Page 36

laienenud. Oleme hakanud varakult dialüüsima sepsisehai-

Anesteesia poolest oleme eelkõige nüüdisajastanud oma

geid, kasutusele võtnud tsitraatdialüüsi ning edukalt katseta-

ravimite arsenali. Kasutusele on tulnud uued anesteetikumid,

nud uut tüüpi, firma Oxiris dialüüsifiltrit. Samuti oleme

valuvaigistid ning lihaste relaksandid. Üha enam kasutame

kasutusele võtnud invasiivse hemodünaamika jälgimise

operatsiooniaegset patsiendi soojendamist vältimaks patsien-

termodilutsiooni või pulsskontuuri meetodil. See võimaldab

tide jahtumist operatsioonilaual. Uut tüüpi operatsioonidega

veelgi paremini jälgida infusioonravi efekti, südame pumba-

seoses oleme mugandanud ka anesteesia tehnikaid.

funktsiooni jms. Täiesti uutest metoodikatest on meil kasutusel patsientide elustamisjärgne intravasaalne jahutamine

Uude majja kolimisel võtsime kasutusele recovery ehk ope-

Coolgardi seadme abil, et potentsiaalselt vähendada võima-

ratsioonijärgse palati. Kuna operatsioonitubade koormus on

likku ajukahjustust. Intensiivravis ravil olnud patsientide arv

piisavalt suur, siis operatsioonitubade läbilaskvuse suuren-

aastas on püsinud 500 lähedal, voodipäevade arv püsinud

damiseks võtsime mõni aasta tagasi kasutusele operatsiooni-

2100–2500 vahel ning suremus 10% juures, mis on III astme

eelse ruumi, kus kanüleeritakse patsiendil veen ning teosta-

intensiivravi seisukohalt täiesti arvestatav. III ja IIIa astme

takse regionaalanesteesia, et hoida kokku kallist operatsioo-

intensiivravi päevade arvu osakaal on kasvanud 45 protsendilt

nitoa aega.

tänaseks 65-le.

36

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Parnu Haigla raamat 2015  

2014. aasta oli Pärnu Haiglale edukas. Kõik planeeritu on ellu viidud. 2015. aasta võtmetegevused on suunatud jätkuvale juhtimis- protsessid...

Advertisement