__MAIN_TEXT__

Page 1

werkingsverslag

2018

1


COLOFON RAAD VAN BESTUUR EROV:

Jan Borms, Mario Coppens, Yvan De Bie, Philippe De Coninck, Karlijn Deene, René Denis, Hilde De Sutter, Elisabet Dooms, Olaf Evrard, Leentje Grillaert (voorzitter), Thomas Kindt, Bruno Matthys, Hans Mestdagh, Kurt Moens (eerste ondervoorzitter), Jan Neirynck, Thierry Semey, Maarten Stuer, Jean-Benoit Turcksin (tweede ondervoorzitter), Marjolein Vandersteene, Julien Van Geertsom, Stefaan Van Gucht, Dirk Van Wiemeersch, Martine Verhoeve, Bart Vermaercke, Joop Verzele. MEDEWERKERS EROV: Brecht Carels (directeur), Eline De Smet, Wim De Steur, Nancy Fernandez-Diaz, Chantal Gheysen, Carolien Ongena,

Sofie Papeleu, Nancy Taghon, Alain Van Damme, Sofie Vandekerckhove, Sofie Vandenberghe, Geert Velghe. MEDEWERKERS GROOT VLEESHUIS: Myriam Closse, Steven Casteels, Veerle Depouillon, Ben Persyn, Boudewijn Van Dingenen. LAY-OUT: www.magelaan.be

FOTOGRAFIE: Fotogenik WEBSITES: www.erov.be, www.lekkeroostvlaams.be, www.grootvleeshuis.be, www.odeflander.be

CONTACTGEGEVENS: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent | info@erov.be | +32 9 267 86 10


Voorwoord De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen zet zich in voor de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Provincie Oost-Vlaanderen. EROV werkt hiervoor nauw samen met de kennisinstellingen en het sociaal-economisch middenveld.

De activiteiten die EROV hiervoor op touw zet, tonen – ook in 2018 – een grote diversiteit: 1 EROV inspireert ondernemers. Niet alleen de uitdagingen voor ondernemen in 2030 komen aan bod, ook de relatie tussen gezondheid en ondernemerschap krijgt de nodige aandacht. EROV zet tegelijk in op samenwerking: het Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen illustreert dit, met mooie resultaten tot gevolg. 2 EROV versterkt handelskernen. We bieden de gemeenten onder meer inzicht in de wensen van de middenstanders, via een handelaarsenquête die samen met de Universiteit Gent werd ontwikkeld. Daarnaast brengt een geïllustreerde publicatie de Oost-Vlaamse horeca in kaart. 3 EROV stimuleert jong ondernemerschap. We zetten in op een positieve beeldvorming rond ondernemerschap bij jongeren. Zo ontving minionderneming Wood3D de EROV-mini-ster-award. Meer dan 1.750 leerlingen namen deel aan de interactieve voorstelling ‘Eureka, ik onderneem!’. 4 EROV promoot de streekproducten. ‘Lekker Oost-Vlaams’ geldt als dé koepel voor promotie van onze streek- en hoeveproducten. Met onder meer een foodtruck bereikten we meer dan 85.000 consumenten. Daarnaast blijft het Groot Vleeshuis, als promotiecentrum, uniek in zijn werking. Ook de wijnbouw in OostVlaanderen, een groeiende sector, opende zijn deuren voor het grote publiek.

EROV blikt in deze publicatie alvast enthousiast terug op 2018 en kijkt de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ik dank dan ook graag alle middenstanders, bedrijven, organisaties en besturen voor hun positieve medewerking en steun. Mijn speciale dank gaat naar de deputatie en provincieraad voor het vertrouwen, naar de algemene vergadering en raad van bestuur voor de constructieve inbreng en naar het personeel van EROV voor de dagelijkse inzet.

Namens de raad van bestuur, De voorzitter, Leentje Grillaert gedeputeerde

VOORWOORD

1


ONDERNEMERS INSPIREREN S O C I A A L O N D ER N EM EN EN D U U R Z A A M H EI D

EROV organiseert heel wat activiteiten om ondernemers te inspireren en samen te brengen zodat ze van elkaar ideeën kunnen opdoen en hun netwerk kunnen uitbreiden. Ondernemers leren van elkaar en van experten uit kennisinstellingen. Hieronder zijn de voornaamste activiteiten opgesomd, onderverdeeld in verschillende thema’s. GEZONDHEID EN OND E RNE M E N

Zo’n 100 Oost-Vlaamse ondernemers kwamen in november samen in de Ghelamco Arena in Gent om stil te staan bij hun eigen gezondheid en de impact ervan op hun bedrijf.

Op 20 juni zette EROV, als partner en lid van de jury, de laureaten van het Charter Duurzaam Ondernemen in de bloemetjes. Het Charter Duurzaam Ondernemen, een initiatief van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, biedt bedrijven de mogelijkheid om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. Laureaat Steven Lambrecht van Ateljee vzw: “Het charter duurzaam ondernemen biedt een meerwaarde om onze eigen bedrijfsvoering blijvend in vraag te stellen. We zien het als een uitdaging om nog een stap verder te gaan, te kijken hoe we duurzamer kunnen werken en radicaal een aantal keuzes kunnen maken om op onze eigen beperkte manier toch een impact te hebben op een betere wereld.”

Prof. ir. Lambrecht: “Ondernemers werken hard, maar eerbiedigen hun eigen tempel niet. Door wat meer beweging, gezonder eten, goed slapen en een portie humor ga je er als ondernemer, maar ook als onderneming op vooruit.”

1.017 ondernemers 17 activiteiten I N N O VAT I E

40 ondernemers van het EROV Netwerk Ondernemen bezochten het gloednieuwe opleidingscentrum voor chirurgische robottechnologie, ORSI Academy in Melle. Eerder op het jaar onderstreepte Rik Van de Walle, rector UGent het belang van innovatie op de nieuwjaarsreceptie van EROV: “Als universiteit zijn we het aan onze rijke geschiedenis verplicht om ook in de 21ste eeuw mee de toekomst te maken. Daarom zet de UGent, naast onderwijs en onderzoek, ook sterk in op innovatie en valorisatie. Want een universiteit die de ambitie heeft om richting te geven aan de samenleving, moet nauw verankerd zijn in die samenleving – door in te spelen op de vragen van vandaag én te anticiperen op die van morgen.” 2

EROV


AUTHE NTIEK O N D ER N EM EN

Op de jaarlijkse netwerkdag, die dit jaar plaatsvond in de gloednieuwe brouwerij van Van Steenberge, hielden drie lokale ondernemers een pleidooi voor eerlijk ondernemen en authenticiteit. Zo vertelde Johan Noyen van Noyen nv hoe hun varkens enkel van lokale boerderijen uit de buurt komen, om bewust zo kort mogelijke productieketen te verkrijgen.

I M A G O - O N D ER S T EU N I N G I N T EX T I EL IN SPI R ATIEPL ATFOR M

Met het inspiratieplatform social profit meets profit bieden we jaarlijks een langlopend traject aan Oost-Vlaamse ondernemers en socialprofitmanagers aan die hun management- en ondernemersvaardigheden willen bijspijkeren. De deelnemers komen in contact met experten uit de bedrijfs- en academische wereld, doen aan ervaringsuitwisseling en netwerking. Hans Van Durme, gedelegeerd bestuurder Bicobel: “De unieke verzameling aan sterk bedrijfsgerelateerde topics, de gedrevenheid van de gastsprekers en de motivatie binnen de groep zijn een aanrader. In de onvoorstelbaar snel evoluerende omgeving is dit een erg waardevol en laagdrempelig concept.

EROV werkt al sinds 2002 samen met beroepsfederaties Fedustria en Creamoda om maakbedrijven positief in de kijker te zetten. Dat deden we dit jaar door zeven korte reportages te maken over ‘textiel en kleding van bij ons’. Per thema worden telkens twee bedrijven in de kijker gezet en een expert zorgt voor het bredere kader. Fa Quix, directeur-generaal Fedustria: “Via de reportages die wij in samenwerking met de regionale TV realiseerden, willen wij aantonen dat textiel veel meer is dan mode alleen: ook technische beschermkleding of biologisch afbreekbaar onkruidwerend doek… het zijn allemaal textielproducten die in succesvolle Oost-Vlaamse bedrijven worden geproduceerd.”

3


Ondernemen in 2030 Op 30 augustus kwamen 150 ondernemers geboeid luisteren naar wat de toekomst ons zal brengen. Vijf sprekers, gespecialiseerd in gezondheidszorg, klimaat, onderwijs, media en economie, lieten hun licht schijnen op veranderingen die voor de deur staan in hun sector. Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur Nieuwsblad: “Op deze manier geef je ondernemers de kans om te zien wat er rondom hen allemaal aan het veranderen is. Zij kunnen daar inspiratie uithalen en dit vertalen naar hun eigen bedrijf. Dat is voor iedereen vandaag de uitdaging. Het zou een beetje gek zijn om dat allemaal alleen op onze studiekamer te doen. Dus laat mensen maar samenkomen om ideeën op te doen waarmee ze thuis verder aan de slag kunnen.” Nicole Bogaert, Publiganda: “Ik vind het congres een zeer goed initiatief, met verschillende sprekers en onderwerpen. Het spreekt aan als ondernemer om up-to-date te blijven met wat er gebeurt in de wereld en wat de vooruitgang met zich meebrengt.” De volledige interviews kan je lezen in de publicatie ‘Ondernemen in 2030’ op www.erov.be.

EROV publiceerde ter gelegenheid van dit congres ook een bijhorende publicatie. Zestien verschillende thema’s werden geselecteerd die cruciaal zullen zijn in het vormen van onze toekomstige maatschappij. Per thema komt een expert aan het woord die de veranderingen in zijn vakgebied duidt en de bijhorende uitdagingen en opportuniteiten voor ondernemers uitlegt.

4

EROV


SERGE DE GHELDERE, ZAAKVOERDER FUTUREPROOFED: CHRISTOPHE MOUTON, DIRECTEUR AZ MARIA MIDDELARES:

“De rol van arts zal evolueren van zeer technisch naar meer emotioneel. Een arts zal in de toekomst wellicht meer een gezondheidscoach zijn.” GEZON D H E ID S ZOR G

LIESBETH VAN IMPE, HOOFDREDACTEUR HET NIEUWSBLAD/ DE GENTENAAR:

“Mensen mogen niet zomaar alles geloven wat ze zien, enkel en alleen omdat het eruit ziet als een nieuwsstuk. Die mediawijsheid zou beter aangeleerd moeten worden op school.” COMMUNI C E R E N E N M E D IA

“Als we de huidige koers blijven varen, komen we uit op een opwarming van 3 à 4 graden tegen het einde van de eeuw en zal leven maar mogelijk zijn op een paar plekken ter wereld voor een handvol mensen.’ PEDRO DE BRUYCKERE, PEDAGOOG EN ONDERZOEKER ARTEVELDEHOGESCHOOL:

“We hebben meer tijd nodig om jongeren voor te bereiden op het kwaliteitsniveau dat de arbeidsmarkt vraagt, terwijl diezelfde arbeidsmarkt schreeuwt om een nieuwe instroom aan werknemers.” O ND E R WI J S , WE R K E N A R B E I D S M A R K T

KL IM A AT V E R A N DE R IN G E N D U U RZ A AM H EI D

DR. ROGIER DE LANGHE, ECONOMIEFILOSOOF UGENT:

“Op dit moment ziet het ernaar uit dat een bedrijf zoals Facebook, sneller, efficiënter, goedkoper en misschien wel democratisch legitiemer de taken van de klassieke natiestaat zal kunnen uitvoeren.” N I E U WE EC O N O MI E

ONDERNEMERS INSPIREREN

5


Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen Onder impuls van het provinciebestuur werken de veertien Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen samen in het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen (POZ) sinds 2012. Enerzijds omdat de wet op overheidsopdrachten ziekenhuizen verplicht strenge regels op te volgen om leveranciers gelijk te behandelen, anderzijds omdat samen aankopen leidt tot schaalvoordelen die resulteren in een betere prijs, kwaliteit of leveringsvoorwaarden. Sinds 2017 behoren ook drie West‑Vlaamse ziekenhuizen tot het Platform Oost‑Vlaamse Ziekenhuizen.

KOEN DERYCKERE, HOOFDAPOTHEKER AZ MARIA MIDDELARES:

“Door samen te werken met verschillende ziekenhuizen delen we de werklast. Ieder pakt om beurt een dossier aan. Zo kunnen ook kleinere ziekenhuizen met minder middelen genieten van betere voordelen. Door ons volume samen te voegen, komen we bovendien sterker op de markt en krijgen we betere voordelen, waardoor we veel besparen en onze ziekenhuisfinanciering iets minder onder druk komt te staan.”

6

EROV

In 2018 werkten de ziekenhuizen van POZ samen om onder meer volgende zaken aan te kopen: fertiliteitsmedicatie, papier en kantoorbenodigdheden, infusie­vloeistoffen, griepvaccins, handontsmettingsalcohol, baby­ verzorgingstasjes en oppervlakte desinfectanten.

TOTALE BESPARING VIA SAMENAANKOOP VOOR DE ZIEKENHUIZEN: :

€ 2.230.012


17 ALGEMENE ZIEKENHUIZEN IN OOST- EN WEST-VLAANDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET PLATFORM OOST-VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

AZ Alma, Eeklo AZ Nikolaas, Sint-Niklaas AZ Sint-Lucas, Gent AZ Jan Palfijn, Gent

Sint-Vincentiusziekenhuis, Deinze

AZ, Lokeren

UZ, Gent

AZ Maria Middelares, Gent

Sint-Jozefskliniek, Izegem

ASZ, Aalst AZ, Oudenaarde

AZ Groeninge, Kortrijk

OLV Van Lourdes Ziekenhuis, Waregem

AZ Sint-Blasius, Dendermonde

OLVZ, Aalst

AZ Sint-Elisabeth, Zottegem

AZ Glorieux, Ronse

7


MIDDENSTAND & HANDELSKERNEN EROV ondersteunt gemeentebesturen bij het uitwerken van hun detailhandelsbeleid en inspireert lokale middenstands- en handelsverenigingen om vernieuwend uit de hoek te komen. Dit doen we onder meer aan de hand van handelaarsenquêtes in samenwerking met de Universiteit Gent en dienst Economie van de provincie Oost-Vlaanderen. Gemeentebesturen en handelsverenigingen kunnen ook beroep doen op een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast nemen we de tijd om specifieke sectoren meer uit te diepen. Zo kwam de publicatie ‘Horeca in Oost-Vlaanderen’ tot stand.

Beveren

Zelzate

Eeklo

Zomergem Lovendegem Zele

Gent

Deinze

Berlare Dendermonde

De Pinte Merelbeke

Zulte

Aalst

Oudenaarde

Denderleeuw Herzele

Geraardsbergen Ronse

TOTAAL: €139.605,97 8

EROV

In het kader van detailhandel werd in 2018 aan 20 gemeentebesturen een totale subsidie toegekend van 103.370,97 euro. Daarnaast kregen 10 handelaarsverenigingen een totale subsidie toegekend van 36.235 euro. Er werden handelaarsenquêtes uitgevoerd in Waarschoot, Knesselare en De Pinte.

Sint-Niklaas

Waarschoot Knesselare

Subsidies en handelaarsenquêtes

SANDERIJN DE SMET, AMBTENAAR LOKALE ECONOMIE MERELBEKE:

“Met de Oost-Vlaamse subsidie voor detailhandel hebben we een investeringsbrochure opgemaakt om leegstaande handelspanden te activeren. Een goede samenwerking tussen gemeente, vastgoedmakelaars en eigenaars van leegstaande panden betekent een win-win voor alle betrokken partijen.”


Horeca Oost-Vlaanderen De horeca stelt heel wat mensen tewerk in Oost-Vlaanderen. Naast de economische waardecreatie, is de horeca ook van groot belang voor de uitstraling van onze regio. De horeca geeft kleur aan onze Oost-Vlaamse economie. Met de publicatie ‘Horeca in Oost-Vlaanderen’ brengt EROV een portret van de horecazaken in Oost-Vlaanderen. Experten geven hierbij inzichten in trends en succesvolle horecaconcepten.

Horeca ondernemingen STOPZETTINGEN

NIEUW

Aantal horecaondernemingen in Oost-Vlaanderen (2016) 773 672

TOTAAL 7.446

50 PER 10.000 INWONERS

Horeca ondernemingen NIEUW

STOPZETTINGEN

773

672

GERT LAURIJSSEN, FOODSERVICE ALLIANCE:

“De new kids in town vertrekken steeds vaker vanuit een marketingcase, een goed concept of een leuk product. Marketing is begrijpen hoe de consument denkt. Een lekkere maaltijd aanbieden is niet meer voldoende. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het eten en drinken nog amper 50% van de tevredenheidsbeoordeling van een klant bepaalt. Beleving is het codewoord: een leuke ambiance in de zaak, vriendelijk personeel, een gezellig interieur, een hygiënische omgeving, een kindvriendelijke aanpak.”

Horeca ondernemingen NIEUW

STOPZETTINGEN

773

672

TOTAAL 7.446

50 PER 10.000 INWONERS

TOTAAL 7.446

50 PER 10.000 INWONERS

restaurants

3.798

drinkgelegenheden

2.405

807

catering hotels en vakantieverblijven kampeerterreinen en overige accomodaties

393

43

Tewerkstelling horeca 10.343 jobs

RESTAURANT 60%

ANDERE 40% 9


JONG ONDERNEMERSCHAP EROV stimuleert op verschillende manieren het ondernemerschap bij jongeren. Dit doen we op de middelbare school door samen te werken met VLAJO aan de Mini-ondernemingen en door zelf jaarlijks het toneelstuk ‘Eureka, ik onderneem!’ te organiseren. Daarnaast besteden we ook extra aandacht aan jonge starters die een helpende hand kunnen gebruiken. Met het Platform Jonge Ondernemers organiseren we opleidingen gericht op de uitdagingen en thematieken bij opstartende ondernemingen.

Mini-ondernemingen ‘Leren door doen’ staat centraal in het project Mini-ondernemingen. Jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs starten samen een bedrijfje op, in de schoot van hun klas. Ze kiezen een product of dienst en beheren nadien hun mini-onderneming volgens de regels van de kunst. Jaarlijks worden meer dan 60 Oost-Vlaamse miniondernemingen opgericht, verspreid over zo’n 40 Oost-Vlaamse scholen. Hier nemen zo’n 550 leerlingen aan deel. EROV werkt hierbij nauw samen met de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen (VLAJO, de initiatiefnemer) en Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Samen geven we vorm aan verschillende activiteiten zoals het inrichten van verkoopsmomenten in onze provincie en een jaarlijkse Mini-ster-awardsuitreiking.

De Gouden Mini Ster Award voor de Oost-Vlaamse finalist in 2018 was WOOD3D van St. Jozef in Mere. Zij waren hiermee een jaar lang de ambassadeur van de Oost-Vlaamse Mini-ondernemingen. De enthousiaste jongeren veroverden de harten van de jury met hun initiatief om via 3D-printing mooie producten te maken uit hout. Hun slogan: “You ask it, We WOOD3D it”.

WOUTER MAENHOUT, DAZZLE EVENTS:

“Dankzij de mini-onderneming in de middelbare school kreeg ik de kriebels te pakken voor het ondernemerschap, iets waar ik tot op dat moment geen seconde aan gedacht had. Deze initiatieven kunnen 10

EROV

enorm waardevol zijn. Als dankbaarheid voor de mensen die deze initiatieven mogelijk maken, probeer ik dan ook jongeren te motiveren en te mobiliseren om deze kansen met beide handen te grijpen.”


Eureka Het toneelstuk ‘Eureka, ik onderneem!’ moedigt ondernemerschap aan bij leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar. Vooral de vaardigheden die hieraan gekoppeld zijn, worden belicht: lef hebben, risico’s durven nemen, verantwoordelijkheid dragen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het toneelstuk werd ontwikkeld door Uitgezonderd. Theater! uit Lokeren en wordt jaarlijks negen keer opgevoerd voor zo’n 1.760 leerlingen.

Leerling Bedia Daghan, leerling PHTI Gent: “Ik was verrast door het toneelstuk, omdat de leerlingen er echt bij betrokken werden. Er werd op een grappige manier verteld wat je nodig hebt om een zaak op te starten. Dat was zeer interessant omdat ik later mijn eigen zaak wil.”

1.760

bereikt

uit 40 scholen

Leraar Dries Gaeremyn, PIHS Gent: “De ludieke insteek van het interactieve toneel is telkens een leuk en interessant gebeuren voor mijn studenten. Ze komen op een andere manier in aanraking met de attitudes en vaardigheden die een beginnende ondernemer nodig heeft. De aansluitende presentaties van jonge ondernemers brengen meestal een duidelijk beeld van de potentiële ups en downs waarmee men bij het starten van een zaak geconfronteerd kan worden.” JONG ONDERNEMERSCHAP

11


Platform jonge ondernemers EROV schenkt veel aandacht aan startende ondernemers met het Platform Jonge Ondernemers. Jaarlijks organiseren we specifieke seminaries die focussen op vragen waar jonge ondernemers mee zitten: wanneer en hoe werf ik een eerste werknemer aan? Hoe pak ik mijn boekhouding aan? Waar moet ik aanwezig zijn online? Moet ik een webshop starten? Ook dit jaar organiseerden we twee events waarmee we 135 jonge ondernemers bereikten.

AANTAL STARTERS/STOPPERS IN OOST-VLAANDEREN, EEN EVOLUTIE 15.000 Bron: sociale situatieschets, Provincie Oost-Vlaanderen.

+ -

10.000

5.000

0 2007

12

EROV

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Jong ondernemerschap in beeld

Oost-Vlaanderen telt heel wat jong ondernemerstalent. EROV zet met enkele nieuwe filmpjes graag een aantal jonge ondernemers in de kijker. Zij vertellen hoe ze de zin voor ondernemerschap te pakken kregen, hoe ze hun bedrijf hebben opgestart en welke waardevolle lessen zij doorheen hun parcours al hebben bijgeleerd. Hiermee bieden we inspiratie aan aspirant-ondernemers.

STÉPHANE RONSE, FOODBAG:

“Spring in het diepe en doe het gewoon. Sta niet te veel stil bij mogelijke problemen of hindernissen. Je moet geen schrik hebben om te falen. Dat hoort er ook soms bij. Ondernemen is voor mij met heel veel drive en plezier aan een mooi verhaal werken. Maar ook toffe mensen leren kennen en je netwerk opbouwen. Zo doe je ervaring op waaruit je veel leert.” Meer verhalen van jonge ondernemers vind je op erov.be > Voor jonge ondernemers.

JONG ONDERNEMERSCHAP

13


STREEKPRODUCTEN

In 2018 vierde EROV 25 jaar promotie van streekproducten. Wat startte met de Orde van OostVlaamse Meester-Distillateurs die de Oost-Vlaamse graanjenever promoten, groeide uit tot een brede werking met het Groot Vleeshuis als promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten en Lekker OostVlaams als grote paraplu voor meer dan 200 streeken hoeveproducenten. MARJOLEIN VANDERSTEENE, AGATHEA:

huldiging ambassadeurs

FOODTRUCK LEKKER OOST-VLAAMS infodag groepen WIJNTOER lekker genieten

toer lekker oost-vlaams

streekproductenmarkt

14

EROV

jaarbeurs Foodtour

week van de korte keten

seminarie winkelconcepten innovatie in de voeding

86.100 consumenten bereikt

Ontdek alles over Lekker Oost-Vlaams op www.lekkeroostvlaams.be.

europadag

20 evenementen

Lekker Oost-Vlaams verenigt 208 OostVlaamse streek- en hoeveproducenten en maakt deze bekend bij het brede publiek. We ondersteunen Lekker Oost-Vlaams met een gerichte communicatiecampagne, promotiemateriaal, de inrichting van markten, deelname aan beurzen, infosessies voor producenten enz. Lekker Oost-Vlaams is het kenniscentrum en aanspreekpunt voor de consument en voor de producent! Hiervoor werken we samen met dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen en met Toerisme Oost-Vlaanderen.

smaakklas

AMS

zesdaagse

“Wat lekker is, hoeft niet van ver te komen. Eigen regio op het bord: leuk om te krijgen en leuk om te geven.�

Lekker Oost-Vlaams


Distributie van streekproducten naar horeca H U L D I G I N G A M B A S S A D EU R S

In 2018 werden zeven nieuwe ambassadeurs Lekker OostVlaams gehuldigd. Dit brengt het totaal op 25! De ambassadeurs zijn traiteurs/cateraars, horecazaken, B&B’s of streekwinkels die bewust met streek­producten werken in de keuken of ze verkopen in hun winkel en dit ook promoten bij anderen.

ANNELORE DE COCK, 123KLAAR:

De nieuwe ambassadeurs houden fier hun plakket vast. v.l.n.r. 123Klaar, Maison Sucrée, Het Blauwe Huis, De Keukentafel, Meneer, B&B Vienna (Agathea ontbreekt op de foto).

“Ik vind het een hele eer om ambassadeur voor Lekker OostVlaams te mogen zijn. Ik vind het belangrijk dat we producten die we uit eigen regio kunnen halen, ook gebruiken in de gerechten die we klaar maken. We hebben hier zoveel lekkers, we moeten daar dan ook gebruik van maken!”

FOODTOUR

Tijdens de Foodtour werden streek­producenten en mensen uit de horecasector samengebracht om het gebruik van streek­producten in de horeca te stimuleren. Aan de hand van verschillende bedrijfsbezoeken en voorstellingen van lokale producenten groeit de kennis in de horecasector over lokale producten.

WIM ROSSEAU, ROSS COFFEE:

“Lekker Oost-Vlaams geeft ons de gelegenheid om in contact te komen met échte liefhebbers uit de streek. Liefhebbers met een goede smaak.” 16

EROV

Horeca-ondernemers luisteren aandachtig naar het verhaal van Bart Callaert, zaakvoerder Wallabieke.


Wijnbouw De Oost-Vlaamse wijnbouwsector is een sector in volle groei. Elf wijndomeinen zijn (semi-)professioneel aan het werk en acht nieuwe initiatieven zijn in opstart. Met een publicatie brengt EROV deze sector in kaart. Eind augustus openden de wijnbouwers de deuren voor het grote publiek tijdens de Oost-Vlaamse wijntoer.

JAN CAUDRON, OPRICHTER WIJNGAARD KAMPENBERG EN LESGEVER WIJNBOUW BIJ SYNTRA:

“De Oost-Vlaamse wijnbouw is een nieuwe sector en het is heel positief dat EROV deze ondersteunt. Het wijnboekje maakt een mooie indruk en is heel bruikbaar ter promotie. Voor mij als wijnbouwer is het zeker belangrijk, want het verhoogt de credibiliteit van de hele sector.”

WIJNBOUW IN OOST VLAANDEREN (2018) 16 WIJNBOUWERS OP 24,59 ha

70.709 liter Wit

Rood

Rosé

Mousserend

31.208 L

13.655 L

3811 L

22.035 L

Bron: FOD Economie. STREEKPRODUCTEN

17


Betalende be

WINKEL

Groot Vleeshuis Het Groot Vleeshuis doet al 17 jaar dienst als promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten. 54 producenten leveren hun producten in hartje Gent om vervolgens verkocht te worden in onze streekwinkel of bereid te worden in het restaurant, waar enkel Oost-Vlaamse streekgerechten op het Doosjes Cuberdons: 2.681 menu staan.

Doosjes Cuberdons: 2.681

2

Mattentaarten: 2.540

Betalende bezoekers: De Stoop Advocaat 4 cl: 2.314

3

WINKEL

1

1

x 80.000

4

Tierenteyn Stropkens: 2.001

5

Guylian mini box 65 g: 1.795

Geschenkpakk

OntdekMattentaarten: de producenten van het Groot Vleeshuis 2.540 op www.grootvleeshuis.be.

2

Koffies:

De Stoop Advocaat 4 cl: 2.314

3

Betalende bezoekers: Tierenteyn Stropkens: 2.001

4

Geschenkpakketten: 3.145 x 80.000 RESTAURANT

WINKEL

Betalende bezoekers:

Guylian mini box Doosjes 65 g: 1.795 WINKEL Cuberdons: 2.681

5

1

Betalende bezoekers: De Stoop Advocaat 4 cl: 2.314 3

Tierenteyn Stropkens: 2.001 Tierenteyn4Stropkens: 2.001

1

Doosjes Cuberdons: 2.681

2

Mattentaarten: 2.540

3

De Stoop Advocaat 4 cl: 2.314

Guylian mini box 65 g: 1.795

5

Guylian mini box 65 g: 1.795 5 RESTAURANT

Tierenteyn Stropkens: 2.001

5

Streekgerecht van Guylian mini box 65 g: 1.795 de dag: 1.991

18

4

Geschenkpakketten: 3.145

RESTAURANT

Goede middag: 1.669 1 slaatje) (dagsoep met brood en EROV

Goede middag: 1.669 (dagsoep met brood en slaatje)

RESTAURANT

Proeverij kazen en vleeswaren: 1.383

2

4

Koffies: 7.464

Proeverij kazen en vleeswaren: 1.383

Geschenkpakketten: 3.145

Geschenkpakketten: 3.145 5

Bloedworst met appeltjes en krieltjes: 1.216

Koffies: 7.464

Gentse Waterzooi: 2.729

4

3

3

x 80.000 4

2

Streekgerecht van de dag: 1.991

De Stoop Advocaat 4 cl: 2.314

WINKEL

1

2 Mattentaarten: 2.540

2

3

Gentse Waterzooi: 2.729

Doosjes Cuberdons: 2.681

1

Mattentaarten: 2.540

2

x 80.000

1

Gentse Waterzooi: 2.729

Koffies: 7.464 Streekgerecht van de dag: 1.991

Goede middag: 1.669

Koffies: 7.464


O’de Flander De Orde van Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs (O’de Flander) wil de eeuwenoude jenevertraditie in Oost-Vlaanderen eren door te waken over de kwaliteit en herkomst van de Europees erkende O’de Flander graanjenever en deze verder bekend te maken en te promoten. Dit doet de Orde door een jaarlijks kapittel te organiseren waar ambassadeurs en prominenten gehuldigd worden. De elf leden van de Orde vind je op www.odeflander.be.

Op zondag 18 november organiseerde de Orde van de Oost-Vlaamse Meester-Distillateurs zijn 28e Kapittel. Verschillende prominenten en horecazaken werden er gelauwerd voor hun bijzondere verdiensten in het promoten van de Oost-Vlaamse graanjenever.

Kaat Vanherck en Frederik Buyens: “Wij hebben gekozen om lid van O’de Flander te worden omdat we willen meehelpen ons erfgoed op te waarderen. O’de Flander graanjenever staat voor kwaliteitsvolle jenever, een keuze die we bij StokerijEenvoud ook maakten: we gaan voor kwaliteit over kwantiteit. De samenwerking tussen 11 Oost-Vlaamse stokerijen moet de graanjenever nog meer op de kaart zetten, en wij werken hier graag aan mee.”

Prof. dr. Hendrik Vos – tweede van rechts.

HENDRIK VOS, GEÏNTRONISEERDE PROF. DR. UGENT:

“Ik vertel mijn studenten al jaren over het belang van Europees beschermde streek­producten. En nu ben ik ambassadeur van de Oost-Vlaamse jenever! In de toekomst zal ik didactisch materiaal moeten meenemen naar mijn lessen.” 20

EROV

Nieuw lid bij O’de Flander: Stokerij-Eenvoud.


EUROPESE PROJECTEN Letland

BRANDTour Het project BRANDTour zet in op het stimuleren van ondernemerschap in de horeca- en toeristische sector. Vooral de synergie tussen horeca, toerisme en andere economische sectoren krijgt hierbij de aandacht. Zo zetten we onder meer in op het gebruik van streekproducten als toeristische troef (bier, chocolade, jenever, zoet,...). Met partners uit zes Europese regio’s wisselen we ervaringen uit.

Zuid-Limburg (NL)

Oost-Vlaanderen

Toscane

Balearen

Kreta

Deelnemende landen/regio’s BRANDTour.

Reframe In het project Reframe streven we ernaar om samen een distributie­netwerk op te zetten, zodat producenten hun producten via een zo kort mogelijke keten bij de grootkeukens krijgen. We onderzoeken ook of deze voedingsproducten gesmaakt worden en hoe men ermee een evenwichtig, prijsbewust en nutritioneel verantwoord menu kan samenstellen. We doen dit samen met onze projectpartners in Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken. EUROPESE PROJECTEN

21


22

EROV

werkingsverslag

2018

Profile for EROV

Werkingsverslag EROV 2018  

Werkingsverslag EROV 2018  

Profile for erov_ovl
Advertisement