Page 1

HĂĽllbarhetsredovisning 2018 Erlandsson Bygg AB


Innehåll Det började i Kungsbacka.............................. 4

Miljömässigt ansvarstagande ......................14

Erlandssonare ...................................................5

Miljömål .....................................................14

Vår vision .....................................................5

Våra värderingar ........................................5

Miljöcertifiering ....................................... 16

ISO 14001 ..................................................14

Globala mål för hållbar utveckling ............. 6

The Global Compact ...................................... 6

HVO100 .....................................................17

Socialt ansvarstagande ...................................7

Ekonomiskt ansvarstagande ...................... 18

Arbetsmiljömål ...........................................7

Ekonomiska mål ..................................... 18

ISO 26000 ..................................................7

Blå boken ................................................. 18

Personal ............................................................ 8

ISO 9001 .................................................. 19

Medarbetarenkät ............................................ 9

CSR - ansvarfullt företagande ............. 19

CSR Västsverige ...................................... 19

Great Place To Work ................................ 9

Gratis hundbajspåsar ..............................17

Fiktiv arbetsplatsolycka ............................... 10

Starkt samhällsengagemang....................... 20

Olyckor och tillbud ....................................... 11

Stöttning av föreningar ................................21

Lärande Bygg ..................................................13

Vd:n har ordet ................................................ 22 Om hållbarhetsredovisningen ................... 23


Det började i Kungsbacka Erlandsson Bygg grundades 1950 av byggmästare Karl-Erik Erlandsson. Familjen Erlandsson är fortfarande ägare. Det blir således andra och tredje generationen som äger företaget. Tomas Erlandsson är VD för Erlandsson Holding AB.

Erlandsson Bygg AB ingår i Erlandssonbolagen AB,

Erlandsson är det största privatägda byggföretaget i

som i sin tur är en del av Erlandsson Holding AB.

Sverige. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där vi vill

Erlandsson Holding AB är en bygg-, fastighet- och

ha ett företagsklimat som är positivt, ansvarstagande

handelskoncern som är etablerade i stora delar av

och engagerande.

landet. Från Dalarna i norr till Skåne i söder. Erlandsson Bygg AB är verksam i västra Sverige och har flera lokala kontor där huvudkontoret är placerat i Mölndal. Vår lokala anknytning gör att vi har en nära relation till våra kunder. Erlandsson Bygg AB verkar inom traditionella byggentreprenader, partnering-

Strömstad

projekt och byggservice som om- och nybyggnader

Tanum Örebro

med total- och generalentreprenader. Den huvudsakliga inriktningen är att kunna erbjuda allt från mikroservice till större samverkansentreprenader så kallad partnering.

Uddevalla

Region

Skövde

VÄST

Alingsås

Kungsbacka Varberg

Entreprenadavdelningen utför total-och utföranHalmstad

deentreprenader i Sverige. Byggserviceavdelningen utför all slags underhåll- och reparationsarbeten åt försäkringsbolag, stat och kommun samt även privata fastighetsägare.

4

Hjo

Göteborg

Jönköping

Ljungby


Erlandsonnare Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade Erlandssonare och vi är branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Vision Långsiktighet Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt på vårt kvalitets-, miljöoch arbetsmiljöarbete.

Närvaro Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som familjeägt bolag präglas vi av personlig närvaro.

Bredd Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter.

Värderingar Laganda - tillsammans skapar vi Vi ställer upp för varandra och tar ett gemensamt ansvar för att du som kund ska bli nöjd. Trivs vi på jobbet genererar det i en bättre slutprodukt till kund.

Ansvarsfull - vi håller vad vi lovar Vi förstår din verksamhet och vi tar ett helhetsansvar. Med erfarenhet och bred kunskap ger vi dig som kund trygghet. Vi har förståelse och tar ansvar för din affär och löser eventuella problem på bästa sätt.

Personlig - vi gör det lilla extra Du är viktig för oss och därför anstränger vi oss för att du ska bli riktigt nöjd. Vi tycker att den personliga relationen är primär för att du som kund ska känna ett förtroende och trygghet i affären med oss.

5


Globala mål för hållbar utveckling Under 2015 antog FN 17 globala mål för en hållbar utveckling. Dessa mål syftar till att uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar värld.

Erlandsson Bygg arbetar mycket med hållbarhetsperspektivet och har därför valt ut sju områden som vi tycker speglar det arbete vi utför. Det kan kopplas till vårt dagliga arbete och de värderingar vi står för. Dessa områden är: • Hälsa och välbefinnande • Jämställdhet • Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt • Minskad ojämlikhet • Hållbara städer och samhällen • Hållbar konsumtion och produktion • Bekämpa klimatförändringen

The Global Compact De tio principerna enligt The Global Compact är

The Global Compact” innefattar principer kring

något som vi på Erlandsson Bygg respekterar i hela

mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö

vår värdekedja. Vi har åtagit oss att efterleva och

och korruption riktade till företag. Det var FN:s före

främja internationella konventioner och normer

detta generalsekreterare Kofi Annan som introdu-

och dess skydd av mänskliga rättigheter, arbetssätt

cerade dessa 1999. Principerna baseras på FN:s

och arbetsmiljö, antikorruption och miljöhänsyn.

deklaration om de mänskliga

Därmed följer vi även gällande lagstiftning.

rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

6


Socialt ansvarstagande Socialt ansvarstagande är en nyckel till ett fungerande företag där arbetsmiljön får ta en betydande roll. På Erlandsson Bygg arbetar vi i hög grad med att få en arbetsmiljö där personer av olika ålder, kön, etnicitet och religion möts.

Tillsammans kan vi skapa ett företag där vi har ett

ISO 26000

öppet arbetsklimat och där varje medarbetare ska trivas fysiskt men också psykosocialt. Erlandsson

Hållbarhetsprofil enligt ISO 26000 handlar om att

Byggs arbetsmiljöpolicy är integrerad i verksamhe-

vi hela tiden vill upprätthålla vårt CSR-arbete och

ten och ligger till grund för det strategiska arbets-

aldrig låta det stagnera. ISO 26000 är kopplad till

miljöarbetet. Vårt arbetsmiljöledningssystem är i

socialt ansvarstagande vad gäller kvalité, miljö och

sin tur integrerat i verksamhetssystemet.

arbetsmiljö och det är idag väl integrerat i Erlandsson Bygg.

Arbetsmiljömål För att säkerställa att alla våra medarbetare har en tydlig bild av våra rutiner och handlingsplaner och

Det går i dagsläget inte att certifiera sig enligt ISO 26000, då det än så länge enbart är en vägledande standard.

för att kunna förebygga ohälsa och olycksfall, har vi arbetat fram ett systematiskt och enhetligt arbetssätt inom arbetsmiljöområdet. Genom att ta fram arbetsmiljömål som är relaterade till verksamheten kan vi få en ännu bättre arbetsplats. Målen för 2018 var att minska korttidsfrånvaron, få ner arbetsskadefrekvensvärdet under 10 och att vi ska höja ”Great Place To Work”, så att vi når nivåerna för certifiering. Erlandsson Bygg arbetar för att säkerställa att arbetsmiljön genomsyras i hela organisationen. Vi genomför löpande interna utbildningar, revisioner och skyddsronder.

7


Personal Som ett led att förbättra och höja fokuset på håll-

Erlandsson Bygg AB har totalt 476 anställda den

barhetsarbetet har vi på Erlandsson Bygg förstärkt

31 december 2018. Fördelningen mellan män och

upp med en KMA-chef till vår avdelning inom kva-

kvinnor är 94% är män och 6% är kvinnor. Vi ökar

lité-, miljö och arbetsmiljö. Teamet består sedan

ständigt personalmässigt och vi har en bra ålders-

tidigare av en arbetsmiljösamordnare och en KMA-

fördelning över våra anställda. Vad gäller tjänstemän

samordnare.

är det en fördelning med 27 kvinnor och 138 män.

Under hösten gjordes även en omorganisation för att vara bättre rustade inför framtiden, skapa utvecklingsmöjligheter för befintlig organisation och klara av den expansion som framtiden visar. Två nya roller (avdelningschef och arbetschef) tillfördes i linjeorganisationen samt vissa roller flyttades upp på koncernnivå.

FÖRDELNING EFTER ANSTÄLLNINGSFORM 500 450

449

400 350 300

311

250 200

Kvinnor

150

138

100 50

27

0 Kollektivanställda

Män

27

Tjänstemän

Totalt

ÅLDERSFÖRDELNING (medel 41,1 år) 25

24% 20

21%

21%

20%

15 10 5

11 % 2% 0-19

8

20-29

30-39

40-49

50-59

60-


Medarbetarenkät Vi lägger stort fokus vid att mäta och följa upp våra medarbetare och hur de upplever Erlandsson Bygg som arbetsgivare. Därför arbetar vi kontinuerligt med medarbetarundersökningar och 2018 års undersökning visar att vi har en svarsfrekvens på 89%.

Great Place To Work ”Great Place To Work”, är ett koncept där man utvärderar och utvecklar sin arbetsplatskultur. På Erlandsson Bygg strävar vi efter att bli certifierade enligt detta. Man utgår både från ledarperspektivet och medarbetarperspektivet och för att nå detta

Vi har ett genomsnittligt förtroendeindex på 66%.

krävs ett genuint engagemang från både VD och

När vi ser till våra tre huvudområden; tillit till ledar-

ledningsgrupp, där arbetet går ut på att skapa en

skapet, stolthet till arbete och trivsel med kollegor

god arbetsplatsmiljö och kultur.

ser vi följande: •

65% har tillit till ledarskapet.

69% har stolthet till arbetet.

71% trivs med sina kollegor.

Medarbetarundersökningen utförs av konceptet ”Great Place To Work”.

9


Fiktiv arbetsplatsolycka På Erlandsson Bygg har vi genomfört tre stycken

Dessa enkla verktyg, som den rosa västen och sig-

fiktiva arbetsplatsolyckor i full skala. Vi var först i

nalhornet visar hur viktigt det är med fiktiva olyckor

Sverige 2014 med att arrangera denna typ av rädd-

för att hela tiden hitta lösningar för att förbättra

ningsövning. Att få möjlighet att öva räddning och

säkerheten.

krishantering med alla berörda enheter, är otroligt viktigt och en värdefull kunskap för alla på produktionsarbetsplatsen. Vid höstens fiktiva olycksövning i Vänersborg testade vi åter igen företagets rutiner tillsammans med räddningstjänsten och enligt 3NS-metoden. Övningen ledde till uppdatering av vår krisplan, skyddsfolder och checklista för åtgärder vid större olyckor. Vid övningen upptäcktes även att det är svårt att tillkalla allas uppmärksamhet på en stor arbetsplats. Ett signalhorn kommer därför ges till större nystartade projekt. Den rosa västen som är branschstandard idag togs fram under Erlandsson Bygg första räddningsövning 2014, tillsammans med Sveriges Byggindustri och Räddningstjänsten.

10


Olyckor och tillbud Erlandsson Bygg har satsat på att ta fram tydliga rutiner och tydlig information gällande arbetsmiljö och säkerhet, samt genomfört ett stort antal interna arbetsmiljörevisioner de senaste åren. KMA-gruppen arbetar kontinuerligt för att följa upp rapporteringen av olyckor och tillbud.

Under 2018 inträffade åtta stycken olyckor som

Vi kan sedan sätta detta värde gentemot andra fö-

föranledde frånvaro i mer än åtta timmar. De

retag i byggbranschen och på så sätt jämföra hur vi

kategorier som det visar sig att flest skador sker

ligger till i förhållande till deras värden. Detta för att

är; verktyg och maskiner, samt skador på händer.

få ett riktmärke för hur vi kan fortsätta vårt arbete

I den senare handlar det mycket om skärskador,

för att minska värdet.

därför vill vi att användningen av skärskyddshandskar ska öka ute på produktionsarbetsplatserna.

Erlandsson Byggs arbetsskadefrekvensvärde uppgick under 2018 till 11,4 och vårt mål är att hamna

Vi följer upp skadefrekvensvärdet varje kvartal. Det-

på 10. Då detta är ett ständigt pågående arbete,

ta är ett värde som är baserat på det antal olyckor

fortsätter vi arbeta för att nå vårt mål.

som har medfört mer än åtta timmars frånvaro per en miljon arbetade timmar.

OLYCKOR Erlandsson Bygg AB 2018 (totalt) 16 14 12 10 8 6 4 2

Verktyg & maskiner

Skuren av kniv/ annat föremål

Ramla & falla

Ögonskada

Lasta/ lossa/ bära/lyfta

Tappat föremål

Slå i kroppsdel

Övrigt/ hundbett

11


12


Lärande Bygg Integration på riktigt

I samverkan mellan Eksta Bostad AB, Kungsbacka

Genom arbetet med Lärande Bygg kan vi vara en

kommun, Erlandsson Bygg och våra samarbets-

modern arbetsgivare.

partners Derome och Ramirent, har man tagit fram ett koncept på en utbildning som ger goda möjligheter till arbete i byggbranschen. Efter utbildningen har eleverna möjlighet att söka lärlingsanställning som snickare på samma sätt som de som gått bygg- och anläggningsprogram på gymnasiet. Lärande Bygg startade som ett pilotprojekt 2017 och kan numera benämna sig som en etablerad utbildning.

70% av utbildningen är förlagd på arbetsplats vilket gör att eleverna får en meriterad yrkeserfarenhet. Det erbjuds även språkstöd i form av SFI för de som är i behov av detta. Av de som gått färdigt första året har alla fått arbete. En andra omgång har nu startat med 10 nya elever och vi har redan påbörjat planering för omgång tre. Detta arbete ingår i Erlandsson Byggs mångfaldsmål, med viktiga delar för att få till ett

Utbildningen riktar sig främst till nyanlända där

framgångsrikt hållbarhetsperspektiv.

ett av utbildningens större syften är att få en ökad integration och mångfald inom byggsektorn. Erlandsson Bygg vill vara i framkant och på så sätt ta ett samhällsansvar.

13


Miljömässigt ansvarstagande Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt

etableringar som överstiger tre stycken bodar på

inslag i utvecklingen av vår verksamhet. Vi strä-

produktionsarbetsplatsen, ska vara energibespa-

var efter ett så miljövänligt projektgenomför-

rande och våra uppvärmda containrar ska alltid

ande som möjligt i varje uppdrag vi åtar oss. Vi

vara isolerade.

ska bidra till en hållbar utveckling i samhället och överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar. Erlandsson Bygg

Erlandsson Bygg arbetar hela tiden för att fakturor ska skickas digitalt, vi spar mycket på vår miljö då vi kan minska hanteringen av papper.

tar miljöarbetet på stort allvar. Vi vill vara med och jobba för fossilfritt Sverige, därför har vi sedan hösten 2018 diskuterat kring en fossilfri färdplan som kan möjliggöra denna omställning. Färdplanen innebär att vi under 2020–2022 ska sätta klimatmål och kartlägga våra utsläpp.

Vårt miljömässiga ansvar ISO 14001 är en internationell standard som Erlandsson Bygg är certifierade enligt sedan 2001. Standarden visar att vi lever upp till den lagstiftning som krävs inom miljöområdet och att vi arbetar strukturerat med miljöfrågor i företaget. Vi arbetar

Miljömål För att kunna mäta hur vi arbetar med vår miljö, har vi på Erlandsson Bygg lagt fokus på flera områden under 2018. Dessa anser vi vara betydande och utgör då en större miljöpåverkan i vår verksamhet. Det första är att vi vill minska antalet transporter med egna servicebilar och dessa bilar ska inte heller vara äldre än sju år. Alla de

14

bland annat med att minska riskerna vid användandet av de produkter som finns på våra produktionsarbetsplatser. Det handlar om vilka material och produkter som används och att exponeringen av farliga ämnen som kan leda till negativa konsekvenser för klimat, miljö och människors hälsa undviks. Avfallshanteringen planeras och hanteras för ökad energiutvinning och återvinning. Erlandsson Bygg använder avfallsentreprenörer som källsorterar enligt följande fraktioner; farligt avfall, deponi, brännbart, metall, gips, glas samt övriga mineraliska material.


15


Miljöcertifiering Erlandsson Bygg har i ett flertal projekt varit med och byggt och certifierat byggnader inom miljö. Kv. 18 i Kolla Parkstad i Kungsbacka är ett trygghetsboende och den första i sitt slag som är uppfört enligt miljöcertifieringarna Miljöbyggnad Guld och passivhusteknik enligt FEBY12. Vi har också

Exempel på andra aspekter som det fokuseras på är sundare inomhusklimat och en minskad användning av byggvaror med farliga ämnen. På Erlandsson Bygg är det positivt att få vara med på denna typen av projekt och en bra referens för framtiden.

varit med och byggt Backaskolan i Landvetter,

Utöver detta har Erlandsson Bygg arbetat med

som är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

exempelvis Svanmärkning av flerbostadshus. Me-

Höga krav ställs bland annat på energianvändning, dagsljusinstrålning och ljudmiljö. Att vara med och bygga den här typen av byggnader är

toden ser till livscykelperspektivet och ställer krav på bland annat material, energiförbrukning, sortering och gröna grepp.

gynnsamt för företaget då man vill vara med och

I den utökade KMA-gruppen finns dessutom

driva det framtida miljötänket i rätt riktning inom

kunskap och erfarenhet från både BREEAM- och

byggsektorn.

Miljöbyggnadsprojekt, där de även är certifierade enligt BREEAM AP, Miljöbyggnad och Svanenspecialist.

16


Gratis hundbajspåsar Vi deltar i TiksPac, som är ett miljökoncept med gratis hundbajspåsar utplacerade på utvalda offentliga platser - till exempel vid parker, bad-

Förnyelsebart drivmedel under 2018: Totalt 806 177 liter bränsle tankades under 2018. Varav 175 126 liter (21,7%) förnybart. Livscykelutsläpp: 2 055 260 WTW ekv liter/kg.

platser och promenadstråk. Påsarna är 100% biologiskt nedbrytbara.

HVO100

21,7% Vi testkör framtidens fossilfria diesel

HVO 100

21,7% förnybart drivmedel

Erlandsson Bygg är det första bolag i Sverige som använder drivmedlet HVO100 i både person- och arbetsbilar. Drivmedlet är ett fossilfritt miljöbränsle som används istället för diesel. Det fordonsföretag vars bilar går att köra på HVO100 är Citroën, Volvo och Nissan. Drivmedlet sänker koldioxidutsläppet med upp till 90% i jämförelse med vanlig diesel och tillverkas av slaktavfall och rapsolja. Det är en kemisk kopia av diesel med en lägre densitet, vilket gör att vanliga fordon inte ska behöva specialbyggas för att anpassas till drivmedlet. Efter att vi under ett års tid testat HVO100 i en av våra Volvobilar har vi sedan juni 2018 valt att godkänna drivmedlet i alla våra Volvotjänstebilar. Vi arbetar kontinuerligt för att alla de bilar vi idag har i vår fordonsflotta, ska kunna köras på HVO100.

17


Ekonomiskt ansvarstagande På Erlandsson Bygg vill vi göra affärer på ett korrekt sätt där långsiktighet och lönsamhet är förenat med det ekonomiska ansvarstagandet. Vi vill bidra till förbättringar i det omgivande samhället.

Ekonomiska mål

Blå boken

Vi lägger stor vikt vid att våra kunder ska vara

Erlandsson Bygg är

nöjda och vilja välja oss igen. Vi har inom företa-

ett företag som styrs

get bytt ut NKI (Nöjd Kund Index) till EKI (Erlands-

starkt av värderingar.

son Kund Index). 9 av 10 kunder uppger att de

Den interna etiken,

skulle välja Erlandsson Bygg i framtiden.

alltså hur vi uppträder och gör affärer på ett

Ett av våra ekonomiska mål är att EKI ska ge ett totalt snitt på 90%. Erlandsson Bygg vill visa att vi är ett byggföretag att lita på och vi arbetar hårt för att samtliga av våra projekt ska bli godkända vid slutbesiktning. Ytterligare ett mål som vi satt är att

ansvarsfullt och ärligt sätt, är vår Code Of Conduct. Vi lägger mycket tid till att hålla vår speciella kultur levande och uttrycket att vara en Erlandssonare beskrivs i den Blå Boken, vårt interna kulturdokument.

vi skall ha färre fakturarareklamationer än 1%. Denna bok är en sammanfattning av hur vi som jobbar inom Erlandsson Bygg ser på våra relationer till varandra, vårt uppdrag och de vi har samarbeten med. Alla som jobbar inom företaget får signera boken och detta innebär att man har tagit del av innehållet och förstår vad det är att vara en Erlandssonare.

Erlandsson Bygg är certifierade enligt ISO 9001, standarden som visar hur ett företags kvalitetssystem i verksamhetsprocessen ska ledas.

18

Vartannat år infaller Erlandssondagen, en dag då det läggs fokus på alla som är anställda i företaget.


Etik och moral

CSR - ansvarsfullt företagande

För oss på Erlandsson Bygg är det av yttersta vikt

Att hållbarhetsfrågor får ta allt större utrymme

att de samarbetspartners och underleverantörer

i samhället är en viktig aspekt i vårt arbete på

vi arbetar med har samma värderingar som oss

Erlandsson Bygg. Genom att vi och vår verksam-

själva. Därför ställer vi höga krav på deras med-

het tar ansvar, kan vi påverka hållbarhetsarbetet i

arbetares arbetsförhållanden, att de har rimliga

frågor som mänskliga rättigheter, grundläggande

arbetstider, en säker arbetsplats trots farliga mo-

arbetsrättsprinciper och miljöstandarder.

ment och att de ges möjlighet att engagera sig fackligt. På varje produktionsarbetsplats används personalliggare där alla som är på plats ska registrera sig med ID06. Skatteverket gör regelbundet kontroller på att detta följs. Vi har under 2018 inga kända fall av korruption.

Corporate Social Responsibility, CSR, handlar om ansvarstagande utifrån både ekonomiskt och miljömässigt, men också socialt perspektiv. Man ska låta affärer gå hand i hand med klimatet, miljön med ett ansvarstagande för människor och samhällsutveckling ur ett större perspektiv. På

Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla

Erlandsson Bygg har vi en plan för hur vi arbetar

de underentreprenörer som deltar i våra entre-

med CSR inom de närmsta åren. Vi har en dialog

prenader och partneringsamarbeten.

med våra UE och leverantörer kring de krav vi ställer för att kunna leverera varor och tjänster till

Vi kontrollerar även i ovanstående punkter risk-

Erlandsson Bygg.

klass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal.

CSR Västsverige

Ett av de mål som Erlandsson Bygg satt upp är

Vi är medlemmar i CSR Västsverige som är

att samtliga av våra tjänstemän ska gå en utbild-

Sveriges största, sektoröverskridande nätverk för

ning i Code Of Conduct arrangerad av Setterwalls

samhällsansvar och hållbar utveckling. Här får vi

Advokatbyrå. Utbildningen är anpassad till vårt

träffa företag, föreningar, myndigheter och andra

arbete med kvalité, miljö och arbetsmiljö.

organisationer som liksom vi vill jobba medvetet med frågor kopplade till långsiktig hållbarhet. Det är inspirerande och nyttigt att utbyta erfarenheter och tankar över bransch- och intressegränser! Nätverket erbjuder kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät som vi känner ger oss än bättre förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete. Erlandsson Bygg har en representant invald i nätverkets styrelse.

19


Starkt samhällsengagemang Erlandsson Bygg har valt att arbeta mycket med att stötta olika organisationer, då vi vill bidra till att samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt.

Unga jobb: Erlandsson Bygg är en aktiv deltagare

Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen

i initiativet Unga jobb som Swedbank och Arbets-

inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför

förmedlingen startade 2009. Idén är enkel: med

idrotten.”

erfarenheter och kontakter ökar chansen till jobb och när företag erbjuder unga praktikplatser ska-

Det ger otroligt mycket för personer med funktionsnedsättningar att få vara en del av detta. Man

pas möjligheter.

lär sig dels att ta hänsyn, tränar kroppsuppfattning En praktikplats ger en inblick i hur det är att arbeta

och de får ett gott kamratskap. Men också bättre

och kan på ett värdefullt sätt ge referenser och

fysisk och psykisk hälsa, självkänsla samt de får

viktiga erfarenheter för framtiden. De flesta prak-

känna sig delaktiga och behövda.

tikanter som kommit till Erlandsson Bygg den här vägen har idag en fast anställning hos oss.

Göteborg Hockey Club-GHC: Klubben satsar på att få tjejer att kliva fram och utveckla en jämställd

Korta vägen- UTI: Folkuniversitetet erbjuder en

ishockey där fler ska få möjlighet att prova på is-

förberedande arbetsmarknadsutbildning för perso-

hockey och parahockey. Erlandsson Bygg är med

ner med utländska akademiska studier i teknik eller

och stöttar och sponsrar denna satsning som en

naturvetenskap. UTI står för Utländska Tekniker

del i hållbarhets- och mångfaldsarbetet.

och Ingenjörer. Erlandsson Bygg har som ambition att erbjuda praktikplats via UTI till en student varje år. Grunden Bois: Erlandsson Bygg är huvudsponsor sedan år 2003. ”Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen.

20

Grunden Bois


Stöttning av föreningar Förutom att stötta Sveriges Skidlandslag, Svensk Friidrott, Handbollslandslaget och fotbollslag på högre nivå, är Erlandsson Bygg även verksamma på den lokala planen.

IFK Fjärås

IBK Vings

Mjölkeröds Golfklubb

Örgryte IS

Assyriska

Smögens IF

Särö IK

Åsa IF

FBC Vinga

IK Oddevold

Grebbestad IF

Hamburgsunds IF

Älvsborg FF

Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb

Önnered HK

Lions HC Strömstad

HK Aranäs

IFK Skövde Handbollsklubb

Göteborg Hockey Club

Kungshamns IF

Hanhals IF

Fjällbacka Golfklubb

Halmstad Hammers HC

IFK Strömstad

Frölunda HC

IK Rossö

Frillesås Bandy

Herrestads IF

Älvsborgs Fotbollsförening Jonsereds IF Mölnlycke Frisbeeklubb Onsala BK Halmstad Hockey Sandö IBK Kungälvs Volleybollklubb

21


VD:n har ordet Stark utveckling med hållbarhet i fokus

2018 var ett otroligt bra år för oss på många områden. Vi stänger bokslutet med väldigt bra siffor som bidrar med att öka tryggheten för alla våra ”Erlandssonare”. Vi stänger också ett 2018 som vi kan vara väldigt stolta över genom våra CSR-

Vi kommer inte att vänta, det har inte klimatet råd med så vår framtid är klar:

satsningar. Ytterligare ett steg som vi tagit med fokus på klimatet och vårt klimatavtryck, är att vi valt att ställa oss bakom och stödja Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg och anläggningsbranschen. Denna gemensamma färdplan tydliggör hur branschen tillsammans med politiker och andra beslutsfat-

22

Vi kommer att driva integrations- och klimatfrågor. Vi kommer att påverka besluten. Vi kommer att köra tester. Vi kommer driva på frågorna och vi kommer göra skillnad. Tillsammans är vi starka

tare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt

Markus Brink

Sverige 2045.

VD, Erlandsson Bygg AB


Om hållbarhetsredovisningen Innehållet i redovisningen är valt med utgångspunkt

Redovisningen avser helår. Hållbarhetsredovisning-

i Erlandsson Bygg AB:s mest väsentliga miljöaspek-

en omfattar perioden 1 januari-31 december 2018.

ter och vår intresseanalys av vilka frågor och områ-

Nästa redovisning publiceras våren 2020.

den som är relevanta att belysa. Denna hållbarhetsredovisning följer lagkraven om Målet är att visa och möta de frågeställningar vi på

hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningsla-

Erlandsson Bygg AB arbetar med gällande sociala,

gen, ÅRL. Den gäller endast för Erlandsson Bygg AB.

miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsfrågor.

Erlandsson Holding

Erlandssonbolagen AB

Erlandsson Bygg AB

Erlandsson Bygg i Syd AB

Erlandsson Bygg i STHLM

Erlandsson Bygg i Mitt AB

Erlandsson Bygg i Öst AB

LJ Bygg AB

Såg och Betong AB

Erlandsson skadeservice STHLM AB

Erlandsson Bygg i Dalarna AB

Byggmäster i Mälardalen AB

23


Producerad av: MGNS - reklam och marknadsföring, www.mgns.se Datum: 190204

1906- MGNS · www.mgns.se

www.erlandssonbygg.se

Profile for Erlandsson Bygg

Hållbarhetsredovisning 2018  

Hållbarhetsredovisning 2018