Page 1

Ă…rsredovisning 2011


Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Verksamheten vilar på kristen grund. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt.

Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom ideellt bedriven vård och socialt arbete på non-profitbasis. Detta ger oss en unik position och en plattform att verka utifrån. På Ersta diakoni möter vi människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom.

Omslagsbild: Stefan är en av de många volontärer som väljer att ge av sin tid till Ersta diakoni. I årets årsredovisning har vi valt att visa några av all de fantastiska volontärer som hjälper Ersta diakoni att bli ännu bättre. Vi vill framföra ett varmt tack till alla volontärer som engagerar sig i Ersta diakoni.


Innehåll Verksamhetsredovisning

Ekonomisk redovisning

 5 Året som gått   7 Ersta sjukhus   9 Ersta socialt arbete 11 Ersta fastigheter 13 Ersta kyrka 15 Insamling 17 Medarbetare och kvalitetsarbete 18 Ledning 20 Hur styrs den ideella föreningen Ersta diakoni? 24 Styrelse

27 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 Noter 42 Revisionsberättelse

Årsredovisningens produktion Ansvar: Sara Gustafsson, Ersta diakoni Form: Done Foto: Alison De Mars von Blixen Tryck: Done

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 03


Mariahemmet är Ersta diakonis äldreboende med inriktning mot demensvård och somatisk vård. Jenny kommer hit två dagar i veckan. Hon fixar fika och pratar med de boende. ”Det ger fantastiskt mycket att se hur glada de blir över sällskapet och man får alltid ett leende.”

Tack Jenny!

4

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Året som gått

L

äget på Ersta diakoni efter 2011 kan beskrivas som ett tillstånd av allvarlig tillförsikt och framtidstro. Vi ser positiva signaler i såväl verksamhet som ekonomi och vi märker också ett ökat intresse för oss som ideell aktör inom vård och socialt arbete. Detta ger oss anledning att känna tillförsikt och framtidstro. Allvaret kommer sig av att vi ännu har mycket som vi behöver göra för att bli ännu bättre och att konkurrensen är hård. Vi kan inte luta oss tillbaka. Ledningssituationen fortsätter att utvecklas gynnsamt. Såväl styrelse, som ledning och chefskollegium arbetar i god anda och strävar åt samma håll. En vakans på ekonomichefstjänsten uppstod under 2011 och en ny ekonomichef, som tillträder april 2012, har rekryterats. Under 2011 har ett arbete kring ledningsstrukturerna inom Ersta diakoni inletts som ska leda till ytterligare tydlighet och förenkling i arbetet. Sjukhuset gör sitt bästa ekonomiska resultat någonsin och tillförsikten inför framtiden är stor. Vi har investerat i en ny operationssal och ny röntgenutrustning. Ett bättre och effektivare utnyttjande av sjukhusets resurser har möjliggjort en stark volymökning inom befintliga lokaler. Ersta diakonis goda kvalitet står sig väl och vi har fog för att kalla oss ett av Sveriges bästa sjukhus inom de områden vi verkar.

Ersta fastigheter redovisar ett bra resultat och vi har under 2011 påbörjat en kartläggning av våra fastig­ heter, både vad avser renoveringsbehov i nuvarande bestånd, och framtida behov av nya lokaler för våra olika verksamheter. Vi ser stora möjligheter att expandera vår verksamhet. Vi vill hjälpa fler. Ersta kyrka har under 2011 inlett ett arbete med att göra Ersta diakonis värdegrund mer konkret i verksamheternas dagliga arbete och därmed tillförsäkra att den är väl förankrad genom organisationens alla delar. Den genomgående känslan just nu – från styrelse till medarbetare – är att Ersta diakonis utveckling och framgång ligger i våra egna händer. Vi har tagit betydelsefulla steg under 2011 och vi fortsätter nu 2012 och vidare. Under kommande verksamhetsår kommer fokus att ligga på arbetet med att göra Ersta diakoni än mer konkurrenskraftigt, på fortsatt arbete med utveckling av ledarskapet samt på framtida expansion av verksamheten. Som sagt, vi vill hjälpa fler.

Staffan Bohman Stefan Nilsson Styrelseordförande Direktor

Inom det sociala området har vi en bit kvar innan vi har ett resultat i balans, men resultatförbättringen 2011 var mycket glädjande och det visar att vi går åt rätt håll. Under året fick vi inviga ännu en ny verksamhet, Barnrättsbyrån, som kommer att arbeta med barn och ungdomar som behöver hjälp att få rätt stöd av samhället. Stora investeringar har under året gjorts på Ersta Flickhem. Flickhemmet kan nu erbjuda en helhet med både skola och behandling.

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 05


Erstabacken är Ersta diakonis slutenvårdsenhet för svårt sjuka hemlösa. Petter kommer hit varannan vecka efter jobbet. ”Det kan vara motigt ibland efter en arbetsdag att cykla över till Ersta när man är trött och känner sig sliten. Men efteråt har man nästan alltid fått så mycket positiv energi så man glömt sin egen trötthet men också fått perspektiv på sin egen tillvaro. Man känner glädje.”

Tack Petter!

6

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Ersta sjukhus

E

rsta sjukhus är Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård. Vår medicinklinik hjälper patienter med besvär från mage, tarm, lever, bukspottskörtel och hjärta. Här finns också en diabetesmottagning. Röntgenkliniken tar emot patienter från övriga delar av Ersta sjukhus samt patienter med remisser från primärvård och andra sjukhus. Kirurgkliniken är sjukhusets största klinik och har sin tyngdpunkt inom tarmkirurgi med cancerdiagnoser. En viktig tillgång för såväl kirurgi som annan vård är anestesikliniken och dess intensivvårdsavdelning. Vi har flera verksamheter för vård i livets slutskede på hospicekliniken samt Nordens enda barn- och ungdomshospice, Lilla Erstagården. Vår psykiatriska klinik har ett huvudsakligt uppdrag att ta emot vårdanställd personal inom Stockholms läns landsting. Ersta sjukhus sjukgymnastikverksamhet är inriktad på bland annat led- och muskelrelaterade besvär, långvarig smärta och neurologiska skador. Verksamheten för hemlösa består av två delar, Pelar­ backen, en allmänläkarmottagning och Erstabacken, en vårdavdelning för svårt sjuka.

Bra resultat och nya investeringar Ersta sjukhus har som ständigt mål att hjälpa fler och under året har vi varit framgångsrika. Tack vare förbättrade processer och rutiner har vi kunnat öka verksamheten inom kirurgi och medicin med över 25 % utan att tillföra nämnvärt mer resurser. Vi har

också investerat i en toppmodern operationssal för bland annat titthålskirurgi, en ny datortomograf och MR-kamera. 2011 har inneburit förändringar i sjukhuset ledningsgrupp. Ny verksamhetschef har rekryterats till medicinkliniken och medicinklinikens tidigare chef har tillträtt som chefläkare. Ett viktigt uppdrag för chefläkaren är att samordna sjukhusets kvalitetsarbete. En sjukhusgemensam handlingsplan för patient­ säkerhetsarbetet 2012 är framtagen och målet är att vi, vid utgången av året, ska redovisa vårt arbete i ett kvalitetsbokslut.

Fokus på utveckling Enligt Stockholms läns landstings ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården” växer Stockholm med 30–40 000 invånare per år och efterfrågan på vård utanför storsjukhusen kommer att öka. Inom Stockholms läns landsting pågår ett utvecklingsarbete med att skapa 8–10 specialistcentrum i länet. Ersta sjukhus är ett självklart specialistcentrum. Alla verksamheter kommer under 2012 att fortsätta sitt utvecklingsarbete inom ramen för ”Ett konkurrenskraftigt Ersta diakoni”. Vi tror att Ersta sjukhus som non-profitsjukhus har en viktig roll att spela i framtiden. Vi vill hjälpa fler. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Jan-Åke Zetterström Chef för Ersta sjukhus Telefon: 08 714 61 50 jan-ake.zetterstrom@erstadiakoni

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 07


Maria hjälper till på Mariahemmet några dagar i veckan. ”Mötet mellan generationer är fantastiskt, det spelar ingen roll om man är 22 eller 102”.

Tack Maria!

8

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Ersta socialt arbete

E

rsta socialt arbete består av flera olika verksamheter inom både äldre-, individoch familjeomsorg. Inom äldreomsorgen driver vi Mariahemmet, ett äldreboende med inriktning mot demensvård och somatisk vård. Mariahemmet har totalt 68 lägenheter. Vi har dessutom en dagverksamhet med 15 platser för personer med demenssjukdomar. Ersta Flickhem, Valåkers gård, är vårt HVB-hem. Här bor och behandlas flickor mellan 13 och 18 år som utsatts för eller misstänks varit utsatta för sexuella övergrepp. Valåkers gård är en hästgård och behandlingen innehåller hästunderstödd terapi. Ersta Fristad är ett skyddat boende för kvinnor och barn som varit utsatta för våld eller barn som bevittnat våld.

Ersta Vändpunkten är en stödverksamhet för anhöriga till missbrukare och vänder sig både till barn och vuxna. Under senare delen av 2011 öppnade även en ny verksamhet med namnet Ersta Barnrättsbyrå. Barnrättsbyrån är Sveriges första öppna verksamhet som arbetar för barns rättigheter och som kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning. Tanken är att Barnrättsbyrån ska vara en länk mellan barnet och olika myndigheter eller instanser.

Jubileum och ny skola 2011 gick i jubileets tecken. Ersta Fristad firade sin 40-årsdag i april och året avslutades med att Vändpunkten fyllde 25 år samt att Barnrättsbyrån invigdes.

Under våren och sommaren byggdes annexet på Ersta Flickhem om till skola och verksamheten utökades med fem platser för utslussningsboende, ett så kallat steg 2-boende. Det gör att vi idag har en unik möjlighet att bedriva skola på den nivå som svårt trauma­ ti­­serade barn klarar av. Dessutom kan vi nu slussa ut flickorna i samhället stegvis. Skolan är ett treårigt projekt som också syftar till att ta fram metoder som andra institutioner kan använda. Två nya chefer började under året. Bo Blåvarg tillträdde som chef för Ersta Vändpunkten i april och Pia Doverhagen började som chef för Ersta Fristad i september.

Fortsatt utveckling Vi ser en stor utvecklingspotential vad gäller HVBhem och under det kommande året ska vi se över möjligheterna att öppna fler. Vi ska även undersöka om det kan vara ett bra tillfälle att ytterligare utöka vår äldreomsorg. Fokus kommer också att ligga på den fortsatta utvecklingen av vårt kvalitetsarbete samt förbättring av processer och rutiner. Samhället är under ständig utveckling och vår ambition är att alltid vara mottagliga om nya vägar öppnas för våra verksamheter. Vi vill hjälpa fler. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete Telefon 08 714 64 20 ann-sofie.wetterstrand@erstadiakoni.se

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 09


Marianne har varit med ända sedan Ersta Loppis, numera Ersta Second Hand, startade. ”Från början kände jag att en dag i veckan kan jag ge till loppisen; i dag känner jag att jag får igen mycket mer än jag kan ge.”

Tack Marianne! 10 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Ersta fastigheter

E

rsta fastigheter omsätter årligen cirka 100 miljoner kronor och ansvarar för Ersta diakonis fastigheter samt hotell- och kon­ ferensanläggning. Fastighetsbeståndet består av cirka 75 000 kvm bebyggd yta samt cirka 60 hektar skogs- och jordbruksmark.

400 nätter. Numera görs de flesta hotellbokningar på nätet och det är självklart viktigt att vi är en del av den utvecklingen. På konferensdelen ligger försäljning och beläggning jämförbart med föregående år och vi kan konstatera att många av de som tidigare förlagt sina konferenser hit väljer att göra det igen.

Förvaltningsobjekten består av bostäder, kontorslokaler, sjukhus, kliniker, äldreboende, fritidshus, hotell- och konferensanläggning samt kyrka och parkeringsgarage. Överskottet från Ersta fastigheter går tillbaka till Ersta diakonis verksamheter för vård och socialt arbete.

Vi har fortsatt att arbeta aktivt med miljö- och kvali­ tets­arbetet, dels för att det är viktigt för oss att ta ansvar, dels för att det är ett måste i den hårda konkurrensen. Under 2011 har vi påbörjat en utbildning för perso­na­len i service och merförsäljning. I linje med den satsningen har vi också tillsatt en ny halvtidstjänst med fokus på försäljning och marknadsföring.

Renovering och bra hotell- och konferensår

Under året har vi tecknat avtal, som garanterar oss leverans av så kallad grön el, det vill säga el som kommer från förnybara energikällor.

En av årets stora händelser var färdigställandet av den nyrenoverade operationssal 2, som nu är en av Sveriges modernaste operationssalar. På röntgenavdelningen har en ny magnetröntgen och datortomograf inneburit ombyggnadsarbeten. Båda projekten ställde höga krav på samarbete mellan Ersta diakonis olika personalgrupper och kunde genomföras på ett bra sätt. Under året har mycket utredningsarbete lagts ner på en fastighetsutveckling på Erstaklippan, som innebär förslag till kraftfull expansion under kommande år. Även detta år har varit positivt för konferens- och hotellverksamheten. Försäljningssiffrorna är jämförbara med 2008, som var mötesbranschens bästa år någonsin.

Upprustning och utveckling Under 2012 kommer den successiva upprustningen av personalbostäderna på Erstaklippan att fortsätta. Vi genomför stambyten och renoverar kök och badrum. Vi har även beslutat att under 2012 övergå till fjärrvärmeanslutning, vilket innebär en avsevärd ökning av säkerheten för värmeproduktion i fastigheterna. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Sven Strand Chef för Ersta fastigheter Telefon: 08 714 61 08 sven.strand@erstadiakoni.se

Under året har vi startat ett samarbete med en av de ledande bokningssajterna. Samarbetet har visat sig vara lyckat då vi ökat beläggningen på hotellet med

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 11


Tommy är i kyrkan några dagar i veckan. Tack vare honom finns det någon där för besökare att ställa frågor till eller prata med om de vill. ”Man känner att man gör nytta och det känns bra.”

Tack Tommy!

12 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Ersta kyrka

K

yrkan är en självklar del av Ersta diakonis historia och en levande mötesplats för anställda, boende och andra som känner engagemang för Ersta diakoni. Ersta kyrka har stått stadigt på Erstaklippan sedan 1872 och nu som då har vi ett regelbundet och levande gudstjänstoch andaktsliv. Vi finns tillgängliga för enskilda samtal och själavård för patienter och boende. För att möta dagens behov av att varva ned, reflektera och av andlig fördjupning erbjuder vi retreater och pilgrimsvandringar för våra anställda.

Samtal och musik Ersta diakonis värdegrund understryker vikten av att vi i våra verksamheter visar öppenhet för existentiella frågor och andliga behov hos dem som söker vård eller stöd hos oss. Detta är ett av kyrkans kompetens­om­råden och vi spelar en viktig roll när det gäller att hålla dessa värden ständigt aktuella inom Ersta diakoni. Som exempel har vi under året anordnat livsåskådningskurser och vi har funnits med i etiksamtal på sjukhuset. I samarbete med Ersta Sköndal högskola arrangerade vi dessutom utbildningsdagar inom livs­åskådning och identitet vid demens för extern sjukvårdspersonal och kyrkligt anställda. Under året inledde vi ett samarbete med en av Sveriges främsta körer, Gustaf Sjökvists kammarkör med dirigent Gustaf Sjökvist. Kören medverkar i gudstjänster och i vår konsertserie ”Musik som gör skillnad”, där en del av biljettintäkterna tillfaller Ersta Barnrättsbyrå och Ersta Vändpunkten. En vecka efter tillkännagivandet av nobelpristagaren i litteratur framförde Gustaf Sjökvists kammarkör Tomas Tranströmers Frihetsmässa med musik av Sven-David Sandström vid en fullsatt högmässa.

Ersta diakoni är en mångfald av verksamheter som är beroende av många medarbetares kompetens och insats. Mångfalden berikar men gör också att man som enskild medarbetare kanske känner att man vet för lite om andra verksamheter. Under hösten startade vi en serie intervjuer i kyrkan med syftet att ge plats för medarbetare att dela med sig av drivkrafter och visioner i en personlig intervju. Intervjuerna sker vid lunchtid för att skapa bästa möjliga tillgänglighet.

Livsåskådning och etik Under kommande år ser vi att Ersta kyrka kommer att fylla en allt viktigare funktion när det gäller att erbjuda kurser och dialog kring livsåskådning, etik och de värden som kommer till uttryck i Ersta diakonis värdegrund.

Ersta diakonkår Under 2011 har Ersta diakonkår bedrivit olika verksamheter, till exempel Vinterkursen. Man har också fortsatt att se över framtida organisation och verksamhet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka Telefon: 08 714 62 65 paul.westerlund@erstadiakoni.se

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 13


Ersta diakonis frimärksavdelning samlar in och säljer frimärken. Birger är avdelningens äldsta medlem. Han har varit intresserad av frimärken hela livet, men det är först för tre år sedan som han engagerade sig i Ersta diakonis frimärksavdelning.

Tack Birger!

14 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Insamling

G

åvor, donationer och volontärer gör att Ersta diakoni kan erbjuda lite mer och några av våra sociala verk­samheter är mer eller mindre beroende av gåvor för att kunna utföra sina uppdrag. Insam­lings­verksamhetens fokus ligger på att samla in pengar och ge stöd med följande inriktning: – Verksamheter för utsatta grupper i samhället – Patientnära forskning – Utrustning och teknik som innebär förbättringar både för de människor vi möter och för med­arbetare. I insamlingsarbetet fokuserar vi på stora givare men värderar även våra många små givare högt. Fördelningen av inkomster samt vilka verksamheter som tagit emot gåvor redovisas i diagrammen nedan. Insamlingsåret 2011 var lyckat. Totalt samlade vi in drygt 33 miljoner kronor. Vi kan dessutom lägga till 10 700 volontärtimmar till ett värde av cirka 2,4 miljoner kronor. Utöver detta beräknas vi fått skänkta varor och tjänster till ett värde av cirka 0,6 miljoner kronor. En av årets absoluta höjdpunkter var när vi i början på juni fick besked från Familjen Erling Perssons stiftelse om fortsatt och utvidgat stöd till forskningen på Ersta sjukhus och vid Ersta Sköndal högskola. Gåvan omfattar 53 miljoner fördelat på tre år från och med

Givare Församlingar & syföreningar 2% Företag 2% Dödsbon 4 % Personer 6%

2012. En annan höjdpunkt var invigningen av en ny operationssal på Ersta sjukhus. All teknisk utrustning i salen har bekostats med hjälp av en generös gåva från Rut och Richard Julins stiftelse.

Satsning på företag En av faktorerna bakom det framgångsrika året är en ökad satsning på företag. Det kan till exempel innebära att företag hjälper oss med varor, tjänster eller volontärinsatser. Satsningen har redan börjat ge resultat och vi har stora förhoppningar inför kommande år. I framtiden väntar spännande utmaningar och för att kunna öka volymen vad gäller stora gåvor behöver vi utvidga vårt kontaktnät. Under 2012 kommer vi därför fokusera insamlingsarbetet på att hitta fler som vill hjälpa oss. Vi kommer att målmedvetet arbeta under parollen – hjälpa att hjälpa – vilket i realiteten betyder att hitta fler som vill hjälpa oss.

Vill du stödja oss? Ta kontakt med oss så berättar vi mer. Per Larhed Chef för kommunikation och insamling Telefon: 08 714 61 15 per-larhed@erstadiakoni.se Du kan också ge ditt stöd på postgiro 90 00 54-8

Ändamål Stiftelser & organisationer 86 %

Ersta diakoni 3%

Ersta socialt arbete 43 %

Forskning, ESH 12 % Forskning, Ersta sjukhus 15 %

Diagrammet givare till vänster visar resultatet av årets insamling. Vårt 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som garanterar en trygg insamling med sunda marknadsföringsmetoder.

Ersta sjukhus 27 %

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 15


Att som företag ge av sin tid är inte bara en gåva till oss, det är också ett bra teambuilding-tillfälle. Jonas var en av de många företagsvolontärer som hjälpte till när Ersta Loppis blev Ersta Second Hand.

Tack Jonas!

16 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Medarbetare

E

rsta diakoni har cirka 700 anställda och utbildningsnivån inom organisationen är hög. Personalavdelningen arbetar som en service- och stödfunktion gentemot orga­ nisationens chefer.

Förbättrade rutiner Under året har vi arbetat mycket med förbättringar av våra rutiner och processer. Vi har bland annat deltagit i ett projektarbete kring vårdadministrativa rutiner. Det har skett flera personalrelaterade förändringar under 2011 och flera nyckelpersoner till både Ersta sjukhus och Ersta socialt arbete har rekryterats.

Personalavdelningen har genomfört ett antal utbildningar, till exempel så har alla chefer utbildats inom lönebildning och lönesamtal. Vi har också tagit fram ett introduktionsprogram för nyanställda

Fokus på kompetensförsörjning Under 2012 kommer vi att fortsätta arbetet med att förbättra våra rutiner och processer. Kompetensför­ sörjning kommer också att vara ett viktigt område under det kommande året. Rein Nyman Personalchef

Kvalitetsarbete

S

edan 2009 pågår ett för Ersta diakoni gemensamt kvalitetsarbete i form av ett projekt. Syftet är att förbättra våra processer och ta fram nya standardiserade arbetssätt som minimerar slöseri och tidsspill. Effektivare pro­cesser underlättar inte bara för våra medarbetare utan gör också att våra patienter, kunder och brukare kan känna sig trygga i att våra tjänster håller hög kvalitet. Till utgången av 2011 har alla verksamheter kartlagt och analyserat sina processer och vi har nu ett bra underlag för det fortsatta förbättringsarbetet. Kvalitetsarbetet utgår från ett linjeansvar, där chefen ansvarar för att det finns ett system för förbättringar och där medarbetarna lämnar förslag på vad och hur

det ska göras. Flera av verksamheterna har medar­betare med specifika uppdrag just att stödja och samordna kvalitetsarbetet inom den egna verksamheten. Till detta kommer områdesgemensamma resurser som medicinskt ansvarig sjuksköterska, chefläkare, patientvägledare och hygiensjuksköterska. En gemensam kvalitetsorganisation för Ersta diakoni finns som stöd och samordning av arbetet. Under 2012 ska vi fortsätta att utveckla strukturen för kvalitetsarbete inom Ersta kvalitet samt förbättra redovisningen av kvalitet avseende både form och innehåll. Kerstin Dahlgren Kvalitetssamordnare

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 17


Ledning

Stefan Nilsson Direktor

Christian Ödman Ekonomichef Tillträdde april 2012

Mats Hagner IT-chef

Ola Kroon Inköpschef

Per Larhed Chef för kommunikation och insamling

Rein Nyman Personalchef

18 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Sven Strand Chef för Ersta fastigheter

Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka

Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete

Jan- Åke Zetterström Chef för Ersta Sjukhus

Under verksamhetsåret har följande personer ingått i ledningsgruppen: Pia Laakkonen, tf ekonomichef fram till 2012-04-02

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 19


Hur styrs den ideella föreningen Ersta diakoni?

S

tyrning och kontroll utgår från gällande svensk lagstiftning samt regler och rekommen­ dationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Ersta diakonisällskaps (”Ersta diakoni”) kvalitetskod grundar sig på den av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, beslutade och antagna Kvalitets­ koden vars syfte är att bibehålla och öka förtroendet för organisationerna som står bakom koden. En kodrapport har i enlighet med nämnda kvalitetskod upprättats för verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Ersta diakoni har fastlagt en värdegrund i vilken de viktigaste hörnstenarna i det arbete som bedrivs inom Ersta diakoni beskrivs. Värdegrunden gäller för samtliga företrädare och anställda i arbetet inom och för Ersta diakoni.

Årsmöte Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst. Årsmötet fastställer arvode till styrelseledamöter och revisorer samt väljer styrelse och revisorer. Styrelsen väljer ordförande inom sig. Årsmötet fastställer årligen ett årsmötesdirektiv som beskriver valberedningens och styrelsens uppgifter, arbetsformer, arvodering m.m.

Valberedning

Styrelsen Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod om fyra år enligt ett roterande system. Ersta diakonis stadgar innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter. Vid årsmötet 2011-05-28 omvaldes Åke Dahlman samt fyllnadsvaldes Lisbeth Gustafsson, varefter styrelsen består av ovan nämnda två ledamöter samt tidigare valda ledamöter Staffan Bohman, Inga-May Petersson, Erik Blennberger, Anders Milton, Lotta Persson, Anette Sand samt Göran Wrangö Callmer. Vid konstituerande styrelsemöte utsåg styrelsen Staffan Bohman till ordförande, Inga-May Petersson till 1:e vice ordförande samt Åke Dahlman till 2:a vice ordförande. Under 2011 har styrelsen således haft nio ledamöter samt en representant för de anställda, Mikael Machado. En plats som personalrepresentant i styrelsen är vakant. Göran Wrangö Callmer har på grund av sjukdom inte deltagit i styrelsens arbete. Årsmötet beslutade om arvode till styrelsens ledamöter med 150 000 kronor till ordföranden, 35 000 kronor till respektive vice ordförande samt 25 000 kronor vardera till samtliga övriga ledamöter. Dessutom av­ sattes en särskild pott om 80 000 kr för utskottsarbete. Dessa pengar fördelas av styrelsen.

Föreslår styrelsesammansättning samt arvode för styrelsen och revisorerna.

Styrelsens arbete

Vid årsmötet 2011 valdes en valberedning bestående av Dan Brändström, tillika valberedningens sammankallande, Hans Dalborg och Maud Lundin Olsson samt Staffan Bohman och Lotta Persson.

Styrelsen svarar för Ersta diakonis organisation och förvaltningen av Ersta diakonis angelägenheter. Styrelsen tillsätter och avsätter Ersta diakonis direktor och kontrollerar att direktorn uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av sällskapets angelägenheter.

20 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Styrelsen bedömer Ersta diakonis ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att Ersta diakonis organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Ersta diakonis ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. En gång per år antar styrelsen riktlinjer för styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och Ersta diakonis direktor, en ”Arbetsordning”, samt Arbetsinstruktion för Ersta diakonis direktor. Ordföranden ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen delges resultatet av utvärderingen. Ersta diakonis styrelse hade under 2011 tio styrelsemöten, varav tre per capsulam. Viktiga frågor som särskilt behandlats under året omfattar bland annat: • budget och verksamhetsplan för 2012 • fastställande av verksamhetspolicies • utvärdering av ledningens arbete • strategiska fastighetsfrågor inklusive försäljningar och förvärv • alternativ för framtida äldreboenden • större investeringsbeslut inom sjukhuset • upphandlingsärenden inom sjukhuset och omsorgen • övergripande strategidiskussioner för sällskapets inriktning • regelbundna genomgångar av periodbokslut samt ekonomisk och finansiell planering

Utskottsorganisation Ersättningsutskottet Bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Ersta diakonis ledning där beslut ska fattas av styrelsen. Utskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Inga-May Petersson, Åke Dahlman samt Stefan Nilsson, adjungerad. Revisionsutskottet Bereder styrelsens arbete med att kvalitetssäkra Ersta diakonis finansiella rapportering, träffar fortlöpande sällskapets revisor för att informera sig om revisionens

inriktning och omfattning. Utskottet samordnar den externa och interna revisionen, synen på sällskapets risker, fastställer riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Ersta diakoni får upphandla av Ersta diakonis revisor, utvärderar revisionsinsatsen samt biträder valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Utskottets ledamöter är: Åke Dahlman, ordförande, Anders Milton och Lotta Persson. Placerings- och fastighetsutskottet Förvaltar sällskapets värdepappersportfölj och andra placeringstillgångar i enlighet med särskild placeringspolicy fastställd av styrelsen. Bereder större fastighetsinvesteringar respektive avyttringar. Utskottets ledamöter är: Staffan Bohman, ordförande, Åke Dahlman, Anette Sand och Per Ljungberg, adjungerad extern ledamot. Sjukhusutskottet, Sociala utskottet och Kyrkoutskottet Sjukhusutskottet, Sociala utskottet och Kyrkoutskottet ska, utifrån direktiv och förutsättningar som ges av Ersta diakonis styrelse och direktor, bereda övergripan­ de strategiska frågor för respektive verksamhet, bereda budget, investeringsplaner, upphandlingsärenden m.m. Utskotten ska följa upp och utvärdera verksamhet, ekonomi, förvaltning och organisationens funktion samt bistå respektive verksamhetsledning i omvärldsbevakning och kontaktskapande åtgärder. Sjukhusutskottet Utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Lisbeth Gustafsson, Anders Milton, Anette Sand och Anders Sätterberg, extern ledamot. Sociala utskottet Utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger, Lotta Persson och Gun-Lis Angsell, extern ledamot. Kyrkoutskottet Utskottets ledamöter är: Stefan Nilsson, ordförande, Erik Blennberger, Inga-May Petersson och Göran Wrangö Callmer.

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 21


Revisorer och intern kontroll Vid årsmötet 2011-05-29 valdes Ulf Järlebro, auk­to­ri­ serad revisor, med Mats Jacobsson, auktoriserad revisor, som ersättare, för perioden fram till årsmötet 2012, båda från BDO Nordic Stockholm AB. Årsmötet beslutade även att välja, för perioden fram till årsmötet 2012, Björn Larsson som förtroende­ revisor, med Katarina Olofsgård som ersättare. Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av direktorn eller annan person från Ersta diakonis ledning, träffa Ersta diakonis revisor för att gå igenom revisorernas rapporter. Vidare ska styrelsen årligen upprätta en beskrivning av de viktigaste inslagen i Ersta diakonis system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Styrelsens rapport om Intern Kontroll Detta avsnitt har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, samt FARs/SRS vägledning till Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporteringen är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering. Intern kontroll avseende den finansiella rapporte­ ringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen i form av månadsbokslut och årsredovisning. Den interna kontrollen syftar även till att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder.

Kontrollmiljö Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rappor­ teringen. Kontrollmiljön avseende den finansiella rapporteringen bygger på en tydlig fördelning av roller och ansvar i organisationen, fastställda och kommunicerade beslutsvägar, instruktioner be­ träffande befogenheter och ansvar samt redovisningsoch rapporteringsinstruktioner.

22 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

Styrelsen har fastställt arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har vidare utsett ett revisionsutskott som ska företräda styrelsen med att övervaka föreningens finansiella rapportering och därmed övervaka effektiviteten i föreningens interna kontroll och riskhantering. Styrelsen har upprättat en arbetsinstruktion för direktor. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen är delegerat till direktor. Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen utgörs framförallt av upprättade rutinbeskrivningar, kontoplan, månatliga avstämningar samt rapporteringsmallar. Det finns en ekonomihandbok som ett led i att stärka den interna kontrollen och den pågående översynen av kvaliteten inom organisa­ tionen. Ekonomihandboken har till syfte att ge en överskådlig bild av befintliga policys, instruktioner och rutiner inom ekonomiområdet. Detta är ett levande dokument som ska uppdateras löpande och anpassas till förändringar inom Ersta diakonis verksamhet. Vidare finns en controllerverksamhet som månatligen analyserar verksamheternas utfall. Tillsammans är detta grunden till en korrekt och enhetlig finansiell rapportering.

Riskbedömning Ersta diakonis riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen resulterar i en överblick över de risker som kan påverka föreningens möjlighet att uppfylla de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen. Riskbedömningen behandlas i revisionsutskottet.


Vidare behandlas risker i särskilda forum. Risker inom värdepappersportföljen samt större ombyggnationer och avyttringar av fastigheter behandlas i fastighetsoch placeringsutskottet. Risker vid upphandlingar inom sjukvård och socialt arbete behandlas i sjukvårdsutskottet respektive sociala utskottet.

Kontrollaktivitet I föreningen finns en attestinstruktion som tydligt reglerar vilka befogenheter som finns på varje nivå i organisationen. I föreningens affärsprocesser ingår kontroller avseende godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar. Syftet med kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser i rapporteringen.

Information och kommunikation Information om interna styrdokument för den finansiella rapporteringen finns tillgängliga på intranätet samt i kvalitetsledningssystemet. Revisorerna har kontinuerliga möten med revisionsutskottet vad gäller resultatet av genomförda revisioner. Revisionskommitténs arbete rapporteras till styrelsen.

Uppföljning Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, revisionsutskottet, direktor och ledningsgruppen. Uppföljning inbegriper bland annat genomgång av föreningens månadsbokslut mot budget och mål. Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de interna kontrollerna är ett effektivt sätt att säkerställa att fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare. Staffan Bohman Ordförande

Områdeschef och verksamhetsansvariga planerar, utvärderar och analyserar respektive verksamhet. Controllers är delaktiga vid utvärdering och analyser av verksamheternas utfall.

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 23


Vår styrelse

Ordförande Staffan Bohman Civilekonom, född 1949 År i styrelsen: 3 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Boliden, Atlas Copco, Ratos, InterIkea Holding, OSM, CibesLift mfl. Vice ordförande i SNS Förtroenderåd

1:e vice ordförande Inga-May Peterson Fängelsediakon, född 1955 År i styrelsen: 9

2:e vice ordförande Åke Dahlman Civilingenjör, senior project manager, född 1950 År i styrelsen: 16 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ersta Sköndal högskola

Erik Blennberger Docent och teologie doktor, född 1948 År i styrelsen: 10 Andra uppdrag: Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd

Lisbeth Gustafsson Socionom, född 1947 År i styrelsen: 1 Andra uppdrag: Ordförande i Trygga Hem Skandinavien AB, Orre & Nyberg Capital AB. Styrelse­leda­mot i Kitron AS, EVRY AS. Lekmannarevisor i Svenskt Näringsliv, Alecta, Fora och AFA. Är ordförande i en råd­ givargrupp på Ersta diakoni

Anders Milton Läkare, född 1947 År i styrelsen: 4 Andra uppdrag: Ordförande i Vironova AB, Evidens AB, Uppsala Monitoring Centre. Styrelseledamot i Tikemed AB, WeMind, Stiftelsen Gundua, Stiftelsen Star for Life, Charity Rating Sverige ideell förening

24 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Lotta Persson Socionom, född 1949 År i styrelsen: 2 Andra uppdrag: Ordförande i föreningen Sveriges social­chefer, styrelseledamot i European social Network, vice ordf. i Centralföreningen för socialt arbete

Anette Sand VD i Fastighets AB Förvaltaren, född 1957 År i styrelsen: 3 Andra uppdrag: Ordförande i Sundbybergs Stadsnät AB, Ordförande i Sundbybergs Bredband AB, Ordförande i BFAB:s fastighetskommitté, Suppleant i Haninge Bostäders styrelse

Göran Wrangö Callmer Kyrkoherde, prost, född 1948 År i styrelsen: 2 Andra uppdrag: Ordförande och ledamot i ett 25-tal stiftelser i Malmö S:t Petri församling och Malmö stad

Mikael Machado Personalrepresentant Kirurg, född 1957 År i styrelsen: 4

Under året har Christer Engelhardt lämnat styrelsen.

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 25


Varannan vecka kommer Siw till Mariahemmet och spelar piano. Det har hon gjort i flera ĂĽr.

Tack Siw!

26 Ersta diakoni - Ă…rsredovisning 2011


Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Styrelse och direktor för Ersta diakonisällskap (”Ersta diakoni”) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser före­ gående år.

Information om verksamheten Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete samt forskning och utbildning, professionellt och non-profit. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom avtal med staten, landsting, kommuner, Svenska kyrkan och försäkringsbolag. Gåvor och bidrag erhålls från privatpersoner, stiftelser, församlingar inom svenska kyrkan, syföreningar och företag. Ersta diakoni grundades 1851.

Finansiella instrument Kapitalförvaltningen följer placeringsreglementets framtagna etiska riktlinjer och restriktioner. Den övergripande målsättningen med förvaltningen är att tillgångarna ska generera en långvarig real avkastning om 4 % per år. Etiska restriktioner grundas på Global Ethical Standard (GES) som utgår ifrån internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Vidare ska man även undvika att investera i företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Enligt fastställt placeringsreglemente ska totalportföljen förvaltas med nedanstående strategiska normal­allokering som riktmärke men där de angivna limiterna är absoluta, dvs får ej överträdas.

Aktier

Min

Normal

0%

30 %

Max 50 %

  varav globala aktier

0%

0%

15 %

Räntebärande papper

20 %

40 %

100 % 100 %

  varav nom obligationer

20 %

40 %

  varav reala obligationer

0%

0%

50 %

Alternativa placeringar

0%

30 %

40 %

  varav hedgefonder

0%

30 %

40 %

Under 2011 har den totala portföljen minskat i värde med ca –1,4 % vilket kan jämföras med SIX Return Index (svenskt börsindex) som för helåret 2011 minskat med –13,5 %.

Resultat och ställning Årets resultat uppgår till 1 484 tkr (83 953 tkr). Verksamhetens resultat, dvs resultatet efter avskrivningar, uppgår till –10 670 tkr (41 296 tkr). Sjukhuset uppvisar ett starkt positivt resultat för 2011. Den sociala verksamheten redovisar ett underskott men har förbättrat sitt resultat betydligt i jämförelse mot föregående år. Ersta diakoni har ett fastighetsbestånd på totalt drygt 70 000 kvm. Omfattande fastighetsunderhåll har fortsatt under 2011. Underhållen omfattar stambyten, ombyggnad av hyresfastighet, standardhöjning av entré och korridorer på Ersta sjukhus samt verksamhetsanpassning av Ersta Flickhem. Målsättningen är att verksamheterna ska uppvisa ett positivt verksamhetsresultat. Detta kräver avtal som ger kostnadstäckning, anpassad bemanning, effektivitet samt styrning mot uppsatta mål. Kassalikviditeten 125 % (135 %) och soliditeten 44 % (45 %) har försämrats något jämfört med föregående år. Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader utgör 63 % (62 %).

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 27


Flerårsöversikt 2011

2010

2009

2008

2007

Antal medlemmar

734

884

887

878

925

  varav diakoner

402

406

443

427

501

674 808

666 980

645 337

587 978

604 908

Allmänna förutsättningar

Intäkts och kostnadsanalys (tkr) Verksamhetens intäkter   varav gåvor och bidrag

32 595

34 164

36 498

25 861

26 476

Verksamhetens kostnader

685 478

625 684

656 351

672 003

623 609

  varav personalkostnader

432 811

390 733

441 128

459 249

411 358

Resultat före finansiella poster

–10 670

41 296

–11 014

–84 025

–18 701

1 484

83 953

13 651

–99 596

2 660

400 481

412 463

341 924

325 929

430 578

44

45

39

38

48

Årets resultat

Ekonomisk ställning Eget kapital, (tkr) Soliditet, % Kassalikviditet, %

125

135

127

122

96

Skuldsättningsgrad

1,29

1,22

1,59

1,62

1,10

Personalkostnader i förhållande till verksamhetens totala kostnader, %

63

62

67

68

66

Av- och nedskrivningar i förhållande till verksamhetens totala kostnader, %

6,1

7,6

5,3

3,5

2,9

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Målgrupp Människor i utsatta livssituationer.

Barnrättsbyrån startades upp som ett treårigt projekt under hösten 2011. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar genom hjälp att bevaka deras rättigheter i samhället. Under året har Ersta sjukhus investerat i två nya röntgenutrustningar vilket möjliggör utökad kapacitet och bättre kvalitet. Man har dessutom byggt om operationssal 2 samt installerat ny ventilation.

Verksamhetsmål och strategi Ersta diakoni är en fristående och nytänkande aktör som utmanar inom hälso- och sjukvård, socialt arbete samt utbildning och forskning. Det vi gör präglas av högsta kvalitet, resultatorientering, respektfullt och empatiskt bemötande.

En förprojektering av sjukhusparken är påbörjad under 2011.

Ändamålsuppfyllelse

Ersta diakonis ändamål och ändamålsuppfyllelse

fristående och nytänkande aktör som utmanar genom att: – regelbundet arbeta med förnyelse inom alla våra verksamheter – strategiskt arbeta med och planera för förnyelse och utveckling av våra verksamheter – agera som en fristående aktör inom våra verksamhetsområden

Ersta diakonis ändamål, mål och strategi är följande: Övergripande målsättning Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit.

28 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

Ersta diakoni uppfyller målet:


målet högsta kvalitet genom att: – arbeta med vårt certifierade kvalitetsledningssystem som följer den internationella standarden ISO 9001 och som har införts på alla nivåer i organisationen målet resultatorientering genom att: – samtliga verksamheter mäter och utvärderar sitt resultat kontinuerligt. Då våra verksamheter spänner över olika områden används olika mått beroende på verksamhet. målet respektfullt och empatiskt bemötande genom att: – vi i interna arbetsprocesser arbetar med hur vi efterlever vår värdegrund i samtliga verksamheter

Medlemskap i FRII Ersta diakoni är medlem i FRII, insamlingsorganisationernas egen branschorganisation och följer därmed FRIIs kvalitetskod. Koden har tillkommit för att stärka det etiska insamlingsarbetet, transparensen och öppenheten vad gäller att uppfylla mål, god styrning och intern kontroll. Kvalitet och professionalitet i verksamheterna är avgörande för att insamlingsbranschen ska behålla allmänhetens förtroende.

Andelar i Ersta Sköndal högskola AB Ersta diakoni äger 40 % (40 %) av andelarna i Ersta Sköndal högskola AB. Övriga delägare är stiftelsen Stora Sköndal 40 % (40 %) och stiftelsen Bräcke diakoni 20 % (20 %). Högskolan bedriver grund- och vidareutbildningar samt forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, det civila samhället, vårdetik, teologi och kyrkomusik.

Förvaltade stiftelser Ersta diakoni förvaltar 13 (14) stiftelser där den totala förmögenheten uppgår till 72 425 tkr (87 132 tkr). Föregående år redovisades det totala egna kapitalet till 79 579 tkr.

Framtida utveckling Ersta diakoni ser ett allt större intresse för ideella organisationer inom vård och omsorg. Under de kommande åren är det viktigt att fortsätta arbeta konkurrenskraftigt och med fokus på framtida expansion av verksamheter.

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 29


Resultaträkning Not

2011

2010

227

233

2

5 686

7 407

Verksamhetens intäkter Årsavgifter Kollekter, testamentsmedel och gåvor Erhållna bidrag

3

26 909

26 757

Nettoomsättning

4

641 717

614 605

0

54 697

5

269

–36 719

674 808

666 980

–210 550

–218 061

–432 811

–390 733

–41 981

–47 276

–136

0

Övriga rörelseintäkter Pågående projekt Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader

6

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Pågående projekt

5

Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat

0

30 386

–685 478

–625 684

–10 670

41 296

Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

7

12 143

39 637

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

708

74

–12 704

–10 466

147

29 245

–10 523

70 541

10 380

13 266

Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Resultatdispositioner Ianspråktagande av disponibla fonder Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel

12 777

5 804

Avsättning till disp. fonder och ändamålsb. medel

–9 690

–5 658

Summa resultatdispositioner

13 467

13 412

–1 460

0

1 484

83 953

Skatt Skatt Årets resultat

30 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Balansräkning Not

2011-12-31

2010-12-31

9

1 621

2 112

Byggnader och mark

10

242 227

239 806

Inventarier

11

54 030

47 194

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

12

17 671

1 201

313 928

288 201

Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag

13

500

500

Långfristiga värdepappersinnehav

14

452 184

479 991

452 684

480 491

768 233

770 804

153

162

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar

93 574

92 366

Övriga kortfristiga fordringar

10 385

19 458

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

11 073

9 076

115 032

120 900

35 307

24 254

Summa omsättningstillgångar

150 492

145 316

Summa tillgångar

918 725

916 120

Kassa och bank

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 31


Not

2011-12-31

2010-12-31

Eget kapital och skulder Eget kapital

16

Bundet eget kapital Förvaltade fonder

3 978

3 973

Kapitalbehållning

200 000

200 000

203 978

203 973

Fritt eget kapital Egna disponibla fonder Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat

5 998

16 163

35 838

39 144

153 184

69 230

1 484

83 953

196 504

208 490

400 482

412 463

17

196 038

187 962

18

202 044

202 044

0

5 882

202 044

207 926

Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder

29 934

28 763

19

12 004

12 273

9 408

12 271

20

68 815

54 462

Summa kortfristiga skulder

120 161

107 769

Summa eget kapital och skulder

918 725

916 120

Pågående projekt Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter

21

360 306

360 305

Ansvarsförbindelser

22

3 920

3 759

32 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Kassaflödesanalys 2010

2009

–10 670

41 296

Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar Reaförlust (+) reavinst (–) på anläggningstillgångar Ökning (+) minskning (–) av långfristiga avsättningar Minskning av långa fordringar

41 981

47 275

371

–56 646

8 076

–9 554

0

800

39 758

23 171

686

74

Erlagd ränta

–12 343

–10 127

Aktuell skatt

5 363

0

33 464

13 118

Kassaflöde före räntor och inkomstskatter m.m. Erhållen ränta och utdelningar

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

Ökning (–) minskning (+) av lager

9

14

Ökning (–) minskning (+) kortfristiga fordringar

–1 908

17 011

Ökning (+) minskning (–) kortfristiga skulder

12 032

–12 693

Kassaflöde från den löpande verksamheten

43 597

17 450

Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

0

–2 121

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–67 707

–38 419

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

–207 476

–403 479

Erhållna räntor och utdelningar på finansiella anläggningstillgångar

14 651

18 504

Försäljning av anläggningstillgångar

233 870

436 334

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–26 662

10 819

Ökning (+) minskning (–) långfristiga skulder

–5 882

–16 465

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–5 882

–16 465

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

11 053

11 804

Likvida medel vid årets början

24 254

12 450

Likvida medel vid årets slut

35 307

24 254

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 33


Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ersta diakoni. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem. Gåvor Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till gåvor räknas även testamentsmedel och donationer samt värdet av skänkta tillgångar. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Erhållna gåvor i form av tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, värderas till verkligt värde vid gåvo­ tillfället, dvs försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. Bidrag Intäkter i form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Om bidraget

34 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Som bidrag räknas likvida medel som erhålls från en bidragsgivare baserat på ett ansökningsförfarande. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Bidrag som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan. Balanserade utgifter för programvara 20 % Byggnader 1,5–5 % Inventarier 10–33 % Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Om värdet på aktier och/eller andelar minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde vid gåvotillfället. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras över löptiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.


Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in förstut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga. Skuldsättningsgrad Skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat eget kapital (ggr). Skuldsättningsgraden är ett mått på hur mycket skulder föreningen har i förhållande till det egna kapitalet. Personalkostnader i förhållande till verksamhetens kostnader Anger hur stor del av de totala kostnaderna som är personalkostnader. Av- och nedskrivningar i förhållande till verksamhetens kostnader Anger hur stor del av de totala kostnaderna som är avoch nedskrivningar.

Not 2 Erhållna gåvor 2011

2010

286

270

Gåvor fördelar sig enligt följande: Kollekter Kyrkokassor och syföreningar Testamentsmedel Gåvor från fonder och stiftelser

25

6

509

2 342

0

200

Övriga gåvogivare

4 866

4 589

Summa erhållna gåvor

5 686

7 407

2011

2010

Not 3 Erhållna bidrag

Bidrag fördelar sig enligt följande: Staten Kommuner Socialstyrelsen Bidrag från fonder och stiftelser Övriga bidragsgivare

458

0

1 684

1 591

0

1 570

24 235

21 325

532

2 271

26 909

26 757

2011

2010

526 416

466 367

Social verksamhet

59 131

76 991

Fastigheter

48 496

62 708

Summa erhållna bidrag

Not 4 Nettoomsättning

Sjukhus

Övriga verksamheter Summa nettoomsättning

7 674

8 539

641 717

614 605

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 35


Not 5 Pågående projekt 2011

2010

Årets förändring förutbetalda intäkter

–3 565

36 719

Årets förändring förutbetalda kostnader

3 296

–30 386

–269

6 333

Not 7 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2011 Utdelningar

6 617

4 671

Räntor

7 058

13 515

16 555

12 299

Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Summa

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011

2010

540

532

Antal anställda Kvinnor Män

114

116

Totalt

654

648

2010

–18 087

0

0

9 152

12 143

39 637

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2011

2010

Räntor

708

74

Summa

708

74

Löner och andra ersättningar Styrelse och direktor

1 365

999

Övriga anställda

280 055

267 492

Totala löner och ersättningar

281 420

268 491

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 2011-12-31

2010-12-31

2 455

334

0

2 121

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 455

2 455

Ingående avskrivningar

–343

–17

Sociala kostnader Sociala kostnader

98 825

90 868

Årets förändringar

Pensionskostnader Pensionskostnader för styrelse och direktor

Ingående anskaffningsvärden – Inköp

252

139

Pensionskostnader för övriga anställda

43 091

26 234

Totala pensionskostnader

43 343

26 373

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Årets förändringar – Avskrivningar

–491

–326

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Utgående ackumulerade avskrivningar

–834

–343

Utgående bokfört värde

1 621

2 112

10

11

Kvinnor

4

4

Män

6

7

10

8

Kvinnor

2

1

Män

8

7

Antal personer i ledningsgruppen

36 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Not 10 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

Not 11 Inventarier 2011-12-31

2010-12-31

724 999

701 114

Årets förändringar – Omklassificeringar

2011-12-31

2010-12-31

185 860

218 717

28 831

10 238

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar

966

1 051

21 205

27 430

– Försäljningar och utrangeringar

–25 131

–43 095

0

–4 596

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

189 560

185 860

747 170

724 999 Ingående avskrivningar

–118 169

–152 152

Ingående avskrivningar

–308 220

–296 365

24 875

46 167

– Inköp – Försäljningar och utrangeringar

Årets förändringar – Försäljningar och utrangeringar

0

3 427 –15 282

Utgående ackumulerade avskrivningar

–322 888

–308 220

Ingående nedskrivningar

–188 020

–173 882

–5 082

–14 138

Utgående ackumulerade nedskrivningar

–193 102

–188 020

Ingående uppskrivningar

11 047

11 047

Årets förändringar – Nedskrivningar

Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående bokfört värde

Årets förändringar – Försäljningar och utrangeringar

–14 668

– Årets avskrivningar

– Inköp

11 047

11 047

242 227

239 806

– Avskrivningar

–11 587

–12 184

Utgående ackumulerade avskrivningar

–104 881

–118 169

Ingående nedskrivningar

–20 497

–15 152

– Nedskrivningar

–10 152

–5 345

Utgående ackumulerade nedskrivningar

–30 649

–20 497

54 030

47 194

2011

2010

1 201

3 248

Årets förändringar

Utgående bokfört värde

Not 12 Pågående nyanläggningar

Ingående balans Årets förändringar

17 671

1 201

– Utrangeringar

– Under året nedlagda kostnader

–235

–2 197

– Omklassificering

–966

–1 051

17 671

1 201

Utgående balans

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 37


Not 13 Andelar i intresseföretag 2011-12-31

2010-12-31

6 750

6 750

0

0

Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

6 750

Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde

6 750

–6 250

–6 250

0

0

–6 250

–6 250

500

500

Röstandel

Kapitalandel

Antal andelar

40 %

40 %

15 000 st

Ersta Sköndal högskola AB org.nr. 556688-5280

Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde

2011-12-31

2010-12-31

479 991

442 303

Årets förändringar – Förvärv – Försäljningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

207 476

403 479

–217 195

–365 791

470 272

479 991

0

–9 152

Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets förändringar – Nedskrivning

–18 088

0

0

9 152

– Återföring av nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar

–18 088

0

Utgående bokfört värde

452 184

479 991

38 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011

2010

Upplupna vårdintäkter

4 493

1 043

Upplupna ränteintäkter

2 930

3 884

Förutbetald försäkringspremie Övriga poster Summa

314

321

3 336

3 828

11 073

9 076


Not 16 Eget kapital

Ingående balans

Förvaltade fonder

Kapitalbehållning

Disponibla fonder

Ändamålsbestämda medel

Balanserade vinstmedel/ Årets resultat

Totalt kapital

3 973

200 000

16 163

39 144

153 184

412 464

5

5

Avsättning till förvaltade fonder Avsättning till disponibla fonder

215

215

Ianspråktagande av disponibla fonder

–10 380

–10 380

Avsättning till ändamålsbestämda medel

9 471

9 471 –12 777

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel

–12 777

Årets resultat

1 484

1 484

3 978

200 000

5 998

35 838

154 668

400 482

Utgående balans

Redovisning av de olika fonderna inom eget kapital är till för att på ett tydligt sätt redovisa de under året insamlade medel som ändamålsbestämts av givaren eller föreningens styrelse för ett visst framtida ändamål. Balanserat kapital utgörs därmed endast av medel som inte är öronmärkta för ett visst ändamål och som därmed fritt kan disponeras av styrelsen. Om styrelsen vid ett senare tillfälle skulle vilja ändamålsbestämma detta balanserade kapital görs omföring i noten över eget kapital.

Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2011-12-31

2010-12-31

196 038

187 962

2011-12-31

2010-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:

–202 044

–202 044

Summa

–202 044

–202 044

Avsättning till pensioner KPA

Not 18 Långfristiga skulder

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 000 tkr (50 000 tkr).

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 39


Not 19 Pågående projekt

Förutbetalda intäkter

2011

2010

–40 720

–44 285

28 716

32 012

–12 004

–12 273

Förutbetalda kostnader

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011

2010

Upplupna löner, semester, komp- och övertidsskulder

17 823

19 523

Upplupna sociala avgifter

12 451

13 315

Upplupen löneskatt på pensionskostnader

11 460

7 421

Upplupna räntekostnader

3 100

2 946

Övriga poster

23 981

11 257

Summa

68 815

54 462

2011-12-31

2010-12-31

273 208

273 208

87 098

87 097

360 306

360 305

2011-12-31

2010-12-31

Pensionsgaranti PRI

3 920

3 759

Summa

3 920

3 759

Not 21 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar Värdepappersdepå Summa

Not 22 Ansvarsförbindelser

40 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Stockholm 2011-04-04

Staffan Bohman Ordförande

Inga-May Petersson 1:e v ordförande

Åke Dahlman 2:e v ordförande

Erik Blennberger

Lisbeth Gustafsson

Lotta Persson

Anders Milton

Anette Sand

Göran Wrangö Callmer Mikael Machado Personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-04-16

Ulf Järlebro Auktoriserad revisor BDO Stockholm AB

Björn Larsson

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 41


Revisionsberättelse Till årsmötet i ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Org nr 802000-6717 Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Ersta diakonisällskap för år 2011. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ersta diakonisällskaps finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

42 Ersta diakoni - Årsredovisning 2011


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för föreningen för år 2011. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovis­ ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 16 april 2012

BDO Stockholm AB Ulf Järlebro Aukt revisor

Björn Larsson

Ersta diakoni - Årsredovisning 2011 43


Stort tack till alla som på olika sätt bidrar till vår verksamhet

Ersta diakoni 08 714 61 00 Box 4619 116 91 Stockholm http://www.erstadiakoni.se/ Pg 90 00 54-8

Ersta ÅR 2011  

Ersta diakonis årsredovisning för 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you