__MAIN_TEXT__

Page 1

| de werking


5

Voorwoord

25

Jong ondernemerschap stimuleren

27 Platform Jonge Oost- Vlaamse ondernemers 30 Eureka, ik onderneem! 32 Probeer het zelf in een mini- onderneming


7

Ondernemers inspireren en samenwerking stimuleren

19

Handelskernen versterken

9 EROV-Netwerk Ondernemen: deel en leer 14 Platform Oost- Vlaamse Ziekenhuizen

35

Streekproducten promoten

55

Over EROV

37 Lekker Oost- Vlaams 42 Het Groot Vleeshuis 46 Streekproducten in grootkeukens 50 Smaakklassen

3


Gedeputeerde Jozef Dauwe en Brecht Carels


voorwoord Als Economische Raad voor Oost- Vlaanderen

3 EROV werkt steeds proactief en nichegericht.

zetten we ons dagelijks in voor de duurzame

EROV voelt de polsslag van de Oost- Vlaamse

sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie

economie en kan zo vernieuwend uit de hoek

Oost- Vlaanderen. Sinds de oprichting in 1955 legden we een lange en boeiende weg af. In de

komen en als pionier zaken realiseren. 4 EROV werkt vanuit een flexibele ingesteldheid.

beginjaren lag de klemtoon nog op het bestrijden

Vanuit onze vzw-structuur ontwikkelen we

van de werkloosheid en het aantrekken van

snel en doelgericht partnerschappen met het

bedrijven als Volvo en Sidmar (nu ArcelorMittal) naar onze provincie. Doorheen de jaren paste EROV

sociaaleconomisch middenveld. 5 EROV gaat goed gedocumenteerd te werk.

zich steeds aan de veranderende tijdsgeest aan.

We funderen de te nemen acties vanuit een

Vandaag heeft EROV een breed activiteitenpakket

theoretisch academisch kader. Dit biedt

voor de Oost- Vlaamse economie. De activiteiten

structuur en houvast, en tegelijk ideeën voor

zijn geclusterd in vier domeinen:

verdere ontwikkeling.

1 ondernemers inspireren 2 handelskernen en middenstand versterken

In deze publicatie leest u alles over onze werking

3 jong ondernemerschap stimuleren

vandaag. We laten de mensen waarmee we

4 streekproducten promoten

dagelijks samenwerken aan het woord: dat gaat van ondernemers, een ziekenhuisdirecteur, een

Sinds de oprichting in 1955 staan vijf kernwaarden

leerling en een jonge ondernemer tot midden­

steeds centraal. Zij staan in onze ogen garant voor

standers, een gemeentebestuur, een leerkracht

de waardecreatie door EROV:

of een grootkeukenkok. Samen met hen creëren

1 EROV inspireert ondernemers.

we dagelijks meerwaarde, ten bate van de

We houden ondernemers wakker en alert zodat

Oost- Vlaamse economie. Maak kennis met ons

ze zich beter kunnen aanpassen aan de steeds

breed activiteitenpallet en veel leesgenot!

sneller veranderende omgeving. 2 EROV realiseert meerwaarde door samenwerking.

Namens de raad van bestuur,

Vanuit een neutrale en overkoepelende insteek slaagt EROV erin samenwerkingsverbanden op poten te zetten die er anders niet of toch

Brecht Carels,

moeilijk zouden komen.

directeur gedeputeerde

Jozef Dauwe,

voorzitter 5


1

Ondernemers inspireren en samenwerking stimuleren


Inleiding EROV moedigt de samenwerking aan tussen

EROV wil de ondernemers ook begeleiden en

verschillende spelers uit een sector. Zo hebben

inspireren. Daartoe heeft zij een inspiratieplatform

verschillende fabrikanten van Oost- Vlaamse

uitgewerkt: een forum waar de deelnemers

streekproducten de krachten gebundeld om hun

ervaringen kunnen uitwisselen met experten

producten in het Groot Vleeshuis te promoten en

uit de bedrijfs- en academische wereld. Een

hun aanbod via de website Lekker Oost- Vlaams

ander initiatief van EROV is het EROV-Netwerk

bekend te maken. Twee andere voorbeelden zijn

Ondernemen dat vooral gericht is op professionele

O’de Flander ­— de vereniging van Oost- Vlaamse

ontwikkeling en netwerking. Belangrijke actuele

jeneverstokers — en de samenwerking voor

thema’s zoals bedrijfsoverdracht, informatisering

de promotie van de sierteelt. Heel bijzonder

of ‘gezondheid en ondernemen’ krijgen extra

is het initiatief van de veertien Oost- Vlaamse

aandacht.

ziekenhuizen om gezamenlijk aankopen te doen, met EROV als facilitator.


1

EROV-Netwerk Ondernemen: deel en leer In het EROV-Netwerk Ondernemen komen meer dan 500 Oost- Vlaamse ondernemers samen om hun ervaringen te delen: meer dan 350 bedrijven en 170 instellingen of organisaties uit de socialprofitsector zijn er lid van. Gastsprekers en academici reiken op de bijeenkomsten inspirerende nieuwe ideeën aan. Het Netwerk Ondernemen is een ideaal platform om contacten te onderhouden, nieuwe zakelijke contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen.

9


interview Voor welke uitdagingen staan de ondernemers vandaag?

Je hebt in de eerste plaats de traditionele uit­ dagingen zoals kapitaal vinden om te starten of uit te breiden, of je onderneming overdragen als je wil stoppen met werken. Maar de laatste jaren zijn er een aantal uitdagingen bijgekomen. Ze zijn daarom niet nieuw, maar het gebeurt allemaal heftig en snel. Kijk maar naar de technologische evoluties in de voorbije jaren. Daarbovenop komt de disruptieve economie. Je moet meekunnen en dus moet je ook je bedrijf snel aanpassen. Sommige ondernemers of hun klanten hebben het daar moeilijk mee. Een tweede nieuwe trend is

Rony Heymans is zaakvoerder van het bedrijf Heymans & Vanhove en voorzitter van het EROV-Netwerk Ondernemen.

dat het alsmaar moeilijker wordt om toegevoegde waarde te creëren. Aan de ene kant zit je met een geglobaliseerde economie met als gevolg

medewerkers van EROV en de kern van het Netwerk

een grote prijserosie. Aan de andere kant staat

Ondernemen kunnen we elk jaar voor goede lang-

de klant die steeds mondiger en veeleisender is

of kortlopende activiteiten zorgen.

geworden. En een derde trend heeft te maken met

Via het Netwerk krijgen bedrijfsleiders en

de medewerkers van een bedrijf, die zoeken naar

managers ook nieuwe contacten waardoor ze

het goede evenwicht tussen werk en leven.

bij crisissen of probleemsituaties de zaak beter kunnen beheersen.

Welke rol kan EROV spelen? Hoe kan EROV helpen?

Wat is de rol van het EROV-Netwerk

EROV is geen kenniscentrum in de traditionele zin,

Ondernemen in de komende jaren?

zoals bijvoorbeeld Flanders Drive. EROV speelt wel

Ik denk dat er op drie vlakken moet worden verder

een belangrijke rol bij de uitbouw en het in stand

gewerkt. EROV moet ondernemers inspireren, ze

houden van een lerend netwerk. Elke bedrijfsleider

moet formele en informele netwerking mogelijk

of manager heeft eigen ervaringen en oplossingen

maken en die ook actief aanmoedigen en — tot

en in het EROV-Netwerk Ondernemen worden die

slot — managers en bedrijfsleiders uit social profit

samengebracht. Dankzij de interactie tussen de

en profit nader tot elkaar brengen.


GROOTSTE BEDRIJFSTAKKEN IN OOST- VLAANDEREN NAAR TEWERKSTELLING (2013)

Diensten en huur: 87.431

Onderwijs: 56.315

Transport en verkeer: 29.894

Chemie en kunststoffen, overig niet-metaal: 14.314

Handel en reparatie: 87.221

Bouw: 45.315

Horeca: 20.394

Land- en tuinbouw: 12.606

Gezondheid en sociale diensten: 86.439

Overheid: 32.629

Voeding, drank en tabak: 16.289

Basismetaal en metaalverwerking: 12.375

Bron: Sociaal-economische situatieschets van Oost- Vlaanderen 2015, Provincie Oost- Vlaanderen

11


LEDEN EROV-NETWERK ONDERNEMEN PROFIT EN SOCIAL PROFIT (2015)

13 1

Maldegem

13 5

2

1

Assenede

Kaprijke

2

12

MoerbekeWachtebeke Waas

8 2

Sint-Niklaas

Evergem

Aalter

5 1

Destelbergen

Gent

7 1

6 2

7 3

Deinze

1

4

Eke-Nazareth

2

Zulte

SintMartensLatem De Pinte

65

4 2

4 Melle 2

1

1 1

Maarkedal

Kluisbergen

9 4

3

Wichelen

1 1

Lede

4

4

Zottegem

2 1

Lebbeke

1 1

Buggenhout

9 10 Aalst

3 1

Brakel

1

Haaltert

Herzele

1

4 1

Horebeke

1

4 3

Dendermonde

Erpe-Mere

Zwalm

20 2

Berlare

Oosterzele

Kruishoutem

Oudenaarde

Zele

1

Hamme

2

7 5

Wetteren

5

24

8 1

Laarne

Merelbeke

Gavere

1 1

2 1

82 65

Nevele

Waasmunster

Lokeren

Lochristi

Lovendegem

4 2

Temse

15 2

15 1

91

7

12 8

63

Waarschoot

Beveren

Sint-GillisWaas

Stekene

3

Zelzate

Eeklo

14

2

Ninove

1 7

Geraardsbergen totaal

Ronse

profit: 361

social profit: 177


13


2

Platform Oost- Vlaamse Ziekenhuizen Op vraag van de Oost- Vlaamse ziekenhuizen richtte het provinciebestuur in 2012 het Plat­ form Oost- Vlaamse Ziekenhuizen op. Daar waren twee redenen voor. Ten eerste ging de overheid ziekenhuizen verplichten om voor hun aankopen — van papier tot medisch materiaal — te werken volgens de bepalingen van de wet op de overheidsopdrachten. Dat impliceerde strikte regels met als doel de leveranciers gelijk te behandelen. Ten tweede voelden de zorginstellingen steeds meer druk om meer te doen met minder middelen. Dat leidde tot een overeenkomst tussen de veertien ziekenhuizen om een opdrachtencentrale op te richten. De over­eenkomst werd op 12 februari 2014 door alle partijen ondertekend. EROV coördineert dit Platform.


interview Het Platform Oost- Vlaamse Ziekenhuizen heeft geleid tot een opdrachtencentrale. Hoe werkt dit systeem?

Een opdrachtencentrale verschilt van een aankoop­­centrale. Een aankoopcentrale is echt een aparte juridische entiteit die voor de aankoop instaat en die dan doorfactureert aan de leden. Een opdrachtencentrale maakt eerst een inventaris van welke aankopen er moeten gebeuren. Vervolgens vraagt zij aan de zieken­huizen of die daarin geïnteresseerd zijn. Eén van die ziekenhuizen wordt de piloot, stelt samen met de andere geïnteresseerde ziekenhuizen het lastenboek op, vraagt wie nog meedoet en brengt het bestek op de markt. Eens toegewezen zal de gekozen leve-

Frank Lippens is directeur Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en voorzitter van de stuurgroep Platform Oost- Vlaamse Ziekenhuizen

rancier rechtstreeks aan de ziekenhuizen leveren en factureren. Wat is het potentieel van deze samenwerking?

knowhow uit te wisselen en opleidingen te ver-

En waar liggen de drempels?

strekken, onder andere over hoe zo’n lastenboek

Het potentieel ligt ten eerste bij die opdrachten­

moet opgesteld worden. De opleidingen zijn zeker

centrale: dat systeem kan leiden tot betere

een meerwaarde voor alle partners die meedoen.

lastenboeken, en betere prijzen en een betere kwaliteit van het aangekochte materiaal. Dat

Wat is het nut van de begeleiding door EROV?

lukt goed als het gaat over handschoenen of

De verschillende ziekenhuizen doen samen met

medische jassen. Maar zodra het over medicatie

de provincie een financiële inbreng voor het

of apparatuur gaat, verloopt alles wat moeilijker:

platform en EROV stelt daarmee een coördinator

artsen staan immers op hun therapeutische

ter beschikking. Het voordeel hiervan is dat die

vrij­heid en hun autonomie. Nu, we zijn nog maar

onafhankelijk is, geen betrokken partij, neutraal.

begonnen. Na drie jaar zullen we de positieve

Die persoon verbindt de ziekenhuizen. Zij heeft

effecten en de meerwaarde van de samenwerking

kennis van de sector, is de stuwende kracht en

echt zichtbaar kunnen maken. Dan zijn de kinder­

kan altijd bijsturen, bijvoorbeeld bij het totstand­

ziekten eruit en is er meer routine.

komen van zo’n lastenboek. Voor alle betrokken

Ten tweede is het platform initieel opgericht om

partijen is dat een goede zaak. 15


LOCATIE VAN DE VEERTIEN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN IN OOST- VLAANDEREN (2015)

AZ Alma, Eeklo

AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn, Gent Gent AZ Maria Middelares, UZ, Gent Gent Sint-Vincentiusziekenhuis, Deinze

AZ, Lokeren

AZ Sint-Blasius, Dendermonde

ASZ, Aalst

AZ, Oudenaarde

AZ Glorieux, Ronse

AZ Sint-Elisabeth, Zottegem

OLVZ, Aalst


ZIEKENHUIZEN IN OOST- VLAANDEREN: AANTAL BEDDEN, AANTAL PERSONEELSLEDEN EN OMZET (2013) omzet (mln €)

personeel

122

1.261

568

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst

116

1.004

451

AZ Alma Eeklo

101

965

348

AZ Glorieux Ronse

107

860

526

AZ Jan Palfijn Gent

25

315

170

AZ Lokeren

188

1.295

554

AZ Maria Middelares Gent

238

1.578

811

AZ Nikolaas Sint-Niklaas

33

304

235

AZ Oudenaarde

130

872

439

AZ Sint-Blasius Dendermonde

98

750

334

AZ Sint-Elisabeth Zottegem

227

1.855

805

AZ Sint-Lucas Gent

301

2.186

844

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst

43

384

170

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

493

4.107

1.062

UZ Gent

2.222

17.736

7.317

TOTAAL

bedden

Bron: http://www.tijd.be/service/ziekenhuizen

17


De directeurs van de Oost- Vlaamse ziekenhuizen bij de ondertekening van het samenwerkingsprotocol binnen het ‘Platform Oost- Vlaamse Ziekenhuizen’


2

Handelskernen versterken


EROV begeleidt lokale besturen

EROV ondersteunt handelaars

EROV helpt de Oost- Vlaamse gemeentebesturen

EROV helpt de handelaars op drie vlakken.

met het maken van een actieplan om de handels­

Samen met organisaties als UNIZO Oost- Vlaan­

kernen te versterken. Dankzij de handelaars­

deren organiseert zij activiteiten om te net­

enquêtes die EROV samen met de Universiteit

werken en ervaringen uit te wisselen en om

Gent uitvoert, weten de gemeentebesturen wat

met experten bepaalde aspecten grondig uit

er leeft bij hun handelaars. Lokale besturen

te diepen. EROV zorgt er actief voor dat de

kunnen bij de provincie Oost- Vlaanderen een

ambachten in de kijker staan. Tot slot moedigt zij

subsidie vragen voor acties die de middenstand

middenstands- en handels­verenigingen aan om

ondersteunen. Die steun is gebruikt voor onder

vernieuwende initiatieven te nemen die het imago

meer communicatieacties over winkelen, de

van de handelaars bevorderen. Bij de Provincie

aanpak van de leegstand, een opendeurdag bij de

Oost- Vlaanderen kunnen de initiatiefnemers

lokale middenstand of een lokale geschenkbon of

daarvoor een subsidie aanvragen.

klantenkaart.


interview Wat is het belang van de middenstand in een stad als Dendermonde?

Dendermonde was historisch gezien de marktplaats van de regio. Via de Schelde kon men goederen vanuit Antwerpen tot Dendermonde vervoeren en van daaruit verder verdelen. Een tweede historische

Dirk Abbeloos is schepen in Dendermonde en bevoegd voor onder andere lokale economie en middenstand.

reden is dat hier altijd een groot aantal soldaten gelegerd waren en die moesten gevoed worden. Mooie historische gebouwen zoals de Lakenhalle, het Vleeshuis of de Vishal herinneren nog altijd aan die vervlogen tijd. Dat marktgebeuren koesteren we trouwens nog altijd. Onze wekelijkse markt is in aantal verkopers de grootste van Oost- Vlaanderen.

namelijk niet welke acties gaan werken. Er zijn al verschillende succesvolle initiatieven geweest

Voor welke uitdagingen staat de middenstand?

zoals een fashion week, een sneukeltoer of

De handelaars hebben het nergens gemakkelijk.

tijdens de kermisweek de ‘Walking Dender’ waarbij

De voorbije crisis heeft geleid tot een verminderde

passanten hapjes krijgen aangeboden bij de

koopkracht. Handelaars moeten de concurrentie

deelnemende restaurants. Een goede middenstand

aangaan met producenten uit lageloonlanden. Als

geeft zuurstof aan de stad en dat levert ambiance.

ze hier een winkel willen beginnen, moeten ze al over een behoorlijk startkapitaal beschikken. Elke

Welke rol kan EROV spelen?

stad zoekt zijn manier om daar iets aan te doen.

Wat EROV doet is de facilitator faciliteren: zij leveren

Hoe krijg je de klant tot bij de winkel? Hoe kan je de

wetenschappelijk gebaseerd studiemateriaal over

stad zo aantrekkelijk maken dat er nieuwe zaken

de evoluties in het winkelgebeuren, waar wij dan

komen? Als overheid kunnen we eigenlijk maar één

mee aan de slag kunnen. Het tweede wat zij doen is

ding doen en dat is faciliteren. We moeten een

ons begeleiden in de opmaak van een beleidsplan.

loyale, betrouwbare, eerlijke en correcte partner

EROV bezorgt de ingrediënten en de manier van

zijn en mogelijkheden creëren om zich te vestigen.

aan­pak, maar het is aan ons om het waar te maken.

Middenstanders vragen vaak: doe iets voor ons,

Verder maken we altijd dankbaar gebruik van de

zorg dat de mensen naar ons komen. Maar dat is

opleidingen voor onze mensen.

natuurlijk niet zo eenvoudig. Wij kunnen reclame

EROV helpt ons ook bij de subsidieaanvraag bij de

maken en zeggen ‘kom winkelen in Dendermonde’.

Provincie Oost- Vlaanderen. Wij maken op onze beurt

Wij kunnen aangeven waar de parkings zijn, maar

reclame bij de middenstanders voor de provinciale

de acties moeten ze zelf organiseren. Wij weten

subsidie die ze voor bepaalde acties kunnen krijgen. 21


interview Voor welke uitdagingen staat de middenstand?

Jan De Cuyper: Dé grote bedreiging voor de midden­stand is de zware concurrentie met de e-commerce. De middenstand moet daarom in eerste instantie zorgen voor het behoud van zijn

Nathalie Van Peteghem is in de gemeente Merelbeke ambtenaar lokale economie. Jan De Cuyper is gedelegeerd bestuurder van Polymat NV en voorzitter van de adviesraad voor lokale economie en handel in Merelbeke.

cliënteel. We moeten daarvoor samenwerken met onze collega’s, maar dat is niet altijd logisch voor een echte middenstander. Gelukkig moeten we het warm water niet opnieuw uitvinden, want er

wensen van de handelaars. Verder bezorgde EROV

is al heel wat kennis aanwezig. EROV speelt daar

ons belangrijk cijfermateriaal en bracht ze de best

ook een rol in: we hebben subsidies gekregen voor

practices van andere gemeenten tot bij ons.

de ontwikkeling van een strategisch commercieel

Dat heeft ons echt goed vooruit geholpen.

plan voor Merelbeke. Zo hebben we nu een stappen­plan en is het duidelijk wat we op korte en

Wat kan de middenstand zelf doen om de

lange termijn gaan doen.

consument te overtuigen? Hoe kan een

Nathalie Van Peteghem: Die tendens naar online

handelaar uniek zijn in het kooplandschap?

shoppen stelt ook lokale besturen voor enorme

Jan De Cuyper: Ik ga geregeld naar Engeland en

uitdagingen. We zien dat de leegstand toeneemt.

op dat Angelsaksische systeem ben ik eigenlijk

Daarom willen we als gemeente volop inzetten

een beetje verliefd. In een winkel of pub word

op een aantrekkelijke handelskern en zo nieuwe

je verwelkomd en bijna begeleid. Het gaat om

handelaars aantrekken. En een aangenaam

service, vriendelijkheid en op een passionele

centrum kan niet zonder terrasjes en daarom

manier met je zaak bezig zijn. Zo kunnen we ons

kiezen we ook voor een horecavriendelijk klimaat.

distantiëren van de e-commerce. De klant voelt

dat: ik ben hier binnengekomen met een probleem,

Welke rol kan een gemeentebestuur spelen?

ik ben geholpen geweest, ik ben tevreden, ik vertel

Nathalie Van Peteghem: Met dat strategisch

het door aan mijn vrienden en familie.

commercieel plan kunnen we een verschil maken.

We zouden zelf ook meer online aanwezig moeten

EROV heeft vooraf met ons besproken hoe wij

zijn maar voor veel handelaars is dat financieel

zo’n plan konden opstellen en ze hebben ons

onhaalbaar. Een alternatief is je aansluiten bij

geholpen bij de aanvraag van de subsidie bij de

een groep of keten, maar dan ben je geen ‘echte’

provincie. Vervolgens hebben we samen met EROV

middenstander meer. Ofwel toch een e-commerce

een handelaarsenquête uitgevoerd en dankzij de

starten, maar dan moet je de hulp en expertise

heel hoge respons kregen wij een goed zicht op de

inroepen van middenstandsorganisaties of EROV.


TEWERKSTELLING IN OOST- VLAANDEREN: AANDEEL ZELFSTANDIGEN (2013)

Aantal zelfstandigen Landbouw: 5.809 [66,2%]

Groot- en detailhandel, transport: 19.038 [16,7%]

Vrije beroepen: 44.672 [43%]

Verwerkende nijverheid en industrie: 3.764 [4,3%]

Informatie en communicatie: 1.813 [21,1%]

Openbare sector, gezondheidszorg, onderwijs: 10.872 [6,5%]

Bouwsector: 9.503 [21,7%]

Financiële activiteiten, verzekeringen, vastgoed: 1.809 [13,6%]

Diversen: 7.943 [36,7%]

totaal

Zelfstandigen: 105.223 [18,5%]

Werknemers: 464.840 [81,5%]

Bron: cijfers RSZ en RSVZ

23


WINKELOPPERVLAKTE IN OOST- VLAANDEREN (2013)

Dagelijkse goederen (voeding, drank, …)

431,2 m2/1000 inwoners

Uitzonderlijke goederen (schoenen, kleding, …)

451,1 m2/1000 inwoners

Periodieke goederen (elektrische toestellen, auto, …)

815,3 m2/1000 inwoners

KOOPBINDING: KOPEN DE OOST- VLAMINGEN OOK IN OOST- VLAANDEREN? (2013)

Dagelijkse goederen (voeding, drank, …)

O-Vl

96,8%

3,2%

94,8%

5,2%

90,7%

9,3%

Uitzonderlijke goederen (schoenen, kleding, …)

O-Vl

Periodieke goederen (elektrische toestellen, auto, …)

O-Vl

Bron: cijfers interprovinciale studie detailhandel


em

3

st ers Jon im ch g ul ap er en

rn

de

on


Inleiding Als Oost- Vlaanderen ook in de toekomst een

ik onderneem!’, de deelname van EROV aan de

gezonde en bloeiende economie wil hebben, dan

jury over de geïntegreerde proeven en de hulp bij

moeten we de jongeren van nu tot ondernemen

het organiseren van een themanamiddag rond

aanzetten. Maar sommigen van hen weten er

ondernemen. EROV werkt mee aan het project de

weinig of niets van, terwijl anderen er een verkeerd

Mini- ondernemingen waarin studenten op school

beeld over hebben. Daarom wil EROV jongeren

zelf een bedrijfje oprichten en leiden.

nog tijdens hun opleiding in contact brengen

Eens de jongeren de grote stap hebben gezet

met het ondernemerschap. Zo is de kans groter

en een onderneming starten, is het voor hen

dat zij een bedrijf beginnen en dus instaan voor

belangrijk om de juiste informatie te krijgen én

tewerkstelling en waardecreatie.

om te kunnen leren uit de ervaringen van andere

EROV neemt verschillende initiatieven voor

(jonge) ondernemers of starters. Daartoe heeft

scholen: de toneelvoorstelling ‘Eureka,

EROV het Platform Jonge Ondernemers opgericht.


1

Platform Jonge Oost- Vlaamse ondernemers Ervaringen uitwisselen, leren van elkaar en van experten: daar draait het om in het Platform Jonge Oost- Vlaamse ondernemers. Maar even belangrijk is het platform als netwerkinstrument. Hier leggen jonge ondernemers contacten en ontdekken nieuwe producten en diensten. Het Platform heeft nog een derde taak: ze helpt de brug te slaan van de ondernemerswereld naar die van het onderwijs. Zo getuigen een aantal jonge ondernemers na de toneelvoorstelling ‘Eureka, ik onderneem!’ waardoor de studenten van hun ervaringen kunnen leren.

27


interview

Waarom ben jij zelfstandig onderneemster geworden? Wat waren voor jou de voordelen?

Ik ben daar eigenlijk mee begonnen omdat ik mij in loondienst niet gelukkig voelde. Omdat ik toevallig anderen kende die ‘iets begonnen’, ben ik daarin meegestapt. Op dit ogenblik schiet ik

Nisha Van Wanzeele is een jonge onderneemster. Ze heeft naast een adviespraktijk voor gezond leven en gezonde voeding ook een gamma van hoogwaardige schoonheidsproducten voor de huid: Mimique.

daarvan als enige over. De belangrijkste reden voor mijn ondernemerschap is de vrijheid die ik heb. Ik onderneem niet om rijk te worden maar om iets te doen dat mijn passie is, om mijn eigen levensstijl te kunnen realiseren. Wat was het belang van EROV voor een jonge

Wordt de ondernemersmicrobe doorgegeven

onderneemster?

aan de jongeren?

De informatieavonden van EROV interesseerden mij

Ik heb de kans gekregen om na de toneel­voor­

enorm. Daar zitten andere ondernemers die andere

stelling ‘Eureka! Ik onderneem’ te mogen spreken

dingen doen én die te maken krijgen met dezelfde

voor jongeren. Achteraf heb ik nogal wat reacties

situaties of problemen. Zoiets is altijd interessant,

gehad van mensen die mij mailden dat ze het

zowel voor de informatie als voor de professionele

interessant vonden of die wat meer wilden weten

contacten. Dat heeft er onder andere toe geleid

over waarmee ik bezig ben. In dezelfde lijn heb ik

dat ik met een andere bedrijfsleider geregeld

hier in Gent ook een TEDx-lezing mogen geven. Ik

brainstorm over onze producten of ons bedrijf.

denk dat zoiets jonge mensen echt kan inspireren.


r

septembe

AANTAL STARTERS IN OOST- VLAANDEREN (2014)

30 x

30 x 30 x 30 x 30 x

30 x 30 x

30 x

30 x

30 x totaal aantal starters in Oost-Vlaanderen:

30 x

10.829/jaar = ± 30 starters/dag

augustus 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x30 x 30 x 30 x 30 x x 30 30 x30 x 30 x 30 x 30 x 30 x 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x 30 30 x 30 x 30 x x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x

30 x 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

juli

juni 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x

xx 3030

x 3030 x

30 x

30 x

30 x 30 x 30 x 30 x

30 x

30 x 30 x

30xx 30

30 30xx

30 x

30 x

30 x 30 x

30 30xx

30 x 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x

30 x 30 x

30xx 30

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x 30 x 30 x 30 x

30 x 30 x 30 x 30 x 30 x 30 x

30 x

maart 30 x

mei

30 x

30 x

30 x

april 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30xx 30

30 x

30 x

30 x

30 x

3030 xx

x 3030 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x

30 x

30 x

30 x 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 30 x x 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x30 x 30 x

februari

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x

30 x 30 x

30xx 30

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x

30 x 30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x

30 x 30 x

30 x

30 x

30xx 30

30 x 30 x

januari 30 x

30 x

30 x

30 x

29


2

Eureka, ik onderneem! ‘Eureka, ik onderneem!’ is een gratis toneel­ voorstelling over ondernemen voor laatstejaarsstudenten van Oost- Vlaamse scholen. ‘UitgezonderdTheater!’ uit Lokeren realiseert deze productie, die jaarlijks zo’n 1.500 leerlingen bereikt.


interview Zijn de studenten van vandaag ondernemers­ gericht?

Bij het begin van dit schooljaar had iedereen de mond vol van het STEM-onderwijs — Science, Techno­logy, Engineering en Mathematics. Bij ons is alles wat wij aanbieden STEM, met vooral de nadruk op de T, natuurlijk. Onze TSO- en BSO-richtingen zijn gericht op bedrijven én zelfstandigheid. Daarom zorgen we ervoor dat onze studenten daar een goed zicht op hebben. In het beroepsonderwijs krijgt iedereen bedrijfsbeheer, maar ook de leerlingen in het zevende jaar technisch onderwijs richting stuur- en beveiligingstechnieken. Het ondernemerschap leeft bij de leerlingen, ze gaan daar voor. Hun eerste idee is: ik ga werken voor mijn eigen rekening, ik kan mijn eigen baas zijn.

Marleen Verdonck is directeur van het PTI Zottegem, dat nijverheidsrichtingen in zowel het technisch- als het beroepssecundair onderwijs aanbiedt.

We doen nog veel meer: ‘Ondernemers in de klas’, bedrijfsbezoeken en – zeer belangrijk – natuurlijk

Hoe kan het ondernemerschap vanuit het

de stages, waardoor de leerlingen onmiddellijk

onderwijs meer worden gestimuleerd?

ondergedompeld worden in dat ondernemerschap.

Het toneelstuk ‘Eureka, ik onderneem’ van EROV is een schitterend initiatief, dat was echt een schot

De vereiste competenties voor een ondernemer

in de roos. We waren bij de eerste toeschouwers

zijn ook in andere contexten van de arbeids­

en elk jaar gaan we opnieuw. We kregen veel

markt nuttig. Hoe werken jullie daaraan?

positieve reacties, vooral van de leerkrachten

Vorig jaar zijn we ingestapt in het SODA-programma:

maar ook van de leerlingen.

Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Bedrijven

Maar er zijn nog andere initiatieven, zoals de

zoeken mensen met die eigenschappen, maar ook

Mini- onderneming. Onze vroegere handelsafdeling

als je zelfstandig wil beginnen zijn die belangrijk.

deed de administratie voor zo’n mini- onderneming

Meer dan de helft van onze leerlingen hebben

en de andere afdelingen voerden uit. Maar we zijn

dat attest gehaald, ook al vraagt dat heel wat

daarmee moeten stoppen want het ging ten koste

inspanningen. Sommigen kwamen me achteraf

van het eindwerk van de leerlingen in de derde

vertellen dat ze daardoor meer geld hebben

graad.

verdiend. Dat helpt om anderen te overtuigen …

31


3

Probeer het zelf in een mini-窶覚nderneming EROV steunt, samen met VOKA Oost-窶碍laanderen, het initiatief Mini-窶覚ndernemingen van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Tijdens het schooljaar richten klasgenoten samen een mini-窶覚nderneming op die ze daarna moeten beheren en besturen.


interview

Hoe heb jij het opzetten en uitwerken van een mini- onderneming ervaren?

De Mini- onderneming was een eye-opener voor mij. We zijn begonnen met Festiv, een concept rond een evenementenbureau, en we hebben allerlei events gerealiseerd zoals een Halloweentocht en een kerstmarkt. Ik kwam uit de economische

Timon Michiels heeft de mini- onderneming Festiv mee opgericht en geleid. Hij studeert nu toegepaste economische wetenschappen.

richting maar in onze groep zaten ook mensen uit wetenschappen-wiskunde of wetenschappentalen. Voor hen moet het een bijzondere ervaring zijn geweest. Ik had al wat achtergrond over

daar dus nooit mee in contact. Maar later krijgt

bij­voor­beeld boekhouding of belastingen maar ik

iedereen wel iets met leningen of pensioenen te

heb ook veel bijgeleerd. Ik had bijvoorbeeld nooit

maken.

gedacht dat communicatie zo belangrijk zou zijn. Aan het einde hebben we besloten om al onze

EROV is de mede-initiatiefnemer van dit

winst, toch een mooi bedrag, aan Poverello te

systeem van mini- ondernemers. Heb jij

schenken. Ik zou het jongeren echt aanraden om

suggesties of aanbevelingen voor hen?

ook met zo’n mini- onderneming mee te doen.

We hadden weliswaar geen echte onderneming maar dankzij EROV konden we de realiteit zo goed

Vind je dat je opleiding voldoende aandacht

mogelijk simuleren. Het is echt positief om heel

besteedt aan ondernemerschap?

concreet mee te maken hoe ondernemen werkt.

In het middelbaar worden de economische

Het was ook tof om in contact te komen met

vakken voor de meeste leerlingen ‘overgeslagen’.

andere mini- ondernemingen, zo kunnen we van

Jongeren die nooit voor economie kiezen, komen

elkaar leren.

33


BEREIKTE LEERLINGEN EN SCHOLEN MET TONEELSTUK EUREKA (2014)

65

Maldegem

8

200

Zelzate

Eeklo

54

Sint-Niklaas

30

46

Evergem

Zomergem

87

Lokeren

20

Hamme

372 Gent

280

Dendermonde

53

55

Melle

Deinze

16

Buggenhout

51

Wetteren

22

Aalst

84

123

Zottegem

22

Herzele

Oudenaarde

61

Brakel

32

Geraardsbergen

80

Ronse

totaal : 1.761 leerlingen uit 36 Oost-Vlaamse scholen


4

Streekproducten promoten


Inleiding Al sinds 1994 speelt EROV een belangrijke rol in

hoeveproducenten hun producten voor. Onder de

de promotie van Oost- Vlaamse streekproducten.

vlag ‘Lekker Oost- Vlaams’ nemen de producenten

Aanvankelijk ging het om adviserende en logistie-

ook deel aan publieksgerichte initiatieven zoals

ke steun aan bestaande initiatieven, later ging de

een markt met streekproducten of de Jaarbeurs

organisatie een veel actievere rol spelen. In 2002

Gent. Bovendien zorgt ‘Lekker Oost- Vlaams’ voor

ging in Gent het Groot Vleeshuis open als centraal

het gebruik van streekproducten in de toeristische

promotiecentrum voor Oost- Vlaamse streek­

sector en horeca.

producten. Sindsdien zijn er duizenden mensen uit

Maar EROV neemt nog meer initiatieven op dit

binnen- en buitenland langsgekomen om van die

terrein. Het bouwt een (internationaal) kennis­

unieke Oost- Vlaamse producten te proeven.

centrum streekproducten uit, werkt met jongeren

De website ‘Lekker Oost- Vlaams’ vormt het digitale

rond smaakbeleving in de Smaakklassen en

luik bij de promotie van de streekproducten.

hielp mee om de producenten van Oost- Vlaamse

Daarop stellen 195 Oost- Vlaamse streek- en

graanjenever te verenigen in O’de Flander.


1

‘Lekker Oost- Vlaams’ geeft de consumenten een globaal overzicht van alle streek- en hoeveproducten in Oost- Vlaanderen. Op de website vindt de consument antwoorden op vragen zoals welke producten zijn specifiek voor welke streek, wie produceert ze, waar kan ik ze kopen, proeven en beleven, en aan welke evenementen of workshops kan ik deelnemen. EROV ondersteunt via Lekker Oost­- Vlaams de belangrijke voedingssector in Oost- ­Vlaanderen.

37


interview

Wat brengt de samenwerking tussen streekproducenten je bij?

De samenwerking gaat al een hele tijd terug, tot 1991. Achteraf bekeken zie ik drie redenen die ons ook vandaag nog samenbrengen. Ten eerste zijn we vaak te weinig chauvinistisch over onze

Ivan De Keyser is zaakvoerder van (NV) Breydel Chimay Group dat onder meer Breydelham en Breydelspek maakt.

eigen producten. We maken goeie dingen maar we spreken er te weinig over. Ten tweede moeten we de krachten bundelen. De schaalvergroting in de voedingssector deed en doet me vrezen dat de

promoten. Bovendien kunnen ze het Groot Vlees­

kleine producenten in de verdrukking geraken.

huis gebruiken als testplatform voor nieuwe

Een derde reden is dat ik behoefte heb aan net­

producten. En ze kunnen de ruimte ook gebruiken

werking met mijn collega’s. Samen met EROV

om hun klanten in een mooie omgeving uit te

ontwikkelde zich een nauw netwerk tussen

nodigen.

producenten. Met EROV vormde zich een zeer goede tandem, die zich tot vandaag doorzet met

Is het voor de makers belangrijk dat hun

het initiatief Lekker Oost- Vlaams.

product als streekproduct erkend is?

Als streekproduct erkend worden, is belangrijk U was vanaf het eerste uur partner in het

omdat in de eerste plaats de consument zelf daar

Groot Vleeshuis. Wat is het belang van dit

steeds gevoeliger voor is. Meer en meer mensen

promotiecentrum?

kiezen bewust voor producten van eigen bodem.

Het Groot Vleeshuis is heel belangrijk voor de

En ook de horeca maakt daar gretig gebruik van

kleine streekproducenten. Die hebben immers

omdat die graag uitpakt met een authentiek

te weinig tijd of middelen om hun producten te

product.


DE VOEDINGSSECTOR IN OOST- VLAANDEREN NAAR TEWERKSTELLING (2013)

Bakkerijproducten en deegwaren: 3.822 [27,6%]

Vleesindustrie: 3.382 [24,4%]

Andere voedingsindustrieën (chocolade, suikerwerk,…): 2.899 [21%]

Melk-en zuivelindustrie: 1.455 [10,5%]

Dranken: 1.003 [7,3%]

Granen en zetmeel: 523 [3,8%]

Fruit en groenten: 390 [2,8%]

Oliën en vetten (plantaardig en dierlijk): 327 [2,4%]

Vis, schaal- en weekdieren: 31 [0,2%] totaal 13.832 arbeidsplaatsen

Bron: cijfers RSZ, berekeningen Economische Studiedienst, provincie Oost- Vlaanderen

39


AANTAL PRODUCTEN PER CATEGORIE OP DE WEBSITE LEKKER OOST- VLAAMS (2015)

Dranken: 40 Groenten en fruit: 24 Vlees: 21 Zoete producten: 28 Zuivel: 29 Andere: 23

www.lekkeroostvlaams.be

41


2

Het Groot Vleeshuis Het Groot Vleeshuis is hét centrum voor de Oost- Vlaamse streekproducten en een initiatief van EROV in opdracht van de provincie Oost- Vlaanderen. Hier vindt men een brede staalkaart van al het lekkers dat Oost- Vlaanderen te bieden heeft. De producten zijn er te degusteren en te koop in de streekwinkel. In het Groot Vleeshuis werkt EROV samen met 50 producenten van Oost- Vlaamse streekproducten.


43


Nima Tedan, bezoeker van het Groot Vleeshuis

eten en drinken in “eenLekker gezellige en historische oase in het midden van bruisend Gent

�


ENKELE KERNCIJFERS GROOT VLEESHUIS, PROMOTIECENTRUM VOOR OOST- VLAAMSE STREEKPRODUCTEN (2015)

totaal

aantal klanten: 74.654

aantal streekgerecht van de dag: 4.081

aantal streekpakketten: 7.008

aantal keer Gentse waterzooi: 1.612

45


3

Streekproducten in grootkeukens

Grootkeukenkoks willen maar wat graag werken

Om beide partijen dichter bij elkaar te

met streek- en hoeveproducten. Alleen weten

brengen neemt EROV het initiatief om een

ze vaak niet wat er allemaal voorhanden is, of

distributienetwerk op te zetten, zodat

die producten betaalbaar zijn en of ze die in

producenten hun producten via een zo kort

de menu’s voor scholen en woonzorgcentra

mogelijke keten bij die twee groepen consumenten

kunnen inpassen. Bovendien zitten ze met de

krijgen. Samen met de Universiteit Gent

vraag of de hoeve- en streekproducten vlot en in

onderzoekt EROV ook of deze voedingsproducten

voldoende hoeveelheden verkrijgbaar zijn. Ook de

gesmaakt worden en hoe men er een evenwichtig,

producenten zitten met vragen. Die willen weten

prijsbewust en nutritioneel verantwoord menu mee

of hun producten in de smaak vallen — ook bij

kan samenstellen.

kinderen — en hoe hun producten snel en efficiënt tot bij de consumenten geraken.


interview

Hoe is dit initiatief tot stand gekomen? En wat waren de uitdagingen?

EROV nodigde ons uit voor een project rond streek­producten in de grootkeuken. We creëerden menu’s met streekproducten en brachten die via de grootkeuken op het bord van de bewoners. Dat was een enorme uitdaging: er is wel een groot aanbod van streekproducten maar de belevering is niet evident. Op onze zorgcampus alleen al gaat het elke middag om 600 maaltijden. Vooral de kleinere producenten kunnen die hoeveelheden niet altijd leveren. We hebben toen oplossingen

Jürgen Eeckhout is grootkeukenkok in de Zorgcampus Denderrust in Herdersem-Aalst en voorzitter van de Vereniging Vlaamse Grootkeukenkoks.

uitgedokterd, zoals gespreid over een week leveren waardoor iedereen het product toch op tafel krijgt.

Welke rol kan EROV daarin verder spelen?

De initiatieven van EROV om streekproducten Hoe gaat het nu verder?

te promoten moeten verdergezet worden. Dat

Oorspronkelijk deden 23 zorgcentra mee. Nu

project in onze sector was fantastisch en voor de

gaan we dat lanceren naar alle 160 leden van

bewoners was het echt een belevenis. We hadden

de vereniging. We hebben daarvoor al twee keer

de tafeltjes als in een hotel opgesteld, op het

een informatie­avond georganiseerd waarop ook

menu stonden de ingrediënten en streekproducten

de mensen van EROV aanwezig waren. Voor de

waren in het vet aangeduid. Sommigen van onze

leveranciers zijn de grootkeukens een interessan-

gasten kenden de producten nog van vroeger

te markt, maar ze zitten met het wetgevend kader

toen ze die thuis gebruikten, anderen herkenden

zoals de wet op de traceerbaar­heid van voeding.

de smaak van ‘de tijd van toen’. Daarnaast is

Voor de instellingen of organisaties speelt ook

uit onderzoek van de UGent gebleken dat de

betaalbaarheid een rol: een menu met streek­

voedings­waarde van streekproducten iets hoger

producten is gemiddeld 25% duurder. Daarom kan

ligt dan van de traditionele voeding. En dat is toch

je het helaas niet elke dag serveren.

ook belangrijk.

47


RESULTATEN BEVRAGING BEWONERS WOONZORGCENTRA OVER MENU MET STREEKPRODUCTEN (2015)

Hoe vond je het menu met streek足 producten?

Lekkerder

% Meetjesland

27,8

% 3,7

Vlaamse Ardennen

16,13

20,97

Waasland

38,39

12,96

Gent Centrum

52,54

13,56

29

12

27,5

27,5

31,89

15,12

Gent OCMW

Leie-Schelde

Gemiddeld

veel Lekkerder

Aantal bewoners in de 23 woonzorgcentra: 3.178 Aantal bewoners die het streekproducentenmenu kregen: 2.444 339 bewoners werden bevraagd, waarvan 257 vrouwen en 82 mannen Bron: studierapport Universiteit Gent


49


4

Smaakklassen Een Smaakklas is een driedaagse schooluitstap. Leerlingen van de basisschool leren over streeken hoeveproducten door zelf te koken, te proeven en de streek te verkennen. De Smaakklassen brengen de leerlingen in contact met gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding. De leerlingen proeven niet alleen, maar gaan ook zelf aan de slag met allerlei — voor hen vaak onbekende — ingrediënten.


interview Wat is het specifieke aan een Smaakklas?

Bij een Smaakklas werken we rond het thema voeding. Kinderen leren bijvoorbeeld nieuwe kruiden kennen in een bedrijf dat kruiden kweekt. Ze gaan naar een paardenmelkerij en zo weten ze dat er ook paardenmelk bestaat. Of ze bezoeken een hoeve waar groenten en fruit geteeld worden en ze merken dat daar veel werk aan is. Maar de Smaakklas is veel meer: zelf koken, kwissen, het grote Smaakspel spelen, enzovoort. Dat Smaakspel is een koffer van EROV waarin allerlei spulletjes zitten die de kinderen kunnen gebruiken. Wij zorgden voor verse groentjes, fruit en kruiden en lieten de kinderen proeven en ruiken. Zo leren ze voeding op een andere manier

Debbie Van Damme is leerkracht in het vijfde leerjaar van de Gemeentelijke basisschool Centrum uit Waasmunster. Zij ging met haar leerlingen op Smaakklas.

kennen. Hoe zit het met de kennis van de leerlingen

één keer per week organiseren we een fruitdag,

over voeding?

dan brengen de kinderen zelf geen tussendoortje

We hebben dat bij de voorbereidende lessen

mee, maar voorziet de school fruit voor hen. Drie

nagegaan. Sommige kinderen weten weinig van

keer per jaar houden we samen een ontbijt waarbij

voeding, anderen weer veel. Het voedingspatroon

de nadruk ligt op gezonde voeding: beter een

is bij veel gezinnen in orde, maar toch blijven er

boter­ham dan een koek uit een pakje.

nog altijd gezinnen waar dat eenzijdiger is. En wat dan opvalt: bijna niemand van de kinderen wist

Wat is het effect van zo’n smaakklas?

dat bewegen heel belangrijk is voor een gezonde

De kinderen ontdekken nieuwe smaken. Ze kennen

levensstijl.

wel zoet en zout, maar niet bitter en zuur. Aan het einde van de smaakklas zijn die vier smaken voor

Hoe zit het met hun voedingsgewoonten?

hen parate kennis.

Een paar zaken zijn typisch voor kinderen: ze

Door de producten beter te leren kennen, gaan

slaan al eens het ontbijt over, ze eten ongezonde

ze die ook meer appreciëren. Ze zeggen nogal

tussendoortjes in plaats van een stukje fruit, ze

gemakkelijk ‘ik lust dat niet’, maar dan moedigen

drinken frisdrank in plaats van water en ze hebben

we hen aan om toch een klein stukje te proeven.

te weinig beweging. Op school werken we daaraan:

En zo staan ze open voor nieuwe dingen. 51


HET EFFECT NA DE SMAAKKLASSEN BIJ KINDEREN UIT DE LAGERE SCHOOL (2013)

Eet je gezonder?

ja: 52,1% nee: 44,5% geen antwoord: 3,4%

Help je liever tijdens het koken?

ja: 71,9% nee: 25,3% geen antwoord: 2,8%

Herken je een streekproduct?

ja: 87,2% nee: 12,8% geen antwoord: 0%

Bron: studierapport Universiteit Gent


© Bart Cloet

53


DE VOEDINGSINDUSTRIE IN OOST- VLAANDEREN IN CIJFERS (2013)

Omzet: 11.876.605.000 € = bijna 600.000 x

20.000 €

= meer dan 8.000 € per Oost-Vlaming

O-Vl

Export: 7.313.778.000 €

1 januari

= meer dan 365.000 x

20.000 €

= meer dan 1.000 per dag

= meer dan 5.000 € per Oost-Vlaming

Aantal vestigingen: 840

Bron: Sociaal-economische situatieschets van Oost- Vlaanderen 2015, Provincie Oost- Vlaanderen


5

Over EROV


Missie De Economische Raad voor Oost- Vlaanderen vzw

EROV werkt als provinciaal extern verzelfstandigd

(afgekort EROV) stimuleert de sociaaleconomische

agentschap in privaatrechterlijke zin (PEVA), in

ontwikkeling van de provincie Oost- Vlaanderen.

opdracht van de Provincie Oost- Vlaanderen.

Als een ontmoetingscentrum en gedocumenteerde gesprekstafel voor ondernemers en ondernemer­ schap in Oost- Vlaanderen voelt EROV de polsslag van de Oost- Vlaamse economie.


Bestuur: algemene vergadering en raad van bestuur Voor de provincie Oost- Vlaanderen

Jozef Dauwe, gedeputeerde, voorzitter | Hilde De Sutter | Alici Dursun | Geert Eeman (*) | Riet Gillis | Peter Hertog, gedeputeerde | Jeroen Lemaitre | Marleen Maenhout | Pietrala Matthijs | Liesbet Nys | Lena Van Boven | Alexander Vercamer, gedeputeerde (*) | Martine Verhoeve | Geert Versnick, gedeputeerde, eerste ondervoorzitter | Annick Willems | Met raadgevende stem: Arie Abbeloos. Vertegenwoordigers van het middenveld

Dirk Belon | Jan Borms | Marc Buysse | Dirk Cornelis (*) | Yvan De Bie | René Denis | Gerrit Muylaert | Kristof Paermentier (*) | Jean-Benoit Turcksin, tweede ondervoorzitter | Pieter Van Oost | Dirk Van Wiemeersch | Marjolein Vandersteene | Arnold Vanhaecke | Jan Vercamst (*) = enkel lid van de algemene vergadering, geen lid van de raad van bestuur

57


De raad van bestuur van EROV

Staand van links naar rechts: gedeputeerde Peter Hertog, Annick Willems, Lena Van Boven, Hilde De Sutter, Jan Vercamst, Marleen Maenhout, Gerrit Muylaert, Jan Borms, Joris Vandenbroucke, Yvan De Bie, Riet Gillis, directeur Brecht Carels, Marc Buyse. Zittend van links naar rechts: Pieter Van Oost, RenĂŠ Denis, Arnold Vanhaecke, tweede ondervoorzitter JeanBenoit Turcksin, eerste ondervoorzitter gedeputeerde Geert Versnick, voorzitter gedeputeerde Jozef Dauwe, ere-voorzitter en ere-gedeputeerde Arie Abbeloos, Marjolein Vandersteene, Martine Verhoeve, voormalig directeur DaniĂŤl De Steur, Matthijs Pietrala. Ontbreken op de foto: Dirk Belon, Jeroen Lemaitre, Liesbet Nys en Dirk Van Wiemeersch. Joris Vandenbroucke wordt sinds 27 november 2014 vervangen door Alici Dursun.


59


Medewerkers Medewerkers EROV PAC Zuid

Bovenaan: Eline De Smet en Nancy Taghon. Daaronder: Carolien Ongena, Nancy Fernandez-Diaz, Alain Van Damme, Jorinde Lannau, Chantal Gheysen, Wim De Steur, Sofie Papeleu, Brecht Carels, Geert Deweerdt.


61


Medewerkers EROV Groot Vleeshuis

Van links naar rechts: Adriaan DruwĂŠ, Myriam Closse, Ben Gregoire, Boudewijn Van Dingenen, Veerle Depouillon


63


Meer weten over EROV en haar activiteiten? Websites

Facebook

Erov.be

Groot Vleeshuis

Grootvleeshuis.be

Lekker Oost- Vlaams

Lekkeroostvlaams.be

O’de Flander

Odeflander.be

Contact

Colofon

Economische Raad voor Oost- Vlaanderen

Datum uitgave

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

4 december 2015

+32 9 267 86 10 erov@Oost- Vlaanderen.be

Verantwoordelijke uitgever

Gedeputeerde Jozef Dauwe, voorzitter p/a Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw Wettelijk depotnummer

D/2015/9303/2 Ontwerp

Magelaan Fotografie

Nik Vermeulen

Profile for EROV

EROV - de werking  

Ontdek de werking van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen

EROV - de werking  

Ontdek de werking van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen

Profile for erov_ovl
Advertisement