁš‚űŦ«àà_¹ ’«àà_¹#ق©¢®ŰŦ‚®¡ŦŮŦ“ŽƁ€ũsàà©k7 ſق¹«_ s¡Ɓ‰©ie»ſ€sàà “űŦ®8k ųƁŰ űŦs¡Ɓ€ààs®®sĄ‚©¢ƀ‚àà¹űŦ„ž’¹®ààƁŮ #ٓ ®’©l®‚ŸſƁ€v s ‚f>»©>i¹»‘©;Ɓ‚žűŦ®kŠ7k«¡®¡ŦƀŮs‘¡Ŧ ’8‚¢ŹƁŮsàà¡vàà sűŦſ“ŸƁvàà Ŧ®‚Ÿ®j¹Ɓ ®¡ŦųűŰŦ#v>®šĄs€©àà ŦĄƁs»ƀ€ ’©lŰŮ’¹ĄŦĄV““k¥Ÿ“’’“sŽ“`ü‚ ’¹®i`®8Ɓ’©ƁŦƀŮsŸ“»Ů“ ®ƀŮsf8 Ŧſš


ſ“¢s“¢

€k¹®ƀƒ<dſŦƒ¡ƒ„¥’ſق¹ƀsœ

’sŦ»€Ŧƀ€_®àà ۂſŦق»’dsb‘¡ŦŰŮ’87Ŧ ‚¥©Ŧ“=’¹ŮŰŦ€ٓƁ®i©Ů¬©»‚¢‚7ƒ¡š’8f¢ €Ŧ“ ũƁsf8ĄŦ’dsb‘©kŸŰŮſŦق…k¹ŦƁ©k¹ sſű’¹€k¡“œžŮ‚àà€¡sàà 3%€¡ŦƒŦ®ĄƁ#ٓàà ®¡s€k¡Ŧ‚‘©kŸsŦ»€k8>ſŦقűŦ‚®s s>Ŧ 2#v Ŧ®s©sſűƀűŦ€Ŧ’v ŰِſŦقĄŦ‚

®_=»Ů“ ®Ŷ“‚ƒeŽs¡€Ɓ‚8Ɓ®s_©ž…©ž #ŮŰŦŮˆŰſsk©j ŦƁv©kŦŲs>Ŧ’’¹ƒeűŦ ق„¥ſ€¡Ů‚àà©o’¹ٓ‘¡Ŧ‚¢‚7ƒ¡š’àਖ਼‚ ƀŮsàà «¡‚C’ˆg»ŮŰŮ…ààs¹ŰŮ’´Ůۓàà Ą€k¡Ŧ‚»Ů“àà ®MŮƁ€üƒeŰŮųŦŮsž8àà>©

’©ƁŦŦ‚ŰŮ’¹®Ŧ“ĄsūƁű‘àà©ŰŮtiŦ’¹ #ٓ ®ƀ€¡Ů€‚®‚ ’ٓ Ŷs7ŰŦ ƀŰs ŦſŦ€ٓ ’©™‚ŰŮ‚¢‚7ƒ¡š’¹®i¡³ŮűŦ®¥¡ ®Ŧٓ“űŦĄ‚¡Ɓs`ſ€¡Ů’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ»€k¹® s#€k¹®‚8_©ŦŰŮŰŮŲs>Ŧ»ũ“7¥kƁŰs9 ũŦٓ“’“¢‘¡ŦűŦſ€©àà ‚ĄŦ‚Ąƒ¡‚ۓ ’ »ſs>Ŧs¥¡ŰsŽ“ ŰŮ’¹Ŧ‚Ÿ»©8àà>ƀŮsš ‘¡Ŧ#©8‚¢®’issſšűŦſ€sƀ€űĄŦ‚€¡s #v ŦĄŰs¢űs ®“ sſš’Ɓàà¡űŰƁ®àà_sſš’s’¹ĄŮŦ‚ààŦ ũŦٓ“„¥‚v ŰŮv Ŧ‘¥P»¡ŰŦŮ®œ8>7Ů s’¹€k s®8©kŦŲs>ŦűŦ®¡s’s_»ős‚b #¡ŰŦŮٓ ſƁŰŮ àà_sſš’s’¹ĄŮŦ‚Ŧ»‚àࢂ7ƒ¡šŮsg8Ŧ’àà vàà Ŧ‘¥P»¡ŰŦŮ®œ8àà>7Ůsſš’Ɓàà¡űŰƁ® űŦ®¡s’s_»ős‚b ũŦٓ“„¥‚vàà ŰŮ #¡ŰŦŮٓ ſƁŰŮs’¹€k s®8©kŦŲs>Ŧ

ŮŰŮ»€¡ŰŦŮ…8àà ƁŮ’¹®àà>¹„¥’ſق¹ƀsœ ‚c’’Ŧ‚s €¡sàà ’ij‘¡Ŧ#€Ů®…s¹ŦŰ s¡šÆŦ‚ŸsŦ#vàà Ŧ®jiŋis¹ŠŦƁŰŮsŦ»€àà ‚ ’¹‘¡Ŧs¡Ævàà Ŧv¡s™Ű„Ůs<¡Ŧ©Ů’ààslk vàà Ŧ®8 sfƀ€kk¹®Ŧ€»’´Ůۓق‚¡“` ‚c’ƀàà st©àà š‚Ŧ‚ŰŮ®ds€Ŧ“®’¹ #v Ŧ«¡Ůƒv©dŦƁ’žƁŮ sž€ Ű® €ٓƀ€©àà Ű’<©8‘¡Ŧ’ſŦ€kjàà_ŦŮ‘¡ŦűŦ…©ž ¹ŦŰŮŰŮ»’´Ůۓààق„¥’ſق¹ƀsœ’à๠Žs7Ů’Ųsk_ŦƁŰ»‚¢‚7ƒ¡š®“˜sŰs‘¡Ŧ#€k¹® ®sfŦ‘©kŸۓ ’Ÿ’¹vàà ŦŽŦp ‘¡Ŧ’àà sž #€8Ŧ® ’’¹®sŰŮŦŰtàài ƁŦŮſűƯƲƒààe»‘àà©ggü «¡Ɓ’7¡‚«¡»’àà´Ůۓق«¡űŦĄ‚àà¡Ɓs` »€k8‚¢®®f©f Ąső“ Ɓ€ق¹®ƀsœŠ®àà ‘©k¦jsſšűŦ#€ق¹® ۂĄŮ‚¥ijĄš#Űš#žŦs ’¹ŦŰĄŮŰŮſŦƒ©»vs‚ŰŮ’¹ٓƀ€ ’8 Ŧ“ #€kk¹®s¡űŰŦ»€kk¹®Ųs>Ŧ ’¹®>¹„¥’®8ƁŮŦ‚Ŧ»vŰ®Űsc8Ŧ’¹ſskŸ »€ق¹®ƀsœ€ŦƀٓƁŦàà s®³“ ũ€ĄŦ‚ ‚¢‚7ƒ¡š#€ق¹®MŲs>Ŧő“ ‚Ŧ‚®Ŧ€kŸŮŰŮ ‚àà_v©sd’ŮŰŮ…s¹’¹€©àà Ű’<©8‘¡Ŧ’

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

68


┬« sk_┼дкЂ┼░

┼▓┬ѓ8 ┼д┼Ф┬Њ ws┬Ѓ┬Е┬њo>┬Љ┬ЕjкЂ┬ђ┼«┬«┬«┬Ц7├а├а ┼▓s>┼д ┬Ф┬А┼▒┼дкђ┼░┼д┬Њj┼▓┬ѓ8 ┼дкЂ┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д#┼«┬Њ ┬«┬Ё┼д┼░┼А ┬њ┬╣s┼Ю┼А┼▒┼дкЂ┼«┬Њ ┬«┬њ8=┬Е┬ю┼д┬ѓкђsk┬б┼▓s├а├а>┼д┼И┬Њ ┼Е┼░┬ђ┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼дwsкЂv ┼д┼д┬Њg┬њs├а├а_─ё┼░┼д┼«кђ┼▒кЂ┼░ ┬њкЂ┼д┼┐┬ђ┬Е ┼░┼░┼«┬╗┼«┬Њ ┬«┼Д┬ѓba┼«┬ѓ┬є┬Е=├а├а_ #v ┼д┼░┼д┬Ђ┬б┬ѓ┬Еo┬Ё┼д┼░┼А ┼«┬Њ┼░┼д┼«кђ┼▒кЂ┼░s┬њk┬Е┼▒┼ЙsW┼░┼«┼«┬ѓ┬«8кЂ┬«┼░s7┬њ├а├а ┬Ёs┬╣ws┬ѓ├а├а┼д┬Љ┬ЕjкЂ┬ђk┬╣┬«┬«┬╣s┬ъ┼▓s├а├а>┼д #┼«┬Њ ┬«┼«┬ѓ┬«┼д┬ѓ┬юкЂ┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д ┼┐┼д┬ѓ┬А┼д%┬і7k

67

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

#┬ђk┬╣┬«┬«7`┼┐┬Њ ┼░s├а├а_┼░s┬Ъ┼«┼д┼░┼«┬ѓкЂ┬ђk┬╣┬« ┬«кЂsf8┬Ёk┬╣┼дкЂ┼▓┬ѓ8 ┼д┬Јsg┼░┼«┬ё┬╣┬ѓ┬Љ┬А┼д┬ѓsk ┬њ┬╣v├а├а ┼д┬Љ┬А┼д┼«┼░┼д┼«v┬Еj┼д┬њ┬д┼Аs┼д┬ђ┼«┬«┼┐s├а├а_ ┬їi8=─ёs┼│кЂ┼░sкЂ┼«┬Њ ┬«┬Аs├а├а sk ┬Ј┼д┬Њ┬Љ┬А┼д ─ё┼д┬ѓs┼│кЂ┼░┬Љ├а├а┬А┬ѓ8l┼▒┼д┬«┬Ц┬А#┼«┬Њ├а├а ┬њisg┼┐┼Аs ┬Љ┬А┼«┼░┼«┬њ┬╣v├а├а ┼д┬«┬Аs┬њ┬Е┬Ю┬Њ┼▓┬ѓ8├а├а ┼дs┬њisg U┬ѓ┬бкђ┼▒кЂ┼░#v ┼дкђ┬ђ ┼│┼░sf ┼┐┼А┬њ┼Й┬┤ ┼д┬Љ┬Е7 ┼┐┼д┬Њ┬«┼┐┼Аs┼д┼░┼▓┬ѓ8 ┼д┬њ┬╣v├а├а ┼д┬«┬Аsкђ┼д┼░┼▒┼д┬«┬Ц┬А ┬Ё┼д┼░┼А┼┐s>┼д┬њ┬«l┼д┬Љ┬Е┼д┬ѓ┼Йs┼Ю┼д┼д┬ѓ┬А┼▒┼«┼д┼«┬Ёs┬╣ ┼«┬ѓ┬њкђ┬ђd┼┐┼«┬Њ├а├а┬«s ┬ѓ┬ю┬А┼«─ё┬Њ├а├а ┼▒┼д#┬ђ┼«┬«

┬Ј┬ЕiC┼┐s>┼д┼┐┼дкЂ┼░┼«┬Њ ┬«ws┬њ┬╣┬«i┼д┬Њ┼▒┼д┬«┬Ц┬А ┼д┬ђ┬Е┬ъ┼▒кЂ┬ѓ┼й┬┤8 ┼д┼Е┼░┬Њ┬Ю┬њкЂ┬ђk┬Е7t┬Е├а├а ┼АкЂ┬њ8┼░ #v ┼д┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼дкЂ┼▓┬ѓ8 ┼д┬╗┬ђk┬╣ ┼┐s>┼д┼┐┬ђ┬њ┬╣v ┼д─ё┼д┬њ┬Ѓ┼▒┬ђks┼▓┬ѓ8 ┼д┬і┼дкЂ┼░┼« кЂ┬ђk┬╣┬«┬« ┬┤8┬љ┼▒┼д┼┐sj8 s├а├а ┬Ф┬А┼┐┬Њ┬дj┼д┼░ ┬Љ┬А┼д┬«┬ђ┬ѓ┼░┼«┬╗┼┐sj8 s vкЂsg┬њ┬њ8├а├а>┬њ87┼д #┬ђk┬╣┬«┼«┼░┼дкЂt┬Е ┼А┼И┬Њ┬Ф┬А┬њ┬њ┬Ѓ┼▒ ┬ђk┬╣┬«┼«┼░┼дкЂt┬Е ┼А┼И┬Њ┬Ф┬А─ё┼«┬ѓ┬ѓ┼┐┬ђ┬ѓ┼▓┬ѓ8 ┼д ┼«┼░┼д┬Ђ┬б┬«┬ѓ┼д┼│┼░┼д┬Њ┬бкђs┬ю8├а├а ┼«─ёкЂ┼░┬«кЂ┬ѓ┬б┼░┼«┼Іi9 ┬Ј8=┼д┼░┼┐┬Њ ┼│┼«┬ѓ├а├а┬б┬љ8├а├а>┬Е ┬ѓ┬ю┬А┼«┬«кЂ┬ѓ┬б┼░┼«кЂ


® sk_ŦƁŰ

€ŰŦŮſ€Ŧ“ ƁŰs8f¢Ž´8 Ŧſs¹Ů“¹€ŰŮƯƮsĢ űŦ…©ž®sű’isŰŮŽ´8 Ŧ‘¡Ŧ†©=àà_‘

€¡sőٓ¹Ɓٓ ®†=_őٓ¹€lƁſs8>Ů ĄsųƁŰſšſsààŰŮĄŦ‚þق©¢ŰŦ‚ſsààŰŮvC ’s¢Ŧ€ĄsŦ€sſ€Ŧ“ ųű“š’ijűŦ®fi8= űŦƀŮsf8àà Ŧ»ſ€Ŧ“ »ſ€¡ŮųƁŰ»ũsji¹t©¹‚Ɓ ’‚<k’¹® ű“šĄsĄŮ® ƁĄűs¡s Ɓ Ůslk_©ž»Ů“ ®ü¡‚gĄsĄűsƁĄ‚©¢Ůs¡ Ą‚àà©¢Ůs¡Ɓſ€©kàà ‘àà©k¦jٓàà ® ƁĄƒeĄsق¥ij€Ŧ“®®g©àà “ ®8j>ſŦ“k’Ɓ€k¹v¡“gŦŰ®sű #ŮƁŰŰs¹’®Ŧ“ s ŰsſsŰŮűŦ

ƀٓžƁ‚üſ€Ŧ“ ƁĄŰs8f¢ũŰslſŮŰƁšv Ů’ ŰŮĄŰs8f¢ũŰsl’¹€k s®¡sƀŮŦ“s ’id8Ɓ Ɓ€kŰs¹ſŦŰŮsƁۀžſŦ€ű‚€ksþvàà Ŧ¹slš Ɓőٓ¹€lŰŮžsŮűŦ‘©k¦j’i“¹ſŦŰŮs ƀ€ ’8‚¢őٓ¹i¥Ą“iſš®žŰŮ’¹’àà ۀ ĄŰs8f¢ĄsũŰslĄŦ‚ààőٓ¹Ɓ ‘¡ŦŮs<¡ŦŰŮƒ©ٓ ®M¡“_ #ŮŰŦŮ…gŽ´8 Ŧ ’¹®Ŧ“ sàà ŰsžƁŮŸ“ Ž´8 ŦƁv Ŧ®g©gŸ“ ‘©˜sžűŦ®àà sſ€ààŦ“ őٓ¹®àà “ƀ‚lſٓ ®ŰŦvàà Ŧ‘¥PƁvàà Ŧ ’‚™‚ààŦ‚ààs¡ƀٓàà ‘¡Ŧ’àเŮŭŰ‚àà ’ Űs8f¢ŰŮ®Ŧ“sſs¹Ů“¹ ‰fi€¡€àà Ž´8 ŦƁ #€ŰŦŮ

€ŰŦŮſ€Ŧ“ ƁŰs8f¢Ž´8 Ŧſs¹Ů“¹€ŰŮƯƮsĢ ſšiűŦ®¥¡’i“¹Ɓ€ààkŰs¹ŰŮsƁۀž’¹ #v Ŧ »ſ€Ŧ“ ŰŮŽ´8 ŦĄskd’®>¥„¡Ůs¡®Ŧ“ s Űs ®Ŧ“ s Űs’¹v Ŧ®_¡‚ž…Ŧ“ s¡®Ŧ“ s Űs ſs¹Ů“¹ŰŮƁv Ŧ® ű“šĄ‚©¢Ůs¡ŰŮ®Ŧ“s‘¡‚8jl #ٓ ®űsšU “Ɓſ€Ŧ“ ŸƁ‚ s €Ů®ŭŰſs¹Ů“¹€ŰŮƯƮsĢŰŮ®Ŧ“ sàà Űs ’ˆgŽ´8 Ŧ‘¡Ŧ#v Ŧ‚8_©‚Ŧ‚ƱſŦ‚àà>žŰŮƁ »‰fiŰŮŽs¥ Ŧ’¥iv>©ſ€Ŧ“ ŰŮŽs¥ ŦĄskd #ٓ ®s ƒ©ŦŰĄŰs8f¢Ąs’7k‚œ¡ŮƁU “ v©‚Ɓàà©idƁſs¹Ů“àà¹ŧsàà`Ŧſsàà``=8 sق’¹€kk¹®Œàࡂd‘©kŸŦŰ®Ŧ“ sàà Űs Ɓųű“š»ĄŮsàà`8ŦƁ®sj8Ŧũsààs¥ŦٓààƁ ¡€7»ſ€Ŧ“ ŰŮv Ŧ‘¥P»®s¹® “t¡‚™ ®g© “ ®Ŧ“ v»ĄŰs8f¢ƁĄŰs8 “ũsji¹ #€ s ’8àà Ŧُ¥àà_ũsàਖ਼s¡ŰƁ ©>g’8 ŮƁŮ’®Ŧ“ s Űs ſs¹Ů“¹‘¡ŦŽƁŦ’8àà Ů#ٓàà ® ® “t¡‚™ſŦƒ©‚űŦvàà Ŧ‘¥P ’‚Ds¡®s¹«¡‚CűŦsŦ€k s€kƀ‚l

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

66


® űŰƁ

ưƮƯư"sžƁŰŦĄsvižs

Ɓۓ¡®¡slžŰslŸ«¡ŰŮ€¡ŰŮsŽs˜Ű‘¥¡űsƯƯ

ưƮƯưƗsžƁŰŦĄsvižs

‘¡Ŧ‚¹ƁŦ®i©űŦ“¥kŸ“ ®csŦ€ ŰŮŦŰ’>Ŧ‚ƁſsHš»Žse‚ž»s©s¤àà Ŧ ƀŰs8àà ĢŰsš‘¡Ŧsb#ŮŰŦŮŰsàà©8 Ŧ »Ųs© s¹‚¥¡Ŧs©s¤àà Ŧ®i©“a ƁŰŦۓš»Ž“©7šŽ“˜ŦŰ»Ų“ŦŰ“© ‚àà

©“a’ Űsk¹ŰŮ“>“š®ŦV»Ŧ“iŰš »“˜Ŧ‚8k˜“¹»’ž’ž»Ɓ€sƁŰ„¡‚¹Žse‚ž ®s »¡űƁŦٓd>®sHš‘¥¡űsƁŮ sű‘¡‚¹Ą“>Ŧ‚ƀŰs8 «¡ƁŦ‚¡€ ©ƳŠjŰŮ‚™s®s¥àà_l¹ũŦ‚f ‘¡Ŧ®¡slžŰslŸ«¡’i‚ŰŮƀ€s®s #€k8>x©lžs

65

/

www.ertebat.ae

»^“8¡s ‚ ŰƁű’¡“’sűƁŰűŦg’ s‘¡Ŧ‚¹ƁŦŰs¥©žƁŮžsŝŦst ’7k ’

®Ɓ‚¢ŰƁŮ»’>Ŧ‚s€˜“àà Ɓ„©iœŦ ſs¡sž’ſs8>lƁ‘¡Ŧ‚¹ƁŦŰŮsvižs «¡’i‚’7kàà xkžŦقűŦƁ€©àà Ű €Ŧ“ űsšũsgsàà>‘¡Ŧ®¡slžŰslŸ ŸƁ‚ űŦ…©žٓ“ŰsšŲs Ŧ‚#€ ’¹ٓ®sœàà s©Žs˜Ű»sŰs¥©ž‘¡Ŧ ‘¡ŦŰŮŒi8=Ąsààv©iűŦ‘àॡűsƯƯ ƳźٓƁsƒ©ſ“k¹ŦƁv ŦŮžs Ąsۓ_¹űŦ…s¢€k¡sMſsk¦j»©

/ ISSUE 744

¡ŮŦŮſs_€˜“ ‚Ŧ‚ĄűƁ‚©žűŦ„ž #©k¹Ąűsŧ“ àà©Ŧ“®€’Ÿs ©k¹Ŧ€©žƀŦŰ€d’i‚’¡Ů‚¹ų´ ’¹®sŰِ¡€©àà ‚l‘¡Ŧ’®Ɓ #¡Ů‚¹’¡ŦŰŦſsٓ űŦ®“ …¡sM ſŦŰƁŮ’ŦŮŦŮۓŰŮ“¥k¦f űŦ’¹®sű ĄƁ€ ŽŦpàà ‘¡Ŧ‚¹ƁŦ®i©ŰŮĄűs v Ŧ‘¥P%vf¢ųŦ®csŦ€ ž´Ŧs ‘¡Ŧ‚¹ƁŦ®i©ĄŦ‚‚œ¡ŮŰŦ€¡Ů«¡slk ’s8 ƁŮŰŦ€¡Ů«¡ſš’¹žƁ‚ſŦ€©’ #ٓ€Ŧ“ ®csŦ€ ĄŦ‚

ŰŦ€¡Ů‘¡‚ šŰŮ‘¡Ŧ‚¹ƁŦŽs7“®iàà© ’<©8sưƮƯưƁۓ¡®Ɓ‚¢’i‚ŰŮٓ sƁŮۓ v>¥ „©iœŦűŦ‚f‚«¡ ŽƁ€ž“ ’7ŰŰŮſŮs8àà>¡ŦƁűs©8ŦƱ #vŰŰsk¹ũsgs>‘¡ŦűŦŰslŸƀƁ‚¢ s%vf¢’k©ű‘¡ŦŰŮ“¥kŸ“àà ĄŰ€š s’¹®sű#¡Ů“svsŰ‘¡Ŧſsƒ© €˜“ Ɓ’>Ŧ‚»„©iœŦ€ks®¡s© sjàà ĄŦ‚€¡‚©¢®ŰŦ‚ƀƁ‚¢«¡ŰŮ ’€©Ŧ“8’¹ٓ€Ŧ“ v=àà Űs©> #€©k¹Ŧ€©žƀŦŰ®¡slžŰslŸ«àà¡’i‚


┬« ┼▒┼░кЂ

┼«┼д┼«┬ѓ7 ┼┐┼д┬ѓ┬Е┬б┬«8_┬╣┬іj┼░┼«┼┐s┼д┬ЊкЂ┼│┼▒┼░кЂ┬ѓ┬А┼▒кЂ

┬«┬Ц┬Е┬цH┼д┼┐┼д┼░кЂ┼А┼й┼д┬ђ┬њ┬ѓjd┼д┼Й┼д┼«s┼╗┬Њgv ┼д┼«┬ѓ┬ъ #┼«┼д┼«┬ѓ7 ┬ђ┬Њ ┬«┬Ф┬Е┬цH┼д ┼Йs├а├аW%┼«┬ѓ├а├а┬╣┼┐┼д┬Њ├а├аk┬њ├а├аk┬Е┼▒┬Љ├а├а┬А┼д┼░┼«─ёкЂ ┼░┼«┼й┼д┬ђt├а├а>┬╣┬њ┬Ї┬Њ┬њ├а├а┬╣┬«├а├аss┬ѓl ┬њs┬Љ┬Е┬А┼А┬Їsb┬ђ┬Њ ┬«┬Ф┬Е┬цH┼д─ёs─ё┼▒s ┼┐s┬Њ>┬Ц_┬Е┬ъкЂ┼┐ss┬ѓl┼▒┼дv┬Аsj┼╗кЂ┬ђk┬Ю vs┬А┼░┼«┼╗┬Њ├а├аg┬ѓjd┼д┼Й┼д┼«s┼Е┼░┬Њ├а├а┬Ю┬њ├а├а ┼▒┼д┬ё┬ъ┬«8┬њ├а├а┬╣─ё┼░┬Њ ┬њ#┼«┬ѓ├а├а┬╣┬ђk┼д┬Њ ┬њ┼╗┬Њg┬Љ┬А┼д┼┐┼д┼░s┬Ц├а├а ┼▒┼░кЂ┬Љ┬А┼дv├а├а ┬Ђ┬б┼░┼« #┬ђ ┬ђ┼д┬Њ v ┼д┼«┬ѓ┬ъ┬Ѓ┬Еsl┼А─ёsкђ┼«┼д┬Њs

┬«┼д┼░s┬Ц ┼▒┼░кЂ%vf┬б┼┐s┼д┬ЊкЂ┼│┼▒┼░кЂ┬ѓ┬А┼▒кЂ ┬Ф┬Е┬цH┼д─ёs─ё┼▒s┼░┼«┼й┼д┬ђt>┬╣┬њ┬Ї┬Њ┬њ┬╣ #┬ђkk┬╣┬«vs┬А┼░┼«┬ѓjd┼д┼Й┼д┼«s┼╗┬Њg┬╗┬ђ┬Њ ┬њ┬╣┼┐s┼д┬ЊкЂ┼│┼▒┼░кЂ┬ѓ┬А┼▒кЂ┬«├а├а s7┬ђj├╝ ┬«i─ёs┬љ┬Е─ёs├а├акЂ┼«┼░┼д┼▒┼д┬ђ├а├а┬А┼«┼▒s─ё┼д┬ѓ├а├а ┼░┬Њa┬«8_┬╣┬њs ┼░┼«┬«┬ю┬ѓкЂ┼«┼д┼▒┼А┬«8_┬╣ ┼▒┼д┼░┼д┬ђ┬А┼«┬Љ├а├а┬А┼д┬њ┬Е├а├а s┼░┼«┼«┬Њкђ┼«┬ѓ├а├а┬╣┼д┬ђ┬Е┬ъ ┬«┼д┼░s┬Ц ┼▒┼░кЂ┬њ┬ѓjd┼д┼Й┼д┼«s┼╗┬Њgv ┼д┼«┬ѓ┬ъ ─ёs─ё┼▒s┼░┼«┼й┼д┬ђ├а├аt├а├а>┬╣┬њ┬Ї├а├а┬Њ┬њ┬╣

v ┼д┬Їid┬њ┬╣─ё┼д┬њb ┼дкЂ

┼«┬Њ ┬«Mv7┼│┼«┼д┼«┼░┼д┬ѓ├Й┬Њ>8s─ё┼░s┬Цj─ё┼д┬ѓ┬ё┬Е┬Њ┬ц ┬ѓ┬ъ┬ђ┬А┬ђ┬ѓ ┼«┼░┼« ─ё┼░s┬Цj┼Е┼░┬Њ┬Ю┼░┼«кЂv ┼д┬Ї┬Еid┼Е┬│sg8┼дкЂ┬Јgкђ┼▒┬Њ ┬ЊкЂ┬ѓ┼«┼д┼«┼░┼д┬ѓ┼┐s_┬А┼дs┬ё┬Е┬Њ┬ц ┬ѓ┬ъкђs┬ю├а├а s┼║┬ѓ ┼▒┼д #┬ђ ┬ђ┼д┬Њ┼ъv7кђs┬ю s┬Љ┬А┼д┬«8 ┼д┬Њ ┼░┼«┬«┬ѓ┬Њ>8 ┼Е┼д┬ѓ┬╣┬Ђ┬Љ┬А┼д┼▒┼д┬Ј7%┼«┬ѓ┬╣┼┐s_┬ѓ s ┼┐s┬Аs┬ъ┼░┼«┼░┬Њ┬ц┬Еi ┼░┼«кЂ┼д┼«┬Њ кЂ┼«┬Њкђ┬ђ кђ┼«┼д┼«┬њs┬ѓ┬ѓ┬А┬ђ┬Љ┬А┼д┬њ┼Й┼▒┬│ ┬њ8┬ѓ┬б┼░┼д┬ѓ┬њ8 ┼д┼«┬њ┬╣┬«┬┤┬Ц├а├а_кЂ┼Еssf┼д┼┐s┬А┬ѓ #┼«┬Њ

┬«┬ѓ┬ѓ ┼░┬Њa┬њb ┼дкЂ┼і┬ѓ┬Е ┼д┬њ┬╣┬«j s┼«┼д┬ѓl├а├а ─ё┼д┬ѓ┬╗v ┼дкђ┼«┬Њ┬ё┬Е┬Њ┬ц├а├а ┬ѓ┬ъкђs┬ю├а├а s┬ѓc┼«┼░┬Њ sf┬Е┬њ┼Й┬┤┼дкЂv┬Еsd┼▒┬Њ├а├а<┼йsb┼дкЂ┬љ┬ў┼д┼«┬Ї┬Еid #v ┼дкђ┬ђ ┼Иs┼░┼д┼йs7┬Њ┼Еsfi┼џ┬«┬б┬ђ┬Е ┼░┼Еo┬Е┬њ ┼Й┬ђкЂкђ┼«┬ѓ7s┬њs┬Ф┬А┬Ї┬Еid┬њ┬њ┬Њs%┼«кЂ┬Ѓ┼д─ёкЂ ┼«┼░┼д┬Њ┬ѓ┬Аs кЂ┼йs7┬Њ┼┐┬Њ┬Е ┼д┼░┬ђ┬«┼ю┼░┬њs┬њ┬њ┬Њ ┼░┼«v┬Еsd┬њ┬Њ┬б┬ѓ┼▒┼д─ё┬Њs┼И┬┤ ┼дs├а├акђ┼«┬ѓ7s┬╗┬ѓ┬ю┬А┼«

┬Ї┬Еid┼▒┼д┼йs7┬Њ─ё┼д┬њ┬ѓ┼Еsfi┼џ┬њ┬«┬б┬ђ┬Е ┼░┬њ8┬Еj┬╣┬ѓ┬Е┼« кђs┬ю s┬ѓc┼«┼░┬Њ┬«i┬Ю┼д┬њk┬А┬Ѓ┬б┼░┬Њa┬њb ┼дкЂv┬Еsd ┬Љ┬А┼д─ё┬ѓ┬ю┬Е┬ѓ┬«┬ђk┬Ю─ёкЂ┼░U>_─ё┼д┬ѓ┬ё┬Е┬Њ┬ц ┬ѓ┬ъ sкђs┬ю├а├а s┬Љ┬А┼д┬њ┬╣┬«┼░┬Њ┬Ю┼░┼«%vf┬бкЂ┼«┼д┼«┬ѓ7 ┬љ├а├а┬Е #┬ђ ┬ђ┼д┬Њ┼ъv7─ёкЂ┼«┼д┼«┼░┼д┬ѓ┬╗┬ђ ┬ѓ┬Ї┼д┬Њ┬њ┬Њ>8 ┬«┬А┬Њ┬ю8f┬б┼░┼«┬њ7k ┼░sl┬Ъ┼▒кЂ┬ѓ┼д~7┬Ю┼░┬Њ┬ц┬Еis┬Ў┬ѓ┬Еi ─ёs┼А┼Еsfi┼џкђ┬ђ├а├акЂ┬ѓ┬ъ%vf┬б┬ѓ7 ┬Љ┬А┼д┼Й┬┤├а├а┼д┬Љj┬Ў

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

64


€Ɓ®¡s7¡ű

…¥8 ŮĄ’¦=¡Űs ƀűŦ€Ŧ‚©©eƁų‚€¡€ųƁŰ ‘¡“‚¡Ɓs ˆàà “s…¥8àà Ů ĄŦ‚ƁŦ#ٓĄ“àà>Ŧ‚XAVIER JUVIN ’’¹ق¹®ƀŮsf8 Ŧ®ۀĄs“sŸűŦų‚ ĄƀűŦ€Ŧ’ŦŰs…¥8 ŮŮŦŮ®ſs¥Ŧſs¢€űƁŮ Ŧ€©žĄŦ‚žŮ‚‘¡ŦűŦ7#€űƁ€Ɓ€ààkŮų‚ƀŦ“GŮ űŦĄŮs¡űŮŦ€d€¡stàà sk…¥8 Ůvf«¡ſق¹ ‚‚œ¡Ů³ssààŦ»€ق¹®ſsü8ŦŦŰs…¥8àà Ů ƀűŦ€Ŧ’…¥8 Ůvf«¡v>Ŧ“®®8ŦŰ’„¹ #€s©…¡sl8 Ů sŮ³“Ą‚©¢Űs¹’ààſ“‚ŠŦƁŰŮ‚¡Ɓs ŸŦ€ààŦ œŰƒ^kűŦ€ààd#ٓ“sŸv sàà ĄŦ‚v©f©¹ »v ŦŮ®¡³s€šŰŮ’¹®àà €klvdk’d “Ɓ #€€ Ŧ€ٓ ®8k ſs¡s‚Űs¹űŦſŦ“ſŦ‚¢Űs¹ „©iœŦ’vj©ſŦűŰŦũ³“`üſŦƁŦ‚ũŦŮŰŦƁ t“žƁŮ®sl^k#Ůű®‘ŦŮ’o>‘¡Ŧ’ #ŮŰŦŮ’ŦŮŦű“k’¹€ vdk‘¡Ŧ‚8_©Ůۓ¹Ű Ąsv űŦĄŰs©àà>«fk¡³Šƒ…¥8àà ŮƀűƁ‚Ŧ ĄslœŰƁsŬ‚ ŰŮs…¥8 ŮŸŦ“Ŧ#vàà ŦŲs7 űŦĄŰs©>Ɓvs¡sƀsœàà Ɓ‚ŰŮſŦ“8©ŦŰŸ“k8 Ɓſs8>űŰŮſs_s8 ŮUàà ŦŮ’œž‚¢ĄŦ‚žŮ‚ v Ů’…¥8 Ůſs8>sŰŮſs_8 “žűŦvcsü v ƁŮv¡s %Š7k#€kk¹®

63

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

#ſšũsk©¡ƒ »Ưġ ſ‚àà űŦ ƒ¹Ŧ‚€ààd’ƯĢ ۓ ’ĄűƁŮ…¥8àà Ů …àà¡ŦƒŦĄ‚àà©¢àà_Ÿ ’ſ€kƯƲſ‚ŰŮƁ€ààk8s¡ Ɓ € ¡€7…¥8 ŮũŰsDƒ¹‚ ‚8_©®¡sk šĄŦ‚€k’´ſŦ‚s>ƁſŦű“šŰs¹ #€€ ®‚¡űŦ‚ ‚l ſš’’‚‘¡Ŧs ®>©iœŦſs¢€kk¹€©“űŦv¡sjĄŦ‚Ŧ€8ŦŰŮ’Ÿ‚¢Ŧ þ€š®j’Ą‚©¢“iŽ“`ü‘¡Ŧſق¹ŮŰŦƁűŦ € ‚8j¹Ž‚8k¹‘¡ŦžŰslŸŮŰŦƁŮŦv“¥ſŦŰƁŮűŦsŦ ſ‚ŮŦűšũŰsD’f>iűŦĄƁ‚©ž’ƁƯƳưģŽs ŰŮƁ #€ ’8 Ŧقŋis¹…¥8àà ŮũŦŮŰŦƁŠŦ“»Ůű“ ſŦ‚¢Űs¹‚ĄŰƁšſsàà¡űũŦ‚©o»ũŰsDſ€àà ŮŦűš ŮŦ€dƯƳģģsƯƳưģŽs űŦ#vàà Ŧ¢ſs¡s‚Űs¹Ɓ ^k#vs¡…s¹ġƮ’ƯưƮűŦ’8 Ű‘¡Ŧſs¡s‚Űs¹ ’ŮŰƁš‚l ’ŦŰ’8‚_©ž®àà €kl»vdkœŰƒ #ق¹ſ“¢‚¢ŮŦŰŰs¹ˆ¡Ŧ‚ ſŦƁŦ‚®¡Ŧű€šŰŮ‚ s …¥8 Ů€©“vdkŰŮ’¹®¡sl ƁŰƯƴſ‚¡ŦƁŦŰŮ ’‚DŽs s€ũ€ŰŮ’¹’¦šs€_©ƀقŰs¹’ ‘¡Ŧˆ ŦƁŦűŦsŦ#vàà ŦŮ®j¹Űs©>ũƁsfٓƀ€àà ŸŦ€ŦũŦ‚©©e‘¡Ŧ‘¡‚8jlűŦ#vs¡‚©©eųƁŰ‘¡Ŧſ‚

ſŦŰƁŮƁ¡€Űs©>Ąslsű’…¥8 ŮűŦƀŮsf8 Ŧ vcsüĄŦ‚ſsk©_Űs#Ůق¢®‚¡ŰsűŦ…©ž >‘©ƁŦ#€ق¹®v Ů’…¥8 Ůſs_s8 ŮűŦ vj>ƁŮűŦƁ€k8 ŦŮ’>©¹’©7 ®i¥ s…¥8 Ů vcsüv ٬Ɓſs8_œŦűŦ’¹€€ ®©¥_ s‘ۓĄűƁ‚àਫ਼űŦ€d»„©iœŦŰŮ#€ààق¹® …¥8 Ů’7Ű®sŮŦ‚ŦƁ®8kbi ƀŮŦ“s ĄsaŦ #€ق¹®vàà Ů‚ſŦ‚œ¡ŮűŦƒàà¡sW’sàà_’ŦŰ ’ŦŰ®àà>¹vàà Ŧ“ ®’g7 ‘¡ŦűŦĄŮ‚ƀs¢‚ ’ŦŰٓ …¥8àà Ů»€k¹ũ“Ů‘’àà‘ƀűŰsàà7 ®¡Ŧ€Šƒàà Ű‘¡Ŧs€dƁق¹®ũ‚žƁŦź‚

ŮƁ€Ɓ€àà „©iœŦſ“sĄs…=‘¡‚‚àࡁžs #€s®s¥ ‘©j’Žs ƳƮƮ ĄsŲs7®ààdb“a’…¥8àà Ů»Ưưſ‚ààŰŮ ’¥ivkbiàà Ž“ ŰŮ#€àà Ž€űƁŰ€ààƁ«©àà ŰŮ…¥8 ŮſƁ€® “ž«©àà ſű¬©ŽƁŦvŦƒ©Ŧ ’‚8_©ĄŮsžŮ‚#€àà ®M‚s ®“jŰscŦ ‚8_©…8©“7üƁ€k8àà ŦŮ® ‚8 Ů…¥8 Ů s“j’¹s…¥8 ŮƯƲƁƯģſƁ‚® ŰŮ#ٓƀ€ ¥àà ’€ٓۓƁàà_¡‚Ŧ»ſs8¹»ž‚Ÿ„kűŦ ĄűƁ€i¢s¡Ɓƀ€ ‘©¡ƒũŦ‚Ŧ“sĄŦƀŮsdŦŻŰs €©¹oƯƲſ‚ŰŮ’87Ŧ#€€àà ®ĄűƁŮ’©àà sƁ sٓ…¥8 Ůſٓt skƁ®8ŦŰĄƁŰ‚ƀ€j


sl¡€kűs©

sl¡€kűs©vj>ŰŮ®l¢šūŰŮvlž‚8üſs¢€kŦ“ €©¡s‚„¥s¡©j¡Ŧ’¡‚_‚8Ů’ŦŰٓ ‚cŮۓUŋfb%ſsœ¡ŦŰĄsl¡€kűs© Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ"ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € Ű®ĚsŸ’ſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©‚ €©¡s‚sŲsWƮġ"ƱģƲƮġƯƲƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’7k ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š ’à7k űƁŰ‚l Ưư%’7k ’ ĄsűƁŰ’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡źŶs7ŰŦ’¡‚_ ’Űs ŽsŰs`ŦƀŮƁ€üŰŮsš’s ’ #¡€kűs©

ƮĢƮ-ƳƳƱģƮģƮ%‘fi

‚8k ®8© ƀŮƁ€ü ŰŮ Is ’s=j ’ #¡€kűs©ƀ‚¡Ů

ƮĢĢ-ƯƯƯƯġƲƱ%‘fi

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ%‘fi #¡€kűs©’Ű’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢĢ-ƳƯưƱƮĢƲ%‘fi „¡Ű€ vl »’>Ŧ‚ űŦ ©`ü8Ŧ ŹŰs ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš’>Ŧ‚ſsű®“`

ƮĢƮ-ƯƱĢĢƯƮģ%‘fi

»’8‚_©žsĄ€87űŦ®>©iœŦſsű’Hs¥„¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦŲŰŦ€ŲƁŰŮƁs»„8i¡š

ƮĢƮ-ƳĢġģƲƯƮ:‘fi Ɓ®¡sjkŦŰ»®¡Ŧ€8ŦŲƁŰŮ’©i¹®“` „¡Ű€vl®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšſs8 ‚©Ů

ƮĢƮ-ƯƲƱƳƳĢĢ%‘fi ’ Ąűs>€ ®“` ųű“š vl ®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšſŦ“s

ƮĢģ-ƲƳƴƳƮģƮ%‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

ƁźŮ»œŰŦ Ąűs 8¡Űő“¹ ĄŰs¥jƀŮsš #€ s® ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ:‘fi

#€ s®ĄŰs¥jƀŮsš»‚“©¤s¹Ɓ®‚ ƮĢƮ"ưưġƮƲƮƲ%‘fi ſsű’ˆi>»®œs Ɓ®8dkŰs¹Ż‚®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®>©iœŦƁ®‚ ƮĢĢ"ġģƯƲƱƲƳ%‘fi

žŦ€=8 Ŧ

ĄŰs¥jvl»vsŦĄŦŰŦŮ»‚œ_¡ŦŰš®Ms ’ sk¡Űs®ààŮ’gbkŰŮ®àà¡s7¡ű‘sàà «àà¡ŰŮ #¡€kűs© ƮĢƮ"ƱƴĢƯƱƳġ%‘fi vlv¡‚¡€’gsàà s»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’ #¡€kűs©®¡s7¡ű‘s ŰŮĄŰs¥j ƮĢƮ"ưƲƲƮưƲƮ%‘fi vl»ųƁ‚’gsàà s»Is s¡sšĄŮŦ€ààd’ #¡€kűs©ő´Ŧ‘¡ŰƁs_v¹‚ sĄŰs¥j ƮĢƮ"ƲƲĢƮƱƲƲ%‘fi ĄŰs¥jvl»vsŦĄŦŰŦŮ»ƀ€k Ɓ‚®Ms ’ #¡€kűs© Ʈġ"ưưƴĢƳƲƴ%‘fi Ɓ®>©iœŦſsű’ˆi>»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms ’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvl‚“©¤s¹ dubai.inv@bluemina.com ’gbkŰŮ’‚DsvsŦĄŦŰŦقœ_¡ŦŰš®Ms ’ ¡€kűs©ƀ‚¡Ů ƮĢģ"ģĢƴƴƴƱƮ%‘fi

’‚f8

®ųƁ‚’^ŰĄŦƀ‚ààg»“àà>sl¡Ŧُ©7“Ŧ #€ Ű ƮĢƮ"ƯģĢƳƮƮƮ%‘fi #€ Ű®ųƁ‚’Žs©_ƀsœ8 Ůـ«¡ ƮĢƮ"ģĢģƲưưƯ%‘fi #¡€kűs©ƀ‚¡ŮƀŮƁ€üŰŮIs ’s=j’ ƮĢƮ"ưƳƱĢƳưĢ%‘fi

ĄŰs¥jƀŮsš

»®Ŧ‚¡ŦĄsŦŸŦ“Ŧ7 ’ˆi>»ƒ¤ š®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs s ƮĢƮ"ġưģƳƳƯƳƳ%‘fi ƁƁŮŰŦ»®àà>©iœŦſsű’ˆiàà>»®seŦ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs s‚“©¤s¹ ƮĢĢ"ƴġƮƳƯƳư%‘fi sƁŮŰŦ»®>©iœŦſsű’ˆiàà>»®seŦ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs

ƮĢĢ"ġĢģưģƮƮ%‘fi ۓŦ’ˆiàà>»’sk©Ŧ“¢ƁvsŦĄŦŰŦŮ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš®¥sƁĄŰŦŮŦ ƮĢƮ"ƲģƴƱġƱĢ%‘fi ‘©¡ƒƁĄŰs¥àà_©“ž’ààˆiàà>»®seŦ®¡sš #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš»©7“Ŧ ƮĢĢ"ġƳưƲģƯƳ%‘fi »®>©iœŦſsű’ˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ®Ms

Ɓ ſ“8 ’j‚ vl ®Ms „¡Ű€vl»Űs7®¡s¥¡‚š®¡sš ’ »®>©iœŦ ſsű „¡Ű€ TOEFEL»®>©iœŦſsű®“` »®œs ƱűŦſs¹Ů“¹ƁſŦ“s ƀŮsš Ŭ“b žsW ŰŮ IELTS Ɓ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš #€ s®ĄŰs¥j

ƮĢƮ-ƲƲƮƱƴƯƴ:‘fi

ƮĢƮ-ƲĢƳƮƲưƮ:‘fi

Žs Ģ sŰŦ€s>®¡sš’ ®à“` „à¡Ű€vl®à¡sš ’sk šƁſŦ‚¡ŦŰŮŰs¹’gs

Ěs “8ĄsŰŦƒŦž‚ ĄŰs¥jvlĄŰŦ€s>ۓŦ ‘¡Ŧƒ¡Ů‘¡ŦƁ #¡€kűs© #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

info@blue-river.co

ƮĢƮ-ƳƳƴĢġƴƲ:‘fi

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

62


’8fŽƁ€ 61

/

’8 ¢’8fŽƁ€ sž

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


’8fŽƁ€

$?‚b ƀ€űs$…àà_ ŰŮƁŲshdŦ#ƯƮ®k9HŦ$v sžƁv sàà »€kƁ #Ưưvf ƁŽ_ $®™s¡ŰŰŮ®9ü7$ųsƀŮsš#ƯƯƀ€kk’ijŰs©àà> $®ŦŰű‘©ű’db#ƯƱv´Ɓ®8= $ſsàà š$ĄƒiŽ“ž$ųƁŰƁƀŦŰ ® ۂ’’®kƁ…ŦŮ#ƯĢŽ“ €ŦƁ$ƀŮsàà ųš$’ŦŮ’7kž # ƯġŽ“i

’©Ŧ“ Ɓ“<œkŰŦ“ $ŮűŦقž®®d©7 űs¢Ɓvfũsg8_ūŦ‚=8 ŦƁ

®gŦ ĄŰůšxkž$®œjƁ$®kj‚’7i#ư¡‚hƁ©iD$ſ“s»Ŧ‚ü#Ư $ۓ¢ſ€k#ġ‚cƁƀsœ$®k¡ŮƁ®´ ŦĄs’k©űŰŮƀ²¡Ɓ®àà¡sjkŦŰ#Ʊ v Ŧ©ſsj$ƀűse$ƀ€kkƀŰŦŮŦ#Ģ’“Œf=$‚8 $®šųűŰƁ Űsh š$ſs‚sƁ…‚ #Ʋ:³Ɓƀ€¡€k>ž$sžŰsŸ^ű$…š’idàà #ģ Ůű#ƴsŰ$œŰƒŽƒk$ĄŰs¡€kfàà Ŧ®iƀs¢ŮŦű$®Ɓ€ŠD‚#ƳųsƁ

ĄŮ“j ‘©Ž¡Ůƒ$ų“s ſs8 ƁŮ$ŮsųűƁvlſŮŦŮſsàà_ĄŦ‚®s7àà Ŧ#Ư űŦ®h¡$©àà Šj#Ʊ®¢€kŦ‚ž$’sàà_ƁĄ€ksj$ŵ“Ɓ‘©àà_s#ư űsl#Ģƒ©’7d$Űs¡€kf Ŧtg$’7‚Ɓ’dŮ#ġ®8_g8àà>’8 ŰƁŮ ٓ“$ž‚Ɓ…_=$®f=#ģžslŦƁ®Ɓ$Ų“s€™$®s®àà>fk $v Ŧ®s#Ƴſs‚ũs7‚‚l $‘©űŽ¡Ůƒ‚Ŧ$Űsـ#Ʋ®k©ƀŰůƒ¡Ű $¡‚Ɓ®= #ƯƮ®àà ۂƁŽ‚8k$ſsh$®8j©ƒi#ƴŦ€ź‚$‚àà s7 ſ“ $ź‚ Ɓv©9©$ſق’ŦƁŰƁſŮs8 ‚#ƯƯŧs8’© s$‘©˜šƁ Ű $ŲƁ‚#ƯƱœ‚ŽŸ“ŰŮŦ‚$®kƁŰſsààĄŦ’“¢$tdƁ?Ű#Ưư’8àà> $…_ ŰŮ$űƁŰ€™#ƯġŮƁŰ®Űs’’s¡ŦŰŰŮ’Šj8<ŰŦ€ŽŸ“’8> ƀ€ sŰƁ’8s¡Ŵ´ $®s “®$ŧšūs8ü#ƯĢv¡sl®ſsű

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

60


®ji

ſsűƀ€k¡šŰŮ ٓ ®Œ“8

®8>s¡Ů‚¹®ۓ`’¹¡Ů“ ‘¡Ŧvg©gŰŮ#v Ŧų‚8àà>¢ŽsŰŮ ŽsŰŮſsű’¹€ŰŦŮ®Űsl Ŧſsggü ŰŮv¡slŰŮsv Ŧٓ ſق¹’8>š Œ“8®i¹ۓàà ’Žsàà sŮŰs©i© €Ŧ“®®jix¡s8‘¡Ŧ’Ÿ‚¢Ŧ#ٓ ſŦ‚œsۀgšsŦ€ sƀ€kk¹ſŦ‚œ ĄŦ‚‚™sſsűŰŮ’¹vàà>©ƀ€kk¹ ’ŦŰſs‚¥Ɓƀق¹Ůsàà<¡Ŧ®Ŧ‚œs ũŦŰsl Ŧ Ųsàà Ŧ‚#€k¹ Ž“e_ ٓ ſsű®<¡Ű€UŰv ŮűŦſŦ€kj_ŦŮ Ɓv>©’c´sſs>Ŧ_Ÿ’ ſsű’¹®8Ɓ’¹€ŰŦŮ®Űsl Ŧslš ‘¡ŦŰŮs‚œ¡Ů€s ‚ſs¡sž’ŦŰٓ #©8>©ſsl

59

/

www.ertebat.ae

ƁŮŰŮ’à๮ààsggü€àࡀ’àࡂc ŰƁs»€kk¹®Űs¹®¡s©s¤ Ŧƀsœ_ŦŮ …sŸ’ŦŰſsűŠ¡‚ v¹‚®“j ’ſsű’àà¹ŮŰŦŮ®Űsl ŦƁƀ€©àà_¹ ٓ Œ“v¡slŰŮƁſ€ €k¹vŜ #ŮƁŰ®…©ž sž’¹®sŰŮ€ààk¡“¢®žŮ‚ààtiŦ v‚àà ’ſsű¡ŰŦ¢®‘àà ’ ®ji’¡‚c‘¡‚ š‚¢ŦsààŦ»Ůہ¢® „¥‚€ s’8 ŦŮvüſŦ€kj_ŦŮ #v ŦŻŮsŮۓ‘¡Ŧ ® ‚Ą“àà űŦ’¹®s¥¡ŮŦŰĄŰ“àà; ŮŰŦŮ®Űsl Ŧƀ€ Ŭ‚bſŦ€kj_ŦŮ ‘¥PƁق¹€k¹ſŦ“àà®ŦŰſsű’¹ ’¹€ ‚ĄŦ’bg’v¡slŰŮvàà Ŧ #ٓ Œ“8‚œ¡Ů ’¹ſŦ€kjàà_ŦŮt©<xàà¡s8‘¡‚ š ƀsœ_ŦŮƁŮŰŮ’¹®sggüĄ“àà űŦ ƀ€àà ’¡ŦŰŦ€ààkk¹®Űs¹®¡s©s¤àà Ŧ ƀs78 ŦŰŮſ“k¹s’¹v Ŧ‘¡ŦűŦ®¹s

/ ISSUE 744


®ji

ĄŦ‚®˜‚sĄs’_© ĄV‚Ŧź´Ŧ…s¹

’isgĄŦ‚’8 ŦŽsűŧš v Ŧ€©fv“fs

€ق¹€©“®˜‚sĄs’_© ®“®Ŧ‚¡Ŧſsggü ’¹ĄŦ’“¢’ٓ ®ĄV‚Ŧź´Ŧ…s¹t“’¹ Ɓˆ©üūŰs ’s‚¢ūƁ‚ Šs‚© ق  skŰŮ #ٓ ®‚©>‚¢ skŰŮˆ©ü’s‚¢Žsg8ŦŠs Ąs’_© €©“s‚™sŽsŰŮŬ‚ Ą‚<’8f¢’ Ąs’_© ũŦŮŰŦƁűŦۓ_¹»®8dkŲs©gŰŮ„¥iŰ €ŰŮƴƮ’¹ĄŦ’“¢’v Ŧƀ€àà űs©® ƒ©Ŵs ưƮŽ“`ü€©“ŭ‚sۓ_¹„¥iŰĄs’_© ¹ #ٓ ®€©“v¹‚ ‘¡Ŧ’i©àà Ɓ’űƁŰŰŮ‚8ŰŦƒ ƀŮŦŮۓ7ŦŰۓŒ© ®˜‚…=s’àà_© Ÿ“‘¡Ŧ ƒ‚ſƁŮsūŦ“Ŧ»®ŰŦ‚…=ۓ7űŦsgŰŮƁ v¡slŰŮƁƀق¹Ą‚©¢“i…fkĄŦŰƁs‚aūŦ“ŦƁ #€k¹®„¥dkŦŰslš

’8 ŦŽsűŧš’¹ŮŦŮſsàà_€¡€…¡sűš«àà¡ s’isgĄŦ‚ààƀ“àà©‘¡ŦƀŰsàà`űŦ‚8àà_© #v Ŧ‚p®¡s¡‚8¹sĄsv“f “8©8àà>Ŧ ŰŮ ®¥àà ƒž ž“àài ſsàà``=8 2€©˜“ƁƁ´3ũs7©¹‚űŦ®Ɓ‚¢2‚8àà> ŰƁƁ3 ’ààž“àà “’àà8 ŦŽsűƀŰsàà`ŰŮٓàà“ ŮۓààŦŰ2PACs3sàà¡2s‘¡€©s©àà “©8šƁ‚ž3 ©Ů’ŦŰũs7©¹‚‘¡Ŧslš#€ŮŦŮŰŦ‚…àà¡sűš Ąsv“fs’isg’k©űŰŮſs_Ɓ‚dŴŦ“ #€ق¹ŧs=8ŦŻ“ũs_¡sűšĄŦ‚ĄŰŦŰŮŦ

»ƀ€k¡“ ŮŦ“ź‚`žsœk ŦŰ®¡“_8 ŮƁžsjŰŮ €¡€k7

Ɓ‚ž‚»ƀ€kk¹€©f »ƀ€k¡“àà ŮŦ“ź‚`žsœk Ɓ®¡“_8 Ů€ks«Ÿ“¹Ąsˆ©üŰŮ‘¹űs’“ ’¹Ŧ‚Ÿ€¡€k7ŦŰsſs¥‘¡ŦŰŮſŦ“k¬©’žsj »’¡“lſƁ€Ąsˆ©ü‘¡ŦŰŮƀ€àà €©“Ąsűs¢ ſs``=8ŰŦ€_‚sk#vàà Ŧƀ€kk¹’f Ɓ®Ŝ űŦƀŮsf8àà Ŧs¡ƁŰŦŮź‚àà`žsœààk€àà¡sŮŦ‚ààŦ Ą€k’8>ĄƁŰt>Ÿ‚ŋj8®¡s©j© ĄsƀŮŰƁš‚ #€kk¹ź‚`„¤ Ɓ’dsbŦŰ

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

58


RENT

RENT

SALE

DUABI MARINA

DUABI MARINA

DUBAI MARINA

OCEAN HIGHTS 68 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i ƯƮƮƮ Sq ’Ŧ“ Ưsk¡Űs€¡Ůs

MARINA TERRACE 135 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ƯƳƮƮ Sq sk¡Űs€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư

BAY CENTRAL 1.1 M ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 ƲƲƯ Sq ’Ŧ“ Ưs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs

AL SAHAB 80 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i 1730 Sq ’Ŧ“ 1’s ƒ¤ š¡s Ɓs

JBR

DIAMOND 950 K ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ƯƮƯƮ Sq ’Ŧ“ ưsk¡ŰsűŦ®8j>€¡Ůs

MARINA TERRACE 160 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7

ƯƴƮƮ Sq Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊs¡ŰŮƁsk¡Űs€¡Ůs

BAY CENTRAL 150 k ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 ƯưƱƱ Sq sžƁs¡ŰŮ€¡Ůs’Ŧ“ ư DAMAC WAVES T-2 73 K ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs

ƲĢƮ Sq ’Ŧ“ Ưsk¡ŰsűŦ®8j>€¡Ůs

MARINA HEIGHTS 130K ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs

RIMAL 1 115 K ƯġƮƮ Sq ’Ŧ“ ư

ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i

TIME PLACE 1.1 M ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ƯưưĢ Sq ’i7’Ŧ“ ư

RIMAL 2 88 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ƯưƮƮ Sq Ŷs©€¡Ůs’Ŧ“ Ư

THE TORCH 1.4 M ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ƯưƮƮ Sq sk¡Űs€¡Ůs’Ŧ“ ư

JLT

DIAMOND 2 660 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i ģģģ Sq ’i7’Ŧ“ Ư

LAKE VIEW 85 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ƯġƮƮ Sq ’i7’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs’Ŧ“ ư X1 ƯƮƱġ Sq

ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 65 K „¥iƁŮ’Ŧ“ Ư

EMERALD RESIDENCE 2 M ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i

LAKE POINT 55K ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ƯưƮƮ Sq ’Ŧ“ Ư’i7

AL MAJARA 900 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 ƳƮƮ Sq sk¡Űs€¡Ůs’Ŧ“ Ư

ƯƲƲƮ Sq Œi¢Ɓsk¡Űs€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ

DIAMOND 2 60 K ƮĢĢ- ƳƳƳƯƮưƳ%‘©Ąs ģƮƮ Sq ’Ŧ“ Ư’i7 KG 170 K Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹ ƱƯƳƯ Sq s¡Űُs¹€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ KG ƯƳģƮ Sq

57

110 K ’Ŧ“ ư

Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹

SALE

’i7’dsbŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ

BAHAR 1.25 M ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ƯƱƲƮ Sq ’ “ü€¡Ůs’Ŧ“ ư

DUBAI MARINA

OCEAN HIGHTS 1 M ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ƳģƮ Sq ’Ŧ“ ƯŒi¢€¡Ůs

SADAF ƱƯƯġ Sq

3.9 M Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹ s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs’Ŧ“ ġ PALM JUMEIRAH

ORRA MARINA 1.4 M ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ƯƯƮƮ Sq ’Ŧ“ Ưsk¡Űss¹€¡Ůs

DIAMOND 4 60 K ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ģƲĢ Sq ’Ŧ“ Ư’i7

ORRA MARINA 1.9 M ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ƯģƮƮ Sq ’Ŧ“ ưsk¡Űss¹€¡Ůs

MARINA SAIL 215 K ƮĢĢ - ƳƴưưƲưƲ%ŮŦ“ ƯġƮƮ Sq ƀŮsš‚© ŦŮƀűse

KG 2.050 M ƮĢĢ - ƳƴưĢĢġġ%ǏŦ€7 ƯƳģƮ Sq s¡ŰŮƁsk¡Űs€¡ŮsŰs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư

www.ertebat.ae

ưƱƲƲ Sq

JBR

MANCHESTER 62 K Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹ ƯƯƮƮ Sq ’Ŧ“ ưs¡Űُs¹€¡Ůs

/

DIAMOND 3 530 K ƮĢĢ - ƳƴưĢĢƲƲ%®i ĢƲƮ Sq ’i7“¡Ů“8 Ŧ

/ ISSUE 744

ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ SHORE LINE 1.4 M ƯƯƮƮ Sq s¡Űُs¹€¡Ůs’Ŧ“ Ư JLT

LAKE TERRACE 480 K ƮĢĢ - ƳƴưưƱưƱ%s¡ƁŰ ĢģƲ Sq ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs“¡Ů“8 Ŧ Ʈġ - ġưƲƴģƮƮ%Ɓ€k¹ PALLADIUM 1.6 M ƯưƮƮ Sq ’Ÿs¡Űُs¹€¡Ůs’Ŧ“ ư


Superior Name RERA NO: 1764

ŦŰٓ ő´Ŧsfb®Ŧ‚¢‘©¥s

ųƁ‚

€¡Űs¤>s’ƀŰsŦs¡ųƁ‚vl

Down Town Burj side Boulevard ’Ŧ“ «¡ Š‚ũ“ƴƯƱ Suit and Spa ſsWŰsžš8 ŰŮƯƴƮƮ%Š‚ũ“‚ ųƁ‚

Loga vista vi“¡Ů“8 Ŧ Š‚ũ“ĢƮƳ ŰŮưĢƮƟƮƮƮ ƀŰsŦ

sk¡Űs®Ů Marina Promenade »s¹’i7»’Ŧ“ Ư»Shemara ŰŮƯƯƮƟƮƮƮ ƀŰsŦ

sk¡Űs®Ů Marina Promenade »s¹’i7»’Ŧ“ Ư»Aurora ŰŮƯƯƮƟƮƮƮ Űs7ŦƀŰsŦ

DIP’gbk ĢƮƮƮ – ġġƮƮĄsƀűŦ€ŦŰŮ ‚8ƲŒg ŸsfŰŦ ŰŮưƳŠ‚ũ“‚

ųƁ‚

ųƁ‚

ĶĬĿıĔļŕǩćńǧıň»IJĶć ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»’Ŧ“ Ư Š‚ũ“ģƳƮ ŰŮģƮƮƟƮƮƮ

Churchill Tower»®„k¡ƒ© »Š‚ũ“ƯƱƮƲ»’Ŧ“ ư ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»s¹’i7 ŰŮƯƟƯĢƮƟƮƮƮ

ųƁ‚

ųƁ‚

JLT Tower ĉƯ €¡Ŧű© €¡Ůs ŰŮƳĢƮƟƮƮƮ

Trident Water Front»sk¡Űs®Ů ŻsŦ»Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ s¹’i7»®k¥sƁ’dsb ŰŮưƟƯƮƮƟƮƮƮ»Š‚ũ“ưĢģƮ

ųƁ‚

ųƁ‚

Al Fattan Tower»sk¡Űs®Ů »s¡Űُs¹€¡Ůs»®k¥s»’Ŧ“ Ʊ Š‚ũ“ưưƮƮ ŰŮƱƟģƮƮƟƮƮƮ

JBR - Sadaf Tower 2 Űs¥8€ Żs Ŧ!’Ŧ“ ƁŮ s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ů»Š‚ũ“ƱƯƯġ ŰŮƱƟƳƮƮƟƮƮƮ

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

56


v´

ĄŰŦق’“M ®dbŦŰſs8>žſs ‚àà †©=_’¹® ƁŰslk ſšŰŮ’¹vàà Ŧ®àà>ž“©s¡ĄŰŦق’“M»€k¹® ƁūŰs ſs8àà>žűŦſšžsWs¡ۓ“«¡űŦ®8jàà> #ٓ ®® ۂ̓¥ Ɓ‚¥©’i© “ ūŦƁŰſű“àà ’i©àà Ɓ’ĄŰŦقàà’àà“MƀűƁ‚ààŦ Ąsſű“àà Ği©àà Ɓ’ųƁŰ‘¡ŦŰŮ#vàà Ŧ’8s¡ vC»€“àà ®ƀ€©score’à๮àà“` ’ ’8àà ŦقƀٓűŦ’“M‘¡€kŸ®d™“®àà>® ŋ7¡‚gƁƀٓ‚pƁſs šŰs©>ųƁŰ‘¡Ŧ#ٓ ® űŦƀ€šv €Ąs’“MĄƁŰžű³ũsàà_¡sűšĞj ųƁŰsv Ŧ‘¥P®àà>ž“©#vàà Ŧ‚¡žſs¥Ŧſš ſšűŦ®8jàà>s¡ۓ“žsW’¹ٓàà žsŝŦ®Ŧ‚ ’ƀ€šv Ů’’“MƁƀ€àà ūŰs #ٓ ®Žs ŰŦƀsœ_¡sűš ‚¹ů®8àà>¡svàà¡slŰŮ ’s8=7àà “ ’¹k¹ ĄŦ‚ũss¥Ŧ®sW †©=_ ®s¡űŰŦ ‘àà¡Ŧ ſsààŰŮ Ɓ €ààŰŮĄŰsààj© ®sŮŰŦ€s8àà Ŧ ſs8àà Űsj© ŰŮ ٓ“®Ů®Ŧ‚¡Ŧ «àà©k©i¹ Ɓ ƀٓàà ®àà``Ś Ż“àà ŰŮ ’k©àà Ąsl¡Űsj© ž‚8üĄslMs v€ #€ s® ®Ŧűs8©‚8¹Ů ®“jŬŦ‚†`=8 Ąsl¡Űsj©®i©j¥ƀŰƁŮőۀĄŦŰŦŮ ’k©

ſs8>ž®¡sűšŮ“ ŦŰٓ ’k©àà ’k¡sdƀ“ààB®8àà>¡sslMs ’j ’Ą€¡€vàà´‚űƁ‚ũۓààŰŮƁ’8àà>ŦŮ #€kk¹’dŦ‚« ƒž « ƒžˆ “ſs8>ž’k¡sd €d’®œs ưƮ‘àà űŦſs8àà>žĄŦƀŰƁŮũsk¡sd ſšŦ“ق‘ ’’“s’¹ٓàà ®’©“ « ƒžslk’¹€©àà s’8 ŦŮ’“#vàà ŦũƁsf8 ŦŰ’d¡s™«àà¡Ÿ“Ɓvàà©s€Ŧ“®’àà¹vàà Ŧ #€Ů†©=_ ®Ŧ‚¢“s ’d Ŧ’i© “ſs8>žűŦĄŰŦق„¥»®Ŧ‚¢“s ®Ms ’¹®ààۓŰŮ#vàà Ŧ„¥¡Ŧ »€ s’8 Ŧ€ſs8àà>žŰŮ®i¥_ ‘©ƁŦ ŲŰŮƁű †©=_ vl "ġƮ‘©kàà ŰŮ®Ŧ‚¢“s ٓ ®žsŝŦ®œs ƱĢ ŰŦ‚¥Žs Ư"ư‚Ŧ€dƁ #ٓ ®

Ą sà ų Ɓ Ű ®àdb †©=à_ ſs8>žſs ‚

®`©=àà_ ĄsààųƁŰ ®àà ۂĄŦ‚ààĄŮ€ààd8 ’ààő“¥àà_Ąsààۓ“ ٓƁſs8àà>žŰŮſs ‚àà

®s¢’¹sųƁŰ‘àà¡Ŧ#€ŰŦŮ sƀŦ‚ààj®s¢Ɓ®àà¡slk’àà Űs¹’àà†©=àà_ĄŦ‚‚ààœ¡€¥¡ „¥»’k¡sds ŋ€j»€ƁŰ® MRI®Ŧ‚¢““ »®Ŧ‚¢“sĄŰŦق #€k8>®>ž“©s¡ĄŰŦق’“MƁ

ų“ «Ÿ“¹’d¡s™€ààkŸs¡«¡ٓƁűŦ®àà8´ ũŦ‚©©esàà¡Ɓs“i©žsžſs8àà>žĄŰsàà<Űِàà© #€ sſs8>žĄŰs<Ÿs>Ŧs¡Ɓ«©8>©¹Ɓ‚7© ſs8>žv “žũŦ‚©©e"Ʊ ųٓ źŦ‚ Ŧū“>’¹ſsk¦j»®s ‚àà ۓ“ ĄsŶsŰſ€àà ƀs“¹wààs»€k¹®‚àà©¢ŰŮŦŰ ٓ ’“’»‚©©e‘¡ŦƁٓ ®ſs8>žƀ€ŰŦ€lœ ®¢€©_¹#€k¹®Ůs<¡Ŧvàà “žŰŮ®¡s®œ8ŰƁ‚ ®s¢Ɓv>©ſs ‚ ‚ŽŦŮ®db’8s¡«¡v “ž vs¡ƒ©ſs8àà>ž© ų“ ĄsààĄŰsj©Žsàà7€ #ٓ ® v “ž†=àà_ũŦ‚©©eƁſs8àà>žvàà “žžŰ“ Ɓv ŦĄŰsj©vs Ɓ’sàà_ſs8àà>žŰŮ®sg‚ž ‘¥PŮŰŮſƁ€ààƁs®‚¢Ąƒ‚sààƀŦ‚jžŰ“ Ÿ“‘¡Ŧ#€ sſs8>ž®sl8Ŧſs ‚ vi’vàà Ŧ ŦŰſs8>ž’àà>šƁv“f¡´€Ŧ“®ſs ‚àà

Űsj©Ɓٓ « ƒžƁŰsj©ƀs78 ŦwsƁ€k¹€©ig s#ق©¢ŰŦ‚®Ɓ‚¥©€™ĄsſsŰŮvCsũ€ Űsj©»´87ſs8àà>žŰŮ®‚¢ƁĄƒ‚ƁŮŰŮٓƁ #ŮŰŦ€ŦŰű‚Ɓt9»v“f®“j¡´ wsv Ŧ‘¥Pvàà “ž’®s ‚àà vssl ’8‚_©žui‚us_’¹ٓ v “žŰِ űŮs<¡Ŧ #v ŦĄŰsj© ſs8>žő“ũŦ‚©©e"ġ ſ€ ’8àà “ž’8àà “ž»Ąƒ‚»®œ8ŰƁ‚’’“ ő“ŰŮĄ‚àà©©e‚s¡źŦ‚ààBŦ»ųŰs sƀŦ‚ààj #v Ŧlſs8>ž ſs8>žŰŮƀűŦ€Ŧ‚©©e"Ģ ƀ€ Ůs<¡ŦŊ‚© Ŧ’¹sls8>žƀűŦ€Ŧſ€àà ’k¡‚‚© #ٓ ® ۂ€¡s»€ s e‚¡űĄƁsfkـ®¢Űƒ"ģ

ŲŰŮƁű†©=_ĄsųƁŰ ſs8àà>žſs ‚àà Ůs<¡ŦűŦſŦ“®M’¥šٓƁsàà »ſšŠ“’ƁŲŰŮƁű†©=_s®Ɓق¹Ą‚©¢“i ĄŰsj©‘¡Ŧƒ©šv©g“ſsŰŮĄŦ‚Ą‚8_©„s ’©ƁŦŦ‚ŰŮſŦŰsj©‘¡ŦűŦĄŰs©àà>#ŮŰŦŮٓƁ #€ŰŦ€®Ŧ€kŸ®k©s¡´ ŲŰŮƁű†©=_ĄŦ‚ƀ€àà ’8 sk ųƁŰ’àà

%űŦ€kŰs7’¹ŮŰŦŮٓƁſs8>žſs ‚

ſs8>ž®¡sűšŮ“ " « ƒžˆ “ſs8>ž’k¡sd" ®Ŧ‚¢“s"

55

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


v´

Ųۂ¡Ů®œ>˜s¡" ®œ>˜s¡űŦ„ž®sŸ" ®¡Ŧ¡VŰŰŮ®Ŧ“©®‚ŸŮs¡űź‚`" ’k© ’>f’Ůs¡ű’d Ŧ…s’gs " ſs8>ž© ų“ Ąsl¡Űsj©űŦ® ‚" ˆ¡Ŧ‚àà ‘¡ŦžsWs¡«¡ٓƁ’¹ق¹€©¹o€¡s’87Ŧ ĄŰsj©‘¡Ŧ’ĄƁ®dbĄ´8ŦĄskd’ق‚ŰŮ …¡ŦƒŦŦŰ´8ŦŽsààj8Ŧs‚Ŧ“‘¡ŦƁvàà>© ‘¡ŦűŦ«¡‚’¹ĄŮŦ‚ààŦ‚œ¡ŮũŰs7’#€ààkŮ® v´ ’‘¡‚¡sàà űŦ‚8_©€¡s€ŰŦŮŦŰˆ¡Ŧ‚àà #€kk¹’“ٓ ſs8>ž «¡¬©ſs8>žſs ‚ ſŦŰsj©űŦĄŰs©>‘©k¦j ‚b ŵ‚dŰŮſsű’jŦ€ŰŦ€ŦŰŻ“Ŧ“űŦ #€k8>´8Ŧ

Æv>©Ÿſs8>žſs ‚ ˜´ %ŮŰŦŮűƁ‚ſs¥Ŧ‚¡ű¡´sĄŰsj©‘¡Ŧ

ſs8>žſs ‚

s®¡sk š ſs8>žv sk ĄŮ‚¥ijƁ®ü¡‚_‚cűŦ

Ɓ‚© ƀ€kk¹€©“ـűŦ’¹vàà ŦĄ“aſs8àà>ž ـ‘¡ŦźŦ‚ ŦƁv Ŧƀ€àà ©¥_Ą‚© ĄŰs< ‚ŰŮƀ€ŰŦ€lœvààsƁ®‚ŸvsŦŰĄŰsàà<Ɓ ŰŦ‚®Ɓ‚¢ũۓàà’‚©àà €“ـ#€Ŧ’8‚¢ slšŮŦ€d’¹€k¡“¢®ŧ“«¡ƀƁ‚¢‚’Ɓ€ààŰŦŮ ـĄŮs¡űŮŦ€ds ŧ“‚#vàà ŦـƯĢ"ưƮ €©“’f© Ɓ’¹v ŦۓœŦ’ “ ¥àà ’‚8¥Ÿ“¹ ĄŦ‚<ƯĢ"ưƮt©‚‘©j’#€ŰŦŮƀ€l‚ŦŰ‚© ő“’ŧ“‚űŦŋj©g8>’¹ŮŰŦŮٓƁƒ©Ą‚© ſs8>žő“sk¡‚ űŦŦŰ‚© Ɓ€ƁŰ®ſs8>ž #€kk¹®’©iŚſƁ‚©’

Æv>©Ÿſs8>žſs ‚

sŽ“i #v Ŧƀ€ ’8 sàà Ž“iàà űŦsſ€žsW ƀ€¡Ů̓¥ Ɓ‚¥©’i© “ˆgƁ€k8>«Ÿ“¹Űs©> sŽ“i Ůs¡ŮűŦƁ‚©9¥Ž“jdۓ ’#€“àà ® ƀűŦ€Ŧ’sŽ“i ‘¡Ŧ‚sk#v Ŧ®s ‘©Ŧ“Šs žsœkŰŮ#‚8_©’Ɓ‚8j¹’»€“àà ®Ůs¡űžű³ Ž‚8k¹ƁŰslűŦsŽ“i ‚©9¥Ɓ€ Ű»ſs ‚ űƁ‚ €¡€Ž“iàà Ą€űŦƀŮs¡űŮŦ€dƁٓàà ®ūŰs s¡ƀٓŮs<¡Ŧ’‚<k»x¡Ű€’’¹ٓàà ®Ůs<¡Ŧ #€ق¢®®s ‚ ۓ“

ſs8>žۓ“s¡ƀٓ"Ư «¡ٓààƁ»ſs8àà>žſs ‚àà v´‘¡‚8d¡sàà #vàà Ŧſs8àà>žŰŮŮŰŮſƁ€Ɓقfk»vfàà ƀٓ „HŰŮſs ‚ ’ő“¥_Ąsƀٓũs©“` sƁő‚ü8‚©»v=àà s¡vfàà žŦ“%űŦ€kŰs7 ƀٓ’¹‘¡Ŧ’’“s#źŦ‚ Ŧvs’®¢€k7àà>Ÿ ĄsĄŰsj©ŰِƁ© ų“ ĄsĄŰsj©Űِ ƀ€kk¹€d8>Ŧ“ ŰŮv Ŧ‚8l»Ů“àà ƀ€¡Ů€Ŧ“®ſs8àà>ž© € ’8 sk ſs8>žſs ‚ ƀ€kk¹Ůs<¡Ŧ®iŦviű“k ſš® ۂvlſs8>žŰŮĄŦƀٓ‚„Hũۓ ‚b ŵ‚dŰŮſsààű’jŠŦƁŰŮƁvàà Ŧƀ€àà_ #€©k¹’dŦ‚« ƒž’ ’¹®iŦ“‘¡‚8jl®Ɓ»€k8>ĄŰsj©‘¡Ŧ’´8Ŧ €“ ®ſs8>žſs ‚ ’´8Ŧ‚b …¡ŦƒŦws ſs8>žő“űŦ~ ‚"ư %űŦ€kŰs7 ĄŦ’s“ »®“ ‚¢Ŧƀ²¡“ſs8àà>žő“ũsü ‚ »ſs8àà>žſs ‚àà ’´8Ŧ®àài©s’gsàà " Űs_ſƁ€Ɓٓ=ٓ slšūƁ‚ Ɓ€kàà s®¥šs¡ ‚8 Ůs¡‚Ŧ“ »ŰŮsŰŮŴ“`= ſs ‚àà ٓƁ‚cűŦ®àà ۂ’ūsàà©8Ŧ»€àà s قٓ ŰŮſs8>žſs ‚ ’gs " űŦ€ŰŮĢ"ưƮŰŮƀ€àà žsŝŦũsdsb7 #€ŰŦŮ Žs ƱƮűŦ‚8_©ſsj¡Ŧű‘©ƁŦ‘ " ’€Ŧ“®ſs8àà>ž’‚b¥¡®“ ~àà ‚»ſŦŰsj© ®¡Ŧűs" €Ŧ“®ŮŰŦ“u©gŰŮƁ€ sſs8>žſs ‚ Žs7Ů ŲŰŮƁűŹ“i"

®Ŧűs8©‚8¹Ů ®“jŬŦ‚†`=8 ’k© Ąsl¡Űsj©®i©j¥ƀŰƁŮőۀĄŦŰŦŮ ſsűſs ‚àà ‘¡‚8d¡s ſs8àà>žſs ‚

űƁ‚®kàà ‚cűŦ##vàà Ŧſsààl¹ŰŮ Ÿ“© Žs ƱƮ‚¡ű‘àà ŰŮſs8>žſs ‚

ſs ‚ »®‚Ąsۓ_¹ŰŮ#ŮŰŦŮĄ‚8j¹ ®œs ĢƮĄ³s‘©kàà ŰŮŋ€jſs8àà>ž ũsdsb7 ’¹®sŰٻٓàà ®ƀ€¡Ů ŰŮſs¡´87ŮŦ€d»sۓ_¹ŰŮƀ€àà žsŝŦ ‚¡s űŦ‚8_©»Žs ġƮ-ġƴ®k ƀŮƁ€ü ſŦŰsj©ŮŦ€d‘©k¦j#v Ŧ®k ĄsƀŮŰ #v Ŧ®‚Ąsۓ_¹űŦ‚8_©‚ſŦ“ ſŦŰsj©’¹ٓ_©ƀ€¡ŮŮŰŦ“űŦĄŰs©>ŰŮ ŰŮĄŰsj©àà¡´űŦ®s¢šž€ààvi’àà ‚#€kk¹®’dŦ‚Ą‚’8‚àà_©žŦ‚ ƀŮŦن©=_‚ŮƁűſs8>žſs ‚àà ۀgŸ ‚ƒ©šv©g“Ɓ‚ſs šſšſsŰٻٓàà vlſŦ“sv Ŧžű³©Ů‘©j’#v Ŧ ‘¡ŦŮۓŰŮŦŰ®g¡sg»Ů“ v´àà ‰f #€kŦ€ĄŰsj©

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

54


53

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ſ“¢s“¢

ŰƁ“ƀű“s®¡sk š

€©_jvŚűŦ®l“sĄs…=" ®_ks=®¡´ ŰŦ€sƒ" ‚`"ƀŰsg ’8>_ts¹" “i©Ų“Ɓ" ®´ Ŧ‚k’“j< ƯƴƴƱŽs ŰŮƁŰ³sƀŮŰŮŰs‘©ƁŦĄŦ‚…=‘¡Ŧ ۓlj„©¡ŰőŦ‚© őŦVưƮƮưŽs ŰŮƁ€ Ůs<¡Ŧ ’©j`»ŰƁ“ƀű“űŦ€¡ŮűsűŦ„ž’>Ŧ‚vƁ #v‚¢®´ Ŧ‚k…¡sMvlŦƒ<®_=Ůs<¡Ŧ „©¡ŰŰsàà_¡Ű„©àà>Ŧ‚ĄƁ©j`‘¡ŦŽs7Ů’ ’ŦŰ’àà>Ŧ‚®i’s=s8¹ŰŮ®àà Űst8¹…= #€¡ƒ¢‚ƀű“ŰŮ®´ Ŧ‚k…=Ůs<¡Ŧv©“;>

Ą‚kųűŰŦsŰsšſšŰŮ’¹»Ů“®8kbi Ąsŭs¹űŦ űŦ„ž®8kbiàà ƀű“ſŦ“k’€àà ®ĄŰŦ€ààlœ ’ٓ“ŰsšƁƀű“ààƯƲƳƴŽsàà ŰŮ»‚©7¹ŧ´gŦ ƀű“’¡€7ƯƲƴƱŽs ŰŮƁ€ Ŧ€Ŧ’>Ŧ‚žŮ‚ #€ ’>Ŧ‚®i ƀű“Űsš‘¡‚‚78d ®¦k¡ƁŦŮƁŮŰs“;Ŧƒ©s“" ®¦k¡ƁŦŮƁŮŰs“;sƀ‚=Ą“s" ®ŦۓjŬ“" ĄŰ“ šŰŦ€sƁs¢" ‘© žŦŰsĄűƁ‚©žŬ“" ĄŰ“ šĄs’8>‚…g" ĄŰ“ š®i¢źƁ‚ "

ŰŮMusée du Louvre%Ą“àà>Ŧ‚’ŰƁ“ààƀű“ …©#v Ŧƀ€ ŠŦƁ’>Ŧ‚ۓ_¹ŰŮ„¡Űsž‚l ƀű“Œi8=…=vàà_ŰŮĄ‚k‚ŦŰŦƒààƱĢűŦ ƀű“‘¡‚€¡Ůűs‚žƀű“‘¡Ŧ#ٓ ®ĄŰŦ€lœŰƁ“ #v Ŧſsl ſŦ“k’ƀűƁ‚Ŧs»ĄŮ´©ƯƲƴƱŽs űŦŰƁ“ƀű“ ŰƁ“ƀĖ ű“ƒ¹‚W#vàà ŦƀٓŽsd2®“jƀű“àà3 ĄŰs©>ŰsšƁv Ŧ^k‚Ɓ‚àà_¡Űs»‚kĄƁŰ űŦ’¹€Ŧ’8‚¢Ąsààƀű“‘¡ŦŰŮsàà’k©ű‘àà¡ŦŰŮ Ą“sĄ“is»®ààŦۓjŬ“’ſŦ“àà®’ijſš ®¦k¡ƁŦŮƁŮŰs“;‚ààŦŦƒ©s“Ą“isƁsààƀ‚= #ق¹ƀŰs Ŧ ®¥¡’>Ŧ‚‚©7¹ŧ´gŦűŦ7ƀű“‘¡Ŧſsj8 sàà

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

52


sjk©

ƀ€kk¹’©lƁĄ‚< €€ †=_2vf3’s‚

#ق¹ƀŰs Ŧ###Ɓٓƀ€ ’©lƁŮ’¥7 ĄŦ‚ vüƀŰsŰŮ‘¡´š‚àà7 s“¢Ɓv f¢ŰŮŠs®àài ’s‚®àࢀkk¹’©lžsgŰŮųŦۓààaŽsààj8Ŧ ’©lŴ“` ŰŮ’©ƁŦĄsààv7ü3%vf¢2vf3 ¬©űssŦv Ŧƀ€àà ‘s’s‚‘¡Ŧ®¢€kk¹ ’©lžsŋdb®šĄsűƁŰ® Ɓvàà>©®dbƒ©Ÿ 2#€ €Ŧ“ ž´Ŧ’s‚‘¡Ŧ®¡slƀ€kk¹ €¡€Ą‚àà űsš’àà‚œ¡ŮűƁŰƯƮˆààg’àà¥k¡Ŧsàà Ą“ űŦſ“k¹ssŦvàà Ŧ®sſsű2vf3’s‚ ſŦ“k’®s¬©sj© ’àà ’¥7 ®“jˆŦƁŰ ž´Ŧ’s‚‘¡Ŧ®¢€kk¹’©lƁŦ‚Ŧ®dbĄs’k¡ƒ¢ #v Ŧƀ€_

51

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

’ ’¥7 ‚¡€ـd8ũsàà>iűŦ€d‚œ¡Ůź‚ űŦ ®“¡ƒ¡“i’s‚ƀ€kk¹’©lŧs=8Ŧ‚®k7sj©àà

‘©àà>Ɓ®Ŧƒ €jüſ“ŸĄŮŦ‚Ŧſs©űŦ2vf3 ſsàà ۓa‚7 ‘¡ŦűŦ…©žsàà’¹®7¡‚®ààsŰ ŰŮv¡slŰٻٓĄ€Űs©àà>ƀ€kk¹’©lvŜŰŮ žs’s‚€¡€Ą‚ …=ž’ƀ€s®sĄsűƁŰ ’s‚ƀ€kk¹’©l®ààdb’k¡ƒ¢ſŦ“k’Šs®àài #v Ŧƀ€ Ŭ‚b2vf3 ’©lſ“¡ƒ¡“iŰŮŦŰ®“k8Ąs’s‚ſ“k¹sŠs Ąs“œ8f¢ſŦ“®sſšſs©űŦ’¹v Ŧƀق¹®¢€kk¹ ©Ŧ‚ŦŰsšŰƁ‚»2ưųűŰƁ3’s‚tsŰŮ®¡sjk©

vj>ƀŮűs¡ŰŮ’¹2Ų“kg3’s‚ƀ²¡ƁŰŮs©¹®Ws

€¡€Ą‚àà …=ž’ƀ€s®sƀs“¹vàà‚ŰŮ Šs®iƁ“‚7¢ٓààjü2vf3®“¡ƒ¡“i’s‚ ŰŮ’s‚‘¡Ŧ®¢€kk¹’©lƁŦ‚Ŧ®àà¡slĄs’k¡ƒ¢ #€Ŧƀ€ ’8‚¢‚c ſƁ€¡‚ĄŦ‚Ŧs2vf3’s‚‘¡‚ šv_l7¡ŮŰŦưƱ Ąs’k¡ƒ¢ſ“k¹sſsűſšűŦ#vŰUšĄƁŰ®Ŧ‚© ŰŮsűŦ€€ ®‚d’s‚‘¡ŦĄŦ‚ŦĄŦ‚ĄŮ€d8 »ĄŰů“vsàà Űs’8‚¢®Ŧƒ €jüƁƀŮŦűts

#“‚7¢ٓjüƁ®8 Ŧ‚ٓd> “‚7¢ٓjüžs’2vf3ĄŦ‚Ŧ’‚sŦv¡slŰŮ l¡ŰsŰŮ’s‚€¡€Ą‚àà vàà ŦŰŦ‚ƁŮs8Ŧ #vŰ€Ŧ“ UšĄƁŰ’ƁŦĄŦ‚Ŧsƀs‚©


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

50


49

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


sjk©

Žs ŽƁŦ’j©ŰŮ€¡€’¥7 ƁŮŬs88Ŧ ٓ žsŝŦ’¹8>© ‘¡Ŧt`#vàà ŦſŦ‚lŰŮ ũۓ’ſŦ‚lĄs’¥7àà ĄŦ‚ŦŰŰs¹‘àà¡Ŧs ƀ€k8 ‚‘¡Ŧ’¹ŰƁ‚’Ɓ©k¹®ŸƁ‚ ®_¡sűš ŦŰs’¥7 ‘¡Ŧ»Ů“ t`sſs8àà ŦŰŮ’ss¹Ƴ #ŮŦِ©Ŧ“ ©jdsſs8 Ŧ’ ŽsŰŮ%ŮŦŮ’ŦŮŦsj©àà ƁŦ€ſsűsàà „©¡Ű sŦ»¡ŰŦŮſŦ‚lſs8 ŦŰŮŦŰųűŰƁ’¥7 ‚™s ’ٓŦ“ƁsĄŰŦ€s8 Ŧ»sſs8 ŦĄŰs¥js ž“ ’¥7 Ƴٓ Ŧ‚’¹ˆ¡Ŧ‚ »sſs8 ŦŰŮ #ق¹©Ŧ“ ĄűŦ€ŦƀŦŰƒ©sſs8 ŦŰŮŦŰ Ŵ“` ŰŮ’¹ŽŦp ‘¡Ŧ’àà sžŰŮ®s‚™ űŦ«¡žŦ€àà¹sv¡“ƁŦ€àࡀĄs’¥7àà Ŭs88Ŧ sŦ»IŦŮ®Mŋg©Ů%vàà ŦŮſs©»vàà sſs8 Ŧ ĄŰs¥j‚ŮƁű’ààٓ’k©űŰŮ’¹®¡sſs8àà Ŧ ŋ€s»€k€ŦŰ®k8>© ‘¡ŦũŦŰs78ŦƁ€kk¹ #ٓ€kŦ“ v¡“ƁŦŰŮ €¡€Ąs’¥7 ĄűŦ€ŦƀŦۍ©ŮſsűƀŰsŰŮĄƁ ٓ t`s¹ũۓ’®k8>© ‚¢Ŧ%vf¢ ĄŰsŽs ŽƁŦ’j©ŰŮ€¡€’¥7 ƁŮv Ŧ‘¥P Űs¹‘¡ŦžsŝŦk¹®‚¥‘sŦ»Ů“àà ĄűŦ€ŦƀŦŰ #€8f©Žs žƁŮ’j©’‚8_©

©8>ų´ŰŮ%vf¢sj© ƁŦ€ſsűs „©¡Ű Ŭs88Ŧ€¡€’¥7 ƁŮŽsàà ŽƁŦ’j©Űِ©Ŧ“8s #©k¹ sj© ƁŦ€ſsűs „©¡Ű»®s‚™ǏŦũƒ€©

Ŭs88Ŧƀ€ààƁſ€àà ®¡Ŧ‚Ŧſsű’àààà sžŰŮ Ąs’¥7 ũs€g%vf¢»sj©àà €¡€Ąs’¥7 ‘¡ŦŰŮs’¹®i¥àà_Ɓƀ€àà Ŧ‚ŋ7¡‚g€¡€ #v Ŧ®kũ´¥_’Ŷ“‚»¡ŰŦŮŴ“` Ąskd’®k¥àà_%ŮŦŮ~©™“’ààŦŮŦŰŮĄƁ Žs8©<¡Ů’¥7 ‚ĄŦ‚ž“ ŲŦ®8>© t`

©Ÿ‚ŸĄs’8 “ €“ ®®s8©<¡Ů

’> ps’¹ĄŮŦŮŰŦ‚7 2„¹“sűŰ3ũŦŰs_8Ŧ ŰŦ€j8 s© ‘¡Ŧ®žsŸŰsšžsW»v Ŧ’8>2©Ÿ‚Ÿ3 ŰŦűsĄ’ŦƁŰŽs8©<¡Ůũۓ’ŦŰ®>©iœŦźƁ‚d ‚¡űƁv>ŞĄs’8 “Ɓs®Ŧ‚k=àà žsW#€k¹® ŰŮũŦŰs_8Ŧ‘¡Ŧˆàà “v ŦŰŦ‚„©iœŦ7àà Ŧ #ق©¢ŰŦ‚v‚8k¡ŦſŦ‚Űs¹Ų‚8 Ů ’8 sk ®¡’‚Ąƀ€k>¡“«¡ſŦ“k’’¹©Ÿ‚Ÿ Ąƀƒ¡st>¹’“ĄŮ´©ƯƴĢƱŽs ŰŮ»€ ® Ąsų´ĄŦ‚ŦŰƀƒàà¡s‘¡ŦƁŦ#€àà ũs©ŮŦ“ ĄsŒ©“Ɓ®àà=¡Űsũsàà©ŮŦĄ’k©űŰŮٓàà #v‚¢…¡sŧs8¹ŰŮ®¡’s®¢€ű ŮŦŮŰŦ‚‘¡Ŧàà7 »ŽsŰƁVv¡‚8àà ŦŽŦƁųŰŦƒ¢’ ‚_8ks©Ů‚ Ŧ‚ ŰŮ®>©iœŦſsű’©Ÿ‚ŸŰsš #€“ ® ®sl^k¡Űs3€i… »sŧs8¹‘¡Ŧſs©ŰŮ sſš2„¹“sűŰ3’àà¹ٓàà ®ƀ€¡Ů©Ÿ‚Ÿ2žƁŮ Ą’ŦƁŰ®s8©<¡Ůũۓ’ĄŮ´©ưƮƮƯŽs ŰŮŦŰ ‚œ¡Ů2ſssű®àà>©iœŦ¡Űs3#ٓƀق¹ŧs8¹ŰŦűs ſsŦ“ ŧs8¹Ų‚8 ŮŰŮ€iŰslŸŰŮ’¹v ŦĄ‚Ŧ #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚®s8©<¡Ů

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

48


sjk©

ƀ€ ¡€gƒs“©8 ŦĄsš’’¹®ji© v Ŧſű«¡Űs>¥©žĄ“¡Ů“8 Ŧſs‚lŰs‘¡Ŧ

ų‚>žƁ‘©s¢«ق%€k¹®Ŧ‚ŦŦŰƀŮŦ“s «¡ #v ŦŦ€¡‚Űsœ8 Ŧ“ ’¹ …gŰŮ2®“sšƒ¡‚¢3Žs¡‚ ŰŮ’¹€©¹«‘¡“¹ ’ۓ7<)Žs¡‚ ‘¡ŦŰŮ+»Ů“ ®‚s vs‚8¹Ů ĄŦ‚#v ŦĄ€kis¥ Ŧ’ٓ ®¡s¥¡‚š’<l‚©©e #ٓ€k¡s “ Űs©>…¡s’_¡Ű’v_¢űs»ƁŦ ’<l®Ɓ#€kc©iŰs©>s’<l3%€¡“¢®€©¹«‘¡“¹ #v s’<l‘¡‚‰©i»ſŦ“‘©s¢«…gŰŮ‘ ŰŮ«¡ŰƁŮ’gbkŰŮIs¡‚làà_j®sŦt©<…¡“¢ƁŦ vf¢‘’Űs>¥©žĄ“¡Ů“8 Ŧ#ŮŰŦŮŦŰ€kis¥ ŦŽsj ŰŮ„¥¦©ˆ “‘v©`= Ąs’8f¢€Ŧ“ ®’¹ v Ŧ®8©`= ‘¡‚8l‘¡Ŧ‘ĄŦ‚#ٓ_ƀ€©jlsjk©

2#ٓ®s#žŦƀق¹ĄűsŦŰſš…g’¹ ’¹žŦs s‚¡€»ƒs“©8àà Ŧ’2Ÿs<àà 3 ¡€g»Ů“Űsàà>¥©žĄ“¡Ů“8àà ŦſŦŰŦœs©kűŦ®¥¡ 2#v ŦŰŦ“ Ů #v Ŧƀ€ “aƁŮĄŦ€»Ą€kis¥ Ŧ’_©ž‚k»€©¹«‘¡“¹

47

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

ſŦ“Is ƀŮŦƒsàà «¡»Ŧ€¡‚ſs8àà ŦŮ2Ÿs< 3 Ą€kis¥ Ŧ^k‚Ɓvk Ą‚©œ©žűŦ’¹v Ŧ…¹‚

ſƁ‚€kis¥àà ŦŰŮ’¹Ŧ€¡‚®¢€ű#€ű®űs‚àà

űŦ»’¥i®kd¡»ųŰŮsˆ “»€k¹®®¢€ű®b Ɓ ųŰŮs»Ŧ€¡‚…ŝŰٓƁs#v Ŧƀ€ ‘©©d…©ž #€k¹®ų´ƁŦĄŦ‚tàà sk‚“àà Us¡ĄŦ‚ ’ŦŰž“àà ŰƁŧŦŮšsق©¢®©j`Ŧ€¡‚®àà8Ɓ sgŰٻق©¢v ŮŰŮŦŰٓ v “‚ Ɓ€lŰsk¹ #ق©¢®ŰŦ‚…sjŦős‚b tŦ“ €©“‘_©j©Ŧi©ſs‚l’¹vàà ŦĄŰs‘©ƁŦ‘¡Ŧ #v Ŧſű«¡»Űs>¥©žĄ“¡Ů“8 Ŧ U®8Ɓ3%€¡“¢®Ŧ€àࡂĄŦ€»€sƁŮ«®i¹ ٓ ®Ŧ““ĄsŽsàà ’»ž€Ŧ“ ®ŦŰ’skji© v7üųŰŮsààsƀŰŦ“jŦ€¡‚ſ“Ÿ»8àà_¢űs ŰŮs»ŰŮsUf¢’ŸƁ‚àà ’¹®sűſšűŦ#€k¹® ŋdŦƁ®Ŧ““ſŦŰƁŮſŮŰƁsàà©‚ s ’àເ©k¹®


sjk©

Ɓ2‘ſƁ€s<k¡Ŧ3…¡sM ŭŦŮ³ƀŰŦ“k_ŰŮ2…¥Ůš3 ſs8 Ɓ€k «¡sĄ‚àࡓ`Ąs’sàà Ű’àà> p‘©k¦j ’8 s 2…¥Ůš3®¡sjk©àà i©† sàà ſŦ“k ‚¡s űŦ‚œ¡Ůi©ſŦ“kƴsƀŦ‚j»2®j¡‚¹s™Ű3 vsŰ’ŽŦ“©8àà>‘¡Ŧ’gs>…=ŰŮsۓàà_¹ ſƁ€s<k¡Ŧ3®¡sjk©àà i©ƒ©Ɓvàà Ŧقž€Ŧ“ Ąsjk©àà 3…=ŰŮ2®i¹“žŦ‚ààl3’8 sàà 2‘ #€š€Ŧ“ ŰŮſŦ‚¹Ŧ’2ſsl Œi8=Ąsۓ_¹űŦĄŮ€d8Ąsi©»ƀŰŦ“k_‘¡ŦŰŮ »€k»s“¹»ſsk7»«¡²i»ŦŮss¹»’>Ŧ‚’ijűŦſsl ‘©’™‚#€š€kŦ“ ŰŮ…àà¡sM’ſŦ‚¡ŦƁsàà©s8¡Ŧ #€ s®Ą‚¡“`Ąs’s Ű’> pƀ€l‚ 2…¥Ůš3Ɓ2‘ſƁ€s<k¡Ŧ3®¡sjk©àà i©ƁŮ®iiHŦ ĄsŰs¥ŦŰƁ®sũ´¥_’ijűŦ»ſsŦ“ĄƁŰ Ąsv©dŦƁűŦ® ‚Ɓƀق¹ƀŰs Ŧũ´¥_‘¡Ŧ #v Ŧƀق¹® sk t© šŦŰſsš®¢€ű űƁ‚l®¢€kk¹’©l’»v ƁŮĄŦ‚®jl Žs¡‚àà

ƀ€ ’8 s ®s© Ŧٓd>€© ®Ŧق¢Űs¹Ɓ€©f »ſs8 ŦŮĄƁŦŰſŦ“k’ĄŰs`Ŧ«s© ‘©k¦jƁ #v ŦƀŦ‚jv ƁŮĄŦ‚®jl ’“j<s

®sv©d™ƁűŦ’àเàà_¹®‚¡“`’ŦŰ®ks »ŰŮŦ‚ƁŮ‘¡ŦűŦ®¥¡Ɓ€k8>©ŰŦŮۓ ‚®7àà sk ‘¡ŦƁƀ€ Ųۓ’à“gŮŰŦƁ»ŻsfŦ«¡ſs¡‚ŰŮ ’#€àű®ŰĄƁĄŦ‚ŦŰ€¡€vàà “‚ »‚Ŧ ĄŦ‚®jl Žs¡‚ ſŦق¢Űs¹»®s© Ŧٓd>’8f¢ ƀقƀ‚lƒk tsűŦ’Ÿ‚¢ŦŽs¡‚àà ‘¡Ŧ»v ƁŮ …©žũ´¥_® ‚’»Ą€ũۓ’sŦ»v Ŧ

2…¥Ůš3Ɓ2‘ſƁ€ààs<k¡Ŧ3®¡sjk©àà Ąsi© ‘©8>Ş’Ą‚¡“`Ąs’s Ű’> pĄ“àà űŦ ƀŦŰ2€kŭŦŮ³3àài©®ààiiHŦ‘©ƀŰŦ“kàà_ƀŰƁŮ #€k8s¡ ưģ¡ŰsűŦ2€kŭŦŮ³3i©®iiHŦ‘©ƀŰŦ“kàà_ Ąsjk©àà 3…=ŰslŸŰŮƀsààŮŦق ưƳvàà¡se Ąsjk©àà 3Ɓ2€kĄsjk©àà 3»2’gsàà>3»2ſsl #v Ŧƀ€ sž‚2ŭŦŮ³

€ Žs¡‚ Ųۓ v ƁŮĄŦ‚®jl ®“¡ƒ¡“i®8jàà>ƯĢŽs¡‚

€©“ŰŦŮslŻŦŰƁŦƁŲۓſsűs v¹Űs_s’¹ sj© žƁŮ’¥7 űŦ»‚©ž“ ’7k űŦ»v Ŧƀ€àà #ŮƁŰ®UšĄƁŰ ŰŮŦ‚ƁŮſs8àà ŦŮvàà ƁŮĄŦ‚®jlàà Žs¡‚

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

46


ŪŮŦ“

źŮs`’sl’Ąůs Ŧ űŦœŰƒàſŦ‚l®àsc8Ŧ®à€s‚Ą‚©œà_©ž„©ižà¥¡‚8´¹‚à

€`ƁŰٓ «¡ƀ€kŦŰűŦ»źŮs`’sl’’¹ŮŦŮ‚7 ĄŮ‚Ą‚©œ8à Ů #v ŦŮĄůs Ŧ

s®¡“űs ſ“kc ſ€àà ‚©œ8 Ů ŦŰٓàà ’¹ق‘àà¡ŦƁƀ€àà űsààš ’¹ٓàà ž‚’àà€¡Ů®Űsàà8‚¢ »Ů“źŮs`’sl’Ąůs Ŧssj ®¡s sk sv ŦŮſŦ“kƁźŦ‚8Ŧ ŰŦ€“žŮŦ‚ŦƁ³sààŽ€ĄsƁŰٓ Ąs’sl’ààtàà sk®8‚ŰŮ Ąůs ŦslšűŦv©Ɓ€`ƁźŮs` #v Ŧƀق¹® l8~¡‚ũsŦ‚8Ŧsþv Ŧ®k8f¢ Ɓ©j¥ƀ€Ɓ‚ž»ž‚ŧs¥ŰŦ‚ŽŦŮ ®¢€© ŰĄŦ‚®¹s Ɓl8ƀŦ‚j’ #€€ ®‚dŦ‚ ŮŦŮ’®¡sa ‘¡´šžs%Š7k

45

/

www.ertebat.ae

ƀ‚lŸvs¡ŰŮũۓààŰŮsàà’8Ű Ąsv_¢’ŦŰ„¥»l8®™‚ Ą“<8>’Ɓƀق¹Žs ŰŦ®sc8Ŧ #€űŦق¤l8 Ą‚©œàà_©ž„àà©ižàॡ‚8´¹‚àà

œŰƒſŦ‚ààl®ààsc8Ŧ®àà€s‚ “B‘¡Ŧ’ààũsg©gC%vàà ŦŮŰsl Ŧ Ąs©űŦ®¥¡’¥k¡Ŧsv ŦŮ’ŦŮŦ ŦŰĄŮ‚ƯģƱĄ‚8´¹®sc8Ŧv_¢ ſss© Űِl8’s_ũs`=_s Ɓƀق¹®¡sàà sk ®i©ŮŰŦŲ€ààg g8kĄ‚8´¹’Ɓvàà ŦŮűsŦŰĄƁ #€k¹® s%ق¹~¡‚`®s¡s™Ű^k‚àà

/ ISSUE 744

ĄŦ‚ƁŦ’¹®sű»®¹s ق’8f¢’ ƁŰٓ űŦžƁ€`v©d™Ɓ®àà ۂ ’¹ٓ ®’“8ٓàà ®ƀŮs©ž ŰŮžƁ€`ƁƀŮsàà8f©®s ŻsfŦ ĄƁ’‘©jĄŦ‚v ŦŵŰsWŽs ®i¥_ƁƀŮs8f©®sfŦ’¹€¡“¢® Ɓ‚ Ůs<¡ŦsžƁ€`قsŦv>© ’¹€Ŧ“ ®ƁŦűŦ»Ąűs “ƁŦ€ ’8àà>¥ ’¹ŦŰĄƁĄsžſsŰŮ’k¡ƒ #€k¥®8¡s¥ ƁŦs€k¹v Ŧقžv Ŧ ®ààs¡s™Ű Ą€ààl ^k‚àà

‘¡Ŧ’žƁ€àà`ق%vàà ŦŮŰsl Ŧ ƀ€Ɓ‚ž®¹sàà ’àà¹ƀ€ààkŦŰűŦųƁŰ €d®g¡sŮƁ€ààk¹®Ąůs Ŧ»Ů“àà ’®¹s ’ŦŮŦŰŮƁٓ ®ĄŰŦ“8 ž´ŦƁƀق¹’dŦ‚„©ižſŦۓo #€k¹®v¡s¥ ƀ€Ɓ‚ž‚>Ŧ‚© sf‘¡Ŧs%ŮƁƒŦĄƁ ĄŰsœƀ‚lŸ…=’®¹s ƀŦ‚j’

űŦg’‘¡´šžsààųŰŦƒ¢’ „©iž¥¡‚8´¹‚àà »„©ižƀsœàà¡sž ſŦ‚l®sc8Ŧ®€s‚Ą‚©œàà_©ž űŦ®¥¡’8àà ¢űƁŰ%vààf¢œŰƒàà ƀŮƁ€ü‘¹sàà ®Ŧ‚lſŦ€Ɓ‚làà «¡Uàà ŦŮvàà ŮŰŮsàà«àà<kƁ ’dŦ‚ƯģƱĄ‚àà8´¹’’©¡Ŧ“¥àà űŦ…©ž®€’¹v ŦŮſŦ“kƁƀق¹ ’8‚¢ŰŦ‚Ąůs ŦŮۓĄŮ‚Ą“

’’¹ق¹vàà Ŧ“ ŰŮſŦۓoűŦƁ #€kk¹®¢€© ŰĄƁv¡s¥ ٓ ũss©ŰŮ®¹s ‘¡Ŧ%ŮƁƒŦĄƁ ’ŮsűƁŰ~àà7’¹vàà ŦŮſŦ“k ü’ƁŰٓàà s’¹8àà ŦŮ€` űŦūƁ‚ žsœk’¹k¹’dŦ‚žŰs¹ ٓ ſsűŮs¡‚ĄŮ‚ſsààl¢sŽƒk ق¹ſŦ“kƁv Ŧ€Ŧ‘© sĄ“iŦŰ ŮŰƁŦĄsžĄƁŰűŦƁŰٓ «©8 ³’¹ #v Ŧƀ€


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

44


43

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

42


sƀ‚lŸ

ŮŦŮŦ€ ´© ƁsjkŰƀŰsl»®¡s©‘©Ŧ ®œs …¡sM’¥7 ŰŮ

Ű “àà7< Ŧ ƀŮ ¹ ŵ 8fœk ‹i €k¹® ƁŦƁƀق¹ŵ‚®8fœk‹i7€k¹ Ɓ’>Ŧ‚’~¡‚fƁ®¥àà ŦĄŦ‚ŦŰ žsœkªšŰŮ#€8àà ‚fªšĄsƀ“¹ ®d©7 Žsàà¦=¡«¡ŰŮſű»®¥àà Ŧ űŦ„ž€©d #ق©®Ɓƀق¹Ŷ“g

űŦ® sũ‚©ƁvlűŦſ€šſƁ‚© ūŦƁŮűŦĄ‚œ¡Ů‚8 Ůsų‚>jœ‚ »ūŦƁŮűŦűŦ€d’is´sŦ»€k¹® ªšƀ“¹ŰŮ®i7‚>jƀŮű¡€> ƀ€ű®sfŦ‚ŦŰŮƁŦ#ٓàà ®Ŧ€©ž #Ůق¢®‚ſŦ‚¡Ŧ’Ɓƀ€

ſsààű ſsààű3®¡sjk©àà àài© 2®=¡ 2®=¡‚ ſŦق »® “Ɓ ƀsŮ ƀsŮŦق ƱƮ’7k ’ űŦ ®œ ®œs …¡sM’¥7 ŰŮ #€ Š¡ű“ ®Ŧ ®Ŧق¢Űs¹ ’ i© ‘¡Ŧ Űs8 vàà ŦŰ àà s¹ Űs8f¢ ®à ®àࢀkk¹’©l Ɓ Ą Ą€àà©f sàà™Ű€jü Ą i© űŦ ®àॡ Ąsàà ſŦűs>ji©#ٓ ſŦűs>ji©#ٓŽsàà ŰsžųƁ‚‚ž … sM …= ^ …¡sM…=ž»^‚i¢v¹‚ ƁſŦ“ ſŦق»®àà “Ɓſsààű3®ààœs #€ŰŦŮƀ€lŦŰ2®=¡‚ ´©àà »sjkŰƀŰsl»®àà¡s©‘©Ŧ ž‚¹Ŧ»®ààfb‘©àà>ü´»ŮŦŮŦ€ ‚üàà »®Ŧű‚Ŧ€7s¥©Ŧ»Ą€ààjü Œ “¡»®j8 Ű‘©>‚©Ŧ»s¡‚¹ű #€k8>i©‘¡ŦſŦ‚œ¡űsĄŮs© »® “Ɓſsű3ſs8àà ŦŮ’´ ŰŮ ‚>j%vàà Ŧƀ€š2®=¡‚ſŦق ŦŰƁŦ€©d žs’ſŦ“Ų€kl«¡

€ ƀ€kŦ“ Űs_Ŧűskl ƯƱs’¹ŮŰŦŮžs2®ŦŰsĄsààűƁŰ sj©»s³“űŦĄŰsdàà Ŧsàà’db »®f “¡9©»wsſŦ“ Ŧ»x© “¡ ŰƁ‚>»®s©‘©>»®¡s™Ű´© ƁƀƁ²ž…k©Űs¥s Ɓ®lŦvjd s™Űſ“Ÿ®¡s‘©>¡ű“ۓa žs©ž»“ƒ¢ƀ‚àà‘¡Ů‚»…àà=7s ‘¡‚ šŰŮĄ€s ®a‚Ɓ®s‚ Ɓق®‚ ’ųŦĄ€©“Ŧ‚ ®g© “ŰŦűsŰŮƀsſsš‚ ŦƁŦs “ ‚ ۓ #€ €Ŧ“ ‚_8kۓ_¹

41

/

www.ertebat.ae

sjk© ’‚ſŦ€k‚k…¡Ŧ‚¢ū“ űŦƁŮŰŦŮ’ààŦŮŦ®g©àà “vŜ’ ®¢Ů‚8àà>¢Ɓv©“7üž“idŰŦ‚ ŠààƁ»®g©àà “Ąsàà©Ůtàà s= ŰŮsjk© ’‚ſŦ€k‚kۓa …¡ŦƒŦ…©žűŦ…àà©ŦŰĄŮŦƁ‘àà¡Ŧ #v ŦƀŮŦŮ s™Ű€jü»®àà¡s©‘©ŦűŦ„ààž ®j¡‚¹®¥©»®k©>ŧsl »ŰŦƒi¢ ſŦ€k‚k’‚D‘¡‚ƀűsààŰŮ###Ɓ Ű 2Űs_Ŧűskl3»®g© “Ąs©ŮŰŮ ƀ€kk¹’ ƀ€kk¹’ji¹ŮƁſŦ“àà=jſŦ“k’àà vjd’ vjd’űƁŰ€¡€ž“7šŰŮs’Ŧ‚ ŦŰ’‚ ŦŰ’‚‘¡ŦƁ’8s¡ۓa®liŦ #ق¹’‚Dƒ© s ũ€ sũ€űŦ’àà¹vàà ®sŰŮ‘¡Ŧ sŦ“‚ sŦ“‚œ¡űs‘àà¡Ŧۓa‚7 7 ų“¢ ų“¢’2ſŦŮŦŰſŦ‚ààl3ž“7šŰŮ űŦ‚7 űŦ‚7 ‘¡Ŧ€©˜ss’¹€©àà Ű® »ſŦŮ »ſŦŮŦŰž“àà7šĄ‚k‚¡€Ą“àà

ž“7 ž“7šŰŮŰsàà_Ŧۓààa‚àà7 €Ŧ“ €Ŧ“®®ààliŦvjd’ààűƁŰ #€ s’“ts Ąs Ąs¡ţŰ3®ààliŦvààjdž“àà7š / ISSUE 744

€ s©¹®Ws2ſŦ‚jŸ3‚œ¡űsſs¡€©j«s <kžƁv>©űƁŰűŦƁv Ŧ’8ŰſŦ‚jŸ €©l ®¢€űƯƱĢƳŮŦق8fƁv>©s #v Ŧƀق¹v¡ŦƁŰŦŰſŦ‚jŸ ®ŦŰs®¡sjk© Ůs©kv¡sjsi©‘¡Ŧ ’8 sàà ®j¡‚¹Ą€l®¢€kk¹’©l’Ɓ #€ €Ŧ“ Ą‚œ¡űs’sŰs¹ŰŮ2ſsàࡀ©j«s3 »2‡e3‚©c®àà¡si©ſ“k¹sٓ “¡Ů3»2ſslkž3»2ž‚8üƀŮŦ“s «¡3 »2’àà7i¹3»2ƒ© s8àà ŰűƁŰ3»2‚àà7ŮƁ ſsjàà>¡Ű3»2skàà šős 3»2®“ž®3 »2ſű’àà 3»2vàà Ŧ«¡ŮƒŦ€ 3»2űs »2Ų‚¢Ŧű3»2v Ŧ®7©ŝſŦ“©tàà Ŧ3 ‚¡űœŰƒàà7 3»2““Ÿ“¹Ų“«àà¡3 ŦŰ2ĄŰ€ž’ۃ3Ɓ2ƀsœ€3»2ªŸĄsž #v Ŧƀ€s Űv7’ 2s©¹®Ws©Ŧ‚Ŧ3’‚D‘©ƁŦi©‘¡Ŧ #v Ŧ2ſs¡€©j«s3s

i©ſŦ‚œ¡űsŠj’2ſs¡€©j«s3 #v “©žs©¹®Ws2ſŦ‚jŸ3®¡sjk©

ű‚7¡‚3»2ŮŦŰ€©d 3ۓa‘¡ŦűŦ…© ©sŜŦ3Ɓ2®ŰŦű´àࡂ3»2s©ŧ‚ i©‘¡ŦŰŮ‚œ¡űsſŦ“k’2ſs©sbi

#ٓƀ€ ®db ƁŮŹŦ‚àà 2ſŦ‚jŸ3ƀVƁ‚žŰŮsà੹®Ws ©l ® ű ű t Ɓ Ɓ űƁŰ €©l ®¢€űűŦt ƁŮƁűƁŰ

2v¡‚7¹3ŰŮ‘Ɓ‚s™Ű€jü €©“ĄŦ‚®fŝƁٓ_©’8 “sjk©

®¡sl87üžskƀ€kk¹’©l€ààkŸsŰs¹ «¡2vàࡂ7¹3#vàà Ŧƀقàà¹Ŭ‚ààbŦŰ €¡€ĄŰs8 s ŰŮŦŰ®sj8Ŧſs8àà ŦŮ ’¹ۓ ſšƁ€Ů®àà’˜ŦŰŦſs7 s=’ ®gbk’ŦŮŦi©‘¡Ŧ’8f¢®j©i €©j »ſšſs8 ŦŮ®i¹ˆ Ɓv Ŧ2“ ŰslŸ3 »sűƁŰ‘¡‚€€¡s ’¹v Ŧ‘¡ŦƀŰsŰŮ #€ sĄ‚œ¡ŮžŮšűƁŰ‘¡‚8l

‘¡‚ƀűs2v¡‚7¹3ŰŮ‘Ɓ‚…gĄsf¡Ŧ #v Ŧƀ€ ®db®fŝŮs‚i© ‘©ƁŦ’¹®Ŧ“ſŦقàà¢Űs¹®fŝŮs‚ Ą€kŸ2“ ŰslŸ3ųŦ®¡sjk© ’8 s

®¢űs’ق¹vs¡ŰŮ…¡sMű“àà<7 ſŦ“ks‚œ¡ŮĄŦƀVƁ‚ž‚Űs¹Ž“eàà_ #v Ŧ2v¡‚7¹3 ©g8àà>ĄŰs¥js2v¡‚7¹3’ààskji© Ż´ Ŧs€g8k®j©i €©jƁ®fŝŮs‚

®Ŧ‚¡Ŧv>©s7“ ’¥7 Ųsk Űs¹ € ®‚Ŭ‚b

Ůsàà‚ ƀ€àà gƀŮŦűǏŦ~àà8ſsűűŦ’à๠űŦ®¥¡€¡sàà Ƃ© s¡vàà Ŧvàà ŰŮ ƀ‚¡ƒEŦ’¥7àà ƀ€àà ws’¹®àài¡³Ů ˆiàà>€k¹ŠsaŦŮŦŮŰŦ‚ààĄ€©<s €¡s #vàà Ŧ®‚ſsű’‘¥¡űs‘¡Ŧ ‚s®sàà sĄ€©<ŧ“ ’bŦې #€ sŮŦŮŰŦ‚‘¡Ŧ©Ů®s8>‚

ž´ ž´ŦƀŮŦűǏŦ~àà8®àài’¹®ààsŰŮ Ž´ Ž´g8 ŦsĄŮƁű’Ą€©<Ůs‚ƀق¹  sàà ‘¥¡űsvàà>€Ŧ“ ŮŦŮŰŦ‚àà ’¥7 ’¥7àà sŦŰ’sàà ĢĄŮŦŮŰŦ‚s®š #v Ŧƀق¹€gdkũۓ¤ Ŧƀ‚¡ƒEŦ ’ ’Ųsk Űs¹ſŦ“k’v ŦŰŦ‚Ą€©< #€k #€k¹ĄŰs¥j’¥7 ‘¡ŦsŽsàà Ģũ€ ƀ‚¡ ƀ‚¡ƒEŦ’¥7àà sĄ€©<ŮŦŮŰŦ‚’¥k¡Ŧ ƀ“BŰŮ€Ŧ“8ƀűŦ€ààŦ’Ÿsũۓ¤àà Ŧ ƀsœ ss‘¥¡űs‘¡Ŧ®sj8ŦĄŰs¥j †=àà_ű“kŮŰŦœ‚©oŽ´g8àà Ŧ ’ ƀŮŦűǏŦ~8’8f¢’Ą€©<#v>© sƀ‚¹ŦĄŦ‚s€¡š®ſŦ‚l’’7k Ą€©<Ůs‚ŭŰŰŮŭŰŽ´g8 Ŧƀsœ s ſ€š‚7 sàà¡š€¡Ů€àà¡sŽs#€k©àà_k


sƀ‚lŸ

‚œ¡Ů%űƁ‚¹žs Ŧ“ ®M’¦

#8> s ¹ Ŧ cF Ŧ ĄŰ“àà s’¹ĄŦ’cF‚űŦ‘àà űŦƁž‚àà®ũŋààdŦƁIŦہàࢮ ž‚8¢ŰƒſŦ€ààű‚sàà’¹ĄŦ’ààbŦŰ ũƁsüàà “ Ɓ®™ŦŰ®i© žŰŦŮ ®™ŦŰŋis¹v©d™Ɓ‘¡ŦűŦ#ž‚àà® #žŮ“k_ Ɓ

t tsŮŰŦ€vàà ƁŮ‚œ¡ŮűƁ‚¹žs #ٓ €ű‚ Ž“¥ Ž“¥©…gs ‚>jűŦ’¹‚œ¡űs‘¡Ŧ Ɓ ‚ Ɓ‚s¹žss’s ƯƲ‚>ž«¡»‘€©¹ űŦƁ űŦƁŮŰŦŮ´žss’sàà Ưƴ‚8 Ů«¡ ‚8 Ů«¡»ƒji®8¹»ųŦ®id‚>j ق¹€©¹oŮŰŦŮĄŰ“àà žss’s ģ ’Ą€¡€“a€ààŦ“ ®M…Ů’¹ ųŦƀٓs Ɓٓàà ’s™ŦƁŦƀŮŦ“s Uàà ŦŮűŦ‘%vf¢ƁŦ#ٓàà ‚8¢Űƒ ®™ŦŰƁŽsü “ ®i© €ű‚’ ‘¡Ŧ

v Ŧ«©¤HŦ‘_ſsƒ©v©žŮŦ‚ ¬©’’¹v Ŧƀ€ ’8 Ŧ“ ‘_‘¡Ŧ ƀŦ‚jĄs®àà “¢Ąs‘©ŰƁŮs’Ɓ #€‚©œ„¥ Ŧ‚‘¡ŦűŦٓ

ĄŮƁ“©sūƁű‘¡Ŧ»ƀ€© Űũs ŰŦƒ¢’sk i©ĄŰŦق7ji©‚ s=‚™sŽsŰŮ’¹ ſs8>iœŦŰŮſsb© žsssk©iŝš€¡€ ’©s88 ’©s88Ŧ‘_«¡ſs ٓ »€ŰŦŮvsŦ Ŋ‚s Ŋ‚s ‘_‘¡Ŧ#€kk¹®ŰŦƒ¢‚«©¤HŦ ®kd¡ ®kd¡»‘˜ƁVưĢàà¡ŰsŰŮvàà ŦŰŦ‚àà ®ŜŰ ®ŜŰ’©s88Ŧàà Ŧ‚űŦ7űƁŰƁŮ Ą‚7 Ą‚7 Š7k«¡#ٓàà ŰŦƒ¢‚»«©¤HŦ «©¤H’©s88Ŧ®Ŝې Ŧ‚‚¢Ŧ%vf¢ «©¤HŦ ſšű ſšűŦ®¥¡‘_‘¡Ŧ»©k¹ų“Ŧ‚ŦŰ ſs_ ſs_Ů’j’¹vàà Ŧ®¡s®sjl #€kk¹v¹‚ ſšŰŮ€Ŧ“ ® Ą Ą³sƀŮŰƁ“l_ĄslŮš űŦĄŰs©> Ɓ ƁŮŦ‚‘_ŰŮ®¡s¥¡‚šƁ®>©iœŦ ſssj ſssjlűŦƁق¹€kŦ“ v¹‚ sk©iŝš

ٓ Űs¥ Ŧƀƒ¡sƀ€‚v ŦŰŦƁ€©Ŧ‚ š s¥ Ŧ ƒ s ‚ s=€Ŧ“8’¹vàà ŦŰŦƁ€©Ŧ‚àà š űŦŦŰŰs¥àà Ŧƀƒ¡s…g‘¡ŦŰŮĄűs ’¹Ű“bsj€k¹®ſsj¢Ɓ€k¹ٓ ſš ŰŮĄűssvàà>Ŧ“ſ“àà Ůs‚f©k Űs¥àà Ŧƀƒ¡s®¡s¡ţŰſŦ‚8 ِàài© ’ƀ€kŦ“ «¡űŦƁ€ààk¹ٓ ſšűŦŦŰ ƁŦ»Ů“ ¡€7ĄŦ’‚‚œ¡űs«¡ ž #€ŮžsŝŦŦŰŰs¥k¡Ŧ€Ŧ“®

ĄűsĄŦ‚’¹vàà ŦƀŮۓ >‚àà š žssĄŦ’s>Ŧ‚>¹“«¡…gſق¹ €k¥ŦŰ… ´žsW»ŮŰs“;ĄŰ‚¢“ ‘¡ŦŰŮĄűs‚ s=€Ŧ“8v ŦŰŦƁ€©ŦƁ #€k¹ٓ ſšűŦŦŰŰs¥ Ŧƀƒ¡s»…g i©ŰŮ®€ààŦŰš«7àà ƀ€kŦ“ ‘¡Ŧ «¡®àࢀű’à๮œkàà Ąsl8àà Ů ſŰƁŮ“‚ƁŰžss®¡sssžۓ>¹“ Ɓ ƁŮŰs“;…g»€àà_¹®‚¡“`’ŦŰ … …g‚œ¡űs#قàเààŦ“ ĄűsààŦŰ ‘ ‘¡Ŧ®iŦv©`=àà »ſŰƁŮ“àà‚ƁŰ s s®¥¡ƒ¥‚œ¡űs«¡»®¡sjk© ƀVƁ‚ž #v ŦŽs‚s© Űs¢žs Ű ۓaƁ‚àà©Ůũ‚Ŧېi©‘àà¡ŦŰŮ Ą ĄŰžssۓl_®‚«¡…gƁŮŰŦŮ ű űŦ‚ šŊ‚s sŦ€k¹®ĄűsŦۏ Űš Ɓ ƁĄŦ’‚‚œ¡űs‘¡ŦŰsk¹ŰŮſق¹Űs¹ #ŮŰŦ€® Ŧ‚ŮƁ“©sۓl_

ƒž“‚f©k®slۓ € űsš

ĄŦ‚ààŦsààƒààž“‚ààf©k ſŦŰŦƒsgŰŮũ‚àà>k¹ ‚làà ŰŮ…ŦŰŦ€‚ űŦ‚f ŦŰٓ ®slۓàà»sssž #ق¹űsš ‚f©k’8 ¢’8f’7k ’

ſs8àà Űsj©«àà¡űŦƒààž“ ƀŮŦ“s Ůsàà©k’¹ſs¹Ů“¹ ƀق¹®s«j¹ſš’ƒž“ #ق¹€¡Ůűs»Ů“ ũ‚>k¹«¡űƁ‚Ŧ‚f©k ´àà˜ƁƒƁۓàà_¹ŰŮ‚ààœ¡Ů űŦ€dƁ€ààk¹®ŰŦƒàࢂ ’ũ‚àà>k¹‘àà¡ŦĄŦ‚ààŦ ‘©8ŦVŰš »®i© Ąsۓ_¹ #ق¹€Ŧ“ ‚f ¡ű‚Ɓ ’¹‚f©kۓžƁŮ…=ŰŮ sžƁŰŦƁ®sj Ąs¥¡‚šŰŮ ’¥¡‚Ŧ €àà €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚ ƁŦƀŦ‚ààjŲs©àà>iœ¡Ŧ ƀ€kŦ“ ƁŮ‘¡ŦƁٓ€Ŧ“ Ąsl‚>k¹ŮƁ“©sۓl_ €kŦ“ ŰŦƒàࢂ ő‚8àà_ #ق¹ ŰŮƒààž“‚ààf©k‘àà©k¦j ŰŮ®‚àà>k¹‚7Ŧ“ưư #v ŦŮ€Ŧ“ ũŦŰsŦ

Ɓvi>k¡Ɓv©¹űŦžƁŮvŦƒ©Ŧ’¥i‚¡€g ¹ sŦ‚vk¹ Ɓž€ ƀŮűvfœàà 3 ƀ“7ŦŰsk¹Qsàà’¹ž‚=8f ق©¢®ŰŦ‚®sűƁſŦق ĄsŰs¹ſsۓàà_¹ĄŦ‚’¹ 2#€ŮŦŮžsŝŦœŰƒ ¹ ſŦق¢Űs¹Ɓ‚œ¡űssààŦ‚vk¹ vŦƒ©ŦĄ“ űŦƒ©®¡s©s8¡‚ ƁŮ ƀ€s‚’©Ŧ“àà ſŦ“k’žƁŮ Ű KBEs©s8¡‚ĄŰ“Ŧ‚¤Ŧ’àà7Ű ï ŧsb 2‚ 3„ž‘¡ŦűŦƁ€ ®‚d #ٓ ® ‚àà Űsk¹ŰŮsŦ‚žst©‚‘¡Ŧ’àà ®¡s©s8¡‚€©g‚œ¡űs‚¡“©ƁŦ„Ű³ ‘®¢€ű3i©ŰŮƁŦ#ق©¢®ŰŦ‚àà #ق¹ĄűsŦŰ‚¡“©ƁŦ…g2‘©i¡‚s »v sfi€“8’s ĢƯ‚¢sjk© ‘¡Ŧ 8àà ŦŮƁűŰšžŮ“’¦®8Ɓ3%vf¢ ŦŰ®sjàà €k‚¡ŦŽs7“©‘Ŧ‚©ž ‘¡Ŧk¹®Ųsàà>ŦűƁ‚Ŧ# “¤ 2#€ŦƀŮŦŮ‘’ŦŰ‘Ŧ‚©ž

’sŦ‚vààk¹Ɓviàà>k¡Ɓv©¹ ’ sŦ‚ vààk¹ Ɓ viàà>k¡Ɓ v©¹ űŦ‚kĄs©Ů’ààٓ ũs€ ‚ s ŰŦ‚‚¡€gŮۓžƁŮvŦƒ©ŦĄ“àà

#€k8‚¢ ŰŮĄűssƯƴƴƲŽsàà ’¹viàà>k¡Ɓ 2«©s8¡s3‚8àà ső´ ŰŮűŰ…ààg ĄŦ‚ưƮƮƴŽsàà Ɓ€© Űũ‚làà ’ Űs¥ Ŧƀ€‚2ſŦ“=s8¹3i©ŰŮĄűs Ą“àà űŦ»€àà ſű‚œ¡űs‘àࡂ8l ’7Űƀ€s‚ſŦ“ààk’s©s8¡‚’¥i #€ ®‚dCBEs©s8¡‚ĄŰ“Ŧ‚¤Ŧ %vf¢®¡s©s8¡‚’sàà Ʊģ‚ààœ¡űs

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

40


ŪŮŦ“

Ůۓ ŧšſs“ſ“©i©ƲƮ‚sقĄŦ‚®8‚8k¡Ŧžs©ž ’s¢Ŧ€v¡sà Ɓ®s¤j¹’à űŦق¹űsŦŰ…i©j¡Ŧ®8Ɓ‚sق«à¡ #ٓƀ€ ®‚dv=7 “ ƀ€‚ſšŰŮ’¹ق¹vs¡ŰŮŦŰ®¡sžs©ž ų´Ŧ€8Ŧ‚sق s¡‘fiƀŰsj ūŰŮssƀƁ‚¢‘¡Ŧ»Ů‚¹ž´Ŧ„©iž v ŦقžŦŰŽ“ž‘¡Ŧق¹ų´Ŧ€8Ŧ‚sق Ɓ®Ɓ»€ààk¥ ’“tiŰŮ®d »sſŦ“k’®¥sƀŰsj ĄŦ‚€àà ’“8®àà8Ɓ®Ɓ»€ààk¥ vààs¡ŰŮ #€ŰŦŮſŦ‚Űs¹Ąűs Ůsj8ŦƁ ƒĄŦƀŰsààŸųŦƀƒ¡svààs¡ŰŮ i> v Ŧ“ ŰŮ ‚Ŧ‚ ŰŮ ©i> j¹ s8„©ižĄsŰŦ€_ ®ààŰs Ąsàà®s¤j¹ à ’sžse©ž’“¢‘¡Ŧsſ€àà ’Ŧ“ũۓŰŮàƯ ŰŦƒƱƮŮƁ€àà»ŮŰŦ€àà “¡ ®`= ũs´ ŦŽsàà ŰŦűŦƁ€©€àà sžslš ſsš ŧsàà> ’ààƁۓ¡ ŦƁ #€©k¹ĄŰŦŮٓ ŮŰŦ“’“¢‘¡Ŧ’ sžŰŮٓ ’¹‘¡Ŧ€©Ŧ’ق¹ƒàà¡ŰŦƁ àà ĄŦƀŮŰƁšŮsààũƁ‚àà’àà

Ů ‘¡Ŧt¡‚tŦ‚ŮŰŦ“’“¢‘¡Ŧs’lŦ“žsœkàư „ž#vs¡€ààŦ“ vàà Ů ¢űŦ #€¡űŦ€k©ƀ‚ s=’ŦŰٓ Ɓ€© ss©j¡Ŧ ®³“ ũ€ààvàà ¢űŦ 8Ɓ ’“8‚ààsق®àà8Ɓ ũ´ààsdƁŧƁĄsààaŰŮٓàà“‘àà©Ŧ“àƱ ĄƁs®àà sW‚œ¡Ů€ ‚¢ ſŦ‚¡ŦŰُààs¹ũۓ’®iiHŦ‘©®à३Ɓ‚8¥Ŧ ’ààƁٓàà ®M’àà8‚¢ W Ąsv¹‚ ®8Ɓvàà>©Ŧ‚ŦsƁŽ“7Ůۓ ®= sžƒ©ƁŦĄsŲsW ’7ŰĄŦŰŦŮ’àà¹ĄŰs³Ąs„¡Ɓ‚àà ƀ€ààkk¹’ ˜ŦŰŦ ŰŮ’¹ق®ààž»€kŮ®M ®M ®¡Ŧ‚Ŧvsj™ƁŰsàà78Ŧƒ©»€k8àà>®iiHŦ‘© ®8‚8k¡Ŧ ſŦŰŦقàà7´¹ žŦŮ Űs8‚¢ #€ŰŦ€ŦŰſŦ‚¡ŦŰŮſs_Ŧ€ldžsŝŦĄŦ‚ v¡s¥ s#vàà Ŧƀ€àà Űs8‚¢ ŰŮ ©gC‚sق ‘¡´šžs%Š7k #ŮŰŦŮ’ŦŮŦ’k©ű‘¡ŦŰٍ©gC‚sق

39

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

‘¡ŦűŦ®àॡ»„©iž ‘¡ŦűŦ®àॡ»„©ižƀsœàà¡sžųŰŦƒ¢’àà sjàà ’¹ٓ sjàà ’¹ٓƀق¹ž´Ŧs ®s¤j¹ ®8‚8k¡Ŧő ®8‚8k¡Ŧő‚8àà_ƴƀŦ‚j’ v

v Ůƀƒ¡s‘¡Ŧ’‚œ¡Ů ® ®sŰŮ‘¡Ŧ#€¡Ŧ ’8s¡ ® ®s¤j¹ƁŮ’¹vàà Ŧ ŦŰ ŦŰق‘àà¡Ŧƒ©‚œ¡Ů Ą ĄŰ³ŮŰŦƒġĢƮƀ€‚ ƁŦ ƁŦűŦƁƀقà๮àà‚d ũsà ũsàà´ Ŧ vàà Ŧ“ ŰŮ #€ٓƀق¹ űŦ ®s¤j¹ſsàà7s űŦs ۓ ۓck’€k8àà Ŧ“ ƁŦ ſ ’Ž“ž®¡s’s ſŦ‚¡Ŧ Ɓ Ɓۓck‘¡Ŧ’®es7 v vs®es7‘àà©k¦j ũs© ũs©sƁ’ààj©v Ŧقž ’ƒ©® ’ƒ©®sfŦĄs€šŰŮƀ²¡Ɓ #€k¹ ƒ¡ŰŦƁƀ€ #€k¹ƒ¡ŰŦƁƀ€ ƀŮŦŮŧs>ƀŰsj


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

38


ſsààlàà

ſslū‚‘¡‚€kiĄsk ƀs’ ŵ‚ŰŮ <kž«¡ųŦ‚àà ſsŜš‘¡Ŧ®‚` ŰŮŦ‚àà¡űٓ€ààŦ“ sààl‚‚ààœ¡Ů ƀŰŦ€ŰslŸĄs’_© űŦſšv sàà

€Ŧ“ ƀŮsf8àà Ŧ®¦k¡ŦģĄsŰŦ“¡ŮƁ ‘¡‚³s’Ąűs ¡sſŦƒ©s€àà ƯƮġ»©j¥űŦ„ààž#€àà ‚‘¥P€ ſ“©i©«àà¡Ɓ’ààg7 ưưƮۓàà>s š ’ŦŰū‚‘¡Ŧ€àà©fĄsaŠ‚‚àà8 ‘©k¦j#ق¹€kŦ“ àà`8‚œ¡€¥¡ ſslŰs¹‚8ŮƁ’s »8‘¡‚Šf‚ #v‚¢€kŦ“ ŰŦ‚ū‚‘¡ŦŰŮƒ© űsš‚7Ŧ“ƀsààűŦū‚‘¡Ŧv sàà

€Ŧ“ ſs¡sžưƮƯƱ’¡“ŦVŰŮƁƀ€àà ‘¡ŦűŦ…©ž®k©Ÿv¹‚àà ‘¡Ŧ#v‚¢ »’s_ĄŦƀVƁ‚žٓƀ€àà “ƒ© ƀs“¹®sűŰŮŦŰŮsdŦ‘¡Ŧs’’87Ŧ ƱƮ®i8ƀVƁ‚žſšŰŮ#€s ‚ſs¡sž’ #€ ©j¥vs ƱģƮŵ‚ŰŮ’g7

‘¡´šĄ‚l_j%Š7k

37

/

www.ertebat.ae

Žsàà xkžűŦ„žſslū‚‘¡‚Šf‚ ®8¹‚ sŦ»€© ŰĄ‚8ƳưƳŸsfŰŦ’ ƀs’àà ŵ‚ŰŮ’8‚¢©j`®k©Ÿ Ɓƀق¹ūŰs ŰƁŮűŦŦŰ®ààŮ’f©i ū‚ #€Ův7>ٓ ’ŦŰ‘¡‚€kiſŦ“k Broad Sustainable Bldgžsk®8¹‚ ŦŰ’8fƁŮŵ‚ŰŮ®i8v sàà ’¹ ©j`»ŮŰŦŮٓ ĄŦ’‚Ŧ“ ŰŮ ųŦ‚ ſsŜšžs’Šf‚®‚’8‚¢ #€k¹skƀs’ ŵ‚ŰŮŦŰSkyCity űŦ‚8ƯƮ’ààg7 ưưƮſsj8 sàà ‘àà¡Ŧ ‚€kiſsl®àà“k¹ū‚‘àࡂŠf‚ ˆàà “ū‚‘¡ŦŬ‚àà #ٓàà€Ŧ“ Ɓƀ€ ’¡ŦŰŦ®ŮŰŮĄŰsjd®8¹‚àà Ąsl¥©k¥űŦŮŰŦŮ€`®k©Ÿv¹‚àà ū‚‘¡Ŧv sàà ĄŦ‚ààv sàà …©ž űŦ€ŰŮƴĢv ŦŰŦ‚»€k¹ƀŮsf8àà Ŧ ƀ€àà ©j¥ſšŬs88ŦűŦ…©žū‚‘¡Ŧ #€k s ĄV‚ŦſŦƒ©»sàà šŽ“ŮsdŦź´ ‚

/ ISSUE 744


ĄŮs`8Ŧ

€ ſŦ‚¢ƀ€s©2sŦŰ3 Ąsſss© ’2sààŦŰ3ŮƁŰƁsƀs€kŸű“ààk’¹®ààsŰŮ ˆ Ŭs88Ŧ®àà¢űs’»Ž“àà`ü‘¡ŦƁƀ€s®ààsۓàà_¹ ŰŦűs’sŦŰűŦ‚ŮƁűſ³³Ů»vàà Ŧ’8‚¢‘_ŦŰų€©“ ³s‘©jűŦſšvj©…¡ŦƒŦũs€g€ Ű®‚c’Ɓ€€š #v Ŧſ€ Ŧ‚ŽsŰŮ

®8j©Ɓٓàà ŰsŸŮٓàà ſsàà¡s8j Ɓ€s‚c8k€¡s»v Ŧų€¡‚ …©ž ŦŰųŦĄŦ’s Űs¹vj©űŦ‚³sŰs©> ‚àà ®¡´’Ÿ»ŰŦűs’ſ€š„ž€¡Ů #€š€Ŧ“ ſšvj© #€k¹’‚DŰŦűsŰŮ s©Ů%Š7k Űsj ’€¡€®¡ƁŰٓ sŦŰŽs‚’ v “‚ ’v>©€©d¬©ƁŮƁŰ®

’ĄŦ’¡s‚àà ®àࡳs¹ŦŰ2ƁŰٓàà 3 ƁsŦŰŮۓààŰُààŦ³»ŮŰƁšŧsàà> vüŸ“àà™“‘¡Ŧ’àà¹sŦŰŽsàà9Ŧ ſŦ‚¡Ŧ’àà¹vàà Ŧ®sŰŮ‘àà¡Ŧ#ŮŰŦŮ ƯĢ‚¡űŦŰ®“jdĄsŦŰsà஡ƁŰٓ ſ“©i©Ưģ‚¡űŦŰŽ“ĄsŦŰƁſ“àà©i© ŠŦƁŰŮ#€ksàà Ű®ųƁ‚’ſs“ ’®8j©ƁŮ®¡ƁŰٓ ſ“ààk¹ŦsŦŰ v Ŧ€©“ˆ¡Ŧ‚àà Ɓ€¡š®ŧsàà> ’ŸŽ“`ü‘¡Ŧ€k¹®†=àà_’¹ #v ŦŮ€Ŧ“ ’™‚ſsűŰŮ®8j© Ž³Ů»ƀ€s©ű“ksŦŰ’¥k¡Ŧ’’“s sƯ/ĢƁ’8‚¢¥ ųŰŦűsŰŮĄűs ۓ8¹sųƁ‚ààٓàà ſs“ſ“©i©ư

ſ“k¹Ŧàເàà Ű®‚7 ’¹ۓ ſš sàà sààŦŰ €àࡂ …©ž Ąsààۓ8¹s €“ ®ųƁ‚Ɓ€¡‚ ³s®¡svj© vj©v>©€©d¬©ˆ¡Ŧ‚ ‘¡ŦsƁ ŦŰ‚©œj_ŸĄ€ ŰŰŦűsŰŮƁŰٓ ‘¡Ŧ ’sŦŰĄŦ‚®s7ĄŰŦűsƁ€k¹’‚D #€¡s©ٓƁ ‚™sŽsŰŮ»ŰŦűsſ³sààd’8f¢’ ۓ8¹s»sŦŰſs¢€kk¹žsv7űŦ®àà ‚ sƯƯ/Ģ‘©®8j©sŦŰſš€¡‚ …àਫ਼ »€ks Ű®ųƁ‚’ſs“ſ“©i©Ưư ƯƮŽŮsààd®8j©sààsŦŰ’¥šŽsàà #v Ŧƀ€ ųƁ‚…©žſs“ſ“©i© ſŦ“®ű“ààk€Ů®ſsàà_‘¡Ŧ

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

36


35

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ĄŮs`8Ŧ

€k¹®M‚©©eŽs>ŦŰ³ŮŠ‚ŭ‚

’“ààs€àà ŰſŦƒ©‘àà¡Ŧ»®ààkjl’àà8f¢’àà €Ů®ſs_ŦŰƴƮŽs ŰŮs«s®Ůũ´©làà> €àà ۏsgŰŮŠskŧààƀŰsŰŮ’àà¹ſš‘ààj™ ƯƲƳƁŰŦƒƱŮƁ€ƳƴŽs ŰŮ»®¥sũ´©làà> ƴƮŽs ŰŮ’¹ƀ€àà ŧŠskŽs¡ŰŮŰs©i©ŰŦƒ ƀ€©àà ŰŽs¡ŰŮŰs©i©ŰŦƒƳƮƱƁŰŦƒƱ’Ű‘¡Ŧ #v Ŧ s«s%ŮŦŮ’ŦŮŦŰs78ŦƁŽ“žĄŦۓàà Ą“œk=àà

‘©j’¹€Ŧƀق¹v Ŧقžũ´©l>ٓ ſŦ“űŦ…© ٓ ’ٓĄ‚>¹‘©oĄŦ‚s«sƀ€ t7 ‚Ŧ #€kk¹Ąƒ¹‚«sűŦŵŦ‚g8 Ŧ’žŦ€Ŧ ſŦ‚¡Ŧ%Š7k

ŰŮ«s‘¡Ŧ’ààs‚%vf¢Ąƒ¹‚«s¹„àà©¡Ű ưưģƁŰŦƒŠ‚ŭ‚’Ű³Ů’™‚ĄŰsŽsàà

’ŰŦűsŰŮŽŮsd’bg’ſ€©àà ŰsƁv Ŧſs“ #€s¡®’ŦŮŦĄ€ۓ

«s%ŮƁƒààŦs‚¡Ŧsàà“¢Ɓvf¢ŰŮ®ààkjlٓjü ũۓ’’™‚’ààŦŮŦƒ©’¥àà ƀű“ŰŮĄƒ¹‚ ŰŦűs‘¡ŦŰŮvj©ŧs7v>¥ ſsűsųƁ‚…©ž #€k¹®Ą‚©œ©žŦŰ ‚¡s ƁĄƒ¹‚«s»’8àà ¢Žsàà %ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ ®“ ق¥ij€k8>Ŧ“Ɓ€ٓŽsdŰs©>s«s sŰsšŲs Ŧ‚’¹ĄŰ“ ’»€kŮſs_ٓ űŦŦŰ ŰŮ®¥sũ´©làà>tsŰŮŦŰٓ ®sŠskžsW #€ŮŦŮŰŦ‚ſs©™sg8Űs©8 Ŧ ’ ŮƁ€ŦŰƳƴŽsàà ŰŮs«s®sŠsk®kjl ‘¡Ŧ%ŮƁƒŦƁق¹ž´ŦŽs¡ŰŮŰs©i©ŰŦƒƯƳƳƁŰŦƒ Žs¡ŰŮŰs©i©ŰŦƒƳģģƁŰŦƒƱ’ƴƮŽsàà ŰŮŰ ŰŮ»©k¹‚>¹ſšűŦŦŰ®“s‚¡s ů‚¢Ŧ’¹ƀ€©àà Ű Žs¡ŰŮŰs©i©ġƱƳƁŰŦƒƱ‚‹sſŦƒ©‘¡ŦƴƮŽs

s«s®sŠskŽs¡ŰŮŰs©i©ŰŦƒģƯĢŸ“j<űŦ ſs©™sg8Űs©8 ŦŰŮũ´©làà>ũۓ’’¹ƀٓ #v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚

‚l ‘©j8_ſŦ‚l ſslſŦűŰŦ

ųŰŦƒ¢‘¡‚ƀűsŰŮv>©““¹Ŧũs´ Ŧ€ŦƁ v ‚l»vàà ŦưƮƯưŽsàà ’Ŷ“‚’¹ٓ #ق¹ž´ŦŦŰſslĄs‚l ‘¡‚ſŦűŰŦ Ąs‚làà Ųsàà Ŧ‘¡Ŧ‚»2skàà>¡Ŧ3ųŰŦƒ¢’ v ‚lŰŮŦېl ‘¡‚8_©’s©ŰƁs Ɓ®¡s© š #€ŦƀŮŦŮŴs`8 Ŧٓ ’ſslſŦűŰŦ‚l ƯƮ Ąs‚làà ‘¡‚ſŦ‚¢’¹vàà s<k¡Ŧts’8¥ ’© “s©ŦƁs© š’gbk’id8ŋ€jƒ©ſsl ‚©ovCŋ€j’s©ŰƁs Ąs‚làà #€k8> »€ŰŦŮŰŦ‚űŰŦŭ‚Ɓsvj©Ž‚8k¹Ąs8>©

®¡sۓ_¹ŰŮŠŦƁ®¡s© šĄs‚l ’¹®sŰŮ €ks®¡s®¢²¡Ɓ‚8_©ſs8àà>¹sžƁ€k€ks #€ŰŦŮŦŰ‘©űƁŰs¹ĄƁ‚©vj©ſٓ‘©¡sž v>©““¹Ŧũs´ Ŧ‚skſslſŦűŰŦ‚l ƯƮ s¹ŦŮ»ſsààjˆgàà>űŦ€kŰs7tàà©‚’àà »Žs¤Ɓ€sWs¹»‚¡ŦƒEŦƀ‚¡ƒEŦ»ųŮ´œk »ĄŮ“d ſs8>‚ƀ€»sssž®8© sssž Ɓ€k®;7N»ſŦ‚àà¡ŦſŦ‚l»€k“àà®iŮ #ſs8>¹sž®ŸŦ‚¹ ®Ů%Š7k

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

32


ſsààlàà

Ą€¥àà ’ŦŰƁŦ‚¥Ɓ‘ů€Ŧ“8’¹“àà“ Ą‚8àà_©®àà “Ŧ‚űŦs€ŮŰŦ‚‚©ovààC #€ààk¹Ą‚àà©¢“i ®8´àà ŰŮ’sàà ƯƮġĄ“¡ŰŦűƁŰ‚™sŽsŰŮ ®ŦŮs €k¹®®d ’_©jƁق®‚àà ’s¹ #€k¹‰fŦŰ…ٓƀ€ű‚ Ɓ %€¡“œ©’sàà ƳƲĄsàà¡Űs‚àà>žs©àà Űs¢ũ‚7š Ɓ€k¹®ĄƁ‚©žŧ“ ®¡Ŧ¡VŰ«¡űŦ¢ŰƒŰŮs ®8»v>©®s ¥_ŰsŸŮ®8´àà ŷsFűŦ #v Ŧ®“ €ŰŮƒ©ųŦ®¡sk© ſŦ‚¡Ŧ%Š7k

űŦ’s ƯƮġŰŮsĄŰŦ€lœ ųŦ’s ƳƲ‚8 Ů

ŰƁšƀ‚lŮũscF ’¦‚8 Ů«¡ĄŦ‚

ŰŮ’f sƁàà_ƀ“àài‘¡‚s7¡űĄŰŮsàà‚ààl ƯƮġŰŮs«¡‘©®ààs‚l‘¡ŦŰs‘¡ŦƁvàà s©Ů #v Ŧƀ€ ƀ€¡ŮųŦ’s ƳƲ‚8 ŮƁ’s

ƳƲ‚8 ŮűŦ‘ v“l¹ٓƁsŽsàà>kl¹ŰŮs‘¡Ŧ ĄŰŦ€lœ»v Ŧƀ€ ®igŽŦƁűŰsŸŮ’¹ųŦ’sàà

Ŧ€¡Ű“iĄs“àà ŦŰs Ŧ‚8 ŮƁŰŮs‘¡Ŧ#€k¹® #€k8> s¡Űsų‚8 ŮŰsk¹ŰŮ’_©j’sàà ƯƮġĄ“¡ŰŦűƁŰ ’8 ¢ŰŮs¡ŰsūŦƁŮűŦ®8Ɓق®‚ ’s© Űs¢ ŦŰſs v7üƁ€k¹Ŧ€űŦŦŰslš’8àà>Ŧ“8ƒ© #€Ů…s¹‚œ¡€¥¡’v7> ’ƁŮ‘¡Ŧ%€¡“¢®ſű‚àਫ਼’sàà ģƮƀ“ũ‚7š €űŰƁ®àà_‚œ¡€¥¡’àà’ji¹®dŦƁ®ààkd ŰŮs#vàà ŦĄ€ŦĄ€“©ž»slš€àà“©ž®¡“¢Ɓ sžŦ€àà‘%€¡“¢®ƀŰsàà‘àà¡ŦŰŮŽsàà>kl¹ ŽsƁ’8àà ¢Š¡sƁűŦƁk¹®v7üž‚8 Ů v¡“gŦŰž‚àà8 Ů‘ůIŦ“àà8sIű®ààź‚ ƁŦsŦŰ®¡svsàà ààk¹®®dàà ‘#ààk¹ ſ“Ÿ®¡sĄ űs»IŦہààœĄűsƁ®‚¢‚àà ’

’¦‚8 Ů»ĄŦƀ€kŮſs¥ũscFŰŮ’ààŦ“¡Ůۀž ‘©ŸŰŮ®sWŰsžš_ ’g7 űŦŦŰųŦ’sàà Ʊ ¬ˆg’à๒¦‚8 Ů#ق¹ſŦƒàà¡Ɓš‘©˜sž’àà ’ƀك8_ƁٓųۀžĄsv àà ŮŰŮ…8 Ů ’8f¢’#€©_¹®‹©Ɓٓƀ€©7>ŸۀžĄ“Ŧű ųۀžűŦſsk¹Ųsj8Ŧ’¦‚8 Ů»Ŧ‚sſŦ€s űŦ’¹®¡s„ ¥#€k¥sŰŦŰƁŦ’¹v Ŧ“ ® €kŮ®ſs_ƀ€ ’8‚¢ŰƁšƀ‚lŮ’kü‘¡Ŧ ‘¡ŦűŦĄŮs¡űĄsŲ sj8Ŧsƒ©őٓ¹ŰŮs’¹  ŦŮ’ŦŰų‚8 Ů’àเŦ“ ®Ű®ۀž ‚©ovCũ€_’¹ۀžsŦ»€Ŧق¢‚ſsWŰsžš őٓ¹© ƁŠ™Ɓ’“8’8‚¢ŰŦ‚ۀ=ŮŦ“ ſsœ¡sàà>jۂ¥ĄsŲ sWűŦ„ž#ٓ7ٓ ˆàà “vsàà €kŸűŦ„žق‘¡Ŧ»„©ižs #vs¡ũsŝő‚8 ŮƁ€àà ‚©œ8àà ŮſŦۓo Ɓſű®cfwüƁ‚ŦŰ’Ůs‘¡Ŧvi„àà©iž ƀق¹ſŦ“kۀ=ŮŦ“űŦقƀŮsf8 ŦƁ‚“ #v Ŧ ſŦ‚¡Ŧ%Š7k

ưƮƯưĄƒs® ű“šƒ¹Ŧ‚ƀsœ_¡sM ‘©dŦƁ®7 “Ŧ»®Ů

ƀ€kk¹v¡sj ű“š ĄƒsųŰƁ‚žƁų

ŰŮ€©¡s©sſ€¡Ů’sƀsœ_ŦŮ‘¡Ŧſs¢€k¡sMsũs´ĄŦ‚ ‘©dŦ

®7 “Ŧ

Ą³“Ʊ ‚l űŦ€dƴsġ ssƁŰ‘©dŦ

®Ů

Ą³“ưƁƯ ‚l űŦ€dƴsġ ssƁ۬©

‘˜ƁVưƴƁưƳ ‚l űŦ€dƴsġ ®ق‘¡ŦĄ€©s

Ż“g# v¡‚¡€# Ąƒ¤ š‚k# ®Ŧ‚ # Ůs`8Ŧ#

%ˆ “ƀ€ ®€sűs 

® €kl# ĄŰŦ€i8Ɓ>¡Ű“# iHŦ‘©ˆŦƁŰ# ®¥ ƒž# Ąűs ƁŰŦŮ#

ĄŰsjd# ĄV““©i# ®s¢Űűs# ‚“©¤s¹# Ż´ ĄŦ’s ۀkŸ#

Ąs’8 Ű %ƀ€¡Ů‚¢’¡ŦŰŦ

€©¡s‚sŲsW‚¡űĄs‘fiƀŰsj ssfb‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl

QADRI INTERNATIONAL

®‚ƀ€ü8ũŦŰsŦ»®Ů»ƱƯģĢƲ%®8>žŻƁ€k»208-B ƀŰsj v©¡“ »©GŦſsj8 s »©7űſss© »’Ŧ‚¹ ƮƮƴƲƯ-ġ-ƱƱĢƯġƴƮ%„¥€jüƮƮƴƲƯ-ĢĢ-ĢƮģġģĢģ%¡s“ ƮƮƴƲƯ -ġ-ƱƱĢƯƱƴƮ :‘fi ǧǧǧ#ŇĬİňļ"ļŃŕıňŃĬŕļńŃĬŀ#įńŁ%v¡s ŧƁİňŇĬİňļƢıļŁ#Ĭı%©j¡Ŧ #ŮŰŦ€®‚ƀ€ü8ũŦŰsŦŰŮƀ€ „© s®8ƁŮƁ®“` ® ű“šƒ¹‚¬©s® s7ŰŦ¬©’> “‘¡Ŧ #ٓ€Ŧ“ ®‚ƀ€ü8ũŦŰsŦűŦūŰs ŋsW®i©`ü8ŦŹŰsſsűs©`CƁžsv7ſsűűŦ #v ŦŮ€Ŧ“Ş’> “‘¡Ŧˆ “ƀ€¡Ů‚¢’¡ŦŰŦĄs’s‚’v7>®8©“;>®jiĄs…Ɓ²žƁ®sųű“šũŰŦűƁ

31

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ſsààlàà

‘©ŸŰ“Ůۓ¹Ű €¡€®™s¡Ű8¡Ű“œŦsĄŦ’s¡ŦŰŰŦƒŦž‚«àà¡ ŦŰŽűsž‘àà©ŸŰ“’¥ŰŦƒààƯƮ€Ŧ“®ٓ ’¹v Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ#€k¹©j¥vs ưġź‚ űŦ‚8lĄŮۓ¹Ű…©žŽsàà Ą‚œ¡Ů8¡Ű“œŦ #ŮŰƁs©v Ů’ĄŦ’¥ƱƮƮƁŰŦƒ’ ‘©ŸŰ“ ‘¡€kŸ€Ŧ“®‘©k¦j’s‚‘¡Ŧv Ŧ®k8f¢

ŰŮ»€Ŧƀ€ t©¹‚s’¹®sŰŮŦŰ‘©ŸŰ“ ſ€©ŸŰsk¹ĄŦ‚®8Ɓƀق¹ſsű«àà¡ Ůۓ®s8 sũs“k`Ɓƀ€ ’¥’¥Ůsk Ŧ #ق©¢ŰŦ‚ƀŮsf8 Ŧ űŦ…©žŰŦƒŦž‚‘¡Ŧ‚¥87ƁŬŦ‚ ‚l¢³s¢ƁۀŦ sŦٓŰs¹Ž“e_őŦ€¹® s¥v¹‚ ŰŮ‘¡Ŧ #ق¹Žs7ŮŦŰٓ ®`= ¡´®€űŦ„ž ‘¡´šĄ‚l_j%Š7k

ſsMs ®ĄŦ‚ƀŮŰƁšŮsxk¢ #ŮŰŦ€®“s‚©Ąsv©sd ũs¡“8üƁŒ©¹‘¡ŦŮۓààŰŮŦŰ®l¢š«¡„àà©iž ſű«¡slkƁق¹ĚsŸ’sűƁŰŰŮſšĄsààl7Ŧ‚¢ …svs¡ŰŮŰs8àà Ŧ“ sŦv‚¢ŲsW„©ižs #€_ ƀق¹©ckŦŰ®8¡s¥àà ®“j©©¹Ɓ»ős¥©žs8©š ’8s¡ŦŰſš’¹®“j©’Œ©¹s€àà Űs8 Ŧ“ Ɓ ĄŦۓ ’8 ¢’8fžsŝŦ‚àà #ٓ ƀ€Ŧق¢űs ®“j©’Œ©¹’¹ŮŦŮۓ8 ŮĚŦ‚8 s‚l ®iü #ٓ ƀŮŦŮ #v Ŧ®s©®“j©ĄŦ‚©j`‘¡Ŧ%vf¢ős¥©ž ‘¡ŦƁŮŰŦŮٓ ĄƁŰ…©žŰŮŦŰƀ€ààk¡š‚œ¡ŮŰsƁŦ ’s‚®dŦƁ®¢€ű«¡ĄŦ‚s€s¡®ŦŰv‚ #€k¹Ąƒ¡Ű Ű³ŮƯģƮƮŒà੹ ŦŮĄ´ ’¥àà ġƮűŦ«¡‚àà xk¢Ųsk¥àà ŦŰ³ŮŰŦƒvfsƁ’8àà ŦŮųűŰŦ #€ ®“j©t©`Ű³ŮŰŦƒƲƯųűŰŦ’®¥Ÿ“¹ ٓŰŦƁ€©Ŧ€¡sŮű®“j©®¢€ű’Ą‚œki‚¡€g ŦŰŧ“ibƀ€k¡šƁ’8>ٓàà v‚‘¡ŦűŦƁŦ’¹ #€k¹Ąƒ¡Ű®žٓ ĄŦ‚ ‘¡´šžs%Š7k

Žs ¡ŦƁŦ®¡s¥¡‚šſsMs ®ق»v s¡®“j© Ąs’¥ ƁŲsk¥ ŦűŦ‚žŒ©¹«¡ĄŮ´©ĄŰs Ž“ ®s€kŸsŦvs¡ŲŦƒààœvs¡ŦŰŮŦŰ´

#ٓ ƀŮŰƁšŮsxk¢‘¡Ŧ®dŦƁ«ss€©_¹ »ű“©®i¡ŮűŦààg’‘¡´šžsààųŰŦƒ¢’ ’s ŮƁŰŰsààk¹’’àà_©j€ksvàà s¡®“j© sٓ’8ŰŲŦƒààœvs¡ŦĚŦ‚8àà sŰŮƁŮŦۓàài¹ ŧšŰŮŦŰ…¡ssž’¹ۓ ‘©j#€¡“_ŦŰ…¡ssž Ąƒ©Ÿ’…¡sžſsl¢sŮŦ€©ſs¥’s ŮƁŰƀŰsk¹ ŦŰ®f©¹Ɓق¹jàà¹ŧšŰŮŦŰ…8àà ŮƁŮۓ #€©_¹ſƁ‚© ^k¡‚ĄŦ€ààƁŮűŒ©¹’ĄŦ’àà‚™®“j© #€k¹űsŦŰŒ©¹ŰŮsقàà¹Ɓs¥<k¹ŦŰƁŦ®œk¡‚ Ɓ„© ĄŰ³ŮƯƮƮŲsk¥ Ŧ’dbƲƮ’…sj_Ÿ ſsMs ®ق#Ůs8Ŧ´ ’¥àà ġƮ’‚8jlſšűŦ Ɓ„© ĄsŲsk¥àà Ŧsق«s’ŦŰ…àà<k¢ Ɓ‡¡“ds ĄsŲsk¥àà ŦsŦŰƀ€àà ’s¦ #€k¹¡€7€gŽ“ž’ŦŰ´ Ąs’¥

ſŦۓo#ŮŦŮŸ´ Ŧ„©ižſŦۓo’«s€kŰs¹ †=àà_s€ق¹Œ©“ŦŰſšũs¡“8üƁŒ©¹ ‚œ¡Ůs¡ۀ=ŮŦ“ŻsŸss® s7ŰŦŽ“ž‘¡Ŧٓ

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

30


┼┐s├а├аl├а├а

┬Ј┬ъ┼д┼Е┬│┬Њ`├╝┼│кЂ┬ѓ v s┬Ц┬А┬ѓ┼АvкЂ┼«┬«78┬╣кђ┼▒s┼д┬ђk┼▒s┬Е┼┐s┼▒┬« ┼░s┼«┼д┬ѓ┼д┬њ

┬ѓ┬б┼дv ┼д┬Њ кЂ┼д┼▒┼дкЂ┬ђ├а├а кЂ┬ѓfкЂ┼д┬њ┼д┼░vsIs ┬ѓc ┬Љ┬А┬┤┼А┼Е┼░┬Њ┬Ю┬њ┼д┼░кђs┬ю8 ┼«v ┼дs┬Ц┬А┬ѓ┼А┼┐┼▒┬«8┬Е├а├а

#┬ђk┬╣─ё┼░┼д┬ђ┬А┬ѓ ┬«┬Њ┬А┬Ѓ┬А┬Њi┬њ┬Ц7├а├а ┬Љ┬А┼д┬њкЂ┼«┬ѓvsкЂкђ┼«┼д┼▒┬ѓfd кЂ┬Є┬Еd7┼▒┼д┬«`=├а├а_┼«┼░┬Њ┬њo├а├а>┬Љ┬А┼д┬ђ├а├аk8f┬б кђs┬ю├а├а кЂ┬ѓ┬Љ┬А┼д┼┐┬│┬Њ;├а├а>─ё┬Њ├а├а ┼▒┼д┬«┼д┬ѓ8┼д┬« ┼░┼«┬Ј┬ъ┼дкђs┬ю├а├а кЂ┬ѓ┼┐┼д┬ѓ├а├а┬А┬ђ┼▒┼д┬«┬Ц┬А#v├а├а ┼дкђ┼«┬Њ├а├а ┬њ┬њ┬Њs┬ђ ┬«┬ђ┬«┬Њ┬А┬Ѓ┬А┬Њi┬њ┬Ц7├а├а ┬Љ┬А┼д┼▓sW ┼Е┬│┬Њ`├╝┼йsg8┼д┼Й┬ђ─ё┼д┬ѓ┬Ј┬ъ┼дv┬╣┬ѓ├а├а v s┬Е

sкђs┬ю8├а├а ┼«┼│кЂ┬ѓ┬«sj├а├а кђ┬ѓ┬╣кЂs┬Њ┬╣┬╗┼┐┼д┬ѓ┬А┼д┬њ ┬«78┬╣кђ┼▒s┼д┬ђ├а├аk┼▒s┬Е┼┐s┼▒┬«├а├а ┼░s┼«┼д┬ѓ┼д┬Љ┬А┼д┬њ #v├а├а ┼дкђ┼«┬Њs┬Ц┬А┬ѓ┼АvкЂ┼«

29

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744

┬њs├а├а к»к┤─ё┬Њ<├а├а_┼д┼«┬Љ┬А┼д┬њ┬╣v├а├а ┼д┬«s┼░┼«┬Љ├а├а┬А┼д #v ┼дs┬Ц┬А┬ѓ┼А┬ђкЂ┬ѓl ┬╗s┬Е┼░┬Њкђs┬ю_┼д┼« ─ё┬Њ<_┼д┼«v кЂ┼«┬љкђ┼«┼д┼▒┬ѓfd┼Љ┼▒┬ѓ┬ю┬А┼«─ё┼«┼░┬Њ┼░┼« ┬Ј┬ъ┼дкђs┬ю├а├а кЂ┬ѓ┼▒┼д┼┐┬Њ─ё┼А┬ђ├а├а┬А┬ѓ ┼░┼«┼д┼░┼│┼д┬«├а├а┼д┬ѓ┬А┼д ┬«8кЂs┼дкђ┼«┬ѓ├а├а┬╣┬«┬«┼д┬ѓj┬ѓl├а├а ┬Љ┬А┼д┼░┼«─ё┬ѓ├а├а┬ю┬А┼« ─ё┼А┬╗кђ┬ђ sl┼А┼┐┼«┼▒┼║┬ѓ┬«├а├а ┼░s┬њ┬Њ8кђ┬ђk кЂ┬ѓ ┬њs├а├а к░к»кђ┼«┼д┼▒┬ѓfd#v├а├а ┼д┬њ8 кЂ┬ѓfsl┼А┬њ┼д┼░┼┐┬Њ ┼│┼д┬«┼д┬ѓ┬А┼д┼░┬ђ┬ъ┬њb ┼д┬Њ┬«кЂv├а├а ┼дs┬Ц┬А┬ѓ┼А┬ђ┬Њ8┬љ #v ┼д┬ѕi>┬« ┼░s┼┐s┼▒┬њ ┼▒┼д┼┐sk┬Еj ┼д─ё┼д┬ѓ├а├а┬«┬Њ┬А┬Ѓ┬А┬Њi┬њ┬Ц7├а├а ┬Љ┬А┼д┼░s┬ю├а├а┬ѓ7 s┼дv┼░┬Ј┬ъ┼дкђs┬ю кЂ┬ѓ┬њкЂ┼дкђ┼д┬ѓjvsIs ─ёs┼«┼д ┼«┼░┬Њ┬ђ┬ъ─ё┼А┬ђ_┬ѓ┬Ўs┬љ┼▒s┬«i7кђ┬ђk кЂ┬ѓ┼┐sj

┬ѓl├а├а ┼░┼«┬Ј┬ъ┼дv┬╣┬ѓ├а├а кђs┬ю├а├а кЂ┬ѓкЂ┼«┼┐sk┬╣┼░s┬╣┼░s8┼░ ┼░┼«┬«┼дкЂ┼д┬ѓ─ёsl_k┬╣┼дкЂs┬Ц┬А┬ѓ┼Аs┬Е┼░┬Њvs┬А┼дs┼░sf┼А #v ┼д┬њ8 ┼д┼«┼░┬Њ_┬╣┬Љ┬А┼д─ёs┬њs ┼░ vs┬ѓ├╝├а├а ┬╗WSB┬«┬Њ┬А┬Ѓ┬А┬Њi┬њ7┬Ц├а├а ┼│┼░┼д┬Ѓ┬б┬њ ┬њ┬Ё┬А┬Њjs├а├акђ┼д┬ѓj┬њ┬╣┬«┼д┬ѓ┬А┼д┬њs├а├а к»к┤┬ѓ8 ┼« ┬њ8┼░vk┬А┬Њ┬ъ┼ф┼░┬Њ├а├а┬ђ┬А┬ѓ ┬Ѓ┬╣┬ѓ┼░┼«кђs┬ю├а├а кЂ┬ѓ┬Љ┬А┼д s┼дv ┼д┼«┼д┼░┬ђ┬ъ─ё┼Акђs┬ю8├а├а ┼«┬Ф┬А┬ђ┬А┬ѓ ┬ђ`┬╗┼«┬Њ ┬Ё┬А┬ЊjsкЂ┼д┬ђ├а├а ┬њ┬Њ8кђ┬ђk├а├а кЂ┬ѓ┬њ┬╣┬«├а├аs┼▒ ┬њкђs┬ю8├а├а ┼«┼│кЂ┬ѓ┼▒┼д┬╗┬ђk┬╣┬«v7├╝┬Ю┬«├а├а ┼░s ┬«M┬Љ┬њsf├а├а o83%v├а├аf┬бкЂ┼«┬ѓ┬╣─ё┼░┼д┼«┼«┬Њ├а├а кЂ┼д s┼░┬Њ_┬╣┬╗┬љ кЂ┬ѓfsj ┬њ┼д┼░кђs┬ю8├а├а ┼«┬Љ┬А┼дI┼д┬Њ 2┬ђ├а├а┼░┼д┬ђ┬«├а├а┬Њ ┬ѕ├а├а┼дкЂ┼░┼┐┼д┬ѓ├а├а┬А┼дкЂ


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


«¡Ɓ‚f

vs Ɓ‚¥¡s

vi7‘©ƁŦ ق¹’™‚ŰŦűs’ŦŰٓ

®Ŧ‚ Ŵ“àà`=i«¡»ĄŦ’àà‚Ž€ààŰŮ »ſš«ààj¹’€Ŧ“®‚ààŰs¹’àà¹ƀ€àà ’àà©7dƁ ٓ ˆ=8àà ŮsŦŰųŦ®`=àà Ąsvàà ŦŮŮs¡ ‘©k¦ji‘¡ŦűŦƀŮsf8 Ŧs#€k¹ƀ‚© ůƁ€àà>¡“k s¡€©àà_¹ŰŦٓM»Ů‚¹®àà sgƁ®Ŧ‚ ſŦ“àà® #ق¹…¡Ŧ‚¡ƁŦŰƀ€ ƀ‚© ůĄs¡s

s…sŸ € ĄŦĄűsŮŰŦƁ»vi7‘¡Ŧ®‚dsvs Ɓ‚¥¡s Ɓ®Ŧ‚ ®kd¡#ٓſš‚œ¡űssààlkžŦ»ſ“k¹s’¹ ƀ²¡Ɓs8>© ƀŦ‚j’vi7ŰŦƒŦv= v s

Ąskd’»ſŦ‚Űs¹ĄŦ‚€Ŧ“®Ÿ“™“‘¡Ŧ#ųŦ #€ s®¡slŽ“`üvj©ſٓ‚‘©˜sž ũ³“`ü’¡ŦŰŦŰŮvs Ɓ‚¥¡s®i7Ąs’‚DsŦ ſŦ€kŸ»XboxĄűsŽ“>k¹űŦ’8 ¢»ĄŰŦƒŦv=

ƀsœ8àà Ů’ſŦ“®’ijſšűŦ#vàà Ŧƀٓ7“ sŦ#€k¹®®‚d2®´gŦ®is8àà>© 3ŦŰſš v‚ ’’¹ق¹ƀŰs Ŧ2ZuneƗſƁű®g© “…=ž ’sŮŦ‘¡Ŧ’àà»ſsàà sk Űs¹ƁſŦ‚Űs¹űŦ®ad »žŦŧ“7üƁźƁ‚dŽ“`ü»2ŮsžĄš3sgŰŮ ’‚D’s¥ŦsŴ“` ’þ€àà‚œ®€¡Ů‚ƀ€¡Ů 9®¡s’“MsXPűƁ€k¡Ɓs8>© ’>¡sg Š7ks8>© s¡žŦĄs‚“©¤s¹s8>©

#„¹“k©űs ŰŦűs’2„‚ 3ŮƁŰƁ¡ŰsƁvj©ſ€àà_ž´Ŧ €kŸ‚þvàà ŦƀŮƁƒŦſšſ“Ŧ‚©žũsààslŦ’» »vàà_űƁ€k¡Ɓsſsƒj€kŮ®Žsj8Ŧ®ad ’¡ŦŰŦſs¡‚8àà_’ààƒ©˜sžˆàà ŦƁŦs¡àà˜ŦƁŦ®ààkd¡ vj©ŮƁ€ŰŮŋsj8Ŧƀsœ8àà Ů‘¡Ŧvj©#ٓ #ٓ€Ŧ“ s7Ű‚¡s ũ³“`ü ’Ɓvi7ŰŦűsŰُžŦv¹‚àà ƒ©œŦvfœ v©g“ #€ ūŰs ƀŮŰűŦƁŮۓ v>¥ ƁŮŰŮ2€žĄš3ſ“©i©vfƁv` ſ€©àà ŰųƁ‚ €Ŧ“®»vsàà Ɓ‚¥¡svi7’¡ŦŰŦ»‚œ¡Ůź‚àà űŦ ŰŦűs‘¡Ŧ’sž’¹€k¹®’ “ ƁŦŰ®7©Ű‚»Žs »ųŦĄŰŦƒŦv= Ąs¹‚ ssgŰŮŦŰv¹‚ ‘¡Ŧ #ŮŰŦœ #€ŮŰŦ‚#®ž#ĝŦƁ^“>s ſ“¦j »svi7ĄŦ‚s™sgƀ€k¡šŽs ƁŮŰŮŮƁŰ®Űsc8Ŧ ‘¡Ŧ®‚d Ŧ‚ŰŮ’¥k¡ŦűŦſsàà sk Űs¹®ad ųƁ‚»ĄŮ´©ƀ€k¡šŽs ſs¡sžŰŮƁٓ ‚Ŧ‚’ ’8 Ŧقžvi7‘¡ŦĄ‚s Ąs’7k’‚8_©»vi7 ƀsœ8 Ůſ“©i©ƯƳƮűŦ»ŧ“7ü’i©àà Ɓ‘¡Ŧ’³s ĄŮ“k_ sűŦ‚ŦſšĄŮ‚Űs¹Ɓ®kĄs®¢²¡Ɓs€ #ŮƁ‚‚Ŧ‚ űƁ‚Ŧ Ŧ‚ŰŮ’¹®s`=àà_’ijűŦ#€Ŧƀق¹ ¢“¢v¹‚ ’¹€kŮ®Žsj8Ŧſsàà sk Űs¹ ¬©’¹þ®¦k¡ŦƯƮ#ģvi7‘¡ŦĄ‚s‚j»€sſslkž ‘©“àà ’¡€7»³Ɓۓ“v¹‚àà ſ€¡‚ űŦ„ž #v Ŧƀ€_‚_8kſšűŦ®s´ Ŧ ®¡svi7’¡ŦŰŦŰŮŦŰٓ „sàà ’¹ٓ ®8¹‚ ű“k»v_űƁ€k¡Ɓs8àà>© »“ ‚œ¡ŮűŦ #€k¹®ſsü8Ŧ»Ů“ Ą€©“s8>© ‚®k87 ‘¡Ŧ#v ŦƀŮŦ€„žŧŦ“ŋ8d©7 Ɓƀ€àà_‚àà_8k ‚cŰsl Ŧ»ųŦƀŰsààŰŮű“k¢“à࢒¹®“™“ »Ů“ ’¡ŦŰŦŽs>Ŧƒ©˜sžv ŦŰŦ‚’¹s8>©

#v Ŧƀق¥ »vs Ɓ‚¥¡sƁv ŦŰs¢űs ®>HĄs‚œ_¡sMs

ĄŦ’“M»ſslŰŦƒŦž‚Ž“»vs Ɓ‚¥¡sv¹‚ ’ſs sk Űs¹űŦ®Ɓ‚¢ĄŦ‚ŦŰٓ vi7‘©ƁŦűŦ ŰŦűsűŦ®_=€Ŧ“8’¹€©Ŧ‘¡Ŧsþv Ŧ¢…¡sM Ɓ2žŦ3ſ“¦j®s7©ŰŰs©8 ŦŰŮŋ€j’¹ŦŰ®¢Űƒ #€k¹ٓ ſšűŦ»v Ŧ2^“>s 3 “©8àà Ŧ’¹vàà Ŧ®8i7žs»2Surface3"„‚àà

űŦ®Ɓ‚¢ĄŦ‚àà»vsàà Ɓ‚¥¡ss‚¡€»‚ààHs #ŮŦŮ…¡sMſs sk Űs¹ƁſŦŰsœ‚7 ’=>ƁŮŰŮ»vi7s¡vŚ‚“©¤s¹‘¡Ŧvàà ŦŰŦ‚ s»ĄŮs„‚ #ٓ ŰŦűs’ŦƁŰĄŦ’‚ƁĄŮs »ſűƁž‚¢Ůs8_Ɓ€`_ Ɓvs=™‚8j©i©ƴ/Ʊ ‚8j©i©Ů«¡»2€žĄš3ųŦ®iŦt©Ű’v7àà> s8>© #v Ŧ‚‘©œkàà ž‚¢ƴƮsŦ»‚őűs #ٓ€Ŧ“ RTűƁ€k¡Ɓ»Ž€‘¡Ŧ v_űƁ€k¡Ɓsvàà ŦŰŦ‚’¹ĄŦ’‚’=àà>ŰŮ ƴƯƮsſűƁƁ‚8j©i©ƯƱ/Ģ’ààvs=™ٓàà ’¡ŦŰŦ #€s¡®…¡ŦƒŦž‚¢ USB® s7ŰŦƀs¢ŰŮ»ſŦ“ ũŰs¹’ƒl<»vi7‘¡Ŧ ’‚’=àà>ŰŮƱyƮ USBƁĄŮs’=àà>ŰŮưyƮ ŮŰŦƁv¡ssœ©¢ƯưƳsƱư‘©®8©‚ sƁƀٓààĄŦ #€ €Ŧ“ ŰŦűs €©i¹’üf»€¡š®àà_Ÿ’’¹’¦š»ŽƁŦƀsœŰŮ Ąƒ©Ÿ»v Ŧvi7‘¡ŦŒ¡‚ ƀŮsdŦŻ“Ɓ®>© ske ’©7 Űs©>’Ÿ‚¢Ŧ»vs=™‚8j©i©’ slks’¹ ŰŮsŦþ€¡š®‚c’žŦĄs€žĄš€kj “… “ž €Ŧ“®’¹®Ɓsf#v Ŧs¹€©i¹’üf«¡ŠŦƁ vŦŰſŦ€ààkŸ®àà>Hũsüfs’àà¹ŦŰsàà®i© Ą‚s ũƁsfslk‘àà¡ŦsŦ#€k¹ƀŮűŻƁů»€k8àà>© #v>©ſš’s_Ąs’“MƁ2€žĄš3s2„‚ 3 “àà s’¡sž«¡»vsàà Ɓ‚¥¡sƀűsààŽ“`ü Ůvfslkvs=™’vààŦ‚ ‘©ŰŮ’¹ŮŰŦŮ űs©®»Ŧƒ<ĄŦ’àà¡sž’©lűŦŦŰ‚ààŰs¹»‚8j©i© #€k¹®

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

24


23

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


v©g“

v©g“Ą“ ’ĄŦƀŮs»®_¡€Ŧv79 ĄV‚ŦűŦŽsj¹ƁžsWĄ‚©¢ƀ‚lۓck’ ®Ŧ‚©©es€©8>žƒisj »®ƁŰŮv79 Ą€¡Ůs€¡s#€©k¹Ůs<¡Ŧٓ ſƁŰŮŰŮŦŰ v©g“’<©8»€©k¹ƀsœ®¢€ű’v79 ŰŮŦ€8ŦűŦŦŰٓàà Ąsų´žsWƒ©š ‚űŦ‘©k¦jƁ€àà©¡sMàà><ſs8ků ſsv©g“v©79ĄŦ‚®ű³žŦ€Ŧ’“¢ #€©k¥’g¡sa s’¹€© s‘;jb»v>©sj ŮŦ‚Ɓ‚®¢€ű #€©Ů‚©©eŦŰƒ©Ÿ’j€©Ŧ“®®_¡€Ŧv79

űŦ»€kà8àà>sjàà Űsk¹ŰŮ’àà¹ĄŮŦ‚ààŦ ‚©osjààà ®àƁŰŮũ³sàƁũŦ‚¥àfà ’¹®¡ssàà€©k¹®dàà #€ààà‚¡àž® Ɓv©àgà“à»®süàà “ ’€àà©Ŧ“® Ą‚¥fű‚ ‘àà©kŸs#€©k¹‚¥v´àà

ŰŮŦŰsjàà s€kk¹®Ŧ€©ž¡sWſŦ‚œ¡Ů ®879ūŦ“ŦűŦslš#€kk¹ĄŰs¡ſs8¡sŰs¹ ũ€ ’€©k¹®Š s ٓ űŦsjàà ’¹ #€‚®ũ Ůs<¡Ŧws’¹€©k¹sàà sWŦŰ®¡sŽs¡‚àà Ɓi© #€“ ®sj ŰŮ®sü “ »€©Ŧ“=’sűƁŰƁ€©k¹ƀsœŰsàà7 Ŧ ’s‚ ®ŋis¹ŦŰŰs¹‘¡ŦsŦ ĄŰŦŮtààsſƁ€ààƁ ƀƁ‚¢sàà¡قààűŦ žsŝŦ ®s #€©Ů ĄŮŦ‚Ŧs

ũ ‚àà sd ĄsƁ‚©o_kſsàà ٓ ’¹€©k¹ #€k8>v79 ٓ Űs¥ŦŰŮƁ€©k¹‚¥vàà79ˆg ’7àà süŮۓŦŰv79x¡s8slk ‚™sŽsààŰŮ‚àà¢Ŧ#€àà©ŮŰŦ‚àà

»~iàٓà ƀŦ‚jà’à®àà_¡€àŦv7à9 ˆàŦƁŰŰŮٓàà7là»v©g“»…ààààŦŰš s#ŮŰŦŮŽs7Ů’ŦŰ®jàà>v´àà Ɓ ƀ‚űƁŰĄsààŰs¹v79ũŦ‚àà¥f’s¥Ŧ »€sààà Űſs¡sž’ſŦ“®‚ààvŦŰŦŰ ٓ€Ŧ“ ſsŰscà8ŦŰŮ®kà ƁŰ®¢€àű …©žĄ‚8_©v¡s™ŰƁĄŮsàà ŋ8¡slƁ #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚ſs8¡ƁŰ #v Ŧ‚©¢’jĄ€àk¡š‚à®àà_¡€Ŧv79 ‚p®¡Ŧ‚¢v79 v79’ij€kŸŰŦ‚¥űŦ‚8_©®i© Ą‚¥ű‚ ‘©kŸ ’ƒ©Ÿ’j€©k¹‘©giſsààٓ ’ŋj˜ŦŮ’¥k¡Ŧsàà¡Ɓ Ɓ‚¥ű‚ €¡s#€àà s®»vŰ€Ŧ“ …©ž®“ ©jŰŮƁ€©Ů‚àà©©e®i¹ۓ ’ŦŰٓàà ų‚œ ‘¡ƒœ¡sŦŰv79ĄV‚Ŧ»Ů“ ĄƒeĄs’¡³‘¡‚ ’cF€kŸĄŦ‚slkſš®8“®_¡€Ŧv79#€©k¹ ĄsŲ‚€¡s#ق¹€Ŧ“Şſsàà€¡sĄƒ©Ÿ»ƀs“¹ ®¢€©g®Ɓ®¢ŮŦŰŦvàà> Ɓ€¡ŰŦœŰsk¹ŦŰٓ ſŦ€ƒ©‚…©ž’¹ۓ ſsààj#€©k¹ŰƁŮٓ űŦŦŰ ‘¡ŦŰŮ®ƁŰŮ‚pžŦ€ŦƁų´®j¹»€àà ƀŰsàà Ŧ ’s¡š#ŮƁŰ®ààŰsjàà ’’©aũsƁƒiűŦ’k©ű ‘¡Ůs©k‚©©e«¡ٓ ſƁŰŮŰŮ’¹€¡ŰŦŮ€`®8 ŦŰ ٓ ſ€©àà_¡€ŦųƁŰ’¹€¡ŰŦŮ€`s¡šƀ©k¹Ůs<¡Ŧ ®ků®ۀts€¡ŰŦŮv ƁŮs¡šƀ©Ů‚©©eŦŰ »Ů“ ĄƁŰ‚®879‚©oſšűŦƀŮsf8àà ŦsƁ€¡“ ƀ¡ŰŦœſsſ“Ŧ‚©žˆ©üƁſs©Ŧ‚ Ŧ ƀŮsf8 Ŧs’¹v Ŧƀ€ ’¡ŦŰŦ®s¥vjàà>‘¡ŦŰŮ ŰŮŦŰ®àà_¡€Ŧv79ũۀ€©Ŧ“®®8ŦŰ’ſšűŦ %€©Ů…¡ŦƒŦٓ v79ũŦŰsàà7űŦˆg®ààƁŰŮĄsàà’Hs¥ŰŮ »2IŦ“®‘3‚©c®seűŦ#€©k¹ƀŮsf8 Ŧ 2v Ŧ‘¥PĄƒ©Ÿ‘©kŸ3»28>ŰŮs‘3 ƀŮsf8àà Ŧ2¡š®‚ſšžsŝŦƀ€ààlűŦ3Ɓ #€©k¹ ƀ€űٓ ٓƁŰŮŦŰv©g“Ɓũۀ»ĄŮs ƀŰŦ“j #€¡ŰŦŮ’œ »…ŦŰš‰fs#€©k¹ĄŰƁŮũ€àà ’®fkŰs¥ŦűŦ sŦŰslšƁ€¡űs ź‚ük®¡Ŧ‚¢®fkűŦŦŰٓ ‘ů #€©k¹‘¡ƒœ¡s…=ĄŮs Ɓƀ€űs Űs¥Ŧ ƀŮsf8àà Ŧ®seűŦſŦ‚œ¡Ůsſق¹v7üžsœkŰŮ ƀ€űslšŰŮŦŰv©g“ƁĄŮs »žŦ‚8Ŧ„’¹€©k¹ #€k¹ »€©k¹®ijŦŰٓ ĄsƀVƁ‚žűŦ«¡‚’¥k¡ŦűŦ…©ž #€©k¹><ٓ ‘ůŰŮŦŰſš…=v©g“’<©8 »€©ŮžsŝŦs¹ſsààj¡ŦƁƒ¹‚WsŦŰŰs¹‘¡Ŧ‚àà¢Ŧ #€ €©Ŧ“ ƀŮűvfœ ƀ€šv Ů’’<©8űŦŋk;jb Űsd ŦűŦ’üf«¡Űs«¡ĄűƁۏŦ€€©k¹®d

#€©k¹’dsbŦŰ®ŮŦ…=€©Ŧ ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

20


ſŦ‚¡Ŧ

ٓ ®ŰŦƒ¢‚…©¹®s8>sƀŰŦ“k_ Ɓ ſŦ€“àà_©¹ űŦ ‚àà78d €ŮŰƁšààj’ààſŦ‚œàà ق¢ Žs7g8àà Ŧ©Ů’‘àà©k¦jƁ »ſšĄs’s‚űŦžŮ‚ۓ ‚ž €k8àà ŦŮ€©¹o’8¥‘¡Ŧ‚’j ƀŰŦ“k_ ſŦŰs¹Ű€Ŧvàà Ů ’¹ ŰŮ€k8>Ŧ“’8àà ¢Žsàà ŰŮ ſsj’¹ٓ ź€’ſ€© Ű “vàà Ŧ‚œàà ق¢ŧàà #€k s ®s8>sƀŰŦ“k_‘©jكsž ƯĢsààŮŦقàà ưƳűŦ…à੹ űŦ„žƁvàà sž‚ƀsààŮŦق v7 sk’’¹ƀűƁŰƀŮĄŦ’fƁ ƀsŰŮۀ‡©‚žĄstàà €Ŧ“ ©bdſsaŰőŰsàà7 ƯƮsààƀsààŮŦقưĢűŦ»Ů“àà €Ŧ“ ’ŦŮŦ ƒ© ƀsۓ¡‚làà ģģũ€àà’sààdjƁvàà ŦŮ ŰŦƒ¢‚…©¹‚l Ű³sŰŮűƁŰ #€ €Ŧ“ ‘¡´šžs%Š7k

19

/

www.ertebat.ae

’ààgbkſsűsàà ààs‚¡€ ’©s88Ŧàà Ŧ‚ŰŮ…©¹ŮŦűš ®s8>s ƀŰŦ“k_ ‘©jكsž ƀŰŦ“k_‘¡ŦĄŰŦƒ¢‚űŦ»…©¹ …= ’ààk¡ƒ sàà ®s8àà>s ¬©ĄsbŦſƁ€Ɓ®“` s™‚©i3#ŮŦŮ‚àà7 Ąűsàà©8Ŧ …=’¹‘¡Ŧ‚€©¹os2Ą‚s Ąűs©8Ŧ¬©ſƁ€à஝“` v ŦقžŦŰsàà’k¡ƒ€ŰŮƴƮ ſs¢€k¡sM%vààf¢»vàà Ŧƀق¹ €ق¹€©¹o®àà“` …= ƀŰŦ“k_‘¡ŦĄs’k¡ƒžsW’¹ sƀŰŦ“k_ ‚¡sàà ‘©k¦j Ɓ ƀ€ ®k©…©žĄsv7àà skƁ ®œk‚ĄsŮŦ€¡ƁېàࡓgŰŮ #ق¹€kŦ“ v ŦقžŦŰ…à੹ “’‚D’ààƀŰsàà ŦsĄƁ ƀŰŦ“k_‘©jŮŰslŸĄŰŦƒ¢‚ %ق¹~¡‚`»…©¹®s8àà>s …= ’¹ ®¡s®<k ‚c 7

Ąsſsűsàà Ɓ ®àà“`

/ ISSUE 744

^k‚®i’¥7  ŦŮ€©“ĄűsưűŦ®¡sMƁŰ Žs ſs¡sžs ’¹©Ů…¡ŦƒŦŦŰs’¥7 ‘¡Ŧ®i ŦŮŽs`Ŧ ®Ŧ‚s=v s ‚¡űˆ “Šj8<Ưġſ“k¹s sdſs¥ŦƁ€k8àà>`8’ۓ_¹ #v Ŧƀ€ ŰŦ‚‚sſš ®iiHŦ‘©’gs>ŬŦ‚ "®Ŧ“™Ű’ŦŮŦŰŮ ƯƴsƯƲűŦ’gsàà>%vf¢"Žs8©<¡Ůžsàà Ŷsg®sWŰŮ’àà¹ٓàà ®ŰŦƒ¢‚ƀs‚© Ɓƀ€àà ŰŦƒ¢‚®s8àà Ŧũۓ’ۓàà_¹ ŰŮƀŰƁŮ‘¡ŦűŦ€dۓàà_¹‚ Ŧ‚ ſs7=8k Ɓưģ»ưĢĄsűƁŰŰŮs€k¡š®ق¢ſŦ‚l €©¹oĄƁ#ٓ ŰŦƒ¢‚ĄŰ“_¹ƀŰƁŮ‚©ưƲ ®iiHŦ‘©ũsgs>ƒ©ƀs‚©ưƴƁưƳ%ق¹ ƯƳũsgsàà>‘¡ŦŰŮ’¹€àà €Ŧ“ ŰŦƒ¢‚ »ſs8 Űsei»ſsHš’ijűŦ“¹Ŧ“aۓ_¹ »ſs8àà>‚»ŻŦ‚»®“kƀ‚à๻®ààsƁŰ v¹‚ “¹Ŧ“aۓàà_¹ƴƁ‘©Ÿ»’àà>Ŧ‚ sŰsœ‚7 ’àà sžŰŮĄƁ#ق¹€ààkŦ“ ŰŮ%vf¢®ààiiHŦ‘©…=ƒ¡Ŧ“’ƀŰsàà Ŧ žƁŮ‚f»Ű³ŮŰŦƒ’ ŽƁŦ‚fiHŦ‘©…= vààs¡ŰŮŰ³ŮŰŦƒž“àà ‚fƁŰ³ŮŰŦƒƁŮ ſŦ‚¡Ŧ%Š7k#€kk¹®

ƀŦ‚j^k‚®i’¥7àà ®‚dvàà>_ žsĄŰ“_¹’gs>‘©8àà>ŞĄŰŦƒ¢‚s ū‚Žs8©<¡Ů®ààœk‚Šj8<ŰŮŽs8©<¡Ů Űsœ‚7 ųŰŦƒà࢒#€àà ŰŦƒàࢂĄŮŦűš ®´ ŦĄŰ“lj^k‚®i’¥7 „©¡Ű €©“ĄŦ’s¡ŦŰĄűsààƁŮ®¡sMƁŰűŦſŦ‚¡Ŧ s‘¡´šƁ^ààk‚®i’¥7àà vC ŦŮ ƁŮ‘¡ŦűŦ®¥¡’àà¹ŮŦŮ‚7 ƴƯŽsàà ſs¡sž Ą€l#vàà Ŧ®ŦŰĄűs»ĄŦ’s¡ŦŰĄűsàà ſ“k¹s’à๑¡Ŧ’ƀŰsàà ŦsƀŮŦű®àà´© vàà>ŞűsŰŮŽs8©<¡Ů®œk‚ƒ¹‚ưĢƮ ƒ¹‚ưĢƮ%vààf¢»vàà Ŧƀ€àà ĄűŦ€ŦƀŦŰ ĄűŦ€ŦƀŦŰŽsàà ſs¡sžsƒ©‚œ¡Ů®œk‚ #€ €Ŧ“ Žs8©<¡Ů®œk‚ƒàà¹Ŧ‚%ŮƁƒŦƀŮŦű®´© ƁŽsàà8©<¡Ů®ààœk‚ĄsààŠj8<sàà »®‚d’’¹v ŦŽs8©<¡Ů®œk‚Ąs’s ĄsĄűsűŦƀŮsf8 Ŧ»ŰŦƒŦž‚ųƁ‚Ɓ’¡ŦŰŦ ’¡ŦŰŦƁű“<ĄŦŰŦŮĄsààĄűsƁ ŦŮ€©“ #€űŦقž®v‚8k¡Ŧ ©àà ´ŰŮ%vf¢^k‚®i’¥7àà ‚¡€


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

18


ſŦ‚¡Ŧ

ũŦ€¡€lsƀűŰs7ŠsŬ‚

ٓ ®Ŧ‚Ŧۓ_¹ŰŮ«¡V““© ‚‹sƴƮŽsàà ŰŮſŦ‚¡Ŧũ´©àà v©g“sààŦŰ®sg©gCŬ‚àà ġƮƮ ®7ib#v Ŧƀ€sàà ŰžsŝŦ‚ ’ Žsg8ŦŬ‚àà ’ƀŰsàà Ŧs‘©k¦j ۀk’d “Ŭ‚ ©Ů’sſs‚ ſŦ“k’ſŦ‚¡Ŧ%vf¢®¡sŰ€©làà ۓàà_¹űŦ„ààžۓàà_¹‘©“àà

Žsg8ŦĄV““k¥s©Ŧ‚8àà ŦƁs¥¡‚š ŰŮ’¹ŮŰŦŮŰsàà©8 ŦŰŮŦŰsſs‚ € “űƁŰƯưƮ® s8àà ŦŰ‘¡Ŧ ŦŰſs‚®àà“i¹ŰŦƒƱƮ‚àà‹s #€k¹s’s‚8“i©¹ŰslŸ ũ´© ũsg©gC’> pĄƁ’8f¢’ ŮŰƁs8 ŮưƮ’8àà>Ŧ“’8 ¢Žs

űŦ’¹€ààk¹ĄŮ‚ààŰs¹ŦŰ®ààsg©gC ſs©s’“¢ƁŮ’ſŦ“®ſš’ij €Ŧ“®’¹ق¹ƀŰsàà ŦĄŰs¡Ɓs Űs¡Ɓs €àà©“’Žsàà ŰslŸ®

#€k ‚ ſŦ‚¡Ŧ%Š7k

17

/

www.ertebat.ae

ũ´©àà ũsg©gC’àà> p„©¡Ű ƀűŰs7ŠsŬ‚ ĄŦ‚ààŦűŦſŦ‚¡Ŧ Ąs’klžŰŮ«¡V““©ũŦ€àࡀls #ŮŦŮ‚7 ۓ_¹®š v7àà sk’’¹®7ib®idàà s7 Šààj ŰŮ ĄűŰƁsàà_¹Ůsl ’àà8f ſs©sٓ’8s¡ۓaſŦŰsœ‚7 ŮŰŦ“‘¡ŦűŦ®¥¡%ŮƁƒŦtib‘¡Ŧ Žs űŦ’¹v Ŧƒ‚€kàà_¹ƀ€¡€ž ſšsŧ“k®is ĄsŧšŰŮƳƳ s’s8=7 “ ®Ɓ©8àà>‚©¢ŰŮ ŰŮ®i¥_’8 ¢Žs űŦ®sŦ€Ŧ #©8 Ŧ€Ŵ“` ‘¡Ŧ Ąs¡ŰِslŰŦŮ’s Ž‚8k¹Ŭ‚ ĄƁ ‚œ¡ŮŮŰŦ“űŦŦŰ®¡s¡ŰŮŲƁ‚Ɓۃ ŠsŬ‚ ‘¡Ŧ%vf¢Ɓ€Ŧ“ Ŭ‚ ‘¡Ŧ ĄŰs78Ŧ’¹v Ŧ’sàà xkžŬ‚ «¡ ŰŮſšĄŦ‚ſs“ŮŰs©i©ưư‚‹s #v Ŧƀ€ ’8‚¢‚c ũsg©gC’> p%ق¹~¡‚`ĄƁ

/ ISSUE 744


ſ“¢s“¢ sj ĄŦ’8>ĄsųűŰŦ‘¡Ŧ#ٓ ® €kŦ“ ĄŰs¡sa®Ŧ‚ ’àà Ɓ‚žŰŮŦŰ #ق¹ ‚©k¹®ƀ€sàà_’¹ŦŰĄƒ©Ÿ‚s #ŮŰŦ¢®‚©oſsjs¢šŮ“ s‘ůĄƁŰ ſs€©ŸĄŦ‚’¹vàà>©€©Ů‘©j’ #¡‚©œ«ààj¹ĄŦ’‚ŮŦ‚ààŦűŦŽűsk ®8ŦŰ’®i ŦŮŬŦ‚àà s¡v¥8©àà Űš«¡ ’g©i Ɓ©ssbŦŰŰs¹‘¡Ŧ€Ŧ“® #€ŮžsŝŦsĄŮ‚

ٓ ®¢€űŰŮٓ“Ų‚8 ŦűŦ €©s¥ tib‘¡ŦűŦ®¹s®¥ ƒžĄs…Ɓ²ž Ų‚8 ŦٓƁssĄŰsj©’j’¹€k8> ®‚=‚©oŲ‚8àà Ŧ#€“ ®€¡€_ Űs_»ŮŰŦ¢®ſ€>©“s8ĄƁŰ‚ €©f ĄsŽ“7i¢»€Ů®…¡ŦƒŦŦŰſ“ ¥àà fws»Ů‚®‘©űŦŦŰſ“ ®ss>s®>k®¢€űŰŮƁٓàà ® »Š®àà ‚ƁŰ‘àà¡ŦűŦ#€ààk¹®Ůsàà<¡Ŧ Ůs<¡Ŧſs8¡Ŧ‚’àà¹ĄŦ’i©àà ƁƁ»‚¡“` #€¡ŰŦق€¡ŮĄ“iűŦŦŰ€k¹®Ų‚8 Ŧ ®Űs Ąs©ŮĄs®¢€©¦©ž€©k¥®d

#€©€Ąsٓ ’s  ŦŮŰŮŰƁű’ŦŰ ٓ ’s ŰŮ«©““¢ŰŦŽ“Ŧ’s¥Ŧs #€©k¹Ůs<¡Ŧſ“© Ŧۓ¹Ů‚©©e

®œs ®““¢ŰŦűŦƀŮsf8 Ŧ ®sàà>ŦĄsۓ8¹sſsjs¡®àà““¢ŰŦ ®Ŧ‚ ŰŮſsàà>Ŧ®8ŦŰU‚¢‚cŰŮ ŰŮ’¹vàà Ŧ®b©üƁŒi8=¡sàà Ɓ €¡s#ŮűŦقàम¢€ű’àà®8ŦŰ’ààſš 8àà>© “¹Ŧ«¡€ksjٓàà ’s ’àà ĄŰ“ €¡s’s «¡#€©k¹ƀsœ®sàà>Ŧ st sk8’¹ٓàà ’8 sàà Ɓ®Ŧ‚

Ɓũsàà s>Ŧ»źŦ€Ŧ»Űs8Ű»sųűŰŦ ®¢€űſšŰŮ’¹€àà s®s>¹Ąsűs© ‘¡ŦĄs¡“¢® sk t`i#€kk¹® ’“8űƁŰŽ“àà ŰŮs’¹vàà Ŧvg©g ‘¡Ŧ#©8àà>©ٓ ®ààkůŰs¥ààŦűŦýƴĢ ’b ŦƁ’ƀs¢šŮ“ sĄs…k¹ŦƁƁ…k¹ ŰŮٓ“‚ààsk’àà‘ů®œ8àà>ŦƁ ĄŰs©>#ٓ ®Ůs<¡ŦſsjŦ‚ ŦĄsa ŰŮ®¹Ů“¹ŰŮ’¹®b©üűŦ‚¡Ɓs`‘¡ŦűŦ †©=_‚¢Ŧ#€“ ®‚o8¡Ŧƀٓſš Ą‚sk’Ÿ’v7>sj ƒe’¹€©€ ſsàà_ٓ űŦv79…ààk¹ŦƁˆàà©üŰŮ €¡‚©œ©j`€©Ŧ“®v“š»€Ů® ſ“©àà Ŧۓ¹ŮŰŮĄsƒ©Ÿ’ŸűŦ€¡s’à๠#€©k¹ƀŮsf8 Ŧٓ ’s

»®ji‚àà78dĄs…Ɓ²žŲsàà Ŧ‚àà ĄV‚ŦſŦƒ©ĄƁŰ‚’s ®i ŦŮ‚f>WŦ Žs9ſŦ“ààk’#vàà ŦŰŦ¢‚©osjàà ŵ‚dŰŮUàà‚¢ŰŦ‚ààvi’®àà ‚ ŵ‚’´87ŧŦ“àà ſsűŰŮŮs¡űۓ ĄsŰs8Ű®¡“ űŦ#€“ ®®Ŧ“ ® ŰŮƁŹ“i ’¹®b©üŰŮ’Ŧ‚œ s ‚ž #Ůق¢®€¡€_v Ŧ’8=¡Ű ‚ s ’€¡s €©8>ĄŦƀق>Ŧق‚¢Ŧ ®¢€ű«¡ŰsĄŦ’s ſƁŰŮ’¹€ sſš ŦŰĄ‚8_©ۓ€©k¹®dàà „ž»€©k¹® Ąs^ŰűŦƁ€©ŮƀŦŰٓ ’s  ŦŮ’ €©k¹ƀŮsf8 Ŧ®¡“iƁ®ۓ€ksž‚¢ #€¡šŰŮűŦƁ‚ž’Ɓ’8‚¢ūƁŦſs8ƁŰs Ůs¡űۓs€©sàà “¤ŦŰsƀ‚<kžsl7 ‘©k¦j#€k¥v¡Ŧ‚ sj ŧŦ“ ü’ »€©k¹®Mvàà©kŦŲsàà>Ŧ’s ŰŮ‚¢Ŧ ‚©cũۀĄs7ŜĄŮƁŰƁŧŰŮĄƁŰ €©f ‚7s¡»ƒ7 ĄsŮVŦ»ŭ‚àà Ź‚j©

ĄƁŰv©kŦŲsàà>Ŧž€#€àà©k¹t` ŮŰŦ¢®‚àà©osjàà ®7`8àà>©

ſš’s9’ƁŲ‚8àà ŦŮs<¡Ŧ’‚àà<kƁ ĄsŮŰŮŽŮƁŮŰقàà ‚àà©c®³´8 Ŧ #ٓ ®®d™“ ’8=¡ŰŰŮƁŹ“iàà ®i© ’¹ĄŦ’s ĄV‚Ŧ®¢Ů“ ‚Ɓv_¢űst7 »€ s ŦŰſ€®kj¡Ŧ8àà>© ‚Ŧ‘¡Ŧ#ٓ ® #€¡sM®Œ©da ſšſŮŦŮƀŦŰƁv79ĄV‚ŦűŦũ“ŮĄŦ‚ ’Ÿƞ%€©k¹ŽŦp ſsٓ űŦ’s ſƁŰŮ’ sƞ»ƝÆv Ŧŧ“ib¡Ŧ‚®¢€űŰŮĄƒ©Ÿ ’Ŧ“ٓ ®8´ ŮۓŰŮ®i¥_’Ÿ ŰƁŮŦŰ’i sĄss¹‘©k¦jƝƐ8> €©Ŧ“ ®M’¹ŦŰ®¡sŲs7Ɓ€àà¡űŦ€k© ®sàà Ŧ€#€©k¹Ŧ€ŦſŦ€ààkűs©’àà ® ۂŦŰٓ ĄŰƁ‚™‚©¡s ƁŰs7¥¡ Ąűsàà>¹sžŦŰslšűs©ũۓŰŮƁƀق¹ ’¹’s ®àà_¹’“8àà>© űŦ#€©¡sM ’s ®àà>fkĄŦ‚<’ƒk’ààŦŰŮ €©k¹v7Ŧ‚®“ ’»Ů“ ®ŧ“>ü s ’_©j’s ®iŦĄsſs¡‚ s #€k s ®Ŧ‚ Ą“B’ŦŰ’s ¹ſ“© Ŧۓ¹Ů ti’¹Ąƒ©Ÿ‚àà’ſs8l“’¹€àà©k¹ #€©k¹’‚DŦŰĄ€k¡s “ Ųs>Ŧ»€ ƒ©œŦٓàà Ąs…k¹ŦƁűŦvàà Ŧ‚àà8l Ąsav©f©¹ĄsgŰŦĄs8 ŦŰŰŮ®f s Ůs<¡Ŧ#€¡‚©œƀ‚ààlٓ Žűsààk®i ŦŮ †©=_ŰŮŋ‚…=sfàà ’s «¡ »®¢€űźŦ€Ŧ‘àà©©d»®f sĄsűs© ’´ ®sj8ŦĄsààųűŰŦvàà©79Ɓ

€©k¹ĄV‚ŦűŦ‚žŦŰٓ ’s ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

16


ũŦŰsŦ

ĄŦ‚t sk®sű€Ŧ“®ũ´©bd € sĄV‚Ŧ‰f

»€k¡sMsſsk©j Ŧŧ“ibĄŰƁ ‚©jd’v7>‚f űŦ…©ž‘©k¦j U‚ۀűŦſsk©j ŦƁŧšĄs‚© ų“s ‘¡Ŧ‚ƀƁ´#€k¡sMžŦ€Ŧſš ų“s Ɓ‘àà ƁŰĄs’j¹ŮſٓM ſٓMų“ààs Ɓs‘¹ž‚àà¢ŧš Ąs€©i¹ſق¹ų“ààs ƁsŹŦ‚Ÿ ‚fàà űŦ7Ż‚ààĄsààƀŦŰ’àà

#v ŦĄŰƁ‚™ ſ€©àà_¹Ż‚űŦ€©Ŧ€vàà Ŧts ŰŮŋ“jd’à๏¡s“ĄsŰVŰsàà €k8àà>‘àà Ɓۏ©Ů®űƁŰŽ“

ƀ‚© ů’àà€ŰŮƯƮsàà€ààŦ“® #€¡sM«j¹ĄV‚Ŧ ƒj¡sx©i %Š7k

15

/

www.ertebat.ae

ŲŰŦ€ũ´àà©bdàà`űsààšs ũŦŰsŦ©gſŦ€Ɓ‚làà űŦĄŰs©> ®³“ Ɓƀsàà“¹Ąs‚fàà ’žŦ€Ŧ Ɓŧšƀ‚© ůƁ‰ààfs»€ààk¡sM® ƀƁ´ũ´©bdſsààűŽ“ ŰŮŻ‚ ŧšĄs’k¡ƒŰŮ®àࡓ’‚‚ sźŦ‚ Ŧˆ©ü’€Ŧ“®Ż‚ààƁ #€¡sM®¡Ŧƒ>«j¹ v¡sۮٯ‚Ɓŧšſsűs ’8f¢’ ŰŮŦŰŰsj €Ŧ“®ƀŮs ’8¥€kŸ ŰŮ®¡“’‚ƁĄV‚ààŦUŰۀ #€k¹«j¹Ż‚Ɓŧšź‚` v Ŧ“ ſŦ€Ɓ‚l űŦſsűsàà ‘¡Ŧ ſŮŦŮŰŦ‚űŦ‚fàà ’UŰűŦ7s ƀ‚lĄƁŰ‚ۃ¡‚ƁŽsàà¦=¡’ŰŮ

/ ISSUE 744

ƀ‚©<‚8k ®8© €¡‚ ƒ¹‚űŦŽs7g8 Ŧ ŮŰŦŮ’ŦŮŦ ĄŦŰŦŮ‘©k¦jƀ‚©<‚8k ®8© €¡‚ ‘©ű‚àà Ąűsü»VOXĄsjk©àà

ۓŰs¹‘¡‚8¢ŰƒƁv¹Űs‚¤¡s»t¡s< #€ s®ƒ©ũŦŰsŦ s’gbk‘àà¡Ŧ‘©k¹sàà űŦĄŰs©àà> Ąsŧs=8ŦƁũss¥ŦűŦĄŰŦŮۓ ‚ ’ŦűƁŰ»Ŧź‚Ɓ€¡‚ vlـd8 ŽŦ“©8>#€k¡sM®’dŦ‚ƒ¹‚‘¡€ ƒ©ƀ‚©<‚8k ®8© ®s8>s€¡‚ vltàà sk®¡sŒ©fŚ’àà¡ŦŰŦs Ąslkàà_ĄŰŦƒ¢‚‘©k¦jƁ€àࡂ ‹i7’ĄŰs©àà>ƒ¡Ŧ“ŠŦ€ŦƁـd8 €¡€sġĉġ©7“ŦưƁààŰŮƱƮƮƮƮ ٓ Űs¹’Ą³“ààƯġsŽ€‘àࡂ #ŮŦŮ€Ŧ“ ’ŦŮŦ vfœàà Ąűsƒ¹‚ŰŮ‘àà¡Ŧ‚ƀƁ´ ’7kàà_¥¡ĄsűƁŰŰŮ…€ƒàੜŦ «¡ŰŮưĢ‚ĄŦűŦ’’7kàà ’ s ſsœ¡ŦŰĄŦ‘ž“¹s¡Ɓſsœàà¡ŦŰĄűs #Ůق¢®ŠŦ€ŦsƀŮŦ“s ’

®8© ƒ©šv©g“®¡s_¢űsŽs7Ů’ ſŦ€k’´űŦĄŰs©àà>»ƀ‚©<‚8k

Űs©>Žs7g8 ŦũŰsŦ‘¡Ŧ‘©k¹sàà Ɓ #€ŮŰƁšjd€¡‚ ƒ¹‚‘¡ŦűŦ®“ ¡ŰsŰŮƀ‚©<‚8k ®8© €¡‚ ƒ¹‚ űŦ‚ŮƁű’àà8f…àà »ưƮƯư¡‚žšġ Majid Al Futtaimˆàà “ۂg€“ «¡²Ŧ‚8àà Ŧƒ¹‚‘©j_ ƀ€űsàà

Ŭs88Ŧ®‚ƀ€ààü8ũŦŰsŦŰŮ€àࡂ €¡‚ ƒ¹‚‘àࡂ®iŦ’ààƁ€àà¡Ů‚¢ #€ Ž€7ƀ‚©<ŰŮ®iü v©dj…¡ŦƒŦŽs7Ů’€¡‚ ƒ¹‚‘¡Ŧ ſŦ€Ɓ‚l Ąs™sgűŦ„žƁũŰsŦ‘¡Ŧ ƒ¹‚#€àà ®¡sàà_¢űsƁ’8 sàà ſš


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

‘˜ƁVưƱ’7k C° ġƮsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƱsُŦ€®s8š

‘˜ƁVưġ’7k_¥¡

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƯsُŦ€®s8š

‘˜ƁVưĢ’7k ƁŮ

C° ƱƴsŮ‚9¹Ŧ€

C° ƱƮsُŦ€®s8š

‘˜ƁVưģ’7k ’

C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƴsُŦ€®s8š

‘˜ƁVưƲ’7k ŰslŸ

C° ƱƳsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƴsُŦ€®s8š

‘˜ƁVưƳ’7k xkž

C° ġƮsŮ‚9¹Ŧ€ C° ưƴsُŦ€®s8š

‘˜ƁVưƴ’dj

C° ġƮsŮ‚9¹Ŧ€ C° ƱƮsُŦ€®s8š

ŰŮŭ‚ũss “ ’8 ¢’8fŰŮ

Žs¡ŰġƳƲƮ Žs¡ŰġƳĢƮ Žs¡ŰġƳƳƮ Žs¡ŰġƴưƮ Žs¡ŰġƴĢƮ Žs¡ŰġƴģƮ

’7k ’7k «¡ ’7k ƁŮ ’7k ’

’7k ŰslŸ ’7k xkž

ˆ “ſŦŰs¥8€ v¡“ũŰs¹’s ‚€¡€WžƁƒ ®Űs Ąs‚>s¤ Ŧ v¡“ũŰs¹€àࡀWžƁƒűŦũŦŰsŦv¡“ſsűsàà

#ŮŦŮ‚7 ſs¡s‚Űs¹ˆ “ſŦŰs¥8€ ’³s

ſsűs s‚¡€Ali Mohamed Al Khouri‚8¹Ů ®8àà>¡s®v¡“ĄsũŰs¹%vf¢ũŦŰsŦv¡“ ®œ8>ũ€‘¡Ŧ#ق©¢ũۓŦƒ¡Ɓ€¡€Wsſsƒj #ŮŰŦŮſŦ€kŰs¹ĄŦƒ¡ƁŰs78Ŧ’ ’¹®ŦŰs¥8€ ĄŦƒàà¡Ɓ’àà¹vàà Ŧ®ààsŰŮ‘àà¡Ŧ Ɓ€àà s®’sàà ư€ŰŦŮ®ŦŰsŦĄs‚àà>s¤ Ŧ #v Ŧƀ€¡Ů‚¢‘©©dŰŮƯƮƮ’³s v¡“ ‘©©dŰŮưƮƮƒàà©vàࡓũŰs¹vs¡ŰŮ’ààk¡ƒ Ąs‚>s¤ Ŧ’¹®ŦŰs¥8€ ĄŦƒ¡ƁsŦv Ŧƀ€¡Ů‚¢ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k ũŰs¹vs¡ŰŮ’k¡ƒƁƀٓ’s Ư€ŰŦŮ®ŦŰsŦ‚©

Ąs…¹všűŦƀŮsf8 Ŧ%®Ů‘©k¹s ’ŰŦ€_ € sŰƁšœ‚€Ŧ“®űs<‚© s¡Ɓٓàà Žűsk®àà sžàà vl Ąsv¹‚àà űŦ…àà¹ƀ‚àà_€¡‚ v¹‚ žsſ€àà v7ũŦ‚_Ž‚8k¹ «Ÿűsàà<Ąsv¹‚àà vàà>©ŰŮŦŰ ƁƳƮƮƴƮƮĄs‘fiƀŰsjàà #€k¡sM ®¡“œ=àà sž ƀŮsš ƮġƱġƲġġġƳ ’žű³#€ s®ſŦ€Ɓ‚làà ’ Ąsv¹‚ v>©’¹vàà Ŧ‚¹ů ĄŰŦقlàà ˆàà “ƀs‚űs< ‘¡Ŧ#€¡Ů‚¢€kŦ“ ®sàà ŰűƁŰ’ v Ŧ“ ſŦ€Ɓ‚l űŦ‘©k¦jſsűs

ſšžs’¹®8¹‚àà űŦŸ´ ŦũۓŰŮsàà v7’Ɓűs<Ąsv¹‚ v>©ŰŮ ŦŰtŦ‚ŮŰŦ€ٓƁƀ€©àà Ű ųŰŦƒ¢ſsűs ‘¡€ŋd¡‚

#€k¡sM ƒj¡sx©i %Š7k

ũۓƁŽƒkƀŰsŦŮŦŮŰŦ‚’¡ŦŰŦ ĄŦƒ¡Ɓvs¡ŰŮvlŻ‚Ɓŧšŧs> €¡Ů‚¢®ŦƒŦ®ŮŰŮƒ©®Űs¡ű «i‚¢Ŧ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘àà¡Ŧ ’¡ŦŰŦ€àà sƀ€¡Ů‚¢ŠŦƁ®ŮŰŮ ®ŦƒŦ‘¥>ſsűs űŦőۀ ŰŮ«i’¹®ààۓŰŮƁvàà Ŧ ’8àà ŦŮٓƁsũŰsŦ‚¡sàà

ĄŰŦقl űŦőۀ’¡ŦŰŦ€àà s #v Ŧ®ŦƒŦ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

ĄŰs7ŦűŦ®Ůũ‚slſsűs

ƁŽƒààkŮŦŮŰŦ‚àà’àà¡ŦŰŦſ€àà vlŻ‚Ɓŧšŧsàà>ũۓ #ŮŦŮ‚7 ®Űs¡űĄŦƒ¡Ɓvs¡ŰŮ ’¹vàà ŦŮ€©¹oſsűsàà ‘¡Ŧ ’¡ŦŰŦſƁ€ŽƒààkƀŰsŦŮŦŮŰŦ‚ sŻ‚Ɓŧšŧsàà>ũۓ #€ s®MŽ“7

ſs¢€k Ɓ‚ˆ “’¹®_¹všŮŦ“űŦƀŮsf8àà Ŧ ŰŮƁ®Ů‚làà ~b ŰŮűs<‚© űŦvààl®“¥àà>Ąslsj8 sàà

ųƁ‚’ũŦ‚àà_ŸŦ“Ŧſق‘àà© #€k sŰƁšœ‚€kŦ“®€kàà Ű® ŰŮƀ€šv Ů’ũsàà ŰŦƒ¢Ųs Ŧ‚ ſ€ ž“jàà>vi’‚fư»’ƀs űs<‚©Ąs…¹ƀ‚_ˆàà “ ƀٓM’dŦ‚®ààsŰŮƒ¹Ŧ‚’ ŰŮ’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘àà¡Ŧ#€Ŧ ƀ€k Ɓ‚…àà ưƮƯƯŽsàà

űs<‚©Ąs…¹ƀ‚_ ‚©œ8 ٮل©ižˆ “ s8 ŦŰ ‘©j ŰŮ#€€ ƀŰsj ®ŮĄŰŦقl Űs©8 ŦŰŮŦŰ®¡s‘fi žŦ€Ŧ’“¢‚űŦ7€kŦ“8sŮŦŮŰŦ‚ſŦ€Ɓ‚làà

®ŮŰŮ® sk ’ƒűƀsœ8>¡ŦĢŬs88Ŧ ſsŜšűŦ®àà ‚®¥¡ŮƒŰŮsƀsœ8àà Ů ‚©osv Ŧƀ€àà ƀŮŦŮŰŦ‚sl Ŧ‚ slsj8 s ‘¡ŦĄƁŰ‚ŦŰųű‚ #ق©¢ŰŦ‚® ۂŮۓ ق¹ž´Ŧ‘©k¦jĄƁ ŋsW slsœ8 Ů ’¹ ®¡s’“M€ààksj Ɓs¥¡‚šŰŮ’¹€k8> ®àà sk ’ƒűvlsžƁŰŦ #€‚©¢®ŰŦ‚ƀŮsf8 ŦŮۓ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€¡€ƀsœ8>¡ŦxkžŬs88ŦűŦ®ŮĄŰŦقl ‘¡Ŧ#ŮŦŮ‚7 ®ŮŰŮ®àà sk ’ƒű Ɓt`Űs¹ق¹ž´Ŧſsűs

’ƒűƀsœ8 ŮĢĄűŦ€ŦƀŦŰ v ŦŰŦ‚’¹®àà sk Œi8= àà sk ŰŮ vl ®ààŮ ‚làà €‚©¢ŰŦ‚’ƒűŽ‚8k¹ ’#v Ŧƀ€©àà Űſs¡sž’ Mohamed Mashroom ’àà8f¢ »ſsűsàà ‘¡Ŧ®àà ۂƀƁ‚¢„©¡Ű

ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

12


11

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


ISSUE 744 /

www.ertebat.ae

/

10


9

/

www.ertebat.ae

/ ISSUE 744


License No.31366 - Dubai Media City

Ą‚© ®i‚l %Ž“;>‚¡€Ɓűs©8Ŧts ƀƁs¹€©d %®¡Ŧ‚Ŧ‚¡€ sۀkƁűŰš%ĄŰŦŮŦƁ®sۓŦ‚¡€ ‚sl®i»’i©i žŦ‚àl %«©Ŧ‚¢Ɓ®Ŧ‚

Ą‚àl¤ ¡‚»ƀŮŦűŧ“¡ŦŮŦű‚l %tsbĄŰƁšق¢Ɓ’j‚ ſƁŰsűsk¡‚%ĄŰŦŮŦۓŦ »ſs©‚ Ŧsk©»ĄŰs¡€kf Ŧsààk©»ĄŰs¡€kf Ŧs™‚©i %®l¢šŧƀƁ‚¢ »‚àck“¥©Ŧ‚ű»Ű“¤sœŮ’>©f»ſs©sŮŮs ‚»ſs¡€©_jskš ĄŮƁ‚8_űsƁ‚

Űs>%ĚsŸ

Ʋġġ  ƀŰsj  "  ‚© Ʊ"  8_ Žs

®8 Ŧ€lƁ®¥ ƒž ® ű“š

ǐǐǏǍLJ (NJ) ljnjǍǐNJLJnjóLJǍƶƤưŤ ǐǐǏǍLJ (Njǐ) LJNjǏǐǐǍǐƮɆśŞƾƳ ǐǐǏǍLJ (NJ) ljnjǍǎǐǏLJſȌƣ D.M.C NjǐLjǍǍǏɅťƁǡƥƽŷƸƈ Web:www.ertebat.ae

Email:ertebat@ertebat.ae To contact us in english please call : +971 (4) 367 04 16 +971 (50) 1590070 ŰŮ®8‚8k¡Ŧ"®žsŸſsű®àà Űs’¡‚_‘©ƁŦŶs7ŰŦ’¡‚àà_ ’ Ɓ’7k ĄsűƁŰŰŮƁ€àà s®®‚ƀ€ü8ũŦŰsŦ~bàà

ƀ€ü8ũŦŰsŦŰŮƁĚsŸ’=àà>ưƮ/ƮƮƮVŦ‚©ŰŮ’8f‚’7kàà ’¡‚àà_ŋ‚Ŷs7ŰŦ’i<’¥k¡Ŧ’‚c»Ůقààœ©Š¡ű“®‚ Ŵ“` ŰŮ‚ s‘¡Ŧ‚sk€àà s7©®se©i7Ɓ®sàà ŰŸ´ Ŧ ƀ€lŦŰ®8©“;>’“œ¦©ũs¡“8üƁtsbvsŦƁvü s€8 Ŧƒ©€kjŰŦƁƒ¡ƒſs¢€kŦ“ ’©i¹űŦ#v>©Ɓƀٓ7ŰŦŮ ſsűs s¡†= sƀ€àà ūŰŮtsbűŦĄŰƁƀ‚lűŦ7ŮŰŦŮ Ż“g’©i¹#€©¡s‚ũۓ_ŮۓŴ“` ŰŮv©´ts ®¤¹ƁĚsŸ’“¢‚€ s®ŷ“füŶs7ŰŦv¹‚ ‚ sĄŦ‚ ƁŸ“kP‚àà sűŦű“< ŦſƁ€sŬ‚ ƁtsbűŦĄŰŦقàà #v‚¢€Ŧ“ ŰŦ‚®“sقœ©žvCŒi=8

ƴ ƯƳ

ũ‚slƁsl8¹‚ v7ۓŦƁĄƁsŮĄ´¹Ɓ

ƱƱ

®¥sۓŦƁ® ‚s>ũs€

ƱƳ

®i ŦŮſsji7Ɓ®k©¡ƒũs€

ġư

®ü¡‚fƁ®8>¡Ű“ũs€

ġƴ

ő´Ŧ

Ģģ

ƁŰٓ ũs€ Ɓ©7“ŦƀŰsŦ

Ģƴ

sĄ€kűs©

ģư

‚“©¤s¹ƁƀŰŦ“st`»¡s“

ģġ

³s¹gƁjƁĄ€k’8>

ģƲ

³s¹ųƁ‚

ƲƯ

ƀsœ_¡ŦŰš

Ʋƴ

ſŦۓ8 Ű

ƳĢ

s_‚¡s

ƳƳ

facebook.com/ertebatpublishing


ƲġġƀŰsj "ƯƱƴƯ‚©Ʊ»’àà7k Ɵ8_Žs

®Ů®Űs¡űĄŦƒ¡ƁŰƁ€

Ưư ưƴ ƱƲ

ƁŽƒkƀŰsŦŮŦŮŰŦ‚’¡ŦŰŦ‚ŶƁ‚_ Ż‚Ɓŧšŧs>ũۓ

s¥¡‚švƁŮ®78¹ƀűsŦžƁƒ

®Ŧ‚¡ŦŸs7Ŧ’žŦũ³“`üųƁ‚vl

ŰŮſslū‚‘¡‚€kiv s

ƀs’

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

Saturday , 23 June 2012 , Issue 744 , 8th Year Tel: +971 4 367 04 16 - 17

Ertebat Issue 744  

Ertebat Magazine Issue 744