{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

WERKINGSVERSLAG EROV 2016

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw

ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN


INHOUDSOPGAVE Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jong ondernemerschap stimuleren . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mini-Ondernemingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen . . . . . . . . . . . . 6

Eureka, ik onderneem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Samenwerking met scholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Waardenkader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Sensibilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Vier activiteitendomeinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Platform jonge Oost-Vlaamse ondernemers . . . . . . . 24

Provinciaal extern v­ erzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Nieuwsbrief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Streekproducten promoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

­Oost-Vlaamse ­ondernemers ­inspireren en ­inzetten op ­samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Oost-Vlaamse ondernemers inspireren, wakker en alert houden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Samen­werking met publieksgerichte ­activiteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Lekker Oost-Vlaams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Nieuwe beheertechieken en de begeleiding van ­bedrijfsoverdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Promoten van streekproducten in de Oost-Vlaamse regio’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Aandacht voor nieuwe ­ondernemingsvormen en ­Maatschappelijk verantwoord ­ondernemen . . . . . . . . 11

Korte keten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Inzetten op samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Toegepast studiewerk rond actuele thema’s . . . . . . . 16

Vlam-label: Erkenning voor producenten . . . . . . . . . . 32 Smaakklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Reglement ter promotie van streekproducten . . . . . . 33

Handelskernen versterken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Streekproducten in de horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Gemeentebesturen begeleiden bij centrummanagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Distributie van streekproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Subsidiereglement ‘detailhandel versterken’ . . . . . . . 17 Ondersteuning lokaal netwerk detailhandelaars . . . . 18

Inzetten op professionalisering van streekproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Nieuwe marktstrategieën voor ondernemers . . . . . . . 18

Onderzoek naar implementatie nieuwe tendensen . . 35

Uitdagingen voor de middenstand in Oost-Vlaanderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

O’de Flander, Oost-Vlaamse graanjenever . . . . . . . . . 36

Internationaal kennisnetwerk uitbouwen . . . . . . . . . . 34

Publieksgerichte initiatieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN

3


VOORWOORDRD De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen zet zich in voor de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Provincie Oost-Vlaanderen. EROV neemt initiatieven in samenwerking met tal van sociaal-economische actoren en treedt hierbij op als ontmoetingsplatform en gedocumenteerde gesprekstafel voor de OostVlaamse economie.

De activiteiten die EROV hiervoor op touw zet, tonen – ook in 2016 – een grote diversiteit: 1. EROV inspireert ondernemers. Niet alleen de nieuwe beheertechnieken komen aan bod, ook de relatie tussen gezondheid en ondernemen kreeg ruime aandacht, net als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. EROV zet tegelijk in op samenwerking: het Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen illustreert dit, met mooie resultaten tot gevolg. 2. EROV versterkt handelskernen. We steunen o.m. gemeentelijke e-commerce platformen als onderdeel van een sterk detailhandelsbeleid. De handelaarsenquête biedt gemeenten inzicht in wensen van de middenstanders. 3. EROV stimuleert jong ondernemerschap. We zetten in op een positieve beeldvorming rond ondernemerschap bij de jongeren. Zo ontving mini-onderneming Cuir Cuisine de EROV-mini-ster-award. Meer dan 1900 leerlingen namen deel aan de interactieve voorstelling ‘Eureka, ik onderneem!’. 4. EROV promoot de streekproducten. ‘Lekker Oost-Vlaams’ geldt als dé koepel voor promotie van onze streek- en hoeveproducten. De ‘Toer Lekker OostVlaams’ zag het licht, met meteen meer dan 6000 enthousiaste bezoekers. Ook de horeca werkt meer en meer met streekproducten, we konden voor het eerst enkele ambassadeurs erkennen.

EROV blikt in dit werkingsverslag alvast enthousiast terug op 2016 en kijkt de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ik dank dan ook graag alle middenstanders, bedrijven, organisaties en besturen voor hun positieve medewerking en steun. Mijn speciale dank gaat naar de deputatie en provincieraad voor het vertrouwen, en naar de algemene vergadering en raad van bestuur van EROV, en het personeel van EROV, inclusief dit van het Groot Vleeshuis, promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten, voor de constructieve inbreng en dagelijkse inzet.

Namens de raad van bestuur, De voorzitter, Jozef Dauwe gedeputeerde

5


WERKINGSVERSLAG | EROV 2016

WAARDENKADER

ECONOMISCHE RAAD VOOR OOSTVLAANDEREN

EROV stelt steeds volgende vijf waarden centraal in de werking. 1 EROV zet in op het inspireren van ondernemers. De term ‘ondernemers’ wordt hierbij breed geïnterpreteerd: - het omvat alle mogelijke sectoren (voeding, sierteelt, bouw, diensten,…), - maar bijvoorbeeld ook zowel jong en startend ondernemerschap, als bedrijfsleiders die denken aan de overdracht van hun zaak, - en de ‘sociale’ ondernemers uit de socialprofitsector. EROV zorgt ervoor dat deze Oost-Vlaamse ondernemers wakker en alert zijn en blijven, zodat ze zich kunnen aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving. EROV reikt de Oost-Vlaamse ondernemers nieuwe beheerstechnieken aan en biedt hen inzicht in de wijzigende context.

MISSIE De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw heeft als missie de verbetering van de sociaal-economische structuur en de ondersteuning van een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de provincie OostVlaanderen. EROV vzw is een Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap met privaatrechtelijke vorm en ontwikkelt acties afgelijnd binnen de grenzen van het Provinciaal Beleid. EROV speelt hierbij flexibel in op provinciale noden en vragen, binnen de vastgelegde budgettaire grenzen. EROV is een ontmoetingscentrum en gedocumenteerde gesprekstafel voor ondernemers en ondernemerschap in Oost-Vlaanderen en voelt hiermee de polsslag van de Oost-Vlaamse sociaal-economische ontwikkeling. EROV wil een bijdrage leveren tot een gedegen sociaaleconomisch beleid in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden. Het behoort tot de opdracht van de EROV vzw om vooruit te blikken en nu reeds te zien waar de aandachtspunten van de toekomst liggen en hoe hierop tijdig kan worden ingespeeld met maximale betrokkenheid van alle belanghebbenden.

6

2 EROV zoekt hierbij steeds naar meerwaarde door samenwerking. Vanuit zijn neutrale en overkoepelende insteek, slaagt EROV er in samenwerkingsverbanden op poten te zetten die er wellicht anders niet of toch moeilijk zouden gekomen zijn. Het komt er steeds op neer organisaties en bedrijven samen te brengen, op een beheersbare provinciale schaal, waarbij een win-win door samenwerking wordt gerealiseerd, met EROV als motor en stuwende kracht. 3 EROV werkt steeds proactief en nichegericht. Het is voor EROV zaak de polsslag van de Oost-Vlaamse economie te voelen en de noden van de ondernemers te detecteren. Het is hier dat EROV zijn rol ten volle kan spelen: vernieuwend uit de hoek komen en als pionier zaken realiseren. Tegelijk ook, met de nodige trots, eens een idee volgroeid is en door andere partners wordt overgenomen, het durven loslaten. 4 EROV werkt vanuit een flexibele ingesteldheid. De vzw-structuur en het open karakter van EROV laten toe snel en doelgericht partnerschappen te ontwikkelen en projecten te lanceren.

Deze voeling met het sociaal-economisch weefsel is voor EROV cruciaal. Het uit zich bijvoorbeeld ook in de vertegenwoordiging van het sociaal-economisch middenveld en bedrijfsleven in de bestuursorganen van de EROV vzw, wat een grote meerwaarde vormt voor de werking van EROV.

5 EROV gaat steeds goed gedocumenteerd te werk. Dit uit zich in heel wat toegepast studiewerk ter ondersteuning van de te nemen initiatieven. EROV werkt steeds nauw samen met de collega’s van de Dienst Economie bij de Provincie Oost-Vlaanderen en de POM Oost-Vlaanderen. Een constante is eveneens de goede relatie en samenwerking met de rijke academische wereld in Oost-Vlaanderen. Hiermee realiseert EROV meerwaarde door de te nemen acties steeds te funderen vanuit een theoretisch academisch kader, wat structuur en houvast biedt en tegelijk ideeën voor verdere ontwikkeling aanreikt.

ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN


VIER ACTIVITEITENDOMEINEN In 2016 ontwikkelde EROV activiteiten in vier domeinen. Deze gelden als leidraad voor dit werkingsverslag. 1. Ondernemers inspireren en inzetten op samenwerking: uitbouw van een overlegplatform en gedocumenteerde gesprekstafel van het bedrijfsleven/ondernemers. 2. Handelskernen versterken: begeleiding detailhandelsbeleid, centrummanagement en kernversterking van de gemeenten.

van EROV dan ook beheerst door de artikelen 219-224 en 238-240bis van het Provinciedecreet. De omvorming en bijhorende statutenwijziging werd op 18 december 2013 door de Provincieraad goedgekeurd. Op 10 april 2014 keurde ook Vlaams minister van Bestuurszaken en Binnenlands bestuur, Geert Bourgeois, deze provincieraadbeslissing goed. Als laatste stap in de omvorming, bekrachtigde de Algemene Vergadering van EROV op 24 april 2014 de statutenwijziging die EROV als vzw en PEVA in privaatrechtelijke vorm definieert.

3. Jong Oost-Vlaams ondernemerschap stimuleren: stimuleren van ondernemerschap en de relatie onderwijs-ondernemerschap. 4. Streekproducten promoten: promotie- en imago-ondersteuning van Oost-Vlaamse streekproducten.

PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM

NIEUWSBRIEF EROV verspreidt zesmaandelijks een nieuwsbrief met een overzicht van recente en geplande activiteiten. Wie deze nieuwsbrief wil ontvangen kan zich aanmelden op de website www.erov.be.

In het kader van de uitvoering van het Provinciedecreet, besliste de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen in zitting van 13 juni 2013 om de vzw EROV om te vormen tot een Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap (PEVA) in privaatrechtelijke vorm. Zo’n PEVA in privaatrechtelijke vorm is nog steeds een vzw (en als dusdanig ook onderworpen aan de vzw-wet), maar daarnaast worden de structuur en de werking

De vernieuwde nieuwsbrief werd eind 2016 aan de stakeholders bezorgd.

ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN

7


WERKINGSVERSLAG WERKINGSVERSLAG | EROV | EROV 2016 2016

OOST-VLAAMSE ­ONDERNEMERS ­INSPIREREN EN ­INZETTEN OP ­SAMENWERKING

EROV brengt ondernemers uit zowel de profit- als de socialprofitsector samen in een ontmoetingsplatform, zodat ze van elkaar leren op een dynamische manier. Via een gedocumenteerde gesprekstafel nemen deze ondernemers eveneens deel aan inspirerende seminaries in dialoog met experten. Zo blijven de Oost-Vlaamse ondernemers alert voor onder meer nieuwe beheertechnieken en motiveren ze elkaar om zich snel aan te passen aan de evoluerende wereld, steeds met aandacht voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN WAKKER EN ALERT HOUDEN

Niet alleen het samenbrengen van, maar ook het samenwerken tussen ondernemingen, zelfstandigen, social profit, culturele en creatieve sector loopt als een rode draad doorheen de werking van EROV. Samenwerken om schaalvoordelen te creëren, zoals in het Platform OostVlaamse ziekenhuizen.

INSPIRATIEPLATFORM OOST-VLAAMSE SOCIAL PROFIT MEETS PROFIT Een gezond economisch weefsel leeft dankzij bedrijven en socialprofitorganisaties die zich constant aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden en die voortdurend mee evolueren om zo hun concurrentiekracht te optimaliseren. EROV biedt met zijn Netwerk Ondernemen een platform aan voor de Oost-Vlaamse profit en social profit om hun management- en ondernemersvaardigheden voortdurend bij te spijkeren. Met dit doel brengt EROV binnen het Inspiratieplatform Oost-Vlaamse Social profit meets profit ondernemers en socialprofitmanagers samen. Zo voorziet EROV een forum voor ervaringsuitwisseling en netwerking en biedt ze een kader voor interactie met experten, zowel uit de bedrijfs- als uit de academische wereld.

teits- en procesbeheer, financiële analyse, kostprijscalculatie en personeelsmanagement. De deelnemers evalueerden het programma in groep en onafhankelijk van EROV op 24 maart 2016. Zij beoordeelden het programma in zijn geheel zeer positief. Voor de groepsevaluatie getuigde Koen Van Wauwe, directeur van woonzorgcentrum Avondvrede uit Gent en kernlid van het EROV Netwerk ondernemen, over hoe hij een krachtige impuls geeft aan De deelnemers aan het Inspiratieplatform 2015-2016 bij ontvangst van hun getuigschrift.

INSPIRATIEPLATFORM VOOR DE OOST-VLAAMSE ONDERNEMER EN SOCIALPROFITMANAGERS 2015-2016 Veertien deelnemers uit twaalf bedrijven en negen deelnemers uit zes socialprofitorganisaties volgden de derde editie van het Inspiratieplatform voor de OostVlaamse ondernemer en socialprofitmanager. Het managementprogramma werd officieel geopend op 22 oktober 2015 met een introductiedag. Van 27 oktober 2015 tot 17 maart 2016 werden vijf verschillende bedrijfskundige thema’s behandeld: strategisch management, innovatiemanagement, kwali­

8

OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING


de ontwikkeling van de strategie en de processen van zijn organisatie. Tijdens de evaluatiesessie werd Lieve De Bosscher verkozen om hen als kernlid te vertegenwoordigen in de kern van het EROV Netwerk Ondernemen. Lieve De Bosscher is coördinator van De Sloep vzw uit Gent (Muide).

INSPIRATIEPLATFORM VOOR DE OOST-VLAAMSE ONDERNEMER EN SOCIALPROFITMANAGER 2016-2017 Het vierde inspiratieplatform werd op 21 oktober 2016 officieel geopend met een introductiedag waar deelnemers en docenten met elkaar kennismaakten. Het programma behandelde daarna vanaf 25 oktober 2016 tot 16 maart 2017 vijf verschillende bedrijfskundige onderwerpen: strategisch management, innovatiemanagement, kwaliteits- en procesbeheer, financiële analyse en kostprijscalculatie, alsook personeelsmanagement. Een balans tussen theorie en praktijk en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers onderling, maar ook met de docenten en projectcoördinatoren staan opnieuw centraal. Op 20 april 2017 zullen zij die het programma met succes hebben doorgelopen op de slotsessie het getuigschrift ontvangen en toetreden tot de alumnivereniging EROV Netwerk Ondernemen.

INSPIREREND NATRAJECT SOCIAL PROFIT MEETS PROFIT MAAK VAN UW STRATEGIE HET MIDDEL OM DE JUISTE KOERS TE BLIJVEN VAREN! Met het natraject ‘Maak van uw strategie het middel om de juiste koers te blijven varen!’ reikte EROV de leden van het EROV Netwerk Ondernemen middelen aan om hun strategie onder de loep te nemen en hen te leren omgaan met onvoorspelbaarheid. In een steeds sneller veranderende omgeving in korte tijd van strategische koers kunnen veranderen is een grote troef. Duurzaam succes voor een bedrijf hangt af van het De aanwezige ondernemers, samen met o.m. gedeputeerde Jozef Dauwe en Luc De Ryck, de burgemeester van Temse, bij hun bezoek aan het gemeentehuis De Zaat in Temse.

OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING

vermogen om continu de strategische koers succesvol aan te passen. Aan dit intens kortlopend traject namen 11 ondernemers deel: 4 uit de profit- en 7 uit de socialprofitsector. Tijdens drie sessies van telkens 3 uur werd het thema ‘Maak van uw strategie het middel om de juiste koers te blijven varen!’ verder uitgewerkt. Op 26 mei vond de eerste sessie plaats. Professor Johan Lambrecht, hoogleraar aan de KU Leuven (Campus Brussel), reikte aan de hand van praktijkvoorbeelden tips en tricks aan zodat de geformuleerde strategie geen dode letter blijft. Tijdens de tweede sessie op 2 juni lichtte Guido Everaert, lector aan de Karel de Grote-Hogeschool, aan de hand van praktijkverhalen op maat van de deelnemers het belang van de techniek ‘storytelling’ toe. Het is immers niet alleen belangrijk de juiste strategie te kiezen, het is ook van belang dat iedereen binnen en buiten de organisatie weet welke koers de organisatie of het bedrijf wil varen. Professor Aimé Heene, ere-buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, ging op 9 juni, de laatste sessie, dieper in op de vraag hoe we beter dan onze concurrenten kunnen anticiperen op onzekerheid en hoe je als ondernemer daar strategisch kan op inspelen.

EROV NETWERK ONDERNEMEN Via het EROV Netwerk Ondernemen, de vereniging van alumni van de vormings- en begeleidingsprogramma’s voor profit en social profit, creëert EROV d.m.v. bedrijfsbezoeken en kortlopende programma’s een platform voor ruime netwerking en continue vorming. Het EROV Netwerk Ondernemen is een platform en klankbord waar de leden informele en zakelijke contacten

9


kunnen leggen. Het is eveneens een bron van ideeën en voorstellen voor nieuwe EROV-activiteiten. Eind 2016 telde het netwerk 530 leden, van wie 174 uit de socialprofitsector en 356 uit de profitsector. In 2016 vergaderde de stuurgroep van de alumnivereniging, de kern van Netwerk Ondernemen, op 18 februari, 9 juni, 29 september en 14 december. De kern tekent samen met EROV de krijtlijnen uit voor de werking van het netwerk, met als doel het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor de versterking van het Oost-Vlaamse sociaaleconomische weefsel.

Boelwerffotograaf Alex Suanet. Het netwerkdiner aan boord van De Mozart, vormde het idyllische slotakkoord van deze netwerkdag. Er waren 40 aanwezigen.

NIEUWJAARSRECEPTIE

De activiteiten die we hieronder opsommen en waarop alle netwerkleden werden uitgenodigd, kaderen specifiek in de netwerking.

EROV en het EROV Netwerk Ondernemen zetten op woensdag 20 januari 2016 het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsreceptie in het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten. Gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter EROV, opende de feestelijke bijeenkomst voor de 88 aanwezige genodigden. Nadien getuigde Serge Platel, commercieel en marketing directeur KAA Gent, over zijn carrièrewending en stond hij stil bij de verschillen én de gelijkenissen tussen ondernemen in de cultuursector en sportwereld en bij ondernemen in het algemeen. Tot slot stelde Rony Heymans, voorzitter van het EROV Netwerk Ondernemen, het jaarprogramma 2016 voor.

NETWERKDAG

NETWERKEVENEMENTEN

Dé dag waarop alle netwerkleden elkaar kunnen ontmoeten is de Netwerkdag. Dit jaar vond de Netwerkdag plaats in Temse op donderdag 15 september.

Op zondag 17 april namen 26 netwerkleden deel aan de lentewandeling in en rond het pittoreske Moregem in de Vlaamse Ardennen. Tijdens de wandeling hielden de leden van het netwerk een culinaire tussenstop nabij het pittoresk zaalkerkje van Sint-Pieter en genoot iedereen van een streekbiertje.

Op de agenda stond een begeleid bezoek aan E-move, verdeler van elektrische fietsen en aan het Gemeentehuis van Temse. Tijdens dit bezoek belichtten burgemeester Luc De Ryck en gedeputeerde en ex-curator Jozef Dauwe de geschiedenis van Temse en van de Boelwerf. Beelden bij dit verhaal kregen we in het Gemeentemuseum met de fototentoonstelling van wijlen

Vijfentwintig aanwezigen woonden op 19 september het openingsconcert bij van het Festival van Vlaanderen in de Sint-Baafskathedraal in Gent.

Netwerken tijdens het bezoek aan E-move, producent van elektrische fietsen.

10

OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING


EROV Netwerk Ondernemen bracht op 13 oktober een bezoek aan drukkerij Eco Print Center (EPC) in Lokeren. EPC maakt deel uit van De Persgroep, uitgever van Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Tijd, maar ook van magazines als Story, Dag Allemaal en Humo. EPC werk zeer milieuvriendelijk door met dezelfde rotatiepersen zowel kranten als magazines kan drukken, met op alle pagina’s vierkleurendruk. Bij dit drukprocédé vervalt de factor chemisch water dat bij conventioneel drukken voor een zware milieubelasting zorgt. Twintig leden van het EROV Netwerk Ondernemen zagen er de volautomatische drukpersen aan het werk.

Op 27 oktober vormde de KBC-toren te Sint-DenijsWestrem het decor voor het seminarie ‘Denkt u aan overlaten over overnemen? We zetten u op weg’. Er waren 40 aanwezigen. Experten van KBC Frank Depickere, hoofd commerciële kredieten, en Stefan Hollaert, expert overnamefinanciering, deelden hun expertise. Nadien stelde Michiel Vanhauwere van KBC hun gloednieuwe digitale platform Match’it voor, waarop ze potentiële overlaters en overnemers met elkaar in contact brengen.

Op 17 november bracht EROV Netwerk Ondernemen een bezoek aan gevangenis Nieuwewandeling in Gent. We kregen een blik achter de schermen van de gevangenis en haar werkplaatsen. De unieke kans om te ontdekken hoe gevangenisarbeid op een zinvolle manier wordt ingevuld leidde tot enkele nuttige contacten voor beide partijen.

Ondernemer Dirk Vlaemynck, die samen met zijn broers aan het hoofd staat van tomatenkwekerij Tomato Masters in Kruishoutem, getuigde over zijn familiale bedrijfsoverdracht.

CONTACTBLAD WORDT EROV-NIEUWSBRIEF

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE: ICT

Via Netwerk Ondernemen Contact maakt EROV de activiteiten bekend. In Netwerk Ondernemen Contact 29, dat in juni verscheen, waarschuwde prof. dr. ir. Luc Lambrecht voor de gezondheidsgevaren van een ondernemer: obesitas, fijn stof en stress. Lieve De Bosscher, nieuw kernlid van het Netwerk Ondernemen en coördinator van de De Sloep vzw, besprak hoe samenwerkingsverbanden het sociaal werk kunnen verrijken. Ook het natraject rond strategisch ondernemen en de lentewandeling stonden in de kijker. In december kreeg het ‘contactblad’ een facelift en werd het omgevormd tot een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is niet langer uitsluitend gericht aan de leden van EROV Netwerk Ondernemen maar wordt naar een veel ruimer doelpubliek verstuurd. In deze eerste nieuwsbrief vertelde professor Ignaas Devisch over het verschil tussen ‘onrust’ en ‘rusteloosheid’. Hij belichtte een aantal paradoxen en verdedigde de positieve kanten van rusteloosheid. Hij ging dieper in op het verschil tussen rusteloosheid en onrust en deelde met ons zijn visie over georganiseerde verveling. Verder plaatsten we het toneelstuk ‘Eureka, Ik Onderneem!’ in de kijker, waarmee we meer dan 1900 leerlingen uit Oost-Vlaamse secundaire scholen bereikten. Tot slot een interview met traiteur Christ Schepens, die recent als één van de ambassadeurs van Lekker Oost-Vlaams werd bekroond.

Op 16 februari 2017 plant EROV opnieuw een seminarie om bedrijfsleiders te sensibiliseren rond nieuwe beheerstechnieken op het vlak van ICT.

OMGAAN MET ONVOORSPELBAARHEID BIJ HET NEMEN VAN STRATEGISCHE BESLISSINGEN Op 12 april 2016 vond, i.s.m. Etion, de boekvoorstelling van ‘Bruggen naar het onvoorspelbare, wegwijzer voor bewust omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes’ plaats in Communicatiehuis Claerhout te Gent. In dit boek gaat professor Aimé Heene op zoek naar wat organisaties (kunnen) doen als zij bij het nemen van strategische beslissingen en strategische keuzes te maken hebben met onvoorspelbaarheid in hun omgeving. In het boek is veel aandacht voor nonprofit én publieke organisaties. EROV werkte actief mee aan de totstandkoming van deze publicatie.

NIEUWE BEHEERTECHNIEKEN EN DE BEGELEIDING VAN BEDRIJFSOVERDRACHT

AANDACHT VOOR NIEUWE ONDERNEMINGSVORMEN EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

BEBEO: ONDERSTEUNING IN ORIËNTERENDE EN VOORBEREIDENDE FASE VAN BEDRIJFSOVERDRACHT EN -OPVOLGING

OVERLEVEN IN DE BEDRIJFSJUNGLE: WAT KUNNEN WE LEREN UIT DE NATUUR?

Sedert januari 2009 ondersteunt EROV de Oost-Vlaamse ondernemer in de oriënterende en voorbereidende fase van bedrijfsoverdracht en -opvolging. EROV bundelt zijn inspanningen in dit verband onder de noemer BEBEO, een acroniem dat staat voor ‘Begeleiding van Bedrijfsoverdracht van kmo’s en zelfstandige ondernemers in Oost-Vlaanderen’.

OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING

EROV sloot op 14 april 2016 het derde inspiratieplatform voor de Oost-Vlaamse ondernemer en socialprofitmanager af met de studienamiddag ‘Overleven in de bedrijfsjungle: wat kunnen we leren uit de natuur?’ in de Banketzaal van het Provinciehuis.

11


Niet enkel in de bedrijfswereld is de concurrentie groot, ook in de vrije natuur is er een permanente ‘struggle for life’. De werking van de natuur is een perfecte inspiratiebron om tot betere resultaten te komen in de bedrijfsvoering. In zijn uiteenzetting deelde professor Alex Vanderstraeten (Universiteit Gent) enkele ideeën die onze visie over mens, management en leiderschap een nieuwe insteek geven. Onze wereld is groot gemaakt op basis van empathie en coöperatie en niet op basis van competitie, zoals velen nog altijd beweren. Biologie en evolutieleer geven ons inzicht in de basis van menselijke samenwerking, leiderschap en respectvol omgaan met medemens en medewerker. Na deze boeiende uiteenzetting namen 9 bedrijfsleiders en 14 directie- en kaderleden uit de socialprofitsector hun getuigschrift in ontvangst voor hun succesvolle deelname aan het derde inspiratieplatform.

OBESITAS, FIJN STOF, STRESS: DE GEZONDHEIDSGEVAREN VOOR DE ONDERNEMER / DRUK, DRUK, DRUK… WE GEVEN U ALS ONDERNEMER GRAAG WAT ADEMRUIMTE EROV zet in op sensibilisering over beweging en gezondheid bij Oost-Vlaamse ondernemers. Studies tonen aan dat bedrijfsleiders meer gezondheidsrisico’s ondervinden door obesitas, fijn stof en stress dan de gemiddelde bevolking. Op 2 februari organiseerde EROV te Dendermonde een voordracht met prof. dr. ir. Luc Lambrecht, die ‘de gezondheidsgevaren voor de ondernemer’ uitgebreid kwam toelichten. Dat dit thema brandend actueel is, bewezen de vele inschrijvingen. Maar liefst 85 ondernemers woonden dit seminarie bij.

Op 8 december kwamen zo’n 65 ondernemers samen op het seminarie ‘Druk, druk, druk’ in brouwerij Liefmans te Oudenaarde. In deze editie doorbrak prof. dr. Ignaas Devisch, hoogleraar ethiek, filosofie en medische filosofie (UGent), een aantal paradoxen en verdedigde hij de positieve kanten van rusteloosheid. Hij opperde dat een leven in balans helemaal niet hoeft, zolang we dingen ondernemen die we graag doen, met passie en plezier. Liesbeth De Vuyst, Legal Consultant van Group S, sloot de avond af door de mogelijkheden van een flexibel loonpakket in beeld te brengen.

DUURZAAM ONDERNEMEN Op 15 juni 2016 werden de laureaten van het Charter Duurzaam Ondernemen in de bloemetjes gezet. Het Charter Duurzaam Ondernemen, een initiatief van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, biedt bedrijven de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. De deelnemers werken op een resultaatgerichte manier aan continue verbetering van de prestaties met een focus op milieu, sociale en economische thema’s. Ondernemingen die zich inzetten om de milieu-, welzijns- en sociale wetgeving te respecteren én daarbij extra inspanningen leveren, leggen aan het einde van het jaar hun realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangen bij een positieve evaluatie het charter. EROV zetelde in de jury en zal dit in 2017 opnieuw doen. EROV zetelde eveneens in de jury ter verkiezing van de VOKA ambassadeur 2016, waarbij de focus lag op duurzaamheid. Op 17 november werd brouwerij Huyghe als laureaat aangeduid.

Prof. dr. Ignaas Devisch duidt de positieve kanten van rusteloosheid in ondernemerschap.

12


Prof. dr. ir. Luc Lambrecht inspireert de aanwezigen, waaronder o.m. gastheer Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde, met zijn uiteenzetting over gezondheid en ondernemen.

INZETTEN OP SAMENWERKING SAMENWERKING OP VERSCHILLENDE DOMEINEN EROV wil bruggen bouwen en samenwerking op de rails zetten als stuwende kracht. De provinciegrenzen bieden een beheersbare schaal. EROV coördineert samenwerking op diverse vlakken vanuit een trekkende, motiverende en neutrale insteek. Als publiek-private samenwerking is het Groot Vleeshuis, promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten een mooi voorbeeld. Wij laten er 50 producenten samenwerken uit alle hoeken van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook O’de Flander en Lekker Oost-Vlaams (zie verder) zijn voorbeelden van samenwerking door EROV op touw gezet met als doel de promotie van de lokale producten. In het Platform Jonge Ondernemers zet EROV net gestarte Oost-Vlaamse ondernemers aan tot samenwerking. Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen brengt de veertien OostVlaamse ziekenhuizen samen. De ziekenhuizen streven naar het samen aankopen van goederen en diensten. EROV coördineert dit platform.

PLATFORM OOST-VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen ondersteunt de veertien algemene Oost-Vlaamse ziekenhuizen bij de toepassing van de wetgeving voor overheidsopdrachten en werkt tegelijk de opportuniteiten qua aankoopbeleid uit die in dit samenwerkingsverband vervat liggen. Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen werd opgericht door het provinciebestuur op vraag van de Oost-Vlaamse ziekenhuizen. Om de werking van het platform verder te concretiseren werd door de deputatie aan EROV gevraagd de coördinatie van dit project verder op zich te nemen. EROV nam die coördinerende, stimulerende, coachende en ondernemende rol op met ingang van 1 januari 2012.

OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING

Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen kreeg van een aantal ziekenhuizen buiten de provincie de vraag om te participeren in onze bestaande samenwerking. Op de stuurgroepvergadering van 1 februari 2016 deed de stuurgroep de suggestie om aan de ziekenhuizen die met één van onze 14 ziekenhuizen een structurele overeenkomst hebben, de kans te geven om aan te sluiten. Aangezien het hier om een principieel standpunt gaat dat de stuurgroep moet innemen, vroeg de stuurgroep in mei de formele goedkeuring aan de stuurgroepleden, zijnde de algemeen directeurs. De vereiste meerderheid werd gehaald. Uitgangspunt is om ook de ziekenhuizen uit deze formele samenwerkingsverbanden de kans te geven te participeren aan een samenaankoop binnen het POZ. Omgekeerd zullen zij ook voorstellen lanceren waarbij de veertien bestaande POZ-leden kunnen aansluiten.  Er vonden gesprekken plaats met AZ Groeninge uit Kortrijk, OLV van Lourdes Waregem en de Sint-Jozefskliniek uit Izegem, AZ Monica en GZA (Gasthuiszusters Antwerpen). Op 6 februari 2017 zullen AZ Groeninge uit Kortrijk, OLV van Lourdes Waregem en de Sint-Jozefskliniek uit Izegem lid worden van POZ. Deze nieuwe leden zullen het protocol onderschrijven en dezelfde spelregels naleven als de bestaande leden.

INTENSIVEREN VAN DE SAMENWERKING: OPRICHTING OPDRACHTENCENTRALE Gezien de vruchtbare samenwerking in het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen in 2012 en 2013 was het intensiveren van de samenwerking een logische volgende stap. Op 12 februari 2014 verklaarden de directeurs van de veertien Oost-Vlaamse ziekenhuizen zich dan ook

13


akkoord met de oprichting van een opdrachtencentrale. Een samenwerkingsprotocol werd getekend. Een opdrachtencentrale laat toe dat de Oost-Vlaamse ziekenhuizen samen de markt benaderen. Dit leidt tot grote schaalvoordelen wat prijs, kwaliteit of levervoorwaarden betreft. Tegelijk wordt ook de administratieve last beperkt. Concreet treedt afhankelijk van het dossier, telkens één ziekenhuis als trekker op. Dat ziekenhuis maakt in overleg met andere geïnteresseerde ziekenhuizen een lastenboek op. De opdrachtencentrale publiceert het lastenboek en gunt de opdracht. Elk ziekenhuis contracteert nadien afzonderlijk met de leverancier. In oktober 2016 werd opnieuw een bevraging georganiseerd waarbij werd gepeild naar geplande aankopen van werken, leveringen en diensten op korte termijn (eind 2016 en eerste jaarhelft 2017). Nadien werd gepolst naar de interesse van de ziekenhuizen voor deelname aan de werkgroepen van de verschillende dossiers. Voor de dossiers waarin de meeste interesse bestaat, zal onderzocht worden of de oprichting van een opdrachtencentrale wenselijk en mogelijk is.

AANKOOPWERKGROEPEN In de loop van 2016 werden acht dossiers gegund: inpakmateriaal sterilisatie, aankoop en ombouw MUG, handschoenen, Infliximab, vuilniszakken, gipsen, ropien levobupivacaïne en oplos- en verdunningsmiddelen voor injectie. Naast het realiseren van een prijsvoordeel, kan de meerwaarde er ook in bestaan dat bijvoorbeeld een betere kwaliteit gekocht kan worden aan dezelfde prijs of dat een kostenbesparing wordt gerealiseerd door expertise te delen. Door de krachten te bundelen, is het ook mogelijk om bestaande processen en stromen volledig te herdenken. Aan zeven andere dossiers wordt nog gewerkt: vaste en mobiele telefonie, papier en kantoorbenodigdheden, elektrische keuringen, raamcontracten technieken, medische gassen, contraststoffen en paracetamol. De aankoopwerkgroepen kennen telkens een sterk multidisciplinaire samenstelling (deelnemers van dienst aankoop, juridische dienst, verpleegkundig departement, apotheek, financiële dienst, ICT,…). De samenwerking rond de dossiers samenaankoop en de uitwisseling van informatie wordt gefaciliteerd door een elektronisch platform dat toegankelijk is via www. aankoop-poz.be. De applicatie komt tegemoet aan een aantal tekorten van de vroegere manier van werken. Zo kan per dossier toegang worden gegeven aan die ziekenhuizen die deelnemen aan de opdrachtencentrale in

14

kwestie. Per dossier is er een afgeschermde ruimte waarop documenten kunnen worden uitgewisseld en is er een forum. Bedoeling is om met het platform meer en meer in te zetten op de economisch belangrijkste dossiers, waaronder de samenaankoop van geneesmiddelen. Op 11 april vond een rondetafelgesprek plaats met de hoofdapothekers en hoofdaankopers van het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen. Frank Lippens, voorzitter POZ en directeur van het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, modereerde het debat. Er waren in totaal 31 aanwezigen uit 13 Oost-Vlaamse ziekenhuizen. De samenaankoop van geneesmiddelen nam onmiddellijk een vliegende start. Deze tendens zal zich verderzetten in 2017.

COMPETENTIEONTWIKKELING EN ERVARINGSUITWISSELING Het platform zet in op de overdracht van kennis en vaardigheden. De competenties in aankoopmanagement en overheidsopdrachten in de ziekenhuizen worden aangescherpt door ervaringsuitwisseling met experten uit de praktijk. Binnen het traject ‘Overheidsopdrachten in de praktijk’ behandelen vertegenwoordigers (hoofdzakelijk aankopers) uit de Oost-Vlaamse ziekenhuizen praktijkgericht en interactief de toepassing van de wet voor overheidsopdrachten. Op 1 februari lichtte meester Elke Casteleyn de mogelijkheden toe van raamovereenkomsten aan de aanwezige algemeen directeurs en hoofdaankopers na de stuurgroepvergadering. Ze deed dit naar aanleiding van de publicatie van haar boek ‘Raamovereenkomsten en samenaankoop in de zorgsector’. Tijdens vier halve dagsessies in mei en juni gaf Erik Van Eecke, partner bij EBP, een basisopleiding rond de wetgeving overheidsopdrachten. De opleiding werd ingericht voor nieuwe ziekenhuismedewerkers die de wetgeving nog onder de knie moeten krijgen en voor aankopers met ervaring die een opfrissing wensten. 24 aankopers grepen deze kans. Op 28 april leerde Karen De Braekeleer, advocate bij Kratos Law (Brussel) en gespecialiseerd in overheidsopdrachten, de 19 aanwezigen de juiste gunningscriteria kiezen in functie van het gewenste resultaat en zo een gedegen gunningsverslag opmaken. Tijdens het seminarie ‘Van goede gunningscriteria tot een kwalitatief gunningsverslag’ ging ze ook dieper in op de impact van de weging van de gekozen gunningscriteria. De wetgeving overheidsopdrachten is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Op 17 juni 2016 werd de nieuwe wet overheidsopdrachten gepubliceerd, als omzetting van een Europese richtlijn. Op 19 september gaf Erik Van Eecke, partner bij EBP tekst en uitleg over de nieuwe wet aan 23 aankopers. Nu is het wachten op de uitvoeringskb’s. Streefdatum is 1 juli 2017. Mieke Pieters trainer bij The Global Picture, onderrichtte de 17 aanwezige aankopers op 17 oktober hoe je een duurzaam bestek schrijft. Een maand later, op 21 november gaven Kim Bosman, hoofd aankoop AZ Lokeren en Daphne Werrebrouck, medewerker dienst ICT Provincie OostVlaanderen, praktische tips en tricks bij e-tendering en e-notification. Er waren 15 aankopers aanwezig.

OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING


STUURGROEP Het samenwerkingsprotocol tussen de veertien ziekenhuizen regelt eveneens de verderzetting van de stuurgroep. In de stuurgroep zijn de veertien deelnemende Oost-Vlaamse ziekenhuizen vertegenwoordigd, de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen is opgenomen als secretaris. Doel van de stuurgroep is in consensus richting te geven aan de strategische beslissingen en de inhoudelijke invulling van het samenwerkingsverband. De stuurgroep kwam samen op 1 februari en 3 oktober 2016. Een studierapport rond ‘uitdagingen en opportuniteiten voor samenwerking in het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen’ werd in de loop van 2016 ontwikkeld.

TEXTIEL- EN KLEDINGSECTOR Ondanks de vele innovaties en positieve dynamiek bij de maakbedrijven, wordt vastgesteld dat de sector vaak negatief gepercipieerd wordt door de publieke opinie. EROV wil, samen met Fedustria en Creamoda, dit beeld bijstellen. Sinds 2002 brengen wij op regelmatige tijdstippen samen de sector positief in beeld.

SAMENWERKINGSVERBAND MOTIV EROV maakt deel uit van het samenwerkingsverband Motiv en zetelt in de stuurgroep. Dit Mode Technologisch Innovatie platform Vlaanderen werd opgericht om de competitieve voordelen van de Belgische textielen kledingsector die zich binnen deze context aandienen te verhogen. Vergaderingen van de stuurgroep gingen door op 25 januari, 3 juni en 20 oktober.

Op 24 mei 2016 vond het seminarie plaats ‘Hello? Generation Y?’ in de Hogeschool Gent. Het seminarie focuste op de nieuwe generatie jongeren die klaarstaat om de arbeidsmarkt te veroveren. Ze blinken uit in ondernemerschap en initiatief. Ze zijn doordrongen van duurzaamheid en van de maatschappelijke en economische gevolgen van hun keuzes. Om deze mensen te laten kiezen voor een loopbaan in de kleding- en textielsector, moeten de communicatie- en rekruteringsstrategieën aangepast worden. Sprekers op het seminarie kwamen van Alsico, bedrijfskleding te Ronse en van 20Something, trendy reclamebureau te Brussel. Het slotwoord werd gebracht door Brecht Carels, directeur EROV, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Motiv.

BOUWSECTOR Voor de bouwsector ligt de klemtoon op duurzaam wonen in de acties die zullen ontwikkeld worden binnen het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, waarvan EROV kernpartner is. Op 8 oktober 2011, bij de officiële opening van het bouw- en immosalon Bis Beurs te Gent, werd het gloednieuwe Oost-Vlaamse Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (steunpunt DUWOBO) gelanceerd. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen in samenwer-

Netwerkmoment en uitreiking van getuigschriften voor zorgprofessionals, in samenwerking met het Institute for Professional Care.

15


king met EROV, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Bouwunie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse architectenorganisatie NAV, Eandis, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en Woonwijzer Meetjesland, met de steun van de Vlaamse overheid. Met deze partners uit de bouw-, de milieu-, de woonsector en de sociale sector wil de provincie het belang van duurzaam wonen en bouwen onderstrepen. De oprichting van het steunpunt DUWOBO kadert in het strategisch meerjarenplan 2007-2012 provincie OostVlaanderen ‘Voor ieder van ons’, meer bepaald in de strategische doelstelling ‘Zorgen voor morgen’ en de operationele doelstelling ‘Energiebewust en duurzaam (ver)bouwen en wonen promoten’. De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen neemt deel aan de kernpartnervergaderingen. Een gezamenlijke programmatie wordt verder uitgewerkt.

TOEGEPAST STUDIEWERK ROND ACTUELE THEMA’S STUDIE OVER HUIDIGE UITDAGINGEN VOOR OOSTVLAAMSE ONDERNEMERS EROV wenst de huidige uitdagingen van de Oost-Vlaamse ondernemers duidelijk in kaart te brengen en te onderzoeken hoe zij hen kan ondersteunen in de creatie en maximalisatie van economische en sociale meerwaarde. EROV voerde (begin 2017) een studie uit naar de behoeften van de Oost-Vlaamse ondernemers op het vlak van managementcompetenties en naar de wijze waarop zij die competenties wensen te verkrijgen, op basis van een zeer uitgebreide vragenlijst. Voor deze studie werkte zij samen met prof. dr. Sebastian Desmidt (UGent). De studie werd in het voorjaar verder geconcretiseerd. Een studienamiddag hieromtrent gaat door op 20 april 2017.

ZORGSECTOR EROV nam enkele verbindende initiatieven in de zorgsector. Zo nam EROV deel aan een stakeholderoverleg rond het initiatief ‘We for work’ georganiseerd door de provincie Antwerpen in Mechelen op 24 maart. We for Work begeleidt werkloze jongeren naar een job (al dan niet als ondernemer). EROV had op 5 oktober een overleg met Streekmotor23 rond een gelijkaardige thematiek. EROV sprak met de FOD Justitie over de toeleiding van bedrijven naar Cellmade op 19 mei. Hieruit volgde het bezoek aan de gevangenis van Gent met bedrijfsleiders op 17 november. Op 13 december stond EROV in voor een netwerkmoment tussen 40 zorgprofessionals, in samenwerking met het Institute for Professional Care.

16

OOST-VLAAMSE ONDERNEMERS INSPIREREN EN INZETTEN OP SAMENWERKING


WERKINGSVERSLAG | EROV 2016

HANDELSKERNEN VERSTERKEN

GEMEENTEBESTUREN BEGELEIDEN BIJ CENTRUMMANAGEMENT BEGELEIDING Voor het uitwerken van een detailhandelsbeleid kunnen steden en gemeenten beroep doen op de expertise van EROV. EROV is door het provinciebestuur aangeduid om gemeenten te begeleiden bij de opmaak van o.a. een commercieel strategisch plan en om advies te geven in centrummanagement. Informatie en cijfermateriaal over het gemeentelijk handelsapparaat en bezoekersstromen worden door EROV i.s.m. de Dienst Economie van het provinciebestuur ter beschikking gesteld en toegelicht. Op vraag van de gemeentebesturen voert EROV, in samenwerking met de Universiteit Gent, een online handelaarsenquête uit. In 2016 werd een handelaarsenquête uitgevoerd in Evergem, Ninove en Waarschoot; en werden de resultaten voorgesteld aan de respectievelijke adviesraden lokale economie. EROV had daarnaast contact met heel wat gemeentebesturen. Zo werden onder meer de gemeenten gecontacteerd die nog geen beroep deden op het subsidiereglement detailhandel van de provincie. EROV reikte hen inspirerende ideeën aan voor acties ter ondersteuning van de middenstand: Assenede, Buggenhout, De Pinte, Erpe-Mere, Gavere, Kluisbergen, Knesselare, Laarne, Lierde, Lokeren, Melle, MoerbekeWaas, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Waasmunster, Wichelen, Zingem, Zottegem, Zulte en Zwalm. EROV begeleidt daarnaast de stad Dendermonde en de gemeentes Sint-Martens-Latem en Sint-Lievens-Houtem bij het uitwerken van acties ter ondersteuning van de detailhandel.

DEELNAME AAN OVERLEGPLATFORMEN

Om te komen tot een bloeiende handel in de Oost-Vlaamse gemeenten begeleidt en ondersteunt EROV zowel de lokale detailhandel als de gemeentebesturen. Zo stelt EROV haar expertise ter beschikking van de gemeenten bij het opmaken van een strategisch commercieel plan en moedigt ze het gebruik van het subsidiereglement ‘detailhandel versterken’ aan. EROV ondersteunt inhoudelijk lokale netwerken van detailhandelaars, brengt handelaars en ambachtslieden samen om ervaringen uit te wisselen en te leren van experten en onderzoekt nieuwe marktstrategieën. Evenementen voor het groot publiek die de middenstand en de ambachten een positieve uitstraling geven, kunnen rekenen op de medewerking van EROV.

Commerciële Economie en Ondernemerschap van HoGent projectleider is. (PWO is de afkorting van Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek). Op 24 mei nam EROV deel aan een workshop m.b.t. aanloopstraten.

KENNISUITWISSELING MET DE PROVINCIE ANTWERPEN Op 19 oktober vond een overleg plaats met de provincie Antwerpen om ervaring uit te wisselen rond het begeleiden van gemeentebesturen rond detailhandel.

SUBSIDIEREGLEMENT ‘DETAILHANDEL VERSTERKEN’ BEKENDMAKING REGLEMENT

PROVINCIAAL PLATFORM DETAILHANDEL EROV stelt via dit provinciaal platform haar expertise ter beschikking door de samenwerkingsverbanden met gemeentebesturen verder aan te scherpen en informatie uit te wisselen.

PWO-PROJECT ‘EEN ONDERZOEK NAAR ACTIVATIE VAN AANLOOPSTRATEN EN B-LOCATIES’ EROV zetelt in de stuurgroep van het PWO-project ‘Een onderzoek naar activatie van de aanloopstraten en B-locaties’, waarvan de Vakgroep

HANDELSKERNEN VERSTERKEN

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde op 22 januari 2014 twee subsidiereglementen goed om de lokale handel en middenstand te ondersteunen. Met de subsidies wil de provincie Oost-Vlaanderen gemeenten en steden ondersteunen voor de ontwikkeling van een eigen middenstands- en handelsbeleid. Maar ook lokale handelsen middenstandsverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor projecten die betrekking hebben op de imagovorming, de professionalisering en de promotie van de lokale handel en middenstand.

17


EROV geeft toelichting bij het subsidiereglement en ondersteunt gemeentebesturen en middenstand- en handelsverenigingen bij het uitwerken van een subsidieaanvraag. Voor het werkingsjaar 2016 werden 35 projecten betoelaagd, goed voor 134.801 euro. EROV verleende haar medewerking aan de detailhandelsactie ‘Aalst, van alle markten thuis!’. Tijdens een persmoment en een winkelkarrace op 13 augustus werd de wekelijkse markt in Aalst positief in de kijker gezet.

ling netwerk in een stedelijke context en wordt ambacht als troef voor kleinschalig ondernemerschap in de kijker gezet. Op 27 september werd in samenwerking met Unizo een studiedag georganiseerd over ‘pop-up, hoe pak je het aan?’, gericht naar gemeentebesturen en ondernemers.

NIEUWE MARKTSTRATEGIEËN VOOR ONDERNEMERS POP-UP LEKKER OOST-VLAAMS ALS TESTCASE

ONDERSTEUNING LOKAAL NETWERK DETAILHANDELAARS

Er gebeurde onderzoek naar het opstarten van een pop-up-zaak. Verschillende pistes werden onderzocht en een eerste begroting opgesteld. Op basis hiervan stippelden we een eerste stappenplan uit.

Unizo voert met de steun van EROV en de Dienst Economie van de provincie Oost-Vlaanderen het Mercatorproject uit. Naast de organisatie van inspiratiesessies voor individuele handelaars, houdt Unizo ‘inspiratiecafés’ om ervaringsuitwisseling rond lokale commerciële initiatieven te stimuleren. Daarnaast voorziet het Mercatorproject de versterking van handelaars en hun onder-

18

Bij de organisatie van een pop-up winkel bleek al snel dat dit concept niet aansluit bij de ambitie van Lekker Oost-Vlaams. Immers, het is onze ambitie om van Lekker Oost-Vlaams een sterk merk te maken; een begrip dat bij de consument een belletje doet rinkelen. We willen ook rechtstreeks de consument aanspreken en dit in heel Oost-VlaanDe Stad Aalst promoot de plaatselijke markt. Gedeputeerde Jozef Dauwe geeft het startschot voor de winkelkarrace met burgemeester Christoph D’Haese en schepen voor lokale economie Katrien Beulens.

HANDELSKERNEN VERSTERKEN


deren. Daarom gingen we tijdens de kerstperiode op pad met onze eigen pop-up foodtruck! Elke dag streek de pop-up foodtruck op een andere (kerst)markt neer. De consumenten krijgen de kans om Lekker Oost-Vlaams te leren kennen op een leuke en speelse manier. Ons geluksrad Lekker Oost-Vlaams bepaalt welk proevertje je krijgt: een OostVlaamse jenever, een biertje, iets zoets of iets hartigs. Op elke (kerst) markt stonden er verschillende streekproducten in de kijker die ook in de foodtruck te koop waren. De foodtruck stond van zaterdag 17 december tot zaterdag 24 december elke dag op een andere locatie in Oost-Vlaanderen, gespreid over de provincie. Op 17 december stond de foodtruck in Wetteren, op 18 december in Ronse, op 19 december in Zelzate, op 20 december in Ninove, op 21 december in Lokeren, op 22 december in Eeklo en op 23 december in Temse. De start hiervan werd voorzien voor de eindejaarsperiode 2016, en krijgt gevolg in de zomer van 2017.

ONLINE MIDDENSTAND PLATFORM Het initiatief lovendegemonline.be werd op 21 december gelanceerd. Dit onlineplatform verenigt de middenstanders uit Lovendegem en laat toe online te bestellen en te betalen. Het kwam tot stand met de steun van het provinciaal subsidiereglement detailhandel en wordt als mogelijke best practice verder opgevolgd.

De foodtruck Lekker Oost-Vlaams trok in de winterperiode de provincie rond ter promotie van de streekproducten.

HANDELSKERNEN VERSTERKEN

UITDAGINGEN VOOR DE MIDDENSTAND IN OOSTVLAANDEREN EROV schrijft in samenwerking met de Dienst Economie van het Provinciebestuur een brochure over de detailhandel in Oost-Vlaanderen. Naast de kerncijfers en de provinciale visie detailhandel, worden best practices van acties ter ondersteuning van de detailhandel in het kader van het subsidiereglement uitgelicht. Trends en tendensen in de detailhandel worden beschreven naar aanleiding van de resultaten van de handelaarsenquĂŞte, uitgevoerd in diverse steden en gemeenten in OostVlaanderen. De publicatie is voorzien in mei 2017.

PUBLIEKSGERICHTE INITIATIEVEN Het Mercatorproject voorziet de versterking van handelaars en hun onderling netwerk in een stedelijke context. Ambacht wordt als troef voor kleinschalig ondernemerschap in de kijker gezet. De ambachtssector wint aan belang in de Oost-Vlaamse economie en samenleving. Creatief vakmanschap komt tegemoet aan de toene-

19


mende vraag naar kwaliteit, creativiteit en authenticiteit. EROV neemt samen met Unizo het initiatief om creatief vakmanschap beter in beeld te brengen en heeft een netwerk uitgebouwd voor Oost-Vlaamse ambachtslieden. Tijdens netwerkmomenten wordt het authenticiteitslabel Handmade in Belgium (HIB) overhandigd aan de nieuwe leden. Het HIB-label werd aan de makers van ambachtelijke kwaliteitsproducten uitgereikt op 25 april 2016 bij Veerle Verschooren Glasontwerp en op 30 november in de gloednieuwe zaak Chocolato in Gent.

20

EROV organiseerde op 25 oktober samen met Unizo en het kabinet van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, een infoavond over het wettelijk kader en de aanvraagprocedure om erkend te worden als ambachtsman of vrouw. Sinds 1 juni 2016 is de wet van kracht die de definitie van ambachtsman operationeel maakt. Je kan als ambachtsman/vrouw officieel erkend worden en het bijhorende logo van ambachtsman gebruiken. Op deze manier wordt het talent van authentieke ambachtslieden (schilder, bakker, schrijnwerker,‌) beter erkend en beschermd. Deze wet kent een enorm succes, want al heel wat ambachtslui dienden een dossier in voor erkenning. De uiteenzetting werd gegeven voor 35 aanwezigen in het Provinciehuis in Gent.

HANDELSKERNEN VERSTERKEN


WERKINGSVERSLAG | EROV 2016

JONG ­ONDER­NEMERSCHAP ­STIMULEREN

MINI-ONDERNEMINGEN Met het project Mini-ondernemingen wil de initiatiefnemer vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) de zin voor persoonlijk initiatief en het verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren aanwakkeren en hen in staat stellen om relevante ervaring op te doen, vooraleer ze in het reële bedrijfsleven starten. EROV werkt actief mee aan dit project, samen met Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Gedurende een schooljaar richten jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs een proefonderneming op en commercialiseren ze een zelfgekozen product of productengamma. Op die manier krijgen ze

Zonder twijfel heeft het onderwijs een sterke impact op hoe de jeugd later in het leven zal staan. Willen we in de toekomst sterke ondernemers, dan is dit de omgeving om hen ‘goesting’ te laten krijgen. EROV speelt hierop in en haalt de band onderwijs- ondernemerschap aan. Een sterk eigen initiatief voor het onderwijs is ‘Eureka, ik onderneem!’ Een toneelstuk met begeleiding en getuigenissen, die bij de Oost-Vlaamse leerlingen de zin voor ondernemen aanwakkert. Hen zelfbewust in het leven wil laten staan, hen leert ‘ervoor te gaan’. Samen met diverse organisaties werkt EROV ook nog mee aan andere dergelijke initiatieven. Via het Platform Jong Ondernemerschap ondersteunt EROV jonge ondernemers de volgende fase. In dit ontmoetingsplatform leren ze van elkaar en van experten en treden ze naar voor als rolmodel voor de jongeren.

De Oost-Vlaamse mini-ondernemers in beeld op de Mini-ster-awarduitreiking.

JONG ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN

21


binnen de praktijk van deze mini-onderneming te maken met alle aspecten van het ondernemerschap: van het opstellen van een ondernemingsplan, het verzamelen van startkapitaal tot het commercialiseren van een product en het opmaken van de jaarrekening.

Daarnaast reikte onze voorzitter nog vier andere EROV-Awards uit. Zo onder meer voor de ‘beste samenwerking met het bedrijfsleven’ aan mini-onderneming Woods’Up van het Sint-Vincentiuscollege uit Buggenhout. Deze Mini*Sterren zijn een waardering en appreciatie voor het jonge ondernemerstalent dat de provincie Oost-Vlaanderen rijk is.

SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLJAAR 2016-2017

De scholen in Oost-Vlaanderen die deelnamen aan het project Mini-ondernemingen, richtten tijdens het schooljaar 2015-2016 48 Mini-ondernemingen op.

Op 15 november 2016 werd het startschot gegeven voor een nieuwe lichting mini-ondernemers met de collectieve aandeelhoudersvergadering in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent. De leerlingen van de mini-ondernemingen kregen op dit evenement de kans om zichzelf en hun product voor te stellen aan ouders, leerkrachten en aandeelhouders. Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 stapten 83 Oost-Vlaamse mini-ondernemingen uit 45 Oost-Vlaamse scholen in het project mini-ondernemingen. Op 18 december kregen de mini-ondernemers via een kerstmarkt in het Groot Vleeshuis de kans om hun producten aan de man te brengen.

De Mini-ondernemers organiseren in de loop van het schooljaar allerhande activiteiten zoals seminaries, bedrijfsbezoeken en verkoopdagen. Op 20 februari en op 24 februari 2016 waren er regionale verkoopdagen voor Oost-Vlaanderen, respectievelijk in het Waasland Shopping Center te Sint-Niklaas en het Shoppingcenter Gent Zuid. Op 16 maart 2016 vond de provinciale finale plaats in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent. Tijdens de feestelijke slothappening op 18 mei 2016 in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent waren meer dan honderdvijftig enthousiaste Mini-ondernemers, leerkrachten, directies en ouders samengekomen om de winnaars van de verschillende categorieën te lauweren. Gedeputeerde en tevens voorzitter van EROV Jozef Dauwe, overhandigde de Gouden Mini*Ster*Award aan de Oost-Vlaamse finalist Cuir Cuisine van het Sint-Paulusinstituut te Gent. De jonge en enthousiaste verkooptalenten veroverden de harten van de jury met hun lederen keuken- en tafelaccessoires. Tijdens verkoopsmomenten en via hun webshop boden ze tafelversiering en tafeldekking zoals placemats, pannenonderzetters en ander keukengereedschap met een lederen touch aan.

De focusgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van EROV, VOKA Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en Vlajo vzw, kwam bijeen op 22 februari, 2 mei, 5 juli, 28 september en 20 december. De focusgroep waakt over het budget en de activiteitenplanning en stuurt bij waar nodig. Ook via deze weg blijft EROV inzetten op ondernemerschapseducatie en de relatie onderwijs-ondernemen ter stimulering van duurzaam ondernemerschap via de gezamenlijke organisatie van activiteiten.

EUREKA, IK ONDERNEEM! De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen moedigt jongeren aan om ondernemend in het leven te staan: maak iets van je leven, geloof in je eigen kunnen.

De leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege in Buggenhout kregen een award voor hun mini Wood’s up.

22

JONG ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN


Hoe jongeren tegen ondernemen aankijken, wordt deels bepaald door het beeld dat ze al dan niet aangereikt krijgen tijdens hun opvoeding en op school. Het project Eureka, ik onderneem! speelt hierop in.

plenaire zitting waarin diverse ondernemers en actoren uit het middenveld hun verhaal deden en probeerden de studenten warm te maken voor ondernemerschap.

EROV liet in het voorjaar van 2014 een toneelstuk ontwikkelen door Uitgezonderd. Theater! uit Lokeren. De focus van het toneelstuk ligt op de vorming en het aanwakkeren van verschillende attitudes en vaardigheden zoals lef, risico’s durven nemen, verantwoordelijkheid dragen, zelfvertrouwen ontwikkelen,...

Op 3 juni 2016 stuurde EROV één van de door Arteveldehogeschool gevraagde experten voor de beoordeling van concrete businessplannen waaraan laatstejaarsstudenten werkten. De start-ups brachten een boeiend verhaal over hoe zij er vandaag tegenaan gaan.

De voorstelling ‘Eureka, ik onderneem!’ kadert binnen een bredere werking met een educatief pakket dat gekoppeld wordt aan het toneelstuk, een focusgroep met jonge Oost-Vlaamse ondernemers als klankbord voor deze actie en nabespreking in de scholen over de thematiek van het ondernemerschap.

EROV nam deel aan de stuurgroepvergadering van het onderzoeksproject ‘Regionaal ook interessant’ van de Arteveldehogeschool op 24 juni 2016. Daarbij onderzoekt men hoe een middenstander of kleine ondernemer best zijn marketingbudget spendeert. EROV werkte ook mee aan de bevraging van ondernemers.

Alle Oost-Vlaamse scholen kregen de kans om in het najaar 2016 één van de negen voorstellingen bij te wonen. De voorstellingen vonden plaats op 4 oktober in CC De Werf in Aalst, op 5 oktober in het Arjaantheater in Geraardsbergen, op 6 oktober in theaterzaal Scala te Gent, op 13 oktober in Onze Lieve Vrouw Presentatie te Sint-Niklaas en op 20 oktober in Onze Lieve Vrouw Ten Doorn in Eeklo. In totaal woonden meer dan 1900 laatstejaarsstudenten uit 41 Oost-Vlaamse scholen een voorstelling bij. Daarmee bereikten we ongeveer 1 middelbare school op 4.

SAMENWERKING MET SCHOLEN Vanuit haar rol het stimuleren van het ondernemerschap, ondersteunt EROV ook scholen in de initiatieven die ze nemen. EROV zetelde op 27 mei 2016 in de jury die de geïntegreerde proef van laatstejaarsstudenten uit het Bernardustechnicum in Oudenaarde beoordeelde. De leerlingen lichtten daarbij de opdrachten toe die ze uitvoerden in een onderneming waar ze stage liepen. Nadien volgde een

SENSIBILISERING Het online platform werd in 2014 gerealiseerd. De twaalf ondernemers werden door een professionele opnameploeg in beeld gebracht worden. De ondernemers getuigen in een positieve sfeer over de voordelen en uitdagingen van zelfstandig ondernemerschap. Op die manier fungeren ze als rolmodel voor de Oost-Vlaamse jongeren. Dit dient als bijkomende sensibilisering naar de OostVlaamse jongeren en het groot publiek. Het platform werd en wordt verder in de communicatie opgenomen.

PROJECT DREAM DREAM is een nationaal project van de Brusselse hogeschool Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC). DREAM is bedoeld om leerlingen van

De toneelvoorstelling ‘Eureka ik onderneem’ maakt jongeren warm om zelf een zaak te starten.

JONG ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN

23


de derde graad van het secundair onderwijs ondernemingszin bij te brengen. De leerlingen leren eerst zichzelf beter kennen en hebben daarna een ontmoeting met een professional die gepassioneerd is over zijn beroep. Want ‘passie is de mooiste job ter wereld’.

hoofdberoep’. Naast een uiteenzetting over de sociale en fiscale aspecten door resp. Frans Vanommeslaeghe, startersadviseur Unizo OostVlaanderen en Nele Van Caeneghem, Tax manager bij Deloitte Fiduciaire in Gent, getuigden drie ondernemers over hun sprong van bijberoep naar hoofdberoep. Dat het thema leeft en veel mensen overwegen een zelfstandige activiteit te starten, bewezen de 65 aanwezigen.

Op 17 maart werd de achttiende editie van DREAM Day georganiseerd. EROV zorgde zelf voor een geapprecieerde getuigenis voor de laatstejaars leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Dendermonde in het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten te Gent.

De infoavond over ‘eerste aanwervingen’ ging door op 17 november in het Provinciehuis met 45 aanwezigen. In deze infosessie vernam men alles over de eerste aanwerving van jobstudenten, tijdelijke krachten en vaste werknemers.

SENSIBILISERING VAN LEERKRACHTEN

Het ging over de mogelijke manieren om een medewerker in te schakelen en de voor- en nadelen van een aanwerving als jobstudent, tijdelijke kracht, uitzendkracht, of als vaste werknemer.

Op 26 april organiseerde EROV met Vlajo en Voka een voormiddag plaats waarbij leerkrachten aangezet worden meer rond ondernemerschap te werken in de klas. 35 aanwezige leerkrachten lieten zich o.m. inspireren door ondernemer Herman Van de Velde.

SAMENWERKING

JCI AWARD

ONDERNEMEND AALST

EROV ondersteunde (inhoudelijk en logistiek) de uitreiking van de JCI award voor de jonge Oost-Vlaamse ondernemer op donderdag 24 maart 2016 in Gent. Dit initiatief zet het jong ondernemerschap in onze provincie in de kijker.

De stad Aalst en de hogescholen HoGent en Odisee starten in oktober 2016 het project Ondernemend Aalst op. Daarmee willen ze de stad en het hoger onderwijs nog nauwer laten samenwerken met lokale bedrijven, (werkgevers)organisaties, jeugdverenigingen en studentenverenigingen. De HoGent nam het initiatief en zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie. Behalve de bijdragen van de partners ontvangt het project subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van het Hermesfonds van de Vlaamse overheid en van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook in acht andere Vlaamse studentensteden gaat zo’n ondernemend ecosysteem van start. Het ecosysteem daagt jongeren tussen 18 en 25 jaar uit om meer ondernemend te worden en biedt een context waarin ze ondernemerschap ervaren. In Aalst zal dat onder meer gebeuren door het opzetten van een platform dat jongerenteams verbindt met mentoren (bedrijfsleiders, docenten, jeugdwerkers) om ondernemende ideeën uit te werken. Ook de jaarlijkse Ondernemersaward voor de meest gebeten ondernemer uit de regio wordt dieper verankerd.

PLATFORM JONGE OOSTVLAAMSE ONDERNEMERS EROV is een ontmoetingsplatform en gedocumenteerde gesprekstafel voor ondernemers en ondernemerschap in Oost-Vlaanderen en volgt hiermee op de voet de Oost-Vlaamse sociaal-economische ontwikkeling. Eén van de initiatieven die EROV in dit verband neemt is het Platform Jonge Oost-Vlaamse ondernemers. Het Platform jonge Oost-Vlaamse ondernemers verenigt jonge Oost-Vlaamse ondernemers uit verschillende sectoren. EROV zet in op ervaringsuitwisseling tussen jong Oost-Vlaams ondernemerstalent, met inbreng van experten. Deze kruisbestuiving is grensoverschrijdend tussen diverse sectoren en actoren (bv. bedrijfswereld, middenstand, detailhandel, middenveld,...). Consultant Herman Janssens uit Deinze liet op 21 april 15 jonge ondernemers kennismaken met de ‘elevator pitch’. Dit is een steeds populairder wordende presentatievorm, waarbij je op korte tijd jezelf, de kern van je bedrijf, de essentie van een product of dienst uitlegt. Als het ware je verbale visitekaartje. Op 28 april sloegen EROV en Syntra Midden-Vlaanderen de handen in mekaar voor het seminarie ‘Hou je hoofd erbij! De niet te missen infoavond over bijberoep versus

24

EROV zetelt in de stuurgroep van dit project en fungeert als klankbord. De eerste stuurgroep gaat door op 31 januari 2017.

UNIVERSITEIT GENT EROV SCHENKT PRIJS AAN JONG TALENT Op 29 en 30 september en 1 oktober werden de nieuwe masters van de faculteit Economie en bedrijfskunde van UGent gevierd in het Universitair forum (UFO) van Gent. EROV reikte bij die gelegenheid een prijs uit - gelinkt aan haar activiteit van promotie van Oost-Vlaamse streekproducten, aan de beste student handelswetenschappen voor de volledige 4 jaar, afstudeerrichting Strategisch management, dhr. Florian Stove.

TOETSCOMMISSIE EROV maakt deel uit van de toetscommissie ‘Handelswetenschappen’ van de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de UGent. EROV gaat er na in hoeverre de gedoceerde lesinhouden voeling hebben met de praktijk van het ondernemen.

JONG ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN


WERKINGSVERSLAG | EROV 2016

Een belangrijk initiatief is de realisatie van het platform Lekker Oost-Vlaams. Via een nieuwe website krijgt de consument een overzicht van alle streek- en hoeveproducten in Oost-Vlaanderen. Onder de vlag Lekker Oost-Vlaams organiseert EROV heel wat activiteiten ter promotie van de Oost-Vlaamse lokale producten. Het Groot Vleeshuis blijft als Promotiecentrum voor de Oost-Vlaamse streekproducten een belangrijk uithangbord voor deze werking.

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN

PROMOTIECENTRUM VOOR OOSTVLAAMSE STREEKPRODUCTEN

MARKETINGACTIES 2016

De activiteiten van de vorige jaren worden voortgezet en verder uitgebouwd. Het Groot Vleeshuis is geopend alle dagen (behalve op maandag), telkens van 10 tot 18 uur. ‘s Avonds zijn eveneens activiteiten mogelijk (tegen betaling van zaalhuur). Met de Stad Gent vond in 2016 heel wat overleg plaats omtrent de geplande restauratie van het gebouw.

De website www.grootvleeshuis.be werd vorig jaar volledig vernieuwd en aangepast aan de huisstijl Lekker Oost-Vlaams. Er is ook een Engelse versie toegevoegd. De website wordt continu aangepast aan de activiteiten. Naast de website zijn we ook actief op Facebook, Google+ en Twitter. Social media zijn bij de promotie van

Het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten.

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN

25


streekproducten uiterst belangrijk en worden breder ingeschakeld. De belangrijkste acties krijgen ook opvolging via een AVS-spot. Er wordt werk gemaakt van de lancering van een eshop, deze zal in het voorjaar 2017 operationeel zijn.

PROMOTIE-ACTIVITEITEN: • In januari gingen de gebruikelijke nieuwjaarsrecepties door (Netwerk Ondernemen op 20/1 en Toerisme op 27/1). • Op dinsdag 19 januari werden de jenevercursisten van de voorbije cursus in het Groot Vleeshuis geïntroniseerd, waardoor zij behoren tot de groep van O’de Flander ambassadeurs. • De menukaart werd geactualiseerd door toevoeging van een glutenvrij gerecht en een glutenvrijbier ‘Mongozo Beers’ van brouwerij Huyghe, ook vegetarische suggesties en kindergerechten zijn nu te verkrijgen. • Een gezellige ‘tête à tête’ bij een speciale Valentijnslunch. Het Groot Vleeshuis was voor de geliefden de geschikte locatie gedurende het weekend van 13 en 14 februari. • Het Groot Vleeshuis was één van de historische gebouwen op het parcours van Urban trail op 20 maart, de loopwedstrijd waar door en langs belangrijke gebouwen wordt gelopen in Gent. Er werden koffie en koffiekoeken voorzien voor de supporters. • Voor de jaarlijkse secretaressedag op 21 april werd een speciaal pakketje voorzien. Een mailing naar bedrijven en organisaties zorgde voor de verkoop van de secretaressepakketjes. • Voor Pasen (zondag 27 maart) was er een heerlijk paasontbijt, voor groot en klein. Voor deze gelegenheid kon men echte lammetjes bewonderen en er was een vriendelijke paashaas die chocolade eitjes uitdeelde aan de klanten. • Van 22 april tot 1 mei was het binnenterras extra versierd met Gentse azalea’s en Vlaamse laurieren, beide erkende Europese streekproducten, een uitloper naar de binnenstad voor de Floraliën editie 2016. In samenwerking met Gandante hadden we een speciaal arrangement met gratis een Gentse Azalea als aandenken. • Op Moederdag (8 mei) was er een BBQ met buffet in zelfbediening. Er liep een samenwerking met de Gentse Gidsen (wandeling) en met het Caemersklooster (tentoonstelling). • Op Vaderdag (12 juni) werkten we samen met brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde. De dag stond in het teken van Augustijn: een heerlijk Oost-Vlaams ontbijt met gratis Augustijn voor de papa’s. Een rondrit met de familie door Gent met een heuse paardentram. Gedetailleerde uitleg van een gids langs het parcours over het Augustijnenklooster, het Begijnhof, het Gravensteen, enz. • Van 15 tot 24 juli zette het Groot Vleeshuis

26

• • • •

zijn poorten en gezellige binnenterras open voor de 173ste editie van de Gentse Feesten. Tijdens de Gentse Feesten was het Groot Vleeshuis op weekdagen open van 13 tot 24 uur en tijdens het weekend en feestdag van 11 tot 1 uur. Voor de Gentse-Feestengangers creëerden we een aangepaste kaart. Naast een broodje Breydelspek was er nu ook een boterham met ‘Uufflakke’. Op het overdekt terras (onder de hammen) was er keuze uit zes Oost-Vlaamse streekbieren op vat. Binnen kon men ook Gentse Strop van het vat bekomen, speciaal voor de Gentse Feesten. In de winkel was het typische Gentse Feestenpakket te koop. Gedurende 3 namiddagen was er een muzikale omlijsting door de ‘Music Rangers’. Tijdens de Patersholfeesten van 12 tot 16 augustus, was er een samenwerking met de brouwerij Roman. Speciaal voor deze editie had brouwerij Roman voor een reuze Gentse Strop gezorgd. Veel sympathisanten dronken een Gentse Strop van het vat en namen een foto bij deze speciale opstelling. Naar jaarlijkse gewoonte trakteerden we ons cliënteel tijdens de Dag van de Klant op zaterdag 24 september, dit jaar in samenwerking met Straalbronnen en Vitaline speculoos. De degustatie en verkoop van deze producenten kon op veel belangstelling rekenen. Van 12 tot 20 november was het ‘Week van de Smaak’ met als thema ‘De Smaak Van Toen’. Speciaal voor deze actie hadden we in het Groot Vleeshuis gekozen voor een klassieker van vroeger namelijk ‘rundstong met champignons en kroketten’ en als afsluiter een vers gemaakte rijstpap met bruine suiker. Op zaterdag 19 november was de Sint in het Groot Vleeshuis. De kinderen die een mooie tekening maakten, en dat waren er dit jaar terug veel, kregen een zak vol Oost-Vlaams lekkers. Raf Violi zorgde voor een spetterende discoshow tot de intrede van de Sint. De Sint nam uitgebreid tijd voor een foto en een babbel met elk kind. Op 26 en 27 november namen alle Oost-Vlaamse stokers die lid zijn van O’de Flander deel aan de zesde editie van het Jeneverfestival. Tijdens het weekend van 10 en 11 december stonden 13 streekproducenten in het Groot Vleeshuis voor het evenement Lekker Genieten in Gent. Speciaal voor ‘Music for Life’ bracht de groep ‘Studio Noxcuse’ een paaldansact. De aanwezige toeschouwers zullen dit spektakel op 17 december niet vlug vergeten. Op zondag 18 december ging de Kerstmarkt met studenten-ondernemers door in het kader van de actie mini-ondernemingen. De leerlingen uit het laatste jaar humaniora die een mini-onderneming oprichtten, konden hun product/idee aan de man brengen tijdens de drukke Kerstdagen. Een belangrijke praktijkervaring.

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN


SAMENWERKING GENTSE AZALEA De Gentse azalea, een Europees erkend streekproduct, kan in een hedendaags interieur schitterende accenten leggen. Het komt er op aan om ook de consument - en dan vooral de jongere consument - hiervan te overtuigen. Omdat voorbeelden inspireren, nam EROV het initiatief om dit Oost-Vlaams streekproduct permanent in de schijnwerpers te zetten in het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten. Vier organisaties uit de sierteeltsector zetten mee hun schouders onder deze langlopende promotieactie. De stand ‘Gentse azalea kleurt het Groot Vleeshuis’ krijgt nog steeds enorm veel bijval, zowel van de bezoekers als uit de sector. Tijdens de Floraliën van 22 april tot 1 mei werden twee bijkomende sierteeltstanden opgesteld. Een doek met modern interieur liet de Gentse azalea op een hedendaagse manier uitkomen en de Vlaamse laurier werd voorgesteld bij een doek met foto van een gezellig binnenterras. Eigentijdse opstellingen die deze Europees erkende streekproducten extra in de kijker plaatsten en op veel bijval konden rekenen. EROV maakt ook deel uit van de werkgroep Gentse azalea geleid door Vlam en nam deel aan de vergadering op 23 mei in PCS te Destelbergen.

CULTUREEL Het Groot Vleeshuis biedt door zijn centrale ligging en prachtig middeleeuws kader een uniek platform voor een cultureel programma. De locatie wordt gratis aangeboden en staat vermeld als tentoonstellingsruimte op de website ‘Kunst Werkt’. Op deze manier kunnen kunstenaars hun werk gratis aan een breed publiek voorstellen. Er wordt steeds een overeenkomst met de kunstenaar opgemaakt.

In 2016 vonden vier tentoonstellingen plaats: • 1 januari – 31 maart: tentoonstelling ‘Borrelend Oost-Vlaanderen’. Jenever een boeiende belevenis. Geschiedenis van de graanjenever O’de Flander. • 9 – 17 april: het Gents Openluchtatelier. De opening van het Gents Openluchtatelier op de Groentenmarkt te Gent gebeurt traditioneel met een tentoonstelling door de artiesten van het atelier in het Groot Vleeshuis. Het is een mix van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken. Vanaf 24 april stellen de artiesten hun werken elke zondag voor op de Groentenmarkt. • In april en mei waren er panelen van de sierteelt in Oost-Vlaanderen meer bepaald de Gentse azalea, kaderend in de Floraliën 2016. • Philippe Verdickt (5-19 juni) stelde schilderijtjes over Gent tentoon. Prachtige kleurlijnen en met fijne toetsen beschilderde doeken. De periodes in het najaar zonder tentoonstellingen, werden 14 grote panelen met foto’s en info over de streekproducten (3-talig) voorzien. Zo konden de geïnteresseerden meer te weten komen over o.a. de hammen, de mattentaarten en de Oost-Vlaamse graanjenever. In samenwerking met het Caermersklooster liepen er opnieuw verschillende initiatieven.

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN

Bezoekers van: • The Call of the Rockies - Pieter Jan De Smet en de Indiaanse tragedie (5/2-1/5) • Een wonderbaarlijke tuin - Flora op het Lam Gods (15/4-18/9) konden met een kortingsbon daarna genieten van een kop koffie in het Groot Vleeshuis

SOCIAAL: SAMENWERKING MET UCBO EN COMPAAN Er werd met een opleidingsorganisatie samengewerkt namelijk het UCBO: Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding. Het UCBO biedt ondersteuning bij de zoektocht naar werk of bij behoud van werk aan mensen met een arbeidshandicap en aan hun werkgever. Een stageovereenkomst werd opgemaakt met als doel de cursiste een gespecialiseerde oriënterende stage aan te bieden die kadert in haar opleiding. De cursiste liep stage van 22/4 tot 15/6 in de winkel van het Groot Vleeshuis. De evaluatie was positief. Een brugproject werd in november gestart, in samenwerking met Compaan. Compaan wil op een duurzame manier mensen met onderbenutte talenten integreren in de arbeidsmarkt, in samenwerking met de bedrijfswereld. De cursiste werkt 3 dagen in de week en specialiseert zich als winkelbediende. Het contract (brugproject) loopt tot juni 2017. Tot heden is de evaluatie bijzonder goed.

SAMENWERKING MET PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN MARKTEN STREEKPRODUCTEN LEKKER OOST-VLAAMSE MARKT Op zaterdag 23 april ging de tweede editie van de streekproductenmarkt Lekker Oost-Vlaams door. Net als de eerste editie vond deze plaats op de Groentenmarkt, hartje Gent, pal voor het Groot Vleeshuis. Vijftien streek- en hoeveproducenten uit verschillende regio’s van Oost-Vlaanderen herschiepen deze markt tot een plaats waar men kon proeven en genieten van Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten. Volgende producenten schreven in: Bakkerij Nevens Pascal (Geraardsbergse mattentaarten); Antonio (Breydelham en -spek); Very Food Noyen (paardenlookworsten); Roomer (vlierbloesemaperitief); Brouwerij Van Steenberge (bier); De Nil Vleeswaren (Boulogne); Azaleakwekerij Geert De Waele (Gentse azalea); Brouwerij De 6 Helmen (streek-

27


bier); De Vierhoekhoeve (hoevekaas); Mobiele fruitpers (sap en notenolie); Balerdon (chocolade neuzen); Bakkerij Pede (brood en patisserie); Pomme Charelle (likeurwijn); Bijenhuis Lekens (honing) en Klingele (chocolade). De passie die deze producenten hebben voor hun product, de traditie, dat maakt van een product een streekproduct. Ondanks het mindere weer in de voormiddag maakte het zonnetje de verkoop in de namiddag toch goed.

LOCAL HEROES In het weekend van 28 en 29 mei organiseerde Brugge een eerste editie van Local Heroes. Daarbij stonden het hele weekend de streek- en hoeveproducten centraal. In en rond het Belfort van Brugge waren tientallen streek- en hoeveproducenten aanwezig. Daarnaast gaven chef-koks van binnen en buiten Brugge kookworkshops met streek- en hoeveproducten. Ook Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (Lekker OostVlaams) kregen een plaats toebedeeld. Samen met 3 producenten, Balerdon, bakkerij De Smet en de Sentse paling voerden we promotie voor de Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten.

JAARBEURS GENT Op de jaarbeurs in Flanders Expo in Gent, van 10 tot en met 18 september 2016, tekende Lekker Oost-Vlaams net als vorig jaar present. Vijftien streekproducenten promootten hun lekkers op een ruime stand met terras in hal 2.

HOUTEM JAARMARKT De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland vormen samen het vlakke land. Met het vlakke land waren we graag aanwezig op Houtem jaarmarkt (10-12 november) om het lokaal geproduceerde voedsel uit deze regio’s te promoten. Op die manier is er ook de mogelijkheid om verbindingen te leggen tussen producenten, telers, kwekers en chefs. Op Houtem jaarmarkt komt het brede publiek zeer direct in contact met de producten en wat je er allemaal op culinair vlak mee kan doen. Samen met 15 producenten, waaronder 10 van Lekker Oost-Vlaams, voerde het vlakke land grensoverschrijdende promotie voor het lokaal geproduceerde voedsel in het vlakke land, met aandacht voor eigenheid en complementariteit.

LEKKER GENIETEN Tijdens het weekend van 10 en 11 december 2016 ging voor de achtste keer Lekker Genieten van start in het centrum van Gent. Naast het Ook de Gentse azalea, een erkend Europees streekproduct, kwam aan bod tijdens de markt Lekker Oost-Vlaams in Gent.

28

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN


Mariott hotel, NH Gent Belfort en Novotel Gent Centrum was het Groot Vleeshuis één van de uitgelezen locaties. Bezoekers en deelnemers troffen niet minder dan 13 streek- en hoeveproducenten aan in het Groot Vleeshuis. In ruil voor een bonnetje kreeg men de keuze uit een Lekker Oost-Vlaams hapje of drankje. Er was keuze uit zoete en hartige hapjes, maar ook uit streekbieren. Tijdens Lekker Genieten konden minstens 5000 mensen genieten van OostVlaamse lekkernijen op de streekproductenmarkt.

SAMENWERKING MET ANDERE PUBLIEKS­GERICHTE ACTIVITEITEN Verschillende activiteiten werden samen met Lekker Oost-Vlaams gepromoot. Tijdens de 62ste editie van de Gulden Eifeesten te Kruishoutem (25-29 maart) werd Lekker Oost-Vlaams gepromoot. Aan de winnaars van de verkiezing Eikoningin en Eierboer werden o.m. pakketten met Oost-Vlaamse streekproducten uitgereikt. Promotie werd ook gevoerd tijdens Gent Smaakt (4-8 mei) en bij een eerste editie van de Egmont tasting (5 juni) in Zottegem. Dit zijn beide culinaire events waarbij lokale producten op een eigenzinnige manier in een aangenaam kader worden gebracht. De consument komt op deze manier in aanraking met producten uit de streek. In samenwerking met het Caermersklooster vond op 15 juni een academische zitting plaats n.a.v. de tentoonstelling Voor God en Geld, waarop de streekproducten prominent aanwezig waren. Op 10 juli was er de jaarlijkse prijsuitreiking van de wedstrijden ingericht op de bloemenmarkt op de Kouter. Ook dit jaar waren er pakketten met streekproducten en werd de receptie met Oost-Vlaamse streekproducten aangevuld. Tijdens de Gentse feesten werd er op 2 evenementen extra promotie gevoerd. Op 19 en 20 juli, na het aperitiefconcert Deneys&Denys, werd de receptie in de ambtswoning van de gouverneur uitgebreid met tal van streekproducten.

nier we de samenwerking met de coöperaties kunnen versterken. Op regelmatige basis bekijken Plattelandscentrum Meetjesland en EROV hoe de samenwerking verder optimaal kan verlopen. Naast het overleg met Plattelandscentrum Meetjesland zit EROV op geregelde tijdstippen samen met dienst Landbouw en Platteland van provincie Oost-Vlaanderen. In het voorjaar van 2016 was dit op 12 januari, 4 maart, 15 maart en 23 juni en nog eens op 6 december. Verschillende korteketenacties zoals het moeder- en vaderdagontbijt hebben we samen met Lekker OostVlaams gepromoot. Zo nam EROV de streekproducten op donderdag 29 september mee in het overleg rond de hervorming van het streekbeleid in Oost-Vlaanderen. Ook op donderdag 27 oktober bij de voorstelling van het strategisch beleidsplan toerisme Vlaamse Ardennen kregen de lokale producten een prominente rol toegewezen. Samen met de andere Vlaamse provincies tracht EROV onze lokale producten nog meer en beter op de kaart te zetten. Op 24 mei verzamelde Lekker Oost-Vlaams samen met de andere provinciale instellingen verantwoordelijk voor streek- en hoeveproducten in Leuven. Het doel van deze bijeenkomst is vooral uitwisseling van best practices en samenwerking voor bepaalde acties. We waren met z’n allen ook present op de ‘Lokale Voedseldag – Kom met honger!’ op vrijdag 30 september. De Lokale Voedseldag is een groot evenement voor lokale besturen over korteketenlandbouw en lokale voedselstrategie. Daarnaast bundelden we eveneens onze krachten tijdens Horeca Expo, waar we vijf dagen lang op een gemeenschappelijke stand promotie voerden voor de lokale producten.

LEKKER OOST-VLAAMS

Tijdens het praatprogramma ‘Bij Edwin op de koffie’ van 16 tot 24 juli werd in het Marriott hotel elke dag een ander streekproduct in de kijker gesteld. Er was ook een interview rond het thema Lekker Oost-Vlaams.

Lekker Oost-Vlaams is een platform dat aan de consument een globaal overzicht geeft van alle streek- en hoeveproducten in onze provincie. Lekker OostVlaams moet onder meer een eerste antwoord bieden op volgende vragen:

Met de Z6sdaagse Vlaanderen-Gent (15 tot 20 november in het Kuipke) is er een samenwerking ter promotie van de Oost-Vlaamse streekproducten onder de koepel Lekker Oost-Vlaams. Er wordt samengewerkt met de firma Grega uit Buggenhout en de Gentse azalea wordt in de Vipruimte gepromoot. Ook de boeketten voor de winnaars zijn met OostVlaamse snijbloemen. Er is jaarlijks een grote prijs EROV.

SAMENWERKINGSVERBANDEN EROV onderneemt acties op verschillende vlakken om streek- en hoeveproducten ingang te doen vinden bij verschillende partijen. Woensdag 13 januari vergaderden we met het Plattelandscentrum Meetjesland om de acties en plannen van Lekker Oost-Vlaams te duiden. We bekeken de raakpunten en gingen op zoek naar mogelijkheden om de geplande acties te versterken. We gingen ook na waar en op welke ma-

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN

• • • • •

welke producten zijn er in mijn streek, waar worden ze gemaakt, waar kan ik ze kopen, kan ik ze proeven of beleven, zijn er evenementen of workshops, …?

We richten ons in de eerste plaats tot de producenten van streek- en hoeveproducten die hier in Oost-Vlaanderen produceren. Daarnaast is een duidelijke binding

29


met de streek belangrijk, bijvoorbeeld vanuit een rijke traditie, door een ambachtelijke manier van produceren of door te werken met streekeigen grondstoffen. Voor dit initiatief schreven reeds 195 streek- en hoeveproducenten zich in.

PROMOTIE Promotie voeren voor de Lekker Oost-Vlaamse streeken hoeveproducten is één van de vier pijlers binnen Lekker Oost-Vlaams. Via sociale media, facebook en twitter trachten we de consument te bereiken. Hiervoor kregen we op 20 januari tips en tricks aangereikt door de dienst communicatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook via nieuwsbrieven willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Net als in 2015 maakten we met Lekker Oost-Vlaams 12 filmpjes waarin telkens een ander streek- of hoeveproduct de hoofdrol speelde. In elke filmpje belichten we de historiek van het streekproduct in onze streek. Daarnaast krijgen we ook een inkijk in het productieproces en de praktijk.

sument toe verder uit te dragen. De huisstijl en het concept gebruiken we om de consument op de hoogte te brengen van acties, evenementen en plannen. We ontwikkelden hiervoor postkaartjes, draagtassen, stickers, kaasprikkertjes, servetten, magneten en een rad van fortuin.

TOER LEKKER OOST-VLAAMS De voorbereidingen voor de organisatie van een Oost-Vlaamse opendeurdag bij streek- en hoeveproducenten namen de nodige tijd in beslag. Hiervoor informeerden we de streek- en hoeveproducenten meerdere malen. Op zondag 28 augustus 2016 vond voor de eerste maal een opendeurdag bij bedrijven en hoeves van streek- en hoeveproducenten in Oost-Vlaanderen plaats. Die kreeg de naam Toer Lekker Oost-Vlaams en er tekenden 28 streek- en hoeveproducenten (op 30 locaties) present. Van 10 tot 18 uur kon men de bedrijven en hoeves vrij bezoeken. De bezoekers kregen een rondleiding met een woordje uitleg; hier en daar kreeg men ook inkijk in het productieproces of kon men proeven van het lekkers dat daar gemaakt werd. Meer dan 6000 geïnteresseerden bezochten een Oost-Vlaamse streek- of hoeveproducent tijdens de toer Lekker Oost-Vlaams. Zij maakten onder meer kennis met het verhaal achter de lokale advocaat (foto onder) en chocolade (foto hierboven).

Naast deze kanalen beschikken we ook over de website www.lekkeroostvlaams.be. Een constante update van de website is noodzakelijk, zodat de consument over de gepaste informatie beschikt. Ook foto’s, informatie, nieuwe producenten die zich aanmelden, … dienen snel aangepast te worden. Om de consument meer informatie aan te bieden via onze website, hielden we tweemaal een overleg met Magelaan, de websitebouwer. Op 15 februari en 31 mei bekeken we waar er nog mogelijkheid is om uit te breiden en waar de hiaten zitten. Zo werden er enkele functies toegevoegd, zoals ambassadeurs en recepten. Op die manier kunnen we onze doelstellingen en acties breed communiceren naar een groot publiek. De realisatie van promotiemateriaal gebeurde voornamelijk om de huisstijl van Lekker Oost-Vlaams naar de con-

30

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN


Voor de eerste editie van dit evenement werd er ruime promotie gevoerd. Zo werd er een passend beeld gemaakt om de toer en de producten in beeld te brengen. Met dit als basis maakten we flyers aan om te verspreiden bij de toeristische diensten, de deelnemende producenten, provinciale domeinen, … Elke deelnemende producent kreeg een uithangbord om het evenement aan te kondigen. Toerisme OostVlaanderen stippelde verschillende fietsroutes uit tussen de deelnemers. Men kon de fietsroutes op voorhand afdrukken om mee te nemen onderweg. Een uitgebreide promotiecampagne in het Vakantiemagazine en de regionale edities van De Zondag, een persmoment, facebookactie en radio-uitzending vooraf en twee filmpjes en een fotoreportage achteraf moesten de Toer Lekker Oost-Vlaams de nodige bekendheid bezorgen. Niet minder dan 6300 mensen bezochten één of meerdere bedrijven en/of hoeves. Met alle producenten werd op 19 oktober de eerste editie van deze openbedrijvendag geëvalueerd en kwamen we tot het besluit dat een tweede editie niet zal uitblijven. Op zondag 27 augustus 2017 herhalen we dit fantastische initiatief.

HORECA EXPO Op Horeca Expo, de vakbeurs voor horeca en grootkeuken, promootten we de Oost-Vlaamse streekproducten door middel van drie acties. Vooreerst waren we de volle vijf dagen met alle Vlaamse provincies aanwezig op een gemeenschappelijke stand om de streek- en hoeveproducten nog meer bekendheid te geven. Daarnaast maakten we de streekproducten bekend bij de grootkeukenkoks en de hotelscholen door een demo te organiseren met streek- en hoeveproducten. Als laatste huldigden we 9 ambassadeurs Lekker Oost-Vlaams, die elk op hun manier de Oost-Vlaamse producten een warm hart toedragen en dit ook uitdragen (cf. infra). Tijdens Horeca Expo organiseerden we samen met de Vlaamse Vereniging Grootkeukenkoks en Vereniging Grootkeukenkoks Oost-Vlaanderen een demo met streek- en hoeveproducten. Uit elke Vlaamse provincie werd een hotelschool afdeling grootkeuken geselecteerd om de uitdaging aan te gaan een volledig menu uit te werken en klaar te maken met streek- en hoeveproducten. Het Vrij Technisch Instituut uit Aalst maakte een ravioli van bospaddenstoel met een schuim van geitenkaas, een Duroc d’olives gebraad met jus, groenten en puree en als afsluiter een variatie op yoghurt. Hierbij maakten ze gebruik van producten van onder andere De Glazen Toren, bioboerderij De Loods, Eaulala, het Hinkelspel, Ganda, Roomer, Vitaline, Rubbens, Verhofstede, … De andere hotelscholen deden hetzelfde, maar dan telkens met streek- en hoeveproducten uit hun provincie. Voor de hotelscholen was dit een unieke kans om een volledig menu met lokale producten klaar te maken waarbij enkelen aangaven dit in de toekomst meer te integreren in de dagelijkse werking van de opleiding.

STUURGROEP De stuurgroep Lekker Oost-Vlaams kwam in 2016 driemaal bij elkaar, op 18 februari, 16 juni en 20 oktober. Telkenmale werd met de belangrijkste stakeholders (Boerenbond, ABS, Ugent, horeca Oost-Vlaanderen, Landelijke Gilden, …) een stand van zaken overlopen en wierpen we een blik op de toekomst. Aanvullingen en ideeën door de stuurgroepleden worden meegenomen met de geplande activiteiten.

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN

PROMOTEN VAN STREEKPRODUCTEN IN DE OOST-VLAAMSE REGIO’S VLAAMSE ARDENNEN Het Leaderproject ‘Vlapas, distributie en promotie’ wil inspelen op de noden van zowel producenten uit de Vlaamse Ardennen als van de coöperatie Vlapas. Dit zal gebeuren via 5 acties, namelijk de ontwikkeling van een webshop en onderzoek naar mogelijke logistieke oplossingen, stimulatie van productuitwisseling en productcombinaties, het opstellen van een marketingplan, een gerichte doelgroepanalyse en tenslotte ook training en vorming op maat. De ontwikkeling van de webshop en bijhorend onderzoek naar mogelijke logistieke oplossingen namen het grootste deel van de voorbije tijd in beslag. Op 16 november vond een vergadering plaats waarbij de verschillende offertes werden vergeleken en het beste bedrijf de opdracht gegund werd. In samenspraak met producenten uit de drie regio’s wordt een webshop ontwikkeld die voldoet aan alle verwachtingen. De betrachting is om deze webshop te laten proefdraaien in mei 2017. In 2016 participeerde EROV ook mee in het project ‘Ontdek de geheimen van de mattentaart’. De mattentaart is een belangrijk stuk plattelands- en agrarisch erfgoed van onze streek dat verloren dreigt te gaan. We voerden onderzoek met als output een onderzoeksrapport en publicatie. Om de mattentaart op cultuurtoeristisch vlak in de kijker te zetten zochten we naar innovatieve producten: een gidsopleiding, een fiets- en wandelroute, een culinair arrangement en evenementen. Om de productie te stimuleren richtten we een netwerk op met lokale producenten (landbouwers en bakkers).

MEETJESLAND Gelijkaardig met de acties in de Vlaamse Ardennen willen we in het Leaderproject in het Meetjesland ‘Webshop voor korte keten 2.0 en de relatie producent-consument’ een gebruiksvriendelijke webshop opstarten en bijhorend logistiek systeem. Op 10 februari 2016 zat EROV samen met de projectpartner Plattelandscentrum Meetjesland en een delegatie van zowel de coöperatie Vlapas als Mmm...eetjesland om de eerste ideeën voor een webshop uit te zetten. Dit resulteerde eind juni in een lijvig bestek om een gemeenschappelijke ontwikkelaar te vinden die deze webshops kan opzetten. Ook het leadergebied in Grensregio Waasland wordt hierbij betrokken; zij kunnen dit meenemen voor hun vermarkting en communicatie.

31


WAASLAND Het project ‘Korte keten Waasland, een duurzame samenwerking’ wil hoeve- en streekproducenten in de grensregio Waasland ondersteunen door het organiseren van samenwerking, welke verankerd wordt in een op te richten samenwerkingsverband. Er zal ook een consumentenonderzoek (B2B & B2C) gebeuren. Het project wil ook nagaan of bedrijven die momenteel nog niet actief zijn in de korte keten interesse hebben om deze stap te zetten en hen hierin begeleiden. Dit leidt tot een versterking van de lokale economie, een hoger gemeenschappelijk streekgevoel en tal van gezamenlijke acties. Op 16 maart, 11 mei, 29 juni, 17 oktober en 29 november hielden we met de geïnteresseerde streeken hoeveproducenten reeds een eerste kennismaking, brainstorm en afstemming van de ideeën, wat zal resulteren in een gemeenschappelijk doel en activiteiten voor een toekomstig samenwerkingsverband. Momenteel zijn er een 15-tal producenten die zich bereid voelen een samenwerkingsverband op te richten.

KORTE KETEN Op donderdag 7 januari hadden we een overleg met het Wereldcentrum van de provincie Oost-Vlaanderen en 11.11.11 omtrent fairtrade gemeenten. We bekeken de stand van zaken: welke gemeenten zijn reeds fairtrade, welke gemeenten zijn op weg om deze titel te behalen en kunnen we bijstaan met de nodige hulp om op korte termijn de titel te behalen, en welke gemeenten kunnen we alsnog overtuigen om in dit project te stappen? We namen contact op met enkele lokale trekkersgroepen om hen dat laatste duwtje in de rug te geven qua korte keten werking. In april behaalde Laarne de titel van FairTrade gemeente. Ook enkele andere gemeenten zijn goed op weg om deze titel te behalen (bvb. Geraardsbergen). Eén van hun laatste activiteiten om FairTradegemeente te worden, was de organisatie van een fairtrademarkt op zaterdag 25 juni.

VLAM-LABEL: ERKENNING VOOR PRODUCENTEN De vergaderingen van de sectorgroep Streekproducten, waarin EROV zetelt, vonden plaats op 26 januari, 3 mei, 20 september en 22 november. Thans zijn reeds 204 producten als Vlaams streekproduct erkend, waarvan 61 Oost-Vlaamse (=30%). Oost-Vlaanderen

32

is koploper in het aantal erkende Vlaamse streekproducten. EROV zorgt voor de begeleiding van de Oost-Vlaamse dossiers. Er werden dit jaar 4 nieuwe producten uit Oost-Vlaanderen erkend: • Belgische peperkoek van Vondelmolen, • Dendermonds kopvlees en • Dendermondse paardenworsten van beenhouwerij Batselier en • Oostakkerse vlaai van bakkerij Hemelsoet. Er zijn ook 9 Europese erkenningen, met voor Oost-Vlaanderen de Geraardsbergse mattentaart, de Oost-Vlaamse graanjenever O’de Flander en de Gentse azalea en de Vlaamse laurier met een beschermde geografische aanduiding. Op 25 april ging de jaarvergadering van de vzw Vlaamse streekproducten door samen met alle licentiehouders in Grootmoeders koffie te Gullegem. Sara De Pelsmaeker (Ugent) stelde er de resultaten voor van het project dat EROV leidde rond ‘Streek- en hoeveproducten op het menu van woon- en zorgcentra’. Een Europees project werd door Vlam ingediend met als titel: promotiecampagne BOB/BGA/GTS 2017-2018. Doelstelling is de bekendheid met en erkenning van kwaliteitsregelingen van de Unie te verhogen en de veelheid, kwaliteit en diversiteit van deze producten in de kijker te zetten. De idee is uitgewerkt met een generieke campagne rond het EU label (blauwe vlag met gele sterren), dit via producten illustreren, de consument het verhaal leren kennen, de consument nieuwsgierig maken. Het project werd niet goedgekeurd en er is nieuwe indiening voorzien in het voorjaar 2017. Het project zal 2 jaar duren. Elf Vlaamse verenigingen nemen principieel deel bij goedkeuring van het project. De Orde O’de Flander zal ook dan de uiteindelijke beslissing nemen.

SMAAKKLASSEN Om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor streek- en hoeveproducten, richtte EROV Smaakklassen in. De Smaakklassen kaderden in het PDPO-project ‘Smaakbeleving als hefboom voor marktinnovatie’. Deze driedaagse schooluitstap staat in het teken van gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding. Smaakklassen dragen ertoe bij dat kinderen thuis meer willen koken, dat ze meer openstaan om te proeven en meer aandacht hebben voor gezonde streekgebonden voeding. In drie regio’s, Vlaamse Ardennen, Waasland en Meetjesland, binnen de provincie Oost-Vlaanderen namen 150 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs deel aan een smaakklas. Binnen het lopende PDPO-project Lekker Oost-Vlaams willen we een gelijkaardige smaakklas inrichten. Van 3 tot en met 5 mei 2017 gaat opnieuw een smaakklas voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar door. De klas gaat op driedaagse schooluitstap (met overnachtingen). De leerlingen leren over de typische streekproducten door zelf te koken, te proeven en de streek te verkennen. Ze spelen ook een leuk en leerrijk smaakspel. Hierdoor willen we de band tussen het onderwijs en de lokale producten nog verder aanhalen en versterken. Om kans te maken op een gratis smaakklas schreven we een wedstrijd uit. De klas maakt een verslag (foto’s, video, collage, reportage, tekening, ...) van een activiteit over het thema Lekker Oost-Vlaams (OostVlaamse streek- en hoeveproducten). De wedstrijd en het reglement werden begin december 2016 uitgestuurd naar alle basisscholen uit Oost-Vlaanderen. Men heeft tijd tot 15 maart om deel te nemen. Nadien

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN


beoordeelt een jury op basis van drie criteria welke school de prijs in de wacht sleept.

REGLEMENT TER PROMOTIE VAN STREEKPRODUCTEN Met het Provinciaal Reglement met betrekking tot de subsidiëring van initiatieven voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten steunt de provincie Oost-Vlaanderen verenigingen die op evenementen de Oost-Vlaamse streekproducten promoten. Over het volledige jaar ontving EROV twaalf aanvragen voor betoelaging. Het evenement van één dossier gaat pas door in 2017. De aanvraag van één dossier is geweigerd omdat de vzw niet in Oost-Vlaanderen is gelegen. Voor drie dossiers hebben we niet de nodige facturen ontvangen. Dit resulteert in zeven ontvankelijke dossiers.

De allereerste ambassadeurs Lekker Oost-Vlaams werden op 23 november erkend.

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN

STREEKPRODUCTEN IN DE HORECA De stuurgroep Lekker Oost-Vlaams legde de criteria vast waaraan een zaak moet voldoen om als ambassadeur opgenomen te worden. Reglementen werden opgesteld. De voorbije maanden contacteerden we verschillende geïnteresseerden in de diverse categorieën. Op 23 maart stelden we het ambassadeurschap Lekker Oost-Vlaams voor op de raad van bestuur van Horeca Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas. Op woensdag 23 november organiseerden we voor de eerste keer een officiële huldiging van de ambassadeurs Lekker Oost-Vlaams. Gedurende de voorbije maanden zetten we de reglementen op punt. Hierbij maken we onderscheid tussen vier categorieën van ambassadeurs die zich dagdagelijks inzetten voor de promotie van de Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten. Dit zijn horecazaken die een Oost-Vlaams menu op de kaart zetten, of B&B’s en hotels die een Oost-Vlaams ontbijt of welkomstpakket aanbieden aan hun klanten, winkels met een ruim assortiment Oost-Vlaamse

33


streek- en hoeveproducten of gemeentebesturen die met plaatselijke producenten samenwerken bv. op een receptie. Tijdens de speciale huldiging op de Horeca Expo beurs in Flanders Expo ontvingen zij de officiële titel van ambassadeur Lekker Oost-Vlaams en een bijhorend plaket. De ambassadeurs die we afgelopen jaar huldigden zijn vier streekwinkels (Artisanne uit Ronse, Balerdon uit Sint-Niklaas, Ambarosa uit Aalst en het Groot Vleeshuis uit Gent), drie traiteurs (De Sjampetter uit Velzeke, De Feestarchitect uit Lochristi en Coeur Catering uit Gent) en twee horecazaken (De Warande uit Sint-Laureins en Auberge St Sebastien uit Ronse). Voor de huldiging gaf Herman Janssens de aanwezigen in zijn workshop nog 10+1 tips voor klantgericht ondernemen mee.

DISTRIBUTIE VAN STREEKPRODUCTEN PROJECT REFRAME EROV is projectpartner in het Europees project REFRAME. Dit Interreg-project is een samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken met als doel nieuwe korte keten-initiatieven in de voedingssector uit te werken. Er worden regionale voedselketens uitgebouwd, waarbij producenten van streek- en hoeveproducten, verwerkers, distributeurs en grote consumenten met elkaar samenwerken. Dit betekent zoveel mogelijk producten in de regio produceren, meerwaarde creëren, verhandelen en consumeren. In België worden de steden Oudenaarde en Roeselare uitgekozen om zo’n regionale voedselketen te lanceren. In Oudenaarde en omgeving Vlaamse Ardennen worden alle producenten streek- en hoeveproducten in kaart gebracht. Daarnaast worden de grootkeukens van woonzorgcentra, scholen, bedrijven en het ziekenhuis in de stad Oudenaarde bevraagd naar hun bereidheid om te werken met lokale streek- en hoeveproducten. Vraag en aanbod worden via een softwareprogramma op elkaar afgestemd en de noden en behoeften van beide partijen worden geïnventariseerd en aangepakt. De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen werkt hiervoor samen met het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG). In Roeselare zijn Katholieke Hogeschool Vives en Inagro de stuwende krachten achter dit project. De startmeeting van het project REFRAME vond plaats op 19 en 20 april in Groningen. Ter voorbereiding van de acties werd met de Vlaamse projectpartners vergaderd op 2 maart, 12 april, 13 mei en 2 september. De stuurgroepvergadering vond plaats op 29 september.

34

SAMENWERKING MET DE GROOTDISTRIBUTIE EROV onderneemt acties op verschillende vlakken om streek- en hoeveproducten dichter bij de consument te brengen. Als bruggenbouwer bracht ze op donderdag 28 april verantwoordelijken van Carrefour en producenten van lokale (Oost-Vlaamse) producten bij mekaar in Gent. Carrefour heeft in heel wat van zijn hypermarkten een rayon met ‘lokale producten’. Tijdens de bijeenkomst kregen alle partijen de kans om de samenwerking te evalueren en plannen te maken voor de toekomst. De doelstellingen en acties van Lekker Oost-Vlaams stelden we hier voor. Het netwerkmoment achteraf, opgeluisterd met Oost-Vlaamse hapjes en dranken, zorgde voor heel wat nieuwe contacten. In de toekomst blijft Lekker Oost-Vlaams contact onderhouden met Carrefour en andere grootdistributie die hier voor openstaat, wat betreft de lokale producenten.

POP-UP FOODTRUCK LEKKER OOST-VLAAMS Een mobiele pop-up met streekproducten werd gerealiseerd. De foodtruck deed in de eindejaarsperiode verschillende gemeenten van onze provincie aan (zie supra).

INTERNATIONAAL KENNISNETWERK UITBOUWEN SAMENWERKING PISTOIA EROV werkt sinds 2002 samen met de provincie Pistoia (Italië). Een internationaal samenwerkingsproject i.k.v. Leader is in ontwikkeling (thema: promotie en economische valorisatie streekproducten). Ter voorbereiding van dit samenwerkingsproject vond een overleg plaats van 24 t.e.m. 26 juni in de provincie Pistoia, tijdens het internationale congres Vestire il Paesaggio. Ook met de Italiaanse ambassadeur werd dit project besproken op 29 april (n.a.v. een bezoek bij de gouverneur). Ook de regio Une Autre Provence (Frankrijk) toont interesse om tot dit project toe te treden.

EUROPESE PROJECTEN Naast Reframe (cfr. supra) werd gewerkt aan enkele andere Europese projecten. Sensup en Savourex zetten in op gezonde, lokale voeding bij ouderen. Brandtour wil het toeristisch potentieel van streekproducten onderzoeken. Het is wachten op goed- of afkeuring van deze projecten door de Europese Interreg-stuurgroepen.

INZETTEN OP PROFESSIONALISERING VAN STREEKPRODUCTEN NETWERKMOMENT LEKKER OOST-VLAAMS Maandagavond 21 maart mochten we een 60-tal streek- en hoeveproducenten en vertegenwoordigers uit de horeca en toeristische sector verwelkomen in brouwerij Huyghe in Melle. Na een bedrijfsbezoek, werden de plannen en acties van Lekker Oost-Vlaams toegelicht. Met een

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN


trends. In Flanders Expo tijdens de horecabeurs bracht hij 11 tips aan die zowel streek- en hoeveproducenten, uitbaters van een streekwinkel of horecazaak of andere ondernemers kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Na de workshop was er tijdens de receptie uitgebreid tijd voorzien om met elkaar in gesprek te gaan en collega-ondernemers te ontmoeten.

De aanwezige streekproducenten wierpen een blik achter de schermen bij brouwerij Huyghe in Melle.

ruim palet aan activiteiten kunnen zowel streek- en hoeveproducenten als horeca-uitbaters aansluiten. De avond werd aangevuld met een vormingssessie die ons meer inzicht bracht in de wensen van de consument. Het trendrapport van Guidea, een studie uit 2015, kreeg de titel ‘Praat niet over wat je bent, wees het (gewoon)’. Charlotte D’heedene gaf ons een uitgebreide uiteenzetting over de trends van lokale producten in de horeca. Wat leeft er momenteel rond streek- en hoeveproducten? Wat vindt de consument belangrijk en waar heeft hij oog voor? Is beleving en social media nu echt zo belangrijk in de voedingssector? Op het einde van de avond kregen we op deze vragen een antwoord, en kon er met een hapje en drankje bijgepraat worden. Netwerking was hier een bijkomende troef: de verschillende actoren leerden elkaar kennen en wisselden ideeën uit.

ONDERZOEK NAAR IMPLEMENTATIE NIEUWE TENDENSEN PUBLICATIE “DE OOST-VLAAMSE GRAANJENEVER, EEN EUROPEES ERKEND STREEKPRODUCT” Gesprekken met de tien Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs en met de Belgische federatie Vinum&Spiritus werden gevoerd ter voorbereiding van de publicatie ‘De Oost-Vlaamse graanjenever, een Europees erkend streekproduct”. Het boekje verscheen in het najaar van 2016 en werd officieel voorgesteld tijdens het jaarlijks kapittel in Flanders Expo.

WORKSHOP KLANTGERICHT ONDERNEMEN Op woensdag 23 november organiseerde EROV een workshop rond klantgericht ondernemen. Herman Janssens, zaakvoerder van Brein en Branie, nam de 40 aanwezigen mee op verkenning doorheen de huidige

De publicatie ‘De Oost-Vlaamse graanjevenever, een Europees erkend streekproduct’ biedt een blik op de toekomst voor de graanjenever.

35


PUBLICATIE “OOST-VLAAMSE WIJNBOUW”

INRICHTEN VAN PROMOTIONELE ­ACTIVITEITEN

In 2017 wordt de publicatie “Wijnbouw in Oost-Vlaanderen” die dateert van april 2014 vernieuwd. De wereld van het wijnbouwen in onze regio is in constante evolutie en zowel het aantal wijnbouwers als de oppervlakte aan wijnbouw zijn aanzienlijk toegenomen.

O’DE FLANDER, OOST-VLAAMSE GRAANJENEVER De Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs vzw bundelt de krachten van tien Oost-Vlaamse jeneverproducenten en zet zich sinds 1990 in voor de erkenning van de verschillende Oost-Vlaamse graanjenevers. Deze erkenning wordt nagestreefd bij de officiële instanties op Vlaams niveau en op Europees vlak, thans een feit, maar vooral ook bij het publiek: de consument. Voor de erkenning bij de consument is het maken van een authentieke en kwaliteitsvolle Oost-Vlaamse graanjenever een eerste basisvereiste. Hiervoor werd het kwaliteits- en herkomstlabel O’de Flander gecreëerd. Draagt een jenever dit O’de Flander label, dan is de consument er zeker van dat het gaat om een authentieke OostVlaamse graanjenever.

JENEVERCURSUS De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen en Syntra MiddenVlaanderen organiseerden, in samenwerking met de Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs en de Vlaamse Wijnacademie, voor het eerst een cursus Jeneverkenner in het najaar van 2005. Professor Eric Van Schoonenberghe, erevoorzitter van het Nationaal Jenevermuseum te Hasselt, was steeds wetenschappelijk coördinator van de cursus maar overleed op 22 januari van dit jaar. Het grote succes van de vorige edities leidde tot de inrichting van een twaalfde cursus in het voorjaar van 2016. Verschillende lesgevers werden ingezet om de cursus praktijkgericht te organiseren. Er werden vier sessies gegeven met aansluitend een proef voor de deelnemers die alle sessies bijwoonden. Een officiële slotsessie met overhandiging van de getuigschriften en opname van de geslaagden is voorzien na de algemene vergadering van de Orde in 2017 tijdens een buitengewoon kapittel. Een aparte folder met programma werd opgemaakt en ruim verspreid. Er namen in totaal 20 personen deel aan deze cursus Jeneverkenner. De groep bestond uit heel enthousiaste vaak jonge deelnemers. Zij legden met succes de proef af die bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

De statutaire algemene vergadering van de Orde van de OostVlaamse Meester-Distillateurs vzw werd gehouden op 19 januari in het Groot Vleeshuis, de raad van bestuur vergaderde op 19 januari, 2 juni en 13 oktober. De geïntroniseerden van het 26ste Kapittel O’de Flander.

36

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN


Passanten proeven van een Oost-Vlaamse jenever op het Jeneverfestival in het Groot Vleeshuis.

Het programma was als volgt : • les 1: geschiedenis van jenever (17 maart -19.30 uur, te Balegem, stokerij Van Damme), docent Patrick Van Schandevijl van stokerij De Moor • les 2: productieproces van jenever (24 maart -19.30 uur, te SYNTRA Midden-Vlaanderen campus Gent), docent Filip Sax van graanstokerij Filliers • les 3: degustatietechnieken (14 april–19.30 uur, te SYNTRA Midden-Vlaanderen campus Gent), docent Dominique Van de Velde (docent aan de Vlaamse Wijnacademie en expert in degustatietechnieken). • les 4: jenevercocktails (21 april -19.30 uur, in Stokerij Bruggeman, Wiedauwkaai 56, Gent), door Bartenders-on-the-road : aanmaak van cocktails, rondleiding in het bedrijf en degustatie. • Theoretische proef (28 april - 19.30 uur, bij Braeckman Graanstokerij in Oudenaarde) en rondleiding in de stokerij. • Uitreiking certificaten deelname en Bijzonder Kapittel na de algemene vergadering op 17 januari 2017 De totale groep cursisten bestaat vandaag uit 202 enthousiaste ambassadeurs voor de graanjenever. Zij worden op de hoogte gehouden van alle O‘de Flander activiteiten.

werd gewerkt met O’de Flander graanjenever bij de kar met maatjes, voordien werd er steeds met Bols gewerkt.

Er wordt een volgende jenevercursus gepland in het voorjaar 2017.

De intronisanten waren: Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, Fa Quix, directeur-generaal Fedustria (beroepsvereniging voor textiel, hout en meubel), Greet De Troyer, voorzitter provincieraad, Filip Vanheusden, voorzitter horeca Vlaanderen, Henri Heimans, topmagistraat en winnaar Prijs van de Liga voor Mensenrechten, Geert Houck, presentator Radio 2 Oost-Vlaanderen, Antoon Jaminé,

PROMOTIE OOST-VLAAMSE GRAANJENEVER O’DE FLANDER Golftornooi Vlaanderen-Nederland. Van 15 tot 17 juli vond het golftornooi Vlaanderen-Nederland plaats in Melsele. Voor het eerst

Heusden Koers. (16 augustus). Op de afsluitende, druk bijgewoonde receptie, werd het O’de Flander druppelkot opgesteld. Alle O’de Flander jenevers werden geschonken en uitleg over de werking werd gegeven. Toer Lekker Oost-Vlaams. Op 28 augustus namen 2 leden van O’de Flander deel aan de toer namelijk Rubbens uit Wichelen en Mertens uit Zottegem. Deelname Jaarbeurs Gent. Van 10 tot 18 september was O’de Flander aanwezig op de stand Lekker Oost-Vlaams, volgens het vernieuwd concept. Elke dag was een ander merk aanwezig en werd de O’de Flander gedegusteerd en voor eigen rekening verkocht. Kapittel van de Orde. De Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs organiseerde op 20 november zijn 26ste Kapittel. Op deze editie lauwerde de Orde verschillende persoonlijkheden en horecazaken voor hun bijzondere verdiensten in het erkennen en promoten van O’de Flander, de Oost-Vlaamse graanjenever.

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN

37


zaakvoerder Pages-online, vormgever boekje graanjenever, Rolf Schollaert, cocktailmaker van the Cocktail Nation, Jo Giebens, gepassioneerd jeneverliefhebber. Nina Denagtergael, Confrerie van de Geraardsbergse mattentaart, Christiane Ryckaert, Confrerie Roze Olifant en Jos Merlier, Wijnmetersgilde. Zes horecazaken die minstens 2 verschillende O’de Flander jenevers op hun kaart zetten, ontvingen een plaket O’de Flander ambassadeur en een getuigschrift. C-Jules - Zottegem, Fleur de Lin - Zele, Bokmolenhoeve - Lokeren, Witloof from Belgium - Maastricht, De Borrel-Babbel - Mechelen, De drie biggetjes - Gent. De Hotelschool Gent verzorgde de receptie. Alle aanwezigen konden proeven van de nieuwe O’de Flander praline, gemaakt door Balerdon, en ontvingen de nieuwe uitgave “De Oost-Vlaamse graanjenever”. Jeneverfestival. In het weekend van 26 en 27 november was elke jeneverliefhebber welkom in het Groot Vleeshuis te Gent op de zesde editie van het Jeneverfestival. Voor slechts 5 euro inkom, kreeg de bezoeker vier bonnetjes voor proevers en een O’de Flander druppelglaasje extra als aandenken. Alle producenten van het kwaliteitslabel O’de Flander waren aanwezig met hun Balegemse, Bobke, Braeckman, De Stoop, Dirk Martens, Filliers, Hertekamp, Mertens, Peterman Platinum, Rubbens, Thyssen en Van Hoorebeke. Zij presenteerden de O’de Flander Oost-Vlaamse graanjenever samen met hun rijke gamma andere jenevers: zoals fruitjenevers, creamjenevers en jeneverkoffie. Opnieuw stelden de producenten ook hun eigengemaakte Oost-Vlaamse gin voor, maar steeds werd het verhaal vervolledigd over de oorsprong van gin, zijnde jenever. Er waren eveneens twee gratis workshop: ‘Cocktails met jenever’ door Rolf Schollaert van The Cocktail Nation en ‘Koken met jenever’ door Mia Ackaert van ‘Les couleurs du coin’. Er werd opnieuw samengewerkt met gidsenvereniging Gandante, die met een geleide wandeling over ‘stoken en brouwen in Gent’ het Jeneverfestival afsloot.

38

STREEKPRODUCTEN PROMOTEN


ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR Samenstelling van de algemene vergadering van EROV op 31 december 2016. Leden van de raad van bestuur zijn aangeduid met een *.

Alici Dursun * Belon Dirk * Borms Jan * Buysse Marc * Coppens Mario * Cornelis Dirk Dauwe Jozef, gedeputeerde, voorzitter * Deconinck Marlies * De Bie Yvan * De Maere Kris * De Sutter Hilde *

Denis RenĂŠ * Eeman Geert Gillis Riet * Hertog Peter, gedeputeerde * Lemaitre Jeroen * Maenhout Marleen * Muylaert Gerrit * Paermentier Kristof Turcksin Jean Benoit, tweede ondervoorzitter * Van Boven Lena *

ECONOMISCHE RAAD VOOR OOST-VLAANDEREN

Van Oost Pieter * Van Wiemeersch Dirk* Vandersteene Marjolein * Vanhaecke Arnold * Vercamer Alexander, eerste gedeputeerde Verhoeve Martine * Versnick Geert, gedeputeerde, eerste ondervoorzitter * Willems Annick * Abbeloos Arie, ere-gedeputeerde en ere-voorzitter, raadgevende stem *

39


PAC Het Zuid • Woodrow Wilsonplein 2 • 9000 Gent T +32 9 267 86 10 • secretariaat.erov@oost-vlaanderen.be • www.erov.be

Profile for EROV

EROV Werkingsverslag 2016  

Verslag over de activiteiten van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw in 2016.

EROV Werkingsverslag 2016  

Verslag over de activiteiten van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw in 2016.

Profile for erov_ovl
Advertisement