Page 1

Een

korte beschrijving


Er op uit! is een initiatief van Ronald en Ina Blonk Wij verlangen er naar dat veel kinderen zullen groeien in geloof door deze methode. Om de methode te ontwikkelen hebben wij veel geĂŻnvesteerd en wij willen je vragen om op Koninklijke manier om te gaan met de beschikbaar gestelde informatie. Dus delen van informatie met anderen om hen enthousiast te maken voor Er op uit!, ja graag. Het kopiĂŤren en gebruiken van de informatie zonder onze toestemming is niet toegestaan. Oktober 2016

2


In de lessen van Er op uit! wordt veel geleerd door zelf aan de slag te gaan. Dit doen we door regelmatig met de kinderen ‘er op uit’ te trekken en gedurende de les in spelvorm de boodschap van het verhaal te ontdekken. Dit spreekt kinderen aan, omdat iedere Bijbelse les vanuit hun eigen belevingswereld wordt ontdekt. Geloven krijgt daarmee handen en voeten in hun leven. Woorden die deze methode kernachtig beschrijven zijn: ontdekken, praktisch, avontuurlijk en missionair. De methode heeft een aantal uitgesproken manieren van leren en leerdoelen. Deze zijn ontleend aan de Bijbel en ze sluiten opmerkelijk goed aan bij de huidige generatie kinderen. In zes jaar tijd gaan wordt de Bijbel chronologisch behandeld van Genesis 1 tot en met Openbaringen 22. Er is een evenwicht tussen alles wat aan de orde komt in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. God de Vader, de Heilige Geest en Jezus Christus als redder en komende koning staan centraal in alle verhalen.

Manieren van leren De Bijbel laat zien dat we God beter gaan kennen als we gaan doen wat Hij zegt. Daarom, leren door doen • De kinderen gaan regelmatig onder begeleiding en zelfstandig met opdrachten de wereld in om te doen wat God heeft bedoeld. Bijvoorbeeld een moestuin aanleggen en onderhouden (zorgen voor de schepping), mensen helpen (in de wijk), opdrachten uitvoeren naar aanleiding van de les. • Discipelen maken door het geloof in praktijk te brengen: Doordat de kinderen de wijk in gaan om dingen te doen, ontstaat er vanzelf contact met leeftijdsgenoten en andere wijkbewoners. Hierdoor ontstaan er relaties en misschien wel vriendschappen waarbij ze hun geloof praktisch en in woorden kunnen delen. Om God steeds beter te leren kennen is er geloof nodig. Om te kunnen geloven is er een evenwicht nodig tussen het weten en de creatieve kant van onze hersenen. Daarom, leren door het stimuleren van de creativiteit • De kinderen worden uitgedaagd op allerlei creatieve manieren zelf vorm te geven aan geloofszaken. Met handen en voeten geloven, niet alleen met het hoofd. Daarvoor zetten we de volgende lesvormen in: spel, toneel, schilderen, op onderzoek gaan, zingen, moestuinieren, timmeren, kleien, ontwerpen, etcetera.

3


De Bijbel leert ons dat we onze kinderen de verhalen mogen ‘inprenten’ aan de hand van gedenktekens onderweg. Met andere woorden, de Woorden van God en de betekenis daarvan onderdeel laten zijn van het gewone leven, zodat het direct toepasbaar is. Daarom, vormend leren • Stapje voor stapje groeien we met de kinderen mee. We reiken ze thema’s aan en gaan met hen in gesprek over dingen die betekenis hebben in hun leven. Dit gesprek zet zich voort met de ouders, familieleden en gemeenteleden. • Gezin: De methode veronderstelt dat het gezin de belangrijkste plek is waar ze God ontmoeten. Daarom worden ouders integraal betrokken.

De eerste vijf boeken van de Bijbel (Tora) In de methode besteden we onder andere aandacht aan de volgende thema’s: identiteit, relaties, seksualiteit, occultisme, omgaan met geld en goederen, verslaving en weerbaarheid. Veel leefregels die te maken hebben met bovenstaande thema’s kunnen we alleen terugvinden in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Daarom is onder andere gekozen om bij delen van de methode te werken met een oeroud leesrooster, de zogenaamde Driejarige Tora-Cyclus1 (DTC). Werken met dit leesrooster heeft enkele bijzondere voordelen, die hieronder worden uitgewerkt.

DTC: Routekaart en rode lijnen De DTC laat door de verhalen uit de Tora heen de belangrijkste rode lijnen in de Bijbel boven komen. Via deze rode lijnen kan het Evangelie eenvoudiger in het handelen en denken worden opgenomen door de kinderen. Voorbeelden van rode lijnen door de Bijbel heen zijn: • De noodzaak van een verlosser van de zonden. • De Heilsgeschiedenis zit in de feesten verborgen. Het leesrooster laat zien dat de verhalen op wonderlijke wijze betekenis geven aan de feesten uit Leviticus 23. Hiermee wordt de Bijbel een nog intrigerender boek. • Het begrip tuin (de hof van Eden) en alles wat daar mee te maken heeft, neemt van het begin tot het einde een prominente plek in in de Bijbel. Begrippen als zaaien en oogsten, beheren/rentmeesterschap, de schepping krijgen vorm in de Tora en zijn belangrijk voor het geloofsleven. • Het huwelijk als de ultieme relatie. God gebruikt het huwelijk om duidelijk te maken hoe Hij Zijn relatie ziet met ons. • De bijzondere relatie tussen God en het Joodse volk komt ten volle tot uiting. 1 Driejarige Tora-Cyclus (DTC) De DTC leeslijsten verdelen de Tora in perikopen waardoor in drie jaar tijd de vijf boeken van Mozes worden doorgenomen. Lijsten uit de middeleeuwen van masoretische oorsprong of van Jemenitische 1 handschriften laten verdelingen van de Tora zien in 154 en 167 perikopen . De psalmen sluiten hier 2 nauw op aan , evenals de evangeliën volgens Monshouwer, Miskotte en verschillende andere 3 theologen. De Tora wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. 1.

2. 3.

4

D. Monshouwer, Markus en de Tora, blz. 23, J.H. Kok - Kampen Idem, blz 32-33 Aldus Pinchas Lapide op p. 51 van zijn boek Uit de Bijbel leren leven, in 1984 uitgegeven in Nederlandse vertaling door Ten Have in Baarn


Dit zijn enkele thema’s die in de Tora in de grondverf worden gezet en in de rest van de Bijbel worden ingevuld en vervuld. Goed begrip van deze rode lijnen helpt om in het dagelijks leven vorm te geven aan het geloof en uit te zien naar Gods koningschap hier op aarde. In de Tora staat heel veel praktisch levensonderwijs. Spelenderwijs ontdekken de kinderen de waarde van de leefregels voor hun eigen leven door ze toe te passen. Hiermee ontwikkelen de kinderen een op een voor hen natuurlijke wijze een christelijke levensstijl.

Leerdoelen

We werken er naar toe dat de kinderen rond hun 12e jaar verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun geloof. Daarvoor is het nodig dat: • ze goed zicht hebben op wie God is (De Vader, de Zoon en de heilige Geest); • ze weten wie ze zelf zijn in Gods ogen; • ze beseffen waartoe God hen geroepen heeft en ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun daden, doordat ze in de praktijk hebben geleerd wat dit betekent; • ze weten hoe ze tot antwoorden kunnen komen met betrekking tot hun geloof, door in gesprek te gaan met God, de Bijbel en mensen om hen heen. Theologisch verbindt Er op uit! zich aan de beginselverklaring van MissieNederland.

Zesjarige vorming De methode biedt een lesprogramma voor groep 3 tot en met groep 8, verdeeld over twee leeftijdsgroepen, 6-9 en 10-12 jaar. Dit sluit aan bij de meeste bestaande indelingen. Een beschrijving van het lesrooster staat op de website en is opvraagbaar. Het inzetten van deze methode zal de kerk van de toekomst helpen om relevant en missionair te blijven. Voor wie en tijdsduur van de lessen De methode is interkerkelijk van opzet. Een les kan binnen een uur worden gegeven. Tijdens het moestuinseizoen (maart – september) komt er nog een half uur bij. Status van de methode Het eerste jaar van de jongste en oudste groep zijn klaar. Drie kerken zijn hier mee nu mee aan het werk. Op dit moment wordt gewerkt aan het tweede jaar van beide groepen. Meer informatie nodig? Op de website staan een promotiefilmpje, voorbeeldlessen en een document waarin het zesjarige lesrooster op hoofdlijnen wordt toegelicht. De opzet van de website is een voorbeeld van hoe we de kinderen de Bijbel en God willen laten ontdekken, je moet er zelf iets voor doen om de boodschap te ontdekkenJ. Bent u geïnteresseerd in de methode en wilt u op de hoogte blijven, neemt u dan contact op met Ronald Blonk. De contactgegevens staan hieronder. 5


Aan deze methode werken mee: Ronald Blonk – Projectleider, de geestelijke lijn Lieske Boering – Onderwijzeres, ontwikkeling van lessen Susanne Kroes – Verpleegkundige, schrijven bijbelverhalen Ina Blonk – Onderwijzeres, verantwoordelijk voor de moestuinlessen Marjo Wieringa – Redigeren van teksten Timo van den Heuvel – Theatermaker, betrokken bij de creatieve invulling www.timovandenheuvel.nl Kees van Gelderen – Oud zendeling, schrijver geestelijke toerusting Bertus Keuter – Directeur CLC, website ontwikkeling

Contactgegevens Ronald Blonk|06-48127082|ronald@kinderwerkeropuit.nl Website: kinderwerkeropuit.nl

6


Enkele foto’s

De moestuin van Salem Wageningen

Een interactief spel

7

Het najaars-oogstmoment bij het Loofhuttenfeest


gegevens

Blonk – Projectleider Er op uit! | 06-48127082| ronald@kinderwerkeropuit.nl e: kinderwerkeropuit.nl

8

Korte beschrijving, kinderwerk methode Er op uit!  

In deze brochure vind u kort de belangrijkste informatie over de methode. De kinderwerkmethode is geschikt voor de kindernevendienst en zond...

Korte beschrijving, kinderwerk methode Er op uit!  

In deze brochure vind u kort de belangrijkste informatie over de methode. De kinderwerkmethode is geschikt voor de kindernevendienst en zond...

Advertisement