Page 39

Erakorralise meditsiiniabi teenistus 2005. aastal kuulus Pärnu Haigla kiirabiosakonna koosseisu

Uue haiglahoone avamisega 2005. a tekkis võimalus kiirabi-

4 brigaadi Pärnus (2 arstibrigaadi ja 2 õebrigaadi) ning

auto sissesõiduboksi kasutades patsient turvaliselt ja muga-

õebrigaadid Pärnu-Jaagupis, Vändras ja Kilingi-Nõmmes ning

valt EMOssse üle anda, kohe auto korrastada, vajadusel

arstibrigaad Kohilas. 2006. a lisandus ka Läänemaal paiknev

varustust täiendada ja asuda uuesti operatiivvalmidusse.

Lihula brigaad. 2014. aastal läks üleriigilise kiirabikonkursi tulemusena Kohila baas Tallinna läheduse tõttu üle PERH-

Kuna kiirabitöö on paljuski välitöö, siis on väga oluline pide-

ile ja lisandus uus baas Häädemeestel. Häädemeeste baasi

vate koolitustega oma oskusi täiendada ning koostööõppus-

avame tänavu 1. juunil. See muudatus on oluline eeskätt

tel operatiivstruktuuridega (politsei ja päästeamet) seda ka

meie maakonna inimestele, et kiirabi jõuaks võimalikult

realiseerida. Peale igapäevatöö on meil suur roll kanda ka

kiiresti ka keskusest eemal paiknevate inimeste juurde.

avalike suurürituste ja spordivõistluste meditsiinilises turvamises.

Kiirabiosakonna põhitähelepanu on pööratud professionaalsete oskuste parandamisele ja kvaliteetse erakorralise haigla-

10 aasta jooksul on arstide osa kiirabitöös vähenenud. Õdede

välise meditsiiniabi osutamisele. Üks oluline komponent

puudust on leevendanud Tartu ja Tallinna tervishoiukõrgkooli-

on nõuetekohase varustuse ja aparatuuriga kiirabiautode

de erakorralise meditsiini tehnikute uue eriala lõpetajad. Era-

olemasolu. Kui 2004. aastal olid linna brigaadide käsutuses

korralise meditsiini tehnikud võivad brigaadis sõita õe asemel

veel Hollandi sõpruslinna abiga saadetud Chevy-Van tüüpi

teise liikmena.

kiirabiautod, siis 2005. aastast oleme soetanud uued autod ja sisustanud need nüüdisaegse varustusega.

39

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement