Page 1

NR 4(2014) MAJ 2014

H O RO

S KO P

W numerze: ­ I V W i o s e n n e S p o t k a n i e z Wo j s k i e m ­ Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.


2

S łowo od re d a kcj i Drodzy czytelnicy! Kwitnące jabłonie i wiśnie, fioletowy bez, skrzące się niebo oraz zachęcające do opalania słońce - ostatnie dni utwierdziły nas w przekonaniu, że wiosna zagościła już u nas na dobre a wraz z nią następny numer szkolnego periodyku! Serdecznie zachęcamy, abyście w przerwie pomiędzy kolejnymi majówkowymi wypadami za miasto i przygotowywaniem się do sprawdzianów oraz kartkówek zamykających powoli rok szkolny, oddali się G a z e t ka s z ko l n a lekturze bieżącego egzemplarza. Znajdziecie w nim Z e s p o łu S z kó ł n r 2 wiele interesujących tematów w tym w Wy s z k o w i e NOWOŚĆ – Horoskop Wróżki Agaty! Z wiosennymi pozdrowieniami ul. I Armii Wojska Polskiego 82 Redakcja 07-200 Wyszków e-mail: zs2gazetkaszkolna@wp.pl

Dołączcie do nas! Redakcja poszukuje otwartych umysłów, zręcznych piór, pracowitych rąk!

R e d a kt o r N a c z e l n y : Tatiana Dąbrowska

Re d a kcj a Kop e rn i cu sa skła d a se rd e czn e p od zi ę kowa n i a P a n i D yre ktor G ra żyn i e Ka l i n owski e j za sfi n a n sowa n i e wyd a n i a czwa rte g o n u m e ru n a sze j g a ze tki .

Z-ca Re d a ktora N a cze l n e g o: Aleksandra Szulc

Wszystkie zdjęcia umieszczone w numerze pochodzą ze strony internetowej szkoły oraz z własnych zasobów.

Ze sp ół re d a kcyj n y:

Paulina Kalinowska Olga Świeżek Anna Walczak Emilia Teofilak Agata Dylewska Aneta Pochmara Małgorzata Baranowska Wsp ółp ra cu j ący n a u czyci e l e : Dorota Konopka Agnieszka Nowatcińska Renata Ciach

O p i e ku n :

Sylwia Kulesza

W n u m e rze :

* Co w Koperniku piszczy? ................ 3 * S z ko ła d z i s i a j - Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych................... 9 * Kącik Doradacy Zawodowego ....... 11 * Sprawdź czy warto! ....................... 1 2 * Co słychać w wielkim świecie? – czyli wydarzenia z okolicy w pigułce ..........................................................1 3 * Sonda Szkolna .............................. 1 4 * Humor z KOPERNIKA, czyli przegląd szkolnych zeszytów ......................... 1 5 * HOROSKOP ................................. 1 6 * Co nas intryguje w sporcie? .......... 1 7


Co w Kop e rn i ku p i szczy?

3

Wi osn a ! Ci e p l e j szy wi e j e wi a trN wi osn a ! ! ! W m u ra ch Kop e rn i ka ta kże wi d a ć i czu ć wi osn ę ! N a twa rza ch wszystki ch wi d a ć p i ę kn e u śm i e ch y i og rom n ą ch ę ć d o p ra cy. M i m o p i ę kn e j p og od y a ktywn a sp ołe czn ość szkol n a wci ąż czym ś za ska ku j e n i e sp osób j e d n a k te g o wszystki e g o wym i e n i ć - p o p rostu n i e sta rczyłob y m i e j sca w ca łe j g a ze tce N P rze d sta wi a m y n a szym zd a n i e m n a j ci e ka wsze wyd a rze n i a osta tn i ch d wóch m i e si ę cy w n a sze j szkol e :

" Krótko i n a te m a t czyl i Wa rszta ty z j ę z. a n g i e l ski e g o" Na początku marca, w naszej szkole odbyły sie warsztaty z języka angielskiego, podczas których uczniowie szkolili umiejętność posługiwania się językiem obcym. Chcąc się dowiedzieć nieco więcej o tym wydarzeniu zapytałam jednego z uczestników o mini relację z tamtych wydarzeń. O l g a Ś wi e że k: Wiemy już kiedy odbyły się warsztaty. Teraz chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób się odbywały? M a rci n S zu l kowski : Na początek wolontariusze przedstawili się i opowiedzieli trochę o swoich krajach, mówili o obyczajach w ich rodzinach oraz kulturach. O . Ś . : Co robiliście na warsztatach? M . S Z. : Rozważaliśmy nad zjednoczeniem kulturowym świata, następnie podzieliliśmy

„ H a n d e l i re kl a m a w p ra ktyce – p i l ota żowy p rog ra m d oskon a l e n i a n a u czyci e l i ” Nauczyciele naszej szkoły 9 lutego wyjechali na pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach w ramach projektu POKL HANDEL I REKLAMA. Celem tej praktyki zagranicznej było poznanie m.in. systemu dualnego w Niemczech, organizacja praktyk, systemów egzaminów zawodowych. Dodatkowo nauczyciele zwiedzali ośrodek Centrum Szkoleniowego w Götz, Izby Rzemieślniczo-Handlowej w Poczdamie, gdzie można było obejrzeć profesjonalne pracownie do kształcenia zawodowego, Märkische Verlags und Druck-Gesellschaft, Corinna Weißpflog, IGV GmbH oraz spotkanie z Karsten Schmidt.

się na grupy i wykonywaliśmy zadania integracyjne. O . Ś . : Czy w warsztatach brała udział duża liczba uczniów? M . S Z. : Tak, było nas dość sporo do pracy w grupach, ale odbywały się także konsultacje indywidualnie. O . Ś . : Co myślisz o tych warsztatach? M . S Z. : Takie warsztaty powinno się organizować

częściej, ponieważ bardzo pomagają rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem angielskim. O . Ś . : Twoje osobiste uwagi lub spostrzeżenia? M . S Z. : Powinno się organizować częściej takie spotkania, gdyż bardzo pomagają w nauce języka obcego.


4

Co w Kop e rn i ku p i szczy?

B a l B e z a l ko h o l o w y Wolontariusze Kopernika wraz z opiekunem Danutą Przybysz pracowali w nocy z 1 .03 na 2.03 przez 11 godzin na balu charytatywnym w hali sportowej WOSiR. Praca uczniów polegała na obsłudze kelnerskiej. Zapytaliśmy o wrażenia jednego z uczestników: „Pomimo tego, że praca była męcząca to wiele przyjemności sprawia fakt, że w ten sposób można komuś pomóc i przy okazji doświadczyć możliwości spróbowania pracy w takim zawodzie.”

Wyn i ki kon ku rsów m a te m a tyczn ych z D n i a M a te m a tyki 1 4 I I I 2 0 1 4 r.

1 . Kon ku rs d l a kl a s I I I „ B u d owa n i e szki e l e tu d wu d zi e stości a n u fore m n e g o” I miejsce- klasa III TPS Kaczmarczyk Adam, Kalinowski Radosław, Kaczyński Patryk, Paczuski Robert II miejsce- klasa III TOI Mamot Weronika, Chudy Mateusz, Dylewska Agata, Baranowska Małgorzata M a tu rzyści ora z u czn i owi e kl a sy trze ci e j szkoły III miejsce- klasa III z a wo d o we j w B i b l i o te c e P e d a g o g i c z n e j Wójcik Albert, Jeż Emil, Jaczewski Adrian Uczniowie, którzy kończą w tym roku naszą szkołę 5 i 7 lutego oraz 5 marca b.r. 2 . Kon ku rs d l a kl a s I I „ M a te m a tyka w j ę zyku uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych a n g i e l s ki m ” w Bibliotece Pedagogicznej, w trakcie których I miejsce- klasa II THL poznali strukturę księgozbioru, regulamin oraz Staśkiewicz Artur, Salwin Konrad, zasady wypożyczeń z biblioteki. Dzięki tym Kłębek Karol lekcjom w przyszłości będą mogli skorzystać II miejsce- klasa II TS ze zbiorów Biblioteki. Markuszewski Dominik, Sieńkowska Milena, Szwaczyk Ludwik " B ą d ź ś w i a d o m y m ko n s u m e n t e m ” III miejsce- klasa II TOI W związku z obchodami Światowego Jaczewska Justyna, Reniewicz Dawid, Dnia Konsumenta 1 7 marca 201 4 r. w Ślusarz Daniel Koperniku odbył się konkurs pt.”Bądź świadomym konsumentem”. Jego forma była 3 . Kon ku rs d l a kl a s I „ Krzyżówka G i g a n t” zbliżona do programu telewizyjnego I miejsce- klasa I TE „Familiada”. Gratulujemy zwycięzcom Jacek Jachna, Paweł Tag, Sebastian Wyrębek tj. reprezentantom klasy IIITS II miejsce- klasa I LBPa w składzie: Ania Walczak, Adrian Sielimowicz Milena, Groszyk Natalia, Wójcik, Emil Mostowski, Ewelina Stosio Patrycja Rogulska, Damian Mielczarczyk III miejsce- klasa I TIN oraz wszystkim tym, Kamiński Kamil, Kot Hubert, Reniewicz Michał którzy wzięli udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!! :)


Co w Kop e rn i ku p i szczy?

I m i e n i n y M a rsza łka J óze fa P i łsu d ski e g o 1 9 marca uczniowie ZS2 z klas LO Bezpieczeństwo Publiczne uczestniczyli w obchodach Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na początku uroczystości zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Marszałka na placu jego imienia w Warszawie. Druga część obchodów miała miejsce w Centralnej Bibliotece Wojskowej. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. małżonka ostatniego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie Karolina Kaczorowska, zaś Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Waldemar Strzałkowski. Licznie przybyli również uczniowie i nauczyciele szkół, które noszą imię Marszałka Piłsudskiego lub współpracują z Związkiem Piłsudczyków RP, tak jak nasza szkoła. Obchody ukoronował koncert pieśni legionowej i patriotycznej w wykonaniu solistów i muzyków Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. „ O P i łs u d s ki m , o l e g i o n a c h . . . ” 20 marca 201 4r. w Domu Kultury „Hutnik” miało miejsce spotkanie z prof. Tomaszem Nałęczem, który jest doradcą Prezydenta RP a przede wszystkim historykiem. Wygłosił on wykład na temat „Narodziny, walki i znaczenie Legionów Józefa Piłsudskiego” skierowany do młodzieży szkolnej, który to wpisuje się w wyszkowskie obchody stulecia utworzenia „Legionów Józefa Piłsudskiego” współorganizowanych przez Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański.

5

M i strzowski p oka z u czn i ów LB P n a I V W i o s e n n y c h s p o t ka n i a c h z w o j s ki e m . 21 marca, czyli w popularny "dzień wagarowicza" uczniowie LO o profilu Bezpieczeństwo Publiczne zaprezentowali kilkunastominutowy pokaz samoobrony oraz sztuk walki. Umiejętności jakimi wykazali się podczas IV Wiosennego Spotkania Z Wojskiem zdobyli pod okiem trenera Andrzeja Grajczyka, który także dał pokaz swoich możliwości. Nasi licealiści zaprezentowali salta, szpagaty, elementy karate, rozbijanie płyt betonowych i wiele innych. Spotkało się to z dużym uznaniem ze strony zaproszonych gości, nauczycieli oraz innych uczniów. Wszyscy z zapartym tchem śledzili co dzieje się na boisku hali WOSiR. Podczas uroczystości dyrektor Grażyna Kalinowska odebrała statuetkę z rąk Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie podpułkownika Leszka Wieczorka oraz Burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego. Gratulujemy wszystkim uczniom oraz opiekunom i z niecierpliwością czekamy na kolejne występy. Jeden z naszych uczniów, który wybrał się na pokaz przekazał nam swoje wrażenia: Cza re k: „Już drugi raz w dzień wagarowicza poszliśmy na wiosenne spotkanie z wojskiem na halę WOSiR w Wyszkowie. W tym roku jak i w ubiegłym, było wiele ciekawych rzeczy i sprzętów wojskowych do obejrzenia. Miłym akcentem był pokaz umiejętności uczniów klas LBP z naszej szkoły. Takie spotkania w dzień wagarowicza są fajna inicjatywą. Mam nadzieje, że wrócimy tam za rok.”


6

Co w Kop e rn i ku p i szczy?

O l i m p i a d a Te ch n i ki S a m o ch o d o we j 22 marca naszą szkołę podczas II etapu XV Olimpiady Techniki Samochodowej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej Olimpiady Techniki Samochodowej reprezentowało trzech uczniów: Łukasz Nagucki, Robert Paczuski oraz Kamil Sierzan. Pytania testowe obejmowały wiedzę podstawową dotyczącą m.in. elementów matematyki i fizyki, materiałoznawstwa, rysunku technicznego maszynowego, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów BHP. Opiekunem uczniów był Rafał Salwin. P o m a g a m y! Wolontariusze z naszej szkoły 28 i 29 marca od 7.00 do 1 7.00 zbierali żywność dla Caritasu. Bank żywności mieści się przy kościele Św. Idziego w Wyszkowie. Żywność zbierali w wyszkowskich sklepach: PSS, Biedronka, Tesco, Topaz, Marcpol oraz Polo Market. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękowali, rozdając kartki z życzeniami świątecznymi. Zebrana żywność zostanie przekazana najbardziej potrzebującym mieszkańcom Wyszkowa.

AU TO M ATI CO N 2 0 1 4 Klasy 3TE, 2TE, 1 TE 25 marca 201 4 r. uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów „ AUTOMATICON 201 4”, które odbywały się w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Uczniowie mogli obejrzeć najnowsze produkty firm specjalizujących się w: automatyce, napędach elektrycznych, aparaturach kontrolno – pomiarowych, robotyzacji, a także elektronice przemysłowej.

Ż o n ki l e d l a H o s p i cj u m Wolontariusze naszej szkoły w pierwszy weekend kwietnia po raz kolejny uczestniczyli w akcji sprzedaży żonkili. W sobotę przy wyszkowskich sklepach, zaś w niedzielę przy kościele św. Idziego w Wyszkowie i przy kościele w Rybienku Leśnym. Wolontariusze dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz chęci dawania radości innym przyczynili się do zebrania 1 5tyś. Złotych, które wspomogą wyszkowskie hospicjum.


Co w Kop e rn i ku p i szczy?

7

„ S ki l l s for th e F u tu re ” 04.04.201 4r. uczniowie klasy I Technikum Pojazdów Samochodowych w ramach realizacji programu „Skills for the Future” wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawiciela firmy Hyundai Motor Poland Marcina Albrechta. Prowadzący przedstawił uczniom trendy w przemyśle motoryzacyjnym XXI wieku oraz umiejętności niezbędne do pracy w branży. Uczniowie zajęć mieli możliwość sprawdzenia ich wyobrażenia o typowym pracowniku sektora branży motoryzacyjnej. Na koniec zajęć został przeprowadzony konkurs, w którym chłopcy musieli wymyślić jedną rzecz związaną z bezpieczeństwem lub energią i środowiskiem, która nie istnieje, lecz będzie potrzebna w 2040r. Młodzież poradziła sobie z tym zadaniem bez problemu, a zwycięzcy otrzymali nagrody od przedstawiciela firmy Hyundai. Kolejnym etapem realizacji tego programu jest przystąpienie naszego szkolnego Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa „AUTO-POLAND-TPSA” do konkursu, w którym nagrodą jest wyjazd do Frankfurtu.

B o d i e s Re ve a l e d 9.04.201 4r. młodzież z klasy: II LBP, I LBa, I LBb oraz 2 uczniów z klasy I TSO i 1 uczeń z klasy I TPb, brała udział w biologicznej wycieczce tematycznej do Warszawy. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy przedstawiającej tajniki budowy ludzkiego ciała – Bodies Revealed, podczas której studenci medycyny udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania uczniów. Kolejno młodzież wraz z opiekunami, zwiedzała warszawski Ogród Zoologiczny, gdzie mogła oglądać karmienie pingwinów i niedźwiedzi polarnych. Kilku uczniów przygotowało krótkie prezentacje zwierząt, które zostały przedstawione grupie w trakcie zwiedzania ZOO.

W F z kl a s ą Nasza szkoła przystąpiła do programu „WF z klasą". Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna mająca na celu zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów. Jednym z zadań szkoły jest zorganizowanie Szkolnego Okrągłego Stołu, czyli debaty dotyczącej zajęć sportowych i rekreacyjnych. P rop on owa n e za d a n i a d o wyb oru : 1 . M i n i Fi t 2 . N o w e z a j ę c i a p o z a l e kc y j n e . 3 . WF d l a m n i e j wysp ortowa n ych . 4 . P op ra wa fre kwe n cj i . 5 . L e kc j e p o z a s z ko łą . 6 . Zd rowe od żywi a n i e . 7 . T I K n a WF - i e . 8 . Rozru sza n i e rod zi ców. 9 . Ru ch n a p rze rwa ch i n a i n n ych l e kc j a c h . 1 0 . W F d l a d z i e wcz yn . Liczymy na aktywność młodzieży biorącej udział w akcjach WF z klasą.


8

Co w Kop e rn i ku p i szczy?

P rofi l a ktyka ch orób n owotworowych – Zd rowe p i e rsi są O K! W naszej szkole odbyło się dziewięć spotkań dla uczniów klas pierwszych prowadzonych przez Danutę Przybysz oraz Elżbietę Rzeplińską dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych. Panie przekazały młodzieży informacje na temat raka szyjki macicy, raka jąder, raka prostaty oraz pokreśliły rolę uczniów w działaniach profilaktycznych w swoim otoczeniu. Na zakończenie uczniowie otrzymali materiały edukacyjne dla siebie i dla rodziców. Ka rol P e rg oł 3 TI i J u styn a J a cze wska 2 TI – l a u re a ta m i og ól n op ol ski e g o kon ku rsu „ D wa sre b rn e e kra n y” Organizatorami ww. konkursu byli: Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej, przy współpracy: Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. W kategorii – praca plastyczna/grafika komputerowa – Karol Pergoł z kl. III TOI zajął II miejsce, a w kategorii drugiej - udział w forum dyskusyjnym wyróżnienie otrzymała Justyna Jaczewska uczennica z kl. 2 technik informatyk.

Do redakcji Kopernicusa już po wydaniu numeru lutowego wpłynął jeszcze jeden przepiękny wiersz walentynkowy, który postanowiliśmy opublikować w tym numerze.

„ D O N I E ZN AJ O M E J WALE N TYN KI ” Powiedz – czy kochasz mnie? Powiedz mi całą prawdę Ja dowiedzieć się chcę, Czy mnie kochasz naprawdę. Napisałem ten wiersz To dla Ciebie kochana Zawsze w sercu Cię mam Chociaż jesteś nieznana. Dziś wyglądasz tak pięknie Czekam – powiedz kochany Zawsze w sercu Cię mam Chociaż wciąż się mijamy. Wojkar

Wyniki konkursu opublikowane są na stronie: http://www.edukacjafilmowa.pl/kale ndarium/item/787-wyniki-konkursudwa-srebrne-ekrany-201 4. Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy za godne reprezentowanie Kopernika.

Praca konkursowa Karola Pergoła z kl. III TOI


S z ko ła d z i s i a j

9

U roczyste za koń cze n i e roku szkol n e g o kl a s m a tu ra l n ych . IV TEM wychowawca Agnieszka Nowatcińska, Dnia 25.04.201 4r. III Lea wychowawca i przedstawiciele klas w naszej szkole odbyło się Anna Gładkowska. młodszych. Uroczystość pożegnanie klas maturalnych. tradycyjnie rozpoczęła się Część artystyczna O godzinie 8:30 na placu uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów apelowym zebrali się tańcem „Pawana” państwowego i szkoły. zaproszeni goście: Następnie Dyrektor Kopernika w wykonaniu tegorocznych Wicestarosta Powiatu absolwentów: Dominiki powitała zebranych, Wyszkowskiego Zdzisław Szymanik i Patryka szczególnie ciepło witając Bocian, Przedstawiciel Rady Todorowskiego, Olgi maturzystów, którzy nie kryli Rodziców Krzysztof Łoń, Kasińskiej i Mateusza Seroki, wzruszenia. Wicestarosta Dyrektor Powiatowego Pauliny Rosińskiej i Michała życzył powodzenia na Ośrodka Kultury i Sportu Korzyba, Joanny Mariańskiej maturach oraz dokonania Maria Gajewska, i Piotra Komora. właściwego wyboru dalszej przedstawiciel Miłym akcentem uroczystości drogi życiowej. Zgodnie z Przedsiębiorstwa Produkcyjno tradycją naszej szkoły było dokonanie wpisu – Usługowego „POMEL” Dyrektor Grażyna Kalinowska do Złotej Księgi Absolwentów Monika Zdunek przez uczniów, którzy uzyskali opisywała lata szkolne i przedstawicielka firmy Pomel, osiągnięcia wszystkich najlepsze wyniki w nauce. Rodzice Maturzystów, W tym roku byli to: kończących klas, tj. IV TLS Dyrektor ZS Nr 2 Grażyna 1 . Kinga Piasecka uczennica wychowawca Agnieszka Kalinowska, wicedyrektorki klasy IV Technikum Gołębiewska, Monika Lipska Handlowego, IV TPS wychowawca i Kamila Plat, Rada 2. Karolina Karasiewicz Agnieszka Dorant, Pedagogiczna oraz maturzyści IV THI wychowawca uczennica klasy IV Technikum wraz z wychowawcami Logistycznego Agnieszka Rychlicka,

B i a ła c h u s t e c z ka n a p o ż e g n a n i e , łe z ka w o ku . . .

fot: Tuba Wyszkowa


S z ko ła d z i s i a j

10

U roczyste za koń cze n i e roku szkol n e g o kl a s m a tu ra l n ych .

3. Krystian Wróbel uczeń klasy IV Technikum Elektrycznego 4. Łukasz Nagucki uczeń klasy IV Technikum Pojazdów Samochodowych 5. Dominik Zdunek uczeń klasy IV Technikum Pojazdów Samochodowych Uczniowie otrzymali od swoich wychowawców specjalne pamiątkowe dukaty „na szczęście”. Dyrektor wręczała uczniom dyplomy oraz nagrody za osiągnięcia w nauce, pracę na rzec szkoły i w sporcie. Ależ możemy być z nich dumni! Następnie uczniowie klas kończących w podziękowaniu

za trud wychowania wręczyli kwiaty dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej. Po części oficjalnej uczniowie klas młodszych przygotowali krótką akademię na pożegnanie. O oprawę muzyczną tradycyjnie zadbał szkolny zespół muzyczny The School Band. Na zakończenie wszyscy maturzyści, na komendę Dyrektor Kopernika

podrzucili w górę birety na znak zakończenia edukacji w Koperniku. To był bardzo wzruszający moment. Wszyscy na pewno będą bardzo dobrze wspominać tegorocznych maturzystów. Miejmy nadzieje, że oni naszą szkołę też, a każdy następny rok będzie dla nich równie udany jak ten. Życzymy Wam, Drodzy Absolwenci, powodzenia na dalszej drodze!

O c z a m i m ło d s z y c h kol e ża n e k/kol e g ów. . .

Data: 25 Kwietnia Rok: 2014 Miejsce: Zespół Szkół Nr 2 "Kopernik" w Wyszkowie Zdarzenie: Zakończenie edukacji w "Koperniku" przez klasy maturalne Bohaterowie uroczystości: Maturzyści "Kopernika"

Garnitury, krawaty, eleganckie "małe czarne", stukot szpilek oraz szczere uśmiechy i niepohamowana radość, towarzyszyły naszym absolwentom w ich ostatnim dniu w naszych skromnych murach. Dla nich to ostatni moment korzystania z młodzieżowego luzu i beztroski zanim przystąpią do najważniejszego egzaminu w życiu- matury, która otwiera zupełnie inny pogląd na świat i wprowadza w nieuniknioną dorosłość. Jesteśmy pewni, że wszyscy absolwenci podołają wyzwaniu i matura nie sprawi im większej trudności, będziemy za was trzymać kciuki, żeby każdy z was Drodzy Maturzyści osiągnął swój cel ;) Mamy nadzieję, że będziecie nas często odwiedzać, bo nasza szkoła to nie budynek, a ludzie których łączą wyjątkowe więzi. Tekst: Ola Świeżek

fot: Tuba Wyszkowa


KĄCI K D O RAD CY ZAWO D O WE G O

P o zn a j ę s i e b i e „ Wa rtości ”

Młodzi ludzie często doświadczają konfliktu potrzeb i zainteresowań z ideałami. Chcieliby robić to co ich interesuje, ale... to wydaje im się egoistyczne. Richard Bolles, autor „Spadochronu”, twierdzi, że idealna dla Ciebie praca to taka, w której twoje potrzeby przecinają się z ważnymi, Twoim zdaniem, potrzebami świata. Taka, w której wspierasz, wzmacniasz ważne dla Ciebie idee, wartości, ale też realizujesz swój potencjał.

pytania jeszcze przyjdzie czas...

Ki e d y ?

Szkołę warto wybierać przede wszystkim zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami. By je rozwinąć i poznać dobre dla nich zastosowanie. Dopiero przy wyborze miejsca pracy, zwróć uwagę czy rodzaj zadań I n d ywi d u a l n e p rze kon a n i a i rezultaty twoich działań Dla projektantki wnętrz, pomogą realizować ważne dla dla której dbanie o estetykę ciebie wartości. Co więcej, codzienności jest misją, do tego momentu twoja budowaniem kultury. Inni hierarchia wartości może się uważają, że „zachęca ludzi zmienić. Zdolności – mogą się do wyrzucania pieniędzy na tylko rozwinąć lub zmarnować, zbytki, ot co”. Przedsiębiorca dlatego musisz je uwzględniać uważa, że rozwijając swą już dziś, wybierając dalszą firmę, daje innym miejsca edukację. pracy, a płacąc spore podatki P a sj e i p otrze b y wspiera rozwój kraju. Inni - j a k p o g o d z i ć? uważają, że „on po prostu robi Twórca reklam, który kasę dla siebie”. Nikt nie ma chce pomagać, a na razie bardziej racji – ludzie różnią reklamuje tuczące słodycze się hierarchią wartości mógłby robić to co umie i odmiennymi przekonaniami. najlepiej u innego pracodawcy J a ki e to m a zn a cze n i e ? – w organizacji zajmującej się Jeśli wartością jest dla pomaganiem lub „ulepszaniem” Ciebie rodzina, musisz wziąć świata. Wiele instytucji pod uwagę charakter pracy non-profit potrzebuje w zawodach z wybranej pracowników biurowych, grupy: czy kolidują z życiem finansistów, dobrych prywatnym (czy managerów, inżynierów - choć przewidywalne są godziny te zawody na pierwszy rzut oka pracy, ile wyjazdów, ile stresu). nie kojarzą się z pomaganiem Jeśli cenisz niezależność albo to ich wykonywanie komfort życia – musisz ocenić odpowiednio użyte może w przy wyborze zatrudnienia znaczący sposób czynić świat czy daje ono perspektywy lepszym. Niemal każdy zawód, na sukces finansowy. Ale na te przy odpowiednim jego

11

zastosowaniu, może realizować dowolne wartości. Nie ma też zawodów, które z definicji skazują na ubóstwo lub zapewniają bogactwo – to kwestia przedsiębiorczości, choć w niektórych branżach i zawodach pomysły na zarabianie są już gotowe.

J a k p o z n a ć s wo j e wa rtości ?

• Udaj się do szkolnego doradcy zawodowego i wypełnij kwestionariusz: Moja kariera autorstwa A. Paszkowskiej. Omów z nim te wyniki. • Zajrzyj do książki "Jakiego koloru jest Twój spadochron" R.N. Bollesa i wykonaj ćwiczenia dotyczące Rezultatów i Korzyści (płatek 7 i 8) Oddzielaj Rezultaty (jakie efekty chcesz osiągać swoją pracą?) od Korzyści (jakie dla siebie korzyści chcesz osiągać poprzez wybranie takiego a nie innego zawodu) - choć w obu kategoriach na preferencje ma wpływ twa hierarchia wartości. • Zajrzyj na stronę www.pracaenter.pl • Porozmawiaj z bliskimi zaufanymi osobami o tym co masz w sercu. Daj sobie czas - wybór i możliwość zmiany masz w każdym momencie życia. Z pozdrowieniami Szkolny doradca zawodowy Renata Ciach


12

S p ra wd ź czy wa rto!

N a wi osn ę p rop on u j ę troszkę l że j sze te m a ty - fi l m y, czyl i to co tyg ryski l u b i ą n a j b a rd zi e j . Za ch ę ca m Wa s g orąco d o i ch ob e j rze n i a i m a m n a d zi e j ę , że sp od ob a j ą si ę Wa m . A z a te m . . . z a c z y n a m y ! dowiedzieć się skąd chłopak S l u m d o g - M i l i o n e r z u l i cy w reżyserii Danny'ego Boyle'a. posiada tyle wiedzy. Jamal opowiada im więc o swoim Jest to opowieść o młodym chłopaku, który bierze udział w dzieciństwie, o ucieczce z hinduskiej edycji "Milionerów". bratem, o przemocy i miłości. Jamal, mieszkaniec slumsów Ulica była dla niego prawdziwą Bombaju, w wieku 1 8 lat bierze szkoła przetrwania. Aby dowiedzieć się czy Jamal udział w hinduskiej wersji ostatecznie wygrał program i "Milionerów". Od finałowej odpowiedział na ostatnie wygranej dzieli go ostatnie pytanie. Jednak zanim zdąży pytanie polecam obejrzeć cały na nie odpowiedzieć, aresztują film :) go policjanci, którzy chcą Kolejnym filmem, któremu wyobrazić sobie życie ludzi warto poświęcić uwagę jest podczas okupacji. Trzech film Pt. , , Ka m i e n i e n a sza n i e c' ' warszawskich maturzystów, w reżyserii Roberta Glińskiego. Alek, Zośka i Rudy, planuje Z pewnością wielu z was rozpocząć dorosłe życie. czytało tę książkę jako lekturę. Ich plany burzy wybuch II Jednakże książka nie wojny światowej. Od tej pory odzwierciedla scen ukazanych młodzi chłopcy biorą sprawy w filmie. Ekranizacja zawiera w swoje ręce, nie zważając co prawda sceny drastyczne na konsekwencje swych i dla ludzi o mocnych nerwach, czynów. jednak dzięki niej możemy

Co wa rto zob a czyć w ki n i e ?


C o s ły c h a ć w w i e l ki m ś w i e c i e ? Wyd a rze n i a z okol i cy w p i g u łce

M i e j s ko - G m i n n a B i b l i o t e ka P u b l i c z n a w Wy s z k o w i e -,,Kurs pisania ikon’’ pracownia plastyczna 1 2.05.201 4r godz. 1 4:00 Trzy spotkania, koszt 1 30zł. Kurs prowadzi artysta Mirosław Stempcziński Wy s z k o w s k i B i e g S t u l e c i a 1 8 m a j a 2 0 1 4 r. g od z. 1 3 . 0 0 Wszyscy, którzy ukończyli 1 6 lat zachęcamy do udziału w Wyszkowskim Ulicznym Biegu 1 00-lecia. Bieg zostanie rozegrany na dystansach 5km i 1 0 km. Planowana trasa prowadzić będzie głównymi ulicami Wyszkowa: Sowińskiego, Dworcową, IAWP, Pułtuską, 1 Maja, Kowalskiego do Sowińskiego. Zapisy już trwają na: www.ultimasport.pl (zakładka „Zapisy”, znajdź Wyszkowski Uliczny Bieg 1 00-lecia i zapisz się) lub w dniu imprezy. Wpisowe i pakiet startowy gratis!

13

Wyszkowski O środ e k Ku l tu ry , , H u tn i k’ ’ 1 8 maja 201 4 o godz. 1 7 w Sali widowiskowej WOK Hutnik odbędzie się V Koncert Studia Piosenki Ireny Zdunek pt. „Lekcja”


14

S O N D A S Z KO L N A

" B a j ki i b a j e c z ki "

Każdy z nas wraca czasami do tych czasów kiedy mając 5 zł, był najbogatszym dzieciakiem na ziemi. Gra w chowanego, podchody czy dwa ognie, była chlebem powszednim, a drzewa były jedną wielką bazą... Tak, mowa o słodkim dzieciństwie, którego smaku i beztroski nie da sie zapomnieć, tak samo jak bajek które kształtowały naszą wyobraźnię i psychikę.

M oi D rod zy w kol e j n e j son d zi e p yta n i a od n ośn i e baj ek ; ) O l g a Ś wi e że k: Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? -"Franklin" bo miał super przygody, nie zawsze był grzeczny, taki zawadiacki i tym mnie ujął. Paulina O . Ś . : Bajka którą najbardziej zapamiętałeś? -"Pinokio" bo strasznie kłamał. Mat O . Ś . : Najlepsza bajka twojego dzieciństwa? -Zwariowane melodie, nawet teraz lubie ją oglądać ;) T O . Ś . : Bajka Twojego życia? -Hmm... definitywnie "Chojrak Tchórzliwy Pies'', ponieważ była bardzo śmieszna i miała to coś w sobie co bajka powinna mieć. Marcin O . Ś . : Bajka która doprowadziła Cię do łez? -Zdecydowanie "Król Lew" Pyśka O . Ś . : Najstraszniejsza bajka twojego dzieciństwa? -"Ciemny Las" wszystko w tej bajce mnie przerażało. Anonim O . Ś . : Twoja ulubiona postać z bajki? -Naruto, ponieważ był potężny i z kim by sie nie zadawał stawał się dobry, poświęcał się i pomagał innym. M. O . Ś . : Mi osobiście w pamięć zapadła bajka "Muminki" a raczej straszna Buka, kiedyś chowałam sie przed nią pod łóżko a teraz noszę ją na koszulce... I wiecie co? Nadal mnie przeraża...


H u m or z KO P E RN I KA, czyl i p rze g l ąd szkol n ych ze szytów

15

Napisaliście już mnóstwo prac ­ wypracowań, klasówek, kartkówek ­ niezliczone ilości. Oto niektóre zdania zaczerpnięte z powyższych dokumentów. Pewnie pomyślicie: Jak ja mogłem to napisać??? No cóż, każdemu może się zdarzyć jakaś "wpadka". Teraz można się z tego tylko śmiać.... A może rozpoznacie wśród Poszukiwany księgowy poniższych zapisków swoje własne? Rozmawia dwóch dyrektorów:

E ko n o m i a n a w e s o ło !

- Co u pana słychać? - Same kłopoty, szukamy księgowego. - Jak to, przecież w ubiegłym tygodniu zatrudniliścienowego. - Zgadza się i właśnie jego szukamy. -Co to jest księgowość? -Księgowość to są działy i wydziały, żeby cymbały nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały.

Zmarł pewien facet. Staje przed Świętym Piotrem i pyta: •Przed porodem dziecko jest w stanie płynnym – Czy mogę rozliczyć się wraz z małżonką?... i oddycha przez pępek matki. •Poezja Słowackiego zawiera wiele Fragment listu anonimowego podatnika do żartobliwych nowotworów. Urzędu Skarbowego: •Dziewczyny w Soplicowie zabawiały się ze „W ciągu ostatnich pięciu lat w zeznaniach zwierzętami domowymi, a kiedy dojrzały, podatkowych znacznie zaniżałem dochody i sadzano je już przy stole. naraziłem Skarb Państwa na straty. •Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. Świadomość tego spędza mi sen z powiek i od •Śpiewogra to taka sztuka artystyczna, gdzie wielu miesięcy nie sypiam po nocach. jeden śpiewa, a drugi gra. Przesyłam wam więc 5.000 zł. Jeśli •Styl gotycki miał rogate, duże okna. nadal nie będę mógł zasnąć, prześlę więcej...” •Na krakowskiej studniówce nie może zabraknąć tańczącego i bijącego pałką pasikonika. •Najbardziej w micie podobało mi się, jak Syzyf pchał kamień pod górę, a potem zasuwał za nim na dół. •Pięta Achillesa - to związek frazeologiczny, który powstał od tego, że matka kąpiąc Achillesa w wannie trzymała go za piętę. •Matka Jezusa, Maria Magdalena, rozpacza, że nie może dotknąć czoła syna. •Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć. •Wallenrod poznał wędrownego pieśniarza litewskiego - Hannibala.


16

H O R O S KO P

N owa ru b ryka w Kop e rn i cu si e ! P rze czyta j h oroskop wróżki Ag a ty i d owi e d z si ę , co Ci ę cze ka w n a j b l i ższe j p rzyszłości . P ozn a j p rze p owi e d n i e od czyta n e sp e cj a l n i e d l a Ci e b i e N B ARAN Twój upór i konsekwencje będą przybliżały Cię do osiągnięcią celu.

S KO R P I O N Sprawy finansowe zaczynają układać się pomyślnie. Ogranicz wydatki.

B YK Skup się na kilku najważniejszych zdaniach. Jeśli weźmiesz na swoje barki zbyt wiele, nie podołasz.

S T RZ E L E C Bądź dobrej myśli. Choć ostatnimi czasy jesteś nerwowa/y, wszystko wkrótce wróci do normy.

B LI ŹN I Ę TA Powinnaś/ienieś uważnie rozejrzeć się wokół siebie. Osoba spod znku Wagi liczy na bliższą relację. RAK Trudności były przejściowe. Teraz możesz już spokojnie realizować swoje plany, nic nie stanie Ci na drodze. LE W Wszystko będzie układać się pomyślnie. Uważaj pod koniec tygodnia, mogą pojawić się problemy zdrowotne. PAN N A Gwiazdy wróżą powodzenie w sprawach sercowych. To wyjątkowo dobry moment na zmiany w Twoim życiu. WAG A Zastanów się czy osoba spod znaku Koziorożca nie ma jednak trochę racji. Może zareagować zbyt nerwowo.

KO Z I O R O Ż E C Nadchodzące dni będą pełne pracy, ale i przyjemności. Koniecznie znajdź więcej czasu dla rodziny. WO D N I K Skup się na swoich celach, teraz nadszedł czas aby je zrealizować. W ostatnich tygodniach będziesz pryskać dużą energią, wykorzystaj to. RYB Y Jest u Twego boku osoba, która boi się wyrazić swoje uczucia z pod znaku Lew. Rozejrzyj się wokół siebie, może okaże się spełnioną miłością jakiej szukasz. Zadbaj o zdrowie, przebywaj dużo na świeżym powietrzu, na pewno poprawi Ci samopoczucie.


Co n a s i n tryg u j e w sp orci e ?

17

W S KALI M AKRO * W S KALI M AKRO * W S KALI M AKRO * W S KALI M AKRO E m o c j o n u j ą c a ko ń c ó w ka Po dośrodkowaniu Łukasza Szali piłka wpadła Udane i pełne emocji spotkanie rozegrali wprost na główę strzelca pierwszego gracze Bugu Wyszków, którzy zmierzyli się gola- Łukasza Kowalczyka a ten spokojnie z MKS-em Ciechanów na terenie rywala. wpakował piłkę do bramki tym samym dając Już w drugiej minucie wynik meczu otworzył prowadzenie swojej drużynie na 2:1 . zawodnik Bugu Łukasz Kowalczyk, który Jednak to nie był koniec emocji. popisał się celnym strzałem z 1 3 metrów. W doliczonym czasie gry z rzutu rożnego Pomimo kilku dobrych okazji podbramkowych trafiał jeden z ciechanowskich graczy. zarówno jednej jak i drugiej drużyny, Pomimo to waleczni Wyszkowianie nie dali gol Kowalczyka były jedyny, który padł sobie wydrzeć zwycięstwa i tuż przed ostatnim w pierwszej połowie spotkania. Dopiero gwizdkiem kiedy wydawało się, że mecz w drugiej odsłonie pod koniec podstawowego zakończy się remisem, uderzeniem z woleja czasu gry mogliśmy obejrzeć prawdziwą walkę popisał się Mateusz Gołębiowski na boisku. W 82 minucie gospodarze wyprowadzając swoją drużynę na doprowadzili do remisu. Po dośrodkowaniu prowadzenie i dając upragnione zwycięstwo. z rzutu wolnego jeden z zawodników Ciechanowa celnie uderzył główką w światło M KS C i e c h a n ó w – B u g Wy s z k ó w 2 : 3 ( 0 : 1 ) bramki.Odpowiedź Wyszkowian była niemal B ra m ki d l a B u g u : Kowa l czyk - 2 , G ołę b i owski natychmiastowa.

fot. mzks bug wyszków


18

Co n a s i n tryg u j e w sp orci e ? Z Ł O T Y C A MP E R

D zi e ń 7 m a j a d osta rczył wyszkowski m za wod n i kom ora z ki b i com m n óstwo ra d ości . D ru żyn a p rowa d zon a p rze z J a n a S u ch a p okon a ła ci ę żką d rog ę a b y d osta ć si ę d o u p ra g n i on e g o fi n a łu i p owa l czyć o M i strzostwo I Li g i S i a tka rzy. P o n i e ła twych m e cza ch z Lu b i n e m (osta te czn i e wyg ra n ych 3 : 2 ) n a ze sp ół Ca m p e ra cze ka ła w fi n a l e e ki p a KP S -u S i e d l ce . P rzyp om n i j m y, że sp ośród d wóch m e czy, które od b yły si ę w h a l i WO S I R w Wyszkowi e Ca m p e r zd oła ł u g ra ć j e d e n , n a tom i a st w d ru g i m m u si a ł u zn a ć wyższość rywa l a . N a stę p n i e rywa l i za cj a p rze n i osła si ę d o g ości z S i e d l e c. Ta m , p od ob n i e j a k w Wyszkowi e d ru żyn y p od zi e l i ły si ę p u n kta m i . Za te m o wyłon i e n i u m i strza m u si a ł b owi e m za d e cyd owa ć m e cz n u m e r p i ę ć, który p o n o w n i e o d b y ł s i ę w Wy s z k o w i e . Punktualnie o godzinie 1 8:30 zawodnicy obu drużyn wyszli na boisko mocno skoncentrowani. Od pierwszych minut spotkania, wynik na tablicy zmieniał się jak w kalejdoskopie. Raz to gracze z Siedlec wychodzili na prowadzenie jednak wyszkowianie nie dali rywalom odskoczyć na więcej niż dwa oczka. Kluczowym momentem przy stanie 22:1 8 dla Wyszkowa była zagrywka Konrada Woronieckiego, który umiejętnie posłał dwa asy serwisowe i zakończył partię przybliżając drużynę do wygranej. Drugi set pod kontrolą mieli

gospodarze. Siedlczanie próbowali konsekwentnie nadrabiać wynik. Na drugiej przerwie technicznej drużyny schodziły z boiska przy stanie 1 6:1 3 dla Campera. Po powrocie na parkiet doskonale w polu zagrywki spisywał się Łukasz Kaczorowski. O przerwę zmuszony był poprosić szkoleniowiec Siedlec. Jego sugestie zadziałały na korzyść, gdyż goście zniwelowali straty tylko do dwóch oczek 1 8:1 6. Jednak determinacja wyszkowian nie pozwoliła wyjść na prowadzenie gościom. Końcówkę seta ponownie zakończył asem serwisowym

fot: kscamper.pl


Co n a s i n tryg u j e w sp orci e ? Konrad Woroniecki. Set numer trzy to prawdziwa walka na parkiecie. Lepiej zaczęli gracze KPS-u, którzy dzięki skutecznej grze w ataku i zagrywce ich kapitana Mateusza Jasińskiego wysunęli się na prowadzenie 7:5. W środkowej fazie trzeciego seta na przerwie technicznej Camper przegrywał już sześcioma punktami. Wydawać by się mogło, że ekipa z Siedlec seta ma pod kontrolą. Jednakże w drużynie miejscowych nastąpiło przebudzenie. Niesieni głośnym dopingiem swoich fanów wyszkowianie stanęli na nogi. Dobre przyjęcie oraz skuteczne ataki Łukasza Kaczorowskiego oraz Tomasza Ruteckiego pozwoliły nadrobić starty. Ważną rolę odegrał także w końcówce seta Jakub Urbanowicz, który posłał dwa asy z rzędu. Trzecią partię zbiciem zakończył wspomniany Tomasz Rutecki i w wyszkowskiej hali aż zawrzało od wybuchów radości i głośnych oklasków. Kibice skandowali głośne ''Mistrz, mistrz, Camper mistrz''. Po meczu przyszedł czas na ceremonię rozdania medali. Zawodnicy zarówno z Wyszkowa jak i z Siedlec stanęli na podium i odebrali w pełni zasłużone medale i puchary. Gratulacjom nie było końca. Najwierniejsi fani wspierali swych ulubieńców do samego końca.

19

Początkowym celem wyszkowian była gra w pierwszej czwórce, jednak cel ten udało się wykonać z nawiazką. Mało kto spodziewał się, że to właśnie Camper Wyszków zdobędzie Mistrza I Ligi Siatkarzy. KS C a m p e r Wy s z k ó w - KP S S i e d l c e B a n k i S p ółd zi e l cze z G ru p y B P S 3 - 0 (2 5 : 1 8 , 2 5 : 2 0 , 2 5: 2 0) S ta n rywa l i za cj i : 3 : 2 d l a Wyszkowa .

Pani Marzena Terlikowska z gościem specjalnym, który zagościł na meczu ­ Zygmuntem Hajzerem.


20

Co n a s i n tryg u j e w sp orci e ?

W S KALI M I KRO * W S KALI M I KRO * W S KALI M I KRO * W S KALI M I KRO P owi a towy Tu rn i e j P i łki S i a tkowe j D zi e wcząt P owi a towy Tu rn i e j P i łki S i a tkowe j Ch łop ców 1 7 marca w Zabrodziu zorganizowany 20 marca br okazję do lepszego został Turniej Piłki Siatkowej dla dziewcząt. rezultatu mieli chłopcy. Zawody W zawodach brało udział 5 szkół: ZS Nr 1 , zorganizowane były w LO Norwid Wyszków. ZS Nr 2, ZS Nr 3, LO Norwid i ZS Zabrodzie. Naszą szkołę reprezentowali: Mecze rozgrywane były systemem każdy Łukasz Kasiński, Daniel Kot, Tadeusz z każdym. Naszą szkołę reprezentowały: Marchel, Emil Perzanowski, Kamil Michalak, Anna Rzeplińska, Karolina Kulesza, Paulina Sebastian Traczyk, Hubert Kujawski, Rosińska, Tatiana Dąbrowska, Kinga Piasecka, Przemysław Oleksiak, Mateusz Jadacki Kinga Jarka, Angelina Jarka, Patrycja Pudlis, oraz Dominik Łaszczyk. Pomimo awansu Natalia Roguszewska, Marlena Gajc. do półfinału chłopcom nie udało się wskoczyć Opiekunem była Pani Marzena Terlikowska. na podium i ostatecznie uplasowali się Pomimo, iż dziewczyny dały z siebie wszystko na 4 miejscu. i gra toczyła się na wysokim poziomie Opiekunem był Pan Andrzej Kurek. to ostatecznie zajęły one 4 miejsce. Tekst: Tatiana Dąbrowska

Gazetka kwiecien  
Gazetka kwiecien  
Advertisement