Page 19

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Lønnstap og foreldrepermisjon SPØRSMÅL: Jeg har vært hjemme på grunn av fødsel og foreldrepermisjon. Nå er min lønn lavere enn lønna til kollegaene mine. Jeg fikk nemlig ikke lokale tillegg i permisjonstiden. Er ikke dette diskriminering av kvinner fordi vi føder barn? SVAR: Ved lokale lønnsforhandlinger vurderer arbeidsgiver vanligvis arbeidsinnsatsen det siste året. Når vurderingene ikke tar hensyn til lønnsutviklingen for

ansatte som er i foreldrepermisjon, kan det være et brudd på likestillingslovens § 1a. Denne paragrafen pålegger arbeidsgiver å jobbe aktivt og målrettet for likestilling mellom kjønnene. Det betyr ikke nødvendigvis at den som har vært ute i foreldrepermisjon automatisk har krav på samme lønnsøkning som kollegene, men at arbeidsgiver skal vurdere og ta stilling til hvordan man innen rimelig tid skal utjevne urimelig lønnsforskjell. Kvinnene tar størstedelen av foreldrepermisjonen. Når ansatte taper i

lønn på dette fraværet, er det derfor kvinner som hovedsakelig rammes. Dette påpekte også Likelønnskommisjonen. De oppfordrer organisasjonene i arbeidslivet til å innføre en tariffestet rett til et gjennomsnittlig lønnstillegg – som et minimum – når den ansatte kommer tilbake til arbeidsplassen etter foreldrepermisjon. Dersom de lokale tilleggene gis uavhengig av innsatsen i året som har gått, altså som generelle tillegg, skal ansatte som er eller har vært i foreldrepermisjon behandles på samme måte som andre. Foreldrepenger etter folketrygden beregnes normalt ut fra lønn ved permisjonens start. I stat og kommune forstås avtalene om «full lønn» under permisjon slik at en har rett til å få utbetalt lønnstillegg fra samme tidspunkt som sine kollegaer. I privat sektor avhenger dette av hvordan de ulike avtalene tolkes. Jeg oppfordrer deg til å ta saken opp med tillitsvalgte og fagforening. Hvis du ønsker en konkret vurdering av saken din, bør du ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet og vurdere å levere inn en klage. Med vennlig hilsen Beate Gangås Likestilling- og diskrimineringsombud

Uendret arbeidsløshet og sysselsetting Arbeidsløsheten har vært stabil siden i fjor sommer, og utgjorde 2,4 prosent av arbeidsstyrken i juli 2008. Veksten i sysselsettinga har vært minkende siden høsten i fjor, og har no stoppet opp. Det har vært vekst i sysselsettinga siden sommeren 2005, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Høsten i fjor var veksten

på topp, men har siden minket og nå stoppet opp. Arbeidsløsheten, sesongjustert, utgjorde 2,4 prosent av arbeidsstyrken i juli (gjennomsnitt for juni – august), det same som i april (gjennomsnitt for mars – mai). Siden sommeren 2007 har arbeidsløsheten svingt mellom 2,4 og 2,6 prosent , og dette ligger innenfor feilmarginen i SSBs arbeidskraftudersøkelse. Tallet på registrerte

arbeidsløse NAV, pluss personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak, var uendret fra april til juli, justert for sesongvariasjoner. Arbeidsløsheten gikk ned i mange land fra april til juli, bl.a. i Sverige, Danmark, Frankrike og Tyskland. I USA gikk arbeidsløsheten opp fra 5,0 til 5,7 prosent i samme periode. Alle de internasjonale tallene er sesongjustert, og hentet fra Eurostat.

Bibliotekaren 10/2008

| 19

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0810  

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0810.pdf

Advertisement