Page 1

7ja`HiZVb6jidXaVkZh

AVWdgVidgnHX^Zci^Ã’XA^cZ


7ja`HiZVb6jidXaVkZh[dgA^[ZHX^ZcXZh I]ZWja`VjidXaVkZa^cZ^hYZh^\cZY[dgi]ZhiZg^a^oVi^dcd[aVWdgVidgnegdYjXihVcY^chigjbZcih ^cXajY^c\XV\Zh!gVX`h!\aVhhlVgZVcYWZYY^c\jhZY^ci]ZVc^bVaXVgZbVg`Zi#I]ZVjidXaVkZh ]VkZegZVcYedhikVXjjbXVeVW^a^i^Zh#6l^YZgVc\Zd[h^oZhVcYje\gVYZhVgZVkV^aVWaZidbZZi i]ZZkZg"\gdl^c\YZbVcYhd[idYVnÉhgZhZVgX][VX^a^i^Zh#I]ZVjidXaVkZ^hbVcj[VXijgZYjh^c\ gZa^VWaZ!]^\]\gVYZ!hVc^iVgncdc"egdeg^ZiVgnXdbedcZcih#

AVWdgVidgnHX^Zci^ÒXA^cZ

'


7ja`HiZVb6jidXaVkZh

6;aZm^WaZGVc\Zd[BdYZah IjiicVjZgd[[ZghVkVg^Zind[Óddgdge^ibdjciZYVjidXaVkZhWj^aiid]^\]hiVcYVgYhidbZZindjgcZZYh#

;addgBdjciZY BdYZa

8]VbWZg9^bZch^dch XbLm=m9

KdajbZ A^iZg

(+)-*(

.'m&''m&(+

&*%%

(+)-+%

.'m&''m&*&

&,%%

(+)-,'

.'m&''m&-'

'%%%

(+)-&))

.'m&''m(+(

)%%%

BdYZa

8]VbWZg9^bZch^dch XbLm=m9

KdajbZ A^iZg

(++'+%

.'m&*-m&*'

''%%

(*-+-+

.%m''%m'&-#*

)(%%

)'-+-+

&%,m''%m'&-#*

*&%%

).-+-+

&'*m''%m'&-#*

+%%%

,'-+-+

&-(m''%m'&.#*

--%%

E^iBdjciZY

8]VbWZg I]ZX]VbWZg^hXdchigjXiZY[gdbYjgVWaZ6>H>(&+A\gVYZhiV^caZhh hiZZabViZg^Va#I]ZWja`VjidXaVkZbdYZah]VkZ[jaan_VX`ZiZY X]VbWZghgVc\^c\^ckdajbZ[gdb'%%%id-,'%a^iZgh#8]VbWZgh XVcVahdWZXjhidbWj^aiidhj^iheZX^ÒXZcY"jhZggZfj^gZbZcih#I]Z ^ccZgX]VbWZglVaahjg[VXZ]VhVh]^cneda^h]ZYÒc^h]l^i]VcGV kVajZ¦%!-©b#I]ZWja`VjidXaVkZhVgZYZh^\cZYidVXXdbbdYViZ VcnadVYi]Vi]VhidWZhiZg^a^oZY#HbVaa^iZbhbVnWZeaVXZYdc heZX^VaanYZh^\cZYigdaaZnhVcYgVX`h#

9ddg :VX]bdYZa^hVkV^aVWaZ^cZ^i]Zgh^c\aZdgYdjWaZYddgXdcÒ\jgVi^dc# I]ZYddghVgZVjidbVi^X]dg^odciVaha^Y^c\YddghVcYVgZdeZgViZY

WnVecZjbVi^XYddgbZX]Vc^hb#I]ZYddg^hXdchigjXiZY[gdb 6>H>(&+A\gVYZhiV^caZhhhiZZai]Viegdk^YZhbVm^bjbgZa^VW^a^in VcYb^c^bjbbV^ciZcVcXZ#I]ZYddgXadhjgZ^hhZXjgZYWnbZVch d[V]^\]\gVYZh^a^XdcegdÒaZi]Vi^h[dgXZYV\V^chii]ZYddgWn XdbegZhhZYV^g#

9ddgHV[Zin 6aaYddghVgZYZh^\cZYl^i]VcjbWZgd[hV[Zin[ZVijgZh/ ™CdYddgl^aadeZc^[i]ZgZ^hhi^aaegZhhjgZ^ci]ZX]VbWZg ™CdYddgl^aadeZc^[i]ZX]VbWZgdgadVYiZbeZgVijgZ^hidd]^\] ™>cVYdjWaZYddghnhiZb^i^h^bedhh^WaZiddeZcildYddgh  h^bjaiVcZdjhan ™9jg^c\YddgXadh^c\!i]ZYddgl^aadeZc^bbZY^ViZan^[VcdW_ZXi ^hYZiZXiZY^c[gdcid[^i

(


6YkVcXZYHiZg^a^oVi^dc8nXaZh[dg9^kZghZAdVYIneZh I]ZVjidXaVkZ^hegdk^YZYl^i]jeid'%egd\gVbhid]VcYaZVl^YZgVc\Zd[adVYineZh/ ™8V\Zh!WZYY^c\VcY[ZZY ™A^fj^Yh!cdc"edgdjh\ddYh!edgdjhadVYhVcYbZY^V^cXadhZYkZciZY\aVhh ™IldiZhiXnXaZh/7dl^Z9^X`VcYKVXjjbAZV`iZhi 6aaegd\gVbhVgZ[jaanXjhidb^oVWaZidhj^ii]ZheZX^ÒXcZZYhVcYgZfj^gZbZcihd[i]ZZcYjhZg#

EgZkVXjjb8nXaZ

HigZVb^c\HiZVb8nXaZ&%*•8

I]ZegZkVXjjbXnXaZ^h[VhiVcYZ[[ZXi^kZidgZbdkZV^g[gdbi]Z X]VbWZgVcYadVY!Zchjg^c\\ddYhiZVbeZcZigVi^dc#I]ZkVXjjb hnhiZbjhZhZ^i]ZgVlViZgg^c\kVXjjbejbedgVcZ_ZXidgid ZmigVXiV^g[gdbi]ZX]VbWZg#

AdliZbeZgVijgZhVc^iVi^dcXnXaZhZiVi&%*•8#I]^hXnXaZ^h\ZcZgVaan jhZY[dgbZai^c\V\Vg^caVWdgVidgnZck^gdcbZcih#HiZVb^hVaadlZY idZciZgi]ZX]VbWZgVcYi]Z[VhiZm]VjhikVakZ^hdeZcZYidVaadl hiZVbidÓdldkZgi]ZXdciZcihd[i]Zjc^i#

<gVk^in8nXaZ

7^d"=VoVgY8nXaZ

Cdc"edgdjh\ddYh!a^fj^YhVcYbZY^V^cXadhZYkZciZY\aVhh XdciV^cZghVgZhj^iVWaZidWZhiZg^a^oZYWnV\gVk^inXnXaZ#I]Z\gVk^in XnXaZjhZhi]Z\gVk^inY^heaVXZbZciV^ggZbdkVaeg^cX^eaZ#

IjiicVjZgVjidXaVkZhXVcWZXjhidb^oZYidbZZii]ZheZX^Ã&#x2019;X gZfj^gZbZcihd[aVWdgVidg^ZhXaVhh^Ã&#x2019;ZYVh7HA($)l]ZgZ]Vgb[ja eVi]d\ZchVcYk^gjhZhi]ViaZVkZi]ZVjidXaVkZeg^dgidY^hedhVa bjhiWZ[jaanhiZg^a^oZY#I]Zi]ZgbVaZ[Ã&#x201C;jZcihiZg^a^oVi^dcXnXaZl^aa hiZg^a^oZX]VbWZgV^gVcYlVhiZlViZgeg^dgidi]Z^ggZaZVhZ^cid i]ZYgV^c# 6hVcVaiZgcVi^kZlZd[[ZgVcVWhdajiZÃ&#x2019;aiZg^ci]ZV^ggZbdkVa hnhiZb#I]ZÃ&#x2019;aiZg^hhiZg^a^oZYYjg^c\i]ZegdXZhhVcYi]ZXdcYZchViZ gZbV^ch^ci]ZX]VbWZgVcY^hgZaZVhZYV[iZg[jaahiZg^a^oVi^dc#

; 8nXaZ °

; XdcigdaZcVWaZhgZYjXZYbZY^VZmedhjgZid]^\]iZbeZgVijgZh ° i]ZgZWngZYjX^c\XnXaZi^bZVcYegZkZci^c\YVbV\ZidiZbeZgVijgZ hZch^i^kZbZY^V#I]ZZmedhjgZi^bZbZVhjgZ^hXVaXjaViZYjh^c\ Va\dg^i]bWVhZYhd[ilVgZ[gdbi]Zi^bZi]ZiZbeZgVijgZhZchdg ^ci]ZadVY]VhgZVX]ZYVegZYZiZgb^cZYhZied^cijci^ai]ZZcYd[ i]ZhiZg^a^oVi^dchiV\Z#

)


7ja`HiZVb6jidXaVkZh

7^d"H]^ZaY 7^d"H]^ZaY;gVbZDei^dc I]ZIjiicVjZgW^d"h]^ZaY[gVbZbZZihi]Z7HA'W^d"hV[ZinaZkZa#I]Z VjidXaVkZ^hhjggdjcYZYWnV[gVbZi]VihZgkZhVhVeaVXZ]daYZg[dg VXgdhh"XdciVb^cVi^dchZVabVYZd[CZdegZcZh]ZZi#I]ZCZdegZcZ h]ZZi^heaVXZYWZilZZci]Z[gVbZVcYlVaaVih^iZ#

7^d"H]^ZaY7Vgg^ZgHnhiZbDei^dc I]ZIjiicVjZgW^d"h]^ZaYhnhiZbbZZih7HA(VcY7HA)W^d"hV[Zin aZkZahjh^c\VlVaahZVaineZ(# ™?VX`Zi;gVbZ"I]^hhnhiZb^cXajYZhV[jaanlZaYZYbZiVahig^e hjggdjcY^c\i]Z_VX`Zi#>i^hZfj^eeZYl^i]i]gZVYZYhijYh!XdjciZg eaViZ!cjihVcYcZXZhhVgneVhhi]gdj\]Òii^c\h[dgl^g^c\dgijWZ eVi]h# ™LVaa;gVbZ"I]Z[gVbZ^hVcX]dgZYidVXdcXgZiZlVaa#HijYh! XdjciZgeaViZ!cjihVcYcZdegZcZh]ZZihVgZjhZYidhZVai]Z \VeWZilZZci]ZlVaaVcYi]Z[gVbZ#

8dbedcZcih HiZVbHjeean I]ZVjidXaVkZjhZhhVijgViZYhiZVbVhi]ZhiZg^a^oVi^dcV\Zci#I]Z hiZVbXVcWZhjeea^ZYidi]ZVjidXaVkZ[gdbi]ZWj^aY^c\ÉhXZcigVa hdjgXZ!VhiVcY"VadcZ\ZcZgVidg!dgVhiZVb"id"hiZVb\ZcZgVidg#

6^gGZbdkVaBZi]dY IjiicVjZgÉhhiZg^a^oVi^dcbZi]dYhjWhiVci^Vaanh]dgiZchXnXaZi^bZh# 6^ggZbdkVa^hVX]^ZkZYWnZkVXjVi^c\V^g[gdbi]ZX]VbWZgl^i]V a^fj^Yg^c\kVXjjbejbe0XdbW^cZYl^i]hiZVbejah^c\#

E^e^c\ I]Ze^eZhVcYÒii^c\hVgZXdchigjXiZY[gdbhiV^caZhhhiZZaVcYWgVhh# EcZjbVi^XVaandeZgViZYkVakZhh^\c^ÒXVciangZYjXZbV^ciZcVcXZ VcYYdlci^bZ#6>H>(&+A\gVYZhiV^caZhhhiZZae^e^c\!Òii^c\h!VcY XdbedcZcihVgZVkV^aVWaZ[dgXaZVchiZVbVeea^XVi^dch#=^\]fjVa^in hiZVbXVcWZjhZY[dgi^hhjZXjaijgZldg`!hiZg^aZlViZgegZeVgVi^dc VcYdi]ZgheZX^VaegdXZhhZh#

*


9dXjbZciVi^dcVcY8dcigda I]ZjhZgXVcjhZZ^i]Zgi]ZXaVhh^X86I'%%,XdcigdaeVcZadgi]Z dei^dcVaVYkVcXZYidjX]hXgZZceVcZal^i]Vhde]^hi^XViZYjhZg" [g^ZcYanEA8XdcigdahnhiZbWVhZYdci]Z6aaZc7gVYaZnœeaVi[dgb#6 hZa["Y^V\cdhi^XhnhiZbegdk^YZhbZhhV\ZhVcYVaZgihi]ViVgZXaZVgan Y^heaVnZY#I]ZA89Y^heaVnhXdchiVciXnXaZeVgVbZiZggZVYdjihVcY XnXaZegd\gZhh^c[dgbVi^dc#9djWaZYddgVjidXaVkZhXVcWZegdk^YZY l^i]b^c^bVadg[jaaXdcigdaXVeVW^a^i^Zhdci]ZjcadVY^c\h^YZ#

H8696Hd[ilVgZ I]ZH8696Hd[ilVgZegdk^YZhV[jaanE8"XdcigdaaZYXdbbjc^XVi^dch hnhiZb#I]ZH8696hd[ilVgZVaadlhXdbeaZiZXdcigdaVcYbdc^idg^c\d[ jeidZ^\]iVjidXaVkZh#I]Zhd[ilVgZgZig^ZkZh^c[dgbVi^dc!eg^cihYViV dceVeZg!VcYY^heaVnhgZVa"i^bZYViV^c\gVe]hVcYiVWaZhdchXgZZc#

Eg^ciZg ;dgVXaZVgVcYXdcX^hZYdXjbZciVi^dcd[i]ZhiZg^a^oVi^dcegdXZhh! i]ZXdcigdajc^i^hegdk^YZYl^i]VWj^ai"^ceg^ciZg#I]^hegdk^YZh gZVa"i^bZXnXaZYViV^cXajY^c\i]ZegZhhjgZ!iZbeZgVijgZ!X]Vc\Z d[e]VhZ!VaVgbhVcYVhjbbVgnVii]ZZcYd[i]ZXnXaZ#

KVa^YVi^dcEVX`V\Zh IjiicVjZgegdk^YZhdjgXjhidbZghl^i]hZgk^XZhid]ZaeZmeZY^iZi]Z kVa^YVi^dcVcYXdbb^hh^dc^c\d[ndjgZfj^ebZci!^cXajY^c\/ ™;VXidgn6XXZeiVcXZIZhi^c\;6I ™H^iZ6XXZeiVcXZIZhi^c\H6I

HiVcYVgYh Djg]^\]fjVa^ingZhZVgX]aVWdgVidgnVjidXaVkZhVgZYZh^\cZYid Xdbeanl^i]i]Zhig^XiZhi^ciZgcVi^dcVaY^gZXi^kZhVcYhiVcYVgYh^c VaaVheZXihd[i]ZVc^bVaXVgZbVg`Zi#

HiVcYVgYhVcYXdYZh IjiicVjZgegdYjXihbZZii]Z[daadl^c\egdk^h^dchVcYhiVcYVgYh/ :jgdeZ/ ™:C'-*[dgAVg\Z6jidXaVkZh ™9>C*-.*&HiZVbHiZg^a^oZgh[dgAVWdgVidgnJhZ JH6/ ™HI-Ä=dhe^iVaHiZg^a^oZgh 9^gZXi^kZh<j^YZa^cZh/ ™BZY^XVa9Zk^XZ9^gZXi^kZÄB99.($)'::8l^aaWZ  gZeaVXZYWnB99'%%,$), ™EgZhhjgZ:fj^ebZci9^gZXi^kZhÄE:9.,$'(::8 ™AdlKdaiV\Z9^gZXi^kZÄ,($'(::8 ™:B89^gZXi^kZ-.$((+ ™L::Gd=H9^gZXi^kZhÄ'%%'$.*!.+

+

HV[ZinVcY:B8HiVcYVgYh/ ™>:8$JA$:C+&%&%"& ™>:8$:C+&%&%"'"%)% ™:C+&('+ ™>ciZgcVi^dcVaEgdiZXi^dcAZkZa>Em) EgZhhjgZKZhhZaVcYHiZVb<ZcZgVidg8dchigjXi^dcHiVcYVgYh/ ™6HB:8dYZ!HZXi^dcK>>>!9^k^h^dc&!jcÒgZY  egZhhjgZkZhhZah ™6HB:8dYZ!HZXi^dc>![dgWd^aZgh ™:C&())*[dgEgZhhjgZkZhhZah <ddYEgVXi^XZHiVcYVgYh/ ™>HD&,++*"&gZeaVX^c\>HD&(+-(VcY>HD&&&() ™HI,.gZeaVX^c\HI)+VcYHI)' FjVa^inHnhiZbHiVcYVgYh/ ™>HD.%%&/'%%-FjVa^inHnhiZbh ™>HD&()-*/'%%(FjVa^inHnhiZbh[dgBZY^XVa9Zk^XZh ™'&8;G-'%


7ja`HiZVb6jidXaVkZh

6YY^i^dcVaDei^dch GI9AdVYEgdWZ$EI&%%Dei^dc >cVYY^i^dcidi]Zdi]ZgiZbeZgVijgZhZchdgh^ci]ZVjidXaVkZ!VcjbWZgd[dei^dcVaĂ&#x201C;Zm^WaZEI&%%iZbeZgVijgZhZchdghXVcWZegdk^YZY idbdc^idgadVYiZbeZgVijgZ^ci]ZX]VbWZg!eVgi^XjaVganjhZ[jal^i]hZch^i^kZa^fj^YadVYhl]^X]gZfj^gZegZX^hZiZbeZgVijgZXdcigda#

AdVY^c\:fj^ebZci 6aaIjiicVjZgadVY^c\Zfj^ebZci^hbVcj[VXijgZY[gdb6>H>(&+AhiV^caZhhhiZZabViZg^Va#6aaWja`h^oZ VjidXaVkZhXVcWZegdk^YZYl^i]/ Â&#x2122;IgVch[Zg8Vgg^V\Z"jhZh]ZVknYjingZkdak^c\l]ZZahXVhidghidbVm^b^oZbdW^a^in^ca^b^iZYheVXZ! VcYl]ZZaWgV`ZhidegZkZcigdaa^c\#I]ZgZ^hVadX`idegZkZcii]ZadVY^c\XVgi[gdbha^Y^c\# Â&#x2122;;addgAdVY^c\8Vgi"e^ibdjciZYWja`bdYZahXVcWZXdcĂ&#x2019;\jgZYl^i]VadVY^c\XVgi!Za^b^cVi^c\ i]ZcZZY[dgVigVch[ZgXVgg^V\Z#

AdVY^c\8VgiIgVch[Zg8Vgg^V\Z

=:E66^g;^aiZgHiZg^a^oVi^dc8nXaZDei^dc

BdYZb

6hVc^iVgn=:E6V^gĂ&#x2019;aiZgegdk^YZhVcVYY^i^dcVaaZkZad[hZXjg^in# I]ZĂ&#x2019;aiZgXVgig^Y\Z^hĂ&#x2019;iiZY^cVhiV^caZhhhiZZa]djh^c\VcYXVcWZ eZg^dY^XVaanhiZg^a^oZYWni]ZVjidXaVkZ#

>cdgYZgidhjeedgiadc\Y^hiVcXZhZgk^XZVcYigdjWaZh]ddi^c\!i]Z VjidXaVkZXVcWZhjeea^ZYl^i]VWj^ai"^cbdYZb#I]^h^hdcan VkV^aVWaZl^i]i]Z6aaZc7gVYaZnÂ&#x153;WVhZYXdcigdahnhiZb#

8dbbjc^XVi^dc

Di]ZgDei^dch

GH'('$)-*Xdbbjc^XVi^dcedgihVgZVkV^aVWaZidbZZindjg Xdbbjc^XVi^dchVcYbdc^idg^c\cZZYh#

Ă&#x2022;HZ^hb^XGZhigV^cih Ă&#x2022;6jidbVi^XJi^a^inHiVgije$H]jiYdlc Ă&#x2022;LViZgHVk^c\HnhiZb

,


NdjgHiZg^a^oVi^dc>c[ZXi^dc8dcigdaEVgicZgh 8dbeVcnEgdĂ&#x2019;aZ ;dg dkZg -% nZVgh! IjiicVjZgĂ&#x2030;h hiZg^a^oVi^dc VcY ^c[ZXi^dc Xdcigda egdYjXih ]VkZ WZZc igjhiZY Wn ]dhe^iVah! jc^kZgh^i^Zh! gZhZVgX] ^chi^ijiZh! Xa^c^Xh VcY aVWdgVidg^Zh i]gdj\]dji i]Z ldgaY# Hjeean^c\ V gVc\Z d[ ide"fjVa^in egdYjXih id dkZg &%% Xdjcig^Zh! IjiicVjZg ]Vh ZVgcZY \adWVa gZXd\c^i^dc Vh V aZVYZg ^c hiZg^a^oVi^dc VcY ^c[ZXi^dcXdcigda# <adWVaEVgicZgh]^eh 6i IjiicVjZg lZ [ZZa i]Vi Wjh^cZhh bZVch eZdeaZ YZVa^c\ l^i] eZdeaZ# LZ eg^YZ djghZakZh dc djg gZejiVi^dc [dg i]Z adc\"aVhi^c\ gZaVi^dch]^eh lZ ]VkZ l^i] djg XjhidbZgh!heVcc^c\dkZgYZXVYZhVcYY^hiVcXZhVcYWj^aidcXdbb^ibZciVcYigjhi#

 Djg;aZm^W^a^in>hNdjg6YkVciV\Z 7ZndcY djg jcbViX]ZY gVc\Z d[ egdYjXih! lZ Vahd bVcV\Z XdbeaZiZ ijgc`Zn hdaji^dch! ^cXajY^c\ eaVcc^c\! YZh^\c VcY ^chiVaaVi^dc d[ Zfj^ebZci! Vh lZaa Vh XdchjaiVi^dcVcY[ZVh^W^a^inhijY^Zh![dgegd_ZXihd[Vaah^oZh#

BdgZ[gdbIjiicVjZg/ ;ZVijg^c\IjiicVjZgUhgVc\Zd[XaZVc^c\!Y^h^c[ZXi^dcVcYhiZg^a^oVi^dchdaji^dch

I"BVmA^cZd[AVg\ZHiZg^a^oZgh

LVh]ZgY^h^c[ZXidgh[dg ]dhe^iVahVcYaVWdgVidg^Zh

AVWdgVidgnVjidXaVkZhgVc\^c\ ^ch^oZVcYVeea^XVi^dc

EgZedhikVXjjbiVWaZide hiZg^a^oZghYZh^\cZYideZg[dgb XaVhh7XnXaZh

AVWdgVidgnHX^Zci^Ă&#x2019;XA^cZ

>ciZgcVi^dcVaHVaZhVcYBVg`Zi^c\ :"bV^a/^c[d5ijiicVjZg"]f#Xdb lll#ijiicVjZg#Xdb

IjiicVjZgJH68d# '*EdlZg9g^kZ! =VjeeVj\Z!CN&&,-IZa/ -%%+')*-(+! +(&,(,)-*%;Vm/ +(&,(,%,'% :"bV^a/^c[d5ijiicVjZgJH6#Xdb

9^hig^WjiZYWn/

217142066 217145674

info@ert.pt www.ERT.pt Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 5, Cave Drt. P2845-387 Amora Portugal

AIG((%"%%+'$7JA@$K"($%-#&&

IjiicVjZg:jgdeZW#k# EVVgYZlZ^YZ(+!)-'):=! E#D#7#,&.&!)-%%<97gZYV I]ZCZi]ZgaVcYh IZa/ (&%,+*)'(*&%;Vm/ (&%,+*)'(*)% :"bV^a/^c[d5ijiicVjZg#ca

Tuttnauer - Bulk Autoclaves  
Tuttnauer - Bulk Autoclaves