Page 44

2007. a toimus infosüsteemide kasutuses kvalitatiivne hüpe.

Meie laborites töötavad kompetentsed laborandid, regist-

Haigla infosüsteem (HIS) ühendati labori infosüsteemiga,

raatorid ja spetsialistid. Töö koordineerimisse on kaasatud

mis võimaldas andmete täpsemat sisestust. AS Genneti

vastutavad bioanalüütikud. Viimase kümne aastaga on

poolt valmis mikrobioloogia labori arendus, mis võimaldas

töömaht kahekordistunud. Viimase kaheksa aasta jooksul

mikrobioloogia labori töö tulemuste elektroonset sisestust.

on spetsialistid töö kõrvalt koostanud vähemalt 7 posterit

Samuti hakati HISi sisestama väljast ostetud analüüside

rahvusvahelistel erialastel kongressidel esitamiseks.

tulemusi. HISi ja LISi arendamine kestab pidevalt, aga täpsemalt on eristunud nende kasutusfunktsioonid. Kui HISi

Labori töö on mõeldamatu toimiva kvaliteedisüsteemi

arendus laboris on mõeldud vajaliku info kättesaadavuse

olemasoluta. Ühe korrektse analüüsivastuse saamiseks on

parandamiseks nii patsiendile kui ka töötajatele, siis LISi

vaja teada, missuguse reaktiiviga on analüüs tehtud, kuidas

kasutatakse laboritööprotsesside jälgimiseks nii rutiintöö kui

on seda kontrollitud, kalibreeritud, kas reaktiivi säilivusaeg

ka töö kvaliteedi jälgimiseks ja tööprotsessi kiirendamiseks.

on sobiv, kas seade on hooldatud ja töökorras, kas nn puhas

Siia kuulub automaatanalüsaatoritel tulemuste autovalideeri-

vesi on ikka korras, kas töötaja oskab seadmega töötada

mise kasutuselevõtt ja paberkandjal vastuste väljastamise

jne. Kvaliteedisüsteemi rajamine algas vanas majas, aga

lõpetamine.

põhisüsteem on loodud Ristiku tänavas. 2007. aastal sai labor akrediteeringu standardile ISO15189. Täiendame ja lihtsustame süsteemi pidevalt. Laboritöö on meeskonnatöö, kus on oluline kõikide töötajate panus.

44

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement