Page 1

NR 2( 2013) GRUDZIEŃ 2013

Z o ka z j i z b l i ż a j ą c y c h s i ę Ś w i ą t R o c z n i c a O d z y s ka n i a N i e p od l e g łości w Kop e rn i ku . . . 8 B ożeg o N arod zen i a życzę ra d osn ych Ś wi ąt, a b y p rzy ś wi ą te c z n y m s to l e n i e P o d s u m o wa n i e s ta ż u w za b ra kło świ a tła i ci e p ła H i s zp a n i i . . . 7 rod zi n n e j a tm osfe ry, a N owy

Kąci k D ora d cy Za wod owe g o. . . 1 8 str.

Ro k 2 0 1 4 n i ó s ł z e s o b ą s z cz ę ś ci e i p o m yś l n o ś ć. D yre ktor Kop e rn i ka

J a k t o b y ło w n a s z e j s z ko l e z a d a wn y c h l a tR . - wspomnienia byłych uczniów, a dziś nauczycieli Kopernika...1 2str

WYWIAD z Dyrektor Grażyną Kalinowską W tym numerze

gazetki szkolnej w roli głównej, Dyrektor Kopernika Grażyna Kalinowska, sprawdźcie sami...8str


2

S łowo od re d a kcj i

Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce nowy numer Kopernicusa, który staje się świadectwem tego, jak bogata w różnorodne talenty i interesujące pomysły jest uczniowska społeczność Kopernika. W szkole wiele się dzieje, a nam nie brakuje tematów. Mury naszej szkoły dzięki Wam tętnią życiem, młodzieńczym entuzjazmem oraz pomysłowością. Przed nami przerwa świąteczna - Boże Narodzenie, Sylwester i Nowy 201 4 Rok ! Mamy nadzieję, że kolejny numer ,,Kopernicusa” umili Wam długie zimowe wieczory. G a z e t ka s z ko l n a W tym wyjątkowym okresie składamy Wam Z e s p o łu S z kó ł n r 2 najgorętsze życzenia ciepłych, rodzinnych Świąt. w Wy s z k o w i e Niech wszelkie troski i problemy odejdą w zapomnienie, a nieporozumienia minionego roku zejdą ul. I Armii Wojska Polskiego 82 na dalszy plan. Cieszcie się bożonarodzeniową aurą, 07-200 Wyszków pozytywnie nastrajającą do wkroczenia w Nowy Rok. Ach, i nie zapomnijcie obejrzeć Kevina - tradycji musi e-mail: stać się zadość! zs2gazetkaszkolna@wp.pl We sołych Ś wi ąt, Redakcja R e d a kt o r N a c z e l n y : Tatiana Dąbrowska Dołączcie do nas! Redakcja poszukuje otwartych umysłów, zręcznych piór, pracowitych rąk! Z-ca Re d a ktora N a cze l n e g o: Re d a kcj a Kop e rn i cu sa skła d a se rd e czn e Aleksandra Szulc p od zi ę kowa n i a P a n i D yre ktor G ra żyn i e Ka l i n owski e j za sfi n a n sowa n i e wyd a n i a d ru g i e g o n u m e ru n a sze j Ze sp ół re d a kcyj n y: g a z e t ki . Paulina Kalinowska Olga Świeżek Anna Walczak Emilia Teofilak Agata Dylewska Aneta Pochmara Małgorzata Baranowska

Wsp ółp ra cu j ący n a u czyci e l e : Dorota Konopka Agnieszka Nowatcińska

O p i e ku n :

Sylwia Kulesza

W n u m e rze :

*Co w Koperniku piszczy? ................. 3 *Szkoła dzisiaj .................................. 7 *Święta Bożego Narodzenia – najpiękniejsze Święta w roku! ...... 1 0 *Nasi nauczyciele absolwentami Kopernika RRRRRRRRR........ 1 2 *Studniówka dawniej i dziś RRR... 1 4 *ONI są wśród nas, czyli o artystycznej duszy Kopernika ..............................1 6 *Co słychać w wielkim świecie? – czyli wydarzenia z okolicy w pigułce ..........................................................1 7 *Kącik Doradcy Zawodowego R..R 1 8 *Sprawdź czy warto! ........................ 1 9 *Co nas intryguje w sporcie? ........... 20


Co w Kop e rn i ku p i szczy?

3

O sta tn i e d wa m i e si ące n a u ki w Kop e rn i ku p o ra z kol e j n y p oka za ły j a k wi e l e si ę w n a sze j szkol e d zi e j e . O to tyl ko czę ść, n a szym zd a n i e m , n a j ci e ka wszych wyd a rze ń osta tn i ch tyg od n i . Kon ku rs Re cyta torski Twórczości Ra k n a j wi ę kszym wyzwa n i e m uczestników spotkania . zd rowi a P ol a ków – Cyp ri a n a Ka m i l a N orwi d a Okazało się, że duże p rofi l a ktyka ch orób Dnia1 5 października 201 3 r. o znaczenie na zachorowanie n owotworowych w godzinie 9:00 w budynku ma niezdrowy styl życia. „ Kop e rn i ku ” internatu Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Nasza szkoła co roku Wszelkie używki, które są dla naszego spotkania szkodliwe Norwida odbył się konkurs organizuje powinniśmy profilaktyce organizmu recytatorski dla uczniów poświęcone gimnazjum oraz szkół chorób nowotworowych by niezwłocznie odstawić i ponadgimnazjalnych. Naszą przekazać uczniom jak zadbać o odpowiedni sposób szkołę reprezentowało troje ważne jest przeprowadzanie odżywiania się. Częściej uczniów: Olga Świeżek, Agata okresowych badań , które sięgać po warzywa i owoce Dylewska oraz Łukasz Kozon. pozwolą sprawdzić czy aby zamiast zajadać duże ilości Celem konkursu było na pewno jesteśmy zdrowi .W słodyczy i chemii . Nie zaprezentowanie wierszy, tym roku apel zorganizowano zapominajmy też , że fragmentów prozy, collage’u 1 7 października, podczas regularny wysiłek fizyczny, ćwiczenia tekstów, monologów literackich którego uczniowie poszerzyli zwłaszcza bądź fragmentów listów swoją wiedzę na temat aerobowe – redukują ryzyko dotyczących życia i twórczości chorób nowotworowych , zachorowania na raka . poety. Uczestnicy konkursu dotyczących zarówno kobiet, Dbajmy o swoje zdrowie. prezentowali wyrównany poziom. jak i mężczyzn . Profilaktyka Niezależnie od płci i wieku bardzo ważne warto przynajmniej raz w roku Komisji sędziowskiej trudno było zajmuje podjąć sprawiedliwą decyzję i miejsce w naszym życiu, udać się do lekarza i potrzebne wybrać najlepszych. Pomimo iż dlatego nie powinniśmy o niej przeprowadzić żadnemu z naszych uczniów nie zapominać . Pani Dorota badania. Anna Walczak udało się zwyciężyć jednak Orłowska z Wojewódzkiego Koordynującego wszyscy zostali nagrodzeni Ośrodka zapoznała z tematem pamiątkowymi dyplomami. Agata Dylewska profilaktyki wszystkich S zl a ki e m p om orski e j p rze d si ę b i orczości Uczniowie naszej szkoły za zajęcie I miejsca w konkursie na „Najlepszą interpretację składnika kompetencji ” uczestniczyli w trzydniowej wycieczce szlakiem pomorskiej przedsiębiorczości do Szczecina. Oliwia Geska, Dominika Rybak i Mariusz Godleś – przedstawiciele klasy II THL wraz z opiekunem p. Joanną Czembrowską nagrali film pt. „Rozmowa kwalifikacyjna” i zdobyli I miejsce, dzięki czemu mogli przeżyć ciekawą przygodę w Szczecinie, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. Organizatorem konkursu była Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


4

Co w Kop e rn i ku p i szczy?

I I P rze g l ąd P i e śn i L e g i o n o wych Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” w ramach wyszkowskich obchodów Święta Niepodległości zorganizował II Przegląd Pieśni Legionowych. Przybliżono na nim sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego jego ideały, wartości oraz zasługi dla odbudowy państwa polskiego. Odbyły się także przesłuchania uczestników konkursu. Występowali uczniowie w kategorii gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Emilia Kryszkiewicz i Natalia Groszyk wykonując pieśń „Białe Róże”. Dużym wsparciem dla organizatorów przeglądu byli uczniowie naszej szkoły z klas mundurowych. Uroczystość poprowadzili pani Monika Lipka i pan Ireneusz Elward. Emilia Teofilak WI ZYTA W KO S ZARACH Uczniowie klas mundurowych 1 5 listopada uczestniczyli w dniach otwartych Wojskowego Ośrodka Topograficzno-Kartograficznego w Komorowie. Udali się do Szkoły Podchorążych Piechoty , gdzie zapoznali się z obsługą broni automatycznej. Żołnierze udzielili instruktażu dotyczącego sposobu trzymania broni i strzelania z niej. Zajęcie te okazało się wielką atrakcją dla uczniów. Wielu chętnych spróbowało swoich sił i to z ogromnym zaangażowaniem. Mogli również obejrzeć przyrządy i maszyny do drukowania . Odwiedzili pracownię kartograficzną, gdzie specjaliści opowiedzieli im o całym procesie produkcji map. Zwiedzili także Izbę Pamięci, przy której zapoznali się z prawdziwą historią koszar. Następnym punktem było mauzoleum - gdzie znajdują się tablice upamiętniające poległych żołnierzy Szkoły Podchorążych Piechoty . Na twarzach uczniów można było dostrzec wielkie zaciekawienie i uśmiech z przeżytej przygody. Anna Walczak

H a l l o w e n w KO P E R N I KU Z okazji Halloween zorganizowano 31 października 201 3 r. w naszej szkole dwa konkursy. Jednym z nich była „Parada Oszustów”, podczas której zawodnicy mogli wykazać się swoją wiedzą na temat halloweenowych zwyczajów i obrzędów. Konkurencję tą wygrali uczniowie z klasy II THI w składzie: Mariusz Godleś, Bartek Skwara i Szymon Sadowski. Uczniowie klas pierwszych mogli zaś wziąć udział w konkursie wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych. Zwycięzcami okazali się przedstawiciele klasy I TPSa w składzie: Adrian Nowacki, Rafał Decewicz, Adrian Sieluk. Drugie miejsce zajęła reprezentacja klasy I TSO. Natomiast trzecie miejsce wypadło ex aequo drużynom z klas I TL i I TIN. Atrakcją tego dnia były własnoręcznie przez naszych uczniów wydrążone dynie, które zdobiły hol główny w naszej szkole.

Wrę cze n i e styp e n d i ów P re ze sa Ra d y M i n i strów 22.11 .201 3 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla wzorowych uczniów, którzy spełniali kryteria – średnia min. 4.75 oraz zachowanie co najmniej dobre. Tego dnia stypendium otrzymała uczennica naszej szkoły Justyna Jaczewska z klasy IITOI. Gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Szulc Ola


Co w Kop e rn i ku p i szczy?

P rofi l a ktyka H I V/AI D S 3 grudnia uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu o tematyce poświęconej profilaktyce HIV i AIDS, którego celem było dostarczenie wiedzy na temat choroby, sposobów unikania zarażenia wirusem HIV, a także praw osób chorych. Szulc Ola

G Ó RA G RO S ZA W N AS ZE J S ZKO LE O G ŁAS ZAM Y WYN I KI : 1 zł - 1 9 szt. 1 gr - 31 55 szt. 2gr - 1 692 szt. 5gr - 1 201 szt. 1 0gr - 504 szt. 20gr - 246 szt. 50gr - 60 szt.

2zł - 7 szt. 5zł - 1 szt. inne - 1 3 szt

S u m a : 2 9 3 , 0 4 zł

5

Wol on ta ri a t

Uczniowie naszej szkoły działający w ramach wolontariatu mieli okazję po raz kolejny brać udział w pracy ze Stowarzyszeniem „Ważna Róża”, tym razem w realizacji projektu pt. „Radość Życia Osób z Niepełnosprawnościami”. Projekt realizowano na terenie powiatu wyszkowskiego. Wolontariusze obecni na gali mieli za zadanie towarzyszyć oraz pomagać osobom niepełnosprawnym. 23.11 .201 3 wolontariusze wraz z podopiecznymi „Ważnej Róży” pojechali na wycieczkę do „Centrum Nauki Kopernik”. Zadaniem naszych uczniów było dotrzymanie towarzystwa osobom niepełnosprawnym, wzięcie za nich odpowiedzialności oraz pomoc swoim podopiecznym podczas zwiedzania wystaw. Mimo że wymagało to ogromnego zaangażowania, wolontariusze zawsze chętnie nieśli pomoc potrzebującym. Organizacja takich wyjazdów sprawia, że osoby niepełnosprawne mają szanse na odwiedzenie miejsc, do których samodzielna wycieczka byłaby ogromnie utrudniona lub całkowicie niemożliwa. Wolontariuszom zaś pozwala na oswojenie się z niepełnosprawnością jako tematem tabu oraz na przełamanie barier w stosunku do takich osób. 29 listopada wolontariusze „Kopernika” zorganizowali zabawy andrzejkowe w Przedszkolu Nr 9 „Bajka”. Uczniowie przeprowadzili różnego rodzaju konkursy oraz typowo andrzejkowe wróżby, które wywoływały ogromną radość na twarzach wszystkich przedszkolaków. 5 g ru d n i a D n i e m Wol on ta ri u sza – wszystkim wolontariuszom z naszej szkoły serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim potrzebującym oraz za włączanie się we wszystkie akcje charytatywne. Szczególne podziękowania dla p. Danucie Przybyszopiekunowi wolontariuszy w Koperniku. Szulc Ola


6

Co w Kop e rn i ku p i szczy?

Wy s z k o w s k i B i e g N i e p o d l e g ł o ś c i 11 Listopada jest zdecydowanie jednym z najważniejszych świąt dla wszystkich Polaków. W tym dniu dziękujemy naszym przodkom za odzyskanie niepodległości i ocalenie naszego narodu. W tym dniu, także wyszkowianie złożyli hołd pod pomnikiem ku czci zamordowanych w sierpniu 1 920r przez czerezwyczajkę (potoczna nazwa WCzK, czyli organizacji poprzedzającej NKWD i KGB w Rosji sowieckiej). Aby upamiętnić i szczególnie uhonorować ten dzień w Rybienku Leśnym zjawili się przedstawiciele lokalnej władzy, szkół oraz uczniowie, którzy zdecydowali się na "Bieg Niepodległości". O mini relacje z tamtego dnia zapytałam jedną z uczestniczek biegu – uczennicę naszej szkoły: OŚ: Jaki był główny cel biegaczy? DR: Głównym celem było uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. OŚ: Szczytny cel, więc zwycięstwo się nie liczyło? DR: Liczył się tylko bieg i to jakie niósł przesłanie. OŚ: Rozumiem. A co Ciebie osobiście skłoniło do tego żeby zaangażować się w tą akcje? DR: Przede wszystkim radość z tak wielkiego święta. OŚ: Ostatnie pytanie, czym dla polskiej młodzieży XXI wieku jest niepodległość? DR: Dla polskiej młodzieży niepodległość jest wolnością słowa. Żyjemy w wolnym kraju i młodzież czuje się swobodnie, a wszystko dzięki ludziom, którzy wywalczyli nam tą wolność. OŚ: Na zawsze zostaną naszymi bohaterami. Dziękuję za rozmowę. DR: Dziękuję.

O g ól n op ol ski Tyd zi e ń Ka ri e ry Nasza szkoła, jak co roku, wzięła udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. W ramach tegorocznych działań OTK w naszej szkole zorganizowano wycieczki zawodoznawcze m.in. do Quad Winkowski, Best Drive Mik Wyszków –Stacja Transportowo UsługowoNaprawcza, Oczyszczalni Ścieków, Ardagh Glass Wyszków- Huta szkła czy Urzędu Skarbowego w Wyszkowie. W US zorganizowano zajęcia dotyczące podatków osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ponadto zorganizowano warsztaty dotyczące profesjonalnego przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, które poprowadził przedstawiciel PGD Polska- Pan Paweł Gołębiewski. Przedstawiciel OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wyszkowie Pani Beata Drapała podczas wizyty w Koperniku zachęcała młodzież do świadomego i aktywnego kształtowania własnej ścieżki kariery. W ramach OTK zorganizowany został konkurs pt. „Mój pomysł na firmę – biznesplan”, którego zwycięzcą został Michał Korzyb uczeń klasy IV TLS, drugie miejsce przypadło uczniowi tej klasy Mateuszowi Seroce, trzecie miejsce zaś zdobyła Magdalena Piątek uczennica klasy II THL. Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY!!!!. Emilia Teofilak


Co w Kop e rn i ku p i szczy?

7

Wi g i l i a z PAT Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym społeczności PaT. W tym celu wraz z uczniami z naszego powiatu udali się do Warszawy. Mieli przyjemność jako pierwsi obejrzeć spektakl „Sekret” wystawiony w języku angielskim, posłuchać kolęd i pastorałek oraz zapoznać się z harmonogram imprez PaT-owskich na rok 201 4. Następnie nadszedł czas na złożenie sobie życzeń oraz przełamanie się opłatkiem. Był to dzień, w którym nie zabrakło radosnych chwil oraz wzruszeń.

R o c z n i c a O d z y s ka n i a N i e p o d l e g ło ś c i

8 l i s t o p a d a w n a s z e j s z ko l e od b yła si ę u roczystość z oka zj i R o c z n i c y O d z y s ka n i a N i e p od l e g łości p rze z P ol skę . W apelu udział wzięli uczniowie „Kopernika” oraz licznie zaproszeni goście, min. Przedstawiciele Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Wojskowej Komendy

Uzupełnień w Wyszkowie oraz przedstawiciele władz lokalnych. Na pewno uroczystość ta miała duże znaczenie dla uczniów klas mundurowych naszej szkoły, którzy tego dnia otrzymali mianowania na stopnie ucznia starszego szeregowego i oficerskie. Wręczone zostały również nagrody dla laureatów Szkolnego Konkursu Wiedzy o Marszałku Piłsudzkim.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie oraz Związkiem Piłsudczyków Okręg Nadbużański.


8

S z ko ła d z i s i a j

P od su m owa n i e p roj e ktu „ Za g ra n i czn y sta ż w H i szp a n i i sza n są n a e u rop e j ską m ob i l n ość”

W czwa rtkowe p op ołu d n i e 2 1 przygotowaniach przed – Doroty Konopki i Natalii l i stop a d a 2 0 1 3 r. p rzy ka wi e , wyjazdem uczniów. W Szczerby. Atrakcją spotkania h e rb a ci e ora z sm a czn ym przyjaznej atmosferze oraz była wystawa obrazów o hiszpańskiej ci e ści e od b yło si ę sp otka n i e przy dźwiękach hiszpańskiej tematyce p o d s u m o wu j ą ce u d zi a ł muzyki uczestnicy namalowanych przez uczniów u czn i ów n a sze j szkoły w uroczystości, wśród których klasy IITOI. p roj e kci e „ Za g ra n i czn y sta ż w znaleźli się starosta Bogdan Uczestnictwo 20 uczniów na H i s zp a n i i s za n s ą n a Pągowski, dyrekcja szkoły i kierunkach technik informatyk, e u rop e j ską m ob i l n ość” w grono pedagogiczne, technik logistyk i technik ra m a ch p rog ra m u Le on a rd o d a uczestnicy stażu oraz ich spedytor było dla nich ogromną Vi n ci „ U cze n i e si ę p rze z ca łe rodzice, oddali się szansą na zdobycie wielu ż yci e ” . Spotkanie było wspomnieniom oglądając przydatnych umiejętności. W prowadzone przez Andrzeja prezentację zdjęć z praktyk w ramach projektu młodzież wyjechała na 4 tygodniowy Jasińskiego oraz Justynę Hiszpanii. Jaczewską - uczestników Spotkanie było także okazją do staż do Cordoby. Celem wyjazdu. Jako pierwsza głos złożenia podziękowań wyjazdu było uczęszczanie na zabrała dyrektor Grażyna kierowanych m.in. do dyrekcji praktyki, nauka obcego języka Kalinowska, która opowiedziała szkoły i starosty powiatu, a oraz poznawanie kultury Hiszpanii. o projekcie oraz także opiekunek stażu Uczniowie wykonywali powierzone zadania pod okiem instruktora oraz opiekunów. Każdy miał obowiązek prowadzenia dziennika praktyk, który wraz z obserwacjami prowadzonymi przez opiekuna był podstawą do wystawienia oceny za realizacje zadań. Dzięki udziałowi w tym projekcie wzrosła pewność siebie uczniów oraz ich kwalifikacje. "Zagraniczny staż był dla nas nie tylko szansą na podniesienie swoich Każdy z uczestników otrzymał kompetencji i rozwój umiejętności, ale także możliowością poznania innej dokument Europass Mobility, kultury, przełamania berier językowych. Wykorzystaliśmy ten czas w certyfikat odbycia stażu 1 00%. Zyskaliśmy nowe doświadczenia i nie tylko - nie można pominąć Leonardo da Vinci oraz masy wspomnień z niezapomnianego miesiąca. Ten czas zarówno jak i zaświadczenie ukończenia zdobyte doświadczenia zapamiętamy na długo." kursu języka hiszpańskiego w Justyna ramach przygotowania językowego. Gratulujemy uczestnikom, z pewnością mając takie dokumenty, doświadczenie i umiejętności znakomicie poradzą sobie na rynku pracy Szulc Ola


S z ko ła d z i s i a j Wywi a d z D yre ktor Kop e rn i ka G ra żyn ą Ka l i n owską

W tym n u m e rze g a ze tki szkol n e j w rol i g łówn e j , P a n i G ra żyn a Ka l i n owska , D yre ktor n a sze g o " Kop e rn i ka " , sp ra wd źci e sa m i . O Ś : Czym dla Pani jest „ Kopernik" P. G K: '‘Kopernik” to społeczność Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie. Nazwa potoczna szkoły w związku z tym, iż patronem naszej szkoły jest Mikołaj Kopernik, który był wielki m astronomem, uczonym i wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem okresu renesansu. Jego dokonania, praca, mądrość ma być wzorem dla nas do naśladowania. Portret M. Kopernika na dolnym korytarzu daje mi wrażenie „obecności patrona ” ze społecznością szkolną każdego dnia. O Ś : Czy gdy patrzy Pani na swoich podopiecznych, widzi Pani w nich siebie samą, ze szkolnych lat? P. G K: Oczywiście. Ja również byłam w Waszym wieku. Niestety czas szybko mija, ale duchem jestem tak młoda jak Wy ( przynajmniej tak mi się wydaje). Te same problemy, radości dnia codziennego nie zmieniają się w czasie. Każdy wiek rządzi się swoimi prawami. Praca z młodzieżą daje mi ogromną radość a jako wychowawca wielu klas, utrzymuję do dziś kontakty z wychowankami. Cenne jest dla mnie to, że nie zapominamy o sobie przy różnych okazjach a także przy

okazji różnorodnych spotkań wymieniamy się doświadczeniami „z życia wziętymi”. Przede wszystkim jednak cieszę się z Waszych osiągnięć a także z osiągnięć absolwentów. Z niektórymi z nich dzisiaj współpracuję. O Ś : Ma Pani dla nas uczniów przepis na życie/ sukces? P. G K: Trzeba się cieszyć życiem. Doceniać i mieć świadomość ogromnego wpływu na swoje życie. W Waszym wieku inwestujecie w siebie po to, by w przyszłości czerpać z tego „ zyski”. Każdy dzień jest ważny, drobne rzeczy też dają radość. Należy szanować innych, ale skupiać się na swojej pracy, rodzinie i nie przeszkadzać innym. Ważna jest również tolerancja wobec innych i dystans do siebie. O Ś : Jakie ma Pani plany wobec naszej szkoły? P. G K: Szkoła ma się rozwijać, kształcić fachowców, stwarzać bardzo dobre warunki nauki, umożliwiać rozwijanie pasji, stwarzać przyjazną atmosferę i dawać bezpieczeństwo.

9

Moim celem jest również zrealizowanie planów dotyczących bazy sportowej szkoły. W przypadku bazy sportowej problem tkwi w funduszach. O ile będą zapewnione ruszam z budową. Wizualizacja obiektów sportowych jest gotowa od 2009 roku. O Ś : Co Panią zachęciło do pracy z młodzieżą? P. G K: Chyba mam to w genach. Jestem trzecim pokoleniem w rodzinie ( po dziadku, babci i tacie) zarządzającym szkołą. Moja praca sprawia mi ogromną radość, staram się wykonywać ją jak najlepiej. Czerpię z niej siłę do dalszego działania. Szybko się „nakręcam”, mam sporo pomysłów i widzę efekty. O Ś : Ma Pani motto zyciowe? P. G K: W życiu kieruję się kilkoma zasadami: "Nie czyń bliźniemu co tobie niemiłe", Tolerancja wobec innych, „Róbmy swoje„. O Ś : Jak to jest mieć całą szkołę na głowie? P. G K: W szkole stanowimy całość, tzw. Rodzinę szkolną. Każdy ma swoją rolę do odegrania, każdy odpowiada za siebie i zadanie do wykonania. Efekty oceniają inni zgodnie z powiedzeniem "Jak nas widzą tak nas piszą”. Mam nadzieję, że współpraca dyrektora, zastępców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi daje oczekiwany efekt. Wy drodzy uczniowie jesteście ogniwem podstawowym, bardzo istotnym i najważniejszym.


S z ko ła d z i s i a j

10

Wywi a d z D yre ktor Kop e rn i ka G ra żyn ą Ka l i n owską Każde ogniwo musi zadziałać i dążyć do doskonałości. Ja jako dyrektor staram się dawać taką możliwość. O Ś : Czy jest Pani zadowolona z pracy uczniów i nauczycieli? P. G K: Tak, ale liczę na więcej zwłaszcza w zakresie wyników w nauce, egzaminach zewnętrznych. Frekwencja również nie jest doskonała Czeka nas praca, praca, dyscyplina postaw lecz jestem przekonana, że dzięki odpowiedniemu nastawieniu i chęci do pracy, wszystko jest do osiągnięcia. Analizując działalność szkoły w różnych aspektach, to wystarczy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej naszej szkoły. Są wspaniali uczniowie, nauczyciele, którzy w szkole się realizują.

Już dziś zapraszam wszystkich do samorealizacji i osiągania sukcesów tych dużych i małych na różnych płaszczyznach. O Ś : Z czego jest Pani najbardziej dumna? P. G K: Wszystko mnie cieszy. Realizujemy różne projekty, warunki do pracy mamy bardzo dobre (oprócz bazy sportowej), trwa doposażanie laboratoriów i sal lekcyjnych. Realia finansowe na daną chwilę nie rozpieszczają szkół. Oprócz Starostwa Powiatowego bardzo wspomaga nas Rada Rodziców. Postawa uczniów reprezentujących szkołę na zewnątrz jest bardzo godna. Czekam na więcej, bo dobrych i godnych czynów i postaw nigdy nie za dużo. O Ś : Czy szkoła to dla Pani drugi dom?

P. G K: Oczywiście. Spędzam w szkole dużo czasu. W domu nie mogę się wyłączyć z myślenia o szkole, jest to ode mnie niezależne Wszystko jest spowodowane tym, że to co robię, robię z myślą o uczniach i pracownikach.” Kopernik” ma dążyć do ideału. O Ś : Gdyby miałaby Pani określić jednym słowem naszą szkołę, jakie to by było słowo? P. G K: „ Kopernik” O Ś : Jest ktoś, kto Panią inspiruje? P. G K: Tak, moja rodzina, ludzie dobrej woli, współpracownicy, którzy widzą świat w podobnych kolorach, podobnie wartościują życie i pracę. Bardzo im za to jestem wdzięczna i bardzo dziękuję. O Ś : to już wszystkie pytania, dziękuję za wywiad, życzę dalszych sukcesów ;) Na podsumowanie wywiadu pozwolę sobie tylko zacytować " Trze b a si ę ci e szyć ż yci e m . D o ce n i a ć i m i e ć świ a d om ość og rom n e g o w p ły w u n a s w o j e ż y c i e . " Tekst;Ola Świeżek fot;Weronika Krawczyk


11

Ś wi ę ta B oże g o N a rod ze n i e - n a j p i ę kn i e j sze Ś wi ę ta w roku !

N a d sze d ł g ru d zi e ń a w n i m cza s n a g ru n town e p orząd ki , za ku p y ora z p rzyszykowa n i e p re ze n tów dla n a s z ych n a j b l i ższych . Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym przeżyciem. Uroczysta kolacja wigilijna, którą rozpoczynamy wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki na niebie. Właśnie w tym czasie cała rodzina oraz inni goście zasiadają do stołu, dzielą się opłatkiem i życzą sobie

wszystkiego najlepszego. To czas, w którym obdarowujemy siebie prezentami, a głównie dzieci, wierzące w istnienie Świętego Mikołaja, który zostawia grzecznym dzieciom prezenty, a urwisom - rózgi. Dzień, w którym odkładamy złości, kłótnie, problemy na bok i chcemy cieszyć się rodzinną atmosferą. To również okazja do wspólnego kolędowania. Miło jest pośpiewać wraz z innymi

We sołych Ś wi ąt i S zczę śl i we g o N o w e g o R o ku ! An g i e l ski Ara b ski B i a łoru ski B u łg a rski C h i ń s ki Ch orwa cki C y g a ń s ki C z e s ki E s ki m o s ki E sp e ra n to F i ń s ki F ra n cu ski I rl a n d zki J a p o ń s ki J i d ys z L i t e w s ki Ł a c i ń s ki Ł o t e w s ki N i e m i e c ki R o s y j s ki S e rb ski S ło w a c ki S ło w e ń s ki S z w e d z ki U kra i ń ski -

tradycyjne kolędy czy pastorałki. Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju i pojednania między ludźmi. Zatrzymajmy się w tym natłoku obowiązków i różnych spraw choć na chwilę. Pozwólmy sobie na chwilę refleksji w tym wyjątkowym czasie. Adam Mickiewicz napisał kiedyś następujące słowa: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie." Niech będą one dla każdego z nas bodźcem do refleksji w nadchodzącym, świątecznym okresie. Anna Walczak

Merry Christmas and Happy New Year I'D Miilad Said ous Sana Saida Winshuyu sa Svyatkami i z Novym Godam! Vasel Koleda; Tehestita nova godina! Seng Dan Fai Lok, Sang Nian Fai Lok Sretan Bozic Vesele Vanoee Prejeme Vam Vesele a stastny Novy Rok Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo! Gajan Kristnaskon Hyvilii Joulua or Hauskaa Joulua Joyeux Noel et Bonne Annee! Nollaig Shona Dhuit Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto Gute Vaynakhtn un a Gut Nay Yor Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu Natale hilare et Annum Nuovo! Prieci'gus Ziernsve'tkus un Laimi'gu Jauno Gadu! Froehliche Weihnachten und ein gliickliches Neues Jahr! Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom Hristos se rodi Vesele Vianoce a stastny novy rok Vesele bozicne praznike in sreeno novo leto God Jul och Gott Nytt Ar Veseloho Vam Rizdva i Shehastlyvoho


Ś wi ę ta B oże g o N a rod ze n i e - n a j p i ę kn i e j sze Ś wi ę ta w roku !

12

Ś wi ę ta B oże g o N a rod ze n i a u sąsi a d ówR

C z e ch y Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia w bardzo wielu czeskich domach schodzi się do piwnicy, aby sprawdzić, czy nie zakwitły już ścięte na początku grudnia gałązki czereśni. Według ludowych wierzeń - obfitość kwiatów to wróżba na następny rok. Kilka dni przed świętami z czeskich domów dochodzi zapach "cukrovi" czyli małych, słodkich ciasteczek. Ich pieczenie, wymienianie się przepisami i próbowanie to w okresie przedświątecznym w Czechach prawdziwy rytuał. Ze świątecznych tradycji coraz bardziej popularnymi są w Czechach: zdobienie domów gałązkami jemioły (zwyczaj układania siana pod obrusem jest całkowicie nieznany), wróżenie z łupanych po kolacji włoskich orzechów, odczytywanie z rzuconych za siebie skorek jabłka imienia przyszłego męża ( wróżą oczywiście panny) oraz smarowanie twarzy miodem, aby zapewnić sobie sympatię bliźnich. Wieloletnią tradycją, bez której Czesi nie wyobrażają sobie świąt Bożego Narodzenia, są bajki wyświetlane przez wszystkie czeskie stacje telewizyjne. Najprzyjemniejszym elementem wieczoru wigilijnego są prezenty, które Czechom przynosi "Ježišek" (czyli Jezusek). Choinki, w większości prawdziwe, ubiera się już w pierwszych dniach grudnia.

S ło w a c j a Na wigilijnym stole na Słowacji króluje opłatek. Okrągły, jasnobrązowy, jedzony jest - bez dzielenia się nim z innymi - z miodem, symbolem słodkiego życia i z czosnkiem, symbolem zdrowia. Uczestnicy Wigilii dzielą się za to jabłkami. Rodzice pocierają dzieciom czoło miodem, żeby były zdrowe. Jako pierwsza na wigilijnym stole najczęściej pojawia się kapustnica. Jest i ryba, często podawana z sałatką ziemniaczaną, Śpiewa się kolędy. Na stole stawia się naczynie z ziarnem zbóż i drobnymi monetami. Wraz z makowcem zostaną tam aż do Trzech Króli. Niegdyś na Słowacji prezenty pod choinkę dostarczał Jezusek, dziś coraz częściej do drzwi Słowaków puka Święty Mikołaj. U kra i n a Ukraińcy, będący w większości wiernymi Kościołów obrządków wschodnich, świętują Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, zgodnie, z którym wigilia przypada 6 stycznia. Żyjący na Ukrainie wierni Kościołów zachodnich, do wieczerzy wigilijnej zasiądą 24 grudnia, czyli zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. W ukraińskich domach stoi choinka, pod obrusem szeleści siano, a na stole jest dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca. Jednym z głównych wigilijnych dań jest kutia (to także nazwa samej wieczerzy spożywanej w przededniu narodzin Jezusa). Dzieci są obdarowywane przez Dziadka Mroza. Prezenty zaś wręcza się w noworoczną noc. N i e m cy W Niemczech Boże Narodzenie obchodzi się wyjątkowo uroczyście. W kościołach i domach pojawiają się adwentowe wieńce. Od 1 grudnia rozpoczyna się odliczanie dni pozostałych do świąt. Każde dziecko dostaje adwentowy kalendarz, każdego dnia może otworzyć tę kalendarzowa bombonierkę i zjeść jedną czekoladkę. Charakterystyczne dla Niemców są adwentowe spotkania przy świecach, w gronie rodziny i znajomych. W niemieckich domach nie może zabraknąć choinki, ubieranej zwykle 24 grudnia. Pod choinka ustawia się szopkę i prezenty. Podstawowe wigilijne danie to gęś z kapustą. Nie może zabraknąć słodyczy: ciasto drożdżowe z bakaliami, domki z piernika i lukrowane ciasteczka. Po kolacji wręcza się prezenty i śpiewa kolędy.


13

N a s i n a u c z y c i e l e a b s o l w e n t a m i KO P E R N I KA

Wsp om n i e n i a b yłych u czn i ów, a d zi ś n a u czyci e l i n a sze j szkoły

W naszej szkole pracują osoby, które uczyły się w naszej szkole i po wielu latach dalszej nauki zdecydowali się wrócić do szkolnych murów Kopernika jako nauczyciele bądź pracownicy. W tym numerze poprosiliśmy dwóch nauczycieli, aby troszkę powspominali na łamach naszego pisma swoje lata szkolne i przybliżyli nam naszą szkołę za tamtych lat. J a rosła w Za l e wski – nauczyciel religii, przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa M . B : W jakich latach uczęszczał Pan do naszej szkoły? J . Z: Szkołę kończyłem w roku 1 994. To był jeszcze XX w. M . B : Czy jakieś wydarzenie z lat szkolnych utkwiło Panu szczególnie w pamięci? J . Z: Było kilka takich wydarzeń. Jednym z takich szczególnych była 4 z fizyki, którą otrzymałem, co było niemożliwe u nauczyciela, który nas uczył, a jednak stało się. M . B : Czy miał Pan jakiś „przypał” podczas nauki w szkole? J . Z: „Przypałów” za bardzo nie pamiętam. Może wagary w pierwszy dzień wiosny, jak poszliśmy z kolegą nad rzekę Bug i tam nas zauważył ktoś ze szkoły. M . B : Czy jakiś nauczyciel utkwił Panu szczególnie w pamięci? J . Z: Najgorszych nauczycieli nie było, a najlepszym była moja wychowawczyni Danusia Siwek. Uczyła nas języka polskiego. Świetnie prowadziła lekcje, z których do dziś dużo pamiętam. I ta sala nr 4 ( dawna sala nr 1 06), którą się

opiekowaliśmy jako klasa, i ten Mickiewicz, który jest do dziśR To były piękne lata... M . B : Co się zmieniło w naszej szkole przez te lata? J . Z: Szkoła zmieniła się nie do poznania, sale lekcyjne ,korytarze, budynek z zewnątrz. W czasie zebrania we wrześniu jeden z rodziców moich wychowanków powiedział, że nie poznaje szkoły, do której kiedyś chodził. Był bardzo pozytywnie zaskoczony taką przemianą. Jest jeszcze kilku nauczycieli w tej szkole, którzy mnie uczyli i też się zmienili- oczywiście na lepsze.


N a s i n a u c z y c i e l e a b s o l w e n t a m i KO P E R N I KA

14

D a n u ta P rzyb ysz – nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie, opiekun wolontariatu M . B : W jakich latach uczęszczała Pani do naszej szkoły? D . P : Do tej szkoły chodziłam w latach 70 na kierunek zawodowy obróbka skrawanie, a zamieszkiwałam w internacie. M . B : Czy pamięta Pani jakieś ciekawe wydarzenia z życia szkoły, koła zainteresowań? D . P : Pamiętam koło taneczne prowadzone przez Pana Wacława Główczyka, na które uczęszczałam. Był to taniec ludowy, którym interesowałam się w danym czasie. Pamiętam też, że Pan Gołąba prowadził zespół muzyczny. M . B : Czy miała Pani jakiś „przypał” podczas nauki w szkole? D . P : Mieszkając w internacie na 1 piętrze przyszło mi do głowy rzucanie jednogroszówkami o chodnik przez około godzinę , oczywiście powodowało to spory hałas i niestety zostałam za to ukarana musiałam sprzątać łazienkę. Kolejnym moim żartem było związanie około 1 kg cukierków sznureczkiem, po czym przyszłam na lekcję języka polskiego i zadowolona poczęstowałam polonistkę, a ta biorąc cukierek wyciągnęła wszystkie. M . B : Czy jakiś nauczyciel utkwił Pani szczególnie w pamięci? D . P : Nie miałam najlepszego i najgorszego nauczyciela, wszyscy byli dla mnie równi. Każdy nauczyciel próbował nas czegoś nauczyć a my jako młodzi ludzie próbowaliśmy ściągać i oszukiwać na klasówkach, tak jak to robi młodzież i w dzisiejszych czasach (śmiech). M . B : Co się zmieniło w naszej szkole przez te lata?

D . P : Od lat 70-tych sporo się zmieniło w naszej szkole. Przede wszystkim dawniej była to szkoła z kierunkami typowo męskimi, a chodziło do niej 50 % dziewczyn. Szkoła wtedy liczyła około 1 800 osób i wszyscy mieli obowiązek chodzić w mundurkach szkolnych. Pamiętam jak w teraźniejszej świetlicy, w której spędzam dużo czasu, dawniej był zsyp węgla a szkoła ogrzewana była z własnej cieplarni. Poza tym ogrodzenie i chodniki przy szkole nie zmieniły się wiele od tamtych lat, co wcale nie oznacza że jest złe, a wręcz przeciwnie - niektórym osobom przywołują wspomnienia ze szkolnych lat. W szkole dużo wyremontowano, klasy i korytarze zostały odnowione, a oprócz tego szkoła została wyposażona w sprzęty elektroniczne. Teraz jest dużo lepiej, a nawet mogę powiedzieć , że nie ma czego do siebie porównywać. Szkoła za moich czasów a teraźniejsza różnią się bez dwóch zdań.


15

S t u d n i ó w ka d a w n i e j i d z i ś R

O kre s n a u ki , zwła szcza w szkol e śre d n i e j , to j e d e n z n a j s y m p a ty c z n i e j s z y c h e ta p ó w n a s z e g o ż y c i a . D o t a ki e g o wn i osku d och od zi m y d op i e ro p o wi e l u l a ta ch , ki e d y p otra fi m y sp oj rze ć n a to wszystko z p e rsp e ktywy cza su . S zkoła śre d n i a , p owol n ym i kroka m i wp rowa d za n a s w d orośl e życi e . Po jej zakończeniu, część podejmie pracę, a reszta będzie się jeszcze dalej kształciła. Przełomowym momentem w naszej edukacji, jest wyczekiwana przez wszystkich studniówka. To nasz pierwszy, prawdziwy bal, organizowany zazwyczaj z wielką pompą. Gorączkowo poszukujemy odpowiedniego stroju, wybieramy osobę, która będzie nam towarzyszyła podczas zabawy, ale i przy okazji uświadamiamy sobie, że tak niewiele pozostało nam do egzaminu dojrzałości. Pierwszy zatańczony przez nas polonez będzie niezapomniany do końca życia. Dawne studniówki odbywały się wyłącznie w szkołach, a ich organizacja i program był zależny wyłącznie od dyrekcji

placówki. Studniówka była bardzo skromna, nie było mowy o makijażu i jakichkolwiek ozdobach. W czasie studniówki chłopców obowiązywały szkolne mundury, dziewczęta zaś ubierały się w białe bluzki i czarne bądź granatowe spódniczki. Uczniowie uczyli się we własnym gronie, o ile szkoła nie miała charakteru koedukacyjnego. Wówczas dyrekcja zapraszała uczniów z innej szkoły. Dawne studniówki traktowane były często jako wydarzenia kulturalne, na których uczniowie prezentowali zdobytą wiedzę wystawiając fragmenty sztuk teatralnych, kabarety bądź skecze. Studniówka była czasem, kiedy można było wyśmiać

mankamenty szkoły, wady nauczycieli i uczniów przy pomocy satyr, kupletów pastiszy pełnych subtelnych aluzji. Bufet był płatny. W jego palecie znajdowały się kanapki, zimne napoje i domowe wypieki, a środki były przekazywane na potrzeby szkoły.


S t u d n i ó w ka d a w n i e j i d z i ś R

Studniówki były zawsze powiązane ze szkolnym zwyczajem, lecz zdarzały się przypadki kiedy trzeba było pogodzić się z socjalistycznymi realiami, gdy określano je mianem "burżuazyjnego przeżytku", a niepoprawnie polityczna młodzież nazywała je "zetempowskimi potańcówkami". Bywały czasy, że bale studniówkowe nie odbywały się wcale ze względu na sytuację wewnętrzną w kraju, jak chociażby w 1 981 roku. Dzisiejsze studniówki nie

przypominają zupełnie tych z minionej epoki z poszanowaniem szkolnych praw i obowiązków, które odbywały się w salach gimnastycznych przybranych wojskową siatką maskującą, balonami i bibułą. Obecnie bale maturalne to wielki biznes, na których można sporo zarobić i wydać przygotowując się do niego. Dziś studniówka jest pierwszym dorosłym balem, na którym młodzież chce tylko pięknie wyglądać i bawić się jak dorośli. Można powiedzieć, że w końcu to o to chodzi, a jednak czegoś brak.

16

Młodzież najczęściej wybiera modny, ekskluzywny lokal i zleca fachowcom przygotowanie imprezy o nietuzinkowym, ponadprzeciętnym wymiarze. Uczniowie chcą się pokazać z jak najlepszej strony, jest tutaj bardzo wyraźny element konkurencji - zamawiając wyszukane miejsce do tanecznych pląsów, ubierając się w drogie stroje wieczorowe. Do tego należy doliczyć fryzjera, wizytę u kosmetyczki, zrobiony makijaż i manicure oraz obowiązkowa jest słoneczna opalenizna uzyskana w solarium. Trudno oceniać czy lepsze były minione czy obecne bale maturalne, w końcu ostatni głos należy do młodzieży, dla których jest to wyjątkowa noc. Najważniejsze jest to, by poczuli prawdziwą atmosferę więzi z klasą, którą budowali przez kilka lat wspólnej nauki w szkole średniej. Może jednak warto pamiętać, że studniówka to pierwszy niezapomniany BAL, będący przepustką do dorosłego życia, a nie sobotnia dyskotekaR


17

O N I są wśród n a s, czyl i o a rtystyczn e j d u szy Kop e rn i ka

W m u ra ch KO P E RN I KA u krywa si ę wi e l e ta l e n tów. Systematycznie je odkrywamy i w tym wydaniu przedstawiamy twórców prac artystyczno-malarskich oraz naszą koleżanką interesującą się sztuką teatralna. Oto ich sylwetki:

D a wi d Arch a cki u cze ń kl a sy 2 TO R

Ag a ta D yl e wska u cze n n i ca kl a sy 3 TO I .

M.B: Skąd wzięło się zainteresowanie malarstwem? D.A: Zainteresowanie malarstwem wzbudził we mnie profesor Przemysław Sasin, to wspólnie z nim stworzyłem swój pierwszy obraz. M.B: Czy zamiłowanie do malarstwa miało wpływ na wybór naszej szkoły? Zwracałeś konkretnie uwagę na jakiś przedmiot? D.A: Przychodząc do tej szkoły nie brałem pod uwagę malarstwa, głównie grafikę komputerową. M.B: Co czujesz podczas malowania? D.A: Podczas malowania czuję radość z tego co robię, gdy maluję z ludźmi z klasy radość jest jeszcze większa. M.B: Co najbardziej lubisz malować? D.A: W sumie, wszystko M.B: Jak trzeba się zabrać za malowanie tak pięknych prac malarskich ? Jakieś wskazówki? D.A: O to trzeba się zapytać prawdziwego artystę, np. Pana Przemysława Sasina. M.B: Czy każdy może malować? D.A: Trzeba mieć do tego dar i chęci.

1 .Twoim zainteresowaniem jest teatr. Dlaczego akurat właśnie teatr ? Czy chciałabyś być aktorką ? -Tak interesuję się teatrem. Lubię się przebierać i wygłupiać a na scenie człowiek staje się inna osobą. Jest to niezapomniane uczucie warte przygotowywania do występu. Bardzo znaną aktorką może niekoniecznie ale chciałabym iść na casting teatralny, żeby wystąpić przed większą publicznością i spróbować swoich sił. 2.Dużo razy występowałaś na scenie ? -Dość sporo , ponieważ należę do teatru wyszkowskiego Farsa i tam są tworzone małe przedstawienia. Ponadto występuję w apelach szkolnych i biorę udział w konkursach recytatorskich . 3.Jak czujesz się wychodząc na scenę ? -Czuję lekką adrenalinę i radość. Człowiek na scenie skupia się na występie i na tym, aby publiczność odebrała moją rolę jak najlepiej . Jak już mówiłam wychodząc na scenę jest się innym człowiekiem, nawet gdy czasem zapomnę tekstu to potrafię bez zająknięcia improwizować ponieważ to wszystko wychodzi z wewnątrz. Scena to jest mój żywioł w którym czuję się wspaniale i naprawdę to lubię! 4.Od kiedy interesuje Cię teatr od czego zaczęła się ta pasja? -Zaczęło mnie to interesować od 1 2 roku życia. Szybko zrozumiałam, że występowanie na scenie jest to moja mocna strona. Zaczęłam szyć stroje i udzielałam się w szkole w przedstawieniach teatralnych i w ten sposób zostałam zauważona.


O N I są wśród n a s, czyl i o a rtystyczn e j d u szy Kop e rn i ka

18

M a łg orza ta B a ra n owska u cze n n i ca kl a sy 3 TO I mi się podoba i na co mam ochotę. Mam zróżnicowany typ malarski, jednego dnia są to 1 . Skąd wzięło się zainteresowanie zwierzęta, drugiego martwa natura a trzeciego malarstwem? krajobrazy przyrodnicze. - Interesowałam się tym w sumie od zawsze. 5. Jak trzeba się zabrać za tworzenie takich Od podstawówki lubiłam malować i prac malarskich? Jakieś wskazówki? wykonywać wszelakie prace plastyczne . -Przede wszystkim to trzeba lubić malować i Dopiero w szkole średniej na przedmiocie czerpać z tego przyjemność , ponieważ tylko rysunku i liternictwa w pełni mogłam odkryć wtedy dłonie, pędzle i umysł w pełni się swój talent. zjednoczą i stworzą coś kreatywnego i 2. Czy przyszłaś do tej szkoły ze względu na pomysłowego, wartego uwagi. Po drugie ten przedmiot? najlepiej jest, gdy malujemy coś, co lubimy - Prawdę mówiąc to tak. Zobaczyłam w ulotce bądź co nam się podoba. reklamowej informację o kierunku Technik 6. Czy każdy może malować? Organizacji Reklamy w naszej szkole i -Według mnie każdy rodzi się z jakimś program nauczania w którym była informacja o talentem. Jeden pięknie maluje, drugi pięknie realizacji przedmiotu związanego z rysunkiem i śpiewa a trzeci ma uzdolnienia sportowe. od razu złożyłam podanie. Wszystko jest dla ludzi, a każdy może być w 3. Co czujesz podczas tworzenia swoich prac? czymś najlepszy! -Malując obrazy zapominam o wszystkim i skupiam się tylko i wyłącznie na malowaniu. Podczas malowania czuję się jak bym była we własnej bajce, ponieważ malarstwo daje mi wolność i oderwanie od otaczającego świata,a jednocześnie jest moją pasją i własną sztuką. 4. Co najbardziej lubisz malować? Nie mam swojego typu obrazów. Prace powstałe przeze mnie zależą od mojego humoru, nastroju i samopoczucia. Maluję to co

C o s ły c h a ć w w i e l ki m ś w i e c i e ? Wyd a rze n i a z okol i cy w p i g u łce

M O ZI CLU B & RE S TAU RAN T -świąteczna noc „We Christmas” – 25.1 2.201 3r. -„Sylwester” – 31 .1 2.201 3r. Koszt 1 00zł. Wszelkie informacje pod numerem 537-41 4-755 Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 9

S TARY B RO WAR - Sylwester – 31 .1 2.201 3 r. Koszt 1 50 zł (miejsce stojące) lub 200 zł (miejsce siedzące) w tym 3 dania gorące i inne atrakcje. Wyszków ul. I Armii Wojska Polskiego 54b

CLU B O D YS E Y serdecznie zaprasza wszystkie osoby pełnoletnie na imprezy organizowane w najbliższym czasie: -„Śledzik” – 21 .1 2.1 3r. godz. 21 :00 – 04:00 -„Christmas Party” – 23.1 2.1 3r. godz. 21 :00 – 04:00 -Bal Sylwestrowy z powitaniem Nowego Roku Więcej informacji pod numerem 880-267-1 74 Wyszków ul. Aleja Róż 3, budynek „LOK” Wyszkowski O środ e k Ku l tu ry „ H U TN I K” zaprasza na występ „Kabaretu Ani Mru-Mru” dnia 11 .01 .201 4r. o godzinie 20:00 na Sali widowiskowej. Wyszków, ul. Prosta 7


19

KĄCI K D O RAD CY ZAWO D O WE G O

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnej atmosfery i dużo uśmiechu życzy szkolny doradca zawodowy Renata Ciach. - Jestem 52 letnim A oto ki l ka cyta tów z l i stów - (Z rozmowy telefonicznej) mężczyzną o naprawdę "Dzwonie w imieniu syna. Chce m o ty wa c y j n y c h młodym poczuciu i wyglądzie. n a p op ra wę świ ąte czn e g o podjąć prace, ale nie ma doświadczenia, bo to h u m oru -

(zachowano oryginalną pisownię absolwent. Taki świeży łeb do ukształtowania." i gramatykę)

- Merytoryczne zasoby wiedzy wynikające ze zdywersyfikowanych kierunków wykształcenia oraz praktyczne doświadczenia z ponad dwudziesto letniego stażu pracy na zróżnicowanych stanowiskach upoważniają i predyscynuja mnie do ubiegania się o w/w stanowisko.

- (Z życiorysu, sekcja "Praktyki zawodowe") (...) - praktyka we własnej fikcyjnej firmie zakończona ocena bardzo dobra. - Uważam, ze jestem osoba interpersonalna.

- Chciałabym bardzo podjąć prace. Najlepiej, żeby to było w Legnicy, ale jeżeli będzie w - Sadze, ze moje doświadczenia zawodowe (...) Lubinie to nieszkodzi. wynikające z: (...) [zdanie 11 krotnie złożone, zajmujące 1 7 - Proszę o pozytywne wierszy] (...) oraz zdobyte na rozpaczenie mojego podania. ww. drodze umiejętności dadzą - W 1 991 roku ożeniłem się i się również przeląc na inny założyłem rodzinę, gdzie mam charakter obowiązków służbowych w Waszej firmie. dwie córki. - Mogę zamieszkać w miejscu - Na chwile obecną posiadam 21 lat. pracy.

- Zwracam się z serdeczna prośba o zatrudnienie mnie. - Wiem doskonale, że teraz jest ciężko z pracą, a na dobrą robotę trzeba mieć dobre wykształcenie. - Jestem osobom solidnie wykonujacom powierzoną pracę. - Podczas wykonywania obowiązków pełnomocnika zdobyłam wiedzę z zakresu ekonomii umożliwiającą samodzielne prowadzenie małej księgowości i jazdę samochodem. - Wiem doskonale, ze teraz jest ciężko z praca, a na dobra robotę trzeba mieć dobre wykształcenie.

- Podczas wykonywania obowiązków pełnomocnika zdobyłam wiedze z zakresu - Prawo jazdy A i B posiadam - Pracowałem w Realu rok ekonomii umożliwiającą czasu, gdzie skusiło Mnie od 1 969 roku prowadzę od samodzielne prowadzenie wyjechać do Niemiec do pracy. 1 969 samochody średnio do malej księgowości i jazdę 900 cm motocykle i rowery jak - Przedstawiam Państwu swoją samochodem. przypadnie. kandydaturę nadmieniając, iż - Mogę Państwa zapewnić, iż - List motywacyjny: Staż pracy posiadam dużą wiedze na 35 lat + mgr daje mi możność temat kosmetyki pielęgnacyjnej chęć podjęcia pracy jest tak silny, że chciałabym dostać dobrej roboty za dobra place. i kolorowej ciała. odpowiedź. Kochani, bardzo was - Preferencje dołączę na uprzejmie proszę, odpiszcie czy życzenie. mam szanse.


S p ra wd ź czy wa rto!

20

Zi m owe d łu g i e wi e czory z p e wn ości ą wi e l u z Wa s sp ę d za p rzy ci e ka we j ksi ążce d l a te g o p osta n owi ła m wyb ra ć d l a Wa s ci e ka we p ozycj e ksi ążkowe , które wa rto p rze czyta ć ! Za ch ę ca m g orąco d o l e ktu ry!

Pierwsza z nich to " Ta m , g d zi e sp i e wa j a d rze wa ' ' Laura Gallego

Druga to : Jus Accardo " D otyk " ( z serii Danzen ) Pewnego dnia tajemniczy chłopak po upadku z nadrzecznego wału ląduje u stóp Deznee Cross, szalonej 1 7-letniej miłośniczki mocnych wrażeń. Dziewczyna uznaje to za świetną okazję, żeby wkurzyć ojca i sprowadza błękitnookiego przystojniaka do domu.Jednak nie wszystko jest z nim w porządku. Kale zachowuje się na tyle dziwnie, że nawet Deznee zaczyna coś podejrzewać. Okazuje się, że chłopak był więziony przez Denazen Corporation, organizację, która wykorzystuje ludzi o specjalnych umiejętnościach jako broń. A umiejętności Kale'a są wyjątkowo niebezpieczne - jego dotyk zabija... A.P. W pierwszej kolejności u atrakcyjnej kobiety patrzę na jej zmysłowo oczarowujące oczy. Zwracam również uwagę na uśmiech, który często mnie onieśmiela to znak, że kobieta jest idealna. Mat.

Viana jedyna córka księcia z Rocagris wraz z nadejściem wiosny planuje swój ślub z ukochanym Robianem z Castelmar, któremu została przyrzeczona jeszcze gdy byli dziećmi. Jednak podczas święta zimowego przesilenia na zamek przybywa Wlik, rycerz z gór, aby ostrzec króla Nortii o zbliżającej się inwazji stepowych barbarzyńców. Robian, książę, jak i pozostali rycerze, zmuszeni są bronić swojego króla i ziem. Większość z nich ginie w walce i królestwo zostaje podbite przez barbarzyńców. Pozostali przy życiu rebelianci wraz z Vianą postanawiają uwolnić królestwo Nortii spod panowania okrutnego i pozornie nieśmiertelnego króla Haraka. Aby zwyciężyć, muszą poznać tajemnicę Wielkiego Lasu i dotrzeć tam, gdzie śpiewają drzewa...

S O N D A S Z KO L N A

Re d a kcj a g a ze tki szkol n e j Kop e rn i cu s p osta n owi ła stworzyć n ową kol u m n ę , w które j b ę d ą za wa rte Wa sze op i n i e n a wszystki e te m a ty j a ki e tyl ko za p rop on u j e ci e . To od was zależy, o czym będziemy pisać. Dziś czeka na Was porcja sondy szkolnej. Dziewczyny... ta sonda jest szczególnie dla Was. O zdanie zapytałam trzech chłopców z naszej szkoły, każdy z nich odpowiadał na to samo pytanie: " N a co w p i e rwsze j kol e j n ości zwra ca sz u wa g ę p a trząc n a d zi e wczyn ę ? ' '

Zacznijmy od tego, że jestem facetem o innych gustach niż reszta... Moim pierwszym wrażeniem patrząc na dziewczynę, jest to czy ma "1 cm" tapety... Po poznaniu damy następnie zwracam szczególną uwagę Oto odpowiedzi: na charakter. Oczywiście także na to czy pali... Niektórym nie przeszkadza jak dziewczyna No więc pierwsze na co zwracam uwagę to pali natomiast mi bardzo... Pozdrawiam twarz, ponieważ można z wszystkie damy bez tapet! niej wiele odczytać. Niby na wygląd się nie Adam. patrzy, ale jednak z twarzy wiele się odczyta - na przykład kilka Uff... Pierwszy tekst w tej kolumnie za mną, co cech charakteru, myślicie dziewczyny? Podoba Wam się zdanie usposobienia, zachowanie. M.P mężczyzn odnośnie pierwszego wrażenia?


21

Co n a s i n tryg u j e w sp orci e ?

W S KALI M AKRO * W S KALI M AKRO * W S KALI M AKRO * W S KALI M AKRO Zwyci ę ski Ca m p e r w P u ch a rze P ol ski 1 :1 . W kolejnej odsłonie Wyszkowianie nie Siatkarze Campera Wyszków pokonali w mieli nic do powiedzenia bowiem zawodnicy z wyjazdowym meczu SMS PZPS Spała II 3:2, Siedlec poszli za ciosem i wygrali trzecią partię tym samym zapewniając sobie awans do aż 25:1 6. Mogłoby się wydawać, że kolejnej rundy. Losy spotkania rozstrzygnęły koncertowa gra Siedlczan utrzyma się do się dopiero po tie-breaku, którego końca meczu jednakże podopieczni Jana wyszkowianie są już chyba weteranami. Sucha wrócili na odpowiedni tor i doprowadzili Następny mecz w fazie pucharowej odbędzie do stanu 2:2 by następnie pokazać waleczność się 4 grudnia na terenie rywala. Zawodnicy w decydującym tie breaku i udowodnić, że Klubu Sportowego z Wyszkowa zmierzą się z potrafią wygrywać nawet z najlepszymi. niedawnym przeciwnikiem z ligi KPS-em KS Camper Wyszków – KPS Siedlce Banki Siedlce Banki Spółdzielcze z Grupy BPS. Spółdzielcze z grupy BPS KS Camper Wyszków – SMS PZPS II Spała 3:2 (25:21 , 24:26, 1 6:25, 25:1 8, 1 7:1 5) 3:2 (24:26, 25:23, 25:20, 20:25, 1 5:1 3) H a l a w N y s i e s z c z ę ś l i w a d l a Wy s z k o w a S p ort I n form a cj e z m i a sta (si a tkówka ) Występ przed własną publicznością tym razem Emocjonujące derby tym razem dla Wyszkowa nie okazał się szczęśliwy dla Stali AZS PWSZ Chociaż faworytem tego spotkania byli Nysa. Wprawdzie dwukrotnie udawało im się niewątpliwie siatkarze z Siedlec, którzy są odrabiać straty w pojedynku z Camperem, ale wiceliderami tabeli i prezentują wysoką formę ostatecznie o spotkaniu przesądził kolejny z w tym sezonie, to Camper zdominował rywali. rzędu dla Wyszkowian tie-break! Gracze Przez całe spotkanie gra była bardzo trenera Sucha wywieźli z Nysy dwa cenne wyrównana. Pierwszego seta zakończył asem punkty, które serwisowym Bartosz Zrajkowski i gospodarze Pozwoliły utrzymać się siatkarzom na 4 schodzili z parkietu na prowadzeniu 1 :0. miejscu w tabeli ligowej. Jednak w drugim secie losy spotkania się Camper Wyszków – Stal AZS PWSZ Nysa odwróciły i to siedlczanie wykorzystali piłkę 3:2(25:1 7, 20:25, 25:1 9, 22:25, 1 5:1 3) setową i doprowadzili to wyrównania stanu na


Co n a s i n tryg u j e w sp orci e ?

S p ort i n form a cj e z m i a sta (p i łka n ozn a ) R e m i s z O s to v i ą Pierwsza połowa meczu nie należała do najciekawszych bowiem gracze zarówno Bugu Wyszków jak i Ostrowi Mazowieckiej nie stwarzali emocjonujących akcji podbramkowych ani nie oddawali groźnych strzałów. Dopiero w drugiej połowie mogliśmy zobaczyć bramki. Pierwsi punktowali gracze gospodarzy oddając celny strzał pod poprzeczkę jednak już 1 0 min później Bug odpowiedział równie celnym strzałem Alana Wróbla. Rezultat meczu Już do końca nie uległ zmianie. Ostrovia Ostrów Mazowiecka – Bug Wyszków 1 :1

Z O strołę ką j a k w ka l e j d oskop i e Spotkanie w Wyszkowie z drużyną Narwii Ostrołęka z pewnością mogło podobać się licznie zgromadzonym kibicom. Gospodarze przez pierwszą połowę meczu stracili już dwie bramki, jednak 2min przed zakończeniem pierwszej odsłony jeden z graczy gości próbował interweniować w swoim polu karnym i zrobił to tak niefortunnie, że posłał piłkę do własnej bramki. Po zmianie stron zawodnicy Bugu wyszli na boisko zmotywowani i konsekwentnie dążyli do remisu i jak widać opłaciło się bowiem strzałem z półwoleja popisał się Karol Skoczeń. Jednak przełomowym momentem była 89min gry kiedy to bramkarz przyjezdnych został pokonany po raz trzeci. Dając gospodarzom zwycięstwo. Bug Wyszków – Narew Ostrołęka 3:2 .

22

S krom n i e a l e sku te czn i e Mecz w Przasnyszu był szczęśliwym wydarzeniem dla zawodników Bugu Wyszków, gdyż dzięki skromnej wygranej 1 :0 z MKS-em Przasnysz ich sytuacja w tabeli ustabilizowała się i pozwoliła zakończyć rundę jesienną na wysokim pierwszym miejscu. Najbliższy mecz ligowy Bug rozegra 22 marca w Wyszkowie z Polonią Warszawa. Wyg ra n a za 3 p u n kty Tym razem obyło się bez tie-breaka. Wyszkowianie bowiem zwyciężyli na swoim obiekcie sportowym 3:1 z drużyną ze Świdnika. Już od pierwszego seta dało się zauważyć, że goście przyjechali po zwycięstwo. Skutecznie pracowali blokiem i w obronie. Camper popełniał błędy zarówno w ataku jak i w polu zagrywki przez co rywale urwali zawodnikom z Wyszkowa jednego seta. Jednak z każdą chwilą gospodarze dawali popisy swoich umiejętności co zaowocowało w dobry wynik i podopieczni Jana Sucha ostateczni zwyciężyli we własnej hali 3:1 . Najlepszym zawodnikiem meczu został Jakub Urbanowicz, który niewątpliwie przyczynił się do zwycięstwa. KS Camper Wyszków - ASPS Avia Świdnik 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:1 3)

W S KALI M I KRO * W S KALI M I KRO * W S KALI M I KRO * W S KALI M I KRO S zkol n y tu rn i e j te n i sa stołowe g o 11 .1 2.201 3r w naszej szkole zorganizowano turniej tenisa stołowego zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Szczególnym powodzeniem cieszyły się rozgrywki wśród chłopców gdyż zgłosiło się ich aż 62 natomiast dziewczyn 8. Spośród kandydatek wyłoniono 3 zwyciężczynie: I miejsce – Aldona Mizińska kl. I LBa II miejsce – Katarzyna Gołdys kl. I LBb III miejsce – Anna Rzeplińska kl. II THL

1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 r. w sali gimnastycznej odbył się finał szkolnego turniej tenisa stołowego chłopców. Zawody rozgrywano do dwóch przegranych meczy i do dwóch wygranych setów. W rozgrywkach uczestniczyło 1 2 chłopców, spośród których najlepsi okazali się: I miejsce – Kamil Michalak kl. III TEM II miejsce – Arkadiusz Smogorzewski kl. III TEM III miejsce – Paweł Kamiński kl. III TEM IV miejsce – Mariusz Witkowski kl. IV TM

Gazetka Kopernicus  

wydanie grudniowe