Page 1

100 år i Paradis ÅRSRAPPORT 2017 STAVANGER MOTORBÅTFORENING

1


100 ĂĽr i Paradis

Les og se mer pĂĽ side 16

2


Stavanger Motorbåtforening (SMBF) er en servicestasjon for 2322 båtinteresserte medlemmer. Båtforeningen ble stiftet i 1918. Gjennom årene har virksomheten vokst frem på initiativ og en betydelig innsatsvilje fra frivillige dugnadsytere i styret og blant medlemsmassen. I dag disponerer vi totalt 1135 båtplasser i Hillevågsvannet.

MÅL FOR STAVANGER MOTORBÅTFORENING: - Å VÆRE DEN BESTE HAVNEN I NORGE - Å HA DET BESTE UTSTYRET TILGJENGELIG FOR MEDLEMMENE - Å VÆRE ET GODT EKSEMPEL FOR ANDRE BÅTHAVNER

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 100. ordinære generalforsamling.

TID : TIRSDAG 24. APRIL 2018 KLOKKEN 19:00. STED : STAVANGER MOTORBÅTFORENINGS LOKALER VED HILLEVÅGSVANNET. FORSLAG TIL DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder. 2. Valg av ordstyrer. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2017. 5. Fastsetting av medlemskontingent og årsavgift for 2018. 6. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2018. 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret samt medlemmer til valgkomiteen. Styrets årsberetning og forslag til regnskap for 2017, medlemskontigent og årsavgift for 2018 samt budsjett og handlingsplan for 2018, fremgår på de følgende sider. Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen på valg, fremgår av styrets årsberetning og valgkomiteen presenterer sin innstilling i generalforsamlingen. Styrets årsberetning og regnskap for 2017 vil kun bli gjennomgått i hovedtrekk under møtet. Vi ber derfor medlemmene om å lese grundig gjennom årsberetningen og regnskapet på forhånd. Velkommen til en konstruktiv og trivelig generalforsamling.

Hilsen Helge Skåden Styreleder

3


STYRETS ÅRSBERETNING 2017:

Ettersom foreningen ikke plikter å avgi årsberetning iht.Regnskapsloven, påpekes at nærværende årsberetning ikke tar sikte på å oppfylle innholdskravene iht. Regnskaps-loven § 3-3a og årsberetningen er ikke revidert.

STYRET Foreningens styre i perioden 25. april 2017 til 24. april 2018:

Foreningen driver ikke forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Styrets leder

Helge Skåden

Nestleder

Laila Ø. Thu

Styremedlem

Torstein Aasland

(På valg)

Styremedlem

Arne Idsøe

(På valg)

Styremedlem

Tore J. Aastrand

Varamedlem

Trygve Lunde

Varamedlem

Reid Fiskaa

Drift av havn, slipp og marina kan påvirke det ytre miljø i form av restavfall fra medlemsbåter og fjerning av bunnstoff og oljesøl ved spyling av båter. Foreningen har imdilertid etablert godkjent anlegg for mottak av restavfall og avfallssortering samt spylergraver med oppsamlingskummer. Påvirkningen av det ytre miljø, som følge av foreningens drift, anses på denne bakgrunn ubetydelig. Styret søker også løpende å finne frem til aktuelle tiltak egnet til ytterligere å redusere driftens påvirkning av det ytre miljø.

(På valg)

(På valg)

Styret har i 2017 avholdt 4 styremøter.

VALGKOMITEEN BESTÅR AV Atle Moen Lars A. Nilsen

(På valg)

Reid Fiskaa (På valg)

VIRKSOMHET, MEDLEMMER OG BÅTPLASSER Stavanger Motorbåtforening drifter båthavn i Hillevågsvannet i Stavanger med tilhørende slipp og marina. Pr. 31.12.17 hadde SMBF 2322 medlemmer, en nedgang på 44 fra 31.12.16. Av disse hadde 1135 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1187.Det var ingen ledige båtplasser. Det ble tildelt 60 båtplasser i 2017, 8 flere enn i 2016. OVERORDNET DRIFT OG ADMINISTRASJON Administrasjonen bestod av fire årsverk, tre menn og en kvinne. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak vedrørende likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt. 4

Vårt mål er å være den beste havnen i Norge, med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen. I året som har gått, har vi utført utskiftninger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2017, og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor. Vi har også montert redningsstiger og brannslukkingsapparater på flytebryggene og langs land. Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av 2017.

TILTAK UNDER HANDLINGSPLANEN 2017: NY OPPTREKKSTRALLE PÅ SLIPPEN Ny opptrekkstralle er konstruert og montert på slippen. Denne fungerer veldig bra etter en del finjusteringer. NYTT GULV ( FLISER ) I SELSKAPSLOKALET Nye fliser er lagt på gulvet i selskapslokalet. Vi er veldig fornøyde med resultatet og leietakerne kommer med fine tilbakemeldinger. Vellykket tiltak.


KRANKURS Krankurset er foreløpig lagt på is da nyansatt innehar dette. NYTT MEDLEMSREGISTER MÅ ETABLERES Dette er på gang. Det viser seg at det ikke er så enkelt å finne et medlemsregister som fungerer som vi ønsker. Dette vil vi bruke mer tid på, men regner med at vi skal lande på noe i løpet av inneværende år. FULLSTENDIG INN – OG UTVENDIG KONTROLL AV BENSIN – OG DIESELTANKER DA DISSE NÅ HAR PASSERT 30 ÅR. (PÅLAGT AV MYNDIGHETENE) Fullstendig kontroll er utført, og tilstanden til tankene våre er tilfredsstillende. Tankene er montert inne i lukket tankrom og blir ikke utsatt for ytre påvirkninger som temperatursvingninger og fukt. Disse blir også jevnlig ettersett da de er lett tilgjengelige. DIVERSE UTVENDIG VEDLIKEHOLD AV KLUBBHUS OG GJERDER. (MALINGSARBEIDER OG RENGJØRING AV TAK ) Pga. dårlig vær i sommer ble det ikke utført så mye malingsarbeider som vi ønsket, men taket ble høytrykkspylt og resultatet ble bra. Det ble leid inn stor lift og jobben tok flere dager. Det ble også mye rengjøring som følge av dette. LØPENDE VEDLIKEHOLD AV HAVNEN Diverse utskifting av utriggere på jernbanesiden. Kontroll og utskifting av enkelte bryggelodd. Oppstramming av bryggefortøyninger mot land og justering av landganger. Fjerning av gamle utrangerte fortøyninger rundt om i havnen. Reparert vannlekkasje i hovedvannledning mellom Båtsmann og G-bryggen. Byttet ut nummerskilt der disse var falmet bort. Ellers vanlig vedlikehold og opprydding i foreningens område.

STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2018: Styrets forslag til budsjett for Stavanger Motorbåtforening for 2018 fremgår på de følgende sider og er ikke revidert. Styret foreslår følgende handlingsplan for 2018 : • • • • •

• • • • • •

Skifte ut stolene i selskapslokalet Skifte ut dobbel terrassedør i selskapslokalet. Må ha rømningsvei funksjon. Skifte ut 50 utriggere på jernbanesiden. Montere lydhimling i selskapslokalet. (Miljømidler, søknad godkjent.) Innkjøp av aktive høyttalere til selskapslokalet. (De fleste bruker i dag smart telefon eller i-pad for avspilling av musikk.) Forlenge søndre slipp pir. (Miljømidler, søknad godkjent. Byggesøknad også godkjent.) Bytte sikringsskap Båtsmann. (Miljømidler. Søknad godkjent.) Fortsette arbeidet med nytt medlemsregister. (Tidkrevende da dette må passe foreningens krav.) Maling av klubbhus utvendig. Utrede og iverksette aktuelle tiltak for å redusere økende problem med «krypstrøm» i havnen. Løpende vedlikehold av havnen. STAVANGER 16. FEBRUAR 2018

STYRETS FORSLAG TIL REGNSKAP FOR 2017: Helge Skåden, styreleder Styrets forslag til regnskap for Stavanger Motorbåtforening for 2017 fremgår på de følgende sider. Regnskapet er gjort opp med et samlet overskudd for foreningen og marina på kr. 202.718,- som foreslås disponert til egenkapital.

Torstein Aasland

Det er utbetalt honorar på kr. 8.000,- til hvert av styrets medlemmer. Regnskapet er revidert av PricewaterhouseCoopers A/S, som mottar honorar etter regning.

Laila Øvrebø Thu

Det vises til egen revisjonsberetning på de følgende sider.

Arne Idsøe

Tore J. Aastrand

Gro Hamre, daglig leder 5


ADMINISTRASJONEN INFORMERER:

100 ÅRS JUBILEUM

Stavanger Motorbåtforening ble stiftet i året 1918. I inneværende år, 2018, er det derfor duket for 100 års jubileum for foreningen og dens medlemmer. I forbindelse med dette, vil det bli en sammenkomst med servering for interesserte medlemmer i foreningens lokaler ved Hillevågsvannet torsdag den 30.08.18. På grunn av begrenset plass vil det bli bindende påmelding med en egenandel på kr 300,- pr. pers. Vi har plass til 100 mann og det blir «første mann til mølla» prinsippet. Påmelding til administrasjonen på telefon 51 50 55 50 eller E-post smbf@smbf.no Lenger bak i bladet finnes en del bilder fra foreningens historie og utvikling, som noen kanskje vil kjenne igjen.

MILJØMIDLER Som alle vet betales det årlig inn miljømidler fra medlemmene til båtforeningen via årsfakturaen. Disse miljømidlene går til diverse tiltak i foreningen som relateres til helse, miljø og sikkerhet. I året som gikk har disse miljømidlene gått til redningsstiger og brannslukkingsapparater på flytebryggene og langs land. Vi har også fått bygget om det ene toalettet til HC toalett. Dette er viktige tiltak i foreningen og ikke minst brannfaren i havnen må vi alle ta alvorlig. Tenk alltid sikkerhet når du ferdes i havnen eller i båten. Legg deg på minnet hvor redningsstiger er montert samt hvor du nærmest kan finne brannslukker hvis uhellet skulle være ute. Det er også lurt å gjøre seg kjent med om nabobåtene har badestige som kan benyttes. 6

SLIPPEN Den nye opptrekkstrallen på slippen har vi fått brukt og testet i året som har gått. Denne fungerer som forventet og vi har slippsatt totalt 440 båter denne sesongen. Dette tallet inkluderer 48 båter i vinteropplag. VIKTIG MELDING TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER Til slutt en viktig melding til alle våre medlemmer; Husk alltid å melde inn endring av viktig informasjon til administrasjonen. Dette gjelder spesielt E-post adr., telefonnummer og adresseendring. Det som også er viktig er å ha en kontaktperson i tillegg til deg selv hvis du for eksempel er mye ute og reiser eller er lite tilgjengelig av andre årsaker. NY BÅT PÅ BÅTPLASSEN Mange kjøper ny båt uten å melde dette inn til administrasjonen. Vi fører et medlems- og fartøyregister som vi aldri klarer å holde oppdatert hvis vi ikke får beskjed om hvilken båt som ligger på båtplassen. Dette er viktig informasjon for oss hvis vi skal få kontroll på privat utleie av båtplasser. Det er også et krav i båtforeningen at båten skal være registrert på det medlemmet som disponerer båtplassen. Her er det mye å ta tak i og adm. trenger hjelp av dere for å få dette på plass. Det er veldig frustrerende for dem som står på venteliste for å få båtplass, og betaler årlig for dette, at det er noen som «sniker» i køen ved å leie plass av medlemmer som ikke bruker plassen sin selv. Det er strengt forbudt å leie ut båtplass i følge båtforeningens vedtekter og havnebestemmelser. Vi vil intensivere kontrollen med at havnebestemmelsene følges på dette punkt. Utleie av båtplass i strid med vedtektene og havnebestemmelsene vil kunne føre til eksklusjon fra foreningen og tap av båtplass etter vedtak i styret.


SELSKAPSLOKALET Like populært som alltid, utleid stort sett hver helg hele året. Totalt i 2017 var det 4 helger som var ledige. Det går fortsatt i bryllup, konfirmasjon, merkedager og vennefester. Kurs for båtfolk går kontinuerlig i regi av Baatskolen Poseidon. Ledige datoer er oppdatert på våre hjemmesider ca et år frem i tid. www.smbf.no. HAVNEN Det har i årenes løp blitt skiftet ut mye utstyr i havnen. Dette gjelder spesielt brygger og utriggere. Dette utstyret må vi alle ta vare på for at det skal holde lengst mulig. Derfor er det foruroligende å se at flere borer og skrur i brygger og utriggere uten å tenke seg om. Bryter vi galvaniseringen begynner det fort å ruste og levetiden på utstyret senkes betraktelig. Vil med dette informere om at det absolutt ikke er tillatt å bore, skru eller på annen måte forringe utriggere og utstyr. STRØMTILKOPLING I HAVNEN For de medlemmene som har strømplass eller låner strømplass om vinteren, samt for båter som ligger i vinteropplag på land, gjelder visse regler; Maks strømuttak pr båt er 600 W. Det skal brukes godkjente kabler med spesifikasjon H07RNF 3x2,5 eller bedre. Kabler som ikke holder mål, vil

ved kontroll bli koplet fra strømnettet. Dette er tiltak vi ikke ønsker å gjennomføre, men da vi har en del problemer med både jordfeil via båter og økende tæring på propellere, drev og utenbordsmotorer, ser vi oss nødt til å gjøre dette. Sørg for at du har en godkjent / feilfri kabel så betyr dette ingenting for deg. Kabler må også etterses da vi ofte finner klem- og gnisseskader på disse. Enkelte kabler vi har beslaglagt, mangler punktvis fullstendig isolasjon. Dette er skremmende når disse kablene står tilkoplet strømnettet vårt, og til tider også ligger i sjøen. Pass derfor på at kabelen ligger slik at den ikke kommer i klem eller ligger og gnisser mot bevegelige deler på bryggen / utriggeren. Hjelp oss å avdekke slike hendelser, gi oss beskjed om du ser noe som ikke er forskriftsmessig. Vi tenker på alles sikkerhet. NY KORTLESER Sommeren 2017 bød på mye frustrasjon for noen av medlemmene våre når det gjaldt fylling av drivstoff på kveldstid. Problemet for disse var at kortleseren ute ikke fungerte og at de da ikke fikk fylt opp tankene sine. Dette er noe vi beklager. Det ble mye feilsøking som resulterte i at problemet kun ble knyttet til enkelte kortserier. Slike feil er kompliserte da de fleste kort fungerte som normalt mens andre bare ble avvist. Konklusjonen ble da at kortleseren måtte byttes ut (den skulle ikke byttes før 2021 ). Etter at den ble byttet, har vi ikke fått frustrerte meldinger om feil. Håper problemet er løst og at kommende sesong blir problemfri for dem som ble rammet.

FRU ENGEN Fru Engen, Gunhild Engen, Grand old Lady, foreningens første kvinnelige representant og første kvinnelige innehaver av båtførerbevis i Stavanger. Hun fikk sin første «båt» som 7-åring. Senere ble det andre båter, tidlig rodde hun til hytta på Litle Teistholmen, senere ble det åpen båt med påhengs. Hun hadde den gang båtplass på C-brygga, ble på 70-tallet utnevnt til æresmedlem, og fikk et vikingskip i gave fra båtforeningen. Dette var hun veldig stolt av. Siste gang hun var på Litle Teistholmen, 90 år gammel, ble hun fraktet med båt og båret opp til hytta i rullestol. Der satt hun og fulgte med på det som skjedde rundt henne. Hun var en åpen, frimodig, lite selvhøytidelig og fargerik dame som opplevde mye i løpet av sitt liv. Mange husker nok fremdeles damen med oppakningen på sykkelen på vei til båten og hytta. Fru Engen syklet faktisk til hun var 83 år, ingen bil der i gården. Hun døde i 1998, 92 år gammel.

7


RESULTATREGNSKAP STAVANGER MOTORBÅTFORENING 2017 Revidert 2017 VIRKELIG

Revidert 2016 VIRKELIG

5 525 901 5 402 656 1 317 616

5 733 043 5 424 954 1 342 706

12 246 173

12 500 703

4 920 385 2 541 157 1 013 517 3 661 857

5 129 590 2 806 648 944 668 3 824 112

12 486 000

12 136 916

12 705 018

-79 000

-102 000

109 257

-204 315

87 000 0

102 000 0

93 950 0

59 737 322

8 000

0

203 207

-144 900

Skattekostnad på ordinært resultat

0

0

489

11 577

ÅRSRESULTAT

0

0

202 718

-156 477

-202 718

156 477

202 718

-156 477

2017

2016

18 000 150 2 154 228 1 311 131 96 043

18 569 477 2 209 380 1 209 478 101 689

21 561 551

22 090 023

21 561 551

22 090 023

INNTEKTER Salgsinntekter Marina Medlemskontingenter Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen rentekostnad ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Urevidert 2018 BUDSJETT

Urevidert 2017 BUDSJETT

6 619 500 5 586 500 1 255 000

5 690 000 5 404 000 1 290 000

13 461 000

12 384 000

6 033 400 2 635 600 1 060 000 3 811 000

5 100 000 2 627 000 1 000 000 3 759 000

13 540 000

NOTE

6

3 1 3,6

2

DISPONERINGER Til/FRA egenkapital SUM DISPONERT

BALANSE STAVANGER MOTORBÅTFORENING 2017

EIENDELER

NOTE

ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Brygger og utriggere Marinastasjon Annen fast eiendom Inventar SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER

8

1


NOTE

2017

2016

8

485 038 86 499 19 051

458 759 81 432 35 856

105 549

117 287

11 633 317

10 110 438

SUM OMLØPSMIDLER

12 223 905

10 686 485

SUM EIENDELER

33 785 456

32 776 508

Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital

19 096 247

18 321 547

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

19 096 247

18 321 547

Opptjent egenkapital Egenkapital

13 176 282

12 973 564

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

13 176 282

12 973 564

32 272 529

31 295 111

395 696 489 159 820 956 922

285 726 11 576 127 782 1 056 312

SUM KORTSIKTIG GJELD

1 512 927

1 481 397

SUM GJELD

1 512 927

1 481 397

33 785 456

32 776 508

OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter o.l.

5,9

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL

SUM EGENKAPITAL

4

KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

2 6

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

STAVANGER 16. FEBRUAR 2018 STYRET I STAVANGER MOTORBÅTFORENING

Helge Skåden, styreleder

Arne Idsøe

Laila Øvrebø Thu

Torstein Aasland

Tore J. Aastrand

Gro Hamre, daglig leder

9


NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017

REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. SALGSINNTEKTER Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Medlemskontingenter inntektsføres årlig basert på fastsatt avgift og breddemeterpris for båtplass. Medlemsinnskudd inntektsføres ikke og ligger balanseført som annen innskutt egenkapital. KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

NEDSKRIVNING AV ANLEGGSMIDLER Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. VAREBEHOLDNINGER Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter gjennomsnittlig anskaffelseskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans SKATT Marinaen er skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

NOTE 1 - VARIGE DRIFTSMIDLER Brygger og utriggere Marinastasjon

Inventar

Arbeidsbåt

SUM

Anskaffelseskost 01.01.2017 Tilgang Avgang

23 747 794 281 834 0

3 033 909 0 0

1 742 805 187 460 0

547 400 15 751

204 313 0 0

29 276 221 485 045 0

ANSKAFFELSESKOST 31.12.2017

24 029 628

3 033 909

1 930 265

563 151

204 313

29 761 266

Akkumulerte avskrivninger 01.01 Årets ordinære avskrivninger Avgang

5 178 317 815 161 0

824 529 55 1520

533 327 85 807 0

445 711 21 397

204 313 0 0

7 186 197 1 013 517 0

AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER 31.12

6 029 478

879 681

619 134

467 108

204 313

8 199 714

18 000 150

2 154 228

1 311 131

96 043

0

21 561 551

851 161

55 152

85 807

21 397

0

1 013 517

BALANSEFØRT VERDI 31.12.2017 ÅRETS AVSKRIVNINGER

10

Annen fast eiendom


NOTE 2 - SKATTEKOSTNAD Marinaen er skattepliktig og det føres eget avdelingsregnskap for dette formål. Beregning av utsatt skatt:

2017

Midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring

0 0

GRUNNLAG UTSATT SKATTEFORDEL

0

UTSATT SKATTEFORDEL BALANSEFØRT

0

2016 0 0 0 0

Skattepliktig inntekt fremkommer slik: Resultat før skatter Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Anvendt underskudd til fremføring

1 389 -47 0 0

45 414 123 0 0

ÅRETS SKATTEPLIKTIG INNTEKT

1 342

45 537

Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt Avsatt beregnet formuesskatt

322 167

11 384 193

BETALBAR SKATT I BALANSEN

489

11 577

Betalbar skatt på årets resultat Formuesskatt for 2015 Endring utsatt skatt /utsatt skattefordel

322 167 0

11 384 193 0

ÅRETS TOTALE SKATTEKOSTNAD

489

11 577

Årets skattekostnad fremkommer slik:

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V.

Lønnskostnader:

2016

2016

Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser

2 131 934 316 930 56 050 36 243

2 146 695 301 371 50 427 308 155

SUM

2 541 157

2 806 648

5

5

Sysselsatte årsverk Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning oppfyller kravene i lov om tjenestepensjon.

11


NOTE 3 - fortsettelse Ytelser til ledende personer:

Daglig leder

Styret

558 800 11 210 8 617

56 000 0 0

2017

2016

Revisjon, inkl. bistand utarbeidelse av årsregnskap og lign. papirer Andre tjenester

33 263 21 000

32 153 48 500

SUM GODTGJØRELSE TIL REVISOR INKL. MVA

54 263

80 653

Annen innskutt egenkapital 18 321 547 774 700 0

Egenkapital 12 973 564 0 202 718

Sum 31 295 111 774 700 202 718

19 096 247

13 176 282

32 272 529

2017 197 544

2016 134 855

Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor:

NOTE 4 - EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.2017 Årets innbetalte depositum fra medlemmer Årets resultat EGENKAPITAL 31.12.2017

Annen innskutt egenkapital består av innbetalt depositum fra medlemmer av foreningen. Innskuddet kan under de betingelser som fremgår av vedtektene § 3 kreves tilbakebetalt.

NOTE 5 - BUNDNE MIDLER

Bundne bankinnskudd

NOTE 6 - MILJØFOND Miljøfond 731 005 435 462 -479 854

Påløpt miljøfond 01.01.17 Årets avsetning miljøavgift Brukte midler 2016 - nye oppsamlingskummer til slipp PÅLØPT MILJØFOND 31.12.17

686 613

NOTE 7 - FORDRINGER

Fordringer med forfall senere enn ett år

12

2017 0

2016 0


NOTE 8 - VARELAGER Varelager er bokført til anskaffelseskost

485 038

NOTE 9 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER Selskapet har stilt bankgaranti på kr 350 000 overfor kreditor Preem Norge AS. Balanseført verdi av pantsatte eiendeler Bankinnskudd

2017 11 633 317

2016 10 110 438

Fortsetter neste side:

13


14


Hillevågsvatnet 1911

Omtrent på det nåværende slippområdet lå depotet for Vestlandske Petroleumscompagnie AS - en av forløperne til Norske Esso.«Reberbane» er også påført skissen uten at den viser utstrekningen av reperbanen. Kilde: Arne Bang-Andersen: "Stavanger - Historien om Østre bydel" (1985) Köhler-anlegget på topp før konkursen i 1883. Beddingene lå på sørlige del av nåværende kaianlegg. Kilde: Arne Bang Andersen: "Handelshuset Köhler i Stavanger - under hvite seil" (1971)

15


16


1918 - 2018

100 år i Paradis Stavanger Motorbåtforening (SMBF) har i alle sine 100 år hatt tilhold i Paradis med stor P. Men ordspillet over spiller på mer enn adressen. Båthavnen har en suveren beliggenhet nær sentrum i en av Norges største byer og med et av verdens fineste farvann for småbåtliv rett utfor stuedøra. Det fortelles at en redaktør fra et av de største internasjonale båtsport bladene etter noen dager i båt på våre trakter, berømmet Ryfylke som et av verdens beste steder for båtliv. Noen grader varmere og litt mindre nedbør, så hadde området vært perfekt. Men vi som har hatt båt i noen år vet at det tross alt er flest gode båtdager (også om det regner litt), og når været viser seg fra sin beste side….. -ja da! Sentralt i dette paradiset holder altså en av landets største båtforeninger til. Det er kort vei til sentrum, eget togstopp og godt med parkeringsplasser like ved båtene. Viktigst er likevel den naturlige skjermingen av havnen. Her tar ingen vinder, ingen store bølger fra større skip forstyrrer, og med årvåkne naboer og politistasjon et steinkast unna, har vi et naturlig vakthold som bidrar til å holde innbrudd og hærverk på et lavt nivå. De gode naturgitte betingelsene gjør at vi kan holde utgifter til f.eks. vedlikehold og fornying av brygger på et fornuftig nivå, og tilby rimelige priser til våre medlemmer. Dermed kan vi bruke mer ressurser på andre tilbud til båtfolket. Egen slipp med opplagsplasser, utstyrsbutikk for båt og båtliv, et flott bunkringsanlegg med alltid konkurransedyktige drivstoffpriser, er noen av tilbudene. Nylig har vi oppgradert vår klubblokaler som står til disposisjon for våre medlemmer til en rimelig penge. I jubileumsåret har foreningen 4 fast ansatte medarbeidere som sørger for at alt fungerer. I styret får vi mange godord om flott service innstilling og høy kompetanse. Trenger du hjelp eller gode råd er det de rette folkene å spørre. I SMBF har vi en ambisjon om å være en ledende båtforening i Norge og å fremstå som et forbilde for andre. Tilbakemeldingene vi får tyder på at vi er på god vei. Foreningens vedtekter sier at et av formålene er å «arbeide for båtsporten i sin alminnelighet». Distriktet hadde i mange år mangel på småbåtplasser og SMBF tok derfor initiativ til å bygge ut havnen på utsiden av Hillevågsvannet. Etter mange års hard jobbing fikk vi godkjent en privat reguleringsplan som gir oss anledning til å etablere et flytende bryggeanlegg. Men da tillatelsen endelig kom var det økonomiske nedgangstider og markedet var borte. Selve grunnstrukturen i anlegget må ha store dimensjoner for å stå imot vær og vind, og blir dermed relativt kostbar. Da vi loddet interessen blant dem som stod på venteliste for båtplass, var ikke tilslutningen stor nok til at det var forsvarlig å gå i gang med et så stor investering. Men planene ligger der, og vi er klare til å gå i gang når etterspørselen igjen tar seg opp. Stavanger Motorbåtforening er ingen «yacht club». Gjennom hundre år har det vært vanlige folk og vanlige båter som har dominert i Hillevågsvannet. Så er da også noe av det unike med båtlivet at på sjøen opplever vi et likeverd og samhold som ofte savnes i hverdagens kjas og mas. Er så alt bare fryd og gammen? Vel, slik styret ser det er det få skjær i sjøen i jubileumsåret. Vi har et velholdt og tidsriktig anlegg, sunn økonomi, samt velfungerende administrasjon og styre. Samarbeidet med Stavanger Kommune og de andre båtforeningene er også veldig godt. Det bør dermed være all grunn til å se lyst på framtiden.

17


18


Strømmen med naustet (som fortsatt står) og Lindal/Falck-

gården på andre siden. En av de mange innvandrerne fra Høgsfjord-området til Hetlandsmarka på 1800-tallet var Kristoffer Bergsholm. Han skal ha flyttet med seg naustet fra Bergsholmen i Lysefjorden. Lindal-gården (uten h) til Hans Lindahl strakte seg opprinnelig opp mot Vålandshaugen og Arbeidsgården på Åsen. Thomas S. Falck giftet seg inn i Lindahl-familien og arvet eiendommen sammen med sin kone. Kilde: Marit Karin Alsvik og Jan Alsvik: "Hillevåg. Fotovandring gjennom gamle Hillevåg og Kvalaberg" (1993)

Reperbanen sett fra sørøst (i slutten av 1890-årene) med Falck-gården på den andre siden av Strømmen. Bygningen bak reperbanen er landstedet til Thomas T. Middelthon - bror til stortingsmannen og statsråden Cornelius Middelthon. Thomas var kaptein hos Sigval Bergesen. Etter ombygging og utvidelse etablerte Emma Nielsen Øgreid Stavanger kvinde- og spedbarnshjem i denne bygningen, senere overtatt av kommunen. Kilde: Arne Bang-Andersen: "Stavanger Historien om Østre bydel" (1985)

Hillevågsvatnet sett fra nord i 1916

Den store bygningen til petroleumskompaniet synlig bak Bergsholm-naustet. Kilde: Arne Bang-Andersen: "Stavanger - Historien om Østre bydel" (1985)

Strømmen sett fra sør med Falck-gården til venstre. Den hvite bygningen innerst i Hillevågsvatnet er Jærbanens lokomotivstall. Kilde: Stavanger bys historie, bind 2 og 3 (2012) 19


20


Jubileumsfest 100 år er et særdeles rundt tall og må jo markeres. En ting vi i styret har fundert litt på, er om det blant medlemmene er ønske om egne arrangementer som f. eks klubbkvelder med informasjon/kurs eller rett og slett bare sosialt samvær. Vi lodder stemningen ved å invitere til jubileumsfest i våre selskapslokaler i august (se egen sak). Vi håper mange har lyst og anledning til å være med. Det kan være en fin anledning til å gi hverandre innspill til nye spennende oppgaver for en særdeles oppegående og vital hundreåring.

Helge Skåden Styreleder

21


SLIK FORTØYER DU TIL BOMMER PÅ FLYTEBRYGGER

Fortøy båten slik at den med stramme fortøyninger (strekkavlastere ikke belastet) ligger cirka 40 cm fra bryggen og 15-20 cm mellom bommen og båten på hver side. På værutsatte steder skal det være minimum 25 cm mellom bommen og båten på begge sider. Bruk alltid spring og strekkavlastere for å oppnå en fleksibel fortøyning. Valgfritt spring i fra ytterenden på bommen til fortøyningsfeste midt på båten, eller i fra baugen på båten og til fortøyningsfestet midt på bommen, eller en kombinasjon av begge varianter.

! TIPS 1 Bruk alltid strekkavlastere på alle tau! Bruk tilstrekkelig antall fendere på hver side av båten. Enten løse fendere hengende i fra båten eller faste fendere montert på utriggerne.

!

Det anbefales benytte sjaklerpå i enden av Entenikke duå har kjørt land, fortøyningstauet for innfesting i utriggerne, Sjaklene fått motorstopp eller skader har overfla-tebehandlingen på stålet og fører til rustdannelserat over tid. båten synker:

TIPS 2 Sjekk alltid båtens fortøyninger før varslet uvær, under uværet og etter at uværet er over.

Ring Viking 5153 8888

Enten du har kjørt på land, har fått motorstopp eller at båten synker: Ring Viking 5153 8888

www.viking-stavanger.no www.vikingredning.no

Din trygghet på veien

22

www.vikingredning.no


SIKKERHETSINSTRUKSER 1. Strømforsyningen er jordet. 2. Forsyningsspenningen på denne marinaen er 400V/230V TN eller 230V IT normalt 230V 50Hz enfase, forsynt over stikkontakter i overensstemmelse med NEK EN 60309-2, klokkestilling 6h. 3. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,6 kwh. ( 600watt) 4. Minimumskrav for skjøteledning: Det skal være en hel lengde uten skjøter, maksimum 20 meter lang og i perfekt stand. Spesifikasjonene skal være: H07RN-F 750V 3x2,5 mm² eller bedre. 5. Stikkontakter / støpsel er i overensstemmelse med EN 60309-2, klokkestilling 6h. 6. Det er ikke tillatt med overgangsskjøter. 7. Eier er ansvarlig for at skjøteledningen ikke faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Det er ikke tillatt å legge skjøteledningen igjen på brygga eller opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! Dersom skjøteledningen faller i vannet må den kontrolleres av en fagmann før den eventuelt koples til igjen. 8. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare. Sørg for at inntaket er rent. Det vil si at du skal fjerne fuktighet, støv eller salt før du kobler deg på havnens strømforsyning. 9. Det er farlig for legmenn/ikke-sakkyndige å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Be om hjelp på havnekontoret.

Båtplassberegning

VED TILKOBLING 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Koble skjøteledningen først til inntaket om bord i båten før du setter stikkontakten i uttaket på land. 3. Tenk sikkerhet hele tiden. Elektriske apparater må ikke stå tilgjengelig for uvedkomne. VED FRAKOBLING 1. Koble først fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først. Deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. 3. Sett lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann. 4. Kveil opp skjøteledningen og sjekk at både plugg og skjøtekontakt er rene og tørre. Oppbevar ledningen på et tørt sted hvor det ikke kan bli ødelagt. Ikke godkjente skjøteledninger regnes som en alvorlig sikkerhetsrisiko og vil derfor bli frakoblet umiddelbart og uten varsel!

SIKKERHETSINSTRUKS FOR STRØMTILKNYTNING VED STAVANGER MOTORBÅTFORENING

RUTINER FOR SLIPPING 1. Slipp dagene er mandag og torsdag. 2. Vi ber om at båten blir fortøyd utenfor slippen kvelden før, eller senest svært tidlig morgen på selve slipp dagen. Båten blir da slippsatt og høytrykksspylt av oss. 3. Drev eller påhengsmotor må være løftet opp. 4. Båten må være ferdig for sjøsetting kvelden før neste slipp dag. 23


FOR DEG SOM ØNSKER DET BESTE

AMT 175 BR med Honda BF60

AMT 160 R med Honda BF50

AMT 175 BR egner seg utmerket til for eksempel vannsportentusiaster. Vannskiene plasserer du enkelt i de store lagringsrommene under dørken. Honda BF60 er uovertruffen på hastighet, bensinforbruk, vekt, komfort og økonomi.

Full valuta for pengene. AMT 160 R er en romslig, stabil og anvendelig konsollbåt med moderne finesser. Honda BF50 er ekstremt stillegående, lav vekt og bygget for å tåle høy fart og høye belastninger under de mest ekstreme vær- og temperaturforhold.

INTRODUKSJONSPRIS!

Kr

237.795,-

VEIL. PAKKEPRIS KR 174.679,-

INKL. KALESJE

Kr

158.595,-

INKL. PUTER BAK ÅRS

GARANTI IMPORTØR NORGE

A M T B O AT S . N O

MARKEDETS BESTE GARANTI

www.kellox.no

Valget er enkelt Norges beste garanti fra verdens største motorprodusent!

Honda BF2,3 kort stamme

Honda BF50

Med sin velkjente motor-teknologi har Honda laget en lettvekter som er suverent enkle å håndtere: Legg motoren i bagasjerommet, sett den på plass og dra i startsnoren.

BF50 er pålitelig og robust, nettopp hva du trenger når du vil ta deg en fisketur eller bare suse over vannet for moro skyld. I 2018 får du den til lavere pris!

FØR 5.995,-

FØR 73.995,-

Nå også forhandler av

Askeladden 4.995,-

NYHET 2018

63.995,-

Vi er nå merkeverksted for Askeladden. Tenk service nå, ikke stå i kø til våren. Vi har tilhengere på lager - også for utleie. IMPORTØR NORGE

www.kellox.no

Markedets beste garanti

Honda er alene om å tilby markedets beste garanti for både privatpersoner og yrkesbrukere på sine utenbordsmotorer. Som verdens største motorprodusent er Honda anerkjent for alltid å levere kvalitet. Våre båtmotorer er heller ikke noe unntak. De nyter godt av Hondas årelange teknologiske innovasjon og erfaring med motorproduksjon.

ÅRS

ÅRS

GARANTI

FOR YRKESBRUKERE

Life

GARANTI

ENGINEERING FOR Finn din nærmeste|forhandler honda-marine.no Paradisveien 23 | 4010 Stavanger | Tlf: 400 03 099 | www.btse.no epost:påterje@btse.no

Man. Ons. Fre. 9-17 | Tirs. Tors. 9-18 | Lør. 10-14 | 24

I oktober og ut mars holder vi lørdagsstengt.


BUTIKK OG SERVICEANLEGG Med vår sentrale beliggenhet helt nede ved vannet kan vi tilby et servicesenter for innen- og utenbordsmotorer, vinterlagring og stor salgsutstilling for nye og brukte båter. Kontakt oss for et godt tilbud. Vi tar også innbytte.

HYDROLIFT X-22 FRA: 559.000 NOK Pris med standardpakke

EKER PERFORMANCE WEST Tlf: 51 20 44 60 Oddahagen 36 4031 Stavanger ekerperformance.com

Vi gir råd og veiledning i utførelse av: Industrianlegg, kontor, forretningsbygg, skoler, fritidsbygg og boliger. El. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

AUGLENDSDALEN 80 - 4017 STAVANGER - 51 84 63 20 25


Småbåthavner AS er Norges desidert eldste bryggeleverandør. Vi tilbyr alle typer brygger, store som små. Småbåthavner AS leverer og monterer høsten 2017 komplett bryggeanlegg for Fredrikstad Motorbåtforening. 461 båtplasser fordelt på 1095 meter betongbrygge. Vår kompetanse – din trygghet. Prøv oss du også!

Tlf: 62 96 49 04, Faks: 62 96 36 82, post@smabathavner.no , www..smabathavnersmabathavner.no.

26


· Våre servicebiler kommer til deg. · Service og reparerer påhengsmotorer. · Montering av alt utstyr i båt. · Vi henter og bringer. alt av innenbords alt av innenbords · Vi har delelager. alt av innenbords

SERVICE SERVICE SERVICE På På

På og utenbordsmotorer! og og utenbordsmotorer! utenbordsmotorer!

Problemfritt båtliv starter Båtteknikk AS - Tømmerodden 1 - 4077 Hundvåg 40 69 66starter 46 - post@baat-teknikk.no - www.baat-teknikk.no ProblemfrittTlf: båtliv Problemfritt båtliv starter hos Båt Teknikk! hos Båt Teknikk! hos Båt Teknikk!

· Våre servicebiler kommer til deg. · Våre servicebiler kommer til deg. · Service og reparererkommer påhengsmotorer. · Våre servicebiler til deg. · Service og reparerer påhengsmotorer. · Montering av alt påhengsmotorer. utstyr i båt. · Service og reparerer · Montering av alt utstyr i båt. · Vi henter og bringer. · Montering av alt utstyr i båt. · Vi henter og bringer. · Vi har delelager. · Vi henter og bringer. · Vi har delelager. · Vi har delelager.

kr 345,-

r 110 Ah k

1395,-

Båtteknikk AS - Tømmerodden 1 - 4077 Hundvåg Tlf: 40 69 66Båtteknikk 46 - post@baat-teknikk.no - www.baat-teknikk.no AS - Tømmerodden 1 - 4077 Hundvåg AS - Tømmerodden 1 - 4077 Hundvåg Tlf: 40 69 66Båtteknikk 46 - post@baat-teknikk.no - www.baat-teknikk.no Tlf: 40 69 66 46 - post@baat-teknikk.no - www.baat-teknikk.no

Nytt Mobilt Båtverksted Service og reparasjon av innenbords og utenbords motorer Kjøp og salg av båter og motorer

Kontakt oss 91 11 70 94

info@baatmotor.com

baatmotor.com 27


Stavanger Motorbåtforening Paradisveien 85A 4012 Stavanger

BÅTPLASS ÅRSAVGIFT MEDLEMS- MILJØAVGIFT* KONTIGENT 2,5 m 2.500,- 500,- 3,0 m 3.000,- 500,- 3,5 m 3.500,- 500,- 4,0 m 4.000,- 500,- 4,5 m 4.500,- 500,- 5,0 m 5.000,- 500,- 5,5 m 5.500,- 500,- 6,0 m 6.000,- 500,- 9,0 m 9.000,- 500,-

PRISER 2018:

TOTAL PR. ÅR

275,- 3.275,330,- 3.830,385,- 4.385,440,- 4.940,495,- 5.495,550,- 6.050,605,- 6.605,660,- 7.160,990,- 10.490,-

* Pålagt av kommunen. Indeksregulert.

INNSKUDD DEPOSITUM / BÅTPLASS (BxL) 2,5 x 6 m 3,0 x 6 m 3,5 x 7 m 3,5 x 8 m 4,0 x 10m 4,5 x 10m 5,0 x 10m 5,5 x 12m 6,0 x 15m

OPPLAGSPRISER NOK Vinteropplag på land for båter til og med 24 fot 2.100,Vinteropplag på land for båter fra 25 fot til 32 fot 2.700,Leie av opplagsmateriell for vinteropplag 600,-

NOK 17.000,17.000,23.000,23.000,33.000,33.000,33.000,51.000,51.000,-

Første dato for bestilling av vinteropplag 2018 er 3. september. Her gjelder prinsippet om « førstemann til mølla «. Dette for at alle skal få lik mulighet og krever personlig fremmøte (stedfortreder godtas).

Depositum strømuttak på båtplass 7.500,Depositum strømbrikke for strømuttak 200, Medlemskontingent 500,Depositum bomnøkkel. Kun for medlemmer. 400,Strøm pr. kWt pr. 01.01.18

Maksimum båtstørrelse (vinteropplag) 32 fot. Vektforbehold.

1,20

SLIPPING* Slipping av båt til og med 24 fot 900,Slipping av båt fra 25 fot til 32 fot 1.100,Døgnpris utover vanlig slippeperiode 100,Hurtigslipp av båt til og med 24 fot (maks 1 time) 800,Hurtigslipp av båt over 24 fot (maks 1 time) 1.000,Nødslipping (utenom arbeidstid) 2.400,* Alle slippepriser inkluderer spyling under vannlinje

ANNET Sleping av båt internt i havnen Timepris servicearbeid Leie poleringsmaskin pr. døgn.

400,400,100,-

LEIE AV KLUBBHUS / SELSKAPSLOKALE Medlemmer i SMBF Ikke medlemmer Depositum leie / forskudd ved bestilling

4.500,5.500,2.000,-

Alle priser med forbehold om trykkfeil.

Stavanger Motorbåtforening Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00 - 16:00 Paradisve ie n 8 5 A 28

|

4 0 1 2 Sta va ng er

|

|

Torsdag: 08.00 - 18:00

Te le fo n 5 1 5 0 5 5 5 0

|

|

Lørdag og søndag stengt

E - p o st sm b f @ sm b f.n o

|

w w w.sm b f. n o

Profile for ert reklame

STAVANGER MOTORBÅTFORENING - ÅRSRAPPORT 2017  

STAVANGER MOTORBÅTFORENING - ÅRSRAPPORT 2017  

Profile for ert.no