Page 1

‫ﺷﺮﮐﺖ ارﻣﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ‬

‫ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ارﻣﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ‬

‫ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان‬

‫ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ‬ ‫‪-‬‬

‫آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ؟!‬

‫‪-‬‬

‫آﯾﺎ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺪارﯾﺪ؟!‬

‫‪-‬‬

‫آﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ از ﻓﮑﺮ آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﯾﺪ؟!‬

‫‪-‬‬

‫آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺪي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؟!‬

‫دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﮑﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ارﻣﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و اﻋـﺘﻼي ﺷـﺮﮐﺖ در ﺻـﺪد‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎ ‪ :‬ﻗﺮار دادن ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اداري آن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻤﺎ ‪ :‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﮐﺎر‬

‫ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ‪ 44404388‬و ‪ 09196246686‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ‬ ‫‪ info@ermia-co.com‬ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ ﮐﺎر و ﻧﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﺎ‬

‫====== اﯾﺪه و ﮐﺎر از ﺷﻤﺎ‬

‫‪www.ermia-co.com‬‬

Farakhan Ermia System  

Farakhan Ermia System