Page 32

Õendustegevus Õendus on õe/ämmaemanda kutsealane tegevus, mis lähtub

Esimene õdede 30 liikmeline grupp alustas 04.04.2014

õenduses kehtivatest põhimõtetest ja väärtushinnangutest.

õppetööd ja esimesed „pääsukesed“ tulevad tööturule 2018.

Õendusabi eesmärk on patsiendi väljakujunenud tervisliku

aasta veebruaris. Teine õdede 31 liikmeline grupp alustas

ja funktsionaalse seisundi säilitamine ja võimalusel paran-

õpinguid 01.02.2017. Loodud on ka TTK esindaja töökoht

damine, stabiilses seisundis haigete pikaajaline ravi ja

Pärnu Haigla ruumides.

toetamine läbi õendustegevuse. Õenduse objektiks on üksikisik, perekond või elanikkond oma füüsiliste,

Pärnu Haigla missioon on toetada inimeste tervist ja

psüühiliste ja sotsiaalsete vajadustega.

elukvaliteeti. Õdede panus tervishoiuteenuste osutamisel on aasta aastalt kasvanud. Õe põhiõppe eesmärk on

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Pärnu Haigla ja Eesti Õdede Liit

pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetset

on sõlminud koostööleppe õe põhiõppe läbiviimiseks Pärnu

rakenduskõrgharidust töötamiseks tervishoiu valdkonnas.

Haiglas.

Koostööprojekt aitab meil saada juurde kvalifitseeritud õdesid ja tugeva praktikabaasina neid Pärnumaaga siduda.

30

Profile for Parnu Hospital

Parnu Haigla teatmik 2017  

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähi valdade...

Parnu Haigla teatmik 2017  

Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Meie haigla põhitegevus on Pärnumaa ja naabermaakondade lähi valdade...

Advertisement